Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014"

Transkript

1 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det kultur- og fritidspolitiske grundsyn: at kultur og fritid har en værdi i sig selv, og derfor ikke skal retfærdiggøres via andre mål end sine egne. Det er således lysten til at udfolde sig, lære nyt og engagere sig, der er i centrum for kultur- og fritidspolitikken og således også for inklusionspolitikken. Derudover er der naturligvis en bred vifte af positive sideeffekter, der udspringer af et aktivt kulturog fritidsliv. Idræt og gode idrætsfaciliteter kan være med til at højne folkesundheden og fremme integrationen, foreningslivet kan understøtte demokratiske fællesskaber og lette adgangen til uddannelse og arbejdsmarkedet, motion kan fremme koncentrationen og indlæringsevnen, bibliotekerne og aftenskolerne kan fremme det aktive medborgerskab og kulturhusene, kulturelle arrangementer og sportsbegivenheder i byens rum kan skabe sammenhængskraft og dialog på tværs. Situationen hvad er udfordringerne? Den største integrationsudfordring på kultur og fritidsområdet, er som det tydeligt fremgår af integrationsbarometeret at integration tager lang tid. Kultur- og Fritidsudvalget har siden 2007 gjort opmærksom på, at målet om lige deltagelse i kultur- og fritidslivet for etniske minoriteter og etniske danskere i 2010 var meget ambitiøst. Kultur- og Fritidsudvalget finder det overflødigt at sætte årstal på målet, idet det er det lange seje træk, der er afgørende for integrationen. Generelt er det Kultur- og Fritidsudvalgets målsætning og ønske, at etniske minoriteter har samme mulighed for at deltage i kultur- og fritidslivet som etniske danskere. Det skal derfor sikres, at etniske minoriteter får viden og information om kultur- og fritidslivets muligheder og eventuelt guides hertil, hvis der er et ønske og et behov. Af mere konkrete integrationsudfordringer på kultur- og fritidsområdet kan nævnes: Arbejde, uddannelse og indtægt har stor indflydelse på kultur- og fritidsdeltagelsen. Andelen af personer, som står uden arbejde og uddannelse og som har en lav indtægt, er meget større blandt etniske minoriteter end blandt etniske danskere. Derfor slår den sociale baggrund stærkere igennem i forhold til kultur- og fritidsdeltagelsen blandt etniske minoriteter end blandt etniske danskere. Sproglige barrierer. Etniske minoritetspigers lave deltagelse i foreningslivet. Fastholdelse af etniske minoritetsbørn og -unge i foreninger og forvaltningens kulturelle tilbud. Inddragelse af etniske minoritetsforældre i deres børns kultur- og fritidsliv. Rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund end dansk. De frivillige foreninger og kulturinstitutionernes manglende ressourcer og kompetencer til at arbejde med socialt udsatte børn og unge. At integrationspuljerne har en tendens til at gøre foreningerne afhængig af projektmidler og lønnet personale.

2 At foreninger og institutioner, der løfter en stor social opgave (og typisk ligger i nærheden af udsatte boligområder), har svært ved at rekruttere og fastholde kompetente frivillige. At der mangler kultur- og fritidstilbud i ferierne, i aftentimerne og i weekenderne. Det store pres på byens idrætsfaciliteter, idet København har betydeligt færre idrætsfaciliteter end andre store byer i Danmark. Målsætninger Overordnet set skal det bemærkes, at i relation til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ønske om at Kultur- og Fritidsudvalget opstiller resultatmål, aktivitetsmål og indikatorer, er Kultur- og Fritidsforvaltningen pr. 1. januar 2010 overgået til en organisationsform, der baserer sig på tillid, decentralisering og selvbestemmelse så langt ud i organisationen som overhovedet muligt. Det indebærer et opgør med skarp regelstyring og overdrevent fokus på kvantitative målinger, afrapporteringer og undersøgelser. Det styrende for forvaltningens arbejde centralt såvel som decentralt er således Kultur- og fritidspolitikken, forvaltningens ledelsesgrundlag samt bruger- og borgerundersøgelser. I det omfang det giver mening bliver etnicitet, køn, kultur, social baggrund mv. tænkt ind i forvaltningens arbejde og undersøgelser kvalitative såvel som kvalitative. I inklusionspolitikken er det primært mål 4 og 5 under indsatsområde 3: En hånd til udsatte grupper, som Kultur- og Fritidsforvaltningens indsatser og projekter støtter op om. Mål 4: Flere skal have gavn af kommunens tilbud, søges opfyldt dels via det daglige lokale integrationsarbejde i de folkeoplysende foreninger og på Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner, dels via Integration & Fritids indsatser og projekter. I henhold til inklusionspolitikkens konkrete forslag er det primært at sikre, at flere børn og unge deltager i fritidstilbud samt at styrke indsatsen over for fattige og udsatte familier, der imødekommes via aktiviteterne. Aktiviteter, der støtter op om målet: Den stille integration, som sker i hverdagen i foreningerne, på bibliotekerne, idrætsanlæggene, kulturhusene og i de nye sammenlagte institutioner: På mange biblioteker, idrætsanlæg og i kulturhuse og foreninger findes indsatser og projekter, der sigter mod at inkludere etniske minoriteter i kultur- og fritidslivet. På bibliotekerne er der fx lektiehjælp, mens flere idrætshaller har forskellige typer samarbejde med foreninger med henblik på at inkludere unge i aktiviteterne. Kultur- og Fritidsforvaltningen har altid fokus på at lave indsatser, der spiller sammen med de allerede etablerede institutioner. Dette sikrer - forhåbentlig - at der ikke bliver tale om enkeltstående aktiviteter, men en introduktion til kultur- og fritidslivet, som kan resultere i vedvarende tilknytning. Derudover forventes det, at hver enkel af Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner tager farve af det lokalområde, den er en del af, og dermed tager højde for og tilpasser aktiviteter og tilbud til den beboersammensætning, der nu engang er i det pågældende lokalområde. Da aktiviteterne ofte er en del af den daglige drift på institutionerne, er det ikke muligt at sætte tal på indsatsen. Dog finansierer forvaltningen specifikt medborgercentre på tre institutioner. o 2200 Kultur Medborgercenter: 0,2 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 (KFU) o 2700 Kultur Medborgercenter: 0,12 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 (KFU) o Solvang Biblioteks Medborgercenter: 0,49 mio. kr. årligt i 2011 (KFU)

3 Integration & Fritid (tidligere Projektrådgivningen): Integration & Fritids overordnede strategi er dels at øge kendskabet til kultur- og fritidslivet blandt etniske minoriteter, dels at motivere og tilbyde hjælp til integrationsarbejdet lokalt. Fem fastansatte og et skiftende antal eksternt finansierede projektmedarbejdere (pt. 14) understøtter integrationen gennem opsøgende arbejde, rådgivning og projektarbejde (se nedenfor). Integration & Fritid administrerer endvidere Brobygningspuljen, som giver støtte til projekter, hvis formål er at inddrage etniske minoriteter i det folkeoplysende foreningsliv. Forvaltningens integrationsarbejde er veldokumenteret se blandt andet Kultur- og Fritidsudvalgets redegørelse for integrationsindsatsen i 2009 og o Integration & Fritid: 2,6 mio. kr. årligt (KFU) o Brobygningspuljen: 1,2 mio. kr. årligt (KFU) ForeningsGuiderne og ForeningsGuideQ: ForeningsGuiderne er grupper af frivillige, som hjælper børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund ind i foreningslivet og dermed styrker deres deltagelse i fritidstilbud. I dag er der oprettet otte frivillige lokalgrupper i følgende bydele: Amager, Nørrebro, Bispebjerg, Sjælør Boulevard, Vesterbro/Kgs. Enghave, Østerbro, Valby og Tingbjerg. ForeningsGuideQ er et søsterprojekt til ForeningsGuiderne, hvor formålet er, at etniske minoritetskvinder i udsatte boligområder bliver uddannet inden for foreningsliv og kommer til at fungere som frivillige guider, som skal rådgive og guide andre minoritetskvinder og børn ud i foreningslivet. ForeninsGuideQ støtter således op om indsatsen i forhold til at styrke mentorordninger i udsatte boligområder. o ForeningsGuiderne: 0,5 mio. kr. i alt i fra KFF og 0,5 mio. kr. i alt i fra Integrationsministeriet o ForeningsGuideQ: 1,2 mio. kr. i alt i fra Integrationsministeriet Minipartnerskaber: Indsatsen skal styrke idræts- og kulturforeningers evne til at modtage og fastholde etniske minoritetsbørn og -unge. Resultaterne på kort sigt er, at andelen af etniske minoritetsbørn og -unges deltagelse i det frivillige foreningsliv øges, og på lang sigt er målet, at der gradvist skabes en ny kultur med tiltag og holdninger, som betyder at flere børn og unge med minoritetsbaggrund fastholdes i foreningerne. Økonomi o 1,08 mio. kr. i alt i fra Integrationsministeriet o 0,35 i alt i fra den Tværgående Integrationspulje (BIU) KulturGuiderne: Målsætningen er at give børn og unge i udsatte boligområder i København bedre adgang til kulturlivet. Det skal ske gennem en opsøgende, guidende og formidlende indsats overfor målgruppen og gennem aftaler med kulturlivet. KulturGuiderne benytter sig af et korps af frivillige guider, der følger børn og unge til kulturlivet. Projektet støtter især op om at styrke indsatsen for fattige og udsatte familier. o 1 mio. kr. årligt i fra Fattigdomspuljen (SOU) Mål 5: Et mere trygt København for alle grupper understøttes indirekte af Kultur- og Fritidsforvaltningens indsatser, idet københavnernes deltagelse i kultur- og fritidslivet på sigt kan medføre at trygheden øges.

4 Aktiviteter, der mere direkte støtter op om målet: FerieCamps: FerieCamps er kultur- og fritidsaktiviteter for børn og unge i fem skoleferier i fem udsatte boligområder. Ferieaktiviteterne arrangeres i samarbejde med lokale foreninger, kulturhuse, biblioteker, boligsociale indsatser og andre aktører, der er i daglig kontakt med børnene og de unge. Målet er, dels at børnene og de unge har fornuftige aktiviteter at gå til i deres ferier, dels at de på længere sigt får en fast tilknytning til kultur- og fritidslivet. 3,5 mio. kr. årligt i (Sikker By). Kultur- og Fritidsforvaltningen har desuden haft gode erfaringer med udvidede åbningstider på idrætsanlæggene. Anlæggene har holdt deres haller åbne for unge sent om aftenen og/eller i weekenden, så de unge har haft et aktivitetstilbud som alternativ til at hænge ud på gaden. Erfaringer viser, at ansættelsen af lokale, pædagogisk-orienterede aktivitetsmedarbejdere på anlæggene kan være afgørende for, at aktiviteterne kører optimalt. Midlerne til udvidede åbningstider udløb med udgangen af 2010, og der ikke afsat flere midler til denne indsats. Udvalgte succeskriterier for Integration & Fritid Etniske minoritetsbørn- og unge, der introduceres til kultur- og fritidslivet via opsøgende arbejde og projekter (bl.a. ForeningsGuiderne, ForeningsGuideQ, FerieCamps, KulturGuiderne, Minipartnerskaber) Aktivitetstilbud til børn og unge i udsatte boligområder, som iværksættes under FerieCamps og KulturGuiderne Rådgivningsforløb med foreninger, kulturhuse, idrætsanlæg, biblioteker mm. der ønsker at arbejde for inklusion af etniske minoriteter Mål 6: Flere skal opleve at høre til i København understøttes af Kultur- og Fritidsforvaltningen i den forstand, at ProjektVærkstedet arbejder bl.a. for, at københavnere med forskellig baggrund deltager i bestyrelser, politiske organer mv. Aktiviteter, der støtter op om målet: Rådgivning målrettet etniske minoritetsforeninger: ProjektVærkstedet er en enhed, der rådgiver alle ikke-kommercielle projekter i forhold til fundraising, projektstyring osv. Projektværkstedet har i øjeblikket en særlig indsats målrettet etniske minoritetsforeninger, som sigter på at kapacitetsopbygge dem og gøre de frivillige i stand til at deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet. Målet er, at i alt 20 etniske minoritetsforeninger gennemgår længerevarende rådgivningsforløb. 1 mio. kr. i alt i fra Integrationsministeriet Såfremt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ønsker at gøre en yderligere indsats for integrationen på kultur- og fritidsområdet, foreslår Kultur- og Fritidsudvalget at følgende aktiviteter sættes i værk:

5 Pulje til udvidede åbningstider og aktivitetsmedarbejdere på idrætsanlæg. Midler der kan sikre, at anlæggene har mulighed for at tilbyde aktiviteter for unge i og omkring udsatte boligområder i aftentimerne og/eller weekender. Ca. 2,5 mio. kr. årligt. Driftstilskud til foreninger i udsatte boligområder. Foreningerne løfter en stor social opgave og har ofte svært ved at skaffe frivillige. Særlig støtte til disse foreninger vil styrke børn og unges deltagelse i fritidslivet. Ca. 3,5 mio. kr. årligt. Genoptagelse af Sprogporten. Bibliotekernes opsøgende arbejde blandt familier i udsatte boligområder, som bidrager til at etniske minoritetsbørn og deres forældre får et bedre kendskab til bibliotekets tilbud og vejledes i sprogstimulering. Ca. 3 mio. kr. årligt. FerieCamps i flere bydele. Der er i dag afsat midler til at afholde ferieaktiviteter i fem ferier i fem bydele. Man kunne med fordel udvide projektet til at omfatte yderligere tre bydele. Ca. 2,5 mio. kr. årligt.

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14 UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN 2011 14 KEN 2011 14 bilag Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER

POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER Indhold Tekst: Projektgruppe med repræsentanter fra de syv forvaltninger. Projektleder: Teknik- og Miljøforvaltningen, Kvarterudvikling Design: TMF-Grafisk Design Foto: Gitte

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

10 gode råd. Udsatte børn og unges fritidsliv

10 gode råd. Udsatte børn og unges fritidsliv 10 gode råd Udsatte børn og unges fritidsliv Indhold Indledning 4 Råd nr. 1 Skab enighed om hvem målgruppen er 6 Råd nr. 2 Forankring af fritidspas i kultur- og fritidsforvaltningen 8 Råd nr. 3 Aktiv inddragelse

Læs mere

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE BOLIGSELSKABERNE: FSB DFB VIBO LEJERBO AAB I SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE November 2008 INDHOLD 1 INDLEDNING...3 2 BESKRIVELSE AF KVARTERET...3 2.1 BEBOERSAMMENSÆTNING

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES INDSATS STYRK INTEGRATIONSSAMARBEJDET MELLEM FORENINGER, FRIVILLIGE OG KOMMUNER SEPTEMBER 2009 Frivillige ildsjæle og professionelle aktører. Sådan skaber vi succesfulde integrationsresultater sammen

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken 2008-2013 Konklusion Statuskatalog November 2010 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Bolig Side 4 Sundhed Side 6 Børn, unge og uddannelse Side

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere