Juridisk ansvarlig og kontaktperson. Kort resume af forslaget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juridisk ansvarlig og kontaktperson. Kort resume af forslaget"

Transkript

1 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Vækstaftale 3: Viden ud i virksomhederne styrket innovation Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Juridisk ansvarlig: Jakob Fritz Hansen, Underdirektør, Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling, DTU. Kontaktperson: Helle Bunkenborg, Chef for Forretningsudvikling & Entreprenørskab, Afdelingen for Innovation & Sektorudvikling, DTU. Projektledelsen forankres på DTU Risø Campus. DTU, Roskilde Universitet (RUC), Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) og University College Sjælland (UCSJ) byder hermed som konsortium ind på et forslag til Vækstaftale 3. Udover at levere ind på de forventede mål, som Vækstforum Sjælland har opstillet ift. vækstaftale 3, vil konsortiets aktiviteter som beskrevet i dette forslag også kunne bidrage til at skabe en god synergi med de øvrige vækstaftaler og bidrage til resultatskabelsen ift. nogle af de mål, der er nævnt i de øvrige vækstaftaler. Konsortiet har særskilt forholdt sig til, hvordan en række erhvervsfremmeaktører inddrages inden for alle tre indsatsområder, for at styrke projektresultaterne. Konsortieparterne udgør en stærk og bred kreds af videninstitutioner med stor geografisk udbredelse og virksomhedskontaktflade i regionen. Målene og midlerne i forslaget er baseret på stor erfaring med forskningsbaserede virksomhedssamarbejder, udviklingen af videntunge opstartsvirksomheder samt klyngearbejde. Tilsammen en unik og mangfoldig vidensbase i regionen. Aktiviteterne i forslaget er delt op i 3 indsatsområder med fælles overordnet projektledelse fra DTU: 1. Mere viden og innovation i virksomhederne: Samarbejde mellem DTU og RUC om at etablere nye samarbejder mellem forskere og virksomheder. 2. Flere vækstiværksættere: Udvikling af nye opstartsvirksomheder baseret på viden og/eller teknologi fra DTU 3. Mere værditilvækst i virksomheder med fokus på regionale styrkepositioner: Samarbejde på tværs af konsortiet og med eksterne samarbejdspartnere om udvikling af 4 klynger inden for følgende nogle af områder: Turisme, Femern Belt, Byggeteknologi, Fødevarer, Velfærdsteknologi og Cleantech. Partnerne tilbyder at opfylde følgende resultatmål for aftaleperioden : Indsatsområde Resultatmål Mere viden og innovation 60 samarbejder mellem virksomheder og i virksomhederne forskere med fokus på samarbejder, der kan føre til udvikling af nye koncepter til nye produkter og/eller nye/forbedrede produktionsprocesser i virksomhederne (DTU og RUC) 2. Flere vækstiværksættere 6-9 nye opstartsvirksomheder baseret på viden og/eller teknologi fra DTU (DTU) 3. Mere værditilvækst i 30 samarbejder mellem virksomheder og virksomheder med fokus på vidensinstitutioner (DTU, RUC, EASJ, UCSJ) regionale styrkepositioner Udvikling af 4 nye regionalt baserede klynger 4 (DTU, RUC, EASJ, UCSJ) Partnerne vil herudover fremme, at der skabes synergi på tværs af de 4+1 vækstaftaler. Aktiviteterne i dette tilbud vil således også kunne bidrage til resultatskabelsen ift. de mål, der er nævnt i oplæggene til de øvrige vækstaftaler. Herunder særligt i forhold til: Tiltrækning af nationale innovations- og forskningsmidler til Region Sjælland (VA1) Virksomheder med i Horizon 2020 ansøgninger (VA1) Etablering af nye OPI samarbejder (VA2) Etablering af nye konsortier (VA2) Nye tilbud til kompetenceudvikling af medarbejdere i turismevirksomheder (VA4) Vækst og innovation i virksomheder (Den direkte virksomhedsrettede indsats) Det samlede ansvar for målopfyldelsen vil være DTU s, mens hver konsortiepartner forpligter sig til at afgive ressourcer og opnå resultater svarende til den fordeling, der er vist i tabellen under Samarbejdspartneres rolle i vækstaftalen. Side 1 af 10

2 Indsatsområde 1: Mere viden og innovation i virksomhederne Resultatmålet er udvikling af 60 samarbejder mellem virksomheder og forskere, fx: Samarbejdstype Rekvirerede opgaver Udviklingsprojekter Strategiske samarbejder Salgs- og licensaftaler Studenterinnovationsprojekter Samarbejdseksempler Kortere opgavebaserede aktiviteter mhp. at løse en specifik problemstilling for virksomheden, fx gennem videnkuponordningen eller problemløsningsworkshops mellem virksomheder og forskere. Fx Talknuser Bootcamps der er en samarbejdsmodel baseret på ESGI (www.esgi.dk), hvor DTU s matematikere angiver matematisk funderede løsningsforslag typisk på industrielle, processuelle problemstillinger. Samarbejder hvor virksomheden og DTU/RUC indgår i et partnerskab med eller uden andre aktører i et længerevarende projektbaseret udviklingsforløb, fx finansieret gennem danske innovationsprogrammer eller det kommende EU Horizon2020. Innovationsbaserede partnerskabsaftaler (klyngebaserede konsortieaftaler vil høre under Indsatsområde 3 i dette forslag). Overførsel af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) fra DTU til regionale virksomheder gennem salgs- og licensaftaler. Innovationsbaserede praktikophold og projektforløb for studerende og erhvervs PhD ere, hvor der indgår en forsker fra enten DTU eller RUC som vejleder og dermed aktiv part i samarbejdet. Målformulering Formål Resultatmål Indikatorer Udvikle nye produkter eller produktkoncepter, der fører til vækst og arbejdspladser 60 samarbejdsaftaler mellem DTU/RUC og virksomheder i Region Sjælland er indgået Horizon 2020 projektansøgninger med DTU/RUC og Region Sjælland virksomheder afsendt med 4 tilsagn om støtte rekvirerede opgaver gennemført og 9 har ført til gennemførelse af løsningsforslag licensaftaler med DTU er indgået Indsatsområde 2: Flere vækstiværksættere Baseret på de hidtidige erfaringer fra DTU s samarbejde med Region Sjælland siden november 2007, den nuværende pipeline af projekter, samt de budgetterede midler, er det realistisk, at der etableres 2-3 nye virksomheder årligt baseret på viden og/eller teknologi fra DTU. Gap funding og forretningsudviklingsstøtte til forskerne har været og er afgørende for at skabe nye videntunge virksomheder. Disse instrumenter har været anvendt både under DTU s nuværende aftale med Region Sjælland og i projektet Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) og har indtil videre ført til 5 nye virksomheder under DTU s aftale med Region Sjælland og 5 nye virksomheder under CCC. Under den nuværende kontrakt med Region Sjælland er yderligere 10 projekter fortsat under modning, alle med godt potentiale til at kunne resultere i nye virksomheder. Disse vil naturligt indgå som en del af det videre arbejde sammen med de ca. 13 gap funding projekter, der forventes at kunne igangsættes i løbet af aftaleperioden baseret på budgettet i dette forslag. DTU arbejder i 2013 på at oprette en kombineret proof-of-concept/gap funding pulje, hvor DTU selv regner med at skyde finansiering ind og senere få tilført yderligere finansiering fra andre eksterne kilder. Dette initiativ vil kunne geare midlerne fra Region Sjælland og dermed bidrage til at skabe endnu større effekt end de 2-3 nye virksomheder om året. Målformulering Formål Resultatmål Indikatorer Side 2 af 10

3 Etablering af nye levedygtige og videntunge virksomheder i Region Sjælland 6-9 nye virksomheder er etableret 1. Min. 6 af de nye opstartsvirksomheder har valgt at etablere sig i Region Sjælland 2. Alle virksomheder har ved etableringstidspunktet finansiering til 1½ år 3. Alle virksomheder har ved etableringstidspunktet internationale forretningsplaner Indsatsområde 3: Mere værditilvækst i virksomheder med fokus på regionale styrkepositioner Resultatmålet er udvikling af 4 nye regionalt baserede klynger og etablering af 30 samarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner i tilknytning hertil. Klyngerne forventes etableret inden for nogle af følgende områder: Regionalt baserede klynger Indikatorerne og kvalitetsmålene for etableringen af regionalt baserede klynger baseres på det europæiske Klynge Excellence Initiativ (ECEI). Målformulering Koblinger til øvrige vækstaftaler Relevante, mulige temaer og lokaliteter Turisme 4, +1 Støtte op om turismestrategien, vækstprogram, erhvervsturisme, kurser og kompetenceløft Femern Belt 1, 2, +1 Erhvervsudvikling gennem kompetenceudvikling af regionens virksomheder inden for sprog og kulturundervisning Byggeteknologi 1, 2, +1 Byggeteknologiske konsortier og udvikling i forbindelse med Femern-forbindelsen. Fødevarer 1, +1 Fødevareprocesteknologi, Sydsjælland. Markedsudvikling og mere systematisk kommercialisering af produkter. Velfærdsteknologi 1, 2, +1 Borgernær teknologiudvikling, sammenhængende borger/patientforløb og teknologi, sygehusbyggeri, patient i eget hjem-strategier Cleantech/Energi 1, 2, +1 Kalundborg symbiosen, Lolland-Guldborgsund, Risø Park, Cleantech Demonstratorium og Grønt Iværksætterhus Formål Resultatmål Indikatorer Forslag til hovedaktiviteter til løsning af opgaven samt tidsplan At udvikle excellente klyngeorganisationer i Region Sjælland mod 2 guldklynger i etablerede regionalt baserede klynger klynger har opnået en ECEI bronze label inden 1. dec klynger opfylder minimumkravene til at deltage i ECEI s gold labelling proces som proven for cluster excellence 1 inden 31. dec Organisering og styring Projektet organiseres internt mhp. på at maksimere værdien af konsortiepartnernes kompetencer og sikre et sammenhængende og koordineret projekt eksternt og på tværs af indsatsområderne. Projektets primære deltagere er en projektgruppe og en rådgivende gruppe. Projektgruppen består af de primære deltagere for hver af de 4 konsortiepartnere (i alt ca. 6 personer), her- 1 Minimumskravene gennem selv-evaluering, som en indgang og skridt på vejen til at blive eksternt benchmarked op mod guld kriterierne: Der er indlagt en milepæl om ekstern benchmarking. Side 3 af 10

4 under projektlederen fra DTU. Projektlederens primære rolle er hovedansvar for opnåelse af projektets mål og leverancer, herunder overordnet økonomiansvar, projektstyring og sekretær for den rådgivende gruppe. Den rådgivende gruppe har til formål at følge projektet, sikre commitment blandt de primære aktører og rådgive projektgruppen om fremgangsmåder og aktiviteter. Gruppen består af 4-6 forskerrepræsentanter fra DTU og RUC, 4-6 virksomhedsrepræsentanter og 2-4 erhvervsfremmeaktører (se listen under Inddragelse af erhvervsfremmeaktører ). Rådgivende gruppe Indsatsom råde 1 Vækstforum Sjælland Projektledelse Projektgruppe Indsatsom råde 2 Indsatsom råde 3 Mødestruktur Foruden arbejdsmøder, workshops og events, afholder projektgruppen 8 koordineringsmøder årligt, herunder kvartalvis fremdrift ift. leverancer og økonomistatus. Projektgruppen mødes til lige fremdriftmøder med administrationen for Vækstforum Sjælland og drøfter justeringer af mål, projektplanen og metoder. Den rådgivende gruppe og de enkelte medlemmer mødes og interagerer ad hoc med projektet. Fælles markedsføring og PR Projektets markedsføring og PR koordineres af projektgruppen. Partnerne tilstræber at projektet opbygger en stærk ekstern profil, herunder projektnavn, logo, nyhedsbrev og en enkel hjemmeside. Indsatsområde 1: Mere viden og innovation i virksomhederne Dette indsatsområde skal bidrage til at bringe bredden af DTU og RUC s kompetencer i spil ift. regionale virksomheder. DTU og RUC vil gennemføre en samordnet indsats for at opnå det samlede resultatmål. Indsatsen er opdelt i 4 udviklingstrin: Markedsorientering, Behovsafdækning, Samarbejdsudvikling og Indgåelse af samarbejde, som vil finde sted i en iterativ proces igennem hele aftalens løbetid. Indsatsen bygger ovenpå de netværk mellem DTU/RUC og regionale virksomheder, der er opbygget igennem de to universiteters aktiviteter i regionen siden hhv og Milepæle Milepæl Top 200 liste over prioriterede 1. maj virksomheder Side 4 af abonnenter på nyhedsbrev 1. nov. Bilateralt samarbejde med 2 kommuner 1. okt. om matchfunktion etable- ret 2 rekvirerede opgaver gennemført 1. nov. 15 samarbejder indgået 200 abonnenter på nyhedsbrev 1. april 6 Horizon 2020 ansøgninger indsendt 35 samarbejder indgået 60 samarbejder indgået I. Markedsorientering Markedsorientering omfatter både matchmaking mellem forskere og virksomheder, der selv

5 eller gennem en anden erhvervsfremmeaktør opsøger DTU/RUC og en proaktiv indsats for at komme i dialog med nye virksomheder. Den proaktive indsats fokuserer på de virksomheder i Region Sjælland, som RUC og DTU mest effektfuldt vil kunne bidrage til at understøtte i forhold til Erhvervsudviklingsstrategien og klyngeindsatsens fokusområder (Indsatsområde 3). Herunder prioriteres produktion i Region Sjælland, en vækstorientering nationalt og/eller internationalt, og en samlet indledningsvis vurdering af forsknings- og innovationspotentialet i samarbejdet mellem RUC/DTU og virksomheden. Den primære målgruppe, qua effektmålene, er fremstillingsvirksomheder (3.700) og servicevirksomheder med relevans til fokusområderne i Erhvervsudviklingsstrategien. Fra DTU s side vil der være fokus på virksomheder, der allerede er højteknologiske eller har potentiale til at blive det. På baggrund af ovenstående kriterier og med bidrag fra Væksthus Sjælland, kommuner, erhvervsråd, og forskere på DTU og RUC, udarbejder DTU og RUC en liste på 200 prioriterede virksomheder. Foruden rekruttering af top 200 listen, vil RUC og DTU oprette kommunalt baserede matchfunktioner, der åbner for samarbejde med andre virksomheder. Vi vil samarbejde med kommunerne om at synliggøre værdien af samarbejder med videninstitutioner. I første omgang har DTU i efteråret 2013 indgået et samarbejde med Roskilde Kommune. II. Behovsafdækning Forretningsudviklere fra DTU og RUC er proaktive ift. behovsafdækning, der primært sker gennem telefonmøder og personlig kontakt fx igennem virksomhedsbesøg og afholdelse af matchmakingarrangementer mellem forskere, virksomheder og erhvervsfremmeaktører. Væksthus Sjællands aktiviteter i VA+1 vedrørende behovsafdækning indgår her. III. Samarbejdsudvikling Efter at forskere og virksomheder har fundet sammen om et fælles interesseområde eller en ny ide, fortsætter en samarbejdsudviklingsproces, som faciliteres efter behov af forretningsudviklere fra DTU og RUC. Når gruppen er selvkørende, vurderes det, hvorvidt samarbejdet kan indgås. IV. Indgåelse af samarbejde Samarbejdet konsolideres igennem fx indsendelse af fælles ansøgninger, indgåelse af aftaler osv. Processen understøttes efter behov frem imod indgåelse af et dokumenteret samarbejde. Indsatsområde 2: Flere vækstiværksættere Milepæle Milepæl (hvert er en milepæl nye potentielle gap funding projekter identificeret 6 nye gap funding projekter igangsat Side 5 af gap funding projekter afsluttet Indgåelse af aftaler med 3 eksisterende virksomheder eller investo- rer om gap funding projekter 6-9 nye virksomheder etableret Hovedaktiviteterne under indsatsen, som DTU vil gennemføre, er: I. Identifikation af nye lovende innovationsprojekter Med støtte fra forretningsudviklere udarbejder forskere projektansøgninger til bedømmelse i et evalueringsudvalg, der består af forretningsudviklere og eksperter fra DTU, og fremover muligvis repræsentanter for innovationsmiljøerne og eksterne forretningsfolk. Lovende innovationsprojekter støttes til, på 6-9 måneder, at reducere de største teknologiske og kommercielle risici og derved opnå et stadie, hvor regionale samarbejdspartnere eller fremtidige investorer kan videreføre projektet. Projekterne vurderes bl.a. ud fra størst muligt potentiale for

6 regionale væksteffekter, aftager, marked, produkt/proces, patentmuligheder, tidshorisont, teknologiens modenhed og forretningskoncept. II. Teknologisk og kommerciel modning af nuværende pipeline samt nye projekter Den teknologiske modning af et lovende innovationsprojekt omfatter ofte et såkaldt proof-ofconcept eller udarbejdelse af en prototype, der kan vise fremtidige samarbejdspartnere, hvordan en løsning kan se ud. Hidtil har gap funding bidraget til at føre projekter fra en forskningsbaseret idé til et nyt produktkoncept, en ny forbedret proces eller løsning hen imod at blive et projekt eller en løsning, der er klar til at blive præsenteret for af eksterne samarbejdspartnere. Parallelt med den teknologiske modning gennemføres en kommerciel modning, der bl.a. omfatter at afdække markedet for løsningen, opsøge og gennemføre dialog med potentielle samarbejdspartnere og investorer, samt identifikation af founder team for den nye virksomhed. III. Indgåelse af aftaler og etablering af virksomheder Ved afslutningen af en gap funding periode er nogle af projekterne klar til at blive videreført i eksisterende eller nye virksomheder. Andre har som en del af risikoreduktionen fået belyst, at der er behov for at udvikle projektet yderligere enten teknologisk eller kommercielt, før end det er klar til at fortsætte i en virksomhed. Atter andre af projekterne lukkes, hvis det påvises, at løsningen ikke fungerer som forventet, eller at der ikke kan findes samarbejdspartnere og/eller investorer til projektet. Der indgås de relevante aftaler ift. eksisterende eller nyetableret virksomhed. Indsatsområde 3: Mere værditilvækst i virksomheder med fokus på regionale styrkepositioner Milepæle Milepæl Klyngeseminar til indkredsning af klyngeinitiativer på tværs af VA afholdt 4 potentielle bæredygtige klynger er identificeret og prækvalificeret Partnerskaber med nøglevirksomheder indgået (2-3 per klynge) Foreløbig strategi og handleplan for klynger udarbejdet Protoklynger etableret og relevanstestet. Første forsøgsvise aktiviteter i klyngerne genneført Klyngestrategi fastlagt Målrettede pilottiltag afsluttet 30. april Side 6 af klynger har opnået bronze label Markedsorienterede aktiviteter i klyngen gennemført 2 klynger er benchmarked på ECEI Gold indikatorer Hovedaktiviteterne er: I. Behovsafdækning Vækstparametret er et nøglekritierium i konsortiets klyngetiltag. Der vil således blive foretaget en egentlig vurdering af de enkelte klyngers vækstpotentiale både i opstarten og derefter løbende som en vurderings- og succeskriterium. Der må forventes en relativt langsom start på klyngedannelsen inden for projektets løbetid og dernæst en accelererende udvikling. For at sikre så vidt muligt, at de strategiske valg af bran-

7 cher og placering indeholder de nødvendige potentialer for egentlig klyngedannelse, vil den indledende fase lægge vægt på grundig analyse og udpegning af centrale erhvervsaktører/virksomheder, som konsortiet kan indgå partnerskab med i en tidlig fase med sigte på en forankring af den kommende klynge. I tilfælde af at klyngedannelsen ikke vil kunne opnå tilstrækkelig tyngde inden for Region Sjællands grænser, vil konsortiet i samarbejde med klyngen søge at skabe de nødvendige relationer udenfor regionen. II. Udvikling af klyngeorganisation Herunder bl.a. at udvikle de enkelte delelementer i klyngen/netværket, udarbejde en strategi for klyngen, etablere matchmaking funktioner, skabe mulighed for videnformidling om den nyeste forskning og skabe forbindelse mellem virksomheder til både regionale og nationale forskere samt at understøtte virksomheders samarbejde med andre virksomheder i f.eks. værdikæder og innovation, samt påbegynde de første skridt til samarbejdsprojekter. Konsortiet vil sideløbende med klyngeetablering og udvikling arbejde med en løbende monitorering af lignende initiativer med henblik på dels at undgå en udvanding af konsortiets indsats som følge af spredning af aktiviteten, og dels aktivt at søge samarbejde med andre lignende initiativer fra f.eks. erhvervslivet for at sikre en fokusering af indsatsen. I yderste instans kan monitoreringen betyde, at et specifikt klyngeinitiativ opgives til fordel for et mere levedygtigt initiativ inden for samme branche. Konsortiet tilstræber at søge supplerende finansiering til de 2 højst prioriterede klynger inden for 1 år. III. Idriftsætning og exit Klyngen og klyngeorganisationen erklæres for etableret, når den opfylder en række kvalitetsmål, som er sat ved i begyndelsen af projektet, jf. bemærkningen under resultatmål. Klyngen har nu den rette kritiske masse i form af viden, sammensætning og aktivitet og kan bl.a. specialisere sig gennem fx flere samordnede markedsaktiviteter. Metode for løsning af opgaven Tidsplan De nævnte aktiviteter og udviklingstrin afvikles successivt over den 3 årige periode med henblik på at opfylde resultaterne og milepæle, der er vist tabellen under Resultat- og Effektmål. Indsatsområde 1: Mere viden og innovation i virksomhederne Tilgangen til virksomhederne og hvordan de inddrages er beskrevet ovenfor under hovedaktiviteter. Det er vores erfaring som brobyggere til samarbejde mellem virksomheder og forskning siden 2007, at den væsentligste forudsætning for et samarbejde er en gensidig personbaseret og faglig funderet interesse. Enhver virksomhedsdialog har derfor øje for, at matche konkrete forskere med de teknologiske udfordringer og muligheder, som virksomhederne har. Foruden at skabe konkrete resultater i virksomhederne fokuseres indsatsen på at bidrage til regionens visioner og initiativer, fordi de skaber de mest bæredygtige og effektfulde relationer. Det vil fx være initiativer under den nationale innovationsstrategi, hvor DTU vil kunne levere spidskompetencer på stort set alle nuværende Inno+ initiativer, kommunale/intraregionale styrkepositioner og infrastrukturelle initiativer, som fx Kalundborg Symbiosen, Femern-forbindelsen, Risø Park og fødevarer på Sydsjælland. Indsatsområde 2: Flere vækstiværksættere DTU s erfaringer med gap funding og proof-of-concept funding siden 2005 viser, at gap funding midler til teknologisk modning kombineret medforretningsudviklingskompetencer til kommerciel modning er en stærk metode til udvikling af nye højteknologiske virksomheder. Ca. hver sjette af projekterne er klar til at blive etableret som ny virksomhed i umiddelbar forlængelse af eller relativt hurtigt, efter et endt gap funding projekt. Andre projekter kræver yderligere modning, før de når til dette stadium og atter andre lukkes undervejs. Indsatsområde 3: Mere værditilvækst i virksomheder med fokus på regionale styrkepositioner Side 7 af 10

8 Samarbejdspartnere, herunder hvordan den regionale forankring sikres. Samarbejdspartneres rolle i vækstaftalen Synergi mellem samarbejdspartnerne Samspil med de andre vækstafta- Indsatsen vil ske inden for rammerne af den nationale klyngestrategi, herunder vurderet op mod de nævnte kriterier for excellente klyngeorganisationer. Særligt Bronze Level, der fx er regionalt baserede og nyetablerede klynger. Partnerne har god erfaring med udvikling og drift af både erhvervsbaserede klynge- og netværksorganisationer i regionen, som vil viderebygges i denne vækstaftale. Fx gennem RUCs forskningsbaserede netværk og DTU s deltagelse i Copenhagen Cleantech Cluster og klyngemanagerrolle i InSpire Food. Metodegrundlaget baserer sig på øvrig praksiserfaring fra partnerne og netværk, fx fra udvikling af en klyngemodel fra Klyngeudvikling Bornholm. Partner Danmarks Tekniske Roskilde Universitet Erhvervsakademi University College Universitet (DTU) (RUC) Sjælland (EASJ) Sjælland (UCSJ) Adresse Anker Engelunds Vej Universitetsvej 1, Lyngvej 19, 4600 Slagelsevej 7, , 2800 Lyngby 4000 Roskilde Køge Sorø CVR nr Den regionale forankring sikres primært af de fire konsortiepartnere og deres aktiviteter i regionen samt en tæt dialog med konsortierne bag de andre vækstaftaler, kommunerne, erhvervsfremmeaktørerne og andre relevante regionale partnere. Forankringen sker bl.a. gennem uddannelse og forskning på erhvervsakademier, professionshøjskoler og kandidatuddannelser inden for bl.a. sundhed, undervisning, økonomi, ingeniørvidenskab og samfundsvidenskab, men også igennem samarbejde med virksomheder og andre partnere i Region Sjælland. Regionen kan herved bl.a. synliggøres og markedsføres som en arbejdsmæssigt spændende region overfor de tusindvis af studerende, som de 4 konsortiepartnere hvert år tilsammen uddanner, og gennem de virksomhedssamarbejder, som partnerne etablerer i projektet. Nedenstående tabel viser fordelingen af roller og resultatskabelse for hver konsortiepartner: Indsatsområde DTU RUC EASJ UCSJ Mere viden og innovation Lead Deltager i virksomhederne 30 samarbejder 30 samarbejder Flere vækstiværksættere Lead nye virksomheder Klynger Lead på en klynge og 7-8 samarbejder Lead på en klynge og 7-8 samarbejder Lead på en klynge og7-8 samarbejder Lead på en klynge og 7-8 samarbejder Konsortiet dækker korte, mellemlange og lange videregående uddannelser med hver deres faglige profil. Dermed er hele det videregående uddannelsessystem i Region Sjælland repræsenteret i konsortiet. Samtidig supplerer konsortiepartnerne fagligt hinanden: DTU s teknologiske og projektmæssige styrker vil i samspil med RUC s netværkspositioner, EASJ s erfaringer med virksomhedssamspil samt UCSJ s stærke netværk ift. sundhedssektoren og erfaringer med brugerinddragelse i innovationsprocesser samlet repræsentere en kompetencemasse, der kan sikre vidensflow, vidensudvikling og erhvervsmæssig vækst. Dermed udgør konsortiet en konstruktion, der samlet har volumen og videnmæssig styrke, der sikrer bæredygtighed og gennemslagskraft. Alle konsortiets institutioner har en stærk regional forankring, men er samtidig alle engagerede i globale sammenhænge. Det er samtidig institutioner, som har arbejdet sammen i en lang række forsknings- og udviklingssamarbejder, hvorfor samarbejde og gensidig brug af kompetencepositioner indgår som en naturlig del af et dynamisk samarbejde. Dermed har konsortiepartnerne forudsætningen for, i det opsøgende og udadrettede arbejde, at kunne fremstå som ét samlet konsortium og ikke som fire enkelt-institutioner. Det vil fx sige, at når en konsortiepartner holder møder med virksomheder, vil konsortiepartneren kunne se muligheder for og tilbyde samarbejde også med de øvrige institutioner, så virksomhederne oplever én samlet indgang til de fire konsortiepartnere. Det er konsortiets forventning at VA+1 er ansvarlig for koordinering, for at sikre et godt samspil på tværs af vækstaftalerne, herunder udmøntning af et fælles CRM system. Side 8 af 10

9 ler Samspil med nationale innovationsordninger Inddragelse af erhvervsfremmeaktører Indsatsområde 3 vil relatere til Region Sjællands øvrige vækstaftaler, og konsortiet vil aktivt arbejde for at realisere samarbejdspotentialer mellem de enkelte klyngetiltag og de relevante andre vækstaftaler. Konsortiet vil i 1. kvt tage initiativ til at samle alle samarbejdspartnerne mhp. at afdække og indkredse organisering af etablering af relevante klyngeinitiativer i Region Sjælland. Konsortiet vil løbende afdække mulighederne for om aktører, der deltager i konsortiets aktiviteter, har potentiale til at deltage i nationale innovationsordninger. Via deltagelse i konsortiets virksomhedsrettede aktiviteter vil aktørerne løbende blive bedre kvalificeret til at indgå i andre innovationsordninger og partnerne bag konsortiet vil aktivt opsøge muligheder og understøtte processen. Det vil derfor være en naturlig del af faciliteringen af konsortiets aktiviteter, at der ved hver virksomhedskontakt også vil blive foretaget en løbende vurdering af om den pågældende aktør/virksomhed har potentiale/interesse for at indgå i andre innovationsordninger. Af andre muligheder kan for eksempel nævnes GTS institutternes innovationstjek og flere af initiativerne som fremgår af regeringens nationale innovationsstrategi Danmark som løsningernes land. Her vil særligt initiativ 9 om et samlet program for videnbaseret innovation i SMV ere være relevant. Det samlede program tager afsæt i eksisterende virkemidler i Uddannelsesministeriet som f.eks. videnkupon, erhvervs.phd-ordninngen og videnpilot for at styrke SMV ernes fokus på innovation. Derudover vil initiativ 11 i innovationsstrategien om etablering af en iværksætterpilot ordning være et tilbud konsortiet vil markedsføre overfor potentielle iværksættere. I initiativ 18 i innovationsstrategien afsættes der midler til at fremme af samarbejdet med virksomheder om praksisnær innovation. Puljen er rettet mod professionshøjskoler og erhvervsakademier. Denne pulje vil konsortiet også være opmærksom på. Ligeledes er det en del denne vækstaftale at skabe netværk og klynger, som også er en del af innovationsstrategiens initiativ 8. Konsortiet vil løbende foretage en vurdering af om de oprettede netværk og klynger kan indgå i en ansøgning til Rådet For Teknologi og Innovations innovationsnetværk. En del af EU s nye Horizon 2020 program er et særligt SMV-instrument. Partnerne vil i dialogen med virksomhederne også formidle mulighederne i dette instrument. Nedenfor er for hvert indsatsområde angivet hvordan erhvervsfremmeaktører i Region Sjælland forventes at blive inddraget i en eller flere aktiviteter: Erhvervsfremmeaktør Indsatsområde Forslag til inddragelse Kommuners erhvervsservice og erhvervsråd 1 Matchfunktion aftaler, Vært for talknuser bootcamps og lignende aktiviteter, Netværksmøder, Samarbejde om identifikation af relevante virksomheder, Samarbejde om klyngedannelse Væksthus Sjælland 1 Samarbejde om identifikation af relevante virksomheder Koordinering på tværs af Vækstaftalerne, herunder fælles CRM Zealand Denmark og 1 Støtte til udvikling af Horizon2020 udviklingsprojekter CAT link CAT Invest m.fl. 2 Finansiel støtte til potentielle DTU spin-outs. Grønt Iværksætterhus 2 Stimulere fra cleantech forretningskoncept til opstartsvirksomhed, Samarbejde om finansiering af en stærkere indsats for etablering og fastholdelse af cleantech vækstiværksættere i Region Sjælland når kontraktperioden for det Grønne Iværksætterhus ophører pr. 31. dec Copenhagen Capacity 3 Etablering og udvikling af klynger Femern Belt Development 3 Etablering og udvikling af en klynge om byggeteknologi Samarbejde om identifikation af relevante virksomheder Grønt Center 3 Etablering og udvikling af en klynge om fødevareteknologier Invest in Denmark 3 Etablering og udvikling af klynger Side 9 af 10

10 Medarbejderressourcer til at løse opgaven Afhængighed af udefrakommende faktorer og aktører Risikoanalyse Budget Sundhedsinnovation 3 Etablering og udvikling af en klynge om velfærdsteknologier Sjælland og Velfærdsinnovation Sjælland Sydtek 3 Bidrag til udvikling af klynger og internationalisering i klyngerne Østdansk Turisme 3 Etablering og udvikling af en klynge om turisme/oplevelsesøkonomi DTU DTU leverer som lead på vækstaftale et team på 4 medarbejdere fra DTU s Afdeling for Innovation og Sektorudvikling til samarbejdsopbygning og forretningsudvikling. Overordnet ansvarlig for vækstaftalen har Chef for Forretningsudvikling & Entreprenørskab, Helle Bunkenborg, der siden 2007 har været ansvarlig for først Risøs og senere DTU s samarbejde med Region Sjælland. Projektledelsen forankres på DTU Risø Campus, hvor der bl.a vil være et tæt samspil med Det Grønne Iværksætterhus, Risø Park og Cleantech Demonstratoriet. Projektlederen for vækstaftalen er Senior Forretningsudvikler Jacob Fink Ferdinand, som siden 2012 har været projektleder for DTU s nuværende aftale med Region Sjælland. Han har 15 års erfaring med projektledelse, og har de sidste 3 år udviklet samarbejder mellem virksomheder, forskere og offentlige institutioner, bl.a. kommuner. DTU har særligt gennem Risø DTU mange års erfaring med, hvordan man kan skabe resultater og effekt igennem forskningsbaseret virksomhedssamarbejde i Region Sjælland. RUC RUC vil levere et team på 2 medarbejdere plus projektledelse fra lederen af RUCinnovation. RUCinnovation har siden 2008 arbejdet med erhvervsudvikling og innovation i Region Sjælland og har opnået stor erfaring med matchmaking mellem forskere, studerende og private og offentlige virksomheder. Desuden har RUCinnovation udviklet koncepter for forskningsbaserede netværk. Dermed bidrager RUC med erfaring og koncepter for matchmaking og netværk i konsortiet. EASJ EASJ bidrager med kompetencer indenfor fødevareproduktion og teknologi. EASJ s indsats forankres fagligt i akademiets campus i Roskilde, hvor der gennem mange år er opbygget viden og kompetencer i forhold til procesinnovation og samspil mellem uddannelse og virksomhed i forhold til nyttiggørelse af ny viden, bl.a. gennem projektet VIFFOS. Projektstyring sker i samarbejde med akademiets udviklingsafdeling. Ny projektleder til fødevareområdet ansættes pr. 1. oktober 2013 i Roskilde, og desuden indgår udviklingschef Jens Lautrup Nørgaard. UCSJ UCSJ leverer kompetencer indenfor velfærdsteknologi og klyngedannelse. Indsatsen forankres i afdelingen for forskning og innovation, og kobles til forskningsprogrammerne Regional udvikling & Social mobilitet og Education Lab: Teknologi, Didaktik & Velfærd. Afdelingen har mange års erfaring med teknologiudvikling, brugerinvolvering, klyngedannelse, fx i VIOLprojektet Velfærdsteknologi, innovation og læring. I indsatsen indgår Kathrine Krageskov Eriksen, ph.d., forskningsprogramleder, tidligere chef for bioanalytikeruddannelsen. Hun har bred erfaring indenfor sundhedsområdet og ift. velfærdsteknologi og brugerinvolvering. Endvidere indgår Niels Henrik Helms, forsknings- og innovationschef, som har en bred erfaring med innovationsprocesser indenfor velfærdsteknologi og udvikling af klynger. Værdi og hastigheden af etableringen af klyngerne under indsatsområde 3 vil kunne blive styrket væsentligt gennem en ekstern gearing af midler. Alle mål er afhængige af interesse og engagement fra forskere, virksomheder og investorer i at indgå og udvikle samarbejder. En liste på 22 identificerede risikoelementer, samt 9 forslag til forebyggende og afbødende handlinger er vedlagt i bilaget Risiko. Budgettet fremgår af bilaget Budget. Side 10 af 10

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011 Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet Marts 2011 Om kortlægningen Baggrund REG LAB har sammen med Aalborg Universitet taget initiativ til at få kortlagt

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Notat. Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats

Notat. Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats Notat Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats I erhvervsfremmeloven konkretiseres det, at vækstforums centrale opgave er at udarbejde en regional udviklingsstrategi og inden for denne udvikle

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Erfaringer fra midtvejsevaluering af pilotprojektet Regionale Innovationsagenter Innovation: Analyse og evaluering 20/2009

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Hub North den 21. januar 2014 v./ Malene Baunsgaard Hvorfor? Derfor! promising opportunity for the Nordic countries to stimulate growth and generate new jobs,

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstaftale Den direkte indsats Vækst i eksisterende iværksætteri Forslagsstiller Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR.

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere