Praksisundersøgelse Støtte til køb af bil efter serviceloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven"

Transkript

1 Praksisundersøgelse 2008 Støtte til køb af bil efter serviceloven

2 Indhold 1. Baggrund og formål for praksisundersøgelsen Metode og afgrænsning... 2 Metode for praksisundersøgelsen...2 Udvælgelse af sager Resume og anbefalinger... 4 Resume...4 Anbefalinger Høringssvar Retsgrundlaget... 7 Lov om social service (serviceloven) med tilhørende forskrifter...7 Forvaltningsloven Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) Lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) Resultater Oplysninger om kommunernes afgørelse Den materielle vurdering Den formelle vurdering Den materielle vurdering Afgørelsens rigtighed Udskiftning Bemærkninger til afgørelser sammenholdt med udvalgte principafgørelser Bemærkninger til afgørelser sammenholdt med Nævnets praksis Oplysningsgrundlaget Betingelser for opnå støtte til køb af bil Den formelle vurdering Bilag 1 - Måleskema Bilag 2 - Indkaldelsesbrev Bilag 3 Liste over anvendte principafgørelser... 41

3 1. Baggrund og formål for praksisundersøgelsen Det Sociale Nævn ved Statsforvaltningen Midtjylland har i 2008 gennemført en praksisundersøgelse af kommunale afgørelser om bevilling af støtte til køb af bil efter 114 i lov om social service (serviceloven). Fokus i undersøgelsen har været, om grundlaget for bevilling af støtte til køb af bil har været tilstede ved bevilling, herunder om der er ydet tilskud til særlig indretning efter 10 i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 (bilbekendtgørelsen). Baggrunden for valget af netop dette emne var, at kommunerne overtog kompetencen til at træffe afgørelser vedrørende bevilling af støtte til køb af bil, da amterne blev nedlagt pr. 1. januar Nævnet fandt det derfor af interesse at få belyst området nu, hvor kommunerne har haft kompetencen i 1 år, og nærmere undersøge, om kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivning og praksis, og om der er ensartethed i behandlingen af sagerne på regionalt plan. Undersøgelsen er udarbejdet af specialkonsulent Maria Louise Boll, fuldmægtig Susanne Andersen og fuldmægtig Tina Aakjær. Henvendelse om undersøgelsen kan ske til disse medarbejdere i nævnssekretariatet. Praksisundersøgelser udarbejdes som led i Nævnets forpligtelse efter retssikkerhedslovens 78, stk. 1, til indenfor sit område at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for Nævnet, træffes i overensstemmelse med lovgivning og praksis. Koordineringsopgaven foretages i samarbejde med Ankestyrelsen. Formålet med praksisundersøgelser er at give kommunerne råd og vejledning og dermed sikre ensartethed i behandlingen af sagerne. Praksisundersøgelser er stikprøveundersøgelser af kommunale afgørelser, som belyser praksis i kommunerne indenfor et udvalgt lovområde. Resultatet af praksisundersøgelsen vil danne grundlag for en benchmarking, som Ankestyrelsen gennemfører, af kvaliteten i kommunernes sagsbehandling. PRAKSISUNDERSØGELSE

4 2. Metode og afgrænsning Metode for praksisundersøgelsen De indkaldte sager er gennemgået ud fra en materiel og formel vurdering. Sagerne er gennemgået i forhold til det materielle indhold, dvs. hvorvidt sagerne er i overensstemmelse med lovgivning og praksis på området. Sagerne er endvidere vurderet i forhold til en formalitetsvurdering, dvs. hvorvidt de formelle regler er overholdt, herunder de forvaltnings- og retssikkerhedsmæssige regler. I forbindelse med ovenstående har Nævnet anvendt et måleskema. Dette skema er inddelt i 4 afsnit. 1. Grundoplysninger om sagen 2. Oplysninger om kommunens afgørelse 3. Den materielle vurdering af kommunens afgørelse 4. Vurdering af formelle regler Måleskemaet kan ses som bilag 1. Der er foretaget en prøvemåling af sagerne i samarbejde med Ankestyrelsen for at sikre en ensartet vurdering af sagerne. Udvælgelse af sager Nævnet har indkaldt 14 sager fra hver af de 6 deltagende kommuner. Der er således indkaldt 84 sager. Følgende kommuner har deltaget i undersøgelsen: Lemvig, Norddjurs, Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Skive. Kommunerne er udvalgt af Ankestyrelsen. To af kommunerne kunne ikke fremskaffe 14 sager. Undersøgelsen omfatter derfor i alt 72 sager med følgende fordeling. Lemvig: Norddjurs: Randers: Ringkøbing-Skjern: Silkeborg: Skive: 4 sager 14 sager 14 sager 12 sager 14 sager 14 sager I forbindelse med indkaldelsen af sagerne har Nævnet anmodet om, at samtlige akter i sagen blev sendt med. Nævnet har ikke efterfølgende anmodet om yderligere akter, hvilket også fremgår af indkaldelsesbrevet. Sagerne er derfor alene vurderet på baggrund af det foreliggende materiale. Nævnet har ved undersøgelsen lagt til grund, at Nævnet har modtaget samtlige akter i sagen. I indkaldelsesbrevet af 20. februar 2008 er kriterierne for undersøgelsen beskrevet. Det fremgik af indkaldelsesbrevet, at kommunerne skulle indsende 14 sager, hvor der var be- PRAKSISUNDERSØGELSE

5 vilget støtte til køb af bil efter servicelovens 114, uanset om der var tale om førstegangsbevilling eller udskiftning. Der måtte gerne være givet afslag på støtte til særlige indretninger, tilskud til kørekort m.v. i henhold til bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Det blev understreget, at sagerne ikke måtte være påklaget og videresendt til Nævnet med henblik på behandling. Det fremgik endvidere af indkaldelsesbrevet at for at sikre en tilfældig udvælgelse af sagerne, skulle kommunerne udvælge sagerne således, at første sag vedrørte den nyeste afgørelse truffet før 18. januar 2008, den anden sag vedrørte den næstnyeste afgørelse truffet før 18. januar 2008 og så fremdeles, indtil de 14 sager var fundet. Indkaldelsesbrevet kan ses som bilag 2. Der har været tilfælde, hvor Nævnet har returneret sager til kommunerne, idet sagerne ikke opfyldte de af Nævnet opstillede kriterier. Der har været tale om flere sager, hvor der var truffet afgørelse efter den 18. januar 2008, hvilket var tidsgrænsen i forbindelse med udvælgelse af sager. Der har også været tilfælde, hvor der ikke var truffet afgørelse om bevilling af støtte til køb af bil, samt tilfælde hvor der var givet afslag på støtte til køb af bil. Der har endvidere været tale om sager, hvor der alene var bevilget støtte til særlige indretninger men ikke støtte til køb af bil. I ovenstående tilfælde, hvor kommunerne har indsendt sager, der ikke opfyldte kriterierne, har Nævnet bedt om erstatningssager fra de respektive kommuner. I et enkelt tilfælde har Nævnet måttet lade en sag udgå, da det fremgik af sagsakterne, at ansøger havde påklaget kommunens afgørelse. Undersøgelsen omfatter derfor reelt 71 sager. Nævnet har ved gennemgangen af sagerne fundet flere tilfælde, hvor det klart fremgår, at kommunerne kendte borgeren fra tidligere sager. Der har i disse sager manglet oplysninger, bl.a. lægelige oplysninger, men det har været klart, at oplysningerne forelå i kommunen. I disse tilfælde har Nævnet bemærket dette i bemærkningsfeltet i måleskemaet. Da Nævnet har lagt til grund, at alle akter i sagen er medsendt, vil de omtalte sager i statistikken fremstå som værende forkerte/mangelfulde på grund af det utilstrækkelige oplysningsgrundlag. Endelig skal der gøres særskilt opmærksomt på, at der ved gennemgangen af sagerne ikke har medvirket lægekonsulent. PRAKSISUNDERSØGELSE

6 3. Resume og anbefalinger Resume Gennemgangen af sagerne har vist, at 58% af afgørelserne er i overensstemmelse med regler og praksis. 42% af afgørelserne ville blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling, såfremt der havde været tale om en klagesag. I udskiftningssituationen er 55% af afgørelserne i overensstemmelse med regler og praksis. 45% afgørelserne ville blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling, såfremt der havde været tale om en klagesag. Det største problem i sagerne har vist sig at være oplysningsgrundlaget, idet kun 7% af sagerne er fuldt ud oplyste. I oplysningsgrundlaget indgår bl.a. oplysning om ansøgers gangdistance. Desuagtet har kommunerne undladt at indhente oplysning herom i 41% af sagerne, i hvilke oplysningen vurderes relevant. For at opnå støtte til køb af bil skal det være godtgjort, at evnen til at færdes i væsentlig grad er forringet. Dette er tilfældet i 52% af sagerne, hvor det i høj grad er godtgjort, at ovenstående betingelse er opfyldt. Det er desuden en betingelse for at opnå støtte til køb af bil, at det er godtgjort, at kørselsbehovet ikke kan tilgodeses mere hensigtsmæssigt ved andre ordninger. Dette er tilfældet i 18% af sagerne, hvor det i høj grad er godtgjort, at kørselsbehovet ikke kan tilgodeses mere hensigtsmæssigt ved andre ordninger. Endelig er det en betingelse, at det er godtgjort, at muligheden for at opnå eller fastholde uddannelse/erhverv i væsentlig grad er vanskeliggjort. I 22% af sagerne, hvor der er bevilget støtte på et erhvervsmæssigt grundlag, er det i høj grad godtgjort, at muligheden for at opnå eller fastholde uddannelse/erhverv i væsentlig grad er vanskeliggjort. I forbindelse med den formelle vurdering er kommunernes største problem, at de medsendte klagevejledninger ikke er i overensstemmelse med retssikkerhedslovens regler. Dette ses at være tilfældet i 99% af sagerne. Anbefalinger Det skal anbefales, at kommunerne i højere grad oplyser sagerne, således at der kan træffes en korrekt afgørelse. PRAKSISUNDERSØGELSE

7 Kommunerne bør således påse, at der i sagerne findes dokumentation for eksempelvis ansøgers varige funktionsnedsættelse i form af lægelige oplysninger, det daglige kørselsbehov og ansøgers mulighed for at færdes herunder oplysning om gangdistance. Det skal endvidere anbefales kommunerne at være mere præcise i angivelsen af retsgrundlaget for afgørelsen. Specielt bør kommunerne være opmærksomme på korrekt henvisning til bilbekendtgørelsens 3, stk. 1, nr. 1, nr. 2 eller nr. 3. Endelig skal det anbefales, at kommunerne udformer klagevejledninger, der er i overensstemmelse med retssikkerhedslovens regler herom. PRAKSISUNDERSØGELSE

8 4. Høringssvar Nævnet har den 23. oktober 2008 sendt udkastet til rapporten til høring i de deltagende kommuner samt Ankestyrelsen. Nævnet har modtaget høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune, Skive Kommune samt Ankestyrelsen. Ankestyrelsen er alene kommet med forslag til redaktionelle ændringer. Ringkøbing-Skjern Kommune har i forbindelse med høringssvaret indhentet og indsendt yderligere lægelige akter til en enkelt sag. Da det i indkaldelsesbrevet og i udkastet til rapporten udtrykkeligt var beskrevet, at det ved vurderingen ville blive lagt til grund, at Nævnet havde modtaget samtlige sagsakter, er der ikke taget stilling til det indsendte materiale. Videre fremgår det af høringssvaret, at kommunen har taget undersøgelsen til efterretning, eksempelvis at det for fremtiden tydeligt vil fremgå, hvorvidt borgerens kørselsbehov kan tilgodeses ved andre kørselsordninger. Endelig vil kommunen for fremtiden henvise til gældende retsgrundlag og give en fyldestgørende klagevejledning. Skive Kommune har fremsendt et høringssvar, der består dels af spørgsmål af generel karakter, dels spørgsmål til de konkrete sager, som indgår i undersøgelsen. Endelig har kommunen påpeget steder, hvor kommunen mener, at der er fejl i undersøgelsen. Kommunen spørger bl.a., om det er korrekt forstået, at Nævnet finder, at der skal gives afslag hver gang, en borger har et konkret bilønske, der ikke er den billigst egnede bil? Svaret herpå må være, at det følger af forvaltningsloven, at en afgørelse, når den meddeles skriftligt, skal være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold, jf. 22. For så vidt angår spørgsmålet om godtgørelse af evnen til at færdes, herunder udarbejdelse og inddragelse af gangtest, henvises til punkt 178 i vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. For så vidt angår spørgsmålet om medbringelse af et el-køretøj henvises til Ankestyrelsens praksis udmeldt i principafgørelse C-6-01 samt den nærmere gennemgang heraf i nærværende undersøgelse. PRAKSISUNDERSØGELSE

9 5. Retsgrundlaget Lov om social service (serviceloven) med tilhørende forskrifter. Lovgrundlaget for bevilling af støtte til køb af bil findes i 114 i lov om social service (serviceloven), jf. lov nr. 573 af 24. juni 2005, som senest er bekendtgjort i Velfærdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober Af servicelovens 114, stk. 3, fremgår det, at velfærdsministeren i en bekendtgørelse kan fastsætte yderligere regler. En sådan fastsættelse er sket i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 (bilbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006, som senere er ændret ved bekendtgørelse nr. 585 af 7. juni Desuden er der udarbejdet Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (vejledning nr. 6 til serviceloven), jf. vejledning nr. 97 af 5. december Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Støtten ydes som rentefrit lån inden for en ramme på kr. Stk. 2. Foreligger der ganske særlige forhold i forbindelse med den nedsatte funktionsevne, kan der ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem støtte efter stk. 1 og anskaffelsesprisen. Stk. 3. Velfærdsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om 1) betingelserne for at opnå støtte efter stk. 1 og 2 og om vilkårene for støtten, 2) tilbagebetaling af lån, herunder om henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af lån samt indkomstgrundlaget for tilbagebetalingen, 3) adgangen til at modtage støtte til udskiftning af en bil, hvortil der er ydet støtte, jf. stk. 1 og 2, 4) støtte til nødvendig indretning m.v., herunder i hvilket omfang ansøgeren selv skal betale en del af udgiften til indretningen, 5) i hvilket omfang der kan ydes tilskud til betaling af køreundervisning m.v., og 6) støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil. Kommunerne skal efter servicelovens 114 yde støtte til køb af bil til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når ansøgerens behov for kørsel og formålet med kørslen i væsentlig grad forringer ansøgerens evne til at færdes uden brug af egen bil. Det er en betingelse for at opnå støtte til køb af bil, at der er behov for kørsel til og fra et arbejde, hvor ansøgeren skaffer sig et væsentligt bidrag til forsørgelsen (erhvervsbil), kørsel til og fra en uddannelse, der sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder (uddannelsesbil) eller kørsel, der i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af ansøgerens funktionsnedsættelse og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse (trivselsbil). PRAKSISUNDERSØGELSE

10 Vurderingen af, hvorvidt der skal ydes støtte til køb af bil beror på en samlet vurdering, som omfatter alle væsentlige forhold af betydning for sagen, herunder bl.a. ansøgerens sociale og helbredsmæssige forhold samt ansøgerens samlede kørselsbehov set i forhold til alder, almen tilstand og om pågældendes kørselsbehov i øvrigt mere hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved andre ordninger. For at en ansøger kan bevilges støtte til køb af bil, skal ansøgers gangdistance være nedsat. Vurderingen heraf skal om muligt være fagligt dokumenteret. Det er dog ikke muligt at træffe afgørelse alene på grundlag af oplysninger om gangdistance. Ansøgerens økonomiske forhold har ikke betydning for, om der kan ydes støtte til køb af bil eller for lånets størrelse. Den bevilgede bil skal som udgangspunkt dække ansøgerens samlede kørselsbehov. Dette fremgår af bilbekendtgørelsens 12, stk. 1, nr. 6. C Videre skal den bevilgede bil primært være et transportmiddel for den støtteberettigede inkl. dennes hjælpere og hjælpemidler. Dette er fastslået i principafgørelse C Ansøgerens øvrige familieforhold eller antal af hjælpere kan ikke spille afgørende ind på valget af billigst egnede bil. Støtte til køb af bil kan gives til alle uanset alder. Dog ligger der i praksis en undergrænse for bevilling ved omkring 3 år. En aldersmæssig overgrænse findes ikke. Dog vil ansøgerens aktivitetsniveau med et dertil følgende kørselsbehov formentligt med tiden aftage, således at dette på et tidspunkt mere hensigtsmæssigt kan dækkes ved brug af andre ordninger. Udgangspunktet er, at det er det samlede kørselsbehov, der kan dækkes ved brug af andre ordninger. Det er ikke en betingelse for støtte til køb af bil, at ansøger er i besiddelse af kørekort. Dog vil det faktum, at der skal være en chaufførmulighed til stede, kunne indvirke på, om der reelt bliver tale om en væsentlig lettelse i den daglige tilværelse. Hvis betingelserne for at yde støtte til køb af bil er opfyldt, ydes der støtte til den billigst egnede bil. Ved valget af den billigst egnede bil skal kommunen yde støtte til den bil, der konkret er egnet til den pågældende, uagtet at borgeren er meget høj, lav eller kraftig. Støtte til køb af bil ydes som et rente-, men ikke afdragsfrit lån på indtil kr (2008-niveau) inkl. moms, dog kan lånet ikke overstige købsprisen. Der henvises til bilbekendtgørelsens 5, stk. 1. Såfremt der foreligger ganske særlige forhold i forbindelse med ansøgers funktionsevne, kan der ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af differencen mellem kr (2008-niveau) og bilens anskaffelsessum. Der henvises til bilbekendtgørelsens 5, stk. 2. PRAKSISUNDERSØGELSE

11 Ganske særlige forhold kan f.eks. være, når funktionsnedsættelsen nødvendiggør indretninger, som kun findes eller mest hensigtsmæssigt kan foretages i en større eller dyrere bil, når en dyrere eller større bil er nødvendig, fordi funktionsnedsættelsen medfører, at ansøgeren ikke eller kun med betydelig vanskelighed kan klare ind- og udstigning eller placering i bilen, eller det er nødvendigt at medbringe hjælpemidler. Det er muligt at købe en anden bil end den bevilgede, hvis merprisen betales af ansøger. Det er desuden et krav, at den købte bil vurderes at være egnet. Hvis en ansøger findes berettiget til støtte til køb af bil, træffer kommunen afgørelse om afgiftsfritagelse efter bilbekendtgørelsens 7. Forudsat at ansøger opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, kan afgiftsfritagelse gives, uanset om der faktisk ydes støtte til køb af bil, eksempelvis fordi ansøgeren har købt en brugt bil i form af en demonstrationsmodel. Såfremt ansøgeren findes berettiget til afgiftsfritagelse, skal kommunen dog vejlede ansøgeren om muligheden for støtte til køb af bil. Såfremt der er ydet støtte til køb af bil, kan der som udgangspunkt tidligst ydes støtte til udskiftning af bilen 6 år efter registreringen af den bevilgede bil. Der henvises til bilbekendtgørelsens 8, stk. 1. Afvigelser herfra kan ske, hvis en synsvirksomhed dokumenterer, at udskiftning er nødvendig, hvis den bevilgede bil totalskades, eller hvis borgerens samlede funktionsniveau er ændret, således at den bevilgede bil ikke længere er egnet. Ansøgning om støtte til køb af bil kan uden problemer indgives inden udløbet af 6 års fristen, idet den nye bevilling blot ikke må gives før fristens udløb. Der henvises til bilbekendtgørelsens 8, stk. 2. En udskiftning, hvad enten der er tale om førtidig eller udskiftning efter 6 år, forudsætter, at ansøger fortsat opfylder betingelserne for støtte til køb af bil. En tidligere given bevilling begrunder ikke i sig selv fornyet støtte. Ankestyrelsen har bl.a. i principafgørelserne C og C-5-02 udtalt sig desangående. C Således har Ankestyrelsen i C udtalt, at det forhold, at en ansøger tidligere havde modtaget støtte til køb af bil, ikke i sig selv kunne begrunde fornyet støtte, men alene indgå som et moment i helhedsvurderingen af ansøgerens funktionsevne og behov for bil. C-5-02 I principafgørelse C-5-02 har Ankestyrelsen udtalt, at en ansøger som udgangspunkt er berettiget til støtte til udskiftning af bil efter 6 års periodens udløb, forudsat at de almindelige helbredsmæssige og sociale betingelser for støtte fortsat er opfyldt. Såfremt der var tale om, at bilen havde kørt et lavt kilometerantal, kunne dette give anledning til overvejelser om, hvorvidt kørselsbehovet bedre kunne tilgodeses på anden måde. Der var således ikke noget retskrav på udskiftning efter 6 års periodens udløb. Spørgsmålet om bilens tilstand, herunder vedligeholdelsesudgifterne til en bil, kunne derimod ikke indgå i vurderingen af, om der kunne ske udskiftning ved 6 års periodens udløb. PRAKSISUNDERSØGELSE

12 Hvis betingelserne er opfyldt, har ansøgeren krav på udskiftning. Uanset om der kan ydes støtte til køb af bil, kan der efter bilbekendtgørelsens 10 ydes tilskud til nødvendig særlig indretning af en bil, hvis politiet har stillet krav herom, hvis ansøgerens helbredsforhold i øvrigt taler for det, eller hvis det letter ansøgerens placering i bilen. Det er en betingelse for bevilling af særlig indretning, at bilen ikke er født med indretningen fra fabrikken. C Dette gælder uanset, om der er tale om en specialtilretning fra fabrikken. Der henvises til C Ligeså må gælde, selvom det er muligt at købe en bil uden den særlige indretning sammenholdt med et pristilbud på evt. indbygning efter levering. C Såfremt der købes en anden bil, end den bevilgede, er det ikke muligt at få tilskud til særlige indretninger, som ikke var nødvendige i den oprindeligt bevilgede bil. Dette fremgår af C O Endelig er det muligt at købe en bil og indregistrere den på gule plader, jf. O O Reglerne for støtte til køb af bil administreres udfra bevillingsprincippet. Som udgangspunkt er det således ikke muligt at yde støtte til en bil, der er indkøbt, inden ansøgning er indgivet, og bevilling foreligger. Dette princip er fastslået i O-35-99, hvor Ankestyrelsen har lagt til grund, at det er et almindeligt princip i bistandsloven (nu serviceloven), at ansøgning skal indgives, og bevilling modtages inden anskaffelsen. Det er dog efter bilbekendtgørelsens 12 muligt at yde støtte til køb af en bil, som ansøger eller en anden person i dennes husstand har købt fabriksny inden for det sidste år. Det skal oplyses, at Ankestyrelsen den 14. marts 2008 har antaget en sag til behandling for at afklare, hvorvidt ovennævnte princip i bistandsloven finder anvendelse i forhold til servicelovens 114 om støtte til bil (Ankestyrelsens j.nr ). Sagen blev afgjort den 28. oktober 2008, og Ankestyrelsen kom frem til, at ansøgningsprincippet må gælde i sager om støtte til køb af bil og nødvendige indretninger. Ankestyrelsen fandt således, at der ikke kunne gives afslag på en bevilling alene med henvisning til, at den ansøgte særlige indretning var anskaffet og udgifterne afholdt hertil, inden bevilling forelå. På nuværende tidspunkt er der ikke udsendt en principafgørelse herom, ligesom der ikke er taget stilling til, hvorvidt O skal ophæves. Forvaltningsloven. Af forvaltningslovens 22 fremgår det, at en afgørelse, når den meddeles skriftligt, skal være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver ansøgeren medhold. PRAKSISUNDERSØGELSE

13 Såfremt kommunen er bekendt med, at ansøger har et konkret bilønske, er kommunen således forpligtet til at begrunde valget af den bevilgede bil, hvis denne ikke er i overensstemmelse med det konkrete bilønske. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler i henhold til hvilke, afgørelsen er truffet. I det omfang afgørelsen beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Dette fremgår af forvaltningslovens 24, stk. 1. En vigtig henvisning i bilsager er i den forbindelse til bilbekendtgørelsens 3, stk. 1, nr. 1, 2 eller 3, idet bevillingsgrundlaget er afgørende for, om bilen må beholdes, uanset om arbejdet eller uddannelsen må indstilles. Endelig fremgår det af forvaltningslovens 24, stk. 2, at begrundelsen skal indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Om klagevejledning er det i forvaltningslovens 25 bestemt, at skriftlige afgørelser, som kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, skal være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om en eventuel tidsfrist. Det er dog ikke et krav, at der meddeles klagevejledning, hvis afgørelsen giver ansøgeren fuldt ud medhold. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven). Af retssikkerhedslovens 67, stk. 1, fremgår det, at klage til Det Sociale Nævn skal ske inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Bestemmelsen opstiller ikke særlige formkrav for at klage. En klage kan derfor indgives både mundtligt og skriftligt. Lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven). Af offentlighedslovens 6 fremgår det, at i sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, skal en myndighed, der mundtligt modtager eller på anden måde bliver bekendt med oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, gøre notat om indholdet af oplysningerne, såfremt disse er af betydning for sagens afgørelse. Såfremt en borger kontakter kommunen telefonisk eller personligt for at påklage en afgørelse, er kommunen således forpligtet til at gøre et notat om henvendelsen, herunder at nedskrive nye oplysninger. PRAKSISUNDERSØGELSE

14 6. Resultater I det følgende gennemgås resultaterne fra undersøgelsen. Disse er søgt overskueliggjort ved hjælp af diagrammer. Oplysninger om kommunernes afgørelse Alder 21% 6% 15% 0-18 år år år 66 år eller ældre 58% En gennemgang af sagerne viser, at 4 af sagerne omhandlede børn og unge i alderen 0-18 år. 11 ansøgere var mellem 19 og 40 år, mens størstedelen, 41 ansøgere, var mellem 41 og 65 år. Restgruppen på 15 ansøgere var 66 år eller ældre. Køn 61% 39% Kvinde Mand Kønsfordelingen viser en overvægt af mandlige ansøgere, idet 43 ansøgere var mænd, mens 28 var kvinder. PRAKSISUNDERSØGELSE

15 Hvad har kommunen bevilget? (antal sager) Lån til bil efter 5, stk. 1 Lån til bil efter 5, stk. 2 Afgiftsfritagelse ( 7) Særlige indretninger ( 10) I samtlige 71 sager har kommunen bevilget støtte til køb af bil efter bilbekendtgørelsens 5, stk. 1, hvilket er kriteriet for undersøgelsen. I 29 af disse sager er der tale om udskiftning, herunder førtidig udskiftning af bil. Kommunerne har i 73% af sagerne, hvilket svarer til 52 sager, bevilget udvidet støtte efter bilbekendtgørelsens 5, stk. 2. I kun én sag fremgik det ikke af afgørelsen, om ansøger er bevilget afgiftsfritagelse efter bilbekendtgørelsens 7. Kommunerne har i 92% af sagerne, hvilket svarer til 65 sager, bevilget særlige indretninger efter bilbekendtgørelsens 10. Bilkategori 8% 13% Erhverv Trivsel Uoplyst 79% I 56 af sagerne er der bevilget støtte til køb af bil på et trivselsmæssigt grundlag. PRAKSISUNDERSØGELSE

16 I 9 af sagerne er støtten bevilget på et erhvervsmæssigt grundlag. I 6 af sagerne er bevillingsgrundlaget uoplyst. I den videre behandling af sagerne er det lagt til grund, at bevillingen er givet på et trivselsmæssigt grundlag. I ingen af sagerne er støtten bevilget på et uddannelsesmæssigt grundlag. Hovedbegrundelse for udvidet støtte efter 5, stk. 2 (oplyst i %) Indretninger Placering Hjælpemidler Anden 10 I 52 sager er der bevilget udvidet støtte efter 5, stk. 2. I flere af sagerne er der givet flere begrundelser for udvidet støtte. I 17 af sagerne er der bevilget udvidet støtte på baggrund af, at ansøgers funktionsnedsættelse nødvendiggør indretninger, som kun findes eller mest hensigtsmæssigt kan foretages i større eller dyrere bil, jf. bilbekendtgørelsens 5, stk. 2, nr. 1. I 29 af sagerne er der bevilget udvidet støtte på baggrund af, at større eller dyrere bil er nødvendig, fordi funktionsnedsættelsen medfører, at ansøgeren ikke eller kun med betydelig vanskelighed kan klare ind- og udstigning eller placering i bilen, jf. bilbekendtgørelsens 5, stk. 2, nr. 2. I 26 af sagerne er der bevilget udvidet støtte på baggrund af, at større eller dyrere bil er nødvendig for at medbringe nødvendige hjælpemidler i bilen, jf. bilbekendtgørelsens 5, stk. 2, nr. 3. I 5 af sagerne har kommunen anført en anden begrundelse for bevilling af udvidet støtte, eksempelvis prisstigning. PRAKSISUNDERSØGELSE

17 Oplysninger om gangdistance 34% 25% Ja Nej Ikke relevant 41% I 18 af sagerne er der indhentet oplysninger om ansøgerens gangdistance. I 29 af sagerne er der ikke indhentet oplysninger om ansøgerens gangdistance. I 24 af sagerne er det ikke relevant at indhente oplysninger om ansøgerens gangdistance, da ansøger er permanent kørestolsbruger, dvs. uden nogen form for gangevne. Har kommunen foretaget afprøvning? 24% 1% Ja Nej Uoplyst 75% I 53 af sagerne har kommunen foretaget afprøvning i forbindelse med valg af billigst egnet bil. I 17 af sagerne har kommunen ikke foretaget afprøvning i forbindelse med valg af billigst egnet bil. I en enkelt sag er det uvist, om der fra kommunens side er foretaget afprøvning. PRAKSISUNDERSØGELSE

18 Den materielle vurdering Er afgørelsen samlet set rigtig? 42% 58% Ja Nej 41 af sagerne er i overensstemmelse med regler og praksis, og 30 af sagerne ville blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling i kommunen, såfremt der havde været tale om en klagesag. Er afgørelsen samlet set rigtig? (udskiftning) 45% Ja 55% Nej I de 29 sager, hvor der er tale om udskiftning, herunder førtidig udskiftning, er 16 af sagerne i overensstemmelse med regler og praksis. 13 af sagerne ville blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling i kommunen, såfremt der havde været tale om en klagesag. PRAKSISUNDERSØGELSE

19 I hvilket omfang er sagen oplyst? 30% 7% Ingen oplysninger mangler 8% 55% Enkelte mindre væsentlige oplysninger mangler Flere og/eller væsentlige oplysninger mangler Afgørende oplysninger mangler I 5 af sagerne mangler ingen oplysninger! I 39 af sagerne mangler enkelte mindre væsentlige oplysninger. I 6 af sagerne mangler flere og/eller væsentlige oplysninger. I 21 af sagerne mangler afgørende oplysninger. Er det godtgjort, at evnen til at færdes i væsentlig grad er forringet? 10% 10% 15% 13% 52% I høj grad I nogen grad I ringe grad Nej Ej relevant I 37 af sagerne er det i høj grad godtgjort, at evnen til at færdes i væsentlig grad er forringet. I 9 af sagerne er det i nogen grad godtgjort, at evnen til at færdes i væsentlig grad er forringet. I 11 af sagerne er det i ringe grad godtgjort, at evnen til at færdes i væsentlig grad er forringet. I 7 af sagerne er det ikke godtgjort, at evnen til at færdes i væsentlig grad er forringet. PRAKSISUNDERSØGELSE

20 3% 6% 4% I 7 af sagerne er det ikke relevant, om evnen til at færdes i væsentlig grad er forringet, da der er tale om bevilling af bil på erhvervsmæssigt grundlag. Er det godtgjort, at kørselsbehovet ikke kan tilgodeses mere hensigtsmæssigt ved andre ordninger? 27% 8% 18% I høj grad I nogen grad I ringe grad Nej 47% I 13 af sagerne er det i høj grad godtgjort, at kørselsbehovet ikke kan tilgodeses mere hensigtsmæssigt ved andre ordninger. I 33 af sagerne er det i nogen grad godtgjort, at kørselsbehovet ikke kan tilgodeses mere hensigtsmæssigt ved andre ordninger. I 6 af sagerne er det i ringe grad godtgjort, at kørselsbehovet ikke kan tilgodeses mere hensigtsmæssigt ved andre ordninger. I 19 af sagerne er det ikke godtgjort, at kørselsbehovet ikke kan tilgodeses mere hensigtsmæssigt ved andre ordninger. Er det godtgjort, at muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde i væsentlig grad er vanskeliggjort? I høj grad I nogen grad I ringe grad Ej relevant 87% I 2 af sagerne er det i høj grad godtgjort, at muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde i væsentlig grad er vanskeliggjort. PRAKSISUNDERSØGELSE

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2009 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Indledning... 1 2. Sammenfatning... 1 3. Det Sociale Nævns anbefalinger til kommunerne... 2 4. Undersøgelsens baggrund, formål,

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114 PLEJEOMRÅDET Støtte til køb af bil Servicelovens 114 Nr. 02 den 10. februar 2009 Norddjurs Kommune,, 1 Indledning. Statsforvaltningen Midtjylland har gennemført en praksisundersøgelse 2008 vedr. støtte

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Årsstatistik for 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 HØRINGSUDKAST Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Forbeholdt kommunen Modtaget dato Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Journalnummer KLE 16.08.07G01

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf: 99889988 E-mail: sikkerpost@rebild.dk Web: www.rebild.dk Sendes til kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning

Læs mere

Ministerialtidende. 2012 Udgivet den 20. januar 2012

Ministerialtidende. 2012 Udgivet den 20. januar 2012 Ministerialtidende 2012 Udgivet den 20. januar 2012 18. januar 2012. Nr. 5. Vejledning om ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) 1 I vejledning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen.

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen. VEJLEDNING Indberetning af kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil mv. efter servicelovens 114, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 Denne vejledning vedrører Ankestyrelsens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - diabetiker - juice - druesukker

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Åben Dagsorden. til. Ældrerådet

Åben Dagsorden. til. Ældrerådet Åben Dagsorden til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 27. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 10, BCV Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Anette

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Ledighedsydelse. og sanktioner

Ledighedsydelse. og sanktioner Ledighedsydelse og sanktioner December 2011 Indhold Forord... 2 1 Resumé og anbefalinger... 3 2 Afgørelse om sanktion materiel vurdering... 6 2.1 Hovedresultaterne af den materielle vurdering... 6 2.2

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Page 1 of 12 P5MT-FFMF-Q2N2 Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Kommune Struer Kommune nr. 671 Sagsnr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 særlig fokus på anvendelsen af funktionsevnemetoden Det Sociale Nævn 2007 Indhold 1. Indledning...1 2. Sammenfatning....1 3.

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114.

Kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Side 1 af 14 Kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Skema til indberetning af afgørelser truffet efter 1. januar 2013 Alene afgørelser om (bevilling/afslag på) støtte

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet 42.518 kr.

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL BIL M.M. Efter Lov om Social Service 114

ANSØGNING OM STØTTE TIL BIL M.M. Efter Lov om Social Service 114 ANSØGNING OM STØTTE TIL BIL M.M. Efter Lov om Social Service 114 HVAD SØGER DU LÅN TIL Lån til bil på erhvevsmæssigt grundlag (f.eks. arbejde/uddannelse) Lån til bil på ikke erhvsmæssigt grundlag (f.eks.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Bemærkninger fra De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, til kommende analyse af reglerne om støtte til køb af bil, jf. servicelovens 114.

Bemærkninger fra De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, til kommende analyse af reglerne om støtte til køb af bil, jf. servicelovens 114. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 164 Offentligt (Vi skifter navn til Danske Handicaporganisationer 1/1 2008) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Hvidovre, den 1. juni 2007 Sag

Læs mere