Juridisk ansvarlig og kontaktperson. Kort resume af forslaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juridisk ansvarlig og kontaktperson. Kort resume af forslaget"

Transkript

1 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Vækstaftale 3: Viden ud i virksomhederne styrket innovation Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Juridisk ansvarlig: Jakob Fritz Hansen, Underdirektør, Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling, DTU. Kontaktperson: Helle Bunkenborg, Chef for Forretningsudvikling & Entreprenørskab, Afdelingen for Innovation & Sektorudvikling, DTU. Projektledelsen forankres på DTU Risø Campus. DTU, Roskilde Universitet (RUC), Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) og University College Sjælland (UCSJ) byder hermed som konsortium ind på et forslag til Vækstaftale 3. Udover at levere ind på de forventede mål, som Vækstforum Sjælland har opstillet ift. vækstaftale 3, vil konsortiets aktiviteter som beskrevet i dette forslag også kunne bidrage til at skabe en god synergi med de øvrige vækstaftaler og bidrage til resultatskabelsen ift. nogle af de mål, der er nævnt i de øvrige vækstaftaler. Konsortiet har særskilt forholdt sig til, hvordan en række erhvervsfremmeaktører inddrages inden for alle tre indsatsområder, for at styrke projektresultaterne. Konsortieparterne udgør en stærk og bred kreds af videninstitutioner med stor geografisk udbredelse og virksomhedskontaktflade i regionen. Målene og midlerne i forslaget er baseret på stor erfaring med forskningsbaserede virksomhedssamarbejder, udviklingen af videntunge opstartsvirksomheder samt klyngearbejde. Tilsammen en unik og mangfoldig vidensbase i regionen. Aktiviteterne i forslaget er delt op i 3 indsatsområder med fælles overordnet projektledelse fra DTU: 1. Mere viden og innovation i virksomhederne: Samarbejde mellem DTU og RUC om at etablere nye samarbejder mellem forskere og virksomheder. 2. Flere vækstiværksættere: Udvikling af nye opstartsvirksomheder baseret på viden og/eller teknologi fra DTU 3. Mere værditilvækst i virksomheder med fokus på regionale styrkepositioner: Samarbejde på tværs af konsortiet og med eksterne samarbejdspartnere om udvikling af 4 klynger inden for følgende nogle af områder: Turisme, Femern Belt, Byggeteknologi, Fødevarer, Velfærdsteknologi og Cleantech. Partnerne tilbyder at opfylde følgende resultatmål for aftaleperioden : Indsatsområde Resultatmål Mere viden og innovation 60 samarbejder mellem virksomheder og i virksomhederne forskere med fokus på samarbejder, der kan føre til udvikling af nye koncepter til nye produkter og/eller nye/forbedrede produktionsprocesser i virksomhederne (DTU og RUC) 2. Flere vækstiværksættere 6-9 nye opstartsvirksomheder baseret på viden og/eller teknologi fra DTU (DTU) 3. Mere værditilvækst i 30 samarbejder mellem virksomheder og virksomheder med fokus på vidensinstitutioner (DTU, RUC, EASJ, UCSJ) regionale styrkepositioner Udvikling af 4 nye regionalt baserede klynger 4 (DTU, RUC, EASJ, UCSJ) Partnerne vil herudover fremme, at der skabes synergi på tværs af de 4+1 vækstaftaler. Aktiviteterne i dette tilbud vil således også kunne bidrage til resultatskabelsen ift. de mål, der er nævnt i oplæggene til de øvrige vækstaftaler. Herunder særligt i forhold til: Tiltrækning af nationale innovations- og forskningsmidler til Region Sjælland (VA1) Virksomheder med i Horizon 2020 ansøgninger (VA1) Etablering af nye OPI samarbejder (VA2) Etablering af nye konsortier (VA2) Nye tilbud til kompetenceudvikling af medarbejdere i turismevirksomheder (VA4) Vækst og innovation i virksomheder (Den direkte virksomhedsrettede indsats) Det samlede ansvar for målopfyldelsen vil være DTU s, mens hver konsortiepartner forpligter sig til at afgive ressourcer og opnå resultater svarende til den fordeling, der er vist i tabellen under Samarbejdspartneres rolle i vækstaftalen. Side 1 af 10

2 Indsatsområde 1: Mere viden og innovation i virksomhederne Resultatmålet er udvikling af 60 samarbejder mellem virksomheder og forskere, fx: Samarbejdstype Rekvirerede opgaver Udviklingsprojekter Strategiske samarbejder Salgs- og licensaftaler Studenterinnovationsprojekter Samarbejdseksempler Kortere opgavebaserede aktiviteter mhp. at løse en specifik problemstilling for virksomheden, fx gennem videnkuponordningen eller problemløsningsworkshops mellem virksomheder og forskere. Fx Talknuser Bootcamps der er en samarbejdsmodel baseret på ESGI (www.esgi.dk), hvor DTU s matematikere angiver matematisk funderede løsningsforslag typisk på industrielle, processuelle problemstillinger. Samarbejder hvor virksomheden og DTU/RUC indgår i et partnerskab med eller uden andre aktører i et længerevarende projektbaseret udviklingsforløb, fx finansieret gennem danske innovationsprogrammer eller det kommende EU Horizon2020. Innovationsbaserede partnerskabsaftaler (klyngebaserede konsortieaftaler vil høre under Indsatsområde 3 i dette forslag). Overførsel af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) fra DTU til regionale virksomheder gennem salgs- og licensaftaler. Innovationsbaserede praktikophold og projektforløb for studerende og erhvervs PhD ere, hvor der indgår en forsker fra enten DTU eller RUC som vejleder og dermed aktiv part i samarbejdet. Målformulering Formål Resultatmål Indikatorer Udvikle nye produkter eller produktkoncepter, der fører til vækst og arbejdspladser 60 samarbejdsaftaler mellem DTU/RUC og virksomheder i Region Sjælland er indgået Horizon 2020 projektansøgninger med DTU/RUC og Region Sjælland virksomheder afsendt med 4 tilsagn om støtte rekvirerede opgaver gennemført og 9 har ført til gennemførelse af løsningsforslag licensaftaler med DTU er indgået Indsatsområde 2: Flere vækstiværksættere Baseret på de hidtidige erfaringer fra DTU s samarbejde med Region Sjælland siden november 2007, den nuværende pipeline af projekter, samt de budgetterede midler, er det realistisk, at der etableres 2-3 nye virksomheder årligt baseret på viden og/eller teknologi fra DTU. Gap funding og forretningsudviklingsstøtte til forskerne har været og er afgørende for at skabe nye videntunge virksomheder. Disse instrumenter har været anvendt både under DTU s nuværende aftale med Region Sjælland og i projektet Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) og har indtil videre ført til 5 nye virksomheder under DTU s aftale med Region Sjælland og 5 nye virksomheder under CCC. Under den nuværende kontrakt med Region Sjælland er yderligere 10 projekter fortsat under modning, alle med godt potentiale til at kunne resultere i nye virksomheder. Disse vil naturligt indgå som en del af det videre arbejde sammen med de ca. 13 gap funding projekter, der forventes at kunne igangsættes i løbet af aftaleperioden baseret på budgettet i dette forslag. DTU arbejder i 2013 på at oprette en kombineret proof-of-concept/gap funding pulje, hvor DTU selv regner med at skyde finansiering ind og senere få tilført yderligere finansiering fra andre eksterne kilder. Dette initiativ vil kunne geare midlerne fra Region Sjælland og dermed bidrage til at skabe endnu større effekt end de 2-3 nye virksomheder om året. Målformulering Formål Resultatmål Indikatorer Side 2 af 10

3 Etablering af nye levedygtige og videntunge virksomheder i Region Sjælland 6-9 nye virksomheder er etableret 1. Min. 6 af de nye opstartsvirksomheder har valgt at etablere sig i Region Sjælland 2. Alle virksomheder har ved etableringstidspunktet finansiering til 1½ år 3. Alle virksomheder har ved etableringstidspunktet internationale forretningsplaner Indsatsområde 3: Mere værditilvækst i virksomheder med fokus på regionale styrkepositioner Resultatmålet er udvikling af 4 nye regionalt baserede klynger og etablering af 30 samarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner i tilknytning hertil. Klyngerne forventes etableret inden for nogle af følgende områder: Regionalt baserede klynger Indikatorerne og kvalitetsmålene for etableringen af regionalt baserede klynger baseres på det europæiske Klynge Excellence Initiativ (ECEI). Målformulering Koblinger til øvrige vækstaftaler Relevante, mulige temaer og lokaliteter Turisme 4, +1 Støtte op om turismestrategien, vækstprogram, erhvervsturisme, kurser og kompetenceløft Femern Belt 1, 2, +1 Erhvervsudvikling gennem kompetenceudvikling af regionens virksomheder inden for sprog og kulturundervisning Byggeteknologi 1, 2, +1 Byggeteknologiske konsortier og udvikling i forbindelse med Femern-forbindelsen. Fødevarer 1, +1 Fødevareprocesteknologi, Sydsjælland. Markedsudvikling og mere systematisk kommercialisering af produkter. Velfærdsteknologi 1, 2, +1 Borgernær teknologiudvikling, sammenhængende borger/patientforløb og teknologi, sygehusbyggeri, patient i eget hjem-strategier Cleantech/Energi 1, 2, +1 Kalundborg symbiosen, Lolland-Guldborgsund, Risø Park, Cleantech Demonstratorium og Grønt Iværksætterhus Formål Resultatmål Indikatorer Forslag til hovedaktiviteter til løsning af opgaven samt tidsplan At udvikle excellente klyngeorganisationer i Region Sjælland mod 2 guldklynger i etablerede regionalt baserede klynger klynger har opnået en ECEI bronze label inden 1. dec klynger opfylder minimumkravene til at deltage i ECEI s gold labelling proces som proven for cluster excellence 1 inden 31. dec Organisering og styring Projektet organiseres internt mhp. på at maksimere værdien af konsortiepartnernes kompetencer og sikre et sammenhængende og koordineret projekt eksternt og på tværs af indsatsområderne. Projektets primære deltagere er en projektgruppe og en rådgivende gruppe. Projektgruppen består af de primære deltagere for hver af de 4 konsortiepartnere (i alt ca. 6 personer), her- 1 Minimumskravene gennem selv-evaluering, som en indgang og skridt på vejen til at blive eksternt benchmarked op mod guld kriterierne: Der er indlagt en milepæl om ekstern benchmarking. Side 3 af 10

4 under projektlederen fra DTU. Projektlederens primære rolle er hovedansvar for opnåelse af projektets mål og leverancer, herunder overordnet økonomiansvar, projektstyring og sekretær for den rådgivende gruppe. Den rådgivende gruppe har til formål at følge projektet, sikre commitment blandt de primære aktører og rådgive projektgruppen om fremgangsmåder og aktiviteter. Gruppen består af 4-6 forskerrepræsentanter fra DTU og RUC, 4-6 virksomhedsrepræsentanter og 2-4 erhvervsfremmeaktører (se listen under Inddragelse af erhvervsfremmeaktører ). Rådgivende gruppe Indsatsom råde 1 Vækstforum Sjælland Projektledelse Projektgruppe Indsatsom råde 2 Indsatsom råde 3 Mødestruktur Foruden arbejdsmøder, workshops og events, afholder projektgruppen 8 koordineringsmøder årligt, herunder kvartalvis fremdrift ift. leverancer og økonomistatus. Projektgruppen mødes til lige fremdriftmøder med administrationen for Vækstforum Sjælland og drøfter justeringer af mål, projektplanen og metoder. Den rådgivende gruppe og de enkelte medlemmer mødes og interagerer ad hoc med projektet. Fælles markedsføring og PR Projektets markedsføring og PR koordineres af projektgruppen. Partnerne tilstræber at projektet opbygger en stærk ekstern profil, herunder projektnavn, logo, nyhedsbrev og en enkel hjemmeside. Indsatsområde 1: Mere viden og innovation i virksomhederne Dette indsatsområde skal bidrage til at bringe bredden af DTU og RUC s kompetencer i spil ift. regionale virksomheder. DTU og RUC vil gennemføre en samordnet indsats for at opnå det samlede resultatmål. Indsatsen er opdelt i 4 udviklingstrin: Markedsorientering, Behovsafdækning, Samarbejdsudvikling og Indgåelse af samarbejde, som vil finde sted i en iterativ proces igennem hele aftalens løbetid. Indsatsen bygger ovenpå de netværk mellem DTU/RUC og regionale virksomheder, der er opbygget igennem de to universiteters aktiviteter i regionen siden hhv og Milepæle Milepæl Top 200 liste over prioriterede 1. maj virksomheder Side 4 af abonnenter på nyhedsbrev 1. nov. Bilateralt samarbejde med 2 kommuner 1. okt. om matchfunktion etable- ret 2 rekvirerede opgaver gennemført 1. nov. 15 samarbejder indgået 200 abonnenter på nyhedsbrev 1. april 6 Horizon 2020 ansøgninger indsendt 35 samarbejder indgået 60 samarbejder indgået I. Markedsorientering Markedsorientering omfatter både matchmaking mellem forskere og virksomheder, der selv

5 eller gennem en anden erhvervsfremmeaktør opsøger DTU/RUC og en proaktiv indsats for at komme i dialog med nye virksomheder. Den proaktive indsats fokuserer på de virksomheder i Region Sjælland, som RUC og DTU mest effektfuldt vil kunne bidrage til at understøtte i forhold til Erhvervsudviklingsstrategien og klyngeindsatsens fokusområder (Indsatsområde 3). Herunder prioriteres produktion i Region Sjælland, en vækstorientering nationalt og/eller internationalt, og en samlet indledningsvis vurdering af forsknings- og innovationspotentialet i samarbejdet mellem RUC/DTU og virksomheden. Den primære målgruppe, qua effektmålene, er fremstillingsvirksomheder (3.700) og servicevirksomheder med relevans til fokusområderne i Erhvervsudviklingsstrategien. Fra DTU s side vil der være fokus på virksomheder, der allerede er højteknologiske eller har potentiale til at blive det. På baggrund af ovenstående kriterier og med bidrag fra Væksthus Sjælland, kommuner, erhvervsråd, og forskere på DTU og RUC, udarbejder DTU og RUC en liste på 200 prioriterede virksomheder. Foruden rekruttering af top 200 listen, vil RUC og DTU oprette kommunalt baserede matchfunktioner, der åbner for samarbejde med andre virksomheder. Vi vil samarbejde med kommunerne om at synliggøre værdien af samarbejder med videninstitutioner. I første omgang har DTU i efteråret 2013 indgået et samarbejde med Roskilde Kommune. II. Behovsafdækning Forretningsudviklere fra DTU og RUC er proaktive ift. behovsafdækning, der primært sker gennem telefonmøder og personlig kontakt fx igennem virksomhedsbesøg og afholdelse af matchmakingarrangementer mellem forskere, virksomheder og erhvervsfremmeaktører. Væksthus Sjællands aktiviteter i VA+1 vedrørende behovsafdækning indgår her. III. Samarbejdsudvikling Efter at forskere og virksomheder har fundet sammen om et fælles interesseområde eller en ny ide, fortsætter en samarbejdsudviklingsproces, som faciliteres efter behov af forretningsudviklere fra DTU og RUC. Når gruppen er selvkørende, vurderes det, hvorvidt samarbejdet kan indgås. IV. Indgåelse af samarbejde Samarbejdet konsolideres igennem fx indsendelse af fælles ansøgninger, indgåelse af aftaler osv. Processen understøttes efter behov frem imod indgåelse af et dokumenteret samarbejde. Indsatsområde 2: Flere vækstiværksættere Milepæle Milepæl (hvert er en milepæl nye potentielle gap funding projekter identificeret 6 nye gap funding projekter igangsat Side 5 af gap funding projekter afsluttet Indgåelse af aftaler med 3 eksisterende virksomheder eller investo- rer om gap funding projekter 6-9 nye virksomheder etableret Hovedaktiviteterne under indsatsen, som DTU vil gennemføre, er: I. Identifikation af nye lovende innovationsprojekter Med støtte fra forretningsudviklere udarbejder forskere projektansøgninger til bedømmelse i et evalueringsudvalg, der består af forretningsudviklere og eksperter fra DTU, og fremover muligvis repræsentanter for innovationsmiljøerne og eksterne forretningsfolk. Lovende innovationsprojekter støttes til, på 6-9 måneder, at reducere de største teknologiske og kommercielle risici og derved opnå et stadie, hvor regionale samarbejdspartnere eller fremtidige investorer kan videreføre projektet. Projekterne vurderes bl.a. ud fra størst muligt potentiale for

6 regionale væksteffekter, aftager, marked, produkt/proces, patentmuligheder, tidshorisont, teknologiens modenhed og forretningskoncept. II. Teknologisk og kommerciel modning af nuværende pipeline samt nye projekter Den teknologiske modning af et lovende innovationsprojekt omfatter ofte et såkaldt proof-ofconcept eller udarbejdelse af en prototype, der kan vise fremtidige samarbejdspartnere, hvordan en løsning kan se ud. Hidtil har gap funding bidraget til at føre projekter fra en forskningsbaseret idé til et nyt produktkoncept, en ny forbedret proces eller løsning hen imod at blive et projekt eller en løsning, der er klar til at blive præsenteret for af eksterne samarbejdspartnere. Parallelt med den teknologiske modning gennemføres en kommerciel modning, der bl.a. omfatter at afdække markedet for løsningen, opsøge og gennemføre dialog med potentielle samarbejdspartnere og investorer, samt identifikation af founder team for den nye virksomhed. III. Indgåelse af aftaler og etablering af virksomheder Ved afslutningen af en gap funding periode er nogle af projekterne klar til at blive videreført i eksisterende eller nye virksomheder. Andre har som en del af risikoreduktionen fået belyst, at der er behov for at udvikle projektet yderligere enten teknologisk eller kommercielt, før end det er klar til at fortsætte i en virksomhed. Atter andre af projekterne lukkes, hvis det påvises, at løsningen ikke fungerer som forventet, eller at der ikke kan findes samarbejdspartnere og/eller investorer til projektet. Der indgås de relevante aftaler ift. eksisterende eller nyetableret virksomhed. Indsatsområde 3: Mere værditilvækst i virksomheder med fokus på regionale styrkepositioner Milepæle Milepæl Klyngeseminar til indkredsning af klyngeinitiativer på tværs af VA afholdt 4 potentielle bæredygtige klynger er identificeret og prækvalificeret Partnerskaber med nøglevirksomheder indgået (2-3 per klynge) Foreløbig strategi og handleplan for klynger udarbejdet Protoklynger etableret og relevanstestet. Første forsøgsvise aktiviteter i klyngerne genneført Klyngestrategi fastlagt Målrettede pilottiltag afsluttet 30. april Side 6 af klynger har opnået bronze label Markedsorienterede aktiviteter i klyngen gennemført 2 klynger er benchmarked på ECEI Gold indikatorer Hovedaktiviteterne er: I. Behovsafdækning Vækstparametret er et nøglekritierium i konsortiets klyngetiltag. Der vil således blive foretaget en egentlig vurdering af de enkelte klyngers vækstpotentiale både i opstarten og derefter løbende som en vurderings- og succeskriterium. Der må forventes en relativt langsom start på klyngedannelsen inden for projektets løbetid og dernæst en accelererende udvikling. For at sikre så vidt muligt, at de strategiske valg af bran-

7 cher og placering indeholder de nødvendige potentialer for egentlig klyngedannelse, vil den indledende fase lægge vægt på grundig analyse og udpegning af centrale erhvervsaktører/virksomheder, som konsortiet kan indgå partnerskab med i en tidlig fase med sigte på en forankring af den kommende klynge. I tilfælde af at klyngedannelsen ikke vil kunne opnå tilstrækkelig tyngde inden for Region Sjællands grænser, vil konsortiet i samarbejde med klyngen søge at skabe de nødvendige relationer udenfor regionen. II. Udvikling af klyngeorganisation Herunder bl.a. at udvikle de enkelte delelementer i klyngen/netværket, udarbejde en strategi for klyngen, etablere matchmaking funktioner, skabe mulighed for videnformidling om den nyeste forskning og skabe forbindelse mellem virksomheder til både regionale og nationale forskere samt at understøtte virksomheders samarbejde med andre virksomheder i f.eks. værdikæder og innovation, samt påbegynde de første skridt til samarbejdsprojekter. Konsortiet vil sideløbende med klyngeetablering og udvikling arbejde med en løbende monitorering af lignende initiativer med henblik på dels at undgå en udvanding af konsortiets indsats som følge af spredning af aktiviteten, og dels aktivt at søge samarbejde med andre lignende initiativer fra f.eks. erhvervslivet for at sikre en fokusering af indsatsen. I yderste instans kan monitoreringen betyde, at et specifikt klyngeinitiativ opgives til fordel for et mere levedygtigt initiativ inden for samme branche. Konsortiet tilstræber at søge supplerende finansiering til de 2 højst prioriterede klynger inden for 1 år. III. Idriftsætning og exit Klyngen og klyngeorganisationen erklæres for etableret, når den opfylder en række kvalitetsmål, som er sat ved i begyndelsen af projektet, jf. bemærkningen under resultatmål. Klyngen har nu den rette kritiske masse i form af viden, sammensætning og aktivitet og kan bl.a. specialisere sig gennem fx flere samordnede markedsaktiviteter. Metode for løsning af opgaven Tidsplan De nævnte aktiviteter og udviklingstrin afvikles successivt over den 3 årige periode med henblik på at opfylde resultaterne og milepæle, der er vist tabellen under Resultat- og Effektmål. Indsatsområde 1: Mere viden og innovation i virksomhederne Tilgangen til virksomhederne og hvordan de inddrages er beskrevet ovenfor under hovedaktiviteter. Det er vores erfaring som brobyggere til samarbejde mellem virksomheder og forskning siden 2007, at den væsentligste forudsætning for et samarbejde er en gensidig personbaseret og faglig funderet interesse. Enhver virksomhedsdialog har derfor øje for, at matche konkrete forskere med de teknologiske udfordringer og muligheder, som virksomhederne har. Foruden at skabe konkrete resultater i virksomhederne fokuseres indsatsen på at bidrage til regionens visioner og initiativer, fordi de skaber de mest bæredygtige og effektfulde relationer. Det vil fx være initiativer under den nationale innovationsstrategi, hvor DTU vil kunne levere spidskompetencer på stort set alle nuværende Inno+ initiativer, kommunale/intraregionale styrkepositioner og infrastrukturelle initiativer, som fx Kalundborg Symbiosen, Femern-forbindelsen, Risø Park og fødevarer på Sydsjælland. Indsatsområde 2: Flere vækstiværksættere DTU s erfaringer med gap funding og proof-of-concept funding siden 2005 viser, at gap funding midler til teknologisk modning kombineret medforretningsudviklingskompetencer til kommerciel modning er en stærk metode til udvikling af nye højteknologiske virksomheder. Ca. hver sjette af projekterne er klar til at blive etableret som ny virksomhed i umiddelbar forlængelse af eller relativt hurtigt, efter et endt gap funding projekt. Andre projekter kræver yderligere modning, før de når til dette stadium og atter andre lukkes undervejs. Indsatsområde 3: Mere værditilvækst i virksomheder med fokus på regionale styrkepositioner Side 7 af 10

8 Samarbejdspartnere, herunder hvordan den regionale forankring sikres. Samarbejdspartneres rolle i vækstaftalen Synergi mellem samarbejdspartnerne Samspil med de andre vækstafta- Indsatsen vil ske inden for rammerne af den nationale klyngestrategi, herunder vurderet op mod de nævnte kriterier for excellente klyngeorganisationer. Særligt Bronze Level, der fx er regionalt baserede og nyetablerede klynger. Partnerne har god erfaring med udvikling og drift af både erhvervsbaserede klynge- og netværksorganisationer i regionen, som vil viderebygges i denne vækstaftale. Fx gennem RUCs forskningsbaserede netværk og DTU s deltagelse i Copenhagen Cleantech Cluster og klyngemanagerrolle i InSpire Food. Metodegrundlaget baserer sig på øvrig praksiserfaring fra partnerne og netværk, fx fra udvikling af en klyngemodel fra Klyngeudvikling Bornholm. Partner Danmarks Tekniske Roskilde Universitet Erhvervsakademi University College Universitet (DTU) (RUC) Sjælland (EASJ) Sjælland (UCSJ) Adresse Anker Engelunds Vej Universitetsvej 1, Lyngvej 19, 4600 Slagelsevej 7, , 2800 Lyngby 4000 Roskilde Køge Sorø CVR nr Den regionale forankring sikres primært af de fire konsortiepartnere og deres aktiviteter i regionen samt en tæt dialog med konsortierne bag de andre vækstaftaler, kommunerne, erhvervsfremmeaktørerne og andre relevante regionale partnere. Forankringen sker bl.a. gennem uddannelse og forskning på erhvervsakademier, professionshøjskoler og kandidatuddannelser inden for bl.a. sundhed, undervisning, økonomi, ingeniørvidenskab og samfundsvidenskab, men også igennem samarbejde med virksomheder og andre partnere i Region Sjælland. Regionen kan herved bl.a. synliggøres og markedsføres som en arbejdsmæssigt spændende region overfor de tusindvis af studerende, som de 4 konsortiepartnere hvert år tilsammen uddanner, og gennem de virksomhedssamarbejder, som partnerne etablerer i projektet. Nedenstående tabel viser fordelingen af roller og resultatskabelse for hver konsortiepartner: Indsatsområde DTU RUC EASJ UCSJ Mere viden og innovation Lead Deltager i virksomhederne 30 samarbejder 30 samarbejder Flere vækstiværksættere Lead nye virksomheder Klynger Lead på en klynge og 7-8 samarbejder Lead på en klynge og 7-8 samarbejder Lead på en klynge og7-8 samarbejder Lead på en klynge og 7-8 samarbejder Konsortiet dækker korte, mellemlange og lange videregående uddannelser med hver deres faglige profil. Dermed er hele det videregående uddannelsessystem i Region Sjælland repræsenteret i konsortiet. Samtidig supplerer konsortiepartnerne fagligt hinanden: DTU s teknologiske og projektmæssige styrker vil i samspil med RUC s netværkspositioner, EASJ s erfaringer med virksomhedssamspil samt UCSJ s stærke netværk ift. sundhedssektoren og erfaringer med brugerinddragelse i innovationsprocesser samlet repræsentere en kompetencemasse, der kan sikre vidensflow, vidensudvikling og erhvervsmæssig vækst. Dermed udgør konsortiet en konstruktion, der samlet har volumen og videnmæssig styrke, der sikrer bæredygtighed og gennemslagskraft. Alle konsortiets institutioner har en stærk regional forankring, men er samtidig alle engagerede i globale sammenhænge. Det er samtidig institutioner, som har arbejdet sammen i en lang række forsknings- og udviklingssamarbejder, hvorfor samarbejde og gensidig brug af kompetencepositioner indgår som en naturlig del af et dynamisk samarbejde. Dermed har konsortiepartnerne forudsætningen for, i det opsøgende og udadrettede arbejde, at kunne fremstå som ét samlet konsortium og ikke som fire enkelt-institutioner. Det vil fx sige, at når en konsortiepartner holder møder med virksomheder, vil konsortiepartneren kunne se muligheder for og tilbyde samarbejde også med de øvrige institutioner, så virksomhederne oplever én samlet indgang til de fire konsortiepartnere. Det er konsortiets forventning at VA+1 er ansvarlig for koordinering, for at sikre et godt samspil på tværs af vækstaftalerne, herunder udmøntning af et fælles CRM system. Side 8 af 10

9 ler Samspil med nationale innovationsordninger Inddragelse af erhvervsfremmeaktører Indsatsområde 3 vil relatere til Region Sjællands øvrige vækstaftaler, og konsortiet vil aktivt arbejde for at realisere samarbejdspotentialer mellem de enkelte klyngetiltag og de relevante andre vækstaftaler. Konsortiet vil i 1. kvt tage initiativ til at samle alle samarbejdspartnerne mhp. at afdække og indkredse organisering af etablering af relevante klyngeinitiativer i Region Sjælland. Konsortiet vil løbende afdække mulighederne for om aktører, der deltager i konsortiets aktiviteter, har potentiale til at deltage i nationale innovationsordninger. Via deltagelse i konsortiets virksomhedsrettede aktiviteter vil aktørerne løbende blive bedre kvalificeret til at indgå i andre innovationsordninger og partnerne bag konsortiet vil aktivt opsøge muligheder og understøtte processen. Det vil derfor være en naturlig del af faciliteringen af konsortiets aktiviteter, at der ved hver virksomhedskontakt også vil blive foretaget en løbende vurdering af om den pågældende aktør/virksomhed har potentiale/interesse for at indgå i andre innovationsordninger. Af andre muligheder kan for eksempel nævnes GTS institutternes innovationstjek og flere af initiativerne som fremgår af regeringens nationale innovationsstrategi Danmark som løsningernes land. Her vil særligt initiativ 9 om et samlet program for videnbaseret innovation i SMV ere være relevant. Det samlede program tager afsæt i eksisterende virkemidler i Uddannelsesministeriet som f.eks. videnkupon, erhvervs.phd-ordninngen og videnpilot for at styrke SMV ernes fokus på innovation. Derudover vil initiativ 11 i innovationsstrategien om etablering af en iværksætterpilot ordning være et tilbud konsortiet vil markedsføre overfor potentielle iværksættere. I initiativ 18 i innovationsstrategien afsættes der midler til at fremme af samarbejdet med virksomheder om praksisnær innovation. Puljen er rettet mod professionshøjskoler og erhvervsakademier. Denne pulje vil konsortiet også være opmærksom på. Ligeledes er det en del denne vækstaftale at skabe netværk og klynger, som også er en del af innovationsstrategiens initiativ 8. Konsortiet vil løbende foretage en vurdering af om de oprettede netværk og klynger kan indgå i en ansøgning til Rådet For Teknologi og Innovations innovationsnetværk. En del af EU s nye Horizon 2020 program er et særligt SMV-instrument. Partnerne vil i dialogen med virksomhederne også formidle mulighederne i dette instrument. Nedenfor er for hvert indsatsområde angivet hvordan erhvervsfremmeaktører i Region Sjælland forventes at blive inddraget i en eller flere aktiviteter: Erhvervsfremmeaktør Indsatsområde Forslag til inddragelse Kommuners erhvervsservice og erhvervsråd 1 Matchfunktion aftaler, Vært for talknuser bootcamps og lignende aktiviteter, Netværksmøder, Samarbejde om identifikation af relevante virksomheder, Samarbejde om klyngedannelse Væksthus Sjælland 1 Samarbejde om identifikation af relevante virksomheder Koordinering på tværs af Vækstaftalerne, herunder fælles CRM Zealand Denmark og 1 Støtte til udvikling af Horizon2020 udviklingsprojekter CAT link CAT Invest m.fl. 2 Finansiel støtte til potentielle DTU spin-outs. Grønt Iværksætterhus 2 Stimulere fra cleantech forretningskoncept til opstartsvirksomhed, Samarbejde om finansiering af en stærkere indsats for etablering og fastholdelse af cleantech vækstiværksættere i Region Sjælland når kontraktperioden for det Grønne Iværksætterhus ophører pr. 31. dec Copenhagen Capacity 3 Etablering og udvikling af klynger Femern Belt Development 3 Etablering og udvikling af en klynge om byggeteknologi Samarbejde om identifikation af relevante virksomheder Grønt Center 3 Etablering og udvikling af en klynge om fødevareteknologier Invest in Denmark 3 Etablering og udvikling af klynger Side 9 af 10

10 Medarbejderressourcer til at løse opgaven Afhængighed af udefrakommende faktorer og aktører Risikoanalyse Budget Sundhedsinnovation 3 Etablering og udvikling af en klynge om velfærdsteknologier Sjælland og Velfærdsinnovation Sjælland Sydtek 3 Bidrag til udvikling af klynger og internationalisering i klyngerne Østdansk Turisme 3 Etablering og udvikling af en klynge om turisme/oplevelsesøkonomi DTU DTU leverer som lead på vækstaftale et team på 4 medarbejdere fra DTU s Afdeling for Innovation og Sektorudvikling til samarbejdsopbygning og forretningsudvikling. Overordnet ansvarlig for vækstaftalen har Chef for Forretningsudvikling & Entreprenørskab, Helle Bunkenborg, der siden 2007 har været ansvarlig for først Risøs og senere DTU s samarbejde med Region Sjælland. Projektledelsen forankres på DTU Risø Campus, hvor der bl.a vil være et tæt samspil med Det Grønne Iværksætterhus, Risø Park og Cleantech Demonstratoriet. Projektlederen for vækstaftalen er Senior Forretningsudvikler Jacob Fink Ferdinand, som siden 2012 har været projektleder for DTU s nuværende aftale med Region Sjælland. Han har 15 års erfaring med projektledelse, og har de sidste 3 år udviklet samarbejder mellem virksomheder, forskere og offentlige institutioner, bl.a. kommuner. DTU har særligt gennem Risø DTU mange års erfaring med, hvordan man kan skabe resultater og effekt igennem forskningsbaseret virksomhedssamarbejde i Region Sjælland. RUC RUC vil levere et team på 2 medarbejdere plus projektledelse fra lederen af RUCinnovation. RUCinnovation har siden 2008 arbejdet med erhvervsudvikling og innovation i Region Sjælland og har opnået stor erfaring med matchmaking mellem forskere, studerende og private og offentlige virksomheder. Desuden har RUCinnovation udviklet koncepter for forskningsbaserede netværk. Dermed bidrager RUC med erfaring og koncepter for matchmaking og netværk i konsortiet. EASJ EASJ bidrager med kompetencer indenfor fødevareproduktion og teknologi. EASJ s indsats forankres fagligt i akademiets campus i Roskilde, hvor der gennem mange år er opbygget viden og kompetencer i forhold til procesinnovation og samspil mellem uddannelse og virksomhed i forhold til nyttiggørelse af ny viden, bl.a. gennem projektet VIFFOS. Projektstyring sker i samarbejde med akademiets udviklingsafdeling. Ny projektleder til fødevareområdet ansættes pr. 1. oktober 2013 i Roskilde, og desuden indgår udviklingschef Jens Lautrup Nørgaard. UCSJ UCSJ leverer kompetencer indenfor velfærdsteknologi og klyngedannelse. Indsatsen forankres i afdelingen for forskning og innovation, og kobles til forskningsprogrammerne Regional udvikling & Social mobilitet og Education Lab: Teknologi, Didaktik & Velfærd. Afdelingen har mange års erfaring med teknologiudvikling, brugerinvolvering, klyngedannelse, fx i VIOLprojektet Velfærdsteknologi, innovation og læring. I indsatsen indgår Kathrine Krageskov Eriksen, ph.d., forskningsprogramleder, tidligere chef for bioanalytikeruddannelsen. Hun har bred erfaring indenfor sundhedsområdet og ift. velfærdsteknologi og brugerinvolvering. Endvidere indgår Niels Henrik Helms, forsknings- og innovationschef, som har en bred erfaring med innovationsprocesser indenfor velfærdsteknologi og udvikling af klynger. Værdi og hastigheden af etableringen af klyngerne under indsatsområde 3 vil kunne blive styrket væsentligt gennem en ekstern gearing af midler. Alle mål er afhængige af interesse og engagement fra forskere, virksomheder og investorer i at indgå og udvikle samarbejder. En liste på 22 identificerede risikoelementer, samt 9 forslag til forebyggende og afbødende handlinger er vedlagt i bilaget Risiko. Budgettet fremgår af bilaget Budget. Side 10 af 10

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Udspil vedr. erhvervsfremme:

Udspil vedr. erhvervsfremme: Udspil vedr. erhvervsfremme: Forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet December 2017 1 Problemet Regeringens eftersyn af erhvervsfremme og en regional analyse af fødevarelandskabet

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

4. Statusevaluering af vækstaftalerne

4. Statusevaluering af vækstaftalerne Brevid 2883326 4. Statusevaluering af vækstaftalerne Åbent Vækstforum Sjælland 2792878 Brevid: Resume Vækstforum har på deres møde d. 9. december 2013 besluttet, at der skal foretages en ekstern evaluering

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 29. APRIL 2008 Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 1. Sammenfatning Dette oplæg er udarbejdet som opfølgning på Rundbordssamtale 2007 mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI)

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora INNOVATIONDANMARK Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Rådet for Teknologi og Innovation < Strategisk samarbejdsaftale

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer. Innovativ brug af Big Data. 1. Oplysninger om ansøger

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer. Innovativ brug af Big Data. 1. Oplysninger om ansøger Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Innovativ brug af Big Data 1. Oplysninger om ansøger 2. Indhold (formål, mål og aktiviteter) Navn, adresse, kontaktperson, tlf, mailadr,

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum 2013 2014 Ved udarbejdelsen af én samlet vækst- og udviklingsstrategi skal der foretages en samlende tværgående analyseindsats, som formår at kvalificere indholdet

Læs mere

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs NORTH Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs North - projektidé Formål Healthcare Labs NORTH er et samlet regionalt koncept til understøttelse

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 4. september 2015 at indkalde ansøgninger til indsatser under

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Vækstaftale 2: Viden som vækstgenerator i Region Sjælland

Vækstaftale 2: Viden som vækstgenerator i Region Sjælland Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resumé af forslaget Opstilling af effektkæder, der demonstrerer, at vækstaftalen Vækstaftale 2: Viden som vækstgenerator i Region Sjælland

Læs mere

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6 Bilag til mødet i Vækstforum den 31. august 2009 Program for Vidensamarbejde Baggrund I Vækstforums handlingsplan for 2007-2008 er Viden i arbejde beskrevet som et initiativ, der skal sikre den regionale

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Model for internationaliseringsstrategi

Model for internationaliseringsstrategi Model for internationaliseringsstrategi Detaljering af den internationale strategi Ambition, fokusområder og implementeringsplan for internationalisering Indhold 1. Forord 2. Mission og vision på det internationale

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Søren Jensen Innovationspolitisk kontor E-mail:sje@fi.dk Disposition Hvordan går det med innovationen i Danmark? Hvordan ser den danske

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE Det fælles regionale EU-kontor COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE V/ Vicedirektør Kristian Johnsen SMV-arrangement om EU-funding og Horizon2020 VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN 17. juni 2014 Mødelokale M1, Fruebjergvej

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 ARBEJDSNOTAT 4. UDKAST [15. november 2006] Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 1. Klyngetyper Omdrejningspunktet for de kommende års prioritering af midlerne til erhvervsudvikling

Læs mere