Evaluering. RekrutteringsCenteret. Beskæftigelsesfagligt kursus for familiesammenførte i hovedstadsområdet. LG Insight januar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering. RekrutteringsCenteret. Beskæftigelsesfagligt kursus for familiesammenførte i hovedstadsområdet. LG Insight januar 2009"

Transkript

1 Evaluering RekrutteringsCenteret Beskæftigelsesfagligt kursus for familiesammenførte i hovedstadsområdet Udviklingsprojekt i Center for Afklaring og Beskæftigelse, Københavns Kommune. Støttet af Ministeriet for Flygtninge, Ind van drere og Integration LG Insight januar 2009 RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 1

2 2 - Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret Projektets erfaringer og resultater, som er beskrevet i denne rapport, videreføres i Københavns Kommunes integrationsindsats under navnet Første job i Danmark. Se mere på

3 Indholdsfortegnelse Evalueringstemaer og metode...6 Centrale resultater....8 Beskrivelse af kursusforløbet Baggrund for projektet RekrutteringsCenteret organisation, ressourcer og kompetencer Kursusdeltagernes baggrunde Visitationskriterier Kursets varighed, struktur og indhold Undervisningsfaglige metoder...20 Vejledningsfaglige metoder Virksomhedspraktik Evaluering og kvalitetssikring...23 Check ind og Check ud Resultater af kursusindsatsen...25 Effekten på kort og lang sigt...25 Effekten fordelt på alder Opholdsanciennitet i Danmark Effekt fordelt på deltagernes uddannelsesbaggrunde Effekten fordelt på landegrupper Deltagernes forsørgelsesbaggrunde Deltagere med gode og mindre gode forudsætninger...28 Øvrige effekter af indsatsen...28 Deltagernes vurderinger...30 Deltagernes vurderinger af kursusforløbet Virksomhedernes vurderinger af samarbejdet med RekrutteringsCenteret...30 Spredning og forankring af resultater...32 Spredningsaktiviteter...34

4 Indledning RekrutteringsCenteret under Københavns Kommune har i perioden august 2006 til november 2008 afviklet et arbejdsmarkedsrettet kursus for familiesammenførte indvandrere. Kurset har været støttet af Integrationsministeriet, og i alt 110 personer har deltaget i kurset. RekrutteringsCenteret er gennemført som et 11 ugers kursus, hvor deltagerne har gennemgået et intensivt forløb bestående af faglige elementer som sprogundervisning, virksomhedspraktik, jobsøgning, arbejdsmarkedskendskab, teambuilding og personlig udvikling og gennemslagskraft. Kursets målgruppe har fortrinsvist været familiesammenførte indvandrere, men også personer på kontanthjælp og dagpenge har deltaget. Kursisterne har haft mange forskellige baggrunde, interesser og forudsætninger, og undervisnings- og vejledningsformer har skullet favne deltagere med forskellige ressourcer og kompetencer. Evalueringen viser, at RekrutteringsCenteret har opnået en lang række væsentlige resultater. Det omfatter både en høj beskæftigelseseffekt og stor deltagertilfredshed, ligesom der gennem forløbet er udviklet en række redskaber og metoder med stor værdi for den brede beskæftigelses- og integrationsfaglige indsats for målgrupper med gode og mindre gode forudsætninger for arbejdsmarkedsforudsætninger. LG Insight har evalueret kurset og i denne rapport fremstilles evalueringens resultater. Indsamling af evalueringsdata er foretaget i perioden oktober-december 2008, og evalueringen bygger både på kvantitative data og interview med projektansatte, deltagere og virksomheder. 4 - Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

5 Fakta om rekrutterings centeret RekrutteringsCenteret er en enhed under Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB) under Københavns Kommune. Kurset har været afviklet i CABs lokaler på Sydbanestien, København SV. RekrutteringsCenteret har i perioden august 2006 til november 2008 afviklet 8 kursusforløb, hvor 98 kursister har gennemført forløbet. Målgruppen for RekrutteringsCenteret er primært selvforsørgende arbejdssøgende med ikke-dansk og ikke-vestlig baggrund, personer under integrationsloven og sekundært kontanthjælpsmodtagere m.m. Der har været en overvægt af selvforsørgende deltagere og deltagere under integrationsloven. Mere end 90 pct. har været kvinder. RekrutteringsCenteret er et beskæftigelsesfagligt tilbud og de faglige elementer er bl.a. undervisning i arbejdsmarkedskendskab og arbejdsplads-kultur, jobsøgningsteknik og -kompetencer samt faglige, personlige og sproglige kompetenceudviklende tilbud med relevans for arbejdsmarkedet. Målsætningen med kursusforløbet er at få deltagerne i beskæftigelse og gerne udnytte de særlige erfarings- og uddannelsesbaggrunde, som deltagerne måtte have (evt. fra hjem landet). RekrutteringsCenteret arbejder efter det strategiske jobmatch, hvor også deltagernes interesser og kompetencer inddrages i matchet til det rigtige job. Kurset er et 11 ugers kursus med 7 ugers undervisning og 4 ugers virksomhedspraktik efter behov. Deltagelse i kursusforløbet har været gratis, idet RekrutteringsCenteret i projektperioden har været finansieret af Integrationsministeriet og medfinansieret af Københavns Kommune. RekrutteringsCenteret er et samarbejde mellem Københavns Kommune (både CAB og Jobcenter København), Sprog & Integration under Frederiksberg Kommune, Erhvervsafdelingen F86 under Rødovre Kommune og Sprogcenter IA. RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 5

6 Evalueringstemaer og metode LG Insight har tilrettelagt evalueringstemaer og metoder således, at der med evalueringen er blevet dokumenteret centrale resultater af RekrutteringsCenteret og afdækket succesfulde og erfaringsrige redskaber og metoder i indsatsen. Evalueringens målsætninger/temaer er: - Hvilke resultater har projekt RekrutteringsCenteret opnået dvs. hvilke konkrete (målbare) effekter kan tilskrives den særlige indsats, der er gjort under projektet? Det omfatter både resultater i forhold til deltagernes arbejdsmarkedstilknytning og bredere resultater i forhold til deltagernes arbejdsmarkedsmotivation, kompetencer m.m. - Sammenhænge mellem projektindsatser og resultater afdækkes dvs. hvilke projektredskaber og metoder har skabt hvilke resultater og hvorfor? Der søges årsags-virknings-sammenhænge, og succesfulde redskaber og metoder dokumenteres. - Er der med projektet skabt levedygtige indsatser og samarbejdsformer, der vil leve videre udover projektperioden? Vil succesfulde aktørkonstellationer og indsatser blive forankret i den generelle beskæftigelses- og integrationsfaglige indsats i Københavns Kommune efter projektafslutning og i givet fald i hvilken form? - Pege på anbefalinger til projektparterne i Københavns Kommune, der kan styrke faglige redskaber og metoder yderligere, herunder pege på succesfulde indsatser med værdi i forhold til forankring i den bredere beskæftigelsesfaglige indsats i såvel egen som andre kommuner. Evalueringsmetoderne har været: - Personlige interviews med ansatte i RekrutteringsCenteret, med udvalgte kursusdeltagere og med virksomhedsrepræsentanter. - Observationsbesøg på RekrutteringsCenteret, hvor undervisningsforløb og enkelte øvelser er blevet observeret af LG Insight. - Effektanalyse på baggrund af opgørelser over registreringsoplysninger om deltagernes udslusning til job, uddannelse, ledighed el.lign. - Analyse af deltagernes evalueringer af kursusforløbet på baggrund af evalueringsskemaer udfyldt ved kursusafslutning. - Målgruppeanalyse på baggrund af interview med ansatte og analyse af visitationsskemaer udfyldt ved indledende samtale. - Materialeanalyse af bl.a. undervisningsmaterialer, metodebeskrivelser, værdigrundlag, referater fra styregruppemøder m.m. 6 - Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

7 På evalueringstidspunktet (indsamling af data) var det sidste hold (hold 8) endnu ikke afsluttet. Det betyder, at evalueringstemaerne baseres på forskellige datasæt og -størrelser: - I alt 110 personer har været visiteret til 8 kursusforløb i perioden personer er ophørt før kursusafslutning, mens i alt 98 personer har gennemført kurset. Målgruppeanalysen omfatter disse 98 personer personer har afsluttet kursusforløbet på evalueringstidspunktet (hold 1-7). 83 personer indgår i analysen af den umiddelbare effekt dvs. deres beskæftigelsesstatus lige efter kursusafslutning personer har afsluttet kursusforløbet mere end 6 måneder tidligere end november 2008 (evalueringstidspunktet). 72 personer indgår i beregningen af langtidseffekten (hold 1-6), hvor deres beskæftigelsesstatus analyseres 6 måneder efter kursusafslutning. RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 7

8 Centrale resultater Høj effekt 65 pct. i ordinær beskæftigelse eller uddannelse Ved kursusafslutning var 65 pct. af deltagerne påbegyndt enten arbejde eller uddannelse på almindelige løn/su-vilkår. Efter 6 måneder var 68 pct. enten i beskæftigelse (61 pct.) eller i uddannelse (7 pct.). LG Insight har evalueret i alt 76 beskæftigelsesfaglige initiativer/projekter for familiesammenførte (kvinder), og den gennemsnitlige udslusnings-procent for disse initiativer ligger på 49 pct. RekrutteringsCenteret har således haft en udslusningseffekt, der ligger 16 procentpoint over andre sammenlignelige projekter/ initiativer for tilsvarende målgrupper. RekrutteringsCenteret har også haft deltagere med mindre gode arbejdsmarkedsforudsætninger, herunder ledige på kontanthjælp. Evalueringen viser, at der også har været høje udslusningsresultater for de svagere kursister. Således kom godt halvdelen af kursisterne med svagere forudsætninger enten i beskæftigelse eller i uddannelse efter kursusdeltagelse. Efter kursusafslutning var 16 pct. af deltagerne i andre arbejdsmarkedsforberedende tilbud evt. jobtræning, praktik eller andre kursustilbud. Samlet var 81 pct. af deltagerne ved kursusafslutning i job/uddannelse eller i jobforberedende forløb, mens 19 pct. af kursisterne fortsat var arbejdssøgende, på barsel el.lign. Beskæftigelse med langsigtede effekter og stor arbejdsmarkedsværdi En central målsætning for RekrutteringsCenteret har været, at kursisternes interesser og kompetencer skulle nyttiggøres på arbejdsmarkedet dvs. at kursisterne skulle placeres på virksomheder, hvor deltagernes erfaringer og uddannelsesmæssige baggrunde kunne anvendes. Filosofien var, at deltagere med stor motivation og kompetencer selv kunne finde ikkefaglærte jobs, og at samfundet ville have størst værdi af at udnytte medbragte kompetencer på fagområder med stor mangel på arbejdskraft. Det er lykkedes RekrutteringsCenteret at følge denne strategi. Der har været gjort en stor indsats i forhold til at afdække kursisternes samlede erfarings- og uddannelsesmæssige baggrunde, og deltagernes praktik og jobsøgning har været målrettet fagområder, der matchede disse forudsætninger. Herved er en forholdsvis stor andel af kursisterne blevet beskæftiget på delarbejdsmarkeder, hvor Beskæftigelsesregion Sjælland på både kort og lang sigt forventer (udbredte) rekrutteringsproblemer. Projektets beskæftigelseseffekt skal vurderes i lyset af, at målsætningen ikke alene har været kortest mulig vej til arbejdsmarkedet og dermed en hurtig udnyttelse af den konjunkturelle medvind. Deltagerne har i høj grad fået beskæftigelse indenfor delbrancher med rekrutteringsvanskeligheder eller egentlige flaskehalsproblemer. Det gælder områder som social- og plejesektoren, detailbranchen, sundhedssektoren, IT og ingeniør m.m. Det omfatter godt 2/3 af de beskæftigede kursister. Høj arbejdsmarkedsfastholdelse også lovende fremtidsudsigter Erfaringsmæssigt har flere nybeskæftigede flygtninge og indvandrere svært ved at fastholde jobbet over en længere periode. LG Insight har i tidligere undersøgelser dokumenteret, at godt 1/3 af de nybeskæftigede på landsplan indenfor det første halve års ansættelse vender retur til ledighed. Det skyldes både forhold knyttet til arbejdsmarkedets sæsonrytme og manglende forudsætninger hos de ansatte. 8 - Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

9 RekrutteringsCenterets kursister har i høj grad fastholdt deres tilknytning til arbejdsmarkedet efter et halvt år. Kun 4 personer har mistet deres arbejde det første halve år efter kursusafslutning, hvilket altså er langt under gennemsnittet for nybeskæftigede på arbejdsmarkedet. Samtidig er det lykkedes to af de fire at finde anden beskæftigelse hurtigt igen. Den høje fastholdelsesgrad i beskæftigelse for kursisterne fra RekrutteringsCenteret skal tilskrives strategien det strategiske match, hvor de arbejdssøgendes kompetencer udnyttes på jobområder med rekrutteringsvanskeligheder. Derved er effekten mindre følsom overfor sæson- og konjunktursvingninger. I den aktuelle krisestemning med udsigt til kraftig stigende ledighed i 2009/10 har strategien vist sin styrke, idet de beskæftigede vil have en stærkere tilknytning til delarbejdsmarkeder med langsigtede strukturbetingede rekrutteringsbehov. Stor tilfredshed blandt deltagere og virksomheder Deltagernes tilfredshed med RekrutteringsCenteret er påvist gennem både interview og evalueringsbesvarelser fra deltagerne ved kursusafslutning. Tilfredsheden er naturligvis tæt knyttet til de høje udslusningsresultater, og deltagerne har især fremhævet de arbejdsmarkedsfaglige elementer i kurset som positive det drejer sig primært om jobsøgningsteknik/kompetencer og kendskab til arbejdsmarkedsforhold og arbejdspladskultur. I evalueringen ved kursusafslutning udtrykte pct. af kursisterne stor tilfredshed med alle kursuselementer. Kursisterne var mest positive overfor de meget arbejdsmarkedsnære fagelementer (f.eks. virksomhedsbesøg, jobsamtaler, praktik m.m.), men også teambuilding og sprogundervisning havde en høj tilfredshedsscore blandt deltagerne. Tilfredsheden kommer også til udtryk i interviews, hvor deltagerne lægger vægt på undervisernes store kompetencer og relevansen af de faglige elementer i RekrutteringsCenteret. Deltagerne fremhæver desuden, at de i kurset er blevet inddraget aktivt i undervisningen samt at rådgivning og jobplan i høj grad tog udgangspunkt i deres interesser, kompetencer og muligheder. Det går igen i flere interviews, at deltagerne lægger stor vægt på, at der er blevet lyttet til deres ønsker, og at planer er skræddersyet til netop deres behov, herunder også at jobbet er søgt tilstræbt indenfor deres interesse/uddannelsesfelt. Tidligere kursister, der nu er i beskæftigelse, peger i interview ligeledes på, at mange af kursuselementerne fra RekrutteringsCenteret har haft stor værdi for deres ansættelse. Det omfatter sprog, evnen/modet til at sige til og fra, kendskab til arbejdspladskultur og evnen til at kunne indgå i samarbejdsrelationer m.m. Flere af de mere bløde og abstrakte kursuselementer får i jobsituationen en praktisk anvendelsesværdi for deltagerne, hvilket de sætter stor pris på. Interview med virksomheder antyder, at deltagerne er blevet godt forberedt til behov og vilkår på arbejdsmarkedet. De personaleansvarlige på de virksomheder, hvor kursister fra RekrutteringsCenteret efterfølgende er blevet ansat, tilkendegiver samstemmende, at de nyansatte kursister er godt forberedte, og at de let er faldet ind i både det sociale og faglige miljø på arbejdspladsen. Dog anbefaler virksomhedsrepræsentanterne, at RekrutteringsCenteret forbereder kursisterne mere på den lave magtdistance mellem leder og ansatte, og at det i en dansk virksomhedskultur i langt højere grad forventes, at ansatte også rådgiver lederne fagligt. RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 9

10 Nye redskaber og metoder Der er med RekrutteringsCenteret anvendt en lang række redskaber og metoder med enkeltstående resultater. Det nyskabende og succesfulde i RekrutteringsCenteret er dog især den metodiske kombination af en række redskaber og metoder, der sammensættes efter deltagernes/holdenes meget forskellige udgangsforudsætninger og jobperspektiver. Underviserne på RekrutteringsCenteret har alle relevante og solide erfarings- og uddannelsesmæssige baggrunde indenfor det social-, beskæftigelses- og integrationsfaglige område. Det giver dem og kurset som helhed en stor fleksibilitet i forhold til at kunne designe kollektive og individuelle forløb, der favner deltagere/kursushold med store variationer i forhold til livsbetingelser, arbejdsstrategier og arbejdsmarkedskompetencer. Kurset har nok en fast struktur med forudbestemte faglige temaer, men indenfor denne ramme har underviserne mulighed for at tilpasse det faglige indhold og de undervisnings- og vejledningsfaglige metoder til deltagernes interesser og behov. Med kursets målgruppe er det vanskeligt at rekruttere deltagere med homogene udgangsforudsætninger, og det vurderes derfor som helt afgørende for kursets succes, at underviserne har haft ressourcer og kompetencer til at individualisere forløbene. Fremhævelsesværdige undervisningstilbud er bl.a. - Arbejdsmarkedskultur og arbejdsmarkedshistorie, hvor deltagerne via et historisk kendskab til dansk arbejdsmarkedskultur får viden om vigtige formelle og uformelle spilleregler og kulturer på arbejdspladsen. - Jobsøgningsteknik og -kompetencer, hvor deltagerne får praktiske redskaber og færdigheder til deres jobsøgning både via Internettet, skriftlige ansøgninger og øvelser i jobsamtaler. - Øvelser i samarbejde og teambuilding, hvor deltagerne gennem en række øvelser oparbejder færdigheder i at samarbejde med kollegaer om udførelse af opgaver med forskelligt indhold og kompleksitet. - Sprogundervisning hvor deltagerne gennem sprogundervisning og konkret anvendelse af sproget får sprog og teknikker til at anvende sproget aktivt, herunder turde sige til/fra ved misforståelser. - Lavpraktisk kendskab til muligheder på det danske arbejdsmarked, hvor deltagerne får en viden om, hvilke krav der bl.a. stilles i forhold til sprog, erfaring, uddannelse m.m. indenfor relevante fagområder, herunder også en viden erhvervet gennem deltagernes praktikophold. Fremhævelsesværdige metoder er bl.a. - Empowerment tilgangen, hvor fokus er på ressourcer og muligheder frem for begrænsninger. Deltagerne bibringes forandringsstrategier og handlingskompetencer, der styrker deres positive fokusering på job og strategier i forhold dertil. - Sammensætning af deltagere med forskellige baggrunde, hvor kollektive forløb mikser stærke og mindre stærke kursister og derigennem genereres (mer)energi og sammenhold mellem kursisterne, hvorved de mindre stærke kursister kan bruge de stærke kursister som løftestang. - Aktiv involvering af kursisterne i både undervisningsformer og i forbindelse med evaluering af kurset bl.a. gennem Tjek ind og Tjek ud metoden. Der anvendes nonverbale metoder og en lang række praktiske øvelser i undervisningen. - Det strategiske jobmatch, hvor deltagerne placeres på jobområder med relevans for deres interesser og kompetencebaggrunde, og hvor der er stor mangel på arbejdskraft både nu og fremover Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

11 Projektets generelle vilkårsrammer RekrutteringsCenteret har i projektperioden haft tilknyttet tre fuldtidsansatte medarbejdere som projektleder, undervisere, vejledere m.m. Derudover har der været tilknyttet eksterne undervisere, som blev inddraget i undervisningen efter behov (primært fra CAB). Set i sammenligning med driftsvilkårene i det beskæftigelsesfaglige system generelt (men også i Københavns Kommune) har personaleressourcerne på RekrutteringsCenteret i projektperioden været meget eksklusive. Tilsvarende har de ansattes faglige ekspertiser været store, idet alle ansatte har haft betydelige erfaringsog uddannelsesmæssige baggrunde med relevans for kurset. De allokerede ressourcer og faglige kompetencer vurderes at være nødvendige. Dels fordi der har været et betydeligt udviklingsarbejde undervejs i forløbet, og dels fordi deltagernes meget forskellige forudsætninger har nødvendiggjort en stor ressourcemæssig og faglig fleksibilitet i organisationen. Endelig viste det sig særligt ressourcekrævende at rekruttere fra en gruppe flygtninge og indvandrere, der frivilligt skulle tilmelde sig kurset, og som ikke var synlige i det offentlige forsørgelsessystem eller underlagt særlige aktiveringspligter. De samfundsøkonomiske gevinster ved indsatsen er dog ganske åbenbare. Projektøkonomien har været godt 3mio. kr. i perioden , mens de årlige skatteindtægter for de beskæftigede kursister har beløbet sig til godt 6 mio. kr. Hertil skal lægges de fordele, som virksomhederne har fået økonomisk og fagligt ved at kunne udvide arbejdsstyrken yderligere. I betragtning heraf er vilkårsrammerne helt rimelige og fornuftige. Spredning/forankring hvad kan andre bruge? Københavns Kommune har fra 2009 valgt at videreføre RekrutteringsCenteret i egen driftsorganisation. Det sker med enkelte tilpasninger af kursuskonceptet både af vilkårsrammerne og af målgruppen for tilbuddet. Indsatsen udvides med en medarbejder, som skal varetage den opsøgende kontakt til målgruppen af selvforsørgende familiesammenførte. Københavns Kommune har valgt at videreføre tilbuddet ud fra flere hensyn. Dels hensynet til de deltagende borgere og dels hensynet til virksomhedernes behov for arbejdskraft. Endelig har RekrutteringsCenteret vist, at hold, som er sammensat af arbejdssøgende med forskellige forudsætninger, kan virke styrkende for motivationen og kompetenceudviklingen af ledige flygtninge og indvandrere på start-/kontanthjælp med mindre gode forudsætninger for arbejdsmarkedstilknytning. Der er interessante beskæftigelsesfaglige og integrationsfaglige perspektiver i dette udviklingsforsøg, som allerede i RekrutteringsCenteret har vist resultater med lovende udsigter. Københavns Kommune har desuden valgt en indtægtsdækket løsning, hvor andre kommuner kan købe pladser på kurset. Københavns Kommune vil også sælge konsulentbistand til andre kommuner og aktører, der ønsker at udvikle og iværksætte tilsvarende tilbud. Ud fra både økonomiske og spredningsmæssige hensyn er dette en fornuftig model. Det er imidlertid kritisk, at Københavns Kommune ikke af egne ressourcer kan sprede kursuskonceptet til en bredere og landsdækkende kreds af beskæftigelses- og integrationsfaglige aktører. Denne evaluering viser, at RekrutteringsCenteret har skabt resultater og nyskabende metoder med bred værdi for andre kommuner. Set i det lys havde en mere offensiv og landsdækkende spredningsstrategi været tilrådelig. Det er LG Insights vurdering, at flere af de udviklede undervisnings- og vejledningsfaglige redskaber og metoder enkeltvis har stor værdi for andre beskæftigelsesfaglige initiativer. Resultaterne i Rekrutterings- Centeret peger desuden på, at redskaber/metoder også kan anvendes for en bredere målgruppe af ledige med ikke-dansk baggrund. De vigtigste elementer beskrives mere uddybende i de efterfølgende afsnit. RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 11

12 RekrutteringsCenterets egne succeskriterier RekrutteringsCenteret havde fra projektstart august 2006 defineret en række succeskriterier for projektet. Målsætningen var, at der blev gennemført 8 kursusforløb med 120 deltagere, og at 80 pct. af deltagerne gennemførte forløbet. Disse målsætninger er stort set realiseret, idet 110 personer har deltaget, og 85 har gennemført kurset (svarende til 89 pct.). RekrutteringsCenteret havde fra start høje ambitioner til beskæftigelseseffekten, og der blev formuleret følgende succesmål: 70 pct. af deltagerne er efter kursusafslutning i ordinær beskæftigelse, uddannelse eller i løntilskud. 6 måneder efter kursusafslutningen er 60 pct. af kursisterne i en ordinær ansættelse. Begge mål er opnået. Endelig blev der fastlagt målsætninger om deltagernes tilfredshed med kurset og virksomhedernes tilfredshed med samarbejdet med RekrutteringsCenteret. Målsætningen var 80 pct. tilfredshedsgrad blandt deltagerne og 60 pct. tilfredshed blandt virksomhederne. For deltagerne er denne målsætning klart indfriet, og det er LG Insights indtryk ved interview med virksomheder, at tilfredsheden med samarbejdet er stort. Rekrutteringscenterets succeskriterier og målopfyldelse Succeskriterier 80 pct. af deltagerne gennemfører det planlagte kursusforløb 70 pct. af deltagerne der gennemfører kursusforløbet kommer i job eller job med løntilskud Målopfyldelse 89 pct. af deltagerne har gennemført kursusforløbet 71 pct. er ved kursusafslutning enten i ordinær beskæftigelse eller i løntilskud 80 pct. af deltagerne er tilfredse med kursusforløbet i sin helhed Evalueringen viser en meget stor deltagertilfredshed med RekrutteringsCenteret. Evaluering ved kursusafslutning viser en tilfredshedsgrad på mellem pct. Interview med enkelte deltagere bekræfter den udbredte tilfredshed 90 pct. af virksomhederne er tilfredse med samarbejdet med RekrutteringsCenteret 60 pct. af deltagerne har 6 måneder efter kursusafslutning fået ordinær beskæftigelse eller uddannelse Virksomhederne udtrykker tilfredshed med samarbejdet med både RekrutteringsCenteret og kommunerne. Virksomhederne finder i det store og hele, at kursisterne fra RekrutteringsCenteret har været godt forberedte på enten praktik eller ordinær ansættelse. 60 pct. har 6 måneder efter kursusafslutning fået ordinær beskæftigelse eller kursus Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

13 Sammenfatning evalueringstemaer og målopfyldelse Evalueringsområder Er deltagernes arbejdsmarkedstilknytning styrket som følge af deres deltagelse i RekrutteringsCenteret? Er der med projektet skabt bredere resultater i forhold til deltagernes arbejdsmarkedsmotivation, kompetencer Er der med projektet udviklet (nyskabende) redskaber og metode med dokumenteret effekt på deltagernes arbejdsmarkedstilknytning? Vil succesfulde og erfaringsrige resultater af indsatsen blive forankret og spredt til brede dele af den beskæftigelsesfaglige indsats i Købehavns Kommune og til aktører og kommuner landet over? Målopfyldelse Den umiddelbare effekt er på 65 pct. i ordinær beskæftigelse eller i uddannelse. 6 måneder efter kursusafslutning har 68 pct. af deltagerne fået (ordinær) arbejde eller uddannelse. Evalueringen viser, at deltagerne har opnået en række kompetencer med stor værdi for deres lang sigtede tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vedrører kendskab til arbejdsmarkedet, arbejdspladskultur, jobsøgningskompetencer og sproglige færdigheder. Desuden har deltagerne fået styrket personlige kompetencer (gennemslagskraft og samarbejdsevner). For enkelte har kurset også betydet, at de har fået et netværk med andre kursister, der også videreføres efter kursusafslutning. RekrutteringsCenteret har anvendt undervisningsog vejledningsfaglige teori- og erfaringsbaserede metoder med dokumenteret effekt på deltagernes arbejdsmarkedstilknytning. Det vedrører bl.a. relevante faglige undervisningstemaer (arbejdsmarkedskendskab) og undervisningsformer baseret på øvelser, forumteater og besøg på virksomheder m.m. Vejledningsfagligt har RekrutteringsCenteret benyttet (aner)kendte metoder (coach, konstruktivistisk metode). Københavns Kommune vil i år 2009 videreføre tilbuddet ( Første job i Danmark ). Tilbuddet udbydes til andre kommuner mod betaling. Projektet vil således blive forankret i tilbudsviften i Københavns Kommune. Der har under projektperioden været iværksat en lang række spredningsaktiviteter med stor synlighed for kommuner og aktører over hele landet. Der er efter projektafslutning kun planlagt mindre og utilstrækkelige spredningsaktiviteter, og LG Insight anbefaler, at der tilrettelægges en mere systematisk spredningsstrategi i samarbejde med relevante aktører og evt. med ekstern finansiering fra puljer/fonde. RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 13

14 Beskrivelse af kursusforløbet Baggrund for projektet RekrutteringsCenterets historiske og idémæssige grundlag bygger på den viden og erfaring, som Københavns Kommune har opnået gennem en række meget arbejdsmarkedsorienterede forløb for bl.a. flygtninge og indvandrerkvinder (Det Grønne Jobhus og Fisketorvets Virksomhedsservice). Erfaringen har vist, at det er muligt at rykke flygtninge/indvandrerkvinder motivations- og kompetencemæssigt langt på forholdsvis kort tid med enkle principper og redskaber. Redskaberne omfatter intensiv vejledning og støtte, fokusering på arbejde, tæt samarbejde med virksomheder samt at skabe det rigtige match mellem de lediges kvalifikationer og virksomheder med store rekrutteringsbehov. Integrationsenheden under Københavns Kommune fik et stort antal henvendelser fra borgere med ikke-dansk baggrund, der havde afsluttet det treårige integrationsprogram uden at få fast tilknytning til arbejdsmarkedet, og som ikke havde krav på tilbud. Kendetegnet for denne gruppe borgere var (er), at de var meget motiverede for arbejde, men at de ikke kendte det danske arbejdsmarked og ikke ved egen indsats kunne få et arbejde. I 2006 blev RekrutteringsCenteret udviklet. Målsætningen var at anvende de meget arbejdsmarkedsorienterede principper og redskaber fra den beskæftigelsesfaglige indsats, men at udvikle disse redskaber og metoder yderligere for familiesammenførte flygtninge og indvandrere. Et nyskabende metodeelement i projektet var, at kursusdeltagerne gerne måtte have forskellige udgangsforudsætninger. Deltagernes meget forskellige forudsætninger blev en del af metoden, og rationalet var, at forskelligheden blandt deltagerne skulle virke berigende og befordrende for de enkelte deltageres udsyn og handlestrategier i forhold til job. Projektet blev etableret som et samarbejde mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Rødovre Kommune. Alle deltagende kommuner kunne visitere deltagere til kurset, ligesom parterne indgik i projektets styregruppe. Der blev oprindeligt aftalt en rollefordeling mellem RekrutteringsCenteret og kommunerne, hvor de enkelte kommuner bl.a. skulle varetage dele af borgerkontakten og kontakten med virksomhederne. Disse opgaver er dog hovedsageligt blevet varetaget af RekrutteringsCenteret. RekrutteringsCenteret fik i 2006 støtte fra Integrationsministeriet og med en medfinansiering fra Københavns Kommune kunne kurset iværksættes med første kursushold fra august RekrutteringsCenteret organisation, ressourcer og kompetencer RekrutteringsCenteret har været forankret under Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB) under Københavns Kommunes Beskæftigelses- og integrationsforvaltning. Fysisk blev RekrutteringsCenteret placeret i lokaler i Kgs. Enghave, som er et kursus/aktiveringssted for ledige kontanthjælpsmodtagere (uanset herkomst) i Københavns Kommune. Under det meste af projektperioden har der til projektet været knyttet tre fuldtidsansatte to undervisere og en projektleder. Personalenormeringen blev fastlagt under hensyn til projektets mange udviklings- og driftsopgaver og af hensyn til den ressourcekrævende opgave med at rekruttere til kurset. Der har undervejs i forløbet været udskiftning af ansatte (bl.a. projektleder), men dette skete forholdsvist tidligt i forløbet, og udskiftningen har kun haft mindre indvirkning på projektet. De tre ansatte på RekrutteringsCenteret har alle betydelige erfaringer med at arbejde med flygtninge og indvandrere, herunder at arbejde med socialfaglige og beskæftigelsesfaglige redskaber og metoder. Tilsvarende har de relevante uddannelsesmæssige baggrunde. Samlet har de projektansatte haft gode forudsætninger for at arbejde med et beskæftigelsesfagligt udviklingsprojekt for arbejdssøgende fra ikke-vestlige lande Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

15 Det er vurderingen, at de projektansattes baggrunde har betydet, at redskabs- og metodeudviklingen i projektet er sket på grundlag af relevant og dokumenteret erfarings- og teoribaseret viden. Det har kendetegnet de ansattes arbejdsmetoder, at de har været meget systematiske og grundige, således at processer og roller er beskrevet og defineret, ligesom faglige elementer er blevet begrundet og undervisningsog vejledningsfaglige metoder er velbeskrevne. Endelig har der været en meget stor evalueringskultur i projektet, og deltagernes vurderinger og anbefalinger er løbende blevet indsamlet og anvendt i udviklingen af kursusforløbet. Det er ligeledes værd at fremhæve, at deltagernes tilknytning til arbejdsmarkedet løbende under hele projektperioden er undersøgt og registreret. RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 15

16 Kursusdeltagernes baggrunde Der har i alt deltaget 98 personer på de 8 kursushold. Hovedparten af deltagerne var kvinder fra ikke-vestlige lande. Gruppen har rummet mange forskellige nationaliteter bl.a. har deltagerne været fra Thailand, Rusland, Vietnam, Irak, Iran, Pakistan m.m. En mindre gruppe har været fra vestlige lande (ca. 10 pct.). Selvom gruppen faldt uden for den definerede målgruppe, havde de alligevel problemstillinger, der begrundede deres kursusdeltagelse (manglende arbejdsmarkedskendskab m.m.). Hovedparten af deltagerne på kurset var mellem år. Gennemsnitsalderen var 38 år, og aldersspændet gik fra 27 år til 55 år. En overvægt af deltagerne har været selvforsørgende (79 pct.), mens andre har været på kontanthjælp (21 pct.). Endelig har en lille gruppe af deltagerne været på dagpenge. En mindre gruppe havde allerede ved projektstart tilknytning til arbejdsmarkedet men ville gerne have yderligere beskæftigelse eller skifte fagområde. 80 pct. af deltagerne i RekrutteringsCenteret havde medbragte uddannelser fra deres hjemlande. Der er tale om meget forskellige uddannelsestyper som sygeplejerske, receptionist, kontoruddannede, tandlæge, undervisere, film og kultur, IT og elektronik, ingeniør m.m. Hovedparten havde også arbejdserfaring fra deres hjemlande. 60 pct. af deltagerne havde været i Danmark i mindre end 5 år, heraf havde 30 pct. været i Danmark i mindre end 3 år. 12 pct. havde været i Danmark i mere end 10 år, men hovedparten havde alligevel ingen arbejdserfaring. Alle deltagere havde tidligere deltaget i dansk-sprogundervisning, men deres sproglige kompetencer var meget svingende. Flere af deltagerne havde en dansk ægtefælle og talte godt dansk, mens andre havde meget vanskeligt ved at kommunikere på dansk såvel mundtligt som skriftligt. Alle deltagere havde frivilligt tilmeldt sig kurset uafhængigt af deres forsørgelsesgrundlag. Der var således som udgangspunkt tale om en gruppe med stor motivation i forhold til arbejde eller uddannelse. Hovedparten ønskede at gøre brug af deres erfaringer og uddannelse fra hjemlandet og ville gerne videreføre deres karriere i et tilsvarende job i Danmark. Generelt har RekrutteringsCenterets deltagere haft gode udgangsforudsætninger i forhold til arbejde. Det omfatter både deres erfarings- og uddannelsesmæssige baggrund, deres alder og deres interesse i forhold til at få et arbejde. Denne gennemsnitsbetragtning dækker dog naturligvis over store variationer i gruppen, hvor arbejdsmarkedsafstanden har været betydeligt større for nogle deltagere end for andre Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

17 Sammenfatning deltagerprofil på RekrutteringsCenteret Profil Andel Køn Kvinder 81 pct. Mænd 19 pct. Forsørgelse Selvforsørgende 79 pct. Kontanthjælp/dagpenge 21 pct. Uddannelse Grundskole/gymnasial 20 pct. Erhvervsfaglig/kort Mellemlang/videregående 26 pct. 54 pct. Landegrupper Asien 30 pct. Mellemøsten Europa (Tyrkiet) Afrika Amerika 8 pct. 28 pct. 12 pct. 22 pct. Ophold i Danmark Mindre end 2 år 38 pct. 3-5 år 25 pct. 6-9 år 26 pct. RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 17

18 Visitationskriterier Alle interesserede kursister kunne henvende sig direkte til RekrutteringsCenteret eller kunne blive visiteret til kurset gennem en sagsbehandler i en kommune i Storkøbenhavn. Alle kursister skulle til en indledende visitationssamtale med de projektansatte, hvor bl.a. deltagernes forudsætninger og interesse for kurset og beskæftigelsesperspektivet blev afdækket. Herigennem blev det sikret, at kursisterne kunne profitere af forløbet. For alle kursister gjaldt det, at deres hjemkommune skulle godkende forløbet som en del af vedkommendes tilbud efter Integrationsloven eller Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Visitationsprofilen for kursisterne er kendetegnet ved: - Behov for information om det danske samfund og arbejdsmarked - Behov for at træne kommunikation på dansk - Motivation for at finde arbejde - Svært ved på egen hånd at finde arbejde inden for vedkommendes interesse-, erfarings- og uddannelsesfelt - En medbragt uddannelse eller en erhvervsbaggrund, som de ønsker at bruge på det danske arbejdsmarked. Målgruppen var som udgangspunkt selvforsørgende familiesammenførte, men også kontanthjælps modtagere (match 2-4) og flygtninge og indvandrere under integrationsloven kunne deltage. Kursets varighed, struktur og indhold Der har været afholdt 8 kurser i løbet af projektperioden august 2006 til november Alle 8 kurser er afviklet med samme struktur og med samme generelle faglige elementer. Kurset er i alt på 11 uger fordelt på 7 ugers undervisning og 4 ugers praktik efter behov. Der var undervisning mandag-torsdag fra kl og fredag kl Følgende faglige undervisningselementer har indgået i kurset: - Job og praktikpladssøgning: Udarbejdelse af CV og jobansøgning, afdækning og beskrivelse af personlige, faglige og sproglige kompetencer, afklaring af jobmuligheder og træning i jobsamtaler m.m. - Kommunikation: Dansk undervisning, nonverbal kommunikation og sproglig gennemslagskraft, teambuilding på arbejdspladser m.m. - Det danske arbejdsmarked: Arbejderhistorie, kendskab til det danske arbejdsmarked, erhvervsstruktur og præsentation af fagområder, formelle og uformelle regler, fagforeninger og a-kasser, tillids-/sikkerhedsrepræsentant, besøg på virksomheder. - Alternative veje til arbejdsmarkedet: Jobsøgning via personlige netværk, kendskab til uddannelsesmuligheder og frivilligt arbejde m.m Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

19 Nedenfor er kursusforløbets indhold skematisk fremstillet: Periode Hovedaktivitet Elementer Uge 1 Introduktion til det danske arbejdsmarked Overordnet præsentation af faglige målsætninger og temaer. Generelt omkring det danske arbejdsmarked, struktur, kompetencekrav m.m. Uge 2 Afklaring af jobønsker og jobmuligheder Deltagernes egne jobønsker og rådgivning/vejledning omkring jobmuligheder. Afklaring sker individuelt og med gruppedrøftelser, herunder ved besøg på virksomheder. Uge 3 Praktiksøgning og uddannelsesvejledning Jobsøgningsteknik (deltagerne skriver ansøgning og øvelser i jobsamtaler), og deltagerne søger praktikplads. Oplæg om uddannelsesmuligheder og (evt.) individuel rådgivning. Uge 4 Arbejdsmarkedskultur Kendskab til arbejdsmarkedskultur gennem forumteater, øvelser og præsentationer af forskellige kulturer på arbejdspladser. Uge 5 Virksomhedsbesøg Besøg på udvalgte lokale virksomheder med relevans for deltagerne beskæftigelsesønsker. Uge 6 Arbejdsmarkedsregler Besøg på Arbejdermuseet og oplæg om tillidsmand, sikkerhedsrepræsentant, samarbejdsudvalg m.m. Uge 7 Faglige og sociale kompetencer Deltagernes faglige, sociale og sproglige kompetencer relateres til konkrete fagområder/jobmål for kursisten. RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 19

20 Undervisningsfaglige metoder Undervisningsformer og materialer er udviklet og formet efter deltagernes forskellige forudsætninger både deres behov og læringsmåder. Temaer og undervisningsfaglige metoder er forsøgt skræddersyet til de individuelle behov, som hver deltager og hvert hold måtte have. Det har stillet store krav til undervisernes faglige ekspertiser, men også til at der var ressourcer nok til at tilpasse redskaber og metoder løbende under kurset. Holdet har spillet en vigtig rolle for kurset. I starten af kursusforløbet var underviserne synlige og styrende, men det har været målsætningen, at deltagerne hurtigt skulle lære at bruge hinandens erfaringer og støtte i forhold til at se jobmuligheder og udvikle kompetencer. Derfor har det været vigtigt, at der fra kursusstart blev grundlagt et godt og trygt miljø, og underviserne har hele tiden opfordret deltagerne til at bruge hinanden dels gennem drøftelser i fællesgruppen, 2 og 2 eller i forbindelse med øvelser. Det har også været målsætningen, at deltagerne under kursusforløbet fik opbygget personlige relationer og netværk, der kunne række udover kursusperioden. Den primære undervisning og vejledning er foregået i det kollektive rum. Hvis deltagerne har haft særlige ønsker eller behov, har de haft mulighed for at få individuelle samtaler med vejlederne på Rekrutterings- Centeret. Undervisningsformerne har været bredt sammensatte og har bestået af traditionelle oplæg fra underviseren, kreative øvelser, gruppearbejde med flere deltagere og arbejde 2 og 2, individuelt arbejde og refleksion, oplæg fra kursister, temaer arrangeret af kursister, gæsteundervisere og foredrag, besøg af fagkonsulenter eller arbejdsgivere, virksomhedsbesøg m.m. Undervisningsformerne er valgt i samarbejde med kursisterne og har vekslet fra hold til hold efter deltagernes ønsker og behov. En central metode i RekrutteringsCenteret har været øvelser. Flere af deltagerne ville ikke kunne få fuldt udbytte af traditionel verbal-undervisning, ligesom en række færdigheder har måttet tilegnes gennem praktiske øvelser f.eks. samarbejdsteknik. RekrutteringsCenteret har i redskabskassen haft en lang række øvelser, som er blevet inddraget i undervisningen, og som har haft til formål at styrke deltagernes faglige, personlige og sproglige kompetencer. Nedenfor er præsenteret et udpluk af forskellige kursusøvelser. Det omfatter øvelser inden for samarbejde og kommunikation: - Legoklodsøvelsen, hvor kursisterne inddeles i grupper der skal samarbejde om at lave en figur af legoklodser på baggrund af en kort mundtlig instruktion. Opgaven træner både deltagerne sprogligt (f.eks. at forklare noget abstrakt med ord og bruge forholdsord), og deltagerne lærer at arbejde i pressede situationer. Et vigtigt element er ligeledes at gruppen gerne skal samarbejde om løsningen af opgaven, og gruppen evalueres efterfølgende på samarbejdsformen. - Varulvøvelsen er også en kommunikationsøvelse, hvor deltagerne opdeles i forskellige roller (Varulve, landsbyboer, seer og Gamemaster), og hvor de ved hjælp af kropssprog og kommunikation skal afsløre hinandens roller og spille sammen som en gruppe. Deltagere med gode kommunikationsevner (kropslige og sproglige) og samarbejdende grupper får hurtigere afsløret og dræbt varulvene Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Evalueringsrapport. Den beskæftigelsesfremmende indsats for flygtninge- og indvandrerkvinder samt familiesammenførte

Evalueringsrapport. Den beskæftigelsesfremmende indsats for flygtninge- og indvandrerkvinder samt familiesammenførte Evalueringsrapport Den beskæftigelsesfremmende indsats for flygtninge- og indvandrerkvinder samt familiesammenførte Pulje under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration August 2006 LG Insight

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Unge-projekt i Hvidovre Kommune

Unge-projekt i Hvidovre Kommune Unge-projekt i Hvidovre Kommune Ledigheden har været stærkt stigende siden oktober 2008, og har i særlig grad ramt de unge, med en stigning på ca. 71 % frem til 1. juni 2009. Pr. 1. juli 2009 er der i

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Inklusion og Beskæftigelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere