KORTLÆGNING AF STRATEGIER FOR INKLUDERENDE UNDERVISNING. Udvikling af indikatorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORTLÆGNING AF STRATEGIER FOR INKLUDERENDE UNDERVISNING. Udvikling af indikatorer"

Transkript

1 KORTLÆGNING AF STRATEGIER FOR INKLUDERENDE UNDERVISNING Udvikling af indikatorer Agenturets projekt om kortlægning af strategier for inkluderende undervisning, MIPIE, (Mapping the Implementation of Policy for Inclusive Education) involverede mere end 60 eksperter fra 27 europæiske lande, som undersøgte en række faktorer af betydning for det fremtidige arbejde på området. I det følgende præsenteres en oversigt over disse faktorer sammen med de overordnede resultater fra MIPIE-projektet. Der findes en række faktorer af betydning for kortlægningen af strategier for inkluderende undervisning: - FN s Konvention om rettigheder for personer med handicap (2006), den europæiske handicapstrategi 2020 og ET 2020-målsætningen om lige muligheder for uddannelse spiller en afgørende rolle i arbejdet med at fremme inkluderende undervisning i landene. Disse internationale politikinitiativer kræver en systematisk indsamling af data til bevis for, at relevante bestemmelser og målsætninger om inkluderende undervisning bliver opfyldt i de enkelte lande. - Udviklingen af inkluderende undervisningssystemer på længere sigt kræver evidensbaserede strategier. Politiske beslutningstagere, dataindsamlere og forskere er alle klar over behovet for at indsamle nationale oplysninger og data, som ikke blot lever op til internationale retningslinjer, men som også kan anvendes som et fælles redskab til at iværksætte tiltag på nationalt og internationalt niveau. Man kender altså behovet, men man har ikke klarhed over, hvilke metoder og procedurer, der er bedst egnede til at indsamle og analysere oplysningerne. - Alle europæiske organisationer bør være med i samarbejdet og løbende udveksle informationer, så man kan udnytte indsatsen og støtte det nationale arbejde så godt som muligt. - Politiske beslutningstagere skal have adgang til detaljerede oplysninger, lige som der er brug for en række supplerende dataindsamlinger, foretaget af forskellige organisationer, på nationalt såvel som europæisk plan. Alle lande er enige om, at kortlægning af strategier for inkluderende undervisning er en kompliceret opgave. De konkrete forslag affødt af MIPIE-projektet kan danne grundlag for en mere grundig og langsigtet forskning med indsamling af kvalitative og kvantitative data. De kan f.eks. indgå som materiale i allerede eksisterende europæiske arbejder især Eurostat-undersøgelsen om specialundervisning og i arbejdet på nationalt plan. Man har afgrænset en række specifikke problemstillinger i forbindelse med den fremtidige indsamling af nationale og europæiske data. De beskrives i det følgende sammen med forslag til, hvordan de kan løses. Evidensbaserede strategier for inkluderende undervisning Inkluderende undervisning kan ses ud fra forskellige aspekter: elevernes tilstedeværelse (adgang og fremmøde til undervisningen), deltagelse (i læring af høj kvalitet) og præstationer (i henhold til læseplanen) i almenundervisningen. Udformningen af evidensbaserede strategier for inkluderende undervisning er en af de opgaver, som har høj prioritet i alle de deltagende lande. Kortlægning af strategier for inkluderende undervisning 1

2 Behovet for en evidensbaseret udformning af nationale strategier for inkluderende undervisning har fået de deltagende lande til yderligere at opstille fem centrale behov i forbindelse med indsamlingen af data: 1 - Indsamlingen af nationale data skal forankres i eksisterende europæiske dataindsamlinger. 2 - Man skal være bevidst om konsekvenserne af, at der er forskelle i uddannelsessystemerne fra land til land. 3 - Effektiviteten af den inkluderende undervisning skal analyseres. 4 - Der skal indsamles data for kvalitetssikring. 5 - Man skal kunne følge elevernes forløb og fremskridt på længere sigt. Politiske beslutningstagere har brug for kvalitative og kvantitative data, som beskriver kvaliteten af undervisningen af elever med særlige behov. Ovenstående er helt i tråd med en vigtig anbefaling fra WHO s World Report on Disability (2011) nemlig at landene skal videreudvikle eksisterende systemer til indsamling af kvantitative data, men også iværksætte grundig kvalitativ forskning i omkostningseffektivet og øvrige forhold i relation til kvalitetssikring. Indsatsen på europæisk niveau skal være på linje med den almene opfattelse af, at inkluderende undervisning er for alle. Det vil betyde: - En revideret opfattelse af de traditionelle målgrupper for dataindsamlinger, så man medtager alle elever, der er særligt udsatte for social udelukkelse og marginalisering, f.eks. migranter, elever som ikke modtager formel undervisning samt elever med særlige undervisningsmæssige behov. - Dataindsamlinger om inkluderende undervisning skal inkorporeres i de gængse indsamlinger af data om undervisning. Der skal på europæisk niveau opnås enighed om procedurer for indsamling af data om inkluderende undervisning i alle faser af et livslangt læringsforløb fra førskoleundervisning til voksenuddannelse. Dataindsamlinger på europæisk niveau Ved nærmere undersøgelser af dataindsamlinger foretaget af internationale organisationer ser man tre gennemgående modeller dataindsamlinger foretaget ud fra placeringen af elever med særlige undervisningsmæssige behov, ud fra kategorier af behov og ud fra tildelingen af ressourcer til elever med særlige undervisningsmæssige behov. Disse modeller tager udgangspunkt i de samme tiltag konstateringen af særlige undervisningsmæssige behov hos eleven og den efterfølgende støtte til at imødese et særligt behov. Da der ofte lægges vægt på forskellige forhold i hvert tiltag, vil man også kunne finde potentielle styrker og svagheder. Nationale data bør være tilgængelige for sammenligning af EU-arbejde. Dette kræver bedre klarhed over, hvilke nationale data der skal indsamles, hvordan, af hvem samt hvilke teknikker der skal anvendes på nationalt såvel som europæisk niveau. Man skal altså have et fælles sprog til brug for indsamlingen af data om inkluderende undervisning, baseret på en fælles forståelse af nøglebegreberne i europæisk regi. På længere sigt skal der på europæisk niveau indsamles data, som de politiske beslutningstagere kan bruge til at kaste lys over, hvilke tiltag der virker i den Kortlægning af strategier for inkluderende undervisning 2

3 inkluderende undervisning. Man bør især fokusere på data, som vedrører kvaliteten, og man kan eventuelt udvikle et fælles sæt indikatorer for kvalitativ dataindsamling. Man er enige om, at kortlægningen af strategier for inkluderende undervisning indebærer tre væsentlige udfordringer: nemlig i forhold til definitioner, metoder og politikker for inkluderende undervisning. Man kan kun udvikle evidensbaserede strategier ved hjælp af kvalitative data, som underbygger kvantitative dataindsamlinger. Men de aktuelle ønsker om at prioritere kvantitative data, især på europæisk niveau, kan naturligvis gå ud over indsamlingen af kvalitative data af en kvalitetsmæssig forsvarlig beskaffenhed. En fælles ramme MIPIE-projektet har foranlediget et ønske om at udvikle en fælles ramme for dataindsamlinger, med udgangspunkt i eksisterende nationale procedurer såvel som internationale metoder og aftaler. En sådan fælles ramme, som opfylder kravene fra de politiske beslutningstagere involveret i MIPIE-projektet, vil være nyttig i arbejdet med at skaffe brugbar viden om: undervisning og læringsresultater for elever med særlige undervisningsmæssige behov, politikker til forbedring af disse resultater samt hvordan forskellige særlige karakteristika hos eleverne såvel som i undervisningssystemerne kan påvirke undervisningens resultater. En fælles ramme for dataindsamlinger vil være kendetegnet ved: - En systembaseret tilgang til dataindsamlinger med udgangspunkt i fælles begreber og definitioner. - Indsamling af data til udarbejdelse af både kvantitative og kvalitative sammenligningsgrundlag. - Analyser af nationale og internationale politikker på flere niveauer. Ved brugen af den foreslåede fælles ramme kortlægges eksplicit forskellige punkter for kvantitative og kvalitative indsamlinger af data i forbindelse med: - Input, processer, output og resultater i og af undervisningssystemet. - Fastlæggelse af niveauet for systemet, skolen og klassen og hermed også eleverne. Et nationalt og internationalt sammenligningsgrundlag inden for den fælles ramme kan bidrage til: - En forståelse af de konsekvenser der affødes af forskellighederne i de enkelte landes undervisningssystemer. - En definition af ligheder i de inkluderende undervisningssystemer. - En kortlægning af virkningerne af forskellige faktorer i systemet, såsom graden af centralisering, uddannelsen af lærere og andre fagfolk, skolernes autonomi og organisation samt tildelingen af ressourcer til elever med særlige undervisningsmæssige behov. Det er af afgørende betydning, at landene selv kan videreudvikle systemet og indsamle data til kontrol af elevernes rettigheder og effektiviteten af inkluderende undervisningssystemer. Kortlægning af strategier for inkluderende undervisning 3

4 Elevernes rettigheder Fremtidige dataindsamlinger må finde sted i overensstemmelse med budskabet i FN s Konvention om rettigheder for personer med handicap (2006), da Konventionen får stadig større indflydelse ved udarbejdelsen af de lovmæssige rammer for undervisning og uddannelse. En kortlægning af strategier for inkluderende undervisning kræver derfor nogle indikatorer, som viser systemernes retfærdighed i forhold til elever med særlige undervisningsmæssige behov. Man kan opstille nogle centrale punkter vedrørende rettigheder i forhold til de forskellige faser: input, processer og output/resultater: - Input svarer til lighed i form af lige adgang til og deltagelse i undervisning i ikkesegregerede undervisningsmiljøer for elever med særlige undervisningsmæssige behov. - Processer svarer til lighed i relation til uddannelsesmæssige muligheder for elever med særlige undervisningsmæssige behov samt muligheden for at give den rette støtte i forhold til deres behov. - Output svarer til lighed i form af muligheden for at opnå præstationer og gennemgå en vellykket akademisk og social læringsproces, samt lige muligheder i forbindelse med overgangen fra skole til arbejdsliv. - Resultater svarer til lighed i forhold til selvbestemmelse under og efter det formelle undervisningsforløb og især i forhold til muligheden for at opnå tilhørsforhold og dermed integrere sig helt og fuldt i samfundet. En sammenhængende struktur for kortlægningen af elevernes rettigheder kræver en definition af både kvantitative og kvalitative indikatorer i forhold til: - Deltagelse i undervisningen. - Adgang til støtte og muligheder for tilpasning. - En vellykket læringsproces og muligheder i forhold til overgangen fra skole til arbejdsliv. - Muligheder for at opnå tilhørsforhold og dermed kunne integrere sig i samfundet. Nuværende og potentielle kvantitative indikatorer for deltagelse National information viser, at det er muligt at definere en indikator for deltagelsesfrekvensen for skoleelever i den almene undervisning til brug for nationale og europæiske dataindsamlinger. Den nuværende indikator, baseret på eksisterende data, fokuserer på procentdelen af elever med særlige undervisningsmæssige behov, som undervises i segregerede miljøer. Medlemslandene i Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov har udarbejdet en fælles definition for segregeret undervisning, hvoraf det fremgår at elever, som har et formelt undervisningsmæssigt behov (ifølge den nationale definition) får segregeret undervisning, hvis de undervises i specialklasse eller specialskole i 80 % eller mere af deres tid i løbet af en skoledag. Resultater fra MIPIE-projektet viser, at data om elever med særlige undervisningsmæssige behov i segregerede miljøer i øjeblikket er dem, som er bedst egnede til sammenligninger mellem landene, og at disse kvantitative data også kan bruges til at indikere visse tendenser i forhold til inklusionsfremmende foranstaltninger. Dog kan den potentielle nytteværdi af alle former for data om deltagelse forbedres væsentligt, hvis man kobler den sammen med mere systematiske indsamlinger af data på klasse- og/eller elevniveau. Indikatorer for politikker ville ikke blot blive sammenlignelige Kortlægning af strategier for inkluderende undervisning 4

5 både mellem landene og i forhold til indsamling af tidsseriedata men ville også fokusere på deltagelse i inkluderende undervisningsmiljøer i stedet for segregerede foranstaltninger. I overensstemmelse med debatten om rettigheder og lige muligheder for alle elever i undervisningen, bør man i fremtiden gennemføre dataindsamlinger i bevidstheden om, at inkluderende undervisning er for alle elever. Når man undersøger de data, som måtte indsamles af landene, kan en mulig indikator fokusere på data i relation til procentdelen af alle elever i en bestemt aldersgruppe (f.eks. 9 år eller 14 år) som følger den almene læseplan sammen med deres klassekammerater i mindst 80 % af tiden. Alle lande kan følge en fælles fremgangsmåde: man kan indsamle data for alle elever på en bestemt alder, eller man kan bruge stikprøvekontroller. En sådan indikator har flere potentielle fordele: man vil få data på klasseniveau til verificering af nationale eller regionale data, og der bliver sat fokus på alle elever (ikke kun elever, hos hvilke man har defineret særlige undervisningsmæssige behov), således at der lægges vægt på inklusion og ikke segregering. MIPIE-projektet viser, at den foreslåede indikator kan være nyttig for fremtidige kvantitative dataindsamlinger på europæisk niveau. Effektiviteten af inkluderende undervisningssystemer Dataindsamling om effektiviteten af de inkluderende undervisningssystemer kan afdække flere områder: foreløbige elevvurderinger, elevers og forældres inddragen i undervisningsforløbet og hvordan et godt læringsmiljø kan hjælpe eleven med at overvinde eventuelle hindringer og bidrage til en god og meningsfuld læring. Data indsamlet nationalt kan anvendes til at: - Lette planlægningen af og kontrollen med ressourcer og personale. - Fastlægge effektivitetsniveauet af læreruddannelserne. - Evaluere systemernes omkostningseffektivitet. Data indsamlet i skolerne kan: - Hjælpe lærere og andre fagfolk med at planlægge og give eleverne de rette støtteforanstaltninger. - Vise, hvordan forældre og elever bliver i stand til at deltage fuldt ud i elevens læringsproces. Omkostningseffektivitet er en nøglefaktor, hvortil der er knyttet indikatorer i forhold til ressourcefordeling. Der er fire nøglefaktorer og tilsvarende indikatorer i undervisningsforløbet: 1 - Åbenhed over for forskelligheder, vist ved hjælp af data om optagelse. 2 - Kvalitet i læringen, vist ved hjælp af data om elevvurderinger. 3 - Kvaliteten af støtteforanstaltninger, vist ved hjælp af data om planlægning. 4 - Effektiviteten af lærernes indsats, vist ved hjælp af data om undervisning. Dataindsamling på europæisk niveau Forslagene fra MIPIE-projektet giver anledning til at opstille en dagsorden for fremtidige dataindsamlinger på europæisk niveau, som bygger på den hidtidige fælles indsats. Kortlægning af strategier for inkluderende undervisning 5

6 Dataindsamlinger på europæisk niveau kræver en omfattende indsats med fastlagte opgaver, som skal færdiggøres inden for forskellige tidsfrister. På kort sigt skal indsamlingerne tage udgangspunkt i den aktuelle Eurostat-undersøgelse med kvantitative dataindsamlinger for specialundervisning. Det skal undersøges, om der allerede findes sådanne data; dette kan ske ved at gennemgå allerede eksisterende databaser. På mellemlangt sigt skal man se på implementeringen af artikel 24 i FN s Konvention om rettigheder for personer med handicap og undersøge nøjagtigt, hvilke nøgledata, der skal fremskaffes, om disse allerede findes samt hvad der kræves for at indsamle yderligere nødvendige data. På langt sigt skal man blive enige om en fælles strategi for dataindsamling, som landene kan arbejde efter. Eksperterne i MIPIE-projektet foreslog et sæt af aftaler vedrørende begreber, definitioner og metoder, som kan indføres som en slags mindstekrav for dataindsamlinger på nationalt plan. En sådan fremgangsmåde skal anvendes ud fra den forudsætning, at inkluderende undervisning er et must for at bevare kvaliteten, og det skal være en målsætning at forsyne landene med kvantitative og kvalitative informationer om effektiviteten af inkluderende undervisningspolitikker og kvaliteten af praksis i form af overvågning af elevernes rettigheder og sikring af lige muligheder for alle. Iværksættelsen af en sådan europæisk dagsorden kræver, at landene er enige om fire nedenstående punkter: - Den nødvendige form for dokumentation på nationalt og internationalt niveau. - Hvilke tilgængelige data, man kan anvende nu og hvilke, som kræver yderligere bearbejdelse. - Sammenhængende procedurer og mekanismer for dataindsamling på europæisk og nationalt niveau. - Procedurer for sammenlignelighed. På nationalt niveau er der brug for et godt samarbejde mellem de forskellige involverede parter, baseret på et klart rationale for indsamlingen, både nationalt og regionalt og i skole og -klassesammenhæng, hvis de samlede nationale data skal afspejle praksis korrekt. Alle dataindsamlinger på europæisk niveau skal bygge på eksisterende nationale dataindsamlinger. De skal have en klar sammenhæng med strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) og andre europæiske strategier, og de skal endvidere bygge på de systemer for dataindsamling, som anvendes i UNESCO, Eurostat og OECD (UOE), systemer, som anvendes af agenturet og andre internationale kilder. Det fremtidige europæiske samarbejde skal skabe synergi mellem de involverede parter i form af en tættere koordinering af dataindsamlingerne. Kortlægningen af politikker for inkluderende undervisning kræver en fælles godkendt platform til udveksling af viden og erfaringer og definition af fælles perspektiver. En sådan platform eventuelt baseret på agenturets arbejde skal også være til nytte for andre europæiske aktører på området og for indsamlere af nationale data om inkluderende undervisning. Kortlægning af strategier for inkluderende undervisning 6

7 Referencer FN (2006). Konvention om rettigheder for personer med handicap. New York: Forenede Nationer: Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Den europæiske handicapstrategi : et nyt tilsagn om et Europa uden barrierer, KOM(2010) 636 endelig Rådets konklusioner af 12. maj 2009 om en strategiramme for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet ( ET 2020 ) (EUT C 119 af ) Verdenssundhedsorganisationen (2011) World Report on Disability. Geneve, Schweiz. WHO Dette dokument giver et overblik over resultaterne fra MIPIE-projektet. Projektrapporten Mapping the Implementation of Policy for Inclusive Education: an exploration of challenges and opportunities for developing indicators (2011) findes på agenturets hjemmeside: For bestilling af trykte udgaver af rapporten, kontakt venligst agenturets sekretariat: Kortlægning af strategier for inkluderende undervisning 7

8 MIPIE-projektet Politiske beslutningstagere afkræves ofte forklaringer på, hvordan deres politik er med til at fremme inkluderende undervisning. Det har medført behovet for en systematisk indsamling af kvalitativ og kvantitativ information, der både kan give svar på nogle af de centrale spørgsmål, som kan anvendes i de enkelte lande til kortlægning af udviklingen på nationalt plan og som kan bruges til sammenligninger mellem landene. Mapping the Implementation of Policy for Inclusive Education (MIPIE) er et projekt gennemført af Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov, med støtte fra Det Europæiske Fællesskabsprogram Comenius Program for Livslang Læring, aftalenummer LLP-DK-COMENIUS-CAM. MIPIEprojektet løber over et år og har deltagelse af mere end 60 eksperter fra disse 27 lande: Belgien (fransk- og flamsktalende regioner), Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien (England, Skotland og Wales), Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Projektets er at udarbejde anbefalinger i form af en dagsorden for fremtidige nationale og europæiske dataindsamlinger til kortlægning af strategier for inkluderende undervisning. Der er taget udgangspunkt i allerede eksisterende data på nationalt og europæisk niveau samt data indsamlet af de deltagende lande under projektet. Man har arbejdet tæt sammen med politiske beslutningstagere fra de 27 deltagende europæiske lande med følgende særlige målsætninger for øje: - At klarlægge, hvilke data de politiske beslutningstagere har brug for. - At finde allerede tilgængelige data. - At kortlægge manglerne i eksisterende data. - At fremsætte forslag til, hvordan de nødvendige data kan indsamles, både til nationalt brug og sammenligninger på europæisk niveau. Der blev afholdt to konferencer i projektets løbetid en i Bruxelles i december 2010 og en i Budapest i marts 2011, begge i samarbejde med de to landes undervisningsministerier, hvor man havde opstillet nogle klare målsætninger for projektets resultater og anbefalinger. Rapporten fra projektet, de to konferencerapporter samt en oversigt over nationale dataindsamlinger og øvrige materialer anvendt i projektet fås fra agenturets hjemmeside: European Agency for Development in Special Needs Education 2011 LLP LOGO here Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Dokumentet forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. Kortlægning af strategier for inkluderende undervisning 8

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES Alle elever og studerende har en fundamental ret til at få adgang til information, uanset om de har handicaps, særlige behov mv. eller ej. Informations-

Læs mere

INKLUDERENDE UNDERVISNING I LÆRERUDDANNELSER PRIORITETSOMRÅDER

INKLUDERENDE UNDERVISNING I LÆRERUDDANNELSER PRIORITETSOMRÅDER INKLUDERENDE UNDERVISNING I LÆRERUDDANNELSER PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte fra 2009-2011 et projekt om inkluderende

Læs mere

Nøgleprincipper for udvikling af kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger for praksis

Nøgleprincipper for udvikling af kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger for praksis Nøgleprincipper for udvikling af kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger for praksis NØGLEPRINCIPPER FOR UDVIKLING AF KVALITETEN I DEN INKLUDERENDE UNDERVISNING Anbefalinger for praksis

Læs mere

Indikatorer for inkluderende vurderinger

Indikatorer for inkluderende vurderinger Indikatorer for inkluderende vurderinger Indledning Ved anvendelsen af inkluderende vurderinger i det almene skolesystem skal politikker og praksis være udformet så de i videst muligt omfang fremmer læringen

Læs mere

Indikatorer for inkluderende vurderinger

Indikatorer for inkluderende vurderinger ELEVVURDERING I ET INKLUDERENDE UNDERVISNINGSMILJØ DA Indikatorer for inkluderende vurderinger Indledning Ved anvendelsen af inkluderende vurderinger i det almene skolesystem skal politikker og praksis

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Anvendelse af elevvurderinger i et inkluderende undervisningsmiljø

Anvendelse af elevvurderinger i et inkluderende undervisningsmiljø ELEVVURDERING I ET INKLUDERENDE UNDERVISNINGSMILJØ DA Anvendelse af elevvurderinger i et inkluderende undervisningsmiljø I første del af agenturets projekt om elevvurderinger i et inkluderende undervisningsmiljø

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Specialundervisning i Europa

Specialundervisning i Europa Specialundervisning i Europa Temapublikation Januar 2003 European Agency for Development in Special Needs Education I samarbejde med EURYDICE -informationsnetværket for uddannelse i Europa Denne rapport

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere

Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Europæiske

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model

Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model Jon Kvist SFI Det nationale forskningscenter for velfærd Oplæg på Dansk velfærdspolitik som model for EU? Bidrag til en europæisk høring, konference

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Elevvurdering i et inkluderende undervisningsmiljø Retningslinjer for politikker og praksis

Elevvurdering i et inkluderende undervisningsmiljø Retningslinjer for politikker og praksis Elevvurdering i et inkluderende undervisningsmiljø Retningslinjer for politikker og praksis European Agency for Development in Special Needs Education Rapporten er udgivet med støtte fra Europa-Kommissionen,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier Analyse 22. september 21 Integrationen i Danmark set i et europæisk perspektiv Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier I den seneste tid har der været stor fokus på asyl- og integrationspolitikken

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 144 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

20 nationalflag Navn: Klasse:

20 nationalflag Navn: Klasse: 20 nationalflag Navn: Klasse: Materiale ID: FLG.5.1.1 Vektorgrafik: Simon Estrup www.gratisskole.dk 20 nationalflag Lærer: Dato: Klasse: Holland Yemen Gabon Jugoslavien Bulgarien Rusland Irland Guinea

Læs mere

Refleksionspapir om inklusion. Det Centrale Handicapråd

Refleksionspapir om inklusion. Det Centrale Handicapråd Refleksionspapir om inklusion Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Kira Hallberg Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10 44 Fax: 33 11 10

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Erhvervsuddannelser i et internationalt perspektiv Forsker/praktikernetværket for Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelser i et internationalt perspektiv Forsker/praktikernetværket for Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser i et internationalt perspektiv Forsker/praktikernetværket for Erhvervsuddannelser Roland Østerlund Jørgen Ole Larsen 19. September Introduktion kontekst ET 2020 VET i krisetider Innovation

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Det Europæiske Miljøagentur

Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur Opgave Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er det EU-organ, som skal sikre solid og uafhængig information om miljøet. Vi er en betydelig informationskilde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING

MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING SAMMENFATTENDE RAPPORT European Agency for Development in Special Needs Education European Agency for Development in Special Needs Education (herefter agenturet)

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Den danske hængekøje-effekt

Den danske hængekøje-effekt Den danske hængekøje-effekt AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME Vi er rige i Danmark. Spørgsmålet er, om velstanden har

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Specialundervisning i Europa - politikker og nøgleprincipper

Specialundervisning i Europa - politikker og nøgleprincipper Specialundervisning i Europa - politikker og nøgleprincipper Anbefalinger til brug for beslutningstagere European Agency for Development in Special Needs Education Rapporten er en samlet oversigt over

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Bedre kvalitet for pengene hvordan kan enderne mødes? Morten Mandøe, cheføkonom, KL Christian Harsløf, afdelingschef, KL

Bedre kvalitet for pengene hvordan kan enderne mødes? Morten Mandøe, cheføkonom, KL Christian Harsløf, afdelingschef, KL Bedre kvalitet for pengene hvordan kan enderne mødes? Morten Mandøe, cheføkonom, KL Christian Harsløf, afdelingschef, KL Kommunernes sundhedsopgaver Palliation Borgerrettet forebyggelse Patientrettet forebyggelse

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

PROFIL AF DEN INKLUDERENDE LÆRER

PROFIL AF DEN INKLUDERENDE LÆRER Inklusion i læreruddannelser PROFIL AF DEN INKLUDERENDE LÆRER TE I I European Agency for Development in Special Needs Education Inklusion i læreruddannelser PROFIL AF DEN INKLUDERENDE LÆRER European Agency

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Grænser for inklusion 2. Nordiske Konference Center for Høretab Fredericia 12. marts 2009

Grænser for inklusion 2. Nordiske Konference Center for Høretab Fredericia 12. marts 2009 Grænser for inklusion 2. Nordiske Konference Center for Høretab Fredericia 12. marts 2009 Niels Egelund Professor i specialpædagogik Medlem af Skolerådets formandskab, Børnerådet og Kvalitetsgruppen Vigtige

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Internationale læseundersøgelser og PIRLS

Internationale læseundersøgelser og PIRLS Internationale læseundersøgelser og PIRLS 1991 2000 2000 2003 2006 2006 2009 2010 2011 Programme for International Student t Assessment PISA 2006 PISA 2006 resultatet PISA 2006 Læsning H N K 600 Korea

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN. Udviklingstendenser 2005 2010

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN. Udviklingstendenser 2005 2010 TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN Udviklingstendenser 2005 2010 TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN UDVIKLINGSTENDENSER 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education European Agency for

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU 14. maj 2003 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU Fra det øjeblik, de Østeuropæiske lande træder ind i EU, skal de opfylde reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj. Ajourført den 23. juli 2001 OG -STRATEGIER. Opfølgning af ekspertmødet i Lund, Sverige, den 4.

Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj. Ajourført den 23. juli 2001 OG -STRATEGIER. Opfølgning af ekspertmødet i Lund, Sverige, den 4. EUROPÆISK INDHOLD PÅ DE GLOBALE NET KOORDINERING AF DIGITALISERINGSPROGRAMMER Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj Ajourført den 23. juli 2001 HANDLINGSPLAN FOR KOORDINERING AF DIGITALISERINGSPROGRAMMER

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Støbning SG-jern (støbejern med kuglegrafit)

Støbning SG-jern (støbejern med kuglegrafit) Dansk standard DS/EN 1563+A1 2. udgave 2004-02-26 Støbning SG-jern (støbejern med kuglegrafit) Founding Spheroidal graphite cast irons DS/EN 1563+A1 København DS projekt: 54816 ICS: 77.140.80 Deskriptorer:

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. om det europæiske borgerinitiativ "One of Us"

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. om det europæiske borgerinitiativ One of Us EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2014 COM(2014) 355 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om det europæiske borgerinitiativ "One of Us" DA DA BILAG I: PROCEDUREMÆSSIGE ASPEKTER

Læs mere