Almene boliger i Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almene boliger i Aarhus"

Transkript

1 13. NOVEMBER 2018 Almene boliger i Aarhus - Aftale mellem BL s 5. kreds og Aarhus Kommune om genhusning og nybyggeri

2 1. Den blandede by er en fælles opgave BL s 5. kreds og Aarhus Kommune har tradition for et langvarigt og tæt samarbejde. Det gælder det generelle samarbejde om almene boliger i Aarhus og også mere specifikke udfordringer som byens udsatte boligområder og boligsociale problemstillinger. Den overordnede ramme for samarbejdet er boligpolitikken fra 2016, der har som vision at: Alle aarhusianere har mulighed for at bo i en god bolig i en by med social balance. Der arbejdes med tre indsatsområder: 1) Plads til flere aarhusianere nu og i fremtiden, 2) Mangfoldighed boligtyper, boligstørrelser og ejerformer til alle behov og 3) Velfungerende lokalsamfund og stærk social sammenhængskraft. De almene boligforeninger er helt centrale aktører, og der arbejdes sammen om at sikre, at der fortsat bygges nye boliger til aarhusianere i alle samfundsgrupper. Almene familieboliger og almene ungdomsboliger skal derfor fortsat udgøre ca. en fjerdedel af boligmassen. I 2017 formulerede Aarhus Kommune og BL s 5. kreds en fælles strategi for udsatte boligområder. Den overordnede målsætning er, at de udsatte boligområder skal ændres til socialt velfungerende områder med en balanceret beboersammensætning. Der arbejdes derfor med fire strategiske indsatsområder: 1) Flere i uddannelse, 2) Flere i beskæftigelse, 3) Styrket medborgerskab samt 4) Flere boliger i den blandede by. Et bredt flertal i Aarhus Byråd har med Aftale om udsatte boligområder af 18. juni 2018 sat yderligere politisk retning for arbejdet i de udsatte boligområder frem mod Byrådets intention er at sikre en god by for alle uden udsatte boligområder og samtidig at leve op til ny lovgivning fra Folketinget. Som led heri er det byrådets ønske at gennemføre en omfattende omdannelse af byens mest udsatte boligområder. Drøftelser om udviklingen af konkrete boligområder i byen sker mellem Aarhus Kommune og de respektive boligforeninger. Nærværende aftale forholder sig alene til afledt af byrådets aftale om udsatte boligområder genhusning af borgere, der skal fraflytte et udsat boligområde som følge af omdannelse, samt fremtidigt nybyggeri af almene boliger. Der er ikke med denne aftale taget stilling til økonomi mellem Aarhus Kommune og de boligforeninger, som har boligområder, der skal udarbejdes udviklingsplaner for. 2. Genhusning I forbindelse med de kommende års fysiske omdannelser af udsatte boligområder skal et antal familier genhuses. Genhusningsopgaven løses i samarbejde mellem BL s 5. kreds og Aarhus Kommune. Opgaver og forpligtelser beskrives i det følgende Kommunikation BL s 5. kreds og Aarhus Kommune er enige om, at kommunikationsopgaven er meget væsentlig for at sikre en god genhusningsproces. Der er enighed om: At sikre rettidig kommunikation til alle borgere i de berørte områder At sikre god information, råd og vejledning til beboere, der skal genhuses 2

3 At sikre de berørte borgere mulighed for at redegøre for behov og ønsker til ny bolig At konstruere og visualisere brugerrejser, der tager udgangspunkt i forskellige typer beboere 2.2. Boliger stilles til rådighed for genhusning Boligorganisationerne i 5. kreds forpligter sig til at stille det nødvendige antal boliger til rådighed for genhusning frem mod 2030 så alle borgere, der bliver berørt af genhusning, får tilbudt en ny permanent, passende almen bolig i overensstemmelse med lov om almene boliger. Dette er udover den forpligtelse, der allerede i dag er aftalt til boligsocial anvisning. Udgangspunktet for genhusningsopgaven vil være en normal fordeling på tværs af byen, hvor der opstår ledige boliger, som kan give plads til at genhuse en berørt familie. BL s 5. kreds og Aarhus Kommune er dog enige om, at der skal tages hensyn til at andre boligområder ikke skal udvikle sig til nye, udsatte boligområder dvs. at beboere med særlige karakteristika (fx manglende arbejdsmarkedstilknytning) ikke henvises til risikoområder. Der er enighed om at tage hensyn til at genhusning som udgangspunkt ikke kan finde sted i følgende områder: Områder, der optræder på regeringens liste over udsatte boligområder Områder, der er udfordrede på de enkeltstående kriterier på ghettolisten Områder, der er rød eller orange i kategoriseringsmodellen Områder, der har fleksibel eller kombineret udlejning Beboere, hvis karakteristika kan bidrage til at styrke beboersammensætningen i det enkelte område fx ift. arbejdsmarkedsdeltagelse kan godt placeres i ovenstående områder. Alle beboere tilbydes som udgangspunkt en genhusningsbolig med en husleje på max 800 kr. pr m2 årligt (2017-niveau). Hvis beboerne er indforstået med det, kan en bolig med en højere husleje tilbydes. Der tages individuelle hensyn ift. fordeling af borgere. Det kan fx være intentioner om nærhed til skole, dagtilbud, arbejde, offentlig transport m.v. Det skal undersøges nærmere om genhusning eventuelt kan ske i tomme ældreboliger, privat udlejningsbyggeri eller i andre kommuner. Der skal tages samme hensyn som ovenstående i forhold til, at områder ikke udvikler sig til udsatte boligområder. BL s 5. kreds og Aarhus Kommune drøfter løbende genhusningsopgaven. Såfremt der opstår uforudsete udfordringer, drøfter BL s 5. kreds og Aarhus Kommune behovet for evt. at justere i denne aftale. 3

4 2.3. Principiel beskrivelse af roller og forpligtigelser BL s 5. kreds og Aarhus Kommune er enige om, at tidligere erfaringer med genhusning skal undersøges grundigt, og at dette skal være afsættet for de kommende års genhusning. Dog vil tryghedsgarantien ændre sig i forhold til tidligere praksis. Nedenstående er en overordnet hensigtserklæring ift. roller og forpligtelser. I. Beboere a. Skal opleve mest mulig tryghed og have mulighed for at få råd og vejledning i processen b. Indgår i samarbejde omkring genhusning, bl.a. afgiver ønsker til genhusningsboligens placering, størrelse m.v. II. Afgivende boligforeninger: a. Bidrager med information til beboere b. Bidrager til afholdelse af samtale med berørte beboere ang. behov og ønsker til ny bolig III. Modtagende boligforeninger: a. Boligforeninger i 5. kreds forpligter sig til at bidrage til genhusningsopgaven b. Hjælper berørte beboere med modtagelse i nye omgivelser. IV. Kommune a. Sikre helhedsorienteret hjælp til god overgang b. Hjælper berørte beboere med etablering i dagtilbud, skole og fritidstilbud c. Bidrager til et beredskab, der sikrer god modtagelse af familier, herunder familier med særlig behov d. Bidrager til velkomstaktiviteter i samarbejde med civilsamfundet e. Sikrer løbende monitorering af afgivende og modtagende boligområder f. Koordinerer indsatser Der nedsættes en fælles arbejdsgruppe, som mødes løbende, med udlejningsmedarbejdere fra boligforeninger i 5. kreds samt repræsentanter fra relevante dele af Aarhus Kommune. 3. Nybyggeri 3.1. Almene familieboliger Med budgettet for afsatte Aarhus Kommune midler, så det blev muligt at opføre ca. 400 almene familieboliger om året frem til Det blev samtidig konstateret, at byens befolkningstilvækst gør det nødvendigt fortsat at prioritere at opføre flere almene familieboliger, samt at der i fremtidige budgetaftaler findes ressourcer til yderligere styrkelse af almenboligområdet. Den nuværende andel af almene boliger i Aarhus udgør ca. 28 % af det samlede antal boliger. Med denne aftale forpligter Aarhus Kommune sig på at fastholde et niveau på kvoter til 400 almene familieboliger om året i perioden udover de erstatningsboliger jf. afsnit 3.3. nedenfor. Det sikrer 4

5 en fortsat udbygning af den almene sektor og et godt boligtilbud til alle aarhusianere i overensstemmelse med boligpolitikken. Med afsæt i boligpolitikken, og for at imødekomme at Aarhus er en by i vækst, er Aarhus Kommune og BL s 5. kreds samtidig enige om at drøfte en fortsat udbygning af almene familieboliger i årene efter 2023 med udgangspunkt i et ambitionsniveau på 400 almene familieboliger om året. Aarhus Kommune og BL s 5. kreds er enige om, at der som led i udmøntningen af ovenstående skal være dialog om forsøgsprojekter med billige almene boliger. Der er også enighed om i fællesskab at undersøge mulighederne for alternative boformer i de almene boliger Almene ungdomsboliger De senere år er der satset markant på at manifestere Aarhus som en attraktiv studieby. Aarhus Byråd har derfor i flere omgange vedtaget markante udbygninger af ungdomsboliger. En mindre del af disse er på nuværende tidspunkt taget i brug, og et stort antal nye ungdomsboliger vil derfor blive færdige i de kommende år. I dag har Aarhus en ungdomsboligdækningsgrad på ca. 25 % i forhold til antallet af videregående studiepladser. Udbygningen af ungdomsboligerne byggede på en forventning om at antallet af studerende på videregående uddannelser ville stige til ca i I dag forventes et konstant antal på ca frem mod Aarhus kommune og BL s 5. kreds har en fælles interesse i at tilpasse antallet af almene ungdomsboliger bedst muligt til det forventede behov - også set i forhold til den markante udbygning af private udlejningsboliger, der samtidig sker i disse år - så der ikke opstår udlejningsproblemer. Aarhus Kommune har derfor lavet en status på de projekter, der allerede er givet kvoter til i perioden Projekterne fordeler sig på følgende måde: Fordeling af kvoter til ungdomsboliger Antal Opførte eller påbegyndte 904 Skema A-tilsagn 340 Kvotetildeling Under planlægning 160 Total Samlet set kan nybyggeriet opgøres til ungdomsboliger for perioden Heraf udgør tildelte kvoter for i alt ungdomsboliger, svarende til 340 boliger årligt i fem-års perioden Hertil kommer de 160 boliger, der er under planlægning og som forventes tildelt kvote. Dermed stiger kvotetildelingen for til i alt 372 ungdomsboliger årligt i gennemsnit i årene Aarhus Kommune vil ikke tildele yderligere kvoter end dette frem til og med Med disse kvoter vil dækningsgraden, under de beskrevne forudsætninger ovenfor, øges til % i

6 Aarhus Kommune og BL s 5. kreds er herudover enige om, at det ekstraordinært kan tages op til drøftelse, hvis der inden udgangen af 2023 opstår mulighed for nye ungdomsboligprojekter, som vurderes at være strategisk nødvendige for specifikke byområders udvikling. Aarhus Kommune og BL s 5. kreds er enige om, at udviklingen må følges løbende med henblik på at afgøre, hvordan niveauet af kvoter skal være efter nye erstatningsboliger Aarhus Kommune har med Aftale om udsatte boligområder af 18. juni 2018 besluttet at afsætte midler til ca erstatningsboliger. Det svarer til det antal, som byrådet ønsker solgt, omdannet eller nedrevet frem mod 2030 i byens to mest udsatte boligområder: Gellerup/Toveshøj og Bispehaven. Byrådet har hertil afsat 10 mio.kr. årligt de kommende 12 år i alt 120 mio.kr. Byrådet har ønsket, at der særligt opføres mindre almene familieboliger, som er til at betale for udsatte borgere. Størrelsesmæssigt vil der være tale om boliger med 1, 2 og 3 værelser. Såfremt antallet af boliger, der forventes nedrevet, ændrer sig, drøftes behovet for ændringer i antallet af erstatningsboliger mellem Aarhus Kommune og BL s 5. kreds Fordeling af kvoter Aarhus Byråd har i 2015 besluttet, at kvotetildelingen til almene boliger som udgangspunkt sker efter en konkurrence mellem et nærmere antal indbudte boligorganisationer. Formålet er at sikre den højst mulige byggetekniske og arkitektoniske kvalitet i alment byggeri. Kommunen kan dog også fordele boligkvoten til de almene boligorganisationer uden udbud. BL s 5. kreds har ønsket, at kvoten til nybyggeri som udgangspunkt fordeles efter disse nuværende principper. Kredsen vil dog være indstillet på en vis fleksibilitet, hvad angår de boligorganisationer, der skal fjerne boliger som følge af en udviklingsplan. Aarhus Kommune kan tilslutte sig dette udgangspunkt. 4. Monitorering af byens udsatte boligområder Aarhus Kommune og BL s 5. kreds har i fællesskab finansieret og udviklet et stærkt boligsocialt monitoreringssystem (BoSoc). BoSoc gør det muligt at følge udviklingen i alle byens almene boligområder på en række sociale parametre m.v. BoSoc anvendes bl.a. som kilde til opfølgning på områder med fysiske helhedsplaner og til en fælles årlig kategorisering af boligområdernes udfordringer. Kategoriseringsmodellen følger 38 boligområder med 500 beboere og derover. Formålet er at følge udviklingen og kunne forebygge målrettet. Til forskel fra Regeringens nationale ghettoliste er der tale om data med relativt kort forsinkelse (kvartalsvis opdatering) og mere helhedsorienterede indikatorer, bl.a. i forhold til sundhed og børns trivsel. 6

7 BL s 5. kreds og Aarhus Kommune er enige om, at kategoriseringsmodellen også fremadrettet er fundamentet for den fælles monitorering af byens boligområder med henblik på tidlig indsats og forebyggelse. For at kunne sammenligne med bl.a. regeringens nationale ghettoliste udarbejdes fremadrettet også en opgørelse, hvor andelen af ikke-vestlige beboere fremgår som en ekstra kolonne. BL s 5. kreds og Aarhus Kommune er enige om at gennemføre en justering af kategoriseringsmodellen med udgangspunkt i tidligere drøftelser i den fælles bestyrelse for boligsociale helhedsplaner og byrådets aftale om udsatte boligområder. Det indebærer at kategoriseringsmodellen skal justeres på følgende måde: Velfærdsmål år - undersøges og indarbejdes fx i forhold til sundhed Et alternativt mål for Børns trivsel, fx bekymrende fravær eller huller i tænderne i 3-årsalderen Eventuel justering af indikatoren for ungdomsuddannelse, hvor den nuværende opgørelse omfatter både igangværende og afsluttet uddannelse. BL s 5. kreds og Aarhus Kommune forpligter sig samtidig på at udvikle en model for opfølgning på udfordringer i byens mindre almene boligområder (under 500 beboere). 7

8 Aarhus d For BL s 5. kreds: For Aarhus Kommune: 8

Aarhus Kommunes kategoriseringsmodel

Aarhus Kommunes kategoriseringsmodel Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 TRU Alm.del Bilag 266 Offentligt Aarhus Kommunes kategoriseringsmodel Den 11. april 2018 Christian Mølgaard, Formand for Bestyrelsen for Boligsociale Helhedsplaner,

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Strategi for Alment Nybyggeri i Esbjerg Kommune

Strategi for Alment Nybyggeri i Esbjerg Kommune Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 4. august 2015 Sagsbehandler Mette Albrandt Telefon direkte 76 16 13 09 Sagsid 15/11910 Strategi for Alment Nybyggeri i Esbjerg Kommune 1. Forord... - 2-2. Strategien i

Læs mere

11. marts Sagsnr

11. marts Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 11. marts 2019 Bilag 2. Administrationsgrundlag for almene boliger - anvendelse af krav om almene boliger i lokalplaner og udmøntning

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Almenboligaftale 2019 mellem Københavns Kommune og BL 1. kreds

Almenboligaftale 2019 mellem Københavns Kommune og BL 1. kreds Almenboligaftale 2019 mellem Københavns Kommune og BL 1. kreds København vokser kraftigt, og i 2030 vil der være ca. 100.000 flere indbyggere end i 2019. Københavns Kommune og BL 1. kreds har set, hvordan

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Referat. Mødepunkter. Styringsdialogmøde 2018 ØsterBO. Tid: Den 25. oktober 2018 kl. 14 til Treschowsgade 4, 7100 Vejle

Referat. Mødepunkter. Styringsdialogmøde 2018 ØsterBO. Tid: Den 25. oktober 2018 kl. 14 til Treschowsgade 4, 7100 Vejle Referat Tema: Styringsdialogmøde 2018 ØsterBO Tid: Den 25. oktober 2018 kl. 14 til 15.30 Sted: Deltagere Treschowsgade 4, 7100 Vejle Ulrik Faarup Sørensen (Administrationschef), Søren Ahle Hansen (Direktør),

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene

Læs mere

Notat om dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens 168 a, stk. 4, for boligområdet Munkebo, Kolding Kommune

Notat om dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens 168 a, stk. 4, for boligområdet Munkebo, Kolding Kommune Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon +45 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk BO0104-00250 18. februar 2018 Notat om dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens 168 a, stk. 4,

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

UDKAST. Denne boligaftale er indgået mellem. De almene boligorganisationer i Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune Øverødvej Holte

UDKAST. Denne boligaftale er indgået mellem. De almene boligorganisationer i Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune Øverødvej Holte UDKAST Boligaftale mellem Rudersdal Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen. Aftale mellem Rudersdal Kommune og de almene boligorganisationer i Rudersdal Kommune om rammen for udlejning af

Læs mere

Notat om dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens 168 a, stk. 3, for boligområdet Munkebo, Kolding Kommune

Notat om dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens 168 a, stk. 3, for boligområdet Munkebo, Kolding Kommune Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon +45 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat BO0104-00250 13-02-2019 Notat om dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens 168 a, stk. 3,

Læs mere

Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst

Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst Kommissorium 28. april 2016 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed,

Læs mere

Center for Børn og Voksne Afrapportering på arbejdsprogrammet Fælles Fremgang for Furesø

Center for Børn og Voksne Afrapportering på arbejdsprogrammet Fælles Fremgang for Furesø Center for Børn og Voksne Afrapportering på arbejdsprogrammet Fælles Fremgang for Furesø 1 Punkt 5.3: Styrket boligsocial indsats 2 Afrapportering på arbejdsprogrammets punkt 5.3 Styrket boligsocial indsats

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Uddrag af udkast til ejerstrategi afsnit 23 vedrørende almene boligorganisationer.

Uddrag af udkast til ejerstrategi afsnit 23 vedrørende almene boligorganisationer. GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet NOTAT Bilag 2: Ejerstrategi for almene boliger Dato: 17. oktober 2017 Af: Jesper Graff Thøger Uddrag af udkast til ejerstrategi afsnit 23 vedrørende almene boligorganisationer.

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Indhold. Strategi for erstatningsbyggeri (udgave 30. april 2019)

Indhold. Strategi for erstatningsbyggeri (udgave 30. april 2019) Strategi for erstatningsbyggeri (udgave 30. april 2019) Indhold 0 Baggrund for strategien... 2 1 Overblik over nuværende forudsætninger... 2 2 Principper for placering af erstatningsbyggeri... 3 3 Virkemidler...

Læs mere

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13.

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. december 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Strategi for brug af kombineret udlejning Forslag til brug af kombineret udlejning for

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Notat om dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens 168 a, stk. 4, for boligområdet Munkebo, Kolding Kommune

Notat om dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens 168 a, stk. 4, for boligområdet Munkebo, Kolding Kommune Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon +45 4178 0400 Fax 7262 6790 thad@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat BO0104-00226 10. april 2019 Notat om dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens

Læs mere

Ansøgning om dispensation jf. almenboliglovens 168a stk. 3

Ansøgning om dispensation jf. almenboliglovens 168a stk. 3 Ansøgning om dispensation jf. almenboliglovens 168a stk. 3 Oplysning om boligområde Områdenavn Boligselskaber og afdeling Kommune Procentsats der søges dispensation til Munkebo Alfabo (tidl. Lejerbo Kolding)

Læs mere

Notat om tilpasning af almene nybyggeriprojekter med henblik på indarbejdelse af små familieboliger målrettet flygtninge

Notat om tilpasning af almene nybyggeriprojekter med henblik på indarbejdelse af små familieboliger målrettet flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 8 Notat om tilpasning af almene nybyggeriprojekter med henblik på indarbejdelse af små familieboliger målrettet flygtninge Notatet

Læs mere

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer November 2015 Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer Titel: Der formuleres en titel, som understreger, at parterne med aftaleindgåelsen forpligter sig til

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen 22.12.2006 SES Uddybning og supplement af statens tilbud til Christianias beboere af 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet

Læs mere

Svar på spørgsmål til indstillingen vedrørende nye anvisningsog udlejningsregler i udsatte boligområder.

Svar på spørgsmål til indstillingen vedrørende nye anvisningsog udlejningsregler i udsatte boligområder. Svar på spørgsmål til indstillingen vedrørende nye anvisningsog udlejningsregler i udsatte boligområder. Side 1 af 5 I det følgende besvares de spørgsmål, der er rejst på byrådsmødets den 16. januar 2019

Læs mere

UDSATTE BOLIGOMRÅDER OG GHETTOER. Hvordan undgår vi flere hårde ghettoer i Odense?

UDSATTE BOLIGOMRÅDER OG GHETTOER. Hvordan undgår vi flere hårde ghettoer i Odense? UDSATTE BOLIGOMRÅDER OG GHETTOER Hvordan undgår vi flere hårde ghettoer i Odense? UDSAT BOLIGOMRÅDE: ALMENT BOLIGOMRÅDE MED MINDST 1000 BEBOERE, DER OPFYLDER 2 UD AF FØLGENDE 4 KRITERIER: BESKÆFTIGELSE

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. "De vilde drenge og andre udfordringer" - Strategier i Odense

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. De vilde drenge og andre udfordringer - Strategier i Odense VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE Vores fælles vision I Odense Odense skal være landskendt for attraktive og tidssvarende almene boliger i velfungerende og trygge bydele. Vi skal fremtidssikre de almene boliger

Læs mere

Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger og erhverv principbeslutning vedr. områdets udvikling

Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger og erhverv principbeslutning vedr. områdets udvikling Indstilling Til Den Politiske Styregruppe for Helhedsplan Gellerup/Toveshøj Fra Teknik og Miljø & Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2014 Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Bydele i social balance

Bydele i social balance Bydele i social balance Strategi for social balance i Gladsaxe Kommune Revideret udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret: 9. februar 2016 J. nr. 00.01.00P05 1 Gladsaxe Kommune er et attraktivt sted

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Borgmester Jørn Pedersen Kolding Kommune. Klavs Busch Thomsen Kolding Kommune Alfabo Kolding Åpark 8, 6000 Kolding

Borgmester Jørn Pedersen Kolding Kommune. Klavs Busch Thomsen Kolding Kommune Alfabo Kolding Åpark 8, 6000 Kolding MINISTEREN Borgmester Jørn Pedersen Kolding Kommune Dato J. nr. 24. april 2019 2019-893 Klavs Busch Thomsen Kolding Kommune (klath@kolding.dk) Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 266 Offentligt KONSEKVENSER FOR BOSÆTNINGEN

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 266 Offentligt KONSEKVENSER FOR BOSÆTNINGEN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 TRU Alm.del Bilag 266 Offentligt KONSEKVENSER FOR BOSÆTNINGEN HANS SKIFTER ANDERSEN Min opgave Hvad betyder Regeringens forslag for bosætningen? Hvor flytter

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Almen Boligforum 5. oktober 2017

Almen Boligforum 5. oktober 2017 Almen Boligforum 5. oktober 2017 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Omdømme Beliggenhed Erhvervsklima BYUDVIKLING NÆRHEDEN 3000 nye boliger HØJE-TAASTRUP C 1200 nye boliger UDSATTE BOLIGOMRÅDER Den almene sektor 28%

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Bilag 2. til indstilling om ny udlejningsaftale for

Bilag 2. til indstilling om ny udlejningsaftale for Bilag 2. til indstilling om ny udlejningsaftale for 2015 2018 Sammenligning af udlejningsaftalen i perioden 2011-14 og den nye udlejningsaftale 2015-19 Tema 2011-14 2015-18 Fordeling af udlejningstyper

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Bilag 1: Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds

Bilag 1: Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 14-10-2014 Bilag 1: Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds 2015-2018 Københavns almene boliger har spillet og vil

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE HANDLINGSPLAN 2017 BOLIGORGANISATIONERNE I ODENSE - FYNS POLITI - ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE HANDLINGSPLAN 2017 BOLIGORGANISATIONERNE I ODENSE - FYNS POLITI - ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE HANDLINGSPLAN 2017 BOLIGORGANISATIONERNE I ODENSE - FYNS POLITI - ODENSE KOMMUNE INDHOLD Indledning 3 Handlingsplan 2017 5 Pejlemærke 1 5 Pejlemærke 2 9

Læs mere

Bilag 1 - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds Status 7. april 2015

Bilag 1 - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds Status 7. april 2015 Bilag - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s. kreds 08 Bilag - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s. kreds 08 Status 7.

Læs mere

Notat. Strategi for udlejningsredskaber i udsatte bydele Fællesmøde for Styregrupperne for Fællessekretariatet og Udsatte Bydele

Notat. Strategi for udlejningsredskaber i udsatte bydele Fællesmøde for Styregrupperne for Fællessekretariatet og Udsatte Bydele Notat Emne: Til: Strategi for udlejningsredskaber i udsatte bydele Fællesmøde for Styregrupperne for Fællessekretariatet og Udsatte Bydele Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 3. december

Læs mere

Bydele i social balance

Bydele i social balance gladsaxe.dk Bydele i social balance Strategi for social balance i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune er et attraktivt sted at bo og vokse op. Det skal det blive ved med at være. Der er dog områder i kommunen,

Læs mere

FREMTIDENS VOLLSMOSE PROGRAM Udvalget for det Nære Sundhedsvæsen i Reg Syd

FREMTIDENS VOLLSMOSE PROGRAM Udvalget for det Nære Sundhedsvæsen i Reg Syd PROGRAM 20190513 Baggrund ift. Vollsmose Vision og mission Den sidste Vollsmoseplan Den fysiske transformation Investorperspektiv Samlede tiltag Spørgsmål FREMTIDENS VOLLSMOSE Udvalget for det Nære Sundhedsvæsen

Læs mere

Notat vedr. Almene boliger i Esbjerg Kommune

Notat vedr. Almene boliger i Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 27. maj 2016 Sagsid 16/7648 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Notat vedr. Almene boliger i Esbjerg Kommune Indhold 1. Indledning...2 2.

Læs mere

Med udkastet til ny aftale videreføres de mål, parterne har samarbejdet om gennem en årrække:

Med udkastet til ny aftale videreføres de mål, parterne har samarbejdet om gennem en årrække: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling NOTAT 25. marts 2019 Udlejningsaftalen 2019-2023 - kort fortalt Københavns Kommune og de almene boligorganisationer, organiseret

Læs mere

Udviklingsplan for fysisk omdannelse af Bispehaven og nærområder

Udviklingsplan for fysisk omdannelse af Bispehaven og nærområder Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 26. september 2017 Udviklingsplan for fysisk omdannelse af Bispehaven og Det foreslås, at der udarbejdes en fælles udviklingsplan

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

NOTAT VEDR. BOLIGOMRÅDET SKOVPARKEN/SKOVVEJEN I KOLDING

NOTAT VEDR. BOLIGOMRÅDET SKOVPARKEN/SKOVVEJEN I KOLDING NOTAT VEDR. BOLIGOMRÅDET SKOVPARKEN/SKOVVEJEN I KOLDING Kolding Kommune har 2 boligområder på listen over hårde ghettoer. Dette notat relaterer sig til det ene af disse to områder, nemlig boligområdet

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere

Notat om udarbejdelse af udviklingsplaner. 1. Indledning

Notat om udarbejdelse af udviklingsplaner. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat BO0100-00398 Notat om udarbejdelse af udviklingsplaner 1. Indledning Der er indgået politisk aftale mellem

Læs mere

2. Orientering om hensigtserklæring (ca. 5 min.). Nyt om hensigtserklæringen vedr. arbejdsklausuler og sociale klausuler.

2. Orientering om hensigtserklæring (ca. 5 min.). Nyt om hensigtserklæringen vedr. arbejdsklausuler og sociale klausuler. Dagsorden Møde i Boligsamarbejdet den 5/3 2014 16.30-19.30 I konferencelokalet hos FaB, Vestre Stationsvej 5, 5000 Odense C. 1. Boligsamarbejdet Fælles retning (ca. 2 timer) Vi afholder en workshop, som

Læs mere

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Kontor for Attraktive Bydele Gitte Brødsgaard Vesti Sociale og boligsociale indsatser Organisatoriske rammer Bydele i balance Fysiske forandringer

Læs mere

Aftale om boliger til flygtninge i København

Aftale om boliger til flygtninge i København KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Aftale om boliger til flygtninge i København I. Baggrund Københavns Kommune og BL - Danmarks Almene Boliger, 1. kreds, indgår følgende aftale om tilvejebringelse af boliger til

Læs mere

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven Til: Magistratens møde 1. februar 2016 Formål: Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven BISPEHAVEN Som udgangspunkt for drøftelsen i Magistraten 1. februar 2016 giver notatet en status på det aktuelle

Læs mere

Ansøgning om særlig dispensation

Ansøgning om særlig dispensation Ansøgning om særlig dispensation Områdenavn: Agervang Kommune: Holbæk Forudsætninger for særlig dispensation er at Boligområdet opfylder nedenstående kiterier: Området bebos af færre end 2.100 beboere

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Aarhus Kommune. Den 11.

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Aarhus Kommune. Den 11. Notat Emne: Til: Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd Den 11. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013 Ungdomsboliggaranti 2012 Ungdomsboliggarantien

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

opsplitning og social udstødelse.

opsplitning og social udstødelse. By- og Boligministeriet Må først offentliggøres den 1. oktober kl. 9.00 Tale ved det uformelle EU-boligministermøde i Bruxelles og Charleroi den 1.-2. oktober 2001, holdes af kontorchef Charlotte Bro,

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. december 2014 Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Plan for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger

Læs mere

Analyse og anbefalinger vedrørende almene plejeboligbyggerier

Analyse og anbefalinger vedrørende almene plejeboligbyggerier KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT 22-08-2014 Sagsnr. 2014-0158817 Analyse og anbefalinger vedrørende almene plejeboligbyggerier

Læs mere

Oversigt over indsatser i Strategiaftalen

Oversigt over indsatser i Strategiaftalen Bilag 3: Oversigt over indsatser i Strategiaftalen Oversigt over indsatser i Strategiaftalen Indsatsområde Indsatstitel Kort beskrivelse af indsatsen Finansiering Ansvarlige parter Ejendomsdrift Målet

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

STYRINGSDIALOG DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP Danske FunktionæresBoligafdelings afdelinger i Høje-Taastrup Charlottegården Gadehavegård Sportorno Charlottegården Opførelsesår: 1975 405

Læs mere

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard & velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard Brush up på den almene sektor 1/5 af alle boliger er almene = ca. 545.000 Kun 2 % er opført før 1940 Kun 5% er over

Læs mere

Reform af den almene sektor Erfaringer fra Odense Kommune.

Reform af den almene sektor Erfaringer fra Odense Kommune. Reform af den almene sektor Erfaringer fra Odense Kommune. Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder. Reform af den almene sektor Hvor der

Læs mere

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg Notat Den socialt bæredygtige by Strategioplæg I dette notat sættes den strategiske ramme for udviklingen af en plan for den socialt bæredygtige by. Notatet er struktureret på følgende måde: Først præsenteres

Læs mere

Notat om dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens 168 a, stk. 3, for boligområdet Motalavej, Slagelse Kommune

Notat om dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens 168 a, stk. 3, for boligområdet Motalavej, Slagelse Kommune Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon +45 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk J. nr. BO0104-00250 Dato: 13. februar 2019 Notat om dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens 168

Læs mere

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

Initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund

Initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om: Initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund

Læs mere

Ø6 Almene ungdomsboliger

Ø6 Almene ungdomsboliger Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Ø6 Almene ungdomsboliger Baggrund Et voksende antal studerende ønsker at bosætte sig i København. Da København samtidigt oplever en generel befolkningsvækst, der øger presset

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

Socialministeriets konference. Liv i boligområderne. Vollsmose Kulturhus 22. november 2010 Oplæg ved borgmester Anker Boye

Socialministeriets konference. Liv i boligområderne. Vollsmose Kulturhus 22. november 2010 Oplæg ved borgmester Anker Boye Socialministeriets konference Liv i boligområderne Vollsmose Kulturhus 22. november 2010 Oplæg ved borgmester Anker Boye Odenses vision for almene boliger Visionen: Odense skal være landskendt for attraktive

Læs mere

Kredskonference den 23. marts Workshop 2: Udlejningsaftaler i 1. kreds

Kredskonference den 23. marts Workshop 2: Udlejningsaftaler i 1. kreds Kredskonference den 23. marts 2019 Workshop 2: Udlejningsaftaler i 1. kreds Plan for eftermiddagen: Kl. 13.30 Kl. 13.50 Kl. 14.15 Kl. 15.00 Kl. 15.15 Kl. 15.45 Kl. 16.45 Kl. 17.00 Velkommen og præsentation

Læs mere

Tak for din henvendelse af 25. juni 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 25. juni 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Adm. direktør 03. juli 2018 Sagsnr. 2018-0171432 Dokumentnr. 2018-0171432-7 Kære Astrid Aller, Tak for din henvendelse af 25. juni 2018, hvor du stiller følgende

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. marts 2004 via Magistraten Ref.: Per Juulsen Tlf.nr. 2475 Integrationspolitikkens

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE FOR BOLIGSOCIALT FORUM I TINGBJERG BRØNSHØJ HUSUM. Boligforeningen AAB fsb SAB - Samvirkende Boligselskaber

SAMARBEJDSAFTALE FOR BOLIGSOCIALT FORUM I TINGBJERG BRØNSHØJ HUSUM. Boligforeningen AAB fsb SAB - Samvirkende Boligselskaber SAMARBEJDSAFTALE FOR BOLIGSOCIALT FORUM I TINGBJERG BRØNSHØJ HUSUM Boligforeningen AAB fsb SAB - Samvirkende Boligselskaber 20-03-2012 Sagsnr. 2011-42253 Dokumentnr. 2011-714505 Indhold Parterne... 3 Formål...

Læs mere

Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ

Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Forord Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende, pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig

Læs mere

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Deltagelse i frikommunenetværk 1. Resume By & Bolig, MSB, har i samarbejde med Randers, Favrskov, København, Roskilde

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde 7. august 2018

Hovedbestyrelsesmøde 7. august 2018 Hovedbestyrelsesmøde 7. august 2018 Møde Sted Hovedbestyrelsesmøde Tranekærparken 1, 8240 Risskov Dato Tirsdag den 7. august 2018 Tid 17.30 19.30 Deltagere Afbud Søren Bach (Formand) Per Knudsen Tom Niekrenz

Læs mere

2. Indhold Beslutningsforslaget fra Enhedslisten blev på byrådsmødet den 31. august 2016 fremsendt til udtalelse i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

2. Indhold Beslutningsforslaget fra Enhedslisten blev på byrådsmødet den 31. august 2016 fremsendt til udtalelse i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Side 1 af 5 Udtalelse Til Aarhus Byråd via Magistraten SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Forslag fra EL om kontanthjælpsreform 1. Konklusion Sociale Forhold og Beskæftigelse har igangsat

Læs mere

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række- og parcelhuse Thorsgård Opførelsesår: 1949 30 boliger, etagehuse Engvadgård Opførelsesår: 1973 71

Læs mere

Aftale indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Aftale indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 Aftale

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger efter den 1. januar Til Århus Byråd Via Magistraten

Indstilling. Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger efter den 1. januar Til Århus Byråd Via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger

Læs mere