Uddannelsesberetning Undervisningsfag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesberetning Undervisningsfag"

Transkript

1 Uddannelsesberetning 2016 Undervisningsfag

2 Indhold 1. Målopfyldelse Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1) Uddannelsens rammer og støttefunktioner (2.1.1) Trivsel (3.1) Antal produkter i UC Viden (4.3.1) Kvalitet i teoretiske studieaktiviteter (5.1.1) Karakterniveau for afgangsprojekter (5.4.1) Dimittendernes vurdering af uddannelsernes relevans (6.3.1) Prioritering af handletiltag Status på prioriterede tiltag Uddannelseschefens helhedsvurdering af den uddannelsesfaglige kvalitet... 9

3 1. Målopfyldelse 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1) Det har ikke været muligt at opgøre dette på sektorniveau, da indberetningerne ikke er foretaget på samme metodisk-organisatoriske fundament på de respektive UC er. 2015: UCL STÅ på undervisningsfag: 153, : UCL STÅ på undervisningsfag: 109,22 Analyse og opfølgning Der har været en nedgang i UCL s samlede aktiviteter på undervisningsfag. Det skyldes dels, at de store fag dansk og matematik, der trækker flest STÅ, har været gennemført i de første år efter reformen dvs. i 2014 og Dernæst skyldes det, at en af UCL s store samarbejdskommuner ikke har gennemført undervisningsfag i skoleåret 16/17. Tæt samarbejde med kommuner Kommunerne udarbejder kompetenceplaner og UCL indgår i tæt samarbejde for at sikre koordinering kommunerne imellem og skabe bedre mulighed for gennemførelse ud fra de kommunale behov. UCL vil fremadrettet udbyde flere fag i åbent udbud. Virkningen vil kunne ske fra Der er opnået støtte fra A.P. Møllerfonden til udbud af undervisningsfag indenfor historie. Effekt af samarbejde Det tætte samarbejde giver mulighed for - Særlig tilrettelæggelse målrettet kommunale behov - Nye afviklingsformer der indeholder vekselvirkning mellem teori og praksis gennem aktionslæring og samarbejde med eksterne læringsmiljøer (Åben skole) - At små fag får bedre mulighed for gennemførelse gennem kommunal deltagelse på tværs 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner (2.1.1) Opgøres via modulevalueringer for uddannelsen. Målet er, at mindst 75 % af respondenterne svarer tilfredsstillende eller derover på spørgsmål om læringsudbytte (spørgsmål 2) og praktiske spørgsmål (spørgsmål 8) Resultat af opgørelse (andel af respondenterne, der svarer tilfredsstillende eller derover på spørgsmål 2 og 8, angivet i %): 3

4 Spørgsmål 2: Har du efter din egen vurdering opnået læringsudbyttet/målet for modulet? Spørgsmål 8: I hvilken grad er du tilfreds med de praktiske forhold omkring uddannelsen (Studieadministration, lokaler, kantineforhold, studiemiljø, biblioteksmuligheder mv)? 77,8 % 77,6 % Målet er opfyldt. Af besvarelserne på spørgsmål 2 fremgår det, at 38 % af respondenterne har angivet, at de i høj grad eller i meget høj grad vurderer, at de har opnået læringsudbyttet/målet for forløbet. 39, 8 % af svarpersonerne har vurderet, at de i tilfredsstillende grad har opnået læringsudbyttet/målet for forløbet. Svarene på spørgsmål 8 viser, at 29 % af svarpersonerne i høj grad eller i meget høj grad har været tilfreds med de praktiske forhold omring uddannelsen. 48, 6 % af respondenterne har tilkendegivet, at de i tilfredsstillende grad har været tilfreds med de praktiske forhold omkring uddannelsen. Det skal bemærkes, at 22, 4 % af svarpersonerne gør opmærksom på, at de praktiske forhold (spørgsmål 8) i mindre grad og slet ikke er tilfredsstillende. Af de kvalitative svar (spørgsmål 10) fremgår kommentarer omkring manglende internetforbindelse, Fronter som er svær og for sene informationer vedrørende studiet. 1.3 Trivsel (3.1) Opgøres via modulevalueringer for uddannelsen. Målet er, at mindst 75 % af respondenterne svarer tilfredsstillende eller derover på spørgsmål om relationer (spørgsmål 5) Resultat af opgørelse (andel af respondenterne, der svarer tilfredsstillende eller derover på spørgsmål 5, angivet i %): Spørgsmål 5: Har samarbejdet fungeret mellem undervisere og studerende? 100 % Målet er opfyldt. Andelen af respondenter, der har svaret, at de i høj grad eller i meget høj grad har vurderet, at samarbejdet mellem undervisere og studerende har fungeret, er på 76 %. Andelen, der har svaret, at samarbejdet har fungeret i tilfredsstillende grad er på 24 % 1.4 Antal produkter i UC Viden (4.3.1) Målet om, at der skal være en årlig forøgelse af medarbejdernes produkter i UC Viden på 25%, kan ikke opfyldes. 4

5 Der er måleproblemer i forhold til dette mål, da det ikke lader sig gøre at måle præcist i forhold til hver enkelt uddannelse. Det skyldes, at undervisere underviser på flere uddannelser, ligesom en del undervisning varetages af undervisere fra vores grunduddannelser. Fremadrettet bør målet ændres, så opgørelsesmetoden tilpasses KomU.s kompleksitet mere konkret. 1.5 Kvalitet i teoretiske studieaktiviteter (5.1.1) Opgøres via evalueringer for uddannelsen. Målet er, at mindst 75 % af respondenterne svarer tilfredsstillende eller derover på spørgsmål om læringsudbytte (spørgsmål 2), studieaktiviteter (spørgsmål 3) og litteratur og materialer (spørgsmål 7). Resultat af opgørelse (andel af respondenterne, der svarer tilfredsstillende eller derover på spørgsmål 2, 3 og 7, angivet i %): Spørgsmål 2: Har du efter din egen vurdering opnået læringsudbyttet/målet for modulet? Spørgsmål 3: I hvilken grad oplever du, at forløbets studieaktiviteter har været velvalgt til opnåelse af modulets læringsudbytte/mål? Spørgsmål 7: I hvilken grad har valget af materialer, tekster og litteratur understøttet dit læringsudbytte? 77,8 % 89,8 % 89,6 % Målet er opfyldt. Respondenternes svar på spørgsmål 2 fremgår under punkt 1. 2 På spørgsmålet om i hvilken grad forløbets studieaktiviteter har været velvalgt til opnåelse af modulets læringsudbytte/mål (spørgsmål 3), har 46, 3 % af respondenterne svaret, i høj grad eller i meget høj grad, mens 43, 5 % har svaret i tilfredsstillende grad. På spørgsmålet om i hvilken grad valget af materialer, tekster og litteratur understøtter læringsudbyttet (spørgsmål 7), svarer 52, 8 % i høj grad eller i meget høj grad. 36, 8 % svarer, at det gør valget af tekster mv. i tilfredsstillende grad. 1.6 Karakterniveau for afgangsprojekter (5.4.1) Dette målepunkt gælder ikke for Undervisningsfag, da der ikke finder afgangsprojekter sted på uddannelsen 1.7 Dimittendernes vurdering af uddannelsernes relevans (6.3.1) Opgøres via evalueringer for uddannelsen. Målet er, at mindst 75 % af respondenterne svarer tilfredsstillende eller derover på spørgsmål om relevans for praksis (spørgsmål 6) Resultat af opgørelse (andel af respondenterne, der svarer tilfredsstillende eller derover på spørgsmål 6,angivet i %): 5

6 Spørgsmål 6: I hvilken grad har forløbet styrket dine forudsætninger for at reflektere over og evt. ændre din praksis? 91,6 % Målet er opfyldt. 64, 5 % af respondenterne har svaret, at de i høj grad eller i meget høj grad mener, at forløbet har styrket deres forudsætninger for at reflektere over og evt. ændre deres praksis. 27, 1 % svarer, at deres forudsætninger er styrket i tilfredsstillende grad. Af de kvalitative besvarelser under spørgsmål 10 understøtter nedenstående kvalitative udsagn respondenternes opfattelse: Min undervisning er nu helt anderledes end tidligere eleverne giver også udtryk for dette. 2. Prioritering af handletiltag 1) Design af uddannelsen og studiemæssige rammeaftaler Indledningsvis skal det nævnes, at undervisningsfag i en videreuddannelseskontekst tager afsæt i studieordningen for læreruddannelsen med baggrund i reformen af læreruddannelsen LU I forbindelse med reformen ændrede linjefag navn til undervisningsfag og styres ikke længere af CKF er men af kompetencemål. Når undervisningsfag i UCL videreuddannelse designes og tilrettelægges til opkvalificering af uddannede lærere, sker det på baggrund af kompetencemålene for faget og ikke på baggrund af den modulopbygning faget har på den traditionelle læreruddannelse. To evalueringsspørgsmål adskiller sig væsentligt i respondenternes besvarelse af tilfredshed i mindre grad. Rammer og støttefunktioner Resultat af opgørelse (andel af respondenterne, der svarer tilfredsstillende eller derover på spørgsmål 2 og 8, angivet i %): Spørgsmål 2: Har du efter din egen vurdering opnået læringsudbyttet/målet for modulet? Spørgsmål 8: I hvilken grad er du tilfreds med de praktiske forhold omkring uddannelsen (Studieadministration, lokaler, kantineforhold, studiemiljø, biblioteksmuligheder mv)? 77,8 % 77,6 % Når det gælder læringsudbyttet (spørgsmål 2) tilkendegiver 22, 2 % at de i mindre grad er tilfredse. De kvalitative besvarelser indikerer, at de meget komprimerede forløb kombineret med de arbejdsmæssige rammeaftaler rummer udfordringer: - Intense forløb, for lidt undervisning i forhold til læringsmål, for lidt tid til selvstændig fordybelse 6

7 - Tilrettelæggelse af og placering af undervisning. Det efterspørges, at undervisningen placeres på en fast dag om ugen. - For meget fokus på eksamen. Når det gælder de praktiske forhold vedrørende uddannelsen svarer 22, 4 % af respondenterne, at de i mindre grad eller slet ikke er tilfredse. Hovedparten af forløbene er rekvirerede af en kommune, og undervisningen er placeret på en lokation i den aktuelle kommune. Det kan være årsagen til, at en del af svarpersonerne giver udtryk for at opleve sig som et vedhæng til de øvrige studier, at være eksterne studerende, som ikke får samme oplysninger som interne. Tilsvarende er kritik af manglende internetforbindelse etc. et anliggende, som UCL i sin tilrettelæggelse skal være meget opmærksom på, når forløb gennemføres lokalt. På baggrund af de samlede evalueringer på undervisningsfag vil der derfor i 2017 blive arbejdet med: a. Tilrettelæggelse og organisering b. Tydelighed på kompetencemål og rammer til understøttelse c. Mere fokus på det teoretisk/praktisk eksperimenterende og nedtoning af eksamen som mål i sig selv. 2) Læringsmål for uddannelsen Det fremgår af respondenternes besvarelse af spørgsmål 1 i evalueringen (er ikke ekspliciteret i denne beretning), at 14, 7 % i mindre grad oplever, at undervisningsfagets læringsudbytte/mål fra starten har været klart og forståeligt informeret (f.eks. via Fronter, introduktion ved underviser, studieplaner eller lignende). Generelt er der i de kvalitative besvarelser tilfredshed med uddannelsen og underviserne, men det har betydning for svarpersonernes oplevelse af studieforløbet, at de fra start har været ordentligt informeret og har haft tid til mentalt at forberede sig til det kommende uddannelsesforløb. I 2017 vil vi derfor have fokus på: a. Tidlig, tydelig og grundig information til de kommende studerende både fra studieadministration og fra undervisere b. Afholdelse af informationsmøder forud for uddannelsesforløb 3) Eksamen og eksamensform Generelt viser tallene fra de samlede evalueringer en høj grad af tilfredshed med valg af studieaktiviteter på undervisningsfaget: 7

8 Spørgsmål 3: I hvilken grad oplever du, at forløbets studieaktiviteter har været velvalgt til opnåelse af modulets læringsudbytte/mål? 89,8 % På baggrund af de kvalitative udsagn viser der sig et mønster, hvor studerende i nogle af fagene oplever et meget højt fokus på eksamen: Jeg er meget ærgerlig over, at fokus i høj grad er kommet til at handle om eksamen og vores opgave i modul 3. Det var her, jeg havde en forventning om at blive klædt på til at tænke undervisningen anderledes. Respondenterne fremhæver, at det er inspirerende, når underviseren formår at balancere mellem sin teori og lærernes praksis. En stor gruppe af svarpersonerne problematiserer desuden den konkrete eksamensform i de pågældende undervisningsfag. Eksamensformen er givet i studieordningen for læreruddannelsen, men når en eksamensform taget fra en grunduddannelse overføres og skal gennemføres i en videreuddannelseskontekst kan det give visse udfordringer og manglende sammenhæng til den arbejdspraksis, som lærerne kompetenceløftes i forhold til. Vi vil derfor i 2017 have fokus på: a. Grundig underviserintroduktion i sammenhængende uddannelsesforløb med naturlig integration af eksamensforberedelse. b. Teori-praksisforholdet med opmærksomhed på hvordan indslag som aktionslæring og praksisøvelser mv. tilrettelægges så bedst mulig integration opnås og bliver mere anvendeligt i forhold til eksamen. c. Dialog med UC sektoren om prøveformer målrettet kompetenceløft i undervisningsfag 3. Status på prioriterede tiltag Der er fra 2015 til 2016 sket et generelt løft i forhold til gennemførelsen af undervisningsfag. Samarbejdet med kommunerne er blevet intensiveret på baggrund af de opnåede erfaringer, så tilrettelæggelsen er forløbet ud fra en tydeligere forventningsafstemning. Der har været arbejdet strategisk med undervisernes implementering af videreuddannelsesdidaktikken. 8

9 4. Uddannelseschefens helhedsvurdering af den uddannelsesfaglige kvalitet Uddannelseschefens begrundede helhedsvurdering ud fra opfyldelse af kvalitetssystemets mål og fri inddragelse af den kvalitative side af uddannelsens kvalitetsarbejde Uddannelsernes attraktivitet Attraktiviteten afspejles for Undervisningsfags vedkommende ikke direkte i STÅ-udviklingen, da den konkrete efterspørgsel på fag skal ses i tæt relation til kommunernes strategiske arbejde med at indfri skolereformens krav om fuld kompetencedækning inden Uddannelsens rammer og støttefunktioner Den særlige opgave med udbuddet af undervisningsfag, der skal facilitere de politiske ønsker om opkvalificering af lærerkompetencer i folkeskolen kræver særlig tilrettelæggelse. Evalueringen viser at der er behov for at der arbejdes med rammer og støttefunktioner på en anderledes måde end ved andre former for videreuddannelse. Nøgleordene er her tidlig og tydelig information og kommunikation. Trivsel Det er bemærkelsesværdigt positivt, at Undervisningsfag, som det eneste område i videreuddannelsen, har opnået en tilfredshedsprocent på 100. Kvalitet i teoretiske studieaktiviteter Målet er opfyldt og særligt vedrørende studieaktiviteter og valg af litteratur er der en meget høj tilfredshedsgrad. Dimittendernes vurdering af uddannelsernes relevans Det er bemærkelsesværdigt, at respondenterne på trods af deltagelse i meget komprimerede forløb udtrykker en meget høj grad af tilfredshed i vurderingen af uddannelsens relevans for styrkelse af praksis. Status på implementeringen af kvalitetssystemet Eventuelle udfordringer eller forslag til forbedringer kan beskrives herunder Arbejdet med kvalitetssystemet og de konkrete kvalitative og kvantitative data har i høj grad bidraget til øget indsigt i de studerendes vurdering af studierne. Det er vigtig viden som grundlag for kvalificering af uddannelserne. UC- viden: Fremadrettet bør målet ændres, så opgørelsesmetoden tilpasses KomU.s kompleksitet mere konkret. Vicedirektørens kommentarer til uddannelsesberetningen Samlet set er der lavet en god beretning, der behandler undervisningsfagenes væsentligste elementer i et kvalitetsperspektiv. Der tegnes i det store og hele et positivt billede af fagenes kvalitet på de relevante parametre. På de områder, hvor der fremstår udfordringer, er der udformet en relevant handleplan for arbejdet med udfordringerne. 9

10 Samtidig bør der generelt være opmærksomhed på: At der er fornøden fokus på samarbejdet med omverdenen i forhold til at aftale og gennemføre rekvirerede forløb og at der i den forbindelse fokus på kvalitetskrav At vi løbende forholder os kritisk til vores eget faglige miljø også selvom nedgang i aktiviteten primært skyldes folkeskolereformens implementering Godkendelse af uddannelsesberetning 2016 for Undervisningsfag 20.april 2017 Godkendt af Poul Skov Dahl 10

Uddannelsesberetning Diplomuddannelsen i Beskæftigelse

Uddannelsesberetning Diplomuddannelsen i Beskæftigelse Uddannelsesberetning 2016 Diplomuddannelsen i Beskæftigelse Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner (2.1.1)... 3 1.3 Trivsel

Læs mere

Uddannelsesberetning Diplomuddannelsen i Ledelse

Uddannelsesberetning Diplomuddannelsen i Ledelse Uddannelsesberetning 2016 Diplomuddannelsen i Ledelse Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner (2.1.1)... 3 1.3 Trivsel (3.1)...

Læs mere

Uddannelsesberetning Diplomuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration

Uddannelsesberetning Diplomuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration Uddannelsesberetning 2016 Diplomuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration Indhold 1. Manglende målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner

Læs mere

Uddannelsesberetning Akademiuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration

Uddannelsesberetning Akademiuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration Uddannelsesberetning 2016 Akademiuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration Indhold 1. Manglende målopfyldelse... 4 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 4 1.2 Uddannelsens rammer og

Læs mere

Uddannelsesberetning Den pædagogiske Diplomuddannelse

Uddannelsesberetning Den pædagogiske Diplomuddannelse Uddannelsesberetning 2016 Den pædagogiske Diplomuddannelse Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner (2.1.1)... 3 1.3 Trivsel

Læs mere

Uddannelsesberetning Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning

Uddannelsesberetning Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Uddannelsesberetning 2016 Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner

Læs mere

Uddannelsesberetning Akademiuddannelsen i Ungdoms- og voksenundervisning

Uddannelsesberetning Akademiuddannelsen i Ungdoms- og voksenundervisning Uddannelsesberetning 2016 Akademiuddannelsen i Ungdoms- og voksenundervisning Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner (2.1.1)...

Læs mere

Uddannelsesberetning Socialfaglig Diplomuddannelse

Uddannelsesberetning Socialfaglig Diplomuddannelse Uddannelsesberetning 2017 Socialfaglig Diplomuddannelse Indhold Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner (2.1.1)... 3 1.3

Læs mere

Uddannelsesberetning Diplomuddannelse i Offentlig Forvaltning og Administration

Uddannelsesberetning Diplomuddannelse i Offentlig Forvaltning og Administration Uddannelsesberetning 2017 Diplomuddannelse i Offentlig Forvaltning og Administration Indhold Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner

Læs mere

Helhedsvurdering. Vejledning til helhedsvurdering af den uddannelsesfaglige. kvalitet i Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Helhedsvurdering. Vejledning til helhedsvurdering af den uddannelsesfaglige. kvalitet i Den sundhedsfaglige diplomuddannelse 26.04.2017 Helhedsvurdering Vejledning til helhedsvurdering af den uddannelsesfaglige kvalitet i Den sundhedsfaglige diplomuddannelse Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Opfølgning... 3 2.

Læs mere

Helhedsvurdering. Vejledning til opfølgning på evaluering af hele uddannelser. i grund- og videreuddannelser

Helhedsvurdering. Vejledning til opfølgning på evaluering af hele uddannelser. i grund- og videreuddannelser 20.03.2018 Helhedsvurdering Vejledning til opfølgning på evaluering af hele uddannelser i grund- og videreuddannelser Indhold 1. Regelgrundlag... 2 2. Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Forår og efterår...

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Læreruddannelsen på Fyn

Læreruddannelsen på Fyn UDARBEJDET I 2017 Læreruddannelsen på Fyn Uddannelsens beretning om uddannelseskvaliteten i 2016 Ansvarlig uddannelseschef: Anders Nørgaard Version: 11-08-2017 13:00:00 1. Helhedsvurdering Helhedsvurderingen

Læs mere

Side 1 Evaluering af teoretisk undervisning

Side 1 Evaluering af teoretisk undervisning Side 1 Evaluering af teoretisk undervisning 1. I hvilken grad er du blevet introduceret til undervisningsforløbets læringsudbytter/mål (f.eks. via It s learning, introduktion ved underviser, studieplaner

Læs mere

Uddannelsesberetning Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Uddannelsesberetning Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Uddannelsesberetning 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Indhold 1. Manglende målopfyldese... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Frafald efter 2. semester (2.3.1)... 3 2. Prioritering

Læs mere

Uddannelsesberetning Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Uddannelsesberetning Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Uddannelsesberetning 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Indhold 1. Manglende målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 En velfungerende uddannelsesinstitution (2.1.1)...

Læs mere

Helhedsvurdering. Retningslinje for opfølgning på evaluering af hele uddannelser. i grund- og videreuddannelser

Helhedsvurdering. Retningslinje for opfølgning på evaluering af hele uddannelser. i grund- og videreuddannelser 2.5.2017 Helhedsvurdering Retningslinje for opfølgning på evaluering af hele uddannelser i grund- og videreuddannelser Indhold 1. Regelgrundlag... 2 2. Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Forår og efterår...

Læs mere

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet Kvalitetskriterium 5.1 de studerendes vurdering af kvalitet i teoretiske studieaktiviteter Uddannelsens obligatoriske kvalitetsarbejde Opstiller en skriftlig

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Retningslinje for fælles evaluering

Retningslinje for fælles evaluering 8.2.2017 Retningslinje for fælles evaluering Teoretiske studieaktiviteter Indhold 1. Formål... 2 1.1 Definition af Teoretiske studieaktiviteter... 2 2. Procedure for fælles evaluering... 2 2.1 Ansvar og

Læs mere

Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510

Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510 Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510 Udført af: University College Lillebælt: Lenda Ballum (UCL) Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Antal besvarelser: 17 Antal inviterede respondenter (pr.

Læs mere

SIDST RETTET 18. SEPTEMBER Retningslinje for evaluering af teoretiske studieaktiviteter

SIDST RETTET 18. SEPTEMBER Retningslinje for evaluering af teoretiske studieaktiviteter SIDST RETTET 18. SEPTEMBER 2018 Retningslinje for evaluering af teoretiske studieaktiviteter Godkendt i Professionshøjskoleledelsen d. xx.xx.2017 Indhold 1. Formål... 3 2. Procedure for evaluering... 3

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis University College Lillebælt UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis Godkendt af Søren Pedersen, vicedirektør, 14.09.16 Justeret 10.09.16 Evalueringspraksis i Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Rapport med data fra dimittendundersøgelse, juni 2015(årgang 2011), Læreruddannelsen i Jelling.

Rapport med data fra dimittendundersøgelse, juni 2015(årgang 2011), Læreruddannelsen i Jelling. 1 UCL, Læreruddannelsen i Jelling. Rapport med data fra dimittendundersøgelsen juni 2015 Rapport med data fra dimittendundersøgelse, juni 2015(årgang 2011), Læreruddannelsen i Jelling. Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen i Odense og Vejle

Socialrådgiveruddannelsen i Odense og Vejle UDARBEJDET I 2017 Socialrådgiveruddannelsen i Odense og Vejle Uddannelsens beretning om uddannelseskvaliteten i 2016 Ansvarlig uddannelseschef: Lenna Vogn Petersen Version: 09-08-2017 11:45:00 1. Helhedsvurdering

Læs mere

Uddannelsesberetning Radiografuddannelsen

Uddannelsesberetning Radiografuddannelsen Uddannelsesberetning 2015 Radiografuddannelsen Indhold 1. Manglende målopfyldelse... 3 1.1 Grænsekvotient for kvote 1 optaget (1.2.1)... 3 1.2 Udgående mobilitet (2.2.1)... 3 1.3 Frafald efter 2. semester

Læs mere

EVALUERING AF TEORETISK UNDERVISNING. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. 6.sem, hold ERO116 Dato

EVALUERING AF TEORETISK UNDERVISNING. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. 6.sem, hold ERO116 Dato EVALUERING AF TEORETISK UNDERVISNING Ergoterapeutuddannelsen i Odense 6.sem, hold ERO116 Dato 29.01.19 Evalueringsresultater kort 1.1 Svarprocent Der gøres brug af evalueringsskema gældende for SUND i

Læs mere

2.3 Kvalitetspraksis frafald og gennemførelse

2.3 Kvalitetspraksis frafald og gennemførelse Samlet procedurebeskrivelse for frafald og gennemførelse ved Pædagoguddannelsen i Odense, Svendborg og Jelling. Forklaring af kvalitetskriterium Uddannelserne arbejder kontinuerligt på at forebygge studerendes

Læs mere

Pædagoguddannelsen på Fyn

Pædagoguddannelsen på Fyn UDARBEJDET I 2017 Pædagoguddannelsen på Fyn Uddannelsens beretning om uddannelseskvaliteten i 2016 Ansvarlig uddannelseschef: Anders Nørgaard Version: 08-08-2017 16:39:52 1. Helhedsvurdering Helhedsvurderingen

Læs mere

Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb

Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb De studerende evaluerer jf. kvalitetshåndbogens kriterium 5.1 alle de teoretiske undervisningsforløb. Den fælles UCL-metode benyttes, så

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Februar 2018 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen Notat Til Børne- og Undervisningsudvalget Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen 2014-2020 I det følgende beskrives Assens Kommunes kompetenceplan for arbejdet med kompetenceudvikling

Læs mere

GODKENDT AF VICEDIREKTØR. Helhedsvurdering. Professionsuddannelse i offentlig administration

GODKENDT AF VICEDIREKTØR. Helhedsvurdering. Professionsuddannelse i offentlig administration GODKENDT AF VICEDIREKTØR Helhedsvurdering Professionsuddannelse i offentlig administration Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forår og efterår... 3 1.3 Opfølgning... 4 2. Ansvar og opgaver...

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt to moduler, diversitet og perspektiv. Modulerne er blevet

Læs mere

SIDST RETTET Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde

SIDST RETTET Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde SIDST RETTET 28. 11 2016 Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde 2016 Indhold Introduktion... 3 Formål 3 Opfølgning... 3 Processen og tidsplan... 4 Skema til dokumentation af

Læs mere

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for Sundhed Februar Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert Olsen

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for Sundhed Februar Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert Olsen Evalueringspraksis For bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf- og sygeplejerskeuddannelserne Lederrådet i Området for Sundhed Februar 2019 Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert

Læs mere

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for Sundhed September Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for Sundhed September Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert Evalueringspraksis For bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf- og sygeplejerskeuddannelserne Lederrådet i Området for Sundhed September 2018 Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert

Læs mere

Hold: bosf14 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Hold: bosf14 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Hold: bosf14 J.nr.: 4071 Modul: 13 Dato: 27. marts 2017 Status: 7 ud af 8 har besvaret evalueringen (svarende til 88%) Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Hold: bose15 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet?

Hold: bose15 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet? Hold: bose15 J.nr.: 4071 Modul: 7 Dato: 07. februar 2017 Status: 14 ud af 17 har besvaret evalueringen 82% Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til

Læs mere

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for sundhedsuddannelser Januar 2018 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for sundhedsuddannelser Januar 2018 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Evalueringspraksis For bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf- og sygeplejerskeuddannelserne Lederrådet i Området for sundhedsuddannelser Januar 2018 TS:

Læs mere

SIDST RETTET Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde

SIDST RETTET Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde SIDST RETTET 31.5 2018 Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde Indhold Introduktion... 3 Formål 3 Opfølgning... 3 Processen og tidsplan... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011 I foråret 2011, blev der på kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi udbudt to moduler, Praktisk filosofi og Pædagogikkens idehistorie

Læs mere

Børn og Unge har i den forbindelse i samarbejde med VIA, ÅLF og ÅS udviklet et nyt uddannelseskoncept ... Formålet med denne skrivelse er:...

Børn og Unge har i den forbindelse i samarbejde med VIA, ÅLF og ÅS udviklet et nyt uddannelseskoncept ... Formålet med denne skrivelse er:... Ved skoleårets planlægning Før studiestart Under studiet Efter Dialog med lærere om: Kompetenceudvikling hvem og hvorfor? KOPRA hvad er det Kompetenceafklaring Dialog med lærerne Dialog med lærerne Dialog

Læs mere

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet?

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet? Hold: bosf16 J.nr.: 4071 Modul: 7 Dato: 31. juli 2017 Status: 9 ud af 13 har besvaret evalueringen Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: IT-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Hold: bosf16 J.nr.: 4071 Modul: 5 Dato: 08. maj 2017 Status: 10 ud af 13 har besvaret evalueringen Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe

Læs mere

Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde

Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde 2017 2. september 2017 Indhold Introduktion... 3 Formål 3 Opfølgning... 3 Processen og tidsplan... 3 Skema til dokumentation af uddannelsernes

Læs mere

Modul Evaluering. Spørgeskema til studerende. Du har nu afsluttet Sygeplejerskeuddannelsens Modul x og vi vil bede dig om at evaluere modulet.

Modul Evaluering. Spørgeskema til studerende. Du har nu afsluttet Sygeplejerskeuddannelsens Modul x og vi vil bede dig om at evaluere modulet. Modul Evaluering Spørgeskema til studerende Evaluering af modul: For hold: Kære studerende på hold xxxx. Du har nu afsluttet Sygeplejerskeuddannelsens Modul x og vi vil bede dig om at evaluere modulet.

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der udbudt et modul på Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, perspektiv. Modulet blev udbudt i Emdrup

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg UDARBEJDET I 2017 Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Uddannelsens beretning om uddannelseskvaliteten i 2016 Ansvarlig uddannelseschef: Britta Bang Larsen Version: 29-06-2017 09:16:51 1. Helhedsvurdering

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Maj 2017 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, foråret 2011 Evaluering af Pædagogisk Sociologi, foråret 2011 I foråret 2011, blev der udbudt tre moduler på suppleringsuddannelsen i, Pædagogisk teori, Sociologisk teori og videnskabsteori. Modulerne er dog evalueret

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Der har i foråret 2011 været udbudt et modul i masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Modulet er samlæst med Uddannelsen til underviser

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 På Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk blev der i foråret 2011 udbudt to moduler, Humanistisk videnskabsteori og og Tekst og mundtlighed

Læs mere

Skriftlig evalueringspraksis

Skriftlig evalueringspraksis Skriftlig evalueringspraksis 2016-2019 Evalueringspraksis for beskriver, hvordan uddannelsens moduler evalueres. Evalueringspraksis beskriver desuden, hvordan evalueringsresultaterne analyseres, og hvordan

Læs mere

Rammer for lokal evalueringspraksis:

Rammer for lokal evalueringspraksis: Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Rammer for lokal evalueringspraksis: Rammen for lokal evalueringspraksis for sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er Det fæles kvalitetssystem for UCL : Professionshøjskolen

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 13 Dato for evaluering: 31/10 2016 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 10/14 71% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: 10, hold BoSE14 Dato for evaluering: 7/2 2017 Modul/semesteransvarlig: Kirstine Rosendal Antal studerende/mulige der har svaret

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera ret 2015 Indhold Indledning... 2 Forretningsudvalget (FU)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Møde den 9. oktober 2015... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

02. JUNI Censorrapporter. Retningslinjer for behandling af censorrapporter

02. JUNI Censorrapporter. Retningslinjer for behandling af censorrapporter 02. JUNI 2017 Censorrapporter Retningslinjer for behandling af censorrapporter Indhold 1. Formål... 3 1.1 Rapporter... 3 2. Regelgrundlag... 3 3. Mål... 3 4. Fælles procedure for løbende rapporter... 4

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016 Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk kursus- og semesterevaluering... 3 Modul 12: Organisation og

Læs mere

1. Måltal i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles kvalitetssystem

1. Måltal i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles kvalitetssystem Notat Afdeling/enhed Kvalitetsafdelingen Oprettelsesdato 07-sept-2018 Udarbejdet af ULSA Journalnummer Dokumentnavn Måltal i Kvalitetssystem 2019-2020 Dokumentnummer 1. Måltal i UCL Erhvervsakademi og

Læs mere

Kvalitetskonferencer. Retningslinje for afvikling af kvalitetskonferencer. Kvalitetsafdelingen. Udarbejdet

Kvalitetskonferencer. Retningslinje for afvikling af kvalitetskonferencer. Kvalitetsafdelingen. Udarbejdet Udarbejdet 11.9.2018 Kvalitetskonferencer Retningslinje for afvikling af kvalitetskonferencer Kvalitetsafdelingen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Odense UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Læs mere

Modulbeskrivelse KVALITETSSTYRING OG INNOVATION. Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus

Modulbeskrivelse KVALITETSSTYRING OG INNOVATION. Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus Modulbeskrivelse Modul i den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse: Udbudssted Omfang i credits (ECTS) KVALITETSSTYRING OG INNOVATION Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus 5 ECTS Modulet er målrettet

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Professionshøjskolernes bidrag til at realisere pejle-mærkerne for kompetenceudviklingen i folkeskolen KLs konference 25.2.2014 om strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden.

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden. Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Opfølgning på evaluering

Opfølgning på evaluering Opfølgning på evaluering Semester: 5 Dato for evaluering: 13/2 2018, mundtlig evaluering 26/1 2018 Semesteransvarlig: KR Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 7/12 svarer til 58% I

Læs mere

Semester og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, forår 2017

Semester og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, forår 2017 Semester og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, forår 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: Organisation

Læs mere

Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Hold: bose15 Modul: 5 Modulansvarlig : LFI J.nr. Dato: 16. november 2016 Status: 14 ud af 16 har besvaret evalueringen Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer

Læs mere

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro VIA University College Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. 2014. Resumé SIH s årlige opsummering for 2014 af skriftlig

Læs mere

Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn.

Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn. 1 Læreruddannelsen på Fyn, UCL. Rapport med data fra dimittendundersøgelsen juni 2012. Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn. Indhold 1. Indledning 2. Deltagere 3.

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 6 og 9 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Evaluering af modul:

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 3 Dato for evaluering: 17/11 2016 Modul/semesteransvarlig: LM Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 15/18 83% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Besvarelsesprocent 81% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Afrapportering Kvalitetsområdet

Afrapportering Kvalitetsområdet KVALITET Afrapportering Kvalitetsområdet 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Britta Bang og Birgitte Hansen Marts 2016 Indhold 1. Sidste års indsatsområder... 3 1.1 Bedre gennemførelse på modulerne 5-14:

Læs mere

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2011 Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Cristina Lerche Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13. for. Foråret Ref.: TRHJ og LIFP Dato:

VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13. for. Foråret Ref.: TRHJ og LIFP Dato: Slutrapport Evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13 for VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Foråret 2015 Ref.: TRHJ og LIFP Dato: 25..06.15 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Metodiske overvejelser...

Læs mere

SDS eksamensundersøgelse

SDS eksamensundersøgelse 2016 SDS eksamensundersøgelse Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) Toldbodgade 19B 1253 København k sds@sdsnet.dk www.sdsnet.dk SDS Eksamensundersøgelse Indhold Forord og introduktion...

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Løbende evalueringer. Ergoterapeutuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Løbende evalueringer. Ergoterapeutuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Løbende evalueringer Ergoterapeutuddannelsen Modul 3 Hold 515 Evaluering udført dato 25.5.2016 1. Evalueringsresultater kort 1.1 Deltagerantal: 11 besvarelser ud af 36 mulige

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Hold BSF15, Semester 7 valgfrit element social ulighed i sundhed Dato for evaluering: juni/juli 2018 Modul/semesteransvarlig:

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Opstartsdag... 3 Modul 4.1: Velfærdsstat velfærds- og

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende to moduler indenfor suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik: og Videnskabsteori

Læs mere

Modulevaluering 2 Hold B12. Ansvarlig for evaluering: Inger just / Roxana Bayati Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Roxana Bayati

Modulevaluering 2 Hold B12. Ansvarlig for evaluering: Inger just / Roxana Bayati Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Roxana Bayati 2012 Modulevaluering 2 Hold B12 Ansvarlig for evaluering: Inger just / Roxana Bayati Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Roxana Bayati Indhold Samlet status... 3 Spørgsmål til mål og indhold

Læs mere