Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsprojekter i Hjertecentret"

Transkript

1 Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet metode til at arbejde systematisk og videnskabeligt med problemstillinger og til at lede udviklingsprocesser. Derfor har Hjerte-centret valgt at anvende den ved gennemførelse af kvalitetsforbedringer i klinisk sygepleje 1. En del af metoden er, at der udarbejdes en projektbeskrivelse/-plan, inden projektet igangsættes. Projektplanen skal indeholde teoretiske overvejelser, begrundede handlinger og aktiviteter i relation til både det kliniske projekt og selve implementeringsprocessen. Den konkrete fremgangsmåde og valget af metoder og interventioner er afhængig af den problemstilling eller det område, der skal forbedres eller udvikles. Projektplaner kan variere i form og indhold, men nedenstående punkter bør altid indgå. Gennemførelse af det kliniske projekt og implementering af de forbedringer, det kliniske projekt fører til, forløber i praksis samtidig, når der er tale om en udviklingsproces. Processerne beskrives her hver for sig for at understrege, at forbedringer i klinisk sygepleje altid omfatter litteratursøgning i relation til klinisk emne-/problemstilling. Dvs. i databaser, der registrerer klinisk sygeplejeforskning. Identifikation af emne/kvalitetsproblem Dele af processen med at identificere emnet/den kliniske problemstilling ligger ofte før udarbejdelsen af en projektplan. Derfor skitseres det her før beskrivelsen af skabelonen til projektplan. Projektets udgangspunkt er kliniske problemstillinger. Det kan ofte være hensigtsmæssigt at præcisere fokus i forhold til en konkret patientgruppes kliniske problemstillinger, reaktioner på sygdom. Data, der anvendes til problemidentifikation, kan hentes fra forskellige kilder. Det kan være andres forskning, og det kan være undersøgelser af egen praksis, der kan begrunde igangsætning af et klinisk projekt. Eksempelvis kan data hentes fra et litteraturstudie og fra Hjertecentrets årlige tværsnitsundersøgelse i form af patientoplysninger og analyse af sygeplejejournalen. Kilden kan også være kvalitative patientinterviews, der eksempelvis er gennemført i forbindelse med et kandidatspeciale eller en masteropgave. Når kilden er data fra egen praksis, foretages altid litteraturgennemgang med henblik på yderligere dokumentation for emnets/problemets relevans. 1 Begrebet klinisk sygepleje understreger, at der er tale om en direkte kontakt eller et møde mellem patienten og sygeplejersken et forhold, der ikke direkte er indeholdt i begrebet sygeplejepraksis, der signalerer optagethed af sygeplejerskens opgaver (Adamsen, 2000). 1

2 Prioritering af det emne eller den problemstilling, det vælges at arbejde videre med som projekt, finder som hidtil sted i en samarbejdsrelation, der involverer det øvrige personale i afsnittet. For inspiration til kriterier, der kan anvendes til denne prioritering. Skabelon til projektplan for det kliniske projekt Indledning/baggrund I dette afsnit præsenteres projektets problemstilling. Afsnittet skal indeholde en kort beskrivelse af emnet/problemstillingen, herunder hvordan (med hvilke metoder og data jf. ovenstående) problemet er identificeret. Desuden skal det indeholde en begrundelse for, hvorfor det er relevant at udvikle dette felt. Endvidere hvad vi allerede videnskabeligt ved om emnet, og hvad der kan være relevant at undersøge yderligere. Begrundelser og påstande skal dokumenteres med referencer. Indledningen skal fungere som begrundelse for emnet og danne rationalet for udviklingsprojektet. Indledningen/baggrunden munder ud i en præcisering af problemstillingen. Præciseringen af problemstillingen, der eventuelt kan have egen overskrift, har til formål at definere og afgrænse emnet og dermed angive fokus for projektet. Det, der søges svar på, kan formuleres som et spørgsmål. Eventuelt som formål. Det kan være nødvendigt og hensigtsmæssigt at justere problemstillingen, efterhånden som projektet skrider frem, fordi ny viden gør det muligt at præcisere spørgsmålet eller at fremføre nye perspektiver. Formål og mål Det overordnede formål med projektet kan skitseres her. Endvidere beskrives de kvalitetsmål, der sættes for projektet. Dvs. dét, der ønskes opnået med gennemførelse af projektet - dét, der skal måles eller evalueres op imod. Mål kan formuleres som målbare mål og indikatorer. Mål kan formuleres som kvalitative mål. Kvalitative mål konkretiseres med formulering af de tegn, projektet skal evalueres mod. Interventioner og metoder til at forbedre kvaliteten I dette afsnit beskrives de(n) metode(r), der anvendes til at finde/udvikle og beskrive de kliniske forbedringer/interventioner, der skal implementeres for at løse eller håndtere den kliniske problemstilling, der er identificeret. Litteraturgennemgang er en relevant kilde, som altid anvendes for at afdække, om der findes evidens for bedre kvalitet ved brug af andre interventioner/handlinger end de, der aktuelt benyttes. Det vil sige, det handler om at undersøge, om der findes forskning på området, og at indsamle, vurdere og systematisere denne viden, så den kan anvendes i praksis. Interventionen(erne) kan være konkrete løsningsforslag til nye pleje- og behandlingsrutiner, der kan beskrives som kliniske retningslinier eller vejledninger. Det kan også være interventioner i form af nye metoder, der skal indføres og afprøves i afsnittet; fx ny samtalepraksis eller patientforløb. 2

3 I projektplanen beskrives ligeledes, hvordan kvaliteten af de indsamlede data er vurderet, og hvilken metode/model der er anvendt til at vurdere den indsamlede forskning/litteratur. Når der ikke findes forskning (videnskabelig evidens) på området, kan faglig konsensus anvendes. Metoden, hvormed den faglige konsensus besluttes, beskrives: fx hvem der deltager i processen, og hvordan den er forløbet. Når der er behov for at gennemføre yderligere undersøgelser i afsnittet for at argumentere for problemets relevans og omfang. Eller når der er behov for at undersøge, om noget virker, beskrives de(n) anvendte metode(r) ligeledes. Fx audit, spørgeskema, interviews eller systematisk evaluering af en intervention. Dette kan med fordel kobles på en master- eller kandidatopgave. Etik Som udgangspunkt skal kvalitetsprojekter ikke godkendes af den videnskabsetiske komité. Men hvis der er tvivl, om projektet tangerer forskning, kan det sendes til vurdering hos den regionale videnskabsetiske komité med henblik på en afklaring. Hvis personhenførbare data lagres på computer, skal Datatilsynet give tilladelse. 3

4 Skabelon til projektplan for implementering af forbedringen/interventionen udvikling af den kliniske praksis Det overordnede formål med at sætte en udviklingsproces i gang for medarbejderne er i denne sammenhæng et ønske om at forbedre/udvikle en ny praksis i relation til et klinisk felt eller en problemstilling. Fremgangsmåden, der er skitseret ovenfor, beskriver en systematisk arbejdsproces, der har til formål at indsamle, udvikle og vurdere evidensen i forhold til et afgrænset klinisk felt. I denne del af projektet handler det om at beskrive og begrunde de teoretiske pædagogiske, organisatoriske og ledelsesmæssige overvejelser og valg, man har gjort sig i relation til den udviklingsproces, der sættes i gang. Herunder hvordan processer/aktiviteter kan lægges til rette, så personalet gives mulighed for at udvikle nye kompetencer, der gør det muligt at forstå og anvende ny viden/ evidens i overensstemmelse med de værdier og rammer, der er skitseret for sygeplejen i Hjertecentret. Udgangspunktet for denne del af projektet er de pædagogiske, ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer, der kan identificeres ved en indledende analyse. En indledende analyse af de organisatoriske, ledelsesmæssige og kulturelle vilkår og forhold anses som et godt afsæt til at sætte en udviklingsproces i gang. Det kan anbefales, at analysen omfatter overvejelser om personalesammensætning, rutiner, forbehold/modstand, interessenter, ressourceforbrug etc. Analysen munder ud i en præcisering af de udfordringer, det kan være relevant at tage højde for i processen. Det er analysen/overvejelserne, der sætter retning for søgning af litteratur/teori og for valg af pædagogiske og organisatoriske aktiviteter, eksempelvis i relation til information, involvering af personalet, undervisningsmetoder, formidling af viden, organisering af projektet etc. Muligheden for, at det kliniske projekt får effekt i afsnittet, styrkes, hvis personalet involveres i nogle af de processer/aktiviteter, der er beskrevet under det kliniske projekt. Dvs. at samtidig med, at opgaven udføres eksempelvis udarbejdelse af kliniske retningslinier lægges elementer af denne proces til rette som læreprocesser for afsnittets personale. Det kan være læsning og vurdering af udvalgt litteratur, fastlæggelse af mål for projektet etc. Andre aktiviteter kan være undervisning, læsning af litteraturen i grupper, sygeplejekonferencer, træning og øvelse i færdigheder, refleksion, gå med i praksis etc. Et andet eksempel på en aktivitet, der kan involvere hele eller dele af personalet, er fastsættelse eller konkretisering af målene for det kliniske projekt. Det kan være processen med at fastsætte målbare mål for det kliniske projekt, og det kan være i en proces med at drøfte og beslutte, hvordan en ny praksis mere konkret skal komme til udtryk i handlinger, bestemmelse af tegn. I forhold til organisatoriske og ledelsesmæssige overvejelser kan en aktivitet være nedsættelse af en styregruppe. Input til beskrivelse af styregruppens roller og ansvar hentes fra forskning/teori, så der er viden/teori, der kan være handlingsanvisende for styregruppens medlemmer. Handlingsplanen for implementeringsprocessen er således aktiviteter, og det handler om at evaluere, om de, der har deltaget i aktiviteterne, tænker og handler på nye måder (tegn). 4

5 Evaluering Gennemførelse af et klinisk projekt kan føre til et resultat i form af fx projektbeskrivelse eller en ny klinisk retningslinie. I et udviklingsperspektiv er der først tale om, at indsatsen har skabt en effekt, når projektet er pløjet ned i de daglige rutiner. Derfor vil evalueringen her omfatte observation af, om vi kan se tegn på, at vi handler anderledes, end vi gjorde før. Tidsplan En realistisk skitse til tidsplan for de aktiviteter/læreprocesser, der sættes i gang i relation til projektets faser: mål, planlægning, gennemførelse og evaluering. Når projektperspektivet er læring og udvikling, bliver gennemførelsesfasen i traditionel forstand overflødig. Forandringen starter, når den første proces sættes i gang. Vejledning Udover den vejledning, der finder sted på fagligt forum for kliniske afdelingssygeplejersker og specialister, er der mulighed for at indgå aftale om intern eller ekstern vejledning på projektet. 5

6 Referencer 1. Andersen, FB Splinter af en lærende skole - Tegn er noget vi bestemmer. Danmarks Lærerhøjskole, Århus. 2. Andersen, FB Projektledelse som pædagogisk ekspeditionsledelse i et fagligt terræn. Faglig ledelse i sundhedsvæsenet. Gyldendal Uddannelse. 3. Attrup Lindegaard M. & Olsson Ryding J Power i projekter & portefølje. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2.udgave. 4. Christensen, S & Kreiner, K Projektledelse i løst koblede systemer. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 5. Hatch M.J Organisasjonstori. Moderne, symbolske og postmoderne perspektiver. Abstract forlag 6. Hørdam B, Overgaard D, Pedersen PU 2007, Klinisk sygeplejeforskning. København, Gads forlag. 7. Kjærgaard, J et al Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Munksgaard. 8. Mikkelsen, HL & Riis, JO Projektstyring med enkle midler. Prodevo ApS. 9. Lorensen, M (red.) Spørgsmålet bestemmer metoden Forskningsmetoder i sykepleie og andre helsefag. Universitetsforlaget AS, Oslo. Referencer baggrund Visioner, tanker og strategier for Sygeplejen

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk Sprogdidaktisk model Til sprogpakkens sprogdidaktiske model anvendes en kendt og i den pædagogiske verden ofte anvendt didaktisk model, nemlig SMTTE. Den følgende tekst er først en beskrivelse af SMTTE

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere