Den gode projektbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode projektbeskrivelse"

Transkript

1 Den gode projektbeskrivelse

2 Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen 'Power i projekter og portefølje' af Mette Lindegaard Attrup og John Rydding Olsson, 2008.

3 1 Stedet Tæller / Værktøjskasse Værktøjer til den gode projektbeskrivelse En god ansøgning og projektbeskrivelse skal give et klart billede af, at projektet kan realiseres og drives på en holdbar og forretningsmæssigt bæredygtig måde. For at komme fra den gode idé til beskrivelsen af et afgrænset og holdbart projekt med klare faser, mål og konkrete aktiviteter, findes der en række redskaber, som projektgruppen med fordel kan arbejde med. I denne værkstøjskasse er fem forskellige øvelser og tjeklister beskrevet og illustreret. Formålet er at give jer som projektdeltagere gode og velafprøvede redskaber til at udvikle en god projektbeskrivelse. Værktøjskassen indeholder seks øvelser og tjeklister: Øvelser & tjeklister Målhieraki Interessentanalyse & kommunikation Milepæle & formidlingsplan Markedsanalyse Fysiske rammer Økonomi

4 2 målhieraki / Værktøjskasse / Stedet Tæller

5 3 Stedet Tæller / Værktøjskasse / målhieraki 1. Målhierarki projektets formål, ide og aktiviteter Projektbeskrivelsen skrives ofte med henblik på potentielle sponsorer, men er også en styrepind for projektgruppen: Hvad er projektets formål og delformål, hvordan opnås målene, og hvornår er projektet en succes? Svarene på disse spørgsmål bør stå klart i den endelige projektbeskrivelse. Derfor er det vigtigt at arbejde med målhierarki En grundig drøftelse af projektets mål, formål og midler er med til at præcisere, hvad der er den gode og bærende ide, og bidrager til fælles forståelse af projektets målsætning. Det er et vigtigt skridt på vej mod beskrivelsen af projektet. 4 simple trin Et godt værktøj til formulering af målsætninger involverer 4 simple trin. Hvert trin går i dybden med et centralt spørgsmål: Hvorfor er projektet vigtigt (mål og formål)? Hvordan opnås formålet (leverancer)? Hvad lover vi med projektet (løfte), og hvornår er projektet en succes (succeskriterier)? Til hvert trin knytter der sig få enkle regler: Målhierarki Hvorfor er projektet vigtig? Hvordan opnås formålet? Hvad lover vi med projektet? Hvornår er projektet en succes?

6 4 målhieraki / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 1: Hvorfor er projektet vigtigt? Alle projektgruppens deltagere står sammen foran en tom væg, flipover eller omkring et tomt bord. Alle deltagere byder ind med gode grunde til, hvorfor projektet har en relevans og berettigelse. Altså bidrager deltagerne med hver deres svar på, hvorfor projektet er vigtigt. Alle svar formuleres kortfattet på en linje, der skrives på post-it s eller papkort og sættes på væggen/flipover/bordet. Kortene placeres i et lodret hierarki ud fra reglen om, at det mest overordnede og udtømmende formål er øverst og de øvrige delformål nedenunder. Der vil løbende blive rokeret rundt i hierarkiet i forhold til gruppens drøftelser. Øvelsen er slut, når gruppen ikke længere kan uddybe og konkretisere formålet på papkortet øverst i målhierakiet. Test det ved at gentage spørgsmålet hvorfor er det vigtigt? Bagerst er et ark, som kan bruges til tegne illustrationen til trin 1-4 på. Glade, sunde, aktive borgere og besøgende hvorfor Bedre skiltning Fremme bevægelse Flere cyklister Adgang til landskabet Flere stier langs markerne Bedre adgang til kysten Figuren med eksemplet ovenfor viser, hvordan formålet præciseres ved at arbejde opad i hierarkiet. Øverst med grøn er projektets formål (der kan være flere), de blå er delformål eller mål.

7 5 Stedet Tæller / Værktøjskasse / målhieraki Trin 2: Hvordan opnås målene? Deltagerne står samlet omkring samme væg som i forrige runde. Deltagerne besvarer her spørgsmålet om, hvordan man vil opnå målene. Dvs. hvad der skal til for at målene bliver til virkelighed? Hvad skal projektet levere? Nu skal der arbejdes nedad i målhierarkiet. Spørgsmålet rettes mod hvert af målene fra den forrige runde og alle svar/leverancer formuleres på post-it s eller papkort, der sættes på væggen. Kortene placeres på en vandret linje under formålene. Sammenhængen mellem leverance og formål tydeliggøres enten gennem placeringen af post-it/papkortet eller ved at trække streger mellem kortene med hhv. leverance og formål. Øvelsen fortsætter indtil leverancerne er tilstrækkeligt detaljerede og til der ikke er flere, der kan komme på ideer til at opnå formålet. Test det ved at gentage spørgsmålet hvordan kan det blive til virkelighed?. hvorfor Bedre skiltning Fremme bevægelse Flere cyklister Glade, sunde, aktive borgere og besøgende Adgang til landskabet Flere stier langs markerne Bedre adgang til kysten hvordan Nye skilte langs ringvejen opsat Cylist-app designet Tre nye cykelruter anlagt Vandre-app designet Tre nye stier langs marker anlagt Ny udsigtspost etableret Figuren med eksemplet ovenfor viser, hvordan man arbejder sig nedad i hierarkiet og bliver præcis på leverancerne ved at spørge hvordan. Leverancerne er markeret med rød.

8 6 målhieraki / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 3: Hvad lover vi med projektet? Ved dette trin tager projektgruppen udgangspunkt i målene fra trin 1 og leverancerne fra trin to. Spørgsmålet er nu, hvor grænsen mellem projektets mål og leverancer skal trækkes. Der er en praktisk grund til meget præcist at adskille mål og leverancer. Adskillelsen definerer nemlig, hvor projektet slutter altså hvornår projektgruppen er færdig. Træk en synlig streg mellem mål og leverancer. (Se figuren på næste side) Formuler alle leverancer i passiv form. Eks. cykelsti leveret, forhindringer og parcour anlagt, event i landskabet afholdt. Alle leverancer gøres målbare, realistiske og tidsbaserede. Eks. en cykelsti åbnet inden udgangen af hvorfor Bedre skiltning Fremme bevægelse Flere cyklister Glade, sunde, aktive borgere og besøgende Adgang til landskabet Flere stier langs markerne Bedre adgang til kysten hvordan Nye skilte langs ringvejen opsat Cylist-app designet Tre nye cykelruter anlagt Vandre-app designet Tre nye stier langs marker anlagt Ny udsigtspost etableret

9 7 Stedet Tæller / Værktøjskasse / målhieraki Trin 4: Hvornår er projektet en succes? Deltagerne står stadig samlet omkring samme væg eller bord som i forrige runder. Deltagerne identificerer her, hvilke succeskriterier der kan knyttes til delformålene, så de bliver målbare. Succeskriterierne skal være målbare, realistiske og tidsbaserede. Eks. 25 nye skilte opsat inden udgangen af Alle svar formuleres på post-it s eller papkort og sættes på væggen ud for det pågældende delformål. Definér succeskriterier til de delformål, der ligger lige over stregen. Således lægger de så tæt på leverancerne som muligt. Succeskriterierne må ikke ligge for langt udenfor projektets indflydelse. hvorfor 25 nye skilte opsat inden udgangen af 2013 Bedre skiltning Fremme bevægelse Flere cyklister Glade, sunde, aktive borgere og besøgende Adgang til landskabet Flere stier langs markerne Bedre adgang til kysten hvordan Nye skilte langs ringvejen opsat Cylist-app designet Tre nye cykelruter anlagt Vandre-app designet Tre nye stier langs marker anlagt Ny udsigtspost etableret Figuren ovenfor markerer adskillelsen mellem mål og leverancer samt på hvilket niveau i hierarkiet, man skal fastsætte succeskriterier.

10 8 målhieraki / Værktøjskasse / Stedet Tæller Resultatet af øvelsen Efter øvelsen vil projektgruppen have klarlagt hhv. formålet eller visionen for projektet, delformål og succeskriterierne til disse, samt have præciseret hvilke leverancer projektet skaber. Hvor formål og vision fortæller hvorfor projektet er interessant, beskriver leverancerne det, vi står med i hånden, når projektet er slut. Det er en god ide at bruge god tid på at udarbejde målhierarkiet og gentage øvelsen senere i projektets forløb. Det bidrager til et klart fælles billede af projektet, præciserer konceptet samtidig med, at ideerne konkretiseres.

11 9 Stedet Tæller / Værktøjskasse / målhieraki

12 10 interessenter & kommunikation / Værktøjskasse / Stedet Tæller

13 11 Stedet Tæller / Værktøjskasse / interessenter & kommunikation 2. Interessenter og kommunikation Interessenters opbakning til projektet er ofte afgørende for dets realisering, og alle projekter har en række interessenter, som det er vigtigt at få identificeret, prioriteret og håndteret. Derfor er det vigtigt at have fokus på interessenter Inddragelse og kommunikation med interessenter kan sikre opbakning og ejerskab til projektet og kan være afgørende for projektets forankring. Det er vigtigt at overveje, hvem der kan have interesser i projektet, hvem projektet eventuelt påvirker - både positivt og negativt - hvem der har viden om den type projekter, I arbejder med, og hvem der har mulighed for at hjælpe projektet succesfuldt frem til realisering. 4 simple trin Interessentanalysen laves i projektgruppen ved projektets opstart og opdateres løbende igennem i projektet. En god øvelse til identificering af projektets interessenter og analyse af deres rolle i projektet involverer fire trin: Interessentanalyse Identifikation prioritering analyse strategi

14 12 interessenter & kommunikation / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 1: Identifikation Med en bredt sammensat projektgruppe kan man nå langt i forhold til at identificere interessenterne gennem en åben brainstormproces. Brug evt. hjælpespørgsmålene nedenfor for at komme hele vejen rundt. Hvem påvirker projektet under hhv. projektudviklingen, gennem diverse faser og efter projektets realisering? Hvem påvirkes af projektet (under både udvikling, faser og efterfølgende) Hvem bruger projektets leverancer og resultater? Hvem er centrale for, at projektet realiseres (husk projektgruppen og deres familier samt opdragsgivere og lign.) Hvem ved noget om projektets formål og leverancer?

15 13 Stedet Tæller / Værktøjskasse / interessenter & kommunikation Dine noter og illustrationer:

16 14 interessenter & kommunikation / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 2: Prioritering En central opgave handler om at prioritere de vigtigste interessenter. Den øvelse skaber oversigt over, hvilken indflydelse de forskellige interessenter har på projektet. Prioriter interessenterne ved at spørge ind til følgende to kriterier: Indflydelse hvilken magt og indflydelse har interessenten til at påvirke projektet? Medvirken hvor nødvendigt er det, at interessenter medvirker, for at projektet bliver en succes? Ud fra svaret på de to spørgsmål placeres interessenterne i figuren nedenfor. Alt efter placeringen af interessenten, indeholder figuren gode råd til, hvordan man skal inddrage og håndtere interessenten. Bagerst er et skema, som kan bruges til at prioritere interessenterne i jeres projekt. Nødvendigt for projektet Potentiel gidsel i projektet Skal informeres: stormøde undervisning indhente information afklare hvem via følgegruppe Fx borgere / naboer Ressourceperson Skal involveres: interviews møder workshops i følgegruppe Fx foreningsformand, lokal ildsjæl Ekstern interessent Skal orienteres: nyhedsbrev skabe et godt image Fx offentlig myndighed, fond Ekspert Skal høres: interview møder i følge- eller styregruppe Fx eksperter ikke nødvendig / lille indflydelse stor indflydelse

17 15 Stedet Tæller / Værktøjskasse / interessenter & kommunikation Trin 3: Analyse Formålet med dette trin er at få mere viden om, hvordan de vigtigste interessenter forholder sig til projektet, og hvad man kan forvente, at de vil bidrage med hvad enten det er støtte eller modstand. Brug skemaet bagerst til at systematisere viden om interessenterne samt kombinere denne viden med konkrete handlinger, der sikrer god interessentpleje.

18 16 interessenter & kommunikation / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 4: Strategi Sidste trin handler om at lægge en strategi for interessenthåndteringen, dvs. at projektgruppen arbejder med at konkretisere, hvad der skal gøres hvornår, og af hvem. Tiltagene er typisk kommunikations- og involveringstiltag. Følgende hjælpespørgsmål kan lede projektgruppen gennem øvelsen: Hvad har interessentanalysen af konsekvenser for målsætningen (Er alle interessenters behov tilgodeset eller skal målhierarkiet justeres?) Hvad har interessentanalysen af konsekvenser for projektbeskrivelsen? (Hvad kan man gøre for at tilgodese de vigtigste interessenter?) Hvad betyder det for organiseringen af projektet? (Er de rette folk repræsenteret i projektgruppen, styregruppen etc.?)»» Hvordan planlægges kommunikationen, så den sikrer involvering og information af de rette interessenter på det rette tidspunkt?

19 17 Stedet Tæller / Værktøjskasse / interessenter & kommunikation Dine noter og illustrationer:

20 18 interessenter & kommunikation / Værktøjskasse / Stedet Tæller Resultatet af øvelsen Interessentanalysen er grundlaget for, at projektgruppen har de bedste forudsætninger for at kunne håndtere den ofte ret komplekse sammensætning af interessenter. Det er ofte projektets interessenter, der afgør, om projektet bliver en succes eller en fiasko. Efter øvelsen vil projektgruppen have klarlagt, hvordan interessenterne skal informeres om og/eller involveres i projektet. Interessentanalysen er et godt grundlag for både indledningsvist og løbende at vurdere og tage hånd om risici omkring projektet. Analysen har således betydning for risikohåndtering, organisering, kommunikationsplan og beslutningsproces

21 19 Stedet Tæller / Værktøjskasse / interessenter & kommunikation

22 20 milepælsplan / Værktøjskasse / Stedet Tæller 3

23 21 Stedet Tæller / Værktøjskasse / milepælsplan 3: Milepælsplan og formidlingsplan Projektets milepæle er vigtige pejlemærker for projektstyringen og et vigtigt element i både en projekt- og formidlingsplan. Hvilke faser skal projektet igennem, og hvornår rummer projektet aktiviteter eller viden, som skal kommunikeres til omverdenen? Den type spørgsmål skaber milepælsplanen klarhed over. Derfor er det vigtigt at lave en milepælsplan og formidlingsplan Ved at nedbryde sit projekt i en milepælsplan, som opstiller delresultater, får man et godt overblik over, hvad der skal til for at nå projektets endelige resultat og en fælles forståelse af projektets proces frem mod realisering. Samtidig skaber milepælsplanen klarhed om, hvornår og hvad der skal formidles, og er et godt grundlag for at lave en formidlingsplan for projektets realiseringsfase. 6 simple trin Milepælsplanen laves i projektgruppen og bygger videre på leverancerne (fra målhierakiøvelsen). Et godt værktøj til at lave en milepælsplan involverer 6 simple trin. Milepælsplan Leverancer Indsatsområder Delmål Rækkefølge Faser Formidlingsplan

24 22 milepælsplan / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 1: Opstilling af leverancerne Alle projektgruppens deltagere står sammen foran en tom væg, flipover eller omkring et tomt bord. Leverancerne fra målhierakiøvelsen skal igen tages i brug. Leverancerne beskriver det, som skal foreligge, når projektet er slut. Alle leverancerne placeres under hinanden. Figuren nedenfor illustrerer hvordan. Nye skilte langs ringvejen opsat Cylist-app designet Tre nye cykelruter anlagt Vandre-app designet Tre nye stier langs marker anlagt Ny udsigtspost etableret Milepælsplan

25 23 Stedet Tæller / Værktøjskasse / milepælsplan Trin 2: Definer indsatsområder Her skal projektdeltagerne vurdere, hvordan projektet kan deles op i hovedopgaver med udgangspunkt i målsætningen. Disse hovedopgaver kaldes indsatsområder og kan ofte defineres ud fra leverancerne i projektet. I nogle tilfælde kan projektet opdeles i indsatsområder svarende til de enkelte leverancer, andre gange er det hensigtsmæssigt at slå flere leverancer sammen til et indsatsområde. Indsatsområderne defineres (de kan defineres ud fra leverancer, fokusområder og kritiske problemstillinger eks. brugerbehov, geografiske inddelinger, hensigtsmæssig ansvarsfordeling i projektet.) Indsatsområderne formuleres kortfattet på en linje, der skrives på post-it s eller papkort og sættes i modsat ende af leverancerne, så de korresponderer indholdsmæssig. Figuren nedenfor illustrerer hvordan. Cylist-app designet Formidling Vandre-app designet Ruter Milepælsplan Nye skilte langs ringvejen opsat Tre nye stier langs marker anlagt Tre nye cykelruter anlagt Udsigtspost Ny udsigtspost etableret

26 24 milepælsplan / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 3: Milepæle delmålene på vejen Nu er hovedvejene, dvs. indsatsområderne, gennem projektforløbet etableret. Næste skridt er at opdele vejen i milepæle, dvs. delleverancer. For enden af hvert indsatsområde findes slutleverancen og herimellem skal milepælene placeres. De opstår ved at nedbryde slutleverancen i mindre bidder. Milepælene er velegnede til at styre efter. Nedbrydningen i delleverancer foregår ved at spørge: Hvad skal der til for, at vi kan levere? Alle svar formuleres på post-it s eller papkort og sættes på milepælsplanen ud for det pågældende delformål. Figuren nedenfor illustrerer hvordan. Milepæle formuleres i passiv form eks.: brugsaftaler indgået, kravspecifikation udarbejdet etc. Når alle milepæle er placeret på væggen, justeres milepælene tidsmæssigt i forhold til hinanden. Dvs. hvilke datoer, skal hvilke milepæle være nået, og hvad betyder det for milepæle i de øvrige indsatsområder? Desuden anføres, hvem der har ansvaret for, at de enkelte milepæle nås. Cylist-app designet Formidling Vandre-app designet 4. Udsigtspost realiseret Nye skilte langs ringvejen opsat 3. Entreprenør valgt 2. Projekt udarbejdet Ruter Tre nye stier langs marker anlagt Tre nye cykelruter anlagt 1. Arkitektkonkurrence afholdt Udsigtspost Ny udsigtspost etableret

27 25 Stedet Tæller / Værktøjskasse / milepælsplan Trin 4: Afhængigheder og tidsmæssig rækkefølge Milepælene i de enkelte indsatsområder er placeret i den rigtige rækkefølge. Men der kan være afhængigheder på tværs af indsatsområderne, som medfører, at milepælen i et indsatsområde skal være nået, før milepælen i et andet indsatsområde kan færdiggøres. Derfor skal afhængigheder afdækkes, så den rette sekvens kan etableres. Dine noter

28 26 milepælsplan / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 5: Faser og vigtige beslutninger Når milepælene er defineret for de forskellige indsatsområder, er det muligt at trække nogle tidsmæssige grænser, hvor projektet skifter karakter eller passerer nogle store milepæle. Det er i disse faseovergange og beslutningspunkter, at styregruppen ofte inddrages, og det er ved den type overgange, at der ofte vil være mulighed og behov for, at kommunikere aktivt til presse, interessenter og andre. Figuren nedenfor viser, hvordan man kan inddele milepælsplanen i faser og på den måde få tydeliggjort, hvornår der er behov for at kommunikere aktivt til omgivelserne, eller hvornår styregruppen skal involveres. Konkurrence Udvikling Implementering Cylist-app designet Formidling Vandre-app designet 4. Udsigtspost realiseret Nye skilte langs ringvejen opsat 3. Entreprenør valgt 2. Projekt udarbejdet Ruter Tre nye stier langs marker anlagt Tre nye cykelruter anlagt 1. Arkitektkonkurrence afholdt Udsigtspost Ny udsigtspost etableret

29 27 Stedet Tæller / Værktøjskasse / milepælsplan Trin 6: Formidlingsplan Når milepælsplanen er udarbejdet for projektets gennemførelsesfase, har man et godt grundlag for at lægge en plan for projektets formidlingsindsats. Gennemgå alle milepæle i planen og overvej: Hvilke milepæle er grundlag for kommunikation af projektet? (f.eks. ved første spadestik, ved rejsegilde, ved indvielse) Hvad skal der kommunikeres? Hvem skal der kommunikeres til? (brug interessentanalysen til at vurdere de forskellige interessenter) Hvordan skal projektets erfaringer formidles efter projektets realisering? Husk at al kommunikation af projektet skal aftales med og godkendes af kampagnesekretariatet, og at Realdania normalt skal omtales, når I kommunikerer om projektet til offentligheden. På næste side er der plads til noter.

30 28 milepælsplan / Værktøjskasse / Stedet Tæller Dine noter og illustrationer:

31 29 Stedet Tæller / Værktøjskasse / milepælsplan

32 30 markedsanalyse / Værktøjskasse / Stedet Tæller 4

33 31 Stedet Tæller / Værktøjskasse / markedsanalyse 4. Markedsanalyse Hvem har nytte af projektet og er der overhovedet et behov for det, projektet tilbyder? Det er vigtige spørgsmål at stille tidligt i udviklingen af projektet. En tidlig opmærksomhed på de fremtidige brugere og deres behov er med til at skærpe konceptet og sikre et bæredygtigt projekt. Derfor er det vigtigt at lave en markedsanalyse Når I skal udvikle jeres projekt og evt. lave en forretningsplan, er det vigtigt at indsamle og bearbejde viden om dit marked. Det er en god idé som det første at undersøge om, der er et markedsbehov, hvem de potentielle kunder er, hvor mange der er, hvor de bor, hvad de er villige til at betale, osv. 4 simple trin Markedsanalysens indhold og fokus afhænger af det enkelte projekt, men der er en række generelle spørgsmål, I som projektdeltagere kan stille til jeres projekt for at kvalificere projektgruppens antagelser. Ikke alle spørgsmål vil kunne besvares her og nu, men vil kræve indhentning af yderligere information og statistik. Fire trin kan bidrage til at blive skarpere på projektets marked: Markedsanalyse målgruppe markedet i dag og om 3 år konkurrenterne indhentning af viden

34 32 markedsanalyse / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 1: Målgruppe For at kunne lave en målrettet projektbeskrivelse, er det nødvendigt at have en solid viden om dem, der kan få gavn af projektet - kunderne/ brugerne. Overvej følgende spørgsmål i gruppen og formuler svarene: Hvem får gavn eller glæde af projektet og på hvilken måde? Hvem er de vigtigste brugere/kunder for projektet? Henvender projektet sig til en brugergruppe, som frit kan benytte sig af projektets faciliteter og aktiviteter, en betalende kundegruppe eller eventuelt begge dele? Hvad kendetegner projektets bruger/kundegruppe (fx alder, uddannelse, arbejde, livsstil, behov og betalingsvillighed)? Hvad lægger kunderne/brugerne vægt på? Hvorfra kommer brugerne/kunderne (er de fx lokale, turister, mv.)»» Hvornår på året og eller dagen vil kunderne/brugerne benytte sig af projektets tilbud og hvilke behov har kunderne før og efter mødet med dit projekt (eks. spise, overnatning, parkering, offentlig transport, ophold til børn, shopping)?

35 33 Stedet Tæller / Værktøjskasse / markedsanalyse Dine noter og illustrationer:

36 34 markedsanalyse / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 2: Markedet i dag og om 3 år For at kunne udvikle et bæredygtigt projekt, er det nødvendigt at vide noget om markedet for projektet. Overvej følgende spørgsmål i gruppen og formuler svarene: Er der et behov for projektet? Hvilket uudtalte eller uerkendte behov opfylder det? Hvem vil efterspørge projektet? Hvor stort er markedet (hvor mange potentielle brugere/kunder i de forskellige målgrupper)? Hvor mange kan man forvente vil benytte projektets tilbud? Hvad vil de være villige til at betale for at benytte projektets tilbud? Hvad er de vigtigste konkurrenceparametre på markedet (pris, fleksibilitet, kvalitet, produkt el. lign.)? Hvordan ser markedet ud om tre år (vokser eller falder)? Kan lovgivning, statslige eller kommunale tiltag ændre markedet? Vil nye teknologier kunne ændre markedet?

37 35 Stedet Tæller / Værktøjskasse / markedsanalyse Dine noter og illustrationer:

38 36 markedsanalyse / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 3: Konkurrenterne En lignende udbyder kan blive en trussel for projektet, men tidlig opmærksomhed på mulige konkurrenter kan sikre, at projektet i tide tager netop den drejning, der skal til for at der er plads til begge udbydere. Overvej følgende spørgsmål i gruppen og formuler svarene: Hvem er de vigtigste konkurrenter (hvis ikke der kan nævnes nogen, så beskriv den typiske konkurrent)? Hvad er de væsentligste styrker og svagheder ved konkurrenterne? Hvordan adskiller jeres projekt sig fra konkurrenternes? Hvordan kan konkurrenten skabe muligheder for projektet? Hvordan kan konkurrenten true projektet?

39 37 Stedet Tæller / Værktøjskasse / markedsanalyse Dine noter og illustrationer:

40 38 markedsanalyse / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 4: Indhentning af viden og markedsstatistik Det kan være nødvendig at indhente viden om markedet for at kunne svare på spørgsmålene i trin 1-3. Det kan man f.eks. finde i eksisterende undersøgelser, ved at tale med andre på det samme marked eller ved at hente statistisk viden hos Danmarks Statistik, hvor er en stor mængde data er tilgængelig for alle - fx: Befolkningsstatistik: Befolkningsstatistik er statistiske data om befolkningens sammensætning i forhold til alder, indkomst, uddannelsesniveau osv. Denne statistik kan bruges i vurderingen af et marked. Turismestatistik: Turismestatistikken dækker statistiske data om turisterne, deres herkomst, forbrugsmønstre osv. Hvis du sælger eller overvejer at sælge produkter/ydelser, der henvender sig til turister, kan denne statistik bruges i vurderingen af markedet. Kulturstatistik: Beskæftiger du dig med kulturforbrug, kan det være en god ide at hente statistiske data for kulturlivet i Danmark. De giver bl.a. indsigt i kulturforbruget i danske landdistrikter.»» Erhvervsstatistik: Hvis du sælger eller overvejer at sælge produkter/ydelser til andre virksomheder, kan det være hensigtsmæssigt at målrette din salgsindsats mod én eller flere brancher. Erhvervsstatistik giver dig indsigt i, hvor mange virksomheder og ansatte disse brancher har i dit område.

41 39 Stedet Tæller / Værktøjskasse / markedsanalyse Dine noter og illustrationer:

42 40 markedsanalyse / Værktøjskasse / Stedet Tæller Resultatet Markedsanalysen er grundlaget for at vurdere, om der er en efterspørgsel efter det projektet skaber og dermed i sidste ende om projektet er økonomisk bæredygtigt. Efter øvelsen vil projektgruppen have klarlagt de markedsmæssige vilkår og kan vurdere hvorvidt, der skal justeres i målhierarki og interessentanalyse for at opnå eventuelle indtjeningsmuligheder i markedet. Dertil vil projektgruppen have et kvalificeret grundlag, hvorpå dele af driftsbudgettet kan opstilles.

43 41 Stedet Tæller / Værktøjskasse / markedsanalyse

44 42 Fysiske rammer / Værktøjskasse / Stedet Tæller 5

45 43 Stedet Tæller / Værktøjskasse / fysiske rammer 5. Fysiske rammer De eksisterende fysiske rammer i form af bygninger, byrum eller landskaber er ofte udgangspunktet for projektets idé og er en del af det stedsbundne potentiale, som projektet søger at aktivere. Derfor er det vigtigt at arbejde med de fysiske rammer De eksisterende fysiske rammer er både en ressource og med til at sætte rammerne for, hvordan projektet kan udvikles. Derfor er det vigtigt at have et godt overblik over de fysiske rammer, lovgivningsmæssige rammebetingelser og genanvendelses- og udviklingsmuligheder. 3 simple trin At vurdere og udvikle de fysiske rammer kræver både et kritisk blik på de omgivelser, man arbejder i samt på det koncept man arbejder med, men det kræver også opsøgende arbejde hos bl.a. kommunen, og det kræver typisk også involvering af eksterne rådgivere i form af arkitekter, landskabsarkitekter, konstruktører eller lignende. Følgende spørgsmål kan hjælpe med til at beskrive jeres planer i forhold til det fysiske koncept: Fysiske rammer De eksisterende fysiske rum Det fysiske koncept/program Processen frem mod realisering

46 44 Fysiske rammer / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 1: Tjekliste vedr. de eksisterende fysiske rammer Hvilke bygninger, byrum eller naturlandskaber udgør de centrale fysiske rammer for projektet? Repræsenterer bygningerne, byrummet eller landskaberne lokal byggeskik, kulturhistoriske eller arkitektoniske værdier, der skal tages hensyn til for at bevare et værdifuldt miljø? Og som måske kan styrke projektet? Er der planer, bevarings- eller fredningsforhold, der påvirker de fysiske rammer?»» Hvilke udviklingsplaner har kommunen og/eller ejeren i forhold til de fysiske rammer?

47 45 Stedet Tæller / Værktøjskasse / fysiske rammer Dine noter og illustrationer:

48 46 Fysiske rammer / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 2: Tjekliste vedr. det fysiske koncept/program På hvilken måde indgår det fysiske miljø i projektet, og hvordan bidrager de stedbundne potentialer og den gode ide til en udvikling af det fysiske miljø? Hvilke nye funktioner er nødvendige for projektets realisering? Stiller brugerne særlige krav til de fysiske omgivelser? Hvilken omdannelse eller forbedring af de eksisterende fysiske rammer er nødvendig? Er plangrundlaget for gennemførelse af projektet i orden? Har I de nødvendige tilladelser og/eller dispensationer fra kommunen og evt. andre myndigheder?»» Er der brug for en etapedelt plan for de anlægs- eller omdannelsesarbejder, der skal udføres i forbindelse med projektet?

49 47 Stedet Tæller / Værktøjskasse / fysiske rammer Dine noter og illustrationer:

50 48 Fysiske rammer / Værktøjskasse / Stedet Tæller Trin 3: Tjekliste til processen frem mod realisering Hvem skal omsætte idéen til fysisk form - det vil sige formgive/tegne projektet (arkitekt, landskabsarkitekt)? Er der behov for en arkitektkonkurrence (som skaber ny inspiration og opmærksomhed omkring projektet)? Og hvilken form skal den i så fald have? Er der behov for inddragelse af anden eksperthjælp i forbindelse med udarbejdelse af det fysiske projektforslag? Hvilke ønsker er der til den ydre fremtræden, materialer, konstruktion, funktionalitet og evt. beplantning (stillingtagen samt begrundelse med udgangspunkt i det specifikke sted)? Hvordan formidles/visualiseres idéen på bedste vis (fx rumlige skitser/ modeller etc.)? Er der etableret kontakt til relevante myndigheder med henblik på en forhåndsgodkendelse af projektet? Før byggeriet kan gå i gang (og på baggrund af fx konkurrenceforslag) udarbejdes en beskrivelse af de æstetiske, funktionelle, tekniske, miljømæssige og økonomiske detaljer. Der tages endelig stilling til byggeriets ydre fremtræden - her udarbejdes færdigt tegningsmateriale, der angiver plan, konstruktion, materiale og installationer, samt budget, tidsplan og forslag til entreprise/ udbudsform.

51 49 Stedet Tæller / Værktøjskasse / fysiske rammer Dine noter og illustrationer:

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER 2007 GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Marie Brandhøj Wiuff Jakob Hansen Begge fra

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for boligudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere