Evaluering. RekrutteringsCenteret. Beskæftigelsesfagligt kursus for familiesammenførte i hovedstadsområdet. LG Insight januar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering. RekrutteringsCenteret. Beskæftigelsesfagligt kursus for familiesammenførte i hovedstadsområdet. LG Insight januar 2009"

Transkript

1 Evaluering RekrutteringsCenteret Beskæftigelsesfagligt kursus for familiesammenførte i hovedstadsområdet Udviklingsprojekt i Center for Afklaring og Beskæftigelse, Københavns Kommune. Støttet af Ministeriet for Flygtninge, Ind van drere og Integration LG Insight januar 2009 RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 1

2 2 - Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret Projektets erfaringer og resultater, som er beskrevet i denne rapport, videreføres i Københavns Kommunes integrationsindsats under navnet Første job i Danmark. Se mere på

3 Indholdsfortegnelse Evalueringstemaer og metode...6 Centrale resultater....8 Beskrivelse af kursusforløbet Baggrund for projektet RekrutteringsCenteret organisation, ressourcer og kompetencer Kursusdeltagernes baggrunde Visitationskriterier Kursets varighed, struktur og indhold Undervisningsfaglige metoder...20 Vejledningsfaglige metoder Virksomhedspraktik Evaluering og kvalitetssikring...23 Check ind og Check ud Resultater af kursusindsatsen...25 Effekten på kort og lang sigt...25 Effekten fordelt på alder Opholdsanciennitet i Danmark Effekt fordelt på deltagernes uddannelsesbaggrunde Effekten fordelt på landegrupper Deltagernes forsørgelsesbaggrunde Deltagere med gode og mindre gode forudsætninger...28 Øvrige effekter af indsatsen...28 Deltagernes vurderinger...30 Deltagernes vurderinger af kursusforløbet Virksomhedernes vurderinger af samarbejdet med RekrutteringsCenteret...30 Spredning og forankring af resultater...32 Spredningsaktiviteter...34

4 Indledning RekrutteringsCenteret under Københavns Kommune har i perioden august 2006 til november 2008 afviklet et arbejdsmarkedsrettet kursus for familiesammenførte indvandrere. Kurset har været støttet af Integrationsministeriet, og i alt 110 personer har deltaget i kurset. RekrutteringsCenteret er gennemført som et 11 ugers kursus, hvor deltagerne har gennemgået et intensivt forløb bestående af faglige elementer som sprogundervisning, virksomhedspraktik, jobsøgning, arbejdsmarkedskendskab, teambuilding og personlig udvikling og gennemslagskraft. Kursets målgruppe har fortrinsvist været familiesammenførte indvandrere, men også personer på kontanthjælp og dagpenge har deltaget. Kursisterne har haft mange forskellige baggrunde, interesser og forudsætninger, og undervisnings- og vejledningsformer har skullet favne deltagere med forskellige ressourcer og kompetencer. Evalueringen viser, at RekrutteringsCenteret har opnået en lang række væsentlige resultater. Det omfatter både en høj beskæftigelseseffekt og stor deltagertilfredshed, ligesom der gennem forløbet er udviklet en række redskaber og metoder med stor værdi for den brede beskæftigelses- og integrationsfaglige indsats for målgrupper med gode og mindre gode forudsætninger for arbejdsmarkedsforudsætninger. LG Insight har evalueret kurset og i denne rapport fremstilles evalueringens resultater. Indsamling af evalueringsdata er foretaget i perioden oktober-december 2008, og evalueringen bygger både på kvantitative data og interview med projektansatte, deltagere og virksomheder. 4 - Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

5 Fakta om rekrutterings centeret RekrutteringsCenteret er en enhed under Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB) under Københavns Kommune. Kurset har været afviklet i CABs lokaler på Sydbanestien, København SV. RekrutteringsCenteret har i perioden august 2006 til november 2008 afviklet 8 kursusforløb, hvor 98 kursister har gennemført forløbet. Målgruppen for RekrutteringsCenteret er primært selvforsørgende arbejdssøgende med ikke-dansk og ikke-vestlig baggrund, personer under integrationsloven og sekundært kontanthjælpsmodtagere m.m. Der har været en overvægt af selvforsørgende deltagere og deltagere under integrationsloven. Mere end 90 pct. har været kvinder. RekrutteringsCenteret er et beskæftigelsesfagligt tilbud og de faglige elementer er bl.a. undervisning i arbejdsmarkedskendskab og arbejdsplads-kultur, jobsøgningsteknik og -kompetencer samt faglige, personlige og sproglige kompetenceudviklende tilbud med relevans for arbejdsmarkedet. Målsætningen med kursusforløbet er at få deltagerne i beskæftigelse og gerne udnytte de særlige erfarings- og uddannelsesbaggrunde, som deltagerne måtte have (evt. fra hjem landet). RekrutteringsCenteret arbejder efter det strategiske jobmatch, hvor også deltagernes interesser og kompetencer inddrages i matchet til det rigtige job. Kurset er et 11 ugers kursus med 7 ugers undervisning og 4 ugers virksomhedspraktik efter behov. Deltagelse i kursusforløbet har været gratis, idet RekrutteringsCenteret i projektperioden har været finansieret af Integrationsministeriet og medfinansieret af Københavns Kommune. RekrutteringsCenteret er et samarbejde mellem Københavns Kommune (både CAB og Jobcenter København), Sprog & Integration under Frederiksberg Kommune, Erhvervsafdelingen F86 under Rødovre Kommune og Sprogcenter IA. RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 5

6 Evalueringstemaer og metode LG Insight har tilrettelagt evalueringstemaer og metoder således, at der med evalueringen er blevet dokumenteret centrale resultater af RekrutteringsCenteret og afdækket succesfulde og erfaringsrige redskaber og metoder i indsatsen. Evalueringens målsætninger/temaer er: - Hvilke resultater har projekt RekrutteringsCenteret opnået dvs. hvilke konkrete (målbare) effekter kan tilskrives den særlige indsats, der er gjort under projektet? Det omfatter både resultater i forhold til deltagernes arbejdsmarkedstilknytning og bredere resultater i forhold til deltagernes arbejdsmarkedsmotivation, kompetencer m.m. - Sammenhænge mellem projektindsatser og resultater afdækkes dvs. hvilke projektredskaber og metoder har skabt hvilke resultater og hvorfor? Der søges årsags-virknings-sammenhænge, og succesfulde redskaber og metoder dokumenteres. - Er der med projektet skabt levedygtige indsatser og samarbejdsformer, der vil leve videre udover projektperioden? Vil succesfulde aktørkonstellationer og indsatser blive forankret i den generelle beskæftigelses- og integrationsfaglige indsats i Københavns Kommune efter projektafslutning og i givet fald i hvilken form? - Pege på anbefalinger til projektparterne i Københavns Kommune, der kan styrke faglige redskaber og metoder yderligere, herunder pege på succesfulde indsatser med værdi i forhold til forankring i den bredere beskæftigelsesfaglige indsats i såvel egen som andre kommuner. Evalueringsmetoderne har været: - Personlige interviews med ansatte i RekrutteringsCenteret, med udvalgte kursusdeltagere og med virksomhedsrepræsentanter. - Observationsbesøg på RekrutteringsCenteret, hvor undervisningsforløb og enkelte øvelser er blevet observeret af LG Insight. - Effektanalyse på baggrund af opgørelser over registreringsoplysninger om deltagernes udslusning til job, uddannelse, ledighed el.lign. - Analyse af deltagernes evalueringer af kursusforløbet på baggrund af evalueringsskemaer udfyldt ved kursusafslutning. - Målgruppeanalyse på baggrund af interview med ansatte og analyse af visitationsskemaer udfyldt ved indledende samtale. - Materialeanalyse af bl.a. undervisningsmaterialer, metodebeskrivelser, værdigrundlag, referater fra styregruppemøder m.m. 6 - Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

7 På evalueringstidspunktet (indsamling af data) var det sidste hold (hold 8) endnu ikke afsluttet. Det betyder, at evalueringstemaerne baseres på forskellige datasæt og -størrelser: - I alt 110 personer har været visiteret til 8 kursusforløb i perioden personer er ophørt før kursusafslutning, mens i alt 98 personer har gennemført kurset. Målgruppeanalysen omfatter disse 98 personer personer har afsluttet kursusforløbet på evalueringstidspunktet (hold 1-7). 83 personer indgår i analysen af den umiddelbare effekt dvs. deres beskæftigelsesstatus lige efter kursusafslutning personer har afsluttet kursusforløbet mere end 6 måneder tidligere end november 2008 (evalueringstidspunktet). 72 personer indgår i beregningen af langtidseffekten (hold 1-6), hvor deres beskæftigelsesstatus analyseres 6 måneder efter kursusafslutning. RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 7

8 Centrale resultater Høj effekt 65 pct. i ordinær beskæftigelse eller uddannelse Ved kursusafslutning var 65 pct. af deltagerne påbegyndt enten arbejde eller uddannelse på almindelige løn/su-vilkår. Efter 6 måneder var 68 pct. enten i beskæftigelse (61 pct.) eller i uddannelse (7 pct.). LG Insight har evalueret i alt 76 beskæftigelsesfaglige initiativer/projekter for familiesammenførte (kvinder), og den gennemsnitlige udslusnings-procent for disse initiativer ligger på 49 pct. RekrutteringsCenteret har således haft en udslusningseffekt, der ligger 16 procentpoint over andre sammenlignelige projekter/ initiativer for tilsvarende målgrupper. RekrutteringsCenteret har også haft deltagere med mindre gode arbejdsmarkedsforudsætninger, herunder ledige på kontanthjælp. Evalueringen viser, at der også har været høje udslusningsresultater for de svagere kursister. Således kom godt halvdelen af kursisterne med svagere forudsætninger enten i beskæftigelse eller i uddannelse efter kursusdeltagelse. Efter kursusafslutning var 16 pct. af deltagerne i andre arbejdsmarkedsforberedende tilbud evt. jobtræning, praktik eller andre kursustilbud. Samlet var 81 pct. af deltagerne ved kursusafslutning i job/uddannelse eller i jobforberedende forløb, mens 19 pct. af kursisterne fortsat var arbejdssøgende, på barsel el.lign. Beskæftigelse med langsigtede effekter og stor arbejdsmarkedsværdi En central målsætning for RekrutteringsCenteret har været, at kursisternes interesser og kompetencer skulle nyttiggøres på arbejdsmarkedet dvs. at kursisterne skulle placeres på virksomheder, hvor deltagernes erfaringer og uddannelsesmæssige baggrunde kunne anvendes. Filosofien var, at deltagere med stor motivation og kompetencer selv kunne finde ikkefaglærte jobs, og at samfundet ville have størst værdi af at udnytte medbragte kompetencer på fagområder med stor mangel på arbejdskraft. Det er lykkedes RekrutteringsCenteret at følge denne strategi. Der har været gjort en stor indsats i forhold til at afdække kursisternes samlede erfarings- og uddannelsesmæssige baggrunde, og deltagernes praktik og jobsøgning har været målrettet fagområder, der matchede disse forudsætninger. Herved er en forholdsvis stor andel af kursisterne blevet beskæftiget på delarbejdsmarkeder, hvor Beskæftigelsesregion Sjælland på både kort og lang sigt forventer (udbredte) rekrutteringsproblemer. Projektets beskæftigelseseffekt skal vurderes i lyset af, at målsætningen ikke alene har været kortest mulig vej til arbejdsmarkedet og dermed en hurtig udnyttelse af den konjunkturelle medvind. Deltagerne har i høj grad fået beskæftigelse indenfor delbrancher med rekrutteringsvanskeligheder eller egentlige flaskehalsproblemer. Det gælder områder som social- og plejesektoren, detailbranchen, sundhedssektoren, IT og ingeniør m.m. Det omfatter godt 2/3 af de beskæftigede kursister. Høj arbejdsmarkedsfastholdelse også lovende fremtidsudsigter Erfaringsmæssigt har flere nybeskæftigede flygtninge og indvandrere svært ved at fastholde jobbet over en længere periode. LG Insight har i tidligere undersøgelser dokumenteret, at godt 1/3 af de nybeskæftigede på landsplan indenfor det første halve års ansættelse vender retur til ledighed. Det skyldes både forhold knyttet til arbejdsmarkedets sæsonrytme og manglende forudsætninger hos de ansatte. 8 - Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

9 RekrutteringsCenterets kursister har i høj grad fastholdt deres tilknytning til arbejdsmarkedet efter et halvt år. Kun 4 personer har mistet deres arbejde det første halve år efter kursusafslutning, hvilket altså er langt under gennemsnittet for nybeskæftigede på arbejdsmarkedet. Samtidig er det lykkedes to af de fire at finde anden beskæftigelse hurtigt igen. Den høje fastholdelsesgrad i beskæftigelse for kursisterne fra RekrutteringsCenteret skal tilskrives strategien det strategiske match, hvor de arbejdssøgendes kompetencer udnyttes på jobområder med rekrutteringsvanskeligheder. Derved er effekten mindre følsom overfor sæson- og konjunktursvingninger. I den aktuelle krisestemning med udsigt til kraftig stigende ledighed i 2009/10 har strategien vist sin styrke, idet de beskæftigede vil have en stærkere tilknytning til delarbejdsmarkeder med langsigtede strukturbetingede rekrutteringsbehov. Stor tilfredshed blandt deltagere og virksomheder Deltagernes tilfredshed med RekrutteringsCenteret er påvist gennem både interview og evalueringsbesvarelser fra deltagerne ved kursusafslutning. Tilfredsheden er naturligvis tæt knyttet til de høje udslusningsresultater, og deltagerne har især fremhævet de arbejdsmarkedsfaglige elementer i kurset som positive det drejer sig primært om jobsøgningsteknik/kompetencer og kendskab til arbejdsmarkedsforhold og arbejdspladskultur. I evalueringen ved kursusafslutning udtrykte pct. af kursisterne stor tilfredshed med alle kursuselementer. Kursisterne var mest positive overfor de meget arbejdsmarkedsnære fagelementer (f.eks. virksomhedsbesøg, jobsamtaler, praktik m.m.), men også teambuilding og sprogundervisning havde en høj tilfredshedsscore blandt deltagerne. Tilfredsheden kommer også til udtryk i interviews, hvor deltagerne lægger vægt på undervisernes store kompetencer og relevansen af de faglige elementer i RekrutteringsCenteret. Deltagerne fremhæver desuden, at de i kurset er blevet inddraget aktivt i undervisningen samt at rådgivning og jobplan i høj grad tog udgangspunkt i deres interesser, kompetencer og muligheder. Det går igen i flere interviews, at deltagerne lægger stor vægt på, at der er blevet lyttet til deres ønsker, og at planer er skræddersyet til netop deres behov, herunder også at jobbet er søgt tilstræbt indenfor deres interesse/uddannelsesfelt. Tidligere kursister, der nu er i beskæftigelse, peger i interview ligeledes på, at mange af kursuselementerne fra RekrutteringsCenteret har haft stor værdi for deres ansættelse. Det omfatter sprog, evnen/modet til at sige til og fra, kendskab til arbejdspladskultur og evnen til at kunne indgå i samarbejdsrelationer m.m. Flere af de mere bløde og abstrakte kursuselementer får i jobsituationen en praktisk anvendelsesværdi for deltagerne, hvilket de sætter stor pris på. Interview med virksomheder antyder, at deltagerne er blevet godt forberedt til behov og vilkår på arbejdsmarkedet. De personaleansvarlige på de virksomheder, hvor kursister fra RekrutteringsCenteret efterfølgende er blevet ansat, tilkendegiver samstemmende, at de nyansatte kursister er godt forberedte, og at de let er faldet ind i både det sociale og faglige miljø på arbejdspladsen. Dog anbefaler virksomhedsrepræsentanterne, at RekrutteringsCenteret forbereder kursisterne mere på den lave magtdistance mellem leder og ansatte, og at det i en dansk virksomhedskultur i langt højere grad forventes, at ansatte også rådgiver lederne fagligt. RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 9

10 Nye redskaber og metoder Der er med RekrutteringsCenteret anvendt en lang række redskaber og metoder med enkeltstående resultater. Det nyskabende og succesfulde i RekrutteringsCenteret er dog især den metodiske kombination af en række redskaber og metoder, der sammensættes efter deltagernes/holdenes meget forskellige udgangsforudsætninger og jobperspektiver. Underviserne på RekrutteringsCenteret har alle relevante og solide erfarings- og uddannelsesmæssige baggrunde indenfor det social-, beskæftigelses- og integrationsfaglige område. Det giver dem og kurset som helhed en stor fleksibilitet i forhold til at kunne designe kollektive og individuelle forløb, der favner deltagere/kursushold med store variationer i forhold til livsbetingelser, arbejdsstrategier og arbejdsmarkedskompetencer. Kurset har nok en fast struktur med forudbestemte faglige temaer, men indenfor denne ramme har underviserne mulighed for at tilpasse det faglige indhold og de undervisnings- og vejledningsfaglige metoder til deltagernes interesser og behov. Med kursets målgruppe er det vanskeligt at rekruttere deltagere med homogene udgangsforudsætninger, og det vurderes derfor som helt afgørende for kursets succes, at underviserne har haft ressourcer og kompetencer til at individualisere forløbene. Fremhævelsesværdige undervisningstilbud er bl.a. - Arbejdsmarkedskultur og arbejdsmarkedshistorie, hvor deltagerne via et historisk kendskab til dansk arbejdsmarkedskultur får viden om vigtige formelle og uformelle spilleregler og kulturer på arbejdspladsen. - Jobsøgningsteknik og -kompetencer, hvor deltagerne får praktiske redskaber og færdigheder til deres jobsøgning både via Internettet, skriftlige ansøgninger og øvelser i jobsamtaler. - Øvelser i samarbejde og teambuilding, hvor deltagerne gennem en række øvelser oparbejder færdigheder i at samarbejde med kollegaer om udførelse af opgaver med forskelligt indhold og kompleksitet. - Sprogundervisning hvor deltagerne gennem sprogundervisning og konkret anvendelse af sproget får sprog og teknikker til at anvende sproget aktivt, herunder turde sige til/fra ved misforståelser. - Lavpraktisk kendskab til muligheder på det danske arbejdsmarked, hvor deltagerne får en viden om, hvilke krav der bl.a. stilles i forhold til sprog, erfaring, uddannelse m.m. indenfor relevante fagområder, herunder også en viden erhvervet gennem deltagernes praktikophold. Fremhævelsesværdige metoder er bl.a. - Empowerment tilgangen, hvor fokus er på ressourcer og muligheder frem for begrænsninger. Deltagerne bibringes forandringsstrategier og handlingskompetencer, der styrker deres positive fokusering på job og strategier i forhold dertil. - Sammensætning af deltagere med forskellige baggrunde, hvor kollektive forløb mikser stærke og mindre stærke kursister og derigennem genereres (mer)energi og sammenhold mellem kursisterne, hvorved de mindre stærke kursister kan bruge de stærke kursister som løftestang. - Aktiv involvering af kursisterne i både undervisningsformer og i forbindelse med evaluering af kurset bl.a. gennem Tjek ind og Tjek ud metoden. Der anvendes nonverbale metoder og en lang række praktiske øvelser i undervisningen. - Det strategiske jobmatch, hvor deltagerne placeres på jobområder med relevans for deres interesser og kompetencebaggrunde, og hvor der er stor mangel på arbejdskraft både nu og fremover Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

11 Projektets generelle vilkårsrammer RekrutteringsCenteret har i projektperioden haft tilknyttet tre fuldtidsansatte medarbejdere som projektleder, undervisere, vejledere m.m. Derudover har der været tilknyttet eksterne undervisere, som blev inddraget i undervisningen efter behov (primært fra CAB). Set i sammenligning med driftsvilkårene i det beskæftigelsesfaglige system generelt (men også i Københavns Kommune) har personaleressourcerne på RekrutteringsCenteret i projektperioden været meget eksklusive. Tilsvarende har de ansattes faglige ekspertiser været store, idet alle ansatte har haft betydelige erfaringsog uddannelsesmæssige baggrunde med relevans for kurset. De allokerede ressourcer og faglige kompetencer vurderes at være nødvendige. Dels fordi der har været et betydeligt udviklingsarbejde undervejs i forløbet, og dels fordi deltagernes meget forskellige forudsætninger har nødvendiggjort en stor ressourcemæssig og faglig fleksibilitet i organisationen. Endelig viste det sig særligt ressourcekrævende at rekruttere fra en gruppe flygtninge og indvandrere, der frivilligt skulle tilmelde sig kurset, og som ikke var synlige i det offentlige forsørgelsessystem eller underlagt særlige aktiveringspligter. De samfundsøkonomiske gevinster ved indsatsen er dog ganske åbenbare. Projektøkonomien har været godt 3mio. kr. i perioden , mens de årlige skatteindtægter for de beskæftigede kursister har beløbet sig til godt 6 mio. kr. Hertil skal lægges de fordele, som virksomhederne har fået økonomisk og fagligt ved at kunne udvide arbejdsstyrken yderligere. I betragtning heraf er vilkårsrammerne helt rimelige og fornuftige. Spredning/forankring hvad kan andre bruge? Københavns Kommune har fra 2009 valgt at videreføre RekrutteringsCenteret i egen driftsorganisation. Det sker med enkelte tilpasninger af kursuskonceptet både af vilkårsrammerne og af målgruppen for tilbuddet. Indsatsen udvides med en medarbejder, som skal varetage den opsøgende kontakt til målgruppen af selvforsørgende familiesammenførte. Københavns Kommune har valgt at videreføre tilbuddet ud fra flere hensyn. Dels hensynet til de deltagende borgere og dels hensynet til virksomhedernes behov for arbejdskraft. Endelig har RekrutteringsCenteret vist, at hold, som er sammensat af arbejdssøgende med forskellige forudsætninger, kan virke styrkende for motivationen og kompetenceudviklingen af ledige flygtninge og indvandrere på start-/kontanthjælp med mindre gode forudsætninger for arbejdsmarkedstilknytning. Der er interessante beskæftigelsesfaglige og integrationsfaglige perspektiver i dette udviklingsforsøg, som allerede i RekrutteringsCenteret har vist resultater med lovende udsigter. Københavns Kommune har desuden valgt en indtægtsdækket løsning, hvor andre kommuner kan købe pladser på kurset. Københavns Kommune vil også sælge konsulentbistand til andre kommuner og aktører, der ønsker at udvikle og iværksætte tilsvarende tilbud. Ud fra både økonomiske og spredningsmæssige hensyn er dette en fornuftig model. Det er imidlertid kritisk, at Københavns Kommune ikke af egne ressourcer kan sprede kursuskonceptet til en bredere og landsdækkende kreds af beskæftigelses- og integrationsfaglige aktører. Denne evaluering viser, at RekrutteringsCenteret har skabt resultater og nyskabende metoder med bred værdi for andre kommuner. Set i det lys havde en mere offensiv og landsdækkende spredningsstrategi været tilrådelig. Det er LG Insights vurdering, at flere af de udviklede undervisnings- og vejledningsfaglige redskaber og metoder enkeltvis har stor værdi for andre beskæftigelsesfaglige initiativer. Resultaterne i Rekrutterings- Centeret peger desuden på, at redskaber/metoder også kan anvendes for en bredere målgruppe af ledige med ikke-dansk baggrund. De vigtigste elementer beskrives mere uddybende i de efterfølgende afsnit. RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 11

12 RekrutteringsCenterets egne succeskriterier RekrutteringsCenteret havde fra projektstart august 2006 defineret en række succeskriterier for projektet. Målsætningen var, at der blev gennemført 8 kursusforløb med 120 deltagere, og at 80 pct. af deltagerne gennemførte forløbet. Disse målsætninger er stort set realiseret, idet 110 personer har deltaget, og 85 har gennemført kurset (svarende til 89 pct.). RekrutteringsCenteret havde fra start høje ambitioner til beskæftigelseseffekten, og der blev formuleret følgende succesmål: 70 pct. af deltagerne er efter kursusafslutning i ordinær beskæftigelse, uddannelse eller i løntilskud. 6 måneder efter kursusafslutningen er 60 pct. af kursisterne i en ordinær ansættelse. Begge mål er opnået. Endelig blev der fastlagt målsætninger om deltagernes tilfredshed med kurset og virksomhedernes tilfredshed med samarbejdet med RekrutteringsCenteret. Målsætningen var 80 pct. tilfredshedsgrad blandt deltagerne og 60 pct. tilfredshed blandt virksomhederne. For deltagerne er denne målsætning klart indfriet, og det er LG Insights indtryk ved interview med virksomheder, at tilfredsheden med samarbejdet er stort. Rekrutteringscenterets succeskriterier og målopfyldelse Succeskriterier 80 pct. af deltagerne gennemfører det planlagte kursusforløb 70 pct. af deltagerne der gennemfører kursusforløbet kommer i job eller job med løntilskud Målopfyldelse 89 pct. af deltagerne har gennemført kursusforløbet 71 pct. er ved kursusafslutning enten i ordinær beskæftigelse eller i løntilskud 80 pct. af deltagerne er tilfredse med kursusforløbet i sin helhed Evalueringen viser en meget stor deltagertilfredshed med RekrutteringsCenteret. Evaluering ved kursusafslutning viser en tilfredshedsgrad på mellem pct. Interview med enkelte deltagere bekræfter den udbredte tilfredshed 90 pct. af virksomhederne er tilfredse med samarbejdet med RekrutteringsCenteret 60 pct. af deltagerne har 6 måneder efter kursusafslutning fået ordinær beskæftigelse eller uddannelse Virksomhederne udtrykker tilfredshed med samarbejdet med både RekrutteringsCenteret og kommunerne. Virksomhederne finder i det store og hele, at kursisterne fra RekrutteringsCenteret har været godt forberedte på enten praktik eller ordinær ansættelse. 60 pct. har 6 måneder efter kursusafslutning fået ordinær beskæftigelse eller kursus Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

13 Sammenfatning evalueringstemaer og målopfyldelse Evalueringsområder Er deltagernes arbejdsmarkedstilknytning styrket som følge af deres deltagelse i RekrutteringsCenteret? Er der med projektet skabt bredere resultater i forhold til deltagernes arbejdsmarkedsmotivation, kompetencer Er der med projektet udviklet (nyskabende) redskaber og metode med dokumenteret effekt på deltagernes arbejdsmarkedstilknytning? Vil succesfulde og erfaringsrige resultater af indsatsen blive forankret og spredt til brede dele af den beskæftigelsesfaglige indsats i Købehavns Kommune og til aktører og kommuner landet over? Målopfyldelse Den umiddelbare effekt er på 65 pct. i ordinær beskæftigelse eller i uddannelse. 6 måneder efter kursusafslutning har 68 pct. af deltagerne fået (ordinær) arbejde eller uddannelse. Evalueringen viser, at deltagerne har opnået en række kompetencer med stor værdi for deres lang sigtede tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vedrører kendskab til arbejdsmarkedet, arbejdspladskultur, jobsøgningskompetencer og sproglige færdigheder. Desuden har deltagerne fået styrket personlige kompetencer (gennemslagskraft og samarbejdsevner). For enkelte har kurset også betydet, at de har fået et netværk med andre kursister, der også videreføres efter kursusafslutning. RekrutteringsCenteret har anvendt undervisningsog vejledningsfaglige teori- og erfaringsbaserede metoder med dokumenteret effekt på deltagernes arbejdsmarkedstilknytning. Det vedrører bl.a. relevante faglige undervisningstemaer (arbejdsmarkedskendskab) og undervisningsformer baseret på øvelser, forumteater og besøg på virksomheder m.m. Vejledningsfagligt har RekrutteringsCenteret benyttet (aner)kendte metoder (coach, konstruktivistisk metode). Københavns Kommune vil i år 2009 videreføre tilbuddet ( Første job i Danmark ). Tilbuddet udbydes til andre kommuner mod betaling. Projektet vil således blive forankret i tilbudsviften i Københavns Kommune. Der har under projektperioden været iværksat en lang række spredningsaktiviteter med stor synlighed for kommuner og aktører over hele landet. Der er efter projektafslutning kun planlagt mindre og utilstrækkelige spredningsaktiviteter, og LG Insight anbefaler, at der tilrettelægges en mere systematisk spredningsstrategi i samarbejde med relevante aktører og evt. med ekstern finansiering fra puljer/fonde. RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 13

14 Beskrivelse af kursusforløbet Baggrund for projektet RekrutteringsCenterets historiske og idémæssige grundlag bygger på den viden og erfaring, som Københavns Kommune har opnået gennem en række meget arbejdsmarkedsorienterede forløb for bl.a. flygtninge og indvandrerkvinder (Det Grønne Jobhus og Fisketorvets Virksomhedsservice). Erfaringen har vist, at det er muligt at rykke flygtninge/indvandrerkvinder motivations- og kompetencemæssigt langt på forholdsvis kort tid med enkle principper og redskaber. Redskaberne omfatter intensiv vejledning og støtte, fokusering på arbejde, tæt samarbejde med virksomheder samt at skabe det rigtige match mellem de lediges kvalifikationer og virksomheder med store rekrutteringsbehov. Integrationsenheden under Københavns Kommune fik et stort antal henvendelser fra borgere med ikke-dansk baggrund, der havde afsluttet det treårige integrationsprogram uden at få fast tilknytning til arbejdsmarkedet, og som ikke havde krav på tilbud. Kendetegnet for denne gruppe borgere var (er), at de var meget motiverede for arbejde, men at de ikke kendte det danske arbejdsmarked og ikke ved egen indsats kunne få et arbejde. I 2006 blev RekrutteringsCenteret udviklet. Målsætningen var at anvende de meget arbejdsmarkedsorienterede principper og redskaber fra den beskæftigelsesfaglige indsats, men at udvikle disse redskaber og metoder yderligere for familiesammenførte flygtninge og indvandrere. Et nyskabende metodeelement i projektet var, at kursusdeltagerne gerne måtte have forskellige udgangsforudsætninger. Deltagernes meget forskellige forudsætninger blev en del af metoden, og rationalet var, at forskelligheden blandt deltagerne skulle virke berigende og befordrende for de enkelte deltageres udsyn og handlestrategier i forhold til job. Projektet blev etableret som et samarbejde mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Rødovre Kommune. Alle deltagende kommuner kunne visitere deltagere til kurset, ligesom parterne indgik i projektets styregruppe. Der blev oprindeligt aftalt en rollefordeling mellem RekrutteringsCenteret og kommunerne, hvor de enkelte kommuner bl.a. skulle varetage dele af borgerkontakten og kontakten med virksomhederne. Disse opgaver er dog hovedsageligt blevet varetaget af RekrutteringsCenteret. RekrutteringsCenteret fik i 2006 støtte fra Integrationsministeriet og med en medfinansiering fra Københavns Kommune kunne kurset iværksættes med første kursushold fra august RekrutteringsCenteret organisation, ressourcer og kompetencer RekrutteringsCenteret har været forankret under Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB) under Københavns Kommunes Beskæftigelses- og integrationsforvaltning. Fysisk blev RekrutteringsCenteret placeret i lokaler i Kgs. Enghave, som er et kursus/aktiveringssted for ledige kontanthjælpsmodtagere (uanset herkomst) i Københavns Kommune. Under det meste af projektperioden har der til projektet været knyttet tre fuldtidsansatte to undervisere og en projektleder. Personalenormeringen blev fastlagt under hensyn til projektets mange udviklings- og driftsopgaver og af hensyn til den ressourcekrævende opgave med at rekruttere til kurset. Der har undervejs i forløbet været udskiftning af ansatte (bl.a. projektleder), men dette skete forholdsvist tidligt i forløbet, og udskiftningen har kun haft mindre indvirkning på projektet. De tre ansatte på RekrutteringsCenteret har alle betydelige erfaringer med at arbejde med flygtninge og indvandrere, herunder at arbejde med socialfaglige og beskæftigelsesfaglige redskaber og metoder. Tilsvarende har de relevante uddannelsesmæssige baggrunde. Samlet har de projektansatte haft gode forudsætninger for at arbejde med et beskæftigelsesfagligt udviklingsprojekt for arbejdssøgende fra ikke-vestlige lande Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

15 Det er vurderingen, at de projektansattes baggrunde har betydet, at redskabs- og metodeudviklingen i projektet er sket på grundlag af relevant og dokumenteret erfarings- og teoribaseret viden. Det har kendetegnet de ansattes arbejdsmetoder, at de har været meget systematiske og grundige, således at processer og roller er beskrevet og defineret, ligesom faglige elementer er blevet begrundet og undervisningsog vejledningsfaglige metoder er velbeskrevne. Endelig har der været en meget stor evalueringskultur i projektet, og deltagernes vurderinger og anbefalinger er løbende blevet indsamlet og anvendt i udviklingen af kursusforløbet. Det er ligeledes værd at fremhæve, at deltagernes tilknytning til arbejdsmarkedet løbende under hele projektperioden er undersøgt og registreret. RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 15

16 Kursusdeltagernes baggrunde Der har i alt deltaget 98 personer på de 8 kursushold. Hovedparten af deltagerne var kvinder fra ikke-vestlige lande. Gruppen har rummet mange forskellige nationaliteter bl.a. har deltagerne været fra Thailand, Rusland, Vietnam, Irak, Iran, Pakistan m.m. En mindre gruppe har været fra vestlige lande (ca. 10 pct.). Selvom gruppen faldt uden for den definerede målgruppe, havde de alligevel problemstillinger, der begrundede deres kursusdeltagelse (manglende arbejdsmarkedskendskab m.m.). Hovedparten af deltagerne på kurset var mellem år. Gennemsnitsalderen var 38 år, og aldersspændet gik fra 27 år til 55 år. En overvægt af deltagerne har været selvforsørgende (79 pct.), mens andre har været på kontanthjælp (21 pct.). Endelig har en lille gruppe af deltagerne været på dagpenge. En mindre gruppe havde allerede ved projektstart tilknytning til arbejdsmarkedet men ville gerne have yderligere beskæftigelse eller skifte fagområde. 80 pct. af deltagerne i RekrutteringsCenteret havde medbragte uddannelser fra deres hjemlande. Der er tale om meget forskellige uddannelsestyper som sygeplejerske, receptionist, kontoruddannede, tandlæge, undervisere, film og kultur, IT og elektronik, ingeniør m.m. Hovedparten havde også arbejdserfaring fra deres hjemlande. 60 pct. af deltagerne havde været i Danmark i mindre end 5 år, heraf havde 30 pct. været i Danmark i mindre end 3 år. 12 pct. havde været i Danmark i mere end 10 år, men hovedparten havde alligevel ingen arbejdserfaring. Alle deltagere havde tidligere deltaget i dansk-sprogundervisning, men deres sproglige kompetencer var meget svingende. Flere af deltagerne havde en dansk ægtefælle og talte godt dansk, mens andre havde meget vanskeligt ved at kommunikere på dansk såvel mundtligt som skriftligt. Alle deltagere havde frivilligt tilmeldt sig kurset uafhængigt af deres forsørgelsesgrundlag. Der var således som udgangspunkt tale om en gruppe med stor motivation i forhold til arbejde eller uddannelse. Hovedparten ønskede at gøre brug af deres erfaringer og uddannelse fra hjemlandet og ville gerne videreføre deres karriere i et tilsvarende job i Danmark. Generelt har RekrutteringsCenterets deltagere haft gode udgangsforudsætninger i forhold til arbejde. Det omfatter både deres erfarings- og uddannelsesmæssige baggrund, deres alder og deres interesse i forhold til at få et arbejde. Denne gennemsnitsbetragtning dækker dog naturligvis over store variationer i gruppen, hvor arbejdsmarkedsafstanden har været betydeligt større for nogle deltagere end for andre Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

17 Sammenfatning deltagerprofil på RekrutteringsCenteret Profil Andel Køn Kvinder 81 pct. Mænd 19 pct. Forsørgelse Selvforsørgende 79 pct. Kontanthjælp/dagpenge 21 pct. Uddannelse Grundskole/gymnasial 20 pct. Erhvervsfaglig/kort Mellemlang/videregående 26 pct. 54 pct. Landegrupper Asien 30 pct. Mellemøsten Europa (Tyrkiet) Afrika Amerika 8 pct. 28 pct. 12 pct. 22 pct. Ophold i Danmark Mindre end 2 år 38 pct. 3-5 år 25 pct. 6-9 år 26 pct. RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 17

18 Visitationskriterier Alle interesserede kursister kunne henvende sig direkte til RekrutteringsCenteret eller kunne blive visiteret til kurset gennem en sagsbehandler i en kommune i Storkøbenhavn. Alle kursister skulle til en indledende visitationssamtale med de projektansatte, hvor bl.a. deltagernes forudsætninger og interesse for kurset og beskæftigelsesperspektivet blev afdækket. Herigennem blev det sikret, at kursisterne kunne profitere af forløbet. For alle kursister gjaldt det, at deres hjemkommune skulle godkende forløbet som en del af vedkommendes tilbud efter Integrationsloven eller Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Visitationsprofilen for kursisterne er kendetegnet ved: - Behov for information om det danske samfund og arbejdsmarked - Behov for at træne kommunikation på dansk - Motivation for at finde arbejde - Svært ved på egen hånd at finde arbejde inden for vedkommendes interesse-, erfarings- og uddannelsesfelt - En medbragt uddannelse eller en erhvervsbaggrund, som de ønsker at bruge på det danske arbejdsmarked. Målgruppen var som udgangspunkt selvforsørgende familiesammenførte, men også kontanthjælps modtagere (match 2-4) og flygtninge og indvandrere under integrationsloven kunne deltage. Kursets varighed, struktur og indhold Der har været afholdt 8 kurser i løbet af projektperioden august 2006 til november Alle 8 kurser er afviklet med samme struktur og med samme generelle faglige elementer. Kurset er i alt på 11 uger fordelt på 7 ugers undervisning og 4 ugers praktik efter behov. Der var undervisning mandag-torsdag fra kl og fredag kl Følgende faglige undervisningselementer har indgået i kurset: - Job og praktikpladssøgning: Udarbejdelse af CV og jobansøgning, afdækning og beskrivelse af personlige, faglige og sproglige kompetencer, afklaring af jobmuligheder og træning i jobsamtaler m.m. - Kommunikation: Dansk undervisning, nonverbal kommunikation og sproglig gennemslagskraft, teambuilding på arbejdspladser m.m. - Det danske arbejdsmarked: Arbejderhistorie, kendskab til det danske arbejdsmarked, erhvervsstruktur og præsentation af fagområder, formelle og uformelle regler, fagforeninger og a-kasser, tillids-/sikkerhedsrepræsentant, besøg på virksomheder. - Alternative veje til arbejdsmarkedet: Jobsøgning via personlige netværk, kendskab til uddannelsesmuligheder og frivilligt arbejde m.m Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

19 Nedenfor er kursusforløbets indhold skematisk fremstillet: Periode Hovedaktivitet Elementer Uge 1 Introduktion til det danske arbejdsmarked Overordnet præsentation af faglige målsætninger og temaer. Generelt omkring det danske arbejdsmarked, struktur, kompetencekrav m.m. Uge 2 Afklaring af jobønsker og jobmuligheder Deltagernes egne jobønsker og rådgivning/vejledning omkring jobmuligheder. Afklaring sker individuelt og med gruppedrøftelser, herunder ved besøg på virksomheder. Uge 3 Praktiksøgning og uddannelsesvejledning Jobsøgningsteknik (deltagerne skriver ansøgning og øvelser i jobsamtaler), og deltagerne søger praktikplads. Oplæg om uddannelsesmuligheder og (evt.) individuel rådgivning. Uge 4 Arbejdsmarkedskultur Kendskab til arbejdsmarkedskultur gennem forumteater, øvelser og præsentationer af forskellige kulturer på arbejdspladser. Uge 5 Virksomhedsbesøg Besøg på udvalgte lokale virksomheder med relevans for deltagerne beskæftigelsesønsker. Uge 6 Arbejdsmarkedsregler Besøg på Arbejdermuseet og oplæg om tillidsmand, sikkerhedsrepræsentant, samarbejdsudvalg m.m. Uge 7 Faglige og sociale kompetencer Deltagernes faglige, sociale og sproglige kompetencer relateres til konkrete fagområder/jobmål for kursisten. RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 19

20 Undervisningsfaglige metoder Undervisningsformer og materialer er udviklet og formet efter deltagernes forskellige forudsætninger både deres behov og læringsmåder. Temaer og undervisningsfaglige metoder er forsøgt skræddersyet til de individuelle behov, som hver deltager og hvert hold måtte have. Det har stillet store krav til undervisernes faglige ekspertiser, men også til at der var ressourcer nok til at tilpasse redskaber og metoder løbende under kurset. Holdet har spillet en vigtig rolle for kurset. I starten af kursusforløbet var underviserne synlige og styrende, men det har været målsætningen, at deltagerne hurtigt skulle lære at bruge hinandens erfaringer og støtte i forhold til at se jobmuligheder og udvikle kompetencer. Derfor har det været vigtigt, at der fra kursusstart blev grundlagt et godt og trygt miljø, og underviserne har hele tiden opfordret deltagerne til at bruge hinanden dels gennem drøftelser i fællesgruppen, 2 og 2 eller i forbindelse med øvelser. Det har også været målsætningen, at deltagerne under kursusforløbet fik opbygget personlige relationer og netværk, der kunne række udover kursusperioden. Den primære undervisning og vejledning er foregået i det kollektive rum. Hvis deltagerne har haft særlige ønsker eller behov, har de haft mulighed for at få individuelle samtaler med vejlederne på Rekrutterings- Centeret. Undervisningsformerne har været bredt sammensatte og har bestået af traditionelle oplæg fra underviseren, kreative øvelser, gruppearbejde med flere deltagere og arbejde 2 og 2, individuelt arbejde og refleksion, oplæg fra kursister, temaer arrangeret af kursister, gæsteundervisere og foredrag, besøg af fagkonsulenter eller arbejdsgivere, virksomhedsbesøg m.m. Undervisningsformerne er valgt i samarbejde med kursisterne og har vekslet fra hold til hold efter deltagernes ønsker og behov. En central metode i RekrutteringsCenteret har været øvelser. Flere af deltagerne ville ikke kunne få fuldt udbytte af traditionel verbal-undervisning, ligesom en række færdigheder har måttet tilegnes gennem praktiske øvelser f.eks. samarbejdsteknik. RekrutteringsCenteret har i redskabskassen haft en lang række øvelser, som er blevet inddraget i undervisningen, og som har haft til formål at styrke deltagernes faglige, personlige og sproglige kompetencer. Nedenfor er præsenteret et udpluk af forskellige kursusøvelser. Det omfatter øvelser inden for samarbejde og kommunikation: - Legoklodsøvelsen, hvor kursisterne inddeles i grupper der skal samarbejde om at lave en figur af legoklodser på baggrund af en kort mundtlig instruktion. Opgaven træner både deltagerne sprogligt (f.eks. at forklare noget abstrakt med ord og bruge forholdsord), og deltagerne lærer at arbejde i pressede situationer. Et vigtigt element er ligeledes at gruppen gerne skal samarbejde om løsningen af opgaven, og gruppen evalueres efterfølgende på samarbejdsformen. - Varulvøvelsen er også en kommunikationsøvelse, hvor deltagerne opdeles i forskellige roller (Varulve, landsbyboer, seer og Gamemaster), og hvor de ved hjælp af kropssprog og kommunikation skal afsløre hinandens roller og spille sammen som en gruppe. Deltagere med gode kommunikationsevner (kropslige og sproglige) og samarbejdende grupper får hurtigere afsløret og dræbt varulvene Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Beskrivelse og evaluering af eksisterende praksis på Virksomhedens sociale engagement: Afklaring og integration af udsatte grupper

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er 8 af 15 udlændinge med længerevarende uddannelser, fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik-

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Erfaringer og anbefalinger fra 10 kommuner med indsatser for flygtninge/indvandrere med sygdomsoplevelser

Erfaringer og anbefalinger fra 10 kommuner med indsatser for flygtninge/indvandrere med sygdomsoplevelser Helbred og integration Erfaringer og anbefalinger fra 10 kommuner med indsatser for flygtninge/indvandrere med sygdomsoplevelser marts 2009 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Helbred

Læs mere

Tværfaglige integrationsindsatser. Rapport. integrationsviden viden der virker

Tværfaglige integrationsindsatser. Rapport. integrationsviden viden der virker Rapport Tværfaglige integrationsindsatser Erfaringer og løsningsmodeller fra 12 kommuner i projekt Integration en fælles indsats. Juni 2012 integrationsviden viden der virker Tværfaglige integrationsindsatser

Læs mere

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT PÅ VEJ MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Gribskovmodellen. Et metodehæfte om en håndholdt beskæftigelsesindsats. Oktober 2007

Gribskovmodellen. Et metodehæfte om en håndholdt beskæftigelsesindsats. Oktober 2007 Gribskovmodellen Et metodehæfte om en håndholdt beskæftigelsesindsats Oktober 2007 Forord Integrationsservice præsenterer i det metodehæfte, som du har i hånden, Gribskovmodellen eller Projekt 44 point

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere