Den gode projektbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode projektbeskrivelse"

Transkript

1 Den gode projektbeskrivelse

2 Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen 'Power i projekter og portefølje' af Mette Lindegaard Attrup og John Rydding Olsson, 2008.

3 1 Stedet Tæller / Værktøjskasse Værktøjer til den gode projektbeskrivelse En god ansøgning og projektbeskrivelse skal give et klart billede af, at projektet kan realiseres og drives på en holdbar og forretningsmæssigt bæredygtig måde. For at komme fra den gode idé til beskrivelsen af et afgrænset og holdbart projekt med klare faser, mål og konkrete aktiviteter, findes der en række redskaber, som projektgruppen med fordel kan arbejde med. I denne værkstøjskasse er fem forskellige øvelser og tjeklister beskrevet og illustreret. Formålet er at give jer som projektdeltagere gode og velafprøvede redskaber til at udvikle en god projektbeskrivelse. Værktøjskassen indeholder seks øvelser og tjeklister: Øvelser & tjeklister Målhieraki Interessentanalyse & kommunikation Milepæle & formidlingsplan Markedsanalyse Fysiske rammer Økonomi

4 2 målhieraki / Værktøjskasse / Stedet Tæller

5 3 Stedet Tæller / Værktøjskasse / målhieraki 1. Målhierarki projektets formål, ide og aktiviteter Projektbeskrivelsen skrives ofte med henblik på potentielle sponsorer, men er også en styrepind for projektgruppen: Hvad er projektets formål og delformål, hvordan opnås målene, og hvornår er projektet en succes? Svarene på disse spørgsmål bør stå klart i den endelige projektbeskrivelse. Derfor er det vigtigt at arbejde med målhierarki En grundig drøftelse af projektets mål, formål og midler er med til at præcisere, hvad der er den gode og bærende ide, og bidrager til fælles forståelse af projektets målsætning. Det er et vigtigt skridt på vej mod beskrivelsen af projektet. 4 simple trin Et godt værktøj til formulering af målsætninger involverer 4 simple trin. Hvert trin går i dybden med et centralt spørgsmål: Hvorfor er projektet vigtigt (mål og formål)? Hvordan opnås formålet (leverancer)? Hvad lover vi med projektet (løfte), og hvornår er projektet en succes (succeskriterier)? Til hvert trin knytter der sig få enkle regler: Målhierarki Hvorfor er projektet vigtig? Hvordan opnås formålet? Hvad lover vi med projektet? Hvornår er projektet en succes?

6 4 målhieraki / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 1: Hvorfor er projektet vigtigt? Alle projektgruppens deltagere står sammen foran en tom væg, flipover eller omkring et tomt bord. Alle deltagere byder ind med gode grunde til, hvorfor projektet har en relevans og berettigelse. Altså bidrager deltagerne med hver deres svar på, hvorfor projektet er vigtigt. Alle svar formuleres kortfattet på en linje, der skrives på post-it s eller papkort og sættes på væggen/flipover/bordet. Kortene placeres i et lodret hierarki ud fra reglen om, at det mest overordnede og udtømmende formål er øverst og de øvrige delformål nedenunder. Der vil løbende blive rokeret rundt i hierarkiet i forhold til gruppens drøftelser. Øvelsen er slut, når gruppen ikke længere kan uddybe og konkretisere formålet på papkortet øverst i målhierakiet. Test det ved at gentage spørgsmålet hvorfor er det vigtigt? Bagerst er et ark, som kan bruges til tegne illustrationen til trin 1-4 på. Glade, sunde, aktive borgere og besøgende hvorfor Bedre skiltning Fremme bevægelse Flere cyklister Adgang til landskabet Flere stier langs markerne Bedre adgang til kysten Figuren med eksemplet ovenfor viser, hvordan formålet præciseres ved at arbejde opad i hierarkiet. Øverst med grøn er projektets formål (der kan være flere), de blå er delformål eller mål.

7 5 Stedet Tæller / Værktøjskasse / målhieraki Trin 2: Hvordan opnås målene? Deltagerne står samlet omkring samme væg som i forrige runde. Deltagerne besvarer her spørgsmålet om, hvordan man vil opnå målene. Dvs. hvad der skal til for at målene bliver til virkelighed? Hvad skal projektet levere? Nu skal der arbejdes nedad i målhierarkiet. Spørgsmålet rettes mod hvert af målene fra den forrige runde og alle svar/leverancer formuleres på post-it s eller papkort, der sættes på væggen. Kortene placeres på en vandret linje under formålene. Sammenhængen mellem leverance og formål tydeliggøres enten gennem placeringen af post-it/papkortet eller ved at trække streger mellem kortene med hhv. leverance og formål. Øvelsen fortsætter indtil leverancerne er tilstrækkeligt detaljerede og til der ikke er flere, der kan komme på ideer til at opnå formålet. Test det ved at gentage spørgsmålet hvordan kan det blive til virkelighed?. hvorfor Bedre skiltning Fremme bevægelse Flere cyklister Glade, sunde, aktive borgere og besøgende Adgang til landskabet Flere stier langs markerne Bedre adgang til kysten hvordan Nye skilte langs ringvejen opsat Cylist-app designet Tre nye cykelruter anlagt Vandre-app designet Tre nye stier langs marker anlagt Ny udsigtspost etableret Figuren med eksemplet ovenfor viser, hvordan man arbejder sig nedad i hierarkiet og bliver præcis på leverancerne ved at spørge hvordan. Leverancerne er markeret med rød.

8 6 målhieraki / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 3: Hvad lover vi med projektet? Ved dette trin tager projektgruppen udgangspunkt i målene fra trin 1 og leverancerne fra trin to. Spørgsmålet er nu, hvor grænsen mellem projektets mål og leverancer skal trækkes. Der er en praktisk grund til meget præcist at adskille mål og leverancer. Adskillelsen definerer nemlig, hvor projektet slutter altså hvornår projektgruppen er færdig. Træk en synlig streg mellem mål og leverancer. (Se figuren på næste side) Formuler alle leverancer i passiv form. Eks. cykelsti leveret, forhindringer og parcour anlagt, event i landskabet afholdt. Alle leverancer gøres målbare, realistiske og tidsbaserede. Eks. en cykelsti åbnet inden udgangen af hvorfor Bedre skiltning Fremme bevægelse Flere cyklister Glade, sunde, aktive borgere og besøgende Adgang til landskabet Flere stier langs markerne Bedre adgang til kysten hvordan Nye skilte langs ringvejen opsat Cylist-app designet Tre nye cykelruter anlagt Vandre-app designet Tre nye stier langs marker anlagt Ny udsigtspost etableret

9 7 Stedet Tæller / Værktøjskasse / målhieraki Trin 4: Hvornår er projektet en succes? Deltagerne står stadig samlet omkring samme væg eller bord som i forrige runder. Deltagerne identificerer her, hvilke succeskriterier der kan knyttes til delformålene, så de bliver målbare. Succeskriterierne skal være målbare, realistiske og tidsbaserede. Eks. 25 nye skilte opsat inden udgangen af Alle svar formuleres på post-it s eller papkort og sættes på væggen ud for det pågældende delformål. Definér succeskriterier til de delformål, der ligger lige over stregen. Således lægger de så tæt på leverancerne som muligt. Succeskriterierne må ikke ligge for langt udenfor projektets indflydelse. hvorfor 25 nye skilte opsat inden udgangen af 2013 Bedre skiltning Fremme bevægelse Flere cyklister Glade, sunde, aktive borgere og besøgende Adgang til landskabet Flere stier langs markerne Bedre adgang til kysten hvordan Nye skilte langs ringvejen opsat Cylist-app designet Tre nye cykelruter anlagt Vandre-app designet Tre nye stier langs marker anlagt Ny udsigtspost etableret Figuren ovenfor markerer adskillelsen mellem mål og leverancer samt på hvilket niveau i hierarkiet, man skal fastsætte succeskriterier.

10 8 målhieraki / Værktøjskasse / Stedet Tæller Resultatet af øvelsen Efter øvelsen vil projektgruppen have klarlagt hhv. formålet eller visionen for projektet, delformål og succeskriterierne til disse, samt have præciseret hvilke leverancer projektet skaber. Hvor formål og vision fortæller hvorfor projektet er interessant, beskriver leverancerne det, vi står med i hånden, når projektet er slut. Det er en god ide at bruge god tid på at udarbejde målhierarkiet og gentage øvelsen senere i projektets forløb. Det bidrager til et klart fælles billede af projektet, præciserer konceptet samtidig med, at ideerne konkretiseres.

11 9 Stedet Tæller / Værktøjskasse / målhieraki

12 10 interessenter & kommunikation / Værktøjskasse / Stedet Tæller

13 11 Stedet Tæller / Værktøjskasse / interessenter & kommunikation 2. Interessenter og kommunikation Interessenters opbakning til projektet er ofte afgørende for dets realisering, og alle projekter har en række interessenter, som det er vigtigt at få identificeret, prioriteret og håndteret. Derfor er det vigtigt at have fokus på interessenter Inddragelse og kommunikation med interessenter kan sikre opbakning og ejerskab til projektet og kan være afgørende for projektets forankring. Det er vigtigt at overveje, hvem der kan have interesser i projektet, hvem projektet eventuelt påvirker - både positivt og negativt - hvem der har viden om den type projekter, I arbejder med, og hvem der har mulighed for at hjælpe projektet succesfuldt frem til realisering. 4 simple trin Interessentanalysen laves i projektgruppen ved projektets opstart og opdateres løbende igennem i projektet. En god øvelse til identificering af projektets interessenter og analyse af deres rolle i projektet involverer fire trin: Interessentanalyse Identifikation prioritering analyse strategi

14 12 interessenter & kommunikation / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 1: Identifikation Med en bredt sammensat projektgruppe kan man nå langt i forhold til at identificere interessenterne gennem en åben brainstormproces. Brug evt. hjælpespørgsmålene nedenfor for at komme hele vejen rundt. Hvem påvirker projektet under hhv. projektudviklingen, gennem diverse faser og efter projektets realisering? Hvem påvirkes af projektet (under både udvikling, faser og efterfølgende) Hvem bruger projektets leverancer og resultater? Hvem er centrale for, at projektet realiseres (husk projektgruppen og deres familier samt opdragsgivere og lign.) Hvem ved noget om projektets formål og leverancer?

15 13 Stedet Tæller / Værktøjskasse / interessenter & kommunikation Dine noter og illustrationer:

16 14 interessenter & kommunikation / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 2: Prioritering En central opgave handler om at prioritere de vigtigste interessenter. Den øvelse skaber oversigt over, hvilken indflydelse de forskellige interessenter har på projektet. Prioriter interessenterne ved at spørge ind til følgende to kriterier: Indflydelse hvilken magt og indflydelse har interessenten til at påvirke projektet? Medvirken hvor nødvendigt er det, at interessenter medvirker, for at projektet bliver en succes? Ud fra svaret på de to spørgsmål placeres interessenterne i figuren nedenfor. Alt efter placeringen af interessenten, indeholder figuren gode råd til, hvordan man skal inddrage og håndtere interessenten. Bagerst er et skema, som kan bruges til at prioritere interessenterne i jeres projekt. Nødvendigt for projektet Potentiel gidsel i projektet Skal informeres: stormøde undervisning indhente information afklare hvem via følgegruppe Fx borgere / naboer Ressourceperson Skal involveres: interviews møder workshops i følgegruppe Fx foreningsformand, lokal ildsjæl Ekstern interessent Skal orienteres: nyhedsbrev skabe et godt image Fx offentlig myndighed, fond Ekspert Skal høres: interview møder i følge- eller styregruppe Fx eksperter ikke nødvendig / lille indflydelse stor indflydelse

17 15 Stedet Tæller / Værktøjskasse / interessenter & kommunikation Trin 3: Analyse Formålet med dette trin er at få mere viden om, hvordan de vigtigste interessenter forholder sig til projektet, og hvad man kan forvente, at de vil bidrage med hvad enten det er støtte eller modstand. Brug skemaet bagerst til at systematisere viden om interessenterne samt kombinere denne viden med konkrete handlinger, der sikrer god interessentpleje.

18 16 interessenter & kommunikation / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 4: Strategi Sidste trin handler om at lægge en strategi for interessenthåndteringen, dvs. at projektgruppen arbejder med at konkretisere, hvad der skal gøres hvornår, og af hvem. Tiltagene er typisk kommunikations- og involveringstiltag. Følgende hjælpespørgsmål kan lede projektgruppen gennem øvelsen: Hvad har interessentanalysen af konsekvenser for målsætningen (Er alle interessenters behov tilgodeset eller skal målhierarkiet justeres?) Hvad har interessentanalysen af konsekvenser for projektbeskrivelsen? (Hvad kan man gøre for at tilgodese de vigtigste interessenter?) Hvad betyder det for organiseringen af projektet? (Er de rette folk repræsenteret i projektgruppen, styregruppen etc.?)»» Hvordan planlægges kommunikationen, så den sikrer involvering og information af de rette interessenter på det rette tidspunkt?

19 17 Stedet Tæller / Værktøjskasse / interessenter & kommunikation Dine noter og illustrationer:

20 18 interessenter & kommunikation / Værktøjskasse / Stedet Tæller Resultatet af øvelsen Interessentanalysen er grundlaget for, at projektgruppen har de bedste forudsætninger for at kunne håndtere den ofte ret komplekse sammensætning af interessenter. Det er ofte projektets interessenter, der afgør, om projektet bliver en succes eller en fiasko. Efter øvelsen vil projektgruppen have klarlagt, hvordan interessenterne skal informeres om og/eller involveres i projektet. Interessentanalysen er et godt grundlag for både indledningsvist og løbende at vurdere og tage hånd om risici omkring projektet. Analysen har således betydning for risikohåndtering, organisering, kommunikationsplan og beslutningsproces

21 19 Stedet Tæller / Værktøjskasse / interessenter & kommunikation

22 20 milepælsplan / Værktøjskasse / Stedet Tæller 3

23 21 Stedet Tæller / Værktøjskasse / milepælsplan 3: Milepælsplan og formidlingsplan Projektets milepæle er vigtige pejlemærker for projektstyringen og et vigtigt element i både en projekt- og formidlingsplan. Hvilke faser skal projektet igennem, og hvornår rummer projektet aktiviteter eller viden, som skal kommunikeres til omverdenen? Den type spørgsmål skaber milepælsplanen klarhed over. Derfor er det vigtigt at lave en milepælsplan og formidlingsplan Ved at nedbryde sit projekt i en milepælsplan, som opstiller delresultater, får man et godt overblik over, hvad der skal til for at nå projektets endelige resultat og en fælles forståelse af projektets proces frem mod realisering. Samtidig skaber milepælsplanen klarhed om, hvornår og hvad der skal formidles, og er et godt grundlag for at lave en formidlingsplan for projektets realiseringsfase. 6 simple trin Milepælsplanen laves i projektgruppen og bygger videre på leverancerne (fra målhierakiøvelsen). Et godt værktøj til at lave en milepælsplan involverer 6 simple trin. Milepælsplan Leverancer Indsatsområder Delmål Rækkefølge Faser Formidlingsplan

24 22 milepælsplan / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 1: Opstilling af leverancerne Alle projektgruppens deltagere står sammen foran en tom væg, flipover eller omkring et tomt bord. Leverancerne fra målhierakiøvelsen skal igen tages i brug. Leverancerne beskriver det, som skal foreligge, når projektet er slut. Alle leverancerne placeres under hinanden. Figuren nedenfor illustrerer hvordan. Nye skilte langs ringvejen opsat Cylist-app designet Tre nye cykelruter anlagt Vandre-app designet Tre nye stier langs marker anlagt Ny udsigtspost etableret Milepælsplan

25 23 Stedet Tæller / Værktøjskasse / milepælsplan Trin 2: Definer indsatsområder Her skal projektdeltagerne vurdere, hvordan projektet kan deles op i hovedopgaver med udgangspunkt i målsætningen. Disse hovedopgaver kaldes indsatsområder og kan ofte defineres ud fra leverancerne i projektet. I nogle tilfælde kan projektet opdeles i indsatsområder svarende til de enkelte leverancer, andre gange er det hensigtsmæssigt at slå flere leverancer sammen til et indsatsområde. Indsatsområderne defineres (de kan defineres ud fra leverancer, fokusområder og kritiske problemstillinger eks. brugerbehov, geografiske inddelinger, hensigtsmæssig ansvarsfordeling i projektet.) Indsatsområderne formuleres kortfattet på en linje, der skrives på post-it s eller papkort og sættes i modsat ende af leverancerne, så de korresponderer indholdsmæssig. Figuren nedenfor illustrerer hvordan. Cylist-app designet Formidling Vandre-app designet Ruter Milepælsplan Nye skilte langs ringvejen opsat Tre nye stier langs marker anlagt Tre nye cykelruter anlagt Udsigtspost Ny udsigtspost etableret

26 24 milepælsplan / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 3: Milepæle delmålene på vejen Nu er hovedvejene, dvs. indsatsområderne, gennem projektforløbet etableret. Næste skridt er at opdele vejen i milepæle, dvs. delleverancer. For enden af hvert indsatsområde findes slutleverancen og herimellem skal milepælene placeres. De opstår ved at nedbryde slutleverancen i mindre bidder. Milepælene er velegnede til at styre efter. Nedbrydningen i delleverancer foregår ved at spørge: Hvad skal der til for, at vi kan levere? Alle svar formuleres på post-it s eller papkort og sættes på milepælsplanen ud for det pågældende delformål. Figuren nedenfor illustrerer hvordan. Milepæle formuleres i passiv form eks.: brugsaftaler indgået, kravspecifikation udarbejdet etc. Når alle milepæle er placeret på væggen, justeres milepælene tidsmæssigt i forhold til hinanden. Dvs. hvilke datoer, skal hvilke milepæle være nået, og hvad betyder det for milepæle i de øvrige indsatsområder? Desuden anføres, hvem der har ansvaret for, at de enkelte milepæle nås. Cylist-app designet Formidling Vandre-app designet 4. Udsigtspost realiseret Nye skilte langs ringvejen opsat 3. Entreprenør valgt 2. Projekt udarbejdet Ruter Tre nye stier langs marker anlagt Tre nye cykelruter anlagt 1. Arkitektkonkurrence afholdt Udsigtspost Ny udsigtspost etableret

27 25 Stedet Tæller / Værktøjskasse / milepælsplan Trin 4: Afhængigheder og tidsmæssig rækkefølge Milepælene i de enkelte indsatsområder er placeret i den rigtige rækkefølge. Men der kan være afhængigheder på tværs af indsatsområderne, som medfører, at milepælen i et indsatsområde skal være nået, før milepælen i et andet indsatsområde kan færdiggøres. Derfor skal afhængigheder afdækkes, så den rette sekvens kan etableres. Dine noter

28 26 milepælsplan / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 5: Faser og vigtige beslutninger Når milepælene er defineret for de forskellige indsatsområder, er det muligt at trække nogle tidsmæssige grænser, hvor projektet skifter karakter eller passerer nogle store milepæle. Det er i disse faseovergange og beslutningspunkter, at styregruppen ofte inddrages, og det er ved den type overgange, at der ofte vil være mulighed og behov for, at kommunikere aktivt til presse, interessenter og andre. Figuren nedenfor viser, hvordan man kan inddele milepælsplanen i faser og på den måde få tydeliggjort, hvornår der er behov for at kommunikere aktivt til omgivelserne, eller hvornår styregruppen skal involveres. Konkurrence Udvikling Implementering Cylist-app designet Formidling Vandre-app designet 4. Udsigtspost realiseret Nye skilte langs ringvejen opsat 3. Entreprenør valgt 2. Projekt udarbejdet Ruter Tre nye stier langs marker anlagt Tre nye cykelruter anlagt 1. Arkitektkonkurrence afholdt Udsigtspost Ny udsigtspost etableret

29 27 Stedet Tæller / Værktøjskasse / milepælsplan Trin 6: Formidlingsplan Når milepælsplanen er udarbejdet for projektets gennemførelsesfase, har man et godt grundlag for at lægge en plan for projektets formidlingsindsats. Gennemgå alle milepæle i planen og overvej: Hvilke milepæle er grundlag for kommunikation af projektet? (f.eks. ved første spadestik, ved rejsegilde, ved indvielse) Hvad skal der kommunikeres? Hvem skal der kommunikeres til? (brug interessentanalysen til at vurdere de forskellige interessenter) Hvordan skal projektets erfaringer formidles efter projektets realisering? Husk at al kommunikation af projektet skal aftales med og godkendes af kampagnesekretariatet, og at Realdania normalt skal omtales, når I kommunikerer om projektet til offentligheden. På næste side er der plads til noter.

30 28 milepælsplan / Værktøjskasse / Stedet Tæller Dine noter og illustrationer:

31 29 Stedet Tæller / Værktøjskasse / milepælsplan

32 30 markedsanalyse / Værktøjskasse / Stedet Tæller 4

33 31 Stedet Tæller / Værktøjskasse / markedsanalyse 4. Markedsanalyse Hvem har nytte af projektet og er der overhovedet et behov for det, projektet tilbyder? Det er vigtige spørgsmål at stille tidligt i udviklingen af projektet. En tidlig opmærksomhed på de fremtidige brugere og deres behov er med til at skærpe konceptet og sikre et bæredygtigt projekt. Derfor er det vigtigt at lave en markedsanalyse Når I skal udvikle jeres projekt og evt. lave en forretningsplan, er det vigtigt at indsamle og bearbejde viden om dit marked. Det er en god idé som det første at undersøge om, der er et markedsbehov, hvem de potentielle kunder er, hvor mange der er, hvor de bor, hvad de er villige til at betale, osv. 4 simple trin Markedsanalysens indhold og fokus afhænger af det enkelte projekt, men der er en række generelle spørgsmål, I som projektdeltagere kan stille til jeres projekt for at kvalificere projektgruppens antagelser. Ikke alle spørgsmål vil kunne besvares her og nu, men vil kræve indhentning af yderligere information og statistik. Fire trin kan bidrage til at blive skarpere på projektets marked: Markedsanalyse målgruppe markedet i dag og om 3 år konkurrenterne indhentning af viden

34 32 markedsanalyse / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 1: Målgruppe For at kunne lave en målrettet projektbeskrivelse, er det nødvendigt at have en solid viden om dem, der kan få gavn af projektet - kunderne/ brugerne. Overvej følgende spørgsmål i gruppen og formuler svarene: Hvem får gavn eller glæde af projektet og på hvilken måde? Hvem er de vigtigste brugere/kunder for projektet? Henvender projektet sig til en brugergruppe, som frit kan benytte sig af projektets faciliteter og aktiviteter, en betalende kundegruppe eller eventuelt begge dele? Hvad kendetegner projektets bruger/kundegruppe (fx alder, uddannelse, arbejde, livsstil, behov og betalingsvillighed)? Hvad lægger kunderne/brugerne vægt på? Hvorfra kommer brugerne/kunderne (er de fx lokale, turister, mv.)»» Hvornår på året og eller dagen vil kunderne/brugerne benytte sig af projektets tilbud og hvilke behov har kunderne før og efter mødet med dit projekt (eks. spise, overnatning, parkering, offentlig transport, ophold til børn, shopping)?

35 33 Stedet Tæller / Værktøjskasse / markedsanalyse Dine noter og illustrationer:

36 34 markedsanalyse / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 2: Markedet i dag og om 3 år For at kunne udvikle et bæredygtigt projekt, er det nødvendigt at vide noget om markedet for projektet. Overvej følgende spørgsmål i gruppen og formuler svarene: Er der et behov for projektet? Hvilket uudtalte eller uerkendte behov opfylder det? Hvem vil efterspørge projektet? Hvor stort er markedet (hvor mange potentielle brugere/kunder i de forskellige målgrupper)? Hvor mange kan man forvente vil benytte projektets tilbud? Hvad vil de være villige til at betale for at benytte projektets tilbud? Hvad er de vigtigste konkurrenceparametre på markedet (pris, fleksibilitet, kvalitet, produkt el. lign.)? Hvordan ser markedet ud om tre år (vokser eller falder)? Kan lovgivning, statslige eller kommunale tiltag ændre markedet? Vil nye teknologier kunne ændre markedet?

37 35 Stedet Tæller / Værktøjskasse / markedsanalyse Dine noter og illustrationer:

38 36 markedsanalyse / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 3: Konkurrenterne En lignende udbyder kan blive en trussel for projektet, men tidlig opmærksomhed på mulige konkurrenter kan sikre, at projektet i tide tager netop den drejning, der skal til for at der er plads til begge udbydere. Overvej følgende spørgsmål i gruppen og formuler svarene: Hvem er de vigtigste konkurrenter (hvis ikke der kan nævnes nogen, så beskriv den typiske konkurrent)? Hvad er de væsentligste styrker og svagheder ved konkurrenterne? Hvordan adskiller jeres projekt sig fra konkurrenternes? Hvordan kan konkurrenten skabe muligheder for projektet? Hvordan kan konkurrenten true projektet?

39 37 Stedet Tæller / Værktøjskasse / markedsanalyse Dine noter og illustrationer:

40 38 markedsanalyse / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 4: Indhentning af viden og markedsstatistik Det kan være nødvendig at indhente viden om markedet for at kunne svare på spørgsmålene i trin 1-3. Det kan man f.eks. finde i eksisterende undersøgelser, ved at tale med andre på det samme marked eller ved at hente statistisk viden hos Danmarks Statistik, hvor er en stor mængde data er tilgængelig for alle - fx: Befolkningsstatistik: Befolkningsstatistik er statistiske data om befolkningens sammensætning i forhold til alder, indkomst, uddannelsesniveau osv. Denne statistik kan bruges i vurderingen af et marked. Turismestatistik: Turismestatistikken dækker statistiske data om turisterne, deres herkomst, forbrugsmønstre osv. Hvis du sælger eller overvejer at sælge produkter/ydelser, der henvender sig til turister, kan denne statistik bruges i vurderingen af markedet. Kulturstatistik: Beskæftiger du dig med kulturforbrug, kan det være en god ide at hente statistiske data for kulturlivet i Danmark. De giver bl.a. indsigt i kulturforbruget i danske landdistrikter.»» Erhvervsstatistik: Hvis du sælger eller overvejer at sælge produkter/ydelser til andre virksomheder, kan det være hensigtsmæssigt at målrette din salgsindsats mod én eller flere brancher. Erhvervsstatistik giver dig indsigt i, hvor mange virksomheder og ansatte disse brancher har i dit område.

41 39 Stedet Tæller / Værktøjskasse / markedsanalyse Dine noter og illustrationer:

42 40 markedsanalyse / Værktøjskasse / Stedet Tæller Resultatet Markedsanalysen er grundlaget for at vurdere, om der er en efterspørgsel efter det projektet skaber og dermed i sidste ende om projektet er økonomisk bæredygtigt. Efter øvelsen vil projektgruppen have klarlagt de markedsmæssige vilkår og kan vurdere hvorvidt, der skal justeres i målhierarki og interessentanalyse for at opnå eventuelle indtjeningsmuligheder i markedet. Dertil vil projektgruppen have et kvalificeret grundlag, hvorpå dele af driftsbudgettet kan opstilles.

43 41 Stedet Tæller / Værktøjskasse / markedsanalyse

44 42 Fysiske rammer / Værktøjskasse / Stedet Tæller 5

45 43 Stedet Tæller / Værktøjskasse / fysiske rammer 5. Fysiske rammer De eksisterende fysiske rammer i form af bygninger, byrum eller landskaber er ofte udgangspunktet for projektets idé og er en del af det stedsbundne potentiale, som projektet søger at aktivere. Derfor er det vigtigt at arbejde med de fysiske rammer De eksisterende fysiske rammer er både en ressource og med til at sætte rammerne for, hvordan projektet kan udvikles. Derfor er det vigtigt at have et godt overblik over de fysiske rammer, lovgivningsmæssige rammebetingelser og genanvendelses- og udviklingsmuligheder. 3 simple trin At vurdere og udvikle de fysiske rammer kræver både et kritisk blik på de omgivelser, man arbejder i samt på det koncept man arbejder med, men det kræver også opsøgende arbejde hos bl.a. kommunen, og det kræver typisk også involvering af eksterne rådgivere i form af arkitekter, landskabsarkitekter, konstruktører eller lignende. Følgende spørgsmål kan hjælpe med til at beskrive jeres planer i forhold til det fysiske koncept: Fysiske rammer De eksisterende fysiske rum Det fysiske koncept/program Processen frem mod realisering

46 44 Fysiske rammer / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 1: Tjekliste vedr. de eksisterende fysiske rammer Hvilke bygninger, byrum eller naturlandskaber udgør de centrale fysiske rammer for projektet? Repræsenterer bygningerne, byrummet eller landskaberne lokal byggeskik, kulturhistoriske eller arkitektoniske værdier, der skal tages hensyn til for at bevare et værdifuldt miljø? Og som måske kan styrke projektet? Er der planer, bevarings- eller fredningsforhold, der påvirker de fysiske rammer?»» Hvilke udviklingsplaner har kommunen og/eller ejeren i forhold til de fysiske rammer?

47 45 Stedet Tæller / Værktøjskasse / fysiske rammer Dine noter og illustrationer:

48 46 Fysiske rammer / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 2: Tjekliste vedr. det fysiske koncept/program På hvilken måde indgår det fysiske miljø i projektet, og hvordan bidrager de stedbundne potentialer og den gode ide til en udvikling af det fysiske miljø? Hvilke nye funktioner er nødvendige for projektets realisering? Stiller brugerne særlige krav til de fysiske omgivelser? Hvilken omdannelse eller forbedring af de eksisterende fysiske rammer er nødvendig? Er plangrundlaget for gennemførelse af projektet i orden? Har I de nødvendige tilladelser og/eller dispensationer fra kommunen og evt. andre myndigheder?»» Er der brug for en etapedelt plan for de anlægs- eller omdannelsesarbejder, der skal udføres i forbindelse med projektet?

49 47 Stedet Tæller / Værktøjskasse / fysiske rammer Dine noter og illustrationer:

50 48 Fysiske rammer / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 3: Tjekliste til processen frem mod realisering Hvem skal omsætte idéen til fysisk form - det vil sige formgive/tegne projektet (arkitekt, landskabsarkitekt)? Er der behov for en arkitektkonkurrence (som skaber ny inspiration og opmærksomhed omkring projektet)? Og hvilken form skal den i så fald have? Er der behov for inddragelse af anden eksperthjælp i forbindelse med udarbejdelse af det fysiske projektforslag? Hvilke ønsker er der til den ydre fremtræden, materialer, konstruktion, funktionalitet og evt. beplantning (stillingtagen samt begrundelse med udgangspunkt i det specifikke sted)? Hvordan formidles/visualiseres idéen på bedste vis (fx rumlige skitser/ modeller etc.)? Er der etableret kontakt til relevante myndigheder med henblik på en forhåndsgodkendelse af projektet? Før byggeriet kan gå i gang (og på baggrund af fx konkurrenceforslag) udarbejdes en beskrivelse af de æstetiske, funktionelle, tekniske, miljømæssige og økonomiske detaljer. Der tages endelig stilling til byggeriets ydre fremtræden - her udarbejdes færdigt tegningsmateriale, der angiver plan, konstruktion, materiale og installationer, samt budget, tidsplan og forslag til entreprise/ udbudsform.

51 49 Stedet Tæller / Værktøjskasse / fysiske rammer Dine noter og illustrationer:

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

Formål. Brug. Fremgangsmåde

Formål. Brug. Fremgangsmåde Værktøj 5.1 Milepælsplanen Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet, deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de mellem- og slutresultater, som

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Værktøj 2 - Milepælsplan

Værktøj 2 - Milepælsplan Værktøj 2 - Milepælsplan Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de leverancer og delleverancer, som

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom.

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. 2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. Værktøj 4.1 Formål Interessentanalyse Interessentanalysens formål

Læs mere

Bedre fødevare forsyning. Supermarkede r ombygget

Bedre fødevare forsyning. Supermarkede r ombygget Eksempel på milepælsplanlægning Projektledelse bygger på målstyring. Det er ofte det eneste projektlederen har at holde fast i det eller de mål som skal realiseres. Projektledelse uden mål er en illusion.

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki.............................................. 3 2 Guide Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki

Læs mere

At arbejde med projekter 5. semester

At arbejde med projekter 5. semester At arbejde med projekter 5. semester Efteråret 2017 1 1. Indledning Et projekt forstås som en tidsafgrænset opgave, der har det formål, at der skal skabes en forandring (Andersen 2005: 7) Indledning På

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1 Projektmodel OS2 Projektmodel OS2, version A Side 1 Indhold: Indledning... 3 Hvad er et projekt?... 3 OS2 projektmodel... 3 Organisering af projekter... 4 Faser i projektets liv... 7 Idé-fasen... 8 Planlægnings-fasen...

Læs mere

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces Ombygget spejderliv Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Lokale og Anlægsfonden har siden 2002, hvor Fonden udskrev en konkurrence om pavillonbyggeri til brug for bl.a. friluftsaktiviteter,

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 1 BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 OM AP PENSION Etableret i 1919 Fokus på livs- og pensionsforsikring Kundeejet, selvstændig og uafhængig 240 medarbejdere Aktiver ca. 85 mia. kr. i 2012 Indbetalinger

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

- et internationalt forum for landbrug, fødevarer og forbrugere. OVERORDNET TIDSPLAN Tidsplan for udvikling - og realisering af Food Universe

- et internationalt forum for landbrug, fødevarer og forbrugere. OVERORDNET TIDSPLAN Tidsplan for udvikling - og realisering af Food Universe - et internationalt forum for landbrug, fødevarer og forbrugere OVERORDNET TIDSPLAN Tidsplan for udvikling - og realisering af Food Universe OVERORDNET TIDSPLAN 2012 2013 2014 2015 2016-2017 1.1.2013 31.12.2013

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

At arbejde med projekter - modul 10

At arbejde med projekter - modul 10 At arbejde med projekter - modul 10 Forår 2013 1 1. Indledning Et projekt forstås som en tidsafgrænset opgave, der har det formål, at der skal skabes en forandring (Andersen 2005: 7) Indledning På modul

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Eksempel med målhierarkiet. Anvendelsen. Trin 1

Eksempel med målhierarkiet. Anvendelsen. Trin 1 Eksempel med målhierarkiet Anvendelsen Ofte er formålet givet af ledelsen eller opdragsgiver. Det er derefter projektgruppens opgave, at definere hvordan den vil opfylde formålet. I nogle tilfælde er der

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Målformulering til kickstart og som første skridt mod god idriftsættelse

Målformulering til kickstart og som første skridt mod god idriftsættelse projektkonference 2012-24. maj Målformulering til kickstart og som første skridt mod god idriftsættelse Marcel Bigum, Slagelse Kommune Program Oplæg 30min - Workshop 45min - Opsummering 15min Hvem er jeg

Læs mere

Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange

Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange 1 Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange Arbejdsgange

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden 1. Projekttitel RejseGuiden 2. Resumé Projektet RejseGuiden fokuserer på at teste de nyeste teknologiske muligheder for at give målrettet information til

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Nordiske Cykelbyer. Procesplanen er udarbejdet i samarbejde med de 11 deltagende

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Kursus i projektarbejde

Kursus i projektarbejde Kursus i projektarbejde Den 20. januar 2015 Kompendium Gentofte Hovedbibliotek Ahlmanns Allé 6 2900 Hellerup Undervisere: Karen Myhre Jensen, kmj@gentofte.dk Amalie Ørum Hansen, ahan@gentofte.dk Overblik

Læs mere

SMITTE_modellen. SMTTE-modellen er aktivitetsbetonet og har således fodfæste i praksis.

SMITTE_modellen. SMTTE-modellen er aktivitetsbetonet og har således fodfæste i praksis. SMITTE_modellen Inden for de seneste år er der i stigende grad kommet fokus på vigtigheden af at kvalitetssikre det pædagogiske arbejde i de danske dagtilbud. Kvalitetssikringen kan foregå på mange måder,

Læs mere

Kommissorium for projekt Haslev Seminarium

Kommissorium for projekt Haslev Seminarium Kommissorium for projekt Haslev Seminarium Baggrund/formål Her beskrives, hvorfor projektet igangsættes. Der skal pustes nyt liv i Haslev Seminarium, som står tomt. Bygningerne og de smukke omgivelser

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi Udkast pr. 1. feb. 20 Bygherrevejledning Værktøj til en bæredygtig byudvikling Social/kultur 3 5 Miljø/sundhed 2 1 Erhverv/økonomi 2 Udkast Udkast Introduktion til vejledningen Invitation til samarbejde

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

1.1 Hvad er opgaven?

1.1 Hvad er opgaven? 1.1 Hvad er opgaven? Aktiviteten skal afklare, hvilket projekt man skal til at gå i gang med. Den skal skabe klarhed over udefrakommende krav og forventninger. Hvad skal vi? Skriv, hvad der er i fokus

Læs mere

FOKUS. Projekthåndbog. Hjælp til selvhjælp for projektledere, styregrupper og projektdeltagere i Gladsaxe Kommune

FOKUS. Projekthåndbog. Hjælp til selvhjælp for projektledere, styregrupper og projektdeltagere i Gladsaxe Kommune FOKUS Projekthåndbog Hjælp til selvhjælp for projektledere, styregrupper og projektdeltagere i Gladsaxe Kommune Maj 2017 Indhold Introduktion til projektarbejdet side 3 En fælles projektmodel i Gladsaxe

Læs mere

Fase 3 Co-creation analyse

Fase 3 Co-creation analyse Fase 3 I n gennemgår I seks trin. Det varer minimum en hel dag at gennemgå analysen. Hvis I ikke bliver færdige med analysen i dag, så gå videre med den i morgen. Hvis nogle af trinene er mere udfordrende

Læs mere

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst 1 Formål Det overordnede formål med en fælles udviklingsplan for Danmarks Vestkyst er at skabe et planmæssigt grundlag for en bæredygtig turisme- og erhvervsmæssig

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Det er kun de kommuner og skoler, som har fået støtte til at udvikle deres visionsforslag, der kan indsende et forslag på

Læs mere

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel <Beskrivelse af vision for bydelen, status, tendenser og udviklingsprincipper for bydelen>

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel <Beskrivelse af vision for bydelen, status, tendenser og udviklingsprincipper for bydelen> KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-11-2011 Bilag 4 Udfyldelse af skabelon for bydelsplan med arbejdsdeling Proces: LU udfylder og afleverer til Center for Byudvikling

Læs mere

Naturrum og kulturformidling i Vang Granitbrud

Naturrum og kulturformidling i Vang Granitbrud Afrapportering Naturrum og kulturformidling i Vang Granitbrud Juni 2015 Naturrum og kulturformidling i Vang Granitbrud Dette notat supplerer det reviderede regnskab med erklæring af 13. maj 2015 og de

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

Udviklingsplanen trin for trin. Hvordan kan opgaven gribes an og hvad er relevant indhold?

Udviklingsplanen trin for trin. Hvordan kan opgaven gribes an og hvad er relevant indhold? Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Udviklingsplanen trin for trin Hvordan kan opgaven gribes an og hvad er relevant indhold? Anne Mette Dahl Jensen og Christian Philip Kjøller Institut for Geovidenskab

Læs mere

EPU. Projekt Hjemmeside

EPU. Projekt Hjemmeside Projekt Hjemmeside 30. november 2010 Af Mads Laursen Indstilling til beslutning Det indstilles at beslutter gå frem efter planen, herunder: at målgruppen primært er almindelige EL-medlemmer at de to succekriterier

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Markedsføringsplan værktøj

Markedsføringsplan værktøj Markedsføringsplan værktøj Ud fra nedenstående spørgsmål og skemaer kan I trin for trin gøre jeres markedsføring mere overskuelig for jer selv og jeres projektgruppe. 1. Trin I har sammen med jeres projektgruppe

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 3 Mål... 3 Digital dannelse... 4 Digital dannelse i forskellige perspektiver... 5 Digital dannelse

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Interessenthåndtering [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL INTERESSENTHÅNDTERING... 2 1 STAMDATA... 4 2 INTERESSENTANALYSE...

Læs mere

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Kursus i projektarbejde Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt på til at: Arbejde projektorienteret i det daglige

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

Udviklingsfasen Aktiviteter og milepæle for en udviklingsfase

Udviklingsfasen Aktiviteter og milepæle for en udviklingsfase Udviklingsfasen Aktiviteter og milepæle for en udviklingsfase Det samlede budget for udviklingsfasen er på 1.125.000 kr. og strækker sig over ca. ½ år. Der er udarbejdet en plan for finansieringen af dette

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Workshop om planlægningsfasen - opsamling

Workshop om planlægningsfasen - opsamling Workshop om planlægningsfasen - opsamling Kommunalt netværk om obligatorisk digital selvbetjening København, 3. april 2014 Tak for en god netværksdag på Islands Brygge den 3. april 2014. På de efterfølgende

Læs mere

1. projektbesøg - inspirationsslides

1. projektbesøg - inspirationsslides 1. projektbesøg - inspirationsslides Ung og sund: Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet 1 Formål med projektbesøget Sikre klarhed og sammenhæng omkring

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Kundeanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - User guide: Kundeanalyse - Formular 1: Potentielle kunder - Formular 2: Kunde profil - Formular 3: Prioritering af kunder 1 User guide

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: Making opportunities work Til: Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet BORGMESTERSEKRETARIATET Dato: 4. februar 2004 Tlf direkte: 4477 2010 Fax direk- 4477 2733 E-mail: tvk@balk.dk Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Læs mere