Årsrapport Global Transport and Logistics

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics"

Transkript

1 Årsrapport 211 Global Transport and Logistics

2 Strategi og finansielle målsætninger DSV ønsker at styrke sin markedsposition blandt verdens førende transport- og logistikvirksomheder ved at levere effektive serviceydelser til kunderne. Den øgede globalisering, det fortsat stigende behov for transport samt de senere års finansielle krise giver DSV en række strategiske muligheder, men også en række udfordringer. DSV s strategi er fleksibel og udviklet med henblik på at udnytte strategiske muligheder, f.eks. mulighederne for at foretage fordelagtige virksomhedsopkøb. Strategien tager desuden højde for strategiske udfordringer, herunder især opretholdelse af høj rentabilitet. Strategi og målsætninger vurderes løbende af DSV s direktion og bestyrelse, hvilket giver mulighed for at foretage tilpasninger i forhold til de påvirkninger, koncernen udsættes for. Strategiske elementer i DSV DSV s strategi er baseret på følgende centrale elementer: FORRETNINGS- PROCESSER ASSET LIGHT KUNDEFOKUS STRATEGI ORGANISATION VÆKST KUNDEFOKUS Værdiskabelsen for kunderne skal ske ved løbende at levere kvalitetsydelser. Gennem samarbejde på tværs af alle tre divisioner ønsker DSV at tilbyde en one stop shoppingmodel inden for alle kundesegmenter. Denne model medvirker til, at kunderne i højere grad kan fokusere på deres kerneforretning. DSV har traditionelt en stærk position i kundesegmentet små og mellemstore virksomheder, og det er DSV s målsætning at fastholde og styrke markedsandelen i dette segment. Samtidig har DSV øget salgsindsatsen over for større globale kunder. Disse tiltag ledes af en specialiseret global afdeling og forventes at øge koncernens aktivitet og indtjening i segmentet. Inden for transport- og logistikbranchen er der en stigende efterspørgsel på løsninger, der er særligt tilpasset kundernes forretningsområder. Ledelsen har derfor valgt at fokusere salgsindsatsen på en række områder, hvor DSV har et særligt godt produkt og stor indsigt i kundernes behov. VÆKST Markedet for transport er fortsat præget af en meget fragmenteret struktur med små, mellemstore og store udbydere. Det betyder, at der er gode muligheder for at vinde markedsandele gennem såvel opkøb som organisk vækst. Gennem de strategiske tiltag er det DSV s målsætning at opnå en organisk vækst, der er højere end markedsvæksten, målt i transportvolumen, på de markeder, hvor DSV opererer. DSV har historisk set skabt vækst i både omsætning og indtjening gennem en række større virksomhedsopkøb. Ved disse opkøb har DSV oparbejdet og demonstreret en evne til at integrere virksomhederne hurtigt og effektivt for derigennem at skabe grundlag for en fremtidig organisk vækst i alle tre divisioner. Med denne platform forventes opkøb i højere grad end tidligere at have karakter af bolt on-akkvisitioner, hvor eventuelle opkøb skal supplere det nuværende netværk og etablere DSV på nye markeder. ORGANISATION DSV s kultur er bygget op omkring vores primære forretningsområder, som alle er præget af en flad og decentral organisationsstruktur. Hovedvægten ligger på ledelseskompetence samt en klar, direkte kommunikation til og på alle niveauer, der skal sikre en effektiv informationsstrøm mellem ledelse og medarbejdere. Den lokale ledelse er ansvarlig for driften og administrationen i det respektive land i henhold til de retningslinjer, der er udstukket fra koncernledelsen. Som led i koncernens strategi om en decentral struktur har hvert selskab et selvstændigt budget, som følges tæt af såvel den lokale ledelse som af divisions- og koncernledelsen. Med den decentrale struktur udvikles DSV under hensyntagen til markedsforhold, kultur og sprog i de respektive lande. Hertil kommer, at de lokale organisationer er tæt på 8 DSV ÅRSRAPPORT 211 LEDELSESBERETNING STRATEGI OG FINANSIELLE MÅLSÆTNINGER

3 kunderne og kan tage hurtige beslutninger, når dette er nødvendigt. Denne organisationsstruktur er fortsat af stor strategisk betydning for DSV, da det fremmer en konkurrencedygtig og omstillingsparat organisation. Den decentrale struktur er understøttet af en stærk koncernfunktion samt shared service funktioner, der blandt andet omfatter centralt indkøb, økonomi, compliance, salg og marketing samt it. Opdelingen sikrer den rette balance mellem en fleksibel og decentral struktur og central styring med optimering og udnyttelse af stordrift. Den fortsatte centralisering og standardisering af koncernens forretningsprocesser vil i de kommende år føre til en udbygning af koncernens shared service funktioner. ASSET LIGHT DSV anvender en fleksibel forretningsmodel, der betyder, at koncernen ikke selv investerer i anlægsaktiver i form af lastbiler, skibe eller fly. Denne asset light strategi indebærer en høj grad af outsourcing og har, især i nedgangstider, vist sine fordele, idet den sikrer en fleksibel omkostningsstruktur. FORRETNINGSPROCESSER Effektive forretningsprocesser er en vigtig forudsætning for DSV s indtjening og fortsatte vækst. Det er derfor et væsentligt element i koncernens strategi at integrere og ensarte de anvendte it-platforme for derved at understøtte den daglige drift. Koncernen er i gang med en udrulning af et globalt Transport Management System til Air & Seadivisionen samt et nyt produktionsstyringssystem til Solutions-divisionen, og det er ledelsens forventning, at dette vil styrke effektiviteten væsentligt. Forretningsprocesserne optimeres løbende for at opnå en forbedring af produktiviteten samt et større fokus på kunderentabilitet og indtjening pr. sending. Denne optimering drives via en høj grad af ledelsesinvolvering og gennem en etableret governance model. Langsigtede finansielle målsætninger Ledelsen har fokus på at optimere afkastet af den investerede kapital. Dette sker ved at øge indtjeningen og samtidig reducere den investerede kapital. Koncernens finansielle målsætninger samt målsætningerne for kapitalstruktur og prioritering af anvendelse af frie pengestrømme afspejler dette fokus. FINANSIELLE MÅLSÆTNINGER Air Solu- DSV & Sea Road tions Vækst i volumen* Vokse mere end markedet EBITA-margin 7% 7-8% 5% 7% Conversion ratio 3% 35% 25% 25% ROIC, før skat (inklusive goodwill) 25% 25% 25% 2% * ) Vækst er defineret som vækst i transportmængder på de markeder, hvor DSV opererer. vinde markedsandele og vokse mere end markedsvæksten (målt på transportvolumen) fastholdes. Transportmarkedet er præget af store udsving i såvel vækst- som fragtrater, og det er ledelsens vurdering, at en målsætning, der alene er baseret på markedsudviklingen i transportvolumen, er mere operationel og retvisende for DSV. Endvidere er der opstillet målsætninger for udviklingen i conversion ratio. Dette nøgletal illustrerer udviklingen i organisationens produktivitet og er dermed en god målestok for de løbende bestræbelser på at optimere koncernens forretningsprocesser. Fremtidige opkøb og øvrige investeringer vil blive foretaget inden for de områder, hvor der forventes størst afkast, baseret på DSV s strategiske målsætninger. Kapitalstruktur DSV s målsætning for kapitalstrukturen er at sikre: En solid finansieringsstruktur med henblik på at øge afkastet på den investerede kapital. En tilstrækkelig finansiel fleksibilitet for at kunne opfylde de strategiske mål. DSV s kapitalstruktur vurderes løbende. Den finansielle gearing udgjorde 2,2 pr. 31. december 211. Det er DSV s målsætning, at den finansielle gearing skal ligge i niveauet 2, til 2,5. Der kan opstå ekstraordinære perioder, hvor koncernen som følge af større opkøb har en nettorentebærende gæld, som overstiger 2,5 gange EBITDA. Koncernens frie pengestrømme prioriteres anvendt: 1. Til afdrag på den nettorentebærende gæld i perioder, hvor koncernens finansielle gearing ligger over koncernens målsætning for kapitalstruktur. 2. Til virksomhedsopkøb, såfremt der opstår attraktive muligheder. 3. Til udlodning til selskabets aktionærer via aktietilbagekøb og udbytte. De frie pengestrømme genereres løbende hen over året, idet enkelttransaktioner og sæson medfører mindre udsving i frie pengestrømme mellem kvartalerne. Ledelsen overvåger løbende, om koncernens realiserede og forventede kapitalstruktur opfylder de fastlagte målsætninger. Eventuelle justeringer af kapitalstrukturen sker primært i form af aktietilbagekøb og besluttes kvartalsvis i forbindelse med offentliggørelse af regnskabsmeddelelser. Konkret betyder målsætningen for kapitalstrukturen, at såfremt koncernen ikke foretager væsentlige virksomhedsopkøb i 212, vil der i 212 være et råderum for udlodninger til selskabets aktionærer i størrelsesordenen 1,5-2, milliarder kroner. Bestyrelsen har vedtaget en udbyttepolitik, hvorefter DSV løbende øger de årlige udlodninger via aktieudbytte. I de kommende år er det DSV s målsætning at øge udbyttebetalingen pr. aktie med 25 procentpoint årligt. De finansielle målsætninger er justeret i forhold til årsrapporten for 21. De tidligere målsætninger for organisk vækst i omsætning er udgået, mens målsætningen om at DSV ÅRSRAPPORT 211 LEDELSESBERETNING STRATEGI OG FINANSIELLE MÅLSÆTNINGER 9

4 Resultat før skat udgjorde millioner kroner i 211 mod 1.66 millioner kroner i 21 svarende til en stigning på ca. 2 %. INVESTERET KAPITAL INKLUSIVE GOODWILL OG KUNDERELATIONER Den investerede kapital inklusive goodwill og kunderelationer udgjorde 12.3 millioner kroner 31. december 211 mod millioner kroner 31. december 21. Faldet skyldes væsentligst salg af ejendomme. AFKAST PÅ INVESTERET KAPITAL (ROIC FØR SKAT INKLUSIVE GOODWILL OG KUNDERELATIONER) Afkastet på den investerede kapital før skat udgjorde 19,7 % i 211 mod 16,8 % i 21. Stigningen skyldes højere EBITA kombineret med et fald i den gennemsnitlige investerede kapital. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning. Forventninger til 212 Forventningerne til 212 er påvirket af den generelle usikkerhed omkring den makroøkonomiske udvikling, hvor det forudsættes, at stabiliseringen fortsætter på de markeder, hvor koncernen opererer. De særskilte beretninger for de enkelte divisioner indeholder yderligere information om den forventede markedsudvikling. FORVENTET MARKEDSVÆKST I TRANSPORTVOLUMEN, 212 Søfragt TEU 4-5% Luftfragt - ton % Road 1-2% Solutions 1-2% Markedsvækst er baseret på DSV s estimater. BRUTTOFORTJENESTE Koncernen forventer en bruttofortjeneste i niveauet millioner kroner. I modsætning til tidligere oplyser DSV ikke om forventningerne til omsætningen. Dette skyldes at omsætningen ikke anses for retvisende for udviklingen af indtjeningen i DSV, eftersom omsætningen påvirkes af udsving i såvel vækst- som fragtrater, hvoraf sidstnævnte har udvist store udsving gennem årene. RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FØR SÆRLIGE POSTER (EBITA) Koncernen forventer et EBITA i niveauet millioner kroner. SÆRLIGE POSTER For at være konkurrencedygtig og sikre fastholdelse af indtjeningsevnen er det nødvendigt kontinuerligt at vurdere og tilpasse selskabets omkostningsbase. Som en konsekvens af den seneste udvikling i den globale økonomi har DSV allokeret en engangsudgift på ca. 25 millioner kroner i første halvdel af 212 med det formål at reducere omkostningsbasen. Den forventede tilbagebetalingsperiode udgør ca. 2 år, og knapt halvdelen af de forventede årlige synergier er indarbejdet i forventningerne til EBITA i 212. FINANSIELLE NETTOOMKOSTNINGER Finansielle nettoomkostninger forventes at ligge i niveauet 3 millioner kroner. SKATTESATS Koncernens skattesats forventes fortsat at ligge omkring 27 %. FRIE PENGESTRØMME Koncernens frie pengestrømme forventes at ligge i niveauet millioner kroner. Koncernens forventede resultater er baseret på følgende valutakurser. VALUTAKURS EUR 745 GBP 875 NOK 96 SEK 82 USD 56 UDTALELSER OM FREMTIDIGE FORHOLD Denne årsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold herunder forventet indtjening og fremtidige strategier og ekspansionsplaner. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del er uden for DSV s kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i årsrapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser og renteniveauer, efterspørgsel efter DSV s ydelser, konkurrenceforhold inden for transporterhvervet, driftsmæssige problemer i et eller flere af koncernens datterselskaber og usikkerheder i forbindelse med køb og salg af virksomheder. 14 DSV ÅRSRAPPORT 211 LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING

5 DSV Air & Sea Air & Sea-divisionen er specialiseret i godstransport med fly og skib. Divisionen har et globalt netværk med traditionelle fragtservices, suppleret med en projektafdeling. Divisionen beskæftiger 6. medarbejdere og er repræsenteret i mere end 6 lande. Strategi og målsætning VÆKST Det er en central målsætning for divisionen at styrke den nuværende markedsposition og vinde markedsandele inden for både søfragt og luftfragt. Væksten skal opnås ved en kombination af organisk vækst og virksomhedsopkøb, der kan styrke og udbygge det nuværende netværk. Der er især fokus på at styrke divisionen på vækstmarkederne i Asien og Sydamerika. KUNDEFOKUS Målsætningen om at vinde markedsandele skal realiseres via en øget indsats over for større globale kunder, samtidig med at divisionen fastholder sin nuværende position over for små og mellemstore kunder. For at imødekomme kundernes stigende behov for branchespecifikke logistikydelser har divisionen udvalgt fokussegmenter, hvor produktudvikling og salgsindsats styrkes yderligere. ORGANISATION Divisionen har i de seneste år styrket de centrale funktioner inden for indkøb af søfragts- og luftfragtsydelser. Herved sikres det, at de fulde fordele af divisionens størrelse realiseres. Jørgen Møller direktør Air & Sea divisionen NETTOOMSÆTNING BRUTTOFORTJENESTE EBITA DKK (mio.) Bruttofortjeneste Conversion ratio EBITA EBITA margin 16 DSV ÅRSRAPPORT 211 LEDELSESBERETNING DSV AIR & SEA

6 EBITA for 211 udgjorde millioner kroner mod millioner kroner i 21. Den organiske vækst i perioden udgjorde 14 %. medført lavere omsætning trods højere volumen på både luft- og søfragt. Bruttofortjenesten i 211 udgjorde 4.9 millioner kroner mod millioner kroner i 21. Den organiske vækst i perioden udgjorde 8, % og kan henføres til såvel højere volumen som forbedret bruttofortjeneste pr. enhed (TEU/ton). Bruttomarginen udgjorde 21,6 % i 211 mod 19,6 % i 21. Den højere bruttomargin skyldes den relativt lavere omsætning, som følge af det lave rateniveau samt en højere gennemsnitlig bruttoavance pr. enhed. EBITA for 211 udgjorde millioner kroner mod millioner kroner i 21. Den organiske vækst i perioden udgjorde 14, %. Conversion ratio udgjorde 33,1 % i 211 mod 32, % i 21. Den forbedrede bruttofortjeneste har medført en højere operationel gearing af divisionens netværk. Arbejdet med optimering af operationelle procedurer samt implementering af divisionens globale Transport Management System har også bidraget til fremgangen. I fjerde kvartal af 211 formåede divisionen at øge bruttofortjenesten pr. enhed for både sø og luft, og har dermed fortsat den positive udvikling fra det foregående kvartal. Det realiserede EBITA i fjerde kvartal var ligeledes tilfredsstillende og var en fortsættelse af udviklingen fra tredje kvartal. Ledelsen vurderer, at det realiserede resultat i 211 var tilfredsstillende. Forventninger til 212 Som følge af den aktuelle globale økonomi er der for 212 generelt stor usikkerhed omkring markedsudviklingen. Baseret på en forventning om en stabil udvikling i verdensøkonomien forventer ledelsen, at det globale søfragtmarked målt på volumen i 212 vil vokse ca. 4-5 %, mens markedet for luftfragt målt på volumen forventes at være på niveau med 211. Aktivitetsniveauet i første del af 211 var relativt højt, og derfor forventes det, at vækstraterne i første del af 212 bliver relativt lave. Ledelsen forventer at kunne leve op til målsætningen om at tage markedsandele på de markeder, hvor divisionen opererer. Udviklingen i fragtraterne er, særligt inden for søfragt, vanskelige at forudsige og afhænger meget af udviklingen i kapaciteten. Ledelsen har stor fokus på at sikre, at divisionen følger markedet tæt og kan reagere hurtigt ved udsving i raterne. I overensstemmelse med de finansielle målsætninger forventes det, at DSV Air & Sea vil kunne fastholde og forbedre produktiviteten og dermed opnå vækst i indtjeningen i 212. FORDELING SØ- OG LUFTFRAGT Søfragt Luftfragt (DKK mio.) Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Brutto margin, % 18,5 21,6 21, 21,6 Volumen (TEU/Ton) DSV ÅRSRAPPORT 211 LEDELSESBERETNING DSV AIR & SEA 19

7 DSV Road DSV Road er med et komplet netværk i Europa blandt Europas tre største transportvirksomheder. Divisionen beskæftiger 1. medarbejdere og er etableret i 32 lande. Strategi og målsætning VÆKST Det er en central målsætning for divisionen at styrke den nuværende markedsposition og vinde markedsandele. Målet skal primært nås ved organisk vækst. Og den nuværende markedsposition kombineret med det stærke europæiske netværk er et godt udgangspunkt for vækst i de fleste lande, hvor divisionen opererer. Skulle der opstå muligheder for attraktive bolt-on virksomhedsopkøb, som kan supplere det nuværende netværk, vil disse blive vurderet og eventuelt bidrage til væksten. KUNDEFOKUS DSV Road s kundeportefølje består både af små og mellemstore virksomheder samt en række store globale kunder. Gennem en fokuseret salgsindsats arbejder divisionen på at opnå vækst inden for alle de nuværende kundesegmenter. Denne vækst skal opnås både inden for international transport og på markedet for national distribution. DSV Road arbejder fokuseret på at udvikle de fragtydelser og services, som divisionen tilbyder kunderne inden for såvel full- og partload som stykgods. Derved sikres, at DSV Road konstant tilbyder et produkt, der både pris- og kvalitetsmæssigt er markedsledende. Søren Schmidt direktør Road divisionen NETTOOMSÆTNING BRUTTOFORTJENESTE EBITA DKK (mio.) Bruttofortjeneste Conversion ratio EBITA EBITA margin 2 DSV ÅRSRAPPORT 211 LEDELSESBERETNING DSV ROAD

8 Den organiske vækst i perioden udgjorde 6,3 %. Væksten skyldes dels højere volumen og dels lidt højere gennemsnitligt rateniveau. Udviklingen i bruttofortjenesten er ligeledes påvirket af en ændring i produktmikset, hvor divisionen på enkelte markeder har oplevet tilgang af nye kunder inden for national distribution. Dette forretningsområde er kendetegnet ved en relativ høj volumen og lavere bruttoavance pr. sending. Bruttomargin udgjorde 18,9 % i 211 mod 19,5 % i 21. Pris- og konkurrenceforhold i 4. kvartal 211 har ikke ændret sig markant i forhold til det foregående kvartal, og bruttomarginen ligger derfor på samme niveau. EBITA for 211 udgjorde 834 millioner kroner mod 771 millioner kroner i 21. Den organiske vækst i perioden udgjorde 6,4 %. EBITA-margin udgjorde 3,7 % i 211, hvilket svarer til niveauet i 21. Conversion ratio udgjorde 19,5 % i 211 mod 18,8 % i 21. Udviklingen er et resultat af en højere operationel gearing som følge af det højere aktivitetsniveau. Samtidig er der realiseret en stigning i produktiviteten, hvor DSV Road som helhed har håndteret det stigende antal sendinger i 211 uden at forøge antallet af medarbejdere. Denne udvikling skyldes i høj grad det fortsatte fokus på at optimere arbejdsprocesser samt implementeringen af effektive it-værktøjer. Resultatet for 211 er samlet set bedre end 21, på trods af at aftagende vækst i enkelte lande har påvirket resultatet i andet halvår negativt. Med udsigt til begrænset vækst på de pågældende markeder er der derfor iværksat en række initiativer, der har til formål at tilpasse omkostningsbasen til det aktuelle aktivitetsniveau. Forventninger til 212 Som følge af den økonomiske usikkerhed i Europa er der generelt stor usikkerhed om markedsudviklingen i 212. Som udgangspunkt er der en svag optimisme og forventning om, at det samlede road-marked i Europa vil vokse 1-2 %, samt at DSV Road vil kunne tage markedsandele. Væksten vil formentlig fortsat være forskellig i Europa med størst fremgang i Nord- og Østeuropa. I første del af 212 kan markedet stagnere grundet den aktuelle økonomiske usikkerhed. Endvidere vil det relativt høje aktivitetsniveau i første del af 211 formentlig medføre, at væksten i begyndelsen af 212 bliver relativt lav. Divisionen fokuserer fortsat på at tilpasse omkostningsbasen til aktivitetsniveauet i de enkelte lande og igangsætter de nødvendige tiltag for at fastholde og forbedre indtjeningen. På denne baggrund forventes det, at divisionen vil kunne opnå vækst i indtjeningen i 212. DSV ÅRSRAPPORT 211 LEDELSESBERETNING DSV ROAD 23

9 DSV Solutions Solutions-divisionen er specialiseret i logistikløsninger, der dækker hele forsyningskæden, herunder fragtstyring, tolddeklaration, oplagring og distribution, informationsstyring og elektronisk forretningssupport. Divisionen beskæftiger 5. medarbejdere og er repræsenteret i 16 europæiske lande. Strategi og målsætning VÆKST Divisionen har som målsætning at vokse mere end markedet og derved udbygge sin markedsposition blandt de førende logistikvirksomheder i Europa. Denne målsætning skal primært realiseres ved organisk vækst. Som led i realiseringen af dette mål har divisionen styrket sine salgsressourcer i 211. KUNDEFOKUS Langsigtede samarbejdsrelationer er væsentlige for opnåelsen af divisionens målsætninger, og strategien er fastlagt med henblik på at skabe og fastholde varige kunderelationer. Divisionens logistikløsninger tager afsæt i kundernes forretningsmæssige behov. DSV Solutions har gennem en årrække fokuseret på en række segmenter, og har derved opbygget særlig indsigt og ekspertise inden for disse brancher. Som et vigtigt led i koncernens strategi tilbyder DSV Solutions, i samarbejde med de to øvrige divisioner, integrerede løsninger, som kan give kunderne konkurrencefordele, blandt andet i form af reducerede kapitalbindinger. ORGANISATION DSV Solutions følger koncernens overordnede strategi om en flad og decentral organisation, og gennem et tæt sam- Anton Van Beers direktør Solutions divisionen NETTOOMSÆTNING BRUTTOFORTJENESTE EBITA DKK (mio.) Bruttofortjeneste Conversion ratio EBITA EBITA margin. 24 DSV ÅRSRAPPORT 211 LEDELSESBERETNING DSV SOLUTIONS

10 Bruttofortjenesten for 211 udgjorde millioner kroner mod 1.46 millioner kroner i 21. Den organiske vækst i 211 udgjorde 1,2 %. Bruttomargin udgjorde 29,6 % i 211 og lå på niveau med 21. Divisionen har også i 211 haft stor fokus på at forbedre produktiviteten og optimere anvendte ressourcer, som gør det muligt at håndtere en øget volumen med uændret kapacitet. EBITA for 211 udgjorde 278 millioner kroner mod 268 millioner kroner i 21. Den organiske vækst i 211 udgjorde 3,3 %. EBITA-margin udgjorde 5,6 % og lå på niveau med 21. Conversion ratio udgjorde 18,7 % i 211 mod 18,4 % i 21. Divisionens EBITA-margin for fjerde kvartal lå lidt over tredje kvartal, og resultatet for fjerde kvartal, ligesom for hele 211, anses for tilfredsstillende. Forventninger til 212 For 212 forventes der en svag vækst på 1-2 % i aktivitetsniveauet på markedet. I den første del af 212 kan markedet være stagnerende grundet den aktuelle usikkerhed omkring den europæiske økonomi samt høje sammenligningstal fra den første del af 211. DSV Solutions forventer at kunne vinde markedsandele i 212 og forventer samtidig at kunne forbedre produktiviteten og kapacitetsudnyttelsen og dermed opnå vækst i indtjeningen. DSV ÅRSRAPPORT 211 LEDELSESBERETNING DSV SOLUTIONS 27

11 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER DSV s aktivitet er opdelt i tre divisioner; Air & Sea, Road og Solutions. Identifikationen af segmenter er baseret på koncernens interne økonomirapportering. Segmentoplysningerne kan ikke afstemmes til divisionsberetningerne i ledelsesberetningen grundet eliminering af interne transaktioner mellem divisionerne. Andre aktiviteter og ikke Air & Sea Road Solutions allokerede (DKK mio.), 21 division division division Moder poster I alt Resultatoversigt Omsætning Intern omsætning Nettoomsætning Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster -5-5 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 1 1 Finansielle poster, netto Resultat før skat (EBT) 1.66 Balanceoversigt Bruttoinvesteringer i alt Aktiver i alt Forpligtelser i alt Nord- Øvrige Geografiske oplysninger Europa amerika verden I alt Nettoomsætning Immaterielle og materielle anlægsaktiver i alt Andre aktiviteter og ikke Air & Sea Road Solutions allokerede (DKK mio.), 211 division division division Moder poster I alt Resultatoversigt Omsætning Intern omsætning Nettoomsætning Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster - - Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 7 7 Finansielle poster, netto Resultat før skat (EBT) Balanceoversigt Bruttoinvesteringer i alt Aktiver i alt Forpligtelser i alt Nord- Øvrige Geografiske oplysninger Europa amerika verden I alt Nettoomsætning Immaterielle og materielle anlægsaktiver i alt Transaktioner mellem segmenter gennemføres på markedsmæssige vilkår. DSV s hovedsæde ligger i Danmark. Den realiserede nettoomsætning i Danmark udgjorde i millioner kroner (21: 5.98 millioner kroner) og immaterielle og materielle aktiver udgør pr. 31. december millioner kroner (21: 3.28 millioner kroner). DSV ÅRSRAPPORT 211 KONCERNREGNSKAB 51

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

Indhold. Resultatopgørelse 44 Totalindkomstsopgørelse 44 Balance 45 Pengestrømsopgørelse 46 Egenkapitalopgørelse 47 Noter 49 Koncernoversigt 80

Indhold. Resultatopgørelse 44 Totalindkomstsopgørelse 44 Balance 45 Pengestrømsopgørelse 46 Egenkapitalopgørelse 47 Noter 49 Koncernoversigt 80 21. februar 2012 ÅRSRAPPORT 2011 Selskabsmeddelelse nr. 434 Offentliggørelse af årsrapport 2011 Væsentlige hovedtal for årsrapport 2011 (perioden 1. januar 31. december 2011) Nettoomsætningen udgjorde

Læs mere

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics Årsrapport 2012 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Global transport og logistik 2 Fremgang i et svært marked 4 Hoved- og nøgletal 6 Strategi og finansielle målsætninger 7 Regnskabsberetning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Selskabsmeddelelse nr. 606

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Selskabsmeddelelse nr. 606 DELÅRSRAPPORT 1. halvår Selskabsmeddelelse nr. 606 4. august Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni (DKK mio.) 2. kvartal 2. kvartal 2014 ÅTD ÅTD 2014 Nettoomsætning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 521

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 521 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 521 29. oktober Væsentlige hovedtal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september 3. kvartal 3. kvartal 2012 ÅTD ÅTD 2012 Nettoomsætning 11.466

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 568

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 568 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 568 29. oktober Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september (DKK mio.) 3. kvartal 3. kvartal 2013 ÅTD ÅTD 2013

Læs mere

Årsrapport 2013. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2013. Global Transport and Logistics Årsrapport 2013 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Hoved- og nøgletal 3 DSV - kort fortalt 4 Finansielle fakta for 2013 5 Kunderne i fokus 6 Strategi og finansielle målsætninger 8

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 493

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 493 DELÅRSRAPPORT Selskabsmeddelelse nr. 493 30. april Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts 2012 Nettoomsætning 10.981 10.819 Bruttofortjeneste 2.404 2.435 EBIT før særlige poster 509 555 EBIT-margin

Læs mere

Der udsendes dags dato særskilt selskabsmeddelelse om opstart af aktietilbagekøbsprogram på 200 millioner kroner.

Der udsendes dags dato særskilt selskabsmeddelelse om opstart af aktietilbagekøbsprogram på 200 millioner kroner. 6. februar 2014 ÅRSRAPPORT 2013 Selskabsmeddelelse nr. 525 Efter en stærk afslutning på 2013 er vi tilfredse med årets resultat. Vi har overordnet levet op til de forventninger, vi præsenterede ved årets

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

42.562 2.202 21.300. Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal**

42.562 2.202 21.300. Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal** Årsrapport 2010 LEDELSESBERETNING Global transport og logistik Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 Selskabsmeddelelse nr. 593

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 Selskabsmeddelelse nr. 593 DELÅRSRAPPORT Selskabsmeddelelse nr. 593 30. april Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 31. marts (DKK mio.) 2014 Nettoomsætning 12.601 11.602 Bruttofortjeneste 2.682

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2011 Selskabsmeddelelse nr. 403

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2011 Selskabsmeddelelse nr. 403 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2011 Selskabsmeddelelse nr. 403 28. juli 2011 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2011 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2011 Nettoomsætningen udgør 21.882 millioner kroner

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 24. februar 2011 ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 Offentliggørelse af årsrapport 2010 Væsentlige hovedtal for årsrapport 2010 (perioden 1. januar 31. december 2010) Nettoomsætningen udgjorde

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

36.085 MDKK 1.703 MDKK 21.280. indledning Om DSV - Global transport og logistik

36.085 MDKK 1.703 MDKK 21.280. indledning Om DSV - Global transport og logistik Årsrapport 2009 indledning Om DSV - Global transport og logistik Om DSV Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen er på verdensplan til stede med

Læs mere

Resultat af primær drift før særlige poster Air & Sea Road Solutions

Resultat af primær drift før særlige poster Air & Sea Road Solutions 10. februar 2016 ÅRSRAPPORT 2015 Selskabsmeddelelse nr. 630 2015 var et godt år for DSV. Vi vandt markedsandele inden for alle forretningsområder og realiserede stærk vækst i indtjening og pengestrømme.

Læs mere

Årsrapport Global Transport and Logistics

Årsrapport Global Transport and Logistics Årsrapport 2014 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Hoved- og nøgletal 3 DSV kort fortalt 4 Finansielle fakta for 2014 5 Et solidt år 6 Strategi og finansielle målsætninger 8 Regnskabsberetning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 Selskabsmeddelelse nr. 581

ÅRSRAPPORT 2014 Selskabsmeddelelse nr. 581 6. februar 2015 ÅRSRAPPORT 2014 Selskabsmeddelelse nr. 581 2014 var på mange områder et godt år for DSV. Vi voksede med vores kunder både nye og gamle og vi vandt markedsandele inden for alle forretningsområder.

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2010 og meddelelse om aktietilbagekøb Selskabsmeddelelse nr. 361

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2010 og meddelelse om aktietilbagekøb Selskabsmeddelelse nr. 361 29. oktober 2010 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2010 og meddelelse om aktietilbagekøb Selskabsmeddelelse nr. 361 Væsentlige hovedtal for de første 3 kvartaler af 2010 omfattende perioden 1. januar 30. september

Læs mere

Om DSV ROAD. solutions

Om DSV ROAD. solutions om dsv Om DSV Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne lokationer i 50 lande. Suppleret af partnere og agenter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 319

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 319 24. marts 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 319 Offentliggørelse af årsrapport 2008 og indbydelse til investorkonference Væsentlige hovedtal for Årsrapport 2008 (perioden 1. januar 31. december 2008) Nettoomsætningen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2016 Selskabsmeddelelse nr. 640

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2016 Selskabsmeddelelse nr. 640 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2016 Selskabsmeddelelse nr. 640 1. november 2016 Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september 2016 (DKK mio.) 3. kvartal 2016 3. kvartal

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Årsrapport. www.dsv.dk. DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005

Årsrapport. www.dsv.dk. DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 2005 Årsrapport DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Kornmarksvej 1 2605 Brøndby CVR nr. 58233528 www.dsv.dk HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007)

Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007) 9. maj 2007 Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007) InterMail har i 2. kvartal 2006/07 haft fokus på integrationen af den svensk/finske virksomhed OP Kuvert, som blev overtaget den

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 19. marts 2002 4. kvartal 2002 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 2002 DFDSSeaways DFDS Tor Line

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bang & Olufsen a/s koncernen

Bang & Olufsen a/s koncernen Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.07 15. august 2012 Bang & Olufsen A/s Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 1 CVR-nr: 41257911 Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 I tråd med de

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2010 Selskabsmeddelelse nr. 359

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2010 Selskabsmeddelelse nr. 359 30. juli 2010 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2010 Selskabsmeddelelse nr. 359 Væsentlige hovedtal for første halvår 2010 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2010 Nettoomsætningen udgør 20.406 millioner kroner

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) EBITA-margin

Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) EBITA-margin Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) Organisk omsætningsvækst (2014-2016 gennemsnit) EBITA-margin ROIC Effektiv

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne lokationer i

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2016 Selskabsmeddelelse nr. 637

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2016 Selskabsmeddelelse nr. 637 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2016 Selskabsmeddelelse nr. 637 5. august 2016 Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2016 (DKK mio.) 2. kvartal 2016 2. kvartal 2015

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

Uddrag af DSV s årsrapport Global Transport and Logistics

Uddrag af DSV s årsrapport Global Transport and Logistics Uddrag af DSV s årsrapport 2016 Global Transport and Logistics Indhold HOVED- OG NØGLETAL 2016 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 DSV kort fortalt 4 Beretning fra koncerndirektøren 6 Vision og strategi

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab?

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? v./ Jens Houe Thomsen Senioraktieanalytiker Jyske Bank DIRF 22. maj 2012 Agenda Hvorfor

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere