I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der står taletid max 10 minutter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der står taletid max 10 minutter."

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog herefter en udtalelse af 10. januar 2003 fra Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus og en udtalelse ligeledes af 10. januar 2003 fra Vejle Amt, Psykiatriforvaltningen. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt Åbent afsnit E32 I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der står taletid max 10 minutter. I den endelige rapport anmodede jeg afdelingen om en udtalelse om den taletidsbegrænsning som fremgår af skiltet. Psykiatrisk afdeling har i brevet af 10. januar 2003 anført at skiltet skal forstås som en henstilling til patienterne om højst at lægge beslag på telefonen i 10-minutters perioder for derved at sikre alle patienter rimelig adgang til telefon. 20 patienter er henvist til at benytte denne telefon. Jeg har forståelse for det hensyn der ligger bag skiltningen, nemlig at alle patienter skal have adgang til at telefonere. Jeg er også opmærksom på at der kan være tilfælde hvor en enkelt patient ønsker at lægge beslag på telefo-

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 nen i meget lang tid, til gene for de øvrige patienter. Skiltningen fremstår imidlertid efter min opfattelse meget absolut som et egentligt forbud mod at føre telefonsamtaler på mere end 10 minutter. Ud over at et sådant forbud kan virke stødende på patienterne, må det også i nogle tilfælde indebære en unødig begrænsning for en patient der har behov for at føre telefonsamtale(r) af længere varighed. Jeg henstiller at skiltet fjernes eller hvis et skilt findes nødvendigt erstattes af et skilt med en blødere formulering, f.eks. med en opfordring til at være opmærksom på om andre patienter venter på at komme til telefonen. Hvis der virkelig er behov for en fast maksimal tidsgrænse på f.eks. 10 minutter, bør afdelingen overveje at opsætte yderligere en telefon. Jeg udbeder mig underretning om hvad der sker i anledning af min henstilling. Ad punkt Dagcenter/ambulatorium Jeg konstaterede under mit ophold i dagcentrets største spisestue at dette lokale på tidspunktet for inspektionen var temmelig røgfyldt. Jeg bad i den endelige rapport afdelingen om at oplyse hvorledes det sikres at lokalet er udluftet/udsuget således at røggenerne minimeres. Jeg henviste i den forbindelse til hvad jeg havde anført i rapporten om rygepolitik (punkt 5.8.), og til at en patient under en samtale med mig havde klaget over den megen røg i dagcentret. Psykiatrisk afdeling har oplyst at der via amtets rammebevilling til forbedring af arbejdsmiljøet i 2003 er ansøgt om etablering af et passende ventilationsanlæg. Rygningen er i øvrigt flyttet til et andet lokale efter råd fra en rygeinstruktør. Jeg forstår at der ikke længere ryges i spiselokalerne. Dette tager jeg til efterretning. Jeg beder oplyst hvad der er sket med hensyn til etablering af ventilationsanlæg.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Jeg anmodede afdelingen om at bekræfte en oplysning om at Arbejdstilsynet fører tilsyn med arbejdslokalerne. Dette har afdelingen bekræftet efter at have været i telefonisk kontakt med Arbejdstilsynet. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 5.2. Aflåsning, herunder skærmning, og forholdene for frivilligt indlagte Jeg anførte i den endelige rapport at jeg forstod at afsnit E51 (observationsafsnittet) som udgangspunkt er aflåst. Psykiatrisk afdeling har oplyst at afsnit E51 er et åbent afsnit som periodevist aflåses, og hvor dette da registreres. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 5.4. Vejledning efter psykiatrilovens 3, stk. 2 Jeg henviste i den endelige rapport til at lægen efter psykiatrilovens 3, stk. 2, skal vejlede patienten om formålet med indlæggelsen, opholdet og behandlingen samt udsigten til bedring af helbredstilstanden. Jeg bad afdelingen om at oplyse hvorledes denne vejledning finder sted.

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Psykiatrisk afdeling har anført at vejledningen finder sted i forbindelse med indlæggelsen. Hvis det ikke er muligt på grund af patientens sindstilstand, sker det i løbet af den første uge i forbindelse med udarbejdelse af behandlingsplaner. Jeg bad psykiatrisk afdeling om at oplyse hvorledes patienten vejledes om de forhold der er nævnt i psykiatrilovens 3, stk. 2. Psykiatrisk afdeling har alene oplyst hvornår vejledningen finder sted. Jeg gentager mit spørgsmål idet jeg bemærker at jeg forstår at der i nogle tilfælde ikke kan vejledes samtidig med indlæggelse. Jeg bemærker også hvad jeg lægger til grund at psykiatrisk afdeling er opmærksom på at udarbejdelse af behandlingsplaner ikke kan erstatte forpligtelsen efter 3, stk. 2, i psykiatriloven. Ad punkt 5.6. Besøg, visitationer og adgang til telefonering Jeg beskrev i den endelige rapport forskellige begrænsninger i adgangen til besøg, tilstedeværelse ved åbning af post og adgangen til at telefonere som jeg på forespørgsel fik oplyst af psykiatrisk afdeling under inspektionen, og jeg anførte herefter: Der er ikke i psykiatriloven eller i anden lovgivning (bortset fra hvad der kan udledes af retsplejelovgivningen) fastsat bestemmelser om visitation af breve og pakker, om besøgsforbud og om adgang til at bestemme begrænsninger i adgangen til at benytte telefon. Der er heller ikke på anden måde fra centralt hold fastsat regler på området. For at institutioner som Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus kan fungere, er det nødvendigt for den daglige drift at have en række regler og ordninger for hvordan dagliglivet i afdelingen kan forløbe hensigtsmæssigt. Retsgrundlaget herfor er ikke en formel lov, men den såkaldte anstaltsanordning. Også det retlige grundlag for de indgreb/begrænsninger som der her er tale om, skal søges i anstaltsanordningen, og baggrunden for reglerne herom er ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 I modsætning til de ordninger mv. der regulerer det almindelige, daglige liv i institutionerne, er der her tale om efter omstændighederne byrdefulde indgreb i den enkelte patients udfoldelsesmuligheder. Og reglerne omfatter også tvangsindlagte og tvangstilbageholdte patienter. Jeg har forstået at afdelingen ikke har skrevne regler om indgrebene/begrænsningerne. Under hensyn til at der er tale om efter omstændighederne væsentlige indgreb/begrænsninger i den enkelte patients udfoldelsesmuligheder, bør der efter min opfattelse udfærdiges skriftlige regler (retningslinjer) for denne type af indgreb/begrænsninger, herunder også med angivelse af hvem der har kompetence til at træffe afgørelse om indgrebene/begrænsningerne, og hvornår beslutninger om indgreb/begrænsninger skal revurderes. Jeg udbeder mig oplysning om hvad der sker i anledning af min anbefaling. Psykiatrisk afdeling har i brevet af 10. januar 2003 anført: Da de nævnte begrænsninger forekommer så sjældent (ingen el. få gange årligt) finder vi det mest hensigtsmæssigt og fuldt forsvarligt at fortsætte den nuværende konduite. Vejle Amt har erklæret sig enig i psykiatrisk afdelings besvarelse med henvisning til at amtets værdigrundlag bygger på individuel tilgang til den enkelte patient og vurderingen af dennes behov for behandling, samt det faktum at begrænsningerne forekommer sjældent. Den nævnte anbefaling har jeg fremsat over for andre psykiatriske afdelinger og sygehuse der alle har valgt at følge anbefalingen. Jeg lægger efter det oplyste til grund at der ved Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus i nogle år ingen begrænsninger er af den omtalte karakter, og at der i andre år kun er ganske få. Under disse omstændigheder vil jeg ikke afgive en egentlig henstilling til psykiatrisk afdeling om fastsættelse af skrevne retningslinjer idet jeg går ud fra at den ledende overlæge har fuldt kendskab til de (meget) få tilfælde der forekommer, og til de beslutninger der træffes, herunder hvor længe de skal være gældende. Jeg går endvidere ud fra at psykiatrisk afdeling vil tage spørgsmålet om fastsættelse af retningslinjer op igen hvis antallet af tilfælde stiger væ-

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 sentligt bl.a. med den konsekvens at de ovennævnte forudsætninger om den ledende overlæges rolle i disse sager ikke længere er til stede. Jeg kan i øvrigt oplyse at jeg vil rette henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om bl.a. dette spørgsmål i forbindelse med den revision der skal ske af psykiatriloven i Psykiatrisk afdeling har på min anmodning vedlagt retningslinjer for anvendelse af mobiltelefoner. Retningslinjerne (af februar 2002) angiver at mobiltelefoner kun må bruges på sengestuerne, og helst kun efter kl Jeg beder oplyst begrundelsen for at mobiltelefoner helst kun må bruges efter kl Afdelingen oplyste under inspektionen at afdelingen havde udtrykt ønske om flere diætprodukter dette havde køkkenet imidlertid afslået. Amtet havde planer om at ansætte to diætister som skal medvirke til at planlægge kosten for afdelingen. Jeg bad amtet om at oplyse om udfaldet af disse overvejelser. Vejle Amt har anført: Vejle Amt har i 2002 gennemført et etårigt udviklingsprojekt med fokus på overvægt og psykisk sygdom. Projektets målgruppe har været unge og voksne sindslidende med overvægt, samt det personale som i det daglige er med til fremstillingen af maden til mennesker med sindslidelser på de socialpsykiatriske centre, væresteder og psykiatriske afdelinger i Vejle Amt. Til nu har fokus været på: - At etablere og drive målrettet kost- og motionsorienteret brugerundervisning - At udvikle kompetence hos personale, de sindslidende og pårørende Det er besluttet, at projektet skal videreføres i 2003 med det særlige sigte at implementere kostpolitik på alle psykiatriske afdelinger og socialpsykiatriske institutioner i Vejle Amt.

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Opgaverne er: - Med udgangspunkt i udarbejdede skabeloner for kost- og motionspolitik i psykiatrien i Vejle Amt at støtte socialpsykiatriske centre og psykiatriske afdelinger i at konkretisere og implementere kost- og motionspolitik - At skabe og vedligeholde udviklende netværk for uddannede instruktører inden for psykiatrien - At koordinere og igangsætte undervisningsforløb for psykiatriske brugere med behov for undervisning i kost og motion - At vejlede og rådgive professionelle med berøring med psykiatriske patienter og brugere med behov for vejledning i kost og motion - At afdække behov for diætist-vejledning inden for psykiatrien - At supervisere centre og afdelinger i specifikke situationer Med dette initiativ er der hermed sat fokus på implementering af kostpolitik på de psykiatriske institutioner i Vejle Amt. Jeg tager det oplyste til efterretning. Ad punkt Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner I den endelige rapport af 27. november 2002 anførte jeg: 3, stk. 4-5, i lov nr. 849 af 2. december 1998 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien har følgende ordlyd: Stk. 4. Overlægen har endvidere ansvaret for, at der for patienter, som efter udskrivning må antages ikke selv at ville søge den behandling eller de sociale tilbud, der er nødvendige for patientens helbred, indgås en udskrivningsaftale mellem patienten og den psykiatriske afdeling samt de relevante myndigheder, privatpraktiserende sundhedspersoner m.fl. om de behandlingsmæssige og sociale tilbud til patienten. Stk. 5. Såfremt en patient, der er omfattet af stk. 4, ikke vil medvirke til indgåelse af en udskrivningsaftale, har overlægen ansvaret for, at den psykiatriske afdeling i samarbejde med de relevante myndigheder, privatpraktiserende sundhedspersoner m.fl. udarbejder en koordinationsplan for de behandlingsmæssige og sociale tilbud til patienten.

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Jeg beder afdelingen oplyse om afdelingens praksis i forbindelse med udskrivningsaftaler og koordinationsplaner. Psykiatrisk afdeling har i brevet af 10. januar 2003 anført: Som følge af afdelingens traditionelle samarbejdskultur mellem patient, praktiserende læge og socialforvaltning har vi kun et fåtal af gange haft behov for at gøre brug af lovens mulighed for udskrivningsaftaler og koordinationsplaner. Omfanget er talmæssigt så begrænset, at der ikke kan beskrives nogen egentlig praksis ud over det i loven anførte. Vejle Amt har erklæret sig enig i afdelingens besvarelse og har bemærket at amtet har indgået samarbejdsaftaler med samtlige kommuner i amtet. Amtet har vedlagt aftalen mellem amtet og Vejle Kommune. Psykiatrisk afdeling anfører at loven giver mulighed for at udarbejde udskrivningsaftaler og koordinationsaftaler. Det er ikke lovens ordning. Efter 3, stk. 4, har overlægen en pligt til at udarbejde skriftlige udskrivningsaftaler mellem patienten, den psykiatriske afdeling samt de relevante myndigheder, privatpraktiserende sundhedspersoner mfl. om de behandlingsmæssige og sociale tilbud til patienterne. Dvs. at sådanne planer også skal udarbejdes i de tilfælde hvor psykiatrisk afdeling formidler kontakten til de relevante myndigheder. Undtaget herfra er alene de tilfælde hvor overlægen kan lægge til grund at patienten selv vil søge den behandling eller de sociale tilbud der er nødvendige for patientens helbred. Efter 3, stk. 5, har overlægen i alle tilfælde en pligt til at udarbejde en koordinationsaftale.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Om afdelingens traditionelle samarbejdskultur er af en sådan beskaffenhed at det er i overensstemmelse med psykiatriloven at udarbejdelsen af behandlingsplaner og koordinationsplaner er undtagelsen ( er talmæssigt så begrænset ), har jeg ikke mulighed for at efterprøve på det foreliggende grundlag. Ud over at præcisere lovens ordning, jf. ovenfor, foretager jeg imidlertid ikke videre. Jeg henviser også til at det fremgår af forarbejderne til psykiatrilovens 3, stk. 4 og 5, at ordningen med udskrivningsaftaler og koordinationsplaner alene omfatter en mindre gruppe af alvorligt sindslidende patienter som uden særlig opfølgning risikerer at falde uden for behandlingssystemet uden at nogen bemærker det (ofte betegnet som uanbringelige, marginaliserede eller dobbelt udstødte ). Ad punkt Orientering af patientrådgivere i forbindelse med tvangsbehandling I den endelige rapport gengav jeg reglerne for orientering af patientrådgivere i forbindelse med tvangsbehandling. Psykiatrisk afdeling oplyste at patientrådgiverne normalt orienteres om tvangsbehandling inden den iværksættes. Det sker telefonisk, og patientrådgiverne møder derefter op på afdelingen. Jeg bad oplyst under hvilke omstændigheder patientrådgiverne ikke orienteres om beslutning om tvangsbehandling inden behandlingen iværksættes. Psykiatrisk afdeling har i brevet af 10. januar 2003 oplyst at det i tilfælde af en svært forpint eller livstruende psykisk tilstand kan forekomme at tvangsbehandlingen iværksættes akut og uden at det på forhånd er muligt at orientere patientrådgiveren. Patientrådgiveren bliver i disse tilfælde orienteret snarest muligt efter tvangsbehandlingens gennemførelse. Jeg har noteret mig det oplyste.

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Ad punkt Opbevaring af journaler Jeg konstaterede at journaler opbevares i skrivebordsskuffer som er tilgængelige for alt personale. Skufferne er ikke aflåst. Jeg bad afdelingen om at redegøre for baggrunden for at alt personale har adgang til journalerne. Psykiatrisk afdeling har anført: Det personale, der er ansat i den enkelte sengeafdeling, kan på ethvert tidspunkt under udførelsen af arbejdet have behov for at bistå enhver af de i afdelingen indlagte patienter, personalet har derfor behov for adgang til journalen. Vejle Amt har anført at amtet er enig i afdelingens besvarelse, men har tilføjet at afdelingen er i gang med at implementere en elektronisk patientjournal hvor der fremgår logning af personalets bevægelser i journalen. Journalen ventedes fuldt implementeret på afdelingen i slutningen af februar Det er ikke tilfredsstillende at patientjournalerne således som det synes at fremgå af afdelingens besvarelse har været frit tilgængelige. Journaler bør enten være låst inde eller være under konstant opsyn. Jeg går ud fra at den nu indførte elektroniske patientjournal sikrer at alene sundhedspersonale der har fagligt behov for det, har adgang til journalerne. Jeg foretager derfor ikke videre.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Ad punkt 6.1. Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse Jeg anmodede i den endelige rapport afdelingen om at redegøre for praksis mht. overlægens stillingtagen til en tvangsindlæggelse eller tvangstilbageholdelse der i overlægens fravær er truffet af en læge. Jeg bad om at afdelingen udtalte sig om et tilfælde hvor der gik tre dage før overlægen attesterede tvangstilbageholdelse. Psykiatrisk afdeling har hertil anført: Afdelingens praksis er, at såfremt en patient tvangstilbageholdes en weekend, afhandles dette telefonisk med en overlæge. Den omtalte patient er tvangstilbageholdt en fredag formiddag kl , hvilket tidsmæssigt er umiddelbart efter afdelingens behandlingskonference, hvor der altid medvirker mindst én overlæge. Det er en manglende tilførelse til såvel journal som tvangsprotokol, at overlægens attestation ikke er noteret samme dag. Jeg tager det oplyste om afdelingens almindelige praksis til efterretning. Jeg forstår det oplyste om det konkrete tilfælde således at overlægen den 27. april 2001 kl. ca traf afgørelse om tvangstilbageholdelse. Det er en fejl at det ikke blev angivet i tvangsprotokollen. Det er også en fejl at det i tvangsprotokollen blev angivet at godkendelsen skete den 30. april Det er beklageligt at der således er sket fejl ved udfærdigelsen af tvangsprotokollen. Jeg anmodede psykiatrisk afdeling om at udtale sig om tre konkrete sager hvor det ikke var muligt for mig at kontrollere om den obligatoriske efterprøvelse var sket på det rette tidspunkt da der ikke var angivet dato for eventuel efterprøvelse, og da det ikke fremgik hvornår frihedsberøvelsen ophørte. Psykiatrisk afdeling har anført:

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 For 3 patienters vedkommende er det ikke muligt ud fra tvangsprotokollen at se, hvorvidt der er foretaget den obligatoriske efterprøvelse, idet det ikke af protokollerne fremgår, hvornår tvangstilbageholdelsen er bragt til ophør. Det drejer sig i alle 3 tilfælde om tvangstilbageholdte patienter, der er blevet overflyttet til lukket afdeling i henholdsvis Kolding og Horsens. Overflytningen er i alle 3 tilfælde sket umiddelbart efter den sidst anført efterprøvelse. Vi er ikke vidende om, men vi formoder, at der i forbindelse med overflytningen til lukket afdeling er oprettet en ny tvangstilbageholdelse. Vi betragter det som en mangel ved udfyldelsen af vores tvangsprotokol, at vi ikke har noteret ophævelse svarende til datoen for overflytningen til den lukkede afdeling, hvilket jo svarer til udskrivelsestidspunktet fra vores afdeling. Jeg er enig i at det er en fejl at udskrivningstidspunktet ikke er noteret i tvangsprotokollen. I et enkelt tilfælde manglede navnet på den ordinerende læge på skema for tvangsmedicinering. Jeg bad afdelingen om en udtalelse herom, idet jeg bemærkede at det skema som jeg havde modtaget kopi af, muligvis var et gennemslag hvoraf eventuelle navne ikke fremgår. Psykiatrisk afdeling har oplyst at det af journalen fremgår hvilken overlæge der traf beslutningen. Ved en fejl er overlægens navn ikke anført i tvangsprotokollen. Det er beklageligt at tvangsskemaet ikke er udfyldt i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning. Jeg henviste til at indholdet af tvangsbehandlingen skal angives på tvangsskemaet, og jeg bad med henvisning hertil oplyst hvad noteringen NCE én blok dækkede over. Psykiatrisk afdeling har oplyst at NCE én blok dækker over at elektrostimulationsbehandling gives dagligt indtil tydelig effekt er opnået. Idet jeg går ud fra at den anvendte betegnelse er velkendt og entydig, og at der er tale om et enkelt ubrudt behandlingsforløb, foretager jeg ikke videre.

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 Jeg henviste til at navnene på de tilstedeværende læger ved seks behandlinger iværksat den 20. september 2001 ikke fremgik af protokollen. Jeg bad om en udtalelse herom idet jeg bemærkede at det skema som jeg havde modtaget, muligvis var et gennemslag hvoraf eventuelle navne ikke fremgår. Psykiatrisk afdeling har oplyst at navnene på de tilstedeværende læger fremgår af tvangsprotokollen, men at navnene var overdækket på den kopi som jeg modtog. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg anmodede afdelingen om at redegøre for afdelingens praksis mht. tilkaldelse af læger i forbindelse med tvangsfiksering med bælte, herunder hvor lang tid det efter ledelsens opfattelse er acceptabelt og forsvarligt at der går fra tvangsindgrebets påbegyndelse til lægen kommer til stede. Psykiatrisk afdeling har anført: Lægen skal straks tilkaldes i de få tilfælde, hvor plejepersonalet nødvendigvis selv må træffe beslutning om bæltefiksering. Lægen skal komme til stede hurtigst muligt, men da der kun er én vagthavende læge på vor afdeling, må vi nødvendigvis acceptere muligheden af en vis forsinkelse, i praksis vil dette næppe komme til at overskride 30 minutter og en sådan forsinkelse vil skønsmæssigt forekomme mindre end én gang årligt. Jeg tager det oplyste til efterretning. I den endelige rapport anførte jeg følgende:

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 Efter tvangsbekendtgørelsens 29, nr. 2 og 3, og 30, nr. 2 og 3, skal for så vidt angår tvangsfiksering og fysisk magtanvendelse anføres indgrebets art og omfang i tvangsprotokollen tillige med begrundelsen for indgrebet. Skemaet indeholder særlige rubrikker til afkrydsning heraf. Rubrikkerne henviser indirekte i stikordsform til bestemmelserne i lovens 14 og 17. Der er i alle tilfælde afkrydset en eller flere begrundelser for indgrebet. I 5 tilfælde er begrundelsen for beslutning om fiksering udelukkende angivet ved afkrydsning i skemaets rubrik vedrørende Urolig tilstand. I 4 tilfælde er begrundelsen for beslutning om fastholden i kombination med indgivelse af beroligende medicin alene angivet ved afkrydsning i skemaets rubrik vedrørende Urolig tilstand. I 3 tilfælde er begrundelsen for beslutning om fastholden angivet ved afkrydsning i skemaets rubrik vedrørende Urolig tilstand. I et tilfælde er begrundelsen for beslutning om fiksering angivet ved afkrydsning i skemaets rubrik vedrørende Farlighed og Urolig tilstand. Idet jeg henviser til de ovenfor gengivne betingelser i loven for hhv. fiksering ( 14) og anvendelse af fysisk magt og indgivelse af beroligende medicin ( 17), må jeg konstatere at der er fejl i en række af de anførte begrundelser. Jeg kan på det foreliggende grundlag ikke konstatere om der er tale om forkerte afkrydsninger, eller om afdelingens (over)læger har anvendt tvangsmidler ud over de i loven hjemlede tilfælde. Jeg beder afdelingen om en udtalelse herom. Psykiatrisk afdeling har anført følgende: 5 tilfælde med fiksering begrundet med urolig tilstand omhandler 2 forskellige patienter, hvoraf den ene blev fikseret én gang. Af journalen fremgår det tydeligt, at patienten var selvmutilerende og udsatte sig selv for fare. Vedr. den anden patient var der også tydeligvis tale om fare, idet patienten adskillige gange pludseligt og uventet øvede vold mod personalet, således måtte et kvindeligt plejepersonalemedlem sygemeldes med hjernerystelse som følge af slag fra den omtalte patient. 4 tilfælde af fastholdelse i kombination med indgivelse af beroligende medicin, begrundet med urolig tilstand. Det drejer sig om 2 patienter der hver to gange har været underkastet den

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 15 nævnte magtanvendelse. Den ene er samme patient som er nævnt ovenfor i 4 tilfælde, der er her ikke tvivl om, at der er tale om en fejlafkrydsning, idet patienten tydeligvis var farlig. Vedr. den anden patient, var der i det ene tilfælde tale om udtalt uro og dermed risiko for at udsætte sig selv for skade på legeme og helbred, i det andet tilfælde såvel uro som forulempning. De beskrevne fastholdelser er i flg. journalen kortvarige og en forudsætning for, at man kunne give den nødvendige beroligende medicin. 3 tilfælde af fastholdelse begrundet med urolig tilstand. Første patient var fastholdt i 51 minutter i forbindelse med injektion af beroligende medicin og behandling af snitsår patienten havde tilføjet sig selv i forbindelse med et selvmordsforsøg. Patienten var tydeligvis farlig og skulle have været registreret som sådan. Patient nr. 2 var fastholdt i 1 minut i forbindelse med tvangstilbageholdelse, idet der var tale om den fornødne magtudøvelse for at sikre patientens forbliven i afdelingen. Patient nr. 3 var i forvejen pga. farlighed fikseret i bælte og med håndremme, fastholdelsen blev registreret i forbindelse med kortvarig løsning af bælte og remme. 1 tilfælde af fiksering med dobbelt begrundelse, farlig og urolig. Det drejer sig om patient nr. 3 nævnt ovenfor, der pga. farlighed måtte fikseres med bælte og remme og indgives beroligende medicin. Patientens voldelige overfald mod personalet udsatte tydeligvis andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme og helbred. Jeg lægger efter det nu oplyste til grund at der er tale om fejlafkrydsninger. Det er beklageligt. Idet jeg henviser til det oplyste (nedenfor, side 21) om at der vil foregå en generel opfølgning på tvangsregistreringerne på afdelingerne således at fejlregistreringer undgås, og det oplyste om uddannelsen af nyt personale i dette emne, foretager jeg ikke videre. I den endelige rapport anførte jeg følgende: I 3 tilfælde er begrundelsen for beslutning om døraflåsning angivet ved afkrydsning i skemaets rubrik vedrørende Urolig tilstand. I 3 tilfælde er begrundelsen for beslutning om døraflåsning angivet ved afkrydsning i skemaets rubrik vedrørende Farlighed. I det ene af disse tilfælde er det angivet af døraflåsningen skete frivilligt.

16 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 16 I et tilfælde er begrundelsen for beslutning om døraflåsning i kombination med indgivelse af beroligende medicin angivet ved afkrydsning i skemaets rubrik vedrørende Urolig tilstand. Hjemmel for døraflåsning findes i psykiatrilovens 17, stk. 1, 2. punktum, hvorefter der over for personer der er frihedsberøvet efter reglerne i kapitel 3, kan anvendes den magt der er nødvendig for at sikre deres fortsatte tilstedeværelse på afdelingen. På Sundhedsstyrelsens skema 3 findes ingen begrundelsesrubrikker som umiddelbart svarer til bestemmelsens betingelser. Jeg beder afdelingen om at redegøre for afdelingens praksis med hensyn til aflåsning af døre, herunder hvilke døre som aflåses og under hvilke omstændigheder. Psykiatrisk afdeling har udtalt følgende: Vi betragter døraflåsning af et åbent afsnit som et mindre indgreb end overflytning til en lukket afdeling. Overflytning til lukket afdeling af patienter indlagt på Vejle Sygehus vil i praksis betyde en overflytning til psykiatrisk afdeling i enten Horsens eller Kolding. Konkret vil det i Vejle-afdelingen altid dreje sig om aflåsning af adgangsdøren til afsnit E51, den såkaldte observationsafdeling, der er normeret med 3 sengepladser og hvor antallet af plejepersonale pr. patient vil være betydelig højere end på vores to 20-sengsafsnit. Der kan som udgangspunkt være tale om en: 1) helt frivillig foranstaltning 2) et led i en frihedsberøvelse Ad 1: en frivilligt indlagt patient kan være så adfærdsforstyrret, at der er behov for en høj personalenormering omkring den pågældende. Forstyrrelsen kan f.eks. have karakter af, at patienten uforsætligt forlader afdelingen og er ude af stand til at finde tilbage ved egen hjælp. Sådanne patienter vil ofte blive overflyttet til en lukket afdeling. Har vi imidlertid plads på E51, vil vi i henhold til mindste middels princip forsøge at rumme patienten der. I nogle tilfælde kan det kun gennemføres, når døren aflåses. Vedr. frivillig aflåsning af dør kan det dreje sig om patienter, der reelt opfylder betingelserne for en tvangstilbageholdelse, men som netop ikke har forlangt sig udskrevet og som heller ikke gør det i forbindelse med informationen om, at døren vil blive låst af hensyn til deres fortsatte ophold.

17 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 17 Ad 2: Det sker undtagelsesvis og efter en nøje vurdering, at vi modtager patienter til tvangsindlæggelse på afdelingen i Vejle. Noget hyppigere sker det, at vi tvangstilbageholder patienter, såvel på behandlings- som farlighedskriteriet. Når en låst dør er en betingelse for at fastholde disse patienter i afdelingen og vi i øvrigt mener at kunne rumme patienterne, finder vi det en mindre indgribende foranstaltning at aflåse døren frem for at flytte patienterne til en lukket afdeling i Horsens eller Kolding. I praksis vil der altid være tale om aflåsning af adgangsdøren til afsnit E51. Når døren således er aflåst på afdelingen informeres de øvrige patienter om, at aflåsningen ikke gælder dem, således skal de blot henvende sig til personalet, når de ønsker at forlade afdelingen. For en god ordens skyld skal det påpeges, at det jo langt fra er alle patienter i en traditionel låst afdeling, der er tvangsindlagte eller tvangstilbageholdte, disse frivilligt indlagte patienter kan jo i lighed med det ovenfor beskrevne forlade afdelingen efter aftale med personalet. Jf. i øvrigt punkt 5.2. En betingelse for at iværksætte døraflåsning efter psykiatrilovens 17, stk. 1, 2. punktum, er at der (også) formelt er truffet afgørelse om tvangsindlæggelse eller tvangstilbageholdelse. Døraflåsning kan således efter denne bestemmelse ikke anvendes som en helt frivillig foranstaltning hvor patienten reelt opfylder betingelserne for en tvangstilbageholdelse. Det er overordentlig vigtigt at der i alle tilfælde foreligger fuldstændig klarhed over om en patient er administrativt frihedsberøvet eller ej. Det gælder både de formelle beslutninger herom efter psykiatriloven og de reelle vilkår som patienten er undergivet. Idet jeg i denne sammenhæng ser bort fra de særlige regler i psykiatrilovens 18 om beskyttelsesfiksering, jf. tvangsbekendtgørelsens 23, er det min opfattelse at den retsopfattelse som psykiatrisk afdeling har givet udtryk for, ikke har støtte i psykiatriloven. I det omfang der er administreret i overensstemmelse med en sådan retsopfattelse, må jeg anse det for beklageligt, og jeg går ud fra at det ophører. Det som afdelingen har anført om døraflåsning som et led i en frihedsberøvelse, giver mig ikke anledning til kritik idet jeg henviser til det som jeg anførte i den endelige rapport, side 16.

18 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 18 I tre tilfælde af tvangsfikseringer er det implicerede personale ikke angivet. Jeg anmodede i den endelige rapport afdelingen om en udtalelse herom. Psykiatrisk afdeling har oplyst at det er en forglemmelse at navnene ikke er anført. Det har formentlig sammenhæng med at der var tale om meget dramatiske episoder. Det er beklageligt at der ikke er forholdt i overensstemmelse med tvangsbekendtgørelsens 29, nr. 6, og 30, nr. 6. I rapporten anførte jeg følgende: I en række af sagerne vedrørende døraflåsning var indgrebet af længere varighed. Det drejer sig om sagerne vedrørende døraflåsning fra 16. maj 2001 til 10. juli 2001, fra 5. juni 2001 til 9. juli 2001, fra 19. juni 2001 til 11. juli 2001, fra 12. juli 2001 til 7. september 2001, fra 28. august 2001 til 4. september 2001 og fra 4. september 2001 til 10. september Jeg beder afdelingen om en udtalelse om disse sager. Jeg henviser i øvrigt til mit spørgsmål ovenfor om afdelingens praksis med hensyn til aflåsning af døre. Psykiatrisk afdeling har anført følgende: 6 tilfælde af længerevarende døraflåsning med variation mellem 7-55 dage: Patient nr. 1 er en patient med periodiske depressioner af meget svær grad. Under den aktuelle indlæggelse frembød han svær suicidal adfærd (det er den samme patient, der af samme årsager måtte bæltefikseres i perioden fra d og som foretog det tidligere omtalte selvmordsforsøg der førte til fastholdelse i forbindelse med snitsårsbehandling). Patienten var tvangstilbageholdt på såvel behandlings- som farekriteriet. Patient nr. 2 havde som følge af medicinophør tilbagefald af svær psykotisk tilstand, under hvilken patienten er utilgængelig for normal verbal kontakt, er svært tankeforstyrret og adfærdsforstyrret med dørsøgende adfærd. Måtte tvangstilbageholdes på behandlingsindikation. Patient nr. 3 var svært psykotisk uden sygdomserkendelse. Måtte tvangstilbageholdes på behandlingsindikation og ville konstant forla-

19 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 19 de afdelingen, hvis ikke døren var låst. Patient nr. 4 var tvangstilbageholdt få dage på behandlingsindikation, døren måtte låses for at sikre patientens tilstedeværelse. Da man efter få dage atter ville åbne døren blev patienten panisk bange, kunne ikke udholde tanken om, at der kunne komme fremmed ind til hende om natten. Vi er vidende om, at denne patient der igennem adskillige år har boet på plejeinstitutioner, til stadighed ønsker døren til sit værelse aflåst af frygt for sin egen sikkerhed. Patient nr. 5 der har periodisk svær depression med psykotiske symptomer, måtte ved indlæggelsen tvangsfikseres på grund af farlighed og var i efterflg. periode desorienteret, urolig og forpint med risiko for i et ubevogtet øjeblik, som følge af forvirringen at forlade afdelingen. Patient nr. 6 er en patient med periodisk depression af svær grad med psykotiske symptomer, patienten var netop tilbageflyttet fra nabobyens lukkede afdeling, men måtte pga. vedvarende selvmordstrusler og latent selvbeskadigende adfærd beskyttes med døraflåsning. Det oplyste om de nævnte tilfælde giver mig ikke anledning til bemærkninger. Jeg har ved telefonisk henvendelse til psykiatrisk afdeling fået oplyst at der er tale om aflåsning af (den lille) afdeling E51 der indeholder tre enestuer, en forgang, en opholdsstue og et køkken/spisestue. Ved lov nr. 377 af 6. juni 2002 om ændring af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien er der i 18a og 18b gennemført en særlig hjemmel til aflåsning af patientstuer i særlige tilfælde over for patienter der er anbragt i Sikringsafdelingen under Psykiatrisk Center, Sygehus Sjælland. Der er således på den ene side hjemmel til at foretage aflåsning af en afdelings yderdøre, og på den anden side utvivlsomt et forbud mod aflåsning af dørene til patienters stuer (bortset fra de særlige tilfælde på sikringsafdelingen). Psykiatriloven eller administrativt fastsatte bestemmelser fastsat i henhold til psykiatriloven indeholder ikke en nærmere angivelse af størrelsesmæssige krav til en afdeling. Jeg går imidlertid ud fra at der med begrebet afdeling i psykiatriloven sigtes til en almindelig afdeling af normal størrelse med yderdøre, og med i hvert fald et tocifret antal patientværelser med et dertil knyttet afdelingspersonale. Der kan herefter rejses spørgsmål om hvorvidt det er i

20 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 20 overensstemmelse med psykiatriloven at oprette en (meget) lille (sær)afdeling som alene indeholder tre patientstuer med nogle udenomsarealer, og som stort set altid, eller i hvert fald ofte, er aflåst af hensyn til en, to eller alle tre patienter. Givet er det at det ikke vil være i overensstemmelse med psykiatriloven at oprette en lille lukket særafdeling for kun én patient, uanset at der i tilslutning til selve patientstuen f.eks. tilbydes ophold på gangareal og adgang til bad og toilet. Jeg er opmærksom på at det her rejste spørgsmål også kan rejses for så vidt angår etablering af såkaldt skærmede afsnit på en afdeling hvor skærmningen består i at der fysisk indrettes et mindre, aflåst område for ganske få patienter. Som bekendt skal der efter psykiatrilovens 46 fremsættes forslag til revision af psykiatriloven i folketingsåret Jeg har ikke fundet at burde udtale nogen endelig opfattelse af det her rejste spørgsmål, og jeg har således heller ikke grundlag for at udtale en kritik af den ordning der praktiseres på afdeling E51 på Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. Jeg har imidlertid sendt Indenrigs- og Sundhedsministeriet et eksemplar af den endelige rapport af 27. november 2002 og af denne opfølgningsrapport med henblik på at det rejste spørgsmål kan indgå i ministeriets overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til revision af psykiatriloven. Jeg rejste spørgsmål om en patient der var tvangsfikseret med bælte i 12 døgn. Psykiatrisk afdeling har oplyst at patienten i perioder var svært selvmordsfarlig og selvbeskadigende. Jeg har noteret mig det oplyste. Vejle Amt har i udtalelsen af 10. januar 2003 om min gennemgang af tvangsprotokollen anført:

21 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 21 Psykiatriforvaltningen oplyser, at afdelingsledelserne på de psykiatriske afdelinger har drøftet sagen vedr. tvangsprotokollerne. Der vil foregå en generel opfølgning på tvangsregistreringen på afdelingerne, således at fejlregistreringer undgås. Endvidere er afdelingerne opmærksomme på uddannelse af nyt personale i forhold til dette emne. Dette tager jeg til efterretning. 7. Opfølgning Jeg beder afdelingen om at sende de oplysninger mv. som jeg har anmodet om, tilbage gennem Vejle Amt. 8. Underretning Denne opfølgningsrapport sendes til Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus samt afdelingens patienter, Vejle Amt, Folketingets Retsudvalg, Tilsynet i henhold til Grundlovens 71 og som nævnt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Inspektionschef Lennart Frandsen

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers.

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. I rapporten bad jeg afdelingen om nærmere underretning

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 5.7. Ad punkt 5.9. Besøg, visitation og

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen.

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen. 1 Den 31. januar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 14. januar 1999 af Psykiatrisk afdeling i Holstebro. I rapporten anmodede jeg afdelingen og Ringkjøbing Amtskommune om udtalelser

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 30. august 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. april 2005 af Psykiatrisk Afdeling P, Universitetsafdeling Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Adgang til telefonering

Adgang til telefonering FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. januar 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 7. juni 2001 af Psykiatrisk Afdeling i Haderslev og Gerontopsykiatrisk Afdeling, afsnittet i Haderslev.

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. januar 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. oktober 2004 af Almenpsykiatrisk Afdeling, Augustenborg Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

I udtalelsen af 16. maj 2007 har centerledelsen anført følgende hertil:

I udtalelsen af 16. maj 2007 har centerledelsen anført følgende hertil: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. januar 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 16. marts 2006 af Psykiatrisk Børne- og Ungecenter i Næstved. I rapporten tilkendegav jeg at jeg fortsat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens område 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 3.2.4 og 3.2.5. Birkehus (afsnit 31) og

Læs mere

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Ombudsmandens endelige vurdering Jeg har nu gennemgået sagen i lyset af den udtalelse, som jeg den 15. maj 2013

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Ad punkt 3.2.1. Sengestuer

Ad punkt 3.2.1. Sengestuer FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. oktober 2004 af Almenpsykiatrisk Afdeling, Augustenborg Sygehus. I rapporten der indeholdt

Læs mere

Den 6. juli 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. september 2000 af Viborg Amt Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken.

Den 6. juli 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. september 2000 af Viborg Amt Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. juli 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. september 2000 af Viborg Amt Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 11 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger I medfør

Læs mere

2009 Hefti oktober Nr. 957.

2009 Hefti oktober Nr. 957. 637 Kunngerðablaðið B 2009 Hefti 18 ISSN 0907-905X 7. oktober 2009. Nr. 957. Bekendtgørelse for Færøerne om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien I medfør

Læs mere

Afdelingsledelsen har oplyst at der på afsnit A og B er kommet et nyt låsesystem, og at patienterne således nu selv kan låse deres stuer og skabe.

Afdelingsledelsen har oplyst at der på afsnit A og B er kommet et nyt låsesystem, og at patienterne således nu selv kan låse deres stuer og skabe. O P F Ø L G N I N G N R. 2 1/1 Den 6. juni 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 20. april 2006 af Psykiatrihospitalet Dianalund. Jeg bad enkelte steder Psykiatrihospitalet

Læs mere

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Psykiatriloven Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 4 Kapitel 2: Husorden... 5 2.1 Lovgrundlag m.v.... 5 Kapitel

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf.

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

1/10. Indholdsfortegnelse

1/10. Indholdsfortegnelse 1/10 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.1 Generelt... 2 Ad punkt 5.2 Adgang til frisk luft... 3 Ad punkt 5.9 Patienternes kontakt med læge mv.... 4 Ad punkt 5.11 Anvendelse af tvang, herunder fiksering...

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT ÅRSBERETNING FOR 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord.

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 om anvendelse af tvang i psykiatrien(*) som ændret ved L 2013-06-12 nr. 647 og L 2015-05-04 nr. 579 Kap. 1. Lovens område mv(1) 1. Indlæggelse, ophold og behandling

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1729 af 02/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1007755 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015)

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Lavet af juridisk teamleder Henriette Hørmann, Psykiatri- og Socialstaben Folketinget vedtog den 28. april 2014 Lov

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ÅRSBERETNING 200 1 Indhold Forord... 3 AFSNIT 1... 4 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 4 2. Sagsantal... 5 3. Sagsbehandlingstiden...

Læs mere

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet:

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet: Tilsynet i henhold til grundlovens 71 71-tilsynet alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: 3.s.kt. J.nr.: 2005-12140-173 Sagsbeh.: LCH Fil-navn: Dokument

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Bygningsmæssige forhold mv.

Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. 1. Indledning

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. 1. Indledning FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 1. Indledning Den 1. januar 1997 trådte lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand i kraft. Ifølge lovens 7, stk. 1, omfatter ombudsmandens kompetence alle dele af

Læs mere