Nyt fra bestyrelsen Af Poul Ammentorp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra bestyrelsen Af Poul Ammentorp"

Transkript

1 0 1

2 Indhold Nyt fra bestyrelsen 3 Wayfarertrading 19 Generalforsamlingensreferat 5 WM 2010 Hvem skal med? 20 W-halvmodel Valdemar Slot 8 Int. Wayfarerrally i Bretagne 21 Nye medlemmer 9 Lokal W-miljø? 25 Kalender 10 Vintersejlads hvordan? 27 Wellness-JA DA 11 SWS DVD oversigt 33 Skovgaard-Mortensen 13 SWS udvalg 34 DM 2009 i Farum 1 14 SWS kontaktpersoner 35 DM 2009 i Farum 2 18 Bestyrelse 35 W-nyt udgives af Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning, der er klasseklub for Wayfarersejlere i Skandinavien. Redaktør: Jørgen F. Hansen, Ordrupvej 23, Charlottenlund Layout: Jørgen F. Hansen Materiale til bladet sendes til eller pr. post til redaktøren på ovenstående adresse. Tryk: Vester Kopi A/S, Odense Oplag: 450 eksemplarer. Deadline for næste W-Nyt 1. marts 2010 PR pakker Sekertæren sender gerne en PR-pakke til interesserede, indeholdende et par numre af W-nyt. Sekretærens mail: Medlemskab af SWS opnås ved at indbetale kontingent for 2010 kr. 250,- på SWS girokonto Forsidefoto : Fra Internation Rally i Bretagne Foto: Poul Ammentorp Nyt fra bestyrelsen Af Poul Ammentorp Nu er sejlsæson 2009 ved at være arrangementer, som SSS har afholdt for forbi, og de mest entusiastiske er os, har konstateret stor deltagelse. gået i gang med at sejle vintersejlads. Årsagen til at vælge weekenden før Vores kapsejladssekretær Søren Svarre Rantzausminde til DM er, at det åbner giver i dette nummer gode råd omkring mulighed for at sende en nykåret sikkerhed og påklædning til dem af jer, Danmarksmester til VM i England. som ikke har prøvet dette endnu. Endvidere vil DM give rigtig god Vi kan nu se fremad på aktiviteterne træning med sejlads i store felter, samt som kommer Den største begivenhed sejlads i et område med strøm og er, at der afholdes VM for Wayfarer, bølger, noget som mange af os hvor det UKWA som er vært. Også her søsejlere kan have glæde af at få noget er vores ihærdige kapsejladssekretær erfaring med. Søren Svarre ankermand. Du finder flere Kapsejladssæsonen sluttede af med oplysninger om VM i dette nummer. afdansningsbal i Hellerup Sejlklub, På PR siden har bestyrelsen planer om som med 15 tilmeldte joller også var at deltage i Båd i Bella Centeret pænt besøgt. Udstillingen er berammet til 27. februar Rantzausminde blev lidt af et til den 7. marts. Vi vil få brug for tilløbsstykke i år med omkring 47 joller frivillige entusiastiske Wayfarer sejlere, liggende for svaj udfor campingpladsen. som har lyst til at være med til at få Vejret var rigtigt flot i dagene op til udstillingen op at stå. Hvis du kunne RM, så mon ikke det var det, som fik så tænke dig at give en hånd med så mange til at pakke jollen, familien og kontakt venligst Poul Ammentorp, som campingudstyret og drage tidligt af indtil videre har førertrøjen på mht. at få sted. Jeg har aldrig før set så mange nedsat en arbejdsgruppe omkring Båd i telte allerede fredag, inden det går i Bella. gang søndag. Når sæsonen går på hæld, kan man Der var også i år sørget for et god skue bagud og gøre status. fællestelt, som denne gang havde fået På kapsejladssiden kan vi konstatere den bedst tænkelige placering med en flot fremgang, som kulminerede med udsigt over det skønne Svendborg DM i Farum Sejlklub, hvor der var 34 Sund. Det er en rigtig god beslutning, joller tilmeldt. Vi var i tilmeldte at arrangere et fællestelt med indbygget joller til DM også i Farum Sejlklub, så vi fadølsanlæg, og hvor vi afhold festaften kan konkludere at Wayfarer klassen er med musik og sang. Sangen forsvandt tilbage for fuld kraft. ikke op i den blå luft, den fik teltet og For ikke at miste momentum er stemningen til at løfte sig. næste års DM planlagt i Weekenden Rantzausminde udvalget vil satse på forud for Rantzausminde, hvor Svendborg samme koncept i Sunds Sejlklub (SSS) velvilligt har Generalforsamlingen havde også glæde sagt ja til at være arrangør. Det er vi af teltet, idet en pæn regnbyge trak rigtig glade for fordi, vi fra tidligere henover, imens vi var i fuld gang. 2 3

3 Ved generalforsamlingen var der valg til bestyrelsen, og i denne forbindelse ønskede Charlotte Redin (pigen fra Fyn), at holde en pause fra bestyrelsen, fordi hun gerne vil koncentrere sig om at færdiggøre en efteruddannelse. Der skal lyde stor tak til Charlotte for mange års deltagen i bestyrelsen samt for mange hyggelige heldagsmøder, hvor du har lagt hus og forplejning til. Vi håber, at du har lyst til at være med igen, når du er klar. Charlotte har på eksemplarisk vis fundet en entusiastisk afløser til posten i bestyrelsen, idet hun havde talt med Hanne Voss (også en pige fra Fyn), som gerne ville være med i bestyrelsesarbejdet. Hanne blev efterfølgende valgt på generalforsamlingen, og da hun er medlem af Svendborg Sunds Sejlklub, har hun allerede formået at få DM til Svendborg Sunds Sejlklub, hvilket er rigtigt godt gået! Tak til Hanne fordi du så frisk er trådt ind i bestyrelsen. Referat fra generalforsamlingen kan du finde andetsteds i W-nyt eller på vores hjemmeside. Internationalt Rally 2009 var en stor oplevelse for os som deltog. Hanne Voss har skrevet en beretning med billeder herfra, som du også finder i dette blad. Til slut vil jeg igen minde jer nok om, at vi har et medlemsblad W-nyt samt en hjemmeside, som meget gerne modtager billeder og beretninger fra dig om dine oplevelser. Kvaliteten og interessen for W- nyt og hjemmesiden afhænger meget af hvad henholdsvis redaktøren og Webmasteren modtager fra medlemsskaren. Derfor fat blyanten eller tastaturet og musen og skriv lidt til W-nyt eller hjemmesiden om, hvad du fik ud af sejlsæsonen I ønskes alle en hyggelig vinter, som helt sikkert vil byde på FED sejlads for de ihærdige. Skandinavisk ayfarer Sammenslutning Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 9/ Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Revideret regnskab for det foregående kalenderår forelægges til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Forslag fra WIC til ændring af Class Rules 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det følgende år 7. Valg af bestyrelse 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Referat: Ad 1 Bjarne Manstrup fra Samsø blev valgt til dirigent Ad 2 Formandens beretning vedlægges som bilag. Beretningen blev godkendt. Ad 3 Kassereren gennemgik i hovedtræk tallene. Forsamlingen godkendte regnskabet. Ad 4 Ingen forslag modtaget Ad 5 Der er to forslag fra WIC. 1. Ændring af WIC s vedtægter. 2. Ændring af Klasseregler for Wayfarer så de også omfatter MK4. Ændringerne til WIC s vedtægter samt til klassergelerne har kunnet ses på hjemmesiden siden d. 3/ Forslag 1: Poul Ammentorp kommenterede WIC s ændringforslag til WIC s vedtægter med reelt er der tale om en opdatering således at WIC s vedtægter er tidssvarende copyrightholder nævnes ikke mere. bl.a. er stemmereglerne blevet ændret således at UKWA ikke alene kan bestemme. Det gør det mere interessant for andre nationale klasseorganisationer i at engagere sig. De nye regler er godkendt i de øvrige klasseorganisationer Forslag 2.: Chefmåler Jesper Friis redegjorde kort for forløbet omkring klassereglerne, og orienterede forsamlinge om tiltag til at få åbnet for mulighed for at ændre andre modeller af Wayfareren således at man kan opnå samme fordele som ved MK4. Endvidere vil man hvor det er muligt undgå at referere til officielle tegninger som ikke er tilgængelige, men forsøge at erstatte dette med eksakte mål. Pga. kalenderforskydning mht. generalforsamling har SWS s bestyrelse på foreningens vegne godkendt den nye WIC s vedtæg og de nye klasseregler. Generalforsamlingen tilsluttede sig herefter bestyrelsens beslutning omkring WIC s vedtægter samt de ændrede klasseregler. Ad 6 Oplæg til budget, ligesom nyt kontingent på 250,00 kr blev godkendt. Ad 7 Poul Ammentorp,,John Goltermann, Fie Goltermann, Thomas Raun-Petersen, Søren Svarre, Jesper Nothlev, Henrik Nothlev, Heinz Dieter Lützenkirchen blev alle genvalgt Hanne Voss blev valgt, da Charlotte Redin ønskede ikke genvalg. Ad 8 Arne Stahlfest blev genvalgt Hygge i fællesteltet Foto: Søren Svarre Ad 9 Der fremkom fra flere sider kritik af kvaliteten af de nye mk4-joller. Poul Ammentorp opfordrede til, at man klager skriftligt til forhandleren med kopi til bestyrelsen. På denne måde kan SWS bestyrelse få sagligt indblik i hvordan fejlene håndteres og rettes. Slutteligt udtrykte Poul Ammentorp tak Bjarne Manstrup for hverv som ordstyrer, samt tak alle for det store arbejde, der gøres i foreningen, herunder ikke mindst af redaktørerne af wayfarer.dk og W-nyt. Herefter sluttede generalforsamlingen. Referent: Thomas Raun-Petersen 12. juli

4 Bilag 2: Formandens beretning (ved Poul Ammentorp) : Jubelåret 2008 Sidste års Rantzausminde Wayfarer træf var lidt af et tilløbsstykke. Det var jubelåret for Wayfareren (50 år), for SWS (40 år) og for RM (30 år). Det blev fejret på behørig vis med festivitas på Lystfartøjs museet på Valdemar slot for Wayfarerens 50 år, RM 30 år blev fejret om aftenen med 150 personer til middag og fest i det store fællestelt. SWS 40 år blev fejret af et pænt antal sejlere, som på trods af en truende vejrudsigt, var landet på stranden på Nordkysten af Ven. Jeg har tidligere på bestyrelsens vegne udtrykt stor tak til alle som hjalp til med at festliggøre jubelåret. Jeg mangler imidlertid at takke Joel Bøgh for hans poetiske bidrag til festen, hvor han havde lavet endnu en Wayfarer sang: Hvorfor er vinden så lunefuld, så kan I selv gætte melodien, den skal synges på. Joel har lagt mange timer i at få poesien til at hænge sammen, og vi kan nu glæde os over at have endnu en sang, vi kan føje til Wayfarersangbogen. Bedre sent end aldrig, stor tak til Joel Bøgh. Tursejlads: Praktisk Sejlads-weekend I lighed med 2008 er der også i år arrangeret praktisk sejlads weekend op til Rantzausmindetræffet. Det er et af SWS rigtig gode tilbud til nye sejlere og mange har været rigtig glade for at deltage. Selv om det kun er en weekend og man næppe er fuldbefaren skipper når man er kommet igennem denne, så er det alligevel med til at skabe en tryghed og et godt sømandskab omkring Wayfarerjollen. Tak skal der lyde fra bestyrelsen til arrangøren Thomas og til alle som har givet en tjans med som instruktører. Rantzausminde 2009 På generalforsamlingen 2008 var der enighed om, at det var en god ide med et fællestelt, og at teltet ville styrke det sociale liv på pladsen. Bestyrelsens RM udvalg har sørget for at det er blevet en realitet, og så kan vi under eventuelt drøfte om det er noget som skal fortsætte. Vi skal blive bedre til at organisere vores mest samlende aktivitet RM, og sikre at der er kompetente skippere som vil lede vores morgenmøder uden at det behøver at være Tordenskjolds soldater eller bestyrelsen som må holde for! Internationalt Rally august 2009 Afholdes i år i Frankrig, nærmere betegnet i Bretagne. Der er på nuværende tidspunkt 60 personer tilmeldt, og det fordeler sig således: Belgien (2), Canada (2), Danmark (8), Frankrig (11), Holland (16), Storbritannien (17), USA (4) Kapsejlads Vi fik ved sidste generalforsamling valgt Søren Svarre som kapsejladssekretær, og megen ros skal Søren have for at få kapsejladsarrangementerne og kalenderen op at stå i god tid. Nu mangler vi blot, at Søren bakkes op af kapsejlerne således at deltagerantallet igen kommer op på et niveau, hvor det er interessant for klubberne at arrangere kapsejladser for Wayfarer. Situationen med deltagerantal er ikke helt tilfredsstillende, men det går den rigtige vej. DS-DM 2008 Med 12 joller til start kunne vi ikke leve op til kravet i DS statutter, hvor der i mindst én start skal være 15 eller flere joller til start. Andre kapsejlads aktiviteter: Stævne i Herslev 30. august, blev aflyst pga. ingen vind. Kapsejlads træningslejr i Farum (10 Joller) Stævne i Roskilde (12 tilmeldte) SM i Præstø (21 tilmeldte) Tærø rundt (5 deltagere) PR- fronten: SWS har deltaget på bådudstilling i Fredericia. Her blev den nye MK4, udlånt af Skovgaard-Morten, udstillet. Der var rigtig god interesse for Wayfarerjollen i det nye design. Stor tak til arrangører og hjælpere ved udstillingen Wayfarer MK4: Salget ser ud til at gå ganske godt. Der er ifølge Skovgaard Mortensen solgt 16 kapsejlads riggede joller og én tur jolle. WIC. Ændrings forslag til Vedtægt for WIC er blevet godkendt af alle de nationale Wayfarerklasseorganisationer. Ændrings forslag til klasseregler Wayfarer så MK4 er kommet med er også godkendt i alle lande. SWS har i foråret 2009 overdraget sekretærposten (reelt er det en formandspost) til Nordamerika hvor Uncle Al har taget over. Med den nye struktur for WIC som er blevet vedtaget har alle nationale W-organisationer nu to medlemmer. Da meget af WIC s arbejde drejer sig om klasseregler for Wayfarer vil det være naturligt at det er det enkelte lands chefmåler som automatisk bliver medlem af WIC. Revisor. Tak til Arne Stahlfest for den ildhu og det store arbejde som bliver lagt i at sikre at SWS er en solid og økonomisk velfungerende forening. W-nyt og wayfarer.dk Igen vil jeg opfordre alle til at sende beretninger fra Wayfarer aktiviteter eller samlinger det være sig tur eller kapsejlads og meget gerne med billeder til vores redaktør. Hjemmesiden wayfarer.dk udvikler sig hele tide, Vores webmaster Jesper Nothlev har integreret værktøjer så det er nemt at lægge en billede beretning på hjemmesiden. Brug dog Wayfarer Forum, hvor dine forslag og ideer kan bringes frem, som kan være med til at gøre vores forening endnu bedre. Til Slut: Tak til alle som i løbet at året har gjort en indsats for SWS og Wayfarerjollen. Vi forsøger i 2009 med en helgardering ved at afholde DS-DM i Farum Sejlklub hvor der er en hel del aktive kapsejlere. d. 1. juli er der 16 tilmeldte joller hvoraf de 8 er fra Farum. Vi håber på at vi kan komme op på 25 joller til start, så er du til kapsejlads så er det snart sidste udkald for tilmelding til DS-DM i Farum

5 W-halvmodel på Valdemar Slot Af Jens Konge Rasmussen Lars Vibskov, som bl.a. har udført den flotte restaurering af W950 udstillet på Danmarks Museum for Lystsejlads på Valdemar Slot, har længe syntes at der manglede en Wayfarer halvmodel på museet. K.H. Jensen fyldte 80 år i januar, og den anledning har Lars benyttet til at fremstille en halvmodel af W950 som via Ken er overdraget til museet. På billedet ses Ken med den flotte halvmodel. Overdragelsen skete ifm. Rantzausmindetræffet, hvor dagens tursejlads meget belejligt gik til Valdemar Slot. Selvom vinden var i det friske hjørne, var der næsten 20 joller som klarede den friske sejlads frem og tilbage gennem Svendborgsund. De mange Wayfarer på stranden ved Valdemar slot Foto: Jens Konge Rasmussen Velkommen til nye medlemmer Ken med halvmodelle Foto: Jens Konge Rasmussen Esbjerg W Thomas Krogsgaard Esbjerg Jørgen Mathiesen Esbjerg W 5436 Bjarne Lindqvist Fyn W 5440 Allan C.E. Rasmussen Fyn W 3067 Michael Bat Finke Fyn W Jan Bang Toft Fyn W 5831 Stein Andersen Limfjorden W 9452 Poul Pedersen Østjylland W TimoPedersen Østjylland W 4814 Klaus Elias Nielsen Østjylland W 7751 Johnny Johannsen Sydsjælland W 5452 Hans Peter Ravn Vestsjælland W Nicolai Krøjer Westh 8 9

6 Kalender Dato Arrangement Sted Aktivitet Kontakt Telefonr. 3-4/7-10 DM Svendborg Kapsejlads 4-11/7-09 Rantzausmindetræf Svendborg Tursejlads Jens Konge R Generalforsamling Svendborg 17-24/7-10 VM England Kapsejlads Check kalenderen på for flere og opdaterede oplysninger samt for nye arrangementer WELLNESS JA DA Af Jesper Achton Friis Den helt store dille indenfor fritids beskæftigelse er Wellness ophold, som kan fås for priser til mellem 700 og 3000 kr. pr. person for en weekend med morgenmad, frokost, middag med lækre menuer og derudover diverse typer motion, spabad og samvær. Jamen det har vi da kendt til i Wayfarer kredse i årevis, og senest i Præstø sejlklub! Her var en masse ungdommelige mennesker troppet op for at nyde den dejlige natur og den ypperlige service, der blev ydet af glade mennesker fra lokalsamfundet. Der blev serveret stor morgen buffet og frokost pakker med lækre sandwicher og frugt samt konditions fremmende drikkevarer. Derefter var der alskens øvelser i tilrigning, søsætning og sejlads med indlagt spabad og lidt svømning. Efter en stormfuld lørdag dag på land og enkeltes små ture på vandet var der udsøgt middag med rødvin ad libitum (et godt mærke jeg kan anbefale) og sleep-in i forskellige variationer. Søndag oprandt med endnu en dejlig morgen buffet og frokost pakker, og derefter var der sørget for underholdning på vandet hvor teambuilding var det store tema. adresser til sekretæren Til brug for medlemslisten bedes klubbens medlemmer opdatere/oplyse deres adresse. Dette kan ske vil hjemmesiden - menu-punktet medlemskab - Ret adresse m.m. Du kan også sende en til til undertegnede på adressen: I emnefeltet bedes du skrive SWS-medlemsliste Her ses de nye sjællandsmestre forrest og i fin stil 10 11

7 Der var masser af spabad og svømning og øvelser i at få ens båd til at yde det mest utrolige. Efter et stort antal sejladser frem og tilbage på det smukke farvand var der så landgangs- og afrigningsøvelser og forfriskninger samt evaluering af de overståede strabadser. Til forskel fra de gængse Wellness tilbud så var der her desuden præmier til dem der havde gjort sig fortjent til det på den ene eller anden måde. OG ALT DETTE KOSTEDE KUN 350 KR: PR PAR (to personer). Det kan man da kalde konkurrence forvridning eller hva?? Well done Præstø Sejlklub. Sjællandsmesterskab for Wayfarerjoller i Præstø Juni 2009 Resultater Sejlnr. Rorsmand Gast 1. Løb 2. Løb 3. Løb 4. Løb 5. Løb 6. Løb SUM Søren Jensen Anette Hansen 2 [4] Ove Skovgaard- Mortensen Dennis Nielsen [4] Jørgen Overgaard Jens Kaaber 5 7 [7] Kim Søderlund Jesper Achton Friis [7] Tom T. Clausen Bjarne T. Clausen 4 3 [11] Steen Schubert Keld Forchhammer [9] Gert Svane Klaus Petersen [dsq] Poul Ammentorp Hector Robinson [14] Joel Bøgh Jon Kjartansson [11] Anne Jensen Thomas Raun- Petersen [14] Per Kalvig Søren Laursen 9 12 [14] Arne Rasmussen Allan Hansen [15] Elisabeth Geday Ulla Riber [dns] dns dns Stephan Nandrup-Bus Steen Ammentorp [dsq] 8 dnf dnf 8 dns Kim Lindhardt Claus Eriksen [dsq] dnf dns Jesper Strands Jonathan Løwert 8 [dnf] 9 dnf dns dns Claus Dahl Robert Ohlendorf [dns] dns Per Christoffersen Helle Hvorslev [dns] dns dns dns dns dns

8 DM 2009 for Wayfarer. Guld, Sølv og Bronze blev på Furesøen. af Poul Ammentorp Farum Sejlklub var i weekenden august arrangør af DM for Wayfarerjoller, hvor 34 joller deltog. Vejret var det flotteste sensommervejr med sol og kumulusskyer, men vinden var svag til jævn om lørdagen og svag til særdeles svag om søndagen. Den svage vind var med til at skabe spændende, men til tider også noget chancebetonede sejladser. Her kunne alle være med, og spilerne blev flittigt brugt og de gav et flot farvestrålede syn ud over den solbeskinnede Furesø. Trods det chancebetonede, så er det alligevel talentet som tæller, og førstepladsen og andenpladsen var der ikke på noget tidspunkt tvivl om. Guldet gik til Kim Søderlund og Jesper Achton Friis fra Farum Sejlklub, som med samlet 10 point havde sejlet helt suverænt. De nærmeste til at true deres førerposition var tidligere Danmarksmester Søren Jensen og Annette Hansen også fra Farum. De havde 13 point efter at serierne af sejladser var sejlet. Det gav dem sølvet. 4. pladsen gav bronzemedaljer og de gik til en ren pige besætning med Susanne Madsen og Elisabeth Geday fra Yachtklubben Furesøen, idet 3. pladsen gik til Michael og Mark McKechnie fra England, som var taget til Danmark med jollen W10610 med navnet Danegeld 5 for at være med ved Danmarksmesterskabet. I statutterne for DM står, at det kun er danske statsborgere eller personer, som har boet i Danmark i mere end to år, som kan vinde medaljer ved Danmarksmesterskabet. Derfor gik bronzemedaljerne til 4. pladsen. Det sociale samvær prioriteres højt af Wayfarersejlerne, så efter dagens sejladser om lørdagen var der festmiddag på Farum Marina hvor der blev serveret en herlig 3 retters menu med portioner som i størrelse passer til de sultne sejlere, og hvor der blev hygget med musik taler og Wayfarer sange. Vores gæster fra England Michael og Mark McKechnie som sluttede på en flot 3. plads Foto: Jens Fischer Fra præmieoverrækkelsen Guld: Jesper Friis og Kim Søderlund Bronze: Elisabeth Geday og Susanne Madsen Sølv: Anette Hansen og Søren Jensen Hjertingbådens Finn Friis gør spileren klar mens Thomas holder kursen. Bag Kaput ses Wild Lykke med Bronze vinderne Susanne Madsen og Elisabeth Geday Foto: Jens Fischer 14 15

9 16 17 DM i Wayfarer Endelig stilling den kl. 16:15 Overall Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 34, Scoring system: Appendix A Sejlnummer Bådnavn Rorsmand Gast Sejlklub R1 R2 R3 R4 R5 Nett 9355 Whistle Kim Søderlund Jesper Achton Friis Farum Sejlklub Cassiopeia Søren Jensen Annette Hansen Farum Sejlklub Danegeld 5 Michael McKechnie Mark McKechnie Shoreham Sailing Club Vild Lykke Elisabeth Geday Susanne Madsen Yachtklubben Furesøen Tumult Tom Clausen Bjarne Clausen Herslev Strand Sejlklub Woodie Poul Ammentorp Hector Robinsson Farum Sejlklub Wotium Gert Svane Klaus Petersen Kastrup Sejlklub Den Grønne Bjarne Lindquist Jan Stefan Tantholdt Nielsen Ho Bugt Sejlklub Steen Schubert Keld Forchhammer Farum Sejlklub Peter Sigetty Bøje Jonathan Andreas Sigetty Bøje Aarhus Sejlklub DNC Martin Hejlsberg Niels Friedrichsen K.D.Y Flyaway Joel Bøgh Jon Kjartansson Farum Sejlklub 35.0 DNF WIW Flemming Nielsen Henrik Frengler Farum Sejlklub Wilma Mogens Birkov Henrik Boe Pedersen Hellerup Sejlklub DNC Per Kalvig Søren Laursen Roskilde Sejlklub Sorte Slyngel Søren Kragh Jespersen Søren Bo Christiansen Sejlklubben Esrum Sø Way2go Kim Lindhardt Claus Eriksen Farum Sejlklub Stephan Nandrup-Bus Troels Nandrup-Bus Yachtklubben Furesøen DNC Søren Svarre Lauge Phillipsen Roskilde Sejlklub DNC Thomas Krogsgaard Finn Friis Ho Bugt Sejlklub Nausikaá Thomas Raun-Petersen Anne S. Jensen Skovshoved Sejlklub Wip Per Christoffersen Helle Hvorslev Farum Sejlklub Jesper Nothlev Bo Clausen Aarhus Sejlklub Rap Peter Salling Petersen Mads Lund Farum Sejlklub Jan Kjeldsen Jørgen Binzer Herslev Strand Sejlklub Get A Way Finn Bojsen Henrik Fur Andersen Ho Bugt Sejlklub Titotre Jørgen Øllgaard Martin Frandsen Oure OCS Plys Rune Stæhr Henrik Askou Roskilde Sejlklub Jørgen Iversen Thomas Almdal Farum Sejlklub 35.0 DNC DNC Puslingen Klaus Hansen Claus Dahl Roskilde Sejlklub DNC Hobittenbotten John Olsson Jørgen Vekslund Frederikssund Sejlklub DNC Morten Wittenkamp Tor Wittenkamp Farum Sejlklub Frida G Jesper Riege Jesper Bladt Jørgensen Farum Sejlklub Kraka Christian Stormark Lars Lyngeled Birkerød Sejlklub 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNF Scoring codes used Code Description Points DNC Did not come to the starting area 35 DNF Started but did not finish 35 OCS On course side at start or broke rule Sailwave Scoring Software 2.01 build 8

10 Danmarksmesterskab for Wayfarer 2009 Af Finn Friis Vi var 3 både fra Ho Bugt Sejlklub, som d. 21. august satte kursen mod Farum, for at deltage i årets DM for Wayfarer. Finn Bojsen og Henrik Fur i deres båd; Way 2 go, der var Bjarne Lindquist og Jan Nilsen i Den grønne, samt Thomas Krogsgaard med Finn Friis som gast i båden Kaput. Turen gik fra Hjerting fredag morgen for de 2 første hold, og 3. hold tog sig rigtig go' tid og ankom derfor lige til Pizza tid inde i Farum ved 22 tiden. Vejret var fint om fredagen, omend ikke meget vind, men der var håb for lørdagens og søndagens sejlads. Vejrudsigten sagde ca. 6m/s for lørdag, og senere søndag skulle der være ok vind. Vi var 2 hold, som havde tage telt med, og de blev slået op på bakken oppe i skoven ved Farum sejlklubs klubhus. Poul Ammentorp var så flink at komme med en nøgle, så vi alle kunne få adgang til deres klubhus og deres faciliteter. Bjarne og Jan kunne sove i deres autocamper på parkeringspladsen. Der blev rigget både til hele fredag eftermiddag og aften, i god ro og orden, med et par whisky sjusser og nogle medbragte bajere. Efter en god nats søvn var vi klar til start, med 5 sejladser, som skulle afvikles lørdag. Der var god vind den dag og vi klarede os alle ok. Lørdag aften var vi alle med til at holde en super fest, som var arrangeret af mange af Farum sejlklubs medlemmer. Det var en super fest, hvor der blev spist lækker mad og diskuteret og sunget Wayfarer viser med akkompagnement af Wayfarer Stompers forstærket med kor. Søndag stod vi igen op tidlig, til fint vejr, men ikke megen vind rørte sig. Alle de 34 både blev skudt til start kl. 10:30. Men desværre udeblev vinden fuldstændig, så der blev kun sejlet en enkelt sejlads den sidste dag, men DM sejladsen kunne afsluttes som værende gældende, da der dagen i forvejen var afholdt 5 sejladser, ret som der minimum skal være ifølge reglementet. Der blev delt fine præmier ud til alle deltagere ved stævnet, og solen skinnede og vinden tog til. Surt at den først kom så sent på dagen. Vi vil dog alle fra Hjerting gerne udtrykke vor fulde tilfredshed, med et super godt og professionel afviklet DM 2009 sejlads i Farum. Vi vil gerne sige Farum Sejlklub mange tak for deres store gæstfrihed. Turen tilbage fra Sjælland gik fint for os alle, og vi var tilbage i det Vestjyske igen, ved 23 tiden søndag aften... godt trætte, men meget glade for at vi tog til Sjælland og fik os en på opleveren. Wayfarer Trading Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 15, 2920 Charlottenlund Tel: , Giro: , Bank: Mast, Proctor,grå Mastespor 270 Mastebolt, stål Ø 8mm 240 Svanehals smal/fast 1.040/400 Mastestol Sallingshorn, blå, pr. stk endestykke, justerbart, pr. stk. 185 Vant og stag, 3mm, pr. stk. 330 Vantbeskytter, 190 cm, pr. stk. 30 Windex 290 Vimpel/ fastgørelse 170/150 Fald Wirefald m. sjækel til storsejl Luge 375 Ageterluge mk I/mk II 3.320/3.400 Faldstrammer til storsejl 220 Lugepakning mk II, gummi/silicone 150/410 Storsejlsfald, 5 mm tov mk I, gummi/silicone 100/250 Wirefald m. sjækel til forsejl 355 Siliconelim 380 Faldstrammer til forsejl 390 Rund forluge med gevind og O-ring slået tovværk som forfang til wirefald 70 - O-ring 70 Bom Proctor, grå Lang slæde til montering af bomnedhal 390 Slæde med øje, til montering af blokke m.m. 140 Endestykke til bom Spiler Spiler Tapered stage, Ø 38mm/Ø 42mm 700/810 Endestykke til stage 210 Kile til ophal 65 Fald 120 Skøde i en længde, afstrømpet i enderne,6/4 mm 370 Wireløkke til parkering af stage 240 Storsejl & forsejl Storsejl m. rude, opdriftslomme, 1 sæt rebeøjer Genua med rude, wire i forlig Genue med rude, snor + løjerter i forlig Fok med wire i forlig Rulle til forsejl (Tromle & topsvirvel) 900 Sejlpinde pr. stk 150 Montering af hurtigreb/opdriftslomme 1.200/900 Tov til hurtigreb 80 Skødning Storsejlsskøde, 8 mm, afstrømpet i enden 280 Centerskødningsblok 900 Centerskødningsblok m. kuglelejer træklods til montering 250 Forsejlsskøde m. skinne, frølår og skødevogn Pressenning Heldækkende mki/mk II cockpit Skift af velcro 800 Vognsøm incl. fastgørelse, pr. stk. 10 Jollevogn Varmgalvaniseret, meget lav Hjul til jollevogn, pr. stk. 360 Sværd Sværd af plywood, 18/20 mm, 4,5 kg Gummipakning til kølbolt, 2 stk., Ø 8/10 mm 50 Bøsning til kølbolt, Ø 8/10 mm 130 Bremse/stopklods 230/150 Ror Rorblad, 15/18/20mm plywood 950 Rorhoved, aluminium, incl. rorbeslag Rorpind aluminium Rorpindsforlænger, 84/103 cm 385 Diverse Dørk, 9 mm ulakeret, plywood, sæt Bundprop med gevind 45 Overtræk til bådruller 200/350 kg 460/550 Bailer 720 Hængestrop 220 Håndtag, plywood/mahogni 195/340 Kølbånd, aluminium, pr. meter 160 Alle priser er i DKK incl. 25% moms. Ret til prisændringer forbeholdes. Pakning og forsendelsesomkostninger er ikke indregnet i priserne. Åbningstid efter aftale. Landevejstrailer udlejes, joller transporteres. Se billeder af varer m.m. på

11 WM 2010 Hvem skal med? Af kapsejladssekretær Søren Svarre. Alle er velkomne, så det er bare med at få gasten, båden og familien klar! I 2010 er det englænderne, som afholder WM. Arrangementet afholdes i Weymouth på Sydkysten, hvor der i 2012 afholdes OL-sejladser. Dvs. vi har virkelig muligheder for at boltre os i nogle fantastiske omgivelser på land og vand. Englændernes ambitioner er store, og alle er velkomne det vil sige man skal ikke kvalificere sig. Der er selvfølgelig lagt op til konkurrence men også til at gøre dette arrangement til en hyggelig begivenhed. Første race dag er 19. juli, men registrering, måling og test race starter Luftfoto af Weymouth på Englands ydkyst fra 17. juli. Selv om der er noget tid endnu til startskuddet lyder, så er det nok nu de enkelte både skal booke pladsen i egen kalender og søge om grønt lys i familieplanlægningen. Jeg vil opfordre de som tænker på gøre turen til at lade sig forhåndsregistrere på Wayfarer.dk. Når vi ser, hvor mange som vil af sted, så vil kapsejladssekretæren forsøge at skaffe nogle fornuftige færgepriser. Ligeledes påtænkes det af vi kan afholde en træningslejr i foråret, hvor vi f.eks. kan prøve kræfter med lidt bølgesejlads og andre spændende sager. Fremkom meget gerne med forslag til mig vedrørende træningslejr, hvis du har noget på hjertet på dette område. Om at være til Internationalt Wayfarer Rally i Bretagne og at gå på bunden af havet Af Hanne Voss Kunne det ikke være spændende at ta med til Internationalt Rally i Bretagne, sagde ham, som sad ved siden af mig til generalforsamlingen på Rantzausminde-træffet. Poul havde lige fortalt, at der stadig var 2 ledige pladser. Jo, helt sikkert, svarede jeg og inden jeg nåede at tænke om det overhovedet kunne lade sig gøre, sagde Hugo som han hed jamen, skal vi så ikke tage sammen derned. Nu har jeg ikke for vane at tage på ferie med fremmede mænd. Men det lød jo godt og en mand, som sejler Wayfarer-jolle er selvfølgelig en helt ok rejsekammerat. Så jeg sagde, ja tak. Træffet startede søndag d. 2. august og varede en uge. Det blev afholdt i Paimpol, en lille havneby nordvest for St. Malo. Det viste sig, at vi begge havde haft en meget naiv ide om, hvor langt der var til Bretagne. Det var ikke bare lige ned til Frankrig og så lidt til højre. Der var km! Men så var der rig lejlighed til at lære hinanden at kende. Hugo medbragte sin jolle W og jeg mine sejl W Vi kørte meget tidligt torsdag morgen. Det gik glat ned igennem Europa med 80 i timen. I Holland kom vi så til at køre lidt for stærkt 4 km viste det sig, for vi blev stoppet af politiet og måtte straks aflevere 20 Euro i bøde. Det siger sig selv, at betjentene ikke var Wayfarersejlere. Efter en overnatning i Lille ankom vi sent fredag eftermiddag til campingpladsen,: Panorama de Rohou. Den levede helt op til sit navn, for der var en fantastisk udsigt over vandet til skær og små klippeøer. Efter vi havde slået teltet op, bredte panikken sig imidlertid. Vi havde hverken mad eller vin. Vinen var næsten det værste. Men det var der heldigvis råd for. Ejeren af campingpladsen, en gæv ældre søulk gik ned i sin cave og fandt en god flaske til os, som vi nød sammen med udsigten over vandet. I løbet af aftenen begyndte vi nu at undre os lidt, for var det ikke, som om de der klippeøer var blevet meget større, siden vi ankom. I løbet af den tid, som det ta r at drikke en flaske rødvin det er selvfølgelig relativt i dette tilfælde, gik det forholdsvis hurtigt, havde vandet trukket sig flere meter tilbage og totalt ændret vores udsigt. Det var et fascinerende scenarie og tidevandet blev et gennemgående tema til forundring og betagelse resten af ugen. Bretagne er meget anderledes end det, de fleste af os nok forbinder med Frankrig. Her er ingen vinstokke, bjerge eller eksotiske sydfranske palmer. Det er landligt og rustikt og præget af beliggenheden ud til Den Engelske Kanal og Atlanterhavet. De typiske huse er stenhuse med skifertag og overalt er der helt fantastisk smukke hortensiaer. Og de blå og lyserøde blomster står smukt til stenfacaderne. Enhver som har bare lidt 20 21

12 kendskab til hortensiaer ved også, at de elsker fugtighed og det får de i Bretagne. Det regner 1 meter om måneden lidt mindre i august, så vi var heldige. Men at hænge tøj til tørre, kan man godt glemme. Lørdag, satte nogle af os jollerne i vandet. Vi kørte ned til havnen og blev mødt af et besynderligt syn. Det var en havn uden vand! Bådene stod på deres køl eller lå på siden og bøjerne stak 10 m op i vejret og vi kunne ved selvsyn konstatere, at der var absolut grund til at respektere de isolerede fareafmærkninger. Vi riggede jollerne til og i mellemtiden var der så kommet vand i havnen. Det var en meget speciel og fremmed oplevelse af sidde der i vores lille Wayfarer og sejle mellem klipper og Tørlagt naturhavn skær i Bretagne. Vi skulle ikke så langt bare lidt ind af floden til sejlerskolen, hvor vi fortøjede jollerne til en mooring. På grund at strømmen måtte vi fortøje både for og agter. Vi var selvfølgelig spændte på at møde de andre Wayfarer-sejlere. De kom fra Frankrig, Holland, England, USA, Canada og Belgiens eneste Wayfarer-sejler var også repræsenteret. Fra Danmark var vi Mette og Bent, Elof og Karen og selvfølgelig Poul og Irene. Vi var ca. 50 deltagere. Og her fik jeg virkelig udvidet min Wayfarerhorisont. Vores jolle kan bruges til at sejle på meget mere end søer og i Svendborgsund. Der var franskmænd, som havde sejlet ved New Foundland og i Venedig her vil jeg klart fortrække Venedig. Og et engelsk par havde da sejlet i Danmark fra Sæby til Læsø og videre til Marstrand og direkte tilbage, altså Marstrand-Sæby 14 timer over Kattegat. Det er altså sejt. Og måske er der faktisk også flere vikingegener i omløb i England end hos os. For englænderne sejlede konsekvent med bare ben, lige meget hvordan vejret var og rigtig varmt var det ikke selv var jeg iført de lange fra Helly Hansen det meste af ugen. Mandag morgen begyndte vi så på en uge med fantastiske sejleroplevelser. Vi mødtes i sejlerklubben og fik dagens instruktioner af Gilles, som med underspillet fransk charme ikke kun stod for hele arrangementet men også hver dag dannede fortrop for de 20 joller og førte os ud på Wayfarereventyr. Hanne, Hugo og Happy Sailing Vi havde gode vindforhold - for det meste en perfekt jævn vind. Så var der selvfølgelig det med fugtigheden nogle dage var det meget fugtigt, men dog med sol indimellem. Vi sejlede i bugten omkring Paimpol mellem klipper og skær og små øer. Det var et smukt sejlfarvand, men det mest fascinerende var strømmen, som der var rigtig meget af på grund af tidevandet. Det gjaldt om at have styr på strømtabellen. Sejlturen gik hver dag ud til en bugt på en af øerne, hvor vi spiste vores medbragte mad. Tiden skulle overholdes for ellers var vandet forsvundet eller kørte den forkerte vej. Vi var der alle til punkt og prikke hver dag. Det gik næsten uhyggeligt hurtigt med tidevandets skiften. Vi var lige sejlet ind i en bugt og jeg hoppede i vandet for at holde jollen og mens Hugo lagde anker ud og tog sejl ned var vandet løbet ud af bugten og Hugo var altså hurtigt. Efter frokosten tog vi så en spadseretur på bunden af havet. Det var en besynderlig oplevelse. Mellem tang og sten sad der østers og muslinger lige til at plukke, hvis man turde. En kølbådsejer benyttede lejligheden til lige at få skrubbet kølen på sin båd det var smart. Og der gik vi så rundt en halv times tid og så det hele fra en lidt anden vinkel indtil vandet kom igen og vi kunne sejle der, hvor vi for lidt siden havde spadseret rundt. En af de sidste dage fik vi en rigtig strømoplevelse. Vi sejlede gennem en passage med klipper på hver side. Der var så meget strøm, at vi bare blev suget igennem. Det var helt vildt. Faktisk krydsede vi, men det var strømmen som skabte vores vind og førte os igennem. Det var en ny og sjov oplevelse. Der var noget ved den måde at sejle på i Bretagne måske tidevandet og strømmen og det, at det var så anderledes end at sejle herhjemme, som gjorde, at vi havde de store smil fremme det meste af tiden. Det var bare rigtig sjov sejlads. Der var naturligvis også indlagt sociale arrangementer i programmet. En aften var vi alle på fiskerestaurant og fik masser af østers og muslinger og lokale fiskespecialiteter. Det var godt! Underholdningen stod the International Wayfarer Stumpers for. Det var Sue fra UK på guitar og vores helt egne Poul, selvfølgelig også på guitar og Elof på klarinet og vi sang med. Det var en rigtig hyggelig aften

13 Et andet højdepunkt var havnefesten i Paimpol, som er den største i hele området. Der var mange tusinde mennesker og hele havnen var pakket med gamle træbåde. Vi gjorde vores Wayfarer-entré på rad og række, da slusen blev åbnet og fik masser af opmærksomhed, da Poul trak trompeten frem og spillede Wayfarerens pris. Vi var også speciel guests i yachtklubben, som bød på en let anretning. En fin oplevelse, hvor der også var mulighed for at høre traditionelle bretonske sange og se de traditionelle danse, som alle generationer deltog i med stor entusiasmen. Den sidste aften var der fare-well Smuk sejlads mod fyret sammenkomst med musik og sang. Det trak ud, så fra min sovepose havde jeg fornøjelsen af at høre samtlige nationer istemme Imellem Esbjerg og Fanø. Det blev afslutningen på en fantastisk dejlig uge med masser af gode og anderledes sejleroplevelser og hyggeligt samvær. Næste år afholdes Internationalt Wayfarer Rally på Isle of Wight. Skal du med?? Hvordan får man gang i det lokale W-miljø? Af Søren Svarre En elefant kom marcherende hen ad edderkoppens fine spind, fandt at vejen var så int'ressant, at den byder op endnu en elefant. Det blev hurtigt til en lang række elefanter på udflugt, men hvordan er opskriften, hvis man gerne vil have gang i det lokale W-miljø og en lang række Wayfarerer ud at sejle? Vi bringer her et punktvis indblik i, hvordan Roskilde kom op i gear. Håbet er, at det kan inspirere andre, således at endnu flere byer kommer på W-landkortet. I Roskilde gik det således til (i nyere tid). En jolle kom til klubben, og savnede liv og kontakt med andre W ere. Et opsøgende arbejde indbefattende udarbejdelse af en mailingliste blev etableret og mails udsendt, for at se om ikke også andre havde disse lyster. En anden jolle kom til, med ønsket om at få gang i kludene. Et samlingsmøde i foråret 2008 blev sat på programmet, og fremmødet var rimeligt. Her debatteredes emner som tur og kapsejlads og generelt, hvordan man kunne lege sammen. I løbet af 2008 sæsonen blev der sejlet torsdagssejladser, og nye mandskaber dukkede frem på havnen for at tilslutte sig de både, som allerede var kommet ud af busken. Nye W-interesserede kom til, end da også folk med begrænset jolleerfaring. Fælles for alle var, at lysten til W-livet var udtalt. Opsummerende har en række elementer været i spil frem til at vi i dag har en 8-10 joller, som dyrker fællesskabet: Afhold et forårsmøde, hvor eksisterende og interesserede W ere indbydes. Aftal hvordan og hvornår der kan sejles sammen. Find en fast dag i ugen (kan være både kap og tur) Lav en mailingliste og lad en person stå for mailing af sejltider til de andre Brug sms til at holde hinanden up to date, når nogen sejler spontant Det er typisk en god idé, at sejle en fast dag, hvor ungdomsafdelingen også er på vandet, idet de sikkert udlægger en bane Aftal en dag eller to, hvor der i årets løb sejles en længere dagstur med madpakker Skriv på og tag billeder til Wayfarer.dk, W-Nyt og det lokale klubblad, så andre få øje på aktiviteten i jeres klub Hjælp nye W ere ind i klubben, mht. plads til jollen og mht. hvordan klubben fungerer Del din viden med sejlere, som du kan hjælpe op i niveau og spørg de, som ved mere end dig Vær opsøgende overfor sejlere, som måske har behov for input til at blive mere erfarne Byt fra tid til anden lidt rundt i jollerne, så de som har brug for erfaring kan lære fra andre 24 25

14 Brug kontaktpersoner i SWS til at finde frem til viden om de udfordringer I har mht. joller og teknik At få flere joller på vandet samtidig er næsten som at skulle sætte et fodboldhold. Dvs. der skal være en eller flere personer, som ringer til de andre for at koordinere og minde alle mand/kvinder om, hvornår der sejles. Det handler ikke om at presse de andre ud at sejle, men om at skabe lyst og stemning Brug din sejlklubs forskellige tilbud. F.eks. et kursus i navigation eller kapsejladsregler Skab tilslutning og lyst til at deltage i SWS aktiviteter som Rantzausminde og kapsejladser Vintersejlads er en oplagt måde at holde liv i sammenholdet gennem vinterhalvåret. Det lyder måske som en tosset idé. Men holder man fast i at sejle Fra DM i Farum Foto: Jens Fischer gennem efteråret, så finder man hurtigt ud af, at det også er muligt at sejle igennem til foråret. Husk dog altid, at være mindst to både på vandet og tænk over påklædning og sikkerhed (se beskrivelse af vintersejlads andet steds i dette W-nyt) Hvis I har lyst til at sejle kapsejlads, så vov at kaste jer ud i denne disciplin. Det er ikke så kompliceret som det umiddelbart kan forekomme. SWS kapsejladssekretæren (undertegnede) kommer gerne til jeres klub for at introducere til hvordan man kommer i gang. Og er der mange nok, som vil i gang med kapsejlads, så afholder vi et week end kapsejladsseminar Du er velkommen til at kontakte os i Roskilde for mere inspiration om hvordan der kan skabes liv i W-klublivet. Mwh. Søren Svarre (skriv gerne til mig via Wayfarer.dk). Hvordan sejler man vintersejlads? Af Søren Svarre Det korte svar er: Lige som man sejler sommersejlads man skal bare have lidt mere tøj på, og tænke ekstra på sikkerheden. Men hvorfor i al verden skulle man dog begive sig ud i jollen, når det bliver koldt? I Roskilde var svaret i 2008 meget enkelt, for vi var en 5-6 joller, som ikke kunne klare os igennem vinteren uden mindst en ugentlige sejltur på fjorden. Vi måtte bare prøve kræfter med vintersejlads. Vi bringer her Roskilde versionen af, hvordan vintersejlads kan realiseres. Det kan selvfølgelig gøres på mange måder, men læs nærværende som generelt input. Som voksenlærlinge ud i faget at sejle jolle, har udgangspunktet for os har været, at man anskaffede sig en forsørgerdragt også kaldet en tørdragt. Heldigvis bød 2008 på mange gode tilbud, så hurtigt lignede hele holdet en flok prof. redningsfolk klar til at stå ud. Under dragten er der god plads til de lange underdrenge og en fleece. Det er vigtigt at have et godt isolerende lag, for det tilfælde, at man skulle ende i vandet. Alle ved selvfølgelig godt, at vand leder varmen væk fra kroppen meget hurtigere end luften, men man bliver alligevel overrasket ved bare at tage en testsvømmetur selv i en tørdragt. Så på med skiundertøjet. Mht. tørdragter, så er det en god idé at være villig til at ofre de penge der skal til for at dragten er åndbar. Er den det, så vil man i stor udstrækning slippe for de værste svedeture, også når dragten bruges i det tidlige for- og efterår. Gummi- eller jolletøvler fungerer fint med tørdragten, men husk for alt i verden skisokkerne. Der er koldt i bunden af båden, og særligt hvis du får fødderne i vandet under søsætningen af jollen. Hovedbeklædning er naturligvis også vigtig. Personligt har jeg haft stor gavn af en skihue med vandafvisende egenskaber, og særligt hvis man sidder på gastepladsen på en blæsende dag med bølgesprøjt, så er vandtætheden rar. Handsker er også et vigtigt punkt. Fra 5-10 grader vil mange sikkert have nok varme i en langfingret neopren vinterhandske. Har man tendens til at fryse om fingrene, hvilket typisk forstærkes når de bliver våde, så se på Magic Marines vandtætte neopren handsker. De virker, og du kan rode rundt i vandet uden at blive våd og kold. Mht. anden form for sikkerhed end beklædning, kan der naturligvis siges mange ting. Vi gør følgende i Roskilde. Sejl med andre både, og aftal at holde lidt øje med hinanden Find om muligt et farvand, som er beskyttet Er det muligt at have en gummibåd med ud som følgebåd, så er det en god ting Træn kæntring og tømning af jollen inden vandet bliver rigtig koldt, så I har procedurerne frisk i erindring. Vær sikker (test), at jollen overholder opdriftkravene 26 27

15 Skulle I ende i vandet, så husk, at man kan bruge opdriften i vesten til at få et løft op i jollen. Når du ligger i vandet ved jollen, så skub dig ned i vandet, hvorefter du hurtigt trækker dig opad igen. Det kan give et hjælpende løft, når man skal op i jollen Lav evt. et par stigbøjler, som sidder i hver side af jollen, så det bliver ekstra let at komme op i jollen Husk en kniv, som gerne må kunne flyde. Vandet er koldt, og man kan blive nød til f.eks. at skære et spilerfald (i toppen), hvis man er kæntret Test din tørdragt fra slæbestedet. Dvs. svøm lidt rundt for at sikre dig, at dragten er tæt og for at fornemme, hvor meget isolering der skal til for at kunne Danmarksmestrene i fuld fart Foto: Jens Fischer ligge i vandet i længere tid Sidst men ikke mindst, sejl sikkert Placer evt. opdrift i storsejlet, så masten ikke går i havbunden efter en kæntring Det var et par ord om erfaringerne fra Roskilde. Hvis du føler anledning til at tilføje eller lignende, så start en tråd på Wayfarer forum. Inden længe vil vi hvis tiden tillader lave en lille inspirationsvideo på web en. S om sikkerhedsrepræsentant er jeg nok kommet til at fokusere meget på sikkerhed og ting som kan gå galt ovenfor. Afslutningsvis skal jeg derfor ikke glemme at fortælle, at vintersejlads ofte er en meget smuk oplevelse uden større prøvelser end dem vi møder om sommeren. God tur! Fra Ventræffet 2008 Foto: Søren Svarre Titel SWS DVD oversigt Tid År DVD nr DVD type + - DM Wayfarer på Ho Bugt, Esbjerg...01: Skandinavisk Mesterskab for Wayfarer-joller : W - DS Klassernesterskab 1988, Esbjerg...01: Wayfarer DM 1990, Egå...00: Wayfarer DM 1994 Egå...00: Wayfarer National & World Championship 1983, Hayling Wayfarer Worlds 1998, Egå...02: Rantzausminde : Rantzausminde : lnternational Wayfarer Rally Rantzausminde : Rantzausminde - Året rundt på campingpladsen...00: Tunø-tur 1992, Barometersejlads 1993:- Tur til Henry : Wayfarer the Movie...01: W-trim - McNamara Canada : Full Speed Ahead - Bånd 1: Mast- og sejlkontrol...02: Full Speed Ahead - Bånd 2: Trim sejl...02: Full Speed Ahead - Bånd 3: Sejladsteknik rundt på banen...01: Full Speed Ahead - Bånd 4: Let vejr, hårdt vejr...01: Summer Cruise, Fra Skotland, over Færøerne til Norge...00: Kapsejladsseminar - Farum 2004, Ian Porter...01: Kapsejlasdseminar - Farum 2000, Mc Namara...00: Du kan finde flere oplysninger på

16 SWS udvalg Tursejladsudvalg: Hanne Voss Skovbostrand 4 E 5700 Svendborg Anne Vibskov, Svendborgvej 311, Højby DK-5260 Odense S, Ebbe Kildsgaard, Alsædtægten 21, st. Darum DK-6740 Bramming, Kapsejladsudvalg: Formand:Søren Svarre Per Christoffersen Bjarne T. Clausen Teknisk udvalg, målere Jesper A. Friis, chefmåler Lillevangsvej 66, 3520 Farum, Poul Meldgård, Skovbrinken 30, DK-3450 Allerød, Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16 DK-6715 Esbjerg N, Jesper Nothlev, se under webmaster Lars Rich Boserupvej 229, 3050 Humlebæk, Per Bigum, Egernvænget 27 Brøderup 4733, em Eivind Norrud, Seljeholtet 33 B N-1344 Haslum, WIC-repræsentant Poul Ammentorp, se bestyrelse Teknisk samling Jens Konge Rasmussen, Webmaster Jesper Nothlev Toftekjærsvej 9, Stjær, 8464 Galten, tlf.: Lån af bomtelt Bo Christensen Mosegårdsvej 68 DK-2820 Gentofte, SWS-Service, salg, PR Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 15 DK-2920 Charlottenlund, PR udvalg John Goltermann se bestyrelse. W-Nyt redaktion Se side 2. mail: Kontaktpersoner Aså Rolf Hartvig-Hansen Egå Jørgen Hededal , Esbjerg Jens Konge Rasmussen Esrum Sø Søren Kragh Jespersen / Furesøen Jesper Friis Hellerup Tom Damgaard Sydsjælland Jørgen Overgård Fyn Skive Sletten Skåne Norge Jørgen Gammelgård Nielsen Thorkil B. Mogensen Lars Rich Göran Skoog +46(0) Heinz Dieter Lützenkirchen +47 (6388) 1511 Bestyrelse Formand: Poul Ammentorp, Munkevej 29A, DK-3500 Værløse, tlf.: Næstformand: John Goltermann, Lange-Müllersvej Frederecia Kasserer: Fie Goltermann Lange-Müllersvej Frederecia tlf: Giro: Sekretær, medlemskartotek: Thomas Raun-Petersen Skovgårdsvej 15 DK-2920 Charlottenlund, Kapsejlads Søren Svarre Tursejlads: Hanne Voss Skovbostrand 4 E 5700 Svendborg Øvrige medlemmer: Jesper Nothlev se webmaster Heinz Dieter Lützenkirchen +47 (6388)

17 SWS co. Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 15, 2920 Charlottenlund. Danmark 32

Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 8/7-2010

Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 8/7-2010 Skandinavisk ayfarer Sammenslutning Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 8/7-2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Revideret regnskab for det foregående

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Deltagere på turen: Dame Recurve Maja Jager, Carina Rosenvinge Christiansen, Randi Degn, Anne Marie Laursen Herre Recurve: Bjarne Laursen, Steffen Torkildsen Dame

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 Nej det er ikke Vikingebroen, men Vikingetræf på Rødsand! En af sommerens varmeste og for mange af os en fantastisk oplevelse,

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Konkurrence: SØ 15 Lejrsang. Ophalervogne søges

Konkurrence: SØ 15 Lejrsang. Ophalervogne søges Oktober 2014 Konkurrence: SØ 15 Lejrsang På Sø 15 skal vi selvfølgelig have en lækker lejrsang! Hvis du har en sangfugl i maven, så skriv til sang@soe15.dk og få tilsendt de vilde konkurrencebetingelserne!

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan.

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan. Trekkeis.dk Ordinær Generalforsamling 23-02-2013 Referat 1.Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere: Dirigent: Susanne B. Thomsen. Referent: Tonny N Jensen Stemmetællere Michael S Muller og Morten

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere