Evaluering. RekrutteringsCenteret. Beskæftigelsesfagligt kursus for familiesammenførte i hovedstadsområdet. LG Insight januar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering. RekrutteringsCenteret. Beskæftigelsesfagligt kursus for familiesammenførte i hovedstadsområdet. LG Insight januar 2009"

Transkript

1 Evaluering RekrutteringsCenteret Beskæftigelsesfagligt kursus for familiesammenførte i hovedstadsområdet Udviklingsprojekt i Center for Afklaring og Beskæftigelse, Københavns Kommune. Støttet af Ministeriet for Flygtninge, Ind van drere og Integration LG Insight januar 2009 RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 1

2 2 - Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret Projektets erfaringer og resultater, som er beskrevet i denne rapport, videreføres i Københavns Kommunes integrationsindsats under navnet Første job i Danmark. Se mere på

3 Indholdsfortegnelse Evalueringstemaer og metode...6 Centrale resultater....8 Beskrivelse af kursusforløbet Baggrund for projektet RekrutteringsCenteret organisation, ressourcer og kompetencer Kursusdeltagernes baggrunde Visitationskriterier Kursets varighed, struktur og indhold Undervisningsfaglige metoder...20 Vejledningsfaglige metoder Virksomhedspraktik Evaluering og kvalitetssikring...23 Check ind og Check ud Resultater af kursusindsatsen...25 Effekten på kort og lang sigt...25 Effekten fordelt på alder Opholdsanciennitet i Danmark Effekt fordelt på deltagernes uddannelsesbaggrunde Effekten fordelt på landegrupper Deltagernes forsørgelsesbaggrunde Deltagere med gode og mindre gode forudsætninger...28 Øvrige effekter af indsatsen...28 Deltagernes vurderinger...30 Deltagernes vurderinger af kursusforløbet Virksomhedernes vurderinger af samarbejdet med RekrutteringsCenteret...30 Spredning og forankring af resultater...32 Spredningsaktiviteter...34

4 Indledning RekrutteringsCenteret under Københavns Kommune har i perioden august 2006 til november 2008 afviklet et arbejdsmarkedsrettet kursus for familiesammenførte indvandrere. Kurset har været støttet af Integrationsministeriet, og i alt 110 personer har deltaget i kurset. RekrutteringsCenteret er gennemført som et 11 ugers kursus, hvor deltagerne har gennemgået et intensivt forløb bestående af faglige elementer som sprogundervisning, virksomhedspraktik, jobsøgning, arbejdsmarkedskendskab, teambuilding og personlig udvikling og gennemslagskraft. Kursets målgruppe har fortrinsvist været familiesammenførte indvandrere, men også personer på kontanthjælp og dagpenge har deltaget. Kursisterne har haft mange forskellige baggrunde, interesser og forudsætninger, og undervisnings- og vejledningsformer har skullet favne deltagere med forskellige ressourcer og kompetencer. Evalueringen viser, at RekrutteringsCenteret har opnået en lang række væsentlige resultater. Det omfatter både en høj beskæftigelseseffekt og stor deltagertilfredshed, ligesom der gennem forløbet er udviklet en række redskaber og metoder med stor værdi for den brede beskæftigelses- og integrationsfaglige indsats for målgrupper med gode og mindre gode forudsætninger for arbejdsmarkedsforudsætninger. LG Insight har evalueret kurset og i denne rapport fremstilles evalueringens resultater. Indsamling af evalueringsdata er foretaget i perioden oktober-december 2008, og evalueringen bygger både på kvantitative data og interview med projektansatte, deltagere og virksomheder. 4 - Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

5 Fakta om rekrutterings centeret RekrutteringsCenteret er en enhed under Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB) under Københavns Kommune. Kurset har været afviklet i CABs lokaler på Sydbanestien, København SV. RekrutteringsCenteret har i perioden august 2006 til november 2008 afviklet 8 kursusforløb, hvor 98 kursister har gennemført forløbet. Målgruppen for RekrutteringsCenteret er primært selvforsørgende arbejdssøgende med ikke-dansk og ikke-vestlig baggrund, personer under integrationsloven og sekundært kontanthjælpsmodtagere m.m. Der har været en overvægt af selvforsørgende deltagere og deltagere under integrationsloven. Mere end 90 pct. har været kvinder. RekrutteringsCenteret er et beskæftigelsesfagligt tilbud og de faglige elementer er bl.a. undervisning i arbejdsmarkedskendskab og arbejdsplads-kultur, jobsøgningsteknik og -kompetencer samt faglige, personlige og sproglige kompetenceudviklende tilbud med relevans for arbejdsmarkedet. Målsætningen med kursusforløbet er at få deltagerne i beskæftigelse og gerne udnytte de særlige erfarings- og uddannelsesbaggrunde, som deltagerne måtte have (evt. fra hjem landet). RekrutteringsCenteret arbejder efter det strategiske jobmatch, hvor også deltagernes interesser og kompetencer inddrages i matchet til det rigtige job. Kurset er et 11 ugers kursus med 7 ugers undervisning og 4 ugers virksomhedspraktik efter behov. Deltagelse i kursusforløbet har været gratis, idet RekrutteringsCenteret i projektperioden har været finansieret af Integrationsministeriet og medfinansieret af Københavns Kommune. RekrutteringsCenteret er et samarbejde mellem Københavns Kommune (både CAB og Jobcenter København), Sprog & Integration under Frederiksberg Kommune, Erhvervsafdelingen F86 under Rødovre Kommune og Sprogcenter IA. RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 5

6 Evalueringstemaer og metode LG Insight har tilrettelagt evalueringstemaer og metoder således, at der med evalueringen er blevet dokumenteret centrale resultater af RekrutteringsCenteret og afdækket succesfulde og erfaringsrige redskaber og metoder i indsatsen. Evalueringens målsætninger/temaer er: - Hvilke resultater har projekt RekrutteringsCenteret opnået dvs. hvilke konkrete (målbare) effekter kan tilskrives den særlige indsats, der er gjort under projektet? Det omfatter både resultater i forhold til deltagernes arbejdsmarkedstilknytning og bredere resultater i forhold til deltagernes arbejdsmarkedsmotivation, kompetencer m.m. - Sammenhænge mellem projektindsatser og resultater afdækkes dvs. hvilke projektredskaber og metoder har skabt hvilke resultater og hvorfor? Der søges årsags-virknings-sammenhænge, og succesfulde redskaber og metoder dokumenteres. - Er der med projektet skabt levedygtige indsatser og samarbejdsformer, der vil leve videre udover projektperioden? Vil succesfulde aktørkonstellationer og indsatser blive forankret i den generelle beskæftigelses- og integrationsfaglige indsats i Københavns Kommune efter projektafslutning og i givet fald i hvilken form? - Pege på anbefalinger til projektparterne i Københavns Kommune, der kan styrke faglige redskaber og metoder yderligere, herunder pege på succesfulde indsatser med værdi i forhold til forankring i den bredere beskæftigelsesfaglige indsats i såvel egen som andre kommuner. Evalueringsmetoderne har været: - Personlige interviews med ansatte i RekrutteringsCenteret, med udvalgte kursusdeltagere og med virksomhedsrepræsentanter. - Observationsbesøg på RekrutteringsCenteret, hvor undervisningsforløb og enkelte øvelser er blevet observeret af LG Insight. - Effektanalyse på baggrund af opgørelser over registreringsoplysninger om deltagernes udslusning til job, uddannelse, ledighed el.lign. - Analyse af deltagernes evalueringer af kursusforløbet på baggrund af evalueringsskemaer udfyldt ved kursusafslutning. - Målgruppeanalyse på baggrund af interview med ansatte og analyse af visitationsskemaer udfyldt ved indledende samtale. - Materialeanalyse af bl.a. undervisningsmaterialer, metodebeskrivelser, værdigrundlag, referater fra styregruppemøder m.m. 6 - Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

7 På evalueringstidspunktet (indsamling af data) var det sidste hold (hold 8) endnu ikke afsluttet. Det betyder, at evalueringstemaerne baseres på forskellige datasæt og -størrelser: - I alt 110 personer har været visiteret til 8 kursusforløb i perioden personer er ophørt før kursusafslutning, mens i alt 98 personer har gennemført kurset. Målgruppeanalysen omfatter disse 98 personer personer har afsluttet kursusforløbet på evalueringstidspunktet (hold 1-7). 83 personer indgår i analysen af den umiddelbare effekt dvs. deres beskæftigelsesstatus lige efter kursusafslutning personer har afsluttet kursusforløbet mere end 6 måneder tidligere end november 2008 (evalueringstidspunktet). 72 personer indgår i beregningen af langtidseffekten (hold 1-6), hvor deres beskæftigelsesstatus analyseres 6 måneder efter kursusafslutning. RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 7

8 Centrale resultater Høj effekt 65 pct. i ordinær beskæftigelse eller uddannelse Ved kursusafslutning var 65 pct. af deltagerne påbegyndt enten arbejde eller uddannelse på almindelige løn/su-vilkår. Efter 6 måneder var 68 pct. enten i beskæftigelse (61 pct.) eller i uddannelse (7 pct.). LG Insight har evalueret i alt 76 beskæftigelsesfaglige initiativer/projekter for familiesammenførte (kvinder), og den gennemsnitlige udslusnings-procent for disse initiativer ligger på 49 pct. RekrutteringsCenteret har således haft en udslusningseffekt, der ligger 16 procentpoint over andre sammenlignelige projekter/ initiativer for tilsvarende målgrupper. RekrutteringsCenteret har også haft deltagere med mindre gode arbejdsmarkedsforudsætninger, herunder ledige på kontanthjælp. Evalueringen viser, at der også har været høje udslusningsresultater for de svagere kursister. Således kom godt halvdelen af kursisterne med svagere forudsætninger enten i beskæftigelse eller i uddannelse efter kursusdeltagelse. Efter kursusafslutning var 16 pct. af deltagerne i andre arbejdsmarkedsforberedende tilbud evt. jobtræning, praktik eller andre kursustilbud. Samlet var 81 pct. af deltagerne ved kursusafslutning i job/uddannelse eller i jobforberedende forløb, mens 19 pct. af kursisterne fortsat var arbejdssøgende, på barsel el.lign. Beskæftigelse med langsigtede effekter og stor arbejdsmarkedsværdi En central målsætning for RekrutteringsCenteret har været, at kursisternes interesser og kompetencer skulle nyttiggøres på arbejdsmarkedet dvs. at kursisterne skulle placeres på virksomheder, hvor deltagernes erfaringer og uddannelsesmæssige baggrunde kunne anvendes. Filosofien var, at deltagere med stor motivation og kompetencer selv kunne finde ikkefaglærte jobs, og at samfundet ville have størst værdi af at udnytte medbragte kompetencer på fagområder med stor mangel på arbejdskraft. Det er lykkedes RekrutteringsCenteret at følge denne strategi. Der har været gjort en stor indsats i forhold til at afdække kursisternes samlede erfarings- og uddannelsesmæssige baggrunde, og deltagernes praktik og jobsøgning har været målrettet fagområder, der matchede disse forudsætninger. Herved er en forholdsvis stor andel af kursisterne blevet beskæftiget på delarbejdsmarkeder, hvor Beskæftigelsesregion Sjælland på både kort og lang sigt forventer (udbredte) rekrutteringsproblemer. Projektets beskæftigelseseffekt skal vurderes i lyset af, at målsætningen ikke alene har været kortest mulig vej til arbejdsmarkedet og dermed en hurtig udnyttelse af den konjunkturelle medvind. Deltagerne har i høj grad fået beskæftigelse indenfor delbrancher med rekrutteringsvanskeligheder eller egentlige flaskehalsproblemer. Det gælder områder som social- og plejesektoren, detailbranchen, sundhedssektoren, IT og ingeniør m.m. Det omfatter godt 2/3 af de beskæftigede kursister. Høj arbejdsmarkedsfastholdelse også lovende fremtidsudsigter Erfaringsmæssigt har flere nybeskæftigede flygtninge og indvandrere svært ved at fastholde jobbet over en længere periode. LG Insight har i tidligere undersøgelser dokumenteret, at godt 1/3 af de nybeskæftigede på landsplan indenfor det første halve års ansættelse vender retur til ledighed. Det skyldes både forhold knyttet til arbejdsmarkedets sæsonrytme og manglende forudsætninger hos de ansatte. 8 - Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

9 RekrutteringsCenterets kursister har i høj grad fastholdt deres tilknytning til arbejdsmarkedet efter et halvt år. Kun 4 personer har mistet deres arbejde det første halve år efter kursusafslutning, hvilket altså er langt under gennemsnittet for nybeskæftigede på arbejdsmarkedet. Samtidig er det lykkedes to af de fire at finde anden beskæftigelse hurtigt igen. Den høje fastholdelsesgrad i beskæftigelse for kursisterne fra RekrutteringsCenteret skal tilskrives strategien det strategiske match, hvor de arbejdssøgendes kompetencer udnyttes på jobområder med rekrutteringsvanskeligheder. Derved er effekten mindre følsom overfor sæson- og konjunktursvingninger. I den aktuelle krisestemning med udsigt til kraftig stigende ledighed i 2009/10 har strategien vist sin styrke, idet de beskæftigede vil have en stærkere tilknytning til delarbejdsmarkeder med langsigtede strukturbetingede rekrutteringsbehov. Stor tilfredshed blandt deltagere og virksomheder Deltagernes tilfredshed med RekrutteringsCenteret er påvist gennem både interview og evalueringsbesvarelser fra deltagerne ved kursusafslutning. Tilfredsheden er naturligvis tæt knyttet til de høje udslusningsresultater, og deltagerne har især fremhævet de arbejdsmarkedsfaglige elementer i kurset som positive det drejer sig primært om jobsøgningsteknik/kompetencer og kendskab til arbejdsmarkedsforhold og arbejdspladskultur. I evalueringen ved kursusafslutning udtrykte pct. af kursisterne stor tilfredshed med alle kursuselementer. Kursisterne var mest positive overfor de meget arbejdsmarkedsnære fagelementer (f.eks. virksomhedsbesøg, jobsamtaler, praktik m.m.), men også teambuilding og sprogundervisning havde en høj tilfredshedsscore blandt deltagerne. Tilfredsheden kommer også til udtryk i interviews, hvor deltagerne lægger vægt på undervisernes store kompetencer og relevansen af de faglige elementer i RekrutteringsCenteret. Deltagerne fremhæver desuden, at de i kurset er blevet inddraget aktivt i undervisningen samt at rådgivning og jobplan i høj grad tog udgangspunkt i deres interesser, kompetencer og muligheder. Det går igen i flere interviews, at deltagerne lægger stor vægt på, at der er blevet lyttet til deres ønsker, og at planer er skræddersyet til netop deres behov, herunder også at jobbet er søgt tilstræbt indenfor deres interesse/uddannelsesfelt. Tidligere kursister, der nu er i beskæftigelse, peger i interview ligeledes på, at mange af kursuselementerne fra RekrutteringsCenteret har haft stor værdi for deres ansættelse. Det omfatter sprog, evnen/modet til at sige til og fra, kendskab til arbejdspladskultur og evnen til at kunne indgå i samarbejdsrelationer m.m. Flere af de mere bløde og abstrakte kursuselementer får i jobsituationen en praktisk anvendelsesværdi for deltagerne, hvilket de sætter stor pris på. Interview med virksomheder antyder, at deltagerne er blevet godt forberedt til behov og vilkår på arbejdsmarkedet. De personaleansvarlige på de virksomheder, hvor kursister fra RekrutteringsCenteret efterfølgende er blevet ansat, tilkendegiver samstemmende, at de nyansatte kursister er godt forberedte, og at de let er faldet ind i både det sociale og faglige miljø på arbejdspladsen. Dog anbefaler virksomhedsrepræsentanterne, at RekrutteringsCenteret forbereder kursisterne mere på den lave magtdistance mellem leder og ansatte, og at det i en dansk virksomhedskultur i langt højere grad forventes, at ansatte også rådgiver lederne fagligt. RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 9

10 Nye redskaber og metoder Der er med RekrutteringsCenteret anvendt en lang række redskaber og metoder med enkeltstående resultater. Det nyskabende og succesfulde i RekrutteringsCenteret er dog især den metodiske kombination af en række redskaber og metoder, der sammensættes efter deltagernes/holdenes meget forskellige udgangsforudsætninger og jobperspektiver. Underviserne på RekrutteringsCenteret har alle relevante og solide erfarings- og uddannelsesmæssige baggrunde indenfor det social-, beskæftigelses- og integrationsfaglige område. Det giver dem og kurset som helhed en stor fleksibilitet i forhold til at kunne designe kollektive og individuelle forløb, der favner deltagere/kursushold med store variationer i forhold til livsbetingelser, arbejdsstrategier og arbejdsmarkedskompetencer. Kurset har nok en fast struktur med forudbestemte faglige temaer, men indenfor denne ramme har underviserne mulighed for at tilpasse det faglige indhold og de undervisnings- og vejledningsfaglige metoder til deltagernes interesser og behov. Med kursets målgruppe er det vanskeligt at rekruttere deltagere med homogene udgangsforudsætninger, og det vurderes derfor som helt afgørende for kursets succes, at underviserne har haft ressourcer og kompetencer til at individualisere forløbene. Fremhævelsesværdige undervisningstilbud er bl.a. - Arbejdsmarkedskultur og arbejdsmarkedshistorie, hvor deltagerne via et historisk kendskab til dansk arbejdsmarkedskultur får viden om vigtige formelle og uformelle spilleregler og kulturer på arbejdspladsen. - Jobsøgningsteknik og -kompetencer, hvor deltagerne får praktiske redskaber og færdigheder til deres jobsøgning både via Internettet, skriftlige ansøgninger og øvelser i jobsamtaler. - Øvelser i samarbejde og teambuilding, hvor deltagerne gennem en række øvelser oparbejder færdigheder i at samarbejde med kollegaer om udførelse af opgaver med forskelligt indhold og kompleksitet. - Sprogundervisning hvor deltagerne gennem sprogundervisning og konkret anvendelse af sproget får sprog og teknikker til at anvende sproget aktivt, herunder turde sige til/fra ved misforståelser. - Lavpraktisk kendskab til muligheder på det danske arbejdsmarked, hvor deltagerne får en viden om, hvilke krav der bl.a. stilles i forhold til sprog, erfaring, uddannelse m.m. indenfor relevante fagområder, herunder også en viden erhvervet gennem deltagernes praktikophold. Fremhævelsesværdige metoder er bl.a. - Empowerment tilgangen, hvor fokus er på ressourcer og muligheder frem for begrænsninger. Deltagerne bibringes forandringsstrategier og handlingskompetencer, der styrker deres positive fokusering på job og strategier i forhold dertil. - Sammensætning af deltagere med forskellige baggrunde, hvor kollektive forløb mikser stærke og mindre stærke kursister og derigennem genereres (mer)energi og sammenhold mellem kursisterne, hvorved de mindre stærke kursister kan bruge de stærke kursister som løftestang. - Aktiv involvering af kursisterne i både undervisningsformer og i forbindelse med evaluering af kurset bl.a. gennem Tjek ind og Tjek ud metoden. Der anvendes nonverbale metoder og en lang række praktiske øvelser i undervisningen. - Det strategiske jobmatch, hvor deltagerne placeres på jobområder med relevans for deres interesser og kompetencebaggrunde, og hvor der er stor mangel på arbejdskraft både nu og fremover Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

11 Projektets generelle vilkårsrammer RekrutteringsCenteret har i projektperioden haft tilknyttet tre fuldtidsansatte medarbejdere som projektleder, undervisere, vejledere m.m. Derudover har der været tilknyttet eksterne undervisere, som blev inddraget i undervisningen efter behov (primært fra CAB). Set i sammenligning med driftsvilkårene i det beskæftigelsesfaglige system generelt (men også i Københavns Kommune) har personaleressourcerne på RekrutteringsCenteret i projektperioden været meget eksklusive. Tilsvarende har de ansattes faglige ekspertiser været store, idet alle ansatte har haft betydelige erfaringsog uddannelsesmæssige baggrunde med relevans for kurset. De allokerede ressourcer og faglige kompetencer vurderes at være nødvendige. Dels fordi der har været et betydeligt udviklingsarbejde undervejs i forløbet, og dels fordi deltagernes meget forskellige forudsætninger har nødvendiggjort en stor ressourcemæssig og faglig fleksibilitet i organisationen. Endelig viste det sig særligt ressourcekrævende at rekruttere fra en gruppe flygtninge og indvandrere, der frivilligt skulle tilmelde sig kurset, og som ikke var synlige i det offentlige forsørgelsessystem eller underlagt særlige aktiveringspligter. De samfundsøkonomiske gevinster ved indsatsen er dog ganske åbenbare. Projektøkonomien har været godt 3mio. kr. i perioden , mens de årlige skatteindtægter for de beskæftigede kursister har beløbet sig til godt 6 mio. kr. Hertil skal lægges de fordele, som virksomhederne har fået økonomisk og fagligt ved at kunne udvide arbejdsstyrken yderligere. I betragtning heraf er vilkårsrammerne helt rimelige og fornuftige. Spredning/forankring hvad kan andre bruge? Københavns Kommune har fra 2009 valgt at videreføre RekrutteringsCenteret i egen driftsorganisation. Det sker med enkelte tilpasninger af kursuskonceptet både af vilkårsrammerne og af målgruppen for tilbuddet. Indsatsen udvides med en medarbejder, som skal varetage den opsøgende kontakt til målgruppen af selvforsørgende familiesammenførte. Københavns Kommune har valgt at videreføre tilbuddet ud fra flere hensyn. Dels hensynet til de deltagende borgere og dels hensynet til virksomhedernes behov for arbejdskraft. Endelig har RekrutteringsCenteret vist, at hold, som er sammensat af arbejdssøgende med forskellige forudsætninger, kan virke styrkende for motivationen og kompetenceudviklingen af ledige flygtninge og indvandrere på start-/kontanthjælp med mindre gode forudsætninger for arbejdsmarkedstilknytning. Der er interessante beskæftigelsesfaglige og integrationsfaglige perspektiver i dette udviklingsforsøg, som allerede i RekrutteringsCenteret har vist resultater med lovende udsigter. Københavns Kommune har desuden valgt en indtægtsdækket løsning, hvor andre kommuner kan købe pladser på kurset. Københavns Kommune vil også sælge konsulentbistand til andre kommuner og aktører, der ønsker at udvikle og iværksætte tilsvarende tilbud. Ud fra både økonomiske og spredningsmæssige hensyn er dette en fornuftig model. Det er imidlertid kritisk, at Københavns Kommune ikke af egne ressourcer kan sprede kursuskonceptet til en bredere og landsdækkende kreds af beskæftigelses- og integrationsfaglige aktører. Denne evaluering viser, at RekrutteringsCenteret har skabt resultater og nyskabende metoder med bred værdi for andre kommuner. Set i det lys havde en mere offensiv og landsdækkende spredningsstrategi været tilrådelig. Det er LG Insights vurdering, at flere af de udviklede undervisnings- og vejledningsfaglige redskaber og metoder enkeltvis har stor værdi for andre beskæftigelsesfaglige initiativer. Resultaterne i Rekrutterings- Centeret peger desuden på, at redskaber/metoder også kan anvendes for en bredere målgruppe af ledige med ikke-dansk baggrund. De vigtigste elementer beskrives mere uddybende i de efterfølgende afsnit. RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 11

12 RekrutteringsCenterets egne succeskriterier RekrutteringsCenteret havde fra projektstart august 2006 defineret en række succeskriterier for projektet. Målsætningen var, at der blev gennemført 8 kursusforløb med 120 deltagere, og at 80 pct. af deltagerne gennemførte forløbet. Disse målsætninger er stort set realiseret, idet 110 personer har deltaget, og 85 har gennemført kurset (svarende til 89 pct.). RekrutteringsCenteret havde fra start høje ambitioner til beskæftigelseseffekten, og der blev formuleret følgende succesmål: 70 pct. af deltagerne er efter kursusafslutning i ordinær beskæftigelse, uddannelse eller i løntilskud. 6 måneder efter kursusafslutningen er 60 pct. af kursisterne i en ordinær ansættelse. Begge mål er opnået. Endelig blev der fastlagt målsætninger om deltagernes tilfredshed med kurset og virksomhedernes tilfredshed med samarbejdet med RekrutteringsCenteret. Målsætningen var 80 pct. tilfredshedsgrad blandt deltagerne og 60 pct. tilfredshed blandt virksomhederne. For deltagerne er denne målsætning klart indfriet, og det er LG Insights indtryk ved interview med virksomheder, at tilfredsheden med samarbejdet er stort. Rekrutteringscenterets succeskriterier og målopfyldelse Succeskriterier 80 pct. af deltagerne gennemfører det planlagte kursusforløb 70 pct. af deltagerne der gennemfører kursusforløbet kommer i job eller job med løntilskud Målopfyldelse 89 pct. af deltagerne har gennemført kursusforløbet 71 pct. er ved kursusafslutning enten i ordinær beskæftigelse eller i løntilskud 80 pct. af deltagerne er tilfredse med kursusforløbet i sin helhed Evalueringen viser en meget stor deltagertilfredshed med RekrutteringsCenteret. Evaluering ved kursusafslutning viser en tilfredshedsgrad på mellem pct. Interview med enkelte deltagere bekræfter den udbredte tilfredshed 90 pct. af virksomhederne er tilfredse med samarbejdet med RekrutteringsCenteret 60 pct. af deltagerne har 6 måneder efter kursusafslutning fået ordinær beskæftigelse eller uddannelse Virksomhederne udtrykker tilfredshed med samarbejdet med både RekrutteringsCenteret og kommunerne. Virksomhederne finder i det store og hele, at kursisterne fra RekrutteringsCenteret har været godt forberedte på enten praktik eller ordinær ansættelse. 60 pct. har 6 måneder efter kursusafslutning fået ordinær beskæftigelse eller kursus Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

13 Sammenfatning evalueringstemaer og målopfyldelse Evalueringsområder Er deltagernes arbejdsmarkedstilknytning styrket som følge af deres deltagelse i RekrutteringsCenteret? Er der med projektet skabt bredere resultater i forhold til deltagernes arbejdsmarkedsmotivation, kompetencer Er der med projektet udviklet (nyskabende) redskaber og metode med dokumenteret effekt på deltagernes arbejdsmarkedstilknytning? Vil succesfulde og erfaringsrige resultater af indsatsen blive forankret og spredt til brede dele af den beskæftigelsesfaglige indsats i Købehavns Kommune og til aktører og kommuner landet over? Målopfyldelse Den umiddelbare effekt er på 65 pct. i ordinær beskæftigelse eller i uddannelse. 6 måneder efter kursusafslutning har 68 pct. af deltagerne fået (ordinær) arbejde eller uddannelse. Evalueringen viser, at deltagerne har opnået en række kompetencer med stor værdi for deres lang sigtede tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vedrører kendskab til arbejdsmarkedet, arbejdspladskultur, jobsøgningskompetencer og sproglige færdigheder. Desuden har deltagerne fået styrket personlige kompetencer (gennemslagskraft og samarbejdsevner). For enkelte har kurset også betydet, at de har fået et netværk med andre kursister, der også videreføres efter kursusafslutning. RekrutteringsCenteret har anvendt undervisningsog vejledningsfaglige teori- og erfaringsbaserede metoder med dokumenteret effekt på deltagernes arbejdsmarkedstilknytning. Det vedrører bl.a. relevante faglige undervisningstemaer (arbejdsmarkedskendskab) og undervisningsformer baseret på øvelser, forumteater og besøg på virksomheder m.m. Vejledningsfagligt har RekrutteringsCenteret benyttet (aner)kendte metoder (coach, konstruktivistisk metode). Københavns Kommune vil i år 2009 videreføre tilbuddet ( Første job i Danmark ). Tilbuddet udbydes til andre kommuner mod betaling. Projektet vil således blive forankret i tilbudsviften i Københavns Kommune. Der har under projektperioden været iværksat en lang række spredningsaktiviteter med stor synlighed for kommuner og aktører over hele landet. Der er efter projektafslutning kun planlagt mindre og utilstrækkelige spredningsaktiviteter, og LG Insight anbefaler, at der tilrettelægges en mere systematisk spredningsstrategi i samarbejde med relevante aktører og evt. med ekstern finansiering fra puljer/fonde. RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 13

14 Beskrivelse af kursusforløbet Baggrund for projektet RekrutteringsCenterets historiske og idémæssige grundlag bygger på den viden og erfaring, som Københavns Kommune har opnået gennem en række meget arbejdsmarkedsorienterede forløb for bl.a. flygtninge og indvandrerkvinder (Det Grønne Jobhus og Fisketorvets Virksomhedsservice). Erfaringen har vist, at det er muligt at rykke flygtninge/indvandrerkvinder motivations- og kompetencemæssigt langt på forholdsvis kort tid med enkle principper og redskaber. Redskaberne omfatter intensiv vejledning og støtte, fokusering på arbejde, tæt samarbejde med virksomheder samt at skabe det rigtige match mellem de lediges kvalifikationer og virksomheder med store rekrutteringsbehov. Integrationsenheden under Københavns Kommune fik et stort antal henvendelser fra borgere med ikke-dansk baggrund, der havde afsluttet det treårige integrationsprogram uden at få fast tilknytning til arbejdsmarkedet, og som ikke havde krav på tilbud. Kendetegnet for denne gruppe borgere var (er), at de var meget motiverede for arbejde, men at de ikke kendte det danske arbejdsmarked og ikke ved egen indsats kunne få et arbejde. I 2006 blev RekrutteringsCenteret udviklet. Målsætningen var at anvende de meget arbejdsmarkedsorienterede principper og redskaber fra den beskæftigelsesfaglige indsats, men at udvikle disse redskaber og metoder yderligere for familiesammenførte flygtninge og indvandrere. Et nyskabende metodeelement i projektet var, at kursusdeltagerne gerne måtte have forskellige udgangsforudsætninger. Deltagernes meget forskellige forudsætninger blev en del af metoden, og rationalet var, at forskelligheden blandt deltagerne skulle virke berigende og befordrende for de enkelte deltageres udsyn og handlestrategier i forhold til job. Projektet blev etableret som et samarbejde mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Rødovre Kommune. Alle deltagende kommuner kunne visitere deltagere til kurset, ligesom parterne indgik i projektets styregruppe. Der blev oprindeligt aftalt en rollefordeling mellem RekrutteringsCenteret og kommunerne, hvor de enkelte kommuner bl.a. skulle varetage dele af borgerkontakten og kontakten med virksomhederne. Disse opgaver er dog hovedsageligt blevet varetaget af RekrutteringsCenteret. RekrutteringsCenteret fik i 2006 støtte fra Integrationsministeriet og med en medfinansiering fra Københavns Kommune kunne kurset iværksættes med første kursushold fra august RekrutteringsCenteret organisation, ressourcer og kompetencer RekrutteringsCenteret har været forankret under Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB) under Københavns Kommunes Beskæftigelses- og integrationsforvaltning. Fysisk blev RekrutteringsCenteret placeret i lokaler i Kgs. Enghave, som er et kursus/aktiveringssted for ledige kontanthjælpsmodtagere (uanset herkomst) i Københavns Kommune. Under det meste af projektperioden har der til projektet været knyttet tre fuldtidsansatte to undervisere og en projektleder. Personalenormeringen blev fastlagt under hensyn til projektets mange udviklings- og driftsopgaver og af hensyn til den ressourcekrævende opgave med at rekruttere til kurset. Der har undervejs i forløbet været udskiftning af ansatte (bl.a. projektleder), men dette skete forholdsvist tidligt i forløbet, og udskiftningen har kun haft mindre indvirkning på projektet. De tre ansatte på RekrutteringsCenteret har alle betydelige erfaringer med at arbejde med flygtninge og indvandrere, herunder at arbejde med socialfaglige og beskæftigelsesfaglige redskaber og metoder. Tilsvarende har de relevante uddannelsesmæssige baggrunde. Samlet har de projektansatte haft gode forudsætninger for at arbejde med et beskæftigelsesfagligt udviklingsprojekt for arbejdssøgende fra ikke-vestlige lande Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

15 Det er vurderingen, at de projektansattes baggrunde har betydet, at redskabs- og metodeudviklingen i projektet er sket på grundlag af relevant og dokumenteret erfarings- og teoribaseret viden. Det har kendetegnet de ansattes arbejdsmetoder, at de har været meget systematiske og grundige, således at processer og roller er beskrevet og defineret, ligesom faglige elementer er blevet begrundet og undervisningsog vejledningsfaglige metoder er velbeskrevne. Endelig har der været en meget stor evalueringskultur i projektet, og deltagernes vurderinger og anbefalinger er løbende blevet indsamlet og anvendt i udviklingen af kursusforløbet. Det er ligeledes værd at fremhæve, at deltagernes tilknytning til arbejdsmarkedet løbende under hele projektperioden er undersøgt og registreret. RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 15

16 Kursusdeltagernes baggrunde Der har i alt deltaget 98 personer på de 8 kursushold. Hovedparten af deltagerne var kvinder fra ikke-vestlige lande. Gruppen har rummet mange forskellige nationaliteter bl.a. har deltagerne været fra Thailand, Rusland, Vietnam, Irak, Iran, Pakistan m.m. En mindre gruppe har været fra vestlige lande (ca. 10 pct.). Selvom gruppen faldt uden for den definerede målgruppe, havde de alligevel problemstillinger, der begrundede deres kursusdeltagelse (manglende arbejdsmarkedskendskab m.m.). Hovedparten af deltagerne på kurset var mellem år. Gennemsnitsalderen var 38 år, og aldersspændet gik fra 27 år til 55 år. En overvægt af deltagerne har været selvforsørgende (79 pct.), mens andre har været på kontanthjælp (21 pct.). Endelig har en lille gruppe af deltagerne været på dagpenge. En mindre gruppe havde allerede ved projektstart tilknytning til arbejdsmarkedet men ville gerne have yderligere beskæftigelse eller skifte fagområde. 80 pct. af deltagerne i RekrutteringsCenteret havde medbragte uddannelser fra deres hjemlande. Der er tale om meget forskellige uddannelsestyper som sygeplejerske, receptionist, kontoruddannede, tandlæge, undervisere, film og kultur, IT og elektronik, ingeniør m.m. Hovedparten havde også arbejdserfaring fra deres hjemlande. 60 pct. af deltagerne havde været i Danmark i mindre end 5 år, heraf havde 30 pct. været i Danmark i mindre end 3 år. 12 pct. havde været i Danmark i mere end 10 år, men hovedparten havde alligevel ingen arbejdserfaring. Alle deltagere havde tidligere deltaget i dansk-sprogundervisning, men deres sproglige kompetencer var meget svingende. Flere af deltagerne havde en dansk ægtefælle og talte godt dansk, mens andre havde meget vanskeligt ved at kommunikere på dansk såvel mundtligt som skriftligt. Alle deltagere havde frivilligt tilmeldt sig kurset uafhængigt af deres forsørgelsesgrundlag. Der var således som udgangspunkt tale om en gruppe med stor motivation i forhold til arbejde eller uddannelse. Hovedparten ønskede at gøre brug af deres erfaringer og uddannelse fra hjemlandet og ville gerne videreføre deres karriere i et tilsvarende job i Danmark. Generelt har RekrutteringsCenterets deltagere haft gode udgangsforudsætninger i forhold til arbejde. Det omfatter både deres erfarings- og uddannelsesmæssige baggrund, deres alder og deres interesse i forhold til at få et arbejde. Denne gennemsnitsbetragtning dækker dog naturligvis over store variationer i gruppen, hvor arbejdsmarkedsafstanden har været betydeligt større for nogle deltagere end for andre Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

17 Sammenfatning deltagerprofil på RekrutteringsCenteret Profil Andel Køn Kvinder 81 pct. Mænd 19 pct. Forsørgelse Selvforsørgende 79 pct. Kontanthjælp/dagpenge 21 pct. Uddannelse Grundskole/gymnasial 20 pct. Erhvervsfaglig/kort Mellemlang/videregående 26 pct. 54 pct. Landegrupper Asien 30 pct. Mellemøsten Europa (Tyrkiet) Afrika Amerika 8 pct. 28 pct. 12 pct. 22 pct. Ophold i Danmark Mindre end 2 år 38 pct. 3-5 år 25 pct. 6-9 år 26 pct. RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 17

18 Visitationskriterier Alle interesserede kursister kunne henvende sig direkte til RekrutteringsCenteret eller kunne blive visiteret til kurset gennem en sagsbehandler i en kommune i Storkøbenhavn. Alle kursister skulle til en indledende visitationssamtale med de projektansatte, hvor bl.a. deltagernes forudsætninger og interesse for kurset og beskæftigelsesperspektivet blev afdækket. Herigennem blev det sikret, at kursisterne kunne profitere af forløbet. For alle kursister gjaldt det, at deres hjemkommune skulle godkende forløbet som en del af vedkommendes tilbud efter Integrationsloven eller Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Visitationsprofilen for kursisterne er kendetegnet ved: - Behov for information om det danske samfund og arbejdsmarked - Behov for at træne kommunikation på dansk - Motivation for at finde arbejde - Svært ved på egen hånd at finde arbejde inden for vedkommendes interesse-, erfarings- og uddannelsesfelt - En medbragt uddannelse eller en erhvervsbaggrund, som de ønsker at bruge på det danske arbejdsmarked. Målgruppen var som udgangspunkt selvforsørgende familiesammenførte, men også kontanthjælps modtagere (match 2-4) og flygtninge og indvandrere under integrationsloven kunne deltage. Kursets varighed, struktur og indhold Der har været afholdt 8 kurser i løbet af projektperioden august 2006 til november Alle 8 kurser er afviklet med samme struktur og med samme generelle faglige elementer. Kurset er i alt på 11 uger fordelt på 7 ugers undervisning og 4 ugers praktik efter behov. Der var undervisning mandag-torsdag fra kl og fredag kl Følgende faglige undervisningselementer har indgået i kurset: - Job og praktikpladssøgning: Udarbejdelse af CV og jobansøgning, afdækning og beskrivelse af personlige, faglige og sproglige kompetencer, afklaring af jobmuligheder og træning i jobsamtaler m.m. - Kommunikation: Dansk undervisning, nonverbal kommunikation og sproglig gennemslagskraft, teambuilding på arbejdspladser m.m. - Det danske arbejdsmarked: Arbejderhistorie, kendskab til det danske arbejdsmarked, erhvervsstruktur og præsentation af fagområder, formelle og uformelle regler, fagforeninger og a-kasser, tillids-/sikkerhedsrepræsentant, besøg på virksomheder. - Alternative veje til arbejdsmarkedet: Jobsøgning via personlige netværk, kendskab til uddannelsesmuligheder og frivilligt arbejde m.m Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

19 Nedenfor er kursusforløbets indhold skematisk fremstillet: Periode Hovedaktivitet Elementer Uge 1 Introduktion til det danske arbejdsmarked Overordnet præsentation af faglige målsætninger og temaer. Generelt omkring det danske arbejdsmarked, struktur, kompetencekrav m.m. Uge 2 Afklaring af jobønsker og jobmuligheder Deltagernes egne jobønsker og rådgivning/vejledning omkring jobmuligheder. Afklaring sker individuelt og med gruppedrøftelser, herunder ved besøg på virksomheder. Uge 3 Praktiksøgning og uddannelsesvejledning Jobsøgningsteknik (deltagerne skriver ansøgning og øvelser i jobsamtaler), og deltagerne søger praktikplads. Oplæg om uddannelsesmuligheder og (evt.) individuel rådgivning. Uge 4 Arbejdsmarkedskultur Kendskab til arbejdsmarkedskultur gennem forumteater, øvelser og præsentationer af forskellige kulturer på arbejdspladser. Uge 5 Virksomhedsbesøg Besøg på udvalgte lokale virksomheder med relevans for deltagerne beskæftigelsesønsker. Uge 6 Arbejdsmarkedsregler Besøg på Arbejdermuseet og oplæg om tillidsmand, sikkerhedsrepræsentant, samarbejdsudvalg m.m. Uge 7 Faglige og sociale kompetencer Deltagernes faglige, sociale og sproglige kompetencer relateres til konkrete fagområder/jobmål for kursisten. RekrutteringsCenteret Evalueringsrapport - 19

20 Undervisningsfaglige metoder Undervisningsformer og materialer er udviklet og formet efter deltagernes forskellige forudsætninger både deres behov og læringsmåder. Temaer og undervisningsfaglige metoder er forsøgt skræddersyet til de individuelle behov, som hver deltager og hvert hold måtte have. Det har stillet store krav til undervisernes faglige ekspertiser, men også til at der var ressourcer nok til at tilpasse redskaber og metoder løbende under kurset. Holdet har spillet en vigtig rolle for kurset. I starten af kursusforløbet var underviserne synlige og styrende, men det har været målsætningen, at deltagerne hurtigt skulle lære at bruge hinandens erfaringer og støtte i forhold til at se jobmuligheder og udvikle kompetencer. Derfor har det været vigtigt, at der fra kursusstart blev grundlagt et godt og trygt miljø, og underviserne har hele tiden opfordret deltagerne til at bruge hinanden dels gennem drøftelser i fællesgruppen, 2 og 2 eller i forbindelse med øvelser. Det har også været målsætningen, at deltagerne under kursusforløbet fik opbygget personlige relationer og netværk, der kunne række udover kursusperioden. Den primære undervisning og vejledning er foregået i det kollektive rum. Hvis deltagerne har haft særlige ønsker eller behov, har de haft mulighed for at få individuelle samtaler med vejlederne på Rekrutterings- Centeret. Undervisningsformerne har været bredt sammensatte og har bestået af traditionelle oplæg fra underviseren, kreative øvelser, gruppearbejde med flere deltagere og arbejde 2 og 2, individuelt arbejde og refleksion, oplæg fra kursister, temaer arrangeret af kursister, gæsteundervisere og foredrag, besøg af fagkonsulenter eller arbejdsgivere, virksomhedsbesøg m.m. Undervisningsformerne er valgt i samarbejde med kursisterne og har vekslet fra hold til hold efter deltagernes ønsker og behov. En central metode i RekrutteringsCenteret har været øvelser. Flere af deltagerne ville ikke kunne få fuldt udbytte af traditionel verbal-undervisning, ligesom en række færdigheder har måttet tilegnes gennem praktiske øvelser f.eks. samarbejdsteknik. RekrutteringsCenteret har i redskabskassen haft en lang række øvelser, som er blevet inddraget i undervisningen, og som har haft til formål at styrke deltagernes faglige, personlige og sproglige kompetencer. Nedenfor er præsenteret et udpluk af forskellige kursusøvelser. Det omfatter øvelser inden for samarbejde og kommunikation: - Legoklodsøvelsen, hvor kursisterne inddeles i grupper der skal samarbejde om at lave en figur af legoklodser på baggrund af en kort mundtlig instruktion. Opgaven træner både deltagerne sprogligt (f.eks. at forklare noget abstrakt med ord og bruge forholdsord), og deltagerne lærer at arbejde i pressede situationer. Et vigtigt element er ligeledes at gruppen gerne skal samarbejde om løsningen af opgaven, og gruppen evalueres efterfølgende på samarbejdsformen. - Varulvøvelsen er også en kommunikationsøvelse, hvor deltagerne opdeles i forskellige roller (Varulve, landsbyboer, seer og Gamemaster), og hvor de ved hjælp af kropssprog og kommunikation skal afsløre hinandens roller og spille sammen som en gruppe. Deltagere med gode kommunikationsevner (kropslige og sproglige) og samarbejdende grupper får hurtigere afsløret og dræbt varulvene Evalueringsrapport RekrutteringsCenteret

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

LG Insight Kort evalueringsbeskrivelse

LG Insight Kort evalueringsbeskrivelse LG Insight Kort evalueringsbeskrivelse Evaluering af aktiviteter under initiativet Player Social Responsibility, Spillerforeningen Baggrund Spillerforeningen i Danmark har i fem år gennemført kampagner

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd

INDSTILLING Til Århus Byråd ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den via Magistraten Tlf. nr.:8940 3110 Jour. nr.: Ref.: amfr Indstilling om bevilling af midler til Mentornetværk ved Kvindemuseet 1.

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status september 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Som det fremgår under afsnittet Status på aktivitet,

Læs mere

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices GENEREL INDLEDNING Den foreløbige erfaring i initiativet Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice i de seks medvirkende

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Sundparken Horsens Kommune

Sundparken Horsens Kommune Sundparken Horsens Kommune 1 Karakteristika ved Sundparken Mange børn fleste 7 17-årige Få midaldrende (50 64-årige) Meget få gamle (65+-årige) Mange husstande med Enlige forsørgere Par med børn Mange

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70 Med baggrund i vores meget gode erfaringer fra projektet Integration mod bygge og anlægsbranchen, vil vi gerne tilbyde et forløb bestående af afklaring og uddannelse for personer med en anden etnisk oprindelse

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 1 - Kravspecifikation

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 1 - Kravspecifikation Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for a- dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Bilag 1 - Kravspecifikation Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord UNGEANALYSE Jobcenter Mariagerfjord Ungeanalyse - Jobcenter Mariagerfjord Denne pjece giver en sammenfatning af en COWI-analyse af ledige unge mellem 18 og 29 år tilknyttet Jobcenter Mariagerfjord. Analysen

Læs mere

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger:

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger: Opsamling Informationsseminar om integrationspålæg 22. oktober 2014, Bella Center I dette notat gives en kort opsamling på informationsseminar afholdt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats mellem Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Formål A-kasserne og Jobcenter Haderslev indgår denne partnerskabsaftale for at styrke den samlede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

1. Projektets mål Projektets mål:

1. Projektets mål Projektets mål: 1. Projektets mål Projektet "Fremme af uddannelse og beskæftigelse indenfor social- og sundhedsområderne for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk" er et nyskabende initiativ, der bliver udviklet

Læs mere

Branchepakker i Horsens Kommune. Udkast JOBCENTER HORSENS

Branchepakker i Horsens Kommune. Udkast JOBCENTER HORSENS Branchepakker i Horsens Kommune JOBCENTER HORSENS INTEGRATION SKER PÅ ARBEJDSPLADSEN I Horsens Kommune tror vi på, at den bedste integration sker på arbejdspladsen. Derfor har vi valgt at benytte os af

Læs mere

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Analyse 11. februar 216 Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Denne analyse kortlægger den aktuelle beskæftigelsesstatus for de flygtninge og familiesammenførte, der startede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

PROJEKT HEADSTART. Gør en forskel RødeKors.dk 1

PROJEKT HEADSTART. Gør en forskel RødeKors.dk 1 PROJEKT HEADSTART Projekt Headstart 360 graders integration tidlig kompetenceafklaring, intensiv jobindsats og lokal kontakt i civilsamfundet for flygtninge i overgangen til kommuner. Et udviklingssamarbejde

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

<prospekt> <Job Comeback. støtte og. på vejen til ordinær beskæftigelse

<prospekt> <Job Comeback. støtte og. på vejen til ordinær beskæftigelse < < støtte og hjælp på vejen til ordinær beskæftigelse 2 3 En attraktiv arbejdsplads Beskæftigelsesindsats drevet som socialøkonomisk virksomhed et lærings- og udviklingsmiljø

Læs mere

Branchepakker -den bedste integration

Branchepakker -den bedste integration Integrationsafdelingen Kontaktoplysninger Branchepakker -den bedste integration Matthias Danielsen 9845 7226 madi@frederikshavn.dk Pia Reetz 9845 5641 pire@frederikshavn.dk Tina Heilemann 9845 7244 tihi@frederikshavn.dk

Læs mere

Projekt: En offensiv uddannelsesindsats.

Projekt: En offensiv uddannelsesindsats. 22. maj 2014/CSTE Projekt: En offensiv uddannelsesindsats. Projektbeskrivelse Projektets hovedformål er At forbedre uddannelsesgraden i Vordingborg Kommune At opkvalificere arbejdskraft til virksomhedernes

Læs mere

Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild. Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb

Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild. Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb 1. Analyse af jobeffekter efter 3 måneder Dette notat skal ses som supplement

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet 4. juli 2014 ARTIKEL Af David Elmer & Louise Jaaks Sletting Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet Hver femte mandlig og hver fjerde kvindelig indvandrer,

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016 Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status ultimo oktober 2016 Igangsatte initiativer i forhold til den indgåede partnerskabsaftale Med afsæt

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE STAR. ucsyd.dk. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

VIDEREUDDANNELSE STAR. ucsyd.dk. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering VIDEREUDDANNELSE STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ucsyd.dk Medarbejdere i jobcentre og a-kasser kan tage udvalgte moduler på professionshøjskolerne med tilskud Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale

Læs mere

BI3b Integration gennem job og uddannelse

BI3b Integration gennem job og uddannelse Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI3b Integration gennem job og uddannelse Baggrund Det er visionen, at København i 2020 skal være bedst blandt sammenlignelige kommuner til at få

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse

Det politiske partnerskab om beskæftigelse Det politiske partnerskab om beskæftigelse Vejen workshop: Den Dynamiske Beskæftigelsesplan Søren Sønderby, KLK og Lone Englund Stjer, Arbejdsmarked og Erhverv Den 4. maj 2015 06-05-2015 1 Ramme for de

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Next step Projektperiode: 1.11.2011 31.12.2012 Målgruppe: Projektansvarlig

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Oversigt over grupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Gr.1: Borgere med beskæftigelsesperspektiv og primært behov for virksomhedsrettet 44 borgere (pr. 18. oktober 2016)

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Indledning Byrådet har besluttet at der skal udarbejdes en beskæftigelsespolitik. Udvalget for beskæftigelse har i efteråret 2007 arbejdet med at formulere denne

Læs mere

1. Bilag A: Kompetenceudviklingsbehov

1. Bilag A: Kompetenceudviklingsbehov Bilagstabeller 1. Bilag A: Kompetenceudviklings 1.1 sfordelte resultater Tabel 1.1: Kompetenceudviklingset, borger- og virksomhedsrettede opgaver, i intervaller, fordelt på regioner, pct. Faglige kompetencer

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

TRE HOVEDVEJE TIL JOB ET INDBLIK TRE HOVEDVEJE TIL JOB NOVEMBER 2016

TRE HOVEDVEJE TIL JOB ET INDBLIK TRE HOVEDVEJE TIL JOB NOVEMBER 2016 ET INDBLIK INTRODUKTION KORT PRÆSENTATION AF PROJEKTET Pulje fra beskæftigelsesreformen Skabe større viden om, hvilke indsatser der virker for: Unge med en uddannelse og mindst seks måneders ledighed.

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere