Bilag: Forslag om borgerbudgetforløb på Kong Hans Allé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag: Forslag om borgerbudgetforløb på Kong Hans Allé"

Transkript

1 24. januar 2017 Bilag: Forslag om borgerbudgetforløb på Kong Hans Allé Kort beskrivelse af det grønne område på Kong Hans Allé Det grønne område syd for Kong Hans Allé indgår i klimatilpasningen af Buddinge og skal ved skybrudssituationer rumme store mængder regnvand fra lokalområdet. De vandtekniske løsninger er anlagt, så der er mulighed for at anlægge rekreative funktioner i området. De rekreative funktioner er endnu ikke anlagt. Området ligger på samme matrikel som Børnehuset Stjernen og indskolingen til Vadgård Skole. Området var tidligere en delvist indhegnet græsplæne. Det grønne område er indtegnet med en rød firkant på luftfotoet på side 2. Det rådgivende udvalg for byliv og klimatilpasning af Buddinge ( 17, stk. 4-udvalget) har foreslået, at borgerne får medansvar for udformningen af byrummet. Derfor vil By- og Miljøforvaltningen (BMF) i 2017 samarbejde med borgere bosat i området omkring Kong Hans Allé om det grønne områdes rekreative funktioner og udtryk. Formålet er at samskabe udviklingen af et rekreativt område med borgerne, for at der kan opstå større ejerskab til området, for at bringe lokal viden i spil i udviklingen af området og for at gøre erfaringer med borgerbudgetforløb som metode til samskabelse i Gladsaxe Kommune. 1

2 Boligområdet omkring Kong Hans Allé Det grønne område syd for Kong Hans Allé ligger i et boligområde, der geografisk afgrænses af Buddingevej mod øst, S-togslinjen mod syd og sydvest og motorring 3 mod nord og nordvest (Se luftfoto ovenfor). Området består primært af boliger, men i området ligger også Vadgård Skole, SFO Vadgård, Børnehuset Stjernen, Børnehuset Humlebien og Club 222. Området består af blandede boligtyper med en fordeling af 45% parcelhuse, 36% rækkehuse, 17% etageboliger, herunder boligafdelingen Vadgårdsparken og dele af boligafdelingen Stengårdsparken, og 2% øvrige boligtyper. I det boligområde, der er afgrænset af de to veje og S-togslinjen bor lige under borgere, fordelt mellem forskellige aldersgrupper (se nedenfor). FORDELING AF ALDER I LOKALOMRÅDET år 5% år 4% år 0% 0-10 år 11% år 11% år 10% år 13% år 19% år 13% år 14% 2

3 Kort om borgerbudgetforløb som metode Borgerbudgetforløb er en metode til samskabelse, der giver borgere direkte demokratisk indflydelse. Et borgerbudgetforløb er en proces, hvor borgere i et område udvikler idéer eller projekter og stemmer på konkrete forslag. Borgerbudgetter kan gælde en hel by/kommune eller et lokalområde. Borgerbudgetter har blandt andet potentiale til at skabe øget engagement i lokalsamfund og til at engagere flere og andre borgere end de, der normalt deltager i kommunale processer. Borgerbudgetter som metode til samskabelse er forholdsvist ny i Danmark. Flere danske kommuner har dog i de senere år benyttet borgerbudgetter til udvikling af lokalområder, bl.a. grønne områder. Danske kommuner der indtil videre har gennemført borgerbudgetforløb tæller Kolding, Hedensted, Faaborg- Midtfyn, Odense, Aarhus og Holbæk Kommuner. Aarhus Kommune definerer borgerbudgetforløb ved: I borgerbudgetter er det borgerne, der bestemmer, hvordan kommunens penge skal bruges. Borgerne kommer selv med idéer til projekter eller aktiviteter, de ønsker gennemført, og prioriterer ved en afstemning hvilke projekter, der skal gennemføres for det afsatte beløb. Kommunens rolle er at facilitere og understøtte en god beslutningsproces for borgerne uden at påvirke resultatet. Metoden er opfundet for at skabe demokratisk forandring og større gennemsigtighed i brugen af offentlige midler. For en uddybende beskrivelse af borgerbudgetter og erfaringer fra andre danske kommuner, se bilaget: Notat om borgerbudgetter. Forslag om udvikling af det grønne område og borgerbudgetforløb på Kong Hans Allé Det rådgivende udvalg har som nævnt anbefalet, at borgerne får medansvar for udviklingen af det grønne område. Desuden har udvalget fremhævet, at det skal defineres hvilken rolle det grønne område skal have i forhold til resten af Buddinge. Borgerne, der bor i området, er eksperter i det lokale behov, og deres kendskab til lokalområdet i Buddinge kan kvalificere definitionen af det grønne områdes fremtidige rolle i forhold til rekreative funktioner i resten af Buddinge. For at give borgerne medansvar for udviklingen af parken, foreslår forvaltningen at gennemføre et borgerbudgetforløb for det grønne område. Fra tre gennemførte borgerbudgetforløb i 2015 har Aarhus Kommune gode erfaringer med at lave borgerbudgetforløb i forbindelse med renovering eller nyanlæg af grønne områder. Med det grønne område på Kong Hans Allé er der mulighed for at give borgerne direkte indflydelse på, hvilke rekreative funktioner området skal rumme, fordi der endnu ikke er anlagt rekreative funktioner. Erfaringerne fra andre danske kommuner er, at borgerbudgetforløb har potentiale til at skabe et større lokalt engagement, ejerskab til området og øget sammenhængskraft, der rækker ud over borgerbudgetforløbet og en bedre relation mellem borgere og kommune. Processen for anlægsarbejdet på Kong Hans Allé blev forsinket flere gange og det grønne område blev første gang gravet op i foråret Derfor er flere borgere meget interesserede i at vide, hvornår der etableres rekreative funktioner på området. Vadgård Skole og de omkringliggende børneinstitutioner har tidligere tilkendegivet interesse for at deltage i udviklingen af området. Borgerbudgetmetoden er endnu ikke afprøvet i Gladsaxe Kommune og her er mulighed for, at afprøve metoden som et eksperiment og at opnå erfaringer med denne type samskabelse med borgere. Der er behov for at lave et grundigt forarbejde for processen for at skabe forankring både internt og eksternt. 3

4 I et informationsbrev til borgere i området omkring Kong Hans Allé, udsendt i oktober 2016, informerede forvaltningen om, at en inddragelsesproces med borgerne indledes i foråret Sideløbende med Kong Hans Allé arbejder det rådgivende udvalg og BMF med midlertidige tiltag i Rådhusparken, hvor det er foreslået at lave et mindre eksperiment i foråret eller sommeren Rådhusparken er også del af Buddinge og for ikke at udføre de to processer på samme tid, foreslår forvaltningen at gennemføre borgerbudgetforløb for det grønne område syd for Kong Hans Allé i efteråret Det giver desuden tid til en god forberedelse og at skabe forankring internt og eksternt forud for borgerbudgetforløbet at gennemføre forløbet i efteråret Borgerne i lokalområdet er dog interesserede i, at der snart sker en synlig forandring af det grønne område. Derfor foreslår forvaltningen, at udviklingen af det grønne område indledes i foråret/sommeren Det grønne område fremstår i dag relativt råt, og forvaltningen foreslår, at udviklingen af det grønne område indledes med anlæg af nogle landskabelige basisgreb, som f.eks. slåning af en sti gennem området, såning af enårige planteblandinger og lignende, og et midlertidigt tiltag. De landskabelige basisgreb skal danne ramme for, at det grønne område kan bruges til rekreative formål, allerede fra forår/sommer Det midlertidige tiltag kan skabe opmærksomhed om det grønne område og kan være i området sommeren over, for at området bliver et grønt byrum, som borgere har lyst til at bruge, allerede i sommeren. Det midlertidige tiltag kan være et fysisk tiltag suppleret af et arrangement, der kan skabe opmærksomhed. Ved at udviklingen af det grønne område indledes i foråret/sommeren 2017 gives desuden mulighed for, at borgerne får tid til og mulighed for at deltage i udviklingen af det grønne område og at engagere sig i borgerbudgetforløbet. Tidsplan Forvaltningen foreslår, at udviklingen af det grønne område og borgerbudgetforløbet gennemføres ud fra følgende tidsplan: Retningslinjer/kriterier for borgerbudgetforløb Forud for et borgerbudgetforløb på det grønne område, skal der opsættes kriterier for, hvad borgerbudgetmidlerne kan finansiere. I et borgerbudgetforløb udvikler borgerne idéer eller projektforslag, som sendes til afstemning blandt borgerne. Kriterierne for idéer eller projekter, der bringes til afstemning opsættes for, at sikre, at de(t) projekt(er) der vinder ikke hindrer funktionen af det regnvandstekniske anlæg, er realiserbar(e) på det grønne område og kan benyttes af skolen, SFO en og børnehuset. 4

5 Da det grønne område ligger på samme matrikel som børnehuset og indskolingen til Vadgård Skole er det en forudsætning, at de(t) projekt(er) der anlægges kan anvendes af skole, SFO og børnehus. Der er dog utallige muligheder for, at et projekt, som kan anvendes af skole, SFO og børnehus også kan være attraktivt for øvrige lokale borgere. Forvaltningen foreslår, at retningslinjerne for idéer eller projekter udarbejdes i dialog med Børne- og Kulturforvaltningen og nøgleaktører i området. Det rådgivende udvalg for byliv og klimatilpasning af Buddinge ( 17, stk. 4-udvalget) diskuterede udviklingen af det grønne område på et møde i marts Udvalgets anbefalinger til principper for udformningen af det grønne område er, at: - Det skal forsøges at indarbejde flest mulige funktioner i området. - Stedet skal være robust: Funktioner på området skal være dynamiske og kunne ændres over tid, området skal kunne bruges på alle årstider og have funktion både i dags- og aftentimer. Det anbefales, at der tænkes i risiko for hærværk. - Det skal defineres, hvilken særlig funktion området har i forhold til resten af Buddinge. - Ejerskab og engagement fra lokale borgere skal være med til at afgøre hvilke aktiviteter, der skal være i området. - Det skal overvejes om der kan være frie felter, der kan ændre karakter over tid, i forhold til hvem der benytter området. Det anbefales, at forvaltningen undersøger hvilke frivillige, lokale borgere der er interesserede i at engagere sig i området og at skabe et sted. Disse anbefalinger til principper for udviklingen af det grønne område indgår i forvaltningens overvejelser om et borgerbudgetforløb på området, og kan indgå i det videre arbejde med retningslinjer for borgerbudgetprojekter. Forvaltningen foreslår, at realiseringen af projekter udviklet i borgerbudgetforløbet finansieres med midler fra den præmiesum på kr., som Gladsaxe Kommune modtog i forbindelse med, at Friluftsrådet kårede kommunen som årets Friluftskommune Disse midler skal anvendes til projekter, der fremmer friluftsliv og naturformidling, og skal anvendes inden udgangen af Præmiepengene fra Friluftskommunekåringen er midler der lægges oveni forvaltningens øvrige økonomi, og er givet til Gladsaxe Kommune på grund af kommunens udmærkelse med friluftsliv og naturformidling, særligt i forbindelse med klimatilpasningsprojekter. Hvis friluftskommunepræmiepengene anvendes til borgerbudgetprojekter, medfølger naturligt nogle kriterier for, hvilke projekter/aktiviteter, der kan realiseres på området. Risici ved borgerbudgetforløb og hvordan vi håndterer det Borgerbudgetforløb er som nævnt en ny metode i Gladsaxe Kommune, og må forstås som et eksperiment, der skal gøre forvaltningen klogere på borgerbudgetter som metode til samskabelse. Det kan give Gladsaxe Kommune mulighed for at være blandt nogle af de første kommuner, der arbejder med denne metode. Metoden er forholdsvis ny i danske kommuner, og der er derfor risici forbundet med at gennemføre borgerbudgetforløb. I det følgende beskrives de risici der kan være ved at gennemføre borgerbudgetforløb på Kong Hans Allé, og hvordan forvaltningen forholder sig til dem. 5

6 1. Borgerbudgetforløb er afhængige af, at borgerne i lokalområdet har lyst til at deltage. En risiko er, at der ikke er tilstrækkeligt med deltagere til at gennemføre forløbet. Forvaltningen håndterer denne risiko på flere måder. Dels vil forvaltningen med den midlertidige aktivitet og forberedende arbejde skabe opmærksomhed om borgerbudgetforløbet før og under forløbet, dels vil forvaltningen afsætte ressourcer til løbende kommunikation og slutteligt vil forvaltningen have dialog med nøgleaktører i området. BMF er allerede i dialog med Vadgård Skole, børneinstitutionerne og bestyrelsen i Vadgårdsparken. Denne dialog fortsættes i løbet af foråret. Forvaltningen håber, at nøgleaktørerne kan bidrage til at skabe opmærksomhed og engagement om det grønne område og borgerbudgetforløbet. 2. I borgerbudgetforløbet er der afsat et bestemt beløb til at realisere projekter for og opsat kriterier, som danner ramme for projektforslag. En risiko ved metoden er, at borgernes forslag ikke ligger inden for kriterierne eller overstiger det afsatte beløb. Før forløbet igangsættes opsættes kriterier for forslag, der kan indsendes. Erfaringerne fra bl.a. Aarhus Kommune er, at det er fordelagtigt at planlægge borgerbudgetforløbet sådan, at der undervejs i forløbet afholdes workshops eller møder, hvor borgerne får sparring om deres idéer. Fagpersoner kan her hjælpe til med at sikre, at idéerne er inden for det afsatte budget og de opsatte kriterier. Efter afleveringsfrist vil forvaltningen desuden screene de indsendte forslag og hjælpe med forslag til ændringer, så forslagene er realiserbare, inden de sendes til afstemning blandt borgerne. 3. Aarhus, Odense og Faaborg-Midtfyn Kommuner har oplevet utilfredshed med resultatet af afstemningen i borgerbudgetforløbet, fordi hele beløbsrammen blev vundet af ét projektforslag. Flere borgere var ærgerlige over, at kun et projekt kunne realiseres. Kommunerne anbefaler derfor at opdele beløbet i mindre beløb, så flere projekter kan vinde og dermed blive realiseret. Disse anbefalinger skeler forvaltningen til i udviklingen af borgerbudgetforløb idet der er tale om værdifulde erfaringer, baseret på borgerbudgetforløb i andre danske kommuner. 4. En risiko ved at gennemføre borgerbudgetforløb er desuden, at der kan være utilfredshed med, at kommunen eksperimenterer med penge, der ellers kunne bruges i forlængelse af en traditionel kommunal proces hvor politikere træffer beslutninger om brug af økonomi. I dette forslag lægger forvaltningen op til, at beløbsrammen for projekter i borgerbudgetforløbet finansieres med Friluftskommunepræmiepenge. Med denne finansieringsmodel tages beløbet ikke fra andre områder. Derimod er der tale om nogle penge, der blev givet som led i kåringen af Gladsaxe Kommune som Årets Friluftskommune 2015 fordi kommunen er tidligere er gået forrest med interessante klimatilpasningsløsninger i andre projekter. 6

Der er endnu ikke taget stilling til, hvilke rekreative funktioner der skal være i området.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvilke rekreative funktioner der skal være i området. Dagsordenpunkt Borgerbudgetforløb og samskabelse på det grønne område på Kong Hans Allé Beslutning For: 22 (A, B, C, F, I, V, Ø) Imod: 3 (O) Tiltrådt. Gennemgang af sagen Som en del af klimatilpasningen

Læs mere

Projektbeskrivelse projekt: Sundhed for pengene

Projektbeskrivelse projekt: Sundhed for pengene Notat Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.16.00-P20-2-14 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Dato: 14-11-2014 Projektbeskrivelse projekt: Sundhed for pengene jeres penge, jeres sundhed, jeres beslutninger

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 30. april Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel?

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 30. april Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? Projekt Social balance i Værebro Park 30. april 2014 Indsatsbeskrivelse 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden for at indsatsen iværksættes nu? eventuelle udfordringer

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 16. januar Stiforbindelse: Blok 8 Svømmehal - villakvarter

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 16. januar Stiforbindelse: Blok 8 Svømmehal - villakvarter Trafik- og Teknikudvalget 16.02.2013 Punkt 97, bilag 2 BUU 14.01.2014, Punkt 8, bilag 2 Projekt Social balance i Værebro Park 16. januar 2014 Indsatsbeskrivelse Stiforbindelse: Blok 8 Svømmehal - villakvarter

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Bilag 2: Erfaringer fra andre danske kommuner. Sagsnr

Bilag 2: Erfaringer fra andre danske kommuner. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 2: Erfaringer fra andre danske kommuner Indhold i notat: 1) Hvad er et borgerbudget? - Forskellige tilgange til borgerbudgetter

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Samlede anbefalinger til Byliv i klimatilpasningen i Buddinge

Samlede anbefalinger til Byliv i klimatilpasningen i Buddinge gladsaxe.dk Samlede anbefalinger til Byliv i klimatilpasningen i Buddinge I perioden 2015-2017 har 17 stk. 4 udvalget for byliv i klimatilpasningen i Buddingeområdet arbejdet med centrale temaer og konkrete

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 En fortælling om samskabende processer med udgangspunkt i omdannelsen af et boligområde i København

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

Borgerbudgettering - Direkte demokrati

Borgerbudgettering - Direkte demokrati Borgerbudgettering - Direkte demokrati Morten Ronnenberg - Vi hjælper dem, der hjælper andre! Morten Ronnenberg Møller - Partner, Strategihuset (2010) - Hjælper foreninger og organisationer i DK/udland

Læs mere

Syv internationale tendenser for borgerinddragelse. Økonomiforvaltningen 13. juni 2018

Syv internationale tendenser for borgerinddragelse. Økonomiforvaltningen 13. juni 2018 Syv internationale tendenser for borgerinddragelse / Økonomiforvaltningen 13. juni 2018 Anne Tortzen, Center for Borgerdialog, har identificeret syv internationale tendenser: - Borgerforslag - Borgerbudgetter

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Idéstiller BORGERNE BESTEMMER Center for Civilsamfund arbejder ud fra kommunens Civilsamfundsstrategi.

Idéstiller BORGERNE BESTEMMER Center for Civilsamfund arbejder ud fra kommunens Civilsamfundsstrategi. Center for Civilsamfund arbejder ud fra kommunens Civilsamfundsstrategi Fællesskaber, der favner: Det skal være nemt for alle at have et aktivt liv og indgå i meningsfulde fællesskaber. Nemt at være frivillig:

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

Formål, kriterier og retningslinjer for Bydelspuljen

Formål, kriterier og retningslinjer for Bydelspuljen Borgmesterforvaltningen Formål, kriterier og retningslinjer for Bydelspuljen Formål for bydelspuljen Bydelspuljens formål er at fremme udviklingen og styrke identiteten i lokalområderne i hele byen. Det

Læs mere

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden ønsker at gennemføre et analyse- og udviklingsarbejde, som sikre alle optimale muligheder

Læs mere

Programdokument: Datadrevet udvikling af udsatte

Programdokument: Datadrevet udvikling af udsatte Programdokument: Datadrevet udvikling af udsatte bydele 1. Baggrund Gladsaxe Kommune har allerede i dag en lang række fagsystemer, der rummer en betydelig viden om kommunens borgere og fysiske forhold.

Læs mere

Formål, kriterier og retningslinjer for Bydelspuljen

Formål, kriterier og retningslinjer for Bydelspuljen Borgmesterforvaltningen Formål, kriterier og retningslinjer for Bydelspuljen Formål Bydelspuljens formål er at fremme udviklingen i lokalområder samt styrke identiteten i lokalområderne i hele byen. Bydelspuljen

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Projektbeskrivelse Borgermillionen

Projektbeskrivelse Borgermillionen Til: Teknik- og Miljøudvalget UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 14. marts 2013 Tlf. dir.: 4477 3208 E-mail: eim@balk.dk Kontakt: Erik Sassersen Møller Sagsnr: 2013-6258 Dok.nr: 2013-44536 Projektbeskrivelse

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. forelæggelse) 2017-041843 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Godkendelse af LAR katalog

Godkendelse af LAR katalog Punkt 7. Godkendelse af LAR katalog 2016-011992 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender: at LAR-metodekatalog tages til efterretning, samt at de i sagen anførte

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum

Rummelige fællesskaber og kreative frirum gladsaxe.dk Rummelige fællesskaber og kreative frirum Kultur-, fritids- og idrætspolitik Gladsaxe Kommunes kultur-, fritids- og idrætspolitik har fokus på fællesskaber og på nytænkning. Vi mener, at det

Læs mere

Borgerinddragelsesplan for Naturpark Lillebælt. Bilag 5. Destination Lillebælt, Middelfart Kommune, Fredericia Kommune og Kolding Kommune.

Borgerinddragelsesplan for Naturpark Lillebælt. Bilag 5. Destination Lillebælt, Middelfart Kommune, Fredericia Kommune og Kolding Kommune. Borgerinddragelsesplan for Naturpark Bilag 5 Destination, Middelfart Kommune, Fredericia Kommune og Kolding Kommune. September 2013 1 Borgerinddragelsesplan for Naturpark Indhold 1. Forord... 2 2. Borgerinddragelse

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Notat vedrørende prioritering af områder i Klimatilpasningsplan 2014

Notat vedrørende prioritering af områder i Klimatilpasningsplan 2014 Notat vedrørende prioritering af områder i Klimatilpasningsplan 2014 I risikokortlægningen der har været udført i forbindelse med den kommende klimatilpasningsplan er der udpeget 13 områder, hvor en del

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Bydele i social balance

Bydele i social balance Bydele i social balance Strategi for social balance i Gladsaxe Kommune Revideret udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret: 9. februar 2016 J. nr. 00.01.00P05 1 Gladsaxe Kommune er et attraktivt sted

Læs mere

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER 1 BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST tager samfundsansvar BO-VEST arbejder aktivt på at skabe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2015, KL. 15,00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: istandsættelse af trappeopgange

Læs mere

Borgere på Vesterbro og andre aktører med interesse i og for Otto Busses arealet. Hvilke aktivitet(er) består projektet af?:

Borgere på Vesterbro og andre aktører med interesse i og for Otto Busses arealet. Hvilke aktivitet(er) består projektet af?: Projektnavn: Otto Busses forbindelser Projektansvarlig: Bettina Porsild / KFBU Hvad vil vi opnå med projektet?: At involvere borgere og andre aktører med interesse i og for Otto Busses arealet i en proces

Læs mere

Orientering om ansøgning til Nordeafonden

Orientering om ansøgning til Nordeafonden Orientering om ansøgning til Nordeafonden Ansøgningen til Nordea fonden - Det gode liv i byen - er på 6,8 mio.kr. og vedrører aptering og udvikling af aktiviteter og indhold i en maritim-street-familie-havnepark.

Læs mere

Introduktion. Fælles Rum. Foto: Emilie Koefoed for Realdania. Maj 2018 Udarbejdet af Realdania og Lokale og Anlægsfonden

Introduktion. Fælles Rum. Foto: Emilie Koefoed for Realdania. Maj 2018 Udarbejdet af Realdania og Lokale og Anlægsfonden Introduktion Fælles Rum Foto: Emilie Koefoed for Realdania Foto: Bjarke Ørsted for Realdania Foto: Leif Tuxen for Lokale og Anlægsfonden Maj 2018 Udarbejdet af Realdania og Lokale og Anlægsfonden Introduktion

Læs mere

Byudvikling gennem Klimatilpasning

Byudvikling gennem Klimatilpasning Byudvikling gennem Klimatilpasning - det er temaet for Danmarks nye storstilede klimatilpasningsprojekt i Middelfart. Projekt KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et

Læs mere

KL Kvalitet og effek vitet i lokalplanlægningen

KL Kvalitet og effek vitet i lokalplanlægningen Bedre lokalplanprocesser Jesper Vraa Andersen Afdelingsleder Plan og Byg Mariagerfjord Kommune KVALITET OG EFFEKTIVITET I LOKALPLANLÆGNINGEN UDKAST - 20. MAJ 2016 KVALITET OG EFFEKTIVITET I LOKALPLANLÆGNINGEN

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2008 J.nr.: NKN-261-00076 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om miljøvurdering af

Læs mere

Tillæg nr. 1 til kommuneplan Ændring af rammeområder Kværndrup (Bukhavegård)

Tillæg nr. 1 til kommuneplan Ændring af rammeområder Kværndrup (Bukhavegård) Tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013 Ændring af rammeområder Kværndrup (Bukhavegård) Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 17. september til den 11. november

Læs mere

NOTAT. Skoleafdelingen. Kommissorium for opgaveudvalg for Søborg Skole. Dato: Af: Charlotte Schønemann Sag/journal nr.:

NOTAT. Skoleafdelingen. Kommissorium for opgaveudvalg for Søborg Skole. Dato: Af: Charlotte Schønemann Sag/journal nr.: Skoleafdelingen Kommissorium for opgaveudvalg for Søborg Skole NOTAT Dato: 13-11-2018 Af: Charlotte Schønemann Sag/journal nr.: 18-153-00.16.00-P20 Baggrund Byrådet har, som en del af arbejdet med Fremtidens

Læs mere

Borgerbudgettering - i landsbyerne i Randers Kommune

Borgerbudgettering - i landsbyerne i Randers Kommune Borgerbudgettering - i landsbyerne i Randers Kommune Indledning Landdistriktsudvalget i Randers Kommune har besluttet at gennemføre et forsøgsprojekt med borgerbudgettering. Kort fortalt vælges et antal

Læs mere

Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (UP), Susan Lund Andersen (F), Bruno Juel Pedersen (V)

Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (UP), Susan Lund Andersen (F), Bruno Juel Pedersen (V) ALLERØD KOMMUNE Sundheds og 20102013 Møde nr. 40 Mødet blev holdt fredag den 01. marts 2013 på Rådhuset i Solvænget. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen

Læs mere

Klimatilpasning og klimaforebyggelse. Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015

Klimatilpasning og klimaforebyggelse. Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015 Klimatilpasning og klimaforebyggelse Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015 Færre oversvømmelser hvordan? Indsatsområder Klimatilpasningsanlæg: Nordvand og kommunen Borgere

Læs mere

10. Udviklingsudvalget Anlæg

10. Udviklingsudvalget Anlæg 10. Udviklingsudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 10. Udviklingsudvalget Skattefinansieret anlæg Byen til Vandet... 3 C2C CC Klimabåndet... 5 Byen til Vandet opsparing til Klimabro... 7 Udvalg Udviklingsudvalget

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Sekretariat: Byregion Fyn Thomas Thume Nielsen thni@odense.dk tlf. nr. 30 66 16 28 1 Dagsorden

Læs mere

Udvikling af Knabstrup Aktionslæringsforløb: Metoder til lokaludvikling og samskabelse

Udvikling af Knabstrup Aktionslæringsforløb: Metoder til lokaludvikling og samskabelse Kundens navn Tilbuddets titel. Udvikling af Knabstrup Aktionslæringsforløb: Metoder til lokaludvikling og samskabelse Den DAG. MÅNED, ÅR Aktionslæring: Lokaludvikling og samskabelse Aktionslæring betyder,

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI Hvad er Borgerbudgettering? Borgerbudgettering er en demokratisk proces, hvor borgere og foreninger kan søge om penge til projekter, der gavner

Læs mere

Applebys plads Karréen

Applebys plads Karréen Applebys plads Karréen Placering i byen Applebys Plads karréen ligger indenfor gåafstand af 500 m til Christianshavns Torv med indkøbsmuligheder, metro og gode busforbindelser. Langs med Christianshavns

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Bilag 5. Fakta. Placeringsforslag til nye daghaver

Bilag 5. Fakta. Placeringsforslag til nye daghaver Bilag 5 Vedrørende: Notat om Pensionisthaverne Sagsnavn: Planlægning af området ved Kærsmindebadet Sagsnummer: 01.02.05-P16-32-14 Forvaltning: Miljø og teknik Dato: 20-04-2016 Forvaltningen har udarbejdet

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest Oversigt over skybrudsprojekter beliggende i Vanløse (fra 3 af de 7 vandoplande): Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest KV12 Slotsherrensvej Vest På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til

Læs mere

Dagsordenpunkt. Vadgård Skole, høring om ny skoleklub, projektering, anlægsbevilling. Beslutning. 1. og 2. at-punkt tiltrådt.

Dagsordenpunkt. Vadgård Skole, høring om ny skoleklub, projektering, anlægsbevilling. Beslutning. 1. og 2. at-punkt tiltrådt. Dagsordenpunkt Vadgård Skole, høring om ny skoleklub, projektering, anlægsbevilling Beslutning 1. og 2. at-punkt tiltrådt. 3. 5. at-punkt anbefales. Kommende behandlingsforløb Økonomiudvalget 05.05.2015

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

Høringsnotat for høring af Agenda 21-strategi Bæredygtige sammenhænge

Høringsnotat for høring af Agenda 21-strategi Bæredygtige sammenhænge KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2: Høringsnotat for høring af Agenda 21-strategi 2016-2019 Bæredygtige sammenhænge Indledning Agenda 21-strategien Bæredygtige sammenhænge har

Læs mere

Programdokument: Attraktive bydele

Programdokument: Attraktive bydele Programdokument: Attraktive bydele 1. Baggrund De udsatte boligområder i Gladsaxe kæmper med en række fysiske udfordringer: Områderne er bygget i stor skala med et ensartet udtryk, der ikke giver store

Læs mere

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 20. august Lys over Bydelen Værebro Park

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 20. august Lys over Bydelen Værebro Park Projekt Social balance i Værebro Park 20. august 2014 Indsatsbeskrivelse 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden for at indsatsen iværksættes nu? Hvilke eventuelle udfordringer

Læs mere

SYDHAVNSKVARTERET BENTE LYKKE SØRENSEN

SYDHAVNSKVARTERET BENTE LYKKE SØRENSEN SYDHAVNSKVARTERET BENTE LYKKE SØRENSEN BORGER OG INTERESSENTDIALOG Frem til februar 2017 er gået et flerårigt forløb med møder, workshops, dialogprocesser og interviews med politiske udvalg, brugere og

Læs mere

I 30. MAJ 2018 I ALMENNET NETVÆRKSMØDE I 3B PROJEKTER I URBAN

I 30. MAJ 2018 I ALMENNET NETVÆRKSMØDE I 3B PROJEKTER I URBAN I SIDE 24 I 3B PROJEKTER I URBAN I SIDE 25 I U2 renovering (Urbanplanen version 2) Projekt - Renovering af facader, tag, boliger, altaner og friarealer. Vision - Løft af de fysiske rammer, således Urbanplanen

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Bibliotekshaven Fase 3

Bibliotekshaven Fase 3 GLADSAXEL V 2016 Bagsværd Sø Bagsværd Sø er et særligt sted i byen, som danner rammen om unikke naturoplevelser, elitesport og breddeidræt samt rekreative aktiviteter. Der har været udskrevet et arkitektkonkurrence

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Erfaringer med borgerbudget i Danmark

NOTAT. Allerød Kommune. Erfaringer med borgerbudget i Danmark NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Erfaringer med borgerbudget i Danmark Baggrund Borgerbudgetter er en metode,

Læs mere

Kommentarer til forslag til lokalplan nr af december Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen.

Kommentarer til forslag til lokalplan nr af december Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen. Kommentarer til forslag til lokalplan nr.106.05 af december 2005. Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen. 22. december 2005. Kommentarer til forslag til lokalplan nr.106.05 af december 2005 fra

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Januar 2018

Debatoplæg Glostrup Kommune Januar 2018 Debatoplæg Glostrup Kommune Januar 2018 Cirkusgrunden med mulig nyt boligområde markeret med stipling Forhøring Ændring af afgrænsning af grønt område ved Cirkuspladsen i Hvissinge Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat fra mødet i Demokrati- og Borgerudvalget

Referat fra mødet i Demokrati- og Borgerudvalget Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. august 2018 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 16:00-19:00 Medlemmer: Formand: Christian Jørgensen (V) Bente Ankersen

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Vollsmose 2020-bestyrelsen til udvalget, at byrådet godkender:

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Vollsmose 2020-bestyrelsen til udvalget, at byrådet godkender: 6. "Fremtidens Vollsmose" - Byudvikling og Infrastrukturplan Åbent - 2014/133021 Sagsresumé Landsbyggefonden har afsat en ramme på 220 millioner kr. til ny infrastruktur i Vollsmose under den forudsætning,

Læs mere

Hvem samarbejder og hvorfor? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Hvem samarbejder og hvorfor? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Hvem samarbejder og hvorfor? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Hvilke undersøgelser? Tre spørgeskemaundersøgelser 1. Kommunale forvaltningers samarbejde med civile aktører

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål.

Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål. Anebjergspillet Kort beskrivelse (emne, formål og projektaktiviteter) Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål. Skanderborg kommune

Læs mere

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017 9.00 (9.15) Afgang fra Kolding - Skovbrynet 1, 6000 Kolding Kaffe og croissant eller frugt i bussen ca. 9.45. 10.15 Ankomst og Afgang Skanderborg Rådhus - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg nyere sidevej

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Plan for borgerbudgettering 2018 i Haderslev Kommunes landdistrikter

Plan for borgerbudgettering 2018 i Haderslev Kommunes landdistrikter Plan for borgerbudgettering i s landdistrikter Invitation til borgerbudgettering Landdistriktsudvalget i har besluttet at gennemføre en ny borgerbudgetteringsproces i landdistrikterne i. Hvert landdistrikt

Læs mere

Teknisk notat. Rev1 29. august 2012

Teknisk notat. Rev1 29. august 2012 Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Rev1 29. august 2012 Nordvand, Håndtering af vand fra Gladsaxe Idrætspark / Marielyst Forudsætningsnotat

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Friluftsliv i Skolen. Medlemsmøde om Friluftsrådets nye projekt for at bringe mere Friluftsliv ind i skolen

Friluftsliv i Skolen. Medlemsmøde om Friluftsrådets nye projekt for at bringe mere Friluftsliv ind i skolen Friluftsliv i Skolen Medlemsmøde om Friluftsrådets nye projekt for at bringe mere Friluftsliv ind i skolen Program for mødet 1. Velkomst 2. Præsentation af deltagerne 3. Information om projektet 4. Pause

Læs mere