Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin"

Transkript

1 SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin DET HUMANISTISKE FAKULTET 2015

2 Indholdsfortegnelse Faglig del... 3 I. Bestemmelser for kurserne i propædeutisk sprogundervisning A. Mål og forudsætninger Propædeutisk sprogundervisning Principper for valg af undervisnings- og prøveformer Forløbsmodel - Placering af undervisning og eksamen Eksamensoversigt... 8 II. Beskrivelse af kurserne Propædeutisk Græsk Ia Propædeutisk Græsk Ib Propædeutisk Græsk II Propædeutisk Græsk III Propædeutisk Latin Ia Propædeutisk Latin Ib Propædeutisk Latin II Propædeutisk Latin III III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser... 22

3 Faglig del I. Bestemmelser for kurserne i propædeutisk sprogundervisning. I henhold til 12 stk. 2 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne og Styrelsens godkendelse i brev af 25. marts 2010 udbydes propædeutisk sprogundervisning i græsk og latin. A. Mål og forudsætninger 1. Propædeutisk sprogundervisning Formålet med de propædeutiske kurser er at bibringe de studerende, hvis centrale fag eller sidefag omfatter krav om græsk- og/eller latinkundskaber svarende til gymnasialt A-niveau, de nødvendige sproglige kompetencer. Kurserne Propædeutisk Græsk Ia og Ib og Propædeutisk Latin Ia og Ib giver desuden studerende ved religionsstudier mulighed for at opnå den propædeutiske sprogtilegnelse, der er en forudsætning for afviklingen af prøve i Originalsprogsbaseret emne, hvilket er en betingelse for at opnå undervisningskompetence i Religion i gymnasieskolen. Kurserne hører under studienævn for Historie, Klassiske studier og Marinarkæologi og er knyttet til censorkorpset for Klassisk filologi.

4 2. Principper for valg af undervisnings- og prøveformer Principper for valg af undervisnings- og prøveformer I kurserne afspejler den studerendes studieaktiviteter de kompetencer, der kræves ved eksamen. Det er den enkelte undervisers ansvar at sikre, hvordan aktiviteterne hænger sammen med fagets mål og eksamensform. Eksamensformerne er valgt efter følgende kriterier: Undervisningsdeltagelse er valgt for at sikre den studerendes regelmæssige, aktive og tilfredsstillende deltagelse i den grundlæggende indføring i det latinske/græske sprogs grammatik og morfologi. Den mundtlige prøve er valgt for at teste den studerendes evne til at overskue et bredere fagområde inden for latin/græsk. Humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning Humanioramodellen er en platform for udvikling og udformning af aktiverende undervisning og aktiv læring på det Humanistiske Fakultet. Hermed udmønter humanioramodellen Syddansk Universitets principper for uddannelse: aktiverende undervisning og aktiv læring. Modellen tager udgangspunkt i, at aktiv læring realiseres gennem deltagelse i flere forskellige former for undervisning og aktiviteter. Den viser samtidig, hvordan undervisningen kan være aktiverende på forskellig vis. Humanioramodellen baserer sig på, at forskellige former for undervisningsaktiviteter foregår i forskellige rum, der defineres af underviseres og studerendes respektive roller og ansvar. Modellen synliggør, at den studerende har forskellige opgaver og roller i løbet af sit studium, herunder at deltage i forskellige aktiviteter og bidrage med en varietet af leverancer. Aktiviteter styret af underviser Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede. Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede. Deltagelse af undervisere og studerende Fx forelæsninger, holdundervisning, ekskursioner og workshops Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar Fx øvelser, opgaveløsning, arbejdsspørgsmål og tilsvarende aktiviteter udført såvel Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede. Deltagelse af studerende Fx gruppeoplæg, flipped classroom, peerfeedback, case- og problembased learning, projektvejledning og spørgetimer. Fx selvstændige studier, læsegrupper, eksamensforberedelse, udarbejdelse af opgaver og andre studieprodukter Aktiviteter styret af studerende

5 Studerendes studieaktiviteter organiseres og rammesættes i fire rum: Underviseren planlægger og gennemfører aktiverende undervisning, herunder involverer alle fire rum under hensyntagen til det enkelte fags målbeskrivelse tydeliggør hvilket ansvar studerende har i forhold til deltagelse i de forskellige rum støtter studerendes tilegnelse af studiekompetence til at arbejde i de forskellige rum Underviseren reflekterer således over hvilke aktiviteter, der kan foregå i de fire rum, og hvordan aktiviteterne hænger sammen med fagets mål og udprøvning. Uddannelsens ledelse sikrer, at de studerende samlet set har aktiviteter i alle fire rum i hvert semester, samt at undervisernes særlige kompetencer og styrkeområder udnyttes bedst muligt i implementeringen af modellen. Modellen synliggør, at studerende har forskellige former for ansvar, opgaver og roller knyttet til deltagelse i de forskellige studieaktiviteter. Det forventes, at den studerende leverer forskellige typer produkter og ydelser i de forskellige rum. Den studerende bliver således bevidst om og fortrolig med forskellige studieaktiviteter og opgaveformer. Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede Dette undervisningsrum vil typisk indeholde forelæsninger og holdundervisning med aktiverende elementer, ekskursioner og workshops, hvor studerende deltager aktivt ved for eksempel at stille spørgsmål, reflektere, tage noter og bidrage til diskussioner i grupper og i plenum. Her kan eksempelvis summemøder, refleksionsspørgsmål, quizzes, udfærdigelse af begrebskort, mm. være aktiverende elementer, som underviseren kan gøre brug af. Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede Dette studierum vil typisk kunne indeholde gruppearbejde, øvelser, opgaveløsning og tilsvarende aktiviteter, som er rammesat af underviseren, og hvor den studerende deltager aktivt. Eksempler på aktiviteter kan være arbejde med arbejdsspørgsmål til pensum, logbøger, bidrag til blogs eller wikier, indsamling af materiale til egen eller gruppes portfolio, feltarbejde mm. Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter Dette undervisningsrum vil typisk kunne indeholde gruppeoplæg, vejledning og spørgetimer og lignende aktiviteter inden for rammerne af kurset. Den studerende deltager aktivt ved for eksempel at afholde studenteroplæg, respondere på medstuderendes oplæg evt. med varierende opponentroller, tage initiativ til og forberede vejledning. I alle tilfælde kan der være tale om individuelt såvel som gruppebaseret arbejde.

6 Dette undervisningsrum kan eksempelvis rumme gruppeoplæg, flipped classroom, peerfeedback, case- og problembased learning, projektvejledning og spørgetimer. Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede Dette studierum indeholder den studerendes selvstændige studier, aktiv deltagelse i selvorganiserede læsegrupper og fælles eksamensforberedelse, udarbejdelse af opgaver og andre studieprodukter. Humanioramodellen er en overordnet model, som gælder for alle uddannelser, som er hjemmehørende under Det Humanistiske Fakultet. Modellen er både en beskrivelse af eksisterende praksis på de humanistiske uddannelser, hvor aktiverende pædagogiske former allerede spiller en stor rolle, og et pejlepunkt i forhold til den videre udvikling af undervisningen på fakultetet. Studienævnet for den enkelte uddannelse afgør i detaljen, hvordan modellen kommer til udtryk i den pågældende uddannelse. I nedenstående skema er markeret de undervisningsrum/studierum, som de studerende aktiveres i, i de enkelte discipliner. Uddannelsens discipliner Undervisningsru m Underviser har planlægningsans var og er til stede F.eks. forelæsninger, holdundervisning Studierum Underviser har planlægningsan svar og er ikke til stede F.eks. gruppearbejde, øvelser, opgaveløsning 1. semester Propædeutisk Græsk I Propædeutisk Latin I 2. semester Propædeutisk Græsk II Propædeutisk Latin II 3. semester Propædeutisk Græsk III Propædeutisk Latin III Undervisningsr um Studerende har planlægningsan svar, underviser er til stede F.eks. studenteroplæg, flipped classroom, case- og problembased learning, peerfeedback, projektvejledning og spørgetimer Studierum Studerende har planlægningsansvar underviser er ikke til stede F.eks. selvstændige studier

7 3. Forløbsmodel - Placering af undervisning og eksamen Propædeutikkurserne Undervisningsfag Titel på undervisningsfag Disciplinansvarligt Beskr. i 1. semester 2. semester 3. semester ECTS-vægt institut Propædeutisk Græsk Ia IH 5 4* 10 Propædeutisk Græsk Ib IH Propædeutisk Græsk II IH 7 4* 10 Propædeutisk Græsk III IH 8 4* 10 Propædeutisk Latin Ia IH 9 4* 10 Propædeutisk Latin Ib IH Propædeutisk Latin II IH 11 4* 10 Propædeutisk Latin III IH 12 4* 10 Endvidere tilbydes følgende generelle studieunderstøttende aktiviteter: * øvetimer ved instruktor i alt 2 t/u pr. semester

8 4. Eksamensoversigt Propædeutikkurserne Prøve, henvisninger m.v. Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens varighed Vurdering ECTSvægt Beskr. i Propædeutisk Græsk Ia Propædeutisk Græsk Ib Propædeutisk Græsk II Mundtlig Intern, 1 eks. - B/IB 10 5 Intern, 1 eks. - B/IB 5 6 Intern, 2 eks. 20 min. 7-trinsskala 10 7 Propædeutisk Græsk III Mundtlig Ekstern 20 min. 7-trinsskala 10 8 Propædeutisk Latin Ia Propædeutisk latin Ib Propædeutisk Latin II Undervisningsdeltagelse Undervisningsdeltagelse Undervisningsdeltagelse Undervisningsdeltagelse Mundtlig Intern, 1 eks. - B/IB 10 9 Intern, 1 eks. - B/IB 5 10 Intern, 2 eks. 20 min. 7-trinsskala Propædeutisk Latin III Mundtlig Mundtlig 20 min. 7-trinsskala 10 12

9 II. Beskrivelse af kurserne 5. Propædeutisk Græsk Ia (Introductory Greek Ia) a. Undervisningens omfang: 4 timer ugentligt i 1. semester 10 ECTS Faglige studieunderstøttende aktiviteter: Øvetimer ved instruktor 2 timer b. Målbeskrivelse: Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der fremmer og udprøver de studerendes viden og færdigheder på følgende punkter: Viden Den studerende har alment kendskab til grammatik elementært kendskab til græsk grammatik, såvel morfologi som syntaks og semantik kendskab til det centrale græske ordforråd på et elementært niveau Færdigheder Den studerende kan bruge fagets almindeligt anvendte redskaber, såsom ordbøger og grammatikker, trykte såvel som elektroniske læse lettere originaltekster på græsk med brug af ordbog, grammatik og evt. paralleloversættelse indsætte græske tekster i deres historiske og kulturelle kontekst c. Undervisningsfagets indhold I de første to uger af forløbet undervises i almen grammatik evt. efter forudgående screeningstest. Herefter omfatter undervisningen en forskningsbaseret indføring i græsk morfologi, syntaks og semantik som middel til læsning og oversættelse af lettere græske originaltekster. Tekstgennemgangene kan perspektiveres og uddybes med monumenter og faglitteratur. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter den studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i 2. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede

10 Hovedparten af undervisningen er baseret på tekstgennemgang i plenum, vekslende med øvelser, herunder tests, der laves og gennemgås i timerne. Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede Aktiv deltagelse i timerne forudsætter, at de studerende gennemlæser de græske tekster, inden de bliver gennemgået. Øvelser og tests kan ligeledes lægges uden for undervisningstiden. e. Pensum: Et begyndersystem eller tilsvarende materialer udvalgt af underviser eller en kombination heraf. f. Bedømmelseskriterier: Der lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad. g. Eksamensbestemmelser: Disciplinen bestås ved aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende undervisningsdeltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås at man deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (inkl. almindelig forberedelse) samt de syv skriftlige øvelser i løbet af semesteret. Med regelmæssig forstås deltagelse i min. 80 % af den udbudte undervisning. Med tilfredsstillende forstås at minimum fem ud af de syv skriftlige øvelser (herunder den syvende) bedømmes til bestået. Bedømmelse: Undervisningsdeltagelse Intern prøve med én eksaminator Bestået / ikke bestået 10 ECTS Reeksamen: Der udleveres 1) et tekststykke på ca. 1/3 normalside, hvoraf enkelte sætninger eller perioder oversættes samt 2) 4-5 spørgsmål vedrørende grammatisk beskrivelse af teksten; heraf vedrører mindst ét syntaktisk analyse og mindst ét morfologisk analyse. Computer: Varighed: Hjælpemidler: Bedømmelse: Skriftlig prøve Skal benyttes 2 timer Tilladt: Ordbøger og grammatikker Intern prøve med to eksaminatorer Bestået / ikke bestået 10 ECTS 6. Propædeutisk Græsk Ib (Introductory Greek Ib) a. Undervisningens omfang: 2 timer ugentligt i 1. semester 5 ECTS

11 Dette kursus er kun obligatorisk for studerende fra Religionsstudier. Deltagelse i undervisningen forudsætter sideløbende deltagelse i kurset Propædeutisk Græsk Ia. b. Målbeskrivelse: Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der fremmer og udprøver de studerendes viden og færdigheder på følgende punkter: Viden Den studerende har kendskab til det græske ordforråd, herunder fagrelevante begreber Færdigheder Den studerende kan identificere, hvad ord, begreber og sætninger i en græsk tekst er oversat med i en paralleloversættelse give en ordret oversættelse (kontroloversættelse) af disse læse græske tekster med dansk eller engelsk paralleloversættelse c. Undervisningsfagets indhold Undervisningen omfatter træning i læsning af græske originaltekster af varierende sværhedsgrad med paralleloversættelse. Tekstgennemgangene kan perspektiveres og uddybes med monumenter og faglitteratur. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter den studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i 2. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. e. Pensum: Fagrelevante originaltekster udvalgt af underviser. f. Bedømmelseskriterier: Der lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad. g. Eksamensbestemmelser: Disciplinen bestås ved aktiv og regelmæssig undervisningsdeltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås at man deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (inkl. almindelig forberedelse). Med regelmæssig forstås deltagelse i min. 80 % af de udbudte timer. Undervisningsdeltagelse Intern prøve med én eksaminator

12 Bedømmelse: Bestået / ikke bestået 5 ECTS Reeksamen: Der udleveres et tekststykke på ca. 1 normalside med paralleloversættelse til dansk eller engelsk. Der prøves i 1) kontroloversættelse af 3-4 sætninger eller perioder samt 2) enkelte spørgsmål vedrørende grammatisk beskrivelse af teksten; heraf vedrører mindst ét syntaktisk analyse og mindst ét morfologisk analyse. Computer: Varighed: Hjælpemidler: Bedømmelse: Skriftlig prøve Skal benyttes 1 time Tilladt: Ordbøger og grammatikker Intern prøve med to eksaminatorer Bestået / ikke bestået 5 ECTS 7. Propædeutisk Græsk II (Introductory Greek II) a. Undervisningens omfang: 4 timer ugentligt i 2. semester 10 ECTS Dette kursus er kun obligatorisk for studerende fra Klassiske studier. Deltagelse i eksamen forudsætter bestået eksamen i Propædeutisk Græsk Ia eller Græsk på gymnasialt C-niveau. Faglige studieunderstøttende aktiviteter: Øvetimer ved instruktor 2 timer b. Målbeskrivelse: Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der fremmer og udprøver de studerendes viden og færdigheder på følgende punkter: Viden Den studerende har alment kendskab til græsk grammatik, såvel morfologi som syntaks og semantik alment kendskab til det centrale græske ordforråd Færdigheder Den studerende kan bruge fagets almindeligt anvendte redskaber, såsom ordbøger og grammatikker, trykte såvel som elektroniske læse originaltekster på græsk med brug af ordbog og grammatik indsætte græske tekster i deres historiske og kulturelle kontekst

13 c. Undervisningsfagets indhold Undervisningen indbefatter en forskningsbaseret indføring i græsk morfologi, syntaks og semantik som middel til læsning og oversættelse af græske originaltekster. Tekstgennemgangene kan perspektiveres og uddybes med monumenter og faglitteratur. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i 2. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. e. Pensum: 10 ns. græske originaltekster udvalgt af underviser. Ved beregning af pensum gælder, at 1 side svarer til bogstaver eller 25 verslinjer. Den studerende eksamineres i det pensum, der er gældende for den eksamenstermin, hvor den studerende tilmelder sig eksamen. f. Bedømmelseskriterier: Der lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad. g. Eksamensbestemmelser: Der prøves i oplæsning, oversættelse, sproglig analyse samt indholdsforståelse af et opgivet tekststykke. Hvert af disse elementer indgår i bedømmelsen, dog således at hovedvægten lægges på oversættelsen og den sproglige analyse. Ca. 1/3 normalside udleveres til eksaminanden ved forberedelsestidens begyndelse. Til eksaminationen må kun medbringes håndskrevne noter, der er taget under forberedelsen (på gult kladdepapir). Der må IKKE skrives i den trykte eksamenstekst. Varighed: Forberedelse: Hjælpemidler: Bedømmelse: Mundtlig prøve 20 min. inkl. censur 20 min. Alle hjælpemidler inkl. internet Intern prøve med to eksaminatorer 7-trinsskala 10 ECTS 8. Propædeutisk Græsk III (Introductory Greek III) a. Undervisningens omfang: 4 timer ugentligt i 3. semester 10 ECTS

14 Dette kursus er kun obligatorisk for studerende fra Klassiske studier. Deltagelse i eksamen forudsætter bestået eksamen i Propædeutisk Græsk II eller Græsk på gymnasialt B-niveau. Faglige studieunderstøttende aktiviteter: Øvetimer ved instruktor 2 timer b. Målbeskrivelse: Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der fremmer og udprøver de studerendes viden og færdigheder på følgende punkter: Viden Den studerende har alment kendskab til sprogets grammatik, stilistik og metrik elementært kendskab til de vigtigste græske genrer og forfattere Færdigheder Den studerende kan oplæse, oversætte og kommentere en græsk tekst læse originaltekster på græsk med brug af ordbog og grammatik indsætte græske tekster i deres historiske og kulturelle kontekst c. Undervisningsfagets indhold Undervisningen indbefatter en forskningsbaseret indføring i græsk morfologi, syntaks og semantik som middel til læsning og oversættelse af græske originaltekster. Tekstgennemgangene kan perspektiveres og uddybes med monumenter og faglitteratur. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i 2. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. e. Pensum: 20 ns. græske originaltekster, prosa såvel som poesi, udvalgt af underviser. Ved beregning af pensum gælder, at 1 side svarer til bogstaver eller 25 verslinjer. Den studerende eksamineres i det pensum, der er gældende for den eksamenstermin, hvor den studerende tilmelder sig eksamen. f. Bedømmelseskriterier: Der lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser: Der prøves i oplæsning (metrisk oplæsning ved poesi), oversættelse, sproglig analyse samt indholdsforståelse af et opgivet tekststykke. Hvert af disse elementer indgår i

15 bedømmelsen, dog således at hovedvægten lægges på oversættelsen og den sproglige analyse. Ca. 1/3 normalside udleveres til eksaminanden ved forberedelsestidens begyndelse. Til eksaminationen må kun medbringes håndskrevne noter, der er taget under forberedelsen (på gult kladdepapir). Der må IKKE skrives i den trykte eksamenstekst; det er dog tilladt at sætte skanderingsmærker. Varighed: Forberedelse: Hjælpemidler: Bedømmelse: Mundtlig prøve 20 min. inkl. censur 20 min. Alle hjælpemidler inkl. internet Ekstern prøve 7-trinsskala 10 ECTS 9. Propædeutisk Latin Ia (Introductory Latin Ia) a. Undervisningens omfang: 4 timer ugentligt i 1. semester 10 ECTS Faglige studieunderstøttende aktiviteter: Øvetimer ved instruktor 2 timer b. Målbeskrivelse: Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der fremmer og udprøver de studerendes viden og færdigheder på følgende punkter: Viden Den studerende har alment kendskab til grammatik elementært kendskab til latinsk grammatik, såvel morfologi som syntaks og semantik kendskab til det centrale latinske ordforråd på et elementært niveau Færdigheder Den studerende kan bruge fagets almindeligt anvendte redskaber, såsom ordbøger og grammatikker, trykte såvel som elektroniske læse lettere originaltekster på latin med brug af ordbog, grammatik og evt. paralleloversættelse indsætte latinske tekster i deres historiske og kulturelle kontekst c. Undervisningsfagets indhold I de første to uger af forløbet undervises i almen grammatik evt. efter forudgående screeningstest. Herefter omfatter undervisningen en forskningsbaseret indføring i latinsk

16 morfologi, syntaks og semantik som middel til læsning og oversættelse af lettere græske originaltekster. Tekstgennemgangene kan perspektiveres og uddybes med monumenter og faglitteratur. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter den studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i 2. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. e. Pensum: Et begyndersystem eller tilsvarende materialer udvalgt af underviser eller en kombination heraf. f. Bedømmelseskriterier: Der lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad. g. Eksamensbestemmelser: Disciplinen bestås ved aktiv og tilfredsstillende undervisningsdeltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås at man deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (inkl. almindelig forberedelse) samt de syv skriftlige øvelser i løbet af semesteret. Med tilfredsstillende forstås at minimum fem ud af de syv skriftlige øvelser (herunder den syvende) bedømmes til bestået. Bedømmelse: Undervisningsdeltagelse Intern prøve med én eksaminator Bestået / ikke bestået 10 ECTS Reeksamen: Der udleveres 1) et tekststykke på ca. 1/3 normalside, hvoraf enkelte sætninger eller perioder oversættes samt 2) 4-5 spørgsmål vedrørende grammatisk beskrivelse af teksten; heraf vedrører mindst ét syntaktisk analyse og mindst ét morfologisk analyse. Computer: Varighed: Hjælpemidler: Bedømmelse: Skriftlig prøve Skal benyttes 2 timer Tilladt: Ordbøger og grammatikker Intern prøve med to eksaminatorer Bestået / ikke bestået 10 ECTS

17 10. Propædeutisk Latin Ib (Introductory Latin Ib) a. Undervisningens omfang: 2 timer ugentligt i 1. semester 5 ECTS Dette kursus er kun obligatorisk for studerende fra Religionsstudier. Deltagelse i undervisningen forudsætter sideløbende deltagelse i kurset Propædeutisk Latin Ia. b. Målbeskrivelse: Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der fremmer og udprøver de studerendes viden og færdigheder på følgende punkter: Viden Den studerende har kendskab til det latinske ordforråd, herunder fagrelevante begreber Færdigheder Den studerende kan identificere, hvad ord, begreber og sætninger i en latinsk tekst er oversat med i en paralleloversættelse give en ordret oversættelse (kontroloversættelse) af disse læse latinske tekster med dansk eller engelsk paralleloversættelse c. Undervisningsfagets indhold Undervisningen omfatter træning i læsning af latinske originaltekster af varierende sværhedsgrad med paralleloversættelse. Tekstgennemgangene kan perspektiveres og uddybes med monumenter og faglitteratur. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter den studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i 2. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. e. Pensum: Fagrelevante originaltekster udvalgt af underviser. f. Bedømmelseskriterier: Der lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad. g. Eksamensbestemmelser:

18 Disciplinen bestås ved aktiv og regelmæssig undervisningsdeltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås at man deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (inkl. almindelig forberedelse). Med regelmæssig forstås deltagelse i min. 80 % af de udbudte timer. Bedømmelse: Undervisningsdeltagelse Intern prøve med én eksaminator Bestået / ikke bestået 5 ECTS Reeksamen: Der udleveres et tekststykke på ca. 1 normalside med paralleloversættelse til dansk eller engelsk. Der prøves i 1) kontroloversættelse af 3-4 sætninger eller perioder samt 2) enkelte spørgsmål vedrørende grammatisk beskrivelse af teksten; heraf vedrører mindst ét syntaktisk analyse og mindst ét morfologisk analyse. Computer: Varighed: Hjælpemidler: Bedømmelse: Skriftlig prøve Skal benyttes 1 time Tilladt: Ordbøger og grammatikker Intern prøve med to eksaminatorer Bestået / ikke bestået 5 ECTS 11. Propædeutisk Latin II (Introductory Latin II) a. Undervisningens omfang: 4 timer ugentligt i 2. semester 10 ECTS Dette kursus er kun obligatorisk for studerende fra Klassiske studier. Deltagelse i eksamen forudsætter bestået eksamen i Propædeutisk Latin Ia eller Latin på gymnasialt C-niveau. Faglige studieunderstøttende aktiviteter: Øvetimer ved instruktor 2 timer b. Målbeskrivelse: Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der fremmer og udprøver de studerendes viden og færdigheder på følgende punkter: Viden Den studerende har alment kendskab til latinsk grammatik, såvel morfologi som syntaks og semantik alment kendskab til det centrale latinske ordforråd alment kendskab til udtale af klassisk latin

19 Færdigheder Den studerende kan bruge fagets almindeligt anvendte redskaber, såsom ordbøger og grammatikker, trykte såvel som elektroniske Kompetencer Den studerende får evne til at oversætte kortere latinske originaltekster til dansk vha. fagets redskaber evne til at læse latinske originaltekster op evne til at indsætte latinske tekster i deres historiske og kulturelle kontekst c. Undervisningsfagets indhold Undervisningen indbefatter en forskningsbaseret indføring i latinsk morfologi, syntaks og semantik som middel til læsning og oversættelse af latinske originaltekster. Tekstgennemgangene kan perspektiveres og uddybes med monumenter og faglitteratur. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i 2. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. e. Pensum: 10 ns. latinske originaltekster udvalgt af underviser. Ved beregning af pensum gælder, at 1 side svarer til bogstaver eller 25 verslinjer. Den studerende eksamineres i det pensum, der er gældende for den eksamenstermin, hvor den studerende tilmelder sig eksamen. f. Bedømmelseskriterier: Der lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad. g. Eksamensbestemmelser: Der prøves i oplæsning, oversættelse, sproglig analyse samt indholdsforståelse af et opgivet tekststykke. Hvert af disse elementer indgår i bedømmelsen, dog således at hovedvægten lægges på oversættelsen og den sproglige analyse. Ca. 1/3 normalside udleveres til eksaminanden ved forberedelsestidens begyndelse. Til eksaminationen må kun medbringes håndskrevne noter, der er taget under forberedelsen (på gult kladdepapir). Der må IKKE skrives i den trykte eksamenstekst; det er dog tilladt at sætte skanderingsmærker. Varighed: Forberedelse: Hjælpemidler: Mundtlig prøve 20 min. inkl. censur 20 min. Alle hjælpemidler inkl. internet Ekstern prøve

20 Bedømmelse: 7-trinsskala 10 ECTS 12. Propædeutisk Latin III (Introductory Latin III) a. Undervisningens omfang: 4 timer ugentligt i 3. semester 10 ECTS Dette kursus er kun obligatorisk for studerende fra Klassiske studier. Deltagelse i eksamen forudsætter bestået eksamen i Propædeutisk Græsk II eller Græsk på gymnasialt B-niveau. Faglige studieunderstøttende aktiviteter: Øvetimer ved instruktor 2 timer b. Målbeskrivelse: Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der fremmer og udprøver de studerendes viden og færdigheder på følgende punkter: Viden Den studerende har alment kendskab til sprogets grammatik, stilistik og metrik elementært kendskab til de vigtigste latinske genrer og forfattere Færdigheder Den studerende kan oplæse, oversætte og kommentere en latinsk tekst læse originaltekster på latin med brug af ordbog og grammatik indsætte latinske tekster i deres historiske og kulturelle kontekst Kompetencer Den studerende får evne til selvstændigt at oversætte latinske originaltekster til dansk vha. fagets redskaber evne til at læse latinske originaltekster op, prosa såvel som poesi, herunder metrisk oplæsning evne til at kommentere latinske tekster evne til at indsætte latinske tekster i deres historiske og kulturelle kontekst samt perspektivere til eftertidens brug af teksterne c. Undervisningsfagets indhold Undervisningen indbefatter en forskningsbaseret indføring i latinsk morfologi, syntaks og semantik som middel til læsning og oversættelse af latinske originaltekster. Tekstgennemgangene kan perspektiveres og uddybes med monumenter og faglitteratur.

21 d. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i 2. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. e. Pensum: 20 ns. latinske originaltekster, prosa såvel som poesi, udvalgt af underviser. Ved beregning af pensum gælder, at 1 side svarer til bogstaver eller 25 verslinjer. Den studerende eksamineres i det pensum, der er gældende for den eksamenstermin, hvor den studerende tilmelder sig eksamen. f. Bedømmelseskriterier: Der lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser: Der prøves i oplæsning (metrisk oplæsning ved poesi), oversættelse, sproglig analyse samt indholdsforståelse af et opgivet tekststykke. Hvert af disse elementer indgår i bedømmelsen, dog således at hovedvægten lægges på oversættelsen og den sproglige analyse. Ca. 1/3 normalside udleveres til eksaminanden ved forberedelsestidens begyndelse. Til eksaminationen må kun medbringes håndskrevne noter, der er taget under forberedelsen (på gult kladdepapir). Der må IKKE skrives i den trykte eksamenstekst; det er dog tilladt at sætte skanderingsmærker. Varighed: Forberedelse: Hjælpemidler: Bedømmelse: Mundtlig prøve 20 min. inkl. censur 20 min. Alle hjælpemidler inkl. internet Ekstern prøve 7-trinsskala 10 ECTS

22 III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Nærværende studieordning er udarbejdet i henhold til 12 stk. 2 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne og Styrelsens godkendelse i brev af 25. marts 2010 udbydes propædeutisk sprogundervisning i græsk og latin. Studieordningen har virkning for studerende immatrikuleret 1. september 2015 eller senere. Der afholdes sidste gang eksaminer efter den hidtidige studieordning ved sommereksamen Studerende, der har påbegyndt studiet efter tidligere studieordninger, og som ønsker at overgå til nærværende ordning, sender ansøgning til studienævnet herom. Når en studerende er overgået til ny studieordning, er det ikke muligt efterfølgende at vende tilbage til en tidligere ordning. Indstillet til godkendelse af Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Marinarkæologi d. 28. januar og den 23. juni Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 2. juli 2015.

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING STUDIEORDNING 2009 Religion TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR RELIGIONSSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tillæg til studieordning

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE Tillægget for Propædeutisk sprogundervisning for religionsstuderende indeholder studieordninger for de propædeutiske

Læs mere

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Polsk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Polsk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1. Forløbsmodel...4

Læs mere

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse)

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse) Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie (Åben Uddannelse) Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for det særligt tilrettelagte tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret 2011 Gældende fra 1. september 2013 for studerende indskrevet pr. 1. september 2011 og senere. Alle ændringer er

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE STUDIEORDNING 2006 Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i russisk Uddannelsen, der kan påbegyndes uden forudsætninger

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Syddansk Universitet Studieordning for. Tilvalg i Æstetik og kulturanalyse DET HUMANISTISKE FAKULTET

Syddansk Universitet Studieordning for. Tilvalg i Æstetik og kulturanalyse DET HUMANISTISKE FAKULTET Syddansk Universitet Studieordning for Tilvalg i Æstetik og kulturanalyse 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Æstetik og Kulturanalyse... 3 A.

Læs mere

Tilvalg i Skrivekunst Heltids- og deltidsuddannelse 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET

Tilvalg i Skrivekunst Heltids- og deltidsuddannelse 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Tilvalg i Skrivekunst Heltids- og deltidsuddannelse 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Indholdsfortegnelse Faglig del... 3 I. Bestemmelser for tilvalg i Skrivekunst...

Læs mere

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 Bilag 33 Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Latin er et sprog- og kulturfag. På grundlag af væsentlige latinske tekster og romerskarkæologisk materiale beskæftiger

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K. September 2001

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K September 2001 Senest revideret maj 2007 2 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET :52 FAGBESKRIVELSE. Amerikansk politik

DET HUMANISTISKE FAKULTET :52 FAGBESKRIVELSE. Amerikansk politik DET HUMANISTISKE FAKULTET 24-12-2017 05:52 FAGBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse Fagnummer Fagtitel Ansvarligt studienævn Udbudssteder Niveau Udbudsterminer Varighed Overordnet målbeskrivelse Målbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Viden og beslutninger A. Mål og forudsætninger... 2 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Latin 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Latin 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Latin 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elementary programme in Latin

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Græsk 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Græsk 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Græsk 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elementary programme in Greek

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieintroduktion BA Designkultur BA Designkultur og økonomi. Mads Nygaard Folkmann Studieleder, lektor

Studieintroduktion BA Designkultur BA Designkultur og økonomi. Mads Nygaard Folkmann Studieleder, lektor Studieintroduktion BA Designkultur BA Designkultur og økonomi Mads Nygaard Folkmann Studieleder, lektor Velkommen! Velkommen! Velkommen! Program Program Studieintroduktion Hvem er vi? Design

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE  TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØST-STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BRASILIANSKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BRASILIANSKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BRASILIANSKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret juli 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Tilvalg i Manuskriptudvikling DET HUMANISTISKE FAKULTET

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Tilvalg i Manuskriptudvikling DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Tilvalg i Manuskriptudvikling DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Tilvalg i Manuskriptudvikling Tilvalgsuddannelsen i Manuskriptudvikling (Screenplay Development) er en humanistisk

Læs mere

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009.

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Dekanen har den 3. november 2009 godkendt rettelsesark for BA 2009 i Engelsk. Rettelserne træder i kraft per 1. februar 2010

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

STUDIEORDNING 2008 Latin ODENSE SÆRLIGT TILRETTELAGT TILVALG (DELTIDSUDDANNELSE)

STUDIEORDNING 2008 Latin ODENSE  SÆRLIGT TILRETTELAGT TILVALG (DELTIDSUDDANNELSE) STUDIEORDNING 2008 Latin SÆRLIGT TILRETTELAGT TILVALG (DELTIDSUDDANNELSE) UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Sidefagsuddannelsen i russisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K September 1998 Senest revideret juni 2007 Studieordning for Magisterkonferens i romanistik ved Aarhus

Læs mere

Organisatorisk Kommunikation TILVALG

Organisatorisk Kommunikation TILVALG STUDIEORDNING 2011 Organisatorisk Kommunikation TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget.

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget. Rettelsesblad til Studieordning for Tilvalgsuddannelsen i webkommunikation 2015 Gælder kun for studerende indskrevet pr. 1. september 2015 og kun for undervisning i foråret 2016 26. It-pædagogik udgår

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

Amerikanske studier Bacheloruddannelsen 2017 DET HUMANISTISKE FAKULTET

Amerikanske studier Bacheloruddannelsen 2017 DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Amerikanske studier Bacheloruddannelsen 2017 DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Indholdsfortegnelse I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen i amerikanske studier... 4 A.

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ERHVERSØKONOMI OG ERHVERVSSPROG. negot. (engelsk) negot. (spansk) negot.

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ERHVERSØKONOMI OG ERHVERVSSPROG. negot. (engelsk) negot. (spansk) negot. SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ERHVERSØKONOMI OG ERHVERVSSPROG negot. (engelsk) negot. (spansk) negot. (tysk) 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET Indholdsfortegnelse I Bestemmelser

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Overgangsordning. for kandidatuddannelsen med sidefag i Filosofi (50 ECTS) Overgangsordningen gælder for efteråret 2014

Overgangsordning. for kandidatuddannelsen med sidefag i Filosofi (50 ECTS) Overgangsordningen gælder for efteråret 2014 Overgangsordning for kandidatuddannelsen med side i Filosofi (50 ECTS) 2011 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014, som har taget bachelortilvalg i filosofi iht. Studieordning 2009. Overgangsordningen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Rettelserne er markeret med understregning. 13. Socialisations- og institutionsforståelser (Culturalization and Institutional Analysis)

Rettelserne er markeret med understregning. 13. Socialisations- og institutionsforståelser (Culturalization and Institutional Analysis) Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og arabisk 2011 samt bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog 2011 Gælder for studerende indskrevet

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

STUDIEORDNING 2008 Tyrkietstudier ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG DELTIDSUDDANNELSE

STUDIEORDNING 2008 Tyrkietstudier ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2008 Tyrkietstudier TILVALG DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i Tyrkietstudier

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K September 1998 Senest revideret juli 2007 Indholdsfortegnelse 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Kandidatuddannelsen i Audiologopædi 2015, rev DET HUMANISTISKE FAKULTET

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Kandidatuddannelsen i Audiologopædi 2015, rev DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Kandidatuddannelsen i Audiologopædi 2015, rev. 2017 DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Faglig del 3 I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I J A P A N S K

Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I J A P A N S K AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I J A P A N S K Marts 2003 Senest revideret maj 2007 Sidefagsuddannelsen i japansk ved Aarhus Universitet. 2 Kapitel 1:

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 20 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelserne er markeret med understregning. 14. Historisk formidling f. ksamen ændres

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K August 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Godkendt i Cand.negot.-studienævnet den 8. oktober 2009 og den 21. januar 2010 og den 4. marts

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til. Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelserne vedrører bestemmelserne om profileringsfag - øvrige

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE  INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 Kandidatuddannelsen INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DE ERHVERVSSPROGLIGE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I N O R D I S K S P R O G O G L I T T E R A T U R September 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 2 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013.

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelser vedr. bacheloruddannelsen i dansk: Rettelserne er understreget. 22.

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Organisatorisk Kommunikation A. Mål og forudsætninger 3 1 Tilvalget

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB, IT OG INTERAKTIONSDESIGN

BACHELORUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB, IT OG INTERAKTIONSDESIGN SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB, IT OG INTERAKTIONSDESIGN DET HUMANISTISKE FAKULTET START 2015 1 Indholdsfortegnelse Faglig del... 4 I. Bestemmelser for

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE  BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 STUDIEORDNING 2006 Logopædi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010 Studieordning for tilvalg i Webkommunikation Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2010 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webkommunikation... 3 A. Mål og forudsætninger...

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved BSS og ARTS.

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved BSS og ARTS. Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved BSS og ARTS. 1. Studieordningens rammebestemmelser Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor japanstudier ved Aarhus Universitet

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN LITTERATURVIDENSKAB 2015

KANDIDATUDDANNELSEN LITTERATURVIDENSKAB 2015 SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN LITTERATURVIDENSKAB 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET Revideret 2016 Indholdsfortegnelse Faglig del 3 I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen i Litteraturvidenskab...

Læs mere

I. Bestemmelser for gymnasierelateret faglig supplering i Latin med oversigtsnøgle

I. Bestemmelser for gymnasierelateret faglig supplering i Latin med oversigtsnøgle Indholdsfortegnelse I. Bestemmelser for gymnasierelateret faglig supplering i Latin med oversigtsnøgle A. Mål og forudsætninger... 1 B. 1. Forløbsmodeller... 2 B. 2. Oversigtsnøgle... 3 C. Definitioner

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Amerikanske studier kandidatuddannelsen 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Amerikanske studier kandidatuddannelsen 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Amerikanske studier kandidatuddannelsen 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen i amerikanske studier...

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B September 2000 Senest revideret juli 2007 2 Sidefagsuddannelsen i oldtidskundskab

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere