Praksisundersøgelse Støtte til køb af bil efter serviceloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven"

Transkript

1 Praksisundersøgelse 2008 Støtte til køb af bil efter serviceloven

2 Indhold 1. Baggrund og formål for praksisundersøgelsen Metode og afgrænsning... 2 Metode for praksisundersøgelsen...2 Udvælgelse af sager Resume og anbefalinger... 4 Resume...4 Anbefalinger Høringssvar Retsgrundlaget... 7 Lov om social service (serviceloven) med tilhørende forskrifter...7 Forvaltningsloven Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) Lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) Resultater Oplysninger om kommunernes afgørelse Den materielle vurdering Den formelle vurdering Den materielle vurdering Afgørelsens rigtighed Udskiftning Bemærkninger til afgørelser sammenholdt med udvalgte principafgørelser Bemærkninger til afgørelser sammenholdt med Nævnets praksis Oplysningsgrundlaget Betingelser for opnå støtte til køb af bil Den formelle vurdering Bilag 1 - Måleskema Bilag 2 - Indkaldelsesbrev Bilag 3 Liste over anvendte principafgørelser... 41

3 1. Baggrund og formål for praksisundersøgelsen Det Sociale Nævn ved Statsforvaltningen Midtjylland har i 2008 gennemført en praksisundersøgelse af kommunale afgørelser om bevilling af støtte til køb af bil efter 114 i lov om social service (serviceloven). Fokus i undersøgelsen har været, om grundlaget for bevilling af støtte til køb af bil har været tilstede ved bevilling, herunder om der er ydet tilskud til særlig indretning efter 10 i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 (bilbekendtgørelsen). Baggrunden for valget af netop dette emne var, at kommunerne overtog kompetencen til at træffe afgørelser vedrørende bevilling af støtte til køb af bil, da amterne blev nedlagt pr. 1. januar Nævnet fandt det derfor af interesse at få belyst området nu, hvor kommunerne har haft kompetencen i 1 år, og nærmere undersøge, om kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivning og praksis, og om der er ensartethed i behandlingen af sagerne på regionalt plan. Undersøgelsen er udarbejdet af specialkonsulent Maria Louise Boll, fuldmægtig Susanne Andersen og fuldmægtig Tina Aakjær. Henvendelse om undersøgelsen kan ske til disse medarbejdere i nævnssekretariatet. Praksisundersøgelser udarbejdes som led i Nævnets forpligtelse efter retssikkerhedslovens 78, stk. 1, til indenfor sit område at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for Nævnet, træffes i overensstemmelse med lovgivning og praksis. Koordineringsopgaven foretages i samarbejde med Ankestyrelsen. Formålet med praksisundersøgelser er at give kommunerne råd og vejledning og dermed sikre ensartethed i behandlingen af sagerne. Praksisundersøgelser er stikprøveundersøgelser af kommunale afgørelser, som belyser praksis i kommunerne indenfor et udvalgt lovområde. Resultatet af praksisundersøgelsen vil danne grundlag for en benchmarking, som Ankestyrelsen gennemfører, af kvaliteten i kommunernes sagsbehandling. PRAKSISUNDERSØGELSE

4 2. Metode og afgrænsning Metode for praksisundersøgelsen De indkaldte sager er gennemgået ud fra en materiel og formel vurdering. Sagerne er gennemgået i forhold til det materielle indhold, dvs. hvorvidt sagerne er i overensstemmelse med lovgivning og praksis på området. Sagerne er endvidere vurderet i forhold til en formalitetsvurdering, dvs. hvorvidt de formelle regler er overholdt, herunder de forvaltnings- og retssikkerhedsmæssige regler. I forbindelse med ovenstående har Nævnet anvendt et måleskema. Dette skema er inddelt i 4 afsnit. 1. Grundoplysninger om sagen 2. Oplysninger om kommunens afgørelse 3. Den materielle vurdering af kommunens afgørelse 4. Vurdering af formelle regler Måleskemaet kan ses som bilag 1. Der er foretaget en prøvemåling af sagerne i samarbejde med Ankestyrelsen for at sikre en ensartet vurdering af sagerne. Udvælgelse af sager Nævnet har indkaldt 14 sager fra hver af de 6 deltagende kommuner. Der er således indkaldt 84 sager. Følgende kommuner har deltaget i undersøgelsen: Lemvig, Norddjurs, Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Skive. Kommunerne er udvalgt af Ankestyrelsen. To af kommunerne kunne ikke fremskaffe 14 sager. Undersøgelsen omfatter derfor i alt 72 sager med følgende fordeling. Lemvig: Norddjurs: Randers: Ringkøbing-Skjern: Silkeborg: Skive: 4 sager 14 sager 14 sager 12 sager 14 sager 14 sager I forbindelse med indkaldelsen af sagerne har Nævnet anmodet om, at samtlige akter i sagen blev sendt med. Nævnet har ikke efterfølgende anmodet om yderligere akter, hvilket også fremgår af indkaldelsesbrevet. Sagerne er derfor alene vurderet på baggrund af det foreliggende materiale. Nævnet har ved undersøgelsen lagt til grund, at Nævnet har modtaget samtlige akter i sagen. I indkaldelsesbrevet af 20. februar 2008 er kriterierne for undersøgelsen beskrevet. Det fremgik af indkaldelsesbrevet, at kommunerne skulle indsende 14 sager, hvor der var be- PRAKSISUNDERSØGELSE

5 vilget støtte til køb af bil efter servicelovens 114, uanset om der var tale om førstegangsbevilling eller udskiftning. Der måtte gerne være givet afslag på støtte til særlige indretninger, tilskud til kørekort m.v. i henhold til bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Det blev understreget, at sagerne ikke måtte være påklaget og videresendt til Nævnet med henblik på behandling. Det fremgik endvidere af indkaldelsesbrevet at for at sikre en tilfældig udvælgelse af sagerne, skulle kommunerne udvælge sagerne således, at første sag vedrørte den nyeste afgørelse truffet før 18. januar 2008, den anden sag vedrørte den næstnyeste afgørelse truffet før 18. januar 2008 og så fremdeles, indtil de 14 sager var fundet. Indkaldelsesbrevet kan ses som bilag 2. Der har været tilfælde, hvor Nævnet har returneret sager til kommunerne, idet sagerne ikke opfyldte de af Nævnet opstillede kriterier. Der har været tale om flere sager, hvor der var truffet afgørelse efter den 18. januar 2008, hvilket var tidsgrænsen i forbindelse med udvælgelse af sager. Der har også været tilfælde, hvor der ikke var truffet afgørelse om bevilling af støtte til køb af bil, samt tilfælde hvor der var givet afslag på støtte til køb af bil. Der har endvidere været tale om sager, hvor der alene var bevilget støtte til særlige indretninger men ikke støtte til køb af bil. I ovenstående tilfælde, hvor kommunerne har indsendt sager, der ikke opfyldte kriterierne, har Nævnet bedt om erstatningssager fra de respektive kommuner. I et enkelt tilfælde har Nævnet måttet lade en sag udgå, da det fremgik af sagsakterne, at ansøger havde påklaget kommunens afgørelse. Undersøgelsen omfatter derfor reelt 71 sager. Nævnet har ved gennemgangen af sagerne fundet flere tilfælde, hvor det klart fremgår, at kommunerne kendte borgeren fra tidligere sager. Der har i disse sager manglet oplysninger, bl.a. lægelige oplysninger, men det har været klart, at oplysningerne forelå i kommunen. I disse tilfælde har Nævnet bemærket dette i bemærkningsfeltet i måleskemaet. Da Nævnet har lagt til grund, at alle akter i sagen er medsendt, vil de omtalte sager i statistikken fremstå som værende forkerte/mangelfulde på grund af det utilstrækkelige oplysningsgrundlag. Endelig skal der gøres særskilt opmærksomt på, at der ved gennemgangen af sagerne ikke har medvirket lægekonsulent. PRAKSISUNDERSØGELSE

6 3. Resume og anbefalinger Resume Gennemgangen af sagerne har vist, at 58% af afgørelserne er i overensstemmelse med regler og praksis. 42% af afgørelserne ville blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling, såfremt der havde været tale om en klagesag. I udskiftningssituationen er 55% af afgørelserne i overensstemmelse med regler og praksis. 45% afgørelserne ville blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling, såfremt der havde været tale om en klagesag. Det største problem i sagerne har vist sig at være oplysningsgrundlaget, idet kun 7% af sagerne er fuldt ud oplyste. I oplysningsgrundlaget indgår bl.a. oplysning om ansøgers gangdistance. Desuagtet har kommunerne undladt at indhente oplysning herom i 41% af sagerne, i hvilke oplysningen vurderes relevant. For at opnå støtte til køb af bil skal det være godtgjort, at evnen til at færdes i væsentlig grad er forringet. Dette er tilfældet i 52% af sagerne, hvor det i høj grad er godtgjort, at ovenstående betingelse er opfyldt. Det er desuden en betingelse for at opnå støtte til køb af bil, at det er godtgjort, at kørselsbehovet ikke kan tilgodeses mere hensigtsmæssigt ved andre ordninger. Dette er tilfældet i 18% af sagerne, hvor det i høj grad er godtgjort, at kørselsbehovet ikke kan tilgodeses mere hensigtsmæssigt ved andre ordninger. Endelig er det en betingelse, at det er godtgjort, at muligheden for at opnå eller fastholde uddannelse/erhverv i væsentlig grad er vanskeliggjort. I 22% af sagerne, hvor der er bevilget støtte på et erhvervsmæssigt grundlag, er det i høj grad godtgjort, at muligheden for at opnå eller fastholde uddannelse/erhverv i væsentlig grad er vanskeliggjort. I forbindelse med den formelle vurdering er kommunernes største problem, at de medsendte klagevejledninger ikke er i overensstemmelse med retssikkerhedslovens regler. Dette ses at være tilfældet i 99% af sagerne. Anbefalinger Det skal anbefales, at kommunerne i højere grad oplyser sagerne, således at der kan træffes en korrekt afgørelse. PRAKSISUNDERSØGELSE

7 Kommunerne bør således påse, at der i sagerne findes dokumentation for eksempelvis ansøgers varige funktionsnedsættelse i form af lægelige oplysninger, det daglige kørselsbehov og ansøgers mulighed for at færdes herunder oplysning om gangdistance. Det skal endvidere anbefales kommunerne at være mere præcise i angivelsen af retsgrundlaget for afgørelsen. Specielt bør kommunerne være opmærksomme på korrekt henvisning til bilbekendtgørelsens 3, stk. 1, nr. 1, nr. 2 eller nr. 3. Endelig skal det anbefales, at kommunerne udformer klagevejledninger, der er i overensstemmelse med retssikkerhedslovens regler herom. PRAKSISUNDERSØGELSE

8 4. Høringssvar Nævnet har den 23. oktober 2008 sendt udkastet til rapporten til høring i de deltagende kommuner samt Ankestyrelsen. Nævnet har modtaget høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune, Skive Kommune samt Ankestyrelsen. Ankestyrelsen er alene kommet med forslag til redaktionelle ændringer. Ringkøbing-Skjern Kommune har i forbindelse med høringssvaret indhentet og indsendt yderligere lægelige akter til en enkelt sag. Da det i indkaldelsesbrevet og i udkastet til rapporten udtrykkeligt var beskrevet, at det ved vurderingen ville blive lagt til grund, at Nævnet havde modtaget samtlige sagsakter, er der ikke taget stilling til det indsendte materiale. Videre fremgår det af høringssvaret, at kommunen har taget undersøgelsen til efterretning, eksempelvis at det for fremtiden tydeligt vil fremgå, hvorvidt borgerens kørselsbehov kan tilgodeses ved andre kørselsordninger. Endelig vil kommunen for fremtiden henvise til gældende retsgrundlag og give en fyldestgørende klagevejledning. Skive Kommune har fremsendt et høringssvar, der består dels af spørgsmål af generel karakter, dels spørgsmål til de konkrete sager, som indgår i undersøgelsen. Endelig har kommunen påpeget steder, hvor kommunen mener, at der er fejl i undersøgelsen. Kommunen spørger bl.a., om det er korrekt forstået, at Nævnet finder, at der skal gives afslag hver gang, en borger har et konkret bilønske, der ikke er den billigst egnede bil? Svaret herpå må være, at det følger af forvaltningsloven, at en afgørelse, når den meddeles skriftligt, skal være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold, jf. 22. For så vidt angår spørgsmålet om godtgørelse af evnen til at færdes, herunder udarbejdelse og inddragelse af gangtest, henvises til punkt 178 i vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. For så vidt angår spørgsmålet om medbringelse af et el-køretøj henvises til Ankestyrelsens praksis udmeldt i principafgørelse C-6-01 samt den nærmere gennemgang heraf i nærværende undersøgelse. PRAKSISUNDERSØGELSE

9 5. Retsgrundlaget Lov om social service (serviceloven) med tilhørende forskrifter. Lovgrundlaget for bevilling af støtte til køb af bil findes i 114 i lov om social service (serviceloven), jf. lov nr. 573 af 24. juni 2005, som senest er bekendtgjort i Velfærdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober Af servicelovens 114, stk. 3, fremgår det, at velfærdsministeren i en bekendtgørelse kan fastsætte yderligere regler. En sådan fastsættelse er sket i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 (bilbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006, som senere er ændret ved bekendtgørelse nr. 585 af 7. juni Desuden er der udarbejdet Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (vejledning nr. 6 til serviceloven), jf. vejledning nr. 97 af 5. december Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Støtten ydes som rentefrit lån inden for en ramme på kr. Stk. 2. Foreligger der ganske særlige forhold i forbindelse med den nedsatte funktionsevne, kan der ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem støtte efter stk. 1 og anskaffelsesprisen. Stk. 3. Velfærdsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om 1) betingelserne for at opnå støtte efter stk. 1 og 2 og om vilkårene for støtten, 2) tilbagebetaling af lån, herunder om henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af lån samt indkomstgrundlaget for tilbagebetalingen, 3) adgangen til at modtage støtte til udskiftning af en bil, hvortil der er ydet støtte, jf. stk. 1 og 2, 4) støtte til nødvendig indretning m.v., herunder i hvilket omfang ansøgeren selv skal betale en del af udgiften til indretningen, 5) i hvilket omfang der kan ydes tilskud til betaling af køreundervisning m.v., og 6) støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil. Kommunerne skal efter servicelovens 114 yde støtte til køb af bil til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når ansøgerens behov for kørsel og formålet med kørslen i væsentlig grad forringer ansøgerens evne til at færdes uden brug af egen bil. Det er en betingelse for at opnå støtte til køb af bil, at der er behov for kørsel til og fra et arbejde, hvor ansøgeren skaffer sig et væsentligt bidrag til forsørgelsen (erhvervsbil), kørsel til og fra en uddannelse, der sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder (uddannelsesbil) eller kørsel, der i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af ansøgerens funktionsnedsættelse og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse (trivselsbil). PRAKSISUNDERSØGELSE

10 Vurderingen af, hvorvidt der skal ydes støtte til køb af bil beror på en samlet vurdering, som omfatter alle væsentlige forhold af betydning for sagen, herunder bl.a. ansøgerens sociale og helbredsmæssige forhold samt ansøgerens samlede kørselsbehov set i forhold til alder, almen tilstand og om pågældendes kørselsbehov i øvrigt mere hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved andre ordninger. For at en ansøger kan bevilges støtte til køb af bil, skal ansøgers gangdistance være nedsat. Vurderingen heraf skal om muligt være fagligt dokumenteret. Det er dog ikke muligt at træffe afgørelse alene på grundlag af oplysninger om gangdistance. Ansøgerens økonomiske forhold har ikke betydning for, om der kan ydes støtte til køb af bil eller for lånets størrelse. Den bevilgede bil skal som udgangspunkt dække ansøgerens samlede kørselsbehov. Dette fremgår af bilbekendtgørelsens 12, stk. 1, nr. 6. C Videre skal den bevilgede bil primært være et transportmiddel for den støtteberettigede inkl. dennes hjælpere og hjælpemidler. Dette er fastslået i principafgørelse C Ansøgerens øvrige familieforhold eller antal af hjælpere kan ikke spille afgørende ind på valget af billigst egnede bil. Støtte til køb af bil kan gives til alle uanset alder. Dog ligger der i praksis en undergrænse for bevilling ved omkring 3 år. En aldersmæssig overgrænse findes ikke. Dog vil ansøgerens aktivitetsniveau med et dertil følgende kørselsbehov formentligt med tiden aftage, således at dette på et tidspunkt mere hensigtsmæssigt kan dækkes ved brug af andre ordninger. Udgangspunktet er, at det er det samlede kørselsbehov, der kan dækkes ved brug af andre ordninger. Det er ikke en betingelse for støtte til køb af bil, at ansøger er i besiddelse af kørekort. Dog vil det faktum, at der skal være en chaufførmulighed til stede, kunne indvirke på, om der reelt bliver tale om en væsentlig lettelse i den daglige tilværelse. Hvis betingelserne for at yde støtte til køb af bil er opfyldt, ydes der støtte til den billigst egnede bil. Ved valget af den billigst egnede bil skal kommunen yde støtte til den bil, der konkret er egnet til den pågældende, uagtet at borgeren er meget høj, lav eller kraftig. Støtte til køb af bil ydes som et rente-, men ikke afdragsfrit lån på indtil kr (2008-niveau) inkl. moms, dog kan lånet ikke overstige købsprisen. Der henvises til bilbekendtgørelsens 5, stk. 1. Såfremt der foreligger ganske særlige forhold i forbindelse med ansøgers funktionsevne, kan der ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af differencen mellem kr (2008-niveau) og bilens anskaffelsessum. Der henvises til bilbekendtgørelsens 5, stk. 2. PRAKSISUNDERSØGELSE

11 Ganske særlige forhold kan f.eks. være, når funktionsnedsættelsen nødvendiggør indretninger, som kun findes eller mest hensigtsmæssigt kan foretages i en større eller dyrere bil, når en dyrere eller større bil er nødvendig, fordi funktionsnedsættelsen medfører, at ansøgeren ikke eller kun med betydelig vanskelighed kan klare ind- og udstigning eller placering i bilen, eller det er nødvendigt at medbringe hjælpemidler. Det er muligt at købe en anden bil end den bevilgede, hvis merprisen betales af ansøger. Det er desuden et krav, at den købte bil vurderes at være egnet. Hvis en ansøger findes berettiget til støtte til køb af bil, træffer kommunen afgørelse om afgiftsfritagelse efter bilbekendtgørelsens 7. Forudsat at ansøger opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, kan afgiftsfritagelse gives, uanset om der faktisk ydes støtte til køb af bil, eksempelvis fordi ansøgeren har købt en brugt bil i form af en demonstrationsmodel. Såfremt ansøgeren findes berettiget til afgiftsfritagelse, skal kommunen dog vejlede ansøgeren om muligheden for støtte til køb af bil. Såfremt der er ydet støtte til køb af bil, kan der som udgangspunkt tidligst ydes støtte til udskiftning af bilen 6 år efter registreringen af den bevilgede bil. Der henvises til bilbekendtgørelsens 8, stk. 1. Afvigelser herfra kan ske, hvis en synsvirksomhed dokumenterer, at udskiftning er nødvendig, hvis den bevilgede bil totalskades, eller hvis borgerens samlede funktionsniveau er ændret, således at den bevilgede bil ikke længere er egnet. Ansøgning om støtte til køb af bil kan uden problemer indgives inden udløbet af 6 års fristen, idet den nye bevilling blot ikke må gives før fristens udløb. Der henvises til bilbekendtgørelsens 8, stk. 2. En udskiftning, hvad enten der er tale om førtidig eller udskiftning efter 6 år, forudsætter, at ansøger fortsat opfylder betingelserne for støtte til køb af bil. En tidligere given bevilling begrunder ikke i sig selv fornyet støtte. Ankestyrelsen har bl.a. i principafgørelserne C og C-5-02 udtalt sig desangående. C Således har Ankestyrelsen i C udtalt, at det forhold, at en ansøger tidligere havde modtaget støtte til køb af bil, ikke i sig selv kunne begrunde fornyet støtte, men alene indgå som et moment i helhedsvurderingen af ansøgerens funktionsevne og behov for bil. C-5-02 I principafgørelse C-5-02 har Ankestyrelsen udtalt, at en ansøger som udgangspunkt er berettiget til støtte til udskiftning af bil efter 6 års periodens udløb, forudsat at de almindelige helbredsmæssige og sociale betingelser for støtte fortsat er opfyldt. Såfremt der var tale om, at bilen havde kørt et lavt kilometerantal, kunne dette give anledning til overvejelser om, hvorvidt kørselsbehovet bedre kunne tilgodeses på anden måde. Der var således ikke noget retskrav på udskiftning efter 6 års periodens udløb. Spørgsmålet om bilens tilstand, herunder vedligeholdelsesudgifterne til en bil, kunne derimod ikke indgå i vurderingen af, om der kunne ske udskiftning ved 6 års periodens udløb. PRAKSISUNDERSØGELSE

12 Hvis betingelserne er opfyldt, har ansøgeren krav på udskiftning. Uanset om der kan ydes støtte til køb af bil, kan der efter bilbekendtgørelsens 10 ydes tilskud til nødvendig særlig indretning af en bil, hvis politiet har stillet krav herom, hvis ansøgerens helbredsforhold i øvrigt taler for det, eller hvis det letter ansøgerens placering i bilen. Det er en betingelse for bevilling af særlig indretning, at bilen ikke er født med indretningen fra fabrikken. C Dette gælder uanset, om der er tale om en specialtilretning fra fabrikken. Der henvises til C Ligeså må gælde, selvom det er muligt at købe en bil uden den særlige indretning sammenholdt med et pristilbud på evt. indbygning efter levering. C Såfremt der købes en anden bil, end den bevilgede, er det ikke muligt at få tilskud til særlige indretninger, som ikke var nødvendige i den oprindeligt bevilgede bil. Dette fremgår af C O Endelig er det muligt at købe en bil og indregistrere den på gule plader, jf. O O Reglerne for støtte til køb af bil administreres udfra bevillingsprincippet. Som udgangspunkt er det således ikke muligt at yde støtte til en bil, der er indkøbt, inden ansøgning er indgivet, og bevilling foreligger. Dette princip er fastslået i O-35-99, hvor Ankestyrelsen har lagt til grund, at det er et almindeligt princip i bistandsloven (nu serviceloven), at ansøgning skal indgives, og bevilling modtages inden anskaffelsen. Det er dog efter bilbekendtgørelsens 12 muligt at yde støtte til køb af en bil, som ansøger eller en anden person i dennes husstand har købt fabriksny inden for det sidste år. Det skal oplyses, at Ankestyrelsen den 14. marts 2008 har antaget en sag til behandling for at afklare, hvorvidt ovennævnte princip i bistandsloven finder anvendelse i forhold til servicelovens 114 om støtte til bil (Ankestyrelsens j.nr ). Sagen blev afgjort den 28. oktober 2008, og Ankestyrelsen kom frem til, at ansøgningsprincippet må gælde i sager om støtte til køb af bil og nødvendige indretninger. Ankestyrelsen fandt således, at der ikke kunne gives afslag på en bevilling alene med henvisning til, at den ansøgte særlige indretning var anskaffet og udgifterne afholdt hertil, inden bevilling forelå. På nuværende tidspunkt er der ikke udsendt en principafgørelse herom, ligesom der ikke er taget stilling til, hvorvidt O skal ophæves. Forvaltningsloven. Af forvaltningslovens 22 fremgår det, at en afgørelse, når den meddeles skriftligt, skal være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver ansøgeren medhold. PRAKSISUNDERSØGELSE

13 Såfremt kommunen er bekendt med, at ansøger har et konkret bilønske, er kommunen således forpligtet til at begrunde valget af den bevilgede bil, hvis denne ikke er i overensstemmelse med det konkrete bilønske. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler i henhold til hvilke, afgørelsen er truffet. I det omfang afgørelsen beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Dette fremgår af forvaltningslovens 24, stk. 1. En vigtig henvisning i bilsager er i den forbindelse til bilbekendtgørelsens 3, stk. 1, nr. 1, 2 eller 3, idet bevillingsgrundlaget er afgørende for, om bilen må beholdes, uanset om arbejdet eller uddannelsen må indstilles. Endelig fremgår det af forvaltningslovens 24, stk. 2, at begrundelsen skal indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Om klagevejledning er det i forvaltningslovens 25 bestemt, at skriftlige afgørelser, som kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, skal være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om en eventuel tidsfrist. Det er dog ikke et krav, at der meddeles klagevejledning, hvis afgørelsen giver ansøgeren fuldt ud medhold. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven). Af retssikkerhedslovens 67, stk. 1, fremgår det, at klage til Det Sociale Nævn skal ske inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Bestemmelsen opstiller ikke særlige formkrav for at klage. En klage kan derfor indgives både mundtligt og skriftligt. Lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven). Af offentlighedslovens 6 fremgår det, at i sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, skal en myndighed, der mundtligt modtager eller på anden måde bliver bekendt med oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, gøre notat om indholdet af oplysningerne, såfremt disse er af betydning for sagens afgørelse. Såfremt en borger kontakter kommunen telefonisk eller personligt for at påklage en afgørelse, er kommunen således forpligtet til at gøre et notat om henvendelsen, herunder at nedskrive nye oplysninger. PRAKSISUNDERSØGELSE

14 6. Resultater I det følgende gennemgås resultaterne fra undersøgelsen. Disse er søgt overskueliggjort ved hjælp af diagrammer. Oplysninger om kommunernes afgørelse Alder 21% 6% 15% 0-18 år år år 66 år eller ældre 58% En gennemgang af sagerne viser, at 4 af sagerne omhandlede børn og unge i alderen 0-18 år. 11 ansøgere var mellem 19 og 40 år, mens størstedelen, 41 ansøgere, var mellem 41 og 65 år. Restgruppen på 15 ansøgere var 66 år eller ældre. Køn 61% 39% Kvinde Mand Kønsfordelingen viser en overvægt af mandlige ansøgere, idet 43 ansøgere var mænd, mens 28 var kvinder. PRAKSISUNDERSØGELSE

15 Hvad har kommunen bevilget? (antal sager) Lån til bil efter 5, stk. 1 Lån til bil efter 5, stk. 2 Afgiftsfritagelse ( 7) Særlige indretninger ( 10) I samtlige 71 sager har kommunen bevilget støtte til køb af bil efter bilbekendtgørelsens 5, stk. 1, hvilket er kriteriet for undersøgelsen. I 29 af disse sager er der tale om udskiftning, herunder førtidig udskiftning af bil. Kommunerne har i 73% af sagerne, hvilket svarer til 52 sager, bevilget udvidet støtte efter bilbekendtgørelsens 5, stk. 2. I kun én sag fremgik det ikke af afgørelsen, om ansøger er bevilget afgiftsfritagelse efter bilbekendtgørelsens 7. Kommunerne har i 92% af sagerne, hvilket svarer til 65 sager, bevilget særlige indretninger efter bilbekendtgørelsens 10. Bilkategori 8% 13% Erhverv Trivsel Uoplyst 79% I 56 af sagerne er der bevilget støtte til køb af bil på et trivselsmæssigt grundlag. PRAKSISUNDERSØGELSE

16 I 9 af sagerne er støtten bevilget på et erhvervsmæssigt grundlag. I 6 af sagerne er bevillingsgrundlaget uoplyst. I den videre behandling af sagerne er det lagt til grund, at bevillingen er givet på et trivselsmæssigt grundlag. I ingen af sagerne er støtten bevilget på et uddannelsesmæssigt grundlag. Hovedbegrundelse for udvidet støtte efter 5, stk. 2 (oplyst i %) Indretninger Placering Hjælpemidler Anden 10 I 52 sager er der bevilget udvidet støtte efter 5, stk. 2. I flere af sagerne er der givet flere begrundelser for udvidet støtte. I 17 af sagerne er der bevilget udvidet støtte på baggrund af, at ansøgers funktionsnedsættelse nødvendiggør indretninger, som kun findes eller mest hensigtsmæssigt kan foretages i større eller dyrere bil, jf. bilbekendtgørelsens 5, stk. 2, nr. 1. I 29 af sagerne er der bevilget udvidet støtte på baggrund af, at større eller dyrere bil er nødvendig, fordi funktionsnedsættelsen medfører, at ansøgeren ikke eller kun med betydelig vanskelighed kan klare ind- og udstigning eller placering i bilen, jf. bilbekendtgørelsens 5, stk. 2, nr. 2. I 26 af sagerne er der bevilget udvidet støtte på baggrund af, at større eller dyrere bil er nødvendig for at medbringe nødvendige hjælpemidler i bilen, jf. bilbekendtgørelsens 5, stk. 2, nr. 3. I 5 af sagerne har kommunen anført en anden begrundelse for bevilling af udvidet støtte, eksempelvis prisstigning. PRAKSISUNDERSØGELSE

17 Oplysninger om gangdistance 34% 25% Ja Nej Ikke relevant 41% I 18 af sagerne er der indhentet oplysninger om ansøgerens gangdistance. I 29 af sagerne er der ikke indhentet oplysninger om ansøgerens gangdistance. I 24 af sagerne er det ikke relevant at indhente oplysninger om ansøgerens gangdistance, da ansøger er permanent kørestolsbruger, dvs. uden nogen form for gangevne. Har kommunen foretaget afprøvning? 24% 1% Ja Nej Uoplyst 75% I 53 af sagerne har kommunen foretaget afprøvning i forbindelse med valg af billigst egnet bil. I 17 af sagerne har kommunen ikke foretaget afprøvning i forbindelse med valg af billigst egnet bil. I en enkelt sag er det uvist, om der fra kommunens side er foretaget afprøvning. PRAKSISUNDERSØGELSE

18 Den materielle vurdering Er afgørelsen samlet set rigtig? 42% 58% Ja Nej 41 af sagerne er i overensstemmelse med regler og praksis, og 30 af sagerne ville blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling i kommunen, såfremt der havde været tale om en klagesag. Er afgørelsen samlet set rigtig? (udskiftning) 45% Ja 55% Nej I de 29 sager, hvor der er tale om udskiftning, herunder førtidig udskiftning, er 16 af sagerne i overensstemmelse med regler og praksis. 13 af sagerne ville blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling i kommunen, såfremt der havde været tale om en klagesag. PRAKSISUNDERSØGELSE

19 I hvilket omfang er sagen oplyst? 30% 7% Ingen oplysninger mangler 8% 55% Enkelte mindre væsentlige oplysninger mangler Flere og/eller væsentlige oplysninger mangler Afgørende oplysninger mangler I 5 af sagerne mangler ingen oplysninger! I 39 af sagerne mangler enkelte mindre væsentlige oplysninger. I 6 af sagerne mangler flere og/eller væsentlige oplysninger. I 21 af sagerne mangler afgørende oplysninger. Er det godtgjort, at evnen til at færdes i væsentlig grad er forringet? 10% 10% 15% 13% 52% I høj grad I nogen grad I ringe grad Nej Ej relevant I 37 af sagerne er det i høj grad godtgjort, at evnen til at færdes i væsentlig grad er forringet. I 9 af sagerne er det i nogen grad godtgjort, at evnen til at færdes i væsentlig grad er forringet. I 11 af sagerne er det i ringe grad godtgjort, at evnen til at færdes i væsentlig grad er forringet. I 7 af sagerne er det ikke godtgjort, at evnen til at færdes i væsentlig grad er forringet. PRAKSISUNDERSØGELSE

20 3% 6% 4% I 7 af sagerne er det ikke relevant, om evnen til at færdes i væsentlig grad er forringet, da der er tale om bevilling af bil på erhvervsmæssigt grundlag. Er det godtgjort, at kørselsbehovet ikke kan tilgodeses mere hensigtsmæssigt ved andre ordninger? 27% 8% 18% I høj grad I nogen grad I ringe grad Nej 47% I 13 af sagerne er det i høj grad godtgjort, at kørselsbehovet ikke kan tilgodeses mere hensigtsmæssigt ved andre ordninger. I 33 af sagerne er det i nogen grad godtgjort, at kørselsbehovet ikke kan tilgodeses mere hensigtsmæssigt ved andre ordninger. I 6 af sagerne er det i ringe grad godtgjort, at kørselsbehovet ikke kan tilgodeses mere hensigtsmæssigt ved andre ordninger. I 19 af sagerne er det ikke godtgjort, at kørselsbehovet ikke kan tilgodeses mere hensigtsmæssigt ved andre ordninger. Er det godtgjort, at muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde i væsentlig grad er vanskeliggjort? I høj grad I nogen grad I ringe grad Ej relevant 87% I 2 af sagerne er det i høj grad godtgjort, at muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde i væsentlig grad er vanskeliggjort. PRAKSISUNDERSØGELSE

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2009 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Indledning... 1 2. Sammenfatning... 1 3. Det Sociale Nævns anbefalinger til kommunerne... 2 4. Undersøgelsens baggrund, formål,

Læs mere

Præsentation af Ankestyrelsen

Præsentation af Ankestyrelsen Præsentation af Ankestyrelsen 2014 Hvem er vi? Oprettet i 1973 som en selvstændig styrelse under Socialministeriet Kontor i København og i Aalborg 520 ansatte og 40 lægekonsulenter 90 beskikkede medlemmer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven,

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at Brønderslev

Læs mere

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr. KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114-115 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 1252 af 20/11-2017 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Handicapbil efter serviceloven 114. Kvalitetsstandard

Handicapbil efter serviceloven 114. Kvalitetsstandard Handicapbil efter serviceloven 114 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om støtte til køb af

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Notat Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Servicelovens 100 blev ændret med virkning fra den 1. december 2008. Med lovændringen skete

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016 Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til - 2016 Lovgrundlag Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 719 af 19. juni 2013 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152363

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 1 Ydelsens lovgrundlag 1 Hvem kan få støtte til køb af bil? Målgruppe Lov

Læs mere

Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn

Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn Boligstøttelovens 11, stk.1 Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn Indhold 1. Baggrund og formål... 1 2. Konklusion og anbefalinger til kommunerne... 2 2.1. Konklusion og anbefalinger i forhold til

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2017 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

STØTTE TIL KØB AF BIL

STØTTE TIL KØB AF BIL STØTTE TIL KØB AF BIL Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning. I denne pjece kan du læse om, hvordan du kan ansøge om støtte til køb af bil samt særlig indretning af bil efter lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til bil

Kvalitetsstandard for støtte til bil Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for støtte til bil 2 Kvalitetsstandard for støtte til bil Formålet med støtte til bil Formålet med støtte til køb af bil

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Advokatpartnerselskab Ulrik Bangsbo Hansen Advokat J.nr. 308731 NOTAT om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Abbott Diabetes Care ( Abbott ) har bedt os udarbejde et notat om borgeres adgang

Læs mere

Notat om Ankestyrelsens praksis undersøgelse: hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Notat om Ankestyrelsens praksis undersøgelse: hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/01994 Dato: 11-02-2010 Sag: Sagsbehandler: Notat om Ankestyrelsens praksis undersøgelse: hjælp til boligindretning eller

Læs mere

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil A havde af et revaliderings- og pensionsnævn fået bevilget et rente- og delvist afdragsfrit lån på 84.864 kr. til anskaffelse af en Ford Taunus 1600 som

Læs mere

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Årsstatistik for 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

gladsaxe.dk Regler for støtte til køb af bil Underrubrik eller dato

gladsaxe.dk Regler for støtte til køb af bil Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Regler for støtte til køb af bil Underrubrik eller dato 1 Regler for støtte til køb af bil I denne pjece kan du læse om betingelserne for bevilling af støtte til køb af bil samt særlig indretning

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift KEN nr 9206 af 03/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. september 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2143-54416 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

81, 92 93 ΕΤ ΣΟΧΙΑΛΕ Ν

81, 92 93 ΕΤ ΣΟΧΙΑΛΕ Ν Praksisundersøgelse Οµ κοµµυνερνεσ βεϖιλλινγ αφ ενκελτψδελσε εφτερ ακτιϖλοϖενσ 81, ηερυνδερ µοδ τιλβαγεβεταλινγ εφτερ ακτιϖλοϖενσ 92 ογ 93 ΕΤ ΣΟΧΙΑΛΕ Ν ςν 2010 Indhold 1. Ινδλεδνινγ...4 2. Σαµµενφατνινγ/κονκλυσιον...4

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Forbeholdt kommunen Modtaget dato Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Journalnummer KLE 16.08.07G01

Læs mere

Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21

Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 Beskæftigelsesankenævnets Praksisundersøgelse 2012 Indhold 1. RESUMÉ OG ANBEFALINGER... 1 2. RESULTATER AF VURDERINGERNE... 3 2.1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114 PLEJEOMRÅDET Støtte til køb af bil Servicelovens 114 Nr. 02 den 10. februar 2009 Norddjurs Kommune,, 1 Indledning. Statsforvaltningen Midtjylland har gennemført en praksisundersøgelse 2008 vedr. støtte

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 HØRINGSUDKAST Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf: 99889988 E-mail: sikkerpost@rebild.dk Web: www.rebild.dk Sendes til kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Hanstholm Kommune har ved brev af 8. november 2006 fremsendt

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 168 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Forbedring og forenkling af reglerne om støtte

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2016 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER. Hjælpeordning Lov om social service 77 2004

ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER. Hjælpeordning Lov om social service 77 2004 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Hjælpeordning Lov om social service 77 2004 Titel: Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Hjælpeordning. Lov om social service 77. Udgiver: Ankestyrelsen, juli 2004. ISBN

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen.

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen. VEJLEDNING Indberetning af kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil mv. efter servicelovens 114, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 Denne vejledning vedrører Ankestyrelsens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Dagligvarer udbringning uden betaling

Dagligvarer udbringning uden betaling Dagligvarer udbringning uden betaling Lov om social service 83 Praktiske opgaver i hjemmet. 1. Indledning 2. Kvalitetsstandard 3. Lovgrundlag og ankeafgørelse. 02 Den 1. august 2007 1 1. Indledning Indledning:

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Ministerialtidende. 2012 Udgivet den 20. januar 2012

Ministerialtidende. 2012 Udgivet den 20. januar 2012 Ministerialtidende 2012 Udgivet den 20. januar 2012 18. januar 2012. Nr. 5. Vejledning om ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) 1 I vejledning

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Den fulde tekst fra Retsinformation.dk Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Resumé: Principafgørelsen fastslår Gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114. Årsstatistik

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Februar 2008. Bortfald af. sygedagpenge

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Februar 2008. Bortfald af. sygedagpenge Ankestyrelsens praksisundersøgelser Bortfald af sygedagpenge Februar 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Bortfald af sygedagpenge Februar 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 3 2 Hovedresultater og anbefalinger 5 2.1 Hovedresultater 5 2.2

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - diabetiker - juice - druesukker

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Vejledning om post til døren (revideret)

Vejledning om post til døren (revideret) Vejledning om post til døren (revideret) Trafikstyrelsens vejledning om post til døren til postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente deres post i brevkassen eller brevkasseanlægget, er udarbejdet

Læs mere

Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag. lov om aktiv socialpolitik 96 a

Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag. lov om aktiv socialpolitik 96 a Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag lov om aktiv socialpolitik 96 a Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse 2010 Indhold Kapitel 1 - Baggrund og formål... 1 Kapitel 2 Sammenfatning

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til.

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 og 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende

Læs mere