Studieturen Gallafesten. Kravlenisser. STAFETTEN Christian Groth. BÆREDYGTIG ENERGIPOLITIK Nu har selv økonomer regnet den ud.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieturen 2006. Gallafesten. Kravlenisser. STAFETTEN Christian Groth. BÆREDYGTIG ENERGIPOLITIK Nu har selv økonomer regnet den ud."

Transkript

1 POLIT EN Hvis du vil vide signifikant mere... #4 - dec årgang STAFETTEN Christian Groth BÆREDYGTIG ENERGIPOLITIK Nu har selv økonomer regnet den ud Studieturen 2006 Gallafesten Se de bedste billeder... Julegaveideer Find julegaven i Studiestræde Kravlenisser Endelig er de kære kravlenisser tilbage... Politen_2006#4_1.indd :21:34

2 Indhold Leder Stafetten Christian Groth Doing Business in India Studieturen 2006 Bæredygtig energipolitik Juleguide Shopping i Studiestræde Christinas klumme Kravlenisser 7 24 Polit en udgives af en uafhængig redaktion med støtte fra Økonomisk Studienævn. Indlæg til bladet modtages gerne pr. eller på cd. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte fremsendte indlæg. Polit en Økonomisk Institut Studiestræde København K Chefredaktør Charlotte K. Christensen Tlf: Annoncetegning Toke Kristensen Tlf: Foto Martin Oksbjerg Layout Toke Kristensen Redaktion Mette de Lorent Gad Charlotte K. Christensen Niels-Jakob Harbo Branislav Mihic Christina Wix Frederik Meinertsen Nina Reumert Guan Yang Kirsten Sophie Hasberg Lotte Lyck Forsidefoto Studieturen 2006 Tryk Herman og Fischer A/S Næste deadline 1. Februar 2007 Oplag: 1700 stk. Politen_2006#4_1.indd :21:39

3 Leder Af Charlotte K. Christensen Er julen inefficient? Fra midten af oktober begyndte kravlenisser, julekugler og grannåle så småt at snige sig ind på siderne i stormagasinernes kataloger og endda i enkelte butiksvinduer, og som det grå vintervejr indtræder og efterhånden bliver tungere og tungere, krydres vores hverdage med diskret, men blikfangende julehygge. -Eller handler det i virkeligheden mere om reklame, manipulation, markedskonkurrence og (irrationel) forbrugeradfærd? -Der så småt skal sætte gang i overvejelserne omkring juleønsker og juleindkøb og give inspiration til julens lange huskelister? I december har mange butikker den største månedlige omsætning, og nogle varehuse, bl.a. undertøjs- og legetøjsvarehuse, forventer helt op mod halvdelen af den årlige omsætning. Pengetransaktionerne og omsætningerne er mangedoblede, og uden nærmere overvejelser vil vi måske tro, at økomisk efficiens er en del af grundlaget for den øgede økonomiske aktivitet. Bliver vi imidlertid ved overvejelserne omkring den enkelte forbrugers efficiens i juletiden, kommer vi på andre tanker. Antager vi, at vi giver for omtrent det samme, som vi modtager for, når vi udveksler gaver, altså at penge går fra hånd til hånd og sendes i cirkulation i form af indkøbte gaver, afsløres et potentielt dødvægtstab. En konsekvens af en sådan gaveudveksling er nemlig, at modtageren ikke altid får den gave (det gode), der giver ham den største nytte. De fleste af os har nok prøvet at være modtager eller giver af en mere eller mindre ubrugelig ting, som er endt i bunden af skabet, i pejsen eller blevet passeret videre ved først givne lejlighed. Lad os tage et konkret eksempel: Anne får 10 par sokker af onkel Ove. Hun ville egentlig selv have købt hue og handsker for det samme beløb, og dermed oplever Anne et dødvægtstab. For at gøre gaven efficient, skulle Anne være blevet givet pengene, så hun selv kunne træffe sit optimale valg, eller onkel Ove skulle have vidst præcist, hvad Anne selv ville have købt. Hvordan får Anne sin foretrukne gode, så julen bliver efficient for hende? Skal vi i stedet udveksle penge og sende sedlerne i cirkulation? Var det så ikke nemmere helt at droppe julegaverne og bruge sine egne penge på bedste vis? Ifølge klassisk økonomisk teori ville det give os en efficient jul. Forbrugere er bare ikke rationelle, og Varians modeller forklarer ikke den enkeltes nytte og incitament bag gaveudvekslingen. Gaven tillægges en værdi hos både giver og modtager, som ikke kan forklares af nogen rationel model, idet tanken bag betyder mere end efficiens og nytte. Det vil endda ofte være tilfældet, at den gave, Anne ikke havde ønsket sig har større personlig værdi for hende, end den gave hun havde ønsket sig. Selv den mest kyniske økonom må erkende, at det trods alt er tanken bag, der betyder mest. På vegne af redaktionen, God fornøjelse med 38. årgangs sidste nummer og glædelig jul! Politen_2006#4_1.indd :21:39

4 Stafetten - Christian Groth Finanspolitik i fokus igen Mit interesseområde er makroøkonomi, kort-sigts såvel som lang-sigts. Og egentlig også det, der ligger imellem det mellemlange sigt. Jeg vil ikke lægge skjul på, at det især er teorien, der interesserer mig. Studenterne synes nogle gange, at teorien er for langt væk fra virkeligheden. Det er jeg enig i for nogle teoriers vedkommende, de dårlige. Men en god teori kan virkelig være en øjeåbner, når den reflekterer de væsentlige mekanismer på et givet område. Et kort er ikke det samme som det landskab, kortet afbilder. Ligeså er en god model ikke en kopi af det økonomiske fænomen, modellen belyser. Men modellen skulle gerne være et redskab til at forstå sammenhængene bag fænomenet og til at give grundlag for forudsigelser og for rationel økonomisk politik. Ved at operere med eksplicitte antagelser, hjælper modellen os også til at afklare, hvor vi eventuelt er indbyrdes uenige. Og hvilke yderligere data, vi skal opsøge for at komme videre. Nå, men altså - med det interesseområde jeg har, så er jeg selvfølgelig vældig glad for, at det i de senere år har været fagene Advanced Macroeconomics og Economic Growth, jeg skulle undervise i. Finanspolitik på dagsordenen igen Før jeg kommer ind på, hvad jeg selv forsker i, er det måske relevant at spørge mere generelt, i hvilken retning nyere makroøkonomi bevæger sig. Svaret er enkelt: i keynesiansk retning. Dette eksemplificeres af to indbyrdes forbundne temaer i nyere makroøkonomi. Det drejer sig om: (1) måling af det samfundsmæssige spild ved økonomiske tilbageslag, og (2) finanspolitikkens rolle som stabiliseringsredskab. Empiriske studier (Jordi Gali med flere) tyder på, at (a) konjunkturbevægelser er forbundet med store fluktuationer i det aggregerede efficienstab (større end fluktuationerne i output-gabet), og (b) der er brug for finanspolitik som stabiliseringsinstrument. Figuren antyder lidt om, hvad det går ud på. Udsvingene i output sker omkring det naturlige outputniveau, dvs. ligevægtsniveauet foreneligt med en konstant inflationsrate. Men pga. markedsmagt og dermed forbundet monopolistisk adfærd på varemarkedet såvel som arbejdsmarkedet og pga. forvridende skatter er det naturlige outputniveau lavere end det efficiente outputniveau (hvor det marginale substitutionsforhold mellem forbrug og fritid er lig med arbejdskraftens grænseproduktivitet). Til måling af efficienstabet benyttes mål for markups på vare- og arbejdsmarkedet. Det viser sig, at efficienstabet udviser høj korrelation med det traditionelle outputgab. Efficienstabet er således stort i en lavkonjunktur. Ved efterspørgselsstimulerende finanspolitik kan det mindskes. Da der selv ved det naturlige outputniveau er et efficienstab, bør de offentlige udgifter til varer og tjenester overstige, hvad traditionel offentlig økonomi tilsiger. Unægtelig to konklusioner, der leder tankerne hen på Keynes. log BNP efficient outputniveau Den dynamiske likviditetsfælde En andet keynesiansk tema, aktualiseret af Japans udvikling siden starten af 1990 erne, er risikoen for, at en økonomi havner i en likviditetsfælde. Hermed menes en situation, hvor den nominelle rente er kommet så tæt på sin nedre grænse (der jo er nul), at traditionel pengepolitik ikke virker. I mere end en tiårsperiode var Japans økonomi stagnerende med faldende priser (deflation på ½-2 pct.). Efterspørgselsstimulering gennem lavere realrente ved at sænke den nominelle rente kunne ikke opnås, da denne ikke kunne sænkes yderligere. Et af mine arbejder har med denne problemstilling at gøre. Det drejer sig om en dynamisk model for, hvordan en økonomi kan havne i likviditetsfælden, uden at det beror på en empirisk problematisk antagelse om, at den nederste del af LM-kurven er vandret. Pointen er, at den iboende ikke-linearitet i pengeefterspørgslen, der følger af den nominelle rentes nedre grænse på nul, er nok. Et kraftigt negativt efterspørgselschok (fx pga. pludselig opstået mistillid til fremtiden) udløser et økonomisk tilbageslag. Den nominelle rente falder (hvad enten centralbanken fører monetaristisk pengepolitik eller følger en Taylor-regel). Men inflationen naturligt outputniveau og inflationsforventningerne falder også, måske endda nok til at realrenten ikke falder. Det økonomiske tilbageslag modvirkes altså ikke i første omgang. I anden omgang gentager dette sig. I tredje omgang er den nominelle rente nu tæt på sin nedre grænse, mens inflationen og inflationsforventningerne fortsætter deres nedadgående bevægelse uhindret og bliver til deflation. Herved begynder realrenten ligefrem at tid 4 POLITEN # Politen_2006#4_1.indd :21:40

5 stige, og økonomien er således virkelig låst fast i sin lavkonjunktur. Som Paul Krugman og andre har anført, er der dog stadig en pengepolitisk vej ud (ved siden af ekspansiv finanspolitik, som i Japans tilfælde var vanskelig pga. en i forvejen høj statsgæld). Det er at føre en bevidst devaluerings- og inflationspolitik, så realrenten sænkes ad denne vej. Men det råd tog den japanske centralbank ikke til sig. Medium-term cycles Et igangværende projekt handler om medium-term konjunkturbevægelser. I tidens løb har forskellige empirikere gjort gældende, at de industrialiserede markedsøkonomier ikke blot udviser almindelige konjunkturbevægelser (med måske 4-8 år fra top til top), men også længere sving. Nogle teorier herom bygger på eksistensen af innovationsklynger. Som en mulig komplementær teori hertil har jeg sammen med en tidligere kollega udviklet en model, hvor træghed i kapitaltilpasningen (Tobins q-investeringsteori) spiller sammen med træghed i reallønstilpasningen (den reale Phillipskurve) og i faktorsubstitutionen. Det viser sig, at der herved frembringes endogene mellemlange sving. Innovation som vækstdrivkraft I den tidlige endogene vækstteori var der en tendens til at sammenlænke parametre, der bør holdes adskilt. Maria Alvarez og jeg tog dette op i forbindelse med en udvidelse af Paul Romers model fra Vi fandt bl.a., at en større monopolgrad fremmer virksomhedernes forskning og udvikling og dermed væksten. Denne effekt er fraværende i Romers oprindelige model. Det skyldes, at parametrene vilkårligt er kædet sådan sammen, at en højere monopolgrad automatisk ledsages af en lavere produktionselasticitet mht. kapital. På den anden side skal den omtalte effekt af større monopolgrad naturligvis forstås inden for rammerne af det model-setup, der her er tale om. Der findes et andet setup, der fokuserer på konkurrencens skub til innovationer (frem for monopolbeskyttelsens træk). Et for tiden blomstrende forskningsområde er netop integrationen af disse forskellige tilgange. Sammen med andre har jeg set på, hvad endogen vækstteori kan sige om muligheden for fortsat økonomisk vækst i en verden med udtømmelige naturressourcer. Vi har desuden set på de forskellige virkninger af kapitalindkomstbeskatning og ressourcebeskatning i denne sammenhæng. Herunder også spørgsmålet om optimal beskatning, når brug af naturressourcen er forurenende (tænk på drivhuseffekten). Et andet emne inden for vækstteorien, der har optaget os, er: findes der regelmæssige vækstmønstre imellem eksponentiel vækst og fuldstændig stagnation? Det finder vi, at der faktisk gør. Så alt i alt: hvis der overhovedet er en fællesnævner for det, jeg beskæftiger mig med, må det være: makrodynamik. politen søger... folk til redaktionen og layoutere Redaktion består af studerende fra polit og vi har altid plads til flere. Det eneste det kræver er, at du synes det er sjovt at lave spændende artikler. Vi har også brug for flere layoutere, der har lyst til at sætte bladet op og give hele Politen prikken over i et. Lyder det interressant - så send en mail til POLIT EN POLITEN # Politen_2006#4_1.indd :21:41

6 Få hjælp til specialet Skriv speciale for Danske Bank-koncernen Skal du skrive speciale i foråret 2007? Så får du som polit-studerende mulighed for at blive del af Danske Speciale Som led i forløbet kommer du til at opleve virksomheden indefra gennem en detaljeret introduktion til koncernen, interviews med nøglepersoner og ophold i et af bankens finanscentre. Under overskriften fremtidens Danske Bank er der vide rammer for emnevalg. Specialet kan bl.a. handle om i økonomi, investering, boligfinansiering, skat eller forbrugeradfærd og økonomisk psykologi. Det eneste krav er, at dit speciale tager udgangspunkt i en konkret udfordring, som Danske Bank-koncernen står overfor. Du kan læse mere om Danske Speciale 2007 på Der er ansøgningsfrist d. 10 december Af Niels-Jakob Harbo Hansen Ved et storstilet arrangement i Danske Banks kuppelsal afsluttede banken den 3. oktober sit specialeforløb 2006 med præmiering af de bedste specialer. Dette års vinder af førstepræmien (en tur til New York) var fra Copenhagen Business School og havde beskæftiget sig med private investorers risikoprofil. Banken inviterede i 2006 studerende fra landets handelshøjskoler og universiteter til at skrive speciale om emnet Private Banking, hvilket betegner formuerådgivningen af bankens privatkunder. Selvom emnet måske i højere grad henvender sig til landets handelshøjskolestuderende, så mener banken også at der for vordende cand. politter kan være interessante vinkler at belyse i emnet. Undervejs i specialeforløbet gav Danske Bank mulighed for ophold i deres regionale finanscentre, og banken stiller kontaktpersoner og information til rådighed under forløbet. Forløbet er tilrettelagt med en fast deadline for aflevering, og varede i 2006 perioden januar juli. Kendissers specialer Af Kirsten Hasberg Mangler du inspiration til specialet, bacheloropgaven eller øvelsen? Måske kan de kendte hjælpe! Her et lille udpluk af kendte økonomers specialer fra Økonomisk Institut. Peter Brixtofte (1971) Motiver til og virkninger af den kommunale låntagning i perioden Naser Khader & Bjørn Denninger (1993) Det islamiske økonomiske system: Teori og praksis Poul Nyrup Rasmussen (1971) Styring og optimering i dynamiske makroøkonomiske modeller Margrethe Vestager Hansen & Mikkel Søe (1993) Fleksibel specialisering i industrien en teoretisk og empirisk analyse af fleksibilitet, specialisering, innovation og netværk Thor Pedersen (1978) Ansættelsesformer og lønudviklingen for offentligt ansatte siden 1969 Efter aflevering blev specialet både underkastet en vurdering af Danske Banks bedømmelseskomite med Peter Straarup for bordenden samt en akademisk bedømmelse. Danske Bank understreger, at deres bedømmelse sker uafhængigt af den akademiske, da de vurderer specialet ud fra dets operationelle potentiale. Bankens formål med forløbet er at hente ny inspiration fra den akademiske verden, samt at introducere Danske Bank som en potentiel arbejdsplads for vordende kandidater på et tidligt tidspunkt. Banken gentager forløbet i 2007, og der vil kunne findes information om forløb og ansøgningsfrister på Danske Banks hjemmeside. Også den offentlige sektor har ønsket at styrke kontakten med den akademiske verden. Finansministeriet har tidligere startet et specialesamarbejde med økonomiuddannelserne i København og Århus, og tilbyder specialeskrivende studerende at få tilknyttede en vejleder i ministeriet samt hjælp til forskellige datakørsler. 6 POLITEN # Politen_2006#4_1.indd :21:41

7 Doing Business in India Doing Business in India Dato: 29.marts 11. april 2007 (påsken) Pris: ca kr. Af Paw Larsen Hvad er nøglen til succes i en af verdens hurtigst voksende økonomier? C3-studerende giver dig nu muligheden for at opleve Indiens pulserende erhvervsliv fra tætteste hold. Grib chancen for at komme med til Bangalore i Indien sammen med studerende fra hele landet! Med over en milliard indbyggere er Indien verdens fjerde største økonomi. Turens destination, Bangalore, er Indiens svar på Silicon Vally. I Bangalore findes et bredt udsnit af bl.a. verdens mest kendte IT- og biotekvirksomheder, der alle nyder godt af det høje uddannelsesniveau og det sammenlignet med vesten - lave lønniveau. Globaliseringen har for alvor stadfæstet Indien som en betydelig aktør på det globale marked, og fremtiden peger i retning af stadig stigende økonomisk vækst. Snus til kulturen Turen er en enestående mulighed for at opleve et spændende land og få indblik i erhvervslivet i Indien. Naturligvis er det også en effektiv måde at lære andre studerende at kende på, da der vil være studerende fra hele Danmark inden for erhvervs- og økonomiske uddannelser. Den største udfordring for mange studerende er at anvende teoretisk viden på faktiske problemstillinger, og netop det vil turen give dig rig mulighed for. For at få kvalificeret udbytte af casearbejdet vil managementkonsulentvirksomheden Booz Allen Hamiliton, give dig grundigt indblik i caseløsningsmetoder og give input til caseløsningen. I påsken 2006 var 30 studerende i Beijing i Kina på en lignende tur. Desværre var Ansøgningsfrist: 15. december 2006 Arrangør: C3 studerende Mere info: doingbusinessinindia.html/ der ikke mange polit er der havde hørt om turen. Dette billede håber vi på at ændre denne gang, da det kunne være spændende at arbejde på tværs af uddannelser. Så se derfor mere på og vær opmærksom på, at ansøgningsfristen er allerede d. 15. december Danmark vil også lege med Det er ikke kun store multinationale virksomheder, der ser vækstmulighederne i Indien. Stadig flere danske virksomheder etablerer sig med succes i landet. På C3 s studietur skal du sammen med de øvrige deltagere løse en konkret problemstilling for Novozymes og NNIT, som begge er aktive på det indiske marked. Desuden vil der være virksomhedsbesøg hos danske og indiske virksomheder, besøg på det danske konsulat samt besøg på et indisk universitet. Virksomhederne NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services inden for udvikling, implementering og drift. (www.nnit.com) Novozymes er verdens førende bioteknologiske virksomhed inden for enzymer og mikroorganismer. (www.novozymes.com) Booz Allen Hamilton er en af verdens førende managementkonsulentvirksomheder, og rådgiver i udvikling af virksomheder og organisationer inden for områderne Strategi, Organisation, Operations, Corporate Finance og IT. (www.bah.dk) POLITEN # Politen_2006#4_1.indd :21:43

8 Studieturen 2006 Polit til Kina Studieturen til Beijing og Shanghai blev arrangeret af et mix af syv politstuderende fra forskellige årgange: Tim Yi He, Jacob Bergmann Larsen, Gitte Yding Michaelsen, Louise Stub Petersen, Guan Yang, Charlie Tibu og Charlotte Kabell Christensen. Vi har arbejdet længe (ind i mellem også hårdt) for at arrangere en tur, der ville leve op til alles forventninger og give et stort udbytte. Vi syv arrangører fik i særdeleshed opfyldt vores forventninger til deltagerne, som har været søde, sjove, engagerede og samarbejdsvillige. Tak til alle deltagerne for et brag af en Kina-tur! Vi rejste alle hjem med overload i bagagen, ikke kun af tøj, sko og tasker, men også oplevelser, indtryk og erkendelser. Deltagerne har skrevet dagbøger for hver dag, og dem har vi samlet her, sammen med en del billeder, så alle politstuderende kan få en grundig og underholdende gennemgang af vores spændende studietur til Kina. God fornøjelse! Fredag d. 13. oktober Lisbeth Merete Normand og Tina Schelde Ankom til Beijing og fik dermed også vores første møde med kineserne som, var mere end villige til at hjælpe med at bære vores bagage dog kun mod betaling. Vores bus kørte os til hotellet, som lå tæt på Den Himmelske Freds Plads, men i en noget skummel gade. Der var beskidt og lugtede og vi fik at vide, at der havde været problemer med tyveri, så vi blev frarådet at gå på gaden alene. Efter vi havde fået tildelt værelser, og nogle havde været i et tiltrængt bad, gik vi sammen hen til Den Himmelske Freds Plads. Samlingen af gruppen varede dog kun kort, da der er mange mennesker i Beijings gader, og gruppen blev derfor delt i to. Tim sendte flere taxaer af sted mod et godt og billigt shoppingcenter, for vi var endnu ikke selv særlig gode til at kommunikere på kinesisk. Trafikken er enorm i Beijing, men heldigvis er det billigt at køre med taxa og man betaler for afstanden og ikke for tiden. Da vi kom til det berømte shoppingcenter viste det sig dog, at Tim havde sendt sin egen taxa et andet sted hen. På øverste etage i centeret mødte der os et noget overvældende syn af utallige madboder som alle havde folk ansat til at prøve at hive penge ud af os uvidende danskere. Nogle gik ufortrødent i gang med de kinesiske retter, mens andre valgte at holde sig til det kendte lidt endnu. Herefter gik den vilde shopping løs. Det var sted hvor sælgerne nærmest forventede at man sagde nej til den første pris og nogle steder kunne man ende på 1/10 af startprisen. Reservationspris fik en helt ny betydning og den perfekte prisdiskrimination kom til sin fulde ret. Da centeret lukkede, havde vi armene fyldt med poser af tasker, skjorter, tørklæder osv. og gruppen blev samlet igen. Vi sluttede dagen af med en tur på bar, men de fleste nøjedes med en enkelt øl eller to før jetlagget og den sparsomme søvn i flyet var på dette tidspunkt ved at vise sig. Lørdag d. 14. oktober Johanne Lilleng og Mette Foged I dag havde vi ingen fælles planer, så dagen skulle gå med sightseeing i Beijing. De fleste startede dagen på fredspladsen og i den forbudte by, hvor nogle købte en engelsktalende guide Jason, som fortalte underholdende historier og myter om pladsen og bygningerne. Efter den Forbudte By, der var et must for de fleste, splittede vi op i mindre grupper. Nogle tog til sommerpaladset, som ligger smukt ved en sø lidt udenfor Beijing. Desværre måtte man bruge fantasien for at se nogen udsigt, for den tætte smog, som lå over byen, lå også her. Andre tog i zoologisk have, blandt andet for at se pandaer, det var vist en blandet fornøjelse eftersom dyrenes forhold var dårlige. Den 8 POLITEN # Politen_2006#4_1.indd :21:44

9 sidste gruppe tog på sightseeing i Beijings gader. De besøgte bl.a. den bydel, hvor Mao boede i flere år af sit liv, og den gamle hellige by. Til aften mødtes vi alle sammen med nogle danske universitetsstuderende, der læser kinesisk i Beijing. Vi spiste aftensmad med dem og de introducerede os til forskellig kinesisk mad. Retterne var velsmagende, men flere af dem var uidentificerbare for det utrænede danske øje. Nogle fik sig en overraskelse, da retten med en slags kinesisk svamp viste sig ikke at være lavet af svampe, men i stedet af grisemave. Efter denne oplevelse gik turen til et nærliggende diskotek, hvor grisemaven blev skyllet ned med diverse drinks og øl. Denne begivenhed strakte sig til noget ud på natten. Søndag d. 15. oktober Christian Thorbjørn Nyland og Niels Blomquist He who has not climbed the great wall is not at true man Mao Zedong Bussen forlod hotellet kl mod dagens destination The Great Wall. Nærmere bestemt Mutianyu ca. 75 km nordøst for Bejing. Det første der mødte os var utallige irriterende gadesælgere, der solgte vand, bananer samt de obligatoriske Jeg har været på muren -T-shirts. Efter en noget omstændelig billettering bevægede vi os op mod muren. Utallige trappetrin senere nåede vi målet et imponerende syn, hvor man straks følte historiens vingesus. Den km lange mur bugter sig gennem det kinesiske landskab. Så meget mur for at holde fred med mongolerne virker på én gang fascinerende, men samtidig noget omsonst. Nogle valgte at udforske muren til fods, mens andre tog udfordringen op med en rask løbetur. Alle fik vist stor respekt for de kinesere, der i sin tid har bygget muren, og for de gale mennesker, der løber maraton på muren. Gårsdagens middag med de danske kinesiskstuderende og efterfølgende bytur satte også sine spor på muren. En enkelt var nødt til at ofre sig (spulede voldsomt, red.), men var dog hurtigt på benene igen. Efter fire timers powerturisme var det på tide at vende hjemad. De udmattede politter øjnede straks chancen for en genvej nemlig den dertil egnede rutschebane som de iderige kinesere havde lavet. De fleste udnyttede hjemturen til en lang powernap. Resten af dagen stod på fri leg, hvor ca. 20 dog blev enige om at spise Peking And på Quanjude Roastduck Resturant. Mandag d. 16. oktober Frederik Dimo-Ungermann og Mads Ole Fløe Knudsen Mandag var vores første arbejdsdag. Folk var mødt op i stiveste puds, da vi i dag skulle besøge Kinas bedste bud på en centralbank People s Bank of China samt den kinesiske pendant til Verdensbanken China Development Bank. Undertegnede begyndte dagen med et solidt morgenmåltid fra Kentucky Fried Chicken er der noget som kyllingeburger med kaffe til morgenmad? Mads udtaler, at det var hans sidste besøg på KFC. Det var dagen hvor solen stak en spinkel arm igennem dækket af smog, så det var varmt i bussen selvom vi var tidligt på færde. Trafik i Beijing er en uberegnelig størrelse. Chaufføren havde beregnet en køretid på et par timer pga. morgentrafikken. På mirakuløs vis slap vi dog udenom det værste, hvilket resulterede i at vi ankom halvanden time for tidligt til People s Bank of China. Kineserne viste sig dog fra en fleksibel side, og vi måtte ikke vente længe inden Zhang Tao stillede sig til rådighed for vores interesse i de finansielle forhold i Kina. Mødet viste sig at være en god introduktion til turens kommende besøg. Vi kom godt rundt om problemstillingen at transformere fra plantil markedsøkonomi. Ifølge Zhang Tao er målsætningen langsomt at åbne op for frie kapitalbevægelser, samt at privatisere bankerne, så långivningen foregår på markedsvilkår og ikke ud fra nogle af regeringen bestemte målsætninger. Zhang Tao, der er uddannet i USA, ser ikke nogen modsætning mellem kommunistisk diktatur og rå markedskapitalisme: One thing is the party and ideology. Another is the economy. Efter besøget i People s Bank of China fulgte en pause på et par timer. Nogle benyttede tiden i et af byens utallige kræmmermarkeder, mens andre fik stillet sulten. Mads gik ud og oplevede den arbejdskraftintensive økonomi på første hånd. Blev klippet af ikke mindre end fem kinesere for 15 kr. I China Development Bank blev vi modtaget af en kvinde der ligeledes var uddannet i USA. Hun fortalte levende om bankens arbejde med at risikovurdere udviklingsprojekter. En af de afgørende forskelle i bankens arbejde ift. tidligere er, at det ikke længere er regeringen der bestemmer hvilke projekter der skal finansieres men banken selv. Dette mindsker andelen af non-performing loans betragteligt, og må ses som endnu et led i liberaliseringen af den finansielle sektor. Efter dagens sidste besøg var de fleste energiressourcer opbrugt og aftenen gik med hygge og afslapning efter en spændende og lærerig dag i den kinesiske hovedstad. Tirsdag d. 17. oktober Peter Sonne-Holm og Robin Morrison Brejnholt Mærsk Dagen startede kl. 9 om morgenen hos Mærsks kinesiske hovedkontor i Beijing. Indledningsvist fik vi den excentriske fornøjelse af en 17 minutter lang tandpastareklame for Mærsk som verdensleder på containermarkedet. Flere af os overvejede hvorvidt der var draget gavn af skalafordelene ved at kombinere produktionen med Dansk Folkepartis sidste valgvideo det var næsten samme dybde som i en gennemsnitlig Morten Korch-film. Efterfølgende kom Jan P. Fabritius, kontorets finansielle direktør, på banen, og forklarede hvordan Mærsk fører forretning i Kina. Fabritius lagde blandt andet vægt på vigtigheden af at pleje de politiske relationer, hvilket var årsagen til, at hovedkontoret var placeret i Beijing. Et af Mærsks vigtigste salgsargumenter, er et fotografi fra 1998, hvor Mærsk McKinney Møller trykker hånd med den daværende præsident Jiang Zemin. Derefter drejede diskussionen over mod Kina som en voksende økonomisk supermagt. Ifølge Jan P. Fabritius kan Danmark godt konkurrere med Kina så vidt angår produktion. Den høje produktivitet medfører, at dækningsbidraget fra produktionen i Danmark er på niveau med det i Kina. POLITEN # Politen_2006#4_1.indd :21:44

10 Studieturen 2006 Det er lave salgs- og ledelsesomkostninger, som sikrer Kina en omkostningsfordel på markedet. CBRC Kl besøgte vi China Banking Regulatory Commission (CBRC). Dette var vores første møde med en rigtig politiker og ham her var af aller værste kaliber. Måske lige for at sikre sig selv, at gæsterne var på udebane, talte han kinesisk, og så kunne hans medbragte tolk oversætte til os. En proces, som sænkede tempoet betragteligt. Det bemærkes at politikeren havde arbejdet tre år for IMF i Washington og flere gange rettede tolken på flydende engelsk. Hvis nogen har spist meget gelé ville de have genkendt substansen fra indholdet af politikerens monotone kværnen den næste times tid. Han sprang meget hurtigt over et af Kinas for vesteuropæiske økonomers indgangsvinkel største problemer, nemlig non-performing loans og leverede i stedet en fascinerende smøre om daglige forbedringer af den kinesiske finansielle sektor og det var nok heller ikke alle i lokalet, som hørte denne tale. Den danske ambassade Der var først et oplæg om ambassaden, og lidt om Kinas historie. Et oplæg som var overvejende relativt interessant. Men når 30 politter skal høre på sproglige perler som at 1,5 mia. mennesker svarer til ca mio. mennesker bliver de ret hurtigt døsige. Efter det første oplæg kom en anden oplægsholder og fortalte lidt mere om ambassadens rent praktiske funktion. Efter at have indledt med at smide 3-4 nyttige slides i hovedet på os med alt fra nominel produktion i Kina over 30 år til absolut antal danske virksomheder i Kina, var bunden lagt og han kunne fortsætte med at fortælle om kinesisk kultur og ambassadens funktion som et led imellem danske og kinesiske firmaer/offentlige administration. Det, at kunne fremvise en kongekrone i Kina (som bevidst er fremhævet på ambassadens papirer) giver tilsyneladende adgang til mange kontakter ( guanxi ). Han erkendte bl.a., at en fleksibel holdning til korruption i en vis udstrækning nok er nødvendig, hvis man vil gøre forretning i det kinesiske. Nogle af os afsluttede dagen på en femetagers overklasserestaurant, hvor vi fik serveret ægte Peking-and. Vores Commemoration Card of Quanjude Roast Duck, som vi fik udleveret, viste at det var nr and, der blev langet over disken hos Quanjude. Onsdag d. 18. oktober Søren Hove Ravn og Thomas Schultz-Larsen Den sidste dag i Beijing startede, som alle andre, tidligt om morgenen. Faktisk allerede klokken 2.45 for de af turens deltagere, som ikke ville lade tidsforskellen stå i vejen for at følge FC Københavns besøg på Old Trafford. For de to dagbogsskribenters vedkommende bød morgenen på et bad, hvor en fontæne af kloakvand fik dem til at gnide den sidste rest af søvn ud af øjnene hip hurra for kælderværelserne! Efter en overraskende hurtig køretur var vi fremme ved dagens første destination, SAFE, en time tidligere end planlagt. SAFE står for State Administration of Foreign Exchange, og trods vores tidlige ankomst gik foredraget straks i gang. Foredragsholderen fortalte både generelt om den kinesiske økonomi, og nærmere om SAFE s aktiviteter, som bl.a. involverer kontrol af udenlandsk valuta i Kina, og medvirken til fortsat liberalisering af den finansielle sektor. Der blev også talt om forskelle på Kinas og Indiens økonomi, og om de fremtidige udfordringer for Kina. Robin var naturligvis mand for et opklarende spørgsmål, hvor der bl.a. blev draget interessante paralleller til guldstandarden. Det var dog ikke nok til at fastholde alle deltageres opmærksomhed eksempelvis benyttede Kasper sig af lejligheden til at nærstudere Lonely Planets guide til Shanghai, og faldt over omtalen af Brazilian Steakhouse; et sted, der senere skulle blive enormt populært blandt visse af turens deltagere. Derefter gik turen mod Himmelpaladset, et tempel fra kejsertiden med tilhørende have. Her blev der også lejlighed til at spise frokost, som for nogle bestod af club sandwiches med flødeskum og kirsebær, mens andre søgte mod KFC. Programmet for eftermiddagen indeholdt et møde med nogle kinesiske studerende på Chinese Academy of Social Sciences. Efter et oplæg fra en professor, som åbenbart mente at et øget offentligt forbrug var den eneste vej ud af en potentiel kinesisk overophedning, blev vi sat sammen i grupper med både danskere og kinesere. Dette var meget oplysende for nogle af grupperne, som fik et indblik i en helt anden studiekultur, mens andre grupper led under kommunikationsproblemer, da ikke alle kinesiske studerende var lige dygtige til engelsk. I en af grupperne kom det frem, at en forventet løn for en færdiguddannet økonom i den offentlige sektor i Kina er omkring yuan, svarende til godt kroner, om måneden. Ikke meget, men alligevel flere gange den løn, en fabriksarbejder eksempelvis tjener. Da besøget var overstået, havde vi et par timers fri leg, inden vi skulle med aftentoget mod Shanghai. De to timer blev bl.a. benyttet til at opfylde depoterne af kaffe og McDonald s-mad, og indkøb af et halvt kilo fuglefrø til Tim. Så skulle alle være klar til togturen! Først ventede dog en lettere kaotisk tur gennem Beijings banegård i myldretid, hvilket siger en del, når man taler 10 POLITEN # Politen_2006#4_1.indd :21:44

POLIT EN POLIT EN. #3 - september 2003

POLIT EN POLIT EN. #3 - september 2003 POLIT EN POLIT EN #3 - september 2003 Indhold Polit en udgives af en uafhængig redaktion med støtte fra Økonomisk Studienævn. Indlæg til bladet modtages gerne pr. e-mail eller på diskette. Redaktionen

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Brev 18/8-98: Last Stop in Greece

Brev 18/8-98: Last Stop in Greece Brev 18/8-98: Last Stop in Greece Hej derhjemme! I dag har jeg været ude på egen hånd i 1 måned og 8 dage og jeg har stadig ikke tænk mig at komme hjem endnu, men jeg har tænkt mig at rejse videre ud i

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far 2 PENGENYT 2008 Når knægten har X FACTOR: Vi har talt med MARTINs far 1001 TEHUSE Bliv hjemme, det er det sikreste. Ellers: HUSK REJSE- FORSIKRINGEN 45 Storebæltsbroer styrtet i havet INDLÅN så godt som

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Guldtemplet i Koyto. Godt Nytår! Læs om en kollegas Japan-tur inde i bladet. ...men selv julemanden er blind for, hvad det nye vil bringe!

Guldtemplet i Koyto. Godt Nytår! Læs om en kollegas Japan-tur inde i bladet. ...men selv julemanden er blind for, hvad det nye vil bringe! MEDLEM LEMSBL BLAD FOR PSYK YKIA IATRIK RIKLUBBE UBBEN FOA ÅRHUS NUMMER 1 - JANUAR 2001 Guldtemplet i Koyto Læs om en kollegas Japan-tur inde i bladet Det gamle år er gået bort - og et nyt må begynde......men

Læs mere

TEMA // Den gode idé. 20 ANBEFALINGER Sådan skaber du bedre rammer for innovation. Har du en god ide? Test selv hvor god den er

TEMA // Den gode idé. 20 ANBEFALINGER Sådan skaber du bedre rammer for innovation. Har du en god ide? Test selv hvor god den er No 1 // Februar 2007 The Innovation & Venture Magazine TEMA // Den gode idé Hvordan opstår den, og hvordan kommer den videre? 20 ANBEFALINGER Sådan skaber du bedre rammer for innovation Har du en god ide?

Læs mere

POLIT EN #4 - december 2003

POLIT EN #4 - december 2003 POLIT EN #4 - december 2003 indhold Polit en udgives af en uafhængig redaktion med støtte fra Økonomisk Studienævn. Indlæg til bladet modtages gerne pr. e-mail eller på diskette. Redaktionen forbeholder

Læs mere

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte career En karriere i permanent bevægelse Louise på 20 sprang ud på det dybe vand Den perfekte jobansøgning Jens, 28: Jeg værdiansatte et firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Udstationeret i Australien

Læs mere

verdens mest berejste pølsevogn

verdens mest berejste pølsevogn verdens mest berejste pølsevogn Udgivet af Aarhus Entrepreneurship Centre, Aarhus Universitet 2010 Trykt hos Chronografisk A/S Alle billeder rettighedshaves af www.kontutto.com. Omslagsfoto, opslagsfoto

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

Indholdsfortegnelse I statens tjeneste I en skoles tjeneste

Indholdsfortegnelse I statens tjeneste         I en skoles tjeneste EVALUATOR Indholdsfortegnelse I statens tjeneste 3 Igennem nåleøjet 14 At være arbejdsløs i Nordvestjylland 18 Ankomsten til København 24 Projektbeskrivelsen 30 Mødet med ministeren 42 Med egne øjne 47

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014 Bladet JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Martha Petersen, side 4 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8

Læs mere

VietNam. Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn. Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam A J O U R

VietNam. Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn. Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam A J O U R VietNam A J O U R Dansk Vietnamesisk Forening Nr 1 1 kvt 2004 29. årgang 30 kr Au-pair i Ho Chi Minh - mere end bare sjov og ballade Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

tæt på kræft tætpåkræft

tæt på kræft tætpåkræft Nr. 4 December 2009 7. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft tætpåkræft Man har pligt til at være der, når nogen bliver ramt af kræft Indhold Hurtigere diagnoser kan redde 500 liv om året 3 Et hus uden

Læs mere

SKIVE HANDELSSKOLE NYT FRA. Rammer til udvikling, udfoldelse og udfordringer

SKIVE HANDELSSKOLE NYT FRA. Rammer til udvikling, udfoldelse og udfordringer Tillæg til Midt På Ugen uge 45 NYT FRA NOVEMBER 2014 SKIVE HANDELSSKOLE Rammer til udvikling, udfoldelse og udfordringer LÆS OM Grunduddannelsens nye EUX-profil, som fremover giver adgang til de videregående

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem

Jysk børneforsorg Fredehjem Jysk børneforsorg Fredehjem Lege i livstræets krone Årsskrift 2009 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2009 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Bent Ulrikkeholm (ansv. redaktør)

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

SEPTEMBER 2006 / nr. 25 MEdlEMSBlad for de BEREjSTES KluB

SEPTEMBER 2006 / nr. 25 MEdlEMSBlad for de BEREjSTES KluB SEPTEMBER 2006 / nr. 25 Globen MEdlEMSBlad for de BEREjSTES KluB TEMA: STORBYER JORDEN RUNDTOSSET få hjælp til at tænke klart Uanset hvor på jorden du rejser rundt, er det afgørende at være forsikret.

Læs mere