Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009"

Transkript

1 TrygVesta Delårsrapport 4. kvartal 2009

2 Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter... 3 Hovedtal... 4 Koncernens samlede resultat i Norden... 5 Privat & Erhverv Danmark... 8 Privat & Erhverv Norge Privat & Erhverv Sverige Privat & Erhverv Finland Industri Investeringsvirksomhed Opdeling af investeringsporteføljen Kapitalforhold Forventninger (dette afsnit er identisk med årsrapporten 2009) Ledelsens påtegning Resultatopgørelse Balance Egenkapital Pengestrømsopgørelse Noter Geografiske segmenter Kvartalsoversigt 4. kvartal kvartal Yderligere information Webcast og telekonference TrygVesta afholder webcast og telekonference torsdag den 25. februar 2010 kl CET. Følg webcastet på trygvesta.com/investor. Finansanalytikere kan deltage på telefon eller Webcast og telekonference foregår på engelsk. Denne rapport er ikke revideret. For yderligere informationer henvises til trygvesta.com og årsrapport Alle sammenligninger er i forhold til 4. kvartal 2008, med mindre andet er nævnt.

3 Side 3 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Højdepunkter (sammenlignet med 4. kvartal 2008) Næsten 10 % vækst og godt investeringsafkast, men indtjening påvirket af lav rente og flere erstatninger til villa og indbo i Danmark 4. kvartal 2009 Bruttopræmieindtægterne steg 9,6 % i lokal valuta (9,0 % i DKK) inklusive Moderna Försäkringar. Uden Moderna var væksten 4,4 % i DKK. Resultat før skat steg fra 348 mio. DKK til 564 mio. DKK primært grundet forbedret investeringsresultat. Forsikringsresultatet udgjorde 354 mio. DKK og var 163 mio. DKK lavere. Et lavere renteniveau reducerede forsikringsresultatet med 57 mio. DKK. Den underliggende erstatningsprocent var 78,1 i forhold til 73,3, hvilket især skyldes stigende erstatningsudgifter i Danmark. Combined ratio blev 93,3 i 4. kvartal 2009 mod 90,3. Modernas udvikling viste højere vækst end ventet samt en combined ratio på 94,5 %. Nettoinvesteringsresultatet på 210 mio. DKK mod -157 mio. DKK var positivt påvirket af kursstigninger på aktier. Helåret 2009 Bruttopræmieindtægterne steg 9,6 % i lokal valuta og 4,7 % uden Moderna. Trods den høje vækst steg omkostningerne kun 3 %, og omkostningsprocenten var 16,9 % mod 17,3 %. Resultat før skat blev mio. DKK - næsten en fordobling i forhold til 2008 og primært grundet markant forbedret investeringsresultat efter finanskrisen i Forsikringsresultatet faldt 830 mio. DKK til mio. DKK skyldes hovedsageligt lavere forsikringsteknisk rente og flere erstatninger til villa- og indboforsikringer i Danmark. Combined ratio blev 92,3 i 2009 mod 89,1. Lavere rente øgede combined ratio med 1,7 procentpoint i 2009 i forhold til Egenkapitalen blev forrentet med 22 % p.a. efter skat. 1,8 mia. DKK eller 89 % af årets resultat forventes udloddet i form af kontantudbytte på 991 mio. DKK og aktietilbagekøb 0,8 mia. DKK. Forventninger til 2010 Præmievækst forventes 3-4 % i lokal valuta. Combined ratio før afløb forventes i forhold til 96,2 i Se side 19 for de fulde forventninger til 2010 og forudsætningerne herfor. Vi henviser i øvrigt til årsrapport 2009.

4 Side 4 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Hovedtal

5 Side 5 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Koncernens samlede resultat i Norden (sammenlignet med 4. kvartal 2008 med mindre andet er angivet) Præmievækst på 9,6 % i lokal valuta (9,0 % i DKK) Koncernens bruttopræmieindtægter udgjorde mio. DKK i 4. kvartal 2009, hvilket svarer til en stigning på 9,6 % i lokal valuta (9,0 % i DKK). Uden købet af Moderna var væksten 4,4 %. Præmievæksten var som ventet og var påvirket af stigende markedsandele i Sverige og Finland samt konjunkturnedgang, der tydeligt påvirkede den danske del af Industri. De præmieforhøjelser, der blev implementeret i 2008 og 2009, havde en effekt på cirka 100 mio. DKK i 4. kvartal 2009 og vil også påvirke de kommende kvartaler. Præmieforhøjelserne spiller således en vigtig rolle med hensyn til at forbedre lønsomheden. På det danske og norske privat- og erhvervsmarked var væksten henholdsvis 5,2 % og 3,4 % (lokal valuta) og positivt påvirket af højere gennemsnitspræmier. Væksten i Sverige og Finland fortsatte den positive udvikling, der er opnået de seneste mange kvartaler. I Finland var væksten 35 % (i lokal valuta). I Sverige var væksten kraftigt påvirket af konsolidering af Moderna, der blev købt i april I Industri faldt bruttopræmieindtægterne med 1,5 % i lokal valuta (-0,9 % i DKK) til mio. DKK. Den norske del af Industri bidrog positivt til væksten, mens den danske del faldt. Højere erstatningsudgifter i Danmark påvirkede resultatet Erstatningsudgifterne steg med 21 % til mio. DKK i 4. kvartal. Stigningen på 589 mio. DKK skyldes hovedsagelig en stigning på 268 mio. DKK i Privat & Erhverv Danmark, som især kom fra betydeligt højere erstatningsudgifter til indbo- og villaforsikringer. Købet af Moderna var medvirkende til at øge erstatningerne i Privat & Erhvev Sverige med 140 mio. DKK. I 4. kvartal 2009 udgjorde erstatningsprocenten 73,4 mod 66,4 i samme periode Inklusive udgifter til genforsikring var skadeforløbet 75,6 mod 70,9. Stigningen på 4,7 procentpoint var sammensat af lavere afløb (2,1 procentpoint), lavere renteniveau (0,8 pointprocent) samt de ovenfornævnte kraftige stigninger i erstatningsudgifter til danske indbo- og villaforsikringer. Den underliggende skadeudvikling forventes at blive forbedret i 2010 og 2011 som følge af præmieforhøjelser.

6 Side 6 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Rentefald og flere indbo- og villaerstatninger reducerede forsikringsteknisk resultat Da TrygVesta diskonterer erstatningshensættelserne, påvirkes erstatningsprocenten negativt af det lavere renteniveau. Erstatningshensættelserne har en gennemsnitlig levetid på cirka 3 år, og derfor påvirkes forsikringsresultatet specielt af udviklingen i de korte renter. Som det fremgår af figurerne ovenfor, lå den korte rente betydeligt lavere i 2009 end Dette påvirkede isoleret set erstatningsprocenten med 0,8 procentpoint. Det lavere renteniveau betød samtidig, at den forsikringstekniske rente lå 57 mio. DKK lavere i 4. kvartal 2009 i forhold til samme kvartal Omkostningsprocent på 17,7 og lavere omkostninger i Danmark og Norge Forsikringsmæssige driftsomkostninger udgjorde 836 mio. DKK og var uændret i forhold til 2008 på trods af konsolidering af Modernas omkostninger på 49 mio. DKK. Danmark og Norge (modne markeder) havde en samlet omkostningsprocent på 14,2 % i 4. kvartal 2009 i forhold til 17,8 % i samme periode var påvirket af omkostninger i forbindelse med renoveringen af domicilejendomme på henholdsvis 133 mio. DKK og 64 mio. DKK. TrygVesta har fokus på at holde omkostningerne nede. Eksempelvis var antallet af fuldtidsansatte i 2009 lavere end forventet grundet tilbageholdenhed og interne rokader til ledige stillinger. På længere sigt vil omkostningerne blive reduceret ved at introducere øget anvendelse af selvbetjening og papirløse kontorer. I 4. kvartal 2009 blev organiseringen af distributionen i Danmark og Norge ændret med henblik på øget tilgængelighed på telefon, og hjemmesider. En række servicecentre lukkes, og medarbejderne overføres til kundeservice andre steder i koncernen. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat udgjorde 354 mio. DKK, et fald på 163 mio. DKK. Resultatudviklingen er påvirket af lavere forsikringstekniskrente samt de ovenfornævnte udviklinger i erstatningerne. Udgifter til genforsikring (netto) faldt 92 mio. DKK til 103 mio. DKK som følge af flere storskader og dermed øgede betalinger fra genforsikringsselskaberne til TrygVesta.

7 Side 7 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Combined ratio Combined ratio blev 93,3 i 4. kvartal 2009 i forhold til 90,3 i samme periode Som tidligere nævnt var combined ratio negativt påvirket af det lavere renteniveau og stigende erstatninger for danske villa- og indboskader. Før afløb var combined ratio 98,2. Investeringsresultat bedre end ventet Den samlede investeringsportefølje udgjorde 39,7 mia. DKK ved udgangen af 4. kvartal 2009 og gav i perioden et samlet bruttoafkast på 501 mio. DKK, hvilket svarer til et afkast på 1,3 % eller til 5,1 % p.a. på den gennemsnitligt investerede kapital. Investeringsresultat efter overførsel af forsikringsteknisk rente og andre finansielle indtægter og udgifter udgjorde 210 mio. DKK i forhold til -157 mio. DKK. Resultatet i 4. kvartal 2009 var bedre end ventet og påvirket af afkast på aktier på 92 mio. DKK. Idet TrygVesta diskonterer erstatningshensættelserne, opvejes kursgevinster som følge af rentefald af næsten tilsvarende ændring af de diskonterede erstatningshensættelser. TrygVesta vil i 2010 opdele investeringsporteføljen, hvilket er nærmere beskrevet i årsrapporten for Resultat før skat Resultat før skat steg med 216 mio. DKK til 564 mio. DKK. Stigningen var en kombination af et bedre investeringsresultat og lavere forsikringsresultat. Det lavere forsikringsresultat skyldes især den lavere forsikringstekniske rente samt de føromtalte øgede erstatningsudgifter til danske villa- og indboforsikringer. Skat Skatten af fortsættende aktiviteter var 144 mio. DKK i forhold til 268 mio. DKK i samme periode Den effektive skattesats var 26 % i perioden. Resultat efter skat Periodens resultat efter skat blev således 448 mio. DKK i forhold til 80 mio. DKK i samme kvartal Egenkapitalforrentningen for 2009 blev således 22 %.

8 Side 8 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Privat & Erhverv Danmark Privat & Erhverv Danmark består af forretningsområder, der sælger til og servicerer privatpersoner og erhvervsdrivende inden for blandt andet bil-, ejendoms-, ansvars-, rejse-, arbejdsskade- og sundhedsforsikringer i Danmark. Forretningsområdet udgør cirka 37 % af koncernens samlede præmieindtægter. 4. kvt. 4. kvt. Mio. DKK Ændring Ændring Bruttopræmieindtægter ,2% ,0% Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 65,4 77,4-12,0 62,3 67,3 74,8-7,5 Nettogenforsikringsprocent 0,5 1,7-1,2 1,3 1,3 1,8-0,5 Skadeforløb 65,9 79,1-13,2 63,6 68,6 76,6-8,0 Bruttoomkostningsprocent 21,1 14,2 6,9 16,7 17,5 15,5 2,0 Combined ratio 87,0 93,3-6,3 80,3 86,1 92,1-6,0 Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne steg 5,2 % til mio. DKK, hvilket skyldes præmiestigninger og lavere bonus/præmierabatter i 4. kvartal På Erhverv faldt bestanden på en række produkter som arbejdsskade-, ansvars- og køretøjsforsikringer, hvilket skal ses i sammenhæng med den økonomiske afmatning. Gennemsnitspræmien på villaforsikringer steg 8,7 %, mens gennemsnitspræmien på bilforsikringer faldt 1,3 %. Faldet i gennemsnitspræmie for bilforsikringer skyldes en ændret tarif for en række gruppeordninger samt lavere priser for kunder, der har kørt skadefrit eller har fået lavere årlig kørelængde. Siden midten af 2009 øgede Privat & Erhverv Danmark antallet af kunder. Dette skal ses i forhold til den foregående periode, hvor Trygvesta var konkurrencemæssigt påvirket af de præmiestigninger, der blev gennemført i 2008 og starten af I løbet af 2009 øgede konkurrenterne deres præmier, og afgangen af kunder vendte til tilgang. Fastholdelsesprocenten, som er andelen af kunder, der bliver hos TrygVesta år efter år, var uændret 91,0 %. Det betyder, at kunder i gennemsnit bliver hos TrygVesta i mere end 11 år. Skader Erstatningsudgifterne steg med 268 mio. DKK til mio. DKK, og erstatningsprocenten steg fra 65,4 til 77,4. Den lavere rente påvirker nutidsværdien af erstatningsprocenten negativt og øgede erstatningsprocenten med 1,2 procentpoint. Afløbsresultatet var 165 mio. DKK i 4. kvartal 2009 mod 124 mio. DKK samme periode Udgifterne til storskader og vejrrelaterede skader var forholdsvis begrænsede i 4. kvartal 2009 og udgjorde henholdsvis 3 mio. DKK og 11 mio. DKK.

9 Side 9 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 De underliggende skader steg. Specielt udviklingen på villa- og indboforsikringer medførte behov for styrkelse af reserverne på både 2009 og tidligere årgange. Denne udvikling skyldes blandt andet flere indbrud og dyrere indbo, der blev anskaffet under højkonjunkturen fra 2004 til TrygVesta har allerede implementeret præmieforhøjelser på villa- og indboforsikringer for at styrke lønsomheden, men yderligere initiativer er planlagt i 2010 for fremadrettet at skabe den rigtige balance mellem pris og risiko. Skadefrekvensen for villa steg med cirka 6 procentpoint og var relateret til flere tyverier og en mindre stigning i rør- og stikledningsskader. Tendensen fra 2006 til 2008 med kraftigt stigende gennemsnitsskader aftog som forventet i 2009 og var hjulpet af den generelle økonomiske afmatning. For helåret steg skadefrekvensen for bilforsikringer med cirka 1 procentpoint, og gennemsnitskaden steg godt 1 procentpoint. Udviklingen er på niveau med de senere år og understøtter god lønsomhed. Omkostninger Omkostningerne på 249 mio. DKK var på niveau og var dermed lavere end samme periode året før, selv når der justeres for udgifter til renovering af domicilbygningen i Ballerup. Omkostningsprocenten var 14,2. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat blev således 128 mio. DKK i forhold til 253 mio. DKK. Reduktionen på 125 mio. DKK skyldtes dels markant stigende erstatningsudgifter inden for villa og indbo samt den lavere forsikringstekniske rente, der lå 25 mio. DKK lavere. Afløbet var som tidligere nævnt højere og påvirkede således resultatet mere positivt end samme periode i Combined ratio Combined ratio var 93,3 i forhold til 87,0 og var dermed på et niveau, der ikke anses for tilfredsstillende. Som nævnt ovenfor skyldes stigningen blandt andet flere erstatningsudgifter til villa og indbrud og styrkelse af hensættelserne.

10 Side 10 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Privat & Erhverv Norge Privat & Erhverv Norge består af forretningsområder, der sælger til og servicerer privatpersoner og erhvervsdrivende inden for blandt andet bil-, ejendoms-, ansvars-, rejse-, arbejdsskade- og sundhedsforsikringer i Norge. Forretningsområdet udgør cirka 24 % af koncernens samlede præmieindtægter. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne steg 3,4 % i lokal valuta, men på grund af stigning i NOK/DKK-kursen steg præmieindtægterne i DKK med 4,9 % til mio. DKK. Gennemsnitspræmien for bilforsikringer steg 4,9 %, og villaforsikringer steg 8,1 % i forhold til 4. kvartal Privat & Erhverv Norge øgede på linje med de andre store forsikringsselskaber på det norske marked præmierne for at forbedre lønsomheden i 2009, men det tager omkring to år, før det fuldt ud konstateres som optjent præmie. TrygVesta har gennemført præmiestigninger siden midten af 2007, men først i 2009 kunne effekten tydeligt ses i gennemsnitspræmierne. Når bruttopræmierne ikke vokser med helt samme takt som præmieforhøjelserne, hænger det sammen med, at kunder vælger ordninger, hvor der opnås samle- eller foreningsrabatter. Den samlede fastholdelsesprocent var 85,1 i 4. kvartal 2009 mod 86,9 i samme periode året før. Fastholdelsesprocenten faldt inden for Privat, men lå stabilt inden for Erhverv. Det nuværende niveau betyder, at kunden i gennemsnit er hos Privat & Erhverv Norge i cirka 7 år. Konkurrencesituationen i Norge inden for Privat og Erhverv var i 2009 kendetegnet af nye forsikringsselskabers ekspansion. På trods af denne udvikling og TrygVestas generelle præmieforhøjelser fastholdt TrygVesta en markedsandel på cirka 18 % i Norge. Skader Erstatningsudgifterne var uændrede i NOK. Erstatningsprocenten faldt fra 72,9 til 70,9. Udviklingen var påvirket af storskader på 35 mio. DKK, hvor der i samme periode året før ingen storskader var. Afløbsresultatet og udgifter til vejrrelaterede skader var begge på niveau med samme periode 2008.

11 Side 11 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 I 2009 steg skadefrekvensen på biler med cirka 4 procentpoint i forhold til 2008, og gennemsnitsskaden steg godt 3 procentpoint. Skadefrekvensen for villa steg 11 procentpoint, og gennemsnitsskaden for villa faldt cirka 2 procentpoint. Den højere skadefrekvens på villa skyldtes flere mindre brandskader, vandskader og rørskader samt flere indbrud. Omkostninger Omkostningerne udgjorde 263 mio. DKK i forhold til 255 mio. DKK i samme periode 2008, og omkostningsprocenten faldt fra 22,9 til 22,5. Lavere omkostninger til domicilombygningen i 2009 i forhold til 2008 var sammen med færre medarbejdere den væsentligste årsag til den forbedrede omkostningsprocent. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat udgjorde 67 mio. DKK i forhold til 54 mio. DKK på trods af, at den forsikringstekniske rente faldt 17 mio. DKK til 6 mio. DKK. Indtjeningen i vinterhalvåret (4. kvartal og 1. kvartal) er erfaringsmæssigt lavere end sommerhalvåret. Indtjeningsniveauet for 4. kvartal 2009 lå derfor isoleret set på et acceptabelt niveau, idet de gennemførte præmieforhøjelser og tilbageholdenhed med omkostningerne med tiden vil medføre, at den målsatte lønsomhed er opnåelig. Combined ratio Combined ratio var 94,9 i forhold til 97,2 i 4. kvartal I løbet af 2009 forbedrede Privat & Erhverv Norge combined ratio, hvilket indikerer, at lønsomheden som ventet gradvist vil bedre de kommende år.

12 Side 12 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Privat & Erhverv Sverige TrygVesta i Sverige sælger forsikringer til privatpersoner og virksomheder under brandene Moderna og Vesta Skadeförsäkring. Moderna har flere sub-brands, hvor de mest kendte er Atlantica og Bilsport & MC. Salget foregår gennem Nordeas filialer, egne sælgere, callcenter, internet, bil- og bådforhandlere. 4. kvt. 4. kvt. Mio. DKK Ændring Ændring Kurs SEK/DKK, periodens gennemsnit 74,55 71,88-2,67 80,73 78,02 70,02-8,00 Bruttopræmieindtægter ,7% ,1% Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 101,7 89,0 12,7 88,9 96,8 80,9 15,9 Nettogenforsikringsprocent -1,7 1,0-2,7 0,0 0,0 1,4-1,4 Skadeforløb 100,0 90,0 10,0 88,9 96,8 82,3 14,5 Bruttoomkostningsprocent 36,2 28,5 7,7 105,6 47,1 23,2 23,9 Combined ratio 136,2 118,5 17,7 194,5 143,9 105,5 38,4 Moderna Försäkringar indgik fra og med 2. kvartal Konsolideringen og integrationen af Moderna forløb som planlagt. De beregnede synergier inden for genforsikring, sammenlægning af investeringsportefølje og anvendelse af skattemæssige underskud bidrog positivt til hele koncernens resultatudvikling. I 2010 og fremover ventes Moderna at løfte koncernens indtjening med over 5 %. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne udgjorde 291 mio. DKK i 4. kvartal 2009, hvoraf Moderna bidrog med 199 mio. DKK. I forhold til 2. og 3. kvartal 2009 var præmieindtægten mindre, hvilket skyldes, at præmien fra fritidsbådforsikringer kun bogføres i perioden 1. april til 1. oktober, idet fritidsbådforsikringer kun dækker i sommerhalvåret. Den oprindelige del af TrygVesta i Sverige, Vesta Skadeförsäkring, voksede med 65 % i lokal valuta. Isoleret set voksede Moderna med 17 %. Den gode udvikling skyldes tilgang af nye kunder og præmieforhøjelser. I 2009 gennemførte Vesta Skadeförsäkring præmieforhøjelser på 10 til 20 %, som i løbet af de kommende år vil forbedrede lønsomheden i den del af den svenske forretning. Sammenlignet med 4. kvartal 2008 var SEK/DKK svækket med 3,6 %, hvilket påvirkede udviklingen i DKK. Skader Erstatningsudgifterne udgjorde 259 mio. DKK og var påvirket af konsolideringen af Moderna, der havde erstatningsudgifter på 140 mio. DKK. Erstatningsprocenten for Privat & Erhverv Sverige var dermed 89,0 i forhold til 101,7 i samme periode Omkostninger Som følge af købet af Moderna steg omkostningerne fra 21 mio. DKK til 83 mio. DKK, men grundet konsolideringen af Modernas præmieindtægter blev omkostningsprocenten reduceret fra 36,2 til 28,5.

13 Side 13 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Forsikringsteknisk resultat Privat & Erhverv Sveriges resultat for 4. kvartal 2009 blev -52 mio. DKK mod -18 mio. DKK, hvilket især skyldtes en styrkelse af hensættelserne på 36 mio. DKK var indeholdt i det forsikringstekniske resultat. Combined ratio Combined ratio udgjorde 118,5 i 4. kvartal 2009 og er med konsolideringen af Moderna forbedret markant i forhold til tidligere.

14 Side 14 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Privat & Erhverv Finland TrygVesta i Finland sælger forsikringer til privatpersoner og mindre virksomheder under brandene TrygVesta og Nordea Vahinkovakuutus. Salget foregår gennem Nordeas filialer, egne sælgere, callcentre, bilforhandlere og internettet. 4. kvt. 4. kvt. Mio. DKK Ændring Ændring Kurs EUR/DKK, periodens gennemsnit 745,32 744,32-1,00 745,11 745,63 744,68-0,95 Bruttopræmieindtægter ,4% ,3% Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 76,3 82,4-6,1 74,9 72,9 85,2-12,3 Nettogenforsikringsprocent 1,1 0,0 1,1 0,4 0,3 0,2 0,1 Skadeforløb 77,4 82,4-5,0 75,3 73,2 85,4-12,2 Bruttoomkostningsprocent 32,3 46,4-14,1 49,8 43,5 41,1 2,4 Combined ratio 109,7 128,8-19,1 125,1 116,7 126,5-9,8 Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne steg 34 % til 125 mio. DKK. I løbet af 2009 ændrede Privat & Erhverv Finland fokus fra vækst til lønsom vækst, hvilket betød øget fokus på kanaløkonomi, forretningsprocesser og intern effektivitet. Trods det ændrede fokus er salgsvæksten fortsat på et pænt niveau både drevet af salget gennem Nordeas filialer og gennem TrygVestas egne sælgere og callcentre. I 2009 forhøjede TrygVesta præmierne med cirka 10 %, hvilket fremadrettet vil have positiv indflydelse på vækst og lønsomhed. De største konkurrenter hævede ligeledes præmierne, så TrygVestas konkurrencekraft vurderes fortsat at være stærk. Skader Erstatningsudgifterne steg 32 mio. DKK til 103 mio. DKK, og erstatningsprocenten var 82,4 mod 76,3. Erstatningsudgifterne steg blandt andet på grund af øgede skadebehandlingsomkostninger. Omkostninger Omkostningerne steg fra 30 mio. DKK til 58 mio. DKK og var påvirket af nedskrivning af system til at erhvervsforsikringer, omkostninger i forbindelse med Det Levende Hus og højere koncernomkostninger. Omkostningsprocenten blev dermed 46,4 mod 32,3 i samme periode Forsikringsteknisk resultat Privat & Erhverv Finlands resultat blev -20 mio. DKK mod -5 mio. DKK. Salgsindsatsen har fortsat høj prioriteret. De understøttende interne processer og forretningsgange er i færd med at blive effektiviseret efter flere år med høj vækst i både antallet af kunder og dermed også næsten tilsvarende stigning i volumen inden for skadebehandling og generel service over for kunderne. Combined ratio Combined ratio var 128,8 mod 109,7 i samme periode Målet på mellemlang sigt er at bringe combined ratio til cirka 95, hvilket vil ske gennem fokus på lønsom vækst.

15 Side 15 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Industri Industri er et nordisk forretningsområde, som sælger forsikringer til industrikunder under brandene TrygVesta og Moderna. Industri sælger gennem eget salgskorps og gennem forsikringsmæglere. 4. kvt. 4. kvt. Mio. DKK Ændring Ændring Kurs NOK/DKK, periodens gennemsnit 86,76 88,04 1,28 92,81 91,74 84,59-7,15 Kurs SEK/DKK, periodens gennemsnit 74,55 71,88-2,67 80,73 78,02 70,02-8,00 Bruttopræmieindtægter ,9% ,6% Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 60,7 66,8-6,1 73,9 63,3 66,1-2,8 Nettogenforsikringsprocent 12,5 3,5 9,0 3,3 9,4 7,0 2,4 Skadeforløb 73,2 70,3 2,9 77,2 72,7 73,1-0,4 Bruttoomkostningsprocent 12,0 12,1-0,1 9,5 10,7 11,1-0,4 Combined ratio 85,2 82,4 2,8 86,7 83,4 84,2-0,8 Præmier Bruttopræmieindtægterne faldt 1,5 % i lokal valuta (-0,9 % i DKK) til mio. DKK. I den norske del af forretningen steg bruttopræmierne, mens de faldt i den danske del. Baggrunden herfor var en god kundetilgang i Norge, mens det danske marked var præget af faldende volumen inden for arbejdsskadeforsikring som følge af flere ledige og priskonkurrence på niveauer, hvor TrygVesta af lønsomhedsårsager ikke ønsker at deltage. Opstarten af Industri i Sverige påvirkede væksten positivt. I Norge gennemførte vi generelle præmieforhøjelser på 5-8 % i 4. kvartal med effekt fra 1. januar Skader Erstatningsudgifterne steg fra 848 mio. DKK til 925 mio. DKK. Udgifter til storskader faldt 16 mio. DKK til 93 mio. DKK. Afløbsresultatet steg 28 mio. DKK til 87 mio. DKK, og vejrrelaterede skader var næsten uændrede på 7 mio. DKK. Den underliggende erstatningsudvikling var således stort set uændret 70,3 %. Omkostninger Omkostningerne var uændret 167 mio. DKK, og omkostningsprocenten omtrent uændret på 12,1. Der var færre udgifter til salg og markedsføring i Danmark, idet TrygVesta som tidligere nævnt afholder sig fra at tegne forsikring, der højst sandsynlig vil være ulønsomt, mens udgifterne til ekspansion i Sverige øges i takt med, at denne del af forretningen udbygges. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat blev således 248 mio. DKK i forhold til 237 mio. DKK. Udviklingen skyldes de ovenfornævnte forhold, samt at den forsikringstekniske rente faldt fra 30 mio. DKK til 4 mio. DKK. Omkostninger til genforsikring faldt fra 175 mio. DKK til 49 mio. DKK grundet flere storskader tidligere på året. Combined ratio på 82,4 anses for meget tilfredsstillende og lavt i internationale sammenhænge.

16 Side 16 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Investeringsvirksomhed 4. kvt. 4. kvt. Investeringsaktiver Mio. DKK Ændring Ændring Obligationer mv Aktier * Ejendomme ** I alt Kursreguleringer, ændret diskonteringssats Andre finansielle indtægter og udgifter *** Investeringsafkast i alt Overført til forsikringsteknisk rente Investeringsafkast *) I aktiebeholdningen er fratrukket 125 mio. DKK solgt på futureskontrakter **) I afkastet af ejendomme indgår et beregnet afkast af domicilejendomme (excl. omkostninger ved ''Det levende hus''), som modposteres ''under Andre finansielle indtægter og udgifter'', således at det viste afkast i alt svarer til investeringsafkastet iflg. resultatopgørelsen, hvor der ikke beregnes afkast af domicilejendomme. ***) Posten omfatter rente af driftslikvider, bankgæld og genforsikringsdepoter, valutakursregulering af forsikringsmæssige poster, omkostninger ved investeringsvirksomhed samt modregning af afkast af domicilejendomme. TrygVestas investeringsportefølje på 39,7 mia. DKK gav i 4. kvartal 2009 et bruttoafkast (før ændringer foranlediget af diskontering og andre finansielle poster) på 501 mio. DKK, hvilket svarer til et afkast på 1,3 % på gennemsnitlig investeret kapital i perioden. Nettoinvesteringsresultatet på 210 mio. DKK i forhold til -157 mio. DKK blev positivt påvirket af kursstigninger på aktier i 4. kvartal 2009, hvor der i 4. kvartal 2008 var kurstab på 229 mio. DKK. Obligationsporteføljen på 34,2 mia. DKK gav et afkast på 326 mio. DKK, hvilket svarede til en forrentning på 0,9 %. TrygVesta matcher renterisiko på aktiver og passiver (obligationsporteføljen og erstatningshensættelserne), hvilket tilstræber at neutralisere eksponeringen over for renteudsving. Obligationsbeholdningens andel af den samlede investeringsportefølje var 86,2 % ved udgangen af 4. kvartal 2009 mod 86,1 % året før. Obligationsinvesteringerne, der har en gennemsnitlig løbetid på cirka 2 år, er placeret med 24 % i europæiske statsobligationer, 11 % i statsgaranterede danske bankindskud, 49 % i danske realkreditobligationer og nordiske covered bonds, 10 % som bankindskud i øvrige nordiske banker og 6 % i andet, herunder virksomhedsobligationer. 79 % af obligationsporteføljen er placeret i papirer med AAA-rating, 14 % i AA-ratede papirer og 5 % i A- ratede papirer. Norske pengemarkedspapirer uden rating, men med god kreditkvalitet, udgjorde 3 %. Aktieporteføljen på 1,6 mia. DKK i slutningen af 4. kvartal 2009 gav i perioden et resultat på 92 mio. DKK mod et tab på 229 mio. DKK. Aktiebeholdningen udgjorde i slutningen af 4. kvartal ,0 % af investeringsporteføljen. Aktiesammensætningen var 25 % nordiske aktier, 10 % UK-aktier, 24 % aktier fra det øvrige Europa, 25 % amerikanske og 16 % asiatiske aktier.

17 Side 17 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Ejendomme gav et afkast på 83 mio. DKK mod 127 mio. DKK. Afkastet beregnes på baggrund af ejendommenes løbende nettolejeindtægter. For domicilejendommene beregnes et afkast baseret på markedslejer for tilsvarende bygninger, der dog fratrækkes igen i posten andre finansielle indtægter og udgifter. Ejendomsporteføljen udgjorde ved udgangen af ,8 % af investeringsporteføljen. Opdeling af investeringsaktiverne TrygVesta vil fra 1. januar 2010 opdele investeringsaktiverne i to dele. Den ene del, der betegnes matchporteføljen, skal udelukkende fungere som afdækning af forsikringshensættelserne (både erstatnings- og præmiehensættelserne). TrygVesta diskonterer forsikringshensættelserne og med opdeling af investeringsaktiverne vil en stringent håndtering af matchning skabe mindst mulig volatilitet mellem rentepåvirkningen på de diskonterede hensættelser og de rentebærende fordringer, der anvendes til matchning. Den anden del, som repræsenterer egenkapitalen, betegnes investeringsporteføljen, skal med given risikoprofil optimere afkast og typisk investere i blandt andet aktier, ejendomme og rentebærende aktiver. Det er TrygVestas strategi at varetage en forsigtig investeringsstrategi i likvide værdipapirer, hvorfor den kommende ændring ikke er udtryk for en ændret risikoprofil, men opdelingen giver bedre gennemsigtighed i denne del af TrygVesta.

18 Side 18 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Kapitalforhold En forenklet kapitalmodel opdateret med regnskabstallene fra 4. kvartal 2009 kan ses på trygvesta.com under Investor/nøgletal. Mio. DKK Egenkapital primo periode Gennemført aktietilbagekøb i perioden Udbetalt kontantudbytte i perioden Egenkapital ultimo periode TrygVestas egenkapital var 9,7 mia. DKK ved udgangen af Inklusive hybridkapital på 1,6 mia. DKK udgjorde den samlede kapital 11,3 mia. DKK i slutningen af Aktiekapitalen bestod oprindeligt af 68 mio. aktier á 25 DKK eller 1,7 mia. DKK. På TrygVestas generalforsamling den 22. april 2009 blev det besluttet at annullere de tilbagekøbte aktier og nedsætte selskabets aktiekapital. Dette blev gennemført i 3. kvartal 2009, hvorefter antallet af aktier udgjorde stk. og selskabets aktiekapital nominelt DKK. Fratrukket egne aktier udgjorde antallet af aktier stk. ved udgangen af I forhold til Standard & Poor s kapitalmodel var TrygVestas tilgængelige kapital mio. DKK. Den tilgængelige kapital skal ses i forhold til et kapitalkrav på mio. DKK. Kapitalkravet er fastsat ud fra Standard & Poor s kapitalmodel, hvortil TrygVesta tillægger et yderligere kapitalkrav på 5 %, så koncernen har en større sikkerhed for til enhver tid at leve op til selskabets A- rating. Bufferen var på 28 % ved udgangen af 2009.

19 Side 19 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Forventninger til 2010 (identisk med årsrapporten 2009) Renteniveau (%) 3,6 Præmievækst* (%) 4,7 3-4 Forsikringsteknisk resultat ** (mia. DKK) 1,2-1,6 Investeringsresultat (mio. DKK) Resultat før skat (mia. DKK) 1,4-1,8 Skatteprocent cirka 26 Combined ratio før afløb ** 96, * I lokal valuta og 2009 uden Moderna Försäkringar. ** Afløb 2010 antages at være nul. Afløbsresultat netto var i 2007, 2008 og 2009 henholdsvis 743 mio. DKK, 793 mio. DKK og 713 mio. DKK, svarende til henholdsvis 4,5 %, 4,6 % og 3,9 % på combined ratio Trods en lav rente og stimuleringspakker fra flere regeringer hersker der fortsat usikkerhed om hastigheden og holdbarheden i et økonomisk opsving på grund af fortsat høje gældsniveauer og behov for gældsreduktion, hvilket de kommende år ventes at påvirke privat og offentligt forbrug negativt. Som led i TrygVestas transparante informationsplatform ønsker vi at give omverdenen realistiske forventninger til og forudsætninger for den fremtidige udvikling. Forventningerne til indtjeningen i 2010 er dog behæftet med usikkerhed grundet hastigt stigende erstatningsudgifter konstateret i 2009 inden for indbo-, villa- og ejerskifteforsikringer samt usikkerhed omkring effekt af ændringer i renteniveauet. TrygVestas forsikringstekniske resultat og investeringsresultat påvirkes i væsentlig grad af renteændringer. Dette skyldes dels, at investeringsafkastet påvirkes af renteniveauet, og dels det løbende renteafkast fra forsikringer. Derimod vil balanceeffekten være neutral som følge af matchningen af forsikringshensættelserne og investeringsporteføljen. Det lavere renteniveau reducerede resultatet før skat med 342 mio. DKK i 2009 i forhold til foregående år. Se kapitlet Risikostyring i årsrapporten 2009 for en følsomhedsanalyse. Valutakursudsvingene i NOK og SEK i forhold til DKK har indflydelse på resultatet, når det rapporteres i DKK. TrygVesta inkluderer ikke forventede valutakursudviklinger i forventninger til fremtiden og angiver derfor vækstrater i lokal valuta. Henholdsvis 38 % og 6 % af TrygVestas præmieindtægter kommer fra Norge og Sverige.

20 Side 20 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Fremadrettet rapportering TrygVesta ændrede pr. 1. januar 2009 organisationen til en nordisk procesorienteret organisation, som i 2010 vil medføre ændringer i rapporteringen. Rapporteringsændringen vil indebære en tværnordisk rapportering på Privat, Erhverv og Industri. De geografiske rapporteringer fordelt på Danmark, Norge, Sverige og Finland fortsætter som hidtil. Præmievækst på 3-4 % i 2010 Præmieindtægterne forventes at stige 3-4 % i lokal valuta under forudsætning af gradvis bedring af økonomien, og at konkurrenceforholdene ikke ændrer sig markant fra niveauet ved udgangen af Præmievæksten forventes opnået ved fortsat høj organisk vækst i Sverige og Finland samt realisering af allerede annoncerede præmieforhøjelser i alle fire lande. Den samlede effekt af præmieforhøjelser og indeks er cirka 0,9 mia. DKK i Størsteparten af TrygVestas forsikringer er til privatpersoner. Den økonomiske lavkonjunktur har ikke påvirket væksten inden for dette kundesegment. Den stigende ledighed og antallet af virksomhedskonkurser i 2009 påvirkede dog volumen negativt inden for erhvervsforsikringer, hvor vi oplevede et fald inden for områderne arbejdsskade, varevogne, erhvervsansvar og ejendomsforsikring. Forudsat at 2010 viser en gradvis bedring af økonomien, bør volumenudviklingen i de mest økonomisk følsomme områder blive stabiliseret. Væksten inden for Industri var bedre end ventet i 2009 dog med en aftagende tendens hen over året og tegn på en faldende vækst i Konkurrencen fra ikke-nordiske forsikringsselskaber via mæglere på det nordiske marked henvender sig hovedsagelig til de allerstørste virksomheder og påvirker derfor kun den del af markedet. Combined ratio i intervallet før afløb Combined ratio var i 2009 generelt påvirket af renteniveauet og stigende erstatningsudgifter. I 2010 ventes combined ratio før afløb i intervallet sammenlignet med 96,2 for 2009 før afløb. Der er således overvejende sandsynlighed for en forbedring af combined ratio, hvilket hovedsagelig skyldes en stigning i optjent bruttopræmie fra præmieforhøjelserne samt indeks. Erstatningsudviklingen i 2. halvår 2009 øgede usikkerheden til erstatningsniveauet specielt i relation til stigende erstatninger til danske indbo-, villa- og ejerskifteforsikringer. Dette afspejles i forventningen til combined ratio-intervallet. Renten, der er anvendt ved beregningen af combined ratio, er 3,6 % og forudsættes uændret i Såfremt renten stiger med 1 procentpoint til 4,6 %, vil combined ratio blive forbedret med cirka 1,2 procentpoint. Såfremt renten falder yderligere, vil dette have forholdsmæssig samme effekt. Afløb påvirkede fra 2006 til 2009 combined ratio positivt med 3,5-4,6 %. I 2009 var combined ratio således 92,3 efter afløb og 96,2 før afløb.

21 Side 21 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Øget effektivisering og flere investeringer fremover I 2010 vil den positive måde at arbejde med omkostninger på fortsætte. Gennem løbende effektivisering og rationalisering ventes omtrent uændret omkostningsniveau i Danmark og Norge. Denne gode omkostningsadfærd vil skabe plads til investering i ekspansion og vækst. I 2010 kommer der øgede omkostninger i forbindelse med en flerårig forbedring af forretningsprocesser og understøttende it-systemer samt øgede omkostninger i forbindelse med forberedelse og implementering af Solvency II-reglerne. Endvidere forventes engangsomkostninger til branding og markedsføring at stige med mio. DKK i forbindelse med markedsføring af koncernen som nordisk tryghedsleverandør med en fælles brandplatform. Samlet set forventes omkostningsprocenten inklusive investeringer i 2010 at ligge 0,5 procentpoint højere end de 16,9 i Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat forventes at udgøre 1,2-1,6 mia. DKK i 2010 før afløb i forhold til mio. DKK i Forventningen til det forsikringstekniske resultat i 2010 er præget af usikkerhed om skadeinflation inden for indbo-, villa- og ejerskifteforsikringer. Vi henviser til de samme forudsætninger, som er angivet under combined ratio ovenfor og til kapitlet Risikostyring i årsrapporten 2009 for en følsomhedsanalyse Forudsætninger om forsikringsvirksomhed Forudsætninger for forventning til resultatet i 2010 omfatter bruttopræmier, bruttoerstatninger, bruttoomkostninger, resultat af afgiven forretning og forsikringsteknisk rente. Den forventede bruttopræmieindtægt er fastlagt med udgangspunkt i koncernens portefølje ved udgangen af Hertil kommer forudsætninger om salg og afgang af forsikringer og prisjusteringer af nuværende forsikringer. Forudsætningerne for salg og afgang af forsikringer baseres på historik, planlagte initiativer og markedssituationen. Forudsætninger om prisjusteringer baseres primært på aftaler om reguleringer, som gælder den enkelte forsikringspolice. Forventningerne er i lokal valuta. TrygVesta fastlægger generelt erstatninger ud fra forudsætningerne om de forskellige produkter i de enkelte forretningsområder. Ved fastlæggelse af erstatningsprocenterne inddrages historiske erfaringer i form af gennemsnitlige erstatningsprocenter inden for de seneste fem år, hvor de seneste års udvikling generelt vægter tungest. De væsentligste områder, som kan påvirke det samlede resultat, er udviklingen i prissætningen af forsikringspræmier, skadefrekvenser og den anvendte diskonteringsrente. Forudsætninger for storme og storskader fastlægges med udgangspunkt i historiske erfaringer på ikke under ti år, hvor de seneste år vægter tungest. Herudover indarbejdes effekten af lønsomhedstiltag og eventuelle effekter af lovgivningsmæssige forhold i det forventede erstatningsniveau.

22 Side 22 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 I forventningerne for 2010 forudsættes vejrrelaterede erstatninger for mio. DKK og storskadeerstatninger for brutto mio. DKK. I forventningerne for 2010 forudsættes, at de afsatte erstatningsreserver ikke vil give afløbstab eller gevinster. Forventningerne til bruttoomkostningerne baseres på det forventede antal af medarbejdere i 2010 og de dertilhørende omkostninger. I det forventede antal medarbejdere indgår effekten af iværksatte effektiviseringstiltag og intern rotation af ledige stillinger. Hertil kommer øvrige omkostninger såsom it-, drifts- og domicilomkostninger, som gennemgående er fastlagt med baggrund i kendte aftaler og udviklingsplaner. Resultatet af afgiven forretning baseres på indgåede aftaler med reassuranceselskaber for dækning af skadebegivenheder og hændelser som for eksempel vejrrelaterede skader og storskader. Med udgangspunkt i disse aftaler og historiske data beregnes det forventede resultat af afgiven forretning. Det hårde vintervejr i Norden i 2010 har betydet øgede skadesudgifter, men forventes ikke at påvirke forventningerne til året. Investeringsvirksomhed TrygVesta påbegyndte i begyndelsen af 2010 en opdeling af koncernens investeringsportefølje i to. Den ene del kaldes match-porteføljen og er på cirka 27 mia. DKK. Match-porteføljen består af obligationer, rentederivater og pengemarkedsplaceringer, der samlet set skal matche forsikringshensættelserne. Den gennemsnitlige varighed for forsikringshensættelserne inklusive præmiehensættelserne er 2,4 år. Den anden del kaldes investeringsporteføljen og er på 12,5 mia. DKK. Investeringsporteføljen anvendes til investering af selskabets kapital. Investeringsporteføljen har aktier for 1,7 mia. DKK, ejendomme for 3,9 mia. DKK og obligationer for 6,9 mia. DKK. Investeringsresultatet for 2010 baseres på følgende forudsætninger for investeringsporteføljen; et aktieafkast på 7 % inklusive udbytte, et obligationsafkast på 2,1 % baseret på renteniveauerne i starten af 2010, og endelig forventes ejendomme eksklusive eventuelle værdireguleringer at give et afkast på 6,0 %. Investeringsresultatet efter overførsel af forsikringsteknisk rente for 2010 forventes at blive mio. DKK i forhold til 1,1 mia. DKK i Forudsætningerne for investeringsafkastet er behæftet med stor usikkerhed. Se kapitlet Risikostyring i årsrapporten 2009 for en følsomhedsanalyse Valutarisiko 2008 og 2009 var præget af volatile valutakurser, hvilket havde en væsentlig virkning på resultatet af forsikringsdriften. TrygVesta er i forsikringsdriften direkte eksponeret i forhold til udsving i NOK, SEK og EUR. Med forventningen om positive resultatbidrag fra den norske og svenske del af forretningen vil et fald i NOK og

23 Side 23 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 SEK have en negativ virkning på det samlede resultat for koncernen, hvor rapporteringsvalutaen er DKK. Valutarisikoen på den del af egenkapitalen, der er bundet i NOK og SEK, er afdækket. Forudsætninger om skat Den effektive skatteprocent er påvirket af, at selskabsskatten er 25 % i Danmark og 28 % i Norge. TrygVesta forventer i 2010 en effektiv skatteprocent på 26, der dog afhænger af størrelsen af skattefrie eller ikkefradragsberettigede aktiegevinster eller -tab fra den norske del af aktieporteføljen. Baseret på ovenstående forventninger og forudsætninger for 2010 forventes en egenkapitalforrentning på % efter skat. Finansiel kalender april 2010 Generalforsamling april 2010 TrygVesta-aktien eksklusive udbytte 21. april 2010 Udbetaling af udbytte 21. maj 2010 Delårsrapport for 1. kvartal august 2010 Halvårsrapport november 2010 Delårsrapport for kvartal 2010

24 Side 24 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Forbehold Visse udsagn i denne rapport er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser og oplysninger, som i øjeblikket er til rådighed. Udsagn vedrørende TrygVestas fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi, planer og fremtidige mål er med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger generelt kendetegnet ved ord som har som målsætning, mener, forventer, har til hensigt, agter, planlægger, søger, vil, kan, forudser, kan, fortsætter eller lignende udtryk. En række forskellige faktorer kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de fremadrettede udsagn i rapporten, herunder, men ikke begrænset til, de økonomiske konjunkturer, ændrede konkurrenceforhold, udviklingen på de finansielle markeder, ekstraordinære begivenheder som for eksempel naturkatastrofer eller terrorangreb, ændringer i lovgivningen eller retspraksis samt genforsikring. TrygVesta opfordrer alle til at læse kapitlet Risikostyring i årsrapporten eller på trygvesta.com for en gennemgang af nogle af de faktorer, som vil kunne påvirke koncernens fremtidige resultater eller forsikringsbranchen. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende antagelse viser sig at være forkert, kan TrygVestas faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet i rapporten. TrygVesta er ikke forpligtet til at opdatere nogen af de fremadrettede udsagn eller til at tilpasse sådanne udsagn til faktiske resultater, med mindre dette følger af lovgivningens krav herom.

25 Side 25 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Ledelsens påtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 4. kvartal Rapporten, der ikke er revideret eller gennemgået af selskabets revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, lov om finansiel virksomhed og de krav, som OMX Den Nordiske Børs København stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at rapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for året. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsens beretning indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Ballerup, den 25. februar Direktion: Christine Bosse Morten Hübbe Peter Falkenham Koncernchef Koncernfinansdirektør Koncerndirektør Bestyrelse: Mikael Olufsen Bodil Nyboe Andersen Jørn Wendel Andersen Formand Næstformand Paul Bergqvist Christian Brinch Niels Bjørn Christiansen Peter Mollerup John R. Frederiksen Rune Torgeir Joensen Birthe Petersen Per Skov Berit Torm

26 Side 26 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Resultatopgørelse

27 Side 27 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Balance

28 Side 28 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

29 Side 29 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Egenkapital

30 Side 30 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Pengestrømsopgørelse

31 Side 31 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Noter

32 Side 32 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

33 Side 33 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

34 Side 34 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Geografiske segmenter

35 Side 35 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Kvartalsoversigt 4. kvartal kvartal 2009

36 Side 36 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Yderligere information Finanskalender 2010 Delårsrapport for 4. kvartal og årsrapport februar 2010 Ordinær generalforsamling Delårsrapport for 1. kvartal Halvårsrapport Delårsrapport for kvartal 15. april maj august november 2010 Kontaktinformation Ole Søeberg Investor Relations-direktør Lars Møller Investor Relations Manager Troels Rasmussen Kommunikationsdirektør Besøg også trygvesta.com.

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt.

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009 Side 2 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Meddelelse nr. 43/2008 11. november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med 1.-3.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO 1 OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO Fakta om TrygVesta 2 Ejerstruktur Danske Institutionelle 20% Udenlandske institutionelle 6% M indre aktionærer 14 % Antal udestående aktier

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 1 3. april 2008 Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 Dagsorden 2 3. april 2008 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 12/2008 5. maj 2008 Side 1 af 33 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Hovedpunkter (sammenlignet med 1. kvartal 2007) 4,9 % bruttopræmievækst (5,9 % i DKK) i 1. kvartal 2008. Stigningen fra

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Yderligere information 40

Yderligere information 40 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte Christian Baltzer, koncernfinansdirektør Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens regnskabspåtegning 46 Revisionspåtegning 47 Regnskab for TrygVesta

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Meddelelse nr. 03/2008 Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Industri og nye markeder løfter gruppens samlede præmievækst for kvartalet til 5,1 % i lokal valuta Forsikringsteknisk resultat på 721 mio. DKK

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 5 l HØJDEPUNKTER > Ekstra udgifter til vinterrelaterede skader forventes at udgøre 700 mio. DKK i 1. kvartal 2010

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

InvestorDagen, Odense 29. november 2016

InvestorDagen, Odense 29. november 2016 InvestorDagen, Odense 9. november 16 Lars Bonde, COO Følg os på Twitter: @TrygIR Kort om Tryg (I) Tryg går tilbage til det 18. århundrede Stærkt brand specielt i Danmark Skadeforsikringsselskab i Danmark,

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Webc ast og telekonference

Indholdsfortegnelse. Webc ast og telekonference Delårsrapport 1. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse Højdepunkter 3 Hovedtal 4 Koncernens samlede resultat 5 Privat Norden 8 Erhverv Norden 10 Industri Norden 12 Investeringsvirksomhed 14 Kapitalforhold 16

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og

Læs mere

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011 Velkommen til Trygs generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 18 77 30 15 16 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22 Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Side Introduktion til TrygVesta 2 Koncerndiagram 4 Koncernoverblik 5 Forord af Mikael Olufsen og Stine Bosse 6 Hoved- og nøgletal for TrygVesta 8

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2014

2. kvartals- og halvårsrapport 2014 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2011

2. kvartals- og halvårsrapport 2011 2. kvartals- og halvårsrapport 2011 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2011 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Hoved- og nøgletal 2 Trygs resultat 3 Begivenheder efter 30. juni 2011 5 Privat Norden

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere