Borgerrådgiverens beretning 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerrådgiverens beretning 2015"

Transkript

1 Borgerrådgiverens beretning

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING HVAD FORTÆLLER TALLENE HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN DIALOGPRINCIP SOM LØSNING PÅ BORGERENS UTILFREDSHED MED FORVALTNINGEN FORVALTNINGEN ER I 30 TILFÆLDE ANMODET OM AT FORHOLDE SIG TIL BORGERENS UTILFREDSHED ÅRSAGEN TIL BORGERNES UTILFREDSHED SVARFRISTEN FOR HENVENDELSER FRA BORGERRÅDGIVEREN ER PÅ 3 UGER SÆRLIGT FOKUS PÅ NOTATPLIGT ARBEJDSMARKEDSDIREKTØRENS OMRÅDE HENVENDELSER VEDRØRENDE TIDLIG INDSATS OG OPFØLGNING BORGERSERVICE VELFÆRDSDIREKTØRENS OMRÅDE SOCIALOMRÅDET UDVIKLINGSDIREKTØRENS OMRÅDE BORGERRÅDGIVEREN HENVENDELSER VEDRØRENDE BORGERRÅDGIVEREN AFTALEN OM FÆLLES BORGERRÅDGIVERFUNKTION MED FAVRSKOV, HORSENS, NORDDJURS, RANDERS OG SKANDERBORG KOMMUNE KONKLUSION OG ANBEFALINGER DÅRLIG KOMMUNIKATION/SAMARBEJDE, LANGSOMMELIG SAGSBEHANDLING OG MANGLENDE INDDRAGELSE I EGEN SAG BILAG 1, VEDRØRENDE NOTATPLIGT

3 1 Indledning Borgerrådgiveren skal være garant for, at kommunen ikke kun ser sig selv med egne briller, men også konfronteres med den virkelighed, som borgerne oplever. Det er vores håb, at alle som arbejder med sagsbehandling og borgerbetjening i Norddjurs Kommune samt andre med interesse for området finder nyttig viden og inspiration i denne beretning. 1.1 Hvad fortæller tallene Borgerrådgiveren præsenterer læseren for mange tal i beretningen. Det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje, hvilken type data, der reelt er tale om, når man - med henblik på at forbedre sagsbehandlingen - skal forsøge at udnytte den viden, der ligger i disse data. Læseren skal for det første være opmærksom på, at de registrerede henvendelser ikke udgør en repræsentativ stikprøve. Beretningens mange tal kan derfor ikke anvendes til at sige noget om, hvordan sagsbehandlingen generelt er i Norddjurs Kommune. Beretningen kan derimod bruges til at give et billede af, hvordan nogle borgere har oplevet sagsbehandlingen i Norddjurs Kommune hvilket der ligger megen værdifuld viden i. Antallet af henvendelser er endvidere delvist betinget af en række udefra kommende faktorer, der ikke direkte har med sagsbehandlingen i kommunen at gøre. Det kan eksempelvis være forhold som udbredelsen af kendskabet til Borgerrådgivningen, mediernes interesse for et givent emne, omfanget af en klagers sociale netværk eller debat og indlæg på sociale medier, der kan spille ind på antallet af henvendelser. Henvendelserne til Borgerrådgiveren kan betragtes som en indikator frem for statistisk håndfaste beviser, for hvordan det står til med sagsbehandlingen i Norddjurs Kommune. En indikator, som selvfølgelig kan være stærk eller svag afhængigt af antallet af henvendelser, der handler om samme problemstillinger. I det lys kan én henvendelse give anledning til overvejelser om eller gennemførelse af justeringer i procedurer og sagsbehandlingsskridt hos både sagsbehandler og på afdelingsniveau. Omvendt vil 10 henvendelser om det samme ikke nødvendigvis tale for, at man tilpasser sagsbehandlingen herefter. Henvendelser til Borgerrådgiveren fortæller os noget om, hvor en sag er gået skævt eller hvor en sagsbehandling har givet anledning til frustration hos borgeren. I sager, hvor der ikke er begået egentlige eller alvorlige sagsbehandlingsfejl, kan en henvendelse stadig lære os noget om sagsbehandlingen set fra et borgerperspektiv Det er med andre ord i højere grad indholdet i henvendelserne, der er interessante end antallet af henvendelser når sigtet er en forbedring af sagsbehandlingen. Borgerrådgiveren anbefaler derfor, at de enkelte afdelinger evt. i samråd med Borgerrådgiveren drøfter, om henvendelser bør give anledning til ændring af sagsgange, procedurer m.m. Såvel Borgerrådgiverens beretning, som den løbende kontakt mellem Borgerrådgiveren og forvaltningen, er efter vores opfattelse en anledning til at se sagsbehandlingen efter i sømmene. 2 Henvendelser til Borgerrådgiveren Beretningen vedrører perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015, hvor der har været 236 henvendelser til Borgerrådgiveren. Figur 1 viser antallet af henvendelser fordelt på direktørområder. Til sammenligning var der 306 henvendelser i 2014 og 233 henvendelser i

4 Figur henvendelser til Borgerrådgiveren fordelt på direktørområder Arbejdsmarkedsdirektør (143) Velfærdsdirektør (45) Kommunaldirektør (1) Udviklingsdirektør (15) Norddjurs Kommune* (15) Uden for kompetence (17) *Generelle henvendelser, der ikke vedrører et direktørområde, f.eks. henvendelser fra andre kommuner om borgerrådgiverfunktionen, interview mv. Borgerrådgiveren har i tidligere beretninger kommenteret den fortsatte stigning i antallet af henvendelser samt kommet med anvisninger til, hvordan forvaltningen kunne medvirke til at mindske andelen af borgere, som var utilfredse med sagsbehandlingen i Norddjurs Kommune. Samtidigt har Borgerrådgiveren anmodet Norddjurs Kommune om at forholde sig til, at i næsten alle de tilfælde, hvor en borger klagede, skyldes det, at borgeren var utilfreds med kommunikationen/samarbejdet med afdelingen, langsommelig sagsbehandling eller manglende inddragelse i egen sag. Det er Borgerrådgiverens vurdering, at forvaltningen i Norddjurs Kommune har og fortsat gør en stor indsats for at forbedre kommunikationen og samarbejdet med borgerne. Det er umiddelbart Borgerrådgiverens vurdering, at denne indsats er med til at forklare, at antallet af henvendelser til Borgerrådgiveren er faldet med næsten 23 % i forhold til Dialogprincip som løsning på borgerens utilfredshed med forvaltningen Som beskrevet i beretningen for 2014 har Borgerrådgiveren benyttet et udvidet dialogprincip i de tilfælde, hvor en borger henvender sig med et akut problem, der hurtigt kan løses ved, at Borgerrådgiveren tager kontakt til den pågældende afdeling eller sagsbehandler for at få dem til at hjælpe med at løse problemet. Borgerrådgiveren har i 2015 i 35 tilfælde benyttet det udvidede dialogprincip for derigennem at finde en hurtig og fleksibel løsning på borgerens problem. Det er Borgerrådgiverens erfaring, at både borgere, sagsbehandlere og afdelingerne er mere tilfredse med denne dialogbaserede tilgang til løsning af borgernes problemer og Borgerrådgiveren vil derfor fortsat benytte sig af denne metode. For at give forvaltningen inspiration til, hvordan sagsbehandlingen og dialogen med borgerne kan forbedres, registrerer Borgerrådgiveren også ved anvendelse af det udvidede dialogprincip, årsagen til borgerens utilfredshed. 4

5 Eksempel på udvidet dialog En borger kontaktede i februar 2015 Borgerrådgiveren, idet hun var usikker på, hvordan hun skulle få udbetalt økonomiske støtte til tandbehandling. Borgeren oplyste, at hun havde fået bevilget hjælp til tandbehandling i juni 2014, men fortsat ikke havde fået udbetalt hjælpen. Borgerrådgiveren kontaktede herefter Ydelseskontoret i Norddjurs Kommune, og anmodede dem om, at tage kontakt til borgeren og oplyse hende om, hvordan hun kunne få den bevilgede ydelse udbetalt. Ydelseskontoret bekræftede, at de ville tage kontakt til borgeren og hjælpe hende i forhold til at få udbetalt den bevilgede ydelse. 2.2 Borgerrådgiverens behandling af henvendelserne Figur 2 Henvendelser vedrørende Norddjurs Kommune (236) 3% 13% 15% 2% 67% Besvaret af borgerrådgiver (158) Sendt til besvarelse i afdelingen (30) Hjælp til klage (7) Dialog (35) Bisidder (6) Som det ses af figur 2, så har Borgerrådgiveren i 30 af de 236 henvendelser anmodet forvaltningen om at forholde sig til og besvare borgerens henvendelse. I 2014 anmodede Borgerrådgiveren i 72 tilfælde forvaltningen om at forholde sig til borgerens henvendelse. Faldet skyldes formentligt, som beskrevet ovenfor, at Borgerrådgiveren i stigende omfang benytter det udvidede dialogprincip for at få en hurtig og fleksibel løsning på borgerens problem. I 2015 benyttede Borgerrådgiveren sig i 35 tilfælde af det udvidede dialogprincip, mod kun 13 tilfælde i I 2015 er 158 af henvendelserne besvaret af Borgerrådgiveren, uden at den berørte afdeling har været involveret i besvarelsen, hvilket svarer til 67 % af henvendelserne. Selvom afdelingen ikke direkte har været involveret i besvarelsen, så bruger Borgerrådgiveren erfaringerne fra disse henvendelser til i en dialog med de berørte afdelinger at forbedre sagsbehandlingen. Det er således ikke kun de sager, hvor Borgerrådgiveren foretager en nærmere undersøgelse af sagsbehandlingen, og eventuelt udtaler kritik af sagsbehandlingen, som bruges til at forbedre sagsbehandlingen, men alle henvendelser, som indgår i dette arbejde. Borgerrådgiveren har i 6 tilfælde været med som bisidder i forbindelse med borgerens møde med forvaltningen. Borgerrådgiveren får dog en del henvendelser fra borgere, som gerne vil have Borgerrådgiveren med som bisidder. Men på grund af den tidsmæssige prioritering afviser Borgerrådgiveren ofte borgernes anmodning. Borgerrådgiveren har en praksis for, at Borgerrådgiveren kun deltager som bisidder, hvis der på forhånd er en stor konflikt mellem borgeren og forvaltningen, og det vurderes, at Borgerrådgiveren med sin tilstedeværelse kan medvirke til at mindske konflikten og gøre mødet mere konstruktivt. Det er umiddelbart Borgerrådgiverens vurdering, at mange borgere kunne have glæde af at have en bisidder med til deres møde med forvaltningen. Det er Borgerrådgiverens oplevelse, at når en bisidder deltager i mødet, så opnås der ofte et mere konstruktivt resultat. Borgerrådgiveren finder det derfor positivt, at der i Norddjurs Kommune, nu er mulighed for at henvise borgerne til Bisidderforeningen 5

6 Randers og Omegn, som også dækker Norddjurs Kommune. Borgerrådgiveren har været i dialog med foreningen, og det er Borgerrådgiverens opfattelse, at de har en så professionel tilgang til rollen som bisidder, at borgerne er særdeles godt hjulpet af bisidderforeningen. 2.3 Årsagen til borgernes utilfredshed Borgerrådgiveren forsøger at identificere den utilfredshed, som fylder mest hos borgeren, og som ofte også er årsag til, at borgeren efterfølgende både bliver utilfreds med andre forhold i sagsbehandlingen og med sagsbehandleren. Formålet med figur 3 er at vise den primære utilfredshed i de sager, som er oversendt til besvarelse ved forvaltningen, men også i forhold til de henvendelser, hvor det udvidede dialogprincip blev anvendt. Det er Borgerrådgiverens opfattelse, at såfremt forvaltningen havde forhindret den primære utilfredshed, så er det overvejende sandsynligt, at borgeren heller ikke var blevet utilfreds med andre forhold af sagsbehandlingen. Figur 3 Årsag til borgernes utilfredshed (65) Dårlig kommunikation/samarbejde (14) Inhabilitet (2) Langsommelig sagsbehandling (5) Manglende afgørelse i sag (12) 2 12 Manglende inddragelse i egen sag (2) Spørgsmål til sagsbehandlingen (19) Manglende svar på henvendelse (11) Som det fremgår af figur 3, så udgør dårlig kommunikation/samarbejde, manglende svar på henvendelser og manglende afgørelse mere end halvdelen af de henvendelser, hvor Borgerrådgiveren har anmodet forvaltningen om at forholde sig til borgerens klage. Eksempel på manglende afgørelse I marts 2015 henvendte en borger sig til Borgerrådgiveren og klagede over manglende afgørelse på borgerens ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste. Borgeren oplyste, at vedkommende flere gange havde henvendt sig til sagsbehandleren omkring mulighed for at få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse, at med borgeren sammen med sit barn skulle være flere dage om ugen i Familiehuset. Borgen oplyste, at hendes anmodning blev afvist af sagsbehandleren, uden at borgeren fik en afgørelse herom. Borgerrådgiveren anmodede Myndighedsafdelingen om at forholde sig til den manglende afgørelse på borgerens ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste. Myndighedsafdelingen beklagede herefter forløbet og traf afgørelse i sagen. Borgerrådgiveren har i tidligere beretninger givet eksempler på, hvorledes en afdeling med en forholdsvis lille, men fokuseret indsats, kan formindske andelen af borgere, som er utilfredse med afdelingens sagsbehandling. Men det betyder også, at forvaltningen kan mindske de ressourcer som bruges til rykkerbesvarelser, behandling af klagesager mv., som så i stedet kan frigøres til fremadrettet sagsbehandling. 6

7 Borgerrådgiveren vil i den forbindelse gerne rose den indsats, som Norddjurs Kommune allerede har gjort for at formindske andelen af borgere, der er utilfreds med sagsbehandlingen. Borgerrådgiveren stiller sig dog fortsat gerne til rådighed, hvis forvaltningen og de enkelte afdelinger ønsker hjælp og inspiration til, hvordan man yderligere kan formindsker andelen af utilfredse borgere. I beretningens afsnit 3 til 7 vil der være en nærmere beskrivelse af, hvilke oplevelser som har været den primære årsag til borgernes utilfredshed med den enkelte afdeling. De enkelte afdelinger kan herefter benytte disse observationer til inspiration i forhold til at gøre en indsats for at nedbringe andelen af utilfredse borgere. 2.4 Svarfristen for henvendelser fra Borgerrådgiveren er på 3 uger I beretningen for 2013 beskrev Borgerrådgiveren, at der havde været flere tilfælde, hvor nogle afdelinger ikke besvarede henvendelserne fra Borgerrådgiveren inden for den frist, som følger af Borgerrådgiverens vedtægter. Derfor fremgik det også af Borgerrådgiverens beretning for 2013, at Borgerrådgiveren i 2014 ville have et særligt fokus på, at henvendelserne blev besvaret inden for den angivne frist. Det fremgår af vedtægterne for Borgerrådgiver, at svarfristen er 3 uger. Det fremgår også tydeligt af den henvendelse, som Borgerrådgiveren oversender til forvaltningen, at fristen for at besvare henvendelsen er 3 uger. Derudover har Borgerrådgiveren en fast praksis for altid at imødekomme en anmodning om længere frist til at udarbejde besvarelsen. Borgerrådgiveren kan konstatere, at der har været en betydelig forbedring i forhold til at få besvaret henvendelserne rettidigt. Således har det i 2015 kun 1 gang været nødvendigt, at sende en rykker til en afdeling, før den besvarede Borgerrådgiverens henvendelse. Den positive udvikling på området betyder, at dette punkt fremover ikke indgår som et selvstændigt punkt i Borgerrådgiverens beretning. Borgerrådgiveren vil dog fortsat have fokus på og registrere, hvorvidt det har været nødvendigt at sende en rykker til forvaltningen. 2.5 Særligt fokus på notatpligt Borgerrådgiveren har i forbindelse med gennemgang af flere sager, samt i dialogen med både afdelinger og de enkelte sagsbehandlere, konstateret, at der ikke altid er tilstrækkeligt fokus på og forståelse for reglerne om notatpligt. Borgerrådgiveren har i bilag 1 nærmere beskrevet regelgrundlaget for notatpligten. Der fremgår bl.a. heraf, at der er pligt til at notere oplysninger, hvis de har betydning for den afgørelse, der efterfølgende skal træffes, eller hvis oplysningerne i øvrigt er væsentlige. Derudover er der tillige en pligt til at notere alle væsentlige ekspeditioner i en sag. I forhold til at sikre tilstrækkeligt fokus på notatpligten vil Borgerrådgiveren allerede her fremsætte en generel opfordring om, at sagsbehandlerne i Norddjurs Kommune benytter sig af nedenstående huskeliste: Tag notat af alle mundtlige oplysninger, som er vigtige, relevante og konkrete, og som ikke allerede fremgår af sagen Tag notat af alle væsentlige ekspeditioner Anvend et letforståeligt sprog og undgå indforståede koder og forkortelser Skriv notatet snarest muligt 3 Arbejdsmarkedsdirektørens område I 2015 har der været 143 henvendelser vedrørende Arbejdsmarkedsområdet. Til sammenligning kan det oplyses, at der i 2014 var 183 henvendelser og 148 henvendelser i Figur 4 viser antallet af henvendelser på Arbejdsmarkedsområdet fordelt på de enkelte afdelinger. 7

8 Figur henvendelser vedrørende Arbejdsmarkedsområdet 3% 1% 12% 48% 36% Borgerservice (52) Tidlig indsats og udvikling (69) Ressource og udvikling (4) Job og virksomhedsservice (1) Ungeindsatsen og UU-Djursland (17) Det er Borgerrådgiverens vurdering, at for afdelingerne Ressource og udvikling, Job og virksomhedsservice og Ungeindsatsen og UU-Djursland er der tale om så få henvendelser, at grundlaget er for spinkelt i forhold til at påpege tendenser og komme med generelle anbefalinger. Beretningen vil derfor kun have en nærmere redegørelse for henvendelserne vedrørende afdelingerne Tidlig Indsats og Borgerservice. Figur 5 Behandling af henvendelser vedrørende Arbejdsmarkedsområdet (143) 4% 5% 11% 20% 60% Besvaret af borgerrådgiver (86) Til besvarelse i afdeling (16) Hjælp til at klager (7) Dialog (29) Bisidder (5) Som det ses af figur 5, så er 60% af henvendelserne vedrørende Arbejdsmarkedsområdet besvaret af Borgerrådgiveren, uden at den berørte afdeling har været involveret i besvarelsen. Som beskrevet tidligere, så egner nogle sager sig bedre til en hurtig og mere fleksibel behandling, hvor borgerens akutte problem kan løses ved, at Borgerrådgiveren tager kontakt til den pågældende afdeling eller sagsbehandler. I forhold til Arbejdsmarkedsområdet, så har Borgerrådgiveren i 2015 anvendt det udvidede dialogprincip i 29 tilfælde, for derigennem at få en hurtigere løsning på borgerens problem. Derudover er Arbejdsmarkedsområdet i 16 tilfælde anmodet om, at forholde sig til og besvare borgerens henvendelse. I de fleste sager, som blev oversendt til besvarelse ved Arbejdsmarkedsområdet, men også i forhold til de henvendelser, hvor det udvidede dialogprincip blev anvendt, var borgeren ofte utilfredse med flere dele af sagsbehandlingen. Borgerrådgiveren har dog i forbindelse med oversendelsen registreret den utilfredshed, som umiddelbart fyldte mest hos borgeren og som sandsynligvis også har været årsagen til, at borgeren herefter blev utilfreds med andre forhold i sagsbehandlingen. Figur 6 viser den primære utilfredshed i disse sager 8

9 Figur 6 Årsagen til borgernes utilfredshed (45) 6 10 Dårlig kommunikation/samarbejde (10) Langsommelig sagsbehandling (3) Manglende afgørelse i sag (10) Spørgsmål til sagsbehandlingen (16) Manglende svar på henvendelse (6) Som det fremgår af figur 6 så var langt de fleste ad årsagerne til, at henvendelserne blev sendt til besvarelse ved Arbejdsmarkedsområdet følgende temaer: Dårlig kommunikation/samarbejde Manglende afgørelse i sagen Spørgsmål til sagsbehandling/sagsforløb Selvom der stort set er tale om de samme klagetemaer, som Borgerrådgiveren har beskrevet i tidligere beretninger, så vil Borgerrådgiveren fremhæve at der er knapt så mange klager over langsommelig sagsbehandling og ingen der klager over manglende inddragelse i deres egen sag. Det kunne indikere, at den indsats, som arbejdsmarkedsområdet har gjort for at forbedre dialogen og inddragelsen af borgerne har haft effekt. 3.1 Henvendelser vedrørende Tidlig indsats og Opfølgning Som det fremgår af figur 4 har der i 2015 været 69 henvendelser vedrørende Tidlig indsats og Opfølgning. Af de 69 henvendelser oversendte Borgerrådgiveren 12 henvendelser til besvarelse ved Tidlig indsats og Opfølgning, mens Borgerrådgiveren i 15 tilfælde anvendte det udvidede dialogprincip. Tidlig indsats og Opfølgning har i 7 af oversendelsessagerne bekræftet og beklaget det forhold, som borgeren har klaget over. I 5 af oversendelsessagerne har besvarelserne været fyldestgørende og har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger fra Borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren har både i forbindelse med henvendelser, som blev oversendt til besvarelse ved Tidlig indsats og Opfølgning, men også i forhold til de henvendelser, hvor det udvidede dialogprincip blev anvendt, registreret den utilfredshed, som umiddelbart fyldte mest hos borgeren. Borgerrådgiveren har for de 12 oversendelsesager og 15 dialog henvendelser registreret følgende: 5 sager med manglende afgørelse i borgerens sag 8 sager som skyldes dårlig kommunikation/samarbejde med borgeren 3 sager som skyldes langsommelig sagsbehandling 3 sager som skyldes manglende svar på borgerens henvendelse 8 sager, hvor borgeren havde spørgsmål til sagsbehandlingen Som det fremgår af ovenstående så vedrører næsten halvdelen af henvendelserne situationer, hvor der enten ikke svares på borgerens henvendelse, at der ikke, inden for den periode som borgeren forventer, træffes afgørelse i sagen eller at borgeren oplever at sagsbehandlingen er langsommelig. Derudover vedrører næsten 1/3 af henvendelser situationer, hvor borgeren oplever dårlig kommunikation eller samarbejde med sagsbehandleren 9

10 Borgerrådgiveren vil derfor opfordre Tidlig indsats og Opfølgning til at forholde sig til de ovenstående klagetemaer for herigennem at finde inspiration til, hvorledes afdelingen kan forhindre, at borgerne i første omgang bliver utilfredse med sagsbehandlingen i afdelingen. 3.2 Borgerservice Som det fremgår af figur 4 har der i 2015 været 52 henvendelser vedrørende Borgerservice. Af de 52 henvendelser oversendte Borgerrådgiveren 2 henvendelser til besvarelse ved Borgerservice, mens Borgerrådgiveren i 8 tilfælde anvendte det udvidede dialogprincip, for derigennem at få en hurtig løsning af borgerens problem. Borgerservice har i den ene af oversendelsessagerne bekræftet og beklaget det forhold, som borgeren har klaget over. I den anden oversendelsessag har besvarelserne fra Borgerservice været fyldestgørende og har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger fra Borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren har både i forbindelse med henvendelser, som blev oversendt til besvarelse ved Borgerservice, men også i forhold til de henvendelser, hvor det udvidede dialogprincip blev anvendt, registreret den utilfredshed, som umiddelbart fyldte mest hos borgeren. Borgerrådgiveren har for de 2 oversendelsesager og 8 dialog henvendelser registreret følgende: 3 sager med manglende afgørelse i borgerens sag 1 sag som skyldes manglende svar på borgerens henvendelse 6 sager, hvor borgeren havde spørgsmål til sagsbehandlingen Det er Borgerrådgiverens vurdering, at antallet af henvendelser udgør et for spinkelt grundlag i forhold til at påpege tendenser og komme med generelle anbefalinger, men Borgerservice bør overveje om afdelingen i ovenstående kan finde inspiration til, hvorledes man kan forhindre, at borgerne i første omgang bliver utilfredse med sagsbehandlingen i afdelingen 4 Velfærdsdirektørens område I 2015 har der været 45 henvendelser vedrørende Velfærdsdirektørens områder, fordelt med henholdsvis 28 henvendelser vedrørende Socialområdet, 10 henvendelser vedrørende Sundheds- og omsorgsområdet og 7 henvendelser vedrørende Skole- og dagtilbudsområdet. I 2014 var der til sammenligning 65 henvendelser vedrørende Velfærdsdirektørens område fordelt med henholdsvis 53 henvendelser vedrørende Socialområdet, 11 henvendelser vedrørende Sundheds- og omsorgsområdet og 1 henvendelse vedrørende Skole- og dagtilbudsområdet. Henvendelser på velfærdsdirektørens område er illustreret i figur 6. Figur 7 Henvendelserne vedrørende Velfærdsområdet (45) Socialområdet (28) Sundheds- og omsorgsområdet (10) Skole- og dagtilbudsområdet (7) Det er Borgerrådgiverens vurdering, at for Skole- og dagtilbudsområdet og Sundheds- og omsorgsområdet er der tale om så få henvendelser, at grundlaget er for spinkelt i forhold til at påpege tendenser og komme med generelle anbefalinger. Beretningen vil derfor kun have en nærmere redegørelse for henvendelserne vedrørende Socialområdet. 10

11 Figur 8 Behandling af henvendelser vedr. Velfærdsområdet (45) Besvaret af Borgerrådgiveren (29) Til besvarelse i afdeling (10) Dialog (5) Bisidder (1) Som det ses af figur 8, så er næsten 2/3 af henvendelserne vedrørende Velfærdsområdet besvaret af Borgerrådgiveren, uden at den berørte afdeling har været involveret i besvarelsen. I forhold til Velfærdsområdet, så har Borgerrådgiveren i 2015 anvendt det udvidede dialogprincip i 5 tilfælde, for derigennem at få en hurtigere løsning på borgerens problem. Derudover er Velfærdsområdet i 10 tilfælde anmodet om at forholde sig til og besvare borgerens henvendelse. I de fleste sager, som blev oversendt til besvarelse ved Velfærdsområdet, men også i forhold til de henvendelser, hvor det udvidede dialogprincip blev anvendt, var borgeren ofte utilfredse med flere dele af sagsbehandlingen. Borgerrådgiveren har dog i forbindelse med oversendelsen registreret den utilfredshed, som umiddelbart fyldte mest hos borgeren og som sandsynligvis også har været årsagen til, at borgeren herefter blev utilfreds med andre forhold i sagsbehandlingen. Borgerrådgiveren har for de 10 oversendelsesager og 5 dialog henvendelser registreret følgende: 2 sager med manglende afgørelse i borgerens sag 4 sager som skyldes dårlig kommunikation/samarbejde med borgeren 2 sager som skyldes langsommelig sagsbehandling 2 sager som skyldes manglende svar på borgerens henvendelse 4 sager, hvor borgeren havde spørgsmål til sagsbehandlingen 1 sag, hvor borgeren anmodede om ny sagsbehandler Som det fremgår af ovenstående så er der en stor spredning i årsagerne til borgerens henvendelse til Borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren vil dog alligevel opfordre Velfærdsområdet til at forholde sig til de ovenstående klagetemaer for herigennem at finde inspiration til, hvorledes de enkelte afdelinger kan forhindre, at borgerne i første omgang bliver utilfredse med sagsbehandlingen i afdelingen. 4.1 Socialområdet I 2015 var der 28 henvendelser vedrørende Socialområdet. Til sammenligning var der 53 henvendelser i Af de 28 henvendelser oversendte Borgerrådgiveren 7 henvendelser til besvarelse ved Socialområdet, mens Borgerrådgiveren i 3 tilfælde anvendte det udvidede dialogprincip, for derigennem at få en hurtig løsning af borgerens problem. Socialområdet har i 3 af oversendelsessagerne bekræftet og beklaget det forhold, som borgeren har klaget over. I 4 af oversendelsessagerne har besvarelserne fra Socialområdet været fyldestgørende og har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger fra Borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren har for de 7 oversendelsesager og 3 dialog henvendelser registreret følgende: 2 sager med manglende afgørelse i borgerens sag 1 sag som skyldes dårlig kommunikation/samarbejde med borgeren 1 sag som skyldes langsommelig sagsbehandling 2 sager som skyldes manglende svar på borgerens henvendelse 11

12 3 sager, hvor borgeren havde spørgsmål til sagsbehandlingen 1 sag, hvor borgeren anmodede om ny sagsbehandler Som det fremgår af ovenstående så er der en stor spredning i årsagerne til borgerens henvendelse til Borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren vil dog alligevel opfordre Socialområdet til at forholde sig til de ovenstående klagetemaer, for herigennem at finde inspiration til, hvorledes de Socialområdet kan forhindre, at borgerne i første omgang bliver utilfredse med sagsbehandlingen i afdelingen. 5 Udviklingsdirektørens område I 2015 har der været 15 henvendelser vedrørende Udviklingsdirektørens område fordelt med henholdsvis 7 henvendelser vedrørende Erhverv og miljø, 7 henvendelser vedrørende Planlægning, kultur og natur og 1 henvendelse vedrørende Veje og ejendom. Til sammenligning kan det oplyses, at der i 2014 var 6 henvendelser vedrørende Udviklingsdirektørens område fordelt med henholdsvis 1 henvendelse vedrørende Planlægning, kultur og natur og 5 henvendelser vedrørende Erhverv og miljø. Af de 15 henvendelser oversendte Borgerrådgiveren 4 henvendelser til besvarelse ved den berørte afdeling, mens Borgerrådgiveren i 1 tilfælde anvendte det udvidede dialogprincip, for derigennem at få en hurtig løsning af borgerens problem. Udviklingsdirektørens område har i 2 af oversendelsessagerne bekræftet og beklaget det forhold, som borgeren har klaget over. I de 2 resterende oversendelsessager har besvarelserne fra området været fyldestgørende og har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger fra Borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren har både i forbindelse med henvendelser, som blev oversendt til besvarelse ved Udviklingsdirektørens området, men også i forhold til de henvendelser, hvor det udvidede dialogprincip blev anvendt, registreret den utilfredshed, som umiddelbart fyldte mest hos borgeren. Borgerrådgiveren har for de 4 oversendelsesager og den ene dialoghenvendelse registreret følgende: 3 sager som skyldes manglende svar på borgerens henvendelse 2 sager, hvor borgeren klagede over inhabilitet ved sagsbehandleren Det er Borgerrådgiverens vurdering, at antallet af henvendelser udgør et for spinkelt grundlag i forhold til at påpege tendenser og komme med generelle anbefalinger. 6 Borgerrådgiveren 6.1 Henvendelser vedrørende Borgerrådgiveren I 2015 var der 15 henvendelser til Borgerrådgiveren, der ikke direkte vedrørte et direktørområde, men f.eks. drejede sig om meget generelle henvendelser vedrørende sagsbehandlingen eller henvendelser vedrørende selve borgerrådgiverfunktionen i Norddjurs Kommune. Som eksempel kan nævnes henvendelser fra andre kommuner omkring etablering af en borgerrådgiverfunktion, Borgerrådgiverens præsentation af borgerrådgiverfunktionen eller beretning, interview mv. I disse tilfælde er henvendelsen registeret under Borgerrådgiverens virksomhed, da disse henvendelser er rettet mere mod borgerrådgiverfunktionen end mod forvaltningens virksomhed. Til sammenligning kan det oplyses, at der i 2014 var 35 henvendelser til Borgerrådgiveren som ikke direkte vedrørte et direktørområde. 6.2 Aftalen om fælles borgerrådgiverfunktion med Favrskov, Horsens, Norddjurs, Randers og Skanderborg Kommune Norddjurs Kommunes Borgerrådgiver er en del af den fælles kommunale borgerrådgiverfunktion mellem Favrskov, Horsens, Norddjurs, Randers og Skanderborg Kommune. Der har i 2015 været ca henvendelser til den fælles borgerrådgiverfunktion, fordelt med ca. 600 henvendelser i Randers Kommune, ca. 236 henvendelser i Norddjurs Kommune, ca. 230 henvendelser i Favrskov, ca. 200 henvendelser i Skanderborg og ca. 150 i Horsens Kommune. Borgerrådgiveren er opmærksom på, at der er stor forskel på antallet af henvendelser fra de enkelte kommuner. 12

13 Det fremgår af aftalen om den fælleskommunale borgerrådgiverfunktion, at Borgerrådgiveren selv regulerer tidsforbruget i forhold til de enkelte kommuner, således at borgerrådgiverfunktionen, set over hele året er til stede og arbejder med den enkelte kommunes henvendelser i overensstemmelse med samarbejdsaftalen. Borgerrådgiveren gør i den forbindelse opmærksom på, at såfremt henvendelserne fra en enkelt kommune, over en længere periode går ud over den tid, som Borgerrådgiveren burde bruge på denne kommunes henvendelser, så vil Borgerrådgiveren orientere den pågældende kommune herom og anbefale, at der iværksættes tiltag, der nedbringer antallet af henvendelser til Borgerrådgiveren. I den efterfølgende beretning vil Borgerrådgiveren orientere om, hvorvidt de iværksatte tiltag har nedbragt antallet af henvendelser i den pågældende kommune. 7 Konklusion og anbefalinger 7.1 Dårlig kommunikation/samarbejde, langsommelig sagsbehandling og manglende inddragelse i egen sag Figur 3 Årsag til borgernes utilfredshed (65) Dårlig kommunikation/samarbejde (14) Inhabilitet (2) Langsommelig sagsbehandling (5) Manglende afgørelse i sag (12) 2 12 Manglende inddragelse i egen sag (2) Spørgsmål til sagsbehandlingen (19) Manglende svar på henvendelse (11) Som beskrevet under punkt 2.3 og vist i figur 3 kan hovedårsagen til, at forvaltningen skal besvare henvendelser fra Borgerrådgiveren, deles op i fire store grupper: Spørgsmål til sagsbehandlingen Manglende afgørelse i borgerens sag Manglende svar på borgerens henvendelse Dårlig kommunikation/samarbejde med borgeren Borgerrådgiveren vil gerne rose forvaltningen for den indsats, der er gjort for at imødekomme borgerens utilfredshed med langsommelig sagsbehandling, som har medført et stort fald i antallet af henvendelser vedrørende dette klagetema. Borgerrådgiveren vil anbefale forvaltningen, at man forstærke sit fokus i forhold til at forhindre dårlig kommunikation og samarbejde mellem borgerne og forvaltningen, rettidigt og fyldestgørende at besvare borgernes henvendelser og hurtigst muligt træffe afgørelse i borgernes sager. Det er i den sammenhæng Borgerrådgiverens vurdering, at forvaltningen med en forholdsvis lille, men fokuseret indsats på disse områder, kan formindske andelen af borgere, som er utilfredse med afdelingens sagsbehandling. Hvilket angiveligt også vil føre til, at der kan anvendes færre ressourcer på rykkerbesvarelser, behandling af klagesager mv., som så i stedet kan frigøres til fremadrettet sagsbehandling. 13

14 Bilag 1, vedrørende notatpligt Reglerne om notatpligt betyder, at der er pligt til i en sag at notere oplysninger, som modtages mundtligt eller på anden måde, hvis de har betydning for den afgørelse, der efterfølgende skal træffes, eller hvis de i øvrigt er væsentlige. Det er uden betydning for notatpligten, om der rent faktisk træffes en afgørelse, eller om sagen henlægges, uden at der er truffet en afgørelse. Reglerne om notatpligt fremgår af offentlighedslovens 13, som lyder: I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en myndighed mv., skal den pågældende myndighed mv., når den mundtligt eller på anden måde bliver bekendt med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse snarest muligt gøre notat om indholdet af oplysningerne eller vurderingerne. Det gælder dog ikke, hvis oplysninger eller vurderingerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. Stk. 2. En myndighed mv. skal i sager, hvor der vil blive truffet en afgørelse endvidere snarest muligt tage notat om væsentlige sagsbehandlingsskridt, der ikke i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. Ved siden af 13 gælder desuden en almindelig forvaltningsretlig grundsætning (dvs. en regel der gælder på samme måde som en lov). Retsgrundsætningen forpligter til at notere alle væsentlige ekspeditioner i sagen. Retsgrundsætningens anvendelsesområde begrænser sig ikke til oplysninger af betydning for sagens afgørelse, men rækker ud over dette. Væsentlig ekspedition i sagen Er for eksempel når: en borger ringer ind og rykker for svar i sin sag og herefter orienteres om, hvornår han kan forvente svar. en borger, der efter at have modtaget en afgørelse, indenfor klagefristen ringer til sagsbehandleren for at få vejledning omkring det fremtidige forløb, men udtrykkeligt gør opmærksom på at han ikke ønsker at klage over afgørelsen. Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, som alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. Det første hensyn er af ordensmæssig karakter og betyder, at kommunen gennem sine journalnotater har overblik over en sag og kan dokumentere alle oplysninger og ekspeditioner. Journalen skaber klarhed over sagens faktiske omstændigheder. Det betyder, at kommunen gennem sine journalnotater har et tilgængeligt overblik over sagen, så for eksempel en ny sagsbehandler kan overtage sagen uden at skulle starte forfra. Det andet hensyn er borgerens ret til aktindsigt og partshøring. Borgeren kan ikke håndhæve sin ret til at se alle oplysninger, hvis de ikke er noteret på sagen. Hvis oplysninger ikke fremgår af sagen, har borgeren ikke mulighed for at få indblik i, hvordan kommunen ser sagen. Det tredje hensyn er andre myndigheder og personers adgang til at føre kontrol med, at sagen er behandlet korrekt. Det kan være et klageorgan som f.eks. Ankestyrelsen, der har brug for alle oplysninger for at kunne tage stilling til en klage. Det følger desuden af principperne for god forvaltningsskik, at kommunen skal sørge for, at der skabes et tillidsforhold mellem borgeren og kommunen. Dette kan bl.a. ske ved, at kommunen sikrer sig dokumentation for, hvad der er sagt og gjort i en sag. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en ekspedition i en sag er væsentlig, bør der laves et notat om den pågældende ekspedition. Overholdelse af notatpligten er med til at sikre åbenhed og gennemsigtighed i sagsbehandlingen, hvilket er en forudsætning for, at borgeren kan have tillid til kommunen. 14

15 Det er de faktiske oplysninger i den konkrete sag, som er omfattet af notatpligten. Det, der er afgørende for om en oplysning skal noteres, er, om oplysningen bidrager til sagens bevismæssige grundlag eller skaber klarhed med hensyn til sagens faktiske omstændigheder: oplysninger, der er modtaget mundtligt (ved personligt fremmøde, ved aftalt møde eller telefonisk) oplysninger, der har betydning for den afgørelse, der skal træffes oplysninger, der i øvrigt er vigtige for sagen (f.eks. opfølgningssamtaler eller mundtlig partshøring) oplysninger om væsentlige ekspeditioner i sagen (f.eks. oplysninger om, at borgeren skal fremsende yderligere dokumentation eller oplysninger om forventet sagsbehandlingstid). Der er pligt til at notere generelle oplysninger, således at notatet blandt andet kan tids- og stedfæstes. Det drejer sig helt overordnet om f.eks. navn på en borger, der henvender sig, dato for henvendelsen og eget navn. Derudover er der pligt til at notere årsagen til henvendelsen, indholdet af henvendelsen samt eventuel rådgivning eller vejledning, der er ydet, samt information om andre væsentlige ekspeditioner. Sagsbehandleren har ikke pligt til at notere egne standpunkter, argumenter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse. Der er endvidere ikke notatpligt i forhold til faktisk forvaltningsvirksomhed, som for eksempel undervisning, hjemmepleje mv.. Endelig er der heller ikke notatpligt i forhold til oplysninger, der i øvrigt fremgår af sagen eller gengivelse af f.eks. gældende ret. Det er ikke nødvendigt at notere ordret ned fra et møde eller en telefonsamtale. Der skal alene skrives et referat af samtalen, hvor de vigtigste pointer og aftaler fremgår. Det er det væsentlige, som skal noteres, og i den forbindelse er det vigtigt at vurdere, hvilken funktion oplysningen har i sagsbehandlingen, og at oplysningen skal kunne bruges konkret. Sproget skal derfor være letforståeligt, og det skal tilstræbes at undgå uofficielle forkortelser, koder og andet indforstået sprogbrug, så også andre end kollegaerne kan forstå det noterede, f.eks. partsrepræsentanter mv. En tilsidesættelse af notatpligten medfører ikke automatisk, at den afgørelse, der er truffet, bliver ugyldig. Tilsidesættelsen kan dog have indirekte betydning, idet bevisbedømmelsen kan ændre sig, når kommunen har forsømt sin pligt til dokumentation. Har kommunen gjort, som den skulle, og lavet omhyggelige notater om alt det væsentlige i en sag, tillægges notaterne stor beviskraft. Har kommunen omvendt tilsidesat pligten til at tage notat, ændrer bevisbyrden sig og bliver fordelt ligeligt mellem borgeren og kommunen. En anden konsekvens er, at borgeren risikerer at lide et retstab. Men selvom en borger ikke lider retstab, vil borgeren ofte miste tillid til kommunen, hvis borgeren kan se, at sagen ikke indeholder alle oplysninger. I forhold til at sikre tilstrækkeligt fokus på notatpligten vil Borgerrådgiveren anbefale, at sagsbehandlerne i Norddjurs Kommune benytter sig af nedenstående huskeliste: Tag notat af alle mundtlige oplysninger, som er vigtige, relevante og konkrete, og som ikke allerede fremgår af sagen Tag notat af alle væsentlige ekspeditioner Anvend et letforståeligt sprog og undgå indforståede koder og forkortelser Skriv notatet snarest muligt 15

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 203 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 203 September 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 21. maj 2015 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2014 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 204 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...3 2. HENVENDELSER

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2016

Borgerrådgiverens beretning 2016 Borgerrådgiverens beretning 2016 Indholdsfortegnelse 1 BORGERRÅDGIVNING I NORDDJURS 5 ÅR... 3 2 BERETNINGEN FOR 2016... 3 3 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN... 4 3.1 BORGERRÅDGIVERENS BEHANDLING AF HENVENDELSERNE...

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 15. juni Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 15. juni Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 15. juni 2016 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2015 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd Borgerrådgiverens

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 19. maj 2014 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2013 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2017

Borgerrådgiverens beretning 2017 Borgerrådgiverens beretning 2017 3. august 2018 Indholdsfortegnelse 1 BORGERRÅDGIVNING I NORDDJURS KOMMUNE... 3 2 BERETNINGEN FOR 2017... 3 3 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN... 3 3.1 BORGERRÅDGIVERENS

Læs mere

Borgerrådgiver. Skanderborg Kommune. Skanderborg Kommune

Borgerrådgiver. Skanderborg Kommune. Skanderborg Kommune Borgerrådgiver Præsentation af Borgerrådgiver Generelle bestemmelser Kompetencer Sagsbehandling Beretning 2015 Præsentation af Borgerrådgiver Udvidelse af Borgerrådgiverfunktionen Omfatter nu 324.000 borgere

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 2014 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren i 1. januar 31 december 2014 August 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2014... 4 2.1 REGISTRERING

Læs mere

Notatpligt og dokumentation

Notatpligt og dokumentation Notatpligt og dokumentation Varde Kommune Udvalget for social og sundhed Tirsdag den 19. marts 2013. Sundhed og Beskæftigelse. - Telf. 21339363 - Mail: joiv@varde.dk 12-03-2013 16:27 1 Lovgrundlag: Der

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren i 1. januar 31 december 2013 September 2014 1 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2013... 3 2.1 REGISTRERING

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2015

Borgerrådgiverens beretning 2015 Borgerrådgiverens beretning 2015 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i 2015 Juni 2016 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2015... 4 2.1 REGISTRERING AF HENVENDELSER... 4 2.2 HVAD

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2017

Borgerrådgiverens beretning 2017 Borgerrådgiverens beretning 2017 Horsens Kommune Maj 2018 Indhold 1 BORGERRÅDGIVNING I HORSENS 2017... 3 3 SAMMENFATNING - BERETNING HORSENS 2017... 5 4 BERETNINGEN FOR 2017... 7 4.1 HENVENDELSER FORDELT

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2015

Borgerrådgiverens beretning 2015 Borgerrådgiverens beretning 2015 Horsens Kommune Indhold 1 BORGERRÅDGIVNING I HORSENS...3 1.1 BORGERRÅDGIVNING - INTRO...3 1.2 BERETNINGEN FOR 2015...4 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...6 2.1 FORVALTNINGSOMRÅDER...6

Læs mere

Borger- rådgiver Årsberetning 2017

Borger- rådgiver Årsberetning 2017 Borger- rådgiver Årsberetning 2017 Årsberetning Årsberetningen sammenfatter borgerrådgiverens erfaringer og giver et overblik over, hvilke henvendelser borgerrådgiveren har behandlet i 2017. Beretningen

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Notat. 1 Indledning. 2 Beretningen for Borgerrådgiveren. 22. april Borgerrådgiveren. Beretning for Borgerrådgiverens virksomhed for 2012

Notat. 1 Indledning. 2 Beretningen for Borgerrådgiveren. 22. april Borgerrådgiveren. Beretning for Borgerrådgiverens virksomhed for 2012 Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 22. april 2013 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Beretning for Borgerrådgiverens virksomhed for 2012 Notat sendes/sendt til: 1 Indledning Borgerrådgiveren

Læs mere

Beretning om Borgerrådgiverens virksomhed april april 2016

Beretning om Borgerrådgiverens virksomhed april april 2016 Beretning om Borgerrådgiverens virksomhed april 2015- april 2016 Nærværende beretning giver en overordnet status på borgerrådgiverens funktionsperiode fra 1. april 2015 til 31. marts 2016. 1. Borgerrådgiverfunktionen

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER VEDTÆGT FOR S BORGERRÅDGIVER Kapitel I Generelt om borgerrådgiverfunktionen i Tårnby Kommune 1. Tårnby Kommunes borgerrådgiverfunktion er etableret med hjemmel i Lov om kommunernes styrelse 65 e. Stk.

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 2014 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i 2014 April 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2014... 4 2.1 REGISTRERING AF HENVENDELSER... 4 2.2

Læs mere

Stk. 2 Borgerrådgiverfunktionen kan i de tilfælde, som er nævnt i 3, stk. 1 vejlede borgerne om eventuelle klagemuligheder.

Stk. 2 Borgerrådgiverfunktionen kan i de tilfælde, som er nævnt i 3, stk. 1 vejlede borgerne om eventuelle klagemuligheder. Forslag Dato: 12.08.11 Sagsnr.: 10/67692 VEDTÆGT For Borgerrådgiveren i Skanderborg Kommune. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion. 1 Skanderborg Kommune har etableret

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2016

Borgerrådgiverens beretning 2016 Borgerrådgiverens beretning 2016 April 2017 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...3 2 BERETNING 2016...4 2.1 HENVENDELSER FORDELT PÅ FAGFORVALTNINGER...4 2.2 BORGERRÅDGIVERENS BEHANDLING AF BORGERNES HENVENDELSER...5

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. En borger klagede til ombudsmanden over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. 9.

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Mariagerfjord Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen varetager opgaver svarende

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Borgerrådgiverfunktion styrker borgernes retssikkerhed Manglende vejledning kan koste både borger og kommune dyrt Vellykket Målrettet Indsats

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2015

Borgerrådgiverens beretning 2015 Borgerrådgiverens beretning 2015 August 2016 Indhold 1 INDLEDNING...3 2 BERETNING 2015...3 2.1 REGISTRERING AF HENVENDELSER...3 2.2 HVAD FORTÆLLER TALLENE...4 2.3 HENVENDELSER FORDELT PÅ FAGSEKRETARIATER...5

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2015

Borgerrådgiverens beretning 2015 Borgerrådgiverens beretning 2015 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organisering... 3 Hvad kan borgerrådgiveren... 4 Hvad kan borgerrådgiveren ikke... 4 Hvem kan klage... 4 Ressourceforbrug... 5 Hvordan

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE BORGERRÅDGIVER I RINGSTED KOMMUNE

FUNKTIONSBESKRIVELSE BORGERRÅDGIVER I RINGSTED KOMMUNE FUNKTIONSBESKRIVELSE BORGERRÅDGIVER I RINGSTED KOMMUNE Indholdsfortegnelse Borgerrådgiverens funktion...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Hjælpe og vejlede borgerne der

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Historik...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Aktiviteter i 2011...3 Fokusområder og Idéer

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

REGULATIV FOR BORGERRÅDGIVEREN I GLADSAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR BORGERRÅDGIVEREN I GLADSAXE KOMMUNE GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 29. april 2015 REGULATIV FOR BORGERRÅDGIVEREN I GLADSAXE KOMMUNE 1. Generelt om Borgerrådgiveren i Gladsaxe Kommune Om Borgerrådgiverfunktionen 1.1. Gladsaxe Kommunes

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav KEN nr 9931 af 16/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3417-45807 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2017

Borgerrådgiverens beretning 2017 Borgerrådgiverens beretning 2017 April 2018 Indhold 1 BORGERRÅDGIVEREN I SKANDERBORG... 3 2 SAMMENFATNING... 5 3 BERETNING 2017... 7 3.1 HENVENDELSER FORDELT PÅ FAGSEKRETARIATER... 7 3.2 BORGERRÅDGIVERENS

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Rammer og retningslinjer for Borgerrådgiveren

Rammer og retningslinjer for Borgerrådgiveren Rammer og retningslinjer for Borgerrådgiveren Borgerrådgiverens bemyndigelse, kompetence og opgaver Borgerrådgiveren er ansvarlig for at overvåge og sikre god og korrekt service over for borgerne i overensstemmelse

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Statistik for 2., 3. og 4. kvartal 2017

Statistik for 2., 3. og 4. kvartal 2017 Statistik for 2., 3. og 4. kvartal 2017 Borgerrådgiveren modtager skriftlige, personlige og telefoniske henvendelser fra borgerne i Københavns Kommune og er dagligt i kontakt med forvaltningernes medarbejdere

Læs mere

Sagsfremstilling [Klager] klagede den 13. september 2017 til Pressenævnet over Familie Journals artikel fra februar 2017.

Sagsfremstilling [Klager] klagede den 13. september 2017 til Pressenævnet over Familie Journals artikel fra februar 2017. Kendelse afsagt den 7. december 2017 Sag nr. 2017-80-0056 [Klager] mod Familie Journal Advokat Hans Peter Grønborg har på vegne af [Klager] på ny anmodet om genoptagelse af Pressenævnets afgørelse af 29.

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Beretning fra. borgerrådgiveren. Hillerød Kommune April 2016

Beretning fra. borgerrådgiveren. Hillerød Kommune April 2016 Beretning fra borgerrådgiveren Hillerød Kommune April 2016 1 Indhold Resume Indledning Overordnet om borgerrådgiveren Borgerrådgiverens opgaver og organisering Statistik over henvendelser Observationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Borgerrådgiverens beretning 2017 Indholdsfortegnelse Forord...3 Organisering...3 Hvad kan borgerrådgiveren...3 Hvad kan borgerrådgiveren ikke...3 Hvem kan klage...4 Ressourceforbrug...4 Hvordan behandles

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AF SAGSBEHANDLINGEN I ADOPTIONSNÆVNET OG SEKRETARIATET

BRUGERUNDERSØGELSE AF SAGSBEHANDLINGEN I ADOPTIONSNÆVNET OG SEKRETARIATET 2010 BRUGERUNDERSØGELSE AF SAGSBEHANDLINGEN I ADOPTIONSNÆVNET OG SEKRETARIATET Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Felt og fremgangsmåde 3 2. Basisoplysninger om respondenterne 3 3. Kontakten til Adoptionsnævnets

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Klar RET MARTS Borgerrådgiverens guide om det gode klagesvar VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF

Klar RET MARTS Borgerrådgiverens guide om det gode klagesvar VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF 23 MARTS 2019 Klar RET Borgerrådgiverens guide om det gode klagesvar Klagesvar, der lever op til kommunens værdigrundlag og principperne for god forvaltningsskik, vil almindeligvis efterlade borgerne med

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2016

Borgerrådgiverens beretning 2016 Borgerrådgiverens beretning 2016 Horsens Kommune Indhold 1 BORGERRÅDGIVNING I HORSENS ÅR 2... 3 1.1 BERETNINGEN FOR 2016... 3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN... 5 2.1 FORVALTNINGSOMRÅDER... 5 2.2 BORGERRÅDGIVERENS

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i perioden maj december 2013 April 2014 1 Indhold 1 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN... 3 1.1 REGISTRERING

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER BØRNEFAFLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Manglende opmærksomhed på almindelige forvaltningsretlige krav til offentlig myndighedsudøvelse, Børne- og Ungdomsforvaltningen Mægling

Læs mere

BORGERRÅDGIVERENS BERETNING 2017

BORGERRÅDGIVERENS BERETNING 2017 BORGERRÅDGIVERENS BERETNING 2017 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 BERETNINGEN FOR 2017... 3 1.2 METODISKE BEMÆRKNINGER... 4 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN... 4 2.1 FORVALTNINGSOMRÅDER...

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning Vejledning til skoleledelsen At skrive en afgørelse om specialundervisning Afgørelser om specialundervisning Når en offentlig myndighed fastsætter, hvad der er eller skal være ret (eller ikke ret) for

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet ENDELIG REDEGØRELSE Endelig redegørelse i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet Det er min endelige opfattelse at sagsbehandlingstiden i både Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2012

Borgerrådgiverens beretning 2012 Borgerrådgiverens beretning 2012 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren 1. januar 31. december 2012 April 2013 1 Beretningens indhold Beretningen vedrører perioden 1. januar til

Læs mere

Vedtægter for borgerrådgiveren. i Sønderborg Kommune

Vedtægter for borgerrådgiveren. i Sønderborg Kommune Vedtægter for borgerrådgiveren i Sønderborg Kommune 2018 1 23-01-2018 Sags nr.: 17/312 Borgerrådgiverens overordnede funktion 1 Byrådet i Sønderborg Kommune har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2016

Borgerrådgiverens beretning 2016 Borgerrådgiverens beretning 2016 April 2017 Indhold 1 BORGERRÅDGIVEREN I SKANDERBORG - 5 ÅR...3 2 BERETNING 2016...4 2.1 HENVENDELSER FORDELT PÅ FAGSEKRETARIATER...4 2.2 BORGERRÅDGIVERENS BEHANDLING AF

Læs mere

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb.

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb. Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Generelle forhold Sønderborg Kommunes borgerrådgiverfunktion er forankret direkte under kommunaldirektøren, med reference

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2016

Borgerrådgiverens beretning 2016 Borgerrådgiverens beretning 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Organisering...3 Hvad kan borgerrådgiveren...4 Hvad kan borgerrådgiveren ikke...4 Hvem kan klage...4 Ressourceforbrug...4 Hvordan behandles

Læs mere

DUKH-nyt. Merudgifter efter servicelovens 100. DUKH Nyt: Nr. 10 Januar Kort lovgivningsmæssig introduktion om merudgiftsydelse

DUKH-nyt. Merudgifter efter servicelovens 100. DUKH Nyt: Nr. 10 Januar Kort lovgivningsmæssig introduktion om merudgiftsydelse DUKH-nyt DUKH Nyt: Nr. 10 Januar 2019 Merudgifter efter servicelovens 100 af DUKH-konsulent Inga Petersen Om DUKH-nyt: DUKH har en lovgivningsmæssig forpligtelse til at formidle vores erfaringer om udviklingen

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Redegørelse til Socialudvalget om forældrebetaling og konkret og individuel vurdering samt svar på spørgsmål fra Hans Halvorsen Christian Budde,

Læs mere

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 13. marts 2014 Udskriftsdato: 30. november 2018 (Gældende) Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune..

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. Punkt 13. Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. 2014-8348. Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender, at der oprettes en borgerrådgiverfunktion

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Refusion af udgift til bankgaranti

Refusion af udgift til bankgaranti Refusion af udgift til bankgaranti Spørgsmål om refusion af en skatteyders udgift til bankgaranti som sikkerhed for pålignede skatter i et tilfælde, hvor en overordnet skattemyndighed havde annulleret

Læs mere

Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag

Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag I en sag om tilbagebetaling af boligsikring havde en klager udtrykkeligt gjort boligstyrelsen bekendt med, at han over for kommunen

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2017

Borgerrådgiverens beretning 2017 Borgerrådgiverens beretning 2017 Borgerrådgiver Janne Andersen Esbjerg Kommune Nørregade 19 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 20 10 jaa4@esbjergkommune.dk Forord Esbjerg september 2018 Borgerrådgiverfunktionen

Læs mere

Ankestyrelsen Tilsynet. Udkast til redegørelse til Ankestyrelsen ang. behandling af aktindsigtsanmodning. Ankestyrelsens j.nr.

Ankestyrelsen Tilsynet. Udkast til redegørelse til Ankestyrelsen ang. behandling af aktindsigtsanmodning. Ankestyrelsens j.nr. Ankestyrelsen Tilsynet Udkast til redegørelse til Ankestyrelsen ang. behandling af aktindsigtsanmodning. Ankestyrelsens j.nr. 18-45274 Ankestyrelsen, Tilsynet har i brev af 27. august 2018 bedt Regionsrådet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 118 Offentligt Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Efter ombudsmandsloven skal ombudsmanden udover gældende ret også efterprøve om forvaltningsmyndighederne

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Fundet det meget beklageligt, at Den Sociale Ankestyrelse ikke havde forberedt en sag om hjemgivelse af en 5-årig pige til faderen på en sådan

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 1. februar - 31. juli 2013

Borgerrådgiverens beretning 1. februar - 31. juli 2013 Borgerrådgiverens beretning 1. februar - 31. juli 2013 Sonja Pedersen Borgerrådgiver 3070 7947 borgerraadgiver@silkeborg.dk Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Beretning fra. Borgerrådgiveren. i Slagelse Kommune

Beretning fra. Borgerrådgiveren. i Slagelse Kommune Beretning fra Borgerrådgiveren i Slagelse Kommune 2015 Borgerrådgiverens fjerde årsberetning dækker perioden fra 1. januar til 31. december 2015. Årsberetningen beskriver tendenserne i de 346 borgerhenvendelser,

Læs mere

Afgørelse af klage over manglende og mangelfuld aktindsigt

Afgørelse af klage over manglende og mangelfuld aktindsigt Dato 30. november 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10158-20 Side 1/6 Afgørelse af klage over manglende og mangelfuld aktindsigt Du har i forbindelse

Læs mere