SØIK. Årsberetning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØIK. Årsberetning 2012"

Transkript

1 SØIK Årsberetning

2 Indhold Forord SØKs virksomhedsområde i 2012 SØIKs organisation og personale pr. 1. januar 2013 SØKs økonomi 2012 Oprydningen efter finanskrisen fortsætter Penge til styrket myndighedskoordinering Arbejdet i Taskforce SKAT Arbejdet i Taskforce Finanstilsyn Kædesvig koster samfundet milliarder Snuden i pengesporet førte til Hongkong og Jersey Sporingsgruppens virksomhed i 2012 Immaterialretskriminalitet et område i vækst Internationale straffesager i 2012 SØKs resultater i 2012 vedrørende straffesagsarbejdet Resultatkontrakten for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) 2013 Bilag 1

3 Forord I 2012 blev det besluttet at nytænke strukturen for dele af den centrale anklagemyndighed. For Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) betyder det, at vi med virkning fra den 1. januar 2013 er blevet sammenlagt med en anden specialstatsadvokatur, nemlig Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager (SAIS). Den nye statsadvokatur har fået navnet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), og i midten af 2013 sker den fysiske sammenlægning i nye lokaler i Kampmannsgade, København. De seneste par år har sat særlig fart på moderniseringen af SØIK. Som en del af forberedelsen til statsadvokatreformen blev der i 2011 gennemført en budgetanalyse af SØIKs organisering, styring og ressourceforbrug. Formålet med budgetanalysen var at fastlægge de fremtidige styringsmæssige og økonomiske rammer for SØIK. På baggrund af analysen blev der i 2012 implementeret en decentral økonomistyringsmodel for SØIK, og SØIK implementerede en række af budgetanalysens anbefalinger i forhold til projektstyring og driftsledelse af sagsproduktionen. Efterforskning og retsforfølgning af alvorlig økonomisk kriminaltet er overordentlig vigtig for at sende det kriminalpræventive budskab, at forbrydelser ikke betaler sig. Med de briller på var 2012 et godt år, hvor SØIKs engagerede medarbejdere håndterede en række store straffesager, blandt andet meget vigtige sager afledt af den samfundsmæssige finansielle krise. Vi opnåede også gode resultater inden for finansiel efterretning og inden for sporing, beslaglæggelse og konfiskation. Ligeledes har vi ydet bistand til politikredsene og bistået med at opbygge kompetencer omkring bekæmpelse af økonomisk kriminalitet hos dem, hos os selv og hos de andre myndigheder, der også bekæmper økonomisk kriminalitet. Politi og anklagemyndighed har behov for et stærkt kompetencecenter til bekæmpelse af økonomisk og international kriminalitet. SØIKs ledelse og medarbejdere er optagede af fortsat at udvikle nye kompetencer, nye arbejdsmetoder og nye løsninger på de udfordringer, de konfronteres med, for på den vis at leve op til de overordnede krav om effektivitet og kvalitet. I 2013 skal en række vigtige organisatoriske og faglige beslutninger tages i politiet og anklagemyndigheden. Som eksempler kan nævnes en lederreform i politiet, anklagemyndighedens reform Fremtidens anklagemyndighed samt politianalysen om økonomisk kriminalitet. I denne proces vil SØIK stræbe mod, som en lærende organisation, at være en stadig bedre bidragsyder til bekæmpelse af økonomisk og international kriminalitet. Statsadvokat Jens Madsen 3

4 SØKs virksomhedsområde i 2012 SØK i folkemunde Bagmandspolitiet blev oprettet den 5. november 1973 og har lige siden varetaget behandlingen af sager om særlig økonomisk kriminalitet for hele landet. Det vil navnlig sige sager, hvor der formodes at være begået en økonomisk forbrydelse af et betydeligt omfang, som led i organiseret kriminalitet, ved anvendelse af særlige forretningsmetoder eller som på anden måde er af særlig kvalificeret karakter. Ud over de konkrete straffesager bliver SØK i meget vidt omfang inddraget i lovforberedende og internationalt arbejde. Angivelsen af SØKs sagsområde er fastlagt i 2 i bekendtgørelse nr af 6. december 2012 om fordelingen af forretningerne mellem statsadvokaterne. Bekendtgørelsen blev ændret i forbindelse med sammenlægningen af SØK og SAIS til det nuværende Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med virkning fra den 1. januar Herudover er SØKs virksomhed reguleret af blandt andet følgende: Hvidvasklovens 7, hvorefter underretninger om mistanke om hvidvask og om finansiering af terrorisme sendes til SØK. Rigsadvokatens meddelelse nr. 4/1998, hvorefter anmeldelser om EU-svig sendes til SØK til visitation. Rigsadvokatens meddelelse nr. 3/2000, hvorefter SØK skal underrettes om anmeldelser om pyramidespil. Rigsadvokatens meddelelse nr. 5/2010, hvorefter anmeldelser om overtrædelse af ophavsrets-, design-, patent-, varemærke- og/eller brugsmodelloven samt sager vedrørende overtrædelse af straffelovens 299 b (grove krænkelser af ophavsrettigheder) skal sendes til SØK til visitation. Aftale med Finanstilsynet om, at alle anmeldelser i børssager indgives til SØK. Rigsadvokatens bestemmelse om, at SØK behandler alle sager om overtrædelse af konkurrenceloven, der anmeldes af Konkurrencestyrelsen. Som følge af udmøntningsplanen for flerårsaftalen for for politiet og anklagemyndigheden blev der den 1. maj 2007 oprettet en tværfaglig enhed i SØK til styrkelse af indsatsen vedrørende sporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare forhold. 4

5 Organisationsdiagram SØIK Statsadvokat 1. søjle 2. søjle 1. juridiske afdeling Leder: En vicestatsadvokat 2. juridiske afdeling Leder: En vicestatsadvokat Politiinspektør Efterforskning sektion 1 Leder: En politikommissær Efterforskning sektion 2 Leder: Politikommissær Efterforskning sektion 3 Leder: Politikommissær Staben Tværgående støtte til udvikling og drift Administration HR Funktion IT Erfa Sekretariat Juridisk sekretariat Finansgruppen Konkurrencegruppen IPR- og cybercrimegruppen EU-svigsgruppen Korruptionsgruppen Andre sager om særlig økonomisk kriminalitet, herunder skyldnersvig, underslæb, mandatsvig, bedrageri, grov skattesvig mv. Assistance til politikredse Hvidvasksekretariatet Sporingsgruppen Hæleri/hvidvaskgruppen Sager om særlig international kriminalitet Analyse- og dokumentationsenheden Internationalt kompetencecenter SØIKs organisation og personale pr. 1. januar 2013 SØIK er en del af anklagemyndigheden, og statsadvokatens overordnede er Rigsadvokaten. Personalet i SØIK udgjorde efter sammenlægningen med SAIS ved indgangen til jurister, 65 polititjenestemænd, 4 specialkonsulenter med økonomisk baggrund, 1 analytiker, 15 administrative medarbejdere, 1 midlertidigt udstationeret medarbejder fra Finanstilsynet og 3 studenter. Der er endvidere tilknyttet 3 skattemedarbejdere, som blandt andet bistår Hvidvasksekretariatet med analyseopgaver. Inden for de to søjler er der etableret en række teams (grupper), som har det faglige ansvar for SØIKs aktuelle specialområder. Der er ikke etableret teams vedrørende de almindelige sager om særlig økonomisk kriminalitet, herunder sager om skyldnersvig, underslæb, bedrageri, mandatsvig og grov skattesvig. Disse sager behandles af medarbejderne i begge søjler. Til støtte for driften og embedets udviklingsarbejde mv. findes staben som en tværgående funktion. SØIK yder efterforskningsmæssig bistand til opklaringen af sager om mere alvorlig økonomisk kriminalitet, som behandles i politikredsene. Denne assistanceordning er forankret i 1. søjle. 5

6 SØKs økonomi 2012 Som et resultat af den gennemførte budgetanalyse i 2011 fik SØK et øget decentralt budgetansvar fra 1. januar Det betød, at SØK i 2012 fik udlagt en lønsumsramme på kr. og en ramme til visse driftsudgifter på kr. 6

7 Oprydningen efter finanskrisen fortsætter Som forventet har SØK brugt betydelige ressourcer i 2012 på sagerne afledt af den finansielle krise, dvs. særligt banksager, pantebrevs sager og børssager. Nogle af sagerne er i årets løb afgjort af domstolene, andre er fortsat under efterforskning. De såkaldte pantebrevssager vedrører i al væsentlighed personer, som under højkonjunkturen lånte store pengebeløb i forskellige banker, navnlig til brug for investeringer i fast ejendom, og som i forbindelse med den finansielle krise gik konkurs med store tab for bankerne til følge. I 2012 er der afsagt to domme i pantebrevssagerne (i den ene sag, Abaris-sagen, blev dommen først afsagt i 2013, men domsforhandlingen af sagen var afsluttet i 2012 læs om dommen nedenfor). Stones-sagen I denne sag afsagde Retten i Lyngby dom den 28. december Domsforhandlingen af sagen tog ca. 30 dage. Den hovedtiltalte Steen Gude blev idømt 6 års fængsel for bedrageri, skattesvig og skyldnersvig vedrørende værdier for omkring 230 mio. kr. Steen Gude blev i al væsentlighed dømt i overensstemmelse med anklageskriftet. Tre medskyldige bestyrelsesformanden i Stones Invest A/S advokat Rolf Ussing, økonomidirektøren i Stones Invest A/S Lars Geister og Steen Gudes bror Søren Gude blev idømt henholdsvis 4 års, 4 års og 3 års fængsel. Advokat Rolf Ussing blev tillige frakendt retten til at være advokat indtil videre, ligesom alle de tiltalte blev frakendt retten til at fungere som direktør mv. i selskaber med begrænset hæftelse. De tiltalte har alle anket dommen til Østre Landret. Ankebehandlingen starter i september Abaris-sagen I denne sag, som er behandlet over mere end 70 retsdage ved Retten i Næstved, var i alt 7 personer tiltalt for navnlig bedrageri og skattesvig i forbindelse med, at de i et lukket netværk købte og solgte fast ejendom til kunstigt opskruede priser, hvorefter de udstedte pantebreve i ejendommene. Disse pantebreve blev herefter solgt og/eller belånt hos tredjemand, der herefter led et tab eller blev udsat for en væsentlig risiko herfor, da der ikke var nogen sikkerhed i ejendommene. Ved dommen blev alle 7 tiltalte i al væsentlighed dømt efter anklageskriftet. 7

8 De to hovedmænd Olav Aasted og Søren Christensen blev idømt fængsel i henholdsvis 5 og 4 år. Endvidere blev to direktører idømt hver 3 års fængsel, ligesom køberne af ejendommene i det ovenfor beskrevne lukkede netværk blev idømt fængsel i henholdsvis 3 år og 6 måneder og 2 år. Endelig blev en ejendomsmægler, der ved flere lejligheder havde udstedt urigtige salgsvurderinger på ejendommene, idømt 3 år og 6 måneders fængsel. Alle de tiltalte blev frakendt retten til at fungere som direktør mv. i selskaber med begrænset hæftelse. Den hovedtiltalte Olav Aasted og ejendomsmægleren blev indtil videre også frakendt retten til at drive virksomhed som ejendomsformidlere. Dommen er anket til Østre Landsret af de tiltalte. Det er p.t. uvist, hvornår ankesagen skal behandles. Andre pantebrevssager I 2012 har SØK rejst tiltale i yderligere to pantebrevssager. Sagen skal behandles ved Retten i Århus fra september 2013, og domsforhandlingen forventes at vare ca. 15 dage. I den anden sag (den såkaldte Bryde-sag) er der rejst tiltale mod Steen Bryde og 3 andre personer for bl.a. omfattende skyldner- og skattesvig vedrørende ca. 30 mio. kr. I sagen er der tillige rejst tiltale for forsøg på mandatsvig i forbindelse med, at Steen Bryde var direktør for Nordic Tankers A/S. Sagen skal behandles ved Retten i Lyngby fra januar 2014, og domsforhandlingen forventes at vare ca. 30 dage. Tilbage i 2010 rejste SØK tiltale mod en person for omfattende skattesvig vedrørende ca. 50 mio. kr. Domsforhandlingen i sagen er på grund af adskillige forviklinger, herunder flere forsvarerskift, først startet primo Det forventes, at domsforhandlingen i denne sag afsluttes i september Der verserer forsat efterforskning i nogle yderligere pantebrevssager. Vi forventer, at tiltalespørgsmålet i disse sager kan afgøres i løbet af I den ene sag er der rejst tiltale mod en person for omfattende skattesvig for ca. 10 mio. kr. i forbindelse med den pågældendes køb og salg af fast ejendom. 8

9 Penge til styrket myndighedskoordinering Mange sager om økonomisk kriminalitet kræver en høj grad af koordinering mellem de involverede myndigheder særligt SKAT og Finanstilsynet både forud for og efter at anmeldelse er indgivet. Ved finansaftalen i 2011 blev SØK styrket med en ekstrabevilling på 6 mio. kr. årligt til efterforskning af kriminalitet afledt af finanskrisen. Pengene skulle blandt andet bruges til at varetage to nye taskforce-grupper mellem SØK og henholdsvis SKAT og Finanstilsynet. Formålet med oprettelsen af disse taskforces er at styrke myndighedskoordineringen og sikre, at myndighederne mere målrettet kan gennemføre bredere efterforskning af målgrupper og personer, der er mistænkt for at have begået økonomisk kriminalitet, herunder overtrådt den finansielle lovgivning, begået skatteunddragelse mv. Formålet er også at etablere en early warning-funktion, der gør andre relevante myndigheder opmærksom på huller og problemer i lovgivningen, der identificeres i forbindelse med efterforskningen i taskforce grupperne, og som er til skade for samfundet. 9

10 Arbejdet i Taskforce SKAT Taskforcen har i 2012 behandlet en række konkrete straffesager og skattesager, der udspringer af den finansielle krise. Myndighedskoordineringen i taskforcen har medvirket til, at sagerne er blevet behandlet effektivt. Taskforcen har arbejdet med et pilotprojekt om udarbejdelse af en gerningsmandsprofil i sager om White Collar Crime. Taskforcen har også haft fokus på grove og systematiske overtrædelser af bogføringsloven. Taskforcen har sat sig for at få retsstillingen på området afklaret og få belyst, om der er behov for at skærpe lovgivningen på området. I samarbejde med Kø- benhavns Politi har taskforcen rejst tiltale i 6 sager om grov overtrædelse af bogføringslovgivningen, og i forbindelse med en analyse af strafniveauet har taskforcen indhentet oplysninger om retsstillingen i de andre nordiske lande, hvor overtrædelserne straffes væsentlig hårdere end hidtil i Danmark. I 2013 vil taskforcen særligt koncentrere sig om mulighederne for fri informationsudveksling mellem flere myndigheder om kriminelle personer og have særligt fokus på rådgivere, som spiller en vigtig rolle i udførelsen af økonomisk kriminalitet. 10

11 Arbejdet i Taskforce Finanstilsyn Arbejdet i taskforcen har i første række bestået i at søge at styrke sagsgange og processer i samarbejdet mellem SØK og Finanstilsynet omkring behandlingen af de verserende sager associeret med den finansielle krise (banksager) og andre betydende børssager. Der har samlet set været fremdrift i alle de sager, som taskforcen har behandlet. Der er i årets løb blevet underskrevet en samarbejdsaftale mellem SØK og Finanstilsynet, og det er aftalt, at Finanstilsynet deltager i styregruppemøderne i de sager under efterforskning i SØK, som Finanstilsynet har særlig interesse i. Blandt andet i bestræbelserne på løbende at koordinere ressourcebehov i SØK og Finanstilsynet til brug for de anmeldte sager har der fra årsskiftet 2012/2013 været udstationeret en forbindelsesofficer fra Finanstilsynet i SØK. På lovgivningsområdet har taskforcen medvirket til, at erhvervsministeren i november 2012 fremsatte et lovforslag om, at Finanstilsynets tavshedspligt modificeres. Hvis lovforslaget vedtages, vil Finanstilsynet i videre omfang end hidtil kunne give oplysninger til politiet i forbindelse med mulige straffesager. Derudover har arbejdet ført til, at regeringen og Enhedslisten i november 2012 er blevet enige om at hæve strafferammen for markedsmisbrug til 6 år. En strafferamme på 6 år vil give politiet forbedrede efterforskningsmuligheder, eksempelvis telefonaflytning. Taskforcen har arbejdet med forebyggelsestiltag og etablering af en early warning-funktion. Arbejdet har blandt andet bestået i at planlægge awareness-seminarer om markedsmisbrug med deltagelse af de centrale aktører i finanssektoren. Seminarerne blev afholdt primo

12 Kædesvig koster samfundet milliarder I de senere år har politi og anklagemyndighed konstateret en kraftig stigning i antallet af sager om kædesvig. Kædesvig er betegnelsen for kriminalitet begået af underleverandører til virksomheder i servicebranchen. Disse underleverandører har ikke selv ansatte, men indgår kontrakter med endnu en underentreprenør, et såkaldt skraldespandsselskab. I dette selskab aflønnes de ansatte kontant, og der indeholdes ikke moms og skatter. Det resterende beløb er udbytte fra kriminaliteten, og dette udbytte hæves kontant eller overføres til udlandet, hvorefter skattegælden påhviler skraldemandsselskabet, som lukkes. Der er tale om alvorlig, organiseret kriminalitet, som i nogle tilfælde begås af personer med tilknytning til rocker/bandemiljøerne. SKAT skønnede i juni 2012, at det årlige tab for statskassen ved kædesvig kan udgøre op til 2,5-3 mia. kr., og kædesvig kan således have større skadevirkning for samfundet end sagerne om selskabstømning i sin tid. Ofte begås der også socialt bedrageri af de ansatte, fordi disse er på overførselsindkomst, samtidig med at de udfører sort arbejde i skraldespandsselskaberne. I nogle tilfælde udføres arbejdet af personer fra udlandet, som modtager en meget lav betaling, og sagerne vedrører således også social dumping, hvor udlændinge arbejder i Danmark på vilkår, som ikke er overenskomstmæssige. Sager om kædesvig udspringer i praksis i de fleste tilfælde af hvidvaskunderretninger fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet i SØK. Underretningerne kommer ofte tidligt i forløbet, hvor kriminaliteten er i fuld gang, og de giver således mulighed for at tilrettelægge en effektiv politiindsats, hvor efterforskningen retter sig mod en igangværende forbrydelse i stedet for en bagudrettet undersøgelse, når selskaberne for længst er lukket. Den fremadrettede efterforskning øger mulighederne for at få fat på bagmændene i stedet for de stråmænd, som er sat ind i skraldespandsselskaberne, og øger også muligheden for at beslaglægge udbyttet af kriminaliteten. For yderligere at styrke politiets og anklagemyndighedens indsats mod kædesvig vil der i 2013 i SØIK i forlængelse af det arbejde, som hidtil er foregået i Hvidvasksekretariatet blive etableret en særlig visiteringsenhed, som skal følge op på hvidvaskunderretninger om kædesvig. Formålet er at sikre en ensartet, hurtig og proaktiv opfølgning på sager om kædesvig. Visiteringsenheden skal sikre det samlede overblik over sager om kædesvig samt understøtte og bistå politikredsene med behandlingen af sagerne. Visiteringen på baggrund af hvidvaskunderretningerne vil ske i tæt samarbejde med SKAT, så der sikres en ensartet efterforskning og skattemæssig behandling af sagerne i hele landet. Både SKAT, SØK og politikredsene har i de senere år opprioriteret indsatsen mod kædesvig. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at få bagmændene dømt, og ofte har det heller ikke været muligt at opspore og beslaglægge udbyttet fra kriminaliteten. Det skyldes blandt andet, at kædesvigen ofte er organiseret således, at sporet ender i skraldespandsselskabet, hvor bistandsklienter eller udlændinge får betaling for at stå som ejere og tage ansvaret, når svigen bliver afsløret. 12

13 Snuden i pengesporet førte til Hongkong og Jersey 2012 var året, hvor en domstol i Hongkong bestemte, at den danske konfiskationsafgørelse vedrørende Stein Baggers svenske partner Per Mikael Ljungman skulle fuldbyrdes i Hongkong. Afgørelsen var speciel, da det var første gang, at det lykkedes for SØKs sporingsgruppe at få en domstol uden for EU til at anerkende en dansk konfiskationsafgørelse. Forhistorien til denne afgørelse var, at noget af udbyttet fra de strafbare forhold i sagen vedrørende IT Factory A/S kunne spores til konti i Hongkong, som Per Mikael Ljungman havde rådighed over. Konkret drejede det sig om et samlet indestående svarende til ca. 2,3 mio. kr. På baggrund af en dansk retsanmodning var dette indestående i sommeren 2010 blevet beslaglagt af myndighederne i Hongkong. Ved Østre Landsrets dom af 17. november 2010 blev Per Mikael Ljungman idømt et konfiskationskrav på 50 mio. kr. svarende til hans personlige udbytte ved kriminaliteten. Det er denne konfiskationsafgørelse, som nu er blevet anerkendt af en domstol i Hongkong. Beslutningen om fuldbyrdelse af den danske konfiskationsafgørelse medfører, at myndighederne i Hongkong nu konfiskerer de ovennævnte ca. 2,3 mio. kr. Herefter skal der tages stilling til, hvorvidt de konfiskerede midler eller en del heraf kan overføres til de danske myndigheder. En gennemgang af de omhandlede konti i Hongkong viste i øvrigt, at noget af udbyttet fra de strafbare forhold var kanaliseret videre fra Hongkong til konti på Jersey, som Per Mikael Ljungman ligeledes havde rådighed over. Myndighederne på Jersey har derfor på baggrund af en dansk retsanmodning beslaglagt et indestående på disse konti svarende til ca. 1 mio. kr. Det forventes, at en domstol på Jersey i løbet af 2013 vil tage stilling til, hvorvidt den danske konfiskationsafgørelse kan fuldbyrdes på Jersey, således at det nævnte indestående kan konfiskeres. 13

14 Sporingsgruppens virksomhed i 2012 Sporingsgruppen i SØK har eksisteret siden Enhedens formål er at forsøge at spore udbyttet fra den begåede kriminalitet. Sideløbende med den almindelige efterforskning af en straffesag søger Sporingsgruppen således at få afdækket, hvilke aktiver en sigtet råder over, idet sådanne aktiver eventuelt vil kunne konfiskeres som udbytte eller i øvrigt inddrages til dækning af de krav, som pålægges den sigtede i forbindelse med straffesagen. Sporingsgruppen assisterer SØK og landets politikredse i alle typer sager, hvor der kan tænkes at være et økonomisk udbytte af større karakter. Ud over berigelsesforbrydelser kan der være tale om narkokriminalitet, rufferi, menneskesmugling mv. I løbet af 2012 foretog Sporingsgruppen beslaglæggelser af værdier for ca. 29 mio. kr. Hovedparten af beslaglæggelserne blev foretaget under efterforskningen af straffesager, men der var også flere sager, hvor der blev fundet aktiver hos domfældte personer, der endnu ikke havde indfriet de krav, som fulgte af deres straffedom (eksempelvis skyldige sagsomkostninger, konfiskationskrav samt bødekrav). I disse sager blev der derfor foretaget beslaglæggelser til dækning af de nævnte krav. Beslaglæggelserne i 2012 fordelte sig primært på indestående på bankkonti i Danmark og udlandet, friværdier i ejendomme, kontanter samt indbo. Sporingsgruppen var i 2012 involveret i 64 sager fordelt på assistance til politikredsene, assistance til SØK samt assistance til udenlandske myndigheder. Ud af de 64 sager var 32 sager assistance til politikredsene, hvoraf de 17 sager omhandlede assistance af større karakter. De resterende 32 sager fordelte sig med 21 sager med assistance til SØK og 11 sager med assistance til udenlandske myndigheder. En betydelig del af Sporingsgruppens arbejde i 2012 bestod i at assistere politikredsene med at søge at spore, beslaglægge og konfiskere aktiver i udlandet. I disse sager drager Sporingsgruppen ofte nytte af sine internationale netværk. På det internationale plan indgår Sporingsgruppen i det såkaldte CARIN-netværk (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network), som er et europæisk netværk for enheder svarende til Sporingsgruppen, og som udvides jævnligt med observatører fra ikke-europæiske lande. Endvidere er Sporingsgruppen medlem af EU s Asset Recovery Office-platform (ARO), som består af kontaktpunkter fra de nationale AROs. 14

15 Immaterialretskriminalitet et område i vækst På immaterialretsområdet har 2012 været et travlt år. Antallet af behandlede sager efter Rigsadvokatmeddelelse nr. 5/2010 slog rekord, idet sagsantallet steg fra 58 i 2011 til 142 i Det var i høj grad sagerne om cardsharing, der fik sagsantallet til at stige, men generelt har aktiviteten på området været i vækst i I relation til cardsharing lykkedes det SØK i september 2012 at få Retten i Glostrups kendelse til beslaglæggelse af domænenavnet cardsharing.dk. På hjemmesiden er nu opsat et banner, der informerer om beslaglæggelsen. Sagen vedrørende hjemmesiden efterforskes fortsat. I relation til internetsager deltog SØK i 2012 for første gang i en stor international aktion mod handel med varemærkeforfalskninger på internettet. Aktionen blev koordineret af Europol og havde også deltagelse fra blandt andet USA, England, Frankrig, Rumænien og Belgien. Aktionen hed In Our Sites Transatlantic Edition. Under aktionen blev 132 domænenavne beslaglagt. Aktionen gentages i 2013 med endnu flere deltagerlande. De internationale aktioners succes har vist, at piratkopiering og varemærkeforfalskning bedst bekæmpes, hvis landene står sammen om indsatsen. En medarbejder i SØK bidrog i 2012 sammen med en advokaturchef fra en politikreds til en diskussion om hæleri i relation til forfalskede produkter i Ugeskrift for Retsvæsen, se artiklerne i U 2012B.249 og U 2012B.394. Herudover har SØK deltaget i arbejdet med at udarbejde en omfattende vejledning til politikredsene om behandling af sager om piratkopiering og varemærkeforfalskning. Man kan læse mere om SØKs indsats mod piratkopiering og varemærkeforfalskning på www. stoppiraterne.dk, hvor man også kan tilmelde sig en nyhedsfeed. Hjemmesiden drives af Ministeriernes Netværk om Piratkopiering, hvori SØK repræsenterer politi og anklagemyndighed. SØK deltog også i den store internationale aktion mod forfalskede lægemidler, Pangea, koordineret af Interpol og WHO, og aktionen mod forfalskede fødevarer, Opson II, koordineret af Interpol og Europol. 15

16 Internationale straffesager i 2012 Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager (SAIS) fusionerede som nævnt i forordet med SØK med virkning fra den 1. januar Særligt i sidste halvår af 2012 har SAIS og SØK forberedt sammenlægningen, og vi er blevet enige om, at der for året 2012 ikke udgives en særskilt årsberetning for SAIS. I stedet medtages SAIS beretning for 2012 i denne fælles årsberetning for SØIK. Folkedrab i Rwanda i 1994 Folkedrabet i Rwanda i 1994 trækker stadig mange ressourcer. Højesteret afgjorde i april 2012, at folkedrabsloven fra 1955 også finder anvendelse på folkedrab begået uden for Danmark. En rwander har siden december 2010 været varetægtsfængslet og er tiltalt for folkedrab. I marts 2012 blev han begæret udleveret til retsforfølgning i Rwanda. Justitsministeriet imødekom begæringen. Østre Landsret har den 22. marts 2013 afsagt kendelse, hvorefter Retten i Roskildes godkendelse af Justitsministeriets beslutning blev stadfæstet. Sagen er nu indbragt for Højesteret. Sagsudvikling I 2012 blev der yderligere indledt undersøgelser i 11 sager fra henholdsvis Afghanistan, Pakistan, Sierra Leone, Somalia og Syrien. Screening af udlændingesager Der har i tidligere år været gennemført screening af udlændingesager i Udlændingestyrelsen vedrørende personer, der havde taget ophold i Danmark efter konflikter i Eksjugoslavien, Rwanda, Irak og Afghanistan, med henblik på at identificere personer, der kunne mistænkes for at have begået folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden eller krigsforbrydelser mv. Internationalt samarbejde Internationalt samarbejde er fortsat en væsentlig forudsætning for bekæmpelsen af internationale forbrydelser. Både i EU-, Eurojust- og Interpolsammenhæng samarbejdes der, dels på møder, dels i konkrete sager. Endvidere yder statsadvokaturen retshjælp til en række lande og de internationale tribunaler, hvor SAIS også selv får retshjælp fra til brug for sine sager. Pirateri Pirateri til søs ud for Somalias kyst er potentielt en opgave for statsadvokaturen, hvis der skal ske retsforfølgning i Danmark. I den sammenhæng har SAIS været repræsenteret, når Søværnet har forberedt udstationering af et flådefartøj i området. Det har givet sig udtryk i træning/undervisning af militærpolitiets personale, således at opgaven som første mand på gerningsstedet kan håndteres politimæssigt professionelt. 16

17 Herudover har statsadvokaturen deltaget i arbejdet med at bekæmpe pirateri gennem en øget fokus på de finansielle aspekter af pirateriet. Den internationale kontaktgruppe for pirateri ud for Somalias kyst (Contact Group on Piracy of the Coast of Somalia, CGPCS) oprettede i 2011 en særskilt arbejdsgruppe om de finansielle aspekter af pirateri, og statsadvokaturen har i det forgange år deltaget som eksperter i arbejdsgruppen. Statsadvokaturen har endvidere deltaget som eksperter i The International Piracy Ransoms Task Force, som blev etableret af England i Taskforcen afsluttede sit arbejde i 2012 med afgivelse af en rapport. 17

18 SØKs resultater i 2012 vedrørende straffesagsarbejdet Statistik 2012 Efterforskningsskridt Sigtelser 76 (81 i 2011) Ransagninger 55 (26 i 2011) Antal lokationer (virksomhed, bopæl) Beslaglæggelser 4 (5 i 2011) Antal juridiske enheder, mod hvem indgreb er foretaget Antal sager med iværksat efterforskning Iværksat efterforskning 85 (41 i 2011) Bedrageri, underslæb og mandatsvig 8 (5 i 2011) Børskriminalitet 36 (22 i 2011) Skatte- og afgiftslov 12 Konkurrenceområdet 9 (3 i 2011) Hvidvaskloven 12 (6 i 2011) Korruption 3 (1 i 2011) Øvrige straffesager 5 (3 i 2011) Antal domfældelser mv. Domme Tiltalte Dømt Frifundet Bødeforelæg Antal juridiske enheder tiltalt i året. Antal domme afsagt i året med resultat af dømte og frifundne. Antal udsendte bødeforelæg i året. Andre afgørelser Sluttede sager 721 og (24 i 2011) Konfiskation kontant i alt kr. Referater af samtlige konkrete straffesager findes i bilag 1. 18

19 Resultatkontrakten for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) 2013 Som nævnt i forordet blev det i 2012 besluttet at gennemføre en reform af de regionale statsadvokater, som blandt andet indebærer en ændring af opgavefordelingen mellem politikredsene og statsadvokaturerne (lov nr. 156 af 28. februar 2012). Statsadvokatreformen indebar blandt andet, at Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager (SAIS) sammenlægges med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) til én fremtidig specialadvokatur med navnet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) med virkning fra den 1. januar I 2013 gennemføres den konkrete fusion af embederne. Resultatkontrakten for 2013 er derfor indgået mellem Rigsadvokaten og SØIK. Resultatkontrakten viderefører tidligere resultatkontrakter indgået mellem rigsadvokaten og statsadvokaten. Kontrakten tager udgangspunkt i de mål, som indgår i anklagemyndighedens resultatkontrakt for 2013, herunder krav, som følger af regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen (oktober 2011), flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi , anklagemyndighedens mål og strategi for samt den fælles strategi for politi og anklagemyndighed for Kontrakten er opdelt i følgende resultatmål: 1. Reform af statsadvokaturerne SØIK skal blandt andet medvirke til den fysiske sammenlægning af gamle SØK og SAIS i samarbejde med Rigsadvokaten og videreføre udviklingen af driftsledelse af sagsproduktionen i den nye organisation. 2. Sagsproduktion i SØIK Resultatmålet indebærer blandt andet, at SØIK skal medvirke til udvikling af en produktivitetsmodel for SØIKs aktiviteter og af en ny model for rigsadvokatens tilsyn med SØIKs sager. Derudover er der opstillet målkrav i relation til antal sager, hvori SØIK i løbet af 2013 skal have taget stilling til tiltalespørgsmålet. 3. Styrkelse af indsats mod kædesvig SØIK skal i 2013 blandt andet etablere en visiteringsenhed, der udarbejder efterforskningsoplæg om kædesvig på baggrund af hvidvaskindberetninger, og udarbejde modelanklageskrifter til at understøtte politikredsenes behandling af sager om kædesvig 4. Samarbejde om indsatsen mod økonomisk kriminalitet Senest den 1. juli 2013 skal SØIK blandt andet afholde møde i Erfa-samarbejdet med fokus på generel udveksling af erfaringer med arbejdet med opstilling af milepælsplaner og normtider. 5. Fælles ledelsesudvikling og trivsel i politiet og anklagemyndigheden SØIK skal blandt andet planlægge implementering af Leadership Pipeline-aktiviteter og iværksætte nogle strategisk vigtige Leadership Pipelineaktiviteter. 19

SØK årsberetning 2010

SØK årsberetning 2010 SØK årsberetning 2010 Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 16 18 19 20 21 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2010 Varemærkeforfalskning verdens største kriminalitetsområde?

Læs mere

SØK årsberetning 2009

SØK årsberetning 2009 SØK årsberetning 2009 Indhold 3 4 5 6 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 27 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2009 Personalepolitik i SØK Den projektorienterede arbejdsform

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, den 27. januar 2010 2 FORORD Arbejdet i Hvidvasksekretariatet

Læs mere

HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL

HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL Underretninger og transaktioner Som i de foregående år er antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner også steget i 2013. Hvidvasksekretariatet har

Læs mere

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto Konkrete sager Hvidvasksekretariatet afgiver hvert år mange efterretningsrapporter til politikredsene på baggrund af de underretninger, der er modtaget fra de underretningspligtige efter hvidvaskloven.

Læs mere

Hvidvasksekretariatet

Hvidvasksekretariatet Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Hvidvasksekretariatet Årsberetning 2004 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Hvidvasksekretariatet Årsberetning 2004 Forord Hvidvasksekretariatet

Læs mere

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Forord 5 Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7 Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Reglerne for behandling af militære straffesager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2013 Indhold Forbrugerombudsmandens forord... 4 Nye kompetencer og beføjelser... 8 Fokusområder i 2013 og de store sager... 10 1. Finansielle sager... 10 2. Betalingskortområdet...

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Hvidvasklovgivningen Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet

Hvidvasklovgivningen Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Hvidvasklovgivningen Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Betænkning nr. 1447 København 2004 5 DELBETÆNKNING X OM HVIDVASKLOVGIVNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3 08 Resultater indhold Forord 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2008 4 sagsproduktion Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2008 7 Vi bruger mest tid på sager om vold 10 Uændret

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

MENNESKE- HANDEL STATUS 2013

MENNESKE- HANDEL STATUS 2013 MENNESKE- HANDEL STATUS 2013 MENNESKE-HANDEL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

indsigt i FArum FriFuNdEt lidt om PliGtEN til At indhente bevillinger

indsigt i FArum FriFuNdEt lidt om PliGtEN til At indhente bevillinger Nyhedsbrev for kommuner Nr. 01 /2008 Ret & Indsigt horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Byrådsmedlemmerne i Farum frifundet Lidt om pligten til

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015 Strafansvar for juridiske personer

Læs mere