SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter"

Transkript

1 SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: :49:00 Sidst udskrevet: :49:00

2 Succeskriterier og mulighed for tværgående evaluering Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Udarbejdet for Forebyggelsesfonden - december 2011 Rapporten er udarbejdet af: Oxford Research A/S Direktør Helle Ourø Nielsen Chefanalytiker Sandy Brink Analytiker Jakob Bom Analytiker Dorte Stenbæk Hansen Kubix ApS Direktør Bruno Clematide Konsulent, ph.d. Pernille Bottrup Konsulent, ph.d. Mette Semey Henvendelse om rapporten kan ske til: Direktør Helle Ourø Nielsen, Oxford Research A/S Rapporten kan hentes på Forebyggelsesfondens hjemmeside: 2

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Resumé med anbefalinger... 5 Kapitel 2. Indledning Formål Undersøgelsesspørgsmål Læsevejledning Begrebsafklaring Indikatorer Succeskriterier og mål Projektevaluering, programevaluering og fondsevaluering Programteori som redskab på tre niveauer Analysens afgrænsninger og antagelser Afgrænsning til projektperioden Fokus på effekt frem for virkning og proces En mangfoldighed af projekter Et paradoks i fonds- og puljeevaluering Kapitel 3. Hvilke krav stiller Forebyggelsesfonden til projekterne? Fondsvirksomhed via ansøgningsrunder Ansøgning og kriterier for tildeling af midler Yderligere vejledninger og vilkår Projektforløbet Projektafslutningen Opsummering Kapitel 4. Succeskriterier på projektniveau Opstilling af succeskriterier og mål i projekterne En grundig opstartsfase betaler sig Succeskriterier bør tænkes ind i den konkrete kontekst Brede mål frem for konkrete succeskriterier Tendens til forsigtige succeskriterier Sparring med Forebyggelsesfonden og andre aktører Manglende opmærksomhed på tidsperspektivet Hvilke typer af mål opstiller projekterne

4 4.1.8 Delkonklusion og anbefalinger Hvordan bruger projekterne succeskriterier undervejs? Er ændringer en særlig situation eller en normalsituation? Succeskriterier som proces- og projektstyringsredskab Delkonklusion og anbefalinger Særlige typer af projekter særlige udfordringer Projekter om kultur- og holdningsændringer Projekter defineret via dialog- og inddragelsesprocesser Delkonklusion og anbefalinger Evaluering og succeskriterier Generel evalueringskompetence Indikatorer og dataindsamlingsmetoder Delkonklusion og anbefalinger Konklusioner og anbefalinger Kapitel 5. Potentiale for tværgående evaluering Målopfyldelsesevaluering på projektniveau Et paradoks i fondsevaluering Spredning og implementering som effekt Effektevaluering på fondsniveau Effektevaluering på programniveau Programteori og hovedformålsspecifikke indikatorer Fordele og ulemper ved programevaluering En styrkelse af Forebyggelsesfondens virksomhed Opsummering Eksempel på tværgående indikatorer Sygefravær som indikator på programniveau Trivsel som indikator på programniveau Medarbejderomsætning som indikator på programniveau Konklusion og anbefalinger Bilag 1: Anvendte indikatorer

5 Kapitel 1. Resumé med anbefalinger Nærværende analyse viser, at projekterne i Forebyggelsesfonden med fordel kan arbejde mere målrettet og konstruktivt med både succeskriterier og evaluering på projektniveau. Det vil styrke både projektniveauet og potentialerne for at gennemføre tværgående effektevaluering af Forebyggelsesfondens projekter. Der ligger dog en hel del arbejde forude, når Forebyggelsesfonden ønsker at styrke både projekterne og den tværgående evaluering både for Forebyggelsesfonden og for projekterne, der får støtte fra Forebyggelsesfonden. Formålet med analysen er todelt. For det første svarer analysen på, hvordan de 114 afsluttede projekter arbejder med succeskriterier og opfølgning, og dermed på, hvordan det lokale arbejde med succeskriterier og evaluering kan styrkes. For det andet undersøges mulighederne for at gennemføre tværgående effektevaluering af Forebyggelsesfondens projekter, og hvad det kræver for at muliggøre dette. En del af udgangspunktet for analysen er at inddrage både et projekt- og et fondsperspektiv på arbejdet med succeskriterier, indikatorer og evaluering. Dermed er ønsket i analysen at indtænke både de lokale kontekstnære styrker og potentialer i forhold til projekterne og det behov, Forebyggelsesfonden har fra et overordnet fondsperspektiv, der går på tværs af de mange forskellige projekter, der har fået og i fremtiden vil modtage midler fra Forebyggelsesfonden. Datagrundlaget i analysen er de 114 afsluttede projekter i Forebyggelsesfonden pr. 1. maj Evaluator har modtaget skriftligt materiale om projekterne fra Forebyggelsesfonden. Dertil har evaluator gennemført kvalitative interview med nøglepersoner i projekterne. Som supplerende materiale indgår viden og materiale om Forebyggelsesfondens virke. Endelig trækkes i analysen på evalueringsteori og tendenser i fondslitteraturen og evaluators erfaring med evaluering af projekter, puljer og fonde. Motivation, støtte og klar formidling Analysen viser indledende i kapitel 3, at Forebyggelsesfonden over tid har sat mere og mere fokus på succeskriterier, evaluering og dokumentation. Dette fokus er en nødvendighed, når Forebyggelsesfonden ønsker dels at styrke projekterne, dels at styrke muligheden for tværgående evaluering. Det er i den forbindelse værd at pege på tre opmærksomhedspunkter: Forebyggelsesfonden bør sikre, at der fortsat skabes lokal motivation og mening i at måle, evaluere og dokumentere resultater i projektet - også selv om der stilles krav til visse målinger, og dokumentation standardiseres. Forebyggelsesfonden kan med fordel arbejde mere med at definere og sikre, at det er tydeligt for projekterne i ansøgningsfasen, hvad der menes med henholdsvis mål, delmål og succeskriterier i forhold til, hvad forskellen er, og hvordan de forskellige typer af målformuleringer kan bruges. Det efterhånden omfattende materiale, der er delt ud på mange forskellige typer af materialer, kan med fordel samles og/eller systematiseres med henblik på at sikre, at projekterne ved, hvilke kriterier og vejledninger der er vigtigst, og ikke mindst 5

6 hvornår de er vigtige. Der er udarbejdet meget brugbart materiale, som kan formidles bedre og mere systematisk. Støtte og vejledning på projektniveau Den dybdegående analyse af, hvordan projekterne arbejder med succeskriterier og opfølgning, viser, at en stor del af projekterne opstiller mange, løse og ukonkrete succeskriterier, som er svært målbare. Nogle projektledere vurderer, at det er svært, da projekterne først former sig gennem forløbet og i nogle tilfælde først erkendes og formuleres længere henne i forløbet. Fx er det i projekter, der ønsker at inddrage medarbejderne i udformningen af det konkrete projekt, modstridende at opstille succeskriterier fra begyndelsen. Det gælder også projekter, der tager fat i uhensigtsmæssige samarbejdskulturer, som kan være svære at italesætte. Det er også gennemgående, at projekterne ikke er tydelige og gennemtænkte i forhold til, hvornår de opstillede mål og succeskriterier forventes opnået, og hvordan og hvornår det skal måles. I forlængelse heraf er det også sjældent, at projekterne har et klart billede af forløbet og den ønskede forandring, og det tydeliggøres fx ikke, hvilke aktiviteter der fører til hvilke konkrete milepæle, og hvilke effekter der forventes af følge af disse milepæle. Det er ligeledes udbredt, at de ændringer, der sker både internt og eksternt i forhold til projektet, kun sjældent følges op systematisk i forhold til at beskrive, hvilke konsekvenser det har, og hvordan succeskriterier og evalueringsplaner må justeres. I forlængelse heraf er det en fordel for de projekter, der bruger deres forventninger til projektet og de løbende resultater i en aktiv formidling, og flere kunne med fordel bruge succeskriterier og tidlige opfølgninger mere aktivt. Projekterne anvender en lang række af indikatorer i deres formulering af succeskriterier. Nogle indikatorer er særligt udbredte og peger i retning af, at det er realistisk at opstille tværgående indikatorer, der muliggør, at grupperinger af projekter under Forebyggelsesfonden kan sammenlignes og indgå i egentlige effektmålinger som overbygning på de projektnære evalueringer. Analysen viser dog, at mange projektledere møder udfordringer i at arbejde med evaluering og dataindsamlingsmetoder, og der er behov for støtte i forhold til evaluering på både projektniveau og på et mere tværgående programniveau. På baggrund af ovenstående fund anbefaler evaluator, at: Forebyggelsesfonden vejleder projekterne i at arbejde med programteori med henblik på at støtte projekterne i at sætte ord, tidspunkter og milepæle på de forandringer, der forventes af projektet. Dermed styrkes det, at de opstillede mål, indikatorer og succeskriterier er realistiske og hænger direkte sammen med projektets indsatser og kontekst. Arbejdet med programteori kan også sikre, at projekterne skelner mellem at arbejde med både aktivitets- og effektmål. Forebyggelsesfonden spiller en mere aktiv rolle i forhold til at vejlede projekterne i at opstille konkrete og målbare succeskriterier, brugbare og meningsfulde indikatorer. I den sammenhæng kan Forebyggelsesfonden fx tilbyde et inspirationskatalog med indikatorer og metoder. Forebyggelsesfonden sikrer større overensstemmelse mellem mål og succeskriterier ved at stille krav om, at hvert enkelt succeskriterium skal knyttes til en konkret målemetode i projekternes evalueringsplaner. 6

7 Forebyggelsesfondens italesætter og eksemplificerer, hvordan mål, succeskriterier og milepæle ikke kun knytter sig til evaluering og dokumentation, men også er vigtige redskaber i projektforløbet. De kan være med til at styre projektet i den rigtige retning, motivere deltagere og interessenter og tydeliggøre resultater undervejs. Det kan understøttes ved, at Forebyggelsesfonden efterspørger og understøtter, at projekterne gennemfører midtvejsevalueringer og/eller tidlige opfølgninger på projektets status og resultater; ikke for Forebyggelsesfondens skyld, men for projektets egen skyld. Forebyggelsesfonden tydeliggør, at det er legitimt og givtigt at justere de projektnære succeskriterier og mål undervejs i projektet, i takt med at konteksten og projektet ændrer sig. Dette kan Forebyggelsesfonden blandt andet gøre ved, at Forebyggelsesfonden skelner mellem projekt- og programniveau, hvor indikatorerne ligger fast på programniveau, mens succeskriterier og delmål på projektniveau kan justeres løbende og er tilpasset den konkrete kontekst og projektets udvikling. Tværgående opsamling med udgangspunkt i projektniveauet Ovenstående anbefalinger, der kan styrke succeskriterierne og arbejdet med evaluering på projektniveau, er særlig vigtige, hvis Forebyggelsesfonden fortsat ønsker at udarbejde en resultatopsamling baseret på en målopfyldelsestilgang. Det skyldes, at resultatopsamlingen er afhængig af projektevalueringernes vurderinger af, om de opstillede succeskriterier er opnået. Evaluator vil dog ikke anbefale, at denne tilgang står alene som et tværgående perspektiv på Forebyggelsesfondens projekter. Der er ikke tale om en egentlig tværgående evaluering, men om en tjekliste på, om projekterne når de opstillede mål. Det giver ikke anledning til fremadrettet læring og udvikling, sådan som en effektevaluering på programniveau kan gøre det. Indikatorer og evaluering på programniveau Evaluator anbefaler, at Forebyggelsesfonden vælger en effektevaluering på programniveau for at muliggøre tværgående effektevalueringer af projekterne uden at ødelægge projekternes muligheder for at gennemføre projektnære og lokalt relevante evalueringer, der kan bruges lokalt som både styrings- og dokumentationsredskab jf. ovenfor. Udfordringen er, at de projekter, Forebyggelsesfonden støtter, når til forskellige stadier i deres programteorier ved projektafslutning. Nogle projekter når til aktivitetsmål, og effektindikatorerne er, at der er gennemført konkrete indsatser. Andre når længere og kan ved projektafslutning forvente fx en adfærdsændring eller en nedgang i sygefraværet. Derfor skal disse forskellige niveauer tænkes ind i forhold til de tværgående indikatorer, der formuleres inden for de enkelte hovedformål. Analysen giver således anledning til følgende anbefalinger: Forebyggelsesfonden bør med udgangspunkt i en programteori på fondsniveau beskrive programteorien for de enkelte hovedformål. 7

8 Med udgangspunkt i programteorier for de enkelte hovedformål bør Forebyggelsesfonden opstille et afgrænset antal indikatorer inden for hvert hovedformål. Alle projekter, der får tildelt midler fra Forebyggelsesfonden, skal meningsfuldt angive minimum en indikator for effekt. For hver indikator udarbejdes en standardiseret måle- og dokumentationsmetode, der sikrer, at de projekter, der på programniveau kan måles på samme effektindikator, kan sammenlignes. For hvert hovedformål udarbejdes en række mulige indikatorer, projekterne kan lade sig inspirere af udover den ene indikator, de skal vælge for at kunne indgå i en tværgående effektmåling på programniveau. Indikatorer på langsigtet effekt I supplement til ovenstående tilgang til tværgående effektmåling af Forebyggelsesfondens projekter foreslår evaluator, at der suppleres med en tværgående evaluering af projekternes spredning og implementering som indikatorer på projekteres effekt på længere sigt og udover projektperioden. Evaluator anbefaler således, at: Forebyggelsesfonden måler på tendenser i forhold til den mere langsigtede effekt af Forebyggelsesfondens virksomhed ved at sætte fokus på implementering og spredning af den viden og de metoder, der udvikles via projekterne. Forud for dette må Forebyggelsesfonden arbejde med mål og succeskriterier for de forskellige hovedformål og typer af projekter i forhold til implementering og spredning. Programteorier og forarbejde på flere niveauer De ovenstående anbefalinger kræver alle et forarbejde fra Forebyggelsesfonden. Tværgående indikatorer skal udvikles på baggrund af udviklede programteorier, der afspejler de forventninger, der ligger bag hovedformålene. Forebyggelsesfonden skal træffe nogle til- og fravalg, der følger med en tilgang, der muliggør tværgående effektevaluering, både når det gælder udvalgte arbejdsmiljøindikatorer, spredning og implementering som effektindikatorer og målopfyldelsesevaluering på det enkelte projekts præmisser. Samlet set og på tværs af ovenstående fund og anbefalinger foreslår evaluator, at Forebyggelsesfondens arbejde bygger på en tankegang i tre niveauer. For det første handler det om, hvad der er på spil, og hvad der er vigtigt og udfordrende på projektniveau i forhold til arbejdet med mål og succeskriterier og projektstyring. For det andet skal der arbejdes på programniveau i forhold til at stille krav til projekterne om tværgående indikatorer og målemetoder med udgangspunkt i programteorier for Forebyggelsesfondens hovedformål. Dette vil muliggøre tværgående evaluering, som på sigt kan være med til at sikre, at midlerne uddeles til de projekter med mest potentiale i forhold til Forebyggelsesfondens hovedformål. Endelig skal en bevidsthed på fondsniveau om Forebyggelsesfondens overordnede formål sikre, at de programteorier og projekter, der udgør Forebyggelsesfondens virke, bidrager til det formål, Forebyggelsesfonden er etableret på baggrund af. Samlet set anbefaler evaluator på denne baggrund, at Forebyggelsesfonden ikke kun introducerer projekterne til at arbejde med programteorier, men også på fondsniveau og 8

9 på hovedformålsniveau igangsætter et internt arbejde med programteori og formulering af forventninger og effekt. Evaluator understreger, at der ligger en del forarbejde i de anbefalinger, der gives her, og som tilknyttet evaluator frem til 2015, stiller evaluator sig til rådighed i forhold til at støtte om op det nødvendige forarbejde. 9

10 10

11 Kapitel 2. Indledning Forebyggelsesfonden er en offentlig fond med følgende formål: Forebyggelsesfondens overordnede formål er at give støtte til projekter, der forebygger og forhindrer fysisk og psykisk nedslidning på de danske arbejdspladser 1. Forebyggelsesfonden kan unde dette formål fremvise mange forskellige typer af projekter, jobgrupper og brancher, der med midler fra Forebyggelsesfonden arbejder med arbejdsmiljø og forebyggelse. Men hvad er egentlig effekten, og hvordan kan det måles, om projekterne bidrager til forebyggelse? I denne analyse undersøger evaluator ud fra de afsluttede projekter pr. 1. maj , hvordan Forebyggelsesfonden kan styrke arbejdet med succeskriterier og evaluering i Forebyggelsesfonden og i Forebyggelsesfondens projekter. Analysen gennemføres for at styrke kvaliteten af både projekternes evalueringer og Forebyggelsesfondens mulighed for at gennemføre tværgående effektevaluering af projekterne, og i sidste ende styrkes Forebyggelsesfondens virke. Men hvorfor er det vigtigt at evaluere Forebyggelsesfondens projekter? For det første er det i Forebyggelsesfondens egen og i politikernes interesse at få viden om, hvorvidt støtte gennem Forebyggelsesfonden virker. For det andet giver en evaluering af Forebyggelsesfondens projekter brugbar viden om, hvor Forebyggelsesfondens projekter virker og skaber ny viden og læring. Det kan Forebyggelsesfonden bruge til at målrette indsatsen gennem fremtidige handlingsplaner og retningslinjer for udvælgelse af projekter og via krav til ansøgninger og afrapporteringer i forløbet. 2.1 Formål Evaluator er i samarbejde med Forebyggelsesfonden blevet enige om, at den første tværgående analyse, der skal gennemføres, stiller skarpt på succeskriterier. Succeskriterier samt arbejdet og formålet med succeskriterier hænger tæt sammen med evaluering og opfølgning. Derfor beskæftiger analysen sig også med evaluering. Formålet er at undersøge, hvordan projekterne arbejder med succeskriterier og evaluering og afsøge Forebyggelsesfondens muligheder for at evaluere tværgående på projekternes effekt og derigennem styrke Forebyggelsesfondens arbejde. Analysen stiler mod at kvalitetssikre og sikre anvendeligheden af de evalueringer, projekterne gennemfører og undersøger samtidig, de muligheder Forebyggelsesfonden har for at gennemføre effektevaluering på tværs af projekterne i Forebyggelsesfonden. Der er tre primære årsager til, at evaluator i samarbejde med Forebyggelsesfonden har valgt at stille skarpt på projekternes og Forebyggelsesfondens arbejde med succeskriterier. For det første er meningsfulde og målbare succeskriterier i det enkelte projekt en forudsætning for at vurdere, om det enkelte projekt er lykkedes Bemærk, at dette betyder, analysen ikke inddrager Forebyggelsespakkerne. 11

12 For det andet er succeskriterier og andre former for målbeskrivelser et vigtigt redskab i projektforløbet, der kan være med til at holde det enkelte projekt på rette kurs. Endelig er det på et mere tværgående niveau en nødvendighed at se på projekternes succeskriterier, mål og evalueringer, når Forebyggelsesfonden ønsker at sige noget tværgående om Forebyggelsesfondens projekters effekt Undersøgelsesspørgsmål Analysens to overordnede undersøgelsesspørgsmål er: 1) Hvordan arbejder projekterne med succeskriterier? Hvad er udfordringerne? Hvad er styrkerne? Hvad betyder det for projektevalueringerne? 2) Hvad er Forebyggelsesfondens muligheder for at gennemføre tværgående effektevalueringer af projekterne? Spørgsmål 1 giver for det første Forebyggelsesfonden viden om, hvordan projekterne arbejder. For det andet giver det viden, som skaber baggrund for evaluators besvarelse af spørgsmål 2, om de muligheder Forebyggelsesfonden har for at gennemføre tværgående evalueringer. Besvarelsen af disse spørgsmål leder til de anbefalinger, evaluator vil give i forhold til: hvordan Forebyggelsesfonden skal vejlede og stille krav til projekterne i forhold til formulering af mål og succeskriterier samt evaluering med henblik på at skabe bedre projekter og bedre projektevalueringer, og hvordan Forebyggelsesfonden selv skal arbejde med mål og indikatorer med henblik på at skabe mulighed for bedre tværgående effektevalueringer af Forebyggelsesfondens projekter. 2.2 Læsevejledning Rapporten er opbygget således, at der i kapitel 1 gives et resume af rapporten med fokus på evaluators anbefalinger. Nærværende kapitel (2) er en indledning, der beskriver baggrunden og formålet med analysen. I kapitlet opridses ligeledes de centrale begreber, der anvendes i evalueringen. Kapitel 3 beskriver som en indgang og et afsæt for analysen, hvordan Forebyggelsesfonden opstiller krav og retningslinjer for projekternes arbejde med succeskriterier og evaluering via kvalitetskriterier, udformning af ansøgningsskemaer og status- og slutrapporter. Kapitel 4 undersøger, hvordan projekterne arbejder med succeskriterier og herunder evaluering. Kapitel 4 fokuserer således på undersøgelsesspørgsmål 1. Det undersøges, hvordan projekterne opstiller mål, og succeskriterier og evaluering og deraf også, hvilke styrker og svagheder det resulterer i for projekterne og mulighederne for at dokumentere effekt. Herefter undersøges Forebyggelsesfondens muligheder for at skabe de bedste forudsætninger for at gennemføre tværgående evalueringer af Forebyggelsesfondens projekter uden at miste hensynet til projekternes særegenhed og deres behov for at have fokus på 12

13 unikke kontekstfaktorer og mere projektnære succeskriterier. Kapitel 5 gennemgår forskellige muligheder og konkluderer, hvilke fordele og ulemper de indebærer. Endelig anbefaler evaluator, hvad Forebyggelsesfonden skal gøre i forhold til at gennemføre kvalificerede tværgående effektevalueringer af projekterne. 2.3 Begrebsafklaring I arbejdet med projektstyring og evaluering er der mange begreber i spil, og mange af dem bruges overlappende. Det kan skabe forvirring om, hvad der menes, og hvordan de adskiller sig fra hinanden. I nærværende analyse tages udgangspunkt i de begreber, Forebyggelsesfonden allerede arbejder med. Det vil skabe mindst mulig forvirring for både Forebyggelsesfondens projekter og i kommunikationen mellem Forebyggelsesfondens sekretariatsmedarbejdere, projektholdere, bestyrelse, de faglige rådgivende udvalg og evaluator. Evaluator vælger således de anvendte begreber ud fra to kriterier: Hvad bruger Forebyggelsesfonden allerede? og Hvad giver intuitivt mening i forhold til den måde, Forebyggelsesfonden og projekterne arbejder på?. De begreber, der umiddelbart er vigtige at inddrage her, er indikatorer og succeskriterier. Dertil kommer evaluering på projekt-, program- og fondsniveau, som udgør en del af den analytiske ramme for nærværende rapport Indikatorer En indikator henviser til noget, der kan indikere et bestemt forhold. Eksempelvis kan sygefravær være en indikator på et bedre arbejdsmiljø i et bestemt projekt. I et andet projekt forventer man fx at påvirke antallet af medarbejdere, der dyrker motion, og kondital kan være en indikator på projektets effekt. Indikatoren siger noget om, hvad man skal måle på, men ikke nødvendigvis noget om, hvor meget indikatoren skal slå ud, før projektet er lykkedes. Således kan indikatoren fx være sygefravær, mens succeskriteriet kan være en nedgang i sygefraværet på 10 % efter et år. Indikatoren kan være trivsel, mens succeskriteriet fx kan være, at 20 % af medarbejderne er blevet mere tilfredse med at gå på arbejde. Som analysen vil vise, er en af udfordringerne, at en del af projekterne opstiller mål og udpeger indikatorer, men ikke opstiller succeskriterier og dermed ikke fastsætter et niveau for, hvor stor ændringen skal være i den udpegede indikator. Således mangler der et kriterium for, om projektet er en succes Succeskriterier og mål Som ordet siger, er det kriterier for succes, og således kan man ud fra et succeskriterium svare på, om projektet er en succes eller ikke er en succes. Et succeskriterium for et projekt kan være, at man får gennemført en uddannelse i ergonomi for 50 % af medarbejderne. Her er succeskriteriet bundet til gennemførelsen af aktiviteter, og det vi i den videre analyse kalder aktivitetsmål. Det kan også være mere ambitiøst og bestå i, at den gennemførte uddannelse i ergonomi bevirker, at der kommer en nedgang i det kortvarige sygefravær, der skyldes muskel- og skeletbesvær. 13

14 Om der opstilles succeskriterier knyttet til aktivitets- eller effektmål afhænger også af tidsperspektivet og herunder forventningen til, hvornår effekterne indtræffer i forhold til de foretagne målinger. I en optimal situation er succeskriterierne målbare, og der er ikke plads til fortolkning. Med et succeskriterium om en nedgang i sygefraværet på 10 % er der ingen tvivl om, hvorvidt dette er opnået, hvis før- og eftermålingerne vel at mærke er foretaget ens, og det følgende er specificeret: Hvilken type af sygefravær måles der på, hvem måles sygefraværet for, og hvornår forventes det, at det opstillede kriterium for succes er opnået. Omvendt er der rigelig plads til fortolkning, hvis succeskriteriet er formuleret mere løst som en nedgang i sygefraværet. Det giver anledning til spørgsmål som: Hos hvem? Hvornår? Hvor meget? Og hvilken type af sygefravær? Dette tydeliggør, hvordan succeskriterier kan have mange former og afhænger af det enkelte projekts vurderinger og ambitioner. Det tydeliggør også, hvor vigtige succeskriterierne er, hvis ønsket er at konkludere, om projektet er lykkedes eller ej. Ovenstående forståelse af succeskriterier er målrettet et ønske om at måle projekternes succes. Et supplerende perspektiv på succeskriterier og mere brede målformuleringer er, at succeskriterier er udtryk for visioner og mål for projektet, hvorved succeskriterier indgår som et redskab til styring af projektet, projektets fremdrift og potentielt er med til at motivere projektets interessenter. Begge forståelser er vigtige og udelukker ikke hinanden. Succeskriterier adskiller sig i anvendelsen i denne analyse fra mål og formål. Succeskriterier er mere specifikke og målbare. Mål kan være mere brede og knytter sig ikke nødvendigvis mere specifikt til et bestemt tidspunkt og en konkret målbar ændring. Det kan ikke altid undersøges, om målet er nået, netop fordi mål kan være mere brede og ukonkrete. I analysen bruger evaluator både begreberne mål og succeskriterier. Det skyldes, at der i nogle projekter er tale om mere brede mål og i andre anvendes konkrete og målbare succeskriterier. Konkrete og målbare succeskriterier er vigtige at opstille i en målopfyldelsesevaluering, hvor ønsket er at svare på, om det mål, der er sat, er nået. I en effektevaluering er det muligt at måle på i hvilket omfang, der er sket en effekt på udvalgte indikatorer uden at have et specifikt kriterium for, hvornår den pågældende indsats er en succes. Den slags effektmåling er en målfri effektevaluering, og her er det indikatorerne, der er vigtige 3. I forlængelse heraf arbejder evaluator i denne analyse netop med, at konkrete succeskriterier er vigtige på projektniveau, mens tværgående indikatorer er vigtige på et mere overordnet niveau med henblik på at kunne måle effekt på tværs af Forebyggelsesfondens projekter Projektevaluering, programevaluering og fondsevaluering I denne analyse er det også vigtigt at beskrive, hvordan evaluator arbejder med flere niveauer i evaluering. Projektevaluering er evalueringen af det enkelte projekt på projektets præmisser og kan være uafhængig af, om projektet indgår i et større program med flere projekter. I forhold til Forebyggelsesfonden evalueres det enkelte HF 3-projekt således som selvstændige og 3 Begreberne målopfyldelsesevaluering og målfri evaluering bygger blandt andet på Evert Vedungs (2005) begreber i: Program Policy and Program Evaluation. Transaction Publishers. 14

15 enkeltstående projekter, selvom de fra Forebyggelsesfondens perspektiv indgår i et større program om sundhedsfremme under hovedformål 3. Programevaluering bruges i denne sammenhæng som et begreb for evaluering af større programmer, der indeholder flere typer og størrelser af projekter, men har et fælles overordnet mål. Forebyggelsesfonden har et program om teknologiudvikling under HF 1b og et program om sundhed under HF 3. Fondsevaluering er evaluering af en fonds samlede virksomhed og fordrer dermed et tværgående og overordnet perspektiv på tværs af projekter og programmer (her hovedformål) og har til formål at vurdere Forebyggelsesfondens samlede virksomhed i forhold til de overordnede formål og visioner med Forebyggelsesfonden Programteori som redskab på tre niveauer I nærværende analyse anvender evaluator også begrebet programteori. Programteori er i denne sammenhæng et redskab, der dækker over en beskrivelse og en konkretisering af den teori og dermed de antagelser, som ligger bag et givent program. Det er også en forløbsbeskrivelse af milepæle og forventninger om, hvilke dele og indsatser der fører til hvad, hvornår og hvordan. Dermed er det med til at sætte ord, billeder og tidspunkter på de dele, som en indsats består af. I programteori arbejder man typisk med elementer som input, indsats, output, outcome og impact, men der er mange variationer i forhold til anvendelsen af begreber. En programteori kan være for et enkelt projekt, en række af projekter under et samlet hovedformål eller en fond. Således kan programteori både være på projekt-, program(hovedformåls)niveau og fondsniveau jævnfør ovenstående. Programteori kan som redskab således gøre det lettere at sætte ord på de dele og elementer, der tilsammen og over tid udgør den forandring, der forventes af et projekt, et samlet program eller en hel fond bestående af mange projekter. 2.4 Analysens afgrænsninger og antagelser I dette afsnit beskrives de væsentlige afgrænsninger og antagelser, der ligger til grund for analysen. Afgrænsninger og antagelser er vigtige for at sikre, at analysens brugere kender udgangspunktet for den anvendte argumentation og de dragne konklusioner. Afgrænsningerne og antagelserne, som evaluator behandler her, vil være særlig relevante for besvarelsen af undersøgelsesspørgsmål 2 og i kapitel 5 om Forebyggelsesfondens muligheder for at gennemføre effektevaluering på tværs af Forebyggelsesfondens projekter Afgrænsning til projektperioden Evaluator afgrænser analysen til de muligheder, der ligger inden for rammerne af projekternes projektperiode. Med begreberne projektperiode, projektstart og projektafslutning henvises til projekternes periode, som den er defineret over for Forebyggelsesfonden og dermed den periode, hvor de er tilknyttet Forebyggelsesfonden. I praksis har denne afgrænsning betydning for, at projekterne skal måles på de indikatorer, hvor der forventes at være påvirket ved projektafslutningen. Det er uafhængigt af, 15

16 om der er tale om indikatorer på projektets aktiviteter (aktivitetsmål), opnået output (målt ved fx bedre oplevet sundhed), eller om projektet har medført en nedgang i sygefraværet (som effektmål på outcome-niveau). Figur 2.1: Projekterne når til forskellige niveauer i projektperioden Effekt P1 P2 P3 Forebyggelsesfonden kan i teorien godt tilknytte projekterne til Forebyggelsesfon- Midler Indsats Output Outcome Lokal impact (aktivitetsmål) Bred impact Proces De tre røde pile (P1, P2 og P3) i figuren ovenfor illustrerer tre forskellige projektperioder. De tre projektperiode når til forskellige typer af effektindikatorer afhængig af projekttype, projektets ambitionsniveau samt varigheden af projektperioden. Figuren er taget fra første delevaluering, hvor det beskrives, hvordan begreberne i figuren forstås. P1 når ved projektafslutning til indikatorer på outcome- og impact-niveau. 4 P2 når ved projektafslutning til output, mens P3 er et kortere projekt, der ved projektafslutning må begrænses til at kunne måles på, om projektets indsats og aktiviteter er gennemført. Boks 2.1: Refleksioner og konsekvenser ved afgrænsning af projektperioden Med udgangspunkt i et ønske om at gennemføre effektevaluering af Forebyggelsesfondens projekter giver det langt flere muligheder, hvis effekter måles måneder eller år efter projektets afslutning og ikke kun inden for selve projektperioden. Det skyldes, at nogle effekter først kan forventes at være målbare og give udslag et stykke tid efter projektets afslutning. Med andre ord og med udgangspunkt i det begrebsapparat, der anvendes i første delevaluering, giver en evalueringsplan, der strækker sig længere end projektafslutningen, større mulighed for at måle på outcome og impact, som er udtryk for mere langsigtede effekter sammenlignet med aktivitetsmål og output. Det er den tilgang og mulighed, der ligger til grund for, at evaluator i den tværgående evaluering, der løber frem til 2015, vil gennemføre et 3- årstjek af de afsluttede projekter for at dokumentere en mere langsigtet effekt. 4 For nærmere beskrivelser af de enkelte dele i programteorien i figuren henvises til første delrapport. 16

17 den i en længere periode, så de ved tildeling af midler forpligtes til at måle på og dokumentere projektets effekter et eller tre år efter projektets afslutning. Men det er evaluators vurdering, at det i praksis ikke er realistisk og hensigtsmæssigt for Forebyggelsesfonden at stille krav om så lang en forpligtelse. Evaluator har i forbindelse med første delevaluering haft udfordringer med at komme i kontakt med projektlederne og få valide svar på grund af udskiftning, eller fordi projektet ikke længere er præsent hos de aktuelle projektledere. Derfor tager analysen her udgangspunkt i de muligheder for tværgående effektevaluering, som Forebyggelsesfonden har inden for projekternes afgrænsede projektperiode. Det er en holdbar løsning på sigt. Evaluator har mulighed for i fællesskab med Forebyggelsesfonden at udvælge projekter, der kan deltage i fx 3-årstjek, men evaluator vurderer ikke, at det er en vej, Forebyggelsesfonden skal gå i forhold til deres egen og mere fast implementerede tværgående evaluering af projekterne Fokus på effekt frem for virkning og proces Endnu en væsentlig afgrænsning i nærværende analyse er, at de her undersøgte muligheder for at gennemføre tværgående evalueringer af Forebyggelsesfondens projekter sætter fokus på effekt. I praksis betyder det, at analysen beskæftiger sig med Forebyggelsesfondens muligheder for at måle om og i hvilket omfang, projekterne i et tværgående perspektiv har en effekt, og ikke med hvorfor, hvordan og med hvilke forudsætninger en effekt opstår. Dette fokus på effekt handler om den tværgående evaluering og er en nødvendighed, hvis man ønsker at sige noget på tværs af projekterne. Denne afgrænsning er kun gældende for nærværende analyse, og effektmåling er en nødvendighed for, at Forebyggelsesfonden eller evaluator i andre sammenhænge kan gå skridtet videre og sætte fokus på virkning, proces og kontekst med en virkningsevalueringstilgang En mangfoldighed af projekter Som dokumenteret i første delevaluering har Forebyggelsesfonden støttet en lang række af projekter, der er meget forskellige i forhold til fx sum, varighed, størrelsen på målgruppen, ambitionsniveau og så videre. Evaluator tager i denne analyse udgangspunkt i, at Forebyggelsesfonden fortsat ønsker at støtte mange forskellige typer og størrelser af projekter. Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke kan ske en udvikling af det grundlag, der ligger bag udvælgelsen af projekterne, men det er ikke et mål at ensrette projekterne. Analysen tager her udgangspunkt i, at Forebyggelsesfonden også fremover skal arbejde på en måde, der giver plads til forskellige typer af projekter i størrelse, varighed, ambitionsniveau etc. Det betyder i praksis, at evaluator i analysen arbejder med at opnå en balance i forhold til, at der skabes bedre rammer for at gennemføre tværgående evalueringer af Forebyggelsesfondens projekter, uden at projekterne tvinges ind i snævre rammer, der begrænser mangfoldigheden af projekter. 17

18 2.4.4 Et paradoks i fonds- og puljeevaluering I evaluering af fonds- og puljeprojekter er der et iboende paradoks. Paradokset består i, at fonde og puljer uddeler midler til en række ofte meget forskelligartede projekter, der bør evalueres særskilt i forhold til deres aktiviteter, målgrupper, organisatoriske og økonomiske kontekst for at give valid og brugbar evalueringsviden. Omvendt er der i en fond og bag en pulje et overordnet formål, der går på tværs af de forskellige projekter, og der er ofte et ønske om at gennemføre tværgående evalueringer. Det kræver tværgående indikatorer, som ikke giver lige god mening i alle projekter. Evaluator erkender i denne analyse, at dette paradoks er til stede og antager, at Forebyggelsesfonden er interesseret i at finde en balance, der giver mulighed for at gennemføre tværgående evalueringer set fra et fondsniveau, uden at gå glip af den værdi, der ligger i projektnære evalueringer på projektniveau. I praksis betyder dette for analysen, at der løbende arbejdes med at skabe en balance mellem disse to hensyn. 18

19 Kapitel 3. Hvilke krav stiller Forebyggelsesfonden til projekterne? I dette kapitel redegøres for de væsentligste justeringer, der er foretaget fra Forebyggelsesfondens første ansøgningsrunde til udgangen af 2011 i forhold til formulering af succeskriterier og evaluering. Der analyseres på baggrund af kvalitetskriterier, ansøgningsskemaer og slutrapporter samt diverse andre vejledningsmaterialer; både historiske, evaluator har modtaget fra Forebyggelsesfondens sekretariat og aktuelle materialer på Forebyggelsesfondens hjemmeside. 5 Kapitlet har til formål at sætte rammerne for analysen og vise, hvordan Forebyggelsesfonden over tid har arbejdet med at vejlede, styre og samle op på projekterne. 3.1 Fondsvirksomhed via ansøgningsrunder Forebyggelsesfondens virksomhed og uddeling af midler bygger på to årlige ansøgningsrunder. Forebyggelsesfonden praktiserer således en fondsvirksomhed, der bygger på ansøgernes ideer til projekter og konkrete oplevede udfordringer på en arbejdsplads, i en branche eller i en kommune. Det betyder, at projekterne tager direkte udgangspunkt i lokalt definerede problematikker og motivation. Det er et godt udgangspunkt for projekter, at de er tilpasset lokale behov og ønsker, og det er potentielt muligt at skabe et stort lokalt ejerskab for projekterne. Ansøgerne skal udfylde et elektronisk ansøgningsskema. Skemaet varierer lidt, afhængig af hvilket hovedformål der søges inden for. I ansøgningsskemaet skal ansøger blandt andet oplyse detaljer om, hvem ansøger er, om projektets metoder og målgruppe og om evalueringsplanerne. Dertil skal projektets tidsplan angives, og budgettet skal udspecificeres. Som beskrevet er der fordele i at anvende ansøgningsrunder. Omvendt betyder det, at Forebyggelsesfonden har mindre styring med, hvilke projekter de har mulighed for at støtte og dermed, hvordan midlerne bliver brugt. Forebyggelsesfonden får ved hver ansøgningsrunde en pulje af projekter, der udgør Forebyggelsesfondens mulighedsrum i forhold til at opnå Forebyggelsesfondens formål. I den nyeste tendens inden for privat fondsvirksomhed er der fokus på strategisk fondsvirksomhed. En del af denne tendens er, at fondene går væk fra eller i hvert fald supplerer ansøgningsrunder med mere opsøgende arbejde med henblik på at skabe projekter og partnerskaber med forskellige aktører, der understøtter den pågældende fonds formål og visioner. 3.2 Ansøgning og kriterier for tildeling af midler Fra 2007 til 2008 revideres ansøgningsskemaerne. Det er dog mange af de samme felter, der skal udfyldes, men ordlyden ændrer sig lidt, og der er tilføjet en del felter. Det er 5 Statusrapporterne er revurderet en gang, men justeringen er ikke af betydning for nærværende analyse. 19

20 tydeligt, hvordan Forebyggelsesfonden allerede i justeringen af skemaerne til ansøgningsrunderne i 2008 begynder at tænke evaluering og succeskriterier mere ind i projekterne. I 2008 tilføjes feltet Evaluering, og den tidligere formulering Projektets overordnede mål og eventuelle delmål, herunder forventede resultater ved projektets afslutning erstattes med Projektets formål/succeskriterier. 6 Her kommer succeskriterier som begreb i spil, men evaluator er i tvivl om, hvorvidt den nye formulering styrker projekternes arbejde med mål og succeskriterier. Den første formulering spørger til både mål, delmål og resultater ved projektets afslutning. Det kan være med til at understøtte, at projekterne tænker i tid og milepæle undervejs i projektforløbet. Den nye formulering behandler formål og succeskriterier som en og samme ting, og som analysen viser i kapitel 4, er det netop en af udfordringerne, at projekterne ikke skelner mellem konkrete succeskriterier og mere bløde og retningsvisende mål og formål. I 2009 suppleres med uddybende spørgsmål. Specifikt i forhold til succeskriterier og evaluering spørges der: Hvilke resultater skal projektet opnå for, at det er en succes? Hvilke målbare resultater ønsker I at opnå med projektet? og Beskriv konkret hvordan projektets effekt måles. Hvordan vil I måle, om succeskriterierne er opfyldt? Hvilke kvantitative og/eller kvalitative mål anvendes? Forebyggelsesfonden stiller altså krav om mere udbyggede beskrivelser af, hvordan der skal måles, og hvad der skal til, før projektet kan betegnes som en succes. Fra 2010 til 2011 sker der igen en udvikling af ansøgningsskemaet. For det første skelnes der mellem formål og succeskriterier, og der er plads til at angive ét obligatorisk succeskriterium og derudover en lang række supplerende succeskriterier. Hertil kommer, at der angives et eksempel på succeskriterium, som understreger over for ansøger, hvordan succeskriterier er enkle og målbare. Det angivne eksempel er Nedbringning af sygefravær med X pct. over Y år. Udfordringen er dog, at det ikke gøres tydeligt, at de efterspurgte succeskriterier skal være knyttet til tidspunktet for projektafslutningen. I vejledningen til ansøgningsskemaet udfoldes det, at kriterierne skal være konkrete og målbare, og her beskrives det også, at succeskriterierne skal kunne måles ved projektets afslutning. En anden justering er, at ansøgningsskemaet giver plads til at angive flere målgrupper for projektet. Det kan potentielt også betyde noget for formuleringen af succeskriterier og evalueringsplanen, da det bliver mere oplagt for ansøger at angive forskellige succeskriterier for de forskellige målgrupper og dermed øge detaljeringsgraden i evalueringsplanen og forståelsen af projektet forskellige delmål. Der er jf. ovenstående sket meget i Forebyggelsesfondens arbejde med succeskriterier og evaluering i forhold til projekternes ansøgninger. De afsluttede projekter, der indgår i analysen, er fra ansøgningsrunder i 2007, 2008 og 2009 (samt et enkelt fa 2010). Derfor varierer det, hvordan projekterne har angivet mål, succeskriterier og evalueringsplan, og derfor, formentlig også, hvordan og hvor meget, de har arbejdet med disse. I denne analyse indgår ikke nogle projekter, som har ansøgt om midler i Forebyggelsesfonden med udgangspunkt i ansøgningsskemaet fra 2011, og kun et enkelt projekt har ansøgt i Derfor er det ikke muligt at vurdere, i hvilket omfang de nyeste justeringer har haft en betydning i forhold til, hvordan projekterne arbejder anderledes med succeskriterier og evaluering. 6 Yderligere, men med mindre relevans for nærværende analyse, tilføjes felterne: Projektets baggrund, Begrundelse for valg af aktiviteter og metode, Sikring af målgruppens deltagelse, Nytænkning og Projektets organisering. Ansøgningsskemaerne i 2008 adskiller sig yderligere fra 2007 versionerne ved at have en skabelon for projektets tidsplan med angivelse af faser og fasernes begyndelses- og afslutningstidspunkt. 20

EVALUERING AF PROJEKTER DER HAR MODTAGET

EVALUERING AF PROJEKTER DER HAR MODTAGET EVALUERING AF PROJEKTER DER HAR MODTAGET STØTTE FRA FOREBYGGELSESFONDEN - Første delevaluering af Forebyggelsesfondens projekter Oxford Research A/S Amagertorv 19, 3. 1160 København K Tlf.: +45 33 69 13

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere

At arbejde med social kapital

At arbejde med social kapital At arbejde med social kapital - kortlægning af eksisterende erfaringer Rapport udarbejdet for BrancheArbejdsmiljøRådene Social & Sundhed, Undervisning & Forskning samt Finans / Offentlig Kontor & Administration

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere