Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse"

Transkript

1 Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse DPL 1.1 / Årsberetning

2 Indhold 0. Introduktion 3 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats 1.8 Regionale programmer 1.9 Young Crew 2. PR og markedsføring 2.1 Behovsafklaring 2.2 Public Relations 2.3 Samarbejdsaftaler 2.4 Informationsmateriale 2.5 Udstillinger 2.6 Medlemshvervning 3. Arrangementer 3.1 Mødeplanlægning 3.2 Nordjylland 3.3 Midtjylland 3.4 Sydjylland og Fyn 3.5 Færøerne 3.6 Hovedstaden og Sjælland 3.7 Young Crew Events 3.8 IPMA Certificerede mødes 3.9 Årligt projektforum 3.10 Konferencer med Ingeniøren Information 4.1 Medlemssekretariat Medlemsudsendelser 4.3 Foreningens website 4.4 Projekttidsskriftet 4.5 Projektrum 4.6 Projektlitteratur 5. IPMA Certificering Udviklingsaktiviteter 6.1 Forskningsformidling Metodeudvikling 6.3 Uddannelsesregistrering 6.4 Project Control gruppen 6.5 Andre interessegrupper 6.6 Mulig dansk Project Award 7. Symposieprojekt Internationalt 8.1 IPMA 8.2 ICEC 8.3 NORDNET 8.4 GPM Foreningens regnskab DPL 1.1 / Årsberetning

3 Indsatsområder for 2010 sammenstillet med de opnåede hovedresultater i 2010: Indsatser: Satse som målgruppe mere bevidst på impulser til både medlemmer og potentielle medlemmer og til andre projektinvolverede, som næppe tegner medlemskab. Profilere DPL ved at fremme pressedækningen af emner vedr. projektledelse og indgå samarbejdsaftaler med mediapartnere Afholde en bred vifter af arrangementer i form af gå-hjem-møder og seminarer samt nye mødeformer såsom inspirationsmøder for certificerede. Videreudvikle websitet med tilgang til artikler fra tidligere tidsskrifter, flere interaktive tilbud til medlemmer og udbygning af sitet om forskning. Videreføre det høje niveau for tidsskriftet Projektledelse som en vigtig inspirationskilde både for medlemmerne og en stadig bredere kreds af andre. Forstærke anvendelsen af IPMA Certificering på både dansk og engelsk som et vitalt middel for virksomheders professionalisering af ledelsen af projekter. Videreudvikle NCB en som National Competence Baseline og udbrede anvendelsen af NCB en som selvstændigt værktøj til professionalisering. Udbrede tilbuddet om IPMA baseret registrering af uddannelsesprogrammer som støtte for valg af uddannelse og til inspiration for udbyderne. Afholde Symposiet Projektledelse 2010 på højt niveau både hvad angår det faglige indhold og den anvendte involverende form. Resulter: Som middel hertil gennemført samarbejde med SCKK og videreføre samarbejdet med Dansk IT hhv. IDA Lederforum. Samarbejdsaftalen med mediepartneren Ingeniøren er videreført som ramme for konference om global projektledelse og en ny Projektværktøjsdag. Der er udbudt i alt 32 arrangementer med til sammen 950 deltagere, der evaluerede disse til 4,2. Heraf 50 deltagere til inspirationsmøder for certificerede. Websitet er løbende blevet ajourført og artikeldatabasen suppleret og sitet om forskning er idriftsat. Endvidere gennemført forstudieprojekt om nyudviklingen. Tidsskriftet er udgivet kvartalsvis og hver gang distribueret til medlemmerne og omkring andre. Har deltaget i forberedelsen af fælles halvårstemaer for Certificeringen er videreført med stor tilslutning i alt har 750 været tilmeldt. 170 har deltager i orienteringsmøder om ordningen. Ny skandinavisk NCB på engelsk udgivet i februar og tilsvarende NCB på dansk udgivet i august. Endvidere udviklet version af NCB til brug ved rekruttering. Indgået aftaler om 6 registrering af udannelsesprogrammer og gennemført orienteringsmøder for nye udbydere. Deltagelse i internationale samarbejde om ordningen. Succesfuld gennemførelse med op til 325 på den samlede deltagerliste og opnåelse af en samlet evaluering på 4,6 på skalaen fra 1 til 5. DPL 1.1 / Årsberetning

4 Engagere flere foreningsaktive blandt både erfarne og yngre projektfolk der samtidig opnår at blive inddraget i et udbytterigt netværk. Videreføre den strategisk afklaring af hvordan DPL yderligere kan styrke sin position som en af de førende nationale foreninger internationalt set og samtidig udbygge samarbejdet til andre, der bidrager til at højne dansk projektledelse. Nye aktive er blevet tilknyttet især via symposieprojektet. Endvidere er videreført en praksis for indgåelse af aftaler med delvis betalte ressourcepersoner. Der er gennemført et forarbejde med sigte på at styrke foreningens sekretariatsfunktion. Desuden er afklaret rammerne for gennemførelse af en strategiproces i DPL 1.1 / Årsberetning

5 1.1 Foreningens grundlag Fra 2010 er satset på at vi i foreningen bliver endnu mere bevidst på, at vi servicerer to segmenter i foreningens samlede og ret så brede målgruppe: Nuværende og potentielle medlemmer som er det mindste, men et centralt segment. Det drejer sig bland andet om drivkræfterne bag satsninger på bedre projektledelse i virksomhederne, projektledere der har valgt faget projektledelse som karrierevej, konsulenter og undervisere i projektledelse samt projektledere, der satser på certificering. Projektinvolverede uden interesse i medlemskab der udgør langt det største segment, som også er vigtigt i forhold til DPL s mission. Det segment omfatter blandt andre projektledere, der identificerer sig med egen fagorganisation men gerne vil inspireres til bedre projektledelse, projektledere hvis virksomhed har pålagt at gennemføre certificering og studerende, der har projekter undervejs i studiet men ikke opfatter projektledelse som vitalt. 1.2 Indsatsområder Hovedparten af det, vi i Dansk Projektledelse har tilbudt af muligheder for at forbedre ledelse af projekter har henvendt sig til begge segmenter af vores målgruppe. De konkrete indsatsområder svarer til Årsberetningens indholdsfortegnelse: 1. Foreningen generelt 2. PR og markedsføring 3. Arrangementer 4. Information 5. Certificering 6. Udvikling 7. Symposieprojekter 8. Internationalt samarbejde Tiltagene inden for hvert område er specificeret i de følgende afsnit af beretningen. Fra 2010 har vi pr. halvår fokuseret på fælles temaer på tværs af indsatsområderne. Det fælles tema i første halvår var udvist ledelsesadfærd og i andet erfaringsanvendelse. 1.3 Organisationsform I årets løb er arbejde på yderligere at indarbejde strukturen med en bestyrelse, der fokuserer på strategiske aspekter og en direktør med en programledergruppe, der tager sig af den operationelle ledelse. Samtidig med, at der er arbejdet med afklaring af roller, er der lagt vægt på at fastholde foreningens tradition for et bredt samarbejde på tværs af grupperingerne. DPL 1.1 / Årsberetning

6 1.4 Ledelsesfunktioner Ved årets bestyrelsesvalg var der 6 kandidater til besættelse af fire pladser i bestyrelsen. med de nyvalgte, som er markeret med *, fik bestyrelsen følgende sammensætning: Annette Justesen Bech* Banedanmark Hanne Dorthe Sørensen* SCKK Henning Skovhøj Siemens Inger Vanggaard SKAT Lars Ahlmann* Formand Metroselskabet Lasse Made* Intern Revisor KMD Susanne Lentz BEC Bestyrelsen konstituerede sig som vist ovenfor. I årets løb har bestyrelsen holdt 6 bestyrelsesmøder. Endvidere har bestyrelsen været inviteret til deltagelse i årets to planlægningsseminar se neden for. Morten Fangel har varetaget rollen som foreningsdirektør. Følgende andre har haft lederroller i forhold til foreningens programmer, projekter eller andre indsatsområder: Helene Harild, Nils Bech Rita Andersen Frederik Mølgaard Thaysen Klaus Gorm Jensen Arni Jacobsen Josefine Andersen Finn Djurslev, John Thomsen, Michael Boe Sørensen Allan Krüger-Jensen Mette Lund Mikkel Lundstrøm Djon Andersen Morten Fangel Lasse Made Carsten Wredstrøm Anne Marie Damgaard Sekretariatsleder Januar-maj Arrangementsassistance Region Nord Region Midt Region Syd Færøerne Young Crew Public relation Projekttidsskriftet Projektlitteratur IPMA Registrering og ISO projektet Forskningsformidling NCB baseret rekrutteringsværktøj Project Control Kontakt til IPMA Kontakt til NORDNET Kontakt til ICEC Kontakt til GPM Der er afholdt månedlige programledermøder i årets løb. Formanden, næstformanden og intern revisor har været inviteret til at deltage i møderne. Endvidere arrangeredes i maj på Samsø et ét-døgns planlægningsseminar (se foto) og i november hos BEC et ét-dages planlægningsseminar begge med bred deltagelse af aktive medlemmer. Til varetagelse af foreningens indsatsområder og projekter er videreført eller etableret følgende grupper, hvis opgaver fremgår af rapportens enkelte afsnit: DPL 1.1 / Årsberetning

7 Region Nord ( ) Region Midt ( ) Region Syd ( ) Region Færøerne ( ) Young Crew-programmet ( ) Public Relations (2.2) Arrangementer ( ) Projekttidsskrift (4.4) Projektlitteratur (4.6) Certificeringen (5) Forskningsformidling (6.1) Metodeudvikling (6.2) Uddannelsesregistrering (6.3) Project Control-gruppen (6.4) Internationale repræsentanter ( ). I 2010 er tilstræbt, at der for hvert indsatsområde herunder for regionerne udarbejdes programplaner, der specificerer mål og bidrag til DPL s fokusområder, aktiviteter pr. kvartal, organisationsform samt budget også opdelt på kvartaler. 1.5 Sekretariatsfunktionen Sekretariatsfunktionen er i årets løb varetaget af Helene Harild (januar-maj), Vibeke Gai Fangel, Lis Bergqvist, Annemarie Fjeldborg, Lene Larsen, Thue Harild og Ditte Schneidermann (maj-november) fra Fangel Consulting as. Sekretariatet har assisteret både foreningsaktiviteterne, certificeringsorganisationen og udviklingsprojekter. Christen Skarregård har assisteret med web-vedligeholdelse. 1.6 Foreningens økonomi Den totale omsætning for Dansk Projektledelse inkl. de selvstændige enheder har været kr mod kr i Under ét er resultatet et beskedent overskud på afrundet kr I afsnittet om årsregnskab findes først de sammenfattende regnskaber for hovedforeningen og de fire økonomisk selvstændige enheder, som er, IPMA Certificeringen, NCBudvikling, IPMA Registreringen og symposierne. I 2010 er udbetalt følgende for levering af arbejdsindsats i foreningen: kr til Fangel Consulting; kr til assessorer ved certificering og kr for andre ydelser. Altså i alt kr eller 57% af foreningens omsætning. 1.7 Ressourceindsats Nogle medlemmer af bestyrelsen, programledere, projektledere og andre aktive har i årets løb registreret, hvor mange timer vedkommende har brugt ubetalt på foreningsar- DPL 1.1 / Årsberetning

8 bejdet i det forløbne år. I alt har de pågældende brugt omkring timer mod budgetteret timer. Desuden har følgende aktive ydet en betalt indsats ekskl. vederlag som assessorer: Morten Fangel, Eva Riis, Allan Krüger Jensen, Kurt Ærenlund Pedersen, John Thomsen, Nils Bech, Mette Lund, Mikkel Lundstrøm, Anissi Abu-Ghazaleh, Anne Falcon, John Holst, Peter S. Kirkvald og Mubashar Rashid. I alt udgjorde de pågældendes registrerede indsats ca timer mod budgetteret Desuden er ydet vederlag til indlægsholdere ved seminarer og til de mere end 50 assessorer i forbindelse med certificering ud over de ovennævnte personer. Dertil kommer sekretariatets indsats på i alt timer mod budgetteret Summen af den registrerede indsats i 2010 er således på timer mod budgetteret Foreningens regnskaber er igen blevet revideret af revisionsfirmaet Nejstgaard & Vetlov. 1.8 Regionale programmer Vi har i 2010 aktivt støttet de regionale enheder inden for foreningen. Herunder er stillet budgetter til rådighed. Der er afholdt halvårlige koordineringsmøder. Følgende regioner er godt i gang: Region Nord for Nord- og Nordvestjylland Rita Andersen, RIA COM - Programleder Dan Sletten, Spar Nord Bank Knud Jørgen Poulsen, DEIF Heidi Boye, Migatronic Kirsten Kokholm, KMD Region Midt for Midtjylland Frederik Mølgaard Thaysen, Syddjurs Kommune- Programleder Jan Blicher Persson, Flextronics Søren Gormsen, Favrskov Kommune Jesper Askov Møller Pedersen, IBC Project Management Anne Iversen, Studentermedhjælper Region Syd for Sydjylland og Fyn Klaus Gorm Jensen, Lego Company- programleder Margit Kudsk, KMD Jytte Rabæk Schmidt, MVR Consult Anne Marie Damgård, IBC Project Management Anette Papuga, LM Glasfiber Kuno Richard Hansen, Danfoss Færøsk Projektledelse der fungerer som region inden for DPL Árni Jakobsen, Sofus M. Jakobsen - programleder Kári Dal-Christiansen, SMI Storatjørn Regin Hammer, Hammer Consulting Robert Vilhelmsen, Føroya Banki Heini Hátún, DPL 1.1 / Årsberetning

9 Hver Region har valgt en koordinerende regionalgruppe, som har kontakten til foreningsdirektøren og sekretariat og som er ansvarlig for at følge foreningens retningslinjer og for forvaltning af eget budget. Regionernes arrangementer fremgår af årsrapportens afsnit Young Crew Gruppen Young Crew bestod i 2010 af Christian Gehler, Brian Greve og Josefine Skotte Andersen. Rollen som programleder er varetaget af Josefine Skotte Andersen. Young Crew var repræsenteret i Region Syd, som har afholdt to seminarer og i København, hvor der ikek har været afholdt arrangementer i I forbindelse med IPMA World Congress i Istanbul blev der afholdt Young Crew Workshop, hvor Young Crew Denmark var repræsenteret. Foruden fagligt udbytte og inspiration, var formålet at videreføre og udbygge samarbejdet mellem YC Denmark og de øvrige YC på tværs af landegrænser. DPL 1.1 / Årsberetning

10 2.1 Behovsafklaring Afklaring af tendenser og behov inden for ledelse af pgennemførte i 2008 en medlemsundersøgelse. Resultater heraf blev hvad angår 2009 indarbejdet i årets handlingsplan. Som led i Projekt Vision 2015 er vurderet, om andre resultater af undersøgelsen kan nyttiggøres for perioden Public Relations Under ledelse af Finn Djurslev er der i årets løb arbejdet på at udbygge samarbejdet med Ingeniøren og andre medier. Resultatet er bl.a. 2 heldagsarrangementer samt et udvidet samarbejde med Tidsskriftet. 2.3 Samarbejdsaftaler Foreningen har i årets løb videreført samarbejdsaftalen med IDA Lederforum og Dansk IT. Desuden har DPL assisterer SCKK, Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling med afholdelse af et netværksforløb for repræsentanter for omkring 15 statslige organisationer, der ønsker at forbedre deres brug af projektformen med tilhørende projektledelse. DPL 1.1 / Årsberetning

11 2.4 Informationsmateriale Informationsmaterialet om DPL har omfattet fornyede udgaver af profilbrochuren, seneste projekttidsskrift, seminarinvitationer samt materiale fra vores internationale kontakter. En præsentation af foreningen er ajourført og kan hentes på foreningens website. 2.5 Udstillinger Foreningens udstillingsvæg er løbende blevet ajourført og står til daglig på Symbion. Endvidere findes roll-up bannere om foreningen disse stilles gerne til rådighed for interesserede. 2.6 Medlemshvervning I årets løb er der arbejdet videre på at hverve flere medlemmer. Resultatet er dog en netto medlemstilbagegang fra ved udgangen af 2009 til godt ved udgangen af Altså et fald på 4% - mod en stigning i 2009 på 1%, i 2008 på 7%, i 2007 på 14% og i 2006 på 6%. Tilbagegangen skyldes især, at enkelet virksomheder med store gruppemedlemskaber har valgt at reducere antallet af medlemmer. Midlerne til medlemshvervning har været følgende: Distribution af projekttidsskriftet til åbne kurser i projektledelse. Informationsmateriale til uddeling ved møderne. Udsendelse af projekttidsskriftet til mindst ikke-medlemmer. For at intensivere hvervningsarbejdet har en gruppe bestående af Hanne Dorthe Sørensen og Lene Larsen planlagt en målrettet indsats over udvalgte grupper. DPL 1.1 / Årsberetning

12 3.1 Mødeplanlægning Mødeprogrammerne har været koordineret af Helene Harild fra sekretariatet. Dato Titel Antal Evaluering Deltagelse i 26 gennemførte seminarer og gå-hjem-møder 950 4,2 3.2 Nordjylland 21. jan Gå-hjem-møde Årsmøde 21 4,2 18. maj Halvdagsseminar Siemens Wind Power 17 4,3 22. juni Gå-hjem-møde Nordkraft 17 4,2 14. okt. Halvdagsseminar Projektets styrke 15 4,4 25. nov. Gå-hjem-møde Jul i Region Nord 24 4,5 3.3 Midtjylland 10. febr. Gå-hjem-møde Årsmøde i Midt 20 4,3 22. april Halvdagsseminar Projektkultur 23 4,3 21. sept. Halvdagsseminar Sprængfarlige estimeringer 29 3,8 10. nov. Gå-hjem-møde Train as you fight Sydjylland og Fyn 27. jan. Halvdagsseminar Målfastsættelse 28 4,6 27. jan. Gå-hjem-møde Årsmøde i Syd 15 4,4 08. juni Halvdagsseminar Drop perfektionismen 22 4,4 3.5 Færøerne 2. marts. Gå-hjem-møde Årsmøde på Færøerne maj Heldagsseminar Nordisk Projekt om virtuelcafe sept. Gå-hjem-møde Færøsk folketælling Manntal dec. Gå-hjem-møde Penta flytning af IT systemer fra Elektron til SDC 45 DPL 1.1 / Årsberetning

13 3.6 Hovedstaden og Sjælland 15. jan. Halvdagsseminar Kompetenceudvikling 7 4,0 03. marts Gå-hjem-møde Netværksmøde for certificerede 37 4,1 17. marts Halvdagsseminar Konflikthåndtering 11 4,3 12. april Heldagsseminar NLP Teknikker 20 4,6 20. maj Halvdagsseminar Kommunikation og adfærd i projekter 10 4,3 27. maj Halvdagsseminar Risikostyring 26 4,0 02. juni Halvdagsseminar Kompetenceudvikling 10 4,0 3.7 Young Crew Events 10. maj. Seminar Syd Kom godt i gang med projektet 12 4,0 22.nov. Seminar Syd Projektets fremdrift 14 3,8 3.8 IPMA certificerede mødes 02.marts Netværksmøde Inspirationsmøde i København 37 4,1 28.sept. Netværksmøde Inspirationsmøde i Fredericia 18 4,1 3.9 Årligt projektforum 02. marts Halvdagsseminar Omsorgsfuld ledelse også i projekter 80 4,2 DPL 1.1 / Årsberetning

14 3.10 Konferencer med Ingeniøren 27. april Heldagsseminar Managing across boundaries 83 4,0 13. okt. Heldagsevent Projektværktøjsdagen 275 4,1 DPL 1.1 / Årsberetning

15 4.1 Medlemssekretariatet Der er i gennemsnit dagligt besvaret 40 telefoniske henvendelser og modtaget og besvaret 200 henvendelser pr. mail. 4.2 Medlemsudsendelser Sigtet har været jævnligt at oplyse medlemmerne om, hvad der sker inden for projektledelse i Danmark, Norden og det øvrige udland, så foreningens medlemmer er velinformerede. Der har i årets løb været 4 medlemsudsendelser pr. post. Dertil kom 8 elektroniske medlemsbreve. For regionerne er desuden udsendt nyhedsmails til lokale medlemmer, som generel information og med oplysning om kommende arrangementer. 4.3 Foreningens website På vores website er artikeldatabasen blevet udbygget den giver medlemmer mulighed for at søge i artikler fra tidsskriftet fra 2004 på hhv. forfatter, emne, bladnummer og NCB-kompetenceelement. I årets løb har der i alt været omkring besøg og sidehenvisninger. 4.4 Projekttidsskriftet Projekttidsskriftet er udkommet 4 gange i det forgangne år i oplag på 5000 eksemplarer. Temaerne har været henholdsvis Februar: April: August: November: Når projektlederen tænker forretning Globalisering Teambuilding trivsel i projekter giver bedre resultater Konflikter og kriser i projekter Udgivelsen er forestået af redaktionsgruppen med John Thomsen som ansvarshavende redaktør, samt Morten Jørck, Finn Djurslev, Steffen Moe, Hans Mikkelsen, Anette Zobbe, Tanja Schou Hartmann, Birgitte Munk Zino og Ulla Blankholm. Anders Fisker har varetaget annoncesalget og Anna Falcon har stået for layout. Tidsskriftet har i 2010 modtaget et tilskud fra foreningen på kr samtidig med, at foreningen dækker alle udgifter til distributionen. DPL 1.1 / Årsberetning

16 4.5 Projektrum Foreningens eget mødelokale på Symbion blev midt på året ændret til en kontorarbejdspladsen med et minder mødebord. Kontoret her har været bemandet ugentligt fra mandag til torsdag. PÅ kontoret kan der hentes informationsmateriale, tidligere udgaver af tidsskrifter samt eksemplarer af foreningens publikationer. 4.6 Projektlitteratur Oversigten over dansk litteratur om projektledelse samt indekseringen af udvalgte bøger er løbende blevet ajourført og udbygget. Endvidere er påbegyndt udarbejdelsen af en tilsvarende indeksering af udvalgte bøger på engelsk. Der er arbejdet videre med at udbygge projektbibliotek i kontoret på Symbion. DPL 1.1 / Årsberetning

17 I 2010 har i alt 750 været tilmeldt IPMA Certificeringen, hvilket bringer det samlede antal tilmeldte til IPMA Certificering af projektledere i Danmark op på over Antallet af udstedte certifikater inkl. re-certificering fordeler sig med totalt 20 på Niveau A, 490 på Niveau B, på Niveau C og på Niveau D. Certificeringsprogrammet fungerer som et selvejende program med ansvar over for bestyrelsen. Certificeringsstyregruppen har bestået af: Jens Laugesen, formand for styregruppen og medlem til marts Beth Tranberg, medlem af styregruppen og formand fra marts Djon Andersen, medlem af styregruppen Poul Juul, medlem af styregruppen Kjeld Vognsen, medlem af styregruppen fra august Mads Hjortkjær, medlem af styregruppen fra august Morten Fangel, leder af certificeringsprogrammet. Morten Fangel har fortsat været certificeringsleder mens Eva Riis var administrator for Niveau C, Allan Krüger-Jensen for Niveau B og Morten Fangel for Niveau A. DPL 1.1 / Årsberetning

18 Under Projektforum den 2. marts i København blev offentliggjort, hvem der blev Årets Certificerede Projektledere på Niveau B, C og D. De udpegede var: Niveau B: Marianne Dahl, Danske Bank Niveau C: Ann-Dorte Fladkjær Nielsen. Jyske Bank Niveau D: Dorte Rosenbæk, H.J. Hansen Holding I løbet af 2010 er disponible ressourcer ud over driften af certificeringsordningerne brugt på at udvikle og forbedre ordningen med assistance fra blandt andre Kurt Ærenlund Petersen, John Thomsen, Michael Boe Sørensen og Per Frank Povlsen: Videreføre samarbejdet om certificering med den norske og svenske forening. Deltage i det internationale samarbejde om nye IPMA retningslinjer for certificering. Forberedelse og gennemførelse af IPMA s femårige validering af den dansk ordning Udbygge retningslinjer for praktisk administration på de fire niveauer. Ajourføre en samlet Certificeringshåndbog med procedurer og værktøjer. Videreudvikle de benyttede opgaver ved skriftlige eksamener. Træne certificeringsordningens stab på nu 51 assessorer. DPL 1.1 / Årsberetning

19 6.1 Forskningsformidling Mette Lund har forestået årets indsats på området i samarbejde med Mubashar og Stine P. P. Nielsen. Der er lagt et stort arbejde i at skabe liv omkring det nyudviklede site til formidling af forskningsresultater og anden litteratur på engelsk. Sitet findes under udvikling på foreningens site og er koblet op på et tilsvarende IPMA site. 6.2 Metodeudvikling Gruppen har omfattet Morten Fangel (programleder), Espen Fuglsang, Steen V. Petersen, Allan Krüger-Jensen, Kurt Ærenlund Petersen, Mikkel Lundstrøm, Mogens Roholm Aundal og Jesper Garde Schreiner. Indsatsen i 2010 har omfattet følgende: Publicering i februar af en ny udgave af Competencies in Project Management, som er en nye National Competence Baseline for Scandinavia (NCB) Færdiggørelse af en tilsvarende udgave Kompetencer i projektledelse, som er den danske National Competence Baseline, (NCB) og publicering heraf i august. Afholde heldagsseminarer med titlen Kompetenceudvikling for projektledere, hvor der trænes i at anvende selvvurderingsværktøjet. Antal deltagere og opnået evaluering er nævnt under Seminarer. Deltage i ISO samarbejdet om frembringelse af en international vejledning i projektledelse. I begge de to nye NCB er er det nye især et helt nyudviklet afsnit om ledelsesadfærd. 6.3 Uddannelsesregistrering På basis af et af IPMA udviklet koncept for registrering af uddannelsesprogrammer i projektledelse blev i sommeren 2009 lanceret et tilbud til uddannelsesarrangører om at få programmer registreret og publiceret på foreningens website. Formålet har været at gøre det nemmere for medlemmer og andre at finde frem til egnede uddannelsesprogrammer. I januar blev der indgået de første aftaler om følgende 6 uddannelsesprogrammer: Act2Learn se Fangel Consulting se IBC Project Management se Implement Projektlederuddannelse se Mannaz Projektlederuddannelse se Peaks Projektlederuddannelse se DPL 1.1 / Årsberetning

20 6.4 Project Control gruppen Gruppen har i 2010 holdt 4 gruppemøder med skiftende sammensætninger af deltagerne: Djon Lind Andersen, Carsten Wredstrøm, Lars Ahlmann, Henrik Goldschmidt, Jesper Schreiner, Martin Clausen, Peter Luke og Joachim Kattrup. Gruppens arbejde i 2010 har som planlagt været fokuseret på afholdelse af et halvdags seminar om Risikostyring i Projekter som blev afholdt i maj 2010 med stor succes. Seminarrækken om Risikostyring i projekter fortsætter i Øvrige aktiviteter har været fokuseret på planlægning af og bidrag til Symposiet 2010, hvor der blev afholdt et seminar om Kompleksitet i Projekter og en hel strøm om Cost Engineering baseret på Total Cost Management. Muligheden for en certificeringsordning for Cost Engineering er ikke blevet konkretiseret yderligere. Der bør tages endelig stilling til disse planer i Andre interessegrupper Der er i årets løb ikke taget initiativ til etablering af nye interessegrupper. 6.6 Mulig dansk projekt award I 2009 blev gennemført et forstudie, der havde som formål at afklare, hvordan en dansk Project Award baseret på det af IPMA udviklede koncept for både internationale og nationale awards vil kunne gennemføres. Endvidere var opgaven at afklare, hvilken interesse der i danske virksomheder er for en sådan ordning. I 2010 er videreført sonderingerne af interessen for at indføre ordningen samtidig med at der er fulgt med i den internationale udvikling på området. DPL 1.1 / Årsberetning

21 Under overskriften Kunsten at lede projekter i en kompleks virkelighed blev den den november i København afholdt Symposium Projektledelse Symposiet var samtidig være årets NORDNET Symposium og det tiende danske symposium om projektledelse siden det første blev afholdt i Både hvad angår indhold og antal deltagere blev arrangementet en succes. Den sammenfattende vurdering blev på 4,6 på skalaen fra 1 til 5 og i alt var der 325 på deltagerlisten inkl. deltagere i enkelte dele af programmet. Åbningen af Symposiet fandt sted på Københavns Rådhus den 11. november om aftenen se billedet. Siden var der erfaringsudveksling i gruppe på en restaurant i Tivoli. Selve konferencen fandt sted i Ingeniørhuset på Kalvebod Brygge i København. DPL 1.1 / Årsberetning

22 Her følger en oversigt over de 21 halvdagsseminarer og de opnåede evalueringer: Planlægge, evaluere samt organisere projektledelse 1. Sørg for match mellem projekt og projektleder ( ) 3,9 2. Håndter projektets indledende fuzzy front end ( ) 4,0 3. Få evaluering af projekter til at fungere ( ) 3,8 4. Skab flow-tilstand i projektet fra start og undervejs( ) 3,8 Udøve overordnet og løbende projektledelse 5. Involver deltagerne i re-formulering af mål og indhold ( ) 3,8 6. Skab god mødekultur i projektet ( ) Skab succes med kunde og leverandør i samme båd (3.5) 4,3 8. Tilpas din ledelsesstil til projektdeltagerne ( ) 4,6 Lead and perform the Project Management In English 9. Assess and influence the complexity of the project ( ) 4,3 10. Focus on behavior when managing a virtual project ( ) 3,7 11. Scale the project management to fit the project ( ) 4,5 12. Make sure the project owner knows what to do ( ) 4,5 Lede virksomhedens projektportefølje og programmer 13. Kom godt i gang med ledelse af projektporteføljen (5.4) 4,1 14. Etabler det professionelle projektledelseskontor (5.3) 3,9 15. Porteføljeledelse at the cutting edge (5.4) 4,1 16. Realiser forretningsgevinster gennem programledelse (5.5) 4,1 Udvikle virksomhedens måde at lede projekter 17. Foretag modenhedsvurdering det fokuserer forandringstiltag (5.1) 4,1 18. Få mere nytte af virksomhedens projektmodel ( ) 3,8 19. Kom fra klogere til dygtigere projektledere (5.6) 4,1 20. Kom godt I gang med Projekt Bedre Projektledelse (5.6) 3,8 21. State-of-the-art on cost management by international experts 4,1 Økonomisk fungerer tiltaget som en selvejende enhed i forhold til foreningen. DPL 1.1 / Årsberetning

23 8.1 IPMA International Project Management Association Morten Fangel har varetaget foreningens interesser over for IPMA sekunderet af Lasse Made fra foreningens bestyrelse. Også Finn Djurslev har deltaget aktivt i at formidle det internationale samarbejde. Omkring 8 danskere deltog i november i IPMA 2010 World Congress i Istanbul. I alt deltog omkring 800 i kongressen. I IPMA organisationen var Anders Perez Madsen formand for IPMA Young Crew Board frem til mens Morten Fangel har været medlem af IPMA Education & Training Board. Endvidere har Morten Fangel været leder af at indføre IPMA Registrering af uddannelser i ti lande. 8.2 ICEC International Cost Engineering Council Carsten Wredstrøm er foreningens repræsentant i ICEC, og er samtidigt valg som Senior Vice Chairman for ICEC. ICEC fungerer som en paraply organisation for 48 nationale projektleder- og project control foreninger på verdensplan, med henblik på at fremme samarbejde og udvikling af professionerne er forløbet med regionale aktiviteter i de 4 regioner på verdensplan og en World Congress, der blev afholdt i Singapore. Foreningen var repræsenteret i Singapore og var vært for Region 2 mødet for Europe & Near East, der blev afhold i forbindelse med Symposiet. Tilstedeværelsen af repræsentanter fra ICEC i København blev udnyttet til at gennemføre seminar 21. og plenum D2 på Symposiet med success. Erfaringer fra ICEC om Project Control certificering vil blive anvendt som grundlag for dette indsatsområde i Project Control gruppen. 8.3 NORDNET Netværket for Projektforeningerne i Norden Morten Fangel og Lasse Made har repræsenteret foreningen i NORDNET. Endvidere har Finn Djurslev taget aktiv del i det nordiske samarbejde. NORDNET har holdt styrelsesmøder i marts, juni og november i København. Fra 2007 har landene på skift taget vare på administrationen. Det land, der står for næste års NORDNET Symposium, varetager formandskabet. Følgelig har Danmark i 2010 varetaget formandskabet med Lasse Made som formand. 8.4 GPM Gesellschaft für Projekt Management Indsatsen med at udbygge samarbejdet til GPM er forestås af Anne Marie Damgård. DPL 1.1 / Årsberetning

Referat af Generalforsamling 2006

Referat af Generalforsamling 2006 Referat af Generalforsamling 2006 Mødetid: Mandag d. 6. marts 2006 kl. 16:00 18:00 Sted: Tivoli Deltagere: Ca. 35 medlemmer Referent: Helene Harild Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

Vedtægter - godkendt ved generalforsamlingen 2007

Vedtægter - godkendt ved generalforsamlingen 2007 Vedtægter - godkendt ved generalforsamlingen 2007 1 Introduktion Foreningens navn er Dansk Projektledelse, som kan forkortes til DPL. Foreningens internationale navn er " Danish Project Management Association".

Læs mere

IPMA Certificering IPMA 3-2-4 / 14-10-03

IPMA Certificering IPMA 3-2-4 / 14-10-03 1 Jesper Garde Schreiner Senior konsulent i Fangel Consulting A/S Med i ledelsen af Dansk Projektledelse Redaktør på tidsskriftet Projektledelse Administrator på Eksklusive Netværksgrupper for IPMA Certificerede

Læs mere

Indbydelse til aktiv medvirken giver ekstra udbytte af symposiet!

Indbydelse til aktiv medvirken giver ekstra udbytte af symposiet! Indbydelse til aktiv medvirken giver ekstra udbytte af symposiet! Hold indlæg ved Symposiet og bliv tilknyttet en aktiv temagruppe Tag som indlægsholder del i gratis seminarrække før Symposiet Bliver samtidigt

Læs mere

Vedtægter godkendt ved generalforsamlingen 2014

Vedtægter godkendt ved generalforsamlingen 2014 Vedtægter godkendt ved generalforsamlingen 2014 1 Introduktion Foreningens navn er Dansk Projektledelse, som kan forkortes til DPL. Foreningens internationale navn er "Danish Project Management Association"

Læs mere

Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4

Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4 Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4 Februar 2010 september 2010 4. Uddannelsesprogram Uddannelse i projektledelse 1+2 & 3+4 Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse (NCB) udgør den røde

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Dansk Projektledelse. Handlingsplan (Version 1.0)

Dansk Projektledelse. Handlingsplan (Version 1.0) Dansk Projektledelse Handlingsplan 2017 (Version 1.0) Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Foreningen generelt... 4 3. Udviklingsprojekter... 5 4. Kommunikation og Markedsføring... 6 5. Arrangementer...

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Projektledelse 4 Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Når alt kommer til alt, er der én, der skal gå forrest. Projektledelse 4 stiller skarpt på din ledelsesadfærd som projektleder og afdækker

Læs mere

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed NORDNET 2010 NORDNET 2010 is this year s Nordic Conference on Project Management. One complete stream of the conference programme is in. See page 12. Invitation til Symposiet Projektledelse 2010 / NORDNET

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Introduktion Henrik Timm Præsentation i tremandsgrupper 3 minutter Hvad kendetegner den kompetente projektleder? Morten Fangel Grupperne prioriterer mellem værdier af / succeskriterier

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

IPMA Certificering af projektledere på dansk

IPMA Certificering af projektledere på dansk Efterår 2008 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Information om IPMA Certificering på engelsk Se www.danskprojektledelse.dk Dansk Projektledelse,

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Evaluering af mål for 2012 Mål A og B At fastholde og udbygge indsatsen overfor de frivillige tilknyttet IF Limone, således at der sker en fortsat rekruttering samt

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Dansk Projektledelse Strategiplan 2016 2020 (Version 1.3) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EXECUTIVE SUMMARY... 3 2. INTRODUKTION... 4 2.1 INDLEDNING...4 2.2 BAGGRUNDEN FOR STRATEGISK PLANLÆGNING...4 2.3 STRATEGIPROCESSEN

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

IPMA Certificering af projektledere på dansk

IPMA Certificering af projektledere på dansk Efterår 2011 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Information om IPMA Certificering på engelsk Se www.danskprojektledelse.dk Dansk Projektledelse,

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Generalforsamling d. 5/2 2010

Generalforsamling d. 5/2 2010 Generalforsamling d. 5/2 2010 Valg af dirigent Formandens beretning Klubaften Januar/februar/Marts 15/2 2009 Havtur LF Waders Afd. Fyn Til premiere fiskeri i Odense å/fjord Sildetur til Aalborg havn Hornfisketur

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. november 2015, kl i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. november 2015, kl i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. november 2015, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Repræsentantska bet: John Bach, Kirsten Haugaard, Jytte Dræby, Susanne Bech Uldahl, Jørgen Juul, Anette

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup. Henning Bøgh Holtov, Tina Willer-Jensen

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup. Henning Bøgh Holtov, Tina Willer-Jensen Repræsentantskabsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Repræsentantskabet: John Bach, Kirsten Haugaard, Jytte Dræby, Susanne Bech Uldahl, Anette M. E. Jensen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 20. november 2012, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 20. november 2012, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 20. november 2012, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Til stede: John Bach, Kirsten Haugaard, Jørgen Juul, Kim Boch, Peter Just Larsen, Eva Werner,

Læs mere

KREDS 11 s JULESTÆVNE

KREDS 11 s JULESTÆVNE STARTLISTE til KREDS 11 s JULESTÆVNE Søndag d. 13-12-2009 eftertilmelding under stævnet Har du ingen makker, så tilmeld dig alligevel, så skal jeg prøve at danne par af singlerne :-) Husk at du skal spille

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse

Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse Morten Fangel, civilingeniør, HD formand for metodegruppen i Dansk Projektledelse og Andreas Pérez-Madsen, civilingeniør projektleder

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

DDS Østjylland Vinterturnering 15 m 2008/2009 Standardpistol

DDS Østjylland Vinterturnering 15 m 2008/2009 Standardpistol DDS Østjylland Vinterturnering 15 m 2008/2009 Standardpistol Kl 1 1.rd. 2.rd. 3.rd. 4.rd. 5 rd. De 3 bedste Total 1 24801 Lars Gregersen 901 0 286 278 0 0 286 278 0 564 Kl. 2 1.rd. 2.rd. 3.rd. 4.rd. 5

Læs mere

Tak til Carsten for hans tid i bestyrelsen, og til Frank for hans støtte til landsholdet gennem mange år. Gaver følger.

Tak til Carsten for hans tid i bestyrelsen, og til Frank for hans støtte til landsholdet gennem mange år. Gaver følger. Årsmøde d. 15.6.2013 Deltagere: Lisbeth Hansen, Jørn Engvang,, Jens Erik Nielsen, Marianne Poulsen, Steen Storgaard, Susanne Hasselgren, Bjørn Walby, Simon Bank, Svend Borggren, Kurt Nielsen, Kent Hielscher,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Dagsorden kommunikationsgruppen Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Mødedeltagere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Mikkel Mørk

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

Temamøder Der har med succes været afholdt en række temamøder over flg. emner:

Temamøder Der har med succes været afholdt en række temamøder over flg. emner: Referat Årsmøde 2007 i Bygherreforeningen 25. april 2007 kl. 15-18 Borgergade 111, 1300 København K 0. Deltagere 29. maj 2006 Ud af 37 tilmeldte mødte 22 op til årsmødet. Endvidere var revisor Bo Madsen

Læs mere

Udvikling og tendenser i projektledelse

Udvikling og tendenser i projektledelse Udvikling og tendenser i projektledelse VIA University College Danmarks største professionshøjskole 2.100 medarbejdere 17.000 studerende VIA Erhverv VIA Pædagogik og Samfund VIA Sundhed VIA Efter- og Videreuddannelse

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010.

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Mødedato: Lørdag d. 8. maj 2010 kl. 10:00-14:00 Mødested: Mødedeltagere: Referent: Horsens

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00 Billettype Bo Brassøe 1 Christian Poulsen 1 Jacob Hørbye 1 Mathias Fuglsang 1 Thomas Mølbjerg Jørgensen 1 Alex Brøndum 1 Anders Borregaard 1 Bjørn Bundgaard Jensen 1 Casper Hansen 1 Christian Jungersen

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

DAI Idræt For Sindslidende Arbejdskonference Munkebjerg 28. april en verden af gode oplevelser

DAI Idræt For Sindslidende Arbejdskonference Munkebjerg 28. april en verden af gode oplevelser DAI Idræt For Sindslidende Arbejdskonference Munkebjerg 28. april 2010 www.dai-sport.dk en verden af gode oplevelser DAI Idræt For Sindslidende Arbejdskonference 28. april 2010 Program 09.30 10.00 Ankomst

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013 Bedømmelsesudvalgets beretning for 213 Aflagt ved DSMFs generalforsamling 24. maj 214 For 213 har 91 personer indsendt CPD-indberetning, hvilket er en fremgang på fire personer i forhold til 212. Skemaerne

Læs mere

Det store overblik 2015 Raklev (17/4/2015) HOLD TRÆNER TLF MOBIL MAIL

Det store overblik 2015 Raklev (17/4/2015) HOLD TRÆNER TLF MOBIL MAIL jyjs@novonordisk.com, Fodboldudvalg/formand Johnny Jensen 4400 40684574 ditteogjohnny@hotmail.com Fodboldudvalg/kontingent/Næstformand/ Drengeudvalg Peter Thornsen 4400 25144649 thornsen@ka-net.dk Fodboldudvalg/herresenior

Læs mere

Velkommen til møde i Erfagruppen Epos HR. Onsdag den 26. september 2012 på Comwell Middelfart

Velkommen til møde i Erfagruppen Epos HR. Onsdag den 26. september 2012 på Comwell Middelfart Velkommen til møde i Erfagruppen Epos HR Onsdag den 26. september 2012 på Comwell Middelfart Agenda 09.00 09.15 Registrering og morgenbrød 09.15 09.30 Velkommen v/ Ann Langballe Madsen, Netværkschef 09.30

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

PRINCE2 Foundation og Practitioner

PRINCE2 Foundation og Practitioner PRINCE2 Foundation og Practitioner Projektstyring både i teori og praksis Kurset giver dig et komplet indblik i og kendskab til PRINCE2 -metoden. Du gennemgår et intensivt forløb, der forbereder dig til

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 10. oktober 2011, kl. 19.00 Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 10. oktober 2011, kl. 19.00 Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 10. oktober 2011, kl. 19.00 Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Leif Gade Heller, Steffen Bargholz, Mogens Olsen,

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling 2014, AquaDjurs as. Mødedato: 9. april 2014, kl

Referat. Ordinær generalforsamling 2014, AquaDjurs as. Mødedato: 9. april 2014, kl Referat Ordinær generalforsamling 2014, AquaDjurs as Mødedato: 9. april 2014, kl. 15.30. Mødested: Fornæs renseanlæg. Mødedeltagere: Hovedaktionær Norddjurs Kommune: - Jan Petersen. - Hans Erik Husum -

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Danish Fashion Institute 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Danish Fashion Institute. Fonden driver også virksomhed under navnet DAFI

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015 Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.15 Sådan arbejder jeg med projekter v/lene Mikkelsen

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

IDA Bygningsfysik Referat

IDA Bygningsfysik Referat IDA Bygningsfysik Referat Møde: Generalforsamling Dato: d. 29. marts 2016 kl. 17.45-18.45 Deltagelse: Carsten Rode, Nicolai Høgenhav Hoffmann, Ruut Hannele Peuhkuri, Martin Morelli, Eva Møller, Sana Saleem,

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

LAG Nord. Årsrapport for tiden CVR-nr Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14.

LAG Nord. Årsrapport for tiden CVR-nr Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14. CVR-nr. 35 96 70 79 Årsrapport for tiden 24.09.14 31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14. april 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere