Inspirationsmateriale til undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til undervisning"

Transkript

1 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Samarbejde med ældre om gode kostvaner Udviklet af: Birgitte Højlund Social & SundhedsSkolen, Herning Hanne Friberg SOSU uddannelser, Greve Oktober 2010

2 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB Uddannelsen hører til i den fælles kompetencebeskrivelse FKB 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Arbejdsfunktioner Uddannelsen henvender sig til udekørende medarbejdere i hjemmeplejen og medarbejdere på plejecentre. Uddannelsen er knyttet til sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejdsfunktioner, hvor medarbejderne ud fra en grundlæggende viden om kostens betydning indgår i et samarbejde med borgeren om at opretholde eller udvikle gode kostvaner. Relation til tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK) Uddannelsesmålet et relateret til flere TAK`er i FKB`en og skal kvalificere deltageren indenfor følgende: 1) Kommunikation, samarbejde og vejledning Medarbejderen skal kunne indgå i samarbejde med borgeren, pårørende, kollegaer og andre faggrupper om at vedligeholde eller omlægge borgerens kost- og drikkevaner. Medarbejderen skal kunne støtte borgeren i forbindelse med måltider under hensyntagen til borgerens funktionsniveau. Opgaverne omfatter både vejledning af borgeren og de pårørende og tværfagligt samarbejde mellem pleje- og kostfagligt personale. 2) Sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde Medarbejderen skal kunne yde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende vejledning, som er afstemt i forhold til borgerens aldring og livsstil. Det betyder, at de ikke blot skal kunne observere og registrere data om borgerens spise- og drikkevaner og videregive denne information til andre. Medarbejderen skal også kunne sætte sig ind i borgerens livsmønster og ønsker og tilpasse sin vejledning om gode kostvaner herefter. 3) Teamarbejde og projektstyring i pleje- og sundhedsarbejde Medarbejderen kan bidrage til en helhedsorienteret indsats og har forståelse for organisering og ansvarsfordeling mellem de forskellige faggrupper. Det betyder, at medarbejderen har en forståelse for, hvortil hendes kompetence omkring kostfaglige spørgsmål rækker, og kan tage kontakt til relevante fagpersoner i mere komplekse forløb. 1 af 8

3 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Deltagerforudsætninger Målgruppen er social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, der arbejder i hjemmeplejen eller på plejecentre. Struktur Uddannelsen kan med fordel kombineres med: Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre Værtskab og sociale rammer for ældres måltider Ernæringsscreening i ældreplejen m.m Det anbefales at uddannelsen gennemføres som den første. Forslag til rækkefølge for gennemførelse af de fire uddannelser: 2. Ideer til tilrettelæggelse Uddannelsen har en varighed på 2 dage. I et kombineret forløb med ovenstående uddannelser kan uddannelsen indgå som et basismodul, der giver en bred forståelse for betydningen af gode kostvaner for ældre og af personalets muligheder for at støtte den ældre i forbindelse hermed. Uddannelsen bør tilrettelægges, så der opnås en tæt sammenhæng mellem teoretiske oplæg og selvstændige opgaver, som tager udgangspunkt i deltagernes praksiserfaringer. Disse opgaver kan med fordel løses i mellemperioder, især hvis uddannelsen indgår i et split-forløb i kombination med én eller flere af ovenstående uddannelser. Temaerne formuleres her som en række spørgsmål, som behandles gennem oplæg, cases, film og opgaver, svarende til ca. ½ dags undervisning til hvert tema. Alle emner kan ikke berøres fyldestgørende indenfor tidsrammen, så nedenstående forslag til temaer og emner skal vægtes i forhold til deltagernes arbejdssituationer og behov for kompetenceudvikling indenfor uddannelsens mål. 2 af 8

4 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - 3. Temaer Temaoversigt 1. Hvad er gode kostvaner, når man er gammel? 2. Hvordan indsamles viden om den ældres kost- og drikkevaner, og hvad kan denne viden bruges til? 3. Hvordan samarbejdes med borgeren med udgangspunkt i vedkommendes ressourcer, livsstil og ønsker? 4. Hvordan samarbejdes med andre for at støtte borgeren i at opretholde eller ændre sine kost- og drikkevaner? Tema 1: Hvad er gode kostvaner, når man er gammel? Temaet uddyber deltagernes viden om ældre borgeres særlige ernæringsmæssige behov og inddrager den nyeste viden indenfor området. I det indledende tema kan der med fordel bruges tid på at afklare deltagernes vidensniveau, som kan være meget forskelligt. Betydningen af gode kostvaner illustreres med caseeksempler, gerne fra deltagernes egen arbejdsplads. Der lægges særligt vægt på fortællinger om sygdomsforløb, indlæggelser og genindlæggelser, som har relation til den ældres kostvaner. I temaet berøres hvordan livskriser og tab kan påvirke den ældres kostvaner. Kulturelle og livshistoriske faktorer, som kan have betydning for hvordan den ældre spiser, behandles for at skabe en større forståelse for, hvor forskelligt begrebet gode kostvaner kan opfattes. Endelig kan emnet mad og måltider i forbindelse med livets afslutning berøres. Tema 2: Hvordan indsamles viden om den ældres kost- og drikkevaner, og hvad kan denne viden bruges til? Temaet introducerer enkle metoder til at indsamle og dokumentere data om borgerens spise- og drikkevaner gennem registrering af dagskost og væske, vejning og BMI-måling. Deltagerne kan gennem opgaver tage stilling til, om deres egen praksis i forbindelse med indsamling og dokumentation af borgerens kost- og spisevaner er fyldestgørende eller kan forbedres. Temaet kan afrundes med en drøftelse af hvordan viden om borgerens spise- og drikkevaner anvendes herunder hvornår man som fagperson skal forsøge at påvirke en borgers livsstil. Tema 3: Hvordan samarbejdes med borgeren med udgangspunkt i vedkommendes ressourcer, livsstil og ønsker? Dette tema kan indledes med præsentation af forskellige tilgange til det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde. Forskellen på sunde kostvaner 3 af 8

5 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - og gode kostvaner kan belyses gennem eksempler på madens betydning og funktion i den enkeltes liv. På baggrund heraf arbejdes konkret med, hvordan kostændringer kan støttes på en måde, som anerkender den enkeltes egne forestillinger om det gode liv, og hvor eventuelle mål formuleres sammen med - og ikke for borgeren. Temaet lægger op til holdningsdiskussioner og egner sig f.eks. til dilemmaspil eller lignende, hvor deltagerne får mulighed for at arbejde med holdninger og etik. Temaet kan også omhandle, hvordan man helt konkret hjælper en borger med at opretholde gode kostvaner, herunder hvordan den svage ældre kan støttes i at spise og drikke ved egen hjælp, og hvilke hjælpemidler der evt. kan tages i brug. Endvidere belyses, hvilken støtte der skal til for at den lidt friskere ældres egne hverdagsrutiner omkring madlavning og måltider kan opretholdes eller genoptages, f.eks. efter en indlæggelse. Tema 4: Hvordan samarbejdes med andre for at støtte borgeren i at opretholde eller ændre sine kost- og drikkevaner? Temaet tager udgangspunkt i at livsstilsændringer griber ind i den ældres liv sammen med andre og ofte indgår i et komplekst samspil, hvor omgivelserne er vigtige. I temaet kan de pårørendes rolle tages op, og der arbejdes med hvordan netværk mellem ældre kan etableres mhp. at støtte og motivere hinanden til at opretholde gode kostvaner. Her kan henvises til resultater fra forsøg med madklubber, spisefællesskaber m.m. Arbejdspladsens praksis og de organisatoriske rammer tages op til drøftelse, herunder rettes fokus mod, hvordan man i teamet arbejder sammen, dels om at støtte den enkelte i at opretholde gode kostvaner, dels om at skabe måltider, som fremmer gode kostvaner. Endelig bør temaet indeholde en kort introduktion til institutioner og faggrupper, der har særlig ekspertise indenfor ernæringsområdet, samt hvordan social- og sundhedspersonalet kan samarbejde med disse. 4. Opgaver og undervisningsmaterialer Litteratur til deltagerne i uddannelsen bør indeholde den nyeste viden, formidlet på en lettilgængelig måde. Se litteraturlisten for inspiration. De teoretiske oplæg bearbejdes gennem opgaver, hvor deltagerne alene eller i grupper relaterer stoffet til deres egen praksis. Dette kan ske gennem cases fra deltagernes arbejdspladser eller små udviklingsopgaver, hvor deltagerne i en mellemperiode løser en opgave omkring registrering og dokumentation i forhold til en bestemt borger, samtaler om kostvaner og evt. målformulering sammen med en borger. Der kan på uddan- 4 af 8

6 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - nelsen præsenteres forskellige enkle redskaber til registrering af borgerens kostvaner og måling af vægt/bmi, men optimalt tages der udgangspunkt i de dokumentationsredskaber, som deltagerne anvender på deres egen arbejdsplads. Der findes et væld af sundhedspædagogiske pjecer og anbefalinger til ældre om sund livsstil. Som et led i uddannelsen kan deltagerne arbejde med at vurdere hvilket materiale der egner sig til hvilke sundhedsfremmende opgaver i relation til de grupper af ældre, de er i professionel kontakt med. Deltagerne kan også i en eventuel mellemperiode arbejdes med opgaver omkring etablering af en netværksgruppe eller studiekreds for ældre om gode kostvaner, en spiseklub for ældre eller et fagligt arrangement for kollegerne med besøg af en diætist el. lignende. Opgavernes omfang og kompleksitet kan øges, hvis uddannelsen kombineres med andre uddannelser, jf. ovenstående forslag. 5. Litteraturliste mv. Hjemmesiden for Servicestyrelsens projekt God mad Godt liv "God mad - godt liv" er et udviklingsprojekt i Servicestyrelsen. Formålet med projektet er at sikre ældre borgere måltider med optimal kvalitet - målt på både ernæring og oplevelse. Projektets hjemmeside: På hjemmesiden kan du f.eks. downloade et idékatalog: Idékatalog: Idéer til gode måltider - i plejeboliger og ældres eget hjem : Link til idékataloget: Litteratur Beck, Anne Marie og Pedersen, Agnes: God ernæring hos ældre. Kapitel i Gerontologi livet som gammel. Tværfaglig lærebog om gerontologi. 2. udgave. Munksgaard 2008 Beck, A.M., Elsig, M. og Ovesen, L: Uden mad og drikke, del 1-3 Fødevaredirektoratet af 8

7 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Beck, A.M: Nu må vi i gang med de gamle!. Artikel i: Diætisten nr. 88, Bertram, Sanne: Appetit på livet. Om erfaringerne med ernæringsscreening og mad fra bunden på Bronzealdervej i Odder. Social Fokus juni 2010 Fødevarestyrelsen: Når du bliver ældre råd om mad og motion. Pjece fra 2007 Hansen, Majbritt: Mad, motion og mennesker. Ældresagen, 2006 Hansen, Sanne: Det bedste til det sidste. Om individuel mad på et hospice. Køkkenliv 5/2010 Hansen, Sanne: Mad til døden os skiller. Om det livsbekræftende og fagligt udfordrende i at lave mad på et hospice. Køkkenliv 14/2005 Hansen, Sanne: Alle venter på maden. Om hverdagstræning i køkkenet på et rehabiliteringscenter for hjerneskadede. Køkkenliv 7/2010 Hansen, Susan R. m.fl.: Lokkemad. Pjece fra Mejeriforeningen 2005 Højlund, Birgitte: Hverdagsliv og Livretter Omtale af et forsøgsprojekt med hjælp til madlavning i hjemmeplejen. Gerontologi 1/2005 Højlund, Birgitte: Liv i køkkenet Film og opgavebog fra seks forskellige levebo-miljøer, hvor der laves mad på forskellige måder. Erhvervsskolernes forlag 2010 Hørning, Kirsten Brøndum: Bordets glæder Madhold og madklubber - et sundhedsfremmeprojekt for ældre i eget hjem. Århus Kommune 2003 Ingerslev, Jette m.fl.: Ernæring og Aldring. Ernæringsrådet 2002 Jensen, Mette: Mere mad på de gamles bord. Om resultaterne af ernæringsscreening på plejecentre i Hjørring. Køkkenliv 4/2008 Leed, Bente: Mad, livsglæde og integration, Erhvervsskolernes Forlag 2005 Madsen, Line Raahauge m.fl: Ældres sundhed, Sundhedsstyrelsen 2007 Naldahl, Karin: Mad og måltider til svage ældre. Artikel i Gerontologi 1/2007 Nielsen, Nina Hildur og Pedersen, Susanne Bakman; Ernæringsscreening af æl- 6 af 8

8 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - dre i plejeboliger med HVEM-skemaet kan spare penge Artikel i Diætisten 88/2007 Oldenburg, Jørgen: Hold dig i form efter de 60. Clemenstrykkeriet 2003 Rasmussen, Tina Juul Rasmussen: De gamle er også mit ansvar Ernæringsassistenten går en tur med fristevognen på Herman Koch Gården. Køkkenliv 11/2008 Roesen, Jegge Vinther m.fl.: Ældre og sundhedsfremme og forebyggelse et spørgsmål om samarbejde. Books on Demand Erfaringer fra et udviklingsprojekt i Københavns Kommune. Videncenter for Sammenhængende Forløb, Læs mere om projektet og bogen i ForebyggelsesNyt nr. 58 Rønholt Hansen, Susan : Omsorg gennem mad og drikke. Pjece fra Mejeriforeningen 2. udg Servicestyrelsen: Ideer til gode måltider Idékatalog udviklet i forbindelse med projekt God mad godt liv. Se mere på Sortland, Kjersti: Ernæring mere end mad og drikke. Gad, 2. udgave 2008 Lærebog for sygeplejestuderende. Indeholder kapitel om ældre og ernæring. Baggrundslitteratur: Aborelius, Elisabeth: Hvorfor gør de ikke som vi siger? Sundhedsfremmeafdeling Ringkøbing Amt rev Se nedenfor om Du Bestemmer metoden. Aremyr, Gun: Hvorfor vil ikke Asta spise? Måltidene i demensomsorgen Kommuneforlaget Oslo 2001 Dalsgaard, Lise m.fl.: Du bestemmer nye sammenhænge, nye muligheder 2.udg. Center for Folkesundhed 2007 Du bestemmer er en sundhedspædagogisk metode, der bygger på frivillighed og er uden moralske pegefingre. Du bestemmer blev i slutningen af 1980'erne udviklet i Linköping i Sverige af psykolog og adfærdsforsker Elisabeth Aborelius. Sidenhen er metoden videreudviklet i en dansk kontekst af blandt andet Lise Dalsgaard, og har især været anvendt i forhold til børn og unge. Holm, Lotte: Mad, mennesker og måltider samfundsmæssige perspektiver Munksgaard 2003 Bogen fortæller om måltiders rolle for vore sociale fællesskaber, fx i familien, om 7 af 8

9 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - de normer og symboler, der knytter sig til mad og som forbinder den med vores identitet og om hvordan kroppens behov og funktioner håndteres i hverdagens rytmer. Den fortæller også om sammenstød mellem madkultur, sundhed og miljøhensyn, om rådgivning om sunde kostvaner og om hvad mad og måltider betyder for mennesker i institutioner som hospitaler, plejehjem, skoler og daginstitutioner til børn. Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne ved fokus på ældres ernæringstilstand og risikofaktorer. Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, Ligger som pdf-fil på Fødevareinstituttets hjemmeside Johnsen, Tommy J. og Jensen, Torben K.: Sundhedsfremme i teori og praksis. 2. udg. Philosophia 2009 Sundhedsfremme i teori og praksis bygger på femogtres kvalitative interview med sundhedsprofessionelle fra mange fag. Den indeholder en række praktiske anvisninger på bl.a. god sundhedspædagogik, dokumentation med kvalitative data og strategier til at styrke sundhedsfremme i den daglige drift af institutioner og organisationer. Endelig lægges op til en kritisk debat om mål og midler i forbindelse med forebyggelse og sundhedsfremme. 8 af 8

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser INDHOLD Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Udarbejdet af Anne Marie Beck Lise Bygholm Heidi Madsen og Jens

Læs mere

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Borgere med misbrug Inspirationsmaterialet er udviklet af: Lis Tjørnelund, Århus social- og sundhedsskole; lt@adm.sosuaarhus.dk tlf til skolen 87412626 Solveig Dam Jensen, tidl. Sosu Syd 1. Uddannelsens

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

TUP PROJEKT FRA FLERFAGLIGHED TIL TVÆRFAGLIGHED

TUP PROJEKT FRA FLERFAGLIGHED TIL TVÆRFAGLIGHED TUP PROJEKT FRA FLERFAGLIGHED TIL TVÆRFAGLIGHED Fleksible kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i leve-bo miljøer gennem kompetenceudvikling af undervisere fra to uddannelsesinstitutioner i fælles

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk

BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk Bedre mad til syge Hvorfor? Hvordan? Forfatter, udgiver, ansvarlige institution & copyright: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Tværfagligt samarbejde i kommunal familiepleje 47469 Udviklet af: Kirsten Pallesgård

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

KONSULENT OG VEJLEDER

KONSULENT OG VEJLEDER LÆREREN SOM Social- og Sundhedssskolen, Århus KONSULENT OG VEJLEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU VÆRKTØJSKASSE TUP-PROJEKT 4-20/106718 1 LÆREREN SOM KONSULENT OG VEJ- LEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU Social- og Sundhedsskolen,

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere