aa7ivåvivå»ava7i?avi A «

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "aa7ivåvivå»ava7i?avi A «"

Transkript

1 . ;\ " iv 'V>*- r* o*

2 A * A VaViVå o A «A A o * A \& * A,&, * I«! «aa7ivåvivå»ava7i?avi A «<>\& * i o VAVAVaVa VA <> A o A A AV o A A «A A V h'é'i/é'é'é'é'é'é'é'élé'é'é'é AV o Vi, * A Vå" A VaVaVåVaVaVi A«A * A_ * r&» * r&i*r&i*r&i*f&»*r&»* ^i **&i*r&i*r&» <> r&«*r$ " o o A ra * A. > A «A < A * A * A * i ' A A * ' A A A I A_ o' r 4" i v 6 "JY tf i v (t ~iyt ~}V ~gfg A VAfA A A A A A*A* A'A* A» A* «A A A ' av A_tAVA» A A * * A A A * A A _A <T V o?a A * åvavava «A A A A A»A &?»?a a"å"å a"ava"avavavavav, A V A "' $? %$? <$? «$? rø 9p «$? «$? rø «^ # ta^åtåfåfataf

3 $&&&&&JtA&Jp&&&&3 A O A TÅ «A» i «A <*A«AoJL$-A«A*-AoA«,A$JL l) AVÆ» A o A «a o A»A*A»A A«A«A*A'i,«i A A A «A *o A A o A 4 A «A 4 A o A 4 A A «A «A «A o A «A <> A A o JL _A_ JL $ A * _A. $ A $ A$ A <> A > V? *$? <X- w W W W V _A_ o A * A o A ^A^A^A^A ^A^Å'^A^'J. * ava"» a " A * A A 4 A _A * A A * * A o A A A 4 A o A * A o &. A * A A * A * A A * A * A A *,&, «A A $ A * ^ '* A. * A o A» 1 t A ' A * i «A * _A_ * A A * A A * A * a a«ava»a a«ava«a«a * a a*ava a < &&.<&.& AT «&,& 3M& &,# <&&.&,<& A <i * A 4 A o A T A V A * A V A V A V A V A V A «A A V A V A V A 4 A V A V A V A V A V A V A V A A V A V A*A«A«A» A» A ' A» A o A * A <> A A A o «A V A_ A * a«ava«a«a«ava"åvata«a«ava &, A A * A * A * A A * A * A * A * A A * A * Jl o dk. * ^> v <r v<r w v^ v<r "iv \>v w ^^ ^v ^v v^ v<r v^ ^>v * A 4 A o A * A «A» A * A «A < A A o A JL <> Jr A &, * A»A «A*AVaVaVataTataVa»AVA o A

4 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

5 MIN AMERIKAREJSE

6

7

8 Efier Fotografi at /.. Albert, I 'en li Atnboy, N. J.

9 ELITH REUMERT MIN AMERIKAREJSE PERSONLIGE INDTRYK OG OPLEVELSER MED FORFATTERENS PORTRÆT o w II) KØBENHAVN FORLAGT AF BRØDRENE SALMONSEN (J. GRÆBES BOGTRYKKERI SALMONSEN) I902

10

11 Prolog..Cn Rejse fra Europa til Amerika er nutildags en nem og ret almindelig Sport. Paa pragtfulde Hurtigdampere, med en Sikkerhed og Komfort, der gjør Overfarten til en Fest, flyver man over Atlanterhavet paa mindre end en Uge. Udstrækkes Rejsen til selv saa fjerne Maal som Californiens Kystbyer, kan heller ikke dette kaldes nogen Herrefærd, der fortjener at optegnes i Historiens Annaler. Naar jeg alligevel paa de efterfølgende Blade har forsøgt at samle de mangfoldige fremmedartede Indtryk og Oplevelser fra min Rejse gjennem Nordamerikas Fristater forrige Sommer, maa Begrundelsen hvis en saadan behøves; thi Lysten og Trangen til at meddele sig bør vel for en Forfatter være Begrundelse nok til, at han skriver søges i den Omstændighed, at min Rejse havde et specielt Formaal, idet jeg i Egenskab af dansk Skuespiller agtede at optræde blandt Reumert: Min Amerikarejse. I

12 2 PROLOG. Landsmænd i den nye Verden, hvad indtil Dato nok kunde siges at være ret sjeldent og uforsøgt- Mine Indtryk og Oplevelser maatte da ogsaa nødvendigvis faa en speciel Karakter, der adskilte dem fra de fleste Rejsendes. I det Par Maaneder jeg drog over Nordamerika, fra Atlanterhavet til det stille Ocean, optraadte jeg femogtyve Gange for store danske Forsamlinger, opholdt mig næsten overalt i danske Hjem og omgikkes naar jeg undtager den Tid, der medgik til Rejsen fra Plads til Plads udelukkende danske Mænd og Kvinder. Overalt, hvorhen jeg kom, vidste alle Danske paa Forhaand, at det var kun dem, jeg ønskede at faa i Tale, at det alene var Haabet om at maatte samles med dem og meddele mig til dem i vort fælles Modersmaal, som var min Rejses Drivfjeder. De vidste, at paa deres Velvilje og Forstaaelse beroede udelukkende min Rejses Held, baade aandeligt og materielt. Og for mig paa min Side gjaldt det om at vinde alle disse fremmede Menneskers Agtelse, Tillid og Sympathi. Det gjaldt for mig om, at min Personlighed ikke mindre end det, jeg præsterede, maatte kunne vinde deres Gunst, hvis ikke Slaget skulde tabes. Da saa det første Skridt var gjort for mig mere spændende end nogen Premiere, hvori jeg har medvirket paa Theatret, da jeg følte, at Isen var

13 PROLOG. 3 brudt, og at man var mig venlig stemt, ja, da var det mig klart, at min Rejse vilde faa en Stemningsfylde, et aandeligt Indhold som ingen anden Rejse, jeg hidtil havde foretaget, eller nogensinde vilde komme til at foretage i mit Liv. Overalt kom man mig imøde med aabne Hjerter og ærlige Haandtryk. Den, der for et Øjeblik siden var mig ganske fremmed, syntes mig en gammelkendt Ven. Spørgsmaal og Svar faldt utvungne, og jeg fik ofte i de fremmede Menneskers Tanke- og Følelsesliv et Indblik, som det maaske under almindelige Forhold vilde have kostet lang Tid at erhverve. 1 de mange rige, stemningsfulde Øjeblikke, jeg oplevede, naar jeg samledes med vore fjerne Landsmænd i det store, fremmede Land, ligger min Rejses dybe Værdi. Det danske Sprog og Tanken om Danmark forenede os Alle om end kun for en enkelt Aften og gav Sammenkomsterne deres ejendommelige og stærke Særpræg. Min Rejses Formaal og det nære, hjertelige Forhold hurtigt stiftet, men derfor ogsaa potenseret hvori jeg kom til at staa til saa mange Danske i det fjerne Vesten, skulde da tilføre de efterfølgende Blade det lille Plus, der overhovedet gav dem Berettigelse til at udgives i Trykken, og de optræder ikke paa nogen Maade som Konkurrent til tidligere Skildringer, hvis Formaal var et mere almindelig instruktivt, og hvis Rammer var spændt langt videre.

14 4 PROLOG. Selv om jeg, under Fortællingen om, hvad jeg saa og hørte paa den lange og sjeldne Sommerfart, har Haab om at kunne berøre Et og Andet, som maaske kan have Nyhedens Interesse, har min Bog dog væsenlig kun ét Ledemotiv: Danmark i Amerika. Naar jeg har ventet et Aar, før jeg udgav den, har jeg havt flere Grunde dertil; dels og navnlig ønskede jeg at faa de mange og brogede Rejseminder en Smule paa Afstand, dels har Forarbejderne krævet Tid, da jeg paa selve Rejsen kun sjeldent havde Lejlighed til at gjøre Optegnelser, og endelig har jeg havt Vanskelighed ved at finde den Form, hvori jeg kunde ønske at skrive, saaledes at den kunde tilfredsstille baade mine Læsere og mig selv. Det var mig nemlig i høj Grad imod at skulle placere mig som Forgrundsfigur, og «Jeg-Formen» staar lavt paa Litteraturens Kursliste. Paa den anden Side hvorledes skulde jeg kunne undgaa den, selv om jeg stillede mig nok saa objektivt til mit Stof? Min Rejse var jo hvis jeg kan benytte dette Udtryk af en ganske særegen subjektiv Natur. Medens man i det Fremmede ellers gjerne søger Ubemærkethed, for i stille Nyden at samle Indtryk og anstille Iagttagelser, maatte jeg ikke blot altid helst se mig omgivet af Landsmænd saa mange som muligt men ogsaa i Egenskab af optrædende Skue-

15 PROLOG. 5 spiller og Gjæst være det Midtpunkt, hvorom den øjeblikkelige Interesse gjerne skulde samle sig. Med andre Ord: det kan ikke undgaas, at det lille, famøse Ord «jeg», som en stærk ynglende Bakterie, vil brede sig over min Bog. Det faar da være min Trøst, at der gives Bakterier, der ikke blot er uskadelige men endogsaa nødvendige i en Organisme. Og det maa være mit Haab, at man ikke vil finde de efterfølgende Blade altfor stærkt inficerede. Jeg agter at skrive omtrent saaledes, som man taler, naar man i et hyggeligt Lag sidder i en Kreds af fortrolige Venner. Ved en saadan Lejlighed kommer ofte Smaating og ubetydelige Hændelser halvt tilfældigt paa Tale. Og skulde man derfor bebrejde mig, at min Bog hist og her er, hvad Amerikanerne kalder «small-patterned», maa jeg finde mig i min Skjæbne. Endnu kunde jeg have Lyst til blot at tilføje en enkelt Bemærkning, nærmest til Beroligelse for dem, der muligvis og tilsyneladende med en vis Ret kunde indvende, at en To-Maaneders ovenikjøbet stærk forceret Fart gjennem Nordamerikas danske Kolonier neppe kan afgive en helt solid Grundvold for Meninger og Domme. Der er et godt, gammelt Ord, der siger, at det første Indtryk er det rigtige. Selv om dette som alle gode gamle Ord skal forstaas cum grano salis, har min Erfaring i Livet dog lært mig, at det i Hovedsagen taler sandt.

16 6 PROLOG. Og selv om alle de Første-Indtryk, jeg modtog paa min uforglemmelige Rejse, kun fik daarlig Tid til at fæstnes og modnes, har de dog paa den anden Side den Værdi, som Umiddelbarheden og Friskheden altid giver. Elith Reumert. Espergærde, Juni 1902.

17 Rejseplan og Forberedelser. En Decembereftermiddag 1900, da jeg i Tusmørket røg min Pibe og byggede Luftkasteller for den kommende Sommer alle Skuespilleres Yndlingsbeskæftigelse ved Vintertid! sprang jeg pludselig op, stillede Piben i Krogen og skrev et Brev til Mr. John Volk, Redaktøren af det danske New-Yorker Blad «Nordlyset», Avenue, Brooklyn. 562 Atlantic Jeg har altid holdt af at handle efter Indskydelse, og jeg har aldrig fortrudt det, naar jeg gjorde det. Gjennem denne Vintereftermiddags Tusmørke lyste en Indskydelse om i den kommende Sommer at foretage en Oplæsningsrejse iblandt Nordamerikas danske Kolonier. Brevet til John Volk, hvem jeg ikke kjendte, men hvis Personlighed og Blad jeg havde hørt

18 6 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. omtalt med Hæder, indeholdt en ligefrem Forespørgsel om, hvorvidt han mente, at en saadan Rejse vilde betale sig eller ikke. Ærlighed varer længst! Det var væsenlig i skændig Pengebrynde, at Tanken om min Amerikafart kom til Verden. Skulde jeg ved denne uforbeholdne Tilstaaelse muligvis tabe i enkelte Patent-Patrioters Agtelse, har jeg imidlertid Haab om at kunne vinde den tilbage, naar jeg siger, at efterhaanden som mine Planer tog fast Form, efterhaanden som Ønsket om at foretage den lange Rejse mere og mere nærmede sig Virkeliggjørelsen, og jeg mærkede, hvor modtagelig en Sangbund min Idé havde fundet i mine fjerne Landsmænds Hjerter, desto mere blev Tanken om. at jeg tillige i patriotisk Retning, efter ringe Evne, maatte kunne udrette noget Arbejde,, min Rejses bærende og begejstrende Motiv. Maaske jeg turde haabe, naar jeg ved Aften samledes med mine dansk-amerikanske Landsmænd, efterat deres Dagværk var endt, og talte til dem i det Sprog, de elskede som deres Modersprog, at kunne frembringe en Stemning, der, selv om den efter Forholdenes Natur maatte blive flygtig, dog vilde have sin Betydning. Og sandt er det, at da Tiden for min Afrejse nærmede sig, og da jeg fra Amerika havde

19 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. Q modtaget en Mængde varmhjertede og danskbegejstrede Breve, var Dollar-Spørgsmaalet mig af forholdsvis underordnet Betydning. Jeg vilde blot meget nødig sætte Penge til. Derpaa er nemlig danske Skuespillergager absolut ikke anlagt. Dengang jeg forlod Danmark, havde jeg da i Virkeligheden heller ikke ringeste Grund til at haabe paa synderligt mere end en rimelig Balance mellem Indtægt og Udgift. Jeg skal i det Følgende forklare, hvorfor. Svaret fra John Volk var overordentligt elskværdigt, men just ikke opmuntrende til at vove Rejsen. Han og mange med ham skrev han vilde være glade ved mit Besøg, og saafremt jeg virkelig agtede at iværksætte min Beslutning, skulde han igjennem sit Blad yde mig saa virksom en Bistand, det var ham muligt, men Sejladsen over Atlanterhavet og særligt Jerbanerejserne gjennem Amerika med de umaadelige Afstande mellem de forskjellige danske»settlementer«var saa dyre, Dansk-Amerikanerne boede saa spredt og var ikke altid helt lette at tromme sammen, særlig i den varme Sommertid, som jeg havde valgt for mit Besøg, kort sagt, de Auspicier, under hvilke min Rejse skulde foretages, var saa vanskelige og tvivlsomme, at han frygtede

20 10 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. for, at jeg i mere end én Henseende skulde vende skuffet hjem, og han ansaa det som Pligt at raade mig til Forsigtighed og nøje Overvejelse. Paa den anden Side mente han, at Risikoen vilde forringes, saafremt jeg kunde opnaa antagelige Garantier paa enkelte Pladser, f. Ex. i Chicago og i Racine, hvor Danskernes Antal var særlig stort. I det paafølgende Nummer af»nordlyset- vilde han omtale, at jeg havde ytret Lyst til at foretage Rejsen. Maaske vilde en saadan Notits gøre sin Virkning. Virkningen udeblev ikke. Fra forskjellige og vidt spredte danske Kolonier fik jeg Indbydelse paa Indbydelse i Breve, der aandede varm Begejstring for Sagen og den største Velvilje for mig. Men Garantier for en blot nogenlunde tilstrækkelig Indtægt af min Optræden turde man i den hede Aarstid ingen Steder indlade sig paa. Da modtog jeg omtrent samtidigt et Par Breve, der blev af absolut afgjørende Betydtydning for hele min Rejse. Det ene var fra den varmhjertede, danske Patriot, Advokat Carl Fischer-Hansen i New York, det andet fra den ligeledes dansk-fødte Halvor Jacobsen, én af de mest afholdte Mænd i San Franciscos skandinaviske Koloni.

21 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. I I Begge Breve strømmede over af Kjærlighed til Danmark og med Løfter om at ville staa mig bi i enhver tænkelig Retning. Fischer-Hansen bad mig være hans Gjæst i New York, hvor jeg ved min Ankomst til Amerika nødvendigvis maatte holde Standkvarter i længere Tid, for at kunne planlægge Rejsen i alle dens Enkeltheder. Desuden stillede han mig en mulig Lettelse af de betydelige Rejseomkostninger paa Amerikas Jernbaner i behagelig Udsigt. Halvor Jacobsen tilsagde mig en varm og gjæstfri Modtagelse blandt Californiens Danske, hvis jeg agtede at udstrække min Rejse til Stillehavskysten Ja, saafremt jeg vilde give sikkert Løfte om at komme, skulde han sætte en systematisk Agitation i Værk og sørge for et Arrangement, hvorved jeg, imod at forpligte mig til at optræde paa en halv Snes Pladser i Californien, kunde opnaa en Pengegaranti, der ialfald delvis vilde holde mig skadesløs for Rejseudgifterne gjennem Amerika. Tanken om ogsaa at skulle opnaa den Lykke at indbefatte Californien, om hvis paradisiske Klima og vidunderlige Natur jeg havde hørt og læst saa meget, i min Rejse, tiltalte mig stærkt, og fra dette Øjeblik vaklede jeg ikke et Sekund i mit Forsæt. Vel var jeg ikke Cæsar og Atlanter-

22 12 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. havet ikke Rubikon, men Tærningen var kastet. Jeg vilde rejse, hvad der saa end skulde ske! Der skulde netop ske Noget. «Kaninerne», som altid i Skjul er paa Færde, havde selvfølgelig ogsaa her gjort deres underjordiske Arbejde. I den Stemning, som i de dansk-amerikanske Kolonier var begyndt at voxe sig stærk for mit forestaaende Besøg, mærkede jeg paa et bestemt afgrænset, men langtfra uvigtigt, Sted et pludseligt og overraskende Omslag, der resulterede i faderligt advarende Henvendelser, endogsaa fra Enkelte, der før havde været ivrigt tilskyndende. Kaninarbejdet var vidt forgrenet og havde gravet Gange baade i Kjøbenhavn og i Mellemamerika, og jeg mærkede den største Kanins Ihærdighed, endogsaa da jeg efter endt Amerikarejse var vendt tilbage til Danmark. Jeg var saa heldig at komme paa Spor efter de paagjældende Poter og havde en udsøgt psykologisk Nydelse af at følge deres lyssky Virksomhed, der havde en Indflydelse, som var stik modsat den tilsigtede, idet min Modstandslyst æggedes, saa meget mere som jeg stadig modtog ny og smigrende Indbydelser. Og da jeg til Fischer- Hansen, der ikke havde været ukendt med den Modstand, som pludselig var dukket op, sendte

23 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. I } et Brev, hvori jeg erklærede, at jeg agtede at trodse Kaninerne, og at min Beslutning om at foretage Rejsen var urokkelig, modtog jeg til Gjengjæld fra ham et Telegram, hvori han forsikkrede mig, at jeg i endnu højere Grad end før kunde gjøre Regning paa hans Venskab, og som sluttede med følgende, ægte amerikanske Vending: Det, at De vil, er de tre Fjerdedele af Rejsens Held; den sidste Fjerdedel sørger jeg for. Kom! Kom! Frygten for at lide føleligt Pengetab var saaledes reduceret til et Minimum, medens paa den anden Side Udsigten til nogen nævneværdig Fortjeneste var mere end problematisk. Men jeg saa nu Rejsen under en helt anden Synsvinkel, end da jeg undfangede Ideen til den. Maatte jeg blot materielt slippe nogenlunde uskadt hjem, vilde jeg prise mig glad; thi jeg turde haabe, at det aandelige Udbytte, den rige Erfaring, som den lange Rejse paa mangfoldige Maader vilde bringe mig, gav mig fuld Erstatning. Jeg havde fremfor Alt Vished for, at jeg ventedes som en velkommen Gæst overalt, hvor Danske færdedes i Amerika. Denne Bevidsthed var mig nu nok og opfyldte mig med Taknemlighed og Glæde. Men jeg var ingenlunde blind for, at min Rejses aandelige Held i meget vilde

24 14 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. bero paa Skjæbnens Luner, der aldrig kan forudses eller beregnes, og at særlig de første Aftener i Amerika, det første Indtryk, jeg maatte gjøre, vilde være af stor Betydning. Jeg fik stadig Breve fra Danske i Amerika. De fleste var opmuntrende, skildrede min eventuelle Rejse i den rosenrødeste Belysning og gav mig udmærket Haab i alle Retninger. Jeg var dog tilbøjeligst til at lytte til de mere reserverede Udtalelser, der bad mig nedstemme mine Forhaabninger, for at ikke Skuffelsen, hvis den kom, skulde blive for haard. Fra en udmærket og fremragende Dansk- Amerikaner fik jeg et Brev, hvori der bl. A. stod: «Husk paa, at det danske Publikum i Amerika er vidt forskjelligt fra det danske derhjemme. Man føler sig her maaske nærmest paa Grund af Bevidstheden om at leve i dette «herlige», store Land som en særlig udsøgt Del af den danske Befolkning, og man er derfor yderst ømfindtlig for, hvad der siges og tænkes om os, og i den men ogsaa kun i den Henseende staa vi Alle ret solidarisk. Vi Danske i Amerika har efterhaanden lært at blive en Smule mistroiske og forsigtige ligeoverfor Besøgende af forskjellige Grunde. Jeg maa hvor ondt det end gjør mig

25 » REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. I <j betage Dem enhver Illusion om at tjene store Penge. Kun i ganske enkelte Byer kan Gevinsten maaske komme til at beløbe sig til et Par Hundrede Dollars. Og glem ikke de uhyre Afstande! Kun i en enkelt Stat Nebraska findes der samlet saa mange Danske, at De næsten hver Aften kunde optræde i en ny By for en halv Snes Dage- Men læg ogsaa nøje Mærke til det! der er Ingen, der tidligere har forsøgt en saadan Hurtigtur gjennem Amerika, og skjønt den maaske lader sig udføre paa et Par Maaneder, er jeg meget i Tvivl om, hvorledes Udfaldet af det første Forsøg vil blive. Brevskriveren slutter med at tilsige mig sin varmeste Interesse og Bistand og forsikkrer mig om, at han har anset det som sin simple Pligt at fremstille mig Sagen saa nøgternt som muligt som en gavnlig Modvægt til de altfor optimistiske Skrivelser, jeg uden Tvivl har modtaget fra Andre. Af et langt Brev, som ikke mindre end det nævnte var godt at faa Forstand af, og som blev mig tilsendt af en elskværdig dansk Præst, hidsætter jeg her et lignende Uddrag. Han skriver: «Det vil saa godt som allesteds være de lokale «Dania»- eller «Dansk Brodersamfunds»- Afdelinger, som vil arrangere og avertere Deres Aftener. Men nogen Agitation og Interesse fra

26 I 6 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. de kirkelige Organisationer maa De endelig ikke gaa tabt af og vil det sikkert heller ikke. Den største nationale Interesse findes herovre indenfor de kirkelige Kredse. De maa i det Hele se at komme til de Danske i Amerika neutralt, ikke til nogen særlig Klasse. Vore kjære Landsmænd herovre kan skændes, men de kan ogsaa samles om en god Sag, og Deres Optræden iblandt os har alle Betingelser for at komme ind under Kategorien «en god Sag», som vi Alle vil enes om at føre til et lykkeligt Resultat. Ja det er mit Venneraad til Dem, kjære Hr. Reumert, staa altid neutral, vælg intet særligt Blad, ingen særlig Leder. Vend samme Front til de Kristne som til de Ikke-Kristnel Undgaa ikke blot Virkeligheden (hvad De selvfølgelig, ligesom jeg selv, altid gjør!), men endogsaa blot Skinnet af at have faaet mere Vin og 01, end De kan taale. De vil maaske undres over, at jeg skriver saaledes til Dem men De bør vide, at de Danske i Amerika, med Hensyn til de allerfleste Vedtægter, er yderst konservative, hvad man vel hjemme i Danmark neppe kan forestille sig. Tal aldrig Engelsk og syng det endnu mindre. Afslaa aldrig Gjæstfrihed, men benyt altid de venlige Tilbud, som gives Dem. Tag aldrig ind

27 » REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. I 7 paa Hotel, naar en Familie gjæstfrit vil aabne sit Hjem for Dem. Er De Kristen og værdsætter Kirkesøndagen, saa erkjend det aabent og lad Dem ikke paavirke af Deres Værtsfolks eventuelle Stade. Er De ikke Kristen eller uden større Sympathi for Kirken, saa besøg den ikke for at behage Nogen, men hold Dem aabent og ærligt borte. De kommer jo i alle Fald kun som dansk Kunstner, ikke som kristen eller ikke-kristen Missionær. Med Hensyn til Deres Repertoire skal jeg vel vogte mig for at fremkomme med bestemte Raad. Jeg skal kun i al Almindelighed blot antyde, at god, gammel, dansk Romantik, bred, aaben, lys, frejdig, vil vinde bedst Gjenklang og yde Dem selv mest Tilfredsstillelse, saa vist som en Fortolkers største Tilfredsstillelse er den ejendommelige Følelse af, at saa og saa mange stirrende Øjne repræsentere lige saa mange Hjerter, som leve med, baade den Aften, De høres, og mangen senere kommende, naar det Hørte og dengang Oplevede leves om paany. Det danske, brede Folk i Amerika hører tusinde Gange hellere»ambrosius* end «Kitzwalde», hellere «Kong Renés Datter' eller «Der var engang end «Hedda Gabler», derfor bliver jo ikke Ibsens Geni ringere, ikkeheller de Danske i Ame- Reumert : Min Amerikarejse. 7

28 1 8 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. rika. I et Land, hvor der leves saa intensivt som her, maa den Digtning, der skal gribe Hjerterne, være romantisk, og Romantiken maa blive Folkets digteriske Konfession, se til den unge, amerikanske Nationallitteratur!«I de store Hovedtræk var Rejsen planlagt allerede i April: jeg skulde optræde i New York i de første Dage af Juni, dernæst i Chicago og Racine, Omaha og Saltsøbyen, derfra drage til Californien, hvor mine Oplæsninger overalt var garanterede, og paa Tilbagevejen fra Californien kunde jeg muligvis besøge enkelte Pladser før Hjemrejsen til Danmark i Slutningen af Juli. Fra Øresund til Stillehavskysten er en lang Vej omkring otte Tusinde engelske Mil, og mange og højst forskjellige var de Forberedelser, som maatte træffes. Først og fremmest var det mig magtpaaliggende at faa Orlov fra Theatret i Sæsonens sidste Uger, saaledes at jeg kunde være i Amerika allerede ved Maj Maaneds Slutning. Theaterdirektionen viste mig den store Velvilje at doublere enkelte af mine Roller og at anbefale min Ansøgning til Bevilling, og afdøde Kultusminister Bjerre tilstod mig paa Understøttelseskontoen for Videnskabsmænd og Kunstnere

29 9 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. 1 en rundelig Rejsehjælp, uagtet jeg Aaret iforvejen havde modtaget en lignende Opmuntring. Det gjaldt for mig for alle Eventualiteters Skyld at være nogenlunde velbeslaaet, naar jeg landede i New York, og hvor nødigt jeg end gik til det, maatte jeg appellere til Kammeraters og Publikums Elskværdighed, og gav en Aftenunderholdning, hvor jeg for overfyldt Hus havde udmærket Bistand af Fru Hennings, Frk. Boeck og Olaf Poulsen. Ja Heldet og Deltagelsen fulgte mig hjemmefra! Jeg fik i den sidste Maaned før min Afrejse flere Beviser paa Venlighed, end jeg havde kunnet forudse. Selv Mennesker, jeg ikke kjendte, viste mig en Godhed, der kulminerede i Tilsendelsen af en større anonym Pengegave, for hvilken jeg her aflægger en oprigtig Tak. Efterat Bladene var begyndt at omtale min Amerikatur som fastslaaet, var min Dørklokke i permanent Bevægelse. Jeg fik mange og favorable Tilbud. En Del venlige Personer tilbød at give mig et rask lille Kursus i Engelsk-Amerikansk, og et endnu større Antal tilbød sig som Ledsagere, Nogle i Egenskab af kunstnerisk Assisterende, der vilde optræde sammen med mig og derpaa uegen-

30 20 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. nyttigt dele det eventuelle Overskud med mig, Andre, der brændte af Begærlighed efter at se Amerika, i Egenskab af Paaklædere, der vilde opvarte mig og i alle Maader være mig behjælpelige, blot mod at opnaa fri Rejse og en mindre Maanedspenge. Da jeg jo imidlertid langtfra var sikker paa at faa Overskud selv, turde jeg selvfølgelig ikke indlade mig paa Løfter om at dele det med Andre. Utallige var de Raad og Vink, man gav mig. Navnlig paalagde man mig, at jeg paa Rejsen altid burde bære en ladt Revolver i Bæltet. Jeg undlod det, og jeg havde ikke heller ved en eneste Lejlighed kunnet faa Brug for Vaaben, om jeg havde været nok saa krigersk anlagt. Opsøger man ikke selv, med Forsæt, de Steder i Amerika, hvor Skalledrikning, Næsebrud og i værste Fald en Pistol for Panden næsten naturnødvendigt voxer op af Jorden, er der Fred og slet ingen Fare. Amerika er nutildags ikke saa fuld af de frække Banditter, man i Europa drømmer om. Selv Pariakasterne Rødhuder, Negre og Kinesere med hvem jeg ved flere Lejligheder traf sammen, gjorde et højst fredsommeligt Indtryk uden Mine til at ville gjøre en Kat Fortræd, naar Katten da ikke selv vilde rive, og Togrøveri

31 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. 2 1 hører nu kun hjemme i Fortidens spændende Romantik. Min Vært i Chicago fortalte mig, at uagtet han boede i én af Byens Udkanter, havde han i de sidste sex Aar ikke set noget Slagsmaal paa Gaden. Jeg har i de sidste sex Aar i Kjøbenhavn set mange og hørt om endnu flere. Et Spørgsmaal af Vigtighed, som voldte mig en Del Besvær, var Fastsættelsen af det Repertoire, jeg paa min Rejse agtede at foredrage. Helst havde jeg valgt en Holbergsk Komedie «Erasmus Montanus«, «Barselstuen«eller «Jacob von Thyboe» og et Brudstykke af en Oehlenschlågersk Tragedie. Af flere Grunde opgav jeg det, væsenligst fordi jeg tvivlede om at kunne holde Publikum fangen igjennem et langt fem Akts Stykke, hvortil der saafremt Experimentet skal blive kunstnerisk lykket hos Foredragsholderen udkræves en Evne til Mangfoldiggjørelse, 5om jeg ikke tiltror mig selv, og hos Publikum en utrættelig og levende Interesse og helst et forudgaaende nøje Kjendskab til Digteren, som jeg ikke turde paaregne hos Pluraliteten af mine Tilhørere, og som vistnok overalt vil være sjelden. Saavidt mig bekendt har kun afdøde Kristian

32 2 2 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. Mantzius med Mesterskab gjennemført Oplæsningen af en hel Holbergsk Komedie, og det Publikum. han samlede om sig, bestod sikkert hovedsagelig af Folk, der paa Forhaand elskede Holberg og derfor havde dobbelt Nydelse af hans Fortolkning. Da Talen jo desuden for mit Vedkommende ikke var om en Foredragsrække, men kun om en enkelt Oplæsning paa de forskjellige Pladser, kom jeg efter moden Overvejelse og efter tillige at have raadført mig med Repræsentanter for enkelte af de Foreninger af Dansk-Amerikanere, som ventede mig, til det Resultat, at man, navnlig i den overvældende hede Sommertid, der absolut kræver Underholdning af lettere Art, vilde foretrække et Repertoire, sammensat af Smaating overvejende af humoristisk Art der tillod hyppigere Pauser, som passende kunde udfyldes med en Smule Sang eller Musik, der vilde give Programmet fornøden Afvexling. At jeg skulde kunne udføre nogen kulturhistorisk Mission ved en enkelt Aftens Oplæsning, vilde jo være en latterlig Tanke. Den Betydning, min Optræden blandt Amerikas Danske kunde have, maatte fornemmelig søges i den Omstændighed, at jeg var dansk. De Aftenunderholdninger, jeg gav, fik deres Værdi ved at være Sammenkomster, ved hvilke Tanken om det dag-

33 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. 2} lige Livs Trædemølle i det fremmede Land skulde vige for Tanken om Danmark, ved hvilke Barndomsminder vaktes til nyt Liv, og Kærligheden til Fædrelandet kunde styrkes, idet man fik en frisk Hilsen fra dette Fædreland igjennem en Mand, som forhaabenlig med nogen Ret repræsenterede det skjønne danske Sprog, Modersproget, som ialfald denne Aften ikke var Askepot i Krogen, men sad til Højbords og blev beundret og hyldet. Jeg tør sige, at samtidig med den Glæde, jeg følte, ved at skulle foretage den interessante Rejse, der vilde skjænke mig Minder for Livet, følte jeg en langt større og dybere Glæde ved Tanken om at skulle være Budbringer fra Land til Land, men tillige et alvorligt Ansvar og en ganske naturlig Frygt for, at jeg ikke skulde være Opgaven voxen. Det var disse Følelser, jeg forsøgte at give saa godt og jævnt et Udtryk, jeg formaaede, i nedenstaaende Vers, som jeg en Maaned før min Afrejse sendte til Danske i Amerika, og som blev trykt i «Nordlyset» i New York, «Den danske Pioneer«i Omaha og Bien» i San Franaisco, hvorefter de i * Nordlyset«fremkaldte et venligt Digt til Svar, forfattet af Ingeniør Kierkegaard i New York.

34 - 24 REJSEPLAN" OG FORBEREDELSER. Til mine Landsmænd i Amerika. Et Eventyr nej, det er dagligdags F'ærd At flyve med Damp imod Vesten, Og dog da jeg nu er min Rejsedag nær, For mig er det Eventyr næsten. Og skjøndt min Sjæl er til Jubel stemt, Jeg er dog om Hjertet en Smule beklemt. Jeg elsker Danmark, hver Plet har jeg kjær, Hvor Minde til Minae sig fletter, Men mest i Sommerens Gyldenskær, 1 lyse, drømmende Nætter. Jeg tænker ej snævert, at Danmark kun du'r, Men jeg har min Rod i dets Folk og Natur. Dog skilt fra Hjemmet ved Tusinder Mi! Vil dette hver Længsel mildne Og lægge om Munden mig Glædessmil Og til Begejstring mig ildne: At jeg paa min fjerne, fremmede Vej Skal møde et Folk, der er dansk som jeg! Et Folk, hvis Arbejdsnerve er spændt Og nytter ved Dag hver Time, Men som, naar Hjemmets Lampe er tændt, Og Aftenklokkerne kime, Tidt stirrer mod Himlens østlige Rand 1 Drømme om Danmark, Mindernes Land.

35 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. 2 5 Og saa endnu Et! Vil man skjænke mig Gunst, Og skal jeg mit Publikum vinde? Og mon jeg vil for min ringe Kunst En Sangbund i Hjerterne finde? Ja det er min Trøst, a t i Tale og Sang min Stemme ejer den danske Klang! Naar man efter menneskelig Beregning kun har Udsigt til at gjøre en Amerikafart én Gang i sit Liv, bør man, saafremt Pungen tillader det, foretage den paa den komfortableste Maade, saa at man faar Lejlighed til paa nært Hold at studere det ejendommelige high-life, som paa Atlanterhavet udfolder sig paa en af Nutidens første Klasses Pragtdampere. Jeg havde derfor valgt at gjøre Overfarten med en af Hamburg-American Lines store Dampere <Columbia» der den 16 Maj 1901 skulde afgaa fra Cuxhaven. Medens man som Regel maanedsvis forud maa bestille sin Billet, hvis man vil være sikker paa at komme med, er Rejsefrekventsen i Maj Maaneds Midte ikke særlig stærk, og jeg fik uden Besvær netop den første Klasses Kahytsplads, som jeg efter den tilsendte trykte Skibsplan havde ønsket, og modtog, istedetfor en ganske ordinær Billet, et Certifikat, der ved sin Størrelse, sit

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

[Kjærlighedens Komedie] UBiT Ms Oct. 375 b [1862]

[Kjærlighedens Komedie] UBiT Ms Oct. 375 b [1862] [Kjærlighedens Komedie] [1862] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ellen Nessheim Wiger, Ingvald Aarstein 1 2 (kommer ud paa Trappen med et Tørklæde paa Armen og vil

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen.

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen. Barndommens Gade Skrevet af Tove Ditlevsen I Det stormer derude - far hen, far hen, lad faldne de visnede blade, det stemmer så godt med mit sind i dag så længes mod barndommens gade. Når regnen siled,

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Alle helgen I 2015 Strellev

Alle helgen I 2015 Strellev For et par år siden indviede man et fælles gravsted for hjemløse og andre udsatte på Assistens Kirkegård i København. Gravstedet blev oprettet for at anerkende gadens folk, at give dem et sted, hvor de

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

Blandt hedenold (Sigmunds vísa)

Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold de Nordens gjæve helte, og Sigmund var den ædle Færøersmand. :/: Af alle dem, som spændte sværd ved bælte, i kampen ingen djærvere end han. :/: 2. Ved mangt

Læs mere

KVK Mark. 16, Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør.

KVK Mark. 16, Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør. KVK Mark. 16,1-8 2015 Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør. Opstandelse kan opleves som et menneskehav, der skyller

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Første Søndag efter Paaske

Første Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prædiken til 8. S.e.T. I

Prædiken til 8. S.e.T. I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Mennesker på flugt. Ask Holmsgaard, Mennesker på flugt, 2002. Ask Holmsgaard og Clio Online.

Mennesker på flugt. Ask Holmsgaard, Mennesker på flugt, 2002. Ask Holmsgaard og Clio Online. Mennesker på flugt Skrevet af Ask Holmsgaard Så er vi fremme. Det er en iskold fredag efterårsaften. Vi stiger ud på den lille station og går ned på pladsen, hvor vi skal mødes. Det er ikke helt mørkt.

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI 2010 2. SETRIN VESTER AABY KIRKE KL. 10.15 Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 Lad dit ord med glæden springe I vor høje gæstehal. Lad

Læs mere

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Eva Egeskjold Iliana og Belin

Eva Egeskjold Iliana og Belin Eva Egeskjold Iliana og Belin Illustreret af Iona Brinch Andersen & Vig Brødre af Blodet 5 Iliana og Belin Eva Egeskjold og Forlaget Andersen & Vig 1. udgave, 1. oplag 2016 Brødre af Blodet 5 Illustration

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere