Studieturen Gallafesten. Kravlenisser. STAFETTEN Christian Groth. BÆREDYGTIG ENERGIPOLITIK Nu har selv økonomer regnet den ud.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieturen 2006. Gallafesten. Kravlenisser. STAFETTEN Christian Groth. BÆREDYGTIG ENERGIPOLITIK Nu har selv økonomer regnet den ud."

Transkript

1 POLIT EN Hvis du vil vide signifikant mere... #4 - dec årgang STAFETTEN Christian Groth BÆREDYGTIG ENERGIPOLITIK Nu har selv økonomer regnet den ud Studieturen 2006 Gallafesten Se de bedste billeder... Julegaveideer Find julegaven i Studiestræde Kravlenisser Endelig er de kære kravlenisser tilbage... Politen_2006#4_1.indd :21:34

2 Indhold Leder Stafetten Christian Groth Doing Business in India Studieturen 2006 Bæredygtig energipolitik Juleguide Shopping i Studiestræde Christinas klumme Kravlenisser 7 24 Polit en udgives af en uafhængig redaktion med støtte fra Økonomisk Studienævn. Indlæg til bladet modtages gerne pr. eller på cd. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte fremsendte indlæg. Polit en Økonomisk Institut Studiestræde København K Chefredaktør Charlotte K. Christensen Tlf: Annoncetegning Toke Kristensen Tlf: Foto Martin Oksbjerg Layout Toke Kristensen Redaktion Mette de Lorent Gad Charlotte K. Christensen Niels-Jakob Harbo Branislav Mihic Christina Wix Frederik Meinertsen Nina Reumert Guan Yang Kirsten Sophie Hasberg Lotte Lyck Forsidefoto Studieturen 2006 Tryk Herman og Fischer A/S Næste deadline 1. Februar 2007 Oplag: 1700 stk. Politen_2006#4_1.indd :21:39

3 Leder Af Charlotte K. Christensen Er julen inefficient? Fra midten af oktober begyndte kravlenisser, julekugler og grannåle så småt at snige sig ind på siderne i stormagasinernes kataloger og endda i enkelte butiksvinduer, og som det grå vintervejr indtræder og efterhånden bliver tungere og tungere, krydres vores hverdage med diskret, men blikfangende julehygge. -Eller handler det i virkeligheden mere om reklame, manipulation, markedskonkurrence og (irrationel) forbrugeradfærd? -Der så småt skal sætte gang i overvejelserne omkring juleønsker og juleindkøb og give inspiration til julens lange huskelister? I december har mange butikker den største månedlige omsætning, og nogle varehuse, bl.a. undertøjs- og legetøjsvarehuse, forventer helt op mod halvdelen af den årlige omsætning. Pengetransaktionerne og omsætningerne er mangedoblede, og uden nærmere overvejelser vil vi måske tro, at økomisk efficiens er en del af grundlaget for den øgede økonomiske aktivitet. Bliver vi imidlertid ved overvejelserne omkring den enkelte forbrugers efficiens i juletiden, kommer vi på andre tanker. Antager vi, at vi giver for omtrent det samme, som vi modtager for, når vi udveksler gaver, altså at penge går fra hånd til hånd og sendes i cirkulation i form af indkøbte gaver, afsløres et potentielt dødvægtstab. En konsekvens af en sådan gaveudveksling er nemlig, at modtageren ikke altid får den gave (det gode), der giver ham den største nytte. De fleste af os har nok prøvet at være modtager eller giver af en mere eller mindre ubrugelig ting, som er endt i bunden af skabet, i pejsen eller blevet passeret videre ved først givne lejlighed. Lad os tage et konkret eksempel: Anne får 10 par sokker af onkel Ove. Hun ville egentlig selv have købt hue og handsker for det samme beløb, og dermed oplever Anne et dødvægtstab. For at gøre gaven efficient, skulle Anne være blevet givet pengene, så hun selv kunne træffe sit optimale valg, eller onkel Ove skulle have vidst præcist, hvad Anne selv ville have købt. Hvordan får Anne sin foretrukne gode, så julen bliver efficient for hende? Skal vi i stedet udveksle penge og sende sedlerne i cirkulation? Var det så ikke nemmere helt at droppe julegaverne og bruge sine egne penge på bedste vis? Ifølge klassisk økonomisk teori ville det give os en efficient jul. Forbrugere er bare ikke rationelle, og Varians modeller forklarer ikke den enkeltes nytte og incitament bag gaveudvekslingen. Gaven tillægges en værdi hos både giver og modtager, som ikke kan forklares af nogen rationel model, idet tanken bag betyder mere end efficiens og nytte. Det vil endda ofte være tilfældet, at den gave, Anne ikke havde ønsket sig har større personlig værdi for hende, end den gave hun havde ønsket sig. Selv den mest kyniske økonom må erkende, at det trods alt er tanken bag, der betyder mest. På vegne af redaktionen, God fornøjelse med 38. årgangs sidste nummer og glædelig jul! Politen_2006#4_1.indd :21:39

4 Stafetten - Christian Groth Finanspolitik i fokus igen Mit interesseområde er makroøkonomi, kort-sigts såvel som lang-sigts. Og egentlig også det, der ligger imellem det mellemlange sigt. Jeg vil ikke lægge skjul på, at det især er teorien, der interesserer mig. Studenterne synes nogle gange, at teorien er for langt væk fra virkeligheden. Det er jeg enig i for nogle teoriers vedkommende, de dårlige. Men en god teori kan virkelig være en øjeåbner, når den reflekterer de væsentlige mekanismer på et givet område. Et kort er ikke det samme som det landskab, kortet afbilder. Ligeså er en god model ikke en kopi af det økonomiske fænomen, modellen belyser. Men modellen skulle gerne være et redskab til at forstå sammenhængene bag fænomenet og til at give grundlag for forudsigelser og for rationel økonomisk politik. Ved at operere med eksplicitte antagelser, hjælper modellen os også til at afklare, hvor vi eventuelt er indbyrdes uenige. Og hvilke yderligere data, vi skal opsøge for at komme videre. Nå, men altså - med det interesseområde jeg har, så er jeg selvfølgelig vældig glad for, at det i de senere år har været fagene Advanced Macroeconomics og Economic Growth, jeg skulle undervise i. Finanspolitik på dagsordenen igen Før jeg kommer ind på, hvad jeg selv forsker i, er det måske relevant at spørge mere generelt, i hvilken retning nyere makroøkonomi bevæger sig. Svaret er enkelt: i keynesiansk retning. Dette eksemplificeres af to indbyrdes forbundne temaer i nyere makroøkonomi. Det drejer sig om: (1) måling af det samfundsmæssige spild ved økonomiske tilbageslag, og (2) finanspolitikkens rolle som stabiliseringsredskab. Empiriske studier (Jordi Gali med flere) tyder på, at (a) konjunkturbevægelser er forbundet med store fluktuationer i det aggregerede efficienstab (større end fluktuationerne i output-gabet), og (b) der er brug for finanspolitik som stabiliseringsinstrument. Figuren antyder lidt om, hvad det går ud på. Udsvingene i output sker omkring det naturlige outputniveau, dvs. ligevægtsniveauet foreneligt med en konstant inflationsrate. Men pga. markedsmagt og dermed forbundet monopolistisk adfærd på varemarkedet såvel som arbejdsmarkedet og pga. forvridende skatter er det naturlige outputniveau lavere end det efficiente outputniveau (hvor det marginale substitutionsforhold mellem forbrug og fritid er lig med arbejdskraftens grænseproduktivitet). Til måling af efficienstabet benyttes mål for markups på vare- og arbejdsmarkedet. Det viser sig, at efficienstabet udviser høj korrelation med det traditionelle outputgab. Efficienstabet er således stort i en lavkonjunktur. Ved efterspørgselsstimulerende finanspolitik kan det mindskes. Da der selv ved det naturlige outputniveau er et efficienstab, bør de offentlige udgifter til varer og tjenester overstige, hvad traditionel offentlig økonomi tilsiger. Unægtelig to konklusioner, der leder tankerne hen på Keynes. log BNP efficient outputniveau Den dynamiske likviditetsfælde En andet keynesiansk tema, aktualiseret af Japans udvikling siden starten af 1990 erne, er risikoen for, at en økonomi havner i en likviditetsfælde. Hermed menes en situation, hvor den nominelle rente er kommet så tæt på sin nedre grænse (der jo er nul), at traditionel pengepolitik ikke virker. I mere end en tiårsperiode var Japans økonomi stagnerende med faldende priser (deflation på ½-2 pct.). Efterspørgselsstimulering gennem lavere realrente ved at sænke den nominelle rente kunne ikke opnås, da denne ikke kunne sænkes yderligere. Et af mine arbejder har med denne problemstilling at gøre. Det drejer sig om en dynamisk model for, hvordan en økonomi kan havne i likviditetsfælden, uden at det beror på en empirisk problematisk antagelse om, at den nederste del af LM-kurven er vandret. Pointen er, at den iboende ikke-linearitet i pengeefterspørgslen, der følger af den nominelle rentes nedre grænse på nul, er nok. Et kraftigt negativt efterspørgselschok (fx pga. pludselig opstået mistillid til fremtiden) udløser et økonomisk tilbageslag. Den nominelle rente falder (hvad enten centralbanken fører monetaristisk pengepolitik eller følger en Taylor-regel). Men inflationen naturligt outputniveau og inflationsforventningerne falder også, måske endda nok til at realrenten ikke falder. Det økonomiske tilbageslag modvirkes altså ikke i første omgang. I anden omgang gentager dette sig. I tredje omgang er den nominelle rente nu tæt på sin nedre grænse, mens inflationen og inflationsforventningerne fortsætter deres nedadgående bevægelse uhindret og bliver til deflation. Herved begynder realrenten ligefrem at tid 4 POLITEN # Politen_2006#4_1.indd :21:40

5 stige, og økonomien er således virkelig låst fast i sin lavkonjunktur. Som Paul Krugman og andre har anført, er der dog stadig en pengepolitisk vej ud (ved siden af ekspansiv finanspolitik, som i Japans tilfælde var vanskelig pga. en i forvejen høj statsgæld). Det er at føre en bevidst devaluerings- og inflationspolitik, så realrenten sænkes ad denne vej. Men det råd tog den japanske centralbank ikke til sig. Medium-term cycles Et igangværende projekt handler om medium-term konjunkturbevægelser. I tidens løb har forskellige empirikere gjort gældende, at de industrialiserede markedsøkonomier ikke blot udviser almindelige konjunkturbevægelser (med måske 4-8 år fra top til top), men også længere sving. Nogle teorier herom bygger på eksistensen af innovationsklynger. Som en mulig komplementær teori hertil har jeg sammen med en tidligere kollega udviklet en model, hvor træghed i kapitaltilpasningen (Tobins q-investeringsteori) spiller sammen med træghed i reallønstilpasningen (den reale Phillipskurve) og i faktorsubstitutionen. Det viser sig, at der herved frembringes endogene mellemlange sving. Innovation som vækstdrivkraft I den tidlige endogene vækstteori var der en tendens til at sammenlænke parametre, der bør holdes adskilt. Maria Alvarez og jeg tog dette op i forbindelse med en udvidelse af Paul Romers model fra Vi fandt bl.a., at en større monopolgrad fremmer virksomhedernes forskning og udvikling og dermed væksten. Denne effekt er fraværende i Romers oprindelige model. Det skyldes, at parametrene vilkårligt er kædet sådan sammen, at en højere monopolgrad automatisk ledsages af en lavere produktionselasticitet mht. kapital. På den anden side skal den omtalte effekt af større monopolgrad naturligvis forstås inden for rammerne af det model-setup, der her er tale om. Der findes et andet setup, der fokuserer på konkurrencens skub til innovationer (frem for monopolbeskyttelsens træk). Et for tiden blomstrende forskningsområde er netop integrationen af disse forskellige tilgange. Sammen med andre har jeg set på, hvad endogen vækstteori kan sige om muligheden for fortsat økonomisk vækst i en verden med udtømmelige naturressourcer. Vi har desuden set på de forskellige virkninger af kapitalindkomstbeskatning og ressourcebeskatning i denne sammenhæng. Herunder også spørgsmålet om optimal beskatning, når brug af naturressourcen er forurenende (tænk på drivhuseffekten). Et andet emne inden for vækstteorien, der har optaget os, er: findes der regelmæssige vækstmønstre imellem eksponentiel vækst og fuldstændig stagnation? Det finder vi, at der faktisk gør. Så alt i alt: hvis der overhovedet er en fællesnævner for det, jeg beskæftiger mig med, må det være: makrodynamik. politen søger... folk til redaktionen og layoutere Redaktion består af studerende fra polit og vi har altid plads til flere. Det eneste det kræver er, at du synes det er sjovt at lave spændende artikler. Vi har også brug for flere layoutere, der har lyst til at sætte bladet op og give hele Politen prikken over i et. Lyder det interressant - så send en mail til POLIT EN POLITEN # Politen_2006#4_1.indd :21:41

6 Få hjælp til specialet Skriv speciale for Danske Bank-koncernen Skal du skrive speciale i foråret 2007? Så får du som polit-studerende mulighed for at blive del af Danske Speciale Som led i forløbet kommer du til at opleve virksomheden indefra gennem en detaljeret introduktion til koncernen, interviews med nøglepersoner og ophold i et af bankens finanscentre. Under overskriften fremtidens Danske Bank er der vide rammer for emnevalg. Specialet kan bl.a. handle om i økonomi, investering, boligfinansiering, skat eller forbrugeradfærd og økonomisk psykologi. Det eneste krav er, at dit speciale tager udgangspunkt i en konkret udfordring, som Danske Bank-koncernen står overfor. Du kan læse mere om Danske Speciale 2007 på Der er ansøgningsfrist d. 10 december Af Niels-Jakob Harbo Hansen Ved et storstilet arrangement i Danske Banks kuppelsal afsluttede banken den 3. oktober sit specialeforløb 2006 med præmiering af de bedste specialer. Dette års vinder af førstepræmien (en tur til New York) var fra Copenhagen Business School og havde beskæftiget sig med private investorers risikoprofil. Banken inviterede i 2006 studerende fra landets handelshøjskoler og universiteter til at skrive speciale om emnet Private Banking, hvilket betegner formuerådgivningen af bankens privatkunder. Selvom emnet måske i højere grad henvender sig til landets handelshøjskolestuderende, så mener banken også at der for vordende cand. politter kan være interessante vinkler at belyse i emnet. Undervejs i specialeforløbet gav Danske Bank mulighed for ophold i deres regionale finanscentre, og banken stiller kontaktpersoner og information til rådighed under forløbet. Forløbet er tilrettelagt med en fast deadline for aflevering, og varede i 2006 perioden januar juli. Kendissers specialer Af Kirsten Hasberg Mangler du inspiration til specialet, bacheloropgaven eller øvelsen? Måske kan de kendte hjælpe! Her et lille udpluk af kendte økonomers specialer fra Økonomisk Institut. Peter Brixtofte (1971) Motiver til og virkninger af den kommunale låntagning i perioden Naser Khader & Bjørn Denninger (1993) Det islamiske økonomiske system: Teori og praksis Poul Nyrup Rasmussen (1971) Styring og optimering i dynamiske makroøkonomiske modeller Margrethe Vestager Hansen & Mikkel Søe (1993) Fleksibel specialisering i industrien en teoretisk og empirisk analyse af fleksibilitet, specialisering, innovation og netværk Thor Pedersen (1978) Ansættelsesformer og lønudviklingen for offentligt ansatte siden 1969 Efter aflevering blev specialet både underkastet en vurdering af Danske Banks bedømmelseskomite med Peter Straarup for bordenden samt en akademisk bedømmelse. Danske Bank understreger, at deres bedømmelse sker uafhængigt af den akademiske, da de vurderer specialet ud fra dets operationelle potentiale. Bankens formål med forløbet er at hente ny inspiration fra den akademiske verden, samt at introducere Danske Bank som en potentiel arbejdsplads for vordende kandidater på et tidligt tidspunkt. Banken gentager forløbet i 2007, og der vil kunne findes information om forløb og ansøgningsfrister på Danske Banks hjemmeside. Også den offentlige sektor har ønsket at styrke kontakten med den akademiske verden. Finansministeriet har tidligere startet et specialesamarbejde med økonomiuddannelserne i København og Århus, og tilbyder specialeskrivende studerende at få tilknyttede en vejleder i ministeriet samt hjælp til forskellige datakørsler. 6 POLITEN # Politen_2006#4_1.indd :21:41

7 Doing Business in India Doing Business in India Dato: 29.marts 11. april 2007 (påsken) Pris: ca kr. Af Paw Larsen Hvad er nøglen til succes i en af verdens hurtigst voksende økonomier? C3-studerende giver dig nu muligheden for at opleve Indiens pulserende erhvervsliv fra tætteste hold. Grib chancen for at komme med til Bangalore i Indien sammen med studerende fra hele landet! Med over en milliard indbyggere er Indien verdens fjerde største økonomi. Turens destination, Bangalore, er Indiens svar på Silicon Vally. I Bangalore findes et bredt udsnit af bl.a. verdens mest kendte IT- og biotekvirksomheder, der alle nyder godt af det høje uddannelsesniveau og det sammenlignet med vesten - lave lønniveau. Globaliseringen har for alvor stadfæstet Indien som en betydelig aktør på det globale marked, og fremtiden peger i retning af stadig stigende økonomisk vækst. Snus til kulturen Turen er en enestående mulighed for at opleve et spændende land og få indblik i erhvervslivet i Indien. Naturligvis er det også en effektiv måde at lære andre studerende at kende på, da der vil være studerende fra hele Danmark inden for erhvervs- og økonomiske uddannelser. Den største udfordring for mange studerende er at anvende teoretisk viden på faktiske problemstillinger, og netop det vil turen give dig rig mulighed for. For at få kvalificeret udbytte af casearbejdet vil managementkonsulentvirksomheden Booz Allen Hamiliton, give dig grundigt indblik i caseløsningsmetoder og give input til caseløsningen. I påsken 2006 var 30 studerende i Beijing i Kina på en lignende tur. Desværre var Ansøgningsfrist: 15. december 2006 Arrangør: C3 studerende Mere info: doingbusinessinindia.html/ der ikke mange polit er der havde hørt om turen. Dette billede håber vi på at ændre denne gang, da det kunne være spændende at arbejde på tværs af uddannelser. Så se derfor mere på og vær opmærksom på, at ansøgningsfristen er allerede d. 15. december Danmark vil også lege med Det er ikke kun store multinationale virksomheder, der ser vækstmulighederne i Indien. Stadig flere danske virksomheder etablerer sig med succes i landet. På C3 s studietur skal du sammen med de øvrige deltagere løse en konkret problemstilling for Novozymes og NNIT, som begge er aktive på det indiske marked. Desuden vil der være virksomhedsbesøg hos danske og indiske virksomheder, besøg på det danske konsulat samt besøg på et indisk universitet. Virksomhederne NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services inden for udvikling, implementering og drift. ( Novozymes er verdens førende bioteknologiske virksomhed inden for enzymer og mikroorganismer. ( Booz Allen Hamilton er en af verdens førende managementkonsulentvirksomheder, og rådgiver i udvikling af virksomheder og organisationer inden for områderne Strategi, Organisation, Operations, Corporate Finance og IT. ( POLITEN # Politen_2006#4_1.indd :21:43

8 Studieturen 2006 Polit til Kina Studieturen til Beijing og Shanghai blev arrangeret af et mix af syv politstuderende fra forskellige årgange: Tim Yi He, Jacob Bergmann Larsen, Gitte Yding Michaelsen, Louise Stub Petersen, Guan Yang, Charlie Tibu og Charlotte Kabell Christensen. Vi har arbejdet længe (ind i mellem også hårdt) for at arrangere en tur, der ville leve op til alles forventninger og give et stort udbytte. Vi syv arrangører fik i særdeleshed opfyldt vores forventninger til deltagerne, som har været søde, sjove, engagerede og samarbejdsvillige. Tak til alle deltagerne for et brag af en Kina-tur! Vi rejste alle hjem med overload i bagagen, ikke kun af tøj, sko og tasker, men også oplevelser, indtryk og erkendelser. Deltagerne har skrevet dagbøger for hver dag, og dem har vi samlet her, sammen med en del billeder, så alle politstuderende kan få en grundig og underholdende gennemgang af vores spændende studietur til Kina. God fornøjelse! Fredag d. 13. oktober Lisbeth Merete Normand og Tina Schelde Ankom til Beijing og fik dermed også vores første møde med kineserne som, var mere end villige til at hjælpe med at bære vores bagage dog kun mod betaling. Vores bus kørte os til hotellet, som lå tæt på Den Himmelske Freds Plads, men i en noget skummel gade. Der var beskidt og lugtede og vi fik at vide, at der havde været problemer med tyveri, så vi blev frarådet at gå på gaden alene. Efter vi havde fået tildelt værelser, og nogle havde været i et tiltrængt bad, gik vi sammen hen til Den Himmelske Freds Plads. Samlingen af gruppen varede dog kun kort, da der er mange mennesker i Beijings gader, og gruppen blev derfor delt i to. Tim sendte flere taxaer af sted mod et godt og billigt shoppingcenter, for vi var endnu ikke selv særlig gode til at kommunikere på kinesisk. Trafikken er enorm i Beijing, men heldigvis er det billigt at køre med taxa og man betaler for afstanden og ikke for tiden. Da vi kom til det berømte shoppingcenter viste det sig dog, at Tim havde sendt sin egen taxa et andet sted hen. På øverste etage i centeret mødte der os et noget overvældende syn af utallige madboder som alle havde folk ansat til at prøve at hive penge ud af os uvidende danskere. Nogle gik ufortrødent i gang med de kinesiske retter, mens andre valgte at holde sig til det kendte lidt endnu. Herefter gik den vilde shopping løs. Det var sted hvor sælgerne nærmest forventede at man sagde nej til den første pris og nogle steder kunne man ende på 1/10 af startprisen. Reservationspris fik en helt ny betydning og den perfekte prisdiskrimination kom til sin fulde ret. Da centeret lukkede, havde vi armene fyldt med poser af tasker, skjorter, tørklæder osv. og gruppen blev samlet igen. Vi sluttede dagen af med en tur på bar, men de fleste nøjedes med en enkelt øl eller to før jetlagget og den sparsomme søvn i flyet var på dette tidspunkt ved at vise sig. Lørdag d. 14. oktober Johanne Lilleng og Mette Foged I dag havde vi ingen fælles planer, så dagen skulle gå med sightseeing i Beijing. De fleste startede dagen på fredspladsen og i den forbudte by, hvor nogle købte en engelsktalende guide Jason, som fortalte underholdende historier og myter om pladsen og bygningerne. Efter den Forbudte By, der var et must for de fleste, splittede vi op i mindre grupper. Nogle tog til sommerpaladset, som ligger smukt ved en sø lidt udenfor Beijing. Desværre måtte man bruge fantasien for at se nogen udsigt, for den tætte smog, som lå over byen, lå også her. Andre tog i zoologisk have, blandt andet for at se pandaer, det var vist en blandet fornøjelse eftersom dyrenes forhold var dårlige. Den 8 POLITEN # Politen_2006#4_1.indd :21:44

9 sidste gruppe tog på sightseeing i Beijings gader. De besøgte bl.a. den bydel, hvor Mao boede i flere år af sit liv, og den gamle hellige by. Til aften mødtes vi alle sammen med nogle danske universitetsstuderende, der læser kinesisk i Beijing. Vi spiste aftensmad med dem og de introducerede os til forskellig kinesisk mad. Retterne var velsmagende, men flere af dem var uidentificerbare for det utrænede danske øje. Nogle fik sig en overraskelse, da retten med en slags kinesisk svamp viste sig ikke at være lavet af svampe, men i stedet af grisemave. Efter denne oplevelse gik turen til et nærliggende diskotek, hvor grisemaven blev skyllet ned med diverse drinks og øl. Denne begivenhed strakte sig til noget ud på natten. Søndag d. 15. oktober Christian Thorbjørn Nyland og Niels Blomquist He who has not climbed the great wall is not at true man Mao Zedong Bussen forlod hotellet kl mod dagens destination The Great Wall. Nærmere bestemt Mutianyu ca. 75 km nordøst for Bejing. Det første der mødte os var utallige irriterende gadesælgere, der solgte vand, bananer samt de obligatoriske Jeg har været på muren -T-shirts. Efter en noget omstændelig billettering bevægede vi os op mod muren. Utallige trappetrin senere nåede vi målet et imponerende syn, hvor man straks følte historiens vingesus. Den km lange mur bugter sig gennem det kinesiske landskab. Så meget mur for at holde fred med mongolerne virker på én gang fascinerende, men samtidig noget omsonst. Nogle valgte at udforske muren til fods, mens andre tog udfordringen op med en rask løbetur. Alle fik vist stor respekt for de kinesere, der i sin tid har bygget muren, og for de gale mennesker, der løber maraton på muren. Gårsdagens middag med de danske kinesiskstuderende og efterfølgende bytur satte også sine spor på muren. En enkelt var nødt til at ofre sig (spulede voldsomt, red.), men var dog hurtigt på benene igen. Efter fire timers powerturisme var det på tide at vende hjemad. De udmattede politter øjnede straks chancen for en genvej nemlig den dertil egnede rutschebane som de iderige kinesere havde lavet. De fleste udnyttede hjemturen til en lang powernap. Resten af dagen stod på fri leg, hvor ca. 20 dog blev enige om at spise Peking And på Quanjude Roastduck Resturant. Mandag d. 16. oktober Frederik Dimo-Ungermann og Mads Ole Fløe Knudsen Mandag var vores første arbejdsdag. Folk var mødt op i stiveste puds, da vi i dag skulle besøge Kinas bedste bud på en centralbank People s Bank of China samt den kinesiske pendant til Verdensbanken China Development Bank. Undertegnede begyndte dagen med et solidt morgenmåltid fra Kentucky Fried Chicken er der noget som kyllingeburger med kaffe til morgenmad? Mads udtaler, at det var hans sidste besøg på KFC. Det var dagen hvor solen stak en spinkel arm igennem dækket af smog, så det var varmt i bussen selvom vi var tidligt på færde. Trafik i Beijing er en uberegnelig størrelse. Chaufføren havde beregnet en køretid på et par timer pga. morgentrafikken. På mirakuløs vis slap vi dog udenom det værste, hvilket resulterede i at vi ankom halvanden time for tidligt til People s Bank of China. Kineserne viste sig dog fra en fleksibel side, og vi måtte ikke vente længe inden Zhang Tao stillede sig til rådighed for vores interesse i de finansielle forhold i Kina. Mødet viste sig at være en god introduktion til turens kommende besøg. Vi kom godt rundt om problemstillingen at transformere fra plantil markedsøkonomi. Ifølge Zhang Tao er målsætningen langsomt at åbne op for frie kapitalbevægelser, samt at privatisere bankerne, så långivningen foregår på markedsvilkår og ikke ud fra nogle af regeringen bestemte målsætninger. Zhang Tao, der er uddannet i USA, ser ikke nogen modsætning mellem kommunistisk diktatur og rå markedskapitalisme: One thing is the party and ideology. Another is the economy. Efter besøget i People s Bank of China fulgte en pause på et par timer. Nogle benyttede tiden i et af byens utallige kræmmermarkeder, mens andre fik stillet sulten. Mads gik ud og oplevede den arbejdskraftintensive økonomi på første hånd. Blev klippet af ikke mindre end fem kinesere for 15 kr. I China Development Bank blev vi modtaget af en kvinde der ligeledes var uddannet i USA. Hun fortalte levende om bankens arbejde med at risikovurdere udviklingsprojekter. En af de afgørende forskelle i bankens arbejde ift. tidligere er, at det ikke længere er regeringen der bestemmer hvilke projekter der skal finansieres men banken selv. Dette mindsker andelen af non-performing loans betragteligt, og må ses som endnu et led i liberaliseringen af den finansielle sektor. Efter dagens sidste besøg var de fleste energiressourcer opbrugt og aftenen gik med hygge og afslapning efter en spændende og lærerig dag i den kinesiske hovedstad. Tirsdag d. 17. oktober Peter Sonne-Holm og Robin Morrison Brejnholt Mærsk Dagen startede kl. 9 om morgenen hos Mærsks kinesiske hovedkontor i Beijing. Indledningsvist fik vi den excentriske fornøjelse af en 17 minutter lang tandpastareklame for Mærsk som verdensleder på containermarkedet. Flere af os overvejede hvorvidt der var draget gavn af skalafordelene ved at kombinere produktionen med Dansk Folkepartis sidste valgvideo det var næsten samme dybde som i en gennemsnitlig Morten Korch-film. Efterfølgende kom Jan P. Fabritius, kontorets finansielle direktør, på banen, og forklarede hvordan Mærsk fører forretning i Kina. Fabritius lagde blandt andet vægt på vigtigheden af at pleje de politiske relationer, hvilket var årsagen til, at hovedkontoret var placeret i Beijing. Et af Mærsks vigtigste salgsargumenter, er et fotografi fra 1998, hvor Mærsk McKinney Møller trykker hånd med den daværende præsident Jiang Zemin. Derefter drejede diskussionen over mod Kina som en voksende økonomisk supermagt. Ifølge Jan P. Fabritius kan Danmark godt konkurrere med Kina så vidt angår produktion. Den høje produktivitet medfører, at dækningsbidraget fra produktionen i Danmark er på niveau med det i Kina. POLITEN # Politen_2006#4_1.indd :21:44

10 Studieturen 2006 Det er lave salgs- og ledelsesomkostninger, som sikrer Kina en omkostningsfordel på markedet. CBRC Kl besøgte vi China Banking Regulatory Commission (CBRC). Dette var vores første møde med en rigtig politiker og ham her var af aller værste kaliber. Måske lige for at sikre sig selv, at gæsterne var på udebane, talte han kinesisk, og så kunne hans medbragte tolk oversætte til os. En proces, som sænkede tempoet betragteligt. Det bemærkes at politikeren havde arbejdet tre år for IMF i Washington og flere gange rettede tolken på flydende engelsk. Hvis nogen har spist meget gelé ville de have genkendt substansen fra indholdet af politikerens monotone kværnen den næste times tid. Han sprang meget hurtigt over et af Kinas for vesteuropæiske økonomers indgangsvinkel største problemer, nemlig non-performing loans og leverede i stedet en fascinerende smøre om daglige forbedringer af den kinesiske finansielle sektor og det var nok heller ikke alle i lokalet, som hørte denne tale. Den danske ambassade Der var først et oplæg om ambassaden, og lidt om Kinas historie. Et oplæg som var overvejende relativt interessant. Men når 30 politter skal høre på sproglige perler som at 1,5 mia. mennesker svarer til ca mio. mennesker bliver de ret hurtigt døsige. Efter det første oplæg kom en anden oplægsholder og fortalte lidt mere om ambassadens rent praktiske funktion. Efter at have indledt med at smide 3-4 nyttige slides i hovedet på os med alt fra nominel produktion i Kina over 30 år til absolut antal danske virksomheder i Kina, var bunden lagt og han kunne fortsætte med at fortælle om kinesisk kultur og ambassadens funktion som et led imellem danske og kinesiske firmaer/offentlige administration. Det, at kunne fremvise en kongekrone i Kina (som bevidst er fremhævet på ambassadens papirer) giver tilsyneladende adgang til mange kontakter ( guanxi ). Han erkendte bl.a., at en fleksibel holdning til korruption i en vis udstrækning nok er nødvendig, hvis man vil gøre forretning i det kinesiske. Nogle af os afsluttede dagen på en femetagers overklasserestaurant, hvor vi fik serveret ægte Peking-and. Vores Commemoration Card of Quanjude Roast Duck, som vi fik udleveret, viste at det var nr and, der blev langet over disken hos Quanjude. Onsdag d. 18. oktober Søren Hove Ravn og Thomas Schultz-Larsen Den sidste dag i Beijing startede, som alle andre, tidligt om morgenen. Faktisk allerede klokken 2.45 for de af turens deltagere, som ikke ville lade tidsforskellen stå i vejen for at følge FC Københavns besøg på Old Trafford. For de to dagbogsskribenters vedkommende bød morgenen på et bad, hvor en fontæne af kloakvand fik dem til at gnide den sidste rest af søvn ud af øjnene hip hurra for kælderværelserne! Efter en overraskende hurtig køretur var vi fremme ved dagens første destination, SAFE, en time tidligere end planlagt. SAFE står for State Administration of Foreign Exchange, og trods vores tidlige ankomst gik foredraget straks i gang. Foredragsholderen fortalte både generelt om den kinesiske økonomi, og nærmere om SAFE s aktiviteter, som bl.a. involverer kontrol af udenlandsk valuta i Kina, og medvirken til fortsat liberalisering af den finansielle sektor. Der blev også talt om forskelle på Kinas og Indiens økonomi, og om de fremtidige udfordringer for Kina. Robin var naturligvis mand for et opklarende spørgsmål, hvor der bl.a. blev draget interessante paralleller til guldstandarden. Det var dog ikke nok til at fastholde alle deltageres opmærksomhed eksempelvis benyttede Kasper sig af lejligheden til at nærstudere Lonely Planets guide til Shanghai, og faldt over omtalen af Brazilian Steakhouse; et sted, der senere skulle blive enormt populært blandt visse af turens deltagere. Derefter gik turen mod Himmelpaladset, et tempel fra kejsertiden med tilhørende have. Her blev der også lejlighed til at spise frokost, som for nogle bestod af club sandwiches med flødeskum og kirsebær, mens andre søgte mod KFC. Programmet for eftermiddagen indeholdt et møde med nogle kinesiske studerende på Chinese Academy of Social Sciences. Efter et oplæg fra en professor, som åbenbart mente at et øget offentligt forbrug var den eneste vej ud af en potentiel kinesisk overophedning, blev vi sat sammen i grupper med både danskere og kinesere. Dette var meget oplysende for nogle af grupperne, som fik et indblik i en helt anden studiekultur, mens andre grupper led under kommunikationsproblemer, da ikke alle kinesiske studerende var lige dygtige til engelsk. I en af grupperne kom det frem, at en forventet løn for en færdiguddannet økonom i den offentlige sektor i Kina er omkring yuan, svarende til godt kroner, om måneden. Ikke meget, men alligevel flere gange den løn, en fabriksarbejder eksempelvis tjener. Da besøget var overstået, havde vi et par timers fri leg, inden vi skulle med aftentoget mod Shanghai. De to timer blev bl.a. benyttet til at opfylde depoterne af kaffe og McDonald s-mad, og indkøb af et halvt kilo fuglefrø til Tim. Så skulle alle være klar til togturen! Først ventede dog en lettere kaotisk tur gennem Beijings banegård i myldretid, hvilket siger en del, når man taler 10 POLITEN # Politen_2006#4_1.indd :21:44

11 om Kina. Til gengæld var togets standard imponerende, og fik hotellet til at ligne ungdomshuset. Især var turens mange høje deltagere positivt overraskede over længden af køjerne, som kunne have været langt værre. Nogle fik formøblet deres kinesiske dollars i poker, andre læst lidt til studiet derhjemme, inden roen sænkede sig over vogn 11. Torsdag d. 19. oktober Mathilde Almlund og Andreas Bjerre- Nielsen Vi bliver brat vækket af skinger, overoptimistisk kinesisk panfløjtemusik og en kvindestemme i højttalerne: Yee houng haoo nii hre bii Shanghai koo meung bla bla Klokken er 6.20, vi burde først være fremme om mindst en time, og der er ingen stop mellem Beijing og Shanghai. Vi kan vel umuligt være der allerede? Panfløjtemusikken fortsætter. To af pigerne i kupeen fortæller, at toget sagtens kan finde på at ankomme en time før. Vi skynder os at hoppe ud af køjerne, pakke ned og gøre os klar. Toget sagtner langsomt farten og ruller ligeså stille ind på perronen. Vi kigger ned ad gangen. Intet liv, ingen lyde bag de låste døre i de andre kupeer. Vi løber ud, banker hårdt på de andre døre, vækker de andre og fortæller dem, at vi er der NU, og at de skal se at få rystet søvnen ud af øjnene, få pakket sammen og komme ud af toget i en fart. Vild forvirring. Efter nogle minutter og en del diskuteren frem og tilbage på gangen spreder rygtet sig. Der ER alligevel et stop mellem Beijing og Shanghai, og det er der, vi befinder os nu. Lidt mere afslappede, men meget mindre populære lader vi fire fra den alt for morgenfriske kupe os transportere resten af vejen til Shanghai. På stationen bliver vi hentet af verdens mindste bus med et stort set ikke-eksisterende bagagerum, og et par personer med et talent for pladsoptimering, der ville være en burhønseavler værdig, finder ud af, at vi først sætter os ind i bussen alle 30 og derpå fylder midtergangen med kufferter i halvanden meters højde. Man kan hurtigt mærke forskellen fra første klasse ombord på toget og den overbefolkning kineserne konstant konfronteres med. Efter at have set et forsøg på lommetyveri, som bliver taget og næsten ender i slåskamp, kaster den overlæssede bus sig ud i trafikken. Det viser sig at trafikken om muligt er endnu mere vanvittig end trafikken i Beijing. Vi minder hinanden omhyggeligt om ikke at tænke på, at vi i tilfælde af en ulykke er låst inde bag trekvart ton bagage, og kigger i stedet ud ad vinduet på de fantastiske skyskrabere i den moderne by; af hensyn til muligheden for at orientere sig, er der i Shanghai en politik om, at alle højhuse skal være forskellige. Senere på dagen besøgte vi IC Companys et dansk tøjfirma som bl.a. varetager mærker som Peak Performance, Tiger of Sweden og InWear. Efter ankomst er nogle af drengene allerede smuttet ud for at få indblik i tøjmarkedet, hvor det viser sig at man kan få et jakkesæt syet på ca. 72 timer. Hos IC Companys er det første gang på turen vi ikke bliver spist af med et overdådigt mødelokale hvor der serveres te. I stedet er det et hurtigt improviseret lagerrum med 30 stole. Oplægget bliver holdt af afdelingens chef som er dansker og hans assistent, der er fra Hong-Kong. Det betyder at det foregår på et noget gebrokkent engelsk. Oplægget gav os hurtig indsigt i hvordan det foregår med fremstilling af tøj og hvilke problemer de har haft og oplevet. Dels ved at producere i Kina og dels ved at være på det kinesiske marked, pga. plagen fra kopivarerne. Efter oplægget skal vi ud og se en af de benyttede producenters fabrikker. Efter endnu et oplæg får vi en rundvisning, som bl.a. inkluderer fabrikkens showroom. Dette er som en lækker tøjbutik, og selvom fabrikken leverer til detailhandlen, spekulerede nogle af pigerne lidt på, om man mon kunne købe en lille ting eller ti til eget forbrug? En pige forelsker sig i en trøje fra kollektionen, og med den sikre erfaring fra de kinesiske markeder, at alting er til salg, selvom der ikke er pris på, spørger hun vores rundviser, hvor hun vil kunne købe denne. Fredag d. 20. oktober Line Elvstrøm Ekner og Lise Sand Ellerbæk 2. dag i Shanghai. Endnu en tidlig start på dagen. Man kunne ane en svag lettelse i folks ansigter over, at det var sidste dag med virksomhedsbesøg, ensbetydende med sidste dag i jakkesæt og stiletter! Vi ankom til endnu et blankpoleret højhus og steg mod toppen. Besøget foregik hos den svenske Handelsbanken, hvor vi mødtes med Johan. Indgangsvinklen til den finansielle sektor var nu en lidt anden end tidligere, hvor besøgene omhandlede de statsejede banker. Vi fandt ud af, hvordan det er at være en udenlandsk privat bank i Kina, og hvilke restriktioner der fulgte med. Overordnet havde Johan stor forståelse for de mange restriktioner, idet han mente, at de var nødvendige for at beskytte Kinas finansielle sektor, indtil den bliver konkurrencedygtig på verdensmarkedet, hvilket han vurderede kunne tage helt op til 20 år. Desuden kommenterede han de berømte Non-Performing-Loans (NPL s), som han mente stadig udgjorde et stort problem, hvilket stod i stærk kontrast til, hvad vi tidligere havde hørt. Alt i alt følte vi, at vi fik et mere ærligt og mere reelt billede af den finansielle sektor end hidtil. Inden det næste møde delte vi os i flere grupper alt efter interesse. Nogle tog op i Jin Mao Tower, Kinas højeste bygning og et af verdens højeste bygninger på 421 m. Udsigten var formidabel, og man fik virkelig et indtryk af Shanghais imponerende skyline. Andre tog til Shanghais franske kvarter og oplevede bydelen og dens butikker. Senere på eftermiddagen mødtes vi med Stefan fra Økonomisk Ugebrev, som er udstationeret i Shanghai. Mødet fandt sted på en eksklusiv bar, som absolut ikke levede op til det lave prisniveau, vi ellers kendte! Stefan fortalte om korruptionen i Kina, og at der er dødsstraf for korruption, hvis beløbet overstiger en halv million yuan, svarende til ca kr. Personer højt oppe i systemet blev til tider taget for korruption og dømt, men når det skete længere nede i systemet, så forsvandt folk bare fra den ene dag til den anden! Grundet over års tradition for korruption så han det umiddelbart som svært at udrydde. Derudover fortalte han, hvordan Kina med stor succes udøvede selvcensur frem for direkte censur. F.eks. var et besøg i Tibet blevet ubrugeliggjort, da regeringen påtvang ham, at følges med en af deres udsendte, således at ingen ville snakke med ham om følsomme emner. Om aftenen blev de fleste af drengenes sult efter rødt kød og kartofler for meget, og de besluttede at besøge et brasiliansk steak house på kraftig opfordring fra Charlie og nogle få piger fulgte med. Resten tog på en finere kinesisk restaurant, hvor Tim havde gode kontakter via svigerfamilien. Nogen fortsatte på en bar tæt på hotellet, hvor deres drinks var billige, men hvor de bl.a. havde byttet om på salt og sukker, hvorfor det ikke var en udsøgt fornøjelse! Efter 10 min. gik det op for os, at der var mange klamme mænd, og at de fleste af de unge smukke kvinder skulle have mere end POLITEN # Politen_2006#4_1.indd :21:45

12 Studieturen 2006 en drink for at følge med hjem! Lørdag d. 21. oktober Maria Gyllenøhr og Sandra Pongkeow Breinholt Vi startede dagen kl. meget tidligt, bilerne sang og himlen var grå Bussen blev fyldt og vi susede af sted mod Starbucks. Efter kaffe tog vi videre til Suzhous haver, hvor vi i stilhed og ensomhed og med god tid tillod vores sjæl at falde til ro Yeah right Tusinde af andre turister havde den samme ide, så det endte med at vi stod i kø fra vi kom til vi gik. Haven var meget fin og man kunne sagtens fornemme den stemning og højtidelighed der havde været engang. Man skulle nok have set haven på en anden årstid, da det jo var efterår og planterne var derfor på vej i hi. Derefter susede, zuum, vi videre til kanalbyen Zhouzhuang Kinas efterligning af Venedig. Herinde tog nogle særligt udvalgte en skøn tur i båd med dejlig sang og musik. Byen var ellers fyldt med boder, al mulig turist crap. Der var dog også nogle templer, og en stor buddha. Efter en sanserig dag skyndte vi os hjem hvor vi hurtigt, effektivt og efficient (og på ti minutter) fik gjort os lækre til fælles middag. Ja, det kan lad sig gøre for to piger at finde den optimale allokering af spejlets ressourcer i pressede situationer. Fint skule det være, middag i en af byens hotte bryllups restauranter. Vi fik, udover lov til at overvære et kinesisk bryllup, mulighed for at smage en masse kinesiske specialiteter slange, vandmand, grisetæer og diverse andre delikatesser. Mums siger vi bare! Fantastisk! Efter at have spist og få bekræftet vores fordomme om kinesiske bryllupper (nyoprettede kinaægtemand drak sig sanseløs beruset og væltede rundt, eller nej det kunne han ikke engang. Krise, krise, krise!!! Dame meget sur, svigerforældre med meget alvorlige udtryk i ansigtet og en pænt død fest kl. 9) tog vi videre for at besøge byens roterende stolthed. Desværre var der lukket, og selvom vi prøvede at få en af drengene til at spille Prins William kom vi ikke ind/op. Guan blev the man of the hour og skaffede et hightech karaoke hangout place. Desværre får man ikke lov til at observere andre selskaber, så vi måtte selv Grib mikrofonen! Mumlen den første time fra de modigste, men efter 28 kander øl blev sat på bordet skete der noget i folk Især et par af drengene ville hjertens gerne synge Backstreet Boys og Take That for alle de blå øjede piger. Bh erne røg, pigerne skreg og hviiiinede successen var i hus! Alt i alt en super duper dag, it s all good. Optimal optur. Uforglemmeligt. Søndag d. 22. oktober Lena Florang Larsen og Marie Brøndsager Bager Søndag blev lagt ud som en fri leg dag, hvor man f.eks. kunne tage ud til de turistmål man endnu ikke havde nået, se lidt af Shanghai downtown eller bare shoppe de sidste gaver, blandt de mange fantastiske kopivarer som Kina kunne byde på. Nogle valgte at tage op i Shanghais højeste bygning Jin Mao, andre at tage til The Bund, mens få personer havde moret sig så meget aftenen før, til det store karaokeshow, at de valgte at blive lidt længere i sengen end de foregående dage. Efter at have suget den sidste, knap så sunde, Kinaluft i sig, valgte de fleste at slutte turen af med fællesmiddag (kødædegilde) på Brazilian Steakhouse. Da vi næste dag havde en lang flyvetur foran os, blev det ikke til så meget mere end fællesmiddag og kuffertpakning denne aften. Mandag d. 23. oktober Kasper Borenhoff og Sune Suhr Frandsen Et sandt smertehelvede af et 30-timers døgn Kapitel 1 KAFFE Mandag morgen. Bare ordene får det til at løbe koldt ned af ryggen. Specielt når man står i Shanghai og ved, at der venter en 11- timers flyvning mod København. Efter en mental oprustning og lidt dimsum, for at klargøre til presset kom dagens mest modbydelige overraskelse. INGEN KAFFE!!! Ja livet gjorde ondt lige i det øjeblik. Efter en del tiggen, beden og det, der er værre fik denne dags to forfattere allernådigst lov til at besøge den nærmeste Starbucks. Et godt træk fra arrangørerne da kaffen modvirkede diverse apatiske anfald under køreturen i bussen. En bus, der var så snedigt indrettet, at den formåede at have hele 7 stk. bagage i bagagerummet. Resten blev stablet ovenpå de stakkels økonomistuderende, der dog tog det fra den humoristiske side, at de nu sad med rundt regnet 103 stk. blandede kufferter vi havde jo også lige fået vores kaffe Køreturen forløb som sådanne nu engang gør. Begge disse dagbogsforfattere var placeret bagest, så vi i sikkerhed kunne bagtale alle turens deltagere, samt få afløb for aftenens besøg på det herlige sted Brazilian Steakhouse, hvor en all-you-can-eat buffet blev, angrebet, flankeret, voldtaget og næsten besejret. En herlig køretur. Kapitel 2 Lufthavnen Endnu et rædsomt sted. Mange mennesker mange grimme mennesker. Og to af de grimmeste løb febrilske rundt for at opstøve diverse gaver til deres familier. Resultatet: en fornem æske Panda-chokolade samt lidt ingefærthe, der skulle være så sundt for gamle mennesker. BONUS gaverne var i hus. Så kunne tiden udnyttes til det eneste rigtige en saglig diskussion gående på robotstøvsugere sådan slår man tiden ihjel i Shanghai. Andre valgte at tage toget tilbage til Shanghai for at tage det tilbage til lufthavnen igen en anden smart måde at bruge tiden på Kapitel 3 Flyveturen Halvanden time på startbanen er lige enhver passagers ønske når man i forvejen kun skal tilbringe 11 timer yderligere i maskinen. Heldigvis begyndte vores inflights at virke allerede efter 3 timers tid. Der var ikke et øje tørt da det skete. Derfor skulle vi også straffes med film som MI-III, Poseidon og andre sekundafilm. Heldigvis blev kortene med halvnøgne damer fundet frem og disse kom hurtigt i spil. Flere opdagede, at Frederik ud over at være usandsynligt dårlig til buffetkrig, også er den ultimativt dårligste til røvhul. Sune, der havde oparbejdet en gedigen tennisalbue grundet overdreven og pervers brug af spisepinde, så frem til igen at øjne en kniv og gaffel. Han måtte desværre fælde en lille tåre, da han indså, at maden i flyet var akkompagneret af træpinde. En halvvåd kage med pinde senere var vi klar til at skulle ned på jorden igen. Sikkert og trætte nede på jorden igen var vi nu klar til at splittes op efter en herlig tur med mange cool mennesker nogen mere raske end andre. Tak til alle arrangørerer, deltagere og sponsorer for en fantastisk tur til Kina. 12 POLITEN # Politen_2006#4_1.indd :21:45

13 Nu har selv økonomer regnet den ud: Det kan betale sig at føre en bæredygtig energipolitik! Rapportomtale af Kirsten Hasberg Klimaforandringer er den største markedsfejl, verden nogensinde har oplevet skriver Nicholas Stern, tidligere cheføkonom i Verdensbanken, i sin nye rapport The Economics of Climate Change et led i Storbritanniens charmeoffensiv som miljøog energipolitisk spydspids i Europa, som har stået på i nogen tid. Tony Blair kalder rapporten den vigtigste rapport om vores fremtid, der er lavet i hans regeringstid. Sterns model er bygget op omkring intergenerationelle modeller, og det er årsagen til, at fremtiden kan have så stor værdi, som den må have, når konklusionerne understreger at fremtidige skader vejer langt tungere end investeringer i dag. Samtidig er den økonomiske model bygget op på data fra klimamodeller dette gør rapporten særligt anset, da den kobler både naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige modeller. Sammendragets væsentlige konklusioner er, at hvis ikke vi gør noget (business-as-usual scenariet), vil de samlede omkostninger og risici ved klimaforandringerne svare til et tab af 5 % af verdensomspændende BNP fra nu af og i al fremtid. Hvis flere risici og indvirkninger medtages i beregningerne, kan den beregnede skadevirkning endda betyde et tab på 20 % af BNP på verdensplan hvert år. Derimod er omkostningen ved at handle nu og reducere drivhusgasemissionerne for at undgå de værste konsekvenser af global opvarmning begrænses til omkring 1 % af det globale BNP pr. år. Der lader altså til at være enighed om, at Stern virkelig har fat i den lange ende også ifølge mange af sine kolleger. Imidlertid lader det ikke til, at en anerkendelse af problemerne, som en anerkendelse af rapporten jo er, går hand i hånd med bæredygtige svar på de påtrængende problemer. For selvom rapporten stiller alle de rigtige spørgsmål, så er der stadig rig mulighed for at komme med alle de forkerte svar: Lomborg, Danmarks evige Rasmus Modsat, var selvfølgelig straks på banen for at fordømme rapporten, og gentog sin sætning om, at global opvarmning ikke er noget væsentligt problem men efterhånden er det vel ved at gå op for de fleste, at han som statistiker hverken er energi-, klima- eller miljøekspert og heller ikke økonom. Den europæiske kommissionsformand Barroso vil inddrage rapporten i den fælles europæiske energiplan, som ventes offentliggjort til topmødet i foråret, men talte også om en satsning på kul og atomkraft. At fokusere på at forsøge at gøre beskidte teknologier som kul og atomkraft rene afleder opmærksomheden fra de energikilder, som kan udgøre en reel og bæredygtig løsning på problemet: Vedvarende energi og energibesparelser. Så måske er der stadig en markedsfejl inde i beslutningstageres hoveder, der ikke er helt overvundet endnu. Nu venter vi altså bare på en rapport der skal fortælle os, Dette er hvad kendte økonomer siger om Sterns rapport: If the world is waiting for a calm, reasonable, carefully argued approach to climate change, Nick Stern and his team have produced one. They outline a feasible adjustment policy at tolerable cost beginning now. Sooner is much better. Robert M. Solow Nobel Prize economist 1987 The Stern Review shows convincingly that the benefits of early global action to mitigate climate change will be far lower than the costs. The report establishes realistic guidelines for action (based on long-term stabilization ceilings for greenhouse gases), core elements of an effective global policy (carbon pricing, technology policy, and removing barriers to change), and a framework for international cooperation that must include all regions of the world, both developed and developing. Prof. Jeffrey D. Sachs Director of the Earth Institute at Columbia University The Stern Review of the Economics of Climate Change provides the most thorough and rigorous analysis to date of the costs and risks of climate change, and the costs and risks of reducing missions. It makes clear that the question is not whether we can afford to act, but whether we can afford not to act. Joseph Stiglitz Nobel Prize economist 2001 POLITEN # Politen_2006#4_1.indd :21:45

14 14 POLITEN # Politen_2006#4_1.indd :21:46

15 Gallafesten 2006 POLITEN # Politen_2006#4_1.indd :21:47

16 JULEGUIDE Juleshopping i Studiestræde Af Christina Wix Wagner & Toke Kristensen I det fjerneste hjørne i læsesalen på Bispetorv sidder der en lettere vinterbleg studerende gemt væk i en stor, ulden vintertrøje og med læssevis af bøger og den obligatoriske kop kaffe foran sig. Den studerende vipper let med hovedet, og det er tydeligt, at den studerendes tanker er andetsteds. Det er sangen Det jul, det cool, der terroriserer den flittige studerendes læserytme. For ja det er jul, det cool - men hvor cool er det lige, når du står den 23. december efter at have tilbragt omtrent 264 effektive timer (22 dage x 12 timer) på læsesalen og ikke har fået købt en eneste gave! For mange er julen en tid med hygge, duften af hjemmebagte brunkager, julehjerter og dejlig varm glöck. For os politer er den hyggelige tid op til julen desværre overskygget af eksamensstress, duften af blæk og viskelæderstøv, massevis af sort kaffe og evigvarende terpen. Derfor kan det være svært at få tid og overskud til at købe julegaver midt i al eksamens læsningen. Det problem har Politen sat sig for at udrydde, så på en kold novemberdag gik Politens godmodige udsendte reportere på shopping tur i Studiestræde. Studiestræde viser sig faktisk at være en meget alsidig gade med lige fra læder og latex til strikkede julenisser. Resultatet af vores shopping tur får du her - vi bringer nemlig på de følgende sider adskillige gode idéer til julegaver, som du nemt og hurtigt kan købe i Studiestræde, når du alligevel lige holder en velfortjent pause fra læsesalens hjernefængsel. For at lette indkøbene har vi selvfølgelig opdelt idéerne i kategorier: I den ene ende af Studiestræde ligger der en butik fyldt med nisser og andet jule-tingeltangel. Du kan næsten ikke have undgået at se den, når du har kæmpet dig gennem mængden af skinnende perlemor, monogrammer og Burberry-tern-beklædte paragrafryttere nede ved jurahuset. Det er selvfølgelig Nissebutikken, Danish Art & Christmas Shop. Vi er sikre på, at I ligesom os har undret jer over, hvordan sådan en butik kan løbe rundt. For at undersøge dette mysterium nærmere og selvfølgelig finde nogle julegaveidéer aflagde vi selvfølgelig butikken et besøg. Idet vi åbnede døren, blev vi overvældet af julestemningen. Rød, grøn og glinsede guld over alt. Indehaveren af butikken var som forventet en midaldrende mand med et stort gråligt skæg. I sin begejstrede beretning om butikken fortalte indehaveren os heldigvis også, hvilke kunder, butikken har og gav os derfor den efterspurgte forklaring på mysteriet. Butikkens kunder er primært turister og danskere, der bor i udlandet. I butikken fandt vi selvfølgelig også en julegaveidé, nemlig dette farverige keramik-juletog til 375 kroner. Her den ultimative gave til svigerfar eller enhver anden, som du ikke aner, hvad du skal give. Det ligner måske et stykke legetøj, men tag endelig ikke fejl! Det er varmefiduser!! For kun 50 kroner kan du således få styr på endnu en gave. Grillhandsken kan forresten købes i TKO. Mens du alligevel er i TKO, kan du vel ligeså godt få ordnet endnu et julegaveindkøb. Denne fine lille, praktiske kuffert til familiens mindste medlemmer, kan du købe for 80 kroner. 16 POLITEN # Politen_2006#4_1.indd :21:57

17 Med vaklende ben og svedige håndflader bevægede vi os ned i Pierre Patrick en af Studiestrædes mere eksperimenterende butikker. Vi følte, at det var vores pligt. Hvad ville denne artikel være uden en autentisk beretning fra en af disse butikker? Denne venlige ekspedient hjalp os (heldigvis) med at finde nogle gode juleidéer, mens den 60-årige mandlige tysker i lædertøj og cowboyhat selv sørgede for sine indkøb. Her er nogle af julegaveidéerne fra Pierre Patrick: Ekspedientens personlige favorit - den lilla Flipper med fire hastigheder, delfindildoen. Jeg vil nødig nævne ord som dyremishandling og Free willy da det vil give forkerte associationer. Så derfor er der vist kun at sige: For kun 398 kroner kan du få den med hjem under juletræet. Blandt Pierre Patricks mange spændende latex-dragter fandt vi denne spændstige politiuniform. For kun 428 kroner kan du forære et kært familiemedlem dette skræddersyede og skinnende outfit. Til eventuelt interesserede gør vi opmærksom på, at vi i butikkens sorte latexprøverum i baglokalet erfarede, at det koster 20 kr. at prøve deres latexdragter. Politen søger layoutere... Vi har brug for flere layoutere, der har lyst til at sætte bladet op og give hele Politen prikken over i et. Lyder det interressant - så send en mail til POLIT EN Efter at have samlet mod besluttede vi os for at aflægge et besøg hos Copenhagen Body Extremes. I butikken vrimlede det med ansatte. De lignede i høj grad hinanden. Kendetegnende var, at de var cirka 95 cm over skuldrene, havde barberet deres øjenbryn af, var skaldede og udsmykket med voldsomme tatoveringer og piercinger, hvorend muligt. Nå ja, og det var forresten kvinder. Vi henvendte os lettere nervøse til personalet for at få tilladelse til at skrive om deres butik. Butikkens indehaver kom til syne foran et sort forhæng. En kæmpe gut med horn i panden, kæmpe udhulede øreflipper, piercinger og blodige tatoveringer alle vegne og en påklædning, der i store træk bestod af læder og pigge. Yes, han så da meget rar ud. Den enorme gut hed til vores store forbavselse MUFFE. Ja, du læste rigtigt MUFFE. Manden med horn i panden hed MUFFE. Undskyld os, men er det ikke lidt ligesom at kalde en puddel Rambo eller King. Butikken var så venlig at give os en brochure over de piercinger, man kan få lavet i butikken. Så med et gavekort til Copenhagen Body Extremes, kan man give et familiemedlem mulighed for få en unik kropsudsmykning. Copenhagen Body Extremes laver både piercinger, branding, scarification/skinpeeling og body hacking. Til de af jer, der ikke måtte vide det, kan vi fortælle, at det er en betegnelse for blandt andet tungesplit, alfeøre, implantationer og pocketing. Priserne er fra 190 kroner og op efter. POLITEN # Politen_2006#4_1.indd :21:58

18 JULEGUIDE Efter at have gået flere timer i den kolde novemberkulde blev vi draget af stedet med flettede liggestole, dæmpet belysning og glødende varme. Stedet er Solar Plexus og er ubestridt den butik med bedst karma i hele Studiestræde. I butikken blev vi mødt med den største varme og gæstfrihed. Jakken blev hængt op, skoene smidt og en vidunderlig, eksotisk te serveret. Her mødte vi en del af Solar Plexus utroligt afbalancerede, overskudsagtige personale, der med glæde berettede om deres arbejde og butikken. Solar Plexus var så venlige at tilbyde en af de trætte reportere en tur på massagebænken. Den evig eventyrlystne og engagerede fotograf/reporter, Toke, takkede ja til tilbudet, og inden længe lå han lettere afklædt på en massagebænk indsmurt i kokosmassageolie, mens et par store, brede maskuline hænder flittigt om end professionelt cirklede i harmoniske bevægelser henover hans ryg. Den barmfagre, betagende, men fokuserede kvindelige reporter forsøgte desperat at komme i kontakt med Toke for at få vejledning om kameraet der skulle jo tages billeder af forestillingen. Efter ti minutter vågnede Toke endelig fra den trancelignende tilstand, og de to reportere kunne forlade Solar Plexus. Og vi gik bestemt ikke tomhændede derfra foruden bedre karma, en duft af kokosolie og et skævt smil på Tokes mund, som ikke var til at tvinge væk, fik vi nemlig et godt tilbud til alle politstuderende. Ved fremvisning af studiekort kan alle politstuderende få 15 % rabat på alle gavekort samt 10 % på alle produkter. Derudover kan politstuderende året rundt få 10 % på alle behandlinger hos Solar Plexus. Til jer, som ikke kender Solar Plexus, skal det nævnes, at stedet tilbyder massage, zoneterapi, afspændingspædagogik, akupunktur, psykoterapi, yoga, pilates og meditation. Solar Plexus er indbegrebet af god karma, økologi og harmoni stedet er selvfølgelig, hvad flere af os politstuderende ville kalde alternativt, men kan alligevel varmt anbefales. Butikken rummer nemlig foruden en afslappende og rolig atmosfære massevis af glimrende julegaver. I Pierre Patrick faldt vi også over disse mere uskyldige lyserøde plyshåndjern. En gave til dem, som måske allerede har investeret i politioutfittet eller til dem, der simpelthen ikke aner, hvad de skal købe til familiemedlemmet, der har alt. For kun 99 kroner kan disse komme til at ligge under dit juletræ. I den lidt spøjse, ja- panske alt-mulig butik TKO fandt vi følgende julegaveidé. Der skal jo være noget for alle. Gaven til dyrevennen nemlig denne hundesæbeholder til den sølle pris 120 kroner. Fra Pierre Patrick må vi nævne endnu en julegaveidé. En julegaveidé, der er velegnet til de måske lidt mere konservative og traditionsbundne politer - nemlig dette hvide, blonde/latexagtigt bryllupskostume. For 398 kr. kan sættet Legavenue bringe glæde på en kold vinterdag. 18 POLITEN # Politen_2006#4_1.indd :22:02

19 I vores søgen efter de mere musikalske glæder, gik vi over i musikbutikken Black out, hvor indehaveren gloede på os, som om vi var to pensionister, der lige var trådt ind af døren til et rave. I Black out kan man købe lige fra hård gangster-rap til poppet soul. Derudover kan man i butikken løbe ind i danish semicelebs som Uso og L.O.C. Indehaveren anbefalede Sean Combs alias Puff Daddy alias P Diddys nyeste album Press Play. Cd en kan købes for de sædvanlige 149 kroner. Efter vi havde været i butikken Black out, gik vi over i street style/ gangster/bad boy-shoppen Drop Dead, hvor kan du få blingbling, oversized shirts og jeans, pimpede caps i alle afskygninger. Her vil vi specielt fremhæve den multifarvede NY-cap og de skinnende hvide sneaks til henholdsvis 349 og 799 kroner. I den lille hyggelige café, Riccos, med ægte chill-stemning og wonderful world -toner kan du købe denne latté/cappuccino-maskine i et snedigt design. Hvorfor ikke erstatte eksamensperiodens sorte tjærekaffe med en lækker latté eller cappuccino? Det er da bare med at forære kæresten denne multifunktionelle maskine til prisen 740 kroner. I den hippe genbrugsbutik København K (som måske kun et fåtal af politer har aflagt et besøg) i Studiestræde, kan du købe dette supersized pokerspil for 149 kroner. Så hvis du har bekendte, der er ligeså pengefikserede som dig selv, er dette den ideelle gave. Hvis eksamensplanen virkelig er presset, så kan et kaffekort til Arken være en udmærket nødløsning, når gaven til studiekammeraten skal købes. Kaffekortet kan, som du nok allerede ved, rekvireres for kun 50 kroner i Arken. POLITEN # Politen_2006#4_1.indd :22:06

20 ChristinasKLUMME KAN DU SÆTTES I BÅS?? Af Christina Wix Wagner Igennem årene er det gået op for mig, at der på politstudiet er nogle typer, som konsekvent går igen. Personer, som både ligner hinanden og opfører sig som hinanden. Du kender dem sikkert. Du ser dem alle vegne i Caffen (slang for Cafélitten blandt venner), i øvelsessalen, på læsesalen, til forelæsningerne og måske endda til festerne. Måske irriterer de dig grusomt, måske ville du gerne være som dem, måske har du brug for dem, måske er du én af dem, måske er du som flere af dem, måske er du helt unik?! I denne udgave af Christinas klumme ser jeg nærmere på, hvordan du kan spotte læsesalstypen, førsteårseleven, de stille og ambitiøse piger, finansieringsdrengene og de sociale. Lad os begynde med læsesalsstyperne. Denne type finder du primært på læsesalen sjovt nok, men også i lokalet lige uden for og i nærheden af kaffe. På læsesalen er der to typer. Dem, der kommer for at læse. Og dem, der kommer for at blive set. Dem, der kommer for at læse, kan genkendes ved, 1. at de sidder på deres plads mere end én time af gangen, 2. at de har åbne bøger liggende på bordet, 3. at de ser koncentrerede ud, men gaber i ny og næ. Dem, der kommer for at blive set, kan spottes ved, at 1. de er ikke alene - de har som regel en ven med, som de kan tage pauser med og skrive sedler til, 2. mobiltelefonen oftere er i kontakt med hånden end overstregningstuschen, 3. bogen ligger henkastet og vender på hovedet, 4. de åbenbart skal på toilettet, have mere kaffe eller have frokost 7-8 gange i løbet af en eftermiddag, 5. de på timebasis får skimmet 5-9 sider tekst med figurer. Endelig kan du genkende dem ved, at de næste dag højlydt beretter om, at de sad i læsesalen i næsten 10 timer dagen forinden helt til klokken 22. Førsteårseleven ser du især i Caffen, til fredagsbar og til festerne. De kan kendes ved 1. trøjen med skriften Student 2006 (ej, egentlig nok nærmere student Student 2005 og nedefter beklager Fogh), 2. at de bevæger sig i store grupper de har stadig en social tilknytning til deres hold og en udpræget flokmentalitet, 3. en lidt mere afslappet gymnasieagtig tøjstil; T-shirten er ikke blevet til en polo endnu, og trøjen er ikke blevet til en cardigan endnu Diesel er stadig et federe mærke end Lacoste, og Vans og Kawasaki er stadig bedre end importerede lædersko, 4. at de sidder og kæmper med erhvervsøkonomirapporter, 5. at de med nervøse trækninger og vaklende ben bevæger sig over åbne pladser og gennem rum med ældre studerende, 6. at de kvindelige førsteårselever er omringet af meget venlige mandlige tutorer. Endelig kan du kende dem ved kommentaren: Kommer du til fredagsbar?, og Hvad har I gjort i spørgsmål 3 i afleveringen? De stille, ambitiøse piger findes især til forelæsningerne, i øvelsessalen og på læsesalen. Du kan kende dem på 1. deres lange, glatte hår eventuelt opsat i en hestehale, 2. hverdagstøjet, der består den klassiske cardigan/trøje og de sorte klassiske bukser/cowboybukser og flade sko - hertil kan eventuelt tilføjes briller og derudover varierende grad af enten perlemor eller sporty og praktiske beklædningsdele, 3. deres standardiserede, perfektionistiske noteskrivning og 4. deres lave, monotone stemmeleje og noget nervøse fremtoning. Sidst men ikke mindst kan du kende dem på de sagte, usikre udtalelser såsom Er noten på studiekontoret kommet? eller Hvornår skal vi have de timer, du har aflyst?. Og så er der finansieringsdrengene. Disse typer finder du især til forelæsningerne og øvelserne. Hvis du er heldig, kan du også risikere, at de kommer frem fra deres skjul, når der er semesterstartsfest. Du kan kende dem ved 1. deres studiejob som regel arbejder de i en bank eller i Finansen, 2. deres påklædning, som typisk er den pæne lyseblå skjorte, sorte/naturfarvede bukser (evt. cowboybukser, når de har fri), der eventuelt sidder lidt for højt og de sorte, firkantede lædersko, 3. at de til forveksling ligner mange af øvelseslærerne, 4. at de i pausen hiver Børsen op af computertasken, 5. deres barndomsdrømme om en karriere hos Mærsk, 6. deres tøjposer med jakkesættet, 7. deres tekniske hjælpemidler den elektroniske kalender og multifunktionsmobiltelefonen med et skarpt design. Som regel kan du kende dem ved kommentarerne: Sælg, sælg, sælg eller Hvis du indbetaler de penge, du tjener for meget på en kapitalpensionskonto, så. Endelig er der alle de sociale ja, I kender dem godt. Du finder dem især til fredagsbar, fester og i Caffen, hvor de nærmest bor. Det er dem, der har været tutorer eller medlem af festudvalget og lignende. Du kan kende dem ved 1. en loge-agtig adfærd, 2. at de gerne ankommer ti minutter senere end alle andre til timerne med en kop kaffe i hånden, mens de i roligt tempo slentrer hen og sætter sig ned og så larmende som muligt finder deres ting frem, 3. at de eventuelt har en skare af assistenter selvfølgelig kun de vigtigste af dem, 4. at de har en kæmpe viden om alle andre på studiet, 5. at de snakker med mange forskellige mennesker på tværs af årsprøverne, 6. at de (her de mandlige især) sidder i Caffén og prøver at se seriøse ud, mens de flirter desperat med nystarterne. Du kan genkende dem ved kommentarer, der starter med Har du hørt? eller Har de også været sammen, kom han ikke sammen med? Her til sidst bør jeg vel sætte mig selv i bås. Jeg er typen, 1. der hater på de typer, der kommer på læsesalen for at blive set det er det, vi har Caffen til, 2. der misunder de førsteårsstuderendes naive, håbefulde tilgang til tingene, 3. der vil ønske, at de stille, ambitiøse piger, kommer til at tjene mere end de store i kæften, men dovne drenge, 4. der ville ønske, at finansieringsdrengene stemte rødt, drømte om at redde verden, lignede Jake Gyllenhaal og havde mit telefonnummer, 5. der ville ønske, at jeg ikke altid blev tvunget til at lægge mærke til de sociale, når de opmærksomhedshungrende og støjende gør entré! Jeg håber, at jeg i denne klumme på retfærdig vis har fået skildret nogle af de finurlige grupperinger, der nu engang er her på studiet og jeg er stadig af den overbevisning, at mangfoldighed er et fantastisk fænomen. ChristinasKLUMME Forslag til næste udgave af klummen kan sendes per mail til 20 POLITEN # Politen_2006#4_1.indd :22:06

Dagbog - Kinaturen. Indledning

Dagbog - Kinaturen. Indledning Dagbog - Kinaturen Indledning En dag i juni, fik far en mail fra Badminton Danmark. Der stod, at jeg havde vundet en tur til China Open, sammen med 9 andre spillere fra Danmark. Jeg vandt ved lodtrækning,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr.

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr. 1 One a pouns a time, ja sådan starter alle eventyr. I 2009 startede et nyt kapitel i mit liv, jeg havde besluttet at udfordre mig selv (er en ung kvinde på 39) med at læse til lærer. Som mor til to små

Læs mere

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 07. april - Afrejse Danmark Afrejse Billund, KL1346 kl. 14:25 Ankomst Amsterdam kl. 15:35 Afrejse Amsterdam,

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Afslapning og hårdt arbejde

Afslapning og hårdt arbejde Afslapning og hårdt arbejde Lørdag var en temmelig stille dag for mig, da jeg ikke var helt på toppen, og da vejret mildest sagt var noget møg. Derfor var det eneste jeg rigtig fik bedrevet en del timer

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye.

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye. BE 2010 BENTLEY USER KONFERENCE I PHILADELPHIA Det sjove. Vi var 3 fra VD, Kåre Friis-Christensen, VDS, Allan Lundgren, VDK og jeg, Jette Voigt, VDS. Kåre og jeg startede fra Skanderborg kl. 04:50 lørdag

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015 Deltagere fra MFR: Saadia (Hajja), Adil, Mohammed og alle elever fra MFR Deltagende tolke: Dalal, Amine, Imane, Hamza Deltagere fra LU: Emil,

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Turen til Tenerife 14. april 2009 21. april 2009

Turen til Tenerife 14. april 2009 21. april 2009 Turen til Tenerife 14. april 2009 21. april 2009 Punkt... Side Tirsdag den 14. april 2009...3 Onsdag den 15. april 2009...4 Torsdag den 16. april 2009...5 Fredag den 17. april 2009...7 Lørdag den 18. april

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Lundø Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013 uanmeldte

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?)

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?) Hej GCK Det hele startede i maj måned, hvor en kollega kom og spurgte, om jeg ville med en tur til Italien for at køre MTB - det tilbud kunne jeg ikke sige nej til. Vi skulle bo i byen Bormio, der ligger

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Rapport over Research Exchange i Brno, Tjekkiet

Rapport over Research Exchange i Brno, Tjekkiet Rapport over Research Exchange i Brno, Tjekkiet Mit navn er Kamilla Maria Hansen, jeg er 23 år gammel og læser medicin ved København Universitet. I sommerferien før 5. semester var jeg på Research Exchange

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Generelle informationer om praktikstedet kan findes i mit 1. rejsebrev. Den pædagogiske opgave Min opgave i praktikken består som regel af at lave aktiviteter

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev juli 2005 Nyt fra Den Sikre Vej Her kommer lidt sommerlæsning fra Den Sikre Vej, dette nyhedsbrev indeholder nemlig to artikler. Den første artikel handler om vores aktiviteter på børnekarnevalet

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Den jødiske bydel og shopping

Den jødiske bydel og shopping Den jødiske bydel og shopping Lørdag stod den på den jødiske bydel Kazimierz. Vi havde diskuteret om vi skulle have været taget til Auschwitz for at opleve den del, men efter lidt læsning på nettet fandt

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Turen til Berlin 13. juni 2012-24. juni 2012

Turen til Berlin 13. juni 2012-24. juni 2012 Turen til Berlin 13. juni 2012-24. juni 2012 Punkt... Side Onsdag den 13. juni 2012...3 Torsdag den 14. juni 2012...3 Fredag den 15. juni 2012...4 Lørdag den 16. juni 2012...6 Søndag den 17. juni 2012...7

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450

Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450 Friendship Exchange Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450 Søndag Søndag den 10. februar ved middagstid begyndte vores

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 25. oktober 2013 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 756 Næste uger: 28. oktober 29. oktober 30. oktober 31. oktober 01. november 8. kl. til Berlin UU-besøg 9.kl. HK fri Skole-hjem 9.kl. Skole-hjem

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Søde Jacob. 6. udkast. Et manuskript af. 9. klasserne, Sortebakken

Søde Jacob. 6. udkast. Et manuskript af. 9. klasserne, Sortebakken Søde Jacob 6. udkast Et manuskript af 9. klasserne, Sortebakken 1 SC 1. INT Mathildes værelse - AFTEN (15) står og lægger makeup, og (15) kommer ind ad døren med 2 Somersby. Hun sætter dem ned på et bord

Læs mere