Referat. af møde i HMU for administrationen 12. november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. af møde i HMU for administrationen 12. november 2012"

Transkript

1 Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 21. november 2012 /LOHOLK Refer af møde i HMU for administrionen 12. november 2012 Til stede: Peder Bang, Ole Echers, Mona Anker, Holger Schildt Knudsen, Rikke Dalsgaard Nielsen, Charlotte Støvring, Ulrik Serges, Bente Refslund, Connie Waldstrøm, Peder Hansen, Lars Degnbol, Lars Hansson, Hans Fredborg, Jakob Olesen, Carsten Lind, Erik Holm, Louise Holk (referent) Ikke til stede: Per Grønbech, Jes Pedersen, Mette Kjølby, Kjeld Martinussen, Lisbeth Aagaard Jensen

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af refer fra mødet den 29. juni Høring af Region Midtjyllands Ledelses- og styringsgrundlag 2 3 Rygepolitik for Region Midtjylland 4 4 Opfølning APV 6 5 Gennemførelse af TULE og APV i administrionen 7 6 Oversigt over forfinansierede arbejdsmiljøtimer 8 7 Mødeplan for HMU Gensidig orientering og eventuelt 10

3 1 1. Godkendelse af refer fra mødet den 29. juni 2012 refer fra HMU-møde den 29. juni 2012 godkendes. Referet fra HMU-mødet den 29. juni 2012 er tidligere fremsendt per mail til HMU for administrionen, og vedlægges med henblik på godkendelse. Referet blev godkendt uden bemærkninger. Bilag Refer_HMU_29_06_2012.pdf

4 Høring af Region Midtjyllands Ledelses- og styringsgrundlag Der er foretaget en opdering af Region Midtjyllands Ledelses- og styringsgrundlag, der er sendt til høring i hoved-medudvalgene. Udkastet af Ledelses- og Styringsgrundlaget er vedlagt som bilag til drøftelse i HMU for administrionen med mulighed for, HMU kan komme med input. HMU indstiller, Ledelses- og Styringsgrundlaget drøftes med henblik på eventuel udarbejdelse af høringssvar. Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag er blevet opderet, og den opderede udgave er fremsendt til HMU med mulighed for afgivelse af høringssvar. Fristen for afgivelse af høringssvar er den 30. november Der henvises til følgebrev, Ledelses- og Styringsgrundlagets høringsversion, samt en liste med forslag til eksempel. Alle tre bilag er vedlagt som bilag. Ledelsessiden orienterede om opderingen af Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, herunder muligheden for komme med bemærkninger til udkastet. Medarbejdersiden bemærkede, den opderede udgave er forståelig, og der er ikke uenighed i forhold til indholdet. Der er dog stadig behov for nogle præciseringer, hvorfor medarbejdersiden ønsker gøre brug muligheden for udarbejde et høringssvar. Høringssvaret vil blandt andet indeholde en efterspørgsel efter, hvordan Ledelses- og styringsgrundlaget anvendes på mikroniveau, altså hvordan man konkret skal arbejde med Ledelses- og styringsgrundlaget. Derudover vil der være nogle bemærkninger i forhold til lønsammensætning, dygtighed og kompetenceudvikling, herunder hvordan man håndterer fagligheden og sikrer, man har og kan fastholde de dygtigste medarbejdere. Medarbejdersiden påpegede derudover, det er godt med konkrete eksempler, men den også kan udbygges yderligere, blandt andet med eksempler i forhold til arbejdsmiljø. Ledelsessiden svarede, listen med eksempler vil blive løbende opderet, og medarbejdersiden er meget velkomne til komme med andre eksempler og udbygge listen.

5 3 Det blev aftalt, næstformændene for HMU udarbejder et udkast til høringssvar, som færdiggøres i samarbejde med formandskabet for HMU. Bilag Følgebrev_Høring vedr opdering af Ledelses- og Styringsgrundlaget 2012 _3_ ledelses- og styringsgrundlag_høringsversionhmu Forslag til eksempler_100912

6 4 3. Rygepolitik for Region Midtjylland På baggrund af en ændring af rygeloven samt et ønske om en skærpelse af regionens rygepolitik fra flere hospitaler, er der udarbejdet et forslag til en revideret rygepolitik. HMU drøfter rygepolitikken, herunder en drøftelse af om medarbejdere i regionshusene skal have mulighed for et udendørs rygested Regionsrådet vedtog i 2007 en rygepolitik for Region Midtjylland. Rygepolitikken blev udarbejdet med udgangspunkt i loven samt et ønske om mulighed for lokale rygepolitikker på hospitaler, institutioner mv. Region Midtjyllands rygepolitik omfter både medarbejdere, brugere og borgere. Rygeloven er blevet ændret i 2012, og ændringerne er indarbejdet i forslaget til Region Midtjyllands reviderede rygepolitik. Derudover har der fra flere hospitaler været et ønske om en yderligere stramning af rygepolitikken, så der som udgangspunkt bliver et rygeforbud på hospitalerne både i bygningerne, køretøjer og på arealerne omftende både medarbejdere, brugere og borgere. Efter den nuværende rygepolitik omhandler rygeforbuddet som udgangspunkt ikke udendørs arealer. Rygepolitikken er blevet behandlet i RMU den 27. september 2012 og i regionsrådet den 24. oktober Regionsrådet godkendte indstillingen, idet de lokale ledelser dog skal give brugere og borgere mulighed for ryge på et velegnet udendørs areal. Lokalt kan ledelsen tillade, der er mulighed for rygning udendørs på afgrænsede og afmærkede områder for medarbejdere. Forslag til Region Midtjyllands rygepolitik er vedlagt som bilag. Der gøres opmærksom på, politikken opderes på baggrund af regionsrådets beslutning. Den opderede politik eftersendes til HMU, når denne foreligger. Ledelsessiden orienterede om, Region Midtjyllands rygepolitik er blevet revideret. Rygepolitikken har været behandlet og er godkendt i regionsrådet. Af regionsrådets beslutning fremgår det, rygning er forbudt i Region Midtjyllands bygninger, biler og på

7 5 udendørsarealer, men den lokale ledelse kan tillade, der er mulighed for rygning udendørs på afgrænsede og afmærkede områder for medarbejdere. Rygepolitikken blev drøftet og medarbejdersiden gjorde opmærksom på, det er svært skelne mellem, hvem der er medarbejdere, og hvem der er gæster. Medarbejdersiden bemærkede, de ikke ønsker holde øje med og kontrollere deres kolleger. Holdningen var dermed, det forts skal være muligt for medarbejdere ryge på de anviste rygeområder, der allerede findes i dag. Det blev i den forbindelse påpeget, det er oplevelsen, det ofte er anste fra regionshusene, der ikke anvender de anviste rygeområder, og rygning ved indgange eller lignende er forts ikke acceptabelt. HMU opfordrede derfor til, det forts skal være muligt for medarbejdere, ryge udendørs i de anviste rygeområder, dog under forudsætning af, alene de anviste områder anvendes. Hvis ikke det er tilfældet, kan det være nødvendigt HMU drøfter politikken igen. Bilag Rygepolitik godkendt af RR 24 oktober 2012

8 6 4. Opfølning APV Administrionen har gennemført APV, i den forbindelse ønskes en drøftelse af eventuel forelæggelse af handlingsplanerne for HMU. HMU drøfter, hvordan APV handlingsplanerne forelægges for HMU. Af HMU's arbejdsmiljøaftaler fremgår det: " de respektive LMU'er udarbejder handlingsplan på baggrund af APV-undersøgelserne i områderne. Handlingsplanerne forelægges samlet for HMU til orientering efter nærmere aftale herom." Der lægges op til en drøftelse af, hvordan HMU ønsker en samlet handlingsplan forelagt for HMU. Medarbejdersiden bemærkede, HMU bør behandle de enkelte LMU-handlingsplaner., men formålet skal være identificere de forhold, der går på tværs af LMU erne eller de forhold, der vurderes være et HMU-anliggende. Det blev aftalt, Erik Holm og Ole Echers, som arbejdsmiljørepræsentanter, anmoder LMU erne om deres handlingsplaner med henblik på vurdering og identificering af hvilke forhold, der skal forelægges for HMU.

9 7 5. Gennemførelse af TULE og APV i administrionen Region Midtjylland gennemfører TULE og APV hvert andet år. For give mulighed for bedre fælles opsamling og videndeling i HMU, foreslås det, processen for gennemførelse begrænses til en kortere periode end det var tilfældet i 2011/2012. tidsplan for gennemførelse af TULE og APV drøftes Afdelinger under HMU for administrionen påbegyndte gennemførelse af TULE og APV i De første afdelinger gennemførte undersøgelserne efter sommeren 2011, og de sidste afdelinger gennemfører i oktober/november Den samlede TULE- og APVproces har dermed haft en varighed på ca. 15 måneder. Opsamlinger på undersøgelserne er forankret hos både ledelse og arbejdsmiljøgrupper og understøttet i MED-udvalg. Den lange proces har dermed vanskeliggjort en samlet opsamling på undersøgelserne. For skabe bedre muligheder for videndeling på tværs af afdelinger i HMU for administrionen og sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse af støttefunktioner, vil det være hensigtsmæssigt med en mere komprimeret proces for næste gennemførelse. Med henblik på skabe mere samtidighed i gennemførelsen i HMU og med hensyn til, nogle afdelinger har gennemført undersøgelsen relivt for nyligt, er det et forslag et næste TULE-proces planlægges i perioden: fjerde kvartal 2013 og første kvartal Der blev orienteret om, sekretarierne for TULE og APV har et ønske om en mere komprimeret proces af næste TULE og APV. En mere komprimeret proces vil også kunne være med til understøtte mulighederne for større videndeling på tværs, og dermed større udbytte af undersøgelserne. Det var generelt forståelse for og opbakning til processen. Der blev fra ledelsessiden bemærket, tidsplanen ikke har været drøftet i relevante ledelsesfora. Der blev derfor anmodet om forståelse og fleksibilitet, hvis ledelsessiden har bemærkninger, ændringsforslag eller lignende. Det var der forståelse for fra HMU.

10 8 6. Oversigt over forfinansierede arbejdsmiljøtimer Der er til orientering udarbejdet en oversigt per over forfinansierede arbejdsmiljøtimer for regionshusene. Oversigten er vedlagt som bilag. oversigten over forfinansierede arbejdsmiljøtimer tages til orientering. Der blev på baggrund af vedlagte oversigt informeret om de forfinansierede arbejdsmiljøtimer, hvilket blev taget til orientering. Bilag Oversigt_forfinansierede_arbejdsmiljøtimer_

11 9 7. Mødeplan for HMU 2013 Der er udarbejdet forslag til mødeplan for HMU for administrionen mødeplanen for 2013 godkendes. Der er udarbejdet følgende forslag til mødeplan for 2013: 8. marts kl juni kl august kl november kl Derudover kan der indkaldes til møder efter behov. Der blev gjort opmærksom på, der er udfordringer med den 29. august, der vil derfor blive fundet en ny do. Derudover blev mødeplanen godkendt. Der vil blive udsendt elektroniske kalenderinvitioner til møderne.

12 10 8. Gensidig orientering og eventuelt Under dette punkt er der mulighed for orientere om aktuelle emner. der gives en orientering om eventuelle aktuelle emner. - Orientering om udvidelse af lejemål i Regionshuset Aarhus. - Orientering om etablering af LMU for Det Nionale Sekretari for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Udvalget er tilhørende HMU for administrionen. - Orientering om udvidelse af lejemål i Regionshuset Aarhus. Der blev orienteret om, udvidelse af lejemålet i Aarhus, som påbegyndes i december Selve flytningen af medarbejdere forventes finde sted i marts/maj Medarbejdersiden opfordrede til sikre den rette medarbejderinvolvering, så medarbejderne er informerede og på forkant med kommende ændringer. Til dette blev det svaret, det særligt er de enkelte LMU er, der skal sikre det, hvortil der blev suppleret, for Its vedkommende er det i behandling i LMU. - Orientering om etablering af LMU for Det Nionale Sekretari for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Der blev orienteret om RKKP har fået oprettet et LMU, der er tilhørende HMU for administrionen. Medarbejdersiden gjorde i den forbindelse opmærksom på, det er vigtigt, man har fokus på, om de ændringer/organisionsstrukturer man laver, også er hensigtsmæssige. Det er man bevidst om, og der blev yderligere bemærket, hvis medarbejdersiden mangler informioner for eksempel om fakta i forhold til fordeling af tillidsrepræsentanter m.m., kan Koncern HR som altid være behjælpelig med det. Akutjob Ledelsessiden gav en orientering om, Danske Regioner sammen med regeringen, DA og KL har indgået aftale om akutjob. Region Midtjylland går proaktivt og konstruktivt ind

13 11 i aftalen, der for administrionens vedkommende betyder minimum etablering af 8 akutjob. Medarbejdersiden gjorde opmærksom på, akutjob-ordningen ikke har været drøftet i formandsskabet eller på formøder, og emnet blev derfor heller ikke behandlet på HMUmødet, men blev taget til orientering.

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling den 30. april 2014

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling den 30. april 2014 Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 4. juni 2014 /LOHOLK Referat af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional den Til stede: Anne Jastrup, Hans Fredborg, Jes Pedersen, Carsten

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariet 9. april 2015 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Til stede: Peder Bang, Ulrik Serges, Mona anker, Rikke Dalsgaard, Connie Waldstrøm,

Læs mere

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. juli 2014 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Til stede: Anne Jastrup, Ole Echers, Peder Bang, Peter Hansen, Connie

Læs mere

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling Region Midtjylland Regionssekretariet 18. december 2015 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Til stede: Peder bang, Mona Anker, Holger Schildt Knudsen, Peter Hansen, Connie

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariet 2. juli 2015 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Afbud: Henny Jørgensen, Lars Ole Dybdal, Peder bang, Mona Anker og Nicolai Löwenstein.

Læs mere

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling Region Midtjylland Regionssekretariet 15. september 2015 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Til stede: Mona Anker, Rikke Dalsgaard, Holger Schildt Knudsen, Connie Waldstrøm,

Læs mere

Referat af møde i HMU for administrationen den 6. november 2013

Referat af møde i HMU for administrationen den 6. november 2013 Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 18. november 2013 /LOHOLK Refer af møde i HMU for administrionen den 6. november 2013 Til stede: Anne Jastrup, Ole Echers, Peder Bang, Peter Hansen, Connie

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling. 27. januar 2017 /LOHOLK

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling. 27. januar 2017 /LOHOLK Region Midtjylland Regionssekretariet 27. januar 2017 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af HMU-refer 1 2 Drøftelse af

Læs mere

a. APV Lars Hansson bad de tilstedeværende fortælle, hvordan APV-processen forløber i deres respektive afdelinger.

a. APV Lars Hansson bad de tilstedeværende fortælle, hvordan APV-processen forløber i deres respektive afdelinger. Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariet 17. marts 2017 /LOHOLK Dagsorden til møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional kl. 10:00 i C3, Regionshuset Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling

Referat af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 11. december 2014 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Til stede: Christian Boel, Jakob Olesen, Annette Thomsen, Ole Echers,

Læs mere

Afbud/fraværende: Charlotte Overvad Støvring, Peder Bang, Tayo Andreasen, Tine Andresen, Kjeld Martinussen, Lars Degnbo Pedersen og Erik Holm

Afbud/fraværende: Charlotte Overvad Støvring, Peder Bang, Tayo Andreasen, Tine Andresen, Kjeld Martinussen, Lars Degnbo Pedersen og Erik Holm ssekretariatet Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling torsdag den 4. september 2008 Dato: 28. september 2008 Sagsbehandler:

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling onsdag den 12. september 2007

Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling onsdag den 12. september 2007 ssekretariatet Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling onsdag den 12. september 2007 Dato: 15. oktober 2007 Sagsbehandler:

Læs mere

Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling torsdag den 6. december 2007

Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling torsdag den 6. december 2007 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling tirsdag den 17. juni 2008

Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling tirsdag den 17. juni 2008 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariet 11. marts 2016 /LOHOLK Dagsorden til møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional kl. 10:00 i F1, stuen, Regionshuset Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag den 8. april 2008 kl i lokale F7. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. Tirsdag den 8. april 2008 kl i lokale F7. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Region Midtjylland. Dagsorden

Region Midtjylland. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariet 14. august 2015 /LOHOLK Dagsorden til møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional kl. 10:30 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Formøde for udvalgets medarbejderrepræsentanter holdes kl i Mødelokale C2, kælderen, Regionshuset Viborg.

Formøde for udvalgets medarbejderrepræsentanter holdes kl i Mødelokale C2, kælderen, Regionshuset Viborg. Psykiatri og Social Administrationen Ledelsessekretariatet Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri

Læs mere

Erika Frichshnecht Christensen forklarede, at selv almindelig førstehjælp uden brug af hjertestarter forbedrer chancen for overlevelse væsentligt.

Erika Frichshnecht Christensen forklarede, at selv almindelig førstehjælp uden brug af hjertestarter forbedrer chancen for overlevelse væsentligt. ssekretariatet Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling tirsdag den 8. april 2008 Dato: 15. april 2008 Sagsbehandler: Kristina

Læs mere

Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling torsdag den 28. juni 2007

Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling torsdag den 28. juni 2007 ssekretariatet Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling torsdag den 28. juni 2007 Dato: 11. juli 2007 Sagsbehandler: Linda

Læs mere

HMU-møde REFERAT. 16. april 2010 OVERSIGT OVER PUNKTER I REFERATET: Som del af HMU-temadøgn april 2010

HMU-møde REFERAT. 16. april 2010 OVERSIGT OVER PUNKTER I REFERATET: Som del af HMU-temadøgn april 2010 Hospitalsenheden Vest ledelsessekretariatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 hec@ringamt.dk www.rm.dk REFERAT af HMU-møde Dato: 25. maj 2010 Ole Zielke Tel. 9927 2733 Ole.zielke@vest.rm.dk

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 24. juni 2014 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 1 1. Sundhedsaftale - første

Læs mere

Politisk budgetvejledning for budget 2020

Politisk budgetvejledning for budget 2020 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Håndbog for Sikkerhedsgrupper

Håndbog for Sikkerhedsgrupper Håndbog for Sikkerhedsgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen incl. Regional Udvikling 28.05.08 Indhold: 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Sikkerhedsgruppens ansvar

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 14. december 2010 /BRIMAD Refer af mødet i Udvalg vedrørende Klimaudfordringer 9. december 2010 kl. 13:00 i Mødelokale F8, Regionshuset Viborg, Skottenborg

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ANBROE Refer til møde i Akutprogramstyregruppe 26. februar 2015 kl. 08:00 i Lokale 13, OPA 15, Regionshuset Århus Olof Palmes Alle 15 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til Hospitalsenheden Vest HR Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 6090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk DAGSORDEN til HMU-møde Dato 18-03-2011 Bent Nørgaard Tanderup Tel. 45 9912 6053

Læs mere

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 26. marts 2009 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. marts 2009 kl. 10:00 på Minerva Erhverv Minervavej 63, Randers Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 20. december 2011 /METANE Refer af åben dagsorden fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 7. december 2011 kl. 09:00 i Lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Ledelsessekretariatet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri

Læs mere

Forretningsorden for Region Midtjyllands Regions MEDudvalg

Forretningsorden for Region Midtjyllands Regions MEDudvalg Forretningsorden for Region Midtjyllands Regions MEDudvalg 1. Medlemmer og suppleanter Stk.1: Regions-MEDudvalget består af 11 ledelsesrepræsentanter og 22 medarbejderrepræsentanter. Stk.2: Ledelsessiden

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 13. december 2012 kl

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 13. december 2012 kl Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 13. december 2012 kl. 12.00 16.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, Konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale F1) (Formøde

Læs mere

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning.

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning. Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til

Læs mere

Dagsorden. Oversigt over dagsorden, inkl. tidsestimater. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Dagsorden. Oversigt over dagsorden, inkl. tidsestimater. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 27. september 2012 kl. 12.00 16.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, B4) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale F1) (Formøde for medarbejdersiden,

Læs mere

Referat af møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Referat af møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Ledelsessekretariatet Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Referat af møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og

Læs mere

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok.

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 10. marts 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 2. juni 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 28. oktober 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.91 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef,

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 11. september 2013 /LOHOLK Referat af møde i HMU for administrationen 30. august 2013 Til stede: Per Grønbech, Mette Kjølby, Peder Bang, Connie Waldstrøm,

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland 17. juni kl kl (inkl. frokost)

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland 17. juni kl kl (inkl. frokost) Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland 17. juni kl. 9.00 kl. 13.00 (inkl. frokost) (Mødested: Sophiendal Gods, Låsbyvej 82, 8600 Skanderborg) Regionshuset Viborg Koncern HR Skottenborg

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok.

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2013 /KRIDRE Refer fra møde i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. F3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014

Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014 Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014 Koncern HR, Viborg, HH Juni 2014 Region Midtjylland i alt Udvalg ledelses medarbejder Regions-MEDudvalget 1 11 23 Hoved-MEDUdvalg 1 strengede 7 85 107

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Referat

Hospitalsenheden Vest. Referat Hospitalsenheden Vest 7. juni 2015 /LYKFRA Refer til møde i Arbejdsgruppen vedrørende planlægning af personaleprocesser forbundet med implementering kl. 15:45 i Mødelokale 3, Staben, Indgang S, Regionshospitalet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 25.02.2008 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf E-mail: moven@ringamt.dk Side 1 / 6 Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Tirsdag den 12. februar

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Besparelser i administrationen

Besparelser i administrationen Koncern HR, Viborg, NS April Besparelser i administrationen -2019 Oplæg til drejebog for omplacering / afskedigelse af medarbejdere i administrationen i regionshusene Drejebogen vil blive behandlet på

Læs mere

Referat af møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Referat af møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Journal nr.: 16/10940 Dato: 13. februar 2017. Udarbejdet af: Helle Marie Sejr Bentsen og Morten Jessen-Hansen E-mail: helle.marie.sejr.bentsen@rsyd.dk mjh@aabenraa.dk Telefon: 51709731 Referat af møde

Læs mere

Referat. Referat: Der blev budt velkommen til Jonas.

Referat. Referat: Der blev budt velkommen til Jonas. Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Fredag den 7. december 2018 kl. 9.30-11.00 Sted: Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø Deltagere: Leif Serup, Peter Møller Rasmussen,

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. august 2014 /SANNBJ Refer fra mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 19. maj 2014 kl. 13:30 i Lokale 16, Olof Palmes Allé 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Onsdag den 9. januar 2008, kl. 10.00 12.00 i Herning

Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Onsdag den 9. januar 2008, kl. 10.00 12.00 i Herning Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 14.01.2008 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf E-mail: moven@ringamt.dk Side 1 / 5 Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Onsdag den 9. januar 2008,

Læs mere

1. Indledning Temaer Mål, strategi og økonomi Arbejds- og personaleforhold Tillid, samarbejde og trivsel...

1. Indledning Temaer Mål, strategi og økonomi Arbejds- og personaleforhold Tillid, samarbejde og trivsel... HR OG KOMMUNIKATION Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Marts 2014 Udarbejdet af: Jytte Beck, Leila D. Pedersen, Bo M. Pedersen, Ulla Mulbjerg og Erik Knudsen. Temaer for HSU Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk.

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk. 1. Forslag nr.: 7.2 2. Spareforslag overskrift: Fælles ledelse på Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter

Læs mere

Referat. Temadrøftelser RMU og HMU-formandskaberne. Døgnseminar Regions-MEDudvalget juni 2009

Referat. Temadrøftelser RMU og HMU-formandskaberne. Døgnseminar Regions-MEDudvalget juni 2009 Regionshuset Viborg Referat Døgnseminar Regions-MEDudvalget 17. - 18. juni 2009 Koncern HR Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500 Hr-viborg@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Temadrøftelser

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Aktiviteter til styrkelse af arbejdsmiljøet 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Tirsdag den 2. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-14:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2 på BCV Louise Raunkjær, Anette Brodde, Flemming

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 11. april 2013 kl

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 11. april 2013 kl Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 11. april 2013 kl. 12.00 16.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, B4) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C2) (Formøde for medarbejdersiden,

Læs mere

Referat af møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Referat af møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Referat af møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri

Læs mere

Kvartalsrapport fra 1. december 2009 til 31. marts 2010 fra akkrediteringsnævnet

Kvartalsrapport fra 1. december 2009 til 31. marts 2010 fra akkrediteringsnævnet R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: Sundhedsstyrelsen, mødelokale 502 Dato: 3. juni 2010 Tid: Kl. 9.30-12.00 (mødet afsluttes med frokost) Deltagere Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Lone

Læs mere

Møde 10. januar 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. januar 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Dagsorden Møde 10. januar 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra møde den 29. november 2016. 1 2 Respitationsområdet - godkendelse af samarbejdsaftale 1 3

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Mødet fandt sted på afdelingen i Haderslev fra kl i lokalet Lykkepers Rejse på 4. sal.

Mødet fandt sted på afdelingen i Haderslev fra kl i lokalet Lykkepers Rejse på 4. sal. Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Syd Hermed udsendes refer af møde i VUC Syds bestyrelse torsdag den 5. april 2018. Mødet fandt sted på afdelingen i Haderslev fra kl. 8.00 11.00 i lokalet Lykkepers

Læs mere

Informationsbrev. Hospitalsenheden Vest. Nr. 24 August 2016

Informationsbrev. Hospitalsenheden Vest. Nr. 24 August 2016 Side 2 - Ny arbejdsmiljøkonsulent - Medarbejder involveret TULE og APV 2017 Side 3 - APV 2016 Side 4 - Skrivestue - Valg til arbejdsmiljøorganisation Side 6 - Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelsen Side 7

Læs mere

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social 1. Medlemmer

Læs mere

Referat. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland 27. september Oversigt over referat

Referat. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland 27. september Oversigt over referat Referat Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland 27. september 2012 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 KONCHR@rm.dk www.rm.dk Oversigt over referat

Læs mere

Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2016

Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2016 Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2016 Koncern HR, Viborg, HH august 2016 Region Midtjylland i alt Udvalg ledelses medarbejder Regions-MEDudvalget 1 11 24 Hoved-MEDUdvalg 1 strengede 7 85 109

Læs mere

Referat. til møde i Urologi, uddannelsesudvalg 11. januar 2018 kl. 12:45 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, Mødelokale F7

Referat. til møde i Urologi, uddannelsesudvalg 11. januar 2018 kl. 12:45 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, Mødelokale F7 Region Midtjylland HR 20. februar 2018 /SAECRI Refer til møde i Urologi, uddannelsesudvalg 11. januar 2018 kl. 12:45 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, Mødelokale F7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Områdelederne på specialområderne og fusions-medudvalgene på specialområderne

Områdelederne på specialområderne og fusions-medudvalgene på specialområderne Områdelederne på specialområderne og fusions-medudvalgene på specialområderne Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15A, 3. th. DK-8800 Viborg Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Referat for møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat for møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Referat for møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 15. september 2016, kl. 10.00 til 12.00 Mødested: Møderum 2 Mødelokale 2 er reserveret fra kl. 9-10 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere:

Læs mere

Notat angående spørgsmål angående tolkegebyrer

Notat angående spørgsmål angående tolkegebyrer Regionshuset Viborg Regionssekretariet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Not angående spørgsmål angående tolkegebyrer I forbindelse med behandlingen af

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGET PÅ INSTITUT FOR FOLKESUNDHED (LSU), AARHUS UNIVERSITET

FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGET PÅ INSTITUT FOR FOLKESUNDHED (LSU), AARHUS UNIVERSITET FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGET PÅ INSTITUT FOR FOLKESUNDHED (LSU), AARHUS UNIVERSITET Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 08/2011 Sted : Mødelokal 8, Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 13. september 2011 Start kl. : 9:00 Slut kl. : 11:15 Medlemmer (Ledelsen) Deltog

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Mødereferat HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Blangstedgårdsvej, 5220 Odense SØ HSI Vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle), underviser Hanne

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden sprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Mødet blev afholdt kl. 12.45-15.30

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Dato 19. august 2019 Mødetidspunkt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger 9:00 Sluttidspunkt 10:55 Kantinen, Vordingborg Rådhus Lau Svendsen-Tune (formand), Helle Linnet, Jan Michelsen,

Læs mere

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005.

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume På Byrådets møde den 17. november 2004 blev det

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 2. december 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Koordinionsgruppen AUH 25. november

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Lokalt MED udvalg Rådhusvej 2, Faxe. Referat

Lokalt MED udvalg Rådhusvej 2, Faxe. Referat Refer Mødedo: Starttidspunkt: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 2, Afbud: Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden. 2 6. Godkendelse af dagsorden Lokalt MED-udvalg Rådhusvej 2 indstiller, dagsordenen godkendes.

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fremtidig løsning af billetkontrolopgaven i

Læs mere

Områdeudvalg administrationen REFERAT

Områdeudvalg administrationen REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 4. december 2013 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 14:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. april 2009 kl. 12:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aleksander Aagaard (Region Midtjylland) var forhindret i deltage, suppleant

Læs mere

1. Procedurer for ændringer af lokale MED organisation

1. Procedurer for ændringer af lokale MED organisation Vejledning til oprettelse og ændring af lokal MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Denne vejledning vedrører oprettelse og ændring af den lokale MED organisation, herunder den

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 2013 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere