X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service"

Transkript

1 X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune besluttede den 18. juni 2008 at realisere en tidligere vedtaget besparelse på 1,5 mio. kr. ved at forlænge sagsbehandlingstiden for behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Udvalget foretog samtidig en nærmere prioritering for behandling af sagerne. Den fastsatte sagsbehandlingstid for førstegangsansøgninger var 12 måneder. Sagsbehandlingstiden for genansøgninger forventedes at være ca. 18 måneder, medmindre der var sket ændringer i borgerens funktionsniveau, der gjorde en udskiftning af bil tvingende nødvendigt. Statsforvaltningen Nordjylland modtog efterfølgende et antal borgerhenvendelser samt en klage fra en interesseorganisation angående den udmeldte sagsbehandlingstid. Statsforvaltningen er endvidere blevet opmærksom på sagen via presseomtale. STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN AALBORG JOURNAL NR.: /259 SAGSBEHANDLER: KJONOR DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR Åbningstider: Mandag- onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTIDER I JULI MÅNED: MANDAG - FREDAG Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: Statsforvaltningen finder ikke, at den beslutning sundheds-, ældre og handicapudvalget i X Kommune traf vedrørende sagsbehandlingstid i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 var ulovlig, herunder i strid med lov om retssikkerhed på det sociale område 3 eller byggede på usaglige hensyn. En nærmere redegørelse for sagen samt begrundelse for statsforvaltningens udtalelse fremgår nedenfor. Kopi af dette brev er sendt til klagerne samt Indenrigs- og

2 Socialministeriet til orientering. Med Venlig hilsen Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef SIDE 2

3 Redegørelse for sagen samt begrundelse for statsforvaltningens udtalelse Sagsfremstilling: Ifølge et referat fra møde i sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune den 18. juni 2008 havde udvalget den 21. maj 2008 besluttet at realisere en besparelse på 1,5 mio. kr. ved at forlænge sagsbehandlingstiden for behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Besparelsen skulle ske ved ikke at besætte et ledigt barselsvikariat. Ifølge nævnte referat vedtog udvalget herefter den 18. juni 2009 en nærmere prioritering af sagsbehandlingsressourcerne, således at ansøgere, der søgte om støtte til køb af bil, særlig indretning af disse samt tilhørende reparation som hovedregel fik første prioritet. Sagsbehandlingstiden for så vidt angår disse sager forventedes at blive ca. 12 måneder, bortset fra akutte reparationer der ville blive behandlet hurtigst muligt. Genansøgninger om støtte til køb af bil, dvs. ny bil, ville som hovedregel få anden prioritet. Det fremgår af beslutningsoplægget, at der kan ansøges om støtte til køb af ny bil, når den eksisterende bil er seks år gammel. Det er oplyst, at borgerne ofte søger, før de seks år er gået for at være i god tid, men at sagsbehandlingen først indledes, når de seks år udløber. Sagsbehandlingstiden for så vidt angår denne sagstype forventedes at blive ca. 18 måneder, medmindre der var sket ændringer i borgerens funktionsniveau, der gjorde en udskiftning af bil tvingende nødvendig. Af forvaltningens beslutningsoplæg til udvalget fremgår det, at den hidtidige sagsbehandlingstid på området for støtte til bil generelt havde været på ca. ti måneder, og sagsbehandlingen hidtil var blevet prioriteret således, at de mest akutte sager var blevet behandlet først. Af oplægget fremgik det imidlertid tillige, at der var mange sager der havde ventet så længe, at det var vanskeligt at forsvare, at nyere indkomne sager kom ind forrest i køen. Ved af 27. november 2008 rettede en borger i X Kommune, henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående den vedtagne sagsbehandlingstid i X Kommune for behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil, jf. servicelovens 114. I henvendelsen oplyste borgeren nærmere, at han havde søgt om støtte til køb af bil, således at han kunne passe et skånejob, men at X Kommune havde tilkendegivet over for ham, at sagsbehandlingstiden var 12 måneder. SIDE 3

4 Statsforvaltningen modtog endvidere den 5. januar 2009 et brev fra et ægtepar i X Kommune, der tilsvarende var utilfredse med sagsbehandlingstiden i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil. I et senere brev til statsforvaltningen har de pågældende tillige bemærket, at de er utilfredse med, at sagsbehandlerne på området alene har telefonisk træffetid to timer ugentligt. Ved brev af 22. januar 2009 anmodede Statsforvaltningen Nordjylland X Kommune om en udtalelse til sagen, herunder til den trufne beslutning vedrørende prioritering af ansøgningerne. Ved brev af 13. marts 2009 fremkom borgmesteren i X Kommune med en udtalelse til sagen. Det blev i den forbindelse oplyst, at sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune som følge af besparelser på udvalgets ansvarsområde havde besluttet at justere på serviceniveauet vedrørende ansøgninger om støtte til køb af bil og henviste herved til kommunernes ret og kompetence til at organisere og prioritere egne arbejdsopgaver. Det blev videre oplyst, at sagsbehandlingstiden for ansøgninger om støtte til køb af bil var maksimalt halvandet år, dog et år for førstegangsansøgere samt særlig indretning og reparation. Ved brev af 27. juni 2009 har Muskelsvindfonden rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående de fastsatte sagsbehandlingstider på henholdsvis 12 og 18 måneder for behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Fonden har i denne forbindelse henledt opmærksomheden på Socialministeriets vejledning om støtte til køb af bil, punkt 223, hvori det er angivet, at kommunen, i tilfælde hvor ansøgeren ønsker at søge om en ny bil, hurtigst muligt skal vurdere, om der er sket ændringer i ansøgerens funktionsnedsættelse. Denne vurdering bestyrkes af borgerens egen vurdering af funktionsevnens art og omfang samt de oplysninger, der i øvrigt umiddelbart foreligger. Kommunen skal endvidere efter vejledningen i genbevillingssager, som fremstår uproblematiske, bruge færrest mulige ressourcer i sagsbehandlingen for dels at undgå klientgørelse, dels lang sagsbehandlingstid. Det er Muskelsvindfondens opfattelse, at den kommunale myndighed med de fastsatte sagsbehandlingstider har handlet i strid med retssikkerhedslovens 3, og at sagsbehandlingstiden har været uden saglig begrundelse. For så vidt angår sidstnævnte har fonden henvist til en artikel i Nordjyske den 19. juni 2009, hvor formanden for sundheds-, ældre- og handicapudvalget i kommunen efter det SIDE 4

5 oplyste har udtalt, at de lange sagsbehandlingstider har været begrundet i økonomiske overvejelser, herunder også hensynet til kommunens aktuelle likviditet. Muskelsvindfonden har derfor anført, at den fastsatte sagsbehandlingstid ikke alene var begrundet ud fra ønsket om at spare udgifter til sagsbehandlingen, men at beslutningen tillige har været begrundet i ønsket om at udskyde udgiftsvirkningerne for den kommunale myndighed. Fonden har bemærket, at X Kommunes praksis næppe adskiller sig væsentligt fra praksis i adskillige andre kommuner, men at det sædvanligvis er vanskeligt at bevise, at det sker. Muskelsvindfonden har endelig anmodet statsforvaltningen om at undersøge, om hensynet til kommunens likviditet har været bestemmende for kommunens administration af øvrige bestemmelser i den sociale lovgivning, idet det på baggrund af den konkrete sag efter fondens opfattelse må have formodningen for sig. Fonden har ligeledes anført, at den kommunale myndighed ikke lever op til retssikkerhedslovens 3, stk. 2, idet myndigheden ikke orienterer borgerne i tilfælde, hvor de fastsatte sagsbehandlingstider ikke overholdes. Den 31. juli 2009 har lederen af myndighedsfunktionen for sundhed og handicap i X Kommune oplyst, at den medarbejder, der havde været på barselsorlov, og hvis stilling udvalget havde valgt ikke at genbesætte, kommer tilbage til området primo september Ligeledes vender en medarbejder, der har været væk på grund af langtidssygemelding, tilbage primo august Der skal nu nedbringes en sagspukkel, og det er herefter forventningen, at sagsbehandlingstiden generelt på området på sigt vil blive nedbragt. Det blev endelig oplyst, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2007 og 2008 havde været på omkring ti måneder. Det Sociale Nævn har den 24. august 2009 til orientering sendt en henvendelse fra en borger, der gennem 20 måneder havde afventet en afgørelse fra den kommunale myndighed vedrørende udskiftning af invalidebil. På baggrund af en forespørgsel fra statsforvaltningen har X Byråd den 13. oktober 2009 oplyst følgende: Statsforvaltningen Nordjylland har ved henvendelse af 14. august 2009 anmodet Byrådet i X Kommune om en udtalelse vedrørende sagsbehandling af handicapbiler. Konkret ønskes udtalt hvilke hensyn, der har begrundet Sundheds- Ældre og Handicapudvalgets beslutning af 21. maj 2008 angående sagsbe- SIDE 5

6 handling af handicapbiler, og hvordan besparelsen på 1,5 mio. kr. er eller har været tiltænkt opnået. X Kommunes Byråd skal udtale følgende: Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget drøftede den 21. maj 2008 områdets økonomirapport 1, og herunder hvorledes et forventet merforbrug i 2008 kunne håndteres. Udvalget forholdt bl.a. sig til sagsbehandlingsressourcerne for handicapbiler og de afledte konsekvenser af ikke at besætte et barselsvikariat. Udvalget besluttede, ikke at besætte barselsvikariatet og dermed justere på serviceniveauet for sagsbehandling af handicapbiler i 2008, idet sagsbehandlingstiden generelt vil blive forlænget i perioden. Herved kunne tilvejebringes en forventet besparelse på 1,5 mio.kr. Som opfølgning på beslutningen af 21. maj 2008 besluttede Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget endvidere den 18. juni 2008, at indføre nogle generelle retningslinjer for prioritering af ansøgninger til støtte til køb af handicapbil. Disse retningslinjer anvendes i den daglige administration af området, idet der altid foretages en individuel vurdering og prioritering af hver enkelt ansøgning. Som det tidligere har været anført overfor statsforvaltningen er det fortsat X Kommunes opfattelse, at prioritering af ovenstående karakter ligger indenfor rammerne af kommunens almindelige ret og kompetence til at organisere og prioritere egne arbejdsopgaver. Retsgrundlag: Ved lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service blev myndighedsansvaret og finansieringsansvaret for tilbud og ydelser efter den sociale servicelov som led i strukturreformen samlet hos kommunalbestyrelsen. For så vidt angår behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil havde der tidligere været delt kompetence mellem amtsrådet og kommunalbestyrelsen. 114 i lov om social service har følgende ordlyd, jf. lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009: 114. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Støtten ydes som rentefrit lån inden for en ramme på kr. Stk. 2. Foreligger der ganske særlige forhold i forbindelse med den nedsatte funktionsevne, kan der ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem støtte efter stk. 1 og anskaffelsesprisen. SIDE 6

7 Stk. 3. Indenrigs- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om 1) betingelserne for at opnå støtte efter stk. 1 og 2 og om vilkårene for støtten, 2) tilbagebetaling af lån, herunder om henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af lån samt indkomstgrundlaget for tilbagebetalingen, 3) adgangen til at modtage støtte til udskiftning af en bil, hvortil der er ydet støtte, jf. stk. 1 og 2, 4) støtte til nødvendig indretning m.v., herunder i hvilket omfang ansøgeren selv skal betale en del af udgiften til indretningen, 5) i hvilket omfang der kan ydes tilskud til betaling af køreundervisning m.v., og 6) støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil. Med hjemmel i lov om social service 114, stk. 3 har socialministeren i bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006, senest ændret ved bekendtgørelse nr af 11. november 2009, om støtte til køb af bil efter servicelovens 114, fastsat nærmere regler om betingelserne for at opnå støtte. Ved behandling af ansøgninger efter serviceloven finder den sociale retssikkerhedslov anvendelse, jf. 1, nr. 9, i bekendtgørelse nr. 709 af 3. juli 2009 om retssikkerhed og administration på det sociale område. I retssikkerhedsloven 3 er der fastsat følgende, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 3. september 2008, som bl.a. ændret ved lov nr. 316 af 28. april 2009: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Stk. 2. Kommunen fastsætter en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Det bemærkes, at 3, stk. 2 pr. 1. januar 2010 ændres, jf. 1, nr. 3 sammenholdt med 3, stk. 3 i lov nr. 316 af 28. april Af forarbejderne til bestemmelsen (FT , Till., A 4883 ff). fremgår der bl.a. følgende: Der er i forvaltningsloven og lov om offentlighedsloven og lov om offentlighed i forvaltningen en række krav til, hvordan sager skal behandles. Det drejer sig om partshøring, aktindsigt, klagevejledning m.v. SIDE 7

8 Der er derimod ikke regler om, hvor hurtigt en borger har krav på at få et svar på en ansøgning, bortset fra ansøgninger om aktindsigt. Med forslaget til 3 fastsættes det, at kommuner og amtskommuner skal søge at behandle alle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Hurtig behandling skal på den ene side imødekomme borgernes rimelige ønsker om at få svar hurtigt og på den anden side ses i sammenhæng med lokale prioriteringer af, hvordan de samlede ressourcer skal anvendes. Det foreslås derfor, at kommunen og amtskommunen skal fastsætte en frist for, hvor længe der må gå, før en borger får et svar på sin ansøgning. Reglen går således ud på, at hver enkelt kommunalbestyrelse eller amtsråd skal beslutte, hvordan kommunens service skal være på enkelte områder. Der skal i kommunen og amtskommunen inden for de enkelte sagstyper være fastsat generelle frister, som offentliggøres og lægges frem på biblioteker m.v. Det er hensigten med bestemmelsen, at borgeren hurtigst muligt skal have besked enten om den forventede sagsbehandlingstid eller selve afgørelsen. Fristen har den virkning, at hvis kommunens eller amtskommunens administration ikke kan træffe en afgørelse inden for fristen, skal administrationen skriftligt give borgeren et svar på, hvor lang tid borgen kan forvente, at der antagelig vil gå, før der er en afgørelse..... Der er ikke særlige sanktionsregler knyttet til 3. Det er oplagt, at hvis en kommune eller en amtskommune ikke fastsætter en frist, vil dette være i strid med loven. Hvis administrationen i større omfang i det daglige ikke lever op til de frister, som kommunalbestyrelsen eller amtsrådet har fastsat, og hvis den ansvarlige myndighed undlader at justere arbejdsrutiner og arbejdsgange, eller at fastsætte en ny frist, som forvaltningen har realistiske muligheder for at overholde, kan der efter omstændighederne være tale om et lovbrud. Vurdering Efter den kommunale styrelseslovs 48, stk. 1, jf. 47, stk. 1, fører statsforvaltningen tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Dette indebærer, at statsforvaltningens tilsyn alene er et retligt tilsyn, og statsforvaltningen har således alene kompetence til at prøve retsregler eller andre bindende normer, der kan sidestilles hermed, herunder retsgrundsætninger. SIDE 8

9 Samtidig følger det af lovens 48 a, at statsforvaltningen selv afgør, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en sag. De principper, der gælder for forvaltningens adfærd og det, der traditionelt benævnes god forvaltningskik, har statsforvaltningen ikke kompetence til at påse, idet disse principper ikke har karakter af retsregler. Spørgsmålet om sagsbehandlingstid må i sit udgangspunkt kvalificeres som et spørgsmål om forvaltningsskik. Sagsbehandlingstiden kan dog få en retlig karakter, i det omfang denne i meget væsentligt omfang begynder at influere på borgernes muligheder for at opnå de rettigheder/ydelser, disse efter lovgivningen har krav på. Eksempelvis såfremt en kommunal myndighed gennem længere tid uden saglig grund berostiller sagsbehandlingen på et område og dermed reelt ved sin administration sætter lovgivningen ud af kraft. Herudover vil lang sagsbehandlingstid efter omstændighederne kunne opfattes som et egentligt afslag med den konsekvens at klagemyndigheden vil kunne behandle sagen. Den sociale retssikkerhedslovs 3 indeholder regler om sagsbehandlingstiden vedrørende spørgsmål om hjælp efter den sociale servicelov. I bestemmelsen er det således fastsat, at den kommunale myndighed skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i givet fald hvilken. Uanset reglens elastiske karakter er der tale om retsspørgsmål, hvis overholdelse kan påses af statsforvaltningen, jf. herved den kommunale styrelseslovs 48, stk. 1. Statsforvaltningen er derfor kompetent til at tage stilling til det rejste spørgsmål om sagsbehandlingstiden i den kommunale myndighed. Ifølge forarbejderne til bestemmelsen skal hurtig behandling på den ene side imødekomme borgernes rimelige ønsker om at få svar hurtigt og på den anden side ses i sammenhæng med lokale prioriteringer af, hvordan de samlede ressourcer skal anvendes. Reglen går således ud på, at hver enkelt byråd skal beslutte, hvordan kommunens service skal være på de enkelte områder. Det er således forudsat, at det enkelte byråd skal prioritere sine ressourcer, ligesom det er forudsat, at fristerne vil variere fra kommune til kommune. Det følger af servicelovens 114, at borgerne har krav på støtte til køb af bil, når betingelserne herfor er opfyldt. Tildeling af ydelser efter den sociale servicelovs 114 SIDE 9

10 forudsætter en vurdering af, om der er sket en varig nedsættelse af funktionsevnen, der i forhold til kørselsbehovet i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør mulighederne for at opnå eller fastholde arbejde eller uddannelse. Der skal således indhentes en række oplysninger til bedømmelse af den konkrete sag og herefter foretages en vurdering af, hvorvidt den konkrete ansøger opfylder de nærmere betingelser for at opnå støtte til bil. I de oprindelige lovbemærkninger til den sociale servicelovs 114, den daværende 99 (lovforslagets 97), fremgår det tillige at behandling af sager om støtte til invalidebil forudsætter en ekspertise og et kendskab til de særlige forhold, der gør sig gældende for mennesker med handicap, og bl.a. som følge heraf blev afgørelseskompetencen oprindeligt placeret i amtsregi. I kraft af sagernes karakter må der således påregnes at skulle medgå en vis tid til sagsbehandlingen. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på området i X Kommune har dog også efter det oplyste været ca. 10 måneder i 2007 og I enkelte af servicelovens bestemmelser er der fastsat tidsfrister, inden for hvilken ydelsen skal være iværksat eller tildelt. Eksempelvis fremgår det af 101, stk. 2, at byrådet skal tilbyde behandling af stofmisbrugere senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Ligeledes er det fastsat i servicelovens 192 a, at byrådet skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem en sådan plads eller bolig senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste, medmindre den ældre har valgt et bestemt plejehjem eller en bestemt almen plejebolig. Retssikkerhedslovens 3 indeholder ikke tilsvarende eksakte tidsfrister for sagsbehandlingen, men fastsætter alene at denne sker hurtigst muligt. Der er tale om en retlig standard, der alene angiver en generel retningslinje for behandling af sager efter serviceloven, og bestemmelsen giver endvidere byrådet en ganske vid skønsmæssig adgang til på baggrund af lokale prioriteringer at fastsætte frister for sagshandlingen på de enkelte områder. Statsforvaltningen finder ikke, at Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget i X Kommune med de fastsatte frister for behandling af sager om støtte efter servicelovens 114 har handlet i strid med retssikkerhedslovens 3, ligesom som den nævnte prioritering af sagerne heller ikke kan anses for usaglig. Det bemærkes i den forbindelse, at det af udvalgets beslutning fremgår, at udgangspunktet SIDE 10

11 om nedprioritering af genansøgningssager fraviges, såfremt der konkret er sket ændringer i borgerens funktionsniveau, der gør en udskiftning af bil tvingende nødvendig. For så vidt angår det af Muskelsvindfonden anførte skal statsforvaltningen bemærke, at den af fonden fremdragne vejledning, alene er af vejledende karakter, hvilket fonden da også er opmærksom på. Det kan i den forbindelse tilføjes, at forarbejderne til retssikkerhedslovens 3, hverken indeholder bindende forudsætninger om eller angivelse af rammen for byrådets beslutning om sagsbehandlingstiden. Hvad angår det anførte om, at det er bagvedliggende usaglige økonomiske hensyn, der har motiveret den lange sagsbehandlingstid i genansøgelsessager, bemærkes, at en nedprioritering af et sagsområde ud fra lokale, kommunale overvejelser om anvendelsen af personaleressourcer, er saglig. Det vil derimod ikke være sagligt, såfremt en forlængelse af sagsbehandlingstiden i sager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 sker med det formål at udskyde det tidspunkt, hvor udgiftsvirkningen for den kommunale myndighed indtræffer. Et sådant hensyn til myndighedens aktuelle likviditet er et hensyn, der hverken kan eller skal varetages ved forvaltningen af servicelovens 114. Ifølge referatet fra møde i sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune den 18. juni 2009 havde udvalget den 21. maj 2008 besluttet at realisere en besparelse på 1,5 mio. kr. ved at forlænge sagsbehandlingstiden for behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Besparelsen skulle ske ved ikke at besætte et ledigt barselsvikariat. Det centrale spørgsmål i nærværende sag har været spørgsmålet om, hvorvidt de fastsatte frister for behandling af sager efter servicelovens 114, jf. retssikkerhedslovens 3, stk. 1, har været lovlige, herunder også hvorvidt beslutningen i sundheds- ældre og handicapudvalget i X Kommune byggede på saglige hensyn. Det bemærkes, at tilsynsmyndighederne i almindelighed behandler sagerne på skriftligt grundlag. Statsforvaltningen er endvidere ikke egnet til at foretage bevismæssige vurderinger. Det bemærkes i den forbindelse, at adgangen i den kommunale styrelseslovs 49, stk. 5, der blev indsat ved lov nr. 381 af 28. maj 2003, til at iværksætte indenretligt forhør, alene forudsættes anvendt i yderst begrænset omfang. Der henvises herved til bemærkningerne til loven (FT , Till.A 5625 ff.). SIDE 11

12 I nærværende sag har statsforvaltningen dels modtaget kopi af det relevante fagudvalgs beslutning og dels modtaget udtalelser fra den kommunale myndighed til sagen, herunder en udtalelse fra byrådet, på baggrund af en forespørgsel herfra. Sagen er bl.a. bedømt ud fra, hvad der fremgår heraf. Hvorvidt det eventuelt måtte være andre, bagvedliggende hensyn, der reelt har motiveret fastsættelsen af sagsbehandlingstiden i den kommunale myndighed i X vil være et bevismæssigt spørgsmål, som statsforvaltningen som nævnt ikke er egnet til at foretage. Det bemærkes i den forbindelse, at citater i en avisartikel ikke er tilstrækkeligt i bevismæssig henseende. Statsforvaltningen finder herefter ikke, at det kan lægges til grund, at den beslutning sundheds-, ældre og handicapudvalget i X Kommune traf vedrørende sagsbehandlingstid i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil, byggede på usaglige hensyn, og dermed var ulovlig. Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at gå nærmere ind i spørgsmålet om hvorvidt opfyldelse af orienteringspligten efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2, har været opfyldt i enkeltsager, men bemærker, at bestemmelsen på linje med principperne i forvaltningslovens 16, stk. 2, og offentlighedslovens 15, stk. 2, indebærer, at borgeren skal orienteres om, hvornår en afgørelse kan forventes, såfremt en angiven frist ikke kan overholdes. Tilsvarende finder statsforvaltningen heller ikke grundlag for, som ønsket af Muskelsvindfonden, at foretage en generel undersøgelse af, hvorvidt kommunen ved administration af bestemmelser i den øvrige sociale lovgivning, måtte varetage usaglige, økonomiske hensyn, jf. herved den kommunale styrelseslovs 48 a. Statsforvaltningen Nordjylland foretager herefter ikke videre i sagen. SIDE 12

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. juni 2009 til et pårørenderåd

Statsforvaltningens brev af 24. juni 2009 til et pårørenderåd Statsforvaltningens brev af 24. juni 2009 til et pårørenderåd 24-06- 2009 Statsforvaltningen har via Det Sociale Nævn modtaget din henvendelse på vegne af Pårørenderådet på Hovedgården af 25. juli 2007

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber.

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. X 8. august 2008 Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. Du har anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til bl.a. lovligheden af, at Y Kommune havde besluttet ikke

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Ved skrivelse modtaget den 19. januar 2009 har X anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til lovligheden af Aalborg Kommunes praksis i forbindelse med specialundervisning

Læs mere

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende Z Kommune 22. juni 2009 Den 29. maj 2009 har Z Kommune rettet telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående byrådets beføjelser over for Z selskab A/S. Det blev nærmere oplyst, at

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

YY Kommune. til etablering af de 12 ustøttede private andelsboliger. af, at andelshaverne er bopælsregistreret i Y Kommune.

YY Kommune. til etablering af de 12 ustøttede private andelsboliger. af, at andelshaverne er bopælsregistreret i Y Kommune. YY Kommune 27-03- 2007 Ved brev af 14. december 2006 anmodede den daværende Y Kommune Statsamtet Nordjylland om vejledende at vurdere, hvorvidt kommunen lovligt kan betinge en kommunal garanti til etablering

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent Brev til en borger 30-03- 2011 TILSYNET Henvendelse vedrørende anvendelse af arv Ved brev af 22. marts 2010 oversendte Folketingets Ombudsmand en henvendelse fra dig af 12. marts 2010 til Statsforvaltningen

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven,

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at Brønderslev

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 08-12- 2010 TILSYNET Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Statsforvaltningen Midtjylland, fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister

Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister 2015-10 Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Socialforvaltningen i Københavns Kommune om forvaltningens overholdelse og revision af de

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr. KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114-115 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 1252 af 20/11-2017 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y

Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y xxxxx Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y Du har i brev af 26. november 2009 på vegne af Børnehaven Y klaget over Morsø Kommunes påbud om installation af udluftningsanlæg i børnehaven.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune 19-08- 2009 TILSYNET Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune Du har ved mail af 26. oktober 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse X 08-04- 2010 Ved brev af 8. marts 2009 har X rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland, idet X mener, at Y Byråd har handlet ulovligt i forbindelse med behandling af sag om vindmølleområder.

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 21. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune 24-03- 2009 Statsforvaltningen er på baggrund af et indslag i TV 2 nyhederne den 30. januar 2008 blevet opmærksom på, at kommunen havde besluttet

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere