Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse"

Transkript

1 Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse DPL 1.1 / Årsberetning

2 Indhold 0. Introduktion 3 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats 1.8 Regionale programmer 1.9 Young Crew 2. PR og markedsføring 2.1 Behovsafklaring 2.2 Public Relations 2.3 Samarbejdsaftaler 2.4 Informationsmateriale 2.5 Udstillinger 2.6 Medlemshvervning 3. Arrangementer 3.1 Mødeplanlægning 3.2 Nordjylland 3.3 Midtjylland 3.4 Sydjylland og Fyn 3.5 Færøerne 3.6 Hovedstaden og Sjælland 3.7 Young Crew Events 3.8 IPMA Certificerede mødes 3.9 Årligt projektforum 3.10 Konferencer med Ingeniøren Information 4.1 Medlemssekretariat Medlemsudsendelser 4.3 Foreningens website 4.4 Projekttidsskriftet 4.5 Projektrum 4.6 Projektlitteratur 5. IPMA Certificering Udviklingsaktiviteter 6.1 Forskningsformidling Metodeudvikling 6.3 Uddannelsesregistrering 6.4 Project Control gruppen 6.5 Andre interessegrupper 6.6 Mulig dansk Project Award 7. Symposieprojekt Internationalt 8.1 IPMA 8.2 ICEC 8.3 NORDNET 8.4 GPM Foreningens regnskab DPL 1.1 / Årsberetning

3 Indsatsområder for 2010 sammenstillet med de opnåede hovedresultater i 2010: Indsatser: Satse som målgruppe mere bevidst på impulser til både medlemmer og potentielle medlemmer og til andre projektinvolverede, som næppe tegner medlemskab. Profilere DPL ved at fremme pressedækningen af emner vedr. projektledelse og indgå samarbejdsaftaler med mediapartnere Afholde en bred vifter af arrangementer i form af gå-hjem-møder og seminarer samt nye mødeformer såsom inspirationsmøder for certificerede. Videreudvikle websitet med tilgang til artikler fra tidligere tidsskrifter, flere interaktive tilbud til medlemmer og udbygning af sitet om forskning. Videreføre det høje niveau for tidsskriftet Projektledelse som en vigtig inspirationskilde både for medlemmerne og en stadig bredere kreds af andre. Forstærke anvendelsen af IPMA Certificering på både dansk og engelsk som et vitalt middel for virksomheders professionalisering af ledelsen af projekter. Videreudvikle NCB en som National Competence Baseline og udbrede anvendelsen af NCB en som selvstændigt værktøj til professionalisering. Udbrede tilbuddet om IPMA baseret registrering af uddannelsesprogrammer som støtte for valg af uddannelse og til inspiration for udbyderne. Afholde Symposiet Projektledelse 2010 på højt niveau både hvad angår det faglige indhold og den anvendte involverende form. Resulter: Som middel hertil gennemført samarbejde med SCKK og videreføre samarbejdet med Dansk IT hhv. IDA Lederforum. Samarbejdsaftalen med mediepartneren Ingeniøren er videreført som ramme for konference om global projektledelse og en ny Projektværktøjsdag. Der er udbudt i alt 32 arrangementer med til sammen 950 deltagere, der evaluerede disse til 4,2. Heraf 50 deltagere til inspirationsmøder for certificerede. Websitet er løbende blevet ajourført og artikeldatabasen suppleret og sitet om forskning er idriftsat. Endvidere gennemført forstudieprojekt om nyudviklingen. Tidsskriftet er udgivet kvartalsvis og hver gang distribueret til medlemmerne og omkring andre. Har deltaget i forberedelsen af fælles halvårstemaer for Certificeringen er videreført med stor tilslutning i alt har 750 været tilmeldt. 170 har deltager i orienteringsmøder om ordningen. Ny skandinavisk NCB på engelsk udgivet i februar og tilsvarende NCB på dansk udgivet i august. Endvidere udviklet version af NCB til brug ved rekruttering. Indgået aftaler om 6 registrering af udannelsesprogrammer og gennemført orienteringsmøder for nye udbydere. Deltagelse i internationale samarbejde om ordningen. Succesfuld gennemførelse med op til 325 på den samlede deltagerliste og opnåelse af en samlet evaluering på 4,6 på skalaen fra 1 til 5. DPL 1.1 / Årsberetning

4 Engagere flere foreningsaktive blandt både erfarne og yngre projektfolk der samtidig opnår at blive inddraget i et udbytterigt netværk. Videreføre den strategisk afklaring af hvordan DPL yderligere kan styrke sin position som en af de førende nationale foreninger internationalt set og samtidig udbygge samarbejdet til andre, der bidrager til at højne dansk projektledelse. Nye aktive er blevet tilknyttet især via symposieprojektet. Endvidere er videreført en praksis for indgåelse af aftaler med delvis betalte ressourcepersoner. Der er gennemført et forarbejde med sigte på at styrke foreningens sekretariatsfunktion. Desuden er afklaret rammerne for gennemførelse af en strategiproces i DPL 1.1 / Årsberetning

5 1.1 Foreningens grundlag Fra 2010 er satset på at vi i foreningen bliver endnu mere bevidst på, at vi servicerer to segmenter i foreningens samlede og ret så brede målgruppe: Nuværende og potentielle medlemmer som er det mindste, men et centralt segment. Det drejer sig bland andet om drivkræfterne bag satsninger på bedre projektledelse i virksomhederne, projektledere der har valgt faget projektledelse som karrierevej, konsulenter og undervisere i projektledelse samt projektledere, der satser på certificering. Projektinvolverede uden interesse i medlemskab der udgør langt det største segment, som også er vigtigt i forhold til DPL s mission. Det segment omfatter blandt andre projektledere, der identificerer sig med egen fagorganisation men gerne vil inspireres til bedre projektledelse, projektledere hvis virksomhed har pålagt at gennemføre certificering og studerende, der har projekter undervejs i studiet men ikke opfatter projektledelse som vitalt. 1.2 Indsatsområder Hovedparten af det, vi i Dansk Projektledelse har tilbudt af muligheder for at forbedre ledelse af projekter har henvendt sig til begge segmenter af vores målgruppe. De konkrete indsatsområder svarer til Årsberetningens indholdsfortegnelse: 1. Foreningen generelt 2. PR og markedsføring 3. Arrangementer 4. Information 5. Certificering 6. Udvikling 7. Symposieprojekter 8. Internationalt samarbejde Tiltagene inden for hvert område er specificeret i de følgende afsnit af beretningen. Fra 2010 har vi pr. halvår fokuseret på fælles temaer på tværs af indsatsområderne. Det fælles tema i første halvår var udvist ledelsesadfærd og i andet erfaringsanvendelse. 1.3 Organisationsform I årets løb er arbejde på yderligere at indarbejde strukturen med en bestyrelse, der fokuserer på strategiske aspekter og en direktør med en programledergruppe, der tager sig af den operationelle ledelse. Samtidig med, at der er arbejdet med afklaring af roller, er der lagt vægt på at fastholde foreningens tradition for et bredt samarbejde på tværs af grupperingerne. DPL 1.1 / Årsberetning

6 1.4 Ledelsesfunktioner Ved årets bestyrelsesvalg var der 6 kandidater til besættelse af fire pladser i bestyrelsen. med de nyvalgte, som er markeret med *, fik bestyrelsen følgende sammensætning: Annette Justesen Bech* Banedanmark Hanne Dorthe Sørensen* SCKK Henning Skovhøj Siemens Inger Vanggaard SKAT Lars Ahlmann* Formand Metroselskabet Lasse Made* Intern Revisor KMD Susanne Lentz BEC Bestyrelsen konstituerede sig som vist ovenfor. I årets løb har bestyrelsen holdt 6 bestyrelsesmøder. Endvidere har bestyrelsen været inviteret til deltagelse i årets to planlægningsseminar se neden for. Morten Fangel har varetaget rollen som foreningsdirektør. Følgende andre har haft lederroller i forhold til foreningens programmer, projekter eller andre indsatsområder: Helene Harild, Nils Bech Rita Andersen Frederik Mølgaard Thaysen Klaus Gorm Jensen Arni Jacobsen Josefine Andersen Finn Djurslev, John Thomsen, Michael Boe Sørensen Allan Krüger-Jensen Mette Lund Mikkel Lundstrøm Djon Andersen Morten Fangel Lasse Made Carsten Wredstrøm Anne Marie Damgaard Sekretariatsleder Januar-maj Arrangementsassistance Region Nord Region Midt Region Syd Færøerne Young Crew Public relation Projekttidsskriftet Projektlitteratur IPMA Registrering og ISO projektet Forskningsformidling NCB baseret rekrutteringsværktøj Project Control Kontakt til IPMA Kontakt til NORDNET Kontakt til ICEC Kontakt til GPM Der er afholdt månedlige programledermøder i årets løb. Formanden, næstformanden og intern revisor har været inviteret til at deltage i møderne. Endvidere arrangeredes i maj på Samsø et ét-døgns planlægningsseminar (se foto) og i november hos BEC et ét-dages planlægningsseminar begge med bred deltagelse af aktive medlemmer. Til varetagelse af foreningens indsatsområder og projekter er videreført eller etableret følgende grupper, hvis opgaver fremgår af rapportens enkelte afsnit: DPL 1.1 / Årsberetning

7 Region Nord ( ) Region Midt ( ) Region Syd ( ) Region Færøerne ( ) Young Crew-programmet ( ) Public Relations (2.2) Arrangementer ( ) Projekttidsskrift (4.4) Projektlitteratur (4.6) Certificeringen (5) Forskningsformidling (6.1) Metodeudvikling (6.2) Uddannelsesregistrering (6.3) Project Control-gruppen (6.4) Internationale repræsentanter ( ). I 2010 er tilstræbt, at der for hvert indsatsområde herunder for regionerne udarbejdes programplaner, der specificerer mål og bidrag til DPL s fokusområder, aktiviteter pr. kvartal, organisationsform samt budget også opdelt på kvartaler. 1.5 Sekretariatsfunktionen Sekretariatsfunktionen er i årets løb varetaget af Helene Harild (januar-maj), Vibeke Gai Fangel, Lis Bergqvist, Annemarie Fjeldborg, Lene Larsen, Thue Harild og Ditte Schneidermann (maj-november) fra Fangel Consulting as. Sekretariatet har assisteret både foreningsaktiviteterne, certificeringsorganisationen og udviklingsprojekter. Christen Skarregård har assisteret med web-vedligeholdelse. 1.6 Foreningens økonomi Den totale omsætning for Dansk Projektledelse inkl. de selvstændige enheder har været kr mod kr i Under ét er resultatet et beskedent overskud på afrundet kr I afsnittet om årsregnskab findes først de sammenfattende regnskaber for hovedforeningen og de fire økonomisk selvstændige enheder, som er, IPMA Certificeringen, NCBudvikling, IPMA Registreringen og symposierne. I 2010 er udbetalt følgende for levering af arbejdsindsats i foreningen: kr til Fangel Consulting; kr til assessorer ved certificering og kr for andre ydelser. Altså i alt kr eller 57% af foreningens omsætning. 1.7 Ressourceindsats Nogle medlemmer af bestyrelsen, programledere, projektledere og andre aktive har i årets løb registreret, hvor mange timer vedkommende har brugt ubetalt på foreningsar- DPL 1.1 / Årsberetning

8 bejdet i det forløbne år. I alt har de pågældende brugt omkring timer mod budgetteret timer. Desuden har følgende aktive ydet en betalt indsats ekskl. vederlag som assessorer: Morten Fangel, Eva Riis, Allan Krüger Jensen, Kurt Ærenlund Pedersen, John Thomsen, Nils Bech, Mette Lund, Mikkel Lundstrøm, Anissi Abu-Ghazaleh, Anne Falcon, John Holst, Peter S. Kirkvald og Mubashar Rashid. I alt udgjorde de pågældendes registrerede indsats ca timer mod budgetteret Desuden er ydet vederlag til indlægsholdere ved seminarer og til de mere end 50 assessorer i forbindelse med certificering ud over de ovennævnte personer. Dertil kommer sekretariatets indsats på i alt timer mod budgetteret Summen af den registrerede indsats i 2010 er således på timer mod budgetteret Foreningens regnskaber er igen blevet revideret af revisionsfirmaet Nejstgaard & Vetlov. 1.8 Regionale programmer Vi har i 2010 aktivt støttet de regionale enheder inden for foreningen. Herunder er stillet budgetter til rådighed. Der er afholdt halvårlige koordineringsmøder. Følgende regioner er godt i gang: Region Nord for Nord- og Nordvestjylland Rita Andersen, RIA COM - Programleder Dan Sletten, Spar Nord Bank Knud Jørgen Poulsen, DEIF Heidi Boye, Migatronic Kirsten Kokholm, KMD Region Midt for Midtjylland Frederik Mølgaard Thaysen, Syddjurs Kommune- Programleder Jan Blicher Persson, Flextronics Søren Gormsen, Favrskov Kommune Jesper Askov Møller Pedersen, IBC Project Management Anne Iversen, Studentermedhjælper Region Syd for Sydjylland og Fyn Klaus Gorm Jensen, Lego Company- programleder Margit Kudsk, KMD Jytte Rabæk Schmidt, MVR Consult Anne Marie Damgård, IBC Project Management Anette Papuga, LM Glasfiber Kuno Richard Hansen, Danfoss Færøsk Projektledelse der fungerer som region inden for DPL Árni Jakobsen, Sofus M. Jakobsen - programleder Kári Dal-Christiansen, SMI Storatjørn Regin Hammer, Hammer Consulting Robert Vilhelmsen, Føroya Banki Heini Hátún, DPL 1.1 / Årsberetning

9 Hver Region har valgt en koordinerende regionalgruppe, som har kontakten til foreningsdirektøren og sekretariat og som er ansvarlig for at følge foreningens retningslinjer og for forvaltning af eget budget. Regionernes arrangementer fremgår af årsrapportens afsnit Young Crew Gruppen Young Crew bestod i 2010 af Christian Gehler, Brian Greve og Josefine Skotte Andersen. Rollen som programleder er varetaget af Josefine Skotte Andersen. Young Crew var repræsenteret i Region Syd, som har afholdt to seminarer og i København, hvor der ikek har været afholdt arrangementer i I forbindelse med IPMA World Congress i Istanbul blev der afholdt Young Crew Workshop, hvor Young Crew Denmark var repræsenteret. Foruden fagligt udbytte og inspiration, var formålet at videreføre og udbygge samarbejdet mellem YC Denmark og de øvrige YC på tværs af landegrænser. DPL 1.1 / Årsberetning

10 2.1 Behovsafklaring Afklaring af tendenser og behov inden for ledelse af pgennemførte i 2008 en medlemsundersøgelse. Resultater heraf blev hvad angår 2009 indarbejdet i årets handlingsplan. Som led i Projekt Vision 2015 er vurderet, om andre resultater af undersøgelsen kan nyttiggøres for perioden Public Relations Under ledelse af Finn Djurslev er der i årets løb arbejdet på at udbygge samarbejdet med Ingeniøren og andre medier. Resultatet er bl.a. 2 heldagsarrangementer samt et udvidet samarbejde med Tidsskriftet. 2.3 Samarbejdsaftaler Foreningen har i årets løb videreført samarbejdsaftalen med IDA Lederforum og Dansk IT. Desuden har DPL assisterer SCKK, Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling med afholdelse af et netværksforløb for repræsentanter for omkring 15 statslige organisationer, der ønsker at forbedre deres brug af projektformen med tilhørende projektledelse. DPL 1.1 / Årsberetning

11 2.4 Informationsmateriale Informationsmaterialet om DPL har omfattet fornyede udgaver af profilbrochuren, seneste projekttidsskrift, seminarinvitationer samt materiale fra vores internationale kontakter. En præsentation af foreningen er ajourført og kan hentes på foreningens website. 2.5 Udstillinger Foreningens udstillingsvæg er løbende blevet ajourført og står til daglig på Symbion. Endvidere findes roll-up bannere om foreningen disse stilles gerne til rådighed for interesserede. 2.6 Medlemshvervning I årets løb er der arbejdet videre på at hverve flere medlemmer. Resultatet er dog en netto medlemstilbagegang fra ved udgangen af 2009 til godt ved udgangen af Altså et fald på 4% - mod en stigning i 2009 på 1%, i 2008 på 7%, i 2007 på 14% og i 2006 på 6%. Tilbagegangen skyldes især, at enkelet virksomheder med store gruppemedlemskaber har valgt at reducere antallet af medlemmer. Midlerne til medlemshvervning har været følgende: Distribution af projekttidsskriftet til åbne kurser i projektledelse. Informationsmateriale til uddeling ved møderne. Udsendelse af projekttidsskriftet til mindst ikke-medlemmer. For at intensivere hvervningsarbejdet har en gruppe bestående af Hanne Dorthe Sørensen og Lene Larsen planlagt en målrettet indsats over udvalgte grupper. DPL 1.1 / Årsberetning

12 3.1 Mødeplanlægning Mødeprogrammerne har været koordineret af Helene Harild fra sekretariatet. Dato Titel Antal Evaluering Deltagelse i 26 gennemførte seminarer og gå-hjem-møder 950 4,2 3.2 Nordjylland 21. jan Gå-hjem-møde Årsmøde 21 4,2 18. maj Halvdagsseminar Siemens Wind Power 17 4,3 22. juni Gå-hjem-møde Nordkraft 17 4,2 14. okt. Halvdagsseminar Projektets styrke 15 4,4 25. nov. Gå-hjem-møde Jul i Region Nord 24 4,5 3.3 Midtjylland 10. febr. Gå-hjem-møde Årsmøde i Midt 20 4,3 22. april Halvdagsseminar Projektkultur 23 4,3 21. sept. Halvdagsseminar Sprængfarlige estimeringer 29 3,8 10. nov. Gå-hjem-møde Train as you fight Sydjylland og Fyn 27. jan. Halvdagsseminar Målfastsættelse 28 4,6 27. jan. Gå-hjem-møde Årsmøde i Syd 15 4,4 08. juni Halvdagsseminar Drop perfektionismen 22 4,4 3.5 Færøerne 2. marts. Gå-hjem-møde Årsmøde på Færøerne maj Heldagsseminar Nordisk Projekt om virtuelcafe sept. Gå-hjem-møde Færøsk folketælling Manntal dec. Gå-hjem-møde Penta flytning af IT systemer fra Elektron til SDC 45 DPL 1.1 / Årsberetning

13 3.6 Hovedstaden og Sjælland 15. jan. Halvdagsseminar Kompetenceudvikling 7 4,0 03. marts Gå-hjem-møde Netværksmøde for certificerede 37 4,1 17. marts Halvdagsseminar Konflikthåndtering 11 4,3 12. april Heldagsseminar NLP Teknikker 20 4,6 20. maj Halvdagsseminar Kommunikation og adfærd i projekter 10 4,3 27. maj Halvdagsseminar Risikostyring 26 4,0 02. juni Halvdagsseminar Kompetenceudvikling 10 4,0 3.7 Young Crew Events 10. maj. Seminar Syd Kom godt i gang med projektet 12 4,0 22.nov. Seminar Syd Projektets fremdrift 14 3,8 3.8 IPMA certificerede mødes 02.marts Netværksmøde Inspirationsmøde i København 37 4,1 28.sept. Netværksmøde Inspirationsmøde i Fredericia 18 4,1 3.9 Årligt projektforum 02. marts Halvdagsseminar Omsorgsfuld ledelse også i projekter 80 4,2 DPL 1.1 / Årsberetning

14 3.10 Konferencer med Ingeniøren 27. april Heldagsseminar Managing across boundaries 83 4,0 13. okt. Heldagsevent Projektværktøjsdagen 275 4,1 DPL 1.1 / Årsberetning

15 4.1 Medlemssekretariatet Der er i gennemsnit dagligt besvaret 40 telefoniske henvendelser og modtaget og besvaret 200 henvendelser pr. mail. 4.2 Medlemsudsendelser Sigtet har været jævnligt at oplyse medlemmerne om, hvad der sker inden for projektledelse i Danmark, Norden og det øvrige udland, så foreningens medlemmer er velinformerede. Der har i årets løb været 4 medlemsudsendelser pr. post. Dertil kom 8 elektroniske medlemsbreve. For regionerne er desuden udsendt nyhedsmails til lokale medlemmer, som generel information og med oplysning om kommende arrangementer. 4.3 Foreningens website På vores website er artikeldatabasen blevet udbygget den giver medlemmer mulighed for at søge i artikler fra tidsskriftet fra 2004 på hhv. forfatter, emne, bladnummer og NCB-kompetenceelement. I årets løb har der i alt været omkring besøg og sidehenvisninger. 4.4 Projekttidsskriftet Projekttidsskriftet er udkommet 4 gange i det forgangne år i oplag på 5000 eksemplarer. Temaerne har været henholdsvis Februar: April: August: November: Når projektlederen tænker forretning Globalisering Teambuilding trivsel i projekter giver bedre resultater Konflikter og kriser i projekter Udgivelsen er forestået af redaktionsgruppen med John Thomsen som ansvarshavende redaktør, samt Morten Jørck, Finn Djurslev, Steffen Moe, Hans Mikkelsen, Anette Zobbe, Tanja Schou Hartmann, Birgitte Munk Zino og Ulla Blankholm. Anders Fisker har varetaget annoncesalget og Anna Falcon har stået for layout. Tidsskriftet har i 2010 modtaget et tilskud fra foreningen på kr samtidig med, at foreningen dækker alle udgifter til distributionen. DPL 1.1 / Årsberetning

16 4.5 Projektrum Foreningens eget mødelokale på Symbion blev midt på året ændret til en kontorarbejdspladsen med et minder mødebord. Kontoret her har været bemandet ugentligt fra mandag til torsdag. PÅ kontoret kan der hentes informationsmateriale, tidligere udgaver af tidsskrifter samt eksemplarer af foreningens publikationer. 4.6 Projektlitteratur Oversigten over dansk litteratur om projektledelse samt indekseringen af udvalgte bøger er løbende blevet ajourført og udbygget. Endvidere er påbegyndt udarbejdelsen af en tilsvarende indeksering af udvalgte bøger på engelsk. Der er arbejdet videre med at udbygge projektbibliotek i kontoret på Symbion. DPL 1.1 / Årsberetning

17 I 2010 har i alt 750 været tilmeldt IPMA Certificeringen, hvilket bringer det samlede antal tilmeldte til IPMA Certificering af projektledere i Danmark op på over Antallet af udstedte certifikater inkl. re-certificering fordeler sig med totalt 20 på Niveau A, 490 på Niveau B, på Niveau C og på Niveau D. Certificeringsprogrammet fungerer som et selvejende program med ansvar over for bestyrelsen. Certificeringsstyregruppen har bestået af: Jens Laugesen, formand for styregruppen og medlem til marts Beth Tranberg, medlem af styregruppen og formand fra marts Djon Andersen, medlem af styregruppen Poul Juul, medlem af styregruppen Kjeld Vognsen, medlem af styregruppen fra august Mads Hjortkjær, medlem af styregruppen fra august Morten Fangel, leder af certificeringsprogrammet. Morten Fangel har fortsat været certificeringsleder mens Eva Riis var administrator for Niveau C, Allan Krüger-Jensen for Niveau B og Morten Fangel for Niveau A. DPL 1.1 / Årsberetning

18 Under Projektforum den 2. marts i København blev offentliggjort, hvem der blev Årets Certificerede Projektledere på Niveau B, C og D. De udpegede var: Niveau B: Marianne Dahl, Danske Bank Niveau C: Ann-Dorte Fladkjær Nielsen. Jyske Bank Niveau D: Dorte Rosenbæk, H.J. Hansen Holding I løbet af 2010 er disponible ressourcer ud over driften af certificeringsordningerne brugt på at udvikle og forbedre ordningen med assistance fra blandt andre Kurt Ærenlund Petersen, John Thomsen, Michael Boe Sørensen og Per Frank Povlsen: Videreføre samarbejdet om certificering med den norske og svenske forening. Deltage i det internationale samarbejde om nye IPMA retningslinjer for certificering. Forberedelse og gennemførelse af IPMA s femårige validering af den dansk ordning Udbygge retningslinjer for praktisk administration på de fire niveauer. Ajourføre en samlet Certificeringshåndbog med procedurer og værktøjer. Videreudvikle de benyttede opgaver ved skriftlige eksamener. Træne certificeringsordningens stab på nu 51 assessorer. DPL 1.1 / Årsberetning

19 6.1 Forskningsformidling Mette Lund har forestået årets indsats på området i samarbejde med Mubashar og Stine P. P. Nielsen. Der er lagt et stort arbejde i at skabe liv omkring det nyudviklede site til formidling af forskningsresultater og anden litteratur på engelsk. Sitet findes under udvikling på foreningens site og er koblet op på et tilsvarende IPMA site. 6.2 Metodeudvikling Gruppen har omfattet Morten Fangel (programleder), Espen Fuglsang, Steen V. Petersen, Allan Krüger-Jensen, Kurt Ærenlund Petersen, Mikkel Lundstrøm, Mogens Roholm Aundal og Jesper Garde Schreiner. Indsatsen i 2010 har omfattet følgende: Publicering i februar af en ny udgave af Competencies in Project Management, som er en nye National Competence Baseline for Scandinavia (NCB) Færdiggørelse af en tilsvarende udgave Kompetencer i projektledelse, som er den danske National Competence Baseline, (NCB) og publicering heraf i august. Afholde heldagsseminarer med titlen Kompetenceudvikling for projektledere, hvor der trænes i at anvende selvvurderingsværktøjet. Antal deltagere og opnået evaluering er nævnt under Seminarer. Deltage i ISO samarbejdet om frembringelse af en international vejledning i projektledelse. I begge de to nye NCB er er det nye især et helt nyudviklet afsnit om ledelsesadfærd. 6.3 Uddannelsesregistrering På basis af et af IPMA udviklet koncept for registrering af uddannelsesprogrammer i projektledelse blev i sommeren 2009 lanceret et tilbud til uddannelsesarrangører om at få programmer registreret og publiceret på foreningens website. Formålet har været at gøre det nemmere for medlemmer og andre at finde frem til egnede uddannelsesprogrammer. I januar blev der indgået de første aftaler om følgende 6 uddannelsesprogrammer: Act2Learn se Fangel Consulting se IBC Project Management se Implement Projektlederuddannelse se Mannaz Projektlederuddannelse se Peaks Projektlederuddannelse se DPL 1.1 / Årsberetning

20 6.4 Project Control gruppen Gruppen har i 2010 holdt 4 gruppemøder med skiftende sammensætninger af deltagerne: Djon Lind Andersen, Carsten Wredstrøm, Lars Ahlmann, Henrik Goldschmidt, Jesper Schreiner, Martin Clausen, Peter Luke og Joachim Kattrup. Gruppens arbejde i 2010 har som planlagt været fokuseret på afholdelse af et halvdags seminar om Risikostyring i Projekter som blev afholdt i maj 2010 med stor succes. Seminarrækken om Risikostyring i projekter fortsætter i Øvrige aktiviteter har været fokuseret på planlægning af og bidrag til Symposiet 2010, hvor der blev afholdt et seminar om Kompleksitet i Projekter og en hel strøm om Cost Engineering baseret på Total Cost Management. Muligheden for en certificeringsordning for Cost Engineering er ikke blevet konkretiseret yderligere. Der bør tages endelig stilling til disse planer i Andre interessegrupper Der er i årets løb ikke taget initiativ til etablering af nye interessegrupper. 6.6 Mulig dansk projekt award I 2009 blev gennemført et forstudie, der havde som formål at afklare, hvordan en dansk Project Award baseret på det af IPMA udviklede koncept for både internationale og nationale awards vil kunne gennemføres. Endvidere var opgaven at afklare, hvilken interesse der i danske virksomheder er for en sådan ordning. I 2010 er videreført sonderingerne af interessen for at indføre ordningen samtidig med at der er fulgt med i den internationale udvikling på området. DPL 1.1 / Årsberetning

21 Under overskriften Kunsten at lede projekter i en kompleks virkelighed blev den den november i København afholdt Symposium Projektledelse Symposiet var samtidig være årets NORDNET Symposium og det tiende danske symposium om projektledelse siden det første blev afholdt i Både hvad angår indhold og antal deltagere blev arrangementet en succes. Den sammenfattende vurdering blev på 4,6 på skalaen fra 1 til 5 og i alt var der 325 på deltagerlisten inkl. deltagere i enkelte dele af programmet. Åbningen af Symposiet fandt sted på Københavns Rådhus den 11. november om aftenen se billedet. Siden var der erfaringsudveksling i gruppe på en restaurant i Tivoli. Selve konferencen fandt sted i Ingeniørhuset på Kalvebod Brygge i København. DPL 1.1 / Årsberetning

22 Her følger en oversigt over de 21 halvdagsseminarer og de opnåede evalueringer: Planlægge, evaluere samt organisere projektledelse 1. Sørg for match mellem projekt og projektleder ( ) 3,9 2. Håndter projektets indledende fuzzy front end ( ) 4,0 3. Få evaluering af projekter til at fungere ( ) 3,8 4. Skab flow-tilstand i projektet fra start og undervejs( ) 3,8 Udøve overordnet og løbende projektledelse 5. Involver deltagerne i re-formulering af mål og indhold ( ) 3,8 6. Skab god mødekultur i projektet ( ) Skab succes med kunde og leverandør i samme båd (3.5) 4,3 8. Tilpas din ledelsesstil til projektdeltagerne ( ) 4,6 Lead and perform the Project Management In English 9. Assess and influence the complexity of the project ( ) 4,3 10. Focus on behavior when managing a virtual project ( ) 3,7 11. Scale the project management to fit the project ( ) 4,5 12. Make sure the project owner knows what to do ( ) 4,5 Lede virksomhedens projektportefølje og programmer 13. Kom godt i gang med ledelse af projektporteføljen (5.4) 4,1 14. Etabler det professionelle projektledelseskontor (5.3) 3,9 15. Porteføljeledelse at the cutting edge (5.4) 4,1 16. Realiser forretningsgevinster gennem programledelse (5.5) 4,1 Udvikle virksomhedens måde at lede projekter 17. Foretag modenhedsvurdering det fokuserer forandringstiltag (5.1) 4,1 18. Få mere nytte af virksomhedens projektmodel ( ) 3,8 19. Kom fra klogere til dygtigere projektledere (5.6) 4,1 20. Kom godt I gang med Projekt Bedre Projektledelse (5.6) 3,8 21. State-of-the-art on cost management by international experts 4,1 Økonomisk fungerer tiltaget som en selvejende enhed i forhold til foreningen. DPL 1.1 / Årsberetning

23 8.1 IPMA International Project Management Association Morten Fangel har varetaget foreningens interesser over for IPMA sekunderet af Lasse Made fra foreningens bestyrelse. Også Finn Djurslev har deltaget aktivt i at formidle det internationale samarbejde. Omkring 8 danskere deltog i november i IPMA 2010 World Congress i Istanbul. I alt deltog omkring 800 i kongressen. I IPMA organisationen var Anders Perez Madsen formand for IPMA Young Crew Board frem til mens Morten Fangel har været medlem af IPMA Education & Training Board. Endvidere har Morten Fangel været leder af at indføre IPMA Registrering af uddannelser i ti lande. 8.2 ICEC International Cost Engineering Council Carsten Wredstrøm er foreningens repræsentant i ICEC, og er samtidigt valg som Senior Vice Chairman for ICEC. ICEC fungerer som en paraply organisation for 48 nationale projektleder- og project control foreninger på verdensplan, med henblik på at fremme samarbejde og udvikling af professionerne er forløbet med regionale aktiviteter i de 4 regioner på verdensplan og en World Congress, der blev afholdt i Singapore. Foreningen var repræsenteret i Singapore og var vært for Region 2 mødet for Europe & Near East, der blev afhold i forbindelse med Symposiet. Tilstedeværelsen af repræsentanter fra ICEC i København blev udnyttet til at gennemføre seminar 21. og plenum D2 på Symposiet med success. Erfaringer fra ICEC om Project Control certificering vil blive anvendt som grundlag for dette indsatsområde i Project Control gruppen. 8.3 NORDNET Netværket for Projektforeningerne i Norden Morten Fangel og Lasse Made har repræsenteret foreningen i NORDNET. Endvidere har Finn Djurslev taget aktiv del i det nordiske samarbejde. NORDNET har holdt styrelsesmøder i marts, juni og november i København. Fra 2007 har landene på skift taget vare på administrationen. Det land, der står for næste års NORDNET Symposium, varetager formandskabet. Følgelig har Danmark i 2010 varetaget formandskabet med Lasse Made som formand. 8.4 GPM Gesellschaft für Projekt Management Indsatsen med at udbygge samarbejdet til GPM er forestås af Anne Marie Damgård. DPL 1.1 / Årsberetning

Referat af Generalforsamling 2006

Referat af Generalforsamling 2006 Referat af Generalforsamling 2006 Mødetid: Mandag d. 6. marts 2006 kl. 16:00 18:00 Sted: Tivoli Deltagere: Ca. 35 medlemmer Referent: Helene Harild Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed NORDNET 2010 NORDNET 2010 is this year s Nordic Conference on Project Management. One complete stream of the conference programme is in. See page 12. Invitation til Symposiet Projektledelse 2010 / NORDNET

Læs mere

IPMA Certificering af projektledere på dansk

IPMA Certificering af projektledere på dansk Efterår 2008 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Information om IPMA Certificering på engelsk Se www.danskprojektledelse.dk Dansk Projektledelse,

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Introduktion Henrik Timm Præsentation i tremandsgrupper 3 minutter Hvad kendetegner den kompetente projektleder? Morten Fangel Grupperne prioriterer mellem værdier af / succeskriterier

Læs mere

IPMA Certificering af projektledere på dansk

IPMA Certificering af projektledere på dansk Efterår 2011 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Information om IPMA Certificering på engelsk Se www.danskprojektledelse.dk Dansk Projektledelse,

Læs mere

Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse

Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse Morten Fangel, civilingeniør, HD formand for metodegruppen i Dansk Projektledelse og Andreas Pérez-Madsen, civilingeniør projektleder

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Projektledelse i forandring

Projektledelse i forandring Invitation til Symposiet Projektledelse 2013 Projektledelse i forandring Onsdag d. 29. maj fredag d. 31. maj i København Bliv bedre til ledelse af projekter lær af de bedste på 2½ dag Afholdes i Ingeniørhuset,

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013 Bedømmelsesudvalgets beretning for 213 Aflagt ved DSMFs generalforsamling 24. maj 214 For 213 har 91 personer indsendt CPD-indberetning, hvilket er en fremgang på fire personer i forhold til 212. Skemaerne

Læs mere

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed Partnere i Symposiet 2010 / NORDNET 2010 NORDNET 2010 NORDNET 2010 is this year s Nordic Conference. One complete stream is in English. See page 7, 12, 13, 28-31 and 45-46. Symposiet projektledelse arrangeres

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

IPMA Certificering af projektledere på dansk

IPMA Certificering af projektledere på dansk Efterår 2015 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Certificeret Projektchef Certificeret Seniorprojektleder Certificeret Projektleder Certificeret

Læs mere

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Danish Fashion Institute 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Danish Fashion Institute. Fonden driver også virksomhed under navnet DAFI

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014

Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Redegørelse vedrørende Ledelseskodeks 2014 Side 1 Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for www.mannaz.com Projektledelse i den moderne projektkultur Projektarbejde bliver udført over alt

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

DGF Generalforsamling

DGF Generalforsamling DGF Generalforsamling Torsdag den 19. april 2012 i Odense Generalforsamling i DGF, 19. april 2012 1 1. Formål DGF s formål er at fremme udviklingen af geoteknik, ingeniørgeologi og bjergmekanik (samt naturlige

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf.

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf. Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Bestyrelsesmøde torsdag 31. januar 2013 Deltagere: Flemming Storgaard, formand Ikast-Brande Kommune Alice

Læs mere

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010 Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: Marts 2010 Året 2009 har været præget af en historisk tilbagegang i vores branche, med det resultat at hovedparten af branchens virksomheder

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015 Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.15 Sådan arbejder jeg med projekter v/lene Mikkelsen

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Udvikling og tendenser i projektledelse

Udvikling og tendenser i projektledelse Udvikling og tendenser i projektledelse VIA University College Danmarks største professionshøjskole 2.100 medarbejdere 17.000 studerende VIA Erhverv VIA Pædagogik og Samfund VIA Sundhed VIA Efter- og Videreuddannelse

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 17.00 Velkomst og præsentation 17.15 Intro til projekternes verden 17.30 Intro

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

IPMA Certificering IPMA 3-2-4 / 11-01-28

IPMA Certificering IPMA 3-2-4 / 11-01-28 1 2 Denne præsentation Præsentationen findes på: www.danskprojektledelse.dk under Certificering / Orienteringsmøder 3 - kort fortalt Teste projektlederens kompetence til at lede et projekt ved at forstå

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. CMC Denmark. (tidligere DANSK INSTITUT FOR CERTIFICEREDE MANAGEMENTKONSULENTER DICMC)

VEDTÆGTER. for. CMC Denmark. (tidligere DANSK INSTITUT FOR CERTIFICEREDE MANAGEMENTKONSULENTER DICMC) VEDTÆGTER for CMC Denmark (tidligere DANSK INSTITUT FOR CERTIFICEREDE MANAGEMENTKONSULENTER DICMC) 2015 Godkendt på generalforsamling den 20. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG HJEMSTED... 1 2

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 DETTE ER EN OVERSIGT OVER MUSKELSVINDFONDENS AKTIVITETER I 2015. Alle arrangementer foregår på Musholm ved Korsør www.musholm.dk, hvis ikke andet er angivet.

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere