Køb af maskiner og anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køb af maskiner og anlæg"

Transkript

1 Køb af maskiner og anlæg Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved køb af maskiner og anlæg Arbejdsmiljø i industrien

2 Denne vejledning er udgivet af BFA Industri, der er arbejdsmarkedets parters i industrien fælles forum for arbejdsmiljø. Indholdet er udtryk for parternes fælles holdning til emnet. Dette er en generel vejledning. Der kan være forhold i virksomheden, som gør, at virksomheden bør tage kontakt til en arbejdsmiljørådgiver. Arbejdstilsynet har haft BFA-vejledningen til gennemsyn og finder, at det indhold, herunder tekst og billeder, der knytter sig til arbejdsmiljøforhold, opfylder de krav, der følger af arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og gør opmærksom på, at der kan være arbejdsmiljøproblemstillinger og -krav, der ikke er behandlet i vejledningen. Arbejdstilsynet har gennemgået vejledningen i overensstemmelse med regler og praksis pr. december Vejledningen er udarbejdet af Usafe for industriens Branchearbejdsmiljøråd. Denne og andre publikationer, som omhandler et godt og sikkert arbejdsmiljø, findes i elektronisk form som pdf-filer på BFA Industri s hjemmeside; Materialer fra BFA Industri kan også fås ved henvendelse til egne organisationer. Arbejdsmiljø i industrien Tekst: Usafe Layout: fru nielsen grafisk design Tryk: Grefta Tryk A/S Trykt på FSC certificeret trykkeri Oplag: ekspl Udgivet: Januar 2019 ISBN

3 Indhold 5 Forord 6 Tænk arbejdsmiljøet ind fra starten 7 Indkøbs guide 8 Tidsplan 8 Eksempel på vurdering af de ergonomiske forhold 9 Støj 9 Arbejdstilsynets støjgrænser 10 Ventilation 10 Personlige værnemidler 11 Tegninger 13 Valg af fabrikant/importør 13 Kontrakt med fabrikant, importør eller distributør 14 Tjekliste ved køb af maskiner/anlæg 18 Krav til maskinfabrikanten/importøren 20 Tidsfastsættelse 21 Forslag til hvad der kan tilføjes kontrakten: 22 Afleveringsforretning 23 Flowdiagram for indkøb af maskiner 24 Oplæring af operatørerne 25 Indkøring af maskinen/anlægget 26 Eksempel på tjekliste for instruktion af medarbejdere 27 Hvad er en maskine? 28 Lovgivning 29 Fabrikanten skal: 29 Import 30 Delmaskine Hvad er det? 32 Sammenbyggede maskiner 33 Regler for gamle (ikke CE-mærkede maskiner) 34 Regler 35 Vejledninger 3

4 4

5 Forord Denne vejledning er tænkt som et redskab til virksomheders arbejdsmiljøorganisation, således den kan opfylde den rolle arbejdsmiljølovgivningen angiver at arbejdsmiljøorganisationen skal spille ved indkøb af maskiner og værktøjer. I vejledningen kan I finde gode råd og metoder, som kan bruges når virksomheden står over for at skulle købe nye værktøjer, maskiner eller maskinanlæg. Vejledningen skal hjælpe med at klæde arbejdsmiljøorganisationen og virksomheden på til at kunne stille en række relevante krav til leverandørerne. Et køb af ny maskine/anlæg kan være en vanskelig opgave. Der er mange forhold, I skal være opmærksomme på, for at kunne sikre jer at maskinen/anlægget er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, samtidig med at den lever op til de produktionsmæssige forventninger og krav. Når der skal købes en ny maskine eller foretages ombygninger i en eksisterende maskinpark, er der ofte nye arbejdsfunktioner og derfor kan sikkerhedsforholdene ændre sig. Der kan være mange opgaver, og ikke mindst mange faldgruber, i forbindelse med køb af maskiner/anlæg. Vores håb er at denne vejledning kan hjælpe til at man undgår faldgruber og kvalificerer krav og specifikationer i forbindelse med indkøb af maskiner. God arbejdslyst BFA Industri 5

6 Tænk arbejdsmiljøet ind fra starten Når I skal købe en ny maskine, er det en god idé, at I allerede i planlægningsfasen inddrager arbejdsmiljøhensyn. Det er lettere i planlægningsfasen, at påvirke arbejdsmiljøet i en positiv retning. Ofte har arbejdsmiljøorganisationen en viden og erfaring, som betyder, at de kan bidrage med gode ideer til forhold omkring maskinen, som kan have betydning for et godt arbejdsmiljø. Tilsvarende kan det også være relevant at inddrage brugerne samt evt. fagfolk, der har det praktiske kendskab til arbejde med opstilling, rengøring og almindeligt vedligehold af maskinen. Inddragelse af medarbejderne medfører ofte, at de er mere motiverede for efterfølgende at anvende maskinen eller udstyret korrekt. Det er ofte billigere og mere enkelt at lave nogle hensigtsmæssige løsninger i konstruktionsfasen, frem for når maskinen eller udstyret er taget i brug. Tilsvarende kan det være vanskeligt og ofte forbundet med udgifter, hvis det efterfølgende viser sig, at maskinen skal ændres eller, hvis bygninger og andre installationer skal tilpasses til den nyindkøbte maskine. Endelig kan det spare arbejdsmiljøorganisationen for de ærgrelser og ekstra arbejde, det betyder, hvis det efterfølgende viser sig, at der er sikkerhedsog sundhedsmæssige mangler eller problemer med udstyret. Før indkøbet af en ny maskine eller et nyt anlæg er der en række forhold, som skal tages med i betragtningen Hvem skal bruge maskinen? Skal der uddannelse til for at betjene den? Hvad skal maskinen bruges til? Hvilke krav stilles der til sikkerheden? Alle maskiner, samt anlæg, fremstillet efter 1 januar 1995 skal være CE-Mærket. CE mærket viser at produktet overholder Maskindirektivets krav til sundhed og sikkerhed. CE- mærket er ikke altid en garanti for, at arbejdsmiljøforholdene ved brug af maskinen er i orden. Mange tror at der er en uvildig tredjepart involveret i processen omkring CE-mærkning, og at maskinen/anlægget dermed er godkendt. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet. Når en fabrikant CE-mærker en maskine, erklærer han på eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med alle lovkrav for CE-mærkning. Det er derfor ikke en godkendelse af maskinen, men fabrikantens egen underskrift på at han har vurderet og fulgt lovkravene 6

7 Indkøbs guide I denne del af vejledningen får I hjælp til hvordan I sikrer en indkøbsproces, der tilgodeser arbejdsmiljøet. Proces overodnet trin: Beslutning om investering Planlægningsproces Ansvarsfordeling Tidsplan Tegning Kortlægning af eksisterende forhold Ønsker til den nye maskine (afklaring på spørgsmål) Indhente oplysninger hos Leverandøren og efterfølgende sammenligning Valg af fabrikant, importør eller distributør Endelige kravspecifikationer - opfølgning på krav efter indkøb Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages Ifølge lovgivningen skal arbejdsmiljøorganisationen inddrages når I indkøber nye maskiner og tekniske hjælpemidler. Det sikrer at arbejdsprocesser, arbejdsstedets og tekniske hjælpemidler tilpasses den enkelte ansatte. Er I færre end 10 ansatte, så er det i stedet medarbejderne, der skal inddrages i købet. 7

8 Tidsplan Ved at lave en tidsplan når der skal købes en maskine/anlæg sikrer I at der træffes de rigtige valg. Investeringer i fx støjdæmpning, måtter, hegn eller ventilationsanlæg har indvirkning i den samlede pris og bør derfor indgå i jeres overvejelser. Planlægning af tidsplan kan fx være: Etablering af arbejdsgruppe Vurdering af pladsforhold til maskinen/anlæg Vurdering af ergonomi Vurdering af støj og støvkrav Belysning Nedtagning af fx gamle maskiner/anlæg Testkørsler Oplæring af operatører og intern skriftlig brugervejledning til operatører Eksempel på vurdering af de ergonomiske forhold Plads til operatørens forskellighed: Operatørernes forskelligheder Fysisk størrelse Styrke Udholdenhed Bevægelsesfrihed Fysisk stress Ubehag Tilstrækkelig plads til bevægelsesfrihed for operatørens kropsdele: Stilling Dynamik Undgå at maskinen afgør arbejdstempoet: Kadence Hastighed Arbejdstempo Koncentration Stressfaktorer, belastninger Psykisk stress Negative virkninger Træthed Ved tilsigtet anvendelse af maskinen skal ubehag, træthed, fysik og psykisk hos operatøren nedbringes. Undgå overvågning med langvarig koncentration: Menneske maskine grænseflade 8

9 Støj Maskindirektivet fastlægger ikke grænseværdier for støjemission, men kræver at fabrikanter skal mindske risici pga. støjemission til det lavest mulige niveau, der med rimelighed kan forventes på baggrund af den tekniske udvikling og de eksisterende midler til støjdæmpning. Hvis maskinen støjer mere end 80 db (A) skal fabrikanten skrive i brugsanvisningen hvordan maskinen kan opstilles og monteres, så støjen mindskes. Også andre relevante foranstaltninger til at dæmpe støj skal nævnes, fx indkapsling Derfor er det en god ide at stille krav ved indkøb af maskiner/anlæg omkring støj. Se vejledninger vedrørende støj på Arbejdstilsynets støjgrænser Ingen må udsættes for en støjbelastning på over 85 db(a) eller spidsværdier af impulser over 137 db(c). En støjbelastning på 85 db (A) svarer til et støjniveau på: 85 db (A) i 8 timer 88 db (A) i 4 timer 91 db (A) i 2 timer 94 db (A) i 1 time 97 db (A) i 30 min 100 db (A) i 15 min Arbejdsgange ved maskinen har stor betydning, når kravene skal fastlægges. For større maskiner kan der fx være specielt støjende situationer, når man skal ind i maskinen og udføre kontrol. Hvis maskinen støjer mere end 80 db(a) på operatørpladsen, skal leverandøren oplyse lydeffektniveauet, men køber kan også stille krav til maskinens lydeffektniveau, selv om lydtrykniveauet på operatørpladsen er lavere end 80 db(a). 9

10 Ventilation Personlige værnemidler Når der skal købes en ny maskine/anlæg, bør der også vurderes om der er behov for ventilation eller undersøge om det eksisterende ventilationssystem er godt nok. Spørgsmål der skal stilles ved ventilation: Hvilken ventilationsløsning er mest effektiv og mest energirigtigt? Hvilken type udsugning er bedst egnet? Kan varmen genindvindes på en bedre måde, uden at I recirkulerer den forurenede luft? Kan ventilationsluften tilpasses det aktuelle behov i produktionen? Fabrikanten skal oplyse om de resterende risici ved brugen af maskinen. Fabrikanten skal som udgangspunkt sørge for at konstruere maskinen så sikker som muligt. Der kan dog være risici der ikke kan fjernes, selvom maskinen er sikret på bedst mulig vis. Oplysninger skal fremgå af brugsanvisningen og piktogrammer på maskinen, det kan fx være brug af høreværn, handsker og sikkerhedsbriller Under afklaringsprocessen med leverandøren, skal I få afklaret om der er krav om brug af personlige værnemidler ved brug af maskinen under normal drift, rengøring eller ved justering/opstilling. Afgiver maskinerne så meget varme, at der er behov for bedre rumventilation? Se vejledninger omkring ventilation på 10

11 Tegninger Udarbejd en grundig skitsetegning for at få et overblik over pladsforholdene. Tegninger bør indeholde de elementer, der kan påvirke arbejdsmiljøet. For eksempel: Eksisterende maskiner Arbejdsområder Færdselsveje Ventilation Elinstallationer Andet der kan have betydning for indretning Det er vigtigt at sætte sig ind i de minimums lovkrav, der findes til færdselsveje, ventilation, el- installationer, pladsforhold mellem maskiner og bygninger, samt pladsforhold til de ansatte ved maskinerne. Disse krav kan normalt findes under vejledninger på Arbejdstilsynets hjemmeside: Arbejdspladsens indretning og inventar At-vejledning A.1.15 november 2008 Samt At-vejledning B.1.3 maj 2004 Maskiner og maskinanlæg. Se også vejledninger på 11

12 12

13 Valg af fabrikant/importør Kontrakt med fabrikant, importør eller distributør Når i har valgt, hvilken fabrikant, importør eller distributør I vil købe den nye maskine/anlæg af, bør I få fabrikant, importør eller distributør til at udpege en ansvarlig kontaktperson, således at vigtige oplysninger ikke går tabt. Det er en god ide at udarbejde en kontrakt med fabrikant, importør eller distributør om maskine og eventuelt andre bygningsmæssige forhold. I kontrakterne beskrives bl.a.: Kravene, som den/det færdige maskine/anlæg skal opfylde med hensyn til gældende arbejdsmiljøkrav Kravene til dokumentation, teknisk dossier Kravene til uddannelse/oplæring af medarbejdere HUSK At kommunikationen med fabrikant, importør eller distributør bør være skriftlig for at forhindre misforståelser. Kravene vedrørende eftersyn, service og reparation Leveringsfrister Montage og indkøring Vilkårene for opstart og endelig overtagelse Kvalitetskontrol Ansvar 13

14 Tjekliste ved køb af maskiner/anlæg Forhold der bør gennemgås og overvejes før indkøb Dato: Udfyldt af: Fabrikant: Maskine: Type: Fabrikant, importør eller distributør: Adresse: Kontaktperson: 14

15 Forhold der bør gennemgås og overvejes før indkøb X hvis relevant X hvis fabrikant, importør eller distributør lever op til kravet Bemærkninger Opfølgning Er der en indkøbspolitik, som virksomheden skal være opmærksom på? Er operatørerne involveret i indkøbet? Inddrag direkte berørte medarbejdere. Mindst dem, som skal betjene maskinen samt dem, der har den praktiske erfaring. Er der forhold i den nuværende arbejdspladsvurdering (APV), der skal medtages i forbindelse af køb af maskinen? Får indførelse af ny maskine indflydelse på organisering og bemanding? Oplæring i arbejdsopgaver. Ændringer i arbejdsgange. Oplæring i nye arbejdsprocesser. Frigørelse af ressourcer. Er der kendskab til risici ved den pågældende maskintype Erfaringer med arbejdsulykker Kendskab til forudsigelig misbrug Nærved ulykker Findes der en standard på den specifikke maskintype Se om der findes en specifik standard på den pågældende maskine på ds.dk I standarderne står de minimumskrav maskinen skal overholde, når den bliver konstrueret Kan maskinen besigtiges under drift på anden virksomhed? Importørens/fabrikantens referenceliste. Praktisk drift kan vise forhold, man ikke kan forudsige. Høre om andre brugeres erfaringer. Instruktion Er der mulighed for at fabrikanten/importøren kan lave en instruktion på opstillingsstedet for de personer der skal bruge maskinen? Hvem skal lave en skriftlig brugervejledning, som er udført i forhold til opstilling stedet? Betaling af maskinen Skal sidste rate på xx % betales efter maskinen er gennemgået og accepteret? 15

16 Forhold der bør gennemgås og overvejes før indkøb X hvis fabrikant, importør eller distributør lever op til kravet X hvis relevant Bemærkninger Opfølgning Kan opstilling, montering og test give gener for øvrige arbejdspladser eller maskiner og processer? fx: Pladsproblemer for andre processer Pladsproblemer for medarbejder Kan specielopgaver som svejsning, støjende arbejde udføres uden for arbejdstiden? Er maskinen CE-mærket og erklæret i overensstemmelse med: Maskindirektivet EMC Direktivet Lavspændingsdirektivet Andre Har virksomheden en politik vedrørende støj? Angiver fabrikanten/importøren en specifikation på maskinens støjniveau? (støjdata). Ingen ansatte må udsættes for en støjbelastning over 85 db(a) beregnet over 8 timers arbejdsdag. Ved støjbelastninger over 85 db(a) anbefaler Arbejdstilsynet, at der bæres høreværn. Har I foretaget vurdering af akustik, støj og støjdæmpning? Mange hårde overflader øger støjniveauet. Kan maskinen give generende støj andre steder i virksomheden? Kan maskinen leveres tilstrækkelig støjdæmpet? Kan manuelt arbejde foregå i hensigtsmæssige arbejdsstillinger på den nye maskine? Det er vigtigt, at operatøren kan opretholde en hensigtsmæssig arbejdsstilling ved maskinen, så unødige belastninger og nedslidning undgås. Kan arbejdshøjden eventuel justeres? Kan rækkeafstande eventuelt varieres? Kemiske forhold Overvej om den nye maskine udvikler sundhedsskadelige dampe, aerosoler eller støv, som medfører ændrede krav til udsugning eller placering heraf. Vil der sundhedsskadelige kemi, der skal anvendes til smøring og rengøring af maskinen? Kan de kemiske produkter substitueres med nogle mindre farlige? Er der behov for personlige værnemidler? Fabrikanten/importøren skal oplyse om det nødvendige udstyr. Personlige værnemidler skal stilles til rådighed. 16

17 Forhold der bør gennemgås og overvejes før indkøb X hvis fabrikant, importør eller distributør lever op til kravet X hvis relevant Bemærkninger Opfølgning Hvor meget plads er der til rådighed til maskinen? Højde, længde og bredde. Frihøjde, -længde og -bredde. Friplads til operatørens funktionsområde. Kravene kan findes under vejledninger på at.dk. Kan der opstå niveauforskelle, som kan udgøre en risiko for fald? Fx mellem gulv og platform for betjening. Forebyggelse af faldulykker. Maskinens stabilitet under funktion. Andre arbejdsmiljømæssige faktorer? Belysning ved arbejde ved maskinen. Indeklima omkring maskinen som ventilation, trækgener mv. Er maskinen fremstillet, så enhver brandfare fremkaldt af maskinen eller støv, gasser og dampe ikke er muligt? Skal der etableres procesudsug? Skal maskinen anvendes i områder, hvor der er fare for eksplosiv atmosfære? (vær opmærksom på kravene om mærkning af el-materiellet, ATEX) Vil maskinen afgive meget varme under drift eller i lokalet? Er der behov for ventilation til bortledning af varme? Hvordan skal vedligeholdelse af maskinen fortages? Foreskriver Fabrikanten krav til, hvem der kan og skal udføre vedligeholdelse på maskinen? Er der afgivet tidsintervaller for eftersyn? Er maskinen omfattet af lovpligtige eftersyn? Er der en reservedelsliste i dokumentationen? Afbrydelse af maskinens energikilder? Kan energiadskillelsen aflåses? Husk også hydraulik og pneumatik Byrder aflastes 17

18 Krav til maskinfabrikanten/importøren Udarbejdelse af kravspecifikationer kan herefter udføres efter en tjekliste er lavet. Når I stiller krav, skal det være specifikt og konkret, som: Hvad er det for en maskine? Hvilken maskintype? Sørg for at give fabrikanten/importøren alle de oplysninger omkring mål (højde, bredde, længde), arbejdshøjde, rækkeafstande, støj, mm. I har ud fra tegninger og tjeklisten. Hvor skal den opstilles? Hvad skal den kunne? Hvem skal betjene den? Hvilke krav stiller I omkring instruktion/oplæring? 18

19 FX. Maskine Krav (Specificér og konkretisér, hvad der stilles krav om: Emne: Drejebænk Der skal indkøbes en drejebæk, maskintype samt angivelse af fabrikanten/importøren Drejebænken skal opstilles i fabrikshal P4, se plantegning.. Ergonomi Betjeningspanel skal kunne betjenes i opretstående stilling under skulderhøjde, betjeningsknapper skal være maks. 150 cm i højde. Støjkrav: Maskinen må max støje 85 db (A) Pladsforhold: Fabrikanten/importøren skal være opmærksom på opstilling og minimumskrav til pladsforhold. Se tegninger. Belysning: Belysningen skal være indbygget i maskinen, så operatøren har en god arbejdsbelysning. Drejebænken skal minimum leve op til DS/EN ISO 23125:2015 Oplæring og instruktion Fabrikanten/importøren skal oplære medarbejdere (3 stk.) ved opstillingspladsen. Kopi af risikovurderingen 19

20 Tidsfastsættelse Til sidst skal I angive en tidsfrist for hvornår kravene forventes at være indfriet. Tidsfristen vil sædvanligvis ligge tæt på maskinens idriftsættelse, afleveringsforretning samt betalingsdato. Valg af fabrikant/importør og udarbejdelse af den endelige kontrakt indeholdende de krav I stiller til fabrikant/importør. Når I udarbejder jeres arbejdsmiljøkrav til fabrikanten/ importøren, er det en god idé at tilføje betalingsbetingelser i kontrakten. Hvis maskinen efter levering har fejl og mangler, kan det være svært at få fabrikanten/importøren til efterfølgende at foretage ændringer, samt at bære det økonomiske ansvar, hvis maskinen er betalt. 20

21 Forslag til hvad der kan tilføjes kontrakten: Ved køb af maskine XXXX. XX % af købsprisen, bliver betalt når accept af de arbejdsmiljømæssige betingelser, brugsanvisninger, tekniske dokumentationer, samt maskinen/anlægget er afprøvet, idriftsat, færdigleveret og godkendt af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation/ansatte i samarbejde med virksomhedens ledelse og evt. eksterne rådgivere. Grundlaget af godkendelse er bekendtgørelse nr. 693 af 10. Juni om indretning af tekniske hjælpemidler sammen med evt. relevante standarder. Godkendes maskinen uden mangler, forfalder beløbet til udbetaling senest XX dage efter leveringen. Hvis maskinen ikke godkendes, forfalder beløbet til udbetaling senest XX dage efter udbedring af maskinen/anlægget. Husk at det er importøren eller fabrikanten, der har ansvaret for at maskinen/anlægget lever op til Maskindirektivet og de gældende sikkerhedsmæssige standarder 21

22 Afleveringsforretning Maskinen overdrages og sidste rate betales. Når maskinen anses for at være i orden, kan maskinen idriftsættes, derefter kan den endelige aflevering af maskinen ske, i sammenarbejde med fabrikanten/importøren, herunder betaling af sidste rate. CE-mærkning gælder kun for maskinens indretning. Krav til hvordan maskiner kan/ skal bruges findes i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 om anvendelse af tekniske hjælpemidler. 22

23 Flowdiagram for indkøb af maskiner Hvad skal maskinen bruges til Hvem skal bruge maskinen Ansvarsfordeling Tegninger Kortlægning af eksisterende forhold Tidsplan Ønsker til den nye maskine Hvilken krav stilles der til sikkerheden Hvilken krav stilles der til uddannelse af personale Opfølgning på krav efter køb Endelige kravspecifikationer Valg af fabrikant, importør eller distributør Oplæring af personale Systematisk kontrol/ tilsyn af arbejdsgangen 23

24 Oplæring af operatørerne Behovet for uddannelse, træning og instruktion bør diskuteres allerede inden køb af maskinen/anlægget og tages op i forbindelse med mulige fabrikanter/ importører. Virksomheden har ansvaret for at sikre at de pågældende operatører, som skal betjene maskinen, er blevet oplært i at bruge maskinen/anlægget korrekt. Når der er tale om en ny maskine eller ændring af maskinen/anlægget, skal operatøren oplæres. Oplæring af maskinen/anlægget gennemføres ofte af importøren eller fabrikanten. Det skal sikres at operatører får den oplæring, der minder om de forhold, operatøren stilles overfor i praksis under almindelig produktion. Selvom maskinerne er sikret, skal det også sikres at de pågældende medarbejdere, der skal betjene maskinerne, ikke udsætter deres sikkerhed og sundhed. Derfor skal arbejdsgiveren sørge for at de ansatte får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring. Oplæring er den proces, hvor den ansatte tilegner sig viden og indøver færdigheder, så den ansatte kan udføre sit arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Heri ligger at oplæringen skal gøre den ansatte i stand til at betjene maskinen forsvarligt, så eventuelle risici og belastninger, der er forbundet ved brug af maskinen, undgås eller bliver forebygget på den måde, den ansatte skal håndtere maskinen. Sørg for at have systematisk kontrol/tilsyn af arbejdsgangen. Mange ulykker sker ved indkøring og afprøvning, fordi den ansatte bare lige skulle. 24

25 Indkøring af maskinen/anlægget Når maskinen indkøres skal man sikre sig at maskinen opfylder sikkerhedskravene. Virksomheden skal sikre sig at alle afskærmninger er monteret og sidder på deres pladser og hermed giver fuld beskyttelse. Sørg for at have brugervejledningen med sikkerhedsinstruktioner ved maskinen, således at de sikkerhedsmæssige forhold hurtigt kan afklares. Det vil være hensigtsmæssigt at få brugsanvisningen før indkøb af maskinen/anlægget. Der kan forekomme risici, hvor der ikke kan monteres afskærmninger eller hvor man ikke kan bruge dem i fuld udstrækning. Her skal sikres på en anden måde fx med reduceret hastighed, 3 positionskontakt med dødmandsfunktion, 2 håndsbetjening osv. Så operatøren og ansatte ikke kan komme i kontakt med farlige dele samt udslyngning af værktøjer og andre emner. Det vil være hensigtsmæssigt at få brugsanvisningen før indkøb af maskinen/anlægget. 25

26 Eksempel på tjekliste for instruktion af medarbejdere (Tjeklisten skal tilpasses medarbejderens ansvarsområde og kan udvides/afkortes i forhold til nedenstående eksempel). Instruktion af medarbejder navn i betjening af maskine Emne Indhold Gennemført dato (sign) Gennemgang af maskines funktion generelt Udpegning af særlige risiko Instruktion i maskinens daglige betjening Identifikation af nødstop og procedurer ved stop og start. Beskrivelse af det, der skal gennemgås. Beskrivelse af steder, der kan være særlig risiko og hvorfor. Medarbejderen skal demonstrere at hun/han kan betjene maskinen i de situationer, der hører under pågældendes ansvarsområde Beskrivelse af maskines nødstop samt procedure ved stop og start. Medarbejderen skal demonstrere at han/hun kan udpege og betjene nødstop, samt starte og stoppe maskinen i henhold til brugervejledningen. Gennemgang af procedure ved driftstop eller driftsforstyrrelser Dagligt tilsyn og rengøring Særlige forhold Beskrivelse af hvad medarbejderen selv må foretage ved driftstop og driftsforstyrrelser, samt hvem der skal kontaktes, hvis problemet ikke kan løses inden for medarbejderens kompetenceområde. Beskrivelse af det der skal føres tilsyn af og hvordan den daglige rengøring skal foretages. Beskrivelse af særlige forhold. Fx at overvåge antal timer maskinen har været i drift i forhold til eftersyn. 26

27 Hvad er en maskine? Hvornår skal den følge maskindirektivet? Maskine, mekanisk anordning, som omdanner energi eller udfører arbejde. Definitionen af en maskine er mangeartet; ifølge Maskindirektivet defineres en maskine som: En række indbyrdes forbundne dele eller anordninger, hvoraf mindst en er bevægelig. Et produkt betegnes altså som en maskine, hvis det har bevægelige dele, der kræver en energikilde eller drivsystem, anderledes end det menneskelige eller animalske dyr kan producere. 27

28 Fabrikanten har det fulde ansvar for at maskinen overholder alle de relevante krav, når den overdrages til brugeren. Arbejdsgiveren har det fulde ansvar for at maskinen overholder alle de relevante krav, når maskinen bruges. Når I bygger maskiner sammen, så skal der en skriftlig risikovurdering (CE-Mærkning) på sammenbygningen. Lovgivning Ifølge lovgivningen skal maskiner, ved levering, være konstrueret og indrettet således, at de ikke indebærer en risiko for sikkerheden eller sundheden, hverken på kort eller på lang sigt, når de installeres, vedligeholdes og anvendes efter hensigten. Denne forpligtelse gælder virksomheder, der fabrikerer, importerer, sælger, leverer, udlejer eller overlader maskinen til en bruger eller en udlejer. Er der ingen fabrikant, som defineret ovenfor, anses enhver fysisk eller juridisk person, der markedsfører eller ibrugtager en maskine eller delmaskine, der er omfattet af maskindirektivet, til brug, som fabrikant. Fabrikant : Enhver fysisk eller juridisk person, der konstruerer og/eller fremstiller en maskine eller delmaskine, der er omfattet af maskindirektivet, og som er ansvarlig for maskinens eller delmaskinens overensstemmelse med maskindirektivet, med henblik på markedsføring under eget navn eller mærke eller til eget brug. 28

29 Fabrikanten skal: Import Udarbejde den tekniske dokumentation med bl.a. teknisk dossier inklusiv risikovurdering af alle væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav. Udarbejde en brugsanvisning. Påsætte mærkeplade til identifikation af maskinen med bl.a. Fabrikantens navn og adresse. Udarbejde og underskrive en overensstemmelseserklæring. Påsætte CE-mærkning. Fabrikanter af særligt farlige maskiner, som er defineret i maskindirektivets bilag 4, skal enten sørge for, at maskinen typeafprøves af et særligt udpeget bemyndiget organ eller alternativt konstruerer maskinen i henhold til relevante standarder samtidigt med, at virksomheden indfører forpligtede procedurer, der sikre og erklærer, at den pågældende maskine opfylder maskindirektivets krav. Importeres en maskine fra 3. land, dvs. et land uden for EU og EØS landene, sidestilles importøren med en fabrikant og har dermed samme ansvar som en fabrikant. Importøren er forpligtet til at kontrollere, at maskiner og udstyr opfylder kravende i Maskindirektivet, altså at fabrikanten har CE-mærket maskinen og udstyr, og dermed har opfyldt de krav, der er gældende for maskindirektivet. Importøren er ansvarlig for at medlevere en dansksproget brugsanvisning samt den originale brugsanvisning ved maskiner produceret i udlandet. Importøren er desuden ansvarlig for at medlevere en overensstemmelseserklæring, der indeholder fabrikantens navn og adresse, samt en liste over de direktiver og standarder, der er anvendt ved konstruktionen af maskinen. Den originale overensstemmelseserklæring ved udenlandsk-producerede maskiner skal ligeledes medleveres. Importøren skal informere om alle tilbageværende farer og påsætte advarselsskilte/piktogrammer. Alle tekster skal være på dansk. Der er ikke krav om at fabrikanten skal udlevere det tekniske dossier til jer, når I køber en maskine eller andet udstyr. Det er dog en fordel, som minimum at få udleveret et eksemplar af risikovurderingen, hvilket i så fald skal aftales i forbindelse med køb. 29

30 Delmaskine Hvad er det? En delmaskine er også omfattet af maskindirektivet, men proceduren for overensstemmelsesvurderingen er anderledes for en delmaskine i forhold til en maskine. Men hvornår er der tale om en delmaskine eller en maskine? Maskindirektivet har følgende definition: En samling, som næsten er en maskine, men som ikke alene kan sikre en bestemt anvendelse. Et drivsystem er en delmaskine. Delmaskinen er kun beregnet til at skulle inkorporeres eller forbindes med andre maskiner, andre delmaskiner eller udstyr med henblik på at udgøre en maskine. I forhold til en maskine er forskellen bl.a. at en maskine er nærmere fastlagt til en bestemt anvendelse. Hvor en delmaskine ikke har en nærmere fastlagt anvendelse. En maskine som markedsføres, hvor brugeren selv kan definere hvad den skal anvendes til, er altså en delmaskine. Fabrikanten kan i dette tilfælde ikke forudse hvad delmaskinen skal anvendes til når den er inkorporeret i den færdige maskine. Eksempler på delmaskiner: Brændstofdrevet motor, drivsystem, robotter Eksempel: Selve robotten leveres normalt som en delmaskine. Fabrikanten, af den samlede CE-mærkede robotløsning, køber delmaskinen og laver den samlede risikovurdering, sikring, brugsanvisning mv. Det samme gælder hvis brugervirksomheden er fabrikanten. Da delmaskinen ikke har en nærmere fastlagt anvendelse, kan producenten måske ikke sikre at delmaskinen opfylder alle krav fra maskindirektivet. Vær dog opmærksom på at nogle delmaskiner måske kan anvendes som en færdig maskine! En delmaskine kan være beregnet til inkorporering. Når en delmaskine markedsføres, overholder den som regel ikke alle væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav fra bilag 1 i maskindirektivet. Derfor må delmaskinen ikke tages i brug før den er inkorporeret i den færdige maskine eller sammen med en anden delmaskine. Når delmaskinen inkorporeres med en anden maskine eller delmaskine, er det firmaet/personen der foretager inkorporeringen, som er ansvarlig for udarbejdelsen af en ny risikovurdering af den nye maskine. Der medfølger derfor en ikke en overensstemmelseserklæring, men i stedet sendes der en inkorporeringserklæring med en delmaskine. Denne erklæring beskriver hvilke punkter fra maskindirektivets bilag 1, delmaskinen er i overensstemmelse med. Den beskriver også hvilke punkter der kun delvist eller slet ikke er i overensstemmelse med. Hermed kan køberen eller brugeren, se hvilke punkter de skal arbejde videre med for at sikre en overensstemmelse med maskindirektivet. 30

31 En delmaskine skal også risikovurderes! Det specielle ved en delmaskine er at producenten kun skal tage hensyn til væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som er relevant for den når den markedsføres. Det vil sige at kunden eller brugeren har ansvaret for de resterende punkter fra bilag 1 i maskindirektivet, inden den kan betegnes som en færdig maskine, CE-mærkes og tages i brug. 31

32 Sammenbyggede maskiner Hvis I sammenbygger enkeltemaskiner. Fx en maskine, der bygges sammen med et transportbånd, der også er kaldet en maskingade. Den sammenbyggede maskingade skal CE-mærkes. Det er vigtigt, tidligt i forløbet, at definere hvem, der er ansvarlig for den endelige CE-mærkning af hele maskingaden, herunder risikovurderingen af sammenbygningen, udfærdigelsen af det tekniske dokumentationen, brugsanvisningen og overensstemmelseserklæringen. HUSK Hvis I ændrer eller ombygger en maskine eller maskingade, kan det ofte medføre, at I overtager fabrikantansvaret og forpligtelserne med hensyn til at opfylde maskindirektivet 32

33 Regler for gamle (ikke CE-mærkede maskiner) HUSK At et flot og skinnende CE-mærke på siden af maskinen ikke er nogen garanti for sikkerheden. Det er stadigvæk arbejdsgiveren, der er ansvarlig for at maskinen er i orden inden den anvendes. Det er arbejdsgiverens ansvar at maskiner og udstyr ikke bringer de ansattes sikkerhed og sundhed i fare. Se også vejledningen CE-mærkede maskiner på Køber I en maskine, som er brugt eller leveret inden for EU/ØES før år 1995, er den ikke omfattet af maskindirektivet, og skal derfor ikke CE-mærkes ved sammenhandel. Hvis Maskinen er købt fra 3. Lande uanset fremstillingstidspunktet skal maskinen altid betragtes som ny, når de indføres i EU/ØES og skal dermed opfylde maskindirektivet. Hvis i ønsker et dybere indblik i de lovgivninger, som fabrikant, distributør, importør eller brugervirksomheden skal overholde ved levering af maskiner, så skal I se disse, som findes på Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsens hjemmesider. Maskindirektivet (maskinsikkerhed) Arbejdsmiljøloven ATEX-Direktivet (eksplosiv atmosfære i bl.a. maskiner) LVD-Direktivet (lavspænding i bl.a. maskiner) EMC-Direktivet (elektromagnetisk forstyrrelse/ elektrisk støj fra bl.a. maskiner) PED-Direktivet (trykbærende udstyr i bl.a. maskiner) Det er arbejdsgiverens ansvar at maskiner og udstyr ikke bringer de ansattes sikkerhed og sundhed i fare. Der stilles dog forsat krav til at gamle og ikke CE-mærket maskiner skal være konstrueret og indrettet således, at de ikke indebærer en risiko for sikkerheden eller sundheden. Maskiner skal sikkerhedsmæssigt følge udviklingen, dette kan betyde, at der skal etableres sikkerhedsforanstaltninger, som fx afskærmninger på maskinen for at overholde arbejdsmiljøloven. Maskinen skal have en dansksproget brugsanvisning. 33

34 Regler Sikkerhedsstyrelsen hjemmeside: Maskindirektivet: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/42/EF af 17. maj 2006 Arbejdstilsynets hjemmeside: Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr af 19. september 2017 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler nr af 15. december 1992 Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 (for maskiner fra før 1995) Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 15. december Se også vejledninger på 34

35 Vejledninger Automatisk styrede maskinanlæg, inklusiv industrirobotanlæg At-vejledning B.1.4 Februar 2005 Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde At-vejledning D.3.2 August 2002 Faste arbejdssteders indretning At-vejledning A Marts 2003 Fjernstyring (trådløs styring) At-vejledning B.0.1 April 2006 Helkropsvibrationer At-vejledning D.6.7 April 2006 Hånd-arm vibrationer At-vejledning D April 2006 Høreværn At-vejledning D Juni 2009 Indretning af arbejdssteder At-vejledning A.0.2 April 2003 Kunstig belysning At-vejledning A Februar 2002 Løft, træk og skub At-vejledning D.3.1 September 2005 Maskiner og maskinanlæg At-vejledning B.1.3 Maj 2004 Måling af støj på arbejdspladsen At-vejledning D.7.4 Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet At-vejledning Januar 2015 Støj At-vejledning D Juli 2007 Støjkrav til maskiner til brug i det fri At-vejledning D.6.4 December 2002 Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.12 Marts 2005 Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 Åndedrætsværn At-vejledning D.5.4 Januar 2008 Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære At-vejledning C.0.9 August 2005 Arbejde med stoffer og materialer At-vejledning C Januar 2003 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær At-vejledning D.3.4 Maj 2005 Ventilation på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.1 Maj

36 CO-industri Tlf Dansk Industri Tlf Lederne Tlf bfa-i.dk

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Vejledning til indkøb af maskiner

Vejledning til indkøb af maskiner Arbejdsmiljø Vejledning til indkøb af maskiner Den gode indkøbsproces Hvordan tilrettelægger I jeres indkøb af maskiner, så I samtidig tilgodeser arbejdsmiljøet bedst muligt? Få et overblik over den gode

Læs mere

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16 & 1 Sikkerhed & Industrirobotter DI BSC Metal- og maskinindustrien Fagretslige jura med overenskomst, arbejdstid etc. Arbejdsmiljø Uddannelse Interessevaretagelse MMI arbejdsmiljø udvalg Arbejdsmiljø vejledninger

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED. Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED. Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen Indhold Ansvar for maskinsikkerhed 3 Tag ansvar for maskinsikkerheden Risikovurdering og APV 4

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

Køb af maskiner og anlæg

Køb af maskiner og anlæg Køb af maskiner og anlæg Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved køb af maskiner og anlæg. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri,

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Hans Morten Henriksen. Maskinsikkerhed. Maskindirketivet. Ansvar for en maskines indretning. Ansvar for maskiner i brug. Maskinsikkerhed ApS

Hans Morten Henriksen. Maskinsikkerhed. Maskindirketivet. Ansvar for en maskines indretning. Ansvar for maskiner i brug. Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed og CE-mærkning Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning 1 Hans Morten Henriksen Civ ing produktion 3 år i produktion, indkøb, udvikling mv 2 x 3 år maskinfabrikant, udvikling,

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning. Vi skaber grundlag for trivsel

Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning. Vi skaber grundlag for trivsel Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning Dagsorden Velkommen Hvem er vi? Hvorfor kan vi sige noget om dette emne? Arbejdsmiljøkrav fysiske og ergonomiske Hvor finder vi dem? Hovedoverskrifter

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Indkøb af sikre maskiner? Indkøb af sikre maskiner. De trælse eksempler. De trælse eksempler. Metoder til uautoriseret omgåelse.

Indkøb af sikre maskiner? Indkøb af sikre maskiner. De trælse eksempler. De trælse eksempler. Metoder til uautoriseret omgåelse. Indkøb af sikre maskiner? Indkøb af sikre maskiner Jamen alle maskiner skal da være sikre? Jo, men nogen er mere sikre end andre Og nogen er nemmere at bruge, har højere oppetid, 1 2 De trælse eksempler

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed ApS. Konsulent-opgaver. Ansvar for en maskines indretning. Definition af Brug. Ansvar for maskiner i brug

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed ApS. Konsulent-opgaver. Ansvar for en maskines indretning. Definition af Brug. Ansvar for maskiner i brug Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed og CE-mærkning Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning 1 Maskinsikkerhed ApS CE-mærking - Dokumentation, incl risikovurdering - Sikker projektering og sikre løsninger

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Arbejdsgiveren har en falsemaskine. Der sker en alvorlig arbejdsulykke

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Arbejdsgiveren har en falsemaskine. Der sker en alvorlig arbejdsulykke Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed og CE-mærkning Ret og vrang 1 2 1 Konsulent-opgaver 2 Arbejdsgiveren har en falsemaskine Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering -

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

2014 Vandforsyning. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Vandforsyning. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vandforsyning Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:39 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Sikkerhed under service

Sikkerhed under service Lockout / tagout (LOTO) Sikkerhed under service Maskinsikkerhed ApS Ved BFA Industri Arbejdsmiljøtopmøde den 25. oktober 2017 1 Maskinsikkerhed ApS - Risikovurdering - Sikker indretning - Dokumentation

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Vand, kloak og affald Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vand, kloak og affald

Vand, kloak og affald Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Vand, kloak og affald Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

2014 Catering. APV-spørgeskema

2014 Catering. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Catering Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål # Emner til den fysiske del af APV en 1 FYSISKE FORHOLD Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø 2 FYSISKE FORHOLD 3 FYSISKE FORHOLD 4 FYSISKE FORHOLD 5 FYSISKE FORHOLD 6 FYSISKE FORHOLD 7 FYSISKE

Læs mere

Maskinsikkerhed. Sikkerhedsledernes årskonference. Nyt maskindirektiv for brugervirksomheder (og andet relevant)

Maskinsikkerhed. Sikkerhedsledernes årskonference. Nyt maskindirektiv for brugervirksomheder (og andet relevant) Sikkerhedsledernes årskonference Maskinsikkerhed Nyt maskindirektiv for brugervirksomheder (og andet relevant) 1 21 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Håndværksbagere Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Installation og reparation af maskiner og udstyr Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Installation og reparation af maskiner og udstyr Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende:

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende: Anlægsdokumentation Til enhver Trykluftinstallation skal der udfærdiges: Brugsanvisning Teknisk Dossier Risikovurdering Udstyrsjournal (Kontrolbog) Udstyrsliste EF-Overensstemmelseserklæring CE-mærke Brugsanvisning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til STILLADSARBEJDE Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Idræts- og svømmehaller

Idræts- og svømmehaller Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Idræts- og svømmehaller Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Udskrift fra www.motormagasinet.dk - Motor-magasinet Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Arbejdstilsynet fortæller her om de fokuspunkter, som liftbrugeren, -ejeren, - distributøren

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

Arbejdspladsens indretning og inventar

Arbejdspladsens indretning og inventar 1.4 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdspladsens indretning og inventar Overordnet om indretning og inventar 1 1 Er arbejdspladsen

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler

God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige forhold for unge Fokus på oplæring, feedback og fællesskab Kemi Inkl. øvelser Materialet er

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Nærings- og nydelsesmidler

Nærings- og nydelsesmidler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nærings- og nydelsesmidler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

APV for HoptrupBrandstation

APV for HoptrupBrandstation Navn:Fælles Hoptrup PSYKISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Har du konstant en stor arbejdsmængde, eller udsættes du for stort tidspres? Bringer arbejdet brandmændene i følelsesmæssigt belastende

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 1390 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000572 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Transport af passagerer

Transport af passagerer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr.

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. 7. Tjekliste til indkøb af maskiner Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. Af tjeklisten fremgår, hvilke

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Håndværksbagere Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte At-intern instruks IN-1-2 Arbejdsmiljøemne: Krav til egenindsats Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Tekstil og papir Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere