4778_KK_UVN_1114.indd :54:14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14"

Transkript

1 4778_KK_UVN_1114.indd :54:14

2 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english... page _KK_UVN_1114.indd :54:14

3 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Displayenheten får inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Skulle den bli våt skall den torkas av omgående eftersom vätska innehåller mineraler som kan göra så att de elektroniska delarna rostar eller förstör elektroniken i produkten. 3. Denna produkt kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av produkten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur vispen används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. 4. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med produkten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elektriska/elektroniska produkter. 5. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning. 6. Förvara produkten utom räckhåll för barn om de är under 8 år. 7. Placera aldrig produkten direkt på kokplattor, öppen eld eller liknande. 8. Produkten får endast användas under uppsyn. 9. Produkten är inte för utomhusbruk. 10. Produkten får inte användas om den tappats i golvet eller visar synliga tecken på skada _KK_UVN_1114.indd :54:14

4 11. Batterierna måste avlägsnas från produkten innan vispen kasseras. 12. Om batteriläckage uppstår, undvik hudkontakt och kassera batterierna enligt gällande lag. 13. Produkten är endast för privat bruk. 14. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Besök gärna vår hemsida för inspiration och ytterligare information om våra produkter. Innan användning Vispens temperaturenhet är förinställd på visning i Celcius ( C). Vill du ändra till Fahrenheit så tar du bort batteriluckan på displayenheten och skjuter knappen i batteriutrymmet till F. Isättning av batteri Ta bort batteriluckan på displayenheten och sätt i ett 1,5V AAA batteri i batteriutrymmet. Se till att batteriets + och - pol placeras åt rätt håll. Ballongvisp med temperaturmätning Tryck på strömbrytaren högst upp på vispen tills displayen tänds. Displayen visar då aktuell temperatur. Sänk ner vispen i kärlet. Se till att inte trycka ner vispen då temperaturnålen då kan ge repor i kärlet. Efter några sekunder kan temperaturen avläsas i displayen. Kökstermometer Ta bort ballongvispen genom att skjuta den lilla knappen på displayenheten bakåt och sedan vrida ballongvispen medsols. Sänk ner, eller stick in temperaturnålen i det som ska temperaturmätas. Efter några sekunder kan temperaturen avläsas i displayen. Notera att kökstermometern inte kan användas i ugn då displayenheten inte tål höga temperaturer. Viktigt! Använd inte ballongvispen/termometern i mikrovågsugn. Temperaturnålen är vass, hantera den med försiktighet. Använd inte termometern över/under temperaturgränserna (-50 till 200 C). Ballongvispen tål temperaturer upp till 220 C _KK_UVN_1114.indd :54:14

5 Pausfunktion Vill du låsa temperaturen tillfälligt i displayen för att enkelt kunna avläsa temperaturen trycker du kort på strömbrytaren, Hold visas då intill temperaturen i displayen. Tryck igen på strömbrytaren och temperaturmätningen återupptas. Varningsindikatorer Om temperaturen understiger -50 C visas LLL i displayen och om temperaturen överstiger 200 C, visas HHH i displayen. Temperaturmätningen stängs av automatiskt efter ca 45 minuter. Batteribyte När displayen visar LO är det dags att byta batteri. Ta bort batteriluckan och ta sedan ur det förbrukade batteriet. Sätt i ett nytt 1,5 V AAA batteri enligt anvisningen i batteriutrymmet och sätt därefter tillbaka batteriluckan. Rengöring Ta alltid ur batteriet innan rengöring. Ta bort ballongvispen genom att skjuta knappen längst ner på displayenheten bakåt och vrida ballongvispen medurs (se bild). Ballongvispen handdiskas eller diskas i diskmaskinens övre korg. Rengör sedan temperaturnålen med hjälp av t ex en disksvamp. Displayenhet och temperaturnål får inte diskas i diskmaskin. OBS! Lägg inte ballongvispen/termometern i diskhon eller i ett vattenfyllt kärl efter användning då vatten kan tränga in i displayenheten. Notera att ballongvispen ska rengöras direkt efter användning om den varit i kontakt med fett, färgstarka kryddor, vinäger och färgade livsmedel. Undvik kontakt med syra så som citrusjuicer. Miljöhänsyn vid kassering av batterier Vid kassering av batterier är det nödvändigt att tänka på miljön. Förbrukade batterier får aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall utan ska slängas på avsedda insamlingsstationer. Batterierna ska alltid avlägsnas innan apparaten kasseras. Samtidigt bör man sörja för att inte låta batterierna bli för gamla och förbrukade eftersom det finns risk att de börjar läcka. Kontrollera hållbarhetsdatum på batterierna och ta ur batterierna innan de blir för gamla _KK_UVN_1114.indd :54:15

6 Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel Tekniska data OBH Nordica 4778, st 1,5V AAA batteri Temperaturtolerans +/- 3 C Automatisk avstängning efter ca 45 minuter. Med reservation för löpande ändringar _KK_UVN_1114.indd :54:15

7 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Displayenheden må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Skulle den blive våd, skal den tørres af omgående, idet væsker indeholder mineraler, som kan få de elektroniske dele til at ruste eller helt ødelægge elektronikken. 3. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til produktet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 4. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med elektriske/ elektroniske apparater. 5. Børn må kun rengøre og vedligeholde produktet, hvis de er over 8 år og er under opsyn. 6. Sørg for at opbevare produktet uden for børns rækkevidde, medmindre de er 8 år og opefter. 7. Sæt ikke produktet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 8. Produktet bør kun anvendes under opsyn. 9. Produktet er ikke beregnet til udendørs brug. 10. Produktet må ikke anvendes, hvis det har været tabt på gulvet eller viser synlige tegn på beskadigelse _KK_UVN_1114.indd :54:15

8 11. Batterierne skal fjernes fra produktet, inden piskeriset bortskaffes. 12. Undgå kontakt med huden i tilfælde af batterilækage. Batterierne bortskaffes i henhold til gældende regler. 13. Produktet er kun til husholdningsbrug. 14. Benyttes produktet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Besøg gerne vor hjemmeside for at hente inspiration og få nærmere oplysninger om vore produkter. Før brug Piskerisets temperaturenhed er forudindstillet til visning i Celsius ( C). Hvis temperaturen ønskes vist i Fahrenheit, fjernes batteridækslet på displayenheden, hvorefter knappen i batterihuset skubbes hen til F. Isætning af batterier Fjern batteridækslet fra displayenheden og isæt et 1,5V AAA batteri i batterihuset. Sørg for at batteriets + og pol placeres korrekt. Ballonpiskeris med temperaturmåling Tryk på tænd/sluk knappen øverst på piskeriset, indtil displayet tænder. Displayet vil nu vise den aktuelle temperatur. Sænk piskeriset ned i skålen/gryden. Undlad at trykke piskeriset ned, da temperaturnålen vil kunne ridse køkkengrejet. Efter nogle sekunder, kan temperaturen aflæses i displayet. Køkkentermometer Fjern ballonpiskeriset ved at skubbe den lille knap på displayenheden bagud og derefter dreje ballonpiskeriset med uret. Nedsænk eller stik temperaturnålen ind i det, hvor temperaturen ønskes målt.. Efter nogle sekunder kan temperaturen aflæses i displayet. Bemærk, at køkkentermometeret ikke kan anvendes i ovnen, da displayenheden ikke tåler høje temperaturer. Vigtigt! Anvend ikke ballonpiskeriset/termometeret i mikrobølgeovn. Temperaturnålen er skarp, den skal derfor håndteres med forsigtighed _KK_UVN_1114.indd :54:15

9 Anvend ikke termometeret over/under temperaturgrænserne (-50 til 200 C). Ballonpiskeriset tåler temperaturer op til 220 C. Pausefunktion Hvis temperaturen skal låses midlertidigt i displayet for nemt at kunne aflæse temperaturen, trykkes da kort på tænd/sluk knappen, Hold vises nu i displayet ved siden af temperaturen. Tryk på tænd/sluk knappen igen, hvorefter temperaturmålingen kan genoptages. Advarselsindikatorer Hvis temperaturen når under -50 C, vil LLL blive vist i displayet og såfremt temperaturen overstiger 200 C, vises HHH i displayet. Temperaturmålingen slukker automatisk efter ca. 45 minutter. Udskiftning af batteri Når displayet viser LO, skal batteriet udskiftes. Fjern batteridækslet og tag derefter det brugte batteri ud. Isæt et nyt 1,5V AAA batteri i henhold til anvisningerne i batterihuset og sæt derefter batteridækslet på plads igen. Rengøring Tag altid batteriet ud før rengøring. Fjern ballonpiskeriset ved at skubbe knappen længst nede på displayenheden bagud og dreje ballonpiskeriset med uret (se billede). Ballonpiskeriset vaskes af i hånden eller i opvaskemaskinens øverste kurv. Rengør derefter temperaturnålen med en opvaskesvamp el.lign. Displayenhed og temperaturnål må ikke vaskes i opvaskemaskine. OBS! Læg ikke ballonpiskeriset/termometeret ned i en vask, skål el.lign. fyldt med vand efter brug, da der kan trænge vand ind i displayenheden. Bemærk at ballonpiskeriset skal rengøres direkte efter brug, hvis det har været i kontakt med fedt, farvestærke krydderier, eddike eller farvede fødevarer. Undgå kontakt med syreholdige stoffer, såsom citronsaft _KK_UVN_1114.indd :54:15

10 Miljøhensyn Ved bortskaffelse af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier skal afleveres på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Batterierne skal udtages, inden apparatet bortskaffes. Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica 4778, stk. 1,5V AAA batteri Temperaturtolerance: +/- 3 C Automatisk afbryderfunktion efter ca. 45 minutter Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _KK_UVN_1114.indd :54:15

11 Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Displayenheten må ikke senkes i vann eller andre væsker. Dersom den blir våt, skal den tørkes av med en gang, da væske inneholder mineraler, som kan føre til, at de elektroniske delene ruster eller at elektronikken i produktet blir ødelagt. 3. Dette apparatet kan brukes av personer (også barn fra 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunnskap/erfaring med apparatet, hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 4. Barn skal være under oppsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å oppfatte og vurdere mulig fare. Lær barn et ansvarsbevisst forhold med elapparater. 5. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år og de skal være under overvåking. 6. Oppbevar apparatet uten for barns rekkevidde, hvis de er under 8 år. 7. Sett aldri apparatet direkte på kokeplater, åpen ild eller lignende. 8. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 9. Produktet må ikke brukes utendørs. 10. Vispen må ikke brukes, hvis den har vært mistet i gulvet eller hvis det er synlige tegn på skader. 11. Batteriet skal tas ut av produktet, før vispen kasseres _KK_UVN_1114.indd :54:15

12 12. Skulle det oppstå batterilekkasje, unngå da kontakt med huden og kast bort batteriet ifølge gjeldende lovgivning. 13. Produktet er kun til privat bruk. 14. Hvis produktet brukes til annet enn det er beregnet for og ikke brukes i henhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Besøk oss på vår hjemmeside for inspirasjon og ytterligere informasjon om våre produkter. Før bruk Vispens temperatur er fra fabrikken innstilt til å vises i Celsius ( C). Dersom du vil endre det til Fahrenheit, skal du ta av batterilokket på displayet og skyve knappen i batterirommet til F. Isetting av batteri Ta bort batterilokket på displayenheten og sett i et 1,5V AAA batteri i batterirommet. Pass på at batteriets + og - poler plasseres korrekt. Ballongvisp med temperaturmåling Trykk på strømbryteren øverst på vispen til displayet slår seg på. Displayet viser nå aktuell temperatur. Senk ned vispen i bollen. Pass på ikke å skyve vispen ned, da temperaturnålen kan ripe bollen. Etter noen sekunder kan temperaturen avleses på displayet. Kjøkkentermometer Ta vekk ballongvispen ved å skyve den lille knappen på displayenheten bakover og vri så ballongvispen med klokken. Senk ned eller sett temperaturnålen inn i det, der temperaturen skal måles. Etter noen sekunder kan temperaturen avleses på displayet. Merk, at kjøkkentermometeret ikke kan brukes i ovnen, da displayenheten ikke tåler høye temperaturer. Viktig! Bruk ikke ballongvispen/termometeret i mikrobølgeovn. Temperaturnålen er spiss, så den skal behandles forsiktig. Bruk ikke termometeret over/under temperaturgrensene (-50 til 200 C). Ballongvispen tåler temperaturer opp til 220 C _KK_UVN_1114.indd :54:15

13 Pausefunksjon Vil du midlertidig låse fast temperaturen på displayet på en lett måte, trykk da kortvarig på strømbryteren; Hold vises da ved siden av temperaturen på displayet. Trykk på strømbryteren igjen og temperaturmålingen fortsetter. Advarselsindikatorer Dersom temperaturen er under -50 C vises LLL på displayet og hvis temperaturen er over 200 C, vises HHH på displayet. Temperaturmålingen slår seg av automatisk etter ca. 45 minutter. Batteriskift Når displayet viser LO er det tid til å bytte ut batteri. Ta av batterilokket og ta ut batteriet. Sett i et nytt 1,5 V AAA batteri ifølge anvisningen i batterirommet og sett på batterilokket igjen. Rengjøring Ta alltid ut batteriet før rengjøring. Ta vekk ballongvispen ved å skyve knappen nederst på displayenheten bakover og vri ballongvispen med klokken (se bilde). Ballongvispen vaskes i hånden eller i den øverste kurven i oppvaskmaskinen. Rengjør dernest temperaturnålen med hjelp av f.eks. en oppvasksvamp. Displayenhet og temperaturnål må ikke vaskes i oppvaskmaskin. OBS! Legg ikke ballongvispen/termometeret i kjøkkenvasken eller i et kar fylt med vann etter bruk, da det kan sive vann inn i displayenheten. Merk, at ballongvispen skal rengjøres straks etter bruk, hvis den har vært i kontakt med fett, sterkt fargede krydder, eddik eller fargede fødevarer. Unngå kontakt med syre som f.eks. sitrussaft. Miljøhensyn ved kassering av batterier Ved utskifting av batterier bør man tenke på miljøet. Brukte batterier bør aldri kastes sammen med husholdningsavfallet. Avlever i stedet de brukte batteriene på et av de spesielle miljøstasjonene. Batteriene skal tas ut før produktet kasseres. Samtidig bør man passe på ikke å la batteriene bli for gamle eller oppbrukt, da det kan være fare for at batteriene begynner å lekke. Kontroller holdbarhetsdatoen angitt på batteriene og ta dem ut før de blir for gamle _KK_UVN_1114.indd :54:15

14 Avlevering av apparatet Lovgivningen krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av apparatene gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal leveres på en kommunal gjenvinningsplass. Reklamasjonsrett Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse-/ kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Maridalsveien 15 E 0278 Oslo Tlf Tekniske data OBH Nordica 4778, stk. 1,5V AAA batteri Temperaturtoleranse + / - 3 C Slår seg av automatisk etter ca. 45 minutter. Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes _KK_UVN_1114.indd :54:15

15 Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Näyttöyksikköä ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Jos se kastuu, se on kuivattava välittömästi. Nesteiden sisältämät mineraalit voivat nimittäin aiheuttaa laitteen elektronisten osien ruostumisen tai tuhota ne. 3. Kahdeksanvuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään vispilää turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 4. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lapsia käyttämään sähkölaitteita ja elektronisia laitteita vastuullisesti. 5. Lapset voivat puhdistaa tai huoltaa laitetta vain, jos ovat yli 8-vuotiaita ja aikuisen valvonnassa. 6. Pidä laite alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. 7. Älä koskaan sijoita laitetta suoraan keittolevyn, avotulen tai vastaavan päälle. 8. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 9. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa. 10. Laitetta ei saa käyttää, jos se on pudonnut lattialle tai jos se on vahingoittunut näkyvästi. 11. Poista laitteesta paristot ennen vispilän hävittämistä _KK_UVN_1114.indd :54:15

16 12. Jos paristot vuotavat, vältä niiden joutumista kosketuksiin ihon kanssa ja hävitä ne paikallisen lainsäädännön mukaan. 13. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 14. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata laitteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Suosittelemme tutustumista kotisivuihimme joilta saat hyviä vinkkejä ja lisätietoa tuotteistamme. Ennen käyttöä Vispilän lämpötilayksikkö näyttää lämpötilan esiasetuksen mukaisesti celsiusasteina ( C). Jos haluat, että lämpötila näkyy fahrenheitasteina, irrota näyttöyksikön paristotilan kansi ja aseta paristotilassa oleva painike asentoon F. Pariston asennus Irrota näyttöyksikön paristotilan kansi ja aseta paristotilaan 1,5 V:n AAA-paristo. Varmista, että pariston plus- ja miinusnavat tulevat oikein päin. Lämpötilan mittauksella varustettu pallovispilä Paina vispilän yläosassa olevaa virtakytkintä, kunnes näyttöön syttyy valo. Näytössä näkyy tällöin senhetkinen lämpötila. Laske vispilä astiaan. Älä paina vispilää alas, jotta lämpötila-anturi ei naarmuta astiaa. Lämpötila on luettavissa näytöltä muutaman sekunnin kuluttua. Keittiölämpömittari Irrota pallovispilä työntämällä näyttöyksikössä olevaa pientä painiketta taaksepäin ja kiertämällä sitten pallovispilää myötäpäivään. Laske tai työnnä lämpötila-anturi kohteeseen, jonka lämpötila halutaan mitata. Lämpötila on luettavissa näytöltä muutaman sekunnin kuluttua. Huomaa, että keittiölämpömittaria ei voi käyttää uunissa, koska näyttöyksikkö ei kestä korkeita lämpötiloja. Tärkeää! Pallovispilää/lämpömittaria ei saa käyttää mikroaaltouunissa. Lämpötila-anturi on terävä, joten sitä tulee käsitellä varoen. Lämpömittaria ei saa käyttää ilmoitettujen lämpötilarajojen ( C) ulkopuolella _KK_UVN_1114.indd :54:15

17 Pallovispilä kestää enintään 220 C:n lämpötiloja. Taukotoiminto Jos haluat lukita lämpötilan näytössä tilapäisesti voidaksesi lukea sen helposti, paina lyhyesti virtakytkintä. Tällöin näytössä näkyy lämpötilan vieressä Hold. Kun painat virtakytkintä uudelleen, lämpötilan mittaus aloitetaan uudestaan. Varoitusilmaisimet Jos lämpötila on alle -50 C, näytössä näkyy LLL, ja jos lämpötila on yli 200 C, näytössä näkyy HHH. Lämpötilan mittaus kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin 45 minuutin kuluttua. Paristojen vaihtaminen Kun näytössä näkyy LO, on aika vaihtaa paristo. Irrota paristotilan kansi ja poista sitten käytetty paristo. Aseta uusi 1,5 V:n AAA-paristo paristotilaan siellä olevien merkintöjen mukaisesti ja aseta sen jälkeen paristotilan kansi takaisin paikalleen. Puhdistus Poista paristo aina ennen laitteen puhdistusta. Irrota pallovispilä työntämällä näyttöyksikön alaosassa olevaa painiketta taaksepäin ja kiertämällä pallovispilää myötäpäivään (katso kuva). Pallovispilä voidaan pestä käsin tai astianpesukoneen yläkorissa. Puhdista sen jälkeen lämpötila-anturi esimerkiksi pesusienen avulla. Näyttöyksikköä ja lämpötila-anturia ei saa pestä astianpesukoneessa. HUOM.! Älä aseta pallovispilää/lämpömittaria käytön jälkeen tiskialtaaseen tai vedellä täytettyyn astiaan, jotta näyttöyksikköön ei pääse vettä. Huomaa, että pallovispilä on puhdistettava heti käytön jälkeen, jos se on ollut kosketuksissa rasvaan, värikkäisiin mausteisiin, viinietikkaan tai värjättyihin elintarvikkeisiin. Vältä kosketusta happojen, kuten sitrusmehujen, kanssa. Paristojen hävittämistä koskevat ympäristönäkökohdat Paristoja hävitettäessä on tärkeää ajatella ympäristöä. Älä koskaan hävitä käytettyjä paristoja kotitalousjätteiden mukana vaan vie ne asianmukaiseen keräyspisteeseen. Paristot on aina poistettava ennen laitteen hävittämistä. Varmista myös, etteivät paristot ole liian vanhoja tai heikkoja, koska niistä voi tällöin vuotaa happoa. Tarkista paristoihin merkitty viimeinen käyttöpäivä ja poista yli-ikäiset paristot _KK_UVN_1114.indd :54:15

18 Käytetyn laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen. Takuu Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 4778, kpl 1,5 V:n AAA-paristoa Lämpötilan mittaustarkkuus +/- 3 C Automaattinen virrankatkaisu noin 45 minuutin kuluttua. Oikeus muutoksiin pidätetään _KK_UVN_1114.indd :54:15

19 Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use and save it for future use. 2. Never immerse the display unit in water or any other liquid. If it gets wet, wipe it dry immediately, as liquid contains minerals that may make the electronic parts corrode or damage the electronics of the appliance. 3. This appliance can be used by children aged 8 years and over and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety and they understand the hazards involved. 4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 5. Cleaning and maintenance shall not be made by children, unless they are over the age of 8 and supervised. 6. Position the appliance and the cord out of the reach of children under the age of Never position the appliance direct on hotplates, open fire or the like. 8. The appliance should only be used under supervision. 9. The appliance is not for outdoor use. 10. Do not use the appliance if it has been dropped on the floor or shows visible signs of damage _KK_UVN_1114.indd :54:15

20 11. The battery should be removed from the appliance before you dispose of the appliance. 12. In case of a battery leakage, avoid any contact with your skin and dispose of the battery in accordance with current legislation. 13. The appliance is only for domestic use. 14. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages as a consequence of the above to the product are not covered by the warranty. You are welcome to visit our website for inspiration and further information about our products. Before use The temperature unit is from the factory set to be shown in Celsius ( C). If you want to change to Fahrenheit, remove the battery cover on the display unit and push the button in the battery compartment to F. Insertion of battery Remove the battery cover at the display unit and insert one 1.5V AAA battery in the battery compartment. Make sure that the + and the poles of the battery are positioned correctly. Balloon whisk with measurement of temperature Press the on/off button at the upper part of the whisk until the display goes on. The actual temperature is displayed. Lower the whisk into the bowl. Be careful not to press the whisk, as the temperature needle may scratch the bowl. After a few seconds you can read the temperature on the display. Kitchen thermometer Remove the whisk by pushing the small button on the display unit backwards and then turn the balloon whisk clockwise. Lower, or insert the temperature needle into the object where you want to measure the temperature. After a few seconds you can read the temperature on the display. Please note that the kitchen thermometer cannot be used in an oven, as the display unit does not withstand high temperatures _KK_UVN_1114.indd :54:15

21 Important! Do not use the balloon whisk/the thermometer in a microwave oven. The temperature needle is sharp, so please handle it carefully. Do not use the thermometer above/under the temperature limits (-50 to 200 C). The balloon whisk takes temperatures up to 220 C. Pause If you temporarily want to lock the temperature on the display in a simple way, just press shortly the on/off button, and Hold will be displayed next to the temperature. Press the on/off button again and the temperature measuring will be reactivated. Indicators of warning If the temperature is below -50 C, LLL will be displayed, and if the temperature exceeds 200 C, HHH will be displayed. The measuring of temperature stops automatically after about 45 minutes. Changing of battery When LO is displayed it is time to change the battery. Remove the battery cover and take out the used battery. Insert a new 1.5V AAA battery as per the instructions in the battery housing and put back on the battery cover. Cleaning Always remove the battery before cleaning. Remove the balloon whisk by pushing the button at the lower part of the display unit backwards and turn the balloon whisk clockwise (see illustration). Wash the balloon whisk by hand or in the upper basket of a dishwasher. Next, clean the temperature needle by using e.g. a sponge. Never clean the display unit and the temperature needle in a dishwasher. NOTE! Never put the balloon whisk/the thermometer in the sink or in a bowl with water after use, as water may penetrate into the display unit. Note that the balloon whisk should be cleaned immediately after contact with fat, coloured spices, vinegar and coloured food. Avoid contact with acid such as citrus juice _KK_UVN_1114.indd :54:15

22 Environmental considerations when disposing of batteries When you change batteries it is essential to take the environment into consideration. Used batteries must never be disposed of with domestic garbage. Used batteries must be returned to one of the authorized collection points. Remove the batteries before disposal of the appliance. Also take care that the batteries have not expired or become worn-out since there may then be a risk that the batteries will leak acid. Check the validity date printed on the batteries and remove the batteries before they get too old. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment are collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Warranty according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash receipt with purchase date. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel Technical data OBH Nordica 4778, unit 1.5V AAA battery Temperature tolerance +/- 3 C Automatic switch off after about 45 minutes. These instructions are subject to alterations or improvements _KK_UVN_1114.indd :54:16

23 4778_KK_UVN_1114.indd :54:16

24 SE/KK/4778_4779/ _KK_UVN_1114.indd :54:17

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43

6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43 6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings //

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Wellness neck massage // neck massage // Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Detachable elastic ribbon // Battery operated 2 x AA batteries // Type 6036 1 Brugsanvisning

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Wellness. nova light // personal scale // Type 6243. 100 g increments // Max 180 kg // Magic lens with red LED digits //

Wellness. nova light // personal scale // Type 6243. 100 g increments // Max 180 kg // Magic lens with red LED digits // Wellness nova light // personal scale // Magic lens with red LED digits // 100 g increments // Max 180 kg // Slim design (height: 25mm) // Low battery and overload indicator // Instant on function // Type

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 4:24:26 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14

Læs mere

6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58

6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58 6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

9837_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 15:13:50

9837_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 15:13:50 9837_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 15:13:50 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-16 Instructions

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks //

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks // Kitchen power mix 200 // handmixer // 200 W 5 Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // Easy to store // Chromed beaters and hooks // Type 6768 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

attraxion nose trimmer Type 5509 Washable Interchangeable trimming heads Storage stand

attraxion nose trimmer Type 5509 Washable Interchangeable trimming heads Storage stand attraxion nose trimmer Interchangeable trimming heads Washable Light Storage stand Type 5509 Brugsanvisning - dansk side...3-5 Bruksanvisning - svenska sida...6-8 Bruksanvisning - norsk side... 9-11 Käyttöohjeet

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37

6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37 6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-20 Instruction

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30

9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30 9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 4-7 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-19 Instruction manual - english... page 20-23 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 1 3568_ES_UVN_020513.indd 1 5/2/2013 10:13:33 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk... side

Læs mere

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm //

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm // Kitchen saturn steel saturn white // kitchen scale // 3 Height only 22 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres // On/off Easy button to clean // //

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 85 CM

AIRLINE TOWER FAN 85 CM AIRLINE TOWER FAN 85 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

5.0. Kitchen. attraction // kitchen scale // LCD. Type 9807. Capacity 5 kgs 1 g increment // Ultra slim 17 mm // Glass platform // On/off button //

5.0. Kitchen. attraction // kitchen scale // LCD. Type 9807. Capacity 5 kgs 1 g increment // Ultra slim 17 mm // Glass platform // On/off button // Kitchen attraction // kitchen scale // 5.0 Ultra slim 17 mm // Capacity 5 kgs 1 g increment // Glass platform // LCD Tare Function // On/off button // Large LCD display // Type 9807 9807_CS_UVN_161213.indd

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Wellness. flexi massager // massager // Type 6070. 2 massage settings // Cordless // Colour indicator // Resilient massage head // Rechargeable //

Wellness. flexi massager // massager // Type 6070. 2 massage settings // Cordless // Colour indicator // Resilient massage head // Rechargeable // Wellness flexi massager // massager // 2 massage settings // Cordless // Rechargeable // Colour indicator // Resilient massage head // Type 6070 6070_PC_0308.indd 1 2008-05-08 10:11:13 Brugsanvisning -

Læs mere

Wellness. nova light BMI // personal scale // Type 6244. Instant on function // Calculates BMI // LCD digits // Max 180 kg //

Wellness. nova light BMI // personal scale // Type 6244. Instant on function // Calculates BMI // LCD digits // Max 180 kg // Wellness nova light BMI // personal scale // Calculates BMI // LCD digits // Max 180 kg // Slim design (height: 25mm) // Low battery and overload indicator // Instant on function // Type 6244 Brugsanvisning

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 6719_IDV_UVN_310713.indd 1 8/15/2013 11:19:48 AM

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

NOSE TRIMMER. Nosehairtrimmer - type 5508

NOSE TRIMMER. Nosehairtrimmer - type 5508 NOSE TRIMMER Nosehairtrimmer - type 5508 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica Næsehårstrimmer

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 3098_LA_1110.indd 1 2010-11-23 10:40:48 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere