Ekspropriation bliv up to date. v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekspropriation bliv up to date. v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014"

Transkript

1 Ekspropriation bliv up to date v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014

2 2 Disposition 1. Forslag til ny vejlov 2. Udkast til ny jernbanelov 3. Forundersøgelser hvor langt rækker hjemlen? 4. Erstatning for midlertidig brug 5. Fradrag for fordele er det relevant i praksis? 6. Naboretlige gener aktuelle tendenser 7. Andet Ophævelse af ekspropriationsbeslutning Skat Nødvendighed

3 3 1. Forslag til ny vejlov Forslag til vejlov fremsat i Folketinget den 8. oktober 2014 (L 120) 1. behandling den 23. oktober 2014 Forventes at træde i kraft den 1. juli 2015 Hovedformål: Modernisering og forenkling: Vejloven Privatvejsloven Vejloven Vejbidragsloven Privatvejsloven Renholdelsesloven

4 4 1. Forslag til ny vejlov (fort.) Ny inddeling af lovbestemmelser: Vejlovens 43 bliver til 96 Vejlovens kap. 5 bliver til kap. 10 Ekspropriationshjemlen ( 96): Videreførelse af vejlovens 43 Interessant lovbemærkninger: Ekspropriationshjemmelen vil kun blive udnyttet i det omfang, der ikke er muligt for vejmyndigheden at sikre den berørte ejendom anden fornøden vejadgang. Ny formålsbestemmelse inkl. lovbemærkninger kan få betydning ved vurdering af ekspropriationers lovlighed, jf. 1

5 5 1. Forslag til ny vejlov (fort.) 1. Denne lov skal medvirke til 1) at sikre et velfungerende og sammenhængende vejnet, 2) at sikre mobiliteten på vejene til gavn for samfundsøkonomien og udvikling i alle dele af Danmark, 3) at sikre gode vej- og stiforbindelser mellem hjem, skole, arbejdsplads, kulturinstitutioner og fritidsaktiviteter mv., 4) at fremme trafiksikkerheden og trafikafviklingen gennem en sammenhængende vejplanlægning og tidssvarende vejanlæg, og 5) at andre former for infrastruktur kan placeres i forbindelse med vejnettet.

6 6 1. Forslag til ny vejlov (fort.) Lovmærkningerne til 1: Den foreslåede bestemmelse er ny og angiver, hvilke formål det særligt er hensigten at tilgodese med loven. Bestemmelsen indebærer ikke, at der ikke ved administration af loven kan tages hensyn til andre formål. Bestemmelsen opregner alene lovens hovedformål. I forbindelse med administration efter denne lov skal vejmyndighederne først og fremmest varetage trafikale og vejtekniske hensyn. Vejmyndighederne skal herudover være opmærksomme på konsekvenserne for miljø, flora, fauna, landskabs- og bymæssige værdier, klimamæssige forhold, samfundsøkonomien, samt hensynet til vejens naboer.

7 7 1. Forslag til ny vejlov (fort.) Ekspropriationsproceduren (kap. 10): Hjemmel til arkæologiske forundersøgelser, jf. 99, stk. 3 Vejmyndigheden bestemmer offentliggørelsesformen, jf. 100, stk. 4 Indsigelsesfristen på 3 uger ændres til 4 uger, jf. 101, stk. 4 Ordet nødvendige udgifter til sagkyndig bistand i vejlovens 61 forsvinder, jf. 110, men der står videreførelse i lovbemærkningerne. Ingen formelle regler om meddelelse af beslutning og inhabilitet forvaltningslovens regler finder anvendelse Andet: Vejlovens 69 om fornøden vejadgang bliver til 50 (ingen indholdsmæssige ændringer)

8 8 2. Udkast til ny jernbanelov Udkast til ny jernbanelov i høring indtil den 28. august 2014 Skal ifølge lovudkastets 125 træde i kraft den 1. januar 2015 Væsentlige ændringer på ekspropriationsområdet: Med den nye jernbanelov ophæves den gamle jernbanelov og lov nr. 96 af 31. marts 1965 om ekspropriationer under Trafikministeriet Kommende anlægslove på baneområdet vil ikke indeholde ekspropriationshjemmel skal findes i jernbaneloven

9 9 2. Udkast til ny jernbanelov (fort.) Bestemmelse om ekspropriation i 30 - Henvisningen til vejlovens 51, stk. 1 og 2 mangler! Bestemmelser om byggelinjer i Bestemmelse om forundersøgelser i 37 - (..) jordbundsundersøgelser, opmålinger, afmærkninger og andre undersøgelser af udendørs arealer med henblik på at foretage undersøgelser og projektering af nye baneanlæg eller ændringer af bestående baneanlæg samt klimarelaterede afværgeforanstaltninger Bestemmelse om fremrykket ekspropriation i 39

10 10 3. Forundersøgelser hvor langt rækker hjemlen? Mange love indeholder hjemmel til forundersøgelser. Eksempel: Ekspropriationsproceslovens 3, stk. 1: Når der i lovgivningen er hjemmel til ekspropriation, kan anlægsmyndigheden foretage de nødvendige forberedende opmålinger, nivellementer og andre tekniske forarbejder og undersøgelser. Hvad er omfattet? Arkæologi? Mindre anlægsarbejder? Opsætning af måleudstyr? Flere love indeholder særhjemmel til arkæologiske forundersøgelser Findes ikke i den nugældende vejlov eller ekspropriationsprocesloven Findes i den nye vejlov ( 99, stk , nr. 2), den nugældende jernbanelov ( 21e, stk. 2) og den nye jernbanelov ( 37, stk. 2) samt flere konkrete anlægslove.

11 11 3. Forundersøgelser hvor langt rækker hjemlen? Hvad er arkæologiske forundersøgelser? Museumslovens 27 Adskiller sig fra en egentlig arkæologisk udgravning

12 12 4. Erstatning for midlertidig brug Praksis: Midlertidig brug af landzoneareal erstatning er en del af afgrødeerstatningen Midlertidig brug af byzoneareal der betales særskilt erstatning Byzone: Gælder der en 10 % regel? Permanent arealafståelse: U H erstatningen fastsættes med henvisning til renteniveau til den årlige (brutto-)indtægt kapitaliseret med faktor 10. U H - kapitaliseringsfaktoren for en løbende ydelse over en ukendt periode bør som udgangspunkt være 10.

13 13 4. Erstatning for midlertidig brug (fort.) Byzone (fort.): Midlertidig arealafståelse: Ekspropriation i praksis, side 132: For så vidt angår byggejord og jord, der anvendes til erhvervsformål, parkering eller udgør en del af en parcelhusejendom, er en årlig erstatning på 10 % af den offentlige ejendomsvurdering normal. Seneste udvikling: Taksationskommissionens afgørelse af 14. maj 2013 (København) - Arealerstatning på 920 kr. pr. m 2 (permanent afståelse), 92 kr. pr. m 2 årligt, men også 15 kr. pr. m 2 årligt (grønt areal) og 0 kr. (vejareal og internt færdselsareal)

14 14 4. Erstatning for midlertidig brug (fort.) Taksationskommissionens afgørelse af 29. maj 2013 (Vejle) Vejdirektoratet skulle bruge m 2 i ét år Erhvervsejendom i byzone arealet var et græsareal mod motorvejen, der var afskåret fra erhvervsejendommen med trådhegn. Få udnyttelsesmuligheder. Begge instanser: - Der gælder ikke et erstatningsretligt princip om 10 % - En offentlig myndighed kan ikke vederlagsfrit inddrage et privat areal - Erstatning kr. (2,78 kr. pr. m 2 ) nedsat fra kr.

15 15 5. Fradrag for fordele er det relevant i praksis? Almindeligt erstatningsretligt princip Utvivlsomt hjemmel: Vejlovens 51, stk. 2: Ved erstatningens fastsættelse bliver heri at afkorte den forøgelse i værdi, som den tilbageblivende ejendom skønnes at opnå. Som følge heraf kan erstatningen helt bortfalde, når den af vejbestyrelsen påtænkte foranstaltning skønnes at ville medføre større fordel for ejeren end det tab, der påføres ham ved foranstaltningen. Ny vejlovs 103, stk. 2: En eventuel værdiforøgelse, som den tilbageblivende ejendom skønnes at opnå på grund af ekspropriationen, skal fradrages erstatningen. Erstatningen kan helt bortfalde, hvis ejendommen skønnes at opnå en fordel, der er større end det tab, der påføres ejendommen på grund af ekspropriationen. Ikke hjemmel i ekspropriationsprocesloven, men flere og flere statslige anlægslove henviser til vejlovens 51, stk. 2

16 16 5. Fradrag for fordele er det relevant i praksis? (fort.) Nyeste praksis: KFE fradrag for fordele MAD fradrag for fordele IFRO Rapport: Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins, 216b

17 17 6. Naboretlige gener aktuelle tendenser Fokus på grundlovens 73 har medført et øget fokus på (private) naboer Regler om forlods overtagelse : Transportministeren kan efter anmodning fra ejeren forlods overtage en ejendom, der berøres særlig indgribende af projekteringen, når ejeren af særlige personlige grunde ønsker at afstå ejendommen før det tidspunkt, hvor der kan foretages ekspropriation, og ejendommen ikke kan afhændes på normale vilkår. Erstattes efterhånden af regler om fremrykket ekspropriation : Transportministeren kan efter anmodning fra ejeren i særlige tilfælde ekspropriere en ejendom, der berøres særlig indgribende af anlæg nævnt i 1, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer.

18 18 6. Naboretlige gener aktuelle tendenser Jernbanelovens 2e: Transportministeren kan på vegne af den myndighed eller det selskab oprettet ved lov, som har ansvaret for projekteringen af nye baneanlæg eller ændring af bestående baneanlæg, efter anmodning fra ejeren i særlige tilfælde overtage en ejendom, der berøres særligt indgribende af en projekteringsaktivitet, der udføres af myndigheden eller selskabet, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer, såfremt ejendommen ikke kan afhændes på normale vilkår. (..) Ny vejlov 45: Transportministeren kan efter anmodning fra ejeren i særlige tilfælde overtage en ejendom, der berøres særligt indgribende af en projekterings- eller anlægsaktivitet i forbindelse med projekteringen eller anlægget af nye statsvejsanlæg eller ændring af bestående statsvejsvejsanlæg, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer, hvis ejendommen ikke kan afhændes på normale vilkår.

19 19 6. Naboretlige gener aktuelle tendenser Særlig ordning for (private) naboer til metroarbejdspladserne ( nabopakkebekendtgørelsen ) risiko/mulighed for afsmittende effekt på andre anlægsprojekter måske betydning for vurdering af anmodninger om ekstension Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 26. september 2013 nabo fik ikke medhold i klage over manglende ekspropriation pga. støjgener fra virksomhed Ingen udsigt til ændret fokus på professionelle naboer - Den ny vejlov ændrer ikke reglen om fornøden vejadgang

20 20 7. Andet - ophævelse af ekspropriationsbeslutning Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 26. september 2014 Ekspropriationsbeslutning i henhold til planlovens 47 Ejeren klager til Natur- og Miljøklagenævnet Kommunen ophæver ekspropriationsbeslutningen og indleder ny ekspropriationsprocedure Kan man det? Ja, jf. planlovens 60, stk. 3: Når myndigheden videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sender den samtidig en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

21 21 7. Andet - ophævelse af ekspropriationsbeslutning (fort.) Natur- og Miljøklagenævnet: Kommunen har således haft hjemmel til at genoptage sagen i forbindelse med klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Husk forvaltningsretten: Partshøring, jf. forvaltningslovens 19, stk. 1 Begrundelse, jf. forvaltningslovens 22 Klagevejledning, jf. forvaltningslovens 25, stk. 1

22 22 7. Andet - skat U H Sælger af ejendom ikke fritaget for ejendomsavancebeskatning ikke dokumentation for ekspropriationsvilje og realitet. Bindende ligningssvar var ikke bindende for det faktisk gennemførte salg. Kommenteret i SR og UK Konklusion: Pas på! Understreg at spørgsmål vedrørende skattefrihed er sælgers ansvar.

23 23 7. Andet - nødvendighed Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 12. september 2013 (KFE14.001) Ekspropriation til boldbane ikke lovlig. Lille landsby med 345 indbyggere. Begrænset brugerkreds. Andre boldbaner i byen. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 12. september 2013 Genoptagelse pga. nye oplysninger af væsentlig betydning. Ikke 345, men 826 indbyggere (et større opland tælles med). Ekspropriation til boldbane er lovlig. Konklusion: Husk de gode argumenter! Overvej anmodning om genoptagelse.

24 Flere spørgsmål? 24

25 Tak for i dag! 25

26 26 Kontakt Hanne Mølbeck Partner København Offentlig Virksomhed T M E København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade Aarhus C Danmark Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai T F E

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere