Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen"

Transkript

1 [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013

2 ii

3 Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Metodeafsnit Skolekulturen på Parkvejens skole Læringscenterets udvikling og opgave Engelskvejlederens opgave og udfordringer.7 7. Integration af it i engelsk hvorfor er der behov for ny didaktik? Engelskfagets opgave og formål i vidensamfundet Sprogsyn Tilegnelsessyn It og digitale læremidlers betydning for faget Motivation Det autentiske klasserum Undervisningsdifferentiering Udvikling af didaktik Konklusion Litteraturliste Bilag 1 Interessentanalyse Bilag 2 - Beskrivelse af undervisningsforløb Bilag 3 Planlægnings- og refleksionsmodel..31 Engelskfaget i vidensamfundet

4 iv

5 Dorte Halberg Jakobsen Engelskfaget i vidensamfundet Modul Indledning Denne opgave tager sit udspring i, at jeg er engelsklærer på Parkvejens skole i Odder kommune og er ved at uddanne mig som engelskvejleder. I forbindelse med Odder kommunes projekt Fremtidens folkeskole fik al pædagogisk personale i november 2011 udleveret en ipad til brug i undervisningen. Efterfølgende fik samtlige elever fra klasse også udleveret en ipad. En af de vigtigste strategier bag projektet var at gøre eleverne til de aktive og vidensproducerende. Mere IT og bedre teknologiske muligheder er dog ikke per definition ensbetydende med mere læring, bedre læremidler og flere kompetencer i folkeskolen. Empirien giver ikke belæg for, at digitalisering i sig selv har en positiv pædagogisk effekt. Vi har nu på Parkvejens skole 1 ½ års erfaring med brugen af ipads i undervisningen og det er tydeligt, hvor vigtigt det er at kigge på de didaktiske ændringer implementering af ipads kræver, hvis den på en kvalificeret måde skal hjælpe os med at udvikle skolen. Det er tydeligere end nogensinde før, hvor vigtigt det er, at eleverne har kompetencer i selvstyring og at de selv kan skabe mening i de nye muligheder de har for adgang til viden, kommunikation og samarbejde, som internettet og de tilhørende medier tilbyder. Lige så vigtigt er det, at læreren kan planlægge en undervisning, der matcher disse muligheder og tager højde for de udfordringer, der følger med. Som engelskvejleder er jeg en del af skolens læringscenter og én af teamets vigtigste opgaver er at være katalysator for udvikling og for et nyt didaktisk design i kølvandet på digitaliseringen. Fag og undervisning bliver udfordret både udefra og indefra og det er en stor opgave at udnytte de teknologiske pædagogiske potentialer vi står med. Engelskfaget i vidensamfundet 1

6 Skole, undervisning og fag er i forandring og det er vigtigt at vide, hvordan it ændrer fagenes sprog, metoder og organisering. Hvordan skaber vi en kultur, der gør alle skolens aktører kompetente til at agere i de udfordringer skolen står overfor i dag? Hvilke metoder udfordrer eleverne så de udvikler de nødvendige kompetencer samfundet og digitaliseringen kræver? Hvad kræver det af læreren at kunne realisere en undervisning, der matcher dette behov og hvordan varetager jeg min rolle som vejleder? Dette leder mig frem til følgende problemformulering: 2. Problemformulering Med udgangspunkt i en analyse af rammerne omkring mit kommende arbejde som engelskvejleder i skolens læringscenter vil jeg gerne undersøge, hvilke særlige udfordringer engelskfaget står overfor i dag. Digitalisering og web 2.0 har mange potentialer, men hvordan udnyttes disse bedst både fagligt og didaktisk? 3. Metodeafsnit Samfundet udvikler sig i en digital retning og uddannelsespolitisk er man optaget af, at skolerne skal forberede og kvalificere eleverne til at deltage i netværkssamfundet. Skolens opgave er at udvikle elevernes faglige kompetencer og samtidig er opgaven at udvikle almene kompetencer som at lære at lære, samarbejde og håndtere projekter for at kunne agere i en verden i konstant forandring. I denne udvikling spiller it en stadig stigende rolle og der er gjort mange tiltag for at integrere it i folkeskolen. Undersøgelser viser, at hvis nye teknologier skal integreres i skolen, skal de give mening i forhold til skolens eksisterende måde at fungere på 1 og med udgangspunkt i den eksisterende skolekultur. Jeg finder det derfor relevant først at analysere og beskrive den skolekultur, jeg er en del af på Parkvejens Skole. Videre vil jeg undersøge og beskrive rammerne for mit kommende arbejde som engelskvejleder samt beskrive de overvejelser man skal gøre sig som intern vejleder. Dette vil jeg gøre med hjælp fra Odder kommunes beskrivelse af Læringscenterets funktion og opgaver. Parkvejens skole vil i opgaven blive refereret til som PS. For at kunne besvare min problemformulering vil jeg sætte mig ind i forskellig teori om de udfordringer fag og skole står i med den øgede digitalisering hvorfor er der behov for at snakke om en didaktik 2.0? Til dette vil jeg anvende bl.a. Læremiddellandskabet af Jens Jørgen Hansen samt 1 Gynther, Karsten Didaktik 2.0 side 92 2

7 Didaktik 2.0 af Karsten Gynther, der begge beskriver udviklingen af skolen i videnssamfundet samt kommer med principper, begreber og modeller, der kan hjælpe med at kvalificere undervisningen. Jeg vil gennem beskrivelse og analyse af min praksis se på, hvordan teorierne passer sammen med denne for bedre at kunne udlede, hvilke udfordringer vi står overfor i dag. Jeg vil i opgaven give eksempler, men anvender også et konkret eksempel på, hvordan man kan integrere it i undervisningen 2. Formålet med denne opgave er at se på, hvordan jeg som faglig vejleder bedst udnytter de potentialer it giver engelskundervisningen både fagligt og didaktisk. For at være i stand til dette vil jeg derfor beskrive det sprog- og tilegnelsessyn, jeg mener der ligger til grund for undervisningen i den danske folkeskole i dag. Til dette vil jeg anvende Stephen Krashen og Merrill Swain som begge har haft stor betydning for metoder og indhold i engelskundervisningen. Endeligt vil jeg se på, hvilken betydning it har for engelskundervisningen får sprogtilegnelsen reelt bedre vilkår med integration af it?! Jeg vil se på, hvordan it kan løse de udfordringer faget altid har haft, men samtidig også gå ind og se på, hvor it kan løfte faget både fagligt og didaktisk. Afslutningsvis vil jeg anvende Karsten Gynthers planlægnings- og refleksionsmodel til at beskrive, hvordan en didaktik 2.0 kunne se ud samt beskrive, hvordan jeg forestiller mig min rolle og opgave som engelskvejleder i denne udvikling. 4. Skolekulturen på Parkvejens skole At udvikle er en lang proces og kan have mange ansigter. Udvikling sker ikke altid tilsigtet og det er derfor vigtigt at have for øje, hvilken kultur man er en del af, når man ønsker at starte en udvikling. Jeg vil derfor i dette afsnit beskrive kulturen på Parkvejens skole. Parkvejens skole ligger i Odder kommune i Østjylland. Der er på skolen cirka 650 elever, hvoraf 60 har flerkulturel baggrund. Fra indskolingen til og med 6. klasse har vi to spor og fra 7. til 9. klasse har vi 5 spor, da vi modtager elever fra oplandsskolerne. Der er ansat cirka 90 lærere og pædagoger på skolen. PS er faseopdelt og det tilstræbes, at man kun arbejder i én fase. Det er muligt at skifte fase ved et nyt skoleår, men tanken er, at man udvikler en vis ekspertise i at undervise på de tilhørende årgange. Skolens personale arbejder i selvstyrende teams på flere niveauer; klasseteam, faseteam, fagteams mm. Videre arbejder alt pædagogisk personale med den systemiske analysemodel LP-modellen, hvilket betyder arbejde i faste grupper med fokus på at udvikle gode læringsmiljøer. 2 Bilag 2 Engelskfaget i vidensamfundet 3

8 Når man ser på folkeskolen generelt har den traditionelt en konservativ holdning til nye innovationer, hvilket skyldes både organisatoriske og pædagogiske faktorer. Skolen er kendetegnet ved en stærk traditionsbåren organisationskultur skolen har en stærk kulturel grammatik 3. Skolens grammatik er ofte ubevidst for skolen selv, men er stærkt styrende for den måde man agerer på. Jeg synes at kunne argumentere for, at personalet på PS allerede har fulgt samfundets udvikling på mange områder og har gennemgået en bevidst udvikling og forandring. De seneste 4 år har vi implementeret den pædagogiske analysemodellen LP-modellen, der baserer sig på forskning i forståelse af læringsmiljøets betydning for elevernes sociale og faglige læring. Gennem arbejdet med LP-modellen har vi fået sat særligt fokus på den systemiske tankegang, klasseledelse og ikke mindst vigtigheden af at se mere på vores relationer til eleverne. Vores kultur er blevet mere åben og enelæreren har efterhånden set sit endeligt. Vi diskuterer, analyserer og samarbejder i og omkring hinandens læringsmiljø. Videndeling er et dagligt redskab til udvikling og anerkendelsen af hinandens forskellige kompetencer udvikles. Med implementeringen af LP-modellen har størstedelen af skolens personale oplevet et positivt løft i deres eget arbejds- og læringsmiljø. Dét at man forholder sig mere åbent til muligheden for at ændre i et systems mønstre og strukturer giver en mere dynamisk skolekultur. Man skal hele tiden forholde sig refleksivt til det der sker og det man gør, hvilket åbner op for løbende udvikling og diskussion. Jeg oplever, at vi som faggruppe er blevet mere professionelle og at modstanden mod forandringer er væsentligt mindre end tidligere. Vi har nu erfaret, hvordan få ændringer kan påvirke et helt læringsmiljø. Med andre ord mener jeg, at vores arbejde med LP-modellen har skubbet til personalets evne og lyst til forandring. Trods en personalegruppe der, overordnet set, er modtagelig overfor forandringer er der stadig mange faktorer, man skal være opmærksomme på i udviklingen af en mere digitaliseret undervisnings- og læringskultur. Det ville være optimistisk at tro, at alle virkelig har lyst og overskud til forandring på dette område. Videre er det væsentligt at være opmærksom på den enkelte lærers kompetencer og holdning til it kan de overhovedet se sig selv som innovatorer? På PS er vi som tidligere nævnt i den situation, at it og digitalisering ikke kun er et øget krav fra samfundet og eleverne. Odder kommune og dermed også PS har valgt at satse på en én til én løsning ved at udlevere en ipad til alle elever og alt pædagogisk personale. Skal en implementering af denne karakter lykkedes, er det vigtigt, at skolen og lærernes læremiddelkultur er sammenfaldende. Skolens læremiddelkultur har stor indflydelse på, hvilke muligheder lærere har for at iscenesætte undervisnings- og læreprocesser idet ressourcerne gerne skulle understøtte de pædagogiske intentioner 4. På PS må man formode, at skolens intentioner giver god mulighed for at understøtte en udvikling af læremiddelkulturen. Alligevel oplever jeg store udfordringer i anvendelsen og i læringsrummet. 3 Gynther, Karsten Didaktik 2.0 side 92 4 Karsten, Gynther Didaktik 2.0 side 96 4

9 Vi er som organisation blevet udfordret af de nye læremidler og integrationen af it og det kalder på, at vi forholder os reflekteret og strategisk til, hvordan vi kan udvikle vores læringsmiljø. Med hjælp fra Leavitts systemmodel kan man beskrive en organisation bestående af fire sammenhængende komponenter: opgaver, struktur, teknologier og aktører. Figur 1: Leavitts systemmodel 5 Modellen viser, at ændrer vi én af komponenterne, vil det berøre alle komponenter i kulturen. It og teknologi er den komponent, der skaber mest uro i hele skolen som organisation og det er nødvendigt at træffe valg i forhold til, hvordan man vil tackle denne forandringsfaktor. Længe har man kunne tilpasse it til den eksisterende skolekultur uden at ændre aktørernes værdier og de organisatoriske strukturer, men med den massive udvikling indenfor læremidler og især med de valg, der er truffet i forhold til implementering af ipads i Odder kommune, må vi erkende, at it kommer til at ændre hele skolen, skabe nye værdier og tankemønstre, nye læringsmiljøer, nye undervisningsformer og kræve udvikling af nye kompetencer. Dette uddybes i afsnittet om fagets udfordringer. Sigtet med denne opgave er at blive klogere på, hvordan jeg som engelskvejleder bedst kan udnytte og udvikle de muligheder integration af it giver i faget. Jeg har beskrevet den skolekultur, jeg overordnet set er en del af og vil nu dykke længere ned i organisationen og beskrive skolens læringscenter og efterfølgende opgaverne som engelskvejleder. Det gør jeg fordi læringscenteret i dag netop ses som udgangspunkt for skoleudvikling og spiller en væsentlig rolle for mine muligheder for at skubbe til en udvikling i faget. 5 Hansen, Jens Jørgen Læremiddellandskabet side 186 Engelskfaget i vidensamfundet 5

10 5. Læringscenterets udvikling og opgave På Parkvejens skole er termen Pædagogisk læringscenter ikke længere ny, men en naturlig del af vores hverdag. Sådan har det ikke altid været og jeg vil her beskrive udviklingen fra bibliotek til læringscenter for derefter at beskrive, hvad det konkret betyder for skolen, vejlederen og faget engelsk. Med Folkeskoleloven i 1993 indførtes begrebet Skolebiblioteket som skolens pædagogiske servicecenter. Idet hele skolen i dag betragtes som et læringsmiljø, er det væsentligt, at skolebiblioteket bliver tænkt ind som en central rolle i dette. Betegnelsen læringscenter dækker over et fokus på mediealsidighed, på vejlederfunktionen og på skoleudvikling. Læringscenterteamet skal understøtte folkeskolens formål og medvirke til at realisere skolens værdigrundlag, faglige læringsmål og indsatsområder. Læringscenteret skal formidle, vejlede og undervise både elever og kolleger i relation til de enkelte faglige felter. Omdrejningspunktet for alle disse aktiviteter er en bred forståelse af begrebet læring 6. Alle skoler i Odder kommune er undervejs med at etablere et pædagogisk læringscenter, men de mange funktioner vægtes forskelligt afhængigt af bl.a. skolens størrelse, læringsressourcer, antal vejledere mm. Essensen er dog den samme på alle skoler; at man samler de kompetencer skolen allerede har, udvikler dem og sætter dem i spil, så der skabes de bedste forudsætninger for undervisning og læring. Allerede inden ipad-projektet startede, havde vores skolebibliotek på PS gennemgået en gennemgribende udvikling både fysisk og organisatorisk. Fra at være et sted gemt i den fjerneste ende af skolen, er Læringscenteret nu et åbent miljø placeret i skolens midte som symbol på et læringsnetværk med grene ud til alle hjørner. Læringscenterteamet består af 7 læringsvejledere med pædagogiske diplomuddannelser indenfor dansk, matematik, engelsk, naturfag samt it og medier. Ambitionen er, at læringscenteret bliver det forum, hvor skolens pædagogiske diskussioner forankres, og hvor skolens ledelse kan hente sparring omkring den pædagogiske ledelsesopgave, at læringscenteret bliver det sted, hvorfra mange nye tiltag kan sættes i værk. Med digitaliseringen er vores opgave ikke blot vejledning, men vi har også fået rollen som katalysator og forandringspilot for de nødvendige omstillingsprocesser, som en skole er en del af. Omdrejningspunktet er vurdering af digitale læremidler, undervisning af elever samt didaktisk vejledning og rådgivning af kolleger. Hovedopgaven er ikke længere, at vejlederen skal øse ud af egen viden. Den nye opgave er at praktisere vejledning med brugerens praksis i centrum hvad skal brugeren gøre. En viden om hvordan

11 Ud fra tanken om, at elever og kolleger skal få det fulde udbytte af os som vejlederteam, har vi prioriteret at være synlige og at alle skal være tilstede på læringscenteret på bestemte tidspunkter. Vi ønsker en kultur, hvor folk altid kan søge vejledning og hvis den ønskede faglige kompetence ikke er tilstede, kan man få af vide, hvornår denne vejleder er der. Det er afgørende, at der er tid til opgaverne og at læringscenteret er fokuseret på både at løse dem og at gøre det til en del af skolens hverdag og udvikling. Den pædagogiske vejledning skal ses som en hjælp til lærerne i, hvorledes de kan angribe et bestemt felt indenfor læringscenterets hovedfelter: - undervisning - litteratur - informationssøgning - kulturformidling - integration af digitale læringsressourcer En af de nye opgaver, der især udfordrer læringscenteret og mig som vejleder, er den hastige udvikling på læremiddelområdet. Opgaven består i at vurdere og facilitere brugen af læremidler, både analoge og digitale samt didaktiserede og ikke didaktiserede og bringe dette i spil i samarbejde med de andre vejledere. Hvor man tidligere havde læremidlet i centrum ved materialevejledning, skal vi nu have brugerens praksis i centrum. Opgaverne for læringsvejlederen dækker mange funktioner og det kan være vanskeligt at skelne dem fra hinanden i hverdagen. I min skemalagte tid på læringscenteret agerer jeg ofte i rollen som ittekniker eller bibliotekar uden, at mine engelskfaglige kompetencer kommer ret meget i spil. Jeg er her igennem blevet opmærksom på, hvordan jeg kan sætte faget mere i spil og få fokus på det der er spændende nemlig didaktik og udvikling af undervisningskulturen i faget engelsk. Engelskvejlederens opgave og udfordringer Jeg har nu beskrevet læringscenterets opgaver og mine opgaver i samarbejde med de andre vejledere. Som nævnt oplever jeg, at mine faglige kompetencer ikke kommer nok i spil. Det vigtigt, at man som faglig vejleder er sin rolle bevidst og at man hele tiden evaluerer sin praksis. Jeg vil i dette afsnit beskrive, hvad man skal være opmærksom på som intern vejleder og hvordan min rolle har fungeret indtil nu. Det at have faglige vejledere er stadig en ny rolle i organisationen de bliver i hvert fald ikke altid brugt efter hensigten eller optimalt. Det tager tid for kollegerne at se, hvilke muligheder der ligger og det kan være svært at anerkende den nye rolle. Der ligger en udfordring i at have fungeret som Engelskfaget i vidensamfundet 7

12 almindelig lærer hvor kollegerne synes at kende ens arbejdsområder og kompetencer, for derefter at skulle anerkendes i en ny rolle 7. Kollegial vejledning handler om, at man som vejleder kan støtte sine kolleger i at italesætte deres begrundelser for deres undervisning, for derved at kunne være med til at skabe udvikling og opkvalificering af deres undervisning. Det er vigtigt at få gjort klart, at det er en fælles sparring og et samarbejde, hvor jeg i lige så høj grad har brug for deres faglige kompetencer og didaktiske erfaringer. Der er altså tale om en ligeværdighed, hvor vejlederen ingen magt eller kontrol har til at bestemme over de andre. Det handler ikke om, at vejlederen skal fremtrylle hurtige løsninger for at løse problemstillinger. Det er ikke en rolle, der gør, at jeg skal lave deres årsplaner, som en kollega spurgte mig om forleden med et glimt i øjet. Derimod kan jeg tage initiativ til mere fagligt samarbejde og starte en proces, hvor vi i fællesskab får udviklet fagets indhold, progression, metoder etc. Et af målene med at uddanne faglige vejledere er bl.a. at øge fagligheden i den danske folkeskole og det er da også i engelskfagudvalget, at jeg har kunne mærke min rolle og mulighederne for at udvikle faget komme bedst i spil. Da jeg startede min uddannelse som engelskvejleder og blev formand for fagudvalget, var der noget at gå i gang med i forhold til de visioner jeg havde og de opgaver, der faktisk ligger i fagudvalget. Fagudvalgets opgave er at: - medvirke til implementering af Fælles mål for engelsk - drøfte og udvikle evalueringsmetoder - drøfte digitaliserede undervisningsmidler og IT i undervisningen Herunder brugen af ipad - drøfte fagdidaktiske problemstillinger - opstille forslag til ressourcefordeling Med den sparsomme tid, der er afsat til fagudvalgsarbejde, var det sjældent vi kom meget længere end budget, oprydning, lidt sporadisk erfaringsudveksling samt emner, der kun havde relevans for en del af udvalget som f.eks. afgangsprøverne. Mange følte ikke, de fik noget ud af møderne, men samtidig satte ingen dette på dagsordenen. Jeg ville have faget og undervisningen på dagsordenen - dette blev mit første udviklingsprojekt som engelskvejleder. Inspireret af modulet Pædagogisk udviklingsarbejde udarbejdede jeg en interessentanalyse 8. Formålet med interessentanalysen var at skabe overblik over projektets interessenter samt at sikre en målrettet og differentieret håndtering af disse, herunder at skabe strategisk vigtige relationer mellem projektet og interessenterne. 7 Løw, Ole Intern Konsultation 8 Bilag 1 8

13 Jeg har tidligere beskrevet skolekulturen på PS som meget åben og omstillingsparat. På det tidspunkt, hvor jeg ville starte dette projekt, var kollegerne til gengæld ret mættede da personalet lige havde været gennem stor udskiftning og vi lige var blevet introduceret til implementeringen af LP-analysemodellen. Modstand kan komme til udtryk på mange måder og have mange årsager. Man kan vælge at se det som et modstandsspil, hvor der spilles forskellige roller 9. Er man bevidst om dette spil, kan man prøve at imødegå modstanden mod ændringer på en konstruktiv måde og mere se modstand som et faseforløb, hvor ændringer udvikler sig til forsvar for de bestående løsninger. Til sidst vil modtagerne begynde at tilpasse sig og eventuelt indgå i en læreproces, hvor de ender med at opfatte det nye som en del af deres hverdag i organisationen. Vi skal som forandringsagenter udnytte alle projektmedlemmernes forskellige perspektiver, så de bliver projektejere og sandsynligvis får et større engagement. Interessentanalysen skal identificere de mest kritiske interessenter, for efterfølgende at kunne beslutte, hvilke tiltag der skal iværksættes for at håndtere dem. Jeg vil ikke gå nærmere ind i kulturen i fagudvalget dengang, men inddrager projektet hér fordi jeg gjorde mig mange erfaringer med at analysere kulturen og lagde meget arbejde i at imødekomme eventuel modstand. Samtidig mærkede jeg den drivkraft, det giver, når et team udvikler et fælles sprog og en fælles forståelse for opgaven. En erfaring og viden jeg trækker på dagligt både i mit arbejde som lærer og som vejleder og som overbeviser mig om, at fagteamet er der vi skal sætte ind i udviklingen af undervisningskulturen. Jeg samarbejder i dag med fagkolleger, der gerne vil dele undervisningserfaringer, diskutere evaluering, samarbejde om årsplaner og endda komme til ekstra kurser inden for forskellige metoder som f.eks. Cooperative Learning eller Challenge Based Learning. Der er altid plads til forbedringer og tiden er stadig knap, men jeg oplever engagement og følelsen af, at vi efterhånden lever op til de opgaver, der ligger i fagudvalget. Jeg kan desværre ikke tage hele æren selv, da min rolle som vejleder også er hjulpet meget på vej af implementering af LP og senere ipads. It har udviklingspotentiale og med Odder kommunes store satsning med implementering af ipads, har vores undervisning og samarbejde ændret sig markant. Ledelsen har sat alt ind på skoleudvikling og det mærkes i fagene. Jeg vil i det følgende beskrive, hvordan it har påvirket engelskundervisningen for derigennem at beskrive de særlige udfordringer faget står overfor i dag. Hvorfor er der overhovedet behov for at snakke om udvikling af en didaktik 2.0? 9 Bakka, Frode Organisationsteori side 324 Engelskfaget i vidensamfundet 9

14 7. Integration af it i engelskundervisningen hvorfor er der behov for ny didaktik? Trods det faktum, at det siden 1993 har været obligatorisk at integrere it i samtlige fag på samtlige klassetrin, så ved mange lærere stadig ikke, hvad faghæfte 48 indeholder eller hvilke muligheder it kan give deres fag. Da jeg i 2005 kom ud som nyuddannet lærer og blev ansat på PS, så mulighederne for integration af it da også væsentligt anderledes ud end de gør i dag. Der er siden 1993 gjort mange gode forsøg på at integrere it i engelskundervisningen, men det har været en langsom proces. I starten handlede problemstillingen om, at der var for få computere, for dårlige programmer og generelt for få lærerkvalifikationer til at man kunne tale om reel itintegration. Der var ofte tale om formel it-integration, hvor it på ingen måde løftede faget eller emnet, men i stedet blev koncentreret om færdigheder uden direkte forbindelse til selve anvendelsen. Livet udenfor skolen begynder dog at se anderledes ud. Efterhånden har de fleste hjem en computer og drengene benytter engelsk som kommunikationssprog, når de spiller spil og pigerne opdager de mange sociale netværk og surfer på internettet. De unge tager stille og roligt de nye medier til sig og både elever og lærere begynder at mærke en tydelig kløft mellem skolens verden og elevernes interesser og aktiviteter i fritiden. I dag har nettet åbnet endnu flere døre. Der spilles, chattes, surfes og deles som aldrig før og størstedelen af vores elever benytter sig af engelsk efter skoletid både som kommunikationsredskab og til informationssøgning. Digitaliseringen er et vilkår i den globaliserede verden og eleverne møder engelsk som et aktivt, levende sprog, der kan anvendes i autentiske situationer og åbne døre til de verdener, som de ønsker at færdes i. Dette parallelforløb mellem skolen og elevernes hverdag har, for mig at se, stor betydning for elevernes motivation og evne til at skabe mening i skolen. Heldigvis er skolerne så småt begyndt at følge med og i dag er det for de fleste utopisk at forestille sig en engelskundervisning uden adgang til nettet, hvor eleverne kan lave opgaver, søge informationer, fremstille multimediepræsentationer eller kommunikere på tværs af landegrænser osv. Tidligere var begrebet venskabsklasser en langsommelig affære, for når klassen endelig fik svar med posten, så var de videre og kunne ikke huske deres eget budskab. Med mail, blogs og skype kan eleverne i dag nå at kommunikere meget på blot én lektion. Men de nye informations- og vidensmedier sætter også fagets traditionelle læremiddelkultur under pres. Vi har i engelskundervisningen tradition for at anvende didaktiserede læremidler, der har været igennem en eller anden form for fagligt filter. De er ofte bundet op på faglige og politiske mål og sikrer hermed, at undervisningen lever op til de lovkrav, der stilles og samtidig garanteres den faglig progression. Sideløbende med dette producerer mange lærere egne læremidler for at supplere og tilgodese den konkrete klasses niveau og kompetencer og denne formel har holdt længe. 10

15 Vi kan i dag iagttage en ny læremiddelkultur, hvor brugen af gratis internetbaserede værktøjer inddrages i undervisningen og det er ikke længere kun bibliotekarer, fagudvalg og engelsklærere, der deltager i validering og vurdering af læremidler. Disse nye ressourcer kaldes web 2.0-medier og er kendetegnet ved, at de ikke er didaktiserede til skolebrug. Web 2.0-medier brugergenerede, hvilket vil sige, at det er brugerne, der producerer indholdet. Jeg oplever dog ikke, at fremkomsten af de ikke-didaktiserede ressourcer i faget betyder, at de didaktiserede læremidler er på vej ud. Jeg vil nærmere tale om en ny kultur, hvor de arbejder sammen under forskellige former. Jeg oplever derimod, at dét, at eleven nu deltager i vurdering og valg af hvilke læremidler der skal bringes i spil i undervisningen, stiller nye krav til vejledning og til de videns- og evalueringsformer, der skal arbejdes med. Mængden af viden og ressourcer, der via internettet kan inddrages i undervisningen er eksploderet og denne udvikling stiller ikke kun nye krav til hvad eleverne skal arbejde med, men i høj grad også til hvordan elever og lærere skal arbejde, og hvilke overvejelser de skal gøre sig undervejs. Eleverne anvender ikke kun læremidler til at tilegne sig en på forhånd given og defineret viden. De er selv vidensproducenter individuelt og sammen med andre og transformerer deres erkendelser til egne produkter og kreative løsninger. Dette var netop et af målene for implementering af ipads i Odder kommune og som jeg skriver i min indledning, oplever jeg store udfordringer for både lærer og elev i forhold til at tackle de forandringer denne tilgang giver, idet den forudsætter, at eleven i højere grad kan planlægge og styre egne læreprocesser. De skal faktisk være didaktikere på deres egne læreprocesser. Med eller uden lærerens vidende vælger eleverne selv deres didaktiske design. Det kan for eksempel være i form af valg af mål, indhold, ressourcer mv. som de så holder op mod lærerens krav til vidensproduktet og evalueringskriterier. Dette kræver, at læreren har viden om elevernes didaktiske strategier for at kunne vurdere kvaliteten af deres valg. Med eleven som producent arbejder eleverne ofte selvstændigt eller i grupper med et emne, som de skal fremlægge for klassen eller lægge ud på et digitalt medie. Dette beskriver jeg også i mit vedhæftede undervisningsforløb 10. Eleverne går hurtigt i gang med opgaven: at finde faktaoplysninger, men lige så hurtigt tager noget andet deres opmærksomhed, for dét at søge på nettet er en døråbner til meget andet, end lige den opgave de har foran sig. Jeg tolker det sådan, at eleverne er helt klar over den skolelogik, der hersker. Trods krav om et produkt eller en fremlæggelse, ved de præcis, hvilke praksisformer der er i spil, og de ved, at det grundlæggende didaktiske design i skolen er en rutine, som de bare skal følge for at komme så let igennem skoledagen som muligt dette er sagt ud fra, observationer i de ældste klasser! Videre er det problematisk, at eleverne i deres samarbejde faktisk sjældent diskuterer på engelsk. 10 Bilag 2 Engelskfaget i vidensamfundet 11

16 Trods det faktum, at læreren forsøger at variere sin undervisning og forstyrre eleverne i både indhold og metoder, render de ind i den problemstilling, som kaldes for web 2.0 trivialiteter 11. Denne problemstilling handler om, at den skolelogik, der hedder at finde og reproducere fakta til et nyt produkt nærmest er spild af tid, idet de fleste oplysninger kun er to klik væk på nettet. Ifølge Karsten Gynther er der tale om en usamtidighed, hvor elevernes didaktiske designs ikke bliver udfordret nok af lærernes didaktiske designs. Elevernes strategier bliver dermed en trivialisering af de muligheder web 2.0 ellers kan give og usamtidigheden består i, at der ikke længere er overensstemmelse mellem mål, adgangen til viden og evalueringsmetoderne. Adgangen til viden er eksploderet men vi fastholder faktamålene og evalueringsformen. Med eleven som producent, formidler og didaktisk designer skal vi have mere fokus på, om eleven er i stand til anvende viden - og hvordan de gør det. Jeg anser, det som et stort problem i faget, at kvaliteten af elevernes didaktiske design skaber mindre tid til egentlige læringsaktiviteter og sprogtilegnelse de burde jo skabe mere... Vilkårene for undervisningen i dag er altså på den ene side, at eleverne ved mere om digitale læremidler end lærere, men ikke altid, hvad de skal bruges til, og hvorfor. Alligevel er der en tendens til, at selv kompetente lærere som til daglig veksler mellem formidling, instruktion, vejledning og et varieret udbud af elevaktiviteter forlader deres vante lærerrolle til fordel for elevstyrende aktiviteter når der inddrages digitale teknologier. På den anden side er det et vilkår, at der udvikles dynamiske og fleksible læringsrum i skolen. Det er læringsrum, der både har rumlig og tidslig fleksibilitet, og hvor man veksler mellem undervisningsrum, opgaverum, projektrum og virtuelle rum. Vi kan deltage i virtuelle verdener, vi kan simulere, at vi er journalister på den anden side af jorden og vi kan inddrage online læringsfællesskaber. I mit beskrevne undervisningsforløb kunne vi have et gået et skridt længere og deltaget i blogs gennem Twitter. Eleverne havde herigennem haft ægte kommunikation, hvor de skulle stille spørgsmål, formulere egne holdninger samt fået indsigt i sprog og kultur fra dem, der lever i den. At eleven selv kan være med til at designe og producere, er efter min mening med til at motivere dem og dét, at de kan lægge deres produkter ud på nettet og medvirke til reel formidling og videndeling motiverer dem videre. Web 2.0 praksisformer skaber mulighed for grænseløs kommunikation, hvor skoletid og fritid flyder sammen. Det kan skabe faglige netværk og fremme det måske vigtigste i fremmedsprogsundervisningen - motivation for spontan sprogproduktion. Det kan godt lyde som om sprogtilegnelsen nu faktisk kører af sig selv, men det er her vigtigt at have for øje, at den læring eleverne har i deres hverdagsliv er spontan og præget af at have aktiviteten i centrum og på denne måde bliver læringen blot et bi-produkt. Skolen skal være opmærksom på det ansvar den har som institutionaliserede ramme og skabe rum for specialiseret pædagogisk læring og 11 Gynther, Karsten Didaktik 2.0 side 59 12

17 kommunikation. Elevens verden kan være udgangspunkt, men skolen skal begrebsliggøre og sprogliggøre den 12. Læreren og planlægningen af undervisningen spiller derfor stadig en meget væsentligt rolle. Den nye læremiddelkultur giver mange muligheder, men også nye udfordringer. En af udfordringerne for engelsklæreren i dag er, hvordan vi kan få de formelle krav fra trinmålene til at arbejde sammen med ungdomskulturens krav om aktualitet, medbestemmelse, brug af teknologi, differentierede muligheder ud fra egne evner og behov etc. Hvordan vælger læreren at integrere den autentiske sproganvendelse og er det nok til også at opfylde kravene om accuracy og interkulturel kompetence? Jeg har i det ovenstående beskrevet udviklingen af integrationen af it i engelskfaget, samt nogle af de udfordringer det giver i læringsmiljøet. Jeg mener hermed også at have begrundet vigtigheden og nødvendigheden af at lave didaktiske ændringer i faget at udvikle en didaktik 2.0. For kvalificeret at kunne vurdere, hvad man vil forandre og hvad der skal eksperimenteres med i udviklingen af en didaktik 2.0 i engelskundervisningen, er det vigtigt at være bevidst om, hvad vi kommer fra og hvor vi gerne vil hen. Hvor er det sprogtilegnelsen får bedre vilkår med it? Jeg finder det derfor nødvendigt at kigge nærmere på engelskfagets sprog- og tilegnelsessyn og ikke mindst at se på Fælles mål, der jo trods digitaliseringen stadig er vores pejlemærke for engelskundervisningen. 8. Engelskfagets opgave og formål i videnssamfundet I udviklingen af en ny didaktik er det vigtigt at have for øje, at fag kendetegnes ved at have særlige vidensformer, erkendeformer og arbejdsformer og man kan derfor ikke udvikle alle fag ud fra samme strategi. Som sprogfag adskiller engelsk sig fra andre fag i og med, at sproget er både indhold i og kommunikationsmiddel for faget. Skal man forstå hvordan it og de nye læremidler påvirker faget og udnytte deres potentialer, er det altså væsentligt, at man er bevidst om hvilket sprog- og tilegnelsessyn, der ligger til grund for undervisningen og evalueringen. Det drejer sig både om lærerens eget sprogsyn, om det sprogsyn som det omgivende samfund accepterer, og det sprogsyn, der findes implicit i læremidlerne. Desuden er der også et overordnet syn på sprog i folkeskolen som politikerne dikterer og som bliver rettesnor i form af Fælles mål. 8.1 Sprogsyn Primært er der to forskellige retninger for, hvad det er for et sprog, vi vil lære eleverne. På den ene side er der det strukturalistiske sprogsyn og på den anden det funktionalistiske sprogsyn. 12 Hansen, Jens Jørgen Læremiddellandskabet side 31 Engelskfaget i vidensamfundet 13

18 Førstnævnte tager udgangspunkt i sprogets strukturelle form og fokuserer på elementer som korrekt grammatik, rigtig ordstilling, sætningstyper osv. Det funktionelle sprogsyn fokuserer derimod på, hvad sproget bruges til, samt hvilke handlinger der foretages med sproget. Tendensen har været, at undervisningen er gået fra et strukturalistisk sprogsyn med fokus på tekster og form, til et funktionalistisk sprogsyn med fokus på mening og brugen af sproget. Denne ændring har haft stor indflydelse på mål, indhold og metoder i engelskundervisningen, hvilket også kommer til udtryk i Fælles Mål, hvor tilegnelsen af kommunikativ kompetence nu er et af hovedformålene. At have kommunikativ kompetence vil sige, at eleven er i stand til at anvende både viden om sprogets form og struktur samtidig med, at de kan tilpasse sproget til en specifik situation. I den globaliserede verden i dag er målet, at eleverne bliver i stand til at anvende engelsk indenfor næsten de samme områder, som de anvender deres modersmål. Det er vigtigt, at eleverne har mod på at bruge sproget og kommunikere, men samtidig er vi klar over, at engelsk fyldt med grammatiske fejl stempler dem som mindre troværdige samtalepartnere 13. Vi står derfor med et ben i begge lejre i forhold til det strukturalistiske og det funktionelle sprogsyn. Sammen med globaliseringen er der videre kommet mere opmærksomhed på det interkulturelle aspekt, hvilket også ses tydeligt i Fælles Mål. Der er kommet fokus på engelsk som lingua franca et internationalt kommunikationssprog, som ikke native-speakers kan anvende for at forstå hinanden. Dette kan give et andet fokus i engelskundervisningen, da den ellers har haft tendens til at være stærkt knyttet til britisk eller amerikansk kultur. I en web 2.0 baseret undervisning må man sige, at engelsk som lingua franca får sin berettigelse og at dette påvirker, hvilke mål vi opstiller for at evaluere elevernes sprog og sprogbrug. I den forbindelse er det relevant at inddrage begrebet intersprog, hvor elevens sprog ses som værende i konstant udvikling og fejl betragtes hermed ikke som mangler, men som afprøvning af hypoteser. Dette bringer mig videre til at kigge nærmere på sprogtilegnelsessynet, hvor jeg vil se på hvilke teorier, der ligger bag det at tilegne sig et sprog. Da sigtet med denne opgave er, at finde ud af, hvordan it kan udvikle faget og dermed sprogtilegnelsen, vil jeg ikke gennemgå samtlige teoretiske tilgange. Jeg vil kigge på hvilke teorier, der kan understøtte den undervisning og de mål vi har i den danske skole. Med et overordnet funktionelt sprogsyn og med kommunikativ kompetence som mål, finder jeg det relevant at anvende Stephen Krashens Monitor Model samt Merril Swains Pushed output hypothesis til dette. 8.2 Tilegnelsessyn Krashen beskrev sin model i 5 hypoteser og hans teori The comprehensible input + 1 hypothesis 14 var meget dominerende i den tid, hvor fremmedsprogsundervisningen var under forandring fra det strukturalistiske til det funktionalistiske sprogsyn og har derfor sammen med begrebet 14 Krashen, 1982 Ligthbown and Spada How Languages are Learned 1999 kap. 2 14

19 kommunikativ kompetence haft stor indflydelse på den måde, vi tænker engelskundervisning på i Danmark. Krashen skelner mellem sprogtilegnelse og sprogindlæring, der beskriver to processer uafhængige af hinanden. Tilegnelsen er en ubevidst proces, der sker når eleven anvender sproget til at kommunikere med. Denne kræver mange gentagelser og personlige erfaringer, men til gengæld huskes det tilegnede sprog længe og kan anvendes spontant og kreativt. Sprogindlæringen er derimod en bevidst proces, som går væsentligt hurtigere en tilegnelsen, men som til gengæld glemmes hurtigere. Denne foregår når eleven arbejder med grammatiske regler og er opmærksom på sproglige udtryk. De indlærte sprogelementer er kun tilgængelige gennem brug af det som Krashen kalder monitoren. Det betyder, at eleven kan anvende det indlærte, men først må huske reglen. Tilegnelsen er for Krashen derfor den vigtigste, da den kan anvendes i naturlig kommunikation, men samtidig fordrer den, at man udsættes for ægte kommunikation som ved modersmålstilegnelse. Vi tilegner os altså kun sprog, når vi forstår det input, vi udsættes for. Videre mener Krashen, at sproget skal være et niveau over den aktuelle kompetence illustreret med metaforen +1. Skal man forstå input + 1 stiller det krav til andre kompetencer hos eleven og til læringsmiljøet. Vi bruger her konteksten og vores kendskab til verden for at forstå inputtet. At eleven er udsat for store mængder af forståeligt input er dog ikke altid lig med en succesfuld tilegnelse. Dette forklarer Krashen med The affective filter hypothesis, hvilket har at gøre med følelser, holdninger, motivation og behov, der forhindrer eleven i at tillære sig input, selvom det rette input er tilgængeligt. Merrill Swain forklarer dette med sin comprehensible output hypothesis 15, hvor hun konkluderer, at elever skal skubbes til at producere ikke bare sammenhængende sprog, men korrekt sprog. Gennem spørgsmål og kommentarer skal de presses ud i at omformulere ukorrekte udtryk og Swain ser korrigerende feedback som essentiel. Hun bruger udtrykket to negotiate for meaning og introducerer også begrebet negotiate for form. Når kommunikationen bliver svær, er det denne forhandling, der giver muligheden for at udvikle sproget. Swain finder det nødvendigt, at eleverne arbejder både receptivt og produktivt. Dette leder hen til begrebet collaborative dialogue, hvor eleverne er optagede af at skabe viden og løse problemer i samarbejde med andre. I dette samarbejde må de producere forståeligt engelsk, afprøve nye strategier for at få budskabet ud og samtidig bliver de gjort opmærksomme på, hvor de skal have udviklet deres intersprog. Selvom Krashen og Swains teorier er meget forskellige, hjælper de alligevel til en bedre forståelse af, hvad der er vigtigt at huske i planlægningen af engelskundervisningen, når målet er en bred kommunikativ kompetence. Krashen er fortaler for input og autentisk kommunikation, hvilket man må sige, at tidens web 2.0 praksisformer tilbyder. Men eftersom kommunikativ kompetence ikke kun 15 Ligthbown and Spada How Languages are Learned 1999 kap. 2 Swain, Merrill The Output Hypothesis: Its History and its Future Engelskfaget i vidensamfundet 15

20 handler om at tale sproget, men om også at kunne bruge sproget både receptivt og produktivt, har vi brug for Swains teori til at kvalificere tilegnelsen. Ved at analysere ens ståsted bliver det nemmere også at se, hvor it eventuelt kan understøtte denne teori og dermed sprogtilegnelsen. Hvor er det, at it vinder i forhold til målet og hvor kan det ligefrem gå hen at ændre praksis? 9. IT og digitale læremidlers betydning for faget Jeg har tidligere i min opgave beskrevet de udfordringer, der følger med inddragelsen af it og digitale læremidler i engelskundervisningen og hvad der skal tages hensyn til i udviklingen af en didaktik 2.0. I dette afsnit vil jeg tage udgangspunkt i de muligheder og positive konsekvenser, der også følger integration af it og implementeringen af ipads. Overskrifterne i afsnittet udspringer af en evaluering, jeg lavede i fagudvalget omkring ipads og dens påvirkning af faget. Jeg håber derigennem, at kunne identificere og konkretisere, hvilke faglige områder der løftes, når it inddrages i engelskundervisningen. 9.1 Motivation Den første og mest umiddelbare konsekvens jeg oplevede med implementeringen af ipads var øget glæde og motivation hos eleverne. Ipad.en skaber bro mellem de to verdener, jeg tidligere har beskrevet eleverne oplever. Denne glæde og motivation kan facilitere undervisningen og bruges som drivkraft til at tilegne sig ny viden. Jeg oplever ikke, at eleverne blot venter på at blive underholdt, de ser frem til at være aktive og kunne sætte præg på det, de skaber. Som vi ser det i mit undervisningsforløb, understøtter it undervisningens pointer og eleverne finder det motiverende at producere deres egne produkter. De bliver aktive medskabere i processen med at lave kampagnen, i stedet for at være passive modtagere af viden. De engagerer sig og oplever, at deres kompetencer og viden bliver bragt i spil. It er også med til at understøtte den autentiske kommunikationssituation, fordi eleverne skal lave noget, der ligner virkeligheden, i dette tilfælde rigtige plakater, programmer og valgtale. Deres produkter skulle ikke kun bedømmes af en lærer. Der var en ægte modtager og de skulle bedømmes af en hel klasse. Da vi afholdt vores valgaften, var stemningen høj og alle glædede sig til at vise deres produkter frem og argumentere for, hvorfor resten af klassen skulle stemme på lige netop deres parti. Dette bringer mig videre til det autentiske klasserum, der ikke kun øger motivationen, men også mulighederne for øget sprogtilegnelse. 16

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

Det magiske læremiddellandskab

Det magiske læremiddellandskab Det magiske læremiddellandskab Et perspektiv på web 2.0 læremidler Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til Undervisning, Akademisk forlag 2010. Jens Jørgen Hansen (jjh@ucsyd.dk) Læremiddel.dk og Udvikling

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis Aktionslæring som metode til at udvikle praksis Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis individuals learn only when they wish to do so Reg Revans, 1982 Hvad er AL? At udvikle sin kompetence

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Formålet med dette notat er formuleringen af formål, mål og succeskriterier for udviklingsprojektet Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen.

Læs mere

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin Kompetencemål for Engelsk, 4.-10. klassetrin Engelsk omhandler sproglige og interkulturelle kompetencer, læreprocesser samt fagdidaktisk og personlig udvikling i et dansk, flerkulturelt og internationalt

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Digitale kompetencer til undervisere

Digitale kompetencer til undervisere Digitale kompetencer til undervisere Målsætningerne Fra Børne- og Ungepolitik i Varde Kommune At børn og unge opbygger kompetencer, så de kan udnytte mulighederne i et digitaliseret og globaliseret samfund.

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Læringscentre i Faxe kommune

Læringscentre i Faxe kommune Læringscentre i Faxe kommune Forord Faxe Kommune er på vej. Gennem de seneste 10-15 år har udviklingen i læremidler ændret sig markant, fra kun at bestå af stort set analoge til at omfatte mange digitale.

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE

FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE LÆRINGSCENTERET - HVORHEN NU? ET BESKEDENT BUD FRA EN SKOLEBIBLIOTEKAR Skanderborg 1.april 2014 Karen Fransen Næstformand i Danmarks Skolebibliotekarer Koordinator for

Læs mere

SKUD udviklingsprojekt 2007-2008 Elevmedbestemmelse i Idræt

SKUD udviklingsprojekt 2007-2008 Elevmedbestemmelse i Idræt SKUD udviklingsprojekt 2007-2008 Elevmedbestemmelse i Idræt Oplæg og modeller til afprøvning i Idrætsundervisningen Pia Paustian Udviklingskonsulent, SKUD Adjunktvikar, CVU Sønderjylland Er det elevmedbestemmelse,

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider.

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider. Odder satser digitalt i disse år. Ikke blot på skoleområdet, men også inden for andre sektorer. Skoleområdet har fået en del fokus, fordi vi er den første kommune i Europa, som indfører Ipads til både

Læs mere

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder I det følgende er fokus rettet mod et udviklingsprojekt i Frederiksberg kommune, hvor der

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Ramme for en professionsrettet diplomdidaktik

Ramme for en professionsrettet diplomdidaktik Ramme for en professionsrettet diplomdidaktik Dannelsesidealer, kompetencekrav og læringsmål Diplomdidaktikken udvikles ud fra dannelsesidealer for og kompetencekrav til velfærdsorganisationernes professionelle

Læs mere

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Kultur og særkende Odder Kommune I Odder Kommune er der 3 kommunale byskoler, 1 privat byskole samt 4 landskoler tilkoblet praktikken. Det er en lille kommune,

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs.

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. http://specialcentertapsskole.skoleblogs.dk/ RAMMESÆTNING Der er mange opgaver under PLC. På vores skole drejer det sig

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil.

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil. Praktikskole: Praktikniveau: Den danske Design- og Håndværksefterskole Skolebyen 11 6900 Skjern 97 35 40 44 dhe@dhe.dk 3. niveau Skolens værdigrundlag Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Askov Efterskole, 9. kl. projekt.

Askov Efterskole, 9. kl. projekt. Askov Efterskole, 9. kl. projekt. Vi var blandt de 8 efterskoler, som var med i undersøgelsen 9 klasse på efterskole foretaget af CeFu og Damvad. Undersøgelsen pegede på 5 pejlemærker eller udfordringer

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Torsdag d. 7. november 2013

Torsdag d. 7. november 2013 Torsdag d. 7. november 2013 Nyt fra ministeriet klaus.fink@uvm.dk Side 1 Hvad viser dette? 1 2 3 klaus.fink@uvm.dk Side 2 Den mundtlige gruppeprøve Beskikkede censorer: Det er gået godt Men der er stadig

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Engelsk KiU-modul 1. Sprogtilegnelse, sprog og sprogbrug. Modultype. Modulomfang: 10 ECTS. Modulbetegnelse (navn): Sprogtilegnelse, sprog og sprogbrug

Engelsk KiU-modul 1. Sprogtilegnelse, sprog og sprogbrug. Modultype. Modulomfang: 10 ECTS. Modulbetegnelse (navn): Sprogtilegnelse, sprog og sprogbrug Sprogtilegnelse, sprog og sprogbrug Modultype Basis, nationalt udarb.: Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulomfang: 10 ECTS Modulbetegnelse (navn): Sprogtilegnelse, sprog og sprogbrug

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Uddannelsesplan. for. Lindebjergskolen som praktikskole

Uddannelsesplan. for. Lindebjergskolen som praktikskole Uddannelsesplan for Lindebjergskolen som praktikskole Lindebjergskolen ligger i Gundsølille ca. 10 km. fra Roskilde. Lindebjergskolen er en 2-sporet skole fra 0. 9. klasse med 340 elever, 37 lærere, 2

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Marianne Georgsen, VIA Marianne Georgsen, VIA Projektleder for demonstrationsskoleprojektet ITfagdidaktik og lærerkompetencer i organisatorisk perspektiv Mv. Hvad

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende Vejledning til kompetencemålsprøve - For studerende Kompetencemålsprøven Hvert praktikniveau afsluttes med en kompetencemålsprøve. På praktikniveau 1 og 3 er kompetencemålsprøven ekstern og på praktikniveau

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Fremtidens skole i Kolding Kommune Strategisk skoleudvikling

Fremtidens skole i Kolding Kommune Strategisk skoleudvikling I løbet af skoleåret 2016-2017 har vi, forældre, elever, fagprofessionelle, politikere og andre interessenter været nysgerrige på, hvordan fremtidens folkeskole kunne se ud. Vi har sammen og i dialog tegnet

Læs mere

DIDAKTIK SERIEN AKADEMISK FORLAG. LÆREMIDDEL- LANDSKABET Fra læremiddel til undervisning JENS JØRGEN HANSEN

DIDAKTIK SERIEN AKADEMISK FORLAG. LÆREMIDDEL- LANDSKABET Fra læremiddel til undervisning JENS JØRGEN HANSEN DIDAKTIK SERIEN AKADEMISK FORLAG LÆREMIDDEL- LANDSKABET Fra læremiddel til undervisning JENS JØRGEN HANSEN LÆREMIDDELLANDSKABET læremiddellandskabet Fra læremiddel til undervisning Jens Jørgen Hansen

Læs mere

Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag, UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsuddannelsen

Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag, UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsuddannelsen rev. d. 10.2.2016 Pædagogisk Råd Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag, UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen på UC Diakonissestiftelsen udvikler sig kontinuerligt

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato:

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato: Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr. 17.00.00-P20-14-17 Dato:7.6.2017 Det 21. århundredes kompetencer og STEAM-strategi Det 21. århundredes samfund

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 Med afsæt i anbefalingerne fra 17, stk. 4 udvalget fra foråret 2011suppleret med de konkretiseringer

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April ET SAMARBEJDE IMELLEM PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTRE OG FOLKEBIBLIOTEKER Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER/ FOLKEBIBLIOTEK FRA LÆRINGSVEJLEDER TIL BIBLIOTEKAR Oplæg

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

LP-MODELLEN FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

LP-MODELLEN FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER Motivation og mestring Dette e-læringsforløb indeholder en gennemgang af, hvad det er, der opretholder og reducerer motivationen hos enkeltelever og klasser. Deltagerne gøres opmærksom på aktuelle teorier,

Læs mere

6. Resultat Elevernes digitale egenproduktion kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater

6. Resultat Elevernes digitale egenproduktion kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater 6. Resultat Elevernes digitale egenproduktion kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater Når lærerne udarbejder didaktiske rammer hvor eleverne arbejder selvstændigt i inden for

Læs mere

Leadusere på Parkvejens Skole

Leadusere på Parkvejens Skole 1 Leadusere på Parkvejens Skole Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Målet leadusere på Parkvejens Skole... 2 Målet... 2 Gevinst for leaduserne og skolen... 2 Eleven... 2 Skolen... 2 Organisering... 2 Parkvejens

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Et udviklingsprojekt 2 3 En række folkeskoler i Randers Kommune er på vej ind i et arbejde, som skal højne kvaliteten i undervisningen i faget natur/teknik.

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere