Ydelseskatalog. Børn og Unge 2014 Tønder Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog. Børn og Unge 2014 Tønder Kommune"

Transkript

1 Ydelseskatalog Børn og Unge 2014 Tønder Kommune

2 Forord Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk styring af de forebyggende foranstaltninger og anbringelsesområdet for børn og unge i Tønder Kommune, er der udfærdiget et ydelseskatalog. et med ydelseskataloget er at give borgeren en skriftlig, kortfattet oversigt over hvilke støttetilbud kommunen kan bevillige til målgruppen af børn og unge fra 0-18 år, samt disses familier. Ydelseskataloget rummer en beskrivelse af de forskellige tilbud, anvisning af hvor man kan henvende sig, hvad der ydes støtte til og i hvilket omfang, der ydes støtte. Ydelseskataloget tager udgangspunkt i følgende principper: Tønder Kommune bestræber sig altid på, at forbyggende foranstaltninger eller en anbringelse er relateret til barnets/den unges eksisterende netværk. Såfremt det ikke er muligt at anvende en forebyggende foranstaltning tilstræbes, at anbringelsen sker ud fra principper om nærhed og kontinuitet i lokale tilbud, i eget regi. Det er altafgørende for Tønder Kommune at anbragte børn og unge kan bibeholde en tilknytning til familie og tilhørsforhold som daginstitution, skole og fritidsaktiviteter. Tønder Kommune bestræber sig altid på at hjælpe og støtte barnet eller den unge i vedkommendes nærmiljø, før man skrider til indgriben. Det sker ved inddragelse af de ressourcer der er til stede i familie, i det øvrige netværk og/eller i normalsystemet. Er der periodevis nødvendig med en anbringelse uden for kommunen, vil der fortløbende være opfølgning på barnet eller den unges udvikling, med henblik på at den anbragte kan genoptage sin tilknytning til lokalmiljøet. Tønder Kommune arbejder på Børn og Unge-området med et såkaldt Serviceniveau, der skal sikre kvalitet og ensretning i sagsbehandlingen samt skabe tryghed hos borgerne om, at den ydede støtte til forebyggende foranstaltninger og anbringelser er tildelt på et korrekt grundlag. 2

3 Forebyggende foranstaltninger En forebyggende foranstaltning er, overordnet, en støttende social indsats for familier med børn og unge med særlige behov. De forebyggende foranstaltninger sættes i værk for at støtte børn og familier, med henblik på at den ideelt kan forblive samlet. Forudsætningen for at anvende forebyggende foranstaltninger er, at normalsystemet ikke kan løfte opgaven med at yde den særlige støtte, familien behøver. Grundlæggende for de forebyggende foranstaltninger er, at de altid skal iværksættes så tæt på barnet/den unge som muligt, at støtten tager udgangspunkt i familiens egne ressourcer og at barnet/den unge og deres familier sikres indflydelse ved tilrettelæggelse af støttetilbuddet. Anbringelser Hvis et barn eller et ungt menneske ikke trives, er i åbenbar risiko for at lide alvorlig sundhedsmæssig og/eller udviklingsmæssig skade, kan det komme på tale, at det skal anbringes uden for hjemmet. Det er kommunen der vurderer, om barnets/den unges problemer er så store, at de ikke vil kunne løses mens vedkommende opholder sig i hjemmet. Tønder Kommune råder over forskellige anbringelsesmuligheder og bestræber sig altid på at finde den bedst mulige løsning for barnet, inden for de mulige rammer. I nærværende ydelseskatalog listes alle de muligheder som Tønder Kommune råder over, iht. Forebyggende foranstaltninger og anbringelser. 3

4 sfortegnelse 4 Åben og anonym rådgivning...5 Familievejleder...6 Konsulentbistand...7 Deltagelse i aktiviteter...8 Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende...9 Praktisk, pædagogisk eller andet støtte i hjemmet Forældrekompenserende støtte Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Forældrekurser Det gode barneliv Samspilsobservationer v. familierådgivere Forældregruppe for forældre med anbragte børn Samtalegrupper for børn af psykiske syge forældre Cafegruppen Mødreklubben/forældregruppe Støttet samvær Overvåget samvær Døgnophold Aflastningsordning for udsatte børn og unge samt handicapområdet Fast kontaktperson Ungegruppe med ADL træning Drengegruppe Pigegruppe Anbringelse i Netværksplejefamilier Anbringelse i plejefamilie Anbringelse i specialiseret plejefamilie (Kommunale plejefamilie) Fritidsfamilier Støtteperson til forældre med anbragte børn Anbringelse på eget værelse/hybel Anbringelse på opholdssted Anbringelse på kostskole/efterskole Anbringelse på skibsprojekt Anbringelse på Døgninstitution (socialt udsatte) Anbringelse på døgninstitution (handicap) Praktiktilbud Økonomisk støtte til ophold på kostskole/efterskole Økonomisk støtte til udgifter for at undgå en anbringelse, for at fremme en hjemgivelse eller for at bidrage til stabil kontakt under en anbringelse Merudgifter Tabt arbejdsfortjeneste Særlig supplerende ydelse Ledsagerordning Efterværn-kontaktperson Efterværn-døgnophold og udslusning tilbud år... 48

5 Åben og anonym rådgivning I Åben rådgivning kan familier, børn, unge og vordende forældre der typisk ikke har nogen tilknytning til Børn og Unge henvende sig for at få råd og vejledning og korte samtaleforløb. Man henvender sig telefonisk til Frontteamet, som viderebehandler henvendelsen til den relevante fagperson ved Børn og Unge. Herefter vil borgeren blive kontaktet af en fagperson. Borgeren behøver ikke at oplyse navn, adresse eller andre personlige data. Samtalerne kan foregå som personlige samtaler eller som telefoniske samtaler. Familier, børn og unge i alderen 0-18 år, som er bosat eller har ophold i Tønder Kommune, som har brug for rådgivning i forhold til problemer der gør, at familien og/eller barnet ikke trives. Tilbuddet er rettet mod forældre, hvor det på forhånd vurderes, at et afgrænset samtaleforløb er tilstrækkeligt til at hjælpe familien videre. Rådgivning og vejledning til børn og unge kræver ikke tilladelse fra forældremyndighedsindehaverne. Rådgivningens formål er at bedre familiens trivsel og forebygge, at familien får behov for mere indgribende foranstaltning. Rådgive i forhold til familieplanlægning Rådgive i forhold til usikkerhed omkring forældre rollen Afholde forberedende forældrekursus Håndtere usikkerhed om eller forskellige holdninger til opdragelse Få det bedre i familien Håndterer problemer i forhold til barnets daginstitution, skole eller fritid Tale med nogen om sorg, krise, skilsmisse eller lignende Vejlede om misbrug Periode Der kan max afholdes 3 samtaler. Lovgrundlag: Lov om Social Service 11, stk.1. Personale: Familierådgivere, kontaktpersoner samt socialrådgivere. Visitation: Familien retter selv henvendelse gennem Frontteamet pr. telefon, herefter vil borgeren blive kontaktet. 5

6 Familievejleder Forældre til et barn fra 0 til 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne har mulighed for at modtage vejledning ved ekstern eller intern leverandør. Forældre til et barn fra 0-18 år. et med familievejledningen er, at give familierne et tilbud om en intro-ducerende vejledning. Vejledningen tilbydes indenfor 3 måneder efter, at kommunen har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret. Omfatter både familier med et nyfødt barn og familier, hvor funktions nedsættelsen konstateres under barnets opvækst. Vejledningen har til formål at bygge bro mellem familien og kommunen i den indledende fase, som kan være en forvirrende tid med mange spørgsmål. Tønder Kommune tilbyder en introducerende og helhedsorienteret vejledning om familiens rettigheder og hjælpemuligheder. Periode Der tilbydes som udgangspunkt en 1 til 2 samtaler. Der kan i særlige tilfælde tilbydes flere samtaler. Oplysninger om videns miljøer og handicaporganisationer. Når vejledningen er afsluttet formidler familievejlederen kontakt og viden til Børn og Unge. Lovgrundlag: Familievejleder Social Service 11 stk. 4 Lokaliteter: Vejledningen foregår i familiens eget hjem, med mindre at familien ønsker, at det skal foregå et andet sted. Personale: Interne og eksterne leverandør. Visitation: Myndighedsrådgiverne i Børn og Unge bevilger indsatsen. 6

7 Konsulentbistand Tønder Kommune ønsker at udarbejde en udredning i tæt samarbejde med barnets/den unges forældrene. Udredning må i sit udgangspunkt tag 3 måneder. Det er en forudsætning, at familien kan tage vare på barnet/den unge, mens udredningen finder sted. n n kendetegnes typisk ved at være børn/unge, hvor der er tvivl om forældrenes evne til at drage den fornødne omsorg for barnet/den unge. Barnet/ den unges adfærd gør, at det ikke er åbenbart, hvad der er behov for. Det er en forudsætning, at familien kan tage vare på barnet/den unge, mens udredningen finder sted. et er at afklare behovet for foranstaltninger med henblik på at sikre, at barnets/den unges særlige behov imødekommes. et er endvidere at yde støtte til, at familien bevares samlet og bringes til selv at tage vare på børnenes trivsel og udvikling. et kan blandt andet være: Forældreevneundersøgelse. Psykologudredning. Samtaler med familierådgiver eller psykolog. Inddragelse af særlig ekspertviden/ videncentre (fx SISO og VISO). Periode Tildeles typisk som udgangspunkt for en periode af tre måneder. Herefter skal der foreta-ges en revidering. Som udgangspunkt omfatter en udredning 5-10 møder af 1½ times varighed. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Opfølgningen sker før-ste gang efter 3 måneder, og herefter hver 6 måned Lovgrundlag: Lov om Social Service 11 stk. 3 nr. 1 Personale: ViSO/SiSO. Interne og eksterne leverandører. De anvendte leverandør skal være autoriseret og med relevante faglig baggrund Visitation: Myndighedsrådgiverne i Bøn og Unge bevilger indsatsen 7

8 Deltagelse i aktiviteter Nogle børn/unge i sårbare situationer kan have glæde af at deltage i aktiviteter, der kan fremme barnets trivsel. n kendetegnes typisk ved at være: Børn, der har fået foretaget 50-undersøgelse og er begyndt at isolere sig og derfor kan profitere af at have aktiviteter i normalmiljøet. Børn, hvor forældrene ikke har økonomiske eller personlige ressourcer til at støtte barnet. Tilbuddet er typisk målrettet børn og unge, der selv kan transportere sig til og fra aktiviteten. et er at understøtte børn og unge til at deltage i aktiviteter, som de kan profitere af, og som bidrager til at sikre barnets/den unges trivsel og udvikling, og at sikre, at barnet/den unge får den fornødne støtte og stimulation. et i foranstaltningen strækker sig bredt, herunder: Deltagelse i en sportsaktivitet. Daginstitution. Pædagogisk dagtilbud. Kravet til indholdet i aktiviteten er, at det matcher barnets behov for støtte og stimulation, og at der er tale om generelle aktiviteter i nærmiljøet. Støtten kan i nogle tilfælde gives i kombination med en kontaktperson, ligesom der kan ydes økonomisk støtte til de udgifter, der er forbundet med aktiviteten. Der tildeles som udgangspunkt maksimalt kr.om året. Dette gælder ikke for daginstitutioner. Kommunens fritidstilbud anvendes, så vidt det er muligt. Lovgrundlag: Lov om Social Service 52 stk.3, nr.1. Personale: Kontaktperson Visitation: Myndighedsrådgiverne i Børn og Unge bevilger indsatsen. 8

9 Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende For at skabe ro og stabilitet i barnets/den unges hverdag, kan det være nødvendigt, at barnet bliver tilbudt et alternativ base, hvor disse rammer kan etableres. n kendetegnes typisk ved at være børn i familier, der har problemer med at opretholde struktur og stabilitet i dagligdagen i et omfang, der truer barnets trivsel og udvikling. Foranstaltningen skal være af væsentlig betydning for barnet og det skal sandsynliggøres, at der kan opnås et positivt resultat. Opholdet har til formål at sikre, at barnet får den fornødne støtte, struktur og stimulation. et i foranstaltningen kan være pålæg om: At barnet går i daginstitution, skole og klub. At barnet deltager i en sportsaktivitet eller anden fritidsaktivitet. Socialpædagogisk friplads. Lovgrundlag: Lov om Social Service 52, stk. 3, nr.1 Personale: Ekstern leverandør Visitation: Myndighedsrådgiverne i Børn og Unge bevilger indsatsen. 9

10 Praktisk, pædagogisk eller andet støtte i hjemmet Samarbejdet med familien tager sit udgangspunkt i familiens ressourcer, erfaringer og ønsker for fremtiden kombineret med de opstillede mål i handleplanen. Støtten kan også bestå i at hjælpe familien med at skabe struktur og overblik i hverdag. Familier, som af hensyn til barnets eller den unges særlige behov har brug for en støtte i hjemmet af konkret eller anvisende karakter. Hjælpen ydes som praktisk, pædagogisk hjælp og støtte i familien. Familier i målgruppen har typisk problemer med at opretholde struktur og rytme i dagligdagen, kombineret med uhensigtsmæssige samspilsmønstre, i et omfang der truer børnenes trivsel og udvikling. Kontrollere om børnene trives. et med tilbuddet er at familien bevares samlet og bringes til selv at tag vare på børnenes trivsel og udvikling. Samarbejdet med familierne tager afsæt i familiens ressourcer, erfaringer og ønsker for fremtiden kombineret med de opstillede mål fra handleplanen. Med afsæt i familiens konkrete hverdag kan støtten blandt andet være: hjælpe familien med at skabe struktur og overblik i hverdagen agerer rollemodel, dvs. direkte ved at vise hvordan forskellige situationer kan håndteres Anvise nye handlemuligheder til forældrenes mestring af forældreskabet Støtte og hjælp til at sikre at barnet/den unge kommer i skole eller daginstitution. Give forældrene konkrete redskaber til at få en hverdag til at fungere i overensstemmelse med børnenes behov. Samtaler med forældre om sygdom, økonomi eller bolig forhold som har væsentlig betydning for børnenes trivsel og udvikling. Kontrol opgaver fra socialrådgiveren, hvilket vil fremgå tydeligt af handleplanen. Opgaverne er mange artet, i det det er den enkelte families behov der bestemmer hvordan opgaverne løses i et tæt samarbejde med familierådgiveren. Opfølgning Opfølgning sker første gang efter 3 måneder, og herefter hver 6 måned. Varigheden af støtten kan variere fra nogle få måneder til flere år, og tilstedeværelsen af en familierådgiver kan ligeledes variere fra flere timer dagligt til et besøg 1-2 timer en gang om ugen eller hver 14 dag til 1 gang om måned. 10 Lovgrundlag: Lov om Sociale Service 52 stk. 3, nr. 2. Lokalitet: Støtten ydes primært i familiens hjem Personale: Familierådgivere Visitation: Myndighedsrådgiverne i Børn og Unge bevilger indsatsen.

11 Forældrekompenserende støtte Tilbud til forældre der ikke evner at drage omsorg for deres børns trivsel og udvikling uden større udefra. Familier hvor den børnefaglige undersøgelse peger på, at der er behov for forældrekompenserende støtte. Det vil ofte dreje sig om forældre med følgende problemstillinger: Forældre med psykosociale problemstillinger Umodne forældre Forældre med sindslidelser, det forudsættes at den sindslidende erkender egen sygdom Intellektuelle svage forældre med et begrænset netværk Målet er dels at barnet/børnenes udvikling og trivsel styrkes, samtidig med at det sikres, at forældrene med støtte kan tilgodese barnets/børnenes behov og at familien derved forbliver samlet. En kompenserende støtte med fokus på kontinuitet og fase strukturer, er ofte det mest hensigtsmæssige, når der er tale om en forebyggende indsats. Samarbejdet med familien tager afsæt i familiens resurser kombineret med barnet/børnenes behov. Støtten er rettet forældreopgaven, herunder at skabe struktur og tryghed i hverdagen. Tilbuddet kan godt have karakter af praktisk støtte, ofte er der også behov for at konsulenten agere rollemodel. Der er fokus på at supplere forældrene og i andre situationer skal hjælpen ydes som en vedholdenhed af forældrene i at udøve deres forældreopgave. Periode Når der ydes forældrekompenserende støtte er det især vigtigt at der støttes op om familien på de arenaer, hvor barnet/børnene færdes. Opfølgning sker første gang efter 3. måneder, og herefter hver 6. måned. Inden en ny bevilling sker, skal der laves opfølgning på om tilbuddet fortsat har den ønskede effekt i forhold til handleplanen. Lovgrundlag: Lov om sociale Service 52 stk. 3, nr 2. Lokalitet: Støtten ydes primært i familiens hjem Personale: Familierådgivere Visitation: Myndighedsrådgiverne i Børn og Unge bevilger indsatsen. 11

12 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Familiebehandling er et tilbud, der tager udgangspunkt i barnets eller den unges behov. Behandlingen er en forebyggende dagbehandlingsforanstaltning for familier, som vurderes at kunne profitere af et behandlingsforløb. Familiebehandling kan også tilbydes i tilknytning til at barnet eller den unge er anbragt udenfor hjemmet, f.eks. ved hjemgivelse. Familiebehandlingens metoder er relations- og ressourceorienteret. Samarbejdet med familien tager altid udgangspunkt i familiens ressourcer, erfaringer og behovene hos de henviste familier kombineret med de opstillede mål i handleplanen. Der arbejdes i forløb med hele eller dele af en familie, eller familiegrupper, eller grupper for børn og unge. Eksempler på metoder som kan anvendes i familiebehandling: Individuel familiebehandling Parkommunikation Forældrekursus Det gode barneliv Onsdagscafe Forældre til teenager Mødregruppen Grupper for børn og unge Inden en individuel familiebehandling evt. iværksættes, tilbydes som udgangspunkt rådgivning i grupper, hvis flere familier har sammenfaldende problemstillinger. Familiebehandling er et tilbud til familier med børn og unge i alderen 0-18 år, hvor familiedynamikken medfører at den unge mistrives. I vanskeligheder af sociale, psykiske og/eller samspilsmæssigt art, hvor problemerne kommer til udtryk i form af vanskeligheder for barnet/den unge. Det er en forudsætning at familien ønsker at skabe en forandring i deres familiemæssige situation, samt at familien i nogen grad kan omsætte indsigt, erkendelser, refleksioner og ideer til praktiske forandringer i hverdagen, som vil kunne forbedre barnet/den unges trivsel. Bevare familien samlet Behandle barnets/den unges problemer Give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer Etablere og bidrage til en stabil kontakt mellem forædrene/ familien og dets anbragte barn. Indsatsen tager sit udgangspunkt i familiens aktuelle ressourcer og vanskeligheder samt børnenes og den unges behov. I den konkrete situation vælges den metode, der må antages mest effektivt at lede til målene og opfylde formålet med indsatsen. 12

13 Periode Sammen med familien, socialrådgiveren og øvrige samarbejdspartnere vurderes det løbende om formålet er opnået, eller om familiebehandlingen ikke længere er formålstjenlig. Opfølgning sker første gang efter 3. måneder. Indsatsen stoppes, hvis den efter et halvt år ikke har medført forbedringer. Tilbuddet kan som hovedregel maksimalt gives i 1 ½ år, hvor der vil blive foretaget en revidering af indsatsen mindst hver halve år. Der udarbejdes en skriftlig statusbeskrivelse. Lovgrundlag: Lov om Social Service 52 stk. 3. nr. 3. Lokalitet: I familiens hjem eller Tøndervej 45, 6780 Skærbæk. Personale: Familierådgivere. Visitation: Myndighedsrådgiverne i Børn og Unge bevilger indsatsen. 13

14 Forældrekurser Det gode barneliv Forældrekurserne er til forældre til børn og unge med sociale og følelsesmæssige problematikker, som f.eks. forældre der allerede modtager støtte på anden vis igennem familiepleje og aflastning eller den åbne rådgivning. Forældrekurserne er målrettet forældre til børn og unge i alderen 0-12 år med sociale og følelsesmæssige problematikker. Kurserne opstartes løbende i grupper af max personer. Kurserne vil være målrettet forældre med børn i specifikke aldersgrupper som f.eks. 0-4 år. Målet er at forældre til børn med særlige behov får støtte og hjælp til at håndtere de problematikker der er i deres hverdag. På kurset undervises forældrene i og styrkes i rollen som forældre. Korterevarende kursusforløb af to timers varighed hver 14. dag henover 8 undervisningsgange. Forældrene vil blive introduceret for temaer, som de selv er med til at definere ved opstarten. På baggrund af ønsker og behov fra forældregruppen opbygges et tematiseret og relevant kursusforløb for den pågældende gruppe. Gennem undervisningen, gruppeprocessen og mødet med ligestillede forældre, vil forældrene eksempelvis modtage redskaber og strategier til at håndtere følgende, Stemninger i hjemmet Konfliktløsning Daglige rutiner Skæld ud Anderkendelse Sammenbragte familiers udfordringer Parforhold Periode Støtten ophører når formålet i handleplanen er opfyldt. Opfølgning sker første gang efter 3. måneder, og herefter hver 6. måned. Der udarbejdes en skriftlig statusrapport af forløbet, men da samtalerne i gruppen er fortrolige omhandler det en individuel status på forløbet. Lovgrundlag: Lov om Social Service 52, stk. 3. nr. 3. Lokalitet: Tøndervej 45, 6780 Skærbæk. Personale: Familierådgivere. Visitation: Myndighedsrådgiveren i Børn og Unge bevilger indsatsen. 14

15 Samspilsobservationer v. familierådgivere Et tilbud til familier med børn hvor det vurderes at børnene er truet i deres udvikling og trivsel og hvor der er behov for væsentlig støtte. Samspilsobservationen kan ikke erstatte forældreevneundersøgelsen, men skal ses som et supplement. Forældre med børn i alderen 0-3 år, hvor børnene er truet i deres udvikling og trivsel. Familier med børn over 3 år som er truet i deres udvikling og i risiko for at lide alvorligt skade. Før en samspilsobservation kan iværksættes, kræver det, at den børnefaglige undersøgelse viser, at bekymringsgraden er stor. Samspilsobservationen skal ses som et element der kan indgå i den børnefagliglige undersøgelse og være med til at kvalificere denne. Observationen tager afsæt i myndighedsrådgiverens bekymring for barnet. Observationen vil typisk rette sig mod en eller flere af nedenstående elementer. Tilknytning, herunder tilsidesættelse af egne behov, indlevelse mv. Stimuli og opdragelse, herunder evne til at støtte barnet i dets udvikling mv. Stabilitet og struktur, herunder daglige rytmer mv. Inden en samspilsobservationen iværksætte, har myndighedsrådgiveren sendt de punkter som ønskes belyst til henholdsvis forældre og familiebehandleren. Herefter afholdes der et opstartsmøde mellem, myndighedsrådgiveren, forældrene og familierådgiveren, hvor den ønskede opgave gennemgås. Tidsramme for observationen aftales ligeledes ved dette møde. Lovgrundlag: Lov om Social Service 52, stk. 3. nr. 3. Lokalitet: I familiens hjem Personale: Familierådgivere. Visitation: Myndighedsrådgiveren i Børn og Unge bevilger indsatsen. 15

16 Forældregruppe for forældre med anbragte børn Et gruppetilbud til forældre med anbragte børn. Gruppetilbuddet fungere som et fora, hvor forældre til anbragte børn og unge kan mødes og tale om de udfordringer der er forbundet med at have et barn/ung anbragt. Forældre, der er bosiddende i Tønder Kommune, som har børn anbragt. Sikre, at forældre til anbragte børn, tilbydes støtte og hjælp til at tage omsorg for barnet under anbringelsen, hermed at bidrage til en positiv udvikling for barnet/den unge. Forældrene tilbydes mulighed for at tale med andre i samme situation, samt udveksle erfaringer om den svære situation, som mange forældre er i med et eller flere anbragte børn. Der udvikles forskellige temaer i gruppen. Temaer i gruppen kunne f.eks. være: Forælderens aktuelle livssituation Identitet (herunder selvforståelse og livshistorie) Anbringelseshistorie Et ønske om personlig udvikling Nysgerrig på at forstå sig selv og egne handlemønstre Periode Støtten ophører når formålet i handleplanen er opfyldt. Opfølgningen sker første gang efter 3 måneder, og herefter hver 6 måned. Der udarbejdes en skriftlig statusrapport af forløbet, men da samtalerne i gruppen er fortrolige omhandler det en individuel status på forløbet. Lovgrundlag: Lov om Social Service 52, stk. 3. nr. 3. Lokalitet: I familiens hjem Personale: Familierådgivere. Visitation: Myndighedsrådgiveren i Børn og Unge bevilger indsatsen. 16

17 Samtalegrupper for børn af psykiske syge forældre Samtalegrupper for børn af psykisk syge forældre, er et fora hvor børn og unge kan mødes og tale om de udfordringer de oplever i deres hverdag, som er forbundet med at leve sammen med pårørende som er psykisk syge. Gruppen henvender sig til børn og unge som har forældre eller søskende, som har haft eller lider af en psykisk sygdom. Der er ingen søskende i gruppen. Børn og unge tilbydes et frirum, hvor der er mulighed for: At give barnet/den unge mulighed for, at dele sine problematikker med andre i samme situation At få tilført øget viden om sindslidende At barnet/den unge oplever at fungere bedre i hverdagen og derved opnå øget trivsel i eget liv Gennem gruppeproces vil det enkelte barn/unge få mulighed for at tale om deres daglig dag og få redskaber til at agere i deres hverdag, som pårørende til forælder med psykiske lidelser. Der afholdes møder med gruppen ca. hver 14. dag i ca. 2 timer. Gruppen koordineres af to gruppeledere. Periode Sammen med familien vurderer socialrådgiveren løbende, om der sker en udvikling/forandring af de fælles mål og dette er bestemmende for varigheden af forløbet. Henvendelse kan ske til foranstaltningslederen, hvor grupperne sammensættes fra forløb til forløb. Opfølgning sker første gang efter 3 måneder og herefter hver 6 måned. Der udarbejdes en skriftlig evaluering af forløbet. Lovgrundlag: Lov om Social Service 52, stk. 3. nr. 3. Lokalitet: Tøndervej 45, 6780 Skærbæk. Personale: Familierådgivere og sundhedsplejersker Visitation: Myndighedsrådgiveren i Børn og Unge bevilger indsatsen. Sundhedsplejersken kan også henvise til tilbuddet. 17

18 Cafegruppen Cafegruppen er et tilbud til familier med meget begrænset netværk. Gruppen fungerer som en netværksgruppe, hvor familierne mødes og dels forbereder og spiser sammen. n er familier med et meget spinkelt netværk eller intet netværk, som gennem fællesskabet i gruppen får mulighed for at udvikle sociale færdigheder til at fremme familiernes sociale netværk. Målet er at bryde den enkelte families isolation samt at styrke de familier som har et spinkelt eller intet netværk. Gennem fællesskabet hjælper familierne hinanden til at fremme social læring. Familierne har mulighed for at dele egne erfaringer med andre familier, f.eks. omkring: Konfliktløsning Grænsesætning Forældreguidning Cafegruppen tilbyder fællesspisning, hvor familierne hjælper hinanden med at tilberede maden. Måltidet og tilberedelsen, skal ses som et social samlingspunkt for familierne, hvor der arbejdes bevidst med den positive stemning omkring et måltidet. Cafeen har fokus på ros og positiv problemløsning i samspillet mellem forældre og børn/barn. Temaerne aftales med forældrene og kan være mangeartet. Periode Cafegruppen mødes en gang om måneden fra kl. 16:30 til kl 19:00 over en periode på ca. 10 gange. Egenbetaling 50 kr. pr familie som bruges til madindkøb. Ved afslutning af Cafegruppen udarbejdes der en skriftlig evaluering af forløbet. Da samtalerne i Cafegruppen er fortrolige omhandler evalueringen en status på forløbet. Lovgrundlag: Lov om Social Service 53, stk. 3. nr. 3. Lokalitet: Tøndervej 45, 6780 Skærbæk. Personale: Familierådgivere. Visitation: Myndighedsrådgiveren i Børn og Unge bevilger indsatsen. 18

19 Mødreklubben/forældregruppe Mødreklubben er en samtalegruppe dels for kommende unge mødre som er gravide samt for sårbare mødre med børn i alderen 0-1 år. n er dels mødre med børn i alderen 0-1 år og unge gravide mødre med særlige behov, som har behov for støtte til at få etableret en god start med deres barn. Målet er at sikre barnets udvikling og trivsel via rådgivning, vejledning, støtte og behandling. Temaerne aftales med mødrene/de unge gravide og kan f.eks. være: Dele både gode og dårlige erfaringer med andre unge mødre/ unge gravide Skabe netværk Parforholdet efter barnets fødsel Lære om det lille barns behov for stimulering og omsorg Tale med andre om glæder og bekymringer ved at blive en familie Der kan inviteres andre fagpersoner med til møderne, herunder eksempelvis jobkonsulenter, socialrådgivere, sundhedsplejersker, jordemødre, eller diætistister. Periode Opfølgningen sker første gang efter 3. måneder og herefter hver 6. måned. Ved afslutning af en gruppe udarbejdes der en skriftlig evaluering af forløbet. Da samtalerne i gruppen er fortrolige omhandler evalueringen en status på forløbet. Lovgrundlag: Lov om Social Service 52, stk. 3. nr. 3 Lokalitet: Spikergade 28, 6270 Tønder. Tidspunkt: Der er møde hver anden tirsdag i lige uger fra kl 9:30 til 11:30. Personale: Gruppen koordineres af en familierådgiver og en sundhedsplejerske. Visitation: Myndighedsrådgiveren i Børn og unge bevilger indsatsen. Sundhedsplejersken kan også henvise til tilbuddet. 19

20 Støttet samvær Støtte forældrene med at tilrettelægge samværet, så relationen bibeholdes og samværet bliver så positivt som det er muligt. n Forældre til anbragte børn. Primært er hjælpen rettet mod de forældre, der ønsker og har brug for råd og vejledning under samværet. At støtte forældrene og dermed barnet, så barnet oplever tryghed og omsorg i samværet. Skabe optimale betingelser for udvikling af relationen mellem forældre og barn, så det bliver en positiv oplevelse for både barn og forældre. Det er handleplanen der beskriver formålet med støtten, omfanget, hvem der deltager, sted og tidspunkt. Rådgiveren fastsætter hyppigheden og varighed for støtten. Støtten kan f.eks. være: Forberedelse og evaluering af samværet med forældrene. Støttesamtaler til barnet før og efter samtalerne. Lovgrundlag: Lov om Sociale Service 71, stk. 2 Lokaliteter: Det er problemstillingen der afgør, hvor samværet er mest hensigtsmæssigt. Personale: Familierådgivere Visitation: Myndighedsrådgiverne i Børn og Unge bevilliger indsatsen. 20

21 Overvåget samvær Familierådgiverne i Tønder Kommune varetager overvåget samvær, hvor barnet/børnene er anbragt udenfor hjemmet. et er at sikre barnet kontakt til sine forældre under betryggede forhold. Det primær mål er at sikre barnet eller den unge mod fysik eller psykisk overlast under samværet. Indehold Familierådgiveren griber ind hvis det er nødvendigt af hensyn til barnet eller den unge. Familierådgiveren kan om nødvendigt afbryde samværet, hvis det er påkrævet af hensyn til barnet eller den unge. Hvis forældrene er interesseret bistår familierådgiverne f.eks. ved at igangsætte aktiviteter. Der skal efter hver samvær udarbejdes en beskrivelse af samværet. Periode Det er handleplanen der beskriver formålet med støtten, omfanget, hvem der deltager, sted og tidspunkt. Rådgiveren fastsætter hyppigheden og varighed for støtten. Lovgrundlag: Lov om Sociale Service 71 stk. 3. Lokalitet: Det er problemstillingen der afgør, hvor samværet er mest hensigtsmæssigt. Personale: Familierådgivere. Visitation: Sker via Børn og Ungeudvalgsafgørelse 21

22 Døgnophold Nogle forældre eller kommende forældre kan have brug for hjælp til at lære de almene kompetencer, der kræves for at udfylde rollen som mor og far ansvarligt. Her kan Tønder Kommune være behjælpelig med døgnophold. n kendetegnes typisk ved at være familier med børn i alderen 0-6 år eller gravide, hvor der er alvorlig bekymring for forældreevnen, og hvor der samtidig er foretaget en faglig vurdering af, at der kan arbejdes med forældrenes ressourcer inden for en kortere periode. Foranstaltningen kan være hensigtsmæssig at benytte i de familier, hvor det vil være nødvendigt at foretage et miljøskift for at kunne skabe forandringer i familien. Forældrene skal kunne tage vare på barnet hele døgnet med massiv støtte. et er at: Sikre, at forældreevneundersøgelse kan gennemføres, hvis det ikke er muligt at gennemføre den som et dagtilbud. Undersøge samspilsformer og forældreevne med henblik på at vurdere, om familien kan forblive samlet. Sikre, at barnets trivsel opretholdes under undersøgelsen. Forældreevneundersøgelsen kan foregå i døgninstitution eller på et godkendt opholdssted. Behandlingen kan for eksempel indeholde: Udførelse af praktiske dagligdagsopgaver. Lege og spille. Familie- og gruppesamtaler. Individuel støtte. Psykologisk og pædagogisk undersøgelse. Forældreevneundersøgelse. Lovgrundlag: Lov om Social Service 52, stk. 3, nr. 4 Personale: Ekstern leverandør Visitation: Myndighedsrådgiveren i Børn og Unge bevilger indsatsen. 22

23 Aflastningsordning for udsatte børn og unge samt handicapområdet. Aflastning er døgnophold i en konkret godkendt netværksfamilie eller en generelt godkendt plejefamilie. Tønder kommune giver tilbud om aflastning til to forskellige målgrupper. Børn og unge med sociale vanskeligheder og hvor barnets eget netværk ikke er tilstrækkeligt til at sikre trivsel, udvikling og læring. Børn med handicap. Hvis forældre vurderes at have behov for aflastning. For børn og unge anbragt i plejefamilier kan der tilbydes aflastning, som en del af en samlet foranstaltning. Dette er som oftest tilfældet når barnet/den unges vanskeligheder er så massive, at der vurderes, at en plejefamilie ikke kan løfte opgaven alene og/eller sammen med forældrene. Tønder Kommune tilbyder børn og unge som har brug for aflastning et godt, trygt og relevant tilbud i en godkendt plejefamilie, døgninstitution eller aflastningsinstitution, der er tilpasset det enkelte barns særlige behov. Familieplejekonsulenterne varetager følgende opgaver: Matcher børn til aflastning Yder sparring/supervision til aflastningsfamilierne Aflastningen har blandt andet til formål: At være et trygt og stabilt supplement til barnets forældre At give tryghed og omsorg til at barnet/den unge kan udvikle større selvværd og selvtillid Oplevelser og udfoldelsesmuligheder for barnet/den unge Stimulere barnets alsidige udvikling Drage omsorg for børn/unge med omfattende funktionsnedsættelser, mens forældrene aflastes Aflastningsfamilierne skal kunne bidrage med omsorg, være velfungerende familier og have respekt for de biologiske forældre og ville samarbejdet. Periode Sammen med familien, socialrådgiveren og øvrige samarbejdspartnere vurderes det løbende om formålet er opnået, eller om tilbuddet ikke længere er formålstjenligt. Opfølgning sker første gang efter 3 måneder, herefter hver 6. måned. Indsatsen stoppes, hvis den efter et halvt år ikke har medført forbedringer. Der udarbejdes en skriftlig statusbeskrivelse. 23 Lovgrundlag: Lov om Social Service 52, stk. 3, nr. 5, samt aflastningsordning 84. Personale: Ekstern leverandør. Visitation: Myndighedsrådgiveren i Børn og Unge bevilger indsatsen.

24 Fast kontaktperson Et tilbud som gives til unge mennesker i Tønder Kommune som har brug for rådgivning i forhold til problemer der gør at den unge og/eller familien ikke trives. Unge i alderen år som er bosiddende i Tønder Kommune, hvor der er et behov for rådgivning og støtte fordi den unge ikke trives. F.eks.: Fravær fra uddannelse eller praktikplads Psykisk sårbare unge Ensomhed og usikkerhed Begyndende kriminalitet eller misbrug Tilbuddet er rettet mod unge, hvor der på forhånd er vurderet, at et afgrænset samtaleforløb er tilstrækkeligt til at hjælpe den unge og evt. dennes forældre videre. Målet er at styrke og kvalificere den tidlige indsats, for derigennem at bedre den unges trivsel og forebygge, at den unge for behov for mere indgribende foranstaltninger. Den unge får mulighed for råd, vejledning og støtte i forhold til de emner, som den unge evt. har svært ved tale med sine forældre eller andre om. Forældre eller værge kan tilbydes rådgivning om problemstillinger, der har betydning for den unges trivsel. Periode Opfølgningen sker første gang efter 3. måneder og herefter hver 6. måned. Inden en ny bevilling sker, skal der laves opfølgning på om tilbuddet fortsat har den ønskede effekt i forhold til handleplanen. Lovgrundlag: Lov om Social Service 52. stk. 3 nr. 6. Lokalitet: Der hvor det er ønskeligt i forhold til den unge, ofte mødes ungekonsulenten med den unge i dennes nærmiljø. Personale: Kontaktperson via ungeindsatsen Visitation: Myndighedsrådgiveren i Børn og Unge bevilger indsatsen. 24

25 Ungegruppe med ADL træning Ungegruppe med ADL træning er et tilbud til unge, som endnu ikke har lært de grundlæggende færdigheder, som f.eks. madlavning, indkøb, økonomistyring, hygiejne og rengøring. Færdigheder som der er fokus på at udvikle igennem ADL træning. Unge i alderen år, som er visiteret til gruppen. De unge som deltager i gruppen skal være motiverede og være bevidste om behovet for ADL træning. Eventuelle udgifter ved deltagelse i gruppen, vil Ungekonsulenterne være behjælpelige med at søge ved den pågældende myndighedsrådgiver. Målet er at de unge lærer at tilegne sig viden og færdigheder med henblik på at blive mere selvhjulpne. De unge skal gennem ADL træning, gennem samspillet med andre unge og med hjælp fra kompetente voksne, herunder ungekonsulenterne, lære at udvikle egne rutiner, så de styrkes i deres udvikling. Målet er, at de unge lærer at klare sig selv i en sådan grad, at de på sigt kan klare sig i egen bolig og få et værdigt voksenliv. De unge vil blive delt op i mindre grupper og Ungekonsulenterne vil hver gang lave mad sammen med de unge. De unge skal lære at arbejde sammen omkring indkøb, madlavning opvask og rengøring. Løbende vil eksterne oplægsholdere blive inviteret til at komme og holde oplæg for gruppen, eksempelvis bankrådgivere m.m. Oplægsholdere som kan bidrage til at styrke de unge med at udvikle færdigheder, så de på sigt kan begå sig egen hånd. Periode Opfølgning sker første gang efter 3. måneder, og herefter hver 6. måned. Inden en ny bevilling sker, skal der laves opfølgning på om tilbuddet fortsat har den ønskede effekt i forhold til handleplanen. Lovgrundlag: Lov om Social Service 52. stk. 3. nr. 6. Personale: Ungeindsatsen Lokalitet: Spikergade 28, 6270 Tønder Tidspunkt: Forløber hver 14. dag om torsdagen fra kl til Visitation: Myndighedsrådgiveren i Børn og Unge bevilger indsatsen. 25

26 Drengegruppe Mange unge mennesker vokser op under kaotiske familieforhold. I Drengegrupperne skabes et rum, hvor de unge vil komme til at opleve hvordan relationerne kan være i en familie. Mange unge har udfordringer på det sociale plan og kommer fra forskellige sociale lag, hvilket bevirker forskellige opvækstvilkår. Forskelligheder der er plads til i gruppen. Drenge i alderen år, som er visiteret til gruppen, eller har tydelige handlepunkter i handleplanen. Drenge som er udfordret på det sociale plan og som har brug for strategier til at agere anderlederes, end det de er opdraget til hjemmefra. Eventuelle udgifter ved deltagelse i gruppen, vil kontaktpersonerne være behjælpelige med at søge ved den pågældende Myndighedsrådgiver. Målet med gruppen er at socialisere de unge sammen med ligestillede. Der vil være fokus på at udvide drengenes horisont, så de får et billede af, at det er muligt at agere på en alternativ måde, end dem de har tilegnet sig i deres respektive familier. De unge skal lære at danne relationer, så de lærer at indgå i sociale samspil på godt og på ondt. I gruppen vil der blive skabt en social træningsbane for den unge. Et rum hvor de unge vil blive gjort bevidste om, hvilke sociale spilleregler der er i det sociale rum. De unge vil blive guidet i retning af at lære normerne for accept og respekt samt at mennesker er forskellige og har forskellige tolerancetærskler. Gruppen skal udfordres efter evne, de skal have succesoplevelser, som samlet vil bidrage til en positiv udvikling af deres selvværd. Periode Opfølgning sker første gang efter 3. måneder, og herefter hver 6. måned. Inden en ny bevilling sker, skal der laves opfølgning på om tilbuddet fortsat har den ønskede effekt i forhold til handleplanen. Lovgrundlag: Lov om Social Service 52, stk. 3. nr. 6. Personale: Ungeindsatsen Lokalitet: Spikergade 28, 6270 Tønder Visitation: Myndighedsrådgiveren i Børn og Unge bevilger indsatsen. 26

27 Pigegruppe Mange unge vokser op under kaotiske familieforhold, som kan have indvirkning på de unges selvtillid og selvværd. Et lavt selvværd og manglende selvtillid er ofte medvirkende til, at mange unge får selvskadende adfærd og social fobi. Pigegrupperne et fora, hvor den unge vil kunne opleve hvordan sociale relationer kan være med til at styrke selvværdet og selvtilliden. Piger mellem år, som er visiteret til gruppen eller har tydelige handlepunkter i den foreliggende handleplan. Piger med lavt selvværd/selvtillid, selvskadende adfærd, som har brug for anerkendelse og strategier til at agere i hverdagen. Eventuelle udgifter ved deltagelse i gruppen, vil kontaktpersonerne være behjælpelige med at søge ved den pågældende Myndighedsrådgiver. Målet med gruppen er, at socialisere de unge, så de får en oplevelse af, at blive anerkendt og set som den de er. Det er et mål at selvværdet og selvtilliden styrkes, så der kan dannes relationer og de unge lærer at det nytter at indgå i et sociale samspil, på godt og ondt. Pigerne vil få redskaber til at overvinde angsten og til stille sig til rådighed. De skal lære at se sig selv med alt hvad det indebærer af positiv og negativ adfærd og tanker. Endelig skal gruppen styrkes til at kunne sige NEJ i situationer, som ikke er gode for dem. Der vil i gruppen blive skabt et tillidsskabende/tillidsvækkende rum, hvor de unge piger vil få anerkendelse på deres personlighed, hvilket på sigt vil styrke deres selvværd/selvtillid. Vi vil forsøge at skabe et rum, hvor de unge kan føle sig trygge. Gruppen vil gennem leg, spil og andre øvelser få styrket deres selvværd. Pigerne vil typisk få en arbejdsopgave med hjem, som de skal øve sig på til næste møde. Refleksion vil blive brugt som et nyttigt redskab for den unge i dennes udviklingsproces. Periode Opfølgning sker første gang efter 3. måneder, og herefter hver 6. måned. Inden en ny bevilling sker, skal der laves opfølgning på om tilbuddet fortsat har den ønskede effekt i forhold til handleplanen. Lovgrundlag: Lov om Social Service 52, stk. 3. nr. 6. Personale: Ungeindsatsen Lokalitet: Spikergade 28, 6270 Tønder Tidspunkt: Forløber hver 14. dag om mandagen fra kl til Visitation: Myndighedsrådgiveren i Børn og Unge bevilger indsatsen. 27

28 Anbringelse i Netværksplejefamilier Tilbuddet henvender sig til børn og unge som har brug for et trygt alternativ til det hjem, som deres biologiske forældre kan stille til rådighed. I de tilfælde, hvor det besluttes at anbringe børn i alderen 0-12 år, benyttes altovervejende anbringelse i netværks- og plejefamilier. Herudover anbringes typisk i netværksfamiliepleje når det vurderes, at forældrenes evne til at sikre barnets sundhed og udvikling er utilstrækkelig og når der er mulighed for gode samarbejdsrelationer mellem netværks plejefamilien og den biologiske familie. et er at fastholde, drage nytte af og styrke eksisterende netværksrelationer for barnet/den unge. et med anbringelse i en netværksplejefamilie er endvidere at tilstræbe stabilitet, omsorg og tryghed i barnets opvækst i en kendt familie, der kan drage omsorg for barnets trivsel, udvikling og læring og sikre barnet mulighed for at kunne indgå i familiære relationer og deltage i en families sociale liv. Netværksanbringelse er anbringelser hos familiemedlemmer eller andre fra barnets netværk. Der behøver ikke nødvendigvis at være biologiske bånd mellem barn og plejeforældre. Det centrale er, at der er en vis tilknytning mellem barn og plejeforældre. Følgende opgaver kan indgå i foranstaltningen: Varetage barnets/den unges følelsesmæssige personlige, sociale og læringsmæssige udvikling Være rollemodel for barnet/den unge. Varetage barnets/den unges behov for at fastholde kontakten til den biologiske familie. Sætte struktur på barnets/den unges hverdag med skolegang, daginstitution, fritidsaktiviteter m.v. Anbringelseskonsulenterne varetager følgende opgaver: Opsøger og godkender kommende netværksplejefamilier Matcher børn med plejebørn og plejeforældre Fører det generelle tilsyn med netværksplejefamilien Yde sparring/supervision til netværksplejefamilien Etablere netværksgrupper Afholder temaaftener for netværksplejefamilierne Periode Varigheden i støtten kan vare op til flere år. Myndighedsrådgiveren vurderer løbende, om barnet/børnene udvikler sig i retning af handleplanens formulerede mål. Der følges op første gang efter 3. måneder, herefter hver 6. måned. 28 Lovgrundlag: Lov om Social Service 52 stk. 3 nr , stk. 1, nr.3. Lokalitet: Støtten ydes af netværksplejefamilien. Personale: Ekstern leverandør. Visitation: Myndighedsrådgiveren i Børn og Unge bevilger indsatsen.

29 Anbringelse i plejefamilie Tilbuddet henvender sig til børn og unge som har brug for et trygt alternativ til det hjem deres biologiske forældre kan stille til rådighed, herunder anbringelse i familiepleje eller på et socialpædagogisk opholdssted. Som udgangspunkt børn og unge i alderen 0-12 år, som har brug for et trygt alternativ, og som grundet sociale omstændigheder har brug for døgnophold eller aflastning. Børnene kommer ofte fra familier med marginaliserede forældre og har brug for et ophold i trygge og forudsigelige rammer. Målet er at børn og unge der har behov for aflastning, får et relevant tilbud i en godkendt plejefamilie eller på et socialpædagogisk opholdssted. Plejefamilier vil som udgangspunkt inddrage den anbragte som en naturlig del af familiens hverdagsliv og vil derigennem give børnene mulighed for at skabe nye relationer og tilknytning. Endvidere vil børnene få en værdifuld indsigt og viden om, hvordan en familiestruktur er. Anbringelseskonsulenterne varetager følgende opgaver: Matcher børn med plejebørn og plejeforældre Yde sparring/supervision til plejefamilien Etablere netværksgrupper Afholder temaaftener for plejefamilierne Periode Når der gøres brug af plejefamilier er det især vigtigt at der støttes op om familien på de arenaer, hvor barnet/børnene færdes. Varigheden i støtten kan vare op til flere år. Myndighedsrådgiveren vurderer løbende, om barnet/børnene udvikler sig i retning af handleplanens formulerede mål. Der følges op første gang efter 3. måneder, herefter hver 6. måned. Lovgrundlag: Lov om Social Service 52. stk. 3. nr. 7, jf. 66 stk. 1, nr. 1 Lokalitet: Støtten ydes i plejefamiliens hjem Personale: Ekstern leverandør. Visitation: Myndighedsrådgiveren i Børn og Unge bevilger indsatsen. 29

30 Anbringelse i specialiseret plejefamilie (kommunale plejefamilier) Tilbuddet henvender sig til børn og unge som har brug for et trygt alternativ til det hjem deres biologiske forældre kan stille til rådighed, herunder anbringelse i familiepleje. Børn og unge i alderen 0-12 år, (som udgangspunkt), som har brug for et trygt alternativ, og som grundet sociale omstændigheder har brug for døgnophold. Børnene kommer ofte fra familier med meget marginaliserede forældre og har brug for et ophold i trygge og forudsigelige rammer. Kommunale plejefamilier er særligt rustede til at modtage de mest pleje- og støttekrævende børn og unge, som f.eks. kan være børn og unge med store følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder. Målet er at børn og unge der har behov for aflastning, får et relevant tilbud i en godkendt kommunal plejefamilie, idet kommunale plejeforældre er særligt uddannet og godkendte til at varetage en tungere og mere krævende opgave og måske følge en behandlingsplan. Kommunale plejefamilier vil som udgangspunkt inddrage den anbragte som en naturlig del af familien hverdagsliv og vil derigennem give børnene mulighed for at skabe nye relationer og tilknytning. Endvidere vil børnene få en værdiful indsigt og viden om hvordan en familiestruktur er. Anbringelseskonsulenterne varetager følgende opgaver: Opsøger og godkender kommende plejefamilier Matcher børn med plejebørn og plejeforældre/socialpædagogisk opholdssted Fører det generelle tilsyn med plejefamilien Yder sparring/supervision til plejefamilien Etablerer netværksgrupper Afholde temaaftener for plejefamilierne Rekruttere nye plejefamilier Periode Når der gøres brug af kommunale plejefamilier er det især vigtigt at der støttes op om familien på de arenaer, hvor barnet/børnene færdes. Varigheden i støtten kan vare op til flere år. Myndighedsrådgiveren vurderer løbende, om barnet/børnene udvikler sig i retning af handleplanens formulerede mål. Der følges op første gang efter 3. måneder, herefter hver 6. måned. Lovgrundlag: Lov om Social Service 52. stk. 3. nr. 7, jf. 66 stk. 1, nr 2. Lokalitet: Støtten ydes i plejefamiliens hjem. Personale: Anbringelseskonsulenter. Visitation: Myndighedsrådgiveren i Børn og Unge bevilger indsatsen. 30

31 Fritidsfamilier Fritidsfamilien varetager børnenes basale behov som bad, vask m.m. Familien kompenserer med at skabe struktur og kontinuitet. Tilbuddet henvender sig til børn i alderen 6-12 år. Der er tale om børn som i deres funktion, bærer præg af forældrenes begrænsede resurser. F.eks.: Massive trivsels problemer Sociale/og eller emotionelle vanskeligheder Børn som er truet i deres adfærdsmæssige og personlige udvikling grundet utilstrækkelig omsorg i deres familie Familier hvor den børnefaglige undersøgelse peger på at forældrenes evne til at drage praktisk omsorg for deres børns trivsel og udvikling er utilstrækkelig. F.eks.: Umodne forældre Forældre med psykosociale vanskeligheder Forældre med misbrugsproblematikker, det forudsættes at der ikke er tale om et massivt misbrug Intellektuelt svage forældre med et begrænset netværk Forældre med sindslidelser, det forudsættes at forældrene har sygdomserkendelse et er at barnets/børnenes udvikling og trivsel styrkes samtidig med at børnenes behov tilgodeses. Målet er at supplere forældrene, ikke at erstatte dem, således at familien bevares samlet. Indsatsen foregår og varetages i fritidsfamiliens hjem. Fritidsfamilien skal varetage børnenes basale behov som f.eks. bad, tøjvask, madpakker, tandlæge, frisør, lektiehjælp mv. Det er også fritidsfamilien der har kontakten til SFO og skole og som støtter barnet/ børnene til deltagelse i fritidsaktiviteter, på en sådan måde at barnet/børnene udvikler sig og bevarer en fast tilknytning til deres lokalmiljø. Barnet/børnene opholder sig ved fritidsfamilien på alle hverdage efter skoletid og frem til kl , hvor fritidsfamilien bringer barnet/børnene hjem til den biologiske familie. Fritidsfamilien er i daglig kontakt med den biologiske familie, således at barnet/ børnene oplever en positiv overlevering. Der kan desuden etableres aflastningsordning ved weekend og i ferier. Ved særligt opståede behov, kan barnet/børnene i en kortere periode have døgnophold i fritidsfamilien. Periode Varigheden i støtten kan vare op til flere år. Myndighedsrådgiveren vurderer løbende, om barnet/børnene udvikler sig i retning af handleplanens formulerede mål. Der følges op første gang efter 3. måneder, herefter hver 6. måned. 31 Lovgrundlag: Lov om Social Service 53. stk. 3, nr. 5. Lokalitet: Støtten ydes i fritidsfamiliens hjem. Personale: Anbringelseskonsulenter Visitation: Myndighedsrådgiveren i Børn og Unge bevilger indsatsen.

Ydelseskatalog. Børn og Unge 2014 Tønder Kommune

Ydelseskatalog. Børn og Unge 2014 Tønder Kommune Ydelseskatalog Børn og Unge 2014 Tønder Kommune Forord Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk styring af de forebyggende foranstaltninger og anbringelsesområdet

Læs mere

Bilag til Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Bilag til Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Bilag til Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. BILAG TIL SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Kort introduktion... 3 Niveaudeling

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Vordingborg Kommune

Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Vordingborg Kommune 1 Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Udgivet af Revideret maj Udarbejdet af: Børne- og Familiesekretariatet Valdemarsgade 43

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet

Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet 1 Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune... 1 1. Forord... 4 2. PRINCIPPER FOR INDSATSEN OVER FOR BØRN OG UNGE... 5 3. SERVICENIVEAU...

Læs mere

Serviceniveau udsatte børn og unge

Serviceniveau udsatte børn og unge Serviceniveau udsatte børn og unge 41, 42 og 43 revideret medio 2017 Rebild Kommune Center Familie og Handicap Hobrovej 110 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: raadhus@rebild.dk

Læs mere

Grundlag og principper for indsatsen. Serviceniveau

Grundlag og principper for indsatsen. Serviceniveau Grundlag og principper for indsatsen Serviceniveau 1 Grundlag og principper for indsatsen For børn og unge med særlige behov. Rebild Kommune 2013 Rebild Kommune Center Familie & Handicap Skørpingvej 7,

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet 1 Principper for indsatsen overfor sårbare børn og unge Serviceniveauet udmønter Brønderslev Kommunes sammenhængende børnepolitik og sigter på at skabe de bedst mulige

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Grundlag og principper for indsatsen. Serviceniveau

Grundlag og principper for indsatsen. Serviceniveau Grundlag og principper for indsatsen Serviceniveau For børn og unge med særlige behov. Rebild Kommune 2013 Grundlag og principper for indsatsen Rebild Kommune Center Familie & Handicap Skørpingvej 7, 9575

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie

Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie 1 Center for Børn, Unge og Familie Serviceniveauer 22. februar 2011 Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie Baggrund og formål Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet 1 Principper for indsatsen overfor sårbare børn og unge Serviceniveauet udmønter Brønderslev Kommunes sammenhængende børnepolitik og sigter på at skabe de bedst mulige

Læs mere

Center for Social Service Kvalitetsstandarder. Udsatte børn, unge og familier

Center for Social Service Kvalitetsstandarder. Udsatte børn, unge og familier Center for Social Service Kvalitetsstandarder Udsatte børn, unge og familier 0 Hvad er kvalitetsstandarderne? Hvis du er bekymret for dit barns trivsel, eller har du bekymring for et andet barns trivsel,

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Børneudvalget har i efteråret 2015 vedtaget en række serviceniveauer på det socialfaglige område Hvorfor serviceniveauer? Det konkrete formål

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 13.08.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 13.08.2012 Punkter på åbent møde: 66. Igangsættelse af Børne- og

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Tilbudsoversigt Familieområdet

Tilbudsoversigt Familieområdet 1 Tilbudsoversigt Familieområdet Forord Det er Byrådets ønske at udsatte børn og unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre børn. Velfærd og Sundhed

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Tilbud til sårbare børn og unge

Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge 0-6 årige, side 7-17 årige, side 18-22 årige, side Tilbud til familier, side Tilbud til familier Aflastningsophold Børn og familiecentrene;

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af BUFs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af BUFs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 25.02.2015 Dok.nr. 23045-15 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Børn, Unge og Familieafdelingen, marts 2015 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af BUFs evalueringer fra efteråret

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Vesthimmerlands Ungeteam

Vesthimmerlands Ungeteam Vesthimmerlands Ungeteam Ungeteamet er et gratis tilbud til børn/unge og deres forældre, hvor barnet/den unge som udgangspunkt ikke allerede er i kontakt med socialforvaltningen. Ungeteamets arbejdsområde

Læs mere

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv Page 1 of 10 Artikler 48 artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse (fortsat) Generel definition: se ydelse ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn og unge-området. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn og unge-området. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn og unge-området Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 KONSULENTBISTAND ( 52, STK. 3, NR.1)...5 PRAKTISK, PÆDAGOGISK ELLER ANDEN

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Standard for ydelsen socialpædagogisk bistand (flyverbistand)

Standard for ydelsen socialpædagogisk bistand (flyverbistand) Standarder for ydelser til udsatte børn og unge 1 Standard for ydelsen socialpædagogisk bistand (flyverbistand) Lovgrundlag Servicelovens 52.3.1 Målgruppe Målgruppen for flyverindsatsen er børn og unge

Læs mere

Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune

Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune Målsætning Familiekonsulenternes mål er at familierne bliver selvhjulpne og engageret i lokalsamfundet. Langeland Kommune har besluttet at alle

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Center for Børn og Unge Ungenetværket Næstved Kommune Farimagsvej 65 4700 Næstved Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Konsulentbistand efter 11.3 kan tilbydes i de tilfælde, hvor det må antages, at

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støttekontakttilbud til unge

Kvalitetsstandard. Støttekontakttilbud til unge Kvalitetsstandard Støttekontakttilbud til unge Kvalitetsstandard for støttekontakttilbud til unge Vision Visionen på det sociale område er at skabe og videreudvikle et fleksibelt og dynamisk tilbud for

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring børneområdet - Nogle eksempler Sagt om faglighed og økonomi Socialministeren på samråd i april 2010: Men jeg er ikke enig i præmissen om, at jo flere penge vi bruger på området,

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. for Haderslev Kommune. version 2013

Sammenhængende børnepolitik. for Haderslev Kommune. version 2013 Sammenhængende børnepolitik for Haderslev Kommune version 2013 Sammenhængende Børnepolitik 1 for Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund, udarbejdelse og godkendelse Afgræsning og sammenhæng

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

DAGBEHANDLINGS TILBUD

DAGBEHANDLINGS TILBUD CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE HERNING KOMMUNE DAGBEHANDLINGS TILBUD BESKRIVELSE 2011 Arbejdsgruppe: Elin Hansen, Benny Madsen, Vibeke Marlene Johannesen, Karina Charlotte Schytt, Karin Karlsen og Inge

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere