Søndag d.14. september. kl.13-16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søndag d.14. september. kl.13-16"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr August 2008 Til medlemmer og brugere af ÆUG De sidste ugers mediestorm om EU-reglerne har ændret livssituationen for mange af vores par. Det har skabt glæde og fornyet håb hos par om at kunne vende hjem, og for andre par vrede over at være blevet vildledt af Udlændingeservice og Integrationsministeriet med store personlige og økonomiske tab til følge. Bestyrelserne i ÆUG Danmark og ÆUG Sverige har derfor besluttet at afholde et fællesmøde for at skabe overblik over EU reglerne samt se på mulighederne for at køre en erstatningssag for vores medlemmer m.fl. Mødet bliver afholdt: Søndag d.14. september. kl i Kulturstaldenes Forsamlingshus v/kulturvesterbro Onkel Dannys Plads, Halmtorvet 13 C, 1700 København Dagsorden: Velkommen v. formand for ÆUG Danmark Bolette Kornum og for ÆUG Sverige Nanna Hvedstrup Generel information om EU-reglerne Resultatet af Ombudsmandens undersøgelse (hvis det foreligger) Muligheder for fælles søgsmål m.v.

2 Af hensyn til planlægning bedes I tilmelde jer på: Medbring gerne hele familien. Vi serverer kaffe, te, kager og vand. (PRESSEN INGEN ADGANG) De bedste hilsener fra ÆUG Sverige & ÆUG Danmark Journalister. Journalister henvender sig som aldrig før til foreningen for at finde par der gerne vil fortælle deres historie om udlændingeservices vildledning, afslag på grund af fætter-kusine ægteskaber, flytte tilbage til Danmark efter ophold i EU, afslag på EU-regler hvis danskeren er studerende, sagsbehandlingstid og meget mere... Er I interesseret at jeres historie kommer frem i medierne, kontakt så aviser, radio, tv for at fortælle hvorfor I fik afslag på en opholdstilladelse eller andet. Her er nogle mail-adresse: Berlingske Tidende: Politiken: Jyllands Posten: Kristeligt Dagblad: Information: Danmarks Radio: TV 2: I kan også dagligt gå på - i FORUM. se under JOURNALISTER & STUDERENDE eller EU-REGLER & KLAGESAG ANNO 2008 om der er nogle journalister der gerne vil skrive jeres historie. Når jeg skriver dagligt så er det fordi journalister ofte har en meget kort deadline. Lad os benytte os af denne interesse. Det er ikke sket før. Ægteskab uden Grænser har besluttet at føre retssag mod regeringen. Vi leder i øjeblikket efter de perfekte par. (vi vil gerne høre fra alle) Kan I dokumentere Udlændingeservices vildledning således at I ikke har kunnet bruge de rettigheder I har ifølge EU-retten? Kan I dokumentere et heraf følgende økonomisk tab? Hvis I ikke har dokumentation, hører vi også gerne fra jer alligevel, evt. med kopi af afslag m.v. Ved at samle alle sagerne, kan vi bedre danne os et overblik over omfanget, samt hvilke forskellige typer af sager som der findes. Er I i denne situation, skriv så til: 2

3 Højtryk over Ægteskab uden Grænser Mens nogle af bestyrelsesmedlemmer var på ferie, har det ikke skortet på interviews i medierne. Medlemmerne af den danske og den svenske bestyrelse har stort set alle været på TV, radio og i aviser; danske og udenlandske. Og flere har skrevet læserbreve til aviserne, indlæg på debat-siderne på diverse hjemmesider m.v. Mange ÆUG medlemmer har stået frem, både på opfordring fra ÆUG og på eget initiativ. Ingen nævnt, ingen glemt. Men vi takker jer alle for den store indsats, og ønsker mange af jer tillykke med jeres debut på "de skrå brædder". Mængden af mails til såvel rådgivningen som til de andre mailadresser vi har i ÆUG er steget til uanede størrelser: Vi arbejder hårdt på at besvare alle så hurtigt som muligt, men det er svært at leve op til vore egne - og andres - forventninger om svarfristen. Tak til alle for støtte og opbakning. Vi kan kun anbefale "Hold gryden i kog"! Det er jeres personlige historier som medierne er interesseret i. Skriv læserbreve, kontakt pressen med jeres konkrete oplevelser. Det hjælper! Udlændingeservice ændrede praksis samme dag som Politiken bragte historien om at fætterkusine ægteskaber. Danske borgere bør kunne bo i deres eget land med deres udenlandske ægtefælle! Jeg (Anne Marie) ved nærmest ikke hvor dette nyhedsbrev skal begynde og ende. Hele udlændingepolitikken står i disse dage på gloende pæle. Der har været skrevet og sagt så meget i medierne. Det som ser rigtigt ud den ene dag - bliver ændret næste dag. Politikere og eksperter udtaler sig. Ægteskab uden Grænser har konstant været i mediernes fokus. En EU-dom forhindrer den danske regering i at føre en stram udlændingepolitik. Vi venter spændt på Danmarks fortolkning af EU-dommen. Hold øje med nyhederne på I har sikkert fulgt med gyseren der startede i Berlingske Tidende den 10. juli hvor bladet kritiserede udlændingeservices manglende vejledning for familiesammenføringer via EU-retten. Berlingske Tidendes journalister ringede til udlændingeservice og afslørede at udlændingeservice ikke oplyste borgerne om EUs regler for familiesammenføring. I nogle tilfælde havde sagsbehandleren direkte misinformeret om at man skal arbejde i et andet EU-land i mindst fire til seks måneder for at kunne flytte tilbage til Danmark med sin udenlandske ægtefælle. Udlændingeservices problem er arbejdsdirektoratet havde sendt en vejledning om tolkningen af EU-reglerne - at det er muligt at få sin ægtefælle til Danmark efter to til ti ugers arbejde i et andet EU-land. Den 11. juli gik Ombudsmanden ind i sagen. Ombudsmanden undersøger nu udlændingeservices manglende information. Den 28. august holder ombudsmanden møde med Udlændingeservice, angående deres redegørelse. Vi ved endnu ikke hvornår han udtaler sig. Den 17. juli fortalte flere udlændingeadvokater at udlændingeservice har nægtet at modtage ansøgninger om familiesammenføring. Den 25. juli sagde EF-domstolen at unionsborgere og deres familiemedlemmer frit kan opholde sig på en medlemsstats område. Den 26. juli skriver Berlingske Tidende at integrationsministeren på et direkte spørgsmål ikke har svaret en borger om muligheden for af få sin partner til Danmark via EU-lovgivningen. Den 28. juli har fokussen ændret sig fra at have ret til at bo i Danmark med en udenlandsk ægtefælle til spørgsmålet om EU-retten går forud de danske love. Herom citerer David Rehling i Information den 28. juli nogle af Danmarks eksperter på området: "Folke- og EU-retsprofessor ved Københavns Universitet, dr. jur. Hjalte Rasmussen gør det med ordvalget: 3

4 "Det er fortvivlende at være vidne til, at der bliver sovset sådan rundt i det her fra alle fronter. For i virkeligheden er det så klart som iskrystaller. Der kan overhovedet ikke være tvivl om, at EU-retten går forud i denne her sag." Han bliver suppleret af forvaltningsretsprofessor ved Aalborg Universitet, Claus Haagen Jensen, der fastslår: "EU-retten har direkte virkning i Danmark. Så hvis de i Integrationsministeriet har en EU-regel, der siger ét og en dansk regel, der siger noget andet, så er det bare ærgerligt. Så skal man anvende EU-retten." NÆSTEN KOMISK bliver det, når den tredje ekspert, Håndværksrådets kontorchef Peter Vesterdorf, forklarer, at Danmarks eneste udvej er at søge at ændre EU-reglerne - og tilføjer, at det kan vi slet ikke, fordi Danmark på grund af sit retsforbehold slet ikke deltager i den type forhandlinger i EU. Skakmat." Den nye EU-dom om familiesammenføring fik politikere på mærkerne. Den nye EU-dom om familiesammenføring som blev afsagt den 25.juli 2008 (Metock sagen m.fl.) kan læses på under nyheder. Det kan virkelig anbefales. Sagen drejer sig om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at opholde sig frit på en medlemsstats område - også når familiemedlemmerne er tredjelandsborgere, der er indrejst i værtslandet inden de blev gift med en unionsborger. Denne sag C-127/08 kan læses på: En irsk domstol havde bedt EF-domstolen om at fortolke gældende EU-ret i forhold til Metock- og andre sager der lignede hinanden. Blaise Baheten Metock er en Camerounsk statsborger der søgte politisk asyl i Irland i Han fik afslag den 28. februar Hanette Eugenie Ngo Ikeng, født og tidligere statsborger i Cameroun fik, britisk nationalitet. Hun har boet og arbejdet i Irland siden slutningen af De to mødte hinanden i Cameroun i 1994 og har siden haft et fast forhold. De har to børn og indgik ægteskab i Irland i Hvorefter Blaise ansøgte om opholdstilladelse som ægtefælle til en unionsborger, som arbejder i Irland. Han fik afslag fordi han ikke opfyldte betingelsen om forudgående lovligt ophold i en anden medlemsstat i henhold til artikel 3, stk. 2, i bekendtgørelsen af 2006 Blaise Baheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng og deres to børn påklagede denne afgørelse. EU-Retten begrunder deres afgørelse med bl.a.: - at hvis en unionsborger ikke kan tage sin familie med til alle andre EU-lande så forhindrer det unionsborgeren i at søge og have arbejde i et andet EU-land. Dette ville krænke arbejdskraftens frie bevægelighed, som er en af EU's grundpiller. Ifølge Marlene Wind, lektor, ph.d. og leder af Center for europæisk politik ved Københavns Universitet, var det allerede i 60'erne at man lavede et direktiv, som gik ud på, at man skulle kunne få sin familie med. (Politiken ) - Hvis alle EU-lande kunne have forskellige nationale love om indvandring til EU-borgernes familiemedlemmer ville det være uforeneligt med det indre marked, som forudsætter at betingelser for indrejse og ophold for en unionsborger i et EU-land, hvor han ikke er statsborger, er de samme i alle EUlande. EU-retten konkluderer er at enhver tredjelandsstatsborger, som er familiemedlem til en unionsborger og som ledsager eller slutter sig til denne unionsborger i en anden medlemsstat end den stat, hvor han er statsborger, har ret til ophold - uafhængig af om tredjelandsstatsborgeren har opholdt sig lovligt eller ulovligt i et andet EU-land. EU-landene bliver ikke frataget kontrollen ved indrejse på deres område for familiemedlemmer til unionsborgere. EU-lande kan, når det er berettiget, nægte indrejse og ophold under henvisning til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed. En sådan nægtelse er baseret på en individuel undersøgelse i det foreliggende tilfælde. 4

5 EU-lande kan også nægte, ophæve eller tilbagekalde rettigheder i henhold til dette direktiv, når der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig, som f.eks. proformaægteskab Nogle regeringer havde anført at den nævnte fortolkning af direktiv 2004/38 vil resultere i en uberettiget forskelsbehandling af statsborgere og EU-borgere i værtsmedlemsstaten. (Det har været tilfælde i mange år i Danmark - og er basis for Sverigesløsningen og Slesvigløsningen. (red)) Hertil svarede dommerne at en eventuel forskelsbehandling mellem statsborgere og Unionsborgere, dem, som har udøvet deres ret til fri bevægelighed, ikke er deres område. Samtidig pegede de på at alle EU-lande er parter i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, undertegnet i Rom den 4. november 1950, hvis artikel 8 vedrører retten til respekt for privatliv og familieliv. Domstolen (Store Afdeling) kender for ret: 1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF er til hinder for en medlemsstats lovgivning, som opstiller et krav om, at en tredjelandstatsborger, som er ægtefælle til en unionsborger, som opholder sig i en medlemsstat, hvor han ikke er statsborger, forudgående skal have opholdt sig lovligt i en anden medlemsstat inden vedkommendes ankomst til værtsmedlemsstaten for at kunne drage fordel af bestemmelserne i dette direktiv. 2) Artikel 3, stk. 1, i direktiv 2004/38 skal fortolkes således, at en tredjelandsstatsborger, som er ægtefælle til en unionsborger, som opholder sig i en medlemsstat, hvor han ikke er statsborger, som ledsager eller slutter sig til denne unionsborger, kan drage fordel af dette direktivs bestemmelser, uanset hvor og hvornår deres ægteskab blev indgået, og uanset hvorledes tredjelandsstatsborgeren er indrejst i værtsmedlemsstaten. Citat fra: where=&lang=da&num= c &doc=t&ouvert=t&seance=arret Foreningen holdt møde med Morten Østergaard (Rad.V.) på Christiansborg, Onsdag d. 23/7-2008, kl Den nemmeste måde for at holde jer à jour er at give jer et uddrag af referatet. Til stede: Morten Østergaard, MF (Rad. V.), Vært for mødet. ÆUG Danmark Bolette Kornum, Fmd., Louise Vinther Alis, Næstfmd., Line Bøgsted, Best.medl., Sarah Assenbjerg, Best.medl. ÆUG Sverige Nanna Hvedstrup Friend, Fmd., Christina Reves, Best.medl., Anne Zacho Møller, Best.medl., Morten Frederiksen, Næstfmd.(referent) Følgende er de overordnede konklusioner: 5

6 Brev til Ombudsmanden I forbindelse med den igangværende undersøgelse af praksis ved Udlændingeservice, skriver vi et brev til Ombudsmanden, i hvilket vi redegør for omfanget af problemerne med praksis på EU-området med henblik på at give ombudsmanden bedst muligt materiale til hans undersøgelse af administrationen/ manglende vejledninger/manglende adgang til oplysninger om gældende administrativ praksis i Udlændingeservice på området. Ombudsmanden holder møde med Udlændingeservice den 27/8, vedr. undersøgelsen af praksis og vejledning angående EU-reglerne. Vort brev bør være Ombudsmanden i hænde senest en uge før, altså afsendelse (rekommanderet) senest 18/8. Ny klagesag? ÆUG vil fortsætte med at få et overblik over antal sager som kan være del af et fælles søgsmål, og den endelige beslutning om en eventuel klagesag/søgsmål vil blive taget senere. ÆUG forsøger at indsamle materiale om potentielle nye klagesager. Konference med uafhængige eksperter. Morten Østergaard foreslog at der kunne afholdes en konference, Morten Østergaard tager sig af planlægningen indtil videre. Men ÆUG må meget gerne sende forslag til eksperter/deltagere. Klagesag af 2004 DRC og Ægteskab Uden Grænser s klage til Kommissionen omkring Danmarks administration af EUreglerne om fri bevægelighed som blev sendt til kommissionen i Henrik Vinther fra Jyllandsposten har igennem længere tid skrevet ca. ugentligt til EU-kommissionen for at høre, hvordan det går med sagen. Morten Østergaard kunne til alles bedrøvelse fortælle at Henrik Vinther fra udgangen af august ophører med sit virke som journalist, for at påbegynde nyt arbejde på Århus Rådhus. Morten Østergaard mente i øvrigt, at klagesagen er juridisk på plads, og dermed blot afventer kommissionen. Line Bøgsted tager kontakt til ham for at få at vide, hvem der overtager denne sag efter ham, og få direkte kontaktinformation til rette vedkommende i kommissionen for at vi kan rykke for svar. Malmö, 04-aug-08 Morten Frederiksen Næstfmd, ÆUG, Sverige. Pressemeddelelse fra foreningen Ægteskab uden Grænser De aktuelle nyheder om dansk udlændingepolitik er ikke nær så vidtrækkende som nogle debattører og politikere lægger op til. Den seneste EU-dom kan gøre det lettere for nogle borgere fra andre EU-lande som skal arbejde eller studere i Danmark. De kan så altid medbringe en ægtefælle, som ikke er EU-borger, uden at skulle vente på en længere sagsbehandling i Udlændingeservice. Det er faktisk i overensstemmelse med regeringens målsætning om at tiltrække flere som vil arbejde eller studere i Danmark. Sverige og Tyskland har allerede regler som følger afgørelsen, så den får ingen betydning for de fleste danske statsborgere som vælger at flytte til et andet EU-land, når de ikke kan leve sammen med deres ægtefælle i Danmark. Det har hele tiden været muligt for danskudenlandske ægtepar at flytte til et andet EU- 6

7 land og siden vende tilbage til Danmark, når de i første omgang ikke kunne få lov til at bo med deres ægtefælle i Danmark. Mellem 600 og 1000 par er således hvert år flyttet til Sverige. Selv om Udlændingeservice, så vidt vi ved, aldrig har givet afslag fordi et par har boet for kort tid i Sverige, har det været umuligt at få enslydende svar på hvor meget man som minimum skulle arbejde eller studere i et andet EU-land før man kunne leve frit som ægtepar i Danmark. Her er det selvfølgelig en stor hjælp at EU-domstolen ved en dom har fået præciseret reglerne. Vi mener at politikere skal respektere gældende lovgivning og domstolenes afgørelser. Ellers har vi ikke længere et retssamfund. Det samme gælder, hvis politikere bruger splittelse og frygt som politiske redskaber til at øge deres opbakning. Vi risikerer at få en ideologisk præget populistisk lovgivning som ikke løser nogle problemer, og som de ansvarlige ikke kan eller vil overskue konsekvenserne af. Vi mener i stedet, at man skal have en konkret og praktisk indstilling til udlændingelovgivningen. Ellers er det ikke muligt at gøre en effektiv indsats for at forebygge tvangsægteskaber og for at skabe et fællesskab som omfatter alle grupper i det danske samfund, og samtidig at sikre at Danmark er tiltrækkende for de udlændinge som vi behøver for at opretholde vores samfund. Ægteskab uden Grænser, bestyrelsen i Danmark Ægteskab uden Grænser, bestyrelsen i Sverige. Ægteskab uden Grænser er uafhængig og upolitisk forening hvis formål er, at sikre danske borgeres ret til frit at vælge deres ægtefælle og bo sammen i Danmark uanset ægtefællens nationalitet. Foreningen er elleve år gammel og driver blandt andet en rådgivning som besvarer over tolv hundrede henvendelser om året. Der er flere oplysninger om foreningen på (Formanden sendte den 5. August 2008 pressemeddelelsen til Ritzau, de store aviser, DR og TV2. Tekst: Georg Strøm.) Forum af Bolette Kornum. Line Bøgsted og jeg deltog den 13. maj i brugerpanelsmødet i Udlændingeservice, og det var spændende og informationsrigt som sædvanlig. Men en god/interessant/spændende information var at direktøren, Henrik Grunnet, fortalte at både han og de andre medarbejdere i Udlændingeservice ofte læser på Ægteskab uden Grænsers forum!! Både for at se hvilke spørgsmål folk har, og hvordan brugerne oplever Udlændingeservice m.v. Vi har jo godt vist at vi har mange læsere, men at de ligefrem bruger Forum så konkret er alligevel lidt en overraskelse... Dette skal selvfølgelig ikke medføre at vi pludselig begynder at "fare frem" overfor brugerne hvis de brokker sig over Udlændingeservice, Henrik Grunnet sagde at de faktisk indirekte bruger mange indlæg som eksempler på hvad der kan forbedres. Det er vigtigt at huske at foreningen bliver stillet til ansvar for ALT hvad der bliver skrevet på Forum; derfor bliver person-angreb og negative udtalelser om andre brugere, foreningen, myndighedspersoner m.v. ikke accepteret under nogen omstændigheder. Udlændingeservices Positivliste blev ændret fornyeligt. Det er afhængigt af dine faglige kompetencer om du skal opfylde 24årsreglen og tilknytningskravet. Se hele listen på: 7

8 Uddrag fra Udlændingeservices referat af Brugerpanelsmøde den 13. maj 2008 (Selv om det er langt - kan det have interesse for nogle medlemmer. (red)) 1. Generel orientering herunder orientering om ny lovgivning v/ Direktør Henrik Grunnet Flere områder herunder erhverv og familiesammenføring er i dag underlagt servicemål, som kan findes på nyidanmark.dk. Ifølge den indgåede servicekontrakt tilstræbes, at 90 % af disse sagstyper lever op til de udmeldte servicemål. Forudsætningen for at nå målene er bl.a., at sagerne bliver screenet inden 14 dage efter modtagelsen i Udlændingeservice samt at sagerne er fuldt oplyst fra starten. De nye ansøgningspakker har resulteret i, at ca % af sagerne indeholder alle oplysninger fra start. For de sager, hvor der mangler oplysninger, gælder servicemålene først, når sagen er fuldt oplyst fra ansøgers side. Henrik Grunnet oplyste, at Udlændingeservice meget gerne vil have Brugerpanelets kommentarer til ansøgningspakkerne, så disse løbende kan blive optimeret. Der er stadig udfordringer i udviklingen af pakkerne, derfor er Udlændingeservice afhængig af tilbagemelding fra brugerne. Dernæst orienterede Henrik Grunnet om ny lovgivning på erhvervsområdet. Østaftalen, som omfatter statsborgere fra de nye EU-10 lande, blev den 1. maj 2008 udfaset yderligere, idet ansøgninger på det overenskomstdækkede arbejdsmarked bliver behandlet på samme måde som den gamle EU-borgere, nu hos Statsforvaltningen. Henrik Grunnet foreslog desuden, at såfremt der var interesse blandt Brugerpanelets medlemmer for en gennemgang af regeringens nye jobplan, kunne det tages op på et særskilt punkt. Henrik Grunnet nævnte kort de tre nye sagstyper: Koncerntilladelse, kroners reglen og Green card-ordningen. Servicemålet på disse sager er 30 dage. I det hele taget er der fokus på at understøtte virksomhedernes bestræbelser på at få medarbejdere til Danmark. 2) Brugernes år herunder status på brugerundersøgelser v/direktør Henrik Grunnet og Centerdirektør Inge Bruhn Thomsen Henrik Grunnet præsenterede Brugerpanelet for Udlændingeservices nye eksternt rettede magasin Servicemagasinet, som blev uddelt til deltagerne. Magasinets formål er at styrke Udlændingeservices dialog med den enkelte bruger, foreninger, virksomheder og andre interessenter og skal ses som et supplement til de mange dialogmøder, der løbende afholdes. Udover muligheden for at skrive til redaktionen på oprettes et undersite på nyidanmark.dk, som yderligere vil opfordre til dialog. Centerdirektør Inge Bruhn Thomsen orienterede herefter om de forestående brugerundersøgelser. I 2008 forventes det, at der foretages brugerundersøgelser på jobkortsager, studieområdet under Danske Universiteter og de enkle familiesammenføringssager. Derudover vil der blive foretaget brugerundersøgelser på telefoni og i Servicecenteret. Udlændingeservice er i øjeblikket ved at indgå aftale med et konsulentfirma, der skal bistå med undersøgelserne. På sigt skal andre sagsområder også omfattes af brugerundersøgelserne. I forlængelse oplyste Henrik Grunnet om Servicecenterets udvidede sommeråbningstider (tirsdag eftermiddag) og vigtigheden for brugeren af at kende ventetiden. 3) Orientering om den nye indvandringsprøve v/ Kontorchef Line Theil Elikofer Kontorchef Line Theil Elikofer var på Brugerpanelets opfordring inviteret til at holde oplæg om den nye indvandringsprøve. Prøven, der træder i kraft i slutningen af 2009, er rettet mod ansøgere i ægtefællesammenføringssager og ansøgere, som ønsker at tage ophold som religiøse forkyndere. Baggrunden for prøven er regeringens velfærdsaftale med Dansk Folkeparti af 20. juni 2006 og er vedtaget ved lov i april Ansøger har, hvis alle andre krav for at imødekomme en familiesammenføring er opfyldt, mulighed for at blive forhåndsgodkendt. Det vil sige, at pågældende kan indrejse på et visum til Danmark og skal inden for de første tre måneder i Danmark tage og bestå testen for at få den endelige opholdstilladelse. Kravet om en bestået indvandringsprøve fraviges i særlige tilfælde, fx hvis den herboende ægtefælle ikke kan tage ophold i hjemlandet. Indvandringsprøven vil bestå af en prøve i det danske sprog og en prøve i viden om danske samfundsforhold. Prøven i danske samfundsforhold vil bestå af 30 spørgsmål af faktuel og værdimæssig 8

9 karakter. De 30 spørgsmål udvælges tilfældigt til testen fra en spørgsmålsbank på 100 spørgsmål. Såvel prøven i dansk sprog og prøven i danske samfundsforhold vil foregå mundtligt på dansk. Forberedelsesmaterialet, herunder en film om danske samfundsforhold, bliver oversat til 18 forskellige sprog, og ansøger har mulighed for på forhånd at øve sig på spørgsmålene, som typisk er ja/nej spørgsmål eller spørgsmål, der kan besvares med enstavelsesord. Udgiften til prøven afholdes af ansøger selv, det endelige beløb er endnu ikke fastlagt, men forventes at ligge på ca kr. Driftsomkostningerne ved indvandringsprøven skal finansieres af prøvegebyret. Prisen vil derfor afhænge af hvor mange, der bliver omfattet af kravet om bestået indvandringsprøve. Forespurgt oplyste Line Theil Elikofer, at budgettet for indvandringsprøven ligger på ca. 30 millioner kroner. Forespurgt oplyste Line Theil Elikofer, at børn der ønsker at blive familiesammenført ikke er omfattet af loven, ligesom medfølgende ægtefæller til arbejdstagere heller ikke er omfattet. For så vidt angår ansøgere fra de lande, der i øjeblikket ikke kan få visum til Danmark vil der være tale om en konkret vurdering. Hvis betingelserne for en opholdstilladelse er opfyldt, vil udgangspunktet være, at den pågældende også får visum. Der kan desuden være situationer, hvor ansøger er så syg, at det ikke er muligt at tage prøven. I de situationer vil man vurdere muligheden for dispensation. Prøvematerialet vil kunne downloades fra nettet. 5) Orientering om indsatsen på sager vedr. ansøgninger om tidsbegrænset og tidsubegrænset ophold v/ Kontorchef Lene Høg Jensen Kontorchef fra Pas- og forlængelseskontoret Lene Høg Jensen orienterede dernæst om indsatsen for afvikling af gamle sager på området for tidsbegrænset og tidsubegrænset ophold. Ansøgninger der modtages i dag, screenes inden 14 dage og afgøres såfremt de er fuldt oplyste med det samme. Det er dog sjældent tilfældet i de tidsubegrænsede sager, hvor der typisk skal indhentes yderligere oplysninger fra andre myndigheder. Pas- og forlængelseskontoret orienterer nu ansøger om, hvornår pågældende kan forvente en afgørelse. I forhold til det tidsbegrænsede område overholdes servicemålet fremadrettet fra den 1. april. Der er tale om to spor; ansøgninger modtaget inden den 1. april 2008 og ansøgninger modtaget efter den 1. april Bolette Kornum fra Ægteskab Uden Grænser bemærkede, at mange ansøgere bliver nervøse, når de ikke får svar. De får at vide, at de skal søge to måneder inden deres tilladelse udløber, men ofte har de ikke fået den nye tilladelse inden udløbet af den tidligere. Typisk har de ikke været her så længe, og mange skal på sommerferie. Til dette sagde Lene Høg Jensen, at kontoret forsøger at få sagerne afgjort så hurtigt som muligt, og at udlændingen altid har mulighed for at få en midlertidig rejsetilladelse ved ansøgning hos politiet eller i Servicecenteret. Forespurgt oplyste Lene Høg Jensen, at de ældste sager vedr. tidsubegrænset ophold er tilbage fra 2006 og 2007, og at alle sager indkommet før 1. januar 2008 vil være afgjort inden årets udgang. Det blev foreslået at tage området for tidsubegrænset ophold op som punkt på næste møde. 6. Orientering om nye bortfaldsskemaer (Hvad er det? Bortfaldsskemaet er meget vigtigt og udfyldes hvis du ikke ønsker at tabe din opholdstilladelse når du forlader Danmark, eller hvis du opgiver din bopæl i Danmark, i 6 eller 12 måneder afhængig af hvor længe du har haft opholdstilladelse. (red) ) Fuldmægtig Gitte Rydal fortalte derefter om de nye bortfaldsskemaer. Når en udlænding med opholdstilladelse i Danmark ønsker at opholde sig i et andet land end Danmark i en længere periode, skal pågældende søge om det på særlige bortfaldsskemaer. Der findes to skemaer på området; et skema i den situation hvor udlændingen på forhånd ved, at man skal være væk i længere tid (BF1) og et andet skema, man bruger i de situationer, hvor man har været væk i længere tid og først efter hjemkomsten søger om, at opholdstilladelsen ikke skal anses for bortfaldet.(bf2). Revisionen af skemaer er et forsøg på at målrette disse, således at sagsgangen bliver smidigere og sagsbehandlingstiden derved nedbringes. Bente Bondebjerg fra Dansk Flygtningehjælp forespurgte, hvor lang sagsbehandlingstiden på bortfaldssagerne er. Gitte Rydal oplyste, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. to måneder, og at der endnu ikke er servicemål på disse sager. I forlængelse anførte Henrik Grunnet, at det måske også er på tide at anskue spørgsmålet om bortfald med nye globaliseringsøjne, og at dette vil blive drøftet med Integrationsministeriet. Ansøgningsskemaer findes på under skemaer. 9

10 Sanne Vinther Nielsen, RekrutteringsCenteret CAB/Københavns Kommune Sydbanestien 6, 2450 København SV tlf / KONFERENCE: Vejen til det første job i Danmark Inspiration til arbejdet med familieforsørgede Sæt kryds i kalenderen d. 23. oktober - program og tilmelding følger efter sommerferien. Konferencen afholdes fra kl i festsalen på Københavns Rådhus. Glæd dig til en aktiv dag med inspiration til bl.a. forumteater i praksis og styrkelse af sproglig gennemslagskraft. NÆSTE UNDERVISNINGSHOLD: 1. SEPTEMBER: Et 11 ugers jobkursus for indvandrere i Storkøbenhavn, som gerne vil finde et arbejde, der matcher deres kvalifikationer og som ønsker at blive bedre til dansk Tilmelding snarest, da holdet er ved at være fyldt. Undervisning forsøgsvis kun fra kl Politiken skrev at Fætter-kusine-regler kan være på kant med EU. Samme dag ændrede Udlændingeservice deres hjemmeside. "Man kan ikke formode sig til et tvangsægteskab, og de danske regler om fætter-kusineægteskaber holder ikke i EU, mener advokater. Danskerne må godt, men tyrkerne må ikke. Til trods for at dansk lov tillader fætre og kusiner at være gift, siger Udlændingeservice nej til ægtefællesammenføring mellem fætre og kusiner, når det drejer sig om par med f.eks. tyrkisk, irakisk eller pakistansk baggrund. "... "Begrundelsen for afslagene er, at når det drejer sig om fætre og kusiner fra visse lande, er der højst sandsynligt tale om et tvangsægteskab. Den praksis er problematisk, mener advokater.»man bygger her en formodning op på noget, der er fuldt legalt efter danske forhold«, siger Jens Rostock-Jensen, formand for Advokatrådets procesretsudvalg. Ifølge advokat René Schack Sørensen er praksis i strid med de overordnede EU-bestemmelser."... (Politiken 1. august 2008) Der er ingen grund til at være bange for en lempelse af de danske regler. EU-domstolens afgørelse vil sandsynligvis kun have begrænset indflydelse på antallet af familiesammenføringer fra ikke-vestlige lande. Årsagen er at de forskellige stramninger har haft langt mindre effekt end det umiddelbart fremgår. Regeringen har specielt ville begrænse indvandringen fra ikke-vestlige lande, og her er det muligt at stramningerne kun har ført til at der i 2007 kom 900 færre ægtefæller til Danmark. I øvrigt består de vestlige lande i følge de danske myndigheder kun af Vesteuropæiske lande og enkelte engelsk-talende lande. De ikke vestlige lande - dem som man i Danmark specielt vil begrænse indvandringen fra - inkluderer altså 10

11 blandt andre Israel, Japan, Sydkorea og alle sydamerikanske lande. Jeg har brugt forskellige kilder til at vurdere konsekvenserne af stramningen af de danske regler for familiesammenføring. Jyllandsposten offentliggjorde den 25. juli nogle tal for indvandringen fra ikke-vestlige lande baseret på Danmarks Statistik og Udlændingeservice. Fra 2001 til 2007 var antallet som kom til Danmark for at arbejde eller studere øget kraftigt, mens antallet af familiesammenføringer var faldet. Tallet for familiesammenføringer omfatter både ægtefæller og børn. Hvis man dykker ned i tallene viser det sig imidlertid at stramningerne kun har haft en lille effekt på antallet af familiesammenføringer fra ikke-vestlige lande. Tal fra Udlændingeservice viser at der i 2001 i alt var mindst familiesammenføringer til flygtninge, mens det tal i 2007 var faldet til 426. Det hænger sammen med at både antallet af flygtninge som kom til Danmark og antallet som fik asyl faldt kraftigt i den samme periode. Således faldt antallet som fik asyl fra i 2001 til i Flygtninge har normalt et retskrav på familiesammenføring, så deres muligheder ikke bliver påvirket af stramningerne af reglerne for familiesammenføring. Faldet i antallet af familiesammenføringer skyldes derfor især, at der kom færre flygtninge til Danmark og at de gennemgående havde mindre familie som de ønskede familiesammenført fra deres hjemland. Når vi holder familiesammenføringer til flygtninge udenfor, faldt antallet af familiesammenføringer fra ikke-vestlige lande fra i 2001 til i 2007, altså med 825 personer. Vi skal dog tage hensyn til at antallet af familiesammenføringer var stigende gennem halvfemserne og at den stigning nok var fortsat, hvis man ikke havde strammet reglerne. Derfor kan vi regne med at tramningerne har reduceret antallet af familiesammenføringer med cirka 1700 om året. Det tal skal sammenholdes med at et ukendt antal benytter sig af reglerne for studier og arbejde i Danmark i stedet for at søge om familiesammenføring, og at dansk-udenlandske ægtepar hvert år vælger at slå sig ned i Sverige. De som hvert år flytter til Sverige omfatter både ægtepar hvor den udenlandske ægtefælle er fra vestlige og ikke-vestlige lande. Vi skelner ikke indenfor Ægteskab uden Grænser. Stigningen i antallet af familiesammenføringer i halvfemserne er i øvrigt ikke så stort som det kan se ud når man ser opgørelser. Årsagen er at man fra år 2000 regnede børn født af indvandrere i Danmark med til antallet af familiesammenføringer. Det gav et hop i tallene fra 1999 til år Det betyder også, at en del af det sandsynlige fald i antallet af familiesammenføringer i virkeligheden ikke ægtefæller eller børn som har søgt at komme til Danmark, men børn som er blevet født af forældre som er flyttet til Sverige, da de ikke kunne få lov at leve sammen i Danmark. Der er måske tale om 200 børn om året ud af den mulige nedgang på 1700 familiesammenføringer, men da de forskellige opgørelser bruger forskellige principper, er det ikke muligt at være mere præcist. Det betyder at stramningerne af de danske regler for familiesammenføring nok reelt kun har betydet at der er kommet 1500 færre fra ikke-vestlige lande til Danmark i 2007, heraf omkring 900 ægtefæller og 600 børn. Vi kan forvente at EU-domstolens afgørelser i første omgang giver en stigning i antallet af familiesammenføringer, fordi en del vælger hurtigst muligt at vende hjem fra Sverige, og fordi andre som studerer eller arbejder i Danmark søger om familiesammenføring. Der er altså tale om at nogle personer flytter fra en statistisk kategori til en anden, uden at det samlede tal ændrer sig særlig meget. Det er ikke lykkedes at påvise at stramningerne har begrænset antallet af tvangsægteskaber eller arrangerede ægteskaber, og det er endda muligt at stramningerne har gjort det sværere at hjælpe ofre for tvangsægteskaber. Her kan vi altså ikke forvente at EU-domstolens afgørelser har nogen særlig effekt. På længere sigt, kan vi imidlertid forvente en stigning i antallet af familiesammenføringer. Den stigning vil komme uanset EU-domstolens afgørelser. Der er i dag flere unge danskere som studerer i udlandet end nogensinde før, og der er flere udlændinge som studerer eller arbejder i Danmark. Derfor kan vi også regne med at der vil være flere danskere som møder en udenlandsk partner som de ønsker at leve sammen med i Danmark. Georg Strøm, medlem af bestyrelsen for Ægteskab uden Grænser 11

12 Hvad er det der foregår i øjeblikket omkring den nyeste EU dom? Mig bekendt har det siden vi startede foreningen ægteskab uden grænser altid været sådan - til min og andres store fortrydelse - at EU borgere der etablerede sig i DK har haft bedre rettigheder end danske statsborgere med hensyn til familiesammenføring. Har Fogh sovet i timen? Er udlændingesagen nu blevet vigtigere end hans stærke optagelse af EU som projekt? Kærlig hilsen Anette Mollel, stifter af Ægteskab uden Grænser Formand: Bolette Kornum Næstformand: Louise Vinther Alis Kasserer: Sidse Ünal Hansen Mailrådgivning: raadgivning(at)aegteskabudengraenser.dk Telefonrådgivning på : Tirsdage kl : varetages af: Ægteskab uden Grænser Sverige i lige uger Ægteskab uden Grænser Danmark i ulige uger Nyhedsbrev: Anne Marie Voldborg, Ansvarh. redaktør, Skovskellet 1, 2840 Holte nyhedsbrev(at)aegteskabudengraenser.dk Øvrig kontakt til Ægteskab uden Grænser: bestyrelsen(at)aegteskabudengraenser.dk pressen(at)aegteskabudengraenser.dk web(at)aegteskabudengraenser.dk medlemsservice(at)aegteskabudengraenser.dk Er du medlem af Ægteskab uden Grænser i Danmark, er du også medlem af Äktenskap utan Gränser i Sverige og omvendt. Det vil sige, du er stemmeberettiget i begge foreninger til den årlige generalforsamling. I Danmark er det årlige kontingent 125 kroner for en single og 250 kroner for et par/familie. Skriv til Ønsker du at blive medlem af ÆUG Sverige, skriv til aeugnetværk(at)yahoo.com og indbetal med netbank på Postgiro (Pg) Skriv dit / jeres for- og efternavne under OCR/refnr. Kontingentet er: SEK 165 for enkeltmedlem og SEK 300 for familie/par. 12

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Udvalget for Udlændinge og Integrationspolitik EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 25.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 11. marts 2011 Zambrano-dom:

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008 Public Metode Feltperiode: 6. 8. August 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Indholdsfortegnelse J.nr. 2008-2300-609/JLV Dok.nr. 41 Indledning og undersøgelsens konklusioner...

Læs mere

Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. I sommeren 2008 beskyldte medierne i en række artikler Udlændingeservice for i årevis at have undladt at vejlede om muligheden

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen. EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08).

Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen. EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08). NOTAT K-UDVALG Dato: 19. august 2008 Integrationsministeriet Udenrigsministeriet Justitsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Bilag 1 og tilknyttet bilag A Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 10. marts 2011

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Valby d. 28. marts 2012 Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Vores medlem Bilal Isa har fået tilsendt det vedhæftede brev fra den juridiske rådgivningstjeneste The AIRE Centre (Advice on Individual

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K.

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 433 Offentligt Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sverige- løsningen - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sådan flytter du til Sverige ved hjælp af EU-reglerne Bopæl

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt NOTAT Dato: 7. april 2011 Kontor: Kontrol- og Analysekontoret J.nr.: 10/33028 Fortolkning

Læs mere

I brevet af 5. september 2008 anmodede Folketingets Ombudsmand endelig Integrationsministeriet

I brevet af 5. september 2008 anmodede Folketingets Ombudsmand endelig Integrationsministeriet Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Dato: 2. oktober 2008 Kontor: Lovkontoret J.nr.: 2008/4099-158 Sagsbeh.: JVD Ved brev af 5. september 2008 anmodede Folketingets Ombudsmand Integrationsministeriet

Læs mere

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Valby d. 23 maj. 2011 Integrationsministeren har fremsat et ændringsforslag til L168, som ganske vist vil medføre en lettere adgang til ægtefællesammenføring

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen [Modtagers navn og adresse] Opholdstilladelse Du har den [dato] fået opholdstilladelse i Danmark og skal bo i [navn] Kommune. Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Informationsmøde om familiesammenføring. Onsdag den 20. august 2008

Informationsmøde om familiesammenføring. Onsdag den 20. august 2008 Informationsmøde om familiesammenføring Onsdag den 20. august 2008 Dagsorden 16:00 Velkomst v/ direktør Henrik Grunnet 16:15 Del 1: Orientering om familiesammenføring med fokus på tilknytningskravet. 16:55

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt TALEPAPIR Dato: 12. oktober 2005 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2005/4111-181 Sagsbeh.:

Læs mere

januar 2012

januar 2012 2012-3. Udlændingemyndighederne skal give ansøgere individuel, direkte besked om modtagelse af ansøgning og sagsbehandlingstid. Generel information på hjemmeside kan ikke træde i stedet. 31. januar 2012

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 Offentligt Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændingestyrelsen inddrager din tidsbegrænsede opholdstilladelse,

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

De nye mål gør det mere klart for brugerne, hvor lang tid de kan forvente, at der maksimalt vil gå, før de modtager et svar i deres sag.

De nye mål gør det mere klart for brugerne, hvor lang tid de kan forvente, at der maksimalt vil gå, før de modtager et svar i deres sag. SAGSBEHANDLINGSTID Udlændingestyrelsen indfører nye mål for sagsbehandlingstid Fra den 1. marts 2017 indfører Udlændingestyrelsen nye mål for den forventede maksimale sagsbehandlingstid på en række sagsområder.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser September 2015

Ægteskab Uden Grænser September 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Sommeren har især stået i flygtningedebattens tegn. Da diverse tiltag på det område også i et vist omfang berører familiesammenførte, har vi valgt at lade det fylde en del i dette

Læs mere

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Efter ændring af praksis med hensyn til meddelelse af midlertidige opholdstilladelser til medlemmer af Scientology-Kirken gav justitsministeriet afslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Informationspakke om indvandringsprøven

Informationspakke om indvandringsprøven Informationspakke om indvandringsprøven Til ansøgere om ægtefællesammenføring i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om indvandringsprøven er udarbejdet til ansøgere om ægtefællesammenføring

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne

Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne NOTAT Dato: 25. marts 2008 Kontor: Økonomi- og Analyse J.nr.: 2008/1176-31 Sagsbeh.: KPN Fil-navn: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne

Læs mere