Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort. Placering i budget Målgruppe Mål med ydelsen Center for Borgerservice, Den Fælles Visitation, hjælpemiddelteam, ramme Borgeren er bosiddende i Egedal kommune. Personkredsen omfatter børn og voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap. Bevilling af en handicapbil skal medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen. At opnå eller fastholde et arbejde At gennemføre en uddannelse At afhjælpe borgerens manglende evne til at færdes, herunder at benytte bus og tog Desuden lægges der vægt på: - Helbredsmæssige forhold (f.eks. skånebehov) - Sociale forhold (f.eks. erhvervs/uddannelses forhold) - Aktivitetsniveau (for eksempel kørselsbehov) Kriterier for visitation Betingelserne for at opnå støtten skal være at borger opfylder mindst en af tre årsager: 1. Kørselsbehov til og fra arbejde for at fastholde selvforsørgelsen, hvor ansøgeren skaffer sig et væsentligt bidrag til sin og evt. familiens forsørgelse. 2. Kørselsbehov til og fra uddannelse, når uddannelsesforløbet sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder. Dvs. der kan ikke bevilges bil til gennemførsel af en gymnasial uddannelse 3. Når støtten i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af ansøgerens funktionsnedsættelse og dermed kan lette den daglige tilværelse. 1

2 Kriterier for visitation, fortsat Sagsbehandlerne foretager en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov for handicapbil. Tildelingen sker på basis af følgende kriterier: Borgeren er bosiddende i Egedal kommune. Personkredsen omfatter børn og voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap. Andre ydelser/ foranstaltninger Visitations- og bevillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Ved vurdering af bevillingsberettigelse, indgår vurdering af om andre tilbudkan erstatte en bilbevilling. Ved bevilling af støtte til køb af bil tages udgangspunkt i billigst/bedst egnet bil / indretning. Vurderingen foretages af kommunen i samråd med borgeren. Center for Borgerservice, Den Fælles Visitation, hjælpemiddelteam. Egedal Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Afhængig af sagens kompleksitet og andre instansers involvering (lægeerklæringer, motorerklæringer m.v.) vil sagsbehandlingstiden variere fra 3 måneder og op til 1 år. Team hjælpemidler træffer afgørelser om tildeling af biler hver 14 dag, når alle oplysninger er indhentet og færdigbehandlet Ydelsens indhold Opmærksomheden henledes på, at ansøgninger om afgiftsfritagelse vurderes ud fra de samme betingelser som støtte til køb af bil. Betingelser for særlige indretninger Opmærksomheden henledes på, at en forudsætning for særlige indretninger efter denne lovgivning er, at der er tale om en nødvendig indretning i bilen for, at ansøger kan komme Opmærksomheden henledes på, at en forudsætning for støtte til køb af bil og/eller fritagelse for betaling af vægtafgift, dels omhandler en helbredsmæssig situation, hvor man er ude af stand til at kunne benytte de offentlige transportmidler, dels at der er tale om et så markant kørselsbehov, at det kun kan løses med bil. Har ansøger mulighed for Movia Handicap Befordring, vil dette indgå i vurderingen. Der kan ikke bevilges støtte, hvis det samlede kørselsbehov ud fra en vurdering af alder, almentilstand og forhold i øvrigt, kan tilgodeses mere hensigtsmæssigt ved offentligt transport og hjælpemidler f. eks rollator, kørestol og scooter. Hjælpemiddelafdelingen arbejder ud fra Ankestyrelsens praksis om, at der normalt kræves en meget betydelig funktionsnedsættelse som følge af invaliditet eller sygdom for, at der kan ydes støtte til køb af bil efter denne lovgivning. Hjælpemiddelafdelingen arbejder ligeledes ud fra Ankenævnets praksis om, at der skal være tale om et gennemsnitligt kørselsbehov på mindst km årligt før end der er tale om et 2

3 væsentligt kørselsbehov, der kan indikere støtte til køb af bil efter denne lovgivning. rundt med bilen overhovedet, samt at din bil med den ansøgte indretning vil kunne holde 6 år frem i tiden. Der kan som udgangspunkt ydes tilskud til nødvendig indretning af en bil, herunder til aggregater, når 1. Politiet har stillet krav om det 2. Hvis ansøgerens helbredsforhold i øvrigt taler for det 3. Hvis det letter ansøgerens placering i bilen Tilskud til automatisk transmission, der aktuelt udgør kr , er dog betinget af, at bilen er under 1 år og er forsynet med indretningen fra fabrikken. Vejledende køreprøve Opmærksomheden henledes på, at ansøgninger om særlige indretninger som eksempelvis automatisk transmission som udgangspunkt skal være et krav i kørekort. Det betyder at, hvis der ikke er krav i dit kørekortet om automatisk transmission, så skal man skal til en vejledende køreprøve via Frederikssunds Politi, Kørekortskontoret. Politiet vil i så fald indkalde dig med henblik på at få afklaret, hvorvidt ansøger fortsat selv er i stand til at føre bilen samt om der er behov for særlige indretninger i bilen som følge af en forværring i din lidelse. Lovgrundlag for indkaldelse til vejledende køreprøve Henvendelse til politiet, Kørekortskontorets sker i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af den 15. juni 2006, 4, hvori det fremgår, at dersom det under hensyn til ansøger må anses for betænkeligt at yde støtte til bil, som ansøger skal føre, skal der rettes henvendelse til politiet for at få en nærmere vurdering af ansøgerens egnethed til at føre bil. Støtte til køb af bil Hvis ansøger bevilges støtte til køb af bil, sker dette i form af et lån på indtil kr pr. 1. januar 2010, dog højest bilens købesum, hvilket afklares ved en nærmere afprøvning af billigst og bedst egnede bil. Heraf skal ca. halvdelen af lånet betales tilbage til kommunen over en periode på 6 år, dog afhængig af den enkeltes indkomstgrundlag. Har man således et indkomstgrundlag på pr. 1. januar 2010 og derover, vil man som udgangspunkt komme til at betale mere end halvdelen af lånet tilbage. Betingelser for støtte til køb af kassebil efter 5, stk. 2 Opmærksomheden henledes ligeledes på, at der efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006, 5, stk. 2, kan ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem den fastsatte låneramme på kr og bilens anskaffelsespris, hvis der foreligger ganske særlige forhold i forbindelse med ansøgerens funktionsevne. Særlige forhold er f.eks. hvis der er sket en forværring af den helbredsmæssige tilstand i et sådan omfang, at man som bruger 3

4 er blevet permanent kørestolsbruger, hvor kørestolen ikke kan slås sammen og medtages i en almindelig personbil og dermed kun kan medtages i en større bil efter bekendtgørelsens 5, stk. 2. Hvorvidt der kan ydes hjælp til anskaffelse af en kassebil som følge af overflytnings- og/eller ind- og udstigningsproblemer, vil bero på en konkret og individuel vurdering af den enkeltes ansøgning. Vilkår for lån og afdrag Som vilkår for lån efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006, 5, stk. 1 og 2 kan det oplyses, at lånet skal anvendes til køb af en fabriksny bil og registreres i navnet på den person, der har modtaget støtten til køb af bil. Der skal gøres opmærksom på, at man må påregne en månedligt udgift på ca. kr ,- dette er incl. lån, forsikring, almindelig vedligeholdelse af bilen samt udgiften til benzin. De fastsatte afdrag skal overholdes. Yderligere information vil blive givet af Team hjælpemiddel, dersom forvaltningen skønner, at der er indikation for støtte til køb af bil. Manglende overholdelse af afdrag eller dødsfald Ved manglende overholdelse af de fastsatte afdrag eller såfremt den person, hvortil lånet er ydet, afgår ved døden, skal restgælden, herunder en eventuel ikke nedskrevet andel af den afdragsfrie lånedel, forfalde til øjeblikkelig betaling og afgiftsfritagelsen på bilen bortfalde. Ydelsens indhold Der kan ydes støtte til: 1) Støtten ydes efter gældende takster hvor halvdelen af lånet er rente- og afdragsfrit og nedskrives med 1/72 del hver måned indtil det er fuldt nedskrevet efter 6 år, den resterende halvdel er et tilbagebetalingspligtigt lån der afdrages over 72 mdr. 2) Fritagelse for vægtafgift og afgift efter brændstofforbrug. 3) Nødvendig særlig indretning. (Eksempler: kørekortskrav/ specialsæder/ lift) 4) Støtte til erhvervelse af kørekort. 5) Lægeerklæringer i forbindelse med ansøgningen Støttens omfang Kommunen yder rådgivning og vejledning samt praktisk afprøvning ved valg af en egnet bil, samt øvrig vejledning på lovområdet. Den bevilgede bil skal matche borgerens behov bedst muligt inden for rammerne. Når støtten er givet, er det primært borgeren selv der er ansvarlig for at henvende sig hvis bevillingsgrundlaget ændrer sig, eller eventuel indretning ikke svarer til det aftalte. Der kan ydes opfølgning på sagen når Team hjælpemidler er i kontakt med borger. 4

5 Egenbetaling Leverandør af ydelsen Praktisk omkring afgiftsfritagelse I forbindelse med afgiftsfritagelse skal man være opmærksom på 2 forskellige begreber: Begreb 1) Partikeludledningstillæg Hvis man har valgt en dieselbil som IKKE har partikelfilter, skal man betale et Partikeludledningstillæg. Dvs. har man valgt en dieselbil MED partikelfilter slipper man for Partikeludledningstillægget. Begreb 2) Grøn udligningsafgift Grøn udligningsafgift er en afgift som skal betales, hvis man vælger en dieselbil frem for en benzinbil. Grøn udligningsafgift kan også beskrives som den tidligere vægtafgift, som er en afgift som er dyrere ved køb af dieselbil frem for benzinbil. Støtten til køb af bil gives som lån, således at borgeren tilbagebetaler lånet over 6 år (72 mdr.) med lige store afdrag over de 72 mdr. Borgeren skal holde bilen lovpligtigt ansvarsforsikret samt kaskoforsikret. Borgeren afholder alle øvrige drifts og vedligeholdelsesudgifter på bilen. Reparationsudgifter på særlig indretning afholdes af kommunen. Borgeren er frit stillet mht. valg af forhandler/leverandør. Bevillingen skal benyttes inden for 6 mdr. Leverancesikkerhed Myndighedens kvalitetskrav Opfølgning på indsatsen Afgørelse, klage- og ankevejledning Særlige bemærkninger Borger har frit valg, derfor har kommunen ingen indflydelse på leverancesikkerheden. Borgeren tilsendes et kvitteringsbrev med oplysninger om lovgivningen og ydelsen, senest 10 arbejdsdage efter, at de har indgivet en ansøgning med besked om at ansøgningen er modtaget. Desuden fremsendes en skrivelse hvor borger skal udfylde et skema omkring deres kørselsbehov. Der følges op på kvalitetsmålet ved udtræk af ventetider og Vurdering af eventuelle anker Hvis borgeren ikke er tilfreds med den afgørelse der er truffet i sagen, er der mulighed for at anke afgørelsen. Anken skal være modtaget i kommunen senest 4 uger efter at borgeren har modtaget afgørelsen. Afgørelsen revurderes herefter i kommunen. Ændres afgørelsen ikke, sendes anken videre til behandling i Det sociale Nævn. Handicapbilen skal dække borgerens samlede kørselsbehov, derfor kan der ikke gives kompenserende ydelser på dette område for eksempel Movia handicapkørsel eller taxakørsel til læge Politisk godkendt Egedal Kommune den

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Åben Dagsorden. til. Ældrerådet

Åben Dagsorden. til. Ældrerådet Åben Dagsorden til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 27. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 10, BCV Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Anette

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Holbæk kommune, hjælpemiddelsafdelingen Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf: 72363636 Fax: 72360001 E-mail: sikkerpost@holb.dk Web: www.holbaek.dk Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf: 99889988 E-mail: sikkerpost@rebild.dk Web: www.rebild.dk Sendes til kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Forbeholdt kommunen Modtaget dato Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Journalnummer KLE 16.08.07G01

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114 PLEJEOMRÅDET Støtte til køb af bil Servicelovens 114 Nr. 02 den 10. februar 2009 Norddjurs Kommune,, 1 Indledning. Statsforvaltningen Midtjylland har gennemført en praksisundersøgelse 2008 vedr. støtte

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Servicelovens 100 Dækning af nødvendige merudgifter til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 2. Hvilket

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere