EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING"

Transkript

1 EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING 5. JANUAR 2011

2 Kontakt Spørgsmål til denne evaluering kan rettes til: Senior manager, Johan Toft Sørensen, tlf Konsulent, Mogens Holm, tlf Quartz+Co Quartz+Co er et af Nordens førende konsulentfirmaer inden for strategi og forretningsudvikling. Blandt vores kunder er en række af de største virksomheder i Norden og adskillige offentlige organisationer i Danmark. Quartz+Co er resultatet af en fusion mellem Copenhagen Consulting Company (Quartz+Co) og Quartz Strategy Consultants gennemført pr. 1. august Tilsammen har vi nu flere end 130 konsulenter fordelt på tre kontorer i henholdsvis København, Stockholm og Oslo, hvilket sikrer, at vores kunder fremover vil kunne trække på en endnu bredere erfaringsbase samt en øget industrispecifik og funktionel viden. Quartz+Co arbejder i dag for nogle af de største og førende virksomheder i Norden herunder blandt andre Maersk, Novo Nordisk, Vestas, Carlsberg, Bestseller, DSB, Arla, DONG, LEGO, Coloplast, Telenor, TINE, IKEA, SAS, COOP, Ratos og Göteborgs Energi. Vi løser også opgaver for en lang række organisationer i den offentlige sektor herunder Københavns Kommune, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Klima- og Energiministeriet, Transportministeriet, DSB og Banedanmark samt for interesseorganisationer som fx Fødevare & Landbrug, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Energi m.fl. Hovedparten af vores omsætning kommer fra kunder, som vi har tætte og langvarige relationer med. Vi arbejder med en høj grad af kundeinvolvering i vores projekter, og vi er endvidere ofte involveret i at implementere de løsninger, som vi anbefaler. Det betyder, at vi har stor erfaring med, hvad der skal til for, at løsninger også kommer til at fungere i praksis herunder hvilke kompetencer, organisatoriske og procesmæssige set-up, systemmæssige forudsætninger samt ledelsesmæssige kræfter, der skal være til stede for at skabe den ønskede forandring. 2 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

3 INDHOLD 1. Indledning og sammenfatning Formål og baggrund Evalueringsmetode og datagrundlag Sammenfatning af evalueringsresultater Perspektivering Evalueringsmetode og datagrundlag Telefonbaseret spørgeskemaundersøgelse Dybdegående interview om udvalgte byggesager Afregningsformer i vinterbyggeriet Kendskab til vinterbekendtgørelsens forsøgsordning Udbredelsen af forskellige afregningsformer i vinterbyggeriet Byggeproces, pris og kvalitet Afregningsformens påvirkning af samarbejde om vinterforanstaltninger Afregningsformens påvirkning af mængde og type af vinterforanstaltninger Innovation i brug af vinterforanstaltninger Afregningsformens påvirkning af byggeriets kvalitet og arbejdsmiljø Parternes evne til at vurdere og tilrettelægge vejrligsbestemte vinterforanstaltninger Entreprenørens risikohåndtering ved fast pris som afregningsform Afregningsformens effekt på omkostningerne til vinterbyggeri Konsekvenser i forhold til sæsonudjævning Afregningsformens betydning for bygherrens incitament til vinterbyggeri Afregningsformens påvirkning på sæsonledighed Bilag 1. Om vinterbekendtgørelsen og forsøgsordningen Bilag 2: Spørgeskema til screeningsinterview Bilag 3. Interviewguide til de personlige interview Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

4 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING 1.1 FORMÅL OG BAGGRUND Quartz+Co har på vegne af Erhvervs- og Byggestyrelsen gennemført en evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning 1. Efter aftale med opdragsgiver er evalueringen tilrettelagt med henblik på at belyse, hvordan forskellige afregningsformer for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger bidrager til at opfylde vinterbekendtgørelsens overordnede formål herunder Bidrager til at vinterforanstaltninger anvendes så fornuftigt som muligt af hensyn til byggeprocessens effektivitet og byggeriets pris og kvalitet Understøtter at der sker en innovation inden for vinterforanstaltninger Påvirker sæsonudjævningen (og dermed produktiviteten) i byggeriet Vinterbekendtgørelsen har til formål at understøtte, at der bliver bygget om vinteren (dvs. i perioden fra 1. november til 31. marts) til trods for dårligt vejr. Vinterbekendtgørelsen pålægger derfor byggevirksomheder og bygherrer at foretage de nødvendige vinterforanstaltninger på byggepladsen, så et byggeri kan holdes i gang. Således skal byggearbejder, der ikke er afsluttet i vinterperioden gennemføres uanset vejrliget. Der findes dog en "ulempegrænse", så pligten til at videreføre arbejdet fraviges, hvis byggeriet ikke kan holdes i gang med sædvanlige vinterforanstaltninger. Bekendtgørelsen er yderligere beskrevet i bilag 1. BOKS 1.1 Årstidsbestemte og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger Ved vinterforanstaltninger forstås de vejrligsforanstaltninger, det er nødvendige at udføre for at fortsætte byggearbejdet. Der sondres i vinterbekendtgørelsen mellem årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger. De årstidsbestemte foranstaltninger dækker over foranstaltninger, der uanset det aktuelle vejrlig på byggepladsen vurderes nødvendige at iværksætte i perioden 1. november til 31. marts med henblik på at opretholde byggeaktiviteten, fx byggepladsbelysning. For denne type foranstaltninger er det muligt at estimere et forbrug. Årstidsbestemte foranstaltninger skal derfor planlægges af entreprenøren og normalt være indeholdt i entreprenørens tilbud. De vejrligsbestemte foranstaltninger dækker over foranstaltninger, der kun iværksættes såfremt, det aktuelle vejrlig påkræver det, fx saltning, snerydning og inddækning. Betalingen for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger kan enten påhvile bygherre eller entreprenør afhængig af hvilken betalingsform, der vælges. Der henvises til bilag 1 for en oversigt over eksempler på vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. Vinterbekendtgørelsen finder anvendelse på entreprisearbejder, der udføres i vinterperioden. I forhold til byggearbejder finder vinterbekendtgørelsen anvendelse på både nybyggeri og renoveringsarbejder. Det er dog en forudsætning, at bruttoetagearealet af byggearbejderne udgør minimum 1 Det vil sige 4 i bekendtgørelse nr. 995 af 6. oktober 2006, se 4 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

5 500 kvadratmeter. Indendørs arbejder er ligeledes omfattet af reglerne, uanset bruttoetagearealets størrelse. Dette gælder dog under forudsætning af, at der er udført vandtæt tag/etageadskillelse. Såfremt entrepriseopgaven vedrører et anlægsarbejde, er vinterbekendtgørelsens anvendelsesområde defineret ud fra udgifterne, som skal udgøre DKK 4 mio. eksklusive moms eller mere (når der ses bort fra andet jord-, blødbunds- og belægningsarbejder). Vinterbekendtgørelsen indeholder bestemmelser om fordelingen af de økonomiske byrder mellem byggevirksomhed og byggeherre i forhold til vinterforanstaltninger. Hovedreglen i Vinterbekendtgørelsen (Bek. 3) er, at bygherren skal beskrive, hvilke vinterforanstaltninger der skal foretages. Som hovedregel vil bygherrens betaling for disse foranstaltninger variere efter den faktiske anvendelse. I 2006 blev bekendtgørelsen tilføjet en forsøgsordning (Bek. 4), som giver bygherrerne mulighed for at indhente tilbud på entreprenørens samlede arbejde inklusive vinterforanstaltninger, når arbejdet overstiger DKK 3 mio. eksklusive moms ved den enkelte hoved- eller fagentreprise eller DKK 20 mio. ved hovedentrepriser. Det vil sige, at tilbuddet fra entreprenøren indeholder en fast pris på vinterforanstaltninger således, at prisen for bygherren ikke påvirkes af entreprenørens faktiske forbrug som følge af vejrliget. Baggrunden for at etablere forsøgsordningen var en forventning om, at indgåelse af fastpriskontrakter om vejrligsbestemte vinterforanstaltninger ville give entreprenøren et incitament til at bruge vinterforanstaltninger i et omfang, der sikrer den laveste pris på byggeriet og have et incitament til at bruge ressourcer på at søge efter nye og mere effektive vinterforanstaltninger. Begge dele til gavn for vinterbyggeriet og ønsket om at sikre størst mulig sæsonudjævning i byggeriet. Forsøgsordningen var i første omgang gældende i perioden 1. januar 2007 til 31. marts 2010, men er efterfølgende blevet forlænget til at gælde til den 28. april EVALUERINGSMETODE OG DATAGRUNDLAG Evalueringen har til formål at afdække, hvordan de forskellige afregningsformer for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger bidrager til at opfylde vinterbekendtgørelsens overordnede formål. Der sondres i evalueringen mellem tre primære afregningsformer for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, henholdsvis fast pris i tilbud ( 4), forhandlet fast pris og efter regning (vintertilbudsliste). Disse begreber er nærmere præciseret i boksen nedenfor. Boks 1.2. Afregningsformer for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger Der sondres i evalueringen mellem tre hovedformer for afregning af vejrligsbestemte vinterforanstaltninger - Efter regning (vintertilbudsliste). Dette begreb dækker over de situationer, hvor vejrligsbestemte vinterforanstaltninger afregnes i henhold til det faktiske forbrug på grundlag af en vintertilbudsliste med enhedspriser for definerede ydelser. Dette betragtes i byggebranchen som den traditionelle måde at afregne vejrligsbestemte vinterforanstaltninger på. - Fast pris i tilbud ( 4). Dette begreb dækker de situationer, hvor udgifter til vejrligsbestemte vinterforanstaltninger er indeholdt i entreprenørens tilbud som en samlet fast pris således, at entreprenøren bærer hele risikoen for vintervejrliget - Fast pris forhandlet. Dette begreb dækker over de situationer, hvor entreprenør og bygherre efter gennemført licitation har forhandlet sig frem til en fast pris på vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. Typisk 5 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

6 er der i disse tilfælde afleveret en vintertilbudsliste med enhedspriser og stipulerede mængder, som forhandlingen tager udgangspunkt i. Herudover kan der i praksis yderligere forekomme en række afregningsformer, fx løbende fastprisaftaler efterhånden, som der bliver brug for nye vinterforanstaltninger eller afregning efter forbrug af timer, materialer og materiel (uden brug af vintertilbudsliste). Disse aftaleformer belyses ikke nærmere i nærværende evaluering, da de efter vores vurdering kun forekommer i mindre omfang i de typer af byggerier, der er omfattet af vinterbekendtgørelsen. Evalueringen er struktureret omkring tre temaer: (1) kendskab til og udbredelse af forskellige afregningsformer for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, (2) afregningsformens effekt på byggeproces, innovation, pris og kvalitet, og (3) afregningsformens effekt på sæsonudjævningen i byggebranchen. Evalueringens datagrundlag er tilvejebragt gennem en telefonbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 80 mellemstore og store entreprenører og bygherrer samt dybdegående interview med en række entreprenører og bygherrer om 26 byggesager, der er gennemført under forskellige afregningsformer. De gennemførte interview har haft til formål at Etablere et overblik over virksomhedernes kendskab til og anvendelse af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning og andre afregningsformer i forbindelse med vinterbyggeri Indsamle oplysninger om virksomhedernes generelle vurderinger af konsekvenserne ved at bruge forskellige afregningsformer for vinterforanstaltninger i byggeriet. Identificere relevante byggesager under forskellige afregningsformer til de dybdegående personlige interview De dybdegående interview har haft til formål at afdække konkrete erfaringer fra byggesager, hvor der er benyttet forskellige afregningsformer for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger herunder erfaringer med afregningsformens indvirkning på blandt andet Samarbejde mellem parterne og administrative opgaver i relation til vinterforanstaltninger Anvendelse af typer og mængder af vinterforanstaltninger Fremme af innovation i vinterforanstaltningerne Pris og omkostninger til vinterforanstaltninger Påvirkning af arbejdsmiljø Sæsonudjævning i byggeriet Der er redegjort nærmere for evalueringens datagrundlag i kapitel 2. Der knytter sig en række metodiske usikkerheder til den benyttede metode og evalueringens datagrundlag, som der skal tages særlig højde for ved fortolkning af undersøgelsens resultater, jf. boksen nedenfor. 6 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

7 Boks 1.3 Metodiske usikkerheder Vurderinger påvirket af eksterne forhold Den usædvanligt strenge vinter i 2009/2010 har medført flere omkostninger til vinterforanstaltninger og flere lukninger af byggepladser end tidligere år, hvor Danmark har oplevet en række relativt milde vintre (dog med flere tilfælde af ekstrem nedbør/regn). Samtidig har den aktuelle økonomiske krise påvirket byggebranchen markant og øget priskonkurrencen på markedet betragteligt. Dette kan påvirke respondenternes vurdering af fordele og ulemper ved forsøgsordningen om fastprisaftaler på vinterforanstaltninger. Vi har i de gennemførte interview lagt vægt på at afdække betydningen af disse forhold for respondenternes besvarelse. Udvælgelse af respondenter til telefoninterviews Der er udvalgt i alt 80 virksomheder til telefoninterview. Der er redegjort nærmere for udvælgelsen af disse virksomheder i kapitel 2. Det er Quartz+Co's vurdering, at de indsamlede besvarelser fra telefoninterview er repræsentative i forhold til den målgruppe vi ønsker at undersøge, dvs. mellemstore og store byggevirksomheder og entreprenører, der er underlagt vinterbekendtgørelsens bestemmelser og har mulighed for at benytte bekendtgørelsens forsøgsordning. Udvælgelse af respondenter til dybdegående interviews I forhold til de udvalgte byggesager er det ligeledes vores vurdering, at de valgte sager udgør et godt udgangspunkt for at forstå konsekvenserne på vinterbyggeriet af forskellige afregningsformer. Vi ser dog en risiko for, at der ved udvælgelsen af 4-sager har været en bias. Baggrunden herfor er, at der ikke foreligger et samlet overblik over de byggesager, der er gennemført efter 4. Derfor er de undersøgte 4 sager i vid udstrækning identificeret gennem dialog med byggeriets parter (herunder Dansk Byggeri, Dansk Bygherreforening og Vinterkonsulenterne). Heri ligger en risiko for, at de udvalgte 4 sager ikke er repræsentative, men sager som parterne er blevet bekendte med, fordi der har været problemer og konflikter i forløbet. Dette betyder konkret, at konklusioner og vurderinger om konfliktpotentialet ved anvendelse af 4 skal anvendes med forsigtighed. Validitet Den valgte evalueringsmetode er i høj grad baseret på data, der tilvejebringes gennem interview med respondenter. Det gælder både data fra telefoninterviews og de dybdegående interviews. Resultaterne fra evalueringen kan derfor være påvirket af, at respondenterne ikke i alle tilfælde svarer ærligt. Dette gælder fx spørgsmål, hvor et givet svar ville kunne sætte respondenten i et negativt lys. I de dybdegående interviews har vi forsøgt at imødegå dette på flere forskellige måder. For det første er alle respondenter blevet garanteret anonymitet. For det andet har vi, i videst mulig udstrækning, afdækket de byggesager, der er udvalgt til nærmere undersøgelse gennem interview med både bygherre og entreprenør. Der har derfor i de fleste tilfælde været to parter til at vurdere effekten af den valgte afregningsform på byggeriets proces og endelige resultat. Endelig har vi lagt vægt på en kritisk interviewteknik, hvor respondenten er blevet bedt om at begrunde og eksemplificere sine svar. Quartz+Co har i evalueringsforløbet samarbejdet med Vinterkonsulent Bent Kofoed, der har bistået med kvalitetssikring af spørge- og interviewrammer og med fortolkning af de indsamlede data. Quartz+Co er dog alene ansvarlig for de vurderinger og konklusioner, der fremgår af nærværende rapport. 1.3 SAMMENFATNING AF EVALUERINGSRESULTATER Nedenfor gives en kort opsummering af evalueringens resultater. Evalueringsresultaterne og de data, der ligger til grund herfor, er nærmere beskrevet i kapitel 3 til 5. 7 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

8 Kendskab til forsøgsordningen og udbredelse af afregningsformer i vinterbyggeriet (kapitel 3) Undersøgelsen har vist, at der er et stort kendskab til muligheden for at udbyde projekter med fast pris på vinterforanstaltninger (forsøgsordningen), men kendskabet er overfladisk. Mange af de adspurgte er således ikke bekendte med, at der er tale om en forsøgsordning. Undersøgelsen har samtidig vist, at forsøgsordningen er relativt udbredt blandt de adspurgte entreprenør og byggevirksomheder, men at der også benyttes andre former for fastprisaftaler vedrørende vinterforanstaltninger, fx forhandlet fast pris, hvor entreprenør og bygherre efter gennemført licitation har forhandlet sig frem til en fast pris på vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. Forhandlet fast pris forekommer både blandt private og offentlige bygherrer. Disse resultater skal tolkes med nogen forsigtighed. For det første er der tale om en forholdsvis lille stikprøve. For det andet skal resultaterne ses i lyset af, der på entreprenørsiden i mange tilfælde er gennemført interviews med tilbudschefer, hvis besvarelser formodentligt ikke udelukkende er udtryk for gennemførte projekter, men også dækker projekter, som virksomheden har afgivet tilbud på, men som ikke nødvendigvis er vundet og gennemført i den pågældende virksomhed. De dybdegående interview bekræfter dog billedet fra telefonundersøgelsen. Mange af de interviewede giver således udtryk for, at muligheden for at udbyde vinterforanstaltninger til fast pris i udbuddet vinder frem og i nogen grad har fortrængt afregningsformen forhandlet fast pris. Afregningsformens indvirkning på byggeproces, pris og kvalitet (kapitel 4) Undersøgelsen har vist, at udbud med fast pris på vinterforanstaltninger (forsøgsordningen) reducerer de administrative opgaver vedrørende vinterforanstaltninger især for bygherre, men også i nogen grad for entreprenøren. Fastprisaftaler synes imidlertid samtidig at begrænse samarbejde og dialog mellem bygherre og entreprenør om tilrettelæggelsen af vinterforanstaltninger, da bygherre og rådgiver indtager en mere tilbagelænet rolle. En begrænsning af dialogen mellem byggeriets parter om vinterforanstaltninger kan potentielt set være problematisk i forhold til at sikre en god proces omkring planlægning og tilrettelæggelse af de rette vinterforanstaltninger. Samtidig ses en række eksempler på, at anvendelsen af 4 kan føre til principielle konflikter mellem parterne ved ekstraordinære vintre. Især i projekter hvor der samtidig er fastsat stramme/ufleksible krav til tidsplaner. Det kan dog ikke siges med sikkerhed, om dette er en følge af afregningsformen, eller om det skyldes en bias i udvælgelse af byggesager. I de undersøgte byggesager er der tydelige indikationer på, at fast pris på vinterforanstaltninger skaber incitamenter for entreprenøren til at økonomisere/spare mere på vinterforanstaltningerne men ikke på et sådant niveau, at der i alvorlig grad gås på kompromis med byggeriets kvalitet eller arbejdsmiljø. Samtidig er der gode eksempler på, at fastprisaftaler, 4 og forhandlet fast pris, giver entreprenøren et større incitament til løbende optimering af vinterbyggeriet, mens effekten på produktinnovation fremstår mindre tydelig. Gennemgangen af byggesager har vist, at i de projekter, der er udbudt efter forsøgsordningen, er der ofte budgetteret med (urealistiske) lave beløb til vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. Dette har i kombination med en hård vinter som i 2009/2010 resulteret i større udgifter end budgetteret for flere entreprenører. Den konstaterede budgetteringspraksis for vinterforanstaltninger under bekendtgørelsens 4 skyldes, at den samlede pris på vinterforanstaltninger med anvendelsen af forsøgsordningen bliver til et konkurrenceparameter i udbuddet, hvilket har givet entreprenørerne et incitament til at konkurrere på vinteren. Den konstaterede prisdumping vurderes i høj grad at skyldes den aktuelle markedssituation. 8 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

9 Interviewene har også vist, at mange entreprenører ikke har haft erfaring med eller fokus på at prisfastsætte den risiko, der følger af vejrliget (dvs. estimere de nødvendige mængder), men at branchen er inde i en læringsproces, hvor især erfaringerne fra vinteren 2009/10 har medført, at branchen er blevet mere bevidst om den risiko der følger med vintervejrliget, når der indgås fastpriskontrakter. Især entreprenørerne finder det uhensigtsmæssigt, at forsøgsordningen gør vinteren til et konkurrenceparameter og overvælter en stor og vanskeligt styrbar risiko på entreprenøren. Bygherrerne er mere, men ikke entydigt, positive overfor forsøgsordningen. Enkelte entreprenører og bygherrer har positive erfaringer med forhandlet fast pris på vinterforanstaltninger på baggrund af en vintertilbudsliste, idet denne afregningsform sikrer, at begge parter foretager en reel risikovurdering af vinterforanstaltninger i byggeriet og reducerer graden af prisdumping. Dette skal naturligvis ses i lyset af, at entreprenørens forhandlingsposition er væsentligt styrket, når der er indgået en kontrakt om byggeriet. Samlet set peger de hidtidige erfaringer med bekendtgørelsens 4 både på forhold, der er positive i forhold til vinterbekendtgørelsens overordnede formål (økonomisering med vinterforanstaltninger, optimering og innovation af vinterbyggeriet) og forhold, der potentielt kan være problematiske i forhold til at sikre et velfungerende vinterbyggeri (reduceret samarbejde om vinterforanstaltninger, tendens til at budgettere med få midler til vinterforanstaltninger). Dette billede skal dog ses i lyset af, at forsøgsordningen kun har været gældende i en begrænset periode, hvor der samtidig har været betydelige konjunkturudsving og udsving i vintervejrliget. Afregningsformens indvirkning på sæsonledighed (kapitel 5) Samlet set vurderes det, at muligheden for at udbyde projekter med fast pris på vinterforanstaltninger virker positivt i forhold til på bygherres tilskyndelse til at igangsætte byggeri om vinteren. Der er dog ikke fundet grundlag for at konkludere, at muligheden for at udbyde projekter med fast pris på vinterforanstaltninger bidrager til at reducere sæsonledigheden. Hovedparten af de interviewede peger på, at mange andre forhold vurderes at spille en mere væsentlig rolle i forhold til sæsonledigheden, fx konjunkturer, ønsker til tidspunktet for ibrugtagning af det pågældende byggeri/anlæg mv. 9 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

10 2. EVALUERINGSMETODE OG DATAGRUNDLAG Evalueringens datagrundlag er tilvejebragt gennem en telefonbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 80 mellemstore og store entreprenører og bygherrer samt dybdegående interview med en række entreprenører og bygherrer om 26 byggesager, der er gennemført under forskellige afregningsformer. Figur 2.1: Evalueringsmodel Fase 1 (2-3 dage) Fase 2 (1 uge) Fase 3 (3 uger) Fase 4-5 (1½ uge) Anvender forsøgsordningens 4 Entreprenør Bygherre Byggesag Projektinitiering Survey/ screening Segmenteret udvælgelse Vurderinger Erfaringer Vinterforanstaltninger Økonomi Byggeaktivitet Komparativ analyse/ afrapportering Anvender andre aftaleformer Entreprenør Bygherre Byggesag Telefoninterview med entreprenører og bygherrer Interessenthåndtering Dybdegående personlige interviews med entreprenører og bygherrer om byggesager I dette kapitel beskrives den benyttede evalueringsmetode og evalueringens datagrundlag. 2.1 TELEFONBASERET SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Et væsentligt element i evalueringen har været gennemførelse af en telefonisk spørgeskemaundersøgelse blandt 60 byggevirksomheder og 20 bygherrer med henblik på at Etablere et overblik over virksomhedernes kendskab til og anvendelse af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning og andre afregningsformer i forbindelse med vinterbyggeri Indsamle oplysninger om virksomhedernes generelle vurderinger af konsekvenserne ved at bruge forskellige afregningsformer for vinterforanstaltninger i byggeriet. Identificere relevante byggesager under forskellige afregningsformer til de dybdegående personlige interview (jf. nedenfor). Idet Vinterbekendtgørelsen kun gælder for større ny- om- eller tilbygninger (500 m2 bruttoetageareal eller mere), og der tillige er fastsat minimums beløbsgrænser for, hvornår bekendtgørelsens forsøgsordning kan anvendes (DKK 4 mio. eksklusive moms ved den enkelte stor- eller fagentrepri- 10 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

11 se eller DKK 20 mio. eksklusive moms ved hovedentrepriser) er det valgt kun at inddrage entreprenørvirksomheder med mere end 20 ansatte samt større, professionelle bygherrer i evalueringen. Som det fremgår af figuren nedenfor var der i 2008 ca bygge- og anlægsvirksomheder med mere end 20 ansatte. De byggevirksomheder, der inddrages i screeningen, udgør således i størrelsesordenen 3-4% af den samlede population. Figur 2.2: Ansatte i danske bygge- og anlægsvirksomheder Primært fokus for analysen Antal arbejdssteder Antal ansatte Kilde: Danmarks Statistik, 2008 Udvælgelsen af byggevirksomheder og bygherrer til den telefonbaserede spørgeskemaundersøgelse er foretaget med afsæt i nogle primære segmenteringskriterier, som der ved udvælgelsen er sikret en spredning i. For byggevirksomheder er der sikret en spredning i (1) antal ansatte og (2) om der er tale om en bygge- eller anlægsvirksomhed. Som nævnt fokuseres der i analysen kun på bygge- og anlægsvirksomheder, hvor der er mere end 20 ansatte, grundet forsøgsordningens beløbsgrænser. For bygherrer er der valgt at sikre spredning i, om der er tale om en offentlig, offentligt støttet eller privat bygherre. Til identifikation af bygge- og anlægsvirksomheder er der anvendt NNXplus, som er en national virksomhedsdatabase. Til identifikation af bygherrer er bl.a. den gældende medlemsliste for Bygherreforeningen anvendt. Herudover er de via de telefoniske interviews identificeret en række yderligere relevante bygherrer. På den baggrund blev der identificeret en bruttoliste på 110 bygge- og anlægsvirksomheder samt 80 bygherrer, som dannede grundlaget for udvælgelse af respondenter til de efterfølgende telefoninterview. I tabellen nedenfor er angivet den faktiske fordeling af telefoninterview med entreprenører på henholdsvis virksomhedens størrelse og fordelt på bygge- og anlægsvirksomheder. 11 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

12 Figur 2.3: Fordeling af telefoninterviews entreprenører (N=60) Fordelt på størrelse arbejdsplads Fordelt på bygge- og anlægsvirksomheder N Over 1000 ansatte ansatte ansatte ansatte N Primært anlæg Byggeog anlæg Bygge Som det fremgår af figuren er der gennemført i alt 80 telefoniske interview med bygge- og anlægsvirksomheder. Hovedparten af de interviewede virksomheder har enten ansatte (22 ud af 60 entreprenører) eller ansatte (25 ud af 60 entreprenører). De interviewede virksomheder har gennemsnitligt 285 ansatte. Der er endvidere sikret en spredning i hvorvidt, der er tale om bygge- eller anlægsvirksomheder. I figuren nedenfor er angivet den faktiske fordeling af telefoninterview med bygherrer i forhold til, om der er tale om stat og kommune, en offentligt støttet bygherre (dvs. den almennyttige boligsektor) eller privat bygherre. Figur 2.4: Fordeling af telefoninterviews bygherrer (N=20) Privat 40% 45% Stat og kommune 15% Offentligt støttet Som det fremgår af figuren er der gennemført i alt 20 telefoniske interview med bygherrer, hvoraf 45% er stat og kommuner, 15% udgøres af offentligt støttede bygherrer og 40% er private bygherrer. Det spørgeskema, der er benyttet til de telefoniske interview er gengivet i rapportens bilag DYBDEGÅENDE INTERVIEW OM UDVALGTE BYGGESAGER Et andet væsentligt element i evalueringen har været gennemførelse af dybdegående personlige interview med byggevirksomheder og bygherrer, der har erfaring med vinterbyggeri under hen- 12 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

13 holdsvis forsøgsordningens 4 og andre kontraktformer. Der er udvalgt sager, der er gennemført med såvel offentlige, offentligt støttede og private bygherrer. Formålet med de dybdegående interview er at afdække konkrete erfaringer fra byggesager, hvor der er benyttet forskellige afregningsformer for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger herunder afregningsformens indvirkning på blandt andet Samarbejde mellem parterne og administrative opgaver i relation til vinterforanstaltninger Anvendelse af typer og mængder af vinterforanstaltninger Fremme af innovation i vinterforanstaltningerne Pris og omkostninger til vinterforanstaltninger Påvirkning af arbejdsmiljø Sæsonudjævning i byggeriet Der er i udvælgelsen af byggesager sikret en spredning i (1) afregningsformer for vinterforanstaltninger og (2) typen af bygherre på projektet. Herudover har følgende udvælgelseskriterier har været styrende for, om det var relevant at medtage en byggesag i evalueringen Byggesagen skal være omfattet af forsøgsordningens beløbsgrænser. Dvs. projekter, hvor arbejdet overstiger DKK 3 mio. eksklusive moms ved den enkelte stor- eller fagentreprise eller DKK 20 mio. ved hovedentrepriser. Byggeriet skal være tilrettelagt således, at der har været væsentlig byggeaktivitet i vinterperioden, og at der er udført vinterforanstaltninger i forbindelse hermed. Byggeprojekter, hvor udvendige arbejder i al væsentlighed er afsluttet før vinterperioden, er som udgangspunkt ikke interessante for analysen Byggesagen skal så vidt muligt være afsluttet I tabellen nedenfor gives et overblik over fordelingen af antal sager i henhold til afregningsform og typen af bygherrer. 13 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

14 Bygherre Figur 2.5: Fordeling af dybdegående interview om byggesager (N=26) Afregningsform Privat Fast pris i udbudsmateriale Fast pris efter forhandling Vintertilbudsliste Nybyg, 25 mio. (09/10) Anlæg, 4,3 mio. (09/10) Nybyg, 19,8 mio. (09/10) Nybyg, 110 mio. (08/10) Nybyg, 92 mio.* (07/08) Nybyg, 100 mio. (08/10) Renov., 6 mio. (09/10) Anlæg, 28 mio. (09/10) Anlæg, 24 mio. (08/09) Offentligt støttet Nybyg, 55 mio. (09/10) Renov. 68 mio. (09/10) Renov., 55 mio. (09/10) Nybyg, 51,7 mio. (09/10) Renov., 100 mio. (08/09) Renov., 30 mio. (09/10) Nybyg, 8,3 mio. (08/09) Offentlig Renov., 21 mio. (09/10) Anlæg, 41 mio. (08/09) Anlæg, 8 mio. (09/10) Anlæg, 19 mio. (08/09) Nybyg, 15,5 mio. (09/10) Renov., 80 mio.** (09/10) Nybyg, 35 mio. (09/10) Anlæg, 55 mio. (09/10) Nybyg, 17 mio. (09/10) Nybyg, 9 mio. (09/10) = Byggesag hvor entreprenør er interviewet = Byggesag hvor bygherren er interviewet = Byggesag hvor begge parter er interviewet * Partnering ** Byggesag ikke afsluttet Det ses af figuren, at der er gennemført interview om i alt 26 byggesager heraf 10 sager der er gennemført med afregningsformen fast pris i udbudsmaterialet ( 4), 5 sager der er gennemført under afregningsformen fast pris efter forhandling og 11 sager, der er gennemført under afregningsformen regningsarbejde (vintertilbudsliste). Det fremgår endvidere af tabellen, at det for ca. 50% af alle byggesagerne er lykkedes at gennemføre interview med såvel bygherre og entreprenør om den samme byggesag. I de øvrige sager er der gennemført interview med enten bygherre eller entreprenør. Dette skyldes primært, at den ene part ikke har ønsket at medvirke i evalueringen eller af praktiske årsager ikke har haft mulighed for at afsætte tid til et interview. Ud for hver byggesag er det endvidere angivet, om der er tale om nybyggeri, renovering eller anlægsbyggeri. Endvidere er angivet den samlede entreprisesum og start- og slutår for byggeriet. De dybdegående interview har typisk haft en varighed af omkring 2 timer og er gennemført med afsæt i en interviewramme, der er tilsendt respondenten inden interviewet. Der er i tilrettelæggelsen af interviewet lagt vægt på, at komme til at tale med de byggeledere og projektchefer, der har haft ansvar for de konkrete byggerier. Den interviewguide, der er benyttet til de dybdegående interview, er gengivet i rapportens bilag Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

15 3. AFREGNINGSFORMER I VINTERBYGGERIET I dette kapitel redegøres nærmere for evalueringens resultater vedrørende kendskabet til vinterbekendtgørelsens forsøgsordning samt udbredelsen af de forskellige afregningsformer for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger i byggeriet. 3.1 KENDSKAB TIL VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING Der er med afsæt i de gennemførte telefoninterview foretaget en afdækning af kendskabet til vinterbekendtgørelsens forsøgsordning ( 4). Undersøgelsen har vist, at blandt både entreprenørerne og bygherrerne er et betydeligt kendskab til forsøgsordningen, jf. figuren nedenfor. Figur 3.1 Spørgsmål: Har du kendskab til forsøgsordningen omkring vinterforanstaltninger ( 4) som er en del af vinterbekendtgørelsen? Ja Nej Bygherre 80% 20% 20 Entreprenør 62% 37% 60 Ved ikke (2%) Kilde: telefonundersøgelse, N=80 Det fremgår af figuren, at 80% af de adspurgte bygherrer har kendskab til vinterbekendtgørelsens forsøgsordning 60% af de adspurgte entreprenører har kendskab til forsøgsordningen De dybdegående interview har vist, at entreprenører og bygherrer oftest kun har et overfladisk kendskab til vinterbekendtgørelsens forsøgsordning. Dette kommer til udtryk på følgende vis Kun få af de interviewede er klar over, hvornår forsøgsordningen er startet, eller hvornår den udløber. Mange er ikke klar over, at der er tale om en forsøgsordning, som udløber i foråret 2011 Nogle respondenter har aldrig hørt om Vinterbekendtgørelsens forsøgsordning, men kender til muligheden for at udbyde vinterforanstaltninger til fast pris i udbudsmaterialet Der er kun begrænset kendskab til de juridiske muligheder og begrænsninger omkring afregningsformer for vinterforanstaltninger, der følger af vinterbekendtgørelsen 15 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

16 3.2 UDBREDELSEN AF FORSKELLIGE AFREGNINGSFORMER I VINTERBYGGERIET Med henblik på at få et indtryk af i hvilket omfang fast pris i tilbuddet (forsøgsordningen) anvendes i forhold til andre afregningsformer er der også med afsæt i de telefoniske interview foretaget en afdækning af den faktiske udbredelse af forskellige afregningsformer for vinterforanstaltninger. Undersøgelsen har vist, at løbende afregning med afsæt i en vintertilbudsliste fortsat er den dominerende afregningsform blandt store og mellemstore entreprenører og bygherrer. Det ses dog samtidig, at forsøgsordningen er relativt udbredt i byggeriet, jf. figuren nedenfor. Figur 3.2 Spørgsmål: Hvor ofte anvender du følgende kontraktformer? Altid Ofte Indimellem Sjældent Aldrig Løbende afregning 24% 45% 16% 10% 5% 80 Forsøgsordning 18% 38% 16% 29% 80 Fast pris forhandling 8% 18% 29% 45% 1% 80 Kilde: telefonundersøgelse, N=80 Det fremgår af figuren, at 24% af de adspurgte altid aftaler løbende afregning for vinterforanstaltninger med udgangspunkt i en vintertilbudsliste. Yderligere 45% svarer, at de ofte benytter denne afregningsform 18% af de adspurgte svarer, at de ofte benytter fast pris i tilbuddet (forsøgsordningen). Yderligere 38% svarer, at de indimellem benytter denne afregningsform 1% af de adspurgte svarer, at de altid forhandler en fast pris på vinterforanstaltninger. Yderligere 8% gør det ofte og 19% indimellem Det ses altså af de gennemførte telefoninterview, at forsøgsordningen er den næst mest udbredte afregningsform blandt de interviewede virksomheder. Disse resultater skal tolkes med nogen forsigtighed. For det første er der tale om en forholdsvis lille stikprøve. For det andet skal resultaterne ses i lyset af, at der særligt for entreprenørernes vedkommende er gennemført mange interviews med tilbudschefer, hvis besvarelser formodentligt ikke udelukkende er udtryk for gennemførte projekter, men også dækker projekter, som virksomheden har afgivet tilbud på, men som ikke nødvendigvis er vundet og gennemført i den pågældende virksomhed. De dybdegående interview bekræfter dog billedet fra telefonundersøgelsen. Mange af de interviewede giver således udtryk for, at muligheden for at udbyde vinterforanstaltninger til fast pris i udbuddet vinder frem, og i nogen grad har fortrængt afregningsformen forhandlet fast pris. 16 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

17 4. BYGGEPROCES, PRIS OG KVALITET I dette kapitel redegøres nærmere for de evalueringsresultater, som vedrører afregningsformernes betydning for byggeprocesser samt byggeriets pris og kvalitet. De spørgsmål, som ønskes besvaret, er følgende Hvordan påvirker afregningsformerne samarbejdet mellem entreprenør og bygherre om vinterforanstaltninger (samarbejdets karakter, tvister og uenigheder og administrative opgaver) Bidrager afregningsformen til, at der anvendes de rette mængder og typer af vinterforanstaltninger, og tages der andre initiativer, der kan afbøde vintervejrliget? Påvirker afregningsformen arbejdsmiljøet på byggepladsen og byggeriets endelige kvalitet? Bidrager afregningsformen til at fremme innovation omkring brug og tilrettelæggelse af vinterforanstaltninger? Hvilken økonomisk risiko påfører afregningsformen entreprenøren? Bidrager afregningsformen til at reducere ekstraomkostningerne ved at bygge om vinteren? Evalueringsresultaterne er som nævnt baseret på hhv. telefoninterviews med 80 entreprenører og byggevirksomheder samt dybdegående interviews med bygherrer og entreprenører om 26 byggesager. I forbindelse med de dybdegående interviews er respondenterne blevet bedt om at vurdere en række udsagn vedrørende fastprisaftaler for vinterforanstaltninger. Det vil sige, at aftaleformerne fast pris i tilbud ( 4) og fast pris forhandlet i de gennemførte telefoninterviews er vurderet under ét. I de dybdegående interviews har der været fokus på yderlige at afdække respondenternes vurderinger og erfaringer med de forskellige aftaleformer. 4.1 AFREGNINGSFORMENS PÅVIRKNING AF SAMARBEJDE OM VINTERFORANSTALT- NINGER Det er undersøgt om valg af afregningsform for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger påvirker samarbejde mellem parterne og de administrative opgaver, der knytter sig til afregning af vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. I de gennemførte telefoninterview er respondenterne blevet bedt om at vurdere, om anvendelsen af fastprisaftaler reducerer omfanget af "bøvl" og tvister vedrørende vinterforanstaltninger sammenlignet med aftaler om vinterforanstaltninger efter regning (vintertilbudsliste). Resultaterne af telefoninterviewene fremgår af figuren nedenfor. 17 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

18 Figur 4.1 Udsagn: Anvendelsen af fastprisaftaler reducerer omfanget af "bøvl" og tvister vedrørende vinterforanstaltninger sammenlignet med aftaler, hvor der afregnes efter vintertilbudsliste 58% 15% 16% 4% 8% Helt enig delvist enig hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Kilde: telefonundersøgelse, N=80 Det fremgår af figuren, at en stor del af respondenterne er enige i, at fastprisaftaler reducerer bøvl og tvister mellem parterne. Boks 4.2 Administrativt bøvl som en barriere for vinterbyggeri I Erhvervs- og Byggestyrelsens analyse fra 2004 peges der blandt andet på administrativt bøvl i forbindelse med traditionel omkostningsbaseret afregning for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, som en af de barrierer, der hindrer mere vinterbyggeri. Der sondres i analysen mellem tre former for bøvl Kasseagtig tænkemåde når vinterforanstaltninger tilrettelægges og gennemføres Usikkerhed om dokumentation af gennemførte vinterforanstaltninger Usikkerhed om betaling af vinterforanstaltninger Det vurderes, at dette bøvl gør bygherren mere tilbageholden med at gennemføre vinterbyggeri. En overgang til fastpriskontrakter mellem entreprenører og bygherrer om vinterforanstaltninger forventes at reducere disse problemstillinger. De dybdegående interview synes kun delvist at bekræfte dette billede. Der er stor enighed om, at der generelt set er mere administrativt arbejde i forbindelse med vinterforanstaltninger ved løbende afregning for både entreprenør (dokumentation) og bygherre (godkendelse og stillingtagen til). De administrative opgaver kan tage ressourcer og fjerne fokus fra "kritiske veje og fremdrift" på byggemøderne. På baggrund af de gennemførte interview vurderes det, at anvendelsen af fastprisaftaler om vinterforanstaltninger indebærer en væsentlig administrativ lettelse med størst effekt på bygherresiden. Fast pris indebærer således, at bygherren ikke i samme omfang skal bruge ressourcer på at kontrollere og godkende forbruget af vinterforanstaltninger. Også entreprenøren oplever en lettelse, da han ikke længere skal bruge ressourcer på at dokumentere omfanget af vinterforanstaltninger over- 18 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

19 for bygherre. Entreprenøren har dog stadig brug for af hensyn til den interne økonomistyring at registrere omfanget af forbrugte vinterforanstaltninger. Der er ligeledes en generel opfattelse af, at der opstår færre dagligdags uoverensstemmelser mellem bygherre og entreprenør ved fast pris på vinterforanstaltninger (klar ansvarsforhold). Der er dog en række eksempler på, at anvendelsen af fast pris på vinterforanstaltninger i tilbuddet (forsøgsordningen) kan føre til mere principielle konflikter mellem parterne ved ekstraordinære vintre. I figuren nedenfor er de 26 byggesager, der er gennemgået, opdelt i forhold til graden af konflikt mellem bygherre og entreprenør om vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. Figur 4.3 Konflikter i de analyserede byggesager Ingen konflikt Fast pris i udbudsmaterialet Fast pris forhandlet Regningsarbejde Ingen signifikante uenigheder Uenigheder løst bilateralt Hvem af parterne bærer det økonomiske ansvar for vinterforanstaltninger som følge af tidligere forsinkelser i projektet, som ikke er relateret til vejrliget Har entreprenøren ret til tidsfrists forlængelse som følge af en ekstra ordinær hård vinter (2009/10) Hvem af parterne bærer det økonomiske ansvar for vinterforanstaltninger som følge af tidligere forsinkelser i projektet, som ikke er relateret til vejrliget Det faktiske forbrug af vinterforanstaltninger var genstand for forhandling Uenigheder løst via mægling Principiel uenighed, om de aftalte tidsfrister stadigt er gældende, når vinteren er ekstraordinær hård (2009/10) Ingen konstaterede uenigheder Uenighed om det økonomiske ansvar for årstidsbestemte og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger Højt konfliktniveau Det fremgår af figuren, at der især i de sager, der er gennemført efter forsøgsordningen (fast pris i tilbuddet), har været en del uenigheder, der enten er løst bilateralt eller via mægling. Det drejer sig især om uenigheder om Hvem af parterne der bærer det økonomiske ansvar for vinterforanstaltninger som følge af tidligere forsinkelser i projektet, som ikke er relateret til vejrliget Uenighed om hvorvidt entreprenøren har ret til tidsfristforlængelse som følge af en ekstra ordinær hård vinter De dybdegående interviews har samtidig vist, at anvendelsen af forsøgsordningen betyder, at samarbejdet og dialogen mellem bygherre og entreprenør om vinterforanstaltninger bliver mere begrænset, da fx bygherre og rådgiver indtager en mere tilbagelænet rolle. I hovedparten af de sager, hvor vinterforanstaltninger er afregnet efter en vintertilbudsliste, har der, i såvel planlægningen som undervejs i byggeriet, generelt været et tættere samarbejde og dialog mellem bygherre og entreprenør om vinterforanstaltninger. I de fleste 4-sager er det derimod vurderingen blandt både bygherrer og entreprenører, at samarbejdet har været mere be- 19 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

20 grænset/bygherre har haft en mere tilbagetrukket rolle. Dette skyldes, at ansvaret for vinterforanstaltninger nu ligger entydigt på entreprenøren. Bygherre blander sig kun, hvis der er forhold, som ikke er i orden. Boks 4.4 Betydningen af samarbejde mellem entreprenør og bygherre En stor del af indsatsen for at holde et byggeri i gang vinteren over, uden at det giver væsentlige gener for prisen, kvaliteten, arbejdsmiljøet og byggeriets fremdrift, ligger i planlægningsstadiet, der går forud for selve opstarten af byggeriet. Herudover spiller planlægningen og samarbejdet omkring vinterbyggeriet på den enkelte byggeplads lige så stor en rolle, og det kræver en aktiv indsats af alle parter, der er involveret i byggeriet, hvis alle skal have positivt udbytte af den særlige vinterindsats. [ ] Det er vigtigt, at vinterbyggeriet f.eks. ved byggemøder informeres, koordineres og aftales, med det fælles mål, at alle skal have gevinst ved at arbejde i et veltilrettelagt vinterbyggeri Kilde: Vinterkonsulenterne Særligt entreprenørerne peger på, at dialog undervejs i projektet er centralt for at skabe succes omkring anvendelsen af vinterforanstaltninger. De peger på, at fælles risikovurdering samt kontinuerligt og tidlig fokus på fremdrift og kritiske veje i byggeriet er vigtige elementer i et succesfuldt vinterbyggeri. Den relativt mindre grad af dialog omkring vinterforanstaltninger kan have som konsekvens, at uenigheder, der kunne være løst ved pragmatiske løsninger på lavest mulige niveau, eskaleres til mere principielle uenigheder. Såvel bygherre som entreprenør opnår en administrativ besparelse ved brug af fastpris som afregningsform, da der herved er færre opgaver i forbindelse med dokumentation og godkendelse af faktisk forbrug af vinterforanstaltninger. Der er således stor enighed om, at der generelt set er mere administrativt arbejde i forbindelse vinterforanstaltninger ved løbende afregning for både entreprenør (dokumentation) og bygherre (godkendelse). 4.2 AFREGNINGSFORMENS PÅVIRKNING AF MÆNGDE OG TYPE AF VINTERFORAN- STALTNINGER Det er undersøgt om valg af afregningsform for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger påvirker de mængder og typer af vinterforanstaltninger, der benyttes i byggeriet. I de gennemførte telefoninterview er respondenterne blevet bedt om at vurdere, om fastprisaftaler medfører, at der i højere grad anvendes de rette mængder og typer af vinterforanstaltninger i byggeriet sammenlignet med aftaler, hvor der afregnes efter regning (vintertilbudsliste). Resultaterne af telefoninterviewene fremgår af figuren nedenfor. 20 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

Afregning vinterforanstaltninger kort gennemgang af vejledningen. Lise Haugaard. Formål med vejledningen

Afregning vinterforanstaltninger kort gennemgang af vejledningen. Lise Haugaard. Formål med vejledningen Afregning vinterforanstaltninger kort gennemgang af vejledningen Lise Haugaard Formål med vejledningen Belyse og tydeliggøre overvejelser, der bør tages inden - man fordeler ansvar og risiko mellem bygherre

Læs mere

Et samarbejde mellem: BAT Kartellet Bygherreforeningen Dansk Byggeri Danske Arkitektvirksomheder DI Byggematerialer Foreningen af Rådgivende

Et samarbejde mellem: BAT Kartellet Bygherreforeningen Dansk Byggeri Danske Arkitektvirksomheder DI Byggematerialer Foreningen af Rådgivende Formål 1. Hvilke overvejelser skal bygherren gøre ift. vinterforanstaltninger, når han udarbejder sit udbudsmateriale/vælger afregningsform? 2. Hvordan får bygherren kommunikeret disse overvejelser til

Læs mere

Private Bygherrer og Vinterbekendtgørelsen

Private Bygherrer og Vinterbekendtgørelsen Private Bygherrer og Vinterbekendtgørelsen ansvar og pligter af byggeleder Lise Haugaard Jensen og projektleder Jens Mejer Frederiksen, ALECTIA, 2011-01-18 De seneste to vintre, har givet en del private,

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Til privat og erhverv

Til privat og erhverv Til privat og erhverv Tro mod fortiden til stede i nutiden Roager Tømrer og Snedker står for klassisk håndværk og kompromisløs kvalitet. Sammen med de nyeste tiltag inden for energi renovering og særligt

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

BILAG AFREGNING AF VINTERFORANSTALTNINGER

BILAG AFREGNING AF VINTERFORANSTALTNINGER BILAG AFREGNING AF VINTERFORANSTALTNINGER INDHOLD BILAG 1: TJEKSKEMA VEDRØRENDE VINTERBYGGERI... 2 BILAG 2: UDBUDSMATERIALET.... 7 BILAG 3: DAGSORDEN FOR VINTERMØDE (ved afregning efter dokumenteret forbrug

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger 29. oktober 2014 - Bent Kofoed Siden sidst Vinterbekendtgørelsen - ingen ændringer siden 18. maj. 2011 Vinterkonsulenterne er neutral rådgiver på området vinterbyggeri og vejrlig

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige Notat 12. december 2016 J-nr.: 84990 / 2355745 Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige udbud. En undersøgelse blandt Dansk Byggeris små medlemmer med under

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Ekstraarbejder i lyset af den nye udbudslov

Ekstraarbejder i lyset af den nye udbudslov 13 Ekstraarbejder i lyset af den nye udbudslov Tina Braad, partner 14 Ekstraarbejde eller kontraktarbejde Det beror på en fortolkning, hvorvidt en ydelse fra entreprenørens side er kontraktarbejde eller

Læs mere

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Indhold Side 1. Resumé... 1 2. Undersøgelsens resultater... 6 2.1

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer. CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen

Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer. CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen Den fælles målsætning i byggeriet: Det rigtige hus, til den rigtige pris og til den rigtige tid

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Undersøgelse af løn- og arbejdsforhold hos udvalgte underentreprenører

Undersøgelse af løn- og arbejdsforhold hos udvalgte underentreprenører Notat Emne: Fra: Til: Undersøgelse af løn- og arbejdsforhold hos udvalgte underentreprenører Metroselskabet Selskabets ejere og bestyrelse Dato: 2015-04-13 1 Baggrund Metroselskabet stiller i alle kontrakter

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt A Vinter 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter. August 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter. August 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter August 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

BILAG til HOVEDRAPPORT 2015

BILAG til HOVEDRAPPORT 2015 2015 Resultater fra Brugerundersøgelse 2015 December 2015 BILAG til HOVEDRAPPORT 2015 0 Arbejdstilsynets Brugerundersøgelse 2015 Bilag til Hovedrapport CapaHouse ApS 8. Bilag 8.1 Datagrundlag 8.2 Spørgeskema

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

incitamentsbaserede aftaler

incitamentsbaserede aftaler Evaluering af anvendelsenn af incitamentsbaserede aftaler Indledning I budgetaftalen 2012 (herefter B2012) blev der vedtaget en hensigtserklæring (H26) om, at der medio 2012 skulle gennemføres en evaluering

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Udarbejdet af: Peter Hillerup August 2011 Fællesforvaltning Udvikling & Evaluering Evaluering Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Aalborg Lufthavn Efterår 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning Juni 2013

Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning Juni 2013 Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning 2013 Juni 2013 Introduktion til studiet INTRODUKTION Denne rapport er udviklet af Reputation Institute og er en del af den årlige RepTrak Public 2013 undersøgelse

Læs mere