Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse"

Transkript

1 Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse DPL 1.1 / Årsberetning

2 Indhold 0. Introduktion 3 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats 1.8 Regionale programmer 1.9 Young Crew 2. PR og markedsføring 2.1 Behovsafklaring 2.2 Public Relations 2.3 Samarbejdsaftaler 2.4 Informationsmateriale 2.5 Udstillinger 2.6 Medlemshvervning 3. Arrangementer 3.1 Mødeplanlægning 3.2 Nordjylland 3.3 Midtjylland 3.4 Sydjylland og Fyn 3.5 Færøerne 3.6 Hovedstaden og Sjælland 3.7 Young Crew Events 3.8 IPMA Certificerede mødes 3.9 Årligt projektforum 3.10 Konferencer med Ingeniøren Information 4.1 Medlemssekretariat Medlemsudsendelser 4.3 Foreningens website 4.4 Projekttidsskriftet 4.5 Projektrum 4.6 Projektlitteratur 5. IPMA Certificering Udviklingsaktiviteter 6.1 Forskningsformidling Metodeudvikling 6.3 Uddannelsesregistrering 6.4 Project Control gruppen 6.5 Andre interessegrupper 6.6 Mulig dansk Project Award 7. Symposieprojekt Internationalt 8.1 IPMA 8.2 ICEC 8.3 NORDNET 8.4 GPM Foreningens regnskab DPL 1.1 / Årsberetning

3 Indsatsområder for 2010 sammenstillet med de opnåede hovedresultater i 2010: Indsatser: Satse som målgruppe mere bevidst på impulser til både medlemmer og potentielle medlemmer og til andre projektinvolverede, som næppe tegner medlemskab. Profilere DPL ved at fremme pressedækningen af emner vedr. projektledelse og indgå samarbejdsaftaler med mediapartnere Afholde en bred vifter af arrangementer i form af gå-hjem-møder og seminarer samt nye mødeformer såsom inspirationsmøder for certificerede. Videreudvikle websitet med tilgang til artikler fra tidligere tidsskrifter, flere interaktive tilbud til medlemmer og udbygning af sitet om forskning. Videreføre det høje niveau for tidsskriftet Projektledelse som en vigtig inspirationskilde både for medlemmerne og en stadig bredere kreds af andre. Forstærke anvendelsen af IPMA Certificering på både dansk og engelsk som et vitalt middel for virksomheders professionalisering af ledelsen af projekter. Videreudvikle NCB en som National Competence Baseline og udbrede anvendelsen af NCB en som selvstændigt værktøj til professionalisering. Udbrede tilbuddet om IPMA baseret registrering af uddannelsesprogrammer som støtte for valg af uddannelse og til inspiration for udbyderne. Afholde Symposiet Projektledelse 2010 på højt niveau både hvad angår det faglige indhold og den anvendte involverende form. Resulter: Som middel hertil gennemført samarbejde med SCKK og videreføre samarbejdet med Dansk IT hhv. IDA Lederforum. Samarbejdsaftalen med mediepartneren Ingeniøren er videreført som ramme for konference om global projektledelse og en ny Projektværktøjsdag. Der er udbudt i alt 32 arrangementer med til sammen 950 deltagere, der evaluerede disse til 4,2. Heraf 50 deltagere til inspirationsmøder for certificerede. Websitet er løbende blevet ajourført og artikeldatabasen suppleret og sitet om forskning er idriftsat. Endvidere gennemført forstudieprojekt om nyudviklingen. Tidsskriftet er udgivet kvartalsvis og hver gang distribueret til medlemmerne og omkring andre. Har deltaget i forberedelsen af fælles halvårstemaer for Certificeringen er videreført med stor tilslutning i alt har 750 været tilmeldt. 170 har deltager i orienteringsmøder om ordningen. Ny skandinavisk NCB på engelsk udgivet i februar og tilsvarende NCB på dansk udgivet i august. Endvidere udviklet version af NCB til brug ved rekruttering. Indgået aftaler om 6 registrering af udannelsesprogrammer og gennemført orienteringsmøder for nye udbydere. Deltagelse i internationale samarbejde om ordningen. Succesfuld gennemførelse med op til 325 på den samlede deltagerliste og opnåelse af en samlet evaluering på 4,6 på skalaen fra 1 til 5. DPL 1.1 / Årsberetning

4 Engagere flere foreningsaktive blandt både erfarne og yngre projektfolk der samtidig opnår at blive inddraget i et udbytterigt netværk. Videreføre den strategisk afklaring af hvordan DPL yderligere kan styrke sin position som en af de førende nationale foreninger internationalt set og samtidig udbygge samarbejdet til andre, der bidrager til at højne dansk projektledelse. Nye aktive er blevet tilknyttet især via symposieprojektet. Endvidere er videreført en praksis for indgåelse af aftaler med delvis betalte ressourcepersoner. Der er gennemført et forarbejde med sigte på at styrke foreningens sekretariatsfunktion. Desuden er afklaret rammerne for gennemførelse af en strategiproces i DPL 1.1 / Årsberetning

5 1.1 Foreningens grundlag Fra 2010 er satset på at vi i foreningen bliver endnu mere bevidst på, at vi servicerer to segmenter i foreningens samlede og ret så brede målgruppe: Nuværende og potentielle medlemmer som er det mindste, men et centralt segment. Det drejer sig bland andet om drivkræfterne bag satsninger på bedre projektledelse i virksomhederne, projektledere der har valgt faget projektledelse som karrierevej, konsulenter og undervisere i projektledelse samt projektledere, der satser på certificering. Projektinvolverede uden interesse i medlemskab der udgør langt det største segment, som også er vigtigt i forhold til DPL s mission. Det segment omfatter blandt andre projektledere, der identificerer sig med egen fagorganisation men gerne vil inspireres til bedre projektledelse, projektledere hvis virksomhed har pålagt at gennemføre certificering og studerende, der har projekter undervejs i studiet men ikke opfatter projektledelse som vitalt. 1.2 Indsatsområder Hovedparten af det, vi i Dansk Projektledelse har tilbudt af muligheder for at forbedre ledelse af projekter har henvendt sig til begge segmenter af vores målgruppe. De konkrete indsatsområder svarer til Årsberetningens indholdsfortegnelse: 1. Foreningen generelt 2. PR og markedsføring 3. Arrangementer 4. Information 5. Certificering 6. Udvikling 7. Symposieprojekter 8. Internationalt samarbejde Tiltagene inden for hvert område er specificeret i de følgende afsnit af beretningen. Fra 2010 har vi pr. halvår fokuseret på fælles temaer på tværs af indsatsområderne. Det fælles tema i første halvår var udvist ledelsesadfærd og i andet erfaringsanvendelse. 1.3 Organisationsform I årets løb er arbejde på yderligere at indarbejde strukturen med en bestyrelse, der fokuserer på strategiske aspekter og en direktør med en programledergruppe, der tager sig af den operationelle ledelse. Samtidig med, at der er arbejdet med afklaring af roller, er der lagt vægt på at fastholde foreningens tradition for et bredt samarbejde på tværs af grupperingerne. DPL 1.1 / Årsberetning

6 1.4 Ledelsesfunktioner Ved årets bestyrelsesvalg var der 6 kandidater til besættelse af fire pladser i bestyrelsen. med de nyvalgte, som er markeret med *, fik bestyrelsen følgende sammensætning: Annette Justesen Bech* Banedanmark Hanne Dorthe Sørensen* SCKK Henning Skovhøj Siemens Inger Vanggaard SKAT Lars Ahlmann* Formand Metroselskabet Lasse Made* Intern Revisor KMD Susanne Lentz BEC Bestyrelsen konstituerede sig som vist ovenfor. I årets løb har bestyrelsen holdt 6 bestyrelsesmøder. Endvidere har bestyrelsen været inviteret til deltagelse i årets to planlægningsseminar se neden for. Morten Fangel har varetaget rollen som foreningsdirektør. Følgende andre har haft lederroller i forhold til foreningens programmer, projekter eller andre indsatsområder: Helene Harild, Nils Bech Rita Andersen Frederik Mølgaard Thaysen Klaus Gorm Jensen Arni Jacobsen Josefine Andersen Finn Djurslev, John Thomsen, Michael Boe Sørensen Allan Krüger-Jensen Mette Lund Mikkel Lundstrøm Djon Andersen Morten Fangel Lasse Made Carsten Wredstrøm Anne Marie Damgaard Sekretariatsleder Januar-maj Arrangementsassistance Region Nord Region Midt Region Syd Færøerne Young Crew Public relation Projekttidsskriftet Projektlitteratur IPMA Registrering og ISO projektet Forskningsformidling NCB baseret rekrutteringsværktøj Project Control Kontakt til IPMA Kontakt til NORDNET Kontakt til ICEC Kontakt til GPM Der er afholdt månedlige programledermøder i årets løb. Formanden, næstformanden og intern revisor har været inviteret til at deltage i møderne. Endvidere arrangeredes i maj på Samsø et ét-døgns planlægningsseminar (se foto) og i november hos BEC et ét-dages planlægningsseminar begge med bred deltagelse af aktive medlemmer. Til varetagelse af foreningens indsatsområder og projekter er videreført eller etableret følgende grupper, hvis opgaver fremgår af rapportens enkelte afsnit: DPL 1.1 / Årsberetning

7 Region Nord ( ) Region Midt ( ) Region Syd ( ) Region Færøerne ( ) Young Crew-programmet ( ) Public Relations (2.2) Arrangementer ( ) Projekttidsskrift (4.4) Projektlitteratur (4.6) Certificeringen (5) Forskningsformidling (6.1) Metodeudvikling (6.2) Uddannelsesregistrering (6.3) Project Control-gruppen (6.4) Internationale repræsentanter ( ). I 2010 er tilstræbt, at der for hvert indsatsområde herunder for regionerne udarbejdes programplaner, der specificerer mål og bidrag til DPL s fokusområder, aktiviteter pr. kvartal, organisationsform samt budget også opdelt på kvartaler. 1.5 Sekretariatsfunktionen Sekretariatsfunktionen er i årets løb varetaget af Helene Harild (januar-maj), Vibeke Gai Fangel, Lis Bergqvist, Annemarie Fjeldborg, Lene Larsen, Thue Harild og Ditte Schneidermann (maj-november) fra Fangel Consulting as. Sekretariatet har assisteret både foreningsaktiviteterne, certificeringsorganisationen og udviklingsprojekter. Christen Skarregård har assisteret med web-vedligeholdelse. 1.6 Foreningens økonomi Den totale omsætning for Dansk Projektledelse inkl. de selvstændige enheder har været kr mod kr i Under ét er resultatet et beskedent overskud på afrundet kr I afsnittet om årsregnskab findes først de sammenfattende regnskaber for hovedforeningen og de fire økonomisk selvstændige enheder, som er, IPMA Certificeringen, NCBudvikling, IPMA Registreringen og symposierne. I 2010 er udbetalt følgende for levering af arbejdsindsats i foreningen: kr til Fangel Consulting; kr til assessorer ved certificering og kr for andre ydelser. Altså i alt kr eller 57% af foreningens omsætning. 1.7 Ressourceindsats Nogle medlemmer af bestyrelsen, programledere, projektledere og andre aktive har i årets løb registreret, hvor mange timer vedkommende har brugt ubetalt på foreningsar- DPL 1.1 / Årsberetning

8 bejdet i det forløbne år. I alt har de pågældende brugt omkring timer mod budgetteret timer. Desuden har følgende aktive ydet en betalt indsats ekskl. vederlag som assessorer: Morten Fangel, Eva Riis, Allan Krüger Jensen, Kurt Ærenlund Pedersen, John Thomsen, Nils Bech, Mette Lund, Mikkel Lundstrøm, Anissi Abu-Ghazaleh, Anne Falcon, John Holst, Peter S. Kirkvald og Mubashar Rashid. I alt udgjorde de pågældendes registrerede indsats ca timer mod budgetteret Desuden er ydet vederlag til indlægsholdere ved seminarer og til de mere end 50 assessorer i forbindelse med certificering ud over de ovennævnte personer. Dertil kommer sekretariatets indsats på i alt timer mod budgetteret Summen af den registrerede indsats i 2010 er således på timer mod budgetteret Foreningens regnskaber er igen blevet revideret af revisionsfirmaet Nejstgaard & Vetlov. 1.8 Regionale programmer Vi har i 2010 aktivt støttet de regionale enheder inden for foreningen. Herunder er stillet budgetter til rådighed. Der er afholdt halvårlige koordineringsmøder. Følgende regioner er godt i gang: Region Nord for Nord- og Nordvestjylland Rita Andersen, RIA COM - Programleder Dan Sletten, Spar Nord Bank Knud Jørgen Poulsen, DEIF Heidi Boye, Migatronic Kirsten Kokholm, KMD Region Midt for Midtjylland Frederik Mølgaard Thaysen, Syddjurs Kommune- Programleder Jan Blicher Persson, Flextronics Søren Gormsen, Favrskov Kommune Jesper Askov Møller Pedersen, IBC Project Management Anne Iversen, Studentermedhjælper Region Syd for Sydjylland og Fyn Klaus Gorm Jensen, Lego Company- programleder Margit Kudsk, KMD Jytte Rabæk Schmidt, MVR Consult Anne Marie Damgård, IBC Project Management Anette Papuga, LM Glasfiber Kuno Richard Hansen, Danfoss Færøsk Projektledelse der fungerer som region inden for DPL Árni Jakobsen, Sofus M. Jakobsen - programleder Kári Dal-Christiansen, SMI Storatjørn Regin Hammer, Hammer Consulting Robert Vilhelmsen, Føroya Banki Heini Hátún, DPL 1.1 / Årsberetning

9 Hver Region har valgt en koordinerende regionalgruppe, som har kontakten til foreningsdirektøren og sekretariat og som er ansvarlig for at følge foreningens retningslinjer og for forvaltning af eget budget. Regionernes arrangementer fremgår af årsrapportens afsnit Young Crew Gruppen Young Crew bestod i 2010 af Christian Gehler, Brian Greve og Josefine Skotte Andersen. Rollen som programleder er varetaget af Josefine Skotte Andersen. Young Crew var repræsenteret i Region Syd, som har afholdt to seminarer og i København, hvor der ikek har været afholdt arrangementer i I forbindelse med IPMA World Congress i Istanbul blev der afholdt Young Crew Workshop, hvor Young Crew Denmark var repræsenteret. Foruden fagligt udbytte og inspiration, var formålet at videreføre og udbygge samarbejdet mellem YC Denmark og de øvrige YC på tværs af landegrænser. DPL 1.1 / Årsberetning

10 2.1 Behovsafklaring Afklaring af tendenser og behov inden for ledelse af pgennemførte i 2008 en medlemsundersøgelse. Resultater heraf blev hvad angår 2009 indarbejdet i årets handlingsplan. Som led i Projekt Vision 2015 er vurderet, om andre resultater af undersøgelsen kan nyttiggøres for perioden Public Relations Under ledelse af Finn Djurslev er der i årets løb arbejdet på at udbygge samarbejdet med Ingeniøren og andre medier. Resultatet er bl.a. 2 heldagsarrangementer samt et udvidet samarbejde med Tidsskriftet. 2.3 Samarbejdsaftaler Foreningen har i årets løb videreført samarbejdsaftalen med IDA Lederforum og Dansk IT. Desuden har DPL assisterer SCKK, Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling med afholdelse af et netværksforløb for repræsentanter for omkring 15 statslige organisationer, der ønsker at forbedre deres brug af projektformen med tilhørende projektledelse. DPL 1.1 / Årsberetning

11 2.4 Informationsmateriale Informationsmaterialet om DPL har omfattet fornyede udgaver af profilbrochuren, seneste projekttidsskrift, seminarinvitationer samt materiale fra vores internationale kontakter. En præsentation af foreningen er ajourført og kan hentes på foreningens website. 2.5 Udstillinger Foreningens udstillingsvæg er løbende blevet ajourført og står til daglig på Symbion. Endvidere findes roll-up bannere om foreningen disse stilles gerne til rådighed for interesserede. 2.6 Medlemshvervning I årets løb er der arbejdet videre på at hverve flere medlemmer. Resultatet er dog en netto medlemstilbagegang fra ved udgangen af 2009 til godt ved udgangen af Altså et fald på 4% - mod en stigning i 2009 på 1%, i 2008 på 7%, i 2007 på 14% og i 2006 på 6%. Tilbagegangen skyldes især, at enkelet virksomheder med store gruppemedlemskaber har valgt at reducere antallet af medlemmer. Midlerne til medlemshvervning har været følgende: Distribution af projekttidsskriftet til åbne kurser i projektledelse. Informationsmateriale til uddeling ved møderne. Udsendelse af projekttidsskriftet til mindst ikke-medlemmer. For at intensivere hvervningsarbejdet har en gruppe bestående af Hanne Dorthe Sørensen og Lene Larsen planlagt en målrettet indsats over udvalgte grupper. DPL 1.1 / Årsberetning

12 3.1 Mødeplanlægning Mødeprogrammerne har været koordineret af Helene Harild fra sekretariatet. Dato Titel Antal Evaluering Deltagelse i 26 gennemførte seminarer og gå-hjem-møder 950 4,2 3.2 Nordjylland 21. jan Gå-hjem-møde Årsmøde 21 4,2 18. maj Halvdagsseminar Siemens Wind Power 17 4,3 22. juni Gå-hjem-møde Nordkraft 17 4,2 14. okt. Halvdagsseminar Projektets styrke 15 4,4 25. nov. Gå-hjem-møde Jul i Region Nord 24 4,5 3.3 Midtjylland 10. febr. Gå-hjem-møde Årsmøde i Midt 20 4,3 22. april Halvdagsseminar Projektkultur 23 4,3 21. sept. Halvdagsseminar Sprængfarlige estimeringer 29 3,8 10. nov. Gå-hjem-møde Train as you fight Sydjylland og Fyn 27. jan. Halvdagsseminar Målfastsættelse 28 4,6 27. jan. Gå-hjem-møde Årsmøde i Syd 15 4,4 08. juni Halvdagsseminar Drop perfektionismen 22 4,4 3.5 Færøerne 2. marts. Gå-hjem-møde Årsmøde på Færøerne maj Heldagsseminar Nordisk Projekt om virtuelcafe sept. Gå-hjem-møde Færøsk folketælling Manntal dec. Gå-hjem-møde Penta flytning af IT systemer fra Elektron til SDC 45 DPL 1.1 / Årsberetning

13 3.6 Hovedstaden og Sjælland 15. jan. Halvdagsseminar Kompetenceudvikling 7 4,0 03. marts Gå-hjem-møde Netværksmøde for certificerede 37 4,1 17. marts Halvdagsseminar Konflikthåndtering 11 4,3 12. april Heldagsseminar NLP Teknikker 20 4,6 20. maj Halvdagsseminar Kommunikation og adfærd i projekter 10 4,3 27. maj Halvdagsseminar Risikostyring 26 4,0 02. juni Halvdagsseminar Kompetenceudvikling 10 4,0 3.7 Young Crew Events 10. maj. Seminar Syd Kom godt i gang med projektet 12 4,0 22.nov. Seminar Syd Projektets fremdrift 14 3,8 3.8 IPMA certificerede mødes 02.marts Netværksmøde Inspirationsmøde i København 37 4,1 28.sept. Netværksmøde Inspirationsmøde i Fredericia 18 4,1 3.9 Årligt projektforum 02. marts Halvdagsseminar Omsorgsfuld ledelse også i projekter 80 4,2 DPL 1.1 / Årsberetning

14 3.10 Konferencer med Ingeniøren 27. april Heldagsseminar Managing across boundaries 83 4,0 13. okt. Heldagsevent Projektværktøjsdagen 275 4,1 DPL 1.1 / Årsberetning

15 4.1 Medlemssekretariatet Der er i gennemsnit dagligt besvaret 40 telefoniske henvendelser og modtaget og besvaret 200 henvendelser pr. mail. 4.2 Medlemsudsendelser Sigtet har været jævnligt at oplyse medlemmerne om, hvad der sker inden for projektledelse i Danmark, Norden og det øvrige udland, så foreningens medlemmer er velinformerede. Der har i årets løb været 4 medlemsudsendelser pr. post. Dertil kom 8 elektroniske medlemsbreve. For regionerne er desuden udsendt nyhedsmails til lokale medlemmer, som generel information og med oplysning om kommende arrangementer. 4.3 Foreningens website På vores website er artikeldatabasen blevet udbygget den giver medlemmer mulighed for at søge i artikler fra tidsskriftet fra 2004 på hhv. forfatter, emne, bladnummer og NCB-kompetenceelement. I årets løb har der i alt været omkring besøg og sidehenvisninger. 4.4 Projekttidsskriftet Projekttidsskriftet er udkommet 4 gange i det forgangne år i oplag på 5000 eksemplarer. Temaerne har været henholdsvis Februar: April: August: November: Når projektlederen tænker forretning Globalisering Teambuilding trivsel i projekter giver bedre resultater Konflikter og kriser i projekter Udgivelsen er forestået af redaktionsgruppen med John Thomsen som ansvarshavende redaktør, samt Morten Jørck, Finn Djurslev, Steffen Moe, Hans Mikkelsen, Anette Zobbe, Tanja Schou Hartmann, Birgitte Munk Zino og Ulla Blankholm. Anders Fisker har varetaget annoncesalget og Anna Falcon har stået for layout. Tidsskriftet har i 2010 modtaget et tilskud fra foreningen på kr samtidig med, at foreningen dækker alle udgifter til distributionen. DPL 1.1 / Årsberetning

16 4.5 Projektrum Foreningens eget mødelokale på Symbion blev midt på året ændret til en kontorarbejdspladsen med et minder mødebord. Kontoret her har været bemandet ugentligt fra mandag til torsdag. PÅ kontoret kan der hentes informationsmateriale, tidligere udgaver af tidsskrifter samt eksemplarer af foreningens publikationer. 4.6 Projektlitteratur Oversigten over dansk litteratur om projektledelse samt indekseringen af udvalgte bøger er løbende blevet ajourført og udbygget. Endvidere er påbegyndt udarbejdelsen af en tilsvarende indeksering af udvalgte bøger på engelsk. Der er arbejdet videre med at udbygge projektbibliotek i kontoret på Symbion. DPL 1.1 / Årsberetning

17 I 2010 har i alt 750 været tilmeldt IPMA Certificeringen, hvilket bringer det samlede antal tilmeldte til IPMA Certificering af projektledere i Danmark op på over Antallet af udstedte certifikater inkl. re-certificering fordeler sig med totalt 20 på Niveau A, 490 på Niveau B, på Niveau C og på Niveau D. Certificeringsprogrammet fungerer som et selvejende program med ansvar over for bestyrelsen. Certificeringsstyregruppen har bestået af: Jens Laugesen, formand for styregruppen og medlem til marts Beth Tranberg, medlem af styregruppen og formand fra marts Djon Andersen, medlem af styregruppen Poul Juul, medlem af styregruppen Kjeld Vognsen, medlem af styregruppen fra august Mads Hjortkjær, medlem af styregruppen fra august Morten Fangel, leder af certificeringsprogrammet. Morten Fangel har fortsat været certificeringsleder mens Eva Riis var administrator for Niveau C, Allan Krüger-Jensen for Niveau B og Morten Fangel for Niveau A. DPL 1.1 / Årsberetning

18 Under Projektforum den 2. marts i København blev offentliggjort, hvem der blev Årets Certificerede Projektledere på Niveau B, C og D. De udpegede var: Niveau B: Marianne Dahl, Danske Bank Niveau C: Ann-Dorte Fladkjær Nielsen. Jyske Bank Niveau D: Dorte Rosenbæk, H.J. Hansen Holding I løbet af 2010 er disponible ressourcer ud over driften af certificeringsordningerne brugt på at udvikle og forbedre ordningen med assistance fra blandt andre Kurt Ærenlund Petersen, John Thomsen, Michael Boe Sørensen og Per Frank Povlsen: Videreføre samarbejdet om certificering med den norske og svenske forening. Deltage i det internationale samarbejde om nye IPMA retningslinjer for certificering. Forberedelse og gennemførelse af IPMA s femårige validering af den dansk ordning Udbygge retningslinjer for praktisk administration på de fire niveauer. Ajourføre en samlet Certificeringshåndbog med procedurer og værktøjer. Videreudvikle de benyttede opgaver ved skriftlige eksamener. Træne certificeringsordningens stab på nu 51 assessorer. DPL 1.1 / Årsberetning

19 6.1 Forskningsformidling Mette Lund har forestået årets indsats på området i samarbejde med Mubashar og Stine P. P. Nielsen. Der er lagt et stort arbejde i at skabe liv omkring det nyudviklede site til formidling af forskningsresultater og anden litteratur på engelsk. Sitet findes under udvikling på foreningens site og er koblet op på et tilsvarende IPMA site. 6.2 Metodeudvikling Gruppen har omfattet Morten Fangel (programleder), Espen Fuglsang, Steen V. Petersen, Allan Krüger-Jensen, Kurt Ærenlund Petersen, Mikkel Lundstrøm, Mogens Roholm Aundal og Jesper Garde Schreiner. Indsatsen i 2010 har omfattet følgende: Publicering i februar af en ny udgave af Competencies in Project Management, som er en nye National Competence Baseline for Scandinavia (NCB) Færdiggørelse af en tilsvarende udgave Kompetencer i projektledelse, som er den danske National Competence Baseline, (NCB) og publicering heraf i august. Afholde heldagsseminarer med titlen Kompetenceudvikling for projektledere, hvor der trænes i at anvende selvvurderingsværktøjet. Antal deltagere og opnået evaluering er nævnt under Seminarer. Deltage i ISO samarbejdet om frembringelse af en international vejledning i projektledelse. I begge de to nye NCB er er det nye især et helt nyudviklet afsnit om ledelsesadfærd. 6.3 Uddannelsesregistrering På basis af et af IPMA udviklet koncept for registrering af uddannelsesprogrammer i projektledelse blev i sommeren 2009 lanceret et tilbud til uddannelsesarrangører om at få programmer registreret og publiceret på foreningens website. Formålet har været at gøre det nemmere for medlemmer og andre at finde frem til egnede uddannelsesprogrammer. I januar blev der indgået de første aftaler om følgende 6 uddannelsesprogrammer: Act2Learn se Fangel Consulting se IBC Project Management se Implement Projektlederuddannelse se Mannaz Projektlederuddannelse se Peaks Projektlederuddannelse se DPL 1.1 / Årsberetning

20 6.4 Project Control gruppen Gruppen har i 2010 holdt 4 gruppemøder med skiftende sammensætninger af deltagerne: Djon Lind Andersen, Carsten Wredstrøm, Lars Ahlmann, Henrik Goldschmidt, Jesper Schreiner, Martin Clausen, Peter Luke og Joachim Kattrup. Gruppens arbejde i 2010 har som planlagt været fokuseret på afholdelse af et halvdags seminar om Risikostyring i Projekter som blev afholdt i maj 2010 med stor succes. Seminarrækken om Risikostyring i projekter fortsætter i Øvrige aktiviteter har været fokuseret på planlægning af og bidrag til Symposiet 2010, hvor der blev afholdt et seminar om Kompleksitet i Projekter og en hel strøm om Cost Engineering baseret på Total Cost Management. Muligheden for en certificeringsordning for Cost Engineering er ikke blevet konkretiseret yderligere. Der bør tages endelig stilling til disse planer i Andre interessegrupper Der er i årets løb ikke taget initiativ til etablering af nye interessegrupper. 6.6 Mulig dansk projekt award I 2009 blev gennemført et forstudie, der havde som formål at afklare, hvordan en dansk Project Award baseret på det af IPMA udviklede koncept for både internationale og nationale awards vil kunne gennemføres. Endvidere var opgaven at afklare, hvilken interesse der i danske virksomheder er for en sådan ordning. I 2010 er videreført sonderingerne af interessen for at indføre ordningen samtidig med at der er fulgt med i den internationale udvikling på området. DPL 1.1 / Årsberetning

21 Under overskriften Kunsten at lede projekter i en kompleks virkelighed blev den den november i København afholdt Symposium Projektledelse Symposiet var samtidig være årets NORDNET Symposium og det tiende danske symposium om projektledelse siden det første blev afholdt i Både hvad angår indhold og antal deltagere blev arrangementet en succes. Den sammenfattende vurdering blev på 4,6 på skalaen fra 1 til 5 og i alt var der 325 på deltagerlisten inkl. deltagere i enkelte dele af programmet. Åbningen af Symposiet fandt sted på Københavns Rådhus den 11. november om aftenen se billedet. Siden var der erfaringsudveksling i gruppe på en restaurant i Tivoli. Selve konferencen fandt sted i Ingeniørhuset på Kalvebod Brygge i København. DPL 1.1 / Årsberetning

22 Her følger en oversigt over de 21 halvdagsseminarer og de opnåede evalueringer: Planlægge, evaluere samt organisere projektledelse 1. Sørg for match mellem projekt og projektleder ( ) 3,9 2. Håndter projektets indledende fuzzy front end ( ) 4,0 3. Få evaluering af projekter til at fungere ( ) 3,8 4. Skab flow-tilstand i projektet fra start og undervejs( ) 3,8 Udøve overordnet og løbende projektledelse 5. Involver deltagerne i re-formulering af mål og indhold ( ) 3,8 6. Skab god mødekultur i projektet ( ) Skab succes med kunde og leverandør i samme båd (3.5) 4,3 8. Tilpas din ledelsesstil til projektdeltagerne ( ) 4,6 Lead and perform the Project Management In English 9. Assess and influence the complexity of the project ( ) 4,3 10. Focus on behavior when managing a virtual project ( ) 3,7 11. Scale the project management to fit the project ( ) 4,5 12. Make sure the project owner knows what to do ( ) 4,5 Lede virksomhedens projektportefølje og programmer 13. Kom godt i gang med ledelse af projektporteføljen (5.4) 4,1 14. Etabler det professionelle projektledelseskontor (5.3) 3,9 15. Porteføljeledelse at the cutting edge (5.4) 4,1 16. Realiser forretningsgevinster gennem programledelse (5.5) 4,1 Udvikle virksomhedens måde at lede projekter 17. Foretag modenhedsvurdering det fokuserer forandringstiltag (5.1) 4,1 18. Få mere nytte af virksomhedens projektmodel ( ) 3,8 19. Kom fra klogere til dygtigere projektledere (5.6) 4,1 20. Kom godt I gang med Projekt Bedre Projektledelse (5.6) 3,8 21. State-of-the-art on cost management by international experts 4,1 Økonomisk fungerer tiltaget som en selvejende enhed i forhold til foreningen. DPL 1.1 / Årsberetning

23 8.1 IPMA International Project Management Association Morten Fangel har varetaget foreningens interesser over for IPMA sekunderet af Lasse Made fra foreningens bestyrelse. Også Finn Djurslev har deltaget aktivt i at formidle det internationale samarbejde. Omkring 8 danskere deltog i november i IPMA 2010 World Congress i Istanbul. I alt deltog omkring 800 i kongressen. I IPMA organisationen var Anders Perez Madsen formand for IPMA Young Crew Board frem til mens Morten Fangel har været medlem af IPMA Education & Training Board. Endvidere har Morten Fangel været leder af at indføre IPMA Registrering af uddannelser i ti lande. 8.2 ICEC International Cost Engineering Council Carsten Wredstrøm er foreningens repræsentant i ICEC, og er samtidigt valg som Senior Vice Chairman for ICEC. ICEC fungerer som en paraply organisation for 48 nationale projektleder- og project control foreninger på verdensplan, med henblik på at fremme samarbejde og udvikling af professionerne er forløbet med regionale aktiviteter i de 4 regioner på verdensplan og en World Congress, der blev afholdt i Singapore. Foreningen var repræsenteret i Singapore og var vært for Region 2 mødet for Europe & Near East, der blev afhold i forbindelse med Symposiet. Tilstedeværelsen af repræsentanter fra ICEC i København blev udnyttet til at gennemføre seminar 21. og plenum D2 på Symposiet med success. Erfaringer fra ICEC om Project Control certificering vil blive anvendt som grundlag for dette indsatsområde i Project Control gruppen. 8.3 NORDNET Netværket for Projektforeningerne i Norden Morten Fangel og Lasse Made har repræsenteret foreningen i NORDNET. Endvidere har Finn Djurslev taget aktiv del i det nordiske samarbejde. NORDNET har holdt styrelsesmøder i marts, juni og november i København. Fra 2007 har landene på skift taget vare på administrationen. Det land, der står for næste års NORDNET Symposium, varetager formandskabet. Følgelig har Danmark i 2010 varetaget formandskabet med Lasse Made som formand. 8.4 GPM Gesellschaft für Projekt Management Indsatsen med at udbygge samarbejdet til GPM er forestås af Anne Marie Damgård. DPL 1.1 / Årsberetning

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed NORDNET 2010 NORDNET 2010 is this year s Nordic Conference on Project Management. One complete stream of the conference programme is in. See page 12. Invitation til Symposiet Projektledelse 2010 / NORDNET

Læs mere

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur LEDE VIRKSOMHEDENS PROJEKTPROCESSER KAPITEL 16 KOMPETENCE 5.6 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse morten@fangel.dk Palle Buus Jensen,

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Projektledelse i forandring

Projektledelse i forandring Invitation til Symposiet Projektledelse 2013 Projektledelse i forandring Onsdag d. 29. maj fredag d. 31. maj i København Bliv bedre til ledelse af projekter lær af de bedste på 2½ dag Afholdes i Ingeniørhuset,

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Mogens Lønborg, formand

Mogens Lønborg, formand C3 s beretning 1 2 Indholdsfortegnelse De bevidste karrieremål og karrierevalg :: formandens beretning side 5 En businessplan bliver til :: direktørens beretning side 6 Drømmejob på rekord tid :: karriererådgivning

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Symposiet Projektledelse 2015

Symposiet Projektledelse 2015 NORDNET 2015 Program til Symposiet 2015 - Se seminarbeskrivelser på websitet Symposiet Projektledelse 2015 Onsdag den 20. maj 8.30 9.00 10.00 10.30 13.00 14.00 16.30 17.00 18.00 18.30 21.00 Plenum A: Velkomst

Læs mere

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Samlet kundeandel 2013/14 Markedsandele, revision 2013/14 2013/14 2013/14 84% 41% 27% 12% Top Tier Mid Tier SMV ** *** **** Samlet andel af

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Beretning og Regnskab 1999 / 2000

Beretning og Regnskab 1999 / 2000 Beretning og Regnskab 1999 / 2000 Indhold 2 Til vore aktionærer 4 Bestyrelse og Koncerndirektion 5 Forretningsenheder og Koncernstabsfunktioner 6 5 års hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 15 Ledelse

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere