Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber"

Transkript

1 Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode for anvendelse af valuarvurdering og offentlig vurdering samt oplysning om støtte ydet af staten) 1 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 4 b, stk. 3, og 6 b, stk. 6, 2. pkt., ændres» 6, stk. 7«til:» 6, stk. 9«. 2. I 5, stk. 2, indsættes efter litra c:»er en andelsboligforening stiftet ved erhvervelse af en udlejningsejendom, skal værdien af ejendommen i de første 3 år efter andelsboligforeningens stiftelse ansættes efter litra a.«3. 5, stk. 10, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 10. Er der ydet tilskud til etablering af private andelsboliger efter 160 b, stk. 1, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 21. februar 2005, skal tilskuddet ved beregning af foreningens formue optages som en passivpost, der nedtrappes med en tiendedel af tilskuddets størrelse, første gang et år efter udbetaling af tilskuddet, og indtil hele tilskuddet er medtaget i formueopgørelsen. Stk. 11. Er der ydet tilskud som anført i stk. 10, skal det udbetalte tilskud, som staten kan kræve tilbagebetalt ved opløsning af andelsboligforeningen, jf. 160 k, i lov om almene boliger m.v., anføres i en note til årsregnskabet.«stk bliver herefter stk , stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:»den, der overdrager en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til bolig, skal inden aftalens indgåelse til erhververen udlevere en række nærmere angivne dokumenter og nøgleoplysninger vedrørende andelsboligforeningen og den enkelte andelsbolig. Overdrageren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre erhververen bekendt med indholdet af 5, 15, stk. 1, og 16, stk. 1 og 3. 1

2 Stk. 2. Ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter nærmere regler om, hvilke dokumenter og nøgleoplysninger overdrageren skal udlevere til erhververen, herunder om formkrav til nøgleoplysningerne, hvilke nøgleoplysninger, der skal optages som noter til årsregnskabet, samt om procedure og ansvar for udarbejdelsen af nøgleoplysningerne. Stk. 3. Penge- og realkreditinstitutter, der har indgået aftaler om lån og eventuelt hertil knyttede finansielle aftaler med en andelsboligforening, skal udlevere informationsmateriale til foreningen med finansielle nøgleoplysninger efter nærmere regler fastsat af ministeren for by, bolig og landdistrikter efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren.«stk. 2-8 bliver herefter stk I 6, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres»stk. 3«til:»stk. 5«. 6. I 6, stk. 8, der bliver stk. 10, ændres»stk. 7«til:»stk. 9«. 7. I 7 h, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter» 6, stk. 1«:», og bestemmelser fastsat i medfør af 6, stk. 2 og 3«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 1, nr. 2, træder i kraft den 1. juli Stk. 3. Den i 1, nr. 4, foreslåede bestemmelse i 6, stk. 1, finder alene anvendelse på aftaler om overdragelse af andelsboliger, der indgås efter andelsboligforeningens godkendelse af årsregnskabet vedrørende det regnskabsår, der starter den 1. januar 2013 eller senere. Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets baggrund og formål 2. Lovforslagets indhold 2.1. Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse Gældende ret Rapport om andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Lovforslaget 2.2. Oplysningspligt for finansielle virksomheder Gældende ret Lovforslaget 2.3. Karensperiode for anvendelse af valuarvurdering og offentlig vurdering ved salg af andelsboliger Gældende ret Lovforslaget 2

3 2.4. Oplysning om støtte ydet af staten til etablering af en privat andelsboligforening Gældende ret Lovforslaget 3. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. De administrative konsekvenser for borgerne 6. De miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Lovforslagets baggrund og formål Hovedformålet med lovforslaget er at styrke gennemsigtigheden på andelsboligmarkedet, således at køber og sælger har det bedst mulige beslutningsgrundlag, når der handles andelsbolig. I Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters rapport om andelsboligforeningers anvendelse af swaplån fra august 2012 blev det påpeget, at der overordnet set er behov for mere gennemsigtighed på andelsboligmarkedet. I rapporten blev anvendelsen af renteswapaftaler i andelsboligforeninger undersøgt, såvel som de konsekvenser, aftalerne kan have for foreningen, den enkelte andelshaver og eventulle købere. Rapporten viste, at en række andre forhold end renteswapaftalen også har stor betydning for økonomien i foreningen, herunder foreningens stiftelsesår, antallet af lejemål og hensatte vedligeholdelsesmidler. Regeringen har i december 2012 fastsat nye administrative regler om risikoklassificering af udlånsprodukter, der har til formål at sætte forbrugerne i stand til let og hurtigt at vurdere, om der er forhold ved et givent lån, som de bør være særligt opmærksomme på. Reglerne giver andelsboligforeningerne bedre mulighed for at vurdere de lån, som de overvejer at optage til dækning af deres finansieringsbehov. Dette lovforslag indebærer en ændring af andelsboligloven, der skærper sælgers oplysningspligt, så der fremover skal udleveres nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og boligen før en andelsbolig handles. Formålet er at fremhæve de væsentligste punkter ved foreningens økonomiske forhold og gøre det lettere for en interesseret køber at afkode de eventuelle økonomiske risici, der er forbundet med købet af en andelsbolig i den pågældende forening. Herved sikres nem adgang til de vigtigste oplysninger for køber og samtidig et mere gennemsigtigt andelsboligmarked, da nøgleoplysningerne udleveres i et skema, der giver mulighed for sammenligning af oplysningerne mellem de enkelte foreninger. Udover øget gennemsigtighed i handelssituationen sikrer lovforslaget, at der ikke spekuleres i værdiansættelsen af andelsboligforeningens ejendom ved etablering af foreningen. Dette gøres ved at indføre en karensperiode for anvendelse af valuarvurdering og offentlig vurdering ved værdiansættelse af foreningens ejendom ved stiftelse af andelsboligforeninger i tidligere udlejningsejendomme. 3

4 Der har i de senere år været en række eksempler på stiftelse af andelsboligforeninger, hvor købsmaterialet indeholdt en vurdering, som ansatte værdien af ejendommen til en endnu højere værdi, end den, som lejerne blev tilbudt at overtage ejendommen til. Når lejere i en udlejningsejendom får tilbudt at købe ejendommen til en bestemt pris, kan det være vanskeligt for lejerne at vurdere, om det nu også er den rigtige pris, som ejendommen tilbydes til, og om de budgetter, der er udarbejdet for en kommende andelsboligforening, vil holde. Det må forudsættes, at den pris, som lejerne har fået tilbud om at overtage ejendommen til, er den optimale indikering af værdien af ejendommen. For at beskytte lejere og andre kommende andelshavere mod at lade sig påvirke af en vurdering, som ligger over ejendommens reelle værdi, til at indtræde i en andelsboligforening, foreslås det som led i regeringens generelle bestræbelser for at gøre andelsboligmarkedet mere gennemsigtigt, at der i andelsboligloven indsættes et forbud mod at anvende andre prisfastsættelser end anskaffelsesprisen ved prisfastsættelse af ejendommens værdi. Forbuddet skal gælde i en periode på 3 år efter foreningens stiftelse og gælder alene for andelsboligforeninger, der stiftes ved lejernes overtagelse af den udlejningsejendom, som de bor i. Mange andelsboligforeninger er etableret med støtte fra staten gennem tilskud til betaling af ydelsen på optagne realkreditlån. Når en andelsboligforening opløses, skal der ske en tilbagebetaling af den modtagne støtte. For at sikre oplysningerne om den modtagne støtte, efter et støtteberettiget lån er udamortiseret, indføres en oplysningspligt om den modtagne støtte i andelsboligforeningens årsregnskab. Dette vil sikre fuld gennemsigtighed for foreningens medlemmer og potentielle købere. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse Gældende ret Efter andelsboliglovens 6, stk. 1, skal sælgeren udlevere en række dokumenter til køberen inden en aftale om overdragelse af en andelsbolig indgås. Efter bestemmelsen skal sælgeren udlevere foreningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget samt en opstilling af, hvorledes prisen på andelen beregnes med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Ministeren for by, bolig og landdistrikter har i henhold til andelsboliglovens 7 udarbejdet en vejledende normalvedtægt for en andelsboligforening, hvoraf det følger, at køberen skal have udleveret en række dokumenter af sælgeren inden aftalens indgåelse. I forhold til lovkravet suppleres normalvedtægten med et krav om udlevering af referatet fra seneste generalforsamling, herunder seneste ordinære generalforsamling. Normalvedtægten er alene vejledende. Der kan derfor være udarbejdet individuelle vedtægter i de enkelte foreninger, som kan indeholde yderligere krav om udlevering af dokumenter ved salg Rapport om andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler 4

5 Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter afgav i august 2012 en rapport om andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler. Sigtet med rapporten var at skabe grundlag for en vurdering af behovet for at iværksætte konkrete initiativer i forhold til anvendelsen af renteswapaftaler som finansieringsform for andelsboligforeninger. I rapporten konkluderes, at renteswapaftaler ikke nødvendigvis udgør et problem for den veldrevne andelsboligforening. Endvidere viser rapporten, at det ikke er alle nødlidende andelsboligforeninger, der har lån med renteswap, og at der således kan være mange andre årsager til en trængt økonomi i foreningen. Renteswappen synes ikke generelt at være årsagen til, at visse foreninger i dag har økonomiske problemer, men lån med renteswap kan bidrage til, at det kan blive vanskeligere at komme ud af disse økonomiske problemer. Rapporten viste, at der var et behov for mere gennemsigtighed på andelsboligmarkedet, og at både købere, sælgere og andelsboligforeninger får bedre information om særligt økonomien i andelsboligforeningen Lovforslaget Med lovforslaget foreslås indført en pligt for overdrageren af en andelsbolig til inden indgåelse af en aftale om overdragelse af en andelsbolig at udlevere nærmere fastsætte nøgleoplysninger til køberen. Det er hensigten med nøgleoplysningerne, at køberen får nem og overskuelig adgang til de mest relevante informationer om foreningen og andelsboligen, som skal bruges i købssituationen. Forslaget indebærer, at de vigtigste nøgleoplysninger trækkes ud af de dokumenter, som sælgeren pålægges at udlevere til køberen. Dette vil give køberen nem og overskuelig adgang til nogle objektivt sammenlignelige oplysninger, der kan give et hurtigt og sikkert overblik over de væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende andelsboligforeningen og den økonomiske situation i foreningen uden at skulle søge efter disse i de udleverede dokumenter. Det foreslås at bemyndige ministeren for by, bolig og landdistrikter til i bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om, hvilke nøgleoplysninger der skal udleveres, i hvilken form de skal udleveres og procedure for udarbejdelse og ajourføring af nøgleoplysningerne, jf. bemærkninger til forslagets 1, nr. 4. Efter såvel gældende som fremtidige regler er der krav om, at sælger efter lovens 6, stk. 1, skal udlevere et årsregnskab til køberen inden aftalens indgåelse. I regnskabet skal foreningen redegøre for sine indtægter, omkostninger og drift. Årsregnskabet består af en resultatopgørelse, en balance og eventuelle noter. I dag skal andelsværdien efter lovens 6, stk. 5, oplyses som en note til årsregnskabet. De nye nøgleoplysninger vil på samme måde skulle fremgå af noter til årsregnskabet. Erhvervsstyrelsen har udgivet en vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger. Nøgleoplysningerne vil fremgå af vejledningen og af det modelregnskab, som styrelsen anbefaler foreningerne at anvende. Oplysningerne vil på den måde være underlagt revisionspligt. 5

6 Bemyndigelsesbestemmelsen foreslås på den baggrund formuleret således, at der i bekendtgørelsen kan fastsættes nærmere regler om, hvilke af de krævede nøgleoplysninger, der skal optages som noter til årsregnskabet. Det er hensigten, at nøgleoplysningerne skal gives på en særlig formular, godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der indeholder en skematisk oversigt over nøgleoplysningerne samt en kort forklaring til køberen om, hvad nøgleoplysningerne kan bruges til. Herudover er det hensigten at fastsætte krav om, at de finansielle nøgleoplysninger fra penge- og realkreditinstitutterne, jf. afsnit 2.2., skal udleveres på et særskilt skema, godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Skemaerne vil blive optaget som bilag til bekendtgørelsen om nøgleoplysninger. Bekendtgørelsen forventes at indeholde bestemmelser om procedure for udarbejdelse af nøgleoplysninger og ajourføring af disse, herunder om rollefordelingen mellem overdrageren og foreningen. I praksis vil tilvejebringelse af de nødvendige oplysninger for at opfylde pligten til at udlevere nøgleoplysninger forudsætte nærmere kendskab til foreningens økonomi, regnskabsforhold og bagvedliggende dokumenter. Det må forventes, at overdrageren i langt de fleste tilfælde vil have brug for hjælp fra foreningens bestyrelse eller administrator til at fremskaffe de nødvendige oplysninger. Som supplement til overdragerens pligt til at udlevere nøgleoplysninger forventes derfor fastsat regler om, at andelsboligforeningen skal udarbejde og ajourføre skemaet med nøgleoplysningerne. Herved sikres ensartede nøgleoplysninger, som let kan skaffes af overdrageren i en handelssituation. Herudover indeholder lovforslaget en udvidelse af kravet om sælgerens udlevering af dokumenter i forhold til den nuværende bestemmelse i andelsboligloven 6, stk. 1. Lovforslaget indebærer, at den gældende regel i andelsboliglovens 6, stk. 1, om pligtmæssig udlevering af dokumenter til erhververen forud for salg ændres fra en positiv opregning til en bemyndigelse for ministeren for by, bolig og landdistrikter til i bekendtgørelse at fastsætte, hvilke dokumenter der skal udleveres. Udover de eksisterende dokumenter, som sælgeren skal udlevere i dag, forventes det blandt andet fastsat, at sælgeren skal udlevere foreningens seneste generalforsamlingsreferat (og eventuel formandsberetning), vedligeholdelsesplan, energimærke og eventuelt andre væsentlige dokumenter Oplysningspligt for finansielle virksomheder Gældende ret Der findes i dag ikke regler om, at penge- og realkreditinstitutter årligt skal udlevere en række finansielle nøgleoplysninger til andelsboligforeninger til brug for overdragelse af andele i foreningen Lovforslaget Med lovforslaget foreslås det, at penge- og realkreditinstitutter, der har indgået aftaler om lån og eventuelt hertil knyttede finansielle aftaler med en andelsboligforening, forpligtes til at udlevere informationsmateriale til foreningen med finansielle nøgleoplysninger efter nærmere regler fastsat af ministeren for by, bolig og landdistrikter efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren. 6

7 Det er hensigten at fastsætte nærmere krav til formen og indholdet af de finansielle nøgleoplysninger, som penge- og realkreditinstitutterne skal udlevere til andelsboligforeningerne. Der vil være tale om en gengivelse af allerede kendte oplysninger i en mere let tilgængelig form. Der forventes endvidere fastsat regler om, at penge- og realkreditinstitutterne skal udlevere oplysningerne årligt til andelsboligforeningerne Karensperiode for anvendelse af valuarvurdering og offentlig vurdering ved salg af andelsboliger Gældende ret Private andelsboligforeninger kan enten stiftes ved, at en andelsboligforening overtager eller selv står for opførelsen af en nybygget ejendom eller ved, at andelsboligforeningen køber en eksisterende ejendom. I sidstnævnte tilfælde vil der typisk være tale om, at lejerne overtager den ejendom, som de bor til leje i, på andelsbasis - enten gennem en frivillig overdragelse eller i medfør af lejelovens regler om tilbudspligt. Lejerne vil typisk få tilbudt at overtage ejendommen til markedsprisen eller med andre ord til handelsværdien som udlejningsejendom, det vil sige, den pris, en uafhængig tredjemand er villig til at overtage ejendommen til. Tilbydes lejerne at overtage ejendommen via lejelovens tilbudspligtsregler, er ejeren af ejendommen pålagt at tilbyde lejerne at overtage den på andelsbasis på samme vilkår, herunder den samme pris, som ejeren kan dokumentere at kunne sælge ejendommen for til anden side. Når andelsboligforeningen er stiftet, skal prisen ved overdragelse af enkelte andele i andelsboligforeningen fastsættes i overensstemmelse med maksimalprisreglerne i andelsboliglovens 5, herunder reglerne om fastsættelse af værdien af andelsboligforeningens ejendom. Til brug for fastsættelse af prisen for en andel i andelsboligforeningen kan andelsboligforeningen ifølge lovens 5, stk. 2, vælge mellem 3 forskellige metoder for ansættelse af værdien af ejendommen. Andelsboligforeningen kan vælge at ansætte værdien ud fra ejendommens anskaffelsespris, den kontante handelsværdi som udlejningsejendom (valuarvurderingen) eller på baggrund af den senest ansatte ejendomsværdi efter lov om vurdering af landets faste ejendomme (den offentlige vurdering) Lovforslaget Med lovforslaget foreslås, at de andelsboligforeninger, der stiftes ved erhvervelse af en udlejningsejendom, i en periode på 3 år efter foreningens stiftelse alene kan værdiansætte andelsboligforeningens ejendom til den pris, andelsboligforeningen har betalt for ejendommen. Forslaget omfatter ikke nybyggede andelsboligforeninger, da der ikke i forhold til disse vurderes at være samme spekulationsmuligheder. Herved afskæres muligheden for i forbindelse med stiftelsen at anvende en valuarvurdering eller den offentlige ejendomsvurdering. Forslaget har til formål at beskytte lejerne i en privat udlejningsejendom mod at lade sig påvirke af udsigten til urealistisk høje spekulationsgevinster ved indtræden i en andelsboligforening, der stiftes i ejendommen. Der er således set eksempler på, at lejerne forud for eller som led i, at de tilbydes at købe ejendommen, får udleveret enten en valuarvurdering eller den seneste offentlige ejendomsvurdering for ejendommen - 7

8 vurderinger, som i nogle tilfælde angiveligt har ligget en del over den pris, som lejerne rent faktisk har fået tilbudt at købe ejendommen til. Dette synes i nogle tilfælde at have ført til, at nogle af de kommende andelshavere har været villige til at betale en forholdsvis høj pris for ejendommen, idet de som følge af denne vurdering har ladet sig overbevise om, at der kan være udsigt til at oppebære en økonomisk gevinst ved videresalg af andelen i andelsboligforeningen. Tilstedeværelsen af en vurdering, som overstiger den pris, ejendommen tilbydes til, udgør også en risiko for, at de budgetter, som laves for en fremtidig andelsboligforening, bliver urealistiske. Vurderingen kan f.eks. indebære, at der budgetteres med for høje indtægter ved salg af de lejligheder, der ved andelsboligforeningens stiftelse ikke sælges, men fortsat bebos af lejere. Som udgangspunkt burde der i praksis ikke kunne forekomme nævneværdige forskelle i den faktiske handelspris for ejendommen og en vurdering af denne i de første år efter andelsboligforeningens stiftelse. Der kan herved blandt andet henvises til den vejledning om vurdering af andelsboligforeningers ejendomme efter andelsboliglovens 5, stk. 2, litra b, som Dansk Ejendomsmæglerforening har udarbejdet til sine medlemmer. Det fremgår af vejledningen, at Såfremt man som ejendomsmægler bliver bedt om at vurdere en ejendom, som indenfor kortere tid formentlig 1-2 år er blevet handlet f.eks. i forbindelse med, at lejerne har overtaget den i henhold til reglerne om tilbudspligt, jf. lejelovens 100 ff., er værdiansættelsen på ejendommen som udgangspunkt den pris, den netop er blevet handlet til. Der findes ikke nogen mere nøjagtig prisindikering end netop den pris parterne i en fri og uafhængig handel er blevet enige om.. Det skal bemærkes, at hverken forekomsten af en valuarvurdering eller den seneste offentlige vurdering indebærer nogen garanti for, at de enkelte andele i andelsboligforeningen rent faktisk vil kunne sælges til de maksimalpriser, der vil kunne beregnes med udgangspunkt i vurderingen. Det foreslås, at karensperioden skal være 3 år. Perioden er fastsat i en afvejning af henholdsvis hensynet til at udelukke spekulation i andelsboligen og hensynet til mobiliteten på boligmarkedet. Hvis der fastsættes en længere periode, vil der kunne opstå et så stort spænd mellem anskaffelsesprisen og de faktiske handelspriser for sådanne ejendomme, at det vil kunne påvirke handelen med boligerne i den pågældende andelsboligforening. Værdien af de enkelte andele i de af forslaget omfattede andelsboligforeninger, vil på den baggrund som udgangspunkt ikke ændre sig indenfor 3-årsperioden. Dog vil værdien af andelene i andelsboligforeningen i perioden stige i takt med, at der afdrages på andelsboligforeningens lån, og/eller at der udføres forbedringer på ejendommen Oplysning om støtte ydet af staten til etablering af en privat andelsboligforening Gældende ret 8

9 I henhold til almenboligloven kan staten kræve støtte givet ved etableringen af andelsboligforeningen tilbagebetalt, hvis andelsboligforeningen opløses. I andelsboligloven findes der ingen bestemmelser, der sikrer, at tilbagebetalingstilsvaret er kendt for foreningens medlemmer og potentielle købere Lovforslaget Med lovforslaget indføres en bestemmelse om, at der skal optages en note i andelsboligforeningens årsregnskab, hvoraf det skal fremgå, hvilken støtte andelsboligforeningen har modtaget fra staten, og som i tilfælde af en opløsning af andelsboligforeningen kan kræves tilbagebetalt. På den måde gives en bedre information til andelsboligforeningens medlemmer og potentielle købere. Derudover sikres oplysningerne om tilbagebetalingskravet, når det støtteberettige lån er udamortiseret. 3. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget vil medføre en forpligtelse for penge- og realkreditinstitutter til at udlevere oplysninger om lån og hertil knyttede finansielle aftaler til en andelsboligforening. Da der er tale om gengivelse af allerede kendte oplysninger i en anden form, forventes de foreslåede ændringer ikke at have nævneværdige erhvervsøkonomiske konsekvenser. Lovforslagets bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om nøgleoplysninger tænkes udnyttet til i bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om hvilke nøgleoplysninger, der skal optages som noter til andelsboligforeningernes årsregnskaber. Denne opgave vil blive varetaget af de revisorer, der reviderer andelsboligforeningernes årsregnskaber. Der findes allerede i dag krav om, at årsregnskaberne skal indeholde en note om andelsværdien. Det vurderes, at langt de fleste revisorer følger Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, som indeholder anbefalinger om nøgletal i årsregnskaberne. Da der kun forventes at blive stillet krav om få yderligere nøgleoplysninger, vurderes de nye regler ikke at indebære nævneværdige byrder for revisorerne. 5. De administrative konsekvenser for borgerne Overdrageren af en andelsbolig vil blive pålagt en mindre byrde ved at skulle udlevere enkelte yderligere dokumenter samt nøgleoplysninger til erhververen vedrørende andelsboligforeningen forud for et salg. Da der allerede i gældende lovgivning er krav om udlevering af visse dokumenter, vurderes det ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser for overdrageren, at der tilføjes enkelte yderligere dokumenter til forpligtelsen. Hertil kommer, at de nye krav vil blive udmøntet, så det er enkelt for overdrageren at få adgang til de nye oplysninger, der skal udleveres. Da der samtidig er tale om oplysninger om centrale økonomiske forhold, der må antages i forvejen at blive efterspurgt i de fleste salgssituationer, vurderes de nye krav samlet ikke at medføre væsentlig byrder, idet det i mange tilfælde vil blive lettere for overdrageren at efterkomme erhververens ønske om yderligere oplysninger. Andelsboligforeningerne vil opleve byrder ved at skulle udarbejde og ajourføre nøgleoplysningerne. Arbejdet med at indsamle og udarbejde oplysningerne vil dog være størst første gang, hvorefter der 9

10 vurderes blot at være tale om en årlig ajourføring. Kravet vurderes ikke at udvide en veldreven forenings byrder nævneværdigt, da den i forvejen må forventes at være involveret fra salg til salg. 6. De miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har været i høring hos følgende organisationer og myndigheder m.v.: Advokatrådet, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Boligselskabernes Landsforening, BOSAM, Danmarks Lejerforeninger, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Danske arkitektvirksomheder, Danske Boligadvokater, Danske Regioner, Danske Udlejere, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Ejendomsforeningen Danmark, Ejerlejlighedernes Landsforening, Finansrådet, Forbrugerrådet, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR), Grundejernes Investeringsfond, Kommunekredit, Kommunernes Landsforening, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Organisationen af Selvejende Institutioner, Praktiserende Arkitekters Råd, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, Realkreditforeningen og Realkreditrådet. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/mindreudgifter Ingen Ingen Ingen Ingen Negative konsekvenser/merudgifter Ingen Ingen Ingen Da der er tale om gengivelse af allerede kendte oplysninger i en anden form, forventes de foreslåede ændringer ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser. Kravet om at nøgleoplysninger skal optages som noter til andelsboligforeningernes årsregnskaber, vurderes ikke at 10

11 Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Ingen borgerne indebære nævneværdige byrder for revisorerne, idet der vil være tale om et mindre supplement til allerede gældende regler. Kravet om at overdrageren af en andelsbolig vil blive pålagt at udlevere flere dokumenter samt nøgleoplysninger forud for et salg, vurderes samlet ikke at medføre væsentlig byrder, idet dette blot er et supplement til allerede gældende krav. Forholdet til EU-retten Andelsboligforeninger vil opleve mindre byrder ved at skulle udarbejde og ajourføre nøgleoplysningerne. Det vil imidlertid primært være første gang og efterfølgende blot årlig ajourføring. Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 og nr. 5-7 Ændringerne er en konsekvens af den gennemførte ændring i 1, nr. 4, hvor den hidtidige bestemmelse i 6, stk. 1, erstattes af 6, stk Til nr. 2 I andelsboliglovens 5 er fastsat regler om, hvordan prisen for en andel i en andelsboligforening fastsættes. I 5, stk. 2, er nærmere regler om, hvordan værdien af en andelsboligforenings ejendom kan indgå i prisen. Værdien af ejendommen kan efter foreningens eget valg ansættes til en af 3 mulige værdier anskaffelsesprisen, den kontante handelsværdi som udlejningsejendom (valuarvurderingen) eller den seneste offentlige vurdering. Det foreslås, at det ikke længere skal være muligt at ansætte værdien af ejendommen til den kontante handelsværdi som udlejningsejendom (valuarvurderingen) eller efter den offentlige vurdering i de første 3 år efter en andelsboligforenings stiftelse. Forslaget gælder alene i forhold til andelsboligforeninger, der stiftes ved erhvervelse af en udlejningsejendom. 11

12 Det betyder, at man i disse andelsboligforeninger tidligst kan anvende en valuarvurdering eller den offentlige vurdering i forbindelse med prisfastsættelsen af andele i foreningen ved overdragelser af andele, der finder sted senere end 3 år efter foreningens stiftelse. En andelsboligforening anses normalt for stiftet på tidspunktet for afholdelse af den stiftende generalforsamling. Til nr. 3 I almenboliglovens 160 k er anført, at hvis der sker en opløsning af en andelsboligforening, hvortil staten har ydet rentesikring, rentebidrag, andelsboligbidrag, ydelsesstøtte eller tilskud, kan den ydede støtte kræves helt eller delvis tilbagebetalt efter socialministerens (nu: ministeren for by, bolig og landdistrikter) nærmere bestemmelse. Tilbagebetalingskravet påhviler de andelshavere, der er medlemmer af andelsboligforeningen på tidspunktet for foreningens opløsning. Tilbagebetalingskrav hviler som en byrde på andelsboligforeningen, så længe foreningen eksisterer. Den nye bestemmelse i 5, stk. 11 medtages for at sikre oplysninger om størrelsen af tilbagebetalingskravet også efter, at et støtteberettiget lån er udamortiseret. Derudover medvirker bestemmelsen til en styrket information for andelshaverne. Da 160 b i lov om almene boliger samt støttede andelsboliger m.v. er ophævet, indsættes i stk. 10 en henvisning til den sidste lovbekendtgørelse, der omfatter bestemmelsen i 160 b. Denne ændring har således alene teknisk karakter. Til nr. 4 I den gældende 6, stk. 1, er det fastsat, at sælger til køber, inden aftale om overdragelse af en andelsbolig indgås, skal udlevere foreningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget samt en opstilling af, hvorledes prisen på andelen beregnes med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Med ændringen af 6, stk. 1, foreslås den gældende regel om pligtmæssig udlevering af dokumenter ændret fra en positiv opregning til en bemyndigelse for ministeren for by, bolig og landdistrikter til i bekendtgørelse at fastsætte, hvilke dokumenter der skal udleveres. Udover de dokumenter, som sælgeren skal udlevere i dag, forventes det blandt andet fastsat, at sælgeren skal udlevere foreningens seneste generalforsamlingsreferat (og eventuel formandsberetning), vedligeholdelsesplan, energimærke og eventuelt andre væsentlige dokumenter. Med 6, stk. 1, foreslås det endvidere som noget nyt, at overdrageren af en andelsbolig forpligtes til inden indgåelse af en aftale om overdragelse af en andelsbolig at udlevere nærmere fastsætte nøgleoplysninger til køber. Bestemmelsen i 6, stk. 2, indeholder en bemyndigelse til ministeren for by, bolig og landdistrikter til i bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om hvilke nøgleoplysninger, der skal udleveres, i hvilken form de skal udleveres og procedure for udarbejdelse og ajourføring af nøgleoplysningerne. 12

13 Bemyndigelsesbestemmelsen tænkes udnyttet til i bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om, hvilke af de krævede nøgleoplysninger, der skal optages som noter til årsregnskabet. Det forventes fastsat, at andelsboligforeningerne årligt udarbejder et af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter godkendt skema med nøgleoplysninger på baggrund af oplysninger fra seneste godkendte regnskab. Foreningerne skal oplyse, om der er sket væsentlige ændringer i nøgleoplysningerne siden årsregnskabet blev udarbejdet, f.eks. om der er optaget nye lån, afdraget på gælden eller indgået nye forpligtelser vedrørende renovering/vedligehold. Erhvervsstyrelsens regnskabsvejledning fra december 2010 vil blive revideret, således at de nye krav til nøgleoplysninger, der skal optages som noter til regnskabet, fremgår af denne. Dette vil sikre et ensartet grundlag for udarbejdelsen af nøgleoplysningerne, da grundlaget herfor således vil være underlagt revisionen. De nøgleoplysninger, som køberen skal have udleveret, forventes inddelt i en række overordnede kategorier: stamoplysninger om andelsboligforeningen og andelsboligen, drifts- og erhvervsoplysninger, byggetekniske oplysninger og finansielle oplysninger. Stamoplysningerne skal sikre identifikation af den pågældende andelsboligforening samt give køberen de mest grundlæggende oplysninger om foreningen og boligen. Det er hensigten, at stamoplysningerne skal omfatte f.eks. ejendomsoplysninger, vurderingsprincip, maksimalpris og fordelingstal. Drifts- og erhvervsoplysningerne skal sikre køberen større klarhed over konsekvenserne af, at man ved køb af en andelsbolig samtidig bliver medlem af en forening, der i fællesskab ejer og driver den pågældende ejendom. Under drifts- og erhvervsoplysninger kan medtages nøgleoplysninger som f.eks. boligafgift, lejeindtægter og andelsværdi pr. andelsbolig-m², angivelse af hæftelsesforhold og om der er tomme bolig- eller erhvervslejemål i foreningen. Byggetekniske oplysninger er vigtige for at vurdere, hvilken stand andelsboligforeningens ejendom er i, samt om foreningen har en plan for løbende vedligehold, herunder en plan for finansiering heraf. Oplysningerne kan f.eks. omfatte foreningens bindende beslutninger om større vedligeholdelses- eller renoveringsarbejder. Under finansielle oplysninger er det hensigten at anføre oplysninger om f.eks. foreningens samlede gæld, lånetyper i foreningen og afdrag på foreningens prioritetsgæld i seneste regnskabsår. Dette skal ses i sammenhæng med den foreslåede bestemmelse i 6, stk. 3. Med den foreslåede bestemmelse i 6, stk. 3, forpligtes penge- og realkreditinstitutter, der har indgået aftaler om lån og eventuelt hertil knyttede finansielle aftaler med en andelsboligforening, til at udlevere informationsmateriale til foreningen med finansielle nøgleoplysninger efter nærmere regler fastsat af ministeren for by, bolig og landdistrikter efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren. Som eksempel på hertil knyttede finansielle aftaler kan nævnes aftaler om en renteswap. Det er hensigten at fastsætte nærmere krav til indholdet af de finansielle nøgleoplysninger, herunder f.eks. at de skal indeholde oplysninger om afdragsprofil og rente- og formueusikkerhed for de lån, som penge- og 13

14 realkreditinstitutterne har ydet til de enkelte andelsboligforeninger. Der forventes endvidere fastsat regler om, at penge- og realkreditinstitutterne årligt skal udlevere disse oplysninger til andelsboligforeningerne. Der forventes fastsat særlige formkrav, herunder at oplysningerne skal udleveres i et særskilt skema. De finansielle nøgleoplysninger skal supplere de nøgleoplysningsskemaer, som andelsboligforeningerne skal udarbejde. Det forventes fastsat i bekendtgørelse, at sælger skal udlevere de finansielle nøgleoplysninger fra penge- og realkreditinstitutterne til køber forud for indgåelse af aftale om overdragelse af en andelsbolig sammen med det af andelsboligforeningen udarbejdede nøgleoplysningsskema. Den nærmere fastsættelse af kravene til, hvilke nøgleoplysninger der skal medtages i bekendtgørelsen, vil blive fastsat af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter efter en nærmere drøftelse med interessenterne på andelsboligområdet. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Ikrafttrædelsestidspunktet er valgt for at sikre, at bestemmelserne om sælgers udvidede oplysningspligt ved salg af en andelsbolig kommer til at gælde for salg baseret på andelsboligforeningernes regnskaber for Herved sikres et ensartet grundlag for fremskaffelse af de væsentlige økonomiske nøgleoplysninger. I stk. 2 foreslås det, at karensperioden for anvendelse af valuarvurdering og offentlig vurdering ved stiftelse af andelsboligforeninger i tidligere udlejningsejendomme træder i kraft den 1. juli I stk. 3 foreslås det, at sælgerens udvidede oplysningspligt alene finder anvendelse på aftaler om overdragelse af andelsboliger, der indgås efter der i den pågældende andelsboligforening foreligger et godkendt regnskab for For at sikre et ensartet grundlag for fremskaffelse af de væsentlige økonomiske nøgleoplysninger indeholder lovforslaget bestemmelser om, at visse nøgleoplysninger vil skulle optages som noter til årsregnskaberne. Der vil i efteråret 2013 blive foretaget en revision af Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskabsloven og andelsboliger, og en revideret vejledning forventes udstedt med udgangen af Dette betyder, at andelsboligforeningernes regnskaber for 2013, der godkendes på generalforsamlinger i 2014, indeholder de væsentligste nøgleoplysninger, der skal danne grundlag for opfyldelse af sælgers oplysningspligt ved salg. De nye regler om sælgers oplysningspligt foreslås derfor alene anvendt på aftaler om overdragelse, der indgås på et tidspunkt, hvor der foreligger et godkendt regnskab vedrørende det regnskabsår, der starter den 1. januar 2013 eller senere. Dette indebærer, at en sælger, der i 2014 indgår en aftale om overdragelse, hvor der endnu ikke foreligger et godkendt regnskab vedrørende det regnskabsår, der starter den 1. januar 2013, vil skulle følge de hidtil gældende regler om oplysningspligt. Sælgeren skal således alene udlevere foreningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget samt en opstilling af, hvorledes prisen på andelen beregnes med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Bestemmelsen i stk. 3 indebærer, at de nye regler om penge- og realkreditinstitutters forpligtelse til at udlevere finansielle nøgleoplysninger finder anvendelse fra lovens ikrafttræden den 1. januar Det er 14

15 hensigten i bekendtgørelse at fastsætte regler om, at penge- og realkreditinstitutterne udleverer finansielle nøgleoplysninger første gang til andelsboligforeningerne primo januar

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger UDKAST til Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december

Læs mere

J.nr Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boliglov Gammel Mønt København K

J.nr Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boliglov Gammel Mønt København K Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boliglov Gammel Mønt 4 1117 København K Sendt til boliglov@mbbl.dk c.c. pml@mbbl.dk og jf@mbbl.dk J.nr. 2012-2973 Realkreditrådet, Finansrådet og Realkreditforeningen

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 8. januar 2015. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. 6. januar 2015. Nr. 2.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 8. januar 2015. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. 6. januar 2015. Nr. 2. Lovtidende A 2015 Udgivet den 8. januar 2015 6. januar 2015. Nr. 2. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. BEK nr 2 af 06/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3305 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 1 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 47 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 47 Folketinget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2014-15 Fremsat den 30. oktober 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

2014/1 LSF 47 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016. Forslag. til. (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.)

2014/1 LSF 47 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016. Forslag. til. (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 2014/1 LSF 47 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, jr.nr. 2013-3181 Fremsat den 30.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER af 27. november 2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Høringssvar til Udkast tillov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber- j. nr

Høringssvar til Udkast tillov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber- j. nr Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Sendt pr. e-mail til boliglov@mbbl.dk med kopi til pml@mbbl.dk og jf@mbbl.dk Den 25. februar 2013 Jour. nr.: 20-01-004-13 Ref: JAL Juridisk konsulent Jane Qvist

Læs mere

UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER

UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER DISPOSITION FOR OPLÆG Kort præsentation af mig selv Kort præsentation af mit phd-projekt Baggrunden for maksimalprisreglerne i ABL Udvalgte

Læs mere

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer - - AB SundParken Rantzausminde, afd. H og stk. Nuværende vedtægt Forslag til ændret vedtægt 4.1 For beboerne, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, svarende til 20 % af

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 ANDELSBOLIG- OPLÆG 2014 BILLIGERE LÅN OG MERE GENNEM- SIGTIGHED Alle danskere skal have mulighed for at bo i en bolig, der er egnet til deres særlige situation.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Regnskabsvejledningen

Regnskabsvejledningen Boligexperten Administration A/S og Ejendomsforeningen Danmark Regnskabsvejledningen Preben Løth, adm. direktør i Boligexperten Administration A/S 7. april 2014 www.ejendomsforeningen.dk 1. Revision af

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Andelsboliger bidrager som boligform til et varieret udbud af boliger i Danmark. Det er vigtigt at sikre gode vilkår for en robust andelsboligsektor, så både

Læs mere

Generelt om nøgleoplysningsskema

Generelt om nøgleoplysningsskema Boligexperten Administration A/S og Ejendomsforeningen Danmark Generelt om nøgleoplysningsskema Preben Løth, adm. direktør i Boligexperten Administration A/S 5. maj 2014 www.ejendomsforeningen.dk 1. Lovgrundlag

Læs mere

2014 Skriftlig beretning

2014 Skriftlig beretning 2014 Skriftlig beretning Større gennemsigtighed ABF s hovedbestyrelse har også i denne landsmødeperiode arbejdet aktivt for at øge gennemsigtigheden på andelsboligmarkedet. Den massive presseomtale af

Læs mere

Aftale om overdragelse af andel

Aftale om overdragelse af andel Aftale om overdragelse af andel Undertegnede (sælger) Udtræder af andelsboligforeningen AB Rørmosen 2. Og overdrager min andel til medunderskrevne (køber) Samtidig opsiger jeg brugsretten til min bolig

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger UDKAST Dato: 16. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-4127 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 431565 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Læs mere

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN!

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! Navn. Undertegnede overdrager herved min andel beliggende til fraflytning pr. den til medunderskrevne Pris. Prisen for andelen kan opgøres således:

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

YY Kommune. til etablering af de 12 ustøttede private andelsboliger. af, at andelshaverne er bopælsregistreret i Y Kommune.

YY Kommune. til etablering af de 12 ustøttede private andelsboliger. af, at andelshaverne er bopælsregistreret i Y Kommune. YY Kommune 27-03- 2007 Ved brev af 14. december 2006 anmodede den daværende Y Kommune Statsamtet Nordjylland om vejledende at vurdere, hvorvidt kommunen lovligt kan betinge en kommunal garanti til etablering

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Andelsboligforeningen II

Andelsboligforeningen II Andelsboligforeningen II Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

A n d e l s b o l i g - fra A til Z

A n d e l s b o l i g - fra A til Z A n d e l s b o l i g - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2011/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 061.77K.271

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri 2013/1 LSF 135 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4127 Fremsat den 19.

Læs mere

Fsva. andelsboliger. Ved Barbara Westengaard-Hildinge Dansk Ejendomsmæglerforening

Fsva. andelsboliger. Ved Barbara Westengaard-Hildinge Dansk Ejendomsmæglerforening Fsva. andelsboliger Ved Barbara Westengaard-Hildinge Dansk Ejendomsmæglerforening Program: Introduktion Formidlingsaftalen Salgsbudgettet/provenuet Salgsopstillingen Købsaftalen Andelsboligskema / Nøgleoplysningsskemaer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 71 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. juni 2010 Talepapir til åbent samråd i Boligudvalget, alm. del, den 4. juni 2010 samrådsspørgsmål AT, AU, AV og AW af 27. april

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: Dato: 3. november 2016

Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: Dato: 3. november 2016 Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 16-0171-00006 Dato: 3. november 2016 Høring over udkast til bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor

Læs mere