X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service"

Transkript

1 X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune besluttede den 18. juni 2008 at realisere en tidligere vedtaget besparelse på 1,5 mio. kr. ved at forlænge sagsbehandlingstiden for behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Udvalget foretog samtidig en nærmere prioritering for behandling af sagerne. Den fastsatte sagsbehandlingstid for førstegangsansøgninger var 12 måneder. Sagsbehandlingstiden for genansøgninger forventedes at være ca. 18 måneder, medmindre der var sket ændringer i borgerens funktionsniveau, der gjorde en udskiftning af bil tvingende nødvendigt. Statsforvaltningen Nordjylland modtog efterfølgende et antal borgerhenvendelser samt en klage fra en interesseorganisation angående den udmeldte sagsbehandlingstid. Statsforvaltningen er endvidere blevet opmærksom på sagen via presseomtale. STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN AALBORG JOURNAL NR.: /259 SAGSBEHANDLER: KJONOR DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR Åbningstider: Mandag- onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTIDER I JULI MÅNED: MANDAG - FREDAG Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: Statsforvaltningen finder ikke, at den beslutning sundheds-, ældre og handicapudvalget i X Kommune traf vedrørende sagsbehandlingstid i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 var ulovlig, herunder i strid med lov om retssikkerhed på det sociale område 3 eller byggede på usaglige hensyn. En nærmere redegørelse for sagen samt begrundelse for statsforvaltningens udtalelse fremgår nedenfor. Kopi af dette brev er sendt til klagerne samt Indenrigs- og

2 Socialministeriet til orientering. Med Venlig hilsen Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef SIDE 2

3 Redegørelse for sagen samt begrundelse for statsforvaltningens udtalelse Sagsfremstilling: Ifølge et referat fra møde i sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune den 18. juni 2008 havde udvalget den 21. maj 2008 besluttet at realisere en besparelse på 1,5 mio. kr. ved at forlænge sagsbehandlingstiden for behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Besparelsen skulle ske ved ikke at besætte et ledigt barselsvikariat. Ifølge nævnte referat vedtog udvalget herefter den 18. juni 2009 en nærmere prioritering af sagsbehandlingsressourcerne, således at ansøgere, der søgte om støtte til køb af bil, særlig indretning af disse samt tilhørende reparation som hovedregel fik første prioritet. Sagsbehandlingstiden for så vidt angår disse sager forventedes at blive ca. 12 måneder, bortset fra akutte reparationer der ville blive behandlet hurtigst muligt. Genansøgninger om støtte til køb af bil, dvs. ny bil, ville som hovedregel få anden prioritet. Det fremgår af beslutningsoplægget, at der kan ansøges om støtte til køb af ny bil, når den eksisterende bil er seks år gammel. Det er oplyst, at borgerne ofte søger, før de seks år er gået for at være i god tid, men at sagsbehandlingen først indledes, når de seks år udløber. Sagsbehandlingstiden for så vidt angår denne sagstype forventedes at blive ca. 18 måneder, medmindre der var sket ændringer i borgerens funktionsniveau, der gjorde en udskiftning af bil tvingende nødvendig. Af forvaltningens beslutningsoplæg til udvalget fremgår det, at den hidtidige sagsbehandlingstid på området for støtte til bil generelt havde været på ca. ti måneder, og sagsbehandlingen hidtil var blevet prioriteret således, at de mest akutte sager var blevet behandlet først. Af oplægget fremgik det imidlertid tillige, at der var mange sager der havde ventet så længe, at det var vanskeligt at forsvare, at nyere indkomne sager kom ind forrest i køen. Ved af 27. november 2008 rettede en borger i X Kommune, henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående den vedtagne sagsbehandlingstid i X Kommune for behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil, jf. servicelovens 114. I henvendelsen oplyste borgeren nærmere, at han havde søgt om støtte til køb af bil, således at han kunne passe et skånejob, men at X Kommune havde tilkendegivet over for ham, at sagsbehandlingstiden var 12 måneder. SIDE 3

4 Statsforvaltningen modtog endvidere den 5. januar 2009 et brev fra et ægtepar i X Kommune, der tilsvarende var utilfredse med sagsbehandlingstiden i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil. I et senere brev til statsforvaltningen har de pågældende tillige bemærket, at de er utilfredse med, at sagsbehandlerne på området alene har telefonisk træffetid to timer ugentligt. Ved brev af 22. januar 2009 anmodede Statsforvaltningen Nordjylland X Kommune om en udtalelse til sagen, herunder til den trufne beslutning vedrørende prioritering af ansøgningerne. Ved brev af 13. marts 2009 fremkom borgmesteren i X Kommune med en udtalelse til sagen. Det blev i den forbindelse oplyst, at sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune som følge af besparelser på udvalgets ansvarsområde havde besluttet at justere på serviceniveauet vedrørende ansøgninger om støtte til køb af bil og henviste herved til kommunernes ret og kompetence til at organisere og prioritere egne arbejdsopgaver. Det blev videre oplyst, at sagsbehandlingstiden for ansøgninger om støtte til køb af bil var maksimalt halvandet år, dog et år for førstegangsansøgere samt særlig indretning og reparation. Ved brev af 27. juni 2009 har Muskelsvindfonden rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående de fastsatte sagsbehandlingstider på henholdsvis 12 og 18 måneder for behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Fonden har i denne forbindelse henledt opmærksomheden på Socialministeriets vejledning om støtte til køb af bil, punkt 223, hvori det er angivet, at kommunen, i tilfælde hvor ansøgeren ønsker at søge om en ny bil, hurtigst muligt skal vurdere, om der er sket ændringer i ansøgerens funktionsnedsættelse. Denne vurdering bestyrkes af borgerens egen vurdering af funktionsevnens art og omfang samt de oplysninger, der i øvrigt umiddelbart foreligger. Kommunen skal endvidere efter vejledningen i genbevillingssager, som fremstår uproblematiske, bruge færrest mulige ressourcer i sagsbehandlingen for dels at undgå klientgørelse, dels lang sagsbehandlingstid. Det er Muskelsvindfondens opfattelse, at den kommunale myndighed med de fastsatte sagsbehandlingstider har handlet i strid med retssikkerhedslovens 3, og at sagsbehandlingstiden har været uden saglig begrundelse. For så vidt angår sidstnævnte har fonden henvist til en artikel i Nordjyske den 19. juni 2009, hvor formanden for sundheds-, ældre- og handicapudvalget i kommunen efter det SIDE 4

5 oplyste har udtalt, at de lange sagsbehandlingstider har været begrundet i økonomiske overvejelser, herunder også hensynet til kommunens aktuelle likviditet. Muskelsvindfonden har derfor anført, at den fastsatte sagsbehandlingstid ikke alene var begrundet ud fra ønsket om at spare udgifter til sagsbehandlingen, men at beslutningen tillige har været begrundet i ønsket om at udskyde udgiftsvirkningerne for den kommunale myndighed. Fonden har bemærket, at X Kommunes praksis næppe adskiller sig væsentligt fra praksis i adskillige andre kommuner, men at det sædvanligvis er vanskeligt at bevise, at det sker. Muskelsvindfonden har endelig anmodet statsforvaltningen om at undersøge, om hensynet til kommunens likviditet har været bestemmende for kommunens administration af øvrige bestemmelser i den sociale lovgivning, idet det på baggrund af den konkrete sag efter fondens opfattelse må have formodningen for sig. Fonden har ligeledes anført, at den kommunale myndighed ikke lever op til retssikkerhedslovens 3, stk. 2, idet myndigheden ikke orienterer borgerne i tilfælde, hvor de fastsatte sagsbehandlingstider ikke overholdes. Den 31. juli 2009 har lederen af myndighedsfunktionen for sundhed og handicap i X Kommune oplyst, at den medarbejder, der havde været på barselsorlov, og hvis stilling udvalget havde valgt ikke at genbesætte, kommer tilbage til området primo september Ligeledes vender en medarbejder, der har været væk på grund af langtidssygemelding, tilbage primo august Der skal nu nedbringes en sagspukkel, og det er herefter forventningen, at sagsbehandlingstiden generelt på området på sigt vil blive nedbragt. Det blev endelig oplyst, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2007 og 2008 havde været på omkring ti måneder. Det Sociale Nævn har den 24. august 2009 til orientering sendt en henvendelse fra en borger, der gennem 20 måneder havde afventet en afgørelse fra den kommunale myndighed vedrørende udskiftning af invalidebil. På baggrund af en forespørgsel fra statsforvaltningen har X Byråd den 13. oktober 2009 oplyst følgende: Statsforvaltningen Nordjylland har ved henvendelse af 14. august 2009 anmodet Byrådet i X Kommune om en udtalelse vedrørende sagsbehandling af handicapbiler. Konkret ønskes udtalt hvilke hensyn, der har begrundet Sundheds- Ældre og Handicapudvalgets beslutning af 21. maj 2008 angående sagsbe- SIDE 5

6 handling af handicapbiler, og hvordan besparelsen på 1,5 mio. kr. er eller har været tiltænkt opnået. X Kommunes Byråd skal udtale følgende: Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget drøftede den 21. maj 2008 områdets økonomirapport 1, og herunder hvorledes et forventet merforbrug i 2008 kunne håndteres. Udvalget forholdt bl.a. sig til sagsbehandlingsressourcerne for handicapbiler og de afledte konsekvenser af ikke at besætte et barselsvikariat. Udvalget besluttede, ikke at besætte barselsvikariatet og dermed justere på serviceniveauet for sagsbehandling af handicapbiler i 2008, idet sagsbehandlingstiden generelt vil blive forlænget i perioden. Herved kunne tilvejebringes en forventet besparelse på 1,5 mio.kr. Som opfølgning på beslutningen af 21. maj 2008 besluttede Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget endvidere den 18. juni 2008, at indføre nogle generelle retningslinjer for prioritering af ansøgninger til støtte til køb af handicapbil. Disse retningslinjer anvendes i den daglige administration af området, idet der altid foretages en individuel vurdering og prioritering af hver enkelt ansøgning. Som det tidligere har været anført overfor statsforvaltningen er det fortsat X Kommunes opfattelse, at prioritering af ovenstående karakter ligger indenfor rammerne af kommunens almindelige ret og kompetence til at organisere og prioritere egne arbejdsopgaver. Retsgrundlag: Ved lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service blev myndighedsansvaret og finansieringsansvaret for tilbud og ydelser efter den sociale servicelov som led i strukturreformen samlet hos kommunalbestyrelsen. For så vidt angår behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil havde der tidligere været delt kompetence mellem amtsrådet og kommunalbestyrelsen. 114 i lov om social service har følgende ordlyd, jf. lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009: 114. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Støtten ydes som rentefrit lån inden for en ramme på kr. Stk. 2. Foreligger der ganske særlige forhold i forbindelse med den nedsatte funktionsevne, kan der ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem støtte efter stk. 1 og anskaffelsesprisen. SIDE 6

7 Stk. 3. Indenrigs- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om 1) betingelserne for at opnå støtte efter stk. 1 og 2 og om vilkårene for støtten, 2) tilbagebetaling af lån, herunder om henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af lån samt indkomstgrundlaget for tilbagebetalingen, 3) adgangen til at modtage støtte til udskiftning af en bil, hvortil der er ydet støtte, jf. stk. 1 og 2, 4) støtte til nødvendig indretning m.v., herunder i hvilket omfang ansøgeren selv skal betale en del af udgiften til indretningen, 5) i hvilket omfang der kan ydes tilskud til betaling af køreundervisning m.v., og 6) støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil. Med hjemmel i lov om social service 114, stk. 3 har socialministeren i bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006, senest ændret ved bekendtgørelse nr af 11. november 2009, om støtte til køb af bil efter servicelovens 114, fastsat nærmere regler om betingelserne for at opnå støtte. Ved behandling af ansøgninger efter serviceloven finder den sociale retssikkerhedslov anvendelse, jf. 1, nr. 9, i bekendtgørelse nr. 709 af 3. juli 2009 om retssikkerhed og administration på det sociale område. I retssikkerhedsloven 3 er der fastsat følgende, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 3. september 2008, som bl.a. ændret ved lov nr. 316 af 28. april 2009: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Stk. 2. Kommunen fastsætter en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Det bemærkes, at 3, stk. 2 pr. 1. januar 2010 ændres, jf. 1, nr. 3 sammenholdt med 3, stk. 3 i lov nr. 316 af 28. april Af forarbejderne til bestemmelsen (FT , Till., A 4883 ff). fremgår der bl.a. følgende: Der er i forvaltningsloven og lov om offentlighedsloven og lov om offentlighed i forvaltningen en række krav til, hvordan sager skal behandles. Det drejer sig om partshøring, aktindsigt, klagevejledning m.v. SIDE 7

8 Der er derimod ikke regler om, hvor hurtigt en borger har krav på at få et svar på en ansøgning, bortset fra ansøgninger om aktindsigt. Med forslaget til 3 fastsættes det, at kommuner og amtskommuner skal søge at behandle alle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Hurtig behandling skal på den ene side imødekomme borgernes rimelige ønsker om at få svar hurtigt og på den anden side ses i sammenhæng med lokale prioriteringer af, hvordan de samlede ressourcer skal anvendes. Det foreslås derfor, at kommunen og amtskommunen skal fastsætte en frist for, hvor længe der må gå, før en borger får et svar på sin ansøgning. Reglen går således ud på, at hver enkelt kommunalbestyrelse eller amtsråd skal beslutte, hvordan kommunens service skal være på enkelte områder. Der skal i kommunen og amtskommunen inden for de enkelte sagstyper være fastsat generelle frister, som offentliggøres og lægges frem på biblioteker m.v. Det er hensigten med bestemmelsen, at borgeren hurtigst muligt skal have besked enten om den forventede sagsbehandlingstid eller selve afgørelsen. Fristen har den virkning, at hvis kommunens eller amtskommunens administration ikke kan træffe en afgørelse inden for fristen, skal administrationen skriftligt give borgeren et svar på, hvor lang tid borgen kan forvente, at der antagelig vil gå, før der er en afgørelse..... Der er ikke særlige sanktionsregler knyttet til 3. Det er oplagt, at hvis en kommune eller en amtskommune ikke fastsætter en frist, vil dette være i strid med loven. Hvis administrationen i større omfang i det daglige ikke lever op til de frister, som kommunalbestyrelsen eller amtsrådet har fastsat, og hvis den ansvarlige myndighed undlader at justere arbejdsrutiner og arbejdsgange, eller at fastsætte en ny frist, som forvaltningen har realistiske muligheder for at overholde, kan der efter omstændighederne være tale om et lovbrud. Vurdering Efter den kommunale styrelseslovs 48, stk. 1, jf. 47, stk. 1, fører statsforvaltningen tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Dette indebærer, at statsforvaltningens tilsyn alene er et retligt tilsyn, og statsforvaltningen har således alene kompetence til at prøve retsregler eller andre bindende normer, der kan sidestilles hermed, herunder retsgrundsætninger. SIDE 8

9 Samtidig følger det af lovens 48 a, at statsforvaltningen selv afgør, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en sag. De principper, der gælder for forvaltningens adfærd og det, der traditionelt benævnes god forvaltningskik, har statsforvaltningen ikke kompetence til at påse, idet disse principper ikke har karakter af retsregler. Spørgsmålet om sagsbehandlingstid må i sit udgangspunkt kvalificeres som et spørgsmål om forvaltningsskik. Sagsbehandlingstiden kan dog få en retlig karakter, i det omfang denne i meget væsentligt omfang begynder at influere på borgernes muligheder for at opnå de rettigheder/ydelser, disse efter lovgivningen har krav på. Eksempelvis såfremt en kommunal myndighed gennem længere tid uden saglig grund berostiller sagsbehandlingen på et område og dermed reelt ved sin administration sætter lovgivningen ud af kraft. Herudover vil lang sagsbehandlingstid efter omstændighederne kunne opfattes som et egentligt afslag med den konsekvens at klagemyndigheden vil kunne behandle sagen. Den sociale retssikkerhedslovs 3 indeholder regler om sagsbehandlingstiden vedrørende spørgsmål om hjælp efter den sociale servicelov. I bestemmelsen er det således fastsat, at den kommunale myndighed skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i givet fald hvilken. Uanset reglens elastiske karakter er der tale om retsspørgsmål, hvis overholdelse kan påses af statsforvaltningen, jf. herved den kommunale styrelseslovs 48, stk. 1. Statsforvaltningen er derfor kompetent til at tage stilling til det rejste spørgsmål om sagsbehandlingstiden i den kommunale myndighed. Ifølge forarbejderne til bestemmelsen skal hurtig behandling på den ene side imødekomme borgernes rimelige ønsker om at få svar hurtigt og på den anden side ses i sammenhæng med lokale prioriteringer af, hvordan de samlede ressourcer skal anvendes. Reglen går således ud på, at hver enkelt byråd skal beslutte, hvordan kommunens service skal være på de enkelte områder. Det er således forudsat, at det enkelte byråd skal prioritere sine ressourcer, ligesom det er forudsat, at fristerne vil variere fra kommune til kommune. Det følger af servicelovens 114, at borgerne har krav på støtte til køb af bil, når betingelserne herfor er opfyldt. Tildeling af ydelser efter den sociale servicelovs 114 SIDE 9

10 forudsætter en vurdering af, om der er sket en varig nedsættelse af funktionsevnen, der i forhold til kørselsbehovet i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør mulighederne for at opnå eller fastholde arbejde eller uddannelse. Der skal således indhentes en række oplysninger til bedømmelse af den konkrete sag og herefter foretages en vurdering af, hvorvidt den konkrete ansøger opfylder de nærmere betingelser for at opnå støtte til bil. I de oprindelige lovbemærkninger til den sociale servicelovs 114, den daværende 99 (lovforslagets 97), fremgår det tillige at behandling af sager om støtte til invalidebil forudsætter en ekspertise og et kendskab til de særlige forhold, der gør sig gældende for mennesker med handicap, og bl.a. som følge heraf blev afgørelseskompetencen oprindeligt placeret i amtsregi. I kraft af sagernes karakter må der således påregnes at skulle medgå en vis tid til sagsbehandlingen. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på området i X Kommune har dog også efter det oplyste været ca. 10 måneder i 2007 og I enkelte af servicelovens bestemmelser er der fastsat tidsfrister, inden for hvilken ydelsen skal være iværksat eller tildelt. Eksempelvis fremgår det af 101, stk. 2, at byrådet skal tilbyde behandling af stofmisbrugere senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Ligeledes er det fastsat i servicelovens 192 a, at byrådet skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem en sådan plads eller bolig senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste, medmindre den ældre har valgt et bestemt plejehjem eller en bestemt almen plejebolig. Retssikkerhedslovens 3 indeholder ikke tilsvarende eksakte tidsfrister for sagsbehandlingen, men fastsætter alene at denne sker hurtigst muligt. Der er tale om en retlig standard, der alene angiver en generel retningslinje for behandling af sager efter serviceloven, og bestemmelsen giver endvidere byrådet en ganske vid skønsmæssig adgang til på baggrund af lokale prioriteringer at fastsætte frister for sagshandlingen på de enkelte områder. Statsforvaltningen finder ikke, at Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget i X Kommune med de fastsatte frister for behandling af sager om støtte efter servicelovens 114 har handlet i strid med retssikkerhedslovens 3, ligesom som den nævnte prioritering af sagerne heller ikke kan anses for usaglig. Det bemærkes i den forbindelse, at det af udvalgets beslutning fremgår, at udgangspunktet SIDE 10

11 om nedprioritering af genansøgningssager fraviges, såfremt der konkret er sket ændringer i borgerens funktionsniveau, der gør en udskiftning af bil tvingende nødvendig. For så vidt angår det af Muskelsvindfonden anførte skal statsforvaltningen bemærke, at den af fonden fremdragne vejledning, alene er af vejledende karakter, hvilket fonden da også er opmærksom på. Det kan i den forbindelse tilføjes, at forarbejderne til retssikkerhedslovens 3, hverken indeholder bindende forudsætninger om eller angivelse af rammen for byrådets beslutning om sagsbehandlingstiden. Hvad angår det anførte om, at det er bagvedliggende usaglige økonomiske hensyn, der har motiveret den lange sagsbehandlingstid i genansøgelsessager, bemærkes, at en nedprioritering af et sagsområde ud fra lokale, kommunale overvejelser om anvendelsen af personaleressourcer, er saglig. Det vil derimod ikke være sagligt, såfremt en forlængelse af sagsbehandlingstiden i sager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 sker med det formål at udskyde det tidspunkt, hvor udgiftsvirkningen for den kommunale myndighed indtræffer. Et sådant hensyn til myndighedens aktuelle likviditet er et hensyn, der hverken kan eller skal varetages ved forvaltningen af servicelovens 114. Ifølge referatet fra møde i sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune den 18. juni 2009 havde udvalget den 21. maj 2008 besluttet at realisere en besparelse på 1,5 mio. kr. ved at forlænge sagsbehandlingstiden for behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Besparelsen skulle ske ved ikke at besætte et ledigt barselsvikariat. Det centrale spørgsmål i nærværende sag har været spørgsmålet om, hvorvidt de fastsatte frister for behandling af sager efter servicelovens 114, jf. retssikkerhedslovens 3, stk. 1, har været lovlige, herunder også hvorvidt beslutningen i sundheds- ældre og handicapudvalget i X Kommune byggede på saglige hensyn. Det bemærkes, at tilsynsmyndighederne i almindelighed behandler sagerne på skriftligt grundlag. Statsforvaltningen er endvidere ikke egnet til at foretage bevismæssige vurderinger. Det bemærkes i den forbindelse, at adgangen i den kommunale styrelseslovs 49, stk. 5, der blev indsat ved lov nr. 381 af 28. maj 2003, til at iværksætte indenretligt forhør, alene forudsættes anvendt i yderst begrænset omfang. Der henvises herved til bemærkningerne til loven (FT , Till.A 5625 ff.). SIDE 11

12 I nærværende sag har statsforvaltningen dels modtaget kopi af det relevante fagudvalgs beslutning og dels modtaget udtalelser fra den kommunale myndighed til sagen, herunder en udtalelse fra byrådet, på baggrund af en forespørgsel herfra. Sagen er bl.a. bedømt ud fra, hvad der fremgår heraf. Hvorvidt det eventuelt måtte være andre, bagvedliggende hensyn, der reelt har motiveret fastsættelsen af sagsbehandlingstiden i den kommunale myndighed i X vil være et bevismæssigt spørgsmål, som statsforvaltningen som nævnt ikke er egnet til at foretage. Det bemærkes i den forbindelse, at citater i en avisartikel ikke er tilstrækkeligt i bevismæssig henseende. Statsforvaltningen finder herefter ikke, at det kan lægges til grund, at den beslutning sundheds-, ældre og handicapudvalget i X Kommune traf vedrørende sagsbehandlingstid i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil, byggede på usaglige hensyn, og dermed var ulovlig. Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at gå nærmere ind i spørgsmålet om hvorvidt opfyldelse af orienteringspligten efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2, har været opfyldt i enkeltsager, men bemærker, at bestemmelsen på linje med principperne i forvaltningslovens 16, stk. 2, og offentlighedslovens 15, stk. 2, indebærer, at borgeren skal orienteres om, hvornår en afgørelse kan forventes, såfremt en angiven frist ikke kan overholdes. Tilsvarende finder statsforvaltningen heller ikke grundlag for, som ønsket af Muskelsvindfonden, at foretage en generel undersøgelse af, hvorvidt kommunen ved administration af bestemmelser i den øvrige sociale lovgivning, måtte varetage usaglige, økonomiske hensyn, jf. herved den kommunale styrelseslovs 48 a. Statsforvaltningen Nordjylland foretager herefter ikke videre i sagen. SIDE 12

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar.

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. 2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. Resumé: Stasforvaltningen fandt ikke grundlag for at rejse en tilsynssag, da de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggjorde,

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere