Strategi for Region Syddanmarks rådgivningstilbud til kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Region Syddanmarks rådgivningstilbud til kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme"

Transkript

1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/1085 Dato: 8. juli 2010 Udarbejdet af: Specialkonsulent Arne Gårn Telefon: (direkte) eller (mobil) Strategi for Region Syddanmarks rådgivningstilbud til kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme Strategiens baggrund og indhold Denne strategi omhandler Region Syddanmarks tilbud om rådgivning til de 22 kommuner i regionen inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Strategien er udarbejdet i fællesskab mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen og lægges op til godkendelse i Det Administrative Kontaktforum den 26. august 2010 og i Sundhedskoordinationsudvalget den 6. oktober Strategien gælder i perioden den 1. januar 2011 den 31. december 2014 og følger dermed perioden for sundhedsaftalerne mellem kommunerne og regionen. Strategien følges op undervejs og tilpasses efter behov. Rådgivningens kontekst Region Syddanmark tilbyder kommunerne i regionen rådgivning om deres indsats inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Denne rådgivningsfunktion er en udmøntning af Sundhedslovens 119. Således omhandler Region Syddanmarks rådgivningstilbud både kommunernes rammetiltag for sund levevis og kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgere og patienter. Rådgivningstilbuddet er desuden tilrettelagt inden for rammerne af Sundhedsstyrelsens Regionernes forebyggelsesopgaver en vejledning til sundhedslovens 119, stk. 3. I øvrigt kan rådgivningsfunktionen bidrage til at udmønte regionens forpligtigelse til udviklings- og forskningsarbejde jævnfør Sundhedslovens 194. Rådgivningen indgår som et element i en større sammenhæng for forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet (figur 1). Fælles sundhed Sundhedsaftaler Sund By Netværket, Sundhedsstyrelsen, forskningsinstitutioner etc. Sunde rammer Sundhedsloven 119, stk. 3 om rådgivningen og Sundhedsstyrelsens vejledning 119, stk. 3 om patientrettet forebyggelse og Sundhedsstyrelsens vejledning Region Syddanmarks rådgivningstilbud 22 kommuner sundhedspolitik og prioriterede indsatsområder Region Syddanmark sygehuse og almen praksis Borgerrettede tilbud Patientrettede tilbud Sunde borgere og mere sundhed for pengene Figur 1. Rådgivningens sammenhæng med forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet generelt. De markerede rammer indikerer målet for regionens rådgivningstilbud, nemlig at bidrage til at understøtte kommunernes arbejde med at skabe sunde rammer og tilbud, der kan øge borgernes sundhed. Ud over det lovmæssige grundlag følger rådgivningen de rammer, der er givet dels i sundhedsaftalerne mellem regionen og de 22 kommuner i Region Syddanmark, dels i visionen Fælles Sundhed, der er en politisk kommunal-regional vision for det fælles sundhedsvæsen. I sundhedsaftalerne fremgår det blandt andet, at rådgivningen både er efterspørgsels- og udbudsstyret, samt at Region Syddanmark tilrettelægger rådgivningstilbuddet under hensyn til kommunernes behov.

2 Det fremgår af Fælles Sundhed, at kommunerne og regionen prioriterer forebyggelse og rehabilitering. I den forbindelse fremhæves kommunernes virkemidler for at skabe sunde rammer. Sundhedsaftalerne og Fælles Sundhed er således væsentlige rammer for regionens rådgivningstilbud til kommunerne. Region Syddanmarks rådgivningstilbud er målrettet kommunernes planlægning på forebyggelsesområdet. Her er regionen én blandt mange andre aktører som f.eks. Sundhedsstyrelsen, Sund By Netværket, forskningsinstitutioner etc. Rådgivningen kan sammen med disse øvrige aktører indirekte bidrage til kommunernes arbejde med at skabe bedre rammer for borgernes sundhed og at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgere og patienter. Kommunernes arbejde med disse overordnede områder følger af Sundhedslovens 119, stk. 1-2 og kan desuden være inspireret af Fælles Sundhed mv. Sygehusene og almen praksis bidrager jævnfør Sundhedsloven sammen med kommunerne til den patientrettede forebyggelsesindsats. Gennem arbejdet med sunde rammer og borger- og patientrettede tilbud arbejdes der hen mod et fælles kommunalt-regionalt mål om sundere borgere og mere sundhed for pengene. Figuren illustrerer endvidere, at kommunerne og regionen har et vist samspil om deres indsats på forebyggelsesområdet. Dette sker eksempelvis i form af visionen Fælles Sundhed, sundhedsaftalerne, kronikerstrategien og patientforløbsprogrammerne. Endelig kan Region Syddanmarks rådgivning, selvom den er målrettet kommunerne, også påvirke den fælles regionale-kommunale patientrettede indsats med baggrund i den viden, der skabes om tværsektorielle forløb i forbindelse med projekter og temamøder mv. Region Syddanmarks særlige forudsætninger for at yde rådgivning Kommunerne kan hente viden og inspiration om forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet hos en række aktører, som komplementerer hinanden og bidrager til at understøtte kommunernes arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme. Region Syddanmark har nogle særlige forudsætninger for at yde rådgivning til kommunerne i regionen. Et væsentligt aspekt er, at regionen i sygehusvæsenet og praksissektoren har særlige sygdomsog sundhedsfaglige kompetencer inden for såvel det somatiske som det psykiatriske område, som kan bringes i spil i rådgivningen. Et andet væsentligt aspekt er, at Region Syddanmark har lokalkendskab til kommunerne på grund af de mange fælles samarbejdsflader, ligesom regionen har kendskab til strukturelle vilkår i Syddanmark. Tilsvarende har regionen i kraft af arbejdet med den regionale sundhedsprofil et indgående kendskab til sundhedsproblemer i de syddanske kommuner. Regionen har på denne baggrund en særlig mulighed for at sætte fokus på lokale og fælles problemstillinger og kan bidrage til at sprede viden på tværs af kommunerne. En anden forudsætning er, at regionen og kommunerne er ligeværdige parter i et fælles sundhedsvæsen og arbejder for sammenhæng mellem sektorerne, eksempelvis i form af en sammenhængende indsats inden for den patientrettede forebyggelse. Rådgivningen til kommunerne og den fælles patientrettede forebyggelsesindsats skaber en synergieffekt, idet der er delvist overlappende metoder i den borger- og patientrettede forebyggelse. Endvidere har regionen som medvirkende aktør i sundhedsvæsenet en særlig mulighed for at bidrage med at samle og sprede viden på forebyggelsesområdet. Dette gælder særligt inden for kronisk sygdom, patientuddannelse mv., hvor regionen har egne indsatser og understøtter nationale initiativer fra eksempelvis Sundhedsstyrelsen og følger op på dem regionalt og lokalt. Endelig har regionen en lang tradition for forskning og samarbejde med forskningsinstitutioner. Side 2 af 7

3 Rådgivningens mål Den overordnede vision for Region Syddanmarks rådgivning til kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme er at bidrage til at øge borgernes og patienternes sundhed. De overordnede mål er: 1. At bidrage til at understøtte god planlægning og praksis inden for borger- og patientrettet forebyggelse i kommunerne i Region Syddanmark 2. At udvikle samspillet mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen om den patientrettede forebyggelse For at arbejde hen imod disse mål er det et mere konkret delmål for rådgivningen at bidrage til, at kommunerne har den bedst tilgængelige viden til rådighed for deres arbejde. Dette skal ske ved, at regionen i rådgivningsfunktionen bidrager til at producere ny viden samt at sprede såvel ny som eksisterende viden. Det centrale omdrejningspunkt er i den sammenhæng forebyggelses- og sundhedsfremmefaglig viden, hvilket er den viden, der er nødvendig for god kommunal planlægning og praksis på området og for det kommunale-regionale samspil om den patientrettede forebyggelse. Det omfatter særligt viden om metoder i forebyggelses- og sundhedsfremmearbejdet samt viden om forebyggelsesog sundhedsfremmeindsatsers effekt, organisering og implementering. Inden for den patientrettede forebyggelse og sundhedsfremme er det yderligere vigtigt med et særskilt fokus på viden om tværsektoriel organisering og implementering. Rådgivningen kan med disse fokusområder understøtte kommunernes udfordring med at øge evidensgrundlaget for forebyggelsesarbejdet og styrke dokumentationen. Målet om at understøtte god kommunal planlægning og praksis kan potentielt implicere rådgivning i tilknytning til flere elementer af det kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmearbejde. Disse elementer kan sammenfattes i to overordnede processer, nemlig arbejdet med at komme fra data til mål og fra mål til indsats. Dette omfatter bl.a. processer med at skabe og omsætte viden om borgernes sundhedstilstand og sundhedsadfærd f.eks. data fra den regionale sundhedsprofil til planlægning og udmøntning af politikker og konkrete indsatser. Regions Syddanmarks tilgang i rådgivningen er, at en række af de forebyggelses- og sundhedsfremmefaglige processer og metoder er sammenlignelige på tværs af forskellige indsatsområder og er anvendelige i både den borger- og patientrettede indsats. Region Syddanmarks tilstræber at have en høj faglighed og kvalitet i rådgivningen. Således er det ambitionen, at involverede kommunale medarbejdere bliver inspireret af rådgivningen og at de oplever, at rådgivningen understøtter deres arbejde med forebyggelsesområdet. Rådgivningstilbuddet Et centralt princip er, at rådgivningen er både efterspørgsels- og udbudsstyret. Dette indebærer, at Region Syddanmark tilrettelægger rådgivningstilbuddet og søger at afstemme rådgivningen med kommunale behov. Målgruppe for rådgivningen For at understøtte god kommunal planlægning og praksis er rådgivningen primært rettet mod planlæggerniveauet i kommunen; dvs. eksempelvis sundheds- og forebyggelseskonsulenter, der har at gøre med både politik- og strategiprocesser og udmøntning af politikker i indsatser. Prioriterede temaer i rådgivningen I perioden er Region Syddanmark og de 22 kommuner enige om, at følgende temaer prioriteres i rådgivningen: Regional sundhedsprofil Region Syddanmark offentliggør primo 2011 den regionale sundhedsprofil Hvordan har du det? som en del af en national sundhedsprofilundersøgelse. Region Syddanmark ønsker at tilbyde kommunerne at anvende sundhedsprofilen som led i den kommunale planlægning. Dette er i tråd med den fælles Side 3 af 7

4 kommunale-regionale vision Fælles Sundhed, hvoraf det fremgår, at kommuner og region ønsker at anvende viden fra sundhedsprofilen som grundlag for prioritering og planlægning af den forebyggende indsats. Region Syddanmark giver dels mulighed for, at kommunerne får adgang til data fra profilen til egne analyser, tilbyder dels kommunerne formidling af profilen samt rådgivning om analyse, tolkning og anvendelse af data. Patientrettet forebyggelse Region Syddanmark ønsker at skabe mere viden om indhold, pædagogiske virkemidler, effekt og organisering af patientuddannelsestilbud samt at formidle denne viden. Yderligere ønsker regionen at bringe den viden, der udvikles på kronikerområdet, i spil. I regi af rådgivningen er Region Syddanmark involveret i projekterne Kommunal patientuddannelse på tværs af diagnoser (herunder med fokus på sundhedspædagogiske metoder), Egenomsorg som led i patientuddannelse samt Nyt liv, nye vaner om overvægt og graviditet. Den viden, der i rådgivningen produceres inden for det patientrettede område, vil regionen søge at koble til det øvrige regionale arbejde med den patientrettede forebyggelse for at understøtte dette. Fysisk aktivitet Region Syddanmark tilbyder rådgivning inden for indsatser med fysisk aktivitet for børn og unge. Denne rådgivning er særligt knyttet til forskningsprojektet Space rum til fysisk aktivitet og de resultater og erfaringer, projektet genererer. Mental sundhed Rådgivningen skal med udgangspunkt i et folkesundhedsperspektiv, hvor der arbejdes med at fremme befolkningens mentale sundhed bidrage til i tæt dialog med kommunerne at dagsordensætte og indkredse temaet mental sundhed i relation til den kommunale forebyggelsesindsats. Region Syddanmark kan understøtte dette ved at bidrage til at præsentere den nyeste viden og dokumentation. Endelig ønsker regionen at facilitere udviklingen af et konkret tværkommunalt projekt inden for temaet. Hygiejne Håndtering af dette tema i rådgivningen afklares i nærmere dialog internt i regionen og med kommunerne. Andre temaer Region Syddanmark tilbyder desuden kommunerne rådgivning om andre temaer efter den enkelte kommunes behov. Dette sker med udgangspunkt i den enkelte kommunes udfordringer, sundhedspolitik, indsatsområder, organisering mv. Her kan eksempelvis den regionale sundhedsprofil bidrage til at give retning for den enkelte kommunes forebyggelsesarbejde og dermed for den konkrete rådgivning, der efterspørges og ydes, ligesom rådgivningen kan være afstedkommet af temaer, som Sundhedsstyrelsen sætter fokus på. Rådgivningsformer Region Syddanmark udmønter sit tilbud til kommunerne om rådgivning i flere former. Regionen ønsker uanset formen at give kommunerne mulighed for at bidrage til rådgivningsaktiviteterne. Tanken bag bredden i rådgivningsformer er at give gode forudsætninger for, at rådgivningen bidrager til at producere og sprede viden samt at rådgivningen er fleksibel i forhold til de enkelte kommuners behov. Regionen anser dialog som et helt centralt aspekt af rådgivningen. Således er regionens tilgang, at formidling af viden forudsætter flervejskommunikation. Rådgivningen tilbydes i nedenstående former. Forsknings- og udviklingsprojekter Region Syddanmark faciliterer større tværkommunale forsknings- eller udviklingsprojekter i samarbejde med relevante forskningsinstitutioner. Projekterne skal bidrage til at udvikle ny viden om forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatsers effekt, organisering eller implementering. Projekterne udvikles og gennemføres med et mindre antal kommuner og kræver normalt medfinansiering fra de deltagende kommuner samt ekstern finansiering. Side 4 af 7

5 Temamøder og seminarer Region Syddanmark arrangerer årligt en række temamøder primært målrettet planlæggerniveauet i kommunerne. Afhængig af emnet og indholdet af temamødet kan også det praktiske, udførende niveau eller lederniveauet være målgrupper. Endelig kan sygehuspersonale, almen praksis m.fl. indgå som en del af målgruppen i forbindelse med patientrettede emner. Yderligere afvikler regionen regionale seminarer i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Formålet med temamøderne er at give deltagerne ny viden, rum til refleksion over egen praksis samt mulighed for udveksling af erfaringer. Temamøderne kan eksempelvis omhandle sundhedsfaglige emner, metodiske emner og andre emner af relevans for kommunal planlægning og praksis på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Temamøderne udvikles i dialog med kommunerne og planlægges med input fra én eller flere kommuner. Regionen søger at involvere eksperter fra relevante faglige miljøer som oplægsholdere på temamøderne. Individuel rådgivning Region Syddanmark tilbyder rådgivning i den enkelte kommune inden for områder, der er knyttet til kommunal planlægning og praksis på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet, eksempelvis inden for de prioriterede temaer. Rådgivningstilbuddet kan foregå per telefon, mail eller ved ét eller flere møder i kommunen og sker med udgangspunkt i en indledende dialog og aftale mellem kommunen og regionen om den konkrete opgave. Dialog om Forebyggelse og Dialog-Net Region Syddanmark udgiver halvårligt tidsskriftet Dialog om Forebyggelse for at understøtte formidlingen af viden om bl.a. de prioriterede temaer. På hjemmesiden Dialog-Net.dk formidler Region Syddanmark aktiviteterne i rådgivningstilbuddet samt erfaringer og viden opnået i de konkrete rådgivningsaktiviteter. Dialog-Net.dk er også et socialt medie til vidensdeling, udvikling af idéer mv. i forbindelse med faglige temaer. Således indeholder Dialog-Net.dk eksempelvis interessegrupper for medarbejdere involveret i tværkommunale projekter mv., og viden og erfaringer samles i biblioteket viden om, hvor kommunerne har mulighed for at videregive deres erfaringer om best practice. Kompetenceudvikling Region Syddanmark tilbyder i mindre omfang at udvikle og gennemføre kompetenceudviklingskurser om forebyggelses- og sundhedsfremmefaglige emner og metoder målrettet det kommunale planlæggerniveau, hvis dette efterspørges af flere kommuner. Regionen vil involvere den nødvendige faglighed internt og eksternt inden for det konkrete emne. Kombination af rådgivningsformerne Region Syddanmark anvender forskellige rådgivningsformer inden for de samme faglige temaer. Eksempelvis kan viden, som regionen og nogle få kommuner skaber fælles i et projekt, gøres bredt tilgængelig på et temamøde om emnet, hvor regionen tilbyder alle kommuner at deltage. Tilsvarende kan temaet formidles i Dialog om Forebyggelse og på Dialog-Net.dk. Vil enkeltkommuner arbejde videre med temaet, tilbyder regionen individuel rådgivning f.eks. i form af et eller flere møder hos kommunen, hvor yderligere formidling eller procesbistand kan finde sted. Fordelen ved denne kombination af rådgivningsformerne er dels, at kommunerne kan få rådgivning, der passer til deres forskellige ønsker og behov, dels, at viden og erfaringer når ud til flere i målgruppen, at rådgivningen går mere i dybden med de prioriterede temaer, og at der dermed opnås en synergieffekt af rådgivningsaktiviteterne. Vederlag for rådgivningen Det er vederlagsfrit for kommunerne at benytte rådgivningstilbuddet. Der forekommer dog deltagerbetaling f.eks. i forbindelse med kompetenceudviklingskurser og seminarer med overnatning. Medvirken i forsknings- og udviklingsprojekter kræver medfinansiering, og størrelsesordenen af denne afhænger af udgifterne i det enkelte projekt og den eksterne finansiering, der tilvejebringes. Side 5 af 7

6 Samarbejde med kommunerne og andre aktører Flere niveauer af samarbejde med kommuner Et centralt princip i rådgivningstilbuddet er, at flest mulige kommuner skal få gavn af rådgivningsaktiviteterne. For at håndtere dette bygger rådgivningstilbuddet på en fleksibel model, hvor kommunerne afhængig af egne prioriteringer kan tage imod rådgivningstilbuddet i større eller mindre grad inden for de forskellige temaer og altså kan deltage med forskelligt ressourceforbrug. Således er der aktiviteter, hvor regionen arbejder tæt sammen med nogle få kommuner, men hvor de øvrige kommuner efterfølgende tilbydes formidling af den viden og de erfaringer, aktiviteten har genereret. Populært sagt handler det om, at nogle få kommuner inden for et givet tema investerer på fællesskabets vegne. Princippet er illustreret i figur 2. Ny viden Eksisterende viden Figur 2. Forskellig grad af kommunal involvering i rådgivningsaktiviteter inden for et prioriteret tema Inderst er illustreret den samlede mængde af viden og erfaringer, rådgivningsfunktionen bidrager til at producere og sprede inden for et prioriteret tema. Nogle få kommuner kan være involveret i et tæt samarbejde med regionen og forskningsinstitutioner om udvikling og gennemførelse af et konkret projekt, der genererer ny viden inden for temaet. Samtidig besidder andre kommuner en særlig lokal viden eller erfaring inden for temaet af interesse for de øvrige kommuner, ligesom der eksisterer national viden om temaet. Et større antal kommuner deltager på temamøder, hvor den nye og eksisterende viden om temaet formidles. Andre kommuner prioriterer temaet mindre og har adgang til viden i tidsskriftet Dialog om Forebyggelse og på Dialog-Net. Endelig kan enkeltkommuner efter behov supplere med individuel rådgivning om temaet. Samarbejde med forskningsinstitutioner Målet om at producere ny viden samt at sprede ny og eksisterende viden kræver et tæt samarbejde med forskningsinstitutioner. Region Syddanmark ønsker derfor at styrke det nuværende samarbejde med Syddansk Universitet, det kan eksempelvis være Statens Institut for Folkesundhed, Institut for Idræt og Biomekanik samt Institut for Sundhedstjenesteforskning, og andre relevante forskningsinstitutioner som f.eks. Dansk Sundhedsinstitut. Region Syddanmark og Syddansk Universitet vil i konkretisere samarbejdet i en pilotfase, hvor parterne i fællesskab med kommuner i regionen dels beskriver en samarbejdsmodel for forskning inden for forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet, dels udvikler to konkrete forskningsprojekter, der kan igangsættes under eller i forlængelse af denne periode. Samtidig er det parternes intention undervejs at styrke spredningen af eksisterende viden til kommunerne i regionen. Et væsentligt element i rådgivningsfunktionen er således at samarbejde med kommuner og forskningsinstitutioner om at gennemføre forsknings- og udviklingsprojekter, der skaber ny viden om forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Regionen prioriterer her at facilitere større tværkommunale projekter, der vanskeligt kan varetages af kommuner enkeltvis. Regionen ønsker samtidig at involvere forskningskompetencer i rådgivningen i øvrigt og har derfor bl.a. en samarbejdsaftale med SDU om en fælles adjunktstilling. Regionen har således i rådgivningen kompetencer inden for eksempelvis projekt- og evalueringsdesign, forskningssamarbejde mv. Side 6 af 7

7 At bidrage til at skabe ny viden følger den fælles kommunale-regionale vision Fælles Sundhed: Vi skaber ny viden gennem samarbejde mellem region, kommuner og forskningsinstitutioner. - Der etableres samarbejder mellem kommuner, region og forskningsinstitutioner med henblik på at udvikle den forebyggende indsats i Syddanmark - Vi sætter udviklingsprojekter i gang om den patientrettede forebyggelse Sundhedsstyrelsen Region Syddanmark ønsker at understøtte Sundhedsstyrelsens aktiviteter, herunder Sundhedsstyrelsens decentrale vidensformidling. Således tilbyder Region Syddanmark Sundhedsstyrelsen at deltage på temamøder med oplæg om styrelsens arbejde inden for de emner, der tages op i rådgivningen. Region Syddanmark bidrager desuden gerne til at udbrede og facilitere brugen af Sundhedsstyrelsens publikationer, til at afvikle regionale seminarer i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, og til at understøtte temaer, som Sundhedsstyrelsen sætter fokus på. Opfølgning på strategien Statusrapporter til Det Administrative Kontaktforum Region Syddanmark udarbejder årlige statusrapporter, som kort beskriver de gennemførte aktiviteter i relation til rådgivningsstrategien. Statusrapporternes formål er løbende at formidle fremdriften i rådgivningen. Statusrapporterne forelægges Det Administrative Kontaktforum til orientering på årets første ordinære møde. Evaluering Midtvejs i aftaleperioden udarbejder Region Syddanmark en kort evaluering, som sammenholder de afholdte aktiviteter med de aftalte temaer i strategien. Evalueringen er et udgangspunkt for at drøfte en eventuel justering af temaerne i strategien. Midtvejsevalueringen forelægges Det Administrative Kontaktforum til orientering medio Forud for udarbejdelsen af et generelt udkast til grundaftaler i sundhedsaftalerne for perioden udarbejdes en samlet evaluering af rådgivningen. Evalueringen skal dels sammenholde afholdte aktiviteter med strategiens temaer, dels vurdere, om rådgivningstilbuddet har levet op til strategiens mål. Formålet med evalueringen er at tilvejebringe et grundlag for udarbejdelse af en ny grundaftaletekst om regionens varetagelse af sin rådgivningsforpligtelse i sundhedsaftaleperioden samt en fornyet fireårig rådgivningsstrategi. Evalueringen forelægges Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsvalget til drøftelse. Side 7 af 7

Orienteringssager til Det administrative Kontaktforum. Oktober 2012

Orienteringssager til Det administrative Kontaktforum. Oktober 2012 Orienteringssager til Det administrative Kontaktforum Oktober 2012 1. Elektronisk kommunikation mellem kommuner og praktiserende fysioterapeuter Sagsfremstilling Samarbejdsudvalget for Fysioterapi drøftede

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS APRIL 2019 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 INDLEDNING Center for Forebyggelse i praksis er en faglig enhed etableret i KL s Kontor for Sundhed og

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Kontakt. Gratis rådgivning

Kontakt. Gratis rådgivning Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle regionsyddanmark.dk Kontakt Ring og få en uforpligtende snak om dine muligheder for rådgivning med chefkonsulent Anne Smetana på tlf. 2920 1203 eller skriv en mail

Læs mere

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik Region Hovedstaden Forebyggelses- politik 24. juni 2008 Baggrund Regionsrådet har i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer besluttet at udarbejde en forebyggelsespolitik, der skal være retningsgivende

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering

Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering Grøn = vi er i mål Gul = vi er i gang, men ikke i mål Rød = vi er endnu ikke i gang (de røde indsatsområder er uddybet) Visionsindsats Succeskriterium Status

Læs mere

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022 Den 24. april 2018 afholdte Sundhedskoordinationsudvalget et politisk opstartsmøde

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2019-2023 Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage

Læs mere

Visioner for Sundhedsaftalen

Visioner for Sundhedsaftalen Visioner for Sundhedsaftalen 2019-2023 I Syddanmark har vi udviklet et solidt samarbejde om patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Udgangspunktet for samarbejdet er vores

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2019-2023 Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Samarbejdet på sundhedsområdet i Region Syddanmark i korte træk

Samarbejdet på sundhedsområdet i Region Syddanmark i korte træk Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: Dato: 16. august 2010 Udarbejdet af: Niels-Erik Aaes E-mail: Niels-Erik.Aaes@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631319 Samarbejdet

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

SUNDHED FOR LIVET forebyggelse er en nødvendig investering. Danske Regioner

SUNDHED FOR LIVET forebyggelse er en nødvendig investering. Danske Regioner SUNDHED FOR LIVET forebyggelse er en nødvendig investering Danske Regioner Agenda Opdrag Hvad er rammen for Danske Regioners forebyggelsesudspil? Hvad er udfordringsbilledet? SUNDHED FOR LIVET Politiske

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 09-11-2017 NCHO/NIVG/ELSD Sagsnr. 4-1010-336/1 Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dette oplæg danner baggrund for arbejdsgruppens drøftelser på 2. workshop

Læs mere

Kort udgave af rapporten Sundhedsfremme og forebyggelse i Struer Kommune

Kort udgave af rapporten Sundhedsfremme og forebyggelse i Struer Kommune Sundhedsafdelingen Lene Stokholm Jensen E-mail lsj@struer.dk Tlf. 96 84 84 25 Dato: 1. februar 2007 J.nr.: 17-1-04 1/12 Kort udgave af rapporten Sundhedsfremme og forebyggelse i Struer Kommune 2/12 Kommunerne

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb for personer med kronisk sygdom, herunder understøtte kvaliteten

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder Sundhed i Nordjylland - Fælleskommunale fokusområder Sundhedspolitisk Dialogforum 2017 Forord De senere år er der både kommunalt og regionalt arbejdet hårdt med at indfri Sundhedsaftalen 2015-2018 og

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis

Samarbejde mellem forskning og praksis 20. januar 2015, KL s sundhedskonference, Kolding Samarbejde mellem forskning og praksis Chefkonsulent Kurt Æbelø, kae@rsyd.dk Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Rammer for samarbejde om forskning

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Blå tekst foreslås tilføjet. Grå tekst foreslås slettet. Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Rammeaftale for kronikerområdet Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Godkendt december 2015 Rammeaftale for Kronikerområdet 1. Rammeaftalens generelle

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/ Dato: Telefon:

Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/ Dato: Telefon: Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/5559 E-mail: Bo.B.Mikkelsen@rsyd.dk Dato: 25-11-215 Telefon: 292 1337 Notat Politik for Sundhedsforskning - status 215 Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen Punkt 8. Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik 2015-2018 og Strategi for det nære sundhedsvæsen 2017-050028 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Forslag til særlige udvalg for

Forslag til særlige udvalg for Område: Råds og direktionssekretariatet Afdeling: Råds og direktionssekretariatet Journal nr.: 11/6281 Dato: 4. november 2011 Udarbejdet af: Hanne Damm E mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631106

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012

Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012 September 2009 Hillerød Hospital Forebyggelsesenheden Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012 Udarbejdet af Forebyggelsesenheden Addie Just Februar 2009, godkendt september 2009 Indhold Indledning...3

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober 2011 Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Krav til sundhedsaftaler Der skal som minimum indgås sundhedsaftaler vedr.: Indlæggelse og udskrivningsforløb Genoptræning Behandlingsredskaber

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2019-2023 Ramme for Sundhedsaftalen 2019-2023 Rammerne for sundhedsaftalen er fastlagt i sundhedslovens 204-205 samt i Bekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018 om sundhedskoordinationsudvalg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Temagruppen for børn og unge, somatik

Temagruppen for børn og unge, somatik Temagruppen for børn og unge, somatik 7. Oktober 2015 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Sundhedsaftalen og organisering af sundhedssamarbejdet 2. Temagruppens arbejde og organisering 3. Status Hvor

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Følgegruppen for forebyggelse Arbejdsgruppen: Arbejdet med udvikling af Nye rammer for nye rammer for kronisk kronisk sygdom sygdom og udviklingen af

Læs mere

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation 27. februar 2013 Sundhedsaftalerne Sundhedskoordinationsudvalg udarbejder generelt udkast til sundhedsaftalerne Sundhedsaftaler fastsætter rammerne

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Dato: 11. august 2014. Forord

Dato: 11. august 2014. Forord Dato: 11. august 2014 Forord Sundhedsvæsenet udvikler sig hastigt og vil være forandret i 2018, når aftaleperioden udløber. Vi kan forudse et stigende behov for sundhedsydelser med blandt andet flere ældre

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale 2011-14 Med grundlag i sundhedslovens 205 skal der indgås en sundhedsaftale mellem Region Syddanmark og hver af de 22 kommuner i regionen. Tilvejebringelsesprocessen

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud.

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Grundaftaler for Region Syddanmark og kommuner 2.1. Sammenhæng mellem tilbud Der lægges

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 31. MAJ 2017 Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 2019-2022 Baggrund En borgers sygdomsforløb kræver ofte både indsatser i kommunen, hos den praktiserende læge og på hospitalet. En positiv oplevelse af sygdomsforløbet

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Sundhedsaftale 2011-2014

Sundhedsaftale 2011-2014 Koncern Plan & Udvikling Sundhedsaftale 2011-2014 V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden Oplæg til møde i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden 28. februar 2011 Sundhedsaftalens formål Sundhedsaftalen

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum 9. marts 2017

Sundhedspolitisk Dialogforum 9. marts 2017 Sundhedspolitisk Dialogforum 9. marts 2017 Dagens program 08.00-08.30: Fælles morgenkaffe 08.30-08.45: Velkomst og status på Sundhedsaftalen 2015-2018 v. Anders Broholm, næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Sjælland Kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Vi skal sætte ind nu Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Indledning Borgere med kronisk sygdom er en særlig udfordring på sundhedsområdet, og herunder udgør diabetes en stor og stigende

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de Sundhedsfremme 1. Indledning Kommunen er en del af det samlede sundhedsvæsen og har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Grundaftale om deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet

Grundaftale om deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet Grundaftale om deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet Formål og organisering For at sikre såvel sammenhæng for borgerne/patienterne i sundhedssektoren som en effektiv styring af kapacitet

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum

Sundhedspolitisk Dialogforum Sundhedspolitisk Dialogforum D. 22. oktober 2015 Oplæg om Det psykiatriske område (kommunale og regionale snitflader) Sundhed og psykisk sygdom Mennesker, der har en alvorlig psykisk sygdom som f.eks.

Læs mere

FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN

FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN Temadag med inspiration til at sætte forebyggelse på dagsorden i kommunen Forebyggelsen er kommet godt fra start i 2018 KL s sundhedskonference havde forebyggelse som hovedtema

Læs mere

Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Notat: Regionsrådets temadag den 7. maj 2018: Indsatsområder på sundhedsområdet 2018: Opsamling på drøftelser i workshops

Notat: Regionsrådets temadag den 7. maj 2018: Indsatsområder på sundhedsområdet 2018: Opsamling på drøftelser i workshops Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedsplanlægning Journal nr.: 18/1536 Dato: maj 2018 Udarbejdet af: UJ/AKK Notat: Regionsrådets temadag den 7. maj 2018: Indsatsområder på sundhedsområdet 2018: Opsamling

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Informationsark. Formandskab Overordnede mål: Planlægning af og opfølgning på møder i projektgruppen Planlægning af punkter til DAS og SKU

Informationsark. Formandskab Overordnede mål: Planlægning af og opfølgning på møder i projektgruppen Planlægning af punkter til DAS og SKU Version 19.04.18 Formandskab Planlægning af og opfølgning på møder i projektgruppen Planlægning af punkter til DAS og SKU Gruppen koordinere opgaver i forbindelse med projektgruppen, samt vejleder indsatsområderne,

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje

Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere