KLAGESAGSREGISTERING 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGESAGSREGISTERING 2015"

Transkript

1 KLAGESAGSREGISTERING Rapportering til Borgerrepræsentationen på status for klagesagsregistering i Økonomiforvaltningen og de øvrige forvaltninger i Københavns Kommune. Borgerrepræsentationen besluttede den 19. juni 2013 at pålægge forvaltningerne i Københavns Kommune senest i marts 2014 og herefter én gang årligt at afrapportere status til Borgerrepræsentationen vedrørende forvaltningernes allerede indmeldte og eventuelt justerede fokuspunkter for forbedret sagsbehandling og borgerbetjening, herunder at fremlægge en statistik for klagesagsregistrering. Seneste afrapportering blev behandlet i Borgerrepræsentationen den 17. juni Vedlagt er de enkelte forvaltningers afrapportering af forvaltningens klagesagsregistrering for 2015.

2 Klagesagsregistrering for 2015 Baggrund Som opfølgning på Borgerrådgiverens beretning for 2012 pålagde Borgerrepræsentationen forvaltningerne senest i marts 2014 og herefter én gang årligt at fremlægge statistik for klagesagsregistrering. Status for Økonomiforvaltningens klageregistrering Økonomiforvaltningen har i lighed med klagesagsregistreringen for 2014 inddelt klagerne i henholdsvis klager over formelle fejl (fx sagsbehandlingsfejl) og klager over materielle fejl (indholdsmæssige fejl, fx fejl i afgørelser). Der findes ikke automatisk genereret information om klagesagsregistrering i Økonomiforvaltningen. Borgerrepræsentationens Sekretariat foretager derfor forud for afrapporteringen en høring af alle Økonomiforvaltningens enheder om modtagne klager i 2015, herunder hvorvidt der er tale om en klage over en formel fejl eller en materiel fejl. I perioden for 1. januar 2015 til 31. december 2015 er der modtaget 1 klage i Økonomiforvaltningen, som vedrører forvaltningen selv. Klagen vedrørte den materielle afgørelse i forbindelse med anmodning om aktindsigt truffet i Afgørelsen om delvist afslag på aktindsigt i interne og sagsforberedende mails blev indbragt for Statsforvaltningen, der gav Økonomiforvaltningen medhold i det delvise afslag på aktindsigt. Henset til det meget lave antal af klager modtaget i Økonomiforvaltningen for 2015, finder Økonomiforvaltningen i lighed med klagesagsregistreringen for 2014, hvor der var registreret 2 klager således ikke anledning til at iværksætte initiativer på området og ej heller på nuværende tidspunkt at indmelde en procentsats for nedbringelse af klager for denne del af forvaltningen. Side 2 af 14

3 Status for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens klageregistrering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har siden juli 2007 systematisk foretaget en registrering af de klager, forvaltningen har modtaget. Forvaltningen fører statistik over antallet af modtagne klager, hvad klagen omhandler og andelen af klager, hvor klageren får medhold. Klagestatistikken indgår i forvaltningens administrationsrapporter og uddrag om klagestatistik fra seneste administrationsrapport for 4. kvartal 2015 svarende til året vedlægges (bilag 1). Administrationsrapporten er en del af forvaltningens ledelsesinformation til brug for opfølgning på politiske og administrative mål for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens opgaveportefølje. Derudover indeholder rapporten enkelte andre nøgletal, som viser udviklingen på områder med politisk fokus. Derudover modtager Borgerrådgiveren kvartalsvis orientering om indhold og udfald af modtagne klager, som kan danne grundlag for, at han eventuelt tager sagen op til nærmere undersøgelse. Som det ses af bilag 1, har forvaltningen i 2015 færdigbehandlet 123 klagesager, hvilket svarer til 3,5 klagesager per 1000 brugere i forvaltningen. Antallet af klagesager er faldet i forhold til året før (hvor det var 4,5 klager per 1000 brugere). Der er reelt tale om 37 færre klagesager. Mål for nedbringelse af antallet af klager Forvaltningen fastsatte i forbindelse med afrapporteringen i 2013 et mål om, at det samlede antal af klager i forvaltningen skal vedblive at være under 1% (svarende til max 10 klager pr brugere). Forvaltningen monitorerer derfor antallet af klager indenfor de enkelte områder med henblik på afdækning af mulige behov for særlige tiltag til nedbringelse af antallet. Målet blev fastsat henset til, at andelen af klager på forvaltningens område var overordentligt lavt (0,67 %), at andelen af klager siden klageregistreringen begyndte i 2007 vedvarende har ligget under 1 %, at antallet af klager er så lavt, at udsving i antallet af registrerede klager er forbundet med stor statistisk usikkerhed, at forvaltningen vedvarende monitorerer antallet af klager med henblik på behov for særlige tiltag, og at forvaltningen løbende gør en særlig indsats gennem undervisning mm. for at forebygge utilfredshed hos borgerne og heraf følgende klager. Ved fastsættelsen af målet indgik i øvrigt det forhold, at Borgerrådgiveren i sin udtalelse af 18. februar 2013, der blev behandlet på møde i Økonomiudvalget den 11. april 2013 vedrørende forvaltningernes status på arbejdet med at forbedre sagsbehandlingen bl.a. anbefalede, at udvise varsomhed med at lægge overdreven vægt på antallet af klager som målestok for kvaliteten af sagsbehandlingen. Side 3 af 14

4 Som det ses af bilag 1 er forvaltningens mål fortsat opfyldt og forvaltningen har hidtil ikke fundet grundlag for at ændre målet. Fremtidige måltal for andel af klager Som led i den samlede indsats for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune godkendte Økonomiudvalget på møde den 26. april 2016, at de stående udvalg henholdsvis de enkelte forvaltninger inden for hver deres område i relevant omfang identificerer de sagsområder, hvor det er relevant at opstille måltal for andelen af klager i forhold til den samlede sagsmængde samt underretter Borgerrådgiveren herom med henblik på, at de kan indgå i Borgerrådgiverens årsberetning. Det fremgik endvidere af Økonomiforvaltningens indstilling til Økonomiudvalget, at forvaltningerne til brug for identificering af relevante sagsområder under henvisning til Borgerrepræsentationens beslutning den 17. juni 2015 om bedre sagsbehandling og ledelsesinformation kan udpege kriterier for identificeringen af de relevante sagsområder. Der vil f.eks. kunne være tale om en sagstypes økonomiske betydning for borgeren og/eller kommunen, sager med særlige hensyn og retskrav for borgerne, stort antal klager i forhold til sagsmængden. Udvælgelseskriterierne indgår i givet fald i underretningen til Borgerrådgiveren og Økonomiudvalget får hermed i overensstemmelse med den kommunale styrelseslov 18, stk. 2, indseende heri i forbindelse med udvalgets erklæring forud for Borgerrepræsentationens årlige opfølgning på Borgerrådgiverens beretning. Tabellen indeholder nøgletal for klager i Sundheds- og Omsorgsforvalningen. Tabel 1 Klager Tabellen viser antallet af færdigbehandlede klagesager i 2015 fordelt på udfald af klagesagerne og klagetemaer. Antallet af klagesager bliver holdt op imod antal borgere, der modtager hjælp fra forvaltningen i kvartalet. En klagesag registreres i det kvartal, hvor klagen er indkommet. Driftsansvarlig: Juridisk Afdeling AMA BIN IBØ VBH VKV Centrale Procentfor centre/funktioi alt deling 2014 ner Antal færdigbehandlede klagesager i alt % 160 Antal klagesager per modtagere i SUF 4,5 2,7 1,8 1,7 1,8 n/a 3,5 n/a 4.5 Udfald af klagesagerne Ikke medhold Medhold Andet I alt Andel af klager med medhold Klagetemaer Afgørelse Praktisk udførelse Personalets adfærd Andet % % % % % 33% 36% 36% 36% 3% 27% 43% % % % % 26 Side 4 af 14

5 I alt % 234 Kilde: Juridisk afdeling, KOS, VI, omsorgstandplejen & indberetninger fra lokalområdekontorerne Note: En klagesag kan indeholde flere klagetemaer. Eksempelvis kan der klages over både praktisk udførelse og personalets adfærd i den samme klagesag. Derfor er antallet af klagetemaer højere end antallet af klagesager. Medhold i udfald af klagesager dækker over, at mindst ét af klagetemaerne enten har fået delvis medhold eller fuldt medhold. Andet dækker blandt andet over, at borger kan være død, eller at borger har trukket klagen tilbage. Note: Klager, der er afrapporteret frem til er medtaget. Side 5 af 14

6 Status for Socialforvaltningens klageregistrering Socialforvaltningen registrerer borgerklager over afgørelsernes materielle indhold (realitetsklager) og overden formelledel af sagsbehandlingen (formalitet sklager)i forvaltningens elektroniske Erindringssystem. Socialforvaltningen modtog i 2015 i alt realitetsklager (klager over selve afgørelsen). I 2014 var der tale om realitetsklager, dvs. en nedgang fra 2014 til 2015 på ca. 17 pct. Socialforvaltningen modtog i 2015 i alt 454 formalitetsklager (klager over selve sagsbehandlingen). I 2014 var der tale om 598 formalitetsklager, dvs. en nedgang fra 2014 til 2015 på ca. 24,1 pct. Socialudvalget har den 20. april 2016 taget Socialforvaltningens statistik over klagesager for 2015 til efterretning. Socialforvaltningen arbejder via metoden Styrket borgerkontakt på, at borgerne oplever sagsbehandlingen og borgerbetjeningen som meningsfuld, imødekommende og respektfuld både i telefonen og ved fremmøde. Det kan fx være når borgerne henvender sig for at få uddybet breve og afgørelser. Styrket borgerkontakt bruges forebyggende i kontakten med borgere, der enten har indgivet en klage eller forventes at indgive en klage. Der anvendes teknikker fra mægling og mediation, hvor fokus er på åbne spørgsmål, der undersøger de bagvedliggende behov hos borgeren. Bilag 1 til Socialudvalgets behandling af indstilling om Socialudvalget orienteres om antallet af klagesager for ( ) er vedhæftet denne indstilling som bilag 2. Side 6 af 14

7 Status på klageregistrering i Teknik- og Miljøforvaltningen I forbindelse med behandlingen af Borgerrådgiverens beretning for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen, at alle forvaltninger årligt skulle afrapportere status på fokuspunkter for at forbedre sagsbehandling, borgerbetjening samt status på antal klager til Økonomiforvaltningen med henblik på en samlet forelæggelse for Borgerrepræsentationen. I forbindelse med Borgerrepræsentationens behandling af Borgerrådgiverens beretning for 2014 den 17. juni 2015, blev afrapporteringsforpligtelsen i forhold til fokuspunkter afskaffet. Der skal forsat afrapporteres på antallet af klagesager og denne afrapportering findes længere nede. Afskaffelse af afrapportering på fokuspunkter vedrørende bedre sagsbehandling og bedre borgerbetjening Afskaffelsen af afrapporteringen af fokuspunkter skal ses i lyset af, at Borgerrepræsentationen den 12. december 2013 igangsatte et analysearbejde på tværs af forvaltningerne med henblik på at undersøge forudsætninger og muligheder for automatisk genereret tværgående ledelsesinformation, som kan danne grundlag for at opstille mål og fastsætte måltal for sagsbehandlingen. Status på analysearbejdet er, at Økonomiudvalget den 26. april behandlede en indstilling. Teknik- og Miljøforvaltningen har i den forbindelse afgivet et høringssvar og blandt andet givet udtryk for, at der i indstillingen bliver fokuseret for ensidigt på klager i stedet for at sikre kvalitet i sagsbehandlingen. Teknik- og Miljøforvaltningen stiller derfor spørgsmålstegn ved, om antallet af klager er det bedste mål for kvalitet. Teknik- og Miljøforvaltningen efterlyser en mere åben tilgang i indstillingen, så det bliver op til Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med Teknik- og Miljøudvalget at definere, hvad der er kvalitet, og hvordan det bedst måles. Det forventes, at forpligtelsen til at afrapportere antallet af klagesager afskaffes, når analysearbejdet er tilendebragt, og når der på forvaltningsniveau er skabt det fornødne fundament for kvalitetsudvikling af sagsbehandlingsområdet. Registrering af antal klager Teknik og Miljøforvaltningen har i 2015 registreret i alt klagesager, heraf er klagesager registreret i Center for Parkering. Center for parkering har dermed modtager 97,2 procent af det samlede antal klager i forvaltningen i Nedenfor er en oversigt over antal klager i Teknik- og Miljøforvaltningen uden klagerne til Center for Parkering Byens Anvendelse (BA) Byens Drift (BD) Byens Fysik (BF) Byens Udvikling (BU) TMF sekretariat TMF Stab Side 7 af 14

8 BA BD BF BU TMF Sekr. TMF Stab *Center for Parkerings klagesager (18.940) fremgår ikke af oversigten Klagerne i Byens Anvendelse omhandler primært klager på området Modtagelse af byggesager: klager: Egen boligs stand. Dette indebærer skimmelsvamp, faldefærdige bygninger, osv. - 8 klager: Myndighedsafgørelser. Klager vedrørende afgørelser truffet af kommunen klager: TMF s drift. Klager over forvaltningens opsyn, drift, osv klager: Andre parter. Klager vedr. naboer/restaurationer, mv. Klagerne i Byens Drift vedrører primært Kirkegårde. Herunder fremgår de største grupperinger: - 41 klager: TMF s drift. Klager over forvaltningens opsyn, drift, osv. - 4 klager: Myndighedsafgørelser. Klager vedrørende afgørelser truffet af kommunen. Klager i Byens Udvikling vedrører Almene boliger og Byplan syd, og de største grupperinger fremgår herunder. - 4 klager: Myndighedsafgørelser. Klager vedrørende afgørelser truffet af kommunen. - 8 klager: Andet/beboerhenvendelser Side 8 af 14

9 Status for Børne- og Ungeforvaltningens klageregistrering Børne- og Ungdomsforvaltningen rapporterer til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, jf. beslutning i BR i 2009 og senest i BUU den 27. august 2014 og BR den 17. juni 2015 på området vedr. klager over visitationen til specialskoler og specialinstitutioner. Ved beslutningen om specialreform 2.0 i 2009 (Tidlig indsats og inklusionspakken) var det forudsat, at antallet af klager til Klagenævnet for Specialundervisning skulle falde. Klager over visitation til specialskoler og specialinstitutioner er en indikator for brugertilfredshed, men også for om serviceniveauet er i overensstemmelse med lovgivningen. Antallet af klager over visitationens udfald til Klagenævnet for Specialundervisning opgøres årligt. Oversigt over antallet klager på dette område viser en positiv udvikling, hvor antallet af klager har været stærkt faldende og nu ser ud til at have stabiliseret sig på, hvad forvaltningen mener, er et tilfredsstillende lavt leje. Målsætningen er derfor fremadrettet, at fastholde dette niveau. 2009/ / / / / / / Antal klager Medhold forældre besluttet af Klagenævnet for Specialundervisning Der er flere forklaringer på den positive udvikling indenfor antallet af klager. Der gøres en aktiv indsats for at forventningsafstemme mellem forældre, skole og forvaltning. Dette betyder i praksis, at det er vigtigt, at forældrene ikke stilles et særligt tilbud i udsigt af skolen eller området, som forvaltningen ikke visiterer til. En sådan situation vil ofte resultere i en klage. Herudover er samarbejdet styrket i forhold til at have en alternativ plan for barnet klar, såfremt der gives afslag på indstilling om visitation til specialundervisningstilbud. Side 9 af 14

10 Oversigt over henvisninger, optag, afslag og klager i forbindelse med visitation til specialundervisning. Tabel 1. Antal klager over visitation til specialundervisning Skoleår Antal indstil linger Antal optag i alt Antal afslag i alt Antal optag ne pr børn Antal klager 2009/ / , / , /2013* , /2014* , / , / , Medhold forældre besluttet af Klagenævnet for Specialunder visning *Fra skoleåret 2012/2013 etableredes fælles visitation, hvilket betyder, at de elever, der tidligere blev visiteret direkte via områderne (elever med lettere generelle indlæringsvanskeligheder og indskolingsklasser) nu visiteres i Fagligt Center. I tallene fra før 2012/2013 indgår således ikke elever visiteret via områderne. *I forbindelse med etableringen af den fælles visitation indførtes endvidere en mere finmasket registrering af, hvad der sker med de indkomne indstillinger. Det betyder, at der blandt de indkomne indstillinger er tilfælde, hvor fx indstillingen bliver trukket tilbage, barnet får skoleudsættelse. Disse kategorier er ikke vist i tabellen, og det medfører, at optag + afslag ikke er lig med antal indstillinger som i de foregående år. Side 10 af 14

11 Kultur- og Fritidsforvaltningens klagesagsregistrering I Kultur-og Fritidsforvaltningen var der i 2015 i alt 510 klager. Klagerne opgøres i realitetsklager, formalitetsklager, kombinationsklager, generelle samt politiske beklagelser og aktindsigter. Der er syv enheder, der melder deres klager ind til Sekretariat og Presse. De syv enheder er Tillæg 65+, Huslejenævnet, Betaling og Kontrol, Folkeregistret, Borgerservice, Rådhusoplysningen og Kontaktcentret. Realitetsklager Realitetsklager er de klager, hvor der klages over den afgørelse/beslutning, der er blevet truffet i en konkret sag, og som berører den/de borgere, afgørelsen/beslutningen vedrører. Formalitetsklager Formalitetsklager er de klager, hvor der klages over proces dvs. de omkringliggende omstændigheder for en sag, eksempelvis sagsbehandlingstiden (ventetid, manglende svar, manglende klagevejledning eller andet), personalets opførsel/adfærd, udførelsen af praktiske opgaver. Kombinationsklager Kombinationsklager er de klager, hvor der i samme henvendelse klages over en sags proces og selve afgørelsen/beslutningen i en sag dvs. klager, hvor der både klages over det formelle indhold og sagens materielle indhold. Beklagelser Generelle beklagelser er de henvendelser, som ikke har en direkte forbindelse til en konkret sag, men som eksempelvis adresserer ekspeditionstid ved sagsbehandlingsskranker, personales adfærd, informations-niveau, telefonbetjening, organisering og lignende. Beklagelser over politiske afgørelser. Det kan både være en henvendelse, der angår en politisk beslutning, som endnu ikke er blevet effektueret, og det kan være en henvendelse, der angår virkningerne af en politisk beslutning, som allerede er ført ud i livet. Aktindsigtssager Aktindsigtssager er medtaget som en selvstændig kategori i registreringen, da forvaltningen derved får overblik over antallet af anmodninger om aktindsigt, og kan få en indikation af forbrugte ressourcer, der er medgået til at besvare aktindsigtsanmodninger. Tabel. 1 Fordeling af klagetyper Realitetsklager 290 Formalitetsklager 56 Kombination 20 Aktindsigt 65 Beklagelse 79 Total 510 Side 11 af 14

12 Tabel 2. Fordeling per enhed Betaling og Kontrol 50 Sekretariat og Presse 132 Huslejenævn 174 Tillæg Folkeregistret 22 Borgerservice 1 Kontaktcentret 12 Rådhusoplysningen 0 Total Klager i KFF sammenholdt med 2014 Der er overordnet set sket et fald i antallet af klager på 32 % fra 2014 til 2015, da der i alt var 673 indberetninger af klager i Side 12 af 14

13 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens klagesagsregistrering I forbindelse med Borgerrådgiverens Beretning for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 at pålægge forvaltningerne at fremlægge en årlig statistik for klagesagsregistrering. Seneste afrapportering for 2014 blev behandlet i Borgerrepræsentationen den 17. juni Dette er Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens klagestatistik for Med strategien "Vision Vækst gennem job og uddannelse" har forvaltningen fastsat mål for nedbringelse af antallet af klagesager og andelen af klagesager, hvor borgeren får medhold i sin klage. For at nå målet iværksatte forvaltningen en strategi for nedbringelse af klagesager, som blev godkendt af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 18. august Et helt centralt element i strategien er at skabe mere fokus på kvalitet i sagsbehandlingen gennem månedlig systematisk ledelsesinformation og dialog om de konkrete klagesager. Dette gør ledelsen i stand til at handle proaktivt, sikre læring og dermed en bedre kvalitet i sagsbehandlingen. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres hvert kvartal om udviklingen i antallet af klagesager via forvaltningens resultatstatus. I tabel 1 nedenfor er angivet antallet af klagesager i 2015 sammenholdt med forvaltningens mål. Det fremgår heraf, at forvaltningen har nået målet for 2015, og at antallet af klagesager er nedbragt væsentligt mere end forudsat med målet for 2015 i forvaltningens Vision Tabel 1 Antal klagesager sammenholdt med mål for 2015 Klagetype Mål for 2015 Antal klager i 2015 Formalitetsklager (klager over sagsbehandlingen) Realitetsklager (klager over sagsbehandlingen) I alt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens mål for 2015 var at nedbringe antallet af realitetsklager med 3 % og antallet af formalitetsklager med 20 % i forhold til Det fremgår af figur 1 nedenfor, at antallet af realitetsklager er nedbragt fra i 2013 til i Dette er klagesager ud over det fastsatte måltal for I alt er antallet af realitetsklager nedbragt med 36 % fra 2013 til Antallet af formalitetsklager er nedbragt fra i 2013 til 711 i Dette er 194 klagesager ud over det fastsatte måltal for I alt er antallet af formalitetsklager nedbragt med 36 % fra 2013 til Side 13 af 14

14 Figur 1 Udvikling i antallet af klagesager i perioden Formalitetsklager Realitetsklager Side 14 af 14

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016):

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): Fagforvaltningernes høringssvar Indhold 1. høringsrunde... 1

Læs mere

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012 Socialforvaltningen Adm. Direktør Til BR-Sekretariatet Dato Sagsnr. 2014-0011537 Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Læs mere

KLAGESAGSREGISTRERING

KLAGESAGSREGISTRERING STATUS FOR KLAGESAGSREGISTRERING (2013-42189) KLAGESAGSREGISTRERING -FOR ØKONOMIUDVALGETS OG DE STÅENDE UDVALGS OMRÅDER Borgerrepræsentationen har den 20. juni 2012 i forbindelse med behandling af Borgerrådgiverens

Læs mere

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservice Direktionen Sendt pr. mail til: Merete.Andersen2@okf.kk.dk 08-02-2013 Sagsnr. 2012-166201 Dokumentnr. 2013-93274 Økonomiforvaltningen/Københavns

Læs mere

KLAGESAGSREGISTRERING

KLAGESAGSREGISTRERING Statusrapportering til Borgerrepræsentationen på Borgerrådgiverens Beretning 2012 KLAGESAGSREGISTRERING - FOR ØKONOMIUDVALGET OG DE FORVALTNINGERS OMRÅDER Borgerrepræsentationen besluttede den 19. juni

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011

Kultur- og Fritidsforvaltningens status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011 Borgerrådgiveren Kultur- og Fritidsforvaltningen Direktionen Sendt pr. mail til: klvoll@kff.kk.dk Kultur- og Fritidsforvaltningens status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

Notat om én indgang til klager over kommunen

Notat om én indgang til klager over kommunen KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Borgerrådgiverudvalget Notat om én indgang til klager over kommunen 11-12-2017 Sagsnr. 2017-0296543 Dokumentnr. 2017-0296543-1 Resumé Borgerrådgiveren har foreslået at erstatte

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget

Til Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notatet vedrører 1. måling af en registrering foretaget i såvel Teknikog Miljøforvaltningen som i de øvrige 6 forvaltninger

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Fakta om klagesager i BIF

Fakta om klagesager i BIF Indledning I fakta om klagesager illustreres udviklingen i antallet af klager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen både i forhold til specifikke lovområder for København og en mere generel sammenligning

Læs mere

Forvaltningernes obligatoriske kurser inden for god sagsbehandling

Forvaltningernes obligatoriske kurser inden for god sagsbehandling KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Høringsregler i kommunens syv forvaltninger

Høringsregler i kommunens syv forvaltninger Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Borgerrådgiverens beretning 2017 Indholdsfortegnelse Forord...3 Organisering...3 Hvad kan borgerrådgiveren...3 Hvad kan borgerrådgiveren ikke...3 Hvem kan klage...4 Ressourceforbrug...4 Hvordan behandles

Læs mere

Behandling og afrapportering af klager på sundheds- og omsorgsområdet

Behandling og afrapportering af klager på sundheds- og omsorgsområdet Notat 13. maj 2013 Sagsbeh: leem02/clja01 Dok.nr.: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på sundheds- og omsorgsområdet 1. Baggrund Sundheds-

Læs mere

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. En borger klagede til ombudsmanden over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. 9.

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen Adm. direktør Hjalte Aaberg Rådhuset. Sagsnr København V

Teknik- og Miljøforvaltningen Adm. direktør Hjalte Aaberg Rådhuset. Sagsnr København V Borgerrådgiveren Teknik- og Miljøforvaltningen 06-02-2009 Adm. direktør Hjalte Aaberg Rådhuset Sagsnr. 1599 København V 2008-149573 Sendt pr. e-mail: TMF@tmf.kk.dk (cc: TMF-trafik@tmf.kk.dk) Vedrørende

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2015

Borgerrådgiverens beretning 2015 Borgerrådgiverens beretning 2015 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organisering... 3 Hvad kan borgerrådgiveren... 4 Hvad kan borgerrådgiveren ikke... 4 Hvem kan klage... 4 Ressourceforbrug... 5 Hvordan

Læs mere

Klar RET MARTS Borgerrådgiverens guide om det gode klagesvar VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF

Klar RET MARTS Borgerrådgiverens guide om det gode klagesvar VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF 23 MARTS 2019 Klar RET Borgerrådgiverens guide om det gode klagesvar Klagesvar, der lever op til kommunens værdigrundlag og principperne for god forvaltningsskik, vil almindeligvis efterlade borgerne med

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2018

Borgerrådgiverens beretning 2018 Borgerrådgiverens beretning 2018 Indholdsfortegnelse Forord...3 Organisering...3 Hvad kan borgerrådgiveren...3 Hvad kan borgerrådgiveren ikke...4 Hvem kan klage...4 Ressourceforbrug...4 Hvordan behandles

Læs mere

Statistik for 2., 3. og 4. kvartal 2017

Statistik for 2., 3. og 4. kvartal 2017 Statistik for 2., 3. og 4. kvartal 2017 Borgerrådgiveren modtager skriftlige, personlige og telefoniske henvendelser fra borgerne i Københavns Kommune og er dagligt i kontakt med forvaltningernes medarbejdere

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Bekymring for spredning af personoplysninger internt i kommunen Borger efterlyser, at kommunens tilbagemeldingsgaranti efterleves i praksis

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 215 1-3-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (29-215) Tallene fra 29-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for 214 er opgjort

Læs mere

Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København.

Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København. Borgerrådgiveren Til Socialforvaltningen Brev sendt d.d. til: SOFFaellespost@sof.kk.dk; SOF_juridisk_enhed@sof.kk.dk; Anette.Laigaard@sof.kk.dk; 03-07-2014 Sagsnr. 2014-0057632 Dokumentnr. 2014-0057632-12

Læs mere

8. juni Sagsnr Cover til bilag: Introduktion til klagesagsområdet. Dokumentnr

8. juni Sagsnr Cover til bilag: Introduktion til klagesagsområdet. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT 8. juni 2018 Cover til bilag: Introduktion til klagesagsområdet I forbindelse

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011 Borgerrådgiveren Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Direktionen Sendt pr. mail til: suf@suf.kk.dk DH55@suf.kk.dk ST53@suf.kk.dk 24-01-2013 Sagsnr. 2012-166201 Dokumentnr. 2013-34677 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

BORGERRÅDGIVERUDVALGET

BORGERRÅDGIVERUDVALGET INDSTILLING 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. BOR 17/2012 1 2. Meddelelser fra formanden J.nr. BOR 18/2012 2 3. Borgerrådgiverens status J.nr. BOR 19/2012 Mundtlig status Borgerrådgiveren giver løbende

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2016

Borgerrådgiverens beretning 2016 Borgerrådgiverens beretning 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Organisering...3 Hvad kan borgerrådgiveren...4 Hvad kan borgerrådgiveren ikke...4 Hvem kan klage...4 Ressourceforbrug...4 Hvordan behandles

Læs mere

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER VEDTÆGT FOR S BORGERRÅDGIVER Kapitel I Generelt om borgerrådgiverfunktionen i Tårnby Kommune 1. Tårnby Kommunes borgerrådgiverfunktion er etableret med hjemmel i Lov om kommunernes styrelse 65 e. Stk.

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER

Læs mere

Klager, der modtages fra borgere, opdeles generelt i to hovedtyper og kategoriseres på samme måde i alle forvaltningsområder:

Klager, der modtages fra borgere, opdeles generelt i to hovedtyper og kategoriseres på samme måde i alle forvaltningsområder: NOTAT 30. april 2014 Sagsbehandler: zedo01 Dok.nr.: 2014/0004439-3 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE BORGERRÅDGIVER I RINGSTED KOMMUNE

FUNKTIONSBESKRIVELSE BORGERRÅDGIVER I RINGSTED KOMMUNE FUNKTIONSBESKRIVELSE BORGERRÅDGIVER I RINGSTED KOMMUNE Indholdsfortegnelse Borgerrådgiverens funktion...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Hjælpe og vejlede borgerne der

Læs mere

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen

Læs mere

FOKUSPUNKTER. Statusrapportering til Borgerrepræsentationen på Borgerrådgiverens Beretning 2012

FOKUSPUNKTER. Statusrapportering til Borgerrepræsentationen på Borgerrådgiverens Beretning 2012 Statusrapportering til Borgerrepræsentationen på Borgerrådgiverens Beretning 2012 FOKUSPUNKTER - FOR ØKONOMIUDVALGET OG DE ØVRIGE FORVALTNINGERS OMRÅDER Borgerrepræsentationen besluttede den 19. juni 2013

Læs mere

Rammer og retningslinjer for Borgerrådgiveren

Rammer og retningslinjer for Borgerrådgiveren Rammer og retningslinjer for Borgerrådgiveren Borgerrådgiverens bemyndigelse, kompetence og opgaver Borgerrådgiveren er ansvarlig for at overvåge og sikre god og korrekt service over for borgerne i overensstemmelse

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 3. maj 2012:

Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 3. maj 2012: BESLUTNINGSPROTOKOL 1. Godkendelse af dagsorden Fraværende Susan Hedlund som varslet. Jakob Næsager som varslet. Margrethe Wivel mødte kl. 13.45 under behandlingen af dagsordenens punkt 3. J.nr. BOR 17/2012

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug). KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version

Læs mere

Notat til BOR om forvaltningernes tilbagemelding om hvad rapport om journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation har givet anledning til

Notat til BOR om forvaltningernes tilbagemelding om hvad rapport om journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation har givet anledning til KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren NOTAT 07-10-2014 Notat til BOR om forvaltningernes tilbagemelding om hvad rapport om journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation har givet anledning til Indledning

Læs mere

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77.

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk Opgørelse af afsluttede sager i Klagenævnet

Læs mere

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Generelle forhold Sønderborg Kommunes borgerrådgiverfunktion er forankret direkte under kommunaldirektøren, med reference

Læs mere

Orientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid

Orientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen, Koncernservice Center for Personalejura og HR Til Økonomiudvalget NOTAT Dato: 16. april 2018 Sagsnr. 2018-0115588 Orientering om status for forsøg med fleksibel

Læs mere

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening 28. september 2009 Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening har sammen med Megafon gennemført en undersøgelse om specialundervisning i perioden 25.-31.

Læs mere

REGULATIV FOR BORGERRÅDGIVEREN I GLADSAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR BORGERRÅDGIVEREN I GLADSAXE KOMMUNE GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 29. april 2015 REGULATIV FOR BORGERRÅDGIVEREN I GLADSAXE KOMMUNE 1. Generelt om Borgerrådgiveren i Gladsaxe Kommune Om Borgerrådgiverfunktionen 1.1. Gladsaxe Kommunes

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Uddybende statistik for henvendelser til Borger- og retssikkerhedschefen i 2017

Uddybende statistik for henvendelser til Borger- og retssikkerhedschefen i 2017 Notat Borger- og retssikkerhedschefen Juni 2018 Uddybende statistik for henvendelser til Borger- og retssikkerhedschefen i 2017 1. Indsigelser over sagsbehandlingen 1.1 Nye indsigelser I 2017 modtog SKAT

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Borgerrådgiverfunktion styrker borgernes retssikkerhed Manglende vejledning kan koste både borger og kommune dyrt Vellykket Målrettet Indsats

Læs mere

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G

PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G 0 6. 1 0. 2 0 1 5 Hvad er en borgerrådgiver i Lejre Kommune? Lejre Kommune har haft en borgerrådgiver ansat siden 1/5 2011. Forankring:

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 Baggrund Manglen på praktikpladser er fortsat en af de største udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet.

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt

Læs mere

Samlet varig ændring

Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Overdragelse af privat belysning Teknik- og Miljøforvaltningen skal

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

Status på Socialforvaltningens fokuspunkter som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011

Status på Socialforvaltningens fokuspunkter som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011 Socialforvaltningen Adm. Direktør Borgerrådgiveren Att: Borgerrådgiver Johan Busse Vester Voldgade 2 A 1552 København V 14. december 2012 Sagsnr. 2012-172057 Dokumentnr. 2012-1002790 Status på Socialforvaltningens

Læs mere

Information til Børne- og Ungdomsudvalget om børn med særlige behov i den almene folkeskole

Information til Børne- og Ungdomsudvalget om børn med særlige behov i den almene folkeskole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Information til Børne- og Ungdomsudvalget om børn med særlige behov i den almene folkeskole I forbindelse

Læs mere

Spørgsmål: I forlængelse af spørgsmål 100 fra undertegnede, skal jeg bede om en uddybning/forklaring

Spørgsmål: I forlængelse af spørgsmål 100 fra undertegnede, skal jeg bede om en uddybning/forklaring Koncern Praksis Driftsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok D Telefon 48 20 50 00 Direkte 48205200 Fax 48 20 54 99 Journal nr.: 12006888 Dato: 3. september 2012 Spørgsmål

Læs mere

Denne oversigt er specificeret for så vidt angår type af klage, og oversigten vedrørende arbejdsmarkedsområdet fremgår nedenfor under afsnit 3.

Denne oversigt er specificeret for så vidt angår type af klage, og oversigten vedrørende arbejdsmarkedsområdet fremgår nedenfor under afsnit 3. Notat 13. maj 2013 Sagsbeh: leem02/clja01 Dok.nr.: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på arbejdsmarkedsområdet 1. Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udlændingestyrelsens kvalitet af sagsbehandlingen Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig ved deres møde

Læs mere

Vurderingsankenævn Vestsjælland

Vurderingsankenævn Vestsjælland Vurderingsankenævn Vestsjælland Beretning Indledning Formålet med denne beretning er at informere om vurderingsankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar til 31. december.

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Mariagerfjord Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen varetager opgaver svarende

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

Forslag til modeller for Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget

Forslag til modeller for Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget Forslag til modeller for Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget BESLUTNING Dagsordenspunkt 8: Forslag til modeller for Københavns Kommunes revisionsordning,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AF SAGSBEHANDLINGEN I ADOPTIONSNÆVNET OG SEKRETARIATET

BRUGERUNDERSØGELSE AF SAGSBEHANDLINGEN I ADOPTIONSNÆVNET OG SEKRETARIATET 2010 BRUGERUNDERSØGELSE AF SAGSBEHANDLINGEN I ADOPTIONSNÆVNET OG SEKRETARIATET Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Felt og fremgangsmåde 3 2. Basisoplysninger om respondenterne 3 3. Kontakten til Adoptionsnævnets

Læs mere

Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.

Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Manglende opmærksomhed på almindelige forvaltningsretlige krav til offentlig myndighedsudøvelse, Børne- og Ungdomsforvaltningen Mægling

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Borgervejlederfunktionens afrapportering til Byrådet i Holbæk Kommune 2011

Borgervejlederfunktionens afrapportering til Byrådet i Holbæk Kommune 2011 Borgervejlederfunktionens afrapportering til Byrådet i Holbæk Kommune 2011 Januar kvartal 2011 Opgørelser af 1. kvartal 2011 er udarbejdet i en lidt anden form end tidligere. Hensigten med dette er at

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER 5 BILAG 2 METODE

Læs mere

Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.

Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 2. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 21. maj 2015 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2014 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets NOTAT 1. maj 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0004440-2 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalgets område

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Statsforvaltningens sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Statsforvaltningens sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejledningen i Holbæk Kommune har nu virket i fem år siden starten 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til

Læs mere

FOKUS. Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune. Endelig rapport. Kultur- og Fritidsforvaltningen

FOKUS. Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune. Endelig rapport. Kultur- og Fritidsforvaltningen FOKUS Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune 2017 Endelig rapport Kultur- og Fritidsforvaltningen 1 1. Indledning I denne rapport fremlægger Borgerrådgiveren sine

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Redegørelse til Socialudvalget om forældrebetaling og konkret og individuel vurdering samt svar på spørgsmål fra Hans Halvorsen Christian Budde,

Læs mere