Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2005"

Transkript

1 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår Jacob Mollerup

2 Indhold: 1. Sammenfatning s Baggrunden s Registrerede henvendelser s. 4 a. Lytter- og Seerkontakten mv. s. 4 b. Andre kontakt- og dialogformer s Gennemgang af 20 klagetemaer s Klagebehandlingen s. 24 a. Klagevejledninger s. 24 b. Pressenævnssager s. 25 c. Sager for Lytternes og seernes redaktør s Kommende rapporter s Sammenfatning. 2

3 Denne rapport handler dels om klagetemaer og klagebehandling. - og dels om mere generelle træk i DRs dialog med sine brugere. Antallet af henvendelser til DR om programvirksomheden er præget af ret forskelligartede tendenser. Telefonsamtalerne til Lytter- og Seerkontakten er markant faldende, mens der modsat er en stærk udvikling i mange andre former for dialog med brugerne. Der er mange tegn på, at internet og udviklingen af de mobile platforme, også her rummer et stort uudnyttet potentiale. Over halvdelen af de kommentarer, der sendes til Kontakt DR, er kritiske. Kritikken følger to hovedspor: Det ene udgøres af emner, der indgår i DRs Programetik. Det andet består af en bred vifte af tekniske og praktiske problemer. Indholdet i kritikken er yderligere belyst ved en gennemgang af tyve klagetemaer, der har præget det seneste halve års henvendelser. Listen er, udover de tekniske temaer, præget af de mange reaktioner i forbindelse med enkelte højt profilerede tv-begivenheder samt af kritik af manglende hensyn til børn i programlægningen. Rapporten rummer også en særlig gennemgang af de sager, der er behandlet af Lytternes og seernes redaktør efter de regler om ekstra klageadgang, som blev indført i DR fra nytår. I halvdelen af de ti afgjorte sager har klageren fået helt eller delvist medhold. 2. Baggrunden. Den halvårlige rapport til bestyrelsen om Henvendelser til DR om programvirksomheden har i en årrække primært bygget på en ret summarisk gengivelse af henvendelserne til Lytter og Seerkontakten samt af de henvendelser, der er blevet registreret i de enkelte direktørområders journaler. I lyset af bestyrelsens ønske om at blive holdt tættere orienteret om dialogen med lyttere og seere og om klagesagerne, foreligger her et første bud på en ny rapportering, der er grundigere og bredere i sit sigte. Den giver en nøjere gennemgang af de kritiske henvendelser og tegner et billede af de mange, meget forskellige former for dialog og kontakt, der er mellem DR og brugerne. Udover de klagesager, der er blevet behandlet af Lytternes og seernes redaktør, gennemgås også alle de DR-sager, der er blevet afgjort af Pressenævnet det seneste halvår. I gennemgangen af henvendelserne er der lagt særlig vægt på at belyse kritikken. Men det er ikke nødvendigvis en god idé at styre efter kritikken. Mange af de udsendelser, der møder kritik, er f.eks. stærkt værdsatte af mange andre. Derfor er det vigtigt med mange input. Ved siden af den direkte dialog med sine brugere udfolder DR som bekendt løbende en meget omfattende un- 3

4 dersøgelsesvirksomhed med nøje opgørelser af lytter- og seertal og kvalitetsvurderinger, opgørelser af besøg på web-sites og rundspørger til brugerpaneler, fokusgrupper mv. - samt alle de andre kontaktflader. Gennemgangen af de kritiske henvendelser er et supplement til alle de andre input. 3. Registrerede henvendelser. Der foreligger ikke et samlet overblik over alle henvendelser til DR om programvirksomheden, men det er muligt at levere mange af brikkerne. Samlet når DR via de mange sendeflader ud til stort set hele befolkningen, men samtidig er DR i løbet af året i direkte kontakt med flere hundredetusinde af mennesker på anden vis. I det følgende foretages først en gennemgang af de henvendelser der er registeret. Det handler om det, der modtages i Lytter- og seerkontakten samt det, der er registreret i direktørernes journaler og det, der indgår i DR Nyheders samlede overblik over modtagne henvendelser. Dernæst gennemgås en række andre eksempler på, hvordan DR modtager reaktioner og input. Endelig omtales et skøn for DRs samlede kontaktflade. a. Lytter- og Seerkontakten mv. Lytter- og Seerkontakten (LSK) modtog i første halvår af 2005 i alt henvendelser. Dermed er antallet af henvendelser i stærk tilbagegang. Det er 26 procent lavere end året før - og hele 43 procent lavere end i første halvår Det er helt overvejende antallet af telefoniske henvendelser, der bidrager til faldet. Alene antallet af telefonsamtaler er mere end halveret i løbet af blot et år. Det falder delvist sammen med den øgede brug af dr.dk, hvor mange selv kan finde yderligere oplysninger og adresser mv. for de enkelte redaktioner og afdelinger. En medvirkende årsag til at telefonkontakten til LSK fravælges er tid - ca. hvert fjerde opkald er ikke kommet igennem i det seneste halvår, fordi mange opgiver p.gr.a. lang ventetid. Antallet af s mv. til LSK har holdt sig på nogenlunde samme niveau det sidste par år. E- mails udgør nu ca. 70 pct. af henvendelserne mod kun ca. 20 pct. i

5 hv hv hv hv hv. Kilde: LSK 5

6 Henvendelser til LSK fordelt på kontaktform 100% 90% 29% 80% Fordeling af henvendelser på kontaktform 70% 60% 50% 40% 30% 78% 59% 1% 53% 1% 1% 70% Telefon Breve 20% 1% 40% 46% 10% 21% 0% Første halvår af 2005 Kilde: LSK De fleste henvendelser kommer fortsat i form af spørgsmål om udsendelser, medvirkende, musik, tekniske problemer osv. En del af disse er positive forespørgsler, men der er også en del kritik, som er formuleret som spørgsmål: Hvorfor i alverden...? Tidligere år er det blevet skønnet, at ca. 4 pct. af henvendelserne til LSK er kritiske. En nærmere gennemgang viser, at tallet i dag er højere. Over halvdelen af de modtagne kommentarer er kritiske - og alene den gruppe svarer til knap 8 procent af samtlige henvendelser. Medregnes de spørgsmål, der rummer en klar kritik, kommer kritik-andelen således over de 10 procent. Der er foretaget en nærmere gennemgang af de kommentarer, som LSK i det forløbne halvår har modtaget pr. . De er fordelt i tre hovedgrupper. Den ene omfatter emner, som indgår i DRs programetik. Den anden er andre former for kritik - herunder mere generelle beklagelser og kritik af tekniske forhold. Den tredje hovedgruppe er positive udsagn og andre kommentarer. En tilsvarende fordeling er foretaget for 308 henvendelser, der er modtaget i kopi fra de forskellige direktørområders journaler. Som det fremgår af den samlede fordeling nedenfor, omhandler godt en fjerdedel af de kritiske henvendelser temaer, som er omtalt i DRs programetik. 6

7 2005 Fordelingen af henvendelser Henvendelser til direktionen Kommentarer til Kontakt DR Unfair og tendentiøs dækning Partisk valgdækning Krav om berigtigelse 6 4 Klager fra medvirkende 1 4 Voldsomme effekter 5 66 Ærekrænkelser 4 23 Upassende sprog 0 65 Utroværdige DR konkurrencer 2 17 Skjult reklame, Sponsorering 1 7 Kritik af DRs klagebehandling 1 19 Andre 2 9 Antal henvendelser vedrørende programetik i alt Kritik af tekniske problemer, manglende opdateringer, mv Generelle udsagn vedrørende DR - Kritiske Kritik af omfanget af egenreklame 1 46 Kritik af omfanget af genudsendelser 6 92 Kritiske i alt Generelle udsagn vedrørende DR - Positive Øvrige kommentarer Antal henvendelser i alt Kilde: LSK og journalerne Der foretages ikke systematiske registreringer af de kritiske henvendelser i de fleste af DR s redaktioner og enheder. En af undtagelserne er DR Nyheder, hvor der for flere af de centrale redaktioner foregår en koordineret behandling af indkomne klager og kommentarer. På TV AVISEN, som mange henvendelser rettes til, sker der en ugentlig opsamling af henvendelserne i et internt notat, som er tilgængeligt for alle medarbejdere på redaktionen og som ofte indgår i den interne redaktionelle debat. Fordelingen af de registrerede henvendelser om nyhedsdækningen bekræfter billedet af tv som det medie, der giver anledning til klart flest henvendelser, men online-tjenesterne nærmer sig det samme høje niveau. Henvendelser til DR Nyheder Antal Format Nyhedsdirektøren 85, heraf 19 klager 72 mails, 13 breve TV AVISEN Ca mails, ca. 40 breve Radioavisen Ca. 50 Fortrinsvis mails Online Ca. 700 Fortrinsvis mails Sporten (radio, tv, online) Ca. 800 Fortrinsvis mails I alt Ca henvendelser Kilde: DR Nyheder 7

8 b. Andre dialogformer. De henvendelser der er modtaget via Lytter- og seerkontakten og de der er modtaget fra journalerne, udgør kun en mindre del af DRs kontakt med sine brugere. Der findes ikke en præcis samlet opgørelse, men dog nogle pejlemærker. I forbindelse med den årlige undersøgelse af udviklingen i DRs image som public service-station, spørges der også til befolkningens kontakt med DR undersøgelsen viser, at det var langt over en tredjedel af befolkningen, der har haft kontakt til DR i en eller anden form - altså mindst halvanden million mennesker. Andel af den danske befolkning der har haft kontakt til DR Kontaktform Telefon 21% 20% 18% Brev 8% 5% 5% 7% 8% 11% SMS <5% 9% 17% Total 41%¹ 42%¹ 51%¹ ¹En del brugere har antagelig kontaktet DR på mere end en måde Kilde: DRs Imageundersøgelse Alene DR Licens får årligt knap en halv million henvendelser i form af til- og frameldinger, betaling osv. Udover licens-området kan det altså skønnes, at langt over en million mennesker årligt er i direkte kontakt med DR i form af enten telefonsamtaler, breve, s eller sms er. Med den hastige udvikling i nye former for kommunikation og interaktivitet er det samtidig blevet sværere at sætte de mange forskellige kontakter på en fælles formel. Kontakten rækker lige fra den formelle skriftlige henvendelse over indlægget i en webdebat til deltagelse i et community på et af DRs ungdomssites på nettet eller afsendelse af en SMS i forbindelse med et underholdningsprogram. Uanset hvor svært, det kan være at sammenligne, tegner der sig et billede af mange meget forskellige muligheder for dialog, debat og brugernes aktive deltagelse. Samtidig rummer nogle af de former, der i dag primært bruges til underholdning, også et potentiale i mere seriøse sammenhænge. DR Dokumentar bruger systematisk muligheden for at afvikle en webdebat umiddelbart efter tv-udsendelserne. Det er gjort 15 gange i første halvår - med op til 500 debatindlæg pr. gang. I en omdiskuteret udsendelse om Kvinder på storvildtjagt var der mulighed for at diskutere med flere medvirkende i timerne lige efter udsendelsen. I andre tilfælde har tilrettelæggeren deltaget i webdebatten. Kontant, Konsum og flere andre af DRs forbrugsprogrammer bygger på en løbende kommunikation med brugerne. Programmerne beder aktivt om emner og sager fra seere og webbrugere, og bruger den aktive dialog som et omdrejningspunkt. Alene Kontant har det 8

9 seneste år modtaget s fra seerne - og ca. 200 breve. Af magasinets 62 indslag i årets løb var de 44 inspireret af tips fra almindelige seere. Viden Om - videnskabsprogrammet på DR2 - er meget ofte er inspireret af input fra både almindelige seere og fra forskellige faglige miljøer, der følger programmet og sætter pris på dets måde at formidle. Til programmet er knyttet et website med yderligere oplysninger, interaktive præsentationer og løbende muligheder for debat, spørgsmål og input til programmerne. Debatterne rummer ofte flere tusinde indlæg. P1 Debat sætter samfundsaktuelle emner til debat med gæster i studiet - og debatten fortsætter på et website, hvor de vigtigste debatter er fremhævet. P1 Debat indeholder ved udgangen af 1.halvår ca debatter. På hele dr.dk (excl. Skum) er der nu ca debattråder - hvoraf de største indeholder flere tusinde indlæg. (Selvom f.eks. P1 Debat bygger på redigering og overvågning af web-diskussionerne udvikler en del af debattrådene sig desværre i perioder til grove mundhuggerier mellem få debattører.) Dagens Danmark i den tidlige nyhedstime på DR1 (hvor det netop har afløst Nyhedsmagasinet) arbejder meget aktivt på at give seerne direkte mulighed for at stille forslag til programmets indhold. Der er åbne telefoner hver aften og websitet inviterer til at indsende kommentarer, kritik og tips til historier og til at stille spørgsmål til gæsterne i studiet. Valgdækning - ved Folketingsvalget i februar var kandidat-basen meget besøgt - herunder også den interaktive tjeneste, der viste, hvilken kandidater man lå tættest på - og længst fra. Der var debat - bl.a. i form af krydsild-live-online, der førte til flere hundrede indlæg hver aften. SKUM indtager en særstilling når det gælder interaktivitet og brugerstyring. Ved årsskiftet var der alene på dr.dk/skum oprettet ca debattråder - der skrives dagligt omkring nye indlæg. Sms til DR. Anvendelsen rækker meget vidt - lige fra deltagelse i afstemninger i underholdningsprogrammer over bidrag til omtalen af en storm til deltagelse i debatten om, hvad en ny storkommune skal hedde. Anvendelsen er i fortsat vækst. I juni måned modtog P4 f.eks. over 9000 sms er, hvoraf Regionalen og Østjylland stod for de En smsrundspørge Regionalen foretog den 17.juni viste, at også de ældre bruger sms. Godt hver femte sms var sendt af en person over 60 år. Under konkurrencer i store underholdningsprogrammer på DR1 har over seere stemt via mobilen i direkte udsendelser. Samlet har omkring trekvart million danskere det seneste år sms et til DR. Gæstebøger der er åbne for bidrag findes der efterhånden knap af på dr.dk. Store underholdningsprogrammer har med succes benyttet gæstebøger til at brugere kunne sende hilsner til de deltagende i programmet. Programmet "Filmland" brugte gæstebøger i forbindelse med filmanmeldelser, så brugere kunne knytte en kommentar til anmeldelsen. Managerspil er en sikker og velprøvet succes i sportens verden - alene i årets Tourmanager blev der oprettet hovedtråde, hvori der er skrevet knap indlæg. 9

10 En klar trend peger således væk fra den forholdsvis passive modtagelse af radio- og tvudsendelser og over mod den mere aktive medie-bruger, der dels har flere valgmuligheder når det gælder programmer og modtageformer, men som også i langt højere grad kommer med input og deltager i debatterne og er flittig bruger af nye fora og af de nye muligheder for interaktivitet. Der er stadig meget lang vej igen før DR blot tilnærmelsesvist har udnyttet dette potentiale til åben dialog om sit eget virke og sin egen programpolitik. 4. Gennemgang af 20 klagetemaer Som supplement til omtalen af de kritiske henvendelser, er der i dette afsnit lavet en særlig gennemgang af 20 klagetemaer, der har præget det forløbne halvår. De 20 temaer er udvalgt på basis af den særlige gennemgang af de føromtalte kommentarer og de henvendelser, Lytternes og seernes redaktør i øvrigt har modtaget - eller fået kendskab til i årets løb. Herunder trækker listen også på den løbende registrering af kritiske henvendelser, der foretages i DR Nyheder. Den nedenstående liste afspejler ikke mange af de henvendelser, hvor kritikken er meget generel. F.eks. med udsagn som: Vi får ikke nok for licensen osv.. Udsendelserne er for dårlige. TV AVISEN er for overfladisk og letbenet, Jeres dækning er frygtelig tendentiøs. Underholdningen var meget sjovere i gamle dage. Jeg kan ikke lide den musik, I spiller. Jeres radioværter er for dårlige. I lyder efterhånden ligesom de kommercielle radioer. På trods af radioens meget høje lyttertal, er der endvidere ingen særlige radiotemaer på listen. Det skyldes ikke blot, at tv traditionelt giver anledning til flere og stærkere reaktioner. Den primære årsag er, at de kritiske radio-reaktioner er fordelt over et meget stort antal temaer. Samtidig har netop radio-klagere ofte svært ved at lave en præcis beskrivelse af problemet. Der er spredt kritik af modtageforhold for DAB og problemer med at modtage netradio. Der kommer utilfredse henvendelser om overdreven brug af jingler og der er ældre, der klager over at lyden under taleindslag er for lav i forhold til lydstyrken, når det spilles musik. Men i forhold til de øvrige klagetemaer - og specielt i forhold til radioens høje lyttertal - er det ikke noget, der indtager nogen fremtrædende plads i det samlede billede af de kritiske henvendelser. Det skal understreges, at der i udvælgelsen af de 20 klagetemaer ikke er taget hensyn til, om det drejer sig om mulige brud på DRs Programetik eller om det er sager, der har været behandlet i pressenævnet eller i DRs nye klagesystem (se herom i hovedafsnit 5). Udgangspunktet for de nedenstående 20 punkter har alene været, hvad der først og fremmest har ligget brugerne på sinde, når de har henvendt sig med konkret kritik. 10

11 Tsunamien Baggrund: Dækningen af flodbølgen i Asien førte i ugerne omkring nytår til et par hundrede seerhenvendelser - de fleste til DR Nyheder. I de første dage kritiserede seerne især, at DRs dækning var mangelfuld og ikke stod i et rimeligt forhold til katastrofens omfang. Samtidig gav dækningen af mindegudstjenesten den 2. januar anledning til indlæg fra mange vrede seere, der bl.a. fandt, at det var hensynsløst med nærbilleder af sørgende pårørende. Senere i forløbet (fra ca. en uge inde i januar) modtog DR primært kritik af, at dækningen nu var blevet for omfattende, ligesom redaktionen blev kritiseret for at bringe for stærke billeder af døde mennesker. I denne fase klagede en del også over, at der var en for "følelsesladet" tone i dækningen. DR Nyheder erkendte i sine svar, at man i lighed med andre medier - og myndighederne - kom for langsomt i gang og burde have leveret en fyldigere dækning allerede på dagen efter at katastrofen indtraf. Det blev samtidig fremhævet, at redaktionen siden hen leverede en grundig og omfattende dækning. Det fremgik også af svarene, at DR havde lagt vægt på at dække selve katastrofen ved at sende erfarne reportere til alle de berørte områder. Man berettede således om de områder i Indien, Sri Lanka, Thailand og Indonesien, hvor lokalbefolkningen blev hårdt ramt, men lavede samtidig en fyldig dækning vedrørende de berørte danskeres situation, ledelsen af katastrofearbejdet på stedet og de danske myndigheders, rejseselskabers og andre aktørers handlinger. Det stod samtidig klart, at opgaven ikke kun var at viderebringe dødstal og facts, men også at formidle de følelser, der opstod efter at så mange mennesker fra vidt forskellige lande var blevet ramt af en meget omfattende naturkatastrofe. Med hensyn til de kritiserede billeder fastholdt redaktionen, at de var nødvendige for at beskrive katastrofen og dens omfang, og at man havde fravalgt alle de voldsomste billeder. Konsekvenser og opfølgning: DR Nyheder har besluttet løbende at vende tilbage til de katastroferamte områder for at se, hvad der er sket med den store hjælpeindsats og se hvordan de mange millioner kr., som blev indsamlet, er blevet anvendt. Den første status er lavet i Indonesien, Thailand og Sri Lanka. DR Nyheder har desuden deltaget i Udenrigsministeriets evalueringsarbejde omkring kriseberedskabet. DRs egne procedurer for breaking news er gennemgået nøje, og der er strammet op på, hvornår der ændres markant på sendefladen - også i situationer, hvor der stadig kan være tvivl om nyhedens præcise omfang. 11

12 Valgdækningen Baggrunden: Dækningen op til Folketingsvalget den 8. februar gav flere hundrede henvendelser - heraf ca. 175 til DR Nyheder. De handlede både om de egentlige valgudsendelser (partilederrunder, krydsildsprogrammer) og den almindelige nyhedsdækning af valget, primært i TV AVISEN. Blandt de mest udbredte kritikpunkter var: - værternes optræden når de afbryder politikerne - et for stærkt fokus på præsidentvalgkampen - for lidt omtale af de små partier - fordeling af taletid mv. under afslutningsdebatten - afviklingen af kulturdebatten fra Kronborg Overordnet pointerede DR Nyheder i sin besvarelse forskellen på de egentlige valgudsendelser, hvor der leveres lige dækning til alle partier, og nyhedsudsendelserne, hvis opgave det er at dække de centrale temaer i valgkampen ud fra en redaktionel vurdering. Vedr. den påståede "præsidentvalgkamp" fastholdt redaktionen, at Lykketoft og Fogh var de eneste udmeldte kandidater til statsministerposten, hvorfor det også var DRs opgave at fokusere på netop deres vision og lederskab - men at "duellerne" mellem de to i øvrigt skulle ses i sammenhæng med den øvrige valgdækning. Havde der ikke på forhånd været meldt to klare politiske blokke ud med hver sin statsministerkandidat, så skulle konceptet have været anderledes, fremgik det af redaktionens svar. Om den afsluttende partilederrunde - særligt debattens form og fordelingen af taletid mellem partirepræsentanterne - var svaret, at det først og fremmest er DRs opgave at levere en vedkommende debat for seerne, og at det i den forbindelse er umuligt at fordele tiden helt ligeligt, bl.a. fordi debatten blandt partilederne naturligt fokuserer på de store partier og på hvad regeringen har gjort eller ikke gjort. Det gør, at fokus i højere grad kommer på de store og de regeringsbærende partier i forhold til de små. Konsekvenser og opfølgning: Bestyrelsen fik i marts en orientering om evalueringen af valget i DR. Her blev det oplyst at DR vil overveje en fornyelse af koncepterne for krydsildsprogrammer og partilederrunder. De kritiske henvendelser i den forbindelse vil selvfølgelig indgå i de redaktionelle overvejelser. Operaens åbning Baggrunden: DR1 s transmission fra åbningen af Det Kongelige Teaters nye opera på Holmen den 15. januar 2005 gav over hundrede kritiske henvendelser. Kritikken rettede sig især mod, at kommentatorerne ofte talte ind over musikken, når en ny del af forestillingen begyndte og at hele dækningen savnede respekt for kunstnerne og forestillingen. Det blev dækket som en sportskamp, skrev 12

13 en seer. Dernæst var der en stribe vrede reaktioner over at en række interviews - bl.a. med to børn der havde medvirket i forestillingen - blev afbrudt ganske abrupt. DR svarede, at opgaven både var at transmittere et sceneshow og at rapportere og formidle facts og stemninger i forbindelse med indvielsen af et nationalt bygningsværk. Samtidig var det af pædagogiske grunde tilrettelagt således, at også de som ikke i forvejen var blandt de indviede, kunne få lejlighed til at forstå de kunstneriske udtryk og måden, de bliver til på. Opera-åbningen blev da også set af over mennesker - markant flere end nogen kulturaften tidligere er nået op på. DR erkendte imidlertid, at der var en række tekniske skønhedsfejl i udsendelsen, bl.a. fordi den interne kommunikation brød ned umiddelbart inden forestillingen. Således var det ikke intentionen at tale indover det, der blev vist på scenen, sådan som det desværre skete i flere passager. Konsekvenser og opfølgning: Tv-direktøren har afholdt en intern efterkritik, hvor kritikken blev gennemgået og bearbejdet. Egenreklamer Baggrunden: Der klages løbende over omfang og form for trailere og andre egenreklamer. Kritikken går typisk på, at det er trættende i længden og der argumenteres for, at det ikke burde være nødvendigt på en licensfinansieret station. Der opponeres både mod antallet af egenreklamer og mod indholdet, der kritiseres for at være larmende og anmassende. Når kommende udsendelser f.eks. annonceres med brask og bram under rulleteksterne fra en alvorlig film, giver det jævnligt anledning til reaktioner. En væsentlig del af den samlede kritik retter sig mod, at trailere med voldeligt eller udfordrende indhold placeres omkring børneudsendelserne sidst på eftermiddagen og op til TV-AVISEN DR har fastholdt, at det er en god service til brugerne, at der løbende er relevante foromtaler, trailere mv. Behovet øges samtidig i takt med det øgede samspil mellem DRs forskellige platforme og det nuværende omfang vurderes at være rimeligt og relevant. Det gælder ikke mindst i sammenligningen til andre konkurrerende broadcastere. DR har dog i en række tilfælde erkendt, at placeringen af bestemte spots eller foromtaler har været uheldig. Det drejer sig først og fremmest om trailere, der ikke egnede sig til visning op til eller lige efter børneudsendelser. Konsekvens og opfølgning: Tv-direktøren og DRUM (DR Udsendelse og Markedsføring) har aftalt at forbedre den eksisterende mærkningsordning, så der bliver fuld sikkerhed for, at de børneuegnede spots ikke sendes i 13

14 eftermiddagsfladen og rundt omkring børnefladen. Samtidig er det aftalt at stramme vurderingerne af, hvad der kan sendes hvornår. Ungefair Baggrunden: Indhold og placering af Boogie om eftermiddagen på DR1 har ofte vakt kritik, men i det forløbne halvår var der væsentlig stærkere reaktioner på ungdomsprogrammet Ungefair. Det har i 1.halvår lavet 13 debatter, der er sendt på DR1 tirsdag kl med genudsendelse lørdag kl De har handlet om alt fra uddannelse, tro og idealer til hash, porno og utroskab. Programmerne - især deres placering på sendefladen - har i en række tilfælde fået forældre til at rase: Hvordan kan I dog sende også de mest provokerende og følsomme udsendelser i de eftermiddagstimer, hvor I ved, at mange af de små også kigger med? Reaktionerne var stærkest omkring debatprogrammet om porno - hvor der blev vist optagelser, der provokerede nogen - og i forbindelse med et program, hvor en pige fortalte om, hvor mange hun havde haft sex med. DR har svaret, at Ungefair er et ungdomsprogram, som tager udgangspunkt i de åriges hverdag. Programmet er bygget op omkring en gruppe meget unge med meget forskellige baggrunde og holdninger. Det er dem selv, der reflekterer over problemstillinger og dilemmaer. Programmet om porno handlede om det daglige sex-bombardement - blandt andet pornofilm. Der blev vist billeder fra optagelserne af en pornofilm - men de var klippet eller dækket, så de ikke skulle virke krænkende. DR Ung - der producerer udsendelserne - har samtidig i sine svar fastholdt, at eftermiddagsfladen på DR1 ikke er en børneflade - men en ungdomsflade, hvor der blandt andet også sendes Boogie og Det ægte Par. Konsekvens og opfølgning: Tv-direktøren finder det vigtigt, at alle emner kan behandles så længe konteksten, vinklingen og indholdet er afstemt med modtagergruppen. I forhold til de to konkrete programmer har tvdirektøren efter fornyet gennemsyn besluttet, at de ikke bliver genudsendt på eftermiddagsfladen. Genudsendelser Baggrund: Omfanget af genudsendelser på tv møder ofte kritik. DR modtager ganske vist løbende flere opfordringer til at genudsende konkrete programmer, men især om sommeren er den høje andel af genudsendelser genstand for udbredt kritik. Kritikken i første halvår 2005 har ikke adskilt sig særligt fra de foregående år. Seerne er imidlertid særligt utilfredse med, at det ikke fremgår tydeligere af programoversigten, når der er tale om en genudsendelse. 14

15 Det er DR s hensigt, at stille programmerne til rådighed for så mange licensbetalere som muligt. Af hensyn til seernes forskellige tv- og døgnrytmer kræver det flere forskellige sendetidspunkter. Samtidig samles ressourcerne til ny original produktion i de måneder (udenfor sommertiden) hvor der ses mest tv. Den samlede balance mellem nyproduktion og genudsendelser er endvidere uændret gennem årene, og godkendes årligt i forbindelse med Public Service redegørelserne. I år var 47 % af det der blev vist på DR1 i sommerperioden nyproduceret. I forbindelse med genudsendelser oplyser DR normalt i sine programoversigter, hvornår udsendelsen blev bragt første gang. De fleste aviser mv. vælger imidlertid at bringe mere kortfattede programoversigter, hvor denne oplysning ikke fremgår. Konsekvens og opfølgning: Det vil fortsat være strategien at producere og sende et stort antal nye produktioner, men tillige at genudsende programmer i sommerperioden i lighed med hvad mange seere opfordrer til. Tv-direktøren vil fortsat arbejde for at seerinformationen er så nøjagtig som muligt og som hidtil oplyse, hvornår der er tale om genudsendelser. Flytning af børneudsendelser Baggrund: Det er blevet mere almindeligt at ændre på de faste tv-programmer i forbindelse med store begivenheder. Det gælder dels i forbindelse med breaking news og dels i forbindelse med f.eks. store sportsbegivenheder, der dækkes live. Når sådanne ændringer berører de faste sendetidspunkter for populære børneudsendelser som Fjernsyn for dig og Disney Sjov, vækker det ofte stor utilfredshed og giver anledning til klager fra vrede småbørnsforældre. De henviser til, at det er særligt urimeligt at skuffe børnene og kritiserer DR for at vægte hensynet til de små seere for lavt i programplanlægningen. DR har i flere omgange beklaget, at børneudsendelserne er blevet berørt at programomlægninger, men henvist til nødvendigheden af at tilgodese den samlede dækning af store begivenheder, som følges af et langt større antal seere. Konsekvens og opfølgning: DR vil i forbindelse med DTTs indførelse i 2006 arbejde på at skabe bedre muligheder for at sende børneudsendelser på DR2 eller anden relevant DR platform. 15

16 Malko Baggrund: Den manglende direkte transmission fra årets Malko-konkurrence gav anledning til mange klager - og mange debatindlæg i aviserne. Klagerne var vrede og overraskede over, at DR havde afskaffet den traditionelle tv-transmission og så det som en nedlæggelse af en vigtig DR-tradition. DR forklarede, at man ikke havde ønsket at nedprioritere Malko men blot at udvikle en ny model for dækningen, hvor der ikke var direkte tv men derimod radiotransmission, en hjemmeside med webcast og en hel temaaften på DR2 den efterfølgende tirsdag med årets konkurrence som hovedemne for hele aftenfladen. Konsekvens og opfølgning: DR har konstateret at der var tilfredshed med udsendelsen og at dækningen var god, men tvdirektøren vil tage kritikken med i overvejelserne om, hvordan næste Malko-konkurrence skal dækkes om 4 år. Fredagsbønnen Baggrund: DR1-transmissionen på Store Bededag af fredagsbønnen fra moskeen i Nørre Allé i Århus - og radioens samme dag på P1 fra moskeen på Hejrevej i København - gav straks vrede reaktioner på mail og telefoner. De fleste klagere fandt det provokerende, at DR netop havde valgt at sende muslimske bønnemøder på en kristen helligdag. Efter at DR i flere medier forklarede baggrunden, kom der en ny (og større) bølge af henvendelser, hvor folk fra forskellige trosretninger roste DR for alsidighed og mangfoldighed. DR fremhævede, at udsendelserne var ment som en service for dem, der deler den pågældende religion - og som oplysning for dem, der ønsker at kende de forskellige kirkeretninger og deres ritualer. De var lagt på en fridag, for at give flere mulighed for at følge med. DR transmitterer hvert år mere end 70 kristne gudstjenester, repræsenterende forskellige trosretninger og kirkesamfund inden for den kristne kirke, ligesom der alle hverdage transmitteres morgenandagt fra domkirken i København. Store Bededag sendte P1 også den traditionelle kristne radiogudstjeneste fra Ydby Kirke. Konsekvens og opfølgning: Tv-direktøren overvejer, om der er behov for at informere nærmere om dækningen forud for en kristen helligdag eller andre mærkedage for at undgå forvirring. DR finder det fortsat væsentligt 16

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2005

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2005 Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2005 Januar 2006 Jacob Mollerup Lytternes og seernes redaktør i DR Indhold: 1. Sammenfatning s. 3 2. Perspektivet s. 4 3. Henvendelser i tal s. 4 a.

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006 Behandles på BM Den 7. februar 2007 Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006 Januar 2007 Jacob Mollerup Lytternes og seernes redaktør i DR Indhold: 1. Sammenfatning s.3 2. Henvendelser

Læs mere

Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma. mho@plesner.com. Kære Michael Hopp,

Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma. mho@plesner.com. Kære Michael Hopp, Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma mho@plesner.com GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Maria Rørbye Rønn D +45 3520 8012 E mrr@dr.dk 08.07.2014

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for produkter fra Ole Henriksen i Nyhederne sendt på TV 2 Peter W. Rasmussen

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

Her forringes DRs public service*

Her forringes DRs public service* Her forringes DRs public service* Radio P1: Nedlægges: Dokumentarzonen, Montagegruppen, Eksistens, Øjeblikke**, Ultralyd, Lige Lovligt Reduceres: Orientering, Harddisken**, Radioavisen, Kulturnyt P2: Nedlægges:

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges DANMARKS MOTOR UNION Medieguide - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges Indholdsfortegnelse Hvad kan denne medieskabelon bruges til?... 2 Hvad kan klubben gøre for at komme

Læs mere

Redaktørberetning for 2. halvår 2013

Redaktørberetning for 2. halvår 2013 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 9. januar 2014 Lytternes og seernes redaktør

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 3. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 3. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 3. september 2007 Klage over tv-reklame for Canal Digital sendt på TV 2 Nanna Gersov har ved mail

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010 August 2010 Jacob Mollerup Lyttternes og seernes redaktør i DR 2 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.3 3. Gennemgang af

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009 August 2009 Jacob Mollerup Lyttternes og seernes redaktør i DR 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.3 3. Gennemgang af

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 1. halvår 2014

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 1. halvår 2014 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 12. august 2014 Lytternes og seernes

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Jesperhus Feriepark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Jesperhus Feriepark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: 2012-002145 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET 10. februar 2010 Sagsnr: 2009-016994 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Redaktørberetning for 1. halvår 2013

Redaktørberetning for 1. halvår 2013 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 14. august 2013 Lytternes og seernes

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751.

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr. 2011-010737 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle KNR's programetik KNRs programetik - retningslinier for programetik og god presseskik Det er grundlæggende, at KNR som led i sin public service forpligtelse tager et afgørende hensyn, der underbygger ytrings-

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 12. juni 2012 Sagsnr: 2012-006222 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt.

TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt. TV 2s programetik Programetiske værdier og journalistisk etik på TV 2 TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt. TV 2s programmer skal være troværdige,

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2012 Sagsnr: 2012-009024 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 og TV2 1994-2007 Af Erik Albæk, David Nicolas Hopmann & Claes de Vreese Udkommer på Syddansk Universitetsforlag 6. maj

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2007

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2007 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2007 August 2007 Jacob Mollerup Lytternes og seernes redaktør i DR 1 Indhold: 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.5 3. Kritikken

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 23. august 2007 Klage over tv-reklame for inkclub AB sendt på TV 2 Per Rasmussen har ved mail af

Læs mere

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-000227 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3335 Klage over produktplacering

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

De grønne pigespejderes pressehåndbog

De grønne pigespejderes pressehåndbog PRESSEHÅNDBOG De grønne pigespejderes pressehåndbog - en opslagsbog i pressehåndtering og ekstern kommunikation Indhold: Formål med bogen s. 2 Kommunikationsstrategi s. 3 Hvem kommunikerer om hvad? s.

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere