EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING"

Transkript

1 EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING 5. JANUAR 2011

2 Kontakt Spørgsmål til denne evaluering kan rettes til: Senior manager, Johan Toft Sørensen, tlf Konsulent, Mogens Holm, tlf Quartz+Co Quartz+Co er et af Nordens førende konsulentfirmaer inden for strategi og forretningsudvikling. Blandt vores kunder er en række af de største virksomheder i Norden og adskillige offentlige organisationer i Danmark. Quartz+Co er resultatet af en fusion mellem Copenhagen Consulting Company (Quartz+Co) og Quartz Strategy Consultants gennemført pr. 1. august Tilsammen har vi nu flere end 130 konsulenter fordelt på tre kontorer i henholdsvis København, Stockholm og Oslo, hvilket sikrer, at vores kunder fremover vil kunne trække på en endnu bredere erfaringsbase samt en øget industrispecifik og funktionel viden. Quartz+Co arbejder i dag for nogle af de største og førende virksomheder i Norden herunder blandt andre Maersk, Novo Nordisk, Vestas, Carlsberg, Bestseller, DSB, Arla, DONG, LEGO, Coloplast, Telenor, TINE, IKEA, SAS, COOP, Ratos og Göteborgs Energi. Vi løser også opgaver for en lang række organisationer i den offentlige sektor herunder Københavns Kommune, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Klima- og Energiministeriet, Transportministeriet, DSB og Banedanmark samt for interesseorganisationer som fx Fødevare & Landbrug, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Energi m.fl. Hovedparten af vores omsætning kommer fra kunder, som vi har tætte og langvarige relationer med. Vi arbejder med en høj grad af kundeinvolvering i vores projekter, og vi er endvidere ofte involveret i at implementere de løsninger, som vi anbefaler. Det betyder, at vi har stor erfaring med, hvad der skal til for, at løsninger også kommer til at fungere i praksis herunder hvilke kompetencer, organisatoriske og procesmæssige set-up, systemmæssige forudsætninger samt ledelsesmæssige kræfter, der skal være til stede for at skabe den ønskede forandring. 2 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

3 INDHOLD 1. Indledning og sammenfatning Formål og baggrund Evalueringsmetode og datagrundlag Sammenfatning af evalueringsresultater Perspektivering Evalueringsmetode og datagrundlag Telefonbaseret spørgeskemaundersøgelse Dybdegående interview om udvalgte byggesager Afregningsformer i vinterbyggeriet Kendskab til vinterbekendtgørelsens forsøgsordning Udbredelsen af forskellige afregningsformer i vinterbyggeriet Byggeproces, pris og kvalitet Afregningsformens påvirkning af samarbejde om vinterforanstaltninger Afregningsformens påvirkning af mængde og type af vinterforanstaltninger Innovation i brug af vinterforanstaltninger Afregningsformens påvirkning af byggeriets kvalitet og arbejdsmiljø Parternes evne til at vurdere og tilrettelægge vejrligsbestemte vinterforanstaltninger Entreprenørens risikohåndtering ved fast pris som afregningsform Afregningsformens effekt på omkostningerne til vinterbyggeri Konsekvenser i forhold til sæsonudjævning Afregningsformens betydning for bygherrens incitament til vinterbyggeri Afregningsformens påvirkning på sæsonledighed Bilag 1. Om vinterbekendtgørelsen og forsøgsordningen Bilag 2: Spørgeskema til screeningsinterview Bilag 3. Interviewguide til de personlige interview Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

4 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING 1.1 FORMÅL OG BAGGRUND Quartz+Co har på vegne af Erhvervs- og Byggestyrelsen gennemført en evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning 1. Efter aftale med opdragsgiver er evalueringen tilrettelagt med henblik på at belyse, hvordan forskellige afregningsformer for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger bidrager til at opfylde vinterbekendtgørelsens overordnede formål herunder Bidrager til at vinterforanstaltninger anvendes så fornuftigt som muligt af hensyn til byggeprocessens effektivitet og byggeriets pris og kvalitet Understøtter at der sker en innovation inden for vinterforanstaltninger Påvirker sæsonudjævningen (og dermed produktiviteten) i byggeriet Vinterbekendtgørelsen har til formål at understøtte, at der bliver bygget om vinteren (dvs. i perioden fra 1. november til 31. marts) til trods for dårligt vejr. Vinterbekendtgørelsen pålægger derfor byggevirksomheder og bygherrer at foretage de nødvendige vinterforanstaltninger på byggepladsen, så et byggeri kan holdes i gang. Således skal byggearbejder, der ikke er afsluttet i vinterperioden gennemføres uanset vejrliget. Der findes dog en "ulempegrænse", så pligten til at videreføre arbejdet fraviges, hvis byggeriet ikke kan holdes i gang med sædvanlige vinterforanstaltninger. Bekendtgørelsen er yderligere beskrevet i bilag 1. BOKS 1.1 Årstidsbestemte og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger Ved vinterforanstaltninger forstås de vejrligsforanstaltninger, det er nødvendige at udføre for at fortsætte byggearbejdet. Der sondres i vinterbekendtgørelsen mellem årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger. De årstidsbestemte foranstaltninger dækker over foranstaltninger, der uanset det aktuelle vejrlig på byggepladsen vurderes nødvendige at iværksætte i perioden 1. november til 31. marts med henblik på at opretholde byggeaktiviteten, fx byggepladsbelysning. For denne type foranstaltninger er det muligt at estimere et forbrug. Årstidsbestemte foranstaltninger skal derfor planlægges af entreprenøren og normalt være indeholdt i entreprenørens tilbud. De vejrligsbestemte foranstaltninger dækker over foranstaltninger, der kun iværksættes såfremt, det aktuelle vejrlig påkræver det, fx saltning, snerydning og inddækning. Betalingen for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger kan enten påhvile bygherre eller entreprenør afhængig af hvilken betalingsform, der vælges. Der henvises til bilag 1 for en oversigt over eksempler på vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. Vinterbekendtgørelsen finder anvendelse på entreprisearbejder, der udføres i vinterperioden. I forhold til byggearbejder finder vinterbekendtgørelsen anvendelse på både nybyggeri og renoveringsarbejder. Det er dog en forudsætning, at bruttoetagearealet af byggearbejderne udgør minimum 1 Det vil sige 4 i bekendtgørelse nr. 995 af 6. oktober 2006, se https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

5 500 kvadratmeter. Indendørs arbejder er ligeledes omfattet af reglerne, uanset bruttoetagearealets størrelse. Dette gælder dog under forudsætning af, at der er udført vandtæt tag/etageadskillelse. Såfremt entrepriseopgaven vedrører et anlægsarbejde, er vinterbekendtgørelsens anvendelsesområde defineret ud fra udgifterne, som skal udgøre DKK 4 mio. eksklusive moms eller mere (når der ses bort fra andet jord-, blødbunds- og belægningsarbejder). Vinterbekendtgørelsen indeholder bestemmelser om fordelingen af de økonomiske byrder mellem byggevirksomhed og byggeherre i forhold til vinterforanstaltninger. Hovedreglen i Vinterbekendtgørelsen (Bek. 3) er, at bygherren skal beskrive, hvilke vinterforanstaltninger der skal foretages. Som hovedregel vil bygherrens betaling for disse foranstaltninger variere efter den faktiske anvendelse. I 2006 blev bekendtgørelsen tilføjet en forsøgsordning (Bek. 4), som giver bygherrerne mulighed for at indhente tilbud på entreprenørens samlede arbejde inklusive vinterforanstaltninger, når arbejdet overstiger DKK 3 mio. eksklusive moms ved den enkelte hoved- eller fagentreprise eller DKK 20 mio. ved hovedentrepriser. Det vil sige, at tilbuddet fra entreprenøren indeholder en fast pris på vinterforanstaltninger således, at prisen for bygherren ikke påvirkes af entreprenørens faktiske forbrug som følge af vejrliget. Baggrunden for at etablere forsøgsordningen var en forventning om, at indgåelse af fastpriskontrakter om vejrligsbestemte vinterforanstaltninger ville give entreprenøren et incitament til at bruge vinterforanstaltninger i et omfang, der sikrer den laveste pris på byggeriet og have et incitament til at bruge ressourcer på at søge efter nye og mere effektive vinterforanstaltninger. Begge dele til gavn for vinterbyggeriet og ønsket om at sikre størst mulig sæsonudjævning i byggeriet. Forsøgsordningen var i første omgang gældende i perioden 1. januar 2007 til 31. marts 2010, men er efterfølgende blevet forlænget til at gælde til den 28. april EVALUERINGSMETODE OG DATAGRUNDLAG Evalueringen har til formål at afdække, hvordan de forskellige afregningsformer for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger bidrager til at opfylde vinterbekendtgørelsens overordnede formål. Der sondres i evalueringen mellem tre primære afregningsformer for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, henholdsvis fast pris i tilbud ( 4), forhandlet fast pris og efter regning (vintertilbudsliste). Disse begreber er nærmere præciseret i boksen nedenfor. Boks 1.2. Afregningsformer for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger Der sondres i evalueringen mellem tre hovedformer for afregning af vejrligsbestemte vinterforanstaltninger - Efter regning (vintertilbudsliste). Dette begreb dækker over de situationer, hvor vejrligsbestemte vinterforanstaltninger afregnes i henhold til det faktiske forbrug på grundlag af en vintertilbudsliste med enhedspriser for definerede ydelser. Dette betragtes i byggebranchen som den traditionelle måde at afregne vejrligsbestemte vinterforanstaltninger på. - Fast pris i tilbud ( 4). Dette begreb dækker de situationer, hvor udgifter til vejrligsbestemte vinterforanstaltninger er indeholdt i entreprenørens tilbud som en samlet fast pris således, at entreprenøren bærer hele risikoen for vintervejrliget - Fast pris forhandlet. Dette begreb dækker over de situationer, hvor entreprenør og bygherre efter gennemført licitation har forhandlet sig frem til en fast pris på vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. Typisk 5 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

6 er der i disse tilfælde afleveret en vintertilbudsliste med enhedspriser og stipulerede mængder, som forhandlingen tager udgangspunkt i. Herudover kan der i praksis yderligere forekomme en række afregningsformer, fx løbende fastprisaftaler efterhånden, som der bliver brug for nye vinterforanstaltninger eller afregning efter forbrug af timer, materialer og materiel (uden brug af vintertilbudsliste). Disse aftaleformer belyses ikke nærmere i nærværende evaluering, da de efter vores vurdering kun forekommer i mindre omfang i de typer af byggerier, der er omfattet af vinterbekendtgørelsen. Evalueringen er struktureret omkring tre temaer: (1) kendskab til og udbredelse af forskellige afregningsformer for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, (2) afregningsformens effekt på byggeproces, innovation, pris og kvalitet, og (3) afregningsformens effekt på sæsonudjævningen i byggebranchen. Evalueringens datagrundlag er tilvejebragt gennem en telefonbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 80 mellemstore og store entreprenører og bygherrer samt dybdegående interview med en række entreprenører og bygherrer om 26 byggesager, der er gennemført under forskellige afregningsformer. De gennemførte interview har haft til formål at Etablere et overblik over virksomhedernes kendskab til og anvendelse af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning og andre afregningsformer i forbindelse med vinterbyggeri Indsamle oplysninger om virksomhedernes generelle vurderinger af konsekvenserne ved at bruge forskellige afregningsformer for vinterforanstaltninger i byggeriet. Identificere relevante byggesager under forskellige afregningsformer til de dybdegående personlige interview De dybdegående interview har haft til formål at afdække konkrete erfaringer fra byggesager, hvor der er benyttet forskellige afregningsformer for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger herunder erfaringer med afregningsformens indvirkning på blandt andet Samarbejde mellem parterne og administrative opgaver i relation til vinterforanstaltninger Anvendelse af typer og mængder af vinterforanstaltninger Fremme af innovation i vinterforanstaltningerne Pris og omkostninger til vinterforanstaltninger Påvirkning af arbejdsmiljø Sæsonudjævning i byggeriet Der er redegjort nærmere for evalueringens datagrundlag i kapitel 2. Der knytter sig en række metodiske usikkerheder til den benyttede metode og evalueringens datagrundlag, som der skal tages særlig højde for ved fortolkning af undersøgelsens resultater, jf. boksen nedenfor. 6 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

7 Boks 1.3 Metodiske usikkerheder Vurderinger påvirket af eksterne forhold Den usædvanligt strenge vinter i 2009/2010 har medført flere omkostninger til vinterforanstaltninger og flere lukninger af byggepladser end tidligere år, hvor Danmark har oplevet en række relativt milde vintre (dog med flere tilfælde af ekstrem nedbør/regn). Samtidig har den aktuelle økonomiske krise påvirket byggebranchen markant og øget priskonkurrencen på markedet betragteligt. Dette kan påvirke respondenternes vurdering af fordele og ulemper ved forsøgsordningen om fastprisaftaler på vinterforanstaltninger. Vi har i de gennemførte interview lagt vægt på at afdække betydningen af disse forhold for respondenternes besvarelse. Udvælgelse af respondenter til telefoninterviews Der er udvalgt i alt 80 virksomheder til telefoninterview. Der er redegjort nærmere for udvælgelsen af disse virksomheder i kapitel 2. Det er Quartz+Co's vurdering, at de indsamlede besvarelser fra telefoninterview er repræsentative i forhold til den målgruppe vi ønsker at undersøge, dvs. mellemstore og store byggevirksomheder og entreprenører, der er underlagt vinterbekendtgørelsens bestemmelser og har mulighed for at benytte bekendtgørelsens forsøgsordning. Udvælgelse af respondenter til dybdegående interviews I forhold til de udvalgte byggesager er det ligeledes vores vurdering, at de valgte sager udgør et godt udgangspunkt for at forstå konsekvenserne på vinterbyggeriet af forskellige afregningsformer. Vi ser dog en risiko for, at der ved udvælgelsen af 4-sager har været en bias. Baggrunden herfor er, at der ikke foreligger et samlet overblik over de byggesager, der er gennemført efter 4. Derfor er de undersøgte 4 sager i vid udstrækning identificeret gennem dialog med byggeriets parter (herunder Dansk Byggeri, Dansk Bygherreforening og Vinterkonsulenterne). Heri ligger en risiko for, at de udvalgte 4 sager ikke er repræsentative, men sager som parterne er blevet bekendte med, fordi der har været problemer og konflikter i forløbet. Dette betyder konkret, at konklusioner og vurderinger om konfliktpotentialet ved anvendelse af 4 skal anvendes med forsigtighed. Validitet Den valgte evalueringsmetode er i høj grad baseret på data, der tilvejebringes gennem interview med respondenter. Det gælder både data fra telefoninterviews og de dybdegående interviews. Resultaterne fra evalueringen kan derfor være påvirket af, at respondenterne ikke i alle tilfælde svarer ærligt. Dette gælder fx spørgsmål, hvor et givet svar ville kunne sætte respondenten i et negativt lys. I de dybdegående interviews har vi forsøgt at imødegå dette på flere forskellige måder. For det første er alle respondenter blevet garanteret anonymitet. For det andet har vi, i videst mulig udstrækning, afdækket de byggesager, der er udvalgt til nærmere undersøgelse gennem interview med både bygherre og entreprenør. Der har derfor i de fleste tilfælde været to parter til at vurdere effekten af den valgte afregningsform på byggeriets proces og endelige resultat. Endelig har vi lagt vægt på en kritisk interviewteknik, hvor respondenten er blevet bedt om at begrunde og eksemplificere sine svar. Quartz+Co har i evalueringsforløbet samarbejdet med Vinterkonsulent Bent Kofoed, der har bistået med kvalitetssikring af spørge- og interviewrammer og med fortolkning af de indsamlede data. Quartz+Co er dog alene ansvarlig for de vurderinger og konklusioner, der fremgår af nærværende rapport. 1.3 SAMMENFATNING AF EVALUERINGSRESULTATER Nedenfor gives en kort opsummering af evalueringens resultater. Evalueringsresultaterne og de data, der ligger til grund herfor, er nærmere beskrevet i kapitel 3 til 5. 7 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

8 Kendskab til forsøgsordningen og udbredelse af afregningsformer i vinterbyggeriet (kapitel 3) Undersøgelsen har vist, at der er et stort kendskab til muligheden for at udbyde projekter med fast pris på vinterforanstaltninger (forsøgsordningen), men kendskabet er overfladisk. Mange af de adspurgte er således ikke bekendte med, at der er tale om en forsøgsordning. Undersøgelsen har samtidig vist, at forsøgsordningen er relativt udbredt blandt de adspurgte entreprenør og byggevirksomheder, men at der også benyttes andre former for fastprisaftaler vedrørende vinterforanstaltninger, fx forhandlet fast pris, hvor entreprenør og bygherre efter gennemført licitation har forhandlet sig frem til en fast pris på vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. Forhandlet fast pris forekommer både blandt private og offentlige bygherrer. Disse resultater skal tolkes med nogen forsigtighed. For det første er der tale om en forholdsvis lille stikprøve. For det andet skal resultaterne ses i lyset af, der på entreprenørsiden i mange tilfælde er gennemført interviews med tilbudschefer, hvis besvarelser formodentligt ikke udelukkende er udtryk for gennemførte projekter, men også dækker projekter, som virksomheden har afgivet tilbud på, men som ikke nødvendigvis er vundet og gennemført i den pågældende virksomhed. De dybdegående interview bekræfter dog billedet fra telefonundersøgelsen. Mange af de interviewede giver således udtryk for, at muligheden for at udbyde vinterforanstaltninger til fast pris i udbuddet vinder frem og i nogen grad har fortrængt afregningsformen forhandlet fast pris. Afregningsformens indvirkning på byggeproces, pris og kvalitet (kapitel 4) Undersøgelsen har vist, at udbud med fast pris på vinterforanstaltninger (forsøgsordningen) reducerer de administrative opgaver vedrørende vinterforanstaltninger især for bygherre, men også i nogen grad for entreprenøren. Fastprisaftaler synes imidlertid samtidig at begrænse samarbejde og dialog mellem bygherre og entreprenør om tilrettelæggelsen af vinterforanstaltninger, da bygherre og rådgiver indtager en mere tilbagelænet rolle. En begrænsning af dialogen mellem byggeriets parter om vinterforanstaltninger kan potentielt set være problematisk i forhold til at sikre en god proces omkring planlægning og tilrettelæggelse af de rette vinterforanstaltninger. Samtidig ses en række eksempler på, at anvendelsen af 4 kan føre til principielle konflikter mellem parterne ved ekstraordinære vintre. Især i projekter hvor der samtidig er fastsat stramme/ufleksible krav til tidsplaner. Det kan dog ikke siges med sikkerhed, om dette er en følge af afregningsformen, eller om det skyldes en bias i udvælgelse af byggesager. I de undersøgte byggesager er der tydelige indikationer på, at fast pris på vinterforanstaltninger skaber incitamenter for entreprenøren til at økonomisere/spare mere på vinterforanstaltningerne men ikke på et sådant niveau, at der i alvorlig grad gås på kompromis med byggeriets kvalitet eller arbejdsmiljø. Samtidig er der gode eksempler på, at fastprisaftaler, 4 og forhandlet fast pris, giver entreprenøren et større incitament til løbende optimering af vinterbyggeriet, mens effekten på produktinnovation fremstår mindre tydelig. Gennemgangen af byggesager har vist, at i de projekter, der er udbudt efter forsøgsordningen, er der ofte budgetteret med (urealistiske) lave beløb til vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. Dette har i kombination med en hård vinter som i 2009/2010 resulteret i større udgifter end budgetteret for flere entreprenører. Den konstaterede budgetteringspraksis for vinterforanstaltninger under bekendtgørelsens 4 skyldes, at den samlede pris på vinterforanstaltninger med anvendelsen af forsøgsordningen bliver til et konkurrenceparameter i udbuddet, hvilket har givet entreprenørerne et incitament til at konkurrere på vinteren. Den konstaterede prisdumping vurderes i høj grad at skyldes den aktuelle markedssituation. 8 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

9 Interviewene har også vist, at mange entreprenører ikke har haft erfaring med eller fokus på at prisfastsætte den risiko, der følger af vejrliget (dvs. estimere de nødvendige mængder), men at branchen er inde i en læringsproces, hvor især erfaringerne fra vinteren 2009/10 har medført, at branchen er blevet mere bevidst om den risiko der følger med vintervejrliget, når der indgås fastpriskontrakter. Især entreprenørerne finder det uhensigtsmæssigt, at forsøgsordningen gør vinteren til et konkurrenceparameter og overvælter en stor og vanskeligt styrbar risiko på entreprenøren. Bygherrerne er mere, men ikke entydigt, positive overfor forsøgsordningen. Enkelte entreprenører og bygherrer har positive erfaringer med forhandlet fast pris på vinterforanstaltninger på baggrund af en vintertilbudsliste, idet denne afregningsform sikrer, at begge parter foretager en reel risikovurdering af vinterforanstaltninger i byggeriet og reducerer graden af prisdumping. Dette skal naturligvis ses i lyset af, at entreprenørens forhandlingsposition er væsentligt styrket, når der er indgået en kontrakt om byggeriet. Samlet set peger de hidtidige erfaringer med bekendtgørelsens 4 både på forhold, der er positive i forhold til vinterbekendtgørelsens overordnede formål (økonomisering med vinterforanstaltninger, optimering og innovation af vinterbyggeriet) og forhold, der potentielt kan være problematiske i forhold til at sikre et velfungerende vinterbyggeri (reduceret samarbejde om vinterforanstaltninger, tendens til at budgettere med få midler til vinterforanstaltninger). Dette billede skal dog ses i lyset af, at forsøgsordningen kun har været gældende i en begrænset periode, hvor der samtidig har været betydelige konjunkturudsving og udsving i vintervejrliget. Afregningsformens indvirkning på sæsonledighed (kapitel 5) Samlet set vurderes det, at muligheden for at udbyde projekter med fast pris på vinterforanstaltninger virker positivt i forhold til på bygherres tilskyndelse til at igangsætte byggeri om vinteren. Der er dog ikke fundet grundlag for at konkludere, at muligheden for at udbyde projekter med fast pris på vinterforanstaltninger bidrager til at reducere sæsonledigheden. Hovedparten af de interviewede peger på, at mange andre forhold vurderes at spille en mere væsentlig rolle i forhold til sæsonledigheden, fx konjunkturer, ønsker til tidspunktet for ibrugtagning af det pågældende byggeri/anlæg mv. 9 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

10 2. EVALUERINGSMETODE OG DATAGRUNDLAG Evalueringens datagrundlag er tilvejebragt gennem en telefonbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 80 mellemstore og store entreprenører og bygherrer samt dybdegående interview med en række entreprenører og bygherrer om 26 byggesager, der er gennemført under forskellige afregningsformer. Figur 2.1: Evalueringsmodel Fase 1 (2-3 dage) Fase 2 (1 uge) Fase 3 (3 uger) Fase 4-5 (1½ uge) Anvender forsøgsordningens 4 Entreprenør Bygherre Byggesag Projektinitiering Survey/ screening Segmenteret udvælgelse Vurderinger Erfaringer Vinterforanstaltninger Økonomi Byggeaktivitet Komparativ analyse/ afrapportering Anvender andre aftaleformer Entreprenør Bygherre Byggesag Telefoninterview med entreprenører og bygherrer Interessenthåndtering Dybdegående personlige interviews med entreprenører og bygherrer om byggesager I dette kapitel beskrives den benyttede evalueringsmetode og evalueringens datagrundlag. 2.1 TELEFONBASERET SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Et væsentligt element i evalueringen har været gennemførelse af en telefonisk spørgeskemaundersøgelse blandt 60 byggevirksomheder og 20 bygherrer med henblik på at Etablere et overblik over virksomhedernes kendskab til og anvendelse af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning og andre afregningsformer i forbindelse med vinterbyggeri Indsamle oplysninger om virksomhedernes generelle vurderinger af konsekvenserne ved at bruge forskellige afregningsformer for vinterforanstaltninger i byggeriet. Identificere relevante byggesager under forskellige afregningsformer til de dybdegående personlige interview (jf. nedenfor). Idet Vinterbekendtgørelsen kun gælder for større ny- om- eller tilbygninger (500 m2 bruttoetageareal eller mere), og der tillige er fastsat minimums beløbsgrænser for, hvornår bekendtgørelsens forsøgsordning kan anvendes (DKK 4 mio. eksklusive moms ved den enkelte stor- eller fagentrepri- 10 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

11 se eller DKK 20 mio. eksklusive moms ved hovedentrepriser) er det valgt kun at inddrage entreprenørvirksomheder med mere end 20 ansatte samt større, professionelle bygherrer i evalueringen. Som det fremgår af figuren nedenfor var der i 2008 ca bygge- og anlægsvirksomheder med mere end 20 ansatte. De byggevirksomheder, der inddrages i screeningen, udgør således i størrelsesordenen 3-4% af den samlede population. Figur 2.2: Ansatte i danske bygge- og anlægsvirksomheder Primært fokus for analysen Antal arbejdssteder Antal ansatte Kilde: Danmarks Statistik, 2008 Udvælgelsen af byggevirksomheder og bygherrer til den telefonbaserede spørgeskemaundersøgelse er foretaget med afsæt i nogle primære segmenteringskriterier, som der ved udvælgelsen er sikret en spredning i. For byggevirksomheder er der sikret en spredning i (1) antal ansatte og (2) om der er tale om en bygge- eller anlægsvirksomhed. Som nævnt fokuseres der i analysen kun på bygge- og anlægsvirksomheder, hvor der er mere end 20 ansatte, grundet forsøgsordningens beløbsgrænser. For bygherrer er der valgt at sikre spredning i, om der er tale om en offentlig, offentligt støttet eller privat bygherre. Til identifikation af bygge- og anlægsvirksomheder er der anvendt NNXplus, som er en national virksomhedsdatabase. Til identifikation af bygherrer er bl.a. den gældende medlemsliste for Bygherreforeningen anvendt. Herudover er de via de telefoniske interviews identificeret en række yderligere relevante bygherrer. På den baggrund blev der identificeret en bruttoliste på 110 bygge- og anlægsvirksomheder samt 80 bygherrer, som dannede grundlaget for udvælgelse af respondenter til de efterfølgende telefoninterview. I tabellen nedenfor er angivet den faktiske fordeling af telefoninterview med entreprenører på henholdsvis virksomhedens størrelse og fordelt på bygge- og anlægsvirksomheder. 11 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

12 Figur 2.3: Fordeling af telefoninterviews entreprenører (N=60) Fordelt på størrelse arbejdsplads Fordelt på bygge- og anlægsvirksomheder N Over 1000 ansatte ansatte ansatte ansatte N Primært anlæg Byggeog anlæg Bygge Som det fremgår af figuren er der gennemført i alt 80 telefoniske interview med bygge- og anlægsvirksomheder. Hovedparten af de interviewede virksomheder har enten ansatte (22 ud af 60 entreprenører) eller ansatte (25 ud af 60 entreprenører). De interviewede virksomheder har gennemsnitligt 285 ansatte. Der er endvidere sikret en spredning i hvorvidt, der er tale om bygge- eller anlægsvirksomheder. I figuren nedenfor er angivet den faktiske fordeling af telefoninterview med bygherrer i forhold til, om der er tale om stat og kommune, en offentligt støttet bygherre (dvs. den almennyttige boligsektor) eller privat bygherre. Figur 2.4: Fordeling af telefoninterviews bygherrer (N=20) Privat 40% 45% Stat og kommune 15% Offentligt støttet Som det fremgår af figuren er der gennemført i alt 20 telefoniske interview med bygherrer, hvoraf 45% er stat og kommuner, 15% udgøres af offentligt støttede bygherrer og 40% er private bygherrer. Det spørgeskema, der er benyttet til de telefoniske interview er gengivet i rapportens bilag DYBDEGÅENDE INTERVIEW OM UDVALGTE BYGGESAGER Et andet væsentligt element i evalueringen har været gennemførelse af dybdegående personlige interview med byggevirksomheder og bygherrer, der har erfaring med vinterbyggeri under hen- 12 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

13 holdsvis forsøgsordningens 4 og andre kontraktformer. Der er udvalgt sager, der er gennemført med såvel offentlige, offentligt støttede og private bygherrer. Formålet med de dybdegående interview er at afdække konkrete erfaringer fra byggesager, hvor der er benyttet forskellige afregningsformer for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger herunder afregningsformens indvirkning på blandt andet Samarbejde mellem parterne og administrative opgaver i relation til vinterforanstaltninger Anvendelse af typer og mængder af vinterforanstaltninger Fremme af innovation i vinterforanstaltningerne Pris og omkostninger til vinterforanstaltninger Påvirkning af arbejdsmiljø Sæsonudjævning i byggeriet Der er i udvælgelsen af byggesager sikret en spredning i (1) afregningsformer for vinterforanstaltninger og (2) typen af bygherre på projektet. Herudover har følgende udvælgelseskriterier har været styrende for, om det var relevant at medtage en byggesag i evalueringen Byggesagen skal være omfattet af forsøgsordningens beløbsgrænser. Dvs. projekter, hvor arbejdet overstiger DKK 3 mio. eksklusive moms ved den enkelte stor- eller fagentreprise eller DKK 20 mio. ved hovedentrepriser. Byggeriet skal være tilrettelagt således, at der har været væsentlig byggeaktivitet i vinterperioden, og at der er udført vinterforanstaltninger i forbindelse hermed. Byggeprojekter, hvor udvendige arbejder i al væsentlighed er afsluttet før vinterperioden, er som udgangspunkt ikke interessante for analysen Byggesagen skal så vidt muligt være afsluttet I tabellen nedenfor gives et overblik over fordelingen af antal sager i henhold til afregningsform og typen af bygherrer. 13 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

14 Bygherre Figur 2.5: Fordeling af dybdegående interview om byggesager (N=26) Afregningsform Privat Fast pris i udbudsmateriale Fast pris efter forhandling Vintertilbudsliste Nybyg, 25 mio. (09/10) Anlæg, 4,3 mio. (09/10) Nybyg, 19,8 mio. (09/10) Nybyg, 110 mio. (08/10) Nybyg, 92 mio.* (07/08) Nybyg, 100 mio. (08/10) Renov., 6 mio. (09/10) Anlæg, 28 mio. (09/10) Anlæg, 24 mio. (08/09) Offentligt støttet Nybyg, 55 mio. (09/10) Renov. 68 mio. (09/10) Renov., 55 mio. (09/10) Nybyg, 51,7 mio. (09/10) Renov., 100 mio. (08/09) Renov., 30 mio. (09/10) Nybyg, 8,3 mio. (08/09) Offentlig Renov., 21 mio. (09/10) Anlæg, 41 mio. (08/09) Anlæg, 8 mio. (09/10) Anlæg, 19 mio. (08/09) Nybyg, 15,5 mio. (09/10) Renov., 80 mio.** (09/10) Nybyg, 35 mio. (09/10) Anlæg, 55 mio. (09/10) Nybyg, 17 mio. (09/10) Nybyg, 9 mio. (09/10) = Byggesag hvor entreprenør er interviewet = Byggesag hvor bygherren er interviewet = Byggesag hvor begge parter er interviewet * Partnering ** Byggesag ikke afsluttet Det ses af figuren, at der er gennemført interview om i alt 26 byggesager heraf 10 sager der er gennemført med afregningsformen fast pris i udbudsmaterialet ( 4), 5 sager der er gennemført under afregningsformen fast pris efter forhandling og 11 sager, der er gennemført under afregningsformen regningsarbejde (vintertilbudsliste). Det fremgår endvidere af tabellen, at det for ca. 50% af alle byggesagerne er lykkedes at gennemføre interview med såvel bygherre og entreprenør om den samme byggesag. I de øvrige sager er der gennemført interview med enten bygherre eller entreprenør. Dette skyldes primært, at den ene part ikke har ønsket at medvirke i evalueringen eller af praktiske årsager ikke har haft mulighed for at afsætte tid til et interview. Ud for hver byggesag er det endvidere angivet, om der er tale om nybyggeri, renovering eller anlægsbyggeri. Endvidere er angivet den samlede entreprisesum og start- og slutår for byggeriet. De dybdegående interview har typisk haft en varighed af omkring 2 timer og er gennemført med afsæt i en interviewramme, der er tilsendt respondenten inden interviewet. Der er i tilrettelæggelsen af interviewet lagt vægt på, at komme til at tale med de byggeledere og projektchefer, der har haft ansvar for de konkrete byggerier. Den interviewguide, der er benyttet til de dybdegående interview, er gengivet i rapportens bilag Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

15 3. AFREGNINGSFORMER I VINTERBYGGERIET I dette kapitel redegøres nærmere for evalueringens resultater vedrørende kendskabet til vinterbekendtgørelsens forsøgsordning samt udbredelsen af de forskellige afregningsformer for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger i byggeriet. 3.1 KENDSKAB TIL VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING Der er med afsæt i de gennemførte telefoninterview foretaget en afdækning af kendskabet til vinterbekendtgørelsens forsøgsordning ( 4). Undersøgelsen har vist, at blandt både entreprenørerne og bygherrerne er et betydeligt kendskab til forsøgsordningen, jf. figuren nedenfor. Figur 3.1 Spørgsmål: Har du kendskab til forsøgsordningen omkring vinterforanstaltninger ( 4) som er en del af vinterbekendtgørelsen? Ja Nej Bygherre 80% 20% 20 Entreprenør 62% 37% 60 Ved ikke (2%) Kilde: telefonundersøgelse, N=80 Det fremgår af figuren, at 80% af de adspurgte bygherrer har kendskab til vinterbekendtgørelsens forsøgsordning 60% af de adspurgte entreprenører har kendskab til forsøgsordningen De dybdegående interview har vist, at entreprenører og bygherrer oftest kun har et overfladisk kendskab til vinterbekendtgørelsens forsøgsordning. Dette kommer til udtryk på følgende vis Kun få af de interviewede er klar over, hvornår forsøgsordningen er startet, eller hvornår den udløber. Mange er ikke klar over, at der er tale om en forsøgsordning, som udløber i foråret 2011 Nogle respondenter har aldrig hørt om Vinterbekendtgørelsens forsøgsordning, men kender til muligheden for at udbyde vinterforanstaltninger til fast pris i udbudsmaterialet Der er kun begrænset kendskab til de juridiske muligheder og begrænsninger omkring afregningsformer for vinterforanstaltninger, der følger af vinterbekendtgørelsen 15 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

16 3.2 UDBREDELSEN AF FORSKELLIGE AFREGNINGSFORMER I VINTERBYGGERIET Med henblik på at få et indtryk af i hvilket omfang fast pris i tilbuddet (forsøgsordningen) anvendes i forhold til andre afregningsformer er der også med afsæt i de telefoniske interview foretaget en afdækning af den faktiske udbredelse af forskellige afregningsformer for vinterforanstaltninger. Undersøgelsen har vist, at løbende afregning med afsæt i en vintertilbudsliste fortsat er den dominerende afregningsform blandt store og mellemstore entreprenører og bygherrer. Det ses dog samtidig, at forsøgsordningen er relativt udbredt i byggeriet, jf. figuren nedenfor. Figur 3.2 Spørgsmål: Hvor ofte anvender du følgende kontraktformer? Altid Ofte Indimellem Sjældent Aldrig Løbende afregning 24% 45% 16% 10% 5% 80 Forsøgsordning 18% 38% 16% 29% 80 Fast pris forhandling 8% 18% 29% 45% 1% 80 Kilde: telefonundersøgelse, N=80 Det fremgår af figuren, at 24% af de adspurgte altid aftaler løbende afregning for vinterforanstaltninger med udgangspunkt i en vintertilbudsliste. Yderligere 45% svarer, at de ofte benytter denne afregningsform 18% af de adspurgte svarer, at de ofte benytter fast pris i tilbuddet (forsøgsordningen). Yderligere 38% svarer, at de indimellem benytter denne afregningsform 1% af de adspurgte svarer, at de altid forhandler en fast pris på vinterforanstaltninger. Yderligere 8% gør det ofte og 19% indimellem Det ses altså af de gennemførte telefoninterview, at forsøgsordningen er den næst mest udbredte afregningsform blandt de interviewede virksomheder. Disse resultater skal tolkes med nogen forsigtighed. For det første er der tale om en forholdsvis lille stikprøve. For det andet skal resultaterne ses i lyset af, at der særligt for entreprenørernes vedkommende er gennemført mange interviews med tilbudschefer, hvis besvarelser formodentligt ikke udelukkende er udtryk for gennemførte projekter, men også dækker projekter, som virksomheden har afgivet tilbud på, men som ikke nødvendigvis er vundet og gennemført i den pågældende virksomhed. De dybdegående interview bekræfter dog billedet fra telefonundersøgelsen. Mange af de interviewede giver således udtryk for, at muligheden for at udbyde vinterforanstaltninger til fast pris i udbuddet vinder frem, og i nogen grad har fortrængt afregningsformen forhandlet fast pris. 16 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

17 4. BYGGEPROCES, PRIS OG KVALITET I dette kapitel redegøres nærmere for de evalueringsresultater, som vedrører afregningsformernes betydning for byggeprocesser samt byggeriets pris og kvalitet. De spørgsmål, som ønskes besvaret, er følgende Hvordan påvirker afregningsformerne samarbejdet mellem entreprenør og bygherre om vinterforanstaltninger (samarbejdets karakter, tvister og uenigheder og administrative opgaver) Bidrager afregningsformen til, at der anvendes de rette mængder og typer af vinterforanstaltninger, og tages der andre initiativer, der kan afbøde vintervejrliget? Påvirker afregningsformen arbejdsmiljøet på byggepladsen og byggeriets endelige kvalitet? Bidrager afregningsformen til at fremme innovation omkring brug og tilrettelæggelse af vinterforanstaltninger? Hvilken økonomisk risiko påfører afregningsformen entreprenøren? Bidrager afregningsformen til at reducere ekstraomkostningerne ved at bygge om vinteren? Evalueringsresultaterne er som nævnt baseret på hhv. telefoninterviews med 80 entreprenører og byggevirksomheder samt dybdegående interviews med bygherrer og entreprenører om 26 byggesager. I forbindelse med de dybdegående interviews er respondenterne blevet bedt om at vurdere en række udsagn vedrørende fastprisaftaler for vinterforanstaltninger. Det vil sige, at aftaleformerne fast pris i tilbud ( 4) og fast pris forhandlet i de gennemførte telefoninterviews er vurderet under ét. I de dybdegående interviews har der været fokus på yderlige at afdække respondenternes vurderinger og erfaringer med de forskellige aftaleformer. 4.1 AFREGNINGSFORMENS PÅVIRKNING AF SAMARBEJDE OM VINTERFORANSTALT- NINGER Det er undersøgt om valg af afregningsform for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger påvirker samarbejde mellem parterne og de administrative opgaver, der knytter sig til afregning af vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. I de gennemførte telefoninterview er respondenterne blevet bedt om at vurdere, om anvendelsen af fastprisaftaler reducerer omfanget af "bøvl" og tvister vedrørende vinterforanstaltninger sammenlignet med aftaler om vinterforanstaltninger efter regning (vintertilbudsliste). Resultaterne af telefoninterviewene fremgår af figuren nedenfor. 17 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

18 Figur 4.1 Udsagn: Anvendelsen af fastprisaftaler reducerer omfanget af "bøvl" og tvister vedrørende vinterforanstaltninger sammenlignet med aftaler, hvor der afregnes efter vintertilbudsliste 58% 15% 16% 4% 8% Helt enig delvist enig hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Kilde: telefonundersøgelse, N=80 Det fremgår af figuren, at en stor del af respondenterne er enige i, at fastprisaftaler reducerer bøvl og tvister mellem parterne. Boks 4.2 Administrativt bøvl som en barriere for vinterbyggeri I Erhvervs- og Byggestyrelsens analyse fra 2004 peges der blandt andet på administrativt bøvl i forbindelse med traditionel omkostningsbaseret afregning for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, som en af de barrierer, der hindrer mere vinterbyggeri. Der sondres i analysen mellem tre former for bøvl Kasseagtig tænkemåde når vinterforanstaltninger tilrettelægges og gennemføres Usikkerhed om dokumentation af gennemførte vinterforanstaltninger Usikkerhed om betaling af vinterforanstaltninger Det vurderes, at dette bøvl gør bygherren mere tilbageholden med at gennemføre vinterbyggeri. En overgang til fastpriskontrakter mellem entreprenører og bygherrer om vinterforanstaltninger forventes at reducere disse problemstillinger. De dybdegående interview synes kun delvist at bekræfte dette billede. Der er stor enighed om, at der generelt set er mere administrativt arbejde i forbindelse med vinterforanstaltninger ved løbende afregning for både entreprenør (dokumentation) og bygherre (godkendelse og stillingtagen til). De administrative opgaver kan tage ressourcer og fjerne fokus fra "kritiske veje og fremdrift" på byggemøderne. På baggrund af de gennemførte interview vurderes det, at anvendelsen af fastprisaftaler om vinterforanstaltninger indebærer en væsentlig administrativ lettelse med størst effekt på bygherresiden. Fast pris indebærer således, at bygherren ikke i samme omfang skal bruge ressourcer på at kontrollere og godkende forbruget af vinterforanstaltninger. Også entreprenøren oplever en lettelse, da han ikke længere skal bruge ressourcer på at dokumentere omfanget af vinterforanstaltninger over- 18 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

19 for bygherre. Entreprenøren har dog stadig brug for af hensyn til den interne økonomistyring at registrere omfanget af forbrugte vinterforanstaltninger. Der er ligeledes en generel opfattelse af, at der opstår færre dagligdags uoverensstemmelser mellem bygherre og entreprenør ved fast pris på vinterforanstaltninger (klar ansvarsforhold). Der er dog en række eksempler på, at anvendelsen af fast pris på vinterforanstaltninger i tilbuddet (forsøgsordningen) kan føre til mere principielle konflikter mellem parterne ved ekstraordinære vintre. I figuren nedenfor er de 26 byggesager, der er gennemgået, opdelt i forhold til graden af konflikt mellem bygherre og entreprenør om vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. Figur 4.3 Konflikter i de analyserede byggesager Ingen konflikt Fast pris i udbudsmaterialet Fast pris forhandlet Regningsarbejde Ingen signifikante uenigheder Uenigheder løst bilateralt Hvem af parterne bærer det økonomiske ansvar for vinterforanstaltninger som følge af tidligere forsinkelser i projektet, som ikke er relateret til vejrliget Har entreprenøren ret til tidsfrists forlængelse som følge af en ekstra ordinær hård vinter (2009/10) Hvem af parterne bærer det økonomiske ansvar for vinterforanstaltninger som følge af tidligere forsinkelser i projektet, som ikke er relateret til vejrliget Det faktiske forbrug af vinterforanstaltninger var genstand for forhandling Uenigheder løst via mægling Principiel uenighed, om de aftalte tidsfrister stadigt er gældende, når vinteren er ekstraordinær hård (2009/10) Ingen konstaterede uenigheder Uenighed om det økonomiske ansvar for årstidsbestemte og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger Højt konfliktniveau Det fremgår af figuren, at der især i de sager, der er gennemført efter forsøgsordningen (fast pris i tilbuddet), har været en del uenigheder, der enten er løst bilateralt eller via mægling. Det drejer sig især om uenigheder om Hvem af parterne der bærer det økonomiske ansvar for vinterforanstaltninger som følge af tidligere forsinkelser i projektet, som ikke er relateret til vejrliget Uenighed om hvorvidt entreprenøren har ret til tidsfristforlængelse som følge af en ekstra ordinær hård vinter De dybdegående interviews har samtidig vist, at anvendelsen af forsøgsordningen betyder, at samarbejdet og dialogen mellem bygherre og entreprenør om vinterforanstaltninger bliver mere begrænset, da fx bygherre og rådgiver indtager en mere tilbagelænet rolle. I hovedparten af de sager, hvor vinterforanstaltninger er afregnet efter en vintertilbudsliste, har der, i såvel planlægningen som undervejs i byggeriet, generelt været et tættere samarbejde og dialog mellem bygherre og entreprenør om vinterforanstaltninger. I de fleste 4-sager er det derimod vurderingen blandt både bygherrer og entreprenører, at samarbejdet har været mere be- 19 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

20 grænset/bygherre har haft en mere tilbagetrukket rolle. Dette skyldes, at ansvaret for vinterforanstaltninger nu ligger entydigt på entreprenøren. Bygherre blander sig kun, hvis der er forhold, som ikke er i orden. Boks 4.4 Betydningen af samarbejde mellem entreprenør og bygherre En stor del af indsatsen for at holde et byggeri i gang vinteren over, uden at det giver væsentlige gener for prisen, kvaliteten, arbejdsmiljøet og byggeriets fremdrift, ligger i planlægningsstadiet, der går forud for selve opstarten af byggeriet. Herudover spiller planlægningen og samarbejdet omkring vinterbyggeriet på den enkelte byggeplads lige så stor en rolle, og det kræver en aktiv indsats af alle parter, der er involveret i byggeriet, hvis alle skal have positivt udbytte af den særlige vinterindsats. [ ] Det er vigtigt, at vinterbyggeriet f.eks. ved byggemøder informeres, koordineres og aftales, med det fælles mål, at alle skal have gevinst ved at arbejde i et veltilrettelagt vinterbyggeri Kilde: Vinterkonsulenterne Særligt entreprenørerne peger på, at dialog undervejs i projektet er centralt for at skabe succes omkring anvendelsen af vinterforanstaltninger. De peger på, at fælles risikovurdering samt kontinuerligt og tidlig fokus på fremdrift og kritiske veje i byggeriet er vigtige elementer i et succesfuldt vinterbyggeri. Den relativt mindre grad af dialog omkring vinterforanstaltninger kan have som konsekvens, at uenigheder, der kunne være løst ved pragmatiske løsninger på lavest mulige niveau, eskaleres til mere principielle uenigheder. Såvel bygherre som entreprenør opnår en administrativ besparelse ved brug af fastpris som afregningsform, da der herved er færre opgaver i forbindelse med dokumentation og godkendelse af faktisk forbrug af vinterforanstaltninger. Der er således stor enighed om, at der generelt set er mere administrativt arbejde i forbindelse vinterforanstaltninger ved løbende afregning for både entreprenør (dokumentation) og bygherre (godkendelse). 4.2 AFREGNINGSFORMENS PÅVIRKNING AF MÆNGDE OG TYPE AF VINTERFORAN- STALTNINGER Det er undersøgt om valg af afregningsform for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger påvirker de mængder og typer af vinterforanstaltninger, der benyttes i byggeriet. I de gennemførte telefoninterview er respondenterne blevet bedt om at vurdere, om fastprisaftaler medfører, at der i højere grad anvendes de rette mængder og typer af vinterforanstaltninger i byggeriet sammenlignet med aftaler, hvor der afregnes efter regning (vintertilbudsliste). Resultaterne af telefoninterviewene fremgår af figuren nedenfor. 20 Evaluering af vinterbekendtgørelsens forsøgsordning

Regler og rammeforhold for vinterbyggeri i fem udvalgte

Regler og rammeforhold for vinterbyggeri i fem udvalgte 11. marts 2011 Rapport Regler og rammeforhold for vinterbyggeri i fem udvalgte lande Udarbejdet af DAMVAD til Erhvervs- og Byggestyrelsen Viden skaber muligheder Vinder af konsulentprisen 2010 i kategorien

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Evaluering af Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Gennemført for Københavns Kommune og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation December 2001 Inger-Marie Wiegman, Dorte Kira Nielsen, Jon

Læs mere

9. november 2011. Folkekirken Analyse af sognenes indkøb

9. november 2011. Folkekirken Analyse af sognenes indkøb 9. november 2011 Folkekirken Analyse af sognenes indkøb Indholdsfortegnelse Forord 1 Resumé 2 1. Indkøbspraksis 5 1.1. Rammer for strategisk indkøb 5 1.2. Indkøbsadfærd 13 1.3. Samarbejde om indkøb 17

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt. Velfærdsministeriet. Evaluering af støttede private ungdomsboliger

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt. Velfærdsministeriet. Evaluering af støttede private ungdomsboliger Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt Velfærdsministeriet Evaluering af støttede private ungdomsboliger Endelig rapport Juli 2008 Indhold Rapportens overordnede kapitler Forord

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Indikatorer på det fejlfrie byggeri

Indikatorer på det fejlfrie byggeri Indikatorer på det fejlfrie byggeri En kvantitativ undersøgelse af evaluerede byggesager Report 4.2012 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Marts 2012 Indikatorer for det fejlfrie byggeri En kvantitativ

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26 Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning og konklusion... 4 2.1. Flere investeringer ved OPP?... 4 2.2. Udbudsformer... 4 2.3. Samtænke

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere