*- r* o* A * A VaViVå o A «A A o * A \& * A,&, * I«! «aa7ivåvivå»ava7i?avi A «<>\& * i o VAVAVaVa VA <> A o A A AV o A A «A A V h'é'i/é'é'é'é'é'é'é'élé'é'é'é AV o Vi, * A Vå" A VaVaVåVaVaVi" name="description"> *- r* o* A * A VaViVå o A «A A o * A \& * A,&, * I«! «aa7ivåvivå»ava7i?avi A «<>\& * i o VAVAVaVa VA <> A o A A AV o A A «A A V h'é'i/é'é'é'é'é'é'é'élé'é'é'é AV o Vi, * A Vå" A VaVaVåVaVaVi">

aa7ivåvivå»ava7i?avi A «

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "aa7ivåvivå»ava7i?avi A «"

Transkript

1 . ;\ " iv 'V>*- r* o*

2 A * A VaViVå o A «A A o * A \& * A,&, * I«! «aa7ivåvivå»ava7i?avi A «<>\& * i o VAVAVaVa VA <> A o A A AV o A A «A A V h'é'i/é'é'é'é'é'é'é'élé'é'é'é AV o Vi, * A Vå" A VaVaVåVaVaVi A«A * A_ * r&» * r&i*r&i*r&i*f&»*r&»* ^i **&i*r&i*r&» <> r&«*r$ " o o A ra * A. > A «A < A * A * A * i ' A A * ' A A A I A_ o' r 4" i v 6 "JY tf i v (t ~iyt ~}V ~gfg A VAfA A A A A A*A* A'A* A» A* «A A A ' av A_tAVA» A A * * A A A * A A _A <T V o?a A * åvavava «A A A A A»A &?»?a a"å"å a"ava"avavavavav, A V A "' $? %$? <$? «$? rø 9p «$? «$? rø «^ # ta^åtåfåfataf

3 $&&&&&JtA&Jp&&&&3 A O A TÅ «A» i «A <*A«AoJL$-A«A*-AoA«,A$JL l) AVÆ» A o A «a o A»A*A»A A«A«A*A'i,«i A A A «A *o A A o A 4 A «A 4 A o A 4 A A «A «A «A o A «A <> A A o JL _A_ JL $ A * _A. $ A $ A$ A <> A > V? *$? <X- w W W W V _A_ o A * A o A ^A^A^A^A ^A^Å'^A^'J. * ava"» a " A * A A 4 A _A * A A * * A o A A A 4 A o A * A o &. A * A A * A * A A * A * A A *,&, «A A $ A * ^ '* A. * A o A» 1 t A ' A * i «A * _A_ * A A * A A * A * a a«ava»a a«ava«a«a * a a*ava a < &&.<&.& AT «&,& 3M& &,# <&&.&,<& A <i * A 4 A o A T A V A * A V A V A V A V A V A «A A V A V A V A 4 A V A V A V A V A V A V A V A A V A V A*A«A«A» A» A ' A» A o A * A <> A A A o «A V A_ A * a«ava«a«a«ava"åvata«a«ava &, A A * A * A * A A * A * A * A * A A * A * Jl o dk. * ^> v <r v<r w v^ v<r "iv \>v w ^^ ^v ^v v^ v<r v^ ^>v * A 4 A o A * A «A» A * A «A < A A o A JL <> Jr A &, * A»A «A*AVaVaVataTataVa»AVA o A

4 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

5 MIN AMERIKAREJSE

6

7

8 Efier Fotografi at /.. Albert, I 'en li Atnboy, N. J.

9 ELITH REUMERT MIN AMERIKAREJSE PERSONLIGE INDTRYK OG OPLEVELSER MED FORFATTERENS PORTRÆT o w II) KØBENHAVN FORLAGT AF BRØDRENE SALMONSEN (J. GRÆBES BOGTRYKKERI SALMONSEN) I902

10

11 Prolog..Cn Rejse fra Europa til Amerika er nutildags en nem og ret almindelig Sport. Paa pragtfulde Hurtigdampere, med en Sikkerhed og Komfort, der gjør Overfarten til en Fest, flyver man over Atlanterhavet paa mindre end en Uge. Udstrækkes Rejsen til selv saa fjerne Maal som Californiens Kystbyer, kan heller ikke dette kaldes nogen Herrefærd, der fortjener at optegnes i Historiens Annaler. Naar jeg alligevel paa de efterfølgende Blade har forsøgt at samle de mangfoldige fremmedartede Indtryk og Oplevelser fra min Rejse gjennem Nordamerikas Fristater forrige Sommer, maa Begrundelsen hvis en saadan behøves; thi Lysten og Trangen til at meddele sig bør vel for en Forfatter være Begrundelse nok til, at han skriver søges i den Omstændighed, at min Rejse havde et specielt Formaal, idet jeg i Egenskab af dansk Skuespiller agtede at optræde blandt Reumert: Min Amerikarejse. I

12 2 PROLOG. Landsmænd i den nye Verden, hvad indtil Dato nok kunde siges at være ret sjeldent og uforsøgt- Mine Indtryk og Oplevelser maatte da ogsaa nødvendigvis faa en speciel Karakter, der adskilte dem fra de fleste Rejsendes. I det Par Maaneder jeg drog over Nordamerika, fra Atlanterhavet til det stille Ocean, optraadte jeg femogtyve Gange for store danske Forsamlinger, opholdt mig næsten overalt i danske Hjem og omgikkes naar jeg undtager den Tid, der medgik til Rejsen fra Plads til Plads udelukkende danske Mænd og Kvinder. Overalt, hvorhen jeg kom, vidste alle Danske paa Forhaand, at det var kun dem, jeg ønskede at faa i Tale, at det alene var Haabet om at maatte samles med dem og meddele mig til dem i vort fælles Modersmaal, som var min Rejses Drivfjeder. De vidste, at paa deres Velvilje og Forstaaelse beroede udelukkende min Rejses Held, baade aandeligt og materielt. Og for mig paa min Side gjaldt det om at vinde alle disse fremmede Menneskers Agtelse, Tillid og Sympathi. Det gjaldt for mig om, at min Personlighed ikke mindre end det, jeg præsterede, maatte kunne vinde deres Gunst, hvis ikke Slaget skulde tabes. Da saa det første Skridt var gjort for mig mere spændende end nogen Premiere, hvori jeg har medvirket paa Theatret, da jeg følte, at Isen var

13 PROLOG. 3 brudt, og at man var mig venlig stemt, ja, da var det mig klart, at min Rejse vilde faa en Stemningsfylde, et aandeligt Indhold som ingen anden Rejse, jeg hidtil havde foretaget, eller nogensinde vilde komme til at foretage i mit Liv. Overalt kom man mig imøde med aabne Hjerter og ærlige Haandtryk. Den, der for et Øjeblik siden var mig ganske fremmed, syntes mig en gammelkendt Ven. Spørgsmaal og Svar faldt utvungne, og jeg fik ofte i de fremmede Menneskers Tanke- og Følelsesliv et Indblik, som det maaske under almindelige Forhold vilde have kostet lang Tid at erhverve. 1 de mange rige, stemningsfulde Øjeblikke, jeg oplevede, naar jeg samledes med vore fjerne Landsmænd i det store, fremmede Land, ligger min Rejses dybe Værdi. Det danske Sprog og Tanken om Danmark forenede os Alle om end kun for en enkelt Aften og gav Sammenkomsterne deres ejendommelige og stærke Særpræg. Min Rejses Formaal og det nære, hjertelige Forhold hurtigt stiftet, men derfor ogsaa potenseret hvori jeg kom til at staa til saa mange Danske i det fjerne Vesten, skulde da tilføre de efterfølgende Blade det lille Plus, der overhovedet gav dem Berettigelse til at udgives i Trykken, og de optræder ikke paa nogen Maade som Konkurrent til tidligere Skildringer, hvis Formaal var et mere almindelig instruktivt, og hvis Rammer var spændt langt videre.

14 4 PROLOG. Selv om jeg, under Fortællingen om, hvad jeg saa og hørte paa den lange og sjeldne Sommerfart, har Haab om at kunne berøre Et og Andet, som maaske kan have Nyhedens Interesse, har min Bog dog væsenlig kun ét Ledemotiv: Danmark i Amerika. Naar jeg har ventet et Aar, før jeg udgav den, har jeg havt flere Grunde dertil; dels og navnlig ønskede jeg at faa de mange og brogede Rejseminder en Smule paa Afstand, dels har Forarbejderne krævet Tid, da jeg paa selve Rejsen kun sjeldent havde Lejlighed til at gjøre Optegnelser, og endelig har jeg havt Vanskelighed ved at finde den Form, hvori jeg kunde ønske at skrive, saaledes at den kunde tilfredsstille baade mine Læsere og mig selv. Det var mig nemlig i høj Grad imod at skulle placere mig som Forgrundsfigur, og «Jeg-Formen» staar lavt paa Litteraturens Kursliste. Paa den anden Side hvorledes skulde jeg kunne undgaa den, selv om jeg stillede mig nok saa objektivt til mit Stof? Min Rejse var jo hvis jeg kan benytte dette Udtryk af en ganske særegen subjektiv Natur. Medens man i det Fremmede ellers gjerne søger Ubemærkethed, for i stille Nyden at samle Indtryk og anstille Iagttagelser, maatte jeg ikke blot altid helst se mig omgivet af Landsmænd saa mange som muligt men ogsaa i Egenskab af optrædende Skue-

15 PROLOG. 5 spiller og Gjæst være det Midtpunkt, hvorom den øjeblikkelige Interesse gjerne skulde samle sig. Med andre Ord: det kan ikke undgaas, at det lille, famøse Ord «jeg», som en stærk ynglende Bakterie, vil brede sig over min Bog. Det faar da være min Trøst, at der gives Bakterier, der ikke blot er uskadelige men endogsaa nødvendige i en Organisme. Og det maa være mit Haab, at man ikke vil finde de efterfølgende Blade altfor stærkt inficerede. Jeg agter at skrive omtrent saaledes, som man taler, naar man i et hyggeligt Lag sidder i en Kreds af fortrolige Venner. Ved en saadan Lejlighed kommer ofte Smaating og ubetydelige Hændelser halvt tilfældigt paa Tale. Og skulde man derfor bebrejde mig, at min Bog hist og her er, hvad Amerikanerne kalder «small-patterned», maa jeg finde mig i min Skjæbne. Endnu kunde jeg have Lyst til blot at tilføje en enkelt Bemærkning, nærmest til Beroligelse for dem, der muligvis og tilsyneladende med en vis Ret kunde indvende, at en To-Maaneders ovenikjøbet stærk forceret Fart gjennem Nordamerikas danske Kolonier neppe kan afgive en helt solid Grundvold for Meninger og Domme. Der er et godt, gammelt Ord, der siger, at det første Indtryk er det rigtige. Selv om dette som alle gode gamle Ord skal forstaas cum grano salis, har min Erfaring i Livet dog lært mig, at det i Hovedsagen taler sandt.

16 6 PROLOG. Og selv om alle de Første-Indtryk, jeg modtog paa min uforglemmelige Rejse, kun fik daarlig Tid til at fæstnes og modnes, har de dog paa den anden Side den Værdi, som Umiddelbarheden og Friskheden altid giver. Elith Reumert. Espergærde, Juni 1902.

17 Rejseplan og Forberedelser. En Decembereftermiddag 1900, da jeg i Tusmørket røg min Pibe og byggede Luftkasteller for den kommende Sommer alle Skuespilleres Yndlingsbeskæftigelse ved Vintertid! sprang jeg pludselig op, stillede Piben i Krogen og skrev et Brev til Mr. John Volk, Redaktøren af det danske New-Yorker Blad «Nordlyset», Avenue, Brooklyn. 562 Atlantic Jeg har altid holdt af at handle efter Indskydelse, og jeg har aldrig fortrudt det, naar jeg gjorde det. Gjennem denne Vintereftermiddags Tusmørke lyste en Indskydelse om i den kommende Sommer at foretage en Oplæsningsrejse iblandt Nordamerikas danske Kolonier. Brevet til John Volk, hvem jeg ikke kjendte, men hvis Personlighed og Blad jeg havde hørt

18 6 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. omtalt med Hæder, indeholdt en ligefrem Forespørgsel om, hvorvidt han mente, at en saadan Rejse vilde betale sig eller ikke. Ærlighed varer længst! Det var væsenlig i skændig Pengebrynde, at Tanken om min Amerikafart kom til Verden. Skulde jeg ved denne uforbeholdne Tilstaaelse muligvis tabe i enkelte Patent-Patrioters Agtelse, har jeg imidlertid Haab om at kunne vinde den tilbage, naar jeg siger, at efterhaanden som mine Planer tog fast Form, efterhaanden som Ønsket om at foretage den lange Rejse mere og mere nærmede sig Virkeliggjørelsen, og jeg mærkede, hvor modtagelig en Sangbund min Idé havde fundet i mine fjerne Landsmænds Hjerter, desto mere blev Tanken om. at jeg tillige i patriotisk Retning, efter ringe Evne, maatte kunne udrette noget Arbejde,, min Rejses bærende og begejstrende Motiv. Maaske jeg turde haabe, naar jeg ved Aften samledes med mine dansk-amerikanske Landsmænd, efterat deres Dagværk var endt, og talte til dem i det Sprog, de elskede som deres Modersprog, at kunne frembringe en Stemning, der, selv om den efter Forholdenes Natur maatte blive flygtig, dog vilde have sin Betydning. Og sandt er det, at da Tiden for min Afrejse nærmede sig, og da jeg fra Amerika havde

19 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. Q modtaget en Mængde varmhjertede og danskbegejstrede Breve, var Dollar-Spørgsmaalet mig af forholdsvis underordnet Betydning. Jeg vilde blot meget nødig sætte Penge til. Derpaa er nemlig danske Skuespillergager absolut ikke anlagt. Dengang jeg forlod Danmark, havde jeg da i Virkeligheden heller ikke ringeste Grund til at haabe paa synderligt mere end en rimelig Balance mellem Indtægt og Udgift. Jeg skal i det Følgende forklare, hvorfor. Svaret fra John Volk var overordentligt elskværdigt, men just ikke opmuntrende til at vove Rejsen. Han og mange med ham skrev han vilde være glade ved mit Besøg, og saafremt jeg virkelig agtede at iværksætte min Beslutning, skulde han igjennem sit Blad yde mig saa virksom en Bistand, det var ham muligt, men Sejladsen over Atlanterhavet og særligt Jerbanerejserne gjennem Amerika med de umaadelige Afstande mellem de forskjellige danske»settlementer«var saa dyre, Dansk-Amerikanerne boede saa spredt og var ikke altid helt lette at tromme sammen, særlig i den varme Sommertid, som jeg havde valgt for mit Besøg, kort sagt, de Auspicier, under hvilke min Rejse skulde foretages, var saa vanskelige og tvivlsomme, at han frygtede

20 10 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. for, at jeg i mere end én Henseende skulde vende skuffet hjem, og han ansaa det som Pligt at raade mig til Forsigtighed og nøje Overvejelse. Paa den anden Side mente han, at Risikoen vilde forringes, saafremt jeg kunde opnaa antagelige Garantier paa enkelte Pladser, f. Ex. i Chicago og i Racine, hvor Danskernes Antal var særlig stort. I det paafølgende Nummer af»nordlyset- vilde han omtale, at jeg havde ytret Lyst til at foretage Rejsen. Maaske vilde en saadan Notits gøre sin Virkning. Virkningen udeblev ikke. Fra forskjellige og vidt spredte danske Kolonier fik jeg Indbydelse paa Indbydelse i Breve, der aandede varm Begejstring for Sagen og den største Velvilje for mig. Men Garantier for en blot nogenlunde tilstrækkelig Indtægt af min Optræden turde man i den hede Aarstid ingen Steder indlade sig paa. Da modtog jeg omtrent samtidigt et Par Breve, der blev af absolut afgjørende Betydtydning for hele min Rejse. Det ene var fra den varmhjertede, danske Patriot, Advokat Carl Fischer-Hansen i New York, det andet fra den ligeledes dansk-fødte Halvor Jacobsen, én af de mest afholdte Mænd i San Franciscos skandinaviske Koloni.

21 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. I I Begge Breve strømmede over af Kjærlighed til Danmark og med Løfter om at ville staa mig bi i enhver tænkelig Retning. Fischer-Hansen bad mig være hans Gjæst i New York, hvor jeg ved min Ankomst til Amerika nødvendigvis maatte holde Standkvarter i længere Tid, for at kunne planlægge Rejsen i alle dens Enkeltheder. Desuden stillede han mig en mulig Lettelse af de betydelige Rejseomkostninger paa Amerikas Jernbaner i behagelig Udsigt. Halvor Jacobsen tilsagde mig en varm og gjæstfri Modtagelse blandt Californiens Danske, hvis jeg agtede at udstrække min Rejse til Stillehavskysten Ja, saafremt jeg vilde give sikkert Løfte om at komme, skulde han sætte en systematisk Agitation i Værk og sørge for et Arrangement, hvorved jeg, imod at forpligte mig til at optræde paa en halv Snes Pladser i Californien, kunde opnaa en Pengegaranti, der ialfald delvis vilde holde mig skadesløs for Rejseudgifterne gjennem Amerika. Tanken om ogsaa at skulle opnaa den Lykke at indbefatte Californien, om hvis paradisiske Klima og vidunderlige Natur jeg havde hørt og læst saa meget, i min Rejse, tiltalte mig stærkt, og fra dette Øjeblik vaklede jeg ikke et Sekund i mit Forsæt. Vel var jeg ikke Cæsar og Atlanter-

22 12 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. havet ikke Rubikon, men Tærningen var kastet. Jeg vilde rejse, hvad der saa end skulde ske! Der skulde netop ske Noget. «Kaninerne», som altid i Skjul er paa Færde, havde selvfølgelig ogsaa her gjort deres underjordiske Arbejde. I den Stemning, som i de dansk-amerikanske Kolonier var begyndt at voxe sig stærk for mit forestaaende Besøg, mærkede jeg paa et bestemt afgrænset, men langtfra uvigtigt, Sted et pludseligt og overraskende Omslag, der resulterede i faderligt advarende Henvendelser, endogsaa fra Enkelte, der før havde været ivrigt tilskyndende. Kaninarbejdet var vidt forgrenet og havde gravet Gange baade i Kjøbenhavn og i Mellemamerika, og jeg mærkede den største Kanins Ihærdighed, endogsaa da jeg efter endt Amerikarejse var vendt tilbage til Danmark. Jeg var saa heldig at komme paa Spor efter de paagjældende Poter og havde en udsøgt psykologisk Nydelse af at følge deres lyssky Virksomhed, der havde en Indflydelse, som var stik modsat den tilsigtede, idet min Modstandslyst æggedes, saa meget mere som jeg stadig modtog ny og smigrende Indbydelser. Og da jeg til Fischer- Hansen, der ikke havde været ukendt med den Modstand, som pludselig var dukket op, sendte

23 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. I } et Brev, hvori jeg erklærede, at jeg agtede at trodse Kaninerne, og at min Beslutning om at foretage Rejsen var urokkelig, modtog jeg til Gjengjæld fra ham et Telegram, hvori han forsikkrede mig, at jeg i endnu højere Grad end før kunde gjøre Regning paa hans Venskab, og som sluttede med følgende, ægte amerikanske Vending: Det, at De vil, er de tre Fjerdedele af Rejsens Held; den sidste Fjerdedel sørger jeg for. Kom! Kom! Frygten for at lide føleligt Pengetab var saaledes reduceret til et Minimum, medens paa den anden Side Udsigten til nogen nævneværdig Fortjeneste var mere end problematisk. Men jeg saa nu Rejsen under en helt anden Synsvinkel, end da jeg undfangede Ideen til den. Maatte jeg blot materielt slippe nogenlunde uskadt hjem, vilde jeg prise mig glad; thi jeg turde haabe, at det aandelige Udbytte, den rige Erfaring, som den lange Rejse paa mangfoldige Maader vilde bringe mig, gav mig fuld Erstatning. Jeg havde fremfor Alt Vished for, at jeg ventedes som en velkommen Gæst overalt, hvor Danske færdedes i Amerika. Denne Bevidsthed var mig nu nok og opfyldte mig med Taknemlighed og Glæde. Men jeg var ingenlunde blind for, at min Rejses aandelige Held i meget vilde

24 14 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. bero paa Skjæbnens Luner, der aldrig kan forudses eller beregnes, og at særlig de første Aftener i Amerika, det første Indtryk, jeg maatte gjøre, vilde være af stor Betydning. Jeg fik stadig Breve fra Danske i Amerika. De fleste var opmuntrende, skildrede min eventuelle Rejse i den rosenrødeste Belysning og gav mig udmærket Haab i alle Retninger. Jeg var dog tilbøjeligst til at lytte til de mere reserverede Udtalelser, der bad mig nedstemme mine Forhaabninger, for at ikke Skuffelsen, hvis den kom, skulde blive for haard. Fra en udmærket og fremragende Dansk- Amerikaner fik jeg et Brev, hvori der bl. A. stod: «Husk paa, at det danske Publikum i Amerika er vidt forskjelligt fra det danske derhjemme. Man føler sig her maaske nærmest paa Grund af Bevidstheden om at leve i dette «herlige», store Land som en særlig udsøgt Del af den danske Befolkning, og man er derfor yderst ømfindtlig for, hvad der siges og tænkes om os, og i den men ogsaa kun i den Henseende staa vi Alle ret solidarisk. Vi Danske i Amerika har efterhaanden lært at blive en Smule mistroiske og forsigtige ligeoverfor Besøgende af forskjellige Grunde. Jeg maa hvor ondt det end gjør mig

25 » REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. I <j betage Dem enhver Illusion om at tjene store Penge. Kun i ganske enkelte Byer kan Gevinsten maaske komme til at beløbe sig til et Par Hundrede Dollars. Og glem ikke de uhyre Afstande! Kun i en enkelt Stat Nebraska findes der samlet saa mange Danske, at De næsten hver Aften kunde optræde i en ny By for en halv Snes Dage- Men læg ogsaa nøje Mærke til det! der er Ingen, der tidligere har forsøgt en saadan Hurtigtur gjennem Amerika, og skjønt den maaske lader sig udføre paa et Par Maaneder, er jeg meget i Tvivl om, hvorledes Udfaldet af det første Forsøg vil blive. Brevskriveren slutter med at tilsige mig sin varmeste Interesse og Bistand og forsikkrer mig om, at han har anset det som sin simple Pligt at fremstille mig Sagen saa nøgternt som muligt som en gavnlig Modvægt til de altfor optimistiske Skrivelser, jeg uden Tvivl har modtaget fra Andre. Af et langt Brev, som ikke mindre end det nævnte var godt at faa Forstand af, og som blev mig tilsendt af en elskværdig dansk Præst, hidsætter jeg her et lignende Uddrag. Han skriver: «Det vil saa godt som allesteds være de lokale «Dania»- eller «Dansk Brodersamfunds»- Afdelinger, som vil arrangere og avertere Deres Aftener. Men nogen Agitation og Interesse fra

26 I 6 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. de kirkelige Organisationer maa De endelig ikke gaa tabt af og vil det sikkert heller ikke. Den største nationale Interesse findes herovre indenfor de kirkelige Kredse. De maa i det Hele se at komme til de Danske i Amerika neutralt, ikke til nogen særlig Klasse. Vore kjære Landsmænd herovre kan skændes, men de kan ogsaa samles om en god Sag, og Deres Optræden iblandt os har alle Betingelser for at komme ind under Kategorien «en god Sag», som vi Alle vil enes om at føre til et lykkeligt Resultat. Ja det er mit Venneraad til Dem, kjære Hr. Reumert, staa altid neutral, vælg intet særligt Blad, ingen særlig Leder. Vend samme Front til de Kristne som til de Ikke-Kristnel Undgaa ikke blot Virkeligheden (hvad De selvfølgelig, ligesom jeg selv, altid gjør!), men endogsaa blot Skinnet af at have faaet mere Vin og 01, end De kan taale. De vil maaske undres over, at jeg skriver saaledes til Dem men De bør vide, at de Danske i Amerika, med Hensyn til de allerfleste Vedtægter, er yderst konservative, hvad man vel hjemme i Danmark neppe kan forestille sig. Tal aldrig Engelsk og syng det endnu mindre. Afslaa aldrig Gjæstfrihed, men benyt altid de venlige Tilbud, som gives Dem. Tag aldrig ind

27 » REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. I 7 paa Hotel, naar en Familie gjæstfrit vil aabne sit Hjem for Dem. Er De Kristen og værdsætter Kirkesøndagen, saa erkjend det aabent og lad Dem ikke paavirke af Deres Værtsfolks eventuelle Stade. Er De ikke Kristen eller uden større Sympathi for Kirken, saa besøg den ikke for at behage Nogen, men hold Dem aabent og ærligt borte. De kommer jo i alle Fald kun som dansk Kunstner, ikke som kristen eller ikke-kristen Missionær. Med Hensyn til Deres Repertoire skal jeg vel vogte mig for at fremkomme med bestemte Raad. Jeg skal kun i al Almindelighed blot antyde, at god, gammel, dansk Romantik, bred, aaben, lys, frejdig, vil vinde bedst Gjenklang og yde Dem selv mest Tilfredsstillelse, saa vist som en Fortolkers største Tilfredsstillelse er den ejendommelige Følelse af, at saa og saa mange stirrende Øjne repræsentere lige saa mange Hjerter, som leve med, baade den Aften, De høres, og mangen senere kommende, naar det Hørte og dengang Oplevede leves om paany. Det danske, brede Folk i Amerika hører tusinde Gange hellere»ambrosius* end «Kitzwalde», hellere «Kong Renés Datter' eller «Der var engang end «Hedda Gabler», derfor bliver jo ikke Ibsens Geni ringere, ikkeheller de Danske i Ame- Reumert : Min Amerikarejse. 7

28 1 8 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. rika. I et Land, hvor der leves saa intensivt som her, maa den Digtning, der skal gribe Hjerterne, være romantisk, og Romantiken maa blive Folkets digteriske Konfession, se til den unge, amerikanske Nationallitteratur!«I de store Hovedtræk var Rejsen planlagt allerede i April: jeg skulde optræde i New York i de første Dage af Juni, dernæst i Chicago og Racine, Omaha og Saltsøbyen, derfra drage til Californien, hvor mine Oplæsninger overalt var garanterede, og paa Tilbagevejen fra Californien kunde jeg muligvis besøge enkelte Pladser før Hjemrejsen til Danmark i Slutningen af Juli. Fra Øresund til Stillehavskysten er en lang Vej omkring otte Tusinde engelske Mil, og mange og højst forskjellige var de Forberedelser, som maatte træffes. Først og fremmest var det mig magtpaaliggende at faa Orlov fra Theatret i Sæsonens sidste Uger, saaledes at jeg kunde være i Amerika allerede ved Maj Maaneds Slutning. Theaterdirektionen viste mig den store Velvilje at doublere enkelte af mine Roller og at anbefale min Ansøgning til Bevilling, og afdøde Kultusminister Bjerre tilstod mig paa Understøttelseskontoen for Videnskabsmænd og Kunstnere

29 9 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. 1 en rundelig Rejsehjælp, uagtet jeg Aaret iforvejen havde modtaget en lignende Opmuntring. Det gjaldt for mig for alle Eventualiteters Skyld at være nogenlunde velbeslaaet, naar jeg landede i New York, og hvor nødigt jeg end gik til det, maatte jeg appellere til Kammeraters og Publikums Elskværdighed, og gav en Aftenunderholdning, hvor jeg for overfyldt Hus havde udmærket Bistand af Fru Hennings, Frk. Boeck og Olaf Poulsen. Ja Heldet og Deltagelsen fulgte mig hjemmefra! Jeg fik i den sidste Maaned før min Afrejse flere Beviser paa Venlighed, end jeg havde kunnet forudse. Selv Mennesker, jeg ikke kjendte, viste mig en Godhed, der kulminerede i Tilsendelsen af en større anonym Pengegave, for hvilken jeg her aflægger en oprigtig Tak. Efterat Bladene var begyndt at omtale min Amerikatur som fastslaaet, var min Dørklokke i permanent Bevægelse. Jeg fik mange og favorable Tilbud. En Del venlige Personer tilbød at give mig et rask lille Kursus i Engelsk-Amerikansk, og et endnu større Antal tilbød sig som Ledsagere, Nogle i Egenskab af kunstnerisk Assisterende, der vilde optræde sammen med mig og derpaa uegen-

30 20 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. nyttigt dele det eventuelle Overskud med mig, Andre, der brændte af Begærlighed efter at se Amerika, i Egenskab af Paaklædere, der vilde opvarte mig og i alle Maader være mig behjælpelige, blot mod at opnaa fri Rejse og en mindre Maanedspenge. Da jeg jo imidlertid langtfra var sikker paa at faa Overskud selv, turde jeg selvfølgelig ikke indlade mig paa Løfter om at dele det med Andre. Utallige var de Raad og Vink, man gav mig. Navnlig paalagde man mig, at jeg paa Rejsen altid burde bære en ladt Revolver i Bæltet. Jeg undlod det, og jeg havde ikke heller ved en eneste Lejlighed kunnet faa Brug for Vaaben, om jeg havde været nok saa krigersk anlagt. Opsøger man ikke selv, med Forsæt, de Steder i Amerika, hvor Skalledrikning, Næsebrud og i værste Fald en Pistol for Panden næsten naturnødvendigt voxer op af Jorden, er der Fred og slet ingen Fare. Amerika er nutildags ikke saa fuld af de frække Banditter, man i Europa drømmer om. Selv Pariakasterne Rødhuder, Negre og Kinesere med hvem jeg ved flere Lejligheder traf sammen, gjorde et højst fredsommeligt Indtryk uden Mine til at ville gjøre en Kat Fortræd, naar Katten da ikke selv vilde rive, og Togrøveri

31 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. 2 1 hører nu kun hjemme i Fortidens spændende Romantik. Min Vært i Chicago fortalte mig, at uagtet han boede i én af Byens Udkanter, havde han i de sidste sex Aar ikke set noget Slagsmaal paa Gaden. Jeg har i de sidste sex Aar i Kjøbenhavn set mange og hørt om endnu flere. Et Spørgsmaal af Vigtighed, som voldte mig en Del Besvær, var Fastsættelsen af det Repertoire, jeg paa min Rejse agtede at foredrage. Helst havde jeg valgt en Holbergsk Komedie «Erasmus Montanus«, «Barselstuen«eller «Jacob von Thyboe» og et Brudstykke af en Oehlenschlågersk Tragedie. Af flere Grunde opgav jeg det, væsenligst fordi jeg tvivlede om at kunne holde Publikum fangen igjennem et langt fem Akts Stykke, hvortil der saafremt Experimentet skal blive kunstnerisk lykket hos Foredragsholderen udkræves en Evne til Mangfoldiggjørelse, 5om jeg ikke tiltror mig selv, og hos Publikum en utrættelig og levende Interesse og helst et forudgaaende nøje Kjendskab til Digteren, som jeg ikke turde paaregne hos Pluraliteten af mine Tilhørere, og som vistnok overalt vil være sjelden. Saavidt mig bekendt har kun afdøde Kristian

32 2 2 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. Mantzius med Mesterskab gjennemført Oplæsningen af en hel Holbergsk Komedie, og det Publikum. han samlede om sig, bestod sikkert hovedsagelig af Folk, der paa Forhaand elskede Holberg og derfor havde dobbelt Nydelse af hans Fortolkning. Da Talen jo desuden for mit Vedkommende ikke var om en Foredragsrække, men kun om en enkelt Oplæsning paa de forskjellige Pladser, kom jeg efter moden Overvejelse og efter tillige at have raadført mig med Repræsentanter for enkelte af de Foreninger af Dansk-Amerikanere, som ventede mig, til det Resultat, at man, navnlig i den overvældende hede Sommertid, der absolut kræver Underholdning af lettere Art, vilde foretrække et Repertoire, sammensat af Smaating overvejende af humoristisk Art der tillod hyppigere Pauser, som passende kunde udfyldes med en Smule Sang eller Musik, der vilde give Programmet fornøden Afvexling. At jeg skulde kunne udføre nogen kulturhistorisk Mission ved en enkelt Aftens Oplæsning, vilde jo være en latterlig Tanke. Den Betydning, min Optræden blandt Amerikas Danske kunde have, maatte fornemmelig søges i den Omstændighed, at jeg var dansk. De Aftenunderholdninger, jeg gav, fik deres Værdi ved at være Sammenkomster, ved hvilke Tanken om det dag-

33 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. 2} lige Livs Trædemølle i det fremmede Land skulde vige for Tanken om Danmark, ved hvilke Barndomsminder vaktes til nyt Liv, og Kærligheden til Fædrelandet kunde styrkes, idet man fik en frisk Hilsen fra dette Fædreland igjennem en Mand, som forhaabenlig med nogen Ret repræsenterede det skjønne danske Sprog, Modersproget, som ialfald denne Aften ikke var Askepot i Krogen, men sad til Højbords og blev beundret og hyldet. Jeg tør sige, at samtidig med den Glæde, jeg følte, ved at skulle foretage den interessante Rejse, der vilde skjænke mig Minder for Livet, følte jeg en langt større og dybere Glæde ved Tanken om at skulle være Budbringer fra Land til Land, men tillige et alvorligt Ansvar og en ganske naturlig Frygt for, at jeg ikke skulde være Opgaven voxen. Det var disse Følelser, jeg forsøgte at give saa godt og jævnt et Udtryk, jeg formaaede, i nedenstaaende Vers, som jeg en Maaned før min Afrejse sendte til Danske i Amerika, og som blev trykt i «Nordlyset» i New York, «Den danske Pioneer«i Omaha og Bien» i San Franaisco, hvorefter de i * Nordlyset«fremkaldte et venligt Digt til Svar, forfattet af Ingeniør Kierkegaard i New York.

34 - 24 REJSEPLAN" OG FORBEREDELSER. Til mine Landsmænd i Amerika. Et Eventyr nej, det er dagligdags F'ærd At flyve med Damp imod Vesten, Og dog da jeg nu er min Rejsedag nær, For mig er det Eventyr næsten. Og skjøndt min Sjæl er til Jubel stemt, Jeg er dog om Hjertet en Smule beklemt. Jeg elsker Danmark, hver Plet har jeg kjær, Hvor Minde til Minae sig fletter, Men mest i Sommerens Gyldenskær, 1 lyse, drømmende Nætter. Jeg tænker ej snævert, at Danmark kun du'r, Men jeg har min Rod i dets Folk og Natur. Dog skilt fra Hjemmet ved Tusinder Mi! Vil dette hver Længsel mildne Og lægge om Munden mig Glædessmil Og til Begejstring mig ildne: At jeg paa min fjerne, fremmede Vej Skal møde et Folk, der er dansk som jeg! Et Folk, hvis Arbejdsnerve er spændt Og nytter ved Dag hver Time, Men som, naar Hjemmets Lampe er tændt, Og Aftenklokkerne kime, Tidt stirrer mod Himlens østlige Rand 1 Drømme om Danmark, Mindernes Land.

35 REJSEPLAN OG FORBEREDELSER. 2 5 Og saa endnu Et! Vil man skjænke mig Gunst, Og skal jeg mit Publikum vinde? Og mon jeg vil for min ringe Kunst En Sangbund i Hjerterne finde? Ja det er min Trøst, a t i Tale og Sang min Stemme ejer den danske Klang! Naar man efter menneskelig Beregning kun har Udsigt til at gjøre en Amerikafart én Gang i sit Liv, bør man, saafremt Pungen tillader det, foretage den paa den komfortableste Maade, saa at man faar Lejlighed til paa nært Hold at studere det ejendommelige high-life, som paa Atlanterhavet udfolder sig paa en af Nutidens første Klasses Pragtdampere. Jeg havde derfor valgt at gjøre Overfarten med en af Hamburg-American Lines store Dampere <Columbia» der den 16 Maj 1901 skulde afgaa fra Cuxhaven. Medens man som Regel maanedsvis forud maa bestille sin Billet, hvis man vil være sikker paa at komme med, er Rejsefrekventsen i Maj Maaneds Midte ikke særlig stærk, og jeg fik uden Besvær netop den første Klasses Kahytsplads, som jeg efter den tilsendte trykte Skibsplan havde ønsket, og modtog, istedetfor en ganske ordinær Billet, et Certifikat, der ved sin Størrelse, sit

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Min første haj!!! Og min anden haj!!!

Min første haj!!! Og min anden haj!!! Min første haj!!! Og min anden haj!!! Her sidder jeg lige og får en slapper ved siden af Luke Egentlig havde min far og jeg ikke den store lyst til at tage af sted. Efter næsten 14 dages hæsblæsende ferie,

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 18. december

JULEPOSTHUSET. 18. december STHUSET afs. 18 - side 1 JULEPOSTHUSET 18. december "" LYD: CLS GADE CLS FUGLESANG PÅ ENGE CLS STILLE STUE MED TIKKENDE BORNHOLMERUR LYD FRA RAMPONERET CYKLENDE CYKEL RINGEKLOKKE CYKEL-UHELD DØR ÅBNES

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere