Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entreprenørskab fra ABC til ph.d."

Transkript

1 Introduktion til Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem

2 2 Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise arbejder for at sikre at flere elever på alle uddannelsesniveauer introduceres for og deltager i entreprenørskabsundervisning, herunder at entreprenørskab bliver en integreret del af vores uddannelsessystem. Fondens grundsten er at entreprenørskab kan læres. Aktiviteterne og måderne det gøres på er mange, og der udvikles stadig nye. Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise dækker alle uddannelsesniveauer, og sikrer dermed progressionen i entreprenørskabsundervisning - fra grundskolen til de videregående uddannelser, dvs. over en million studerende og deres lærere. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Ejlskovsgade 3D, 5000 Odense C, Danmark

3 Forord 3 Forord Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise (FFE-YE) er den samlende aktør i en sammenhængende national indsats for uddannelse i entreprenørskab i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. Vores mål er at sikre, at flere elever og studerende på alle uddannelsesniveauer og alle studieretninger får entreprenørskabsundervisning, og dermed opnår kompetencer til at handle og skabe til gavn for sig selv og andre. I denne samlede kortlægning af udbredelsen af entreprenørskabsundervisning i uddannelserne i skoleåret ser vi også på udviklingen inden for området, idet vi i videst muligt omfang trækker på tidligere opgørelser. Kortlægningen tilstræber at vise i tal, hvor udbredt entreprenørskabsundervisning er på uddannelserne fra grundskole til universitet, samt hvor mange elever og studerende, der deltager i denne undervisning. Den første kortlægning blev lanceret i efteråret 2010 og har givet god basis for det videre arbejde. Udvikling af nye kurser, fag, materialer og andre initiativer kræver tid. Men som I vil se, kan vi allerede i dette års kortlægning se resultaterne af alle de gode aktiviteter, vi ved, der er sat i gang, materialisere sig i form af flere elever og studerende, der får undervisning i entreprenørskab. Christian Vintergaard Adm. direktør // Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Rapporten kan downloades fra se under Videncenter og udkommer også i en trykt udgave, som kan bestilles via hjemmesiden.

4 4 Indledning Entreprenørskab i undervisningen Entreprenørskabsundervisning defineres i denne sammenhæng ud fra en bred forståelse af entreprenørskab: Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode idéer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Entreprenørskabsundervisning er praksisorienteret undervisning, der inddrager omverdenen, understøtter kreativitet samt tilskynder til foretagsomhed og handling. Det er eleven/den studerende, der er aktiv i læringsprocessen, som foregår i samspil med andre, og underviseren fungerer som rådgiver og rollemodel. Uddannelse i entreprenørskab handler i bred forstand om, at elever og studerende får kendskab til og viden om entreprenørskab og entreprenøriel tankegang samt udvikler deres evner til at handle entreprenørielt. Entreprenørskab forbindes oftest med det at starte egen virksomhed, som er den klassiske forståelse af begrebet. Megen undervisning i entreprenørskab beskæftiger sig da også med at stimulere til opstart af en ny virksomhed eller at udnytte mulighederne til at skabe nye forretningsområder i eksisterende virksomheder, også kaldet intraprenørskab. I de senere år er der nu kommet øget fokus på at begrebet også dækker andre former for iværksættelse; eksempelvis er mange nu optaget af, at entreprenørskab kan være at gribe og handle på muligheder, der skaber social eller kulturel værdi; det kan fx være projekter, der medvirker til at løse miljømæssige problemer eller sikrer social inklusion. Ud over det forretningsmæssige i at starte egen virksomhed, tales der i den engelsksprogede litteratur om et bredere begreb som enterprising behaviour (entreprenøriel adfærd), det vi på dansk kan oversætte og forstå som foretagsomhed, initiativrighed og handlekraft. Man kan også sige at handling, at sætte i værk, er et væsentligt kendetegn for entreprenøren. Kreativitet, innovation og iværksætteri er nøglebegreber i forståelsen af entreprenørskab. Kreativitet kan siges at være evnen til at tænke nyt, få nye idéer. Innovation anses for at være en social proces, hvor muligheder spottes og kreativiteten bruges til at skabe nyt, som er værdifuldt for dig selv og andre. Iværksætteri forstås som evnen til at sætte noget i gang, uden at det nødvendigvis indebærer, at der skabes noget nyt. Entreprenørskab er, når der bliver handlet på mulighederne i de gode idéer og innovationen, og disse bliver omsat til værdi for andre. Initiativrige personer skal opdage eller skabe muligheder for at skabe værdifuldt nyt, omsætte disse til idéer og handle på dem. Entreprenørskab er altså selve handlingen og bestræbelsen på at omsætte muligheder til værdi; at forsøget ikke lykkes, gør ikke handlingen mindre entreprenøriel. Ligesom det at anerkende, opdage, skabe og udnytte muligheder er centralt for den entreprenørielle proces, anses det at kunne håndtere usikkerhed og risiko (dealing with uncertainty) også for at være tæt knyttet til entreprenørskab og et af entreprenørens eller iværksætterens særlige kendetegn.

5 Indledning 5 Entreprenørskab og intraprenørskab er ikke begrænset til kun at finde sted i det private erhvervsliv. Entreprenørskab kan optræde i alle dele af samfundslivet, i det offentlige såvel som i det private og som nævnt være motiveret i såvel økonomiske målsætninger som ønsket om at skabe social eller kulturel værdi. Entreprenørskabsundervisning rummer flere aspekter dels den faglige side, altså indholdet, dels de pædagogiske og didaktiske metoder, der undervises efter. Populært tales der også om undervisning om og undervisning i entreprenørskab. Undervisning om entreprenørskab kan sammenlignes med mere traditionel lærebogsundervisning, hvor det handler om at tilegne sig viden om området. Undervisning i entreprenørskab er praksisorienteret, og der benyttes en pædagogik og didaktiske metoder, hvor elever og studerende handler, mærker og gør samtidig med og på baggrund af tilegnet viden og erfaringer. Som blade på en blomst illustrerer nedenstående de vigtigste elementer i og forhold ved entreprenørskabsundervisning. Kultur og ledelse En entreprenørskabs-kultur fremelskes ved ledelsens fokus på området og skabelsen af rammer og incitamenter for at både undervisere og lærende involverer sig. Omverdenen Undervisningen forholder sig ikke kun til omverdenen på afstand, den bevæger sig ud i virkeligheden eller trækker omverdenen ind i skolen. De lærendes kompetencer bringes i spil i relation til reelle forhold. Elever og studerende Den lærende er aktiv og involveret i undervisningen. Kernebegreber er samarbejde, initiativ, kreativitet, handling. Undervisningens status På de enkelte niveauer i uddannelserne kan entreprenørskab være indlejret i fag eller optræde som selvstændigt fag eller kursus. Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode idéer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Underviser Underviseren formidler, guider, rådgiver samt motiverer, og er den kompetente anden som den lærende i lærings-processen spejler sig i. Underviseren er bevidst om sit eget værdigrundlag og påvirkning af den lærende. Rammer Tidsmæssige og fysiske rammer skal understøtte og muliggøre, at elever og studerende er aktive og samarbejdende, at kreativitet kan udfoldes og at omverdenen kan inddrages. Metode Metoderne understøtter et læringssyn, der bygger på at elever og studerende lærer med både hjerne og krop. Metoderne skal anspore til engagement og handling, analyse og reflektion. Indhold Entreprenørskab kan i sig selv være det faglige indhold dvs. undervisning om entreprenørskab eller betragtes som en metode, undervisning i entreprenørskab, hvor det indgår i andre fag.

6 6 Indledning Igennem uddannelsessystemet fra 0. klasse til ph.d.-niveau vil der ud over den gradvise opbygning af ny viden i forhold til den lærendes udviklingstrin også være en stigende fokus på entreprenørskabsfagligheden. Man skal således forestille sig, at entreprenørskabsfagligheden får et højere fagligt niveau op gennem uddannelsesniveauerne. Hvor der i grundskolen overvejende vil være fokus på entreprenørielle elementer som kreativitet og tilskyndelse til foretagsomhed, det man kunne kalde entreprenørskab som metode, vil der på ungdomsuddannelserne typisk være fokus også på elementer som forretningsforståelse og mere konkretisering i form af fx reelle innovationsprojekter eller forretningsplaner. På de højere niveauer lægges der således vægt også på entreprenørskab i den klassiske forstand, hvor det handler om viden om, hvordan man starter en virksomhed. På det videregående uddannelsesniveau kan kernefagligheden foldes ud i specifikke kurser og fag, hvor den studerende indføres i de bagvedliggende tanker og teorier om innovation, designprocesser, vækst og forretningsudvikling. På alle niveauer vil pædagogik og didaktik indebære en høj grad af inddragelse af eleven/den studerende. Den drivkraft og motivation, der er nødvendig for læringsprocessen, får elever og studerende bl.a., når de meget konkret oplever hvad, deres skolelærdom kan bruges til; når de bliver stillet rigtige opgaver af andre end underviseren i virkeligheden uden for skolen. Entreprenørskabsundervisning er praksisorienteret undervisning, der inddrager omverdenen, understøtter kreativitet samt tilskynder til foretagsomhed og handling. Det er eleven/den studerende, der er aktiv i læringsprocessen, som foregår i samspil med andre, og underviseren fungerer som rådgiver og rollemodel.

7 Grundskolen 7 Grundskolen Grundskolen omfatter forskellige skoletyper: folkeskolen, frie grundskoler (friskoler og private grundskoler) samt efterskoler. I efteråret 2010 gik i alt elever i de danske grundskoler, og der var i alt ansat lærere. I Folkeskoleloven åbnes op for, at lærerne anvender undervisningsmetoder, der styrker elevernes evne til innovativ brug af fagligheden, samt at eleverne udvikles til selvstændighed og tro på egne evner; kompetencer, der styrkes gennem undervisning i entreprenørskab. Identificering af entreprenørskab i grundskolen vanskeliggøres af, at det ikke eksisterer som selvstændigt fag men må integreres i de almene fag. Herudover handler entreprenørskab på dette niveau også i høj grad om særlige pædagogiske og didaktiske tilgange, som den enkelte lærer kan benytte sig af. FFE-YE har derfor udviklet et særligt koncept til kortlægning af entreprenørskabsundervisning i grundskolen, som bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt lærerne. Indsamlingen af oplysninger til udbredelsen af entreprenørskabsundervisning i grundskolen er således foregået på flere måder: Ved en spørgeskemaundersøgelse blandt lærere, indhentning af information fra skoler, kommuner og cfu-konsulenter samt brug af data fra FFE-YEs egne opgørelser. 1. Kilde Databanken, Elevtal grundskole (EGS) 2. Kilde: Institutionsregister: Tal for Kilde: Databanken, Hold og personale i grundskolen (HGS)

8 8 Grundskolen Et nyudviklet koncept for en kortlægning blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets lærere. Vi modtog besvarelser fra lærere på 183 skoler ud af alle skoler; dvs. ca. 8 pct. af landets skoler medvirker i denne undersøgelse. Analysen baseret på lærernes besvarelser viser, at 188 af de i alt 424 lærere (44 pct.), der gennemførte spørgeskemaundersøgelsen, underviser i entreprenørskab i en eller anden form - vi kalder det Entreprenørskab som metode. 11 pct. underviser i den klassiske form af entreprenørskab, som indebærer undervisning i økonomi og marked. Andre 4 pct. har ikke fokus på økonomisk forståelse, men dog på værdiskabelse. I undersøgelsen er der spurgt ind til forskellige temaer: Entreprenørskab, Økonomisk forståelse, Fagfaglighed, Inddragelse af lokalmiljø, Elevinvolvering, Tværfaglighed og Globalt perspektiv. Herudover stilles der spørgsmål til, hvilken fase læreren fokuserer på: Kreativitet, Innovation, Iværksættelse. Analysen viser, at der i entreprenørskabsundervisningen generelt arbejdes en del med kreativitet, og i tilsvarende grad med innovation, altså processen fra idé til udviklet produkt. Det generelle billede er, at der ikke inden for noget tema er fokus på iværksættelse af projektet i væsentlig grad. Undervisning i Klassisk entreprenørskab, som indebærer, at eleverne bliver undervist i at skabe en virksomhed eller et projekt samt får økonomisk forståelse, forekommer især i de ældste klasser, klasse, mens undervisning i Entreprenørskab som metode forekommer næsten lige så ofte på mellemtrinnet. Generelt tyder det altså på, at jo snævrere definitionen af entreprenørskabsundervisningen er, jo højere klassetrin undervises der på. Den samlede kortlægning viser, at i skoleåret blev mindst elever undervist i entreprenørskab i grundskolen, hvilket svarer til 5 pct. af alle knap elever. Dette tal skal ses som et minimum og dækker således kun over den undervisning og de aktiviteter, FFE-YE har kunnet registrere. Spørgeskemaundersøgelsen: Særlige undervisningsaktiviteter: Young Enterprise materialer: NEIS: elever blev undervist i entreprenørskab i en eller anden form elever deltog i særlige entreprenørskabsaktiviteter som fx konkurrencer, projekter, camps. Mindst elever blev undervist med FFE-YE s egne materialer til entreprenørskabsundervisning i grundskolen elever estimeres at blive undervist af lærere i Netværk for Entreprenørskab og Innovation i Skolen (NEIS).

9 Grundskolen 9 Andel elever i grundskolen, der deltog i entreprenørskabsundervisning 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2009/10 11 For skoleåret 2009/2010 viste kortlægningen, at mindst 3,5 pct. af landets skoleelever blev undervist i entreprenørskab. 41 Stigningen til 5 pct. kan tolkes i retning af, at fokus på entreprenørskab ude på skolerne er øget, men skyldes nok også i høj grad, at dette års kortlægning er mere dækkende end sidste års, omend spørgeskemaundersøgelsen langt fra opnåede en tilfredsstillende svarprocent. Antallet af elever skal derfor ses som et minimum og ikke som den fulde mængde. Der er grund til at tro, at en højere svarprocent ville vise, at en tilsvarende højere andel lærere underviser i entreprenørskab i en eller anden form. 4. Baseret på undervisning med Young Enterprise materialer.

10 10 Ungdomsuddannelserne Ungdomsuddannelserne Ungdomsuddannelserne er opdelt i gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser. De gymnasiale uddannelser dækker over de almengymnasiale uddannelser (stx og hf) samt de erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (hhx, htx og EUX 5 ). 1 De erhvervsfaglige uddannelser (EUD) udbydes på landets handelsskoler, erhvervsskoler, maritime skoler samt social- og sundhedsskoler. Den samlede elevbestand på ungdomsuddannelserne er elever. Antallet af elever på de gymnasiale uddannelser (stx/hf, hhx og htx) og de erhvervsfaglige uddannelser (EUD) fordeles ca. ligeligt. Den almene studentereksamen (stx/hf) er den største gymnasiale uddannelse målt på elevtal med ca elever, hvor de erhvervsgymnasiale uddannelser tilsammen udgør godt elever, med hhx som den største. Godt elever er i gang med en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse på EUD. Kortlægningen tager udgangspunkt i den formelle undervisning og for ungdomsuddannelsesområdet gælder, at identificering af fag og fagmoduler med entreprenørskabsindhold er foretaget ud fra fagbeskrivelser, læreplaner og vejledninger. Data på antal elever er indhentet via tilgængelige dataregistre samt gennem direkte henvendelse til de enkelte institutioner. 5. EUX indgår ikke separat i indeværende kortlægning 6. Senest opdaterede data fra Undervisningsministeriet: Samlet elevbestand på en ungdomsuddannelse i 2009.

11 Ungdomsuddannelserne 11 I har elever fra ungdomsuddannelserne, svarende til 25 pct. af alle elever deltaget i entreprenørskabsundervisning; enten i form af formel undervisning i fag på en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse, gennem udleveret undervisningsmaterialer eller via et konkurrenceforløb. Dette er en stigning fra de 22 pct., som blev registreret for 2009/2010. Gymnasiale uddannelser: Stx/hf: elever svarende til 3,6 pct. af alle elever Hhx: elever svarende til 84,1 pct. af alle elever Htx: elever svarende til 79,8 pct. af alle elever Erhvervsuddannelser: elever svarende til 11,8 pct. af alle EUD-elever Herudover er der optalt elever på ungdomsuddannelserne, som er blevet undervist med særlige materialer fra Young Enterprise, har deltaget i konkurrencer inklusiv Company Programme og Innovation & Design eller har deltaget i andre aktiviteter med entreprenørskabssigte i skoleåret. I denne kortlægning har vi også set på kønsfordelingen i entreprenørskabsundervisningen. Her viser analysen, at andelen af kvinder blandt alle elever, der deltager i entreprenørskabsfag, er næsten 8 procent point lavere end blandt alle elever på ungdomsuddannelserne, hvor de udgør 49 pct. Andelen af kvinder, der deltager i entreprenørskabsundervisningen afspejler dog stort set den generelle andel af kvinder på de forskellige ungdomsuddannelser. Undtagelsen er dog stx/hf hvor kvinder udgør 44 pct. i entreprenørskabsfagene mod generelt 61 pct. Andelen af kvinder, der deltog i CP for skoleåret var 40,4 pct.

12 12 Ungdomsuddannelserne Andel elever i ungdomsuddannelserne, der deltog i entreprenørskabsundervisning 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2009/10 11 Analysen viser, at af de elever, der deltager i entreprenørskabsundervisning, er over halvdelen i gang med en erhvervsrettet gymnasial uddannelse (hhx og htx). På trods af at elever på EUD udgør 50 pct. af unge på en ungdomsuddannelse udgør disse blot en tredjedel af entreprenørskabseleverne. På de almene gymnasier, hvor andelen af elever i entreprenørskabsfag er meget lille, udbydes 2 entreprenørskabsfag som valgfag, mens entreprenørskabsfagene på hhx og htx er obligatoriske.

13 De videregående uddannelser 13 De videregående uddannelser De videregående uddannelser i Danmark dækker over professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, maritime uddannelser, de kunstneriske og kulturelle uddannelser samt universitetsuddannelserne. Uddannelserne blev i udbudt på 9 erhvervsakademier, 11 professionshøjskoler, 11 institutioner under Søfartsstyrelsen, 13 kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner samt 8 universiteter. Sammenlagt studerende er indskrevet på de fem forskellige uddannelsessegmenter. Størsteparten af de studerende er indskrevet på et universitet (62 pct.), mens de resterende fordeler sig med 7 pct. på erhvervsakademierne, 27 pct. på professionshøjskoler, 1 pct. på maritime uddannelser og 2 pct. på kunstneriske og kulturelle uddannelser. På de videregående uddannelser er kurser, fag og moduler blevet identificeret ved gennemgang af studieordninger, fag- og kursusbeskrivelser samt gennem direkte kontakt med studiestederne. På universiteterne er tillige en særlig model til kategorisering af entreprenørskabskurserne blevet benyttet. Information om antal deltagere er indhentet gennem direkte kontakt med studiestederne. I skoleåret deltog i alt studerende på de videregående uddannelser i entreprenørskabsundervisning. Dette antal svarer til 7,9 pct. af alle studerende på alle de videregående uddannelser. Til sammenligning kan deltagerandelen i 2009/ opgøres til 7,3 pct. 7. På Erhvervsakademier og Professionshøjskoler benyttes deltagerantal fra, fordi data fra forrige opgørelse var baseret på hele uddannelser ikke på de enkelte specifikke kurser. Det kan derfor betegnes som et kvalificeret estimat.

14 14 De videregående uddannelser Erhvervsakademier: Professionshøjskoler: Maritime uddannelser: De kunstneriske og kulturelle uddannelser: Universiteter: svarende til 22 pct. af alle studerende svarende til 6,6 pct. af alle studerende 365 studerende svarende til 15,3 pct. af alle studerende svarende til knap 25 pct. af alle studerende svarende til 6 pct. af alle studerende Som noget nyt ser vi i denne opgørelse også på fordelingen af entreprenørskabsstuderende på universiteterne på køn. Trods en generel overvægt af kvinder blandt de universitetsstuderende var der flest mænd, som deltog i et entreprenørskabsfag. Analysen viser en fordelingsprocent på 56 pct. mænd og 44 pct. kvinder på landsbasis. Generelt er kønsfordelingen på de 8 danske universiteter 45 pct. mænd og 55 pct. kvinder. 8 2 Andel studerende på de videregående uddannelser, der deltog i entreprenørskabsundervisning 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2009/10 j 11 j. Tallene for 2009/2010 er delvis baseret på data fra (Erhvervsakademier og Professionshøjskoler) Analysen viser, at entreprenørskab generelt er rimeligt integreret i kursusudbuddet på de merkantile og tekniske uddannelser, og at der nu også er tegn på, at entreprenørskabsundervisning vinder indpas på uddannelsesområder, som ikke umiddelbart synes oplagte fx humaniora, ernærings- og sundhedsområdet, ergoterapi og fysioterapi samt pædagoguddannelserne. 8. Kilde: UVM Samlet kønsfordeling af studerende på en universitetsbachelor, lang videregående uddannelse eller en ph.d. på landsbasis i 2009.

15 Samlet konklusion 15 Samlet konklusion Den overordnede konklusion på denne kortlægning, der dækker skoleåret, er at: Samlet set har af alle danske skoleelever og studerende deltaget i entreprenørskabsundervisning, hvilket svarer til knap 10 pct. Dette er en stigning fra den første kortlægning af udbredelsen af entreprenørskabsundervisning i det danske skolesystem i skoleåret 2009/2010, hvor andelen lå på 8,4 pct. Mindst elever svarende til 5 pct. af alle knap elever i grundskolen undervises i kreativitet, innovation og entreprenørskab i grundskolen elever på ungdomsuddannelserne, svarende til 25 pct. af alle elever har deltaget i undervisning, der øger deres kendskab til og viden om entreprenørskab samt deres entreprenørielle kompetencer. I alt studerende på de videregående uddannelser deltog i entreprenørskabskurser og -uddannelser. Dette antal svarer til 7,9 pct. af alle studerende på de videregående uddannelser. Antal deltagere i entreprenørskabsundervisning på alle uddannelsesniveauer De videregående uddannelser Ungdomsuddannelserne Grundskolen /10 11

16 16 Publikationer udgivet af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem /2010 I rapporterne Entreprenørskab fra ABC til ph.d. giver Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise et overblik over udbredelsen af entreprenørskabsundervisning i hele det danske uddannelsessystem fra grundskole til universitet. Kan downloades på - se under Videncenter Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Effektmåling af entreprenørskabsundervisning i Danmark Rapporten Effektmåling af entreprenørskabsundervisning i Danmark fra Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise (FFE-YE) dokumenterer, at entreprenørskab på skoleskemaet har positiv effekt på antallet af opstartsvirksomheder, indkomst og efterspurgte kompetencer. Effektmåling af entreprenørskabsundervisning i Danmark -, forventes udgivet i december Kan downloades på - se under Videncenter Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning på de danske universiteter - Efterår 2010 I Entreprenørskab fra ABC til ph.d. - efterår 2010 viser analysen, at der er en stigning på 10 procent i udbuddet af kurser med entreprenørskabsindhold på de 8 universiteter i forhold til efteråret Målingen viser dog ikke en tilsvarende stigning i antallet af studerende på kurser, der fortsat ligger på 3,3 procent af landets ca universitetsstuderende. Kan downloades på - se under Videncenter

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Introduktion til Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010 Med udgivelsen af Entreprenørskab fra ABC til ph.d. er det første

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Introduktion til Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2009 2010 2 www.ffe.ye.dk FFE-YE er det centrale nationale videncenter

Læs mere

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise April 2012 Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Støttet af Større danske erhvervsvirksomheder og organisationer

Læs mere

Fra ABC til ph.d. // Kortlægningen for skoleåret 2016/2017 viser, Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2016/2017

Fra ABC til ph.d. // Kortlægningen for skoleåret 2016/2017 viser, Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2016/2017 Fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2016/2017 // Kortlægningen for skoleåret 2016/2017 viser, hvor udbredt entreprenørskabsundervisning er i det

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2009 2010 4 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. udgives af: Fonden for Entreprenørskab

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2009 2010 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

KORTLÆGNING. Metoderapport.

KORTLÆGNING. Metoderapport. Metoderapport KORTLÆGNING Dette notat er udarbejdet af Fonden for Entreprenørskab for at give en dybere forståelse af, hvordan vores årlige kortlægning, Fra ABC til ph.d., bliver sammensat. Fra ABC til

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Orientering omkring Fondens aktiviteter, v/christian Vintergaard Global Entrepreneurship Week (GEW): 160 deltagende lande 10 millioner deltagere

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Innovation i praksis Young Entreprise. Gymnasiedage 25. september 2012

Innovation i praksis Young Entreprise. Gymnasiedage 25. september 2012 Innovation i praksis Young Entreprise Gymnasiedage 25. september 2012 Marianne Øster YE sekretariatsleder og underviser på hhx Steen Christensen rektor hhx og htx Mercantec, Viborg Innovation i praksis

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole TietgenSkolen og Korsløkke Ungdomsskole har

Læs mere

Effektmåling af entreprenørskabsundervisning

Effektmåling af entreprenørskabsundervisning Børne- og Undervisningsudvalget -12 BUU alm. del Bilag 121 Offentligt Effektmåling af entreprenørskabsundervisning i Danmark - www.ffe-ye.dk Effektmåling af entreprenørskabs- undervisning i Danmark -

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra s Statistiske Kontor Nr. 1.15 Dec. 2000 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 20 og 66 år

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Velkommen til Opstartsmødet i Company Programme. 26. august 2014 i Odense

Velkommen til Opstartsmødet i Company Programme. 26. august 2014 i Odense Velkommen til Opstartsmødet i Company Programme 26. august 2014 i Odense Program for dagen 10.00 Velkomst Bordet rundt (hvem er jeg, hvorfor er jeg her) Hvad er Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Entreprenørskab

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole

Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole Den Digitale Erhvervsskole løfter udfordringer og imødekommer uddannelsespolitiske målsætninger ved at integrere it-værktøjer i undervisningspraksis på de erhvervsrettede

Læs mere

Profilmodel 2015 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2015 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2015 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en 9. klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år 1. I dette notat

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

Faktanotat 4 Uddannelse og kompetenceudvikling som en innovationskraft

Faktanotat 4 Uddannelse og kompetenceudvikling som en innovationskraft Baggrundsnotat til LO s Vækst og velfærd. Anbefalinger til udvikling af velfærdsinnovation og -teknologi Faktanotat 4 Uddannelse og kompetenceudvikling som en innovationskraft Faktanotat udarbejdet af

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient. Notat HHX og HTX tjener mere end STX og HF Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.pol Gymnasialt uddannelsesvalg

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Databanken opdateret med elevtal for 2009

Databanken opdateret med elevtal for 2009 Databanken opdateret med elevtal for 2009 Af Susanne Irvang Nielsen De nye elevtal for perioden 2000 til 2009 kan ses på http://statweb.unic.dk/uvmdataweb/default.aspx?report=eak-tilgang-uddannelse. Elevtallene

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Notat Elever i grundskolen, 2014/15

Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Af Rasmus Schulte Pallesen De samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 6.200 børn over de sidste fem år. Ca. 81 procent af eleverne

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Workshop om Innovation og Entrepenørskab

Workshop om Innovation og Entrepenørskab Rom og cola er en innovation; To kendte ting kombineres og skaber noget nyt Workshop om Innovation og Entrepenørskab v/ Per Bak Christensen og Torben 1 Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere November 2009 FORORD Vi skal alle være med til at sikre fremtidens vækst og velstand i Danmark. Alle har et ansvar og en rolle at spille, for at vi fortsat kan

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

VELKOMMEN Entreprenørskab på kryds og tværs

VELKOMMEN Entreprenørskab på kryds og tværs VELKOMMEN Entreprenørskab på kryds og tværs Det magiske kort som vælger dig!! Ta et kort og find en makker der har nogenlunde den samme håndtemperatur som dig selv Fortæl på baggrund af kortet hvilke tanker

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Nyt center - ét fælles mål Overordnet mål: BRINGE FORSKNINGSBASERET VIDEN I

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

10. klasse på NEXT NEXT Juni Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser

10. klasse på NEXT NEXT Juni Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser 10. klasse på NEXT NEXT 2020 Juni 2017 Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser - 10. klasse på NEXT Uddannelse Den teknologiske udvikling betyder,

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Effektmåling af entreprenørskabs- undervisning i Danmark

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Effektmåling af entreprenørskabs- undervisning i Danmark Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Effektmåling af entreprenørskabs- undervisning i Danmark 4 Rapporten er udgivet af: Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Ejlskovsgade 3D, 5000 Odense C, Danmark

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Fakta og myter om det almene gymnasium 2015

Fakta og myter om det almene gymnasium 2015 Fakta og myter om det almene gymnasium 2015 2 Danske Gymnasier Fakta og myter om det almene gymnasium Det fyger med tal og statistikker i tidens uddannelsespolitiske debat. Normalt er det godt med tal,

Læs mere

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd.

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. 2011 EVALUERING EVALUERING Kursus i Idékonference om Innovation og Forretningsudvikling Socialt Entreprenørskab www.udvindvaekst.dk Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA INDHOLDSFORTEGNELSE OM PROJEKTET

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

Kobling af survey og registerdata

Kobling af survey og registerdata Kobling af survey og registerdata Eksempler på kobling af survey og registerdata inden for uddannelsesområdet Onsdag d. 5. marts 2014 Metodekonsulent Thomas Hem Pedersen Danmarks Evalueringsinstitut -

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

EVALUERING. Temadage om Innovation og Kreativitet samt workshop i viaart. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA. www.udvindvaekst.

EVALUERING. Temadage om Innovation og Kreativitet samt workshop i viaart. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA. www.udvindvaekst. 2011 EVALUERING Temadage om Innovation og Kreativitet samt workshop i viaart www.udvindvaekst.dk Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA INDHOLDSFORTEGNELSE OM PROJEKTET UDVIND VÆKST... 2 Indhold og formål...

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Charlotte Rønhof DUS 28. maj 14. Almen dannelse og erhvervskompetence

Charlotte Rønhof DUS 28. maj 14. Almen dannelse og erhvervskompetence Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 203 Offentligt Charlotte Rønhof Almen dannelse og erhvervskompetence Fra almen dannelse til arbejdspladsen Almen dannelse Grundskole Gymnasiale

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2015

Det almene gymnasium i tal 2015 Det almene gymnasium i tal 2015 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 De almengymnasiale studerende før,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser Profilmodel 213 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA W ORLDWIDE Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for

Læs mere

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år. Det er

Læs mere

VI SØRGER FOR, AT ALLE FÅR ADGANG TIL DERES EGEN FREMTID ENTREPRENØRSKAB FRA ABC TIL PH.D.

VI SØRGER FOR, AT ALLE FÅR ADGANG TIL DERES EGEN FREMTID ENTREPRENØRSKAB FRA ABC TIL PH.D. PROJEKTSTØTTE VI SØRGER FOR, AT ALLE FÅR ADGANG TIL DERES EGEN FREMTID ENTREPRENØRSKAB FRA ABC TIL PH.D. www.ffe-ye.dk PROJEKTSTØTTE TIL SKOLER OG UDDANNELSESINSTITUTIONER. Projektstøtte, fondsmidler,

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RESUME ERHVERVSSKOLER PÅ NYT ARBEJDE SAMSPIL MED VIRKSOMHEDER OM INNOVATION OG VÆKST

RESUME ERHVERVSSKOLER PÅ NYT ARBEJDE SAMSPIL MED VIRKSOMHEDER OM INNOVATION OG VÆKST RESUME ERHVERVSSKOLER PÅ NYT ARBEJDE SAMSPIL MED VIRKSOMHEDER OM OG VÆKST FORORD OM UNDERSØGELSEN DEAs undersøgelse er baseret på et spørgeskema sendt ud til alle uddannelseschefer på de erhvervsskoler,

Læs mere