SØIK. Årsberetning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØIK. Årsberetning 2012"

Transkript

1 SØIK Årsberetning

2 Indhold Forord SØKs virksomhedsområde i 2012 SØIKs organisation og personale pr. 1. januar 2013 SØKs økonomi 2012 Oprydningen efter finanskrisen fortsætter Penge til styrket myndighedskoordinering Arbejdet i Taskforce SKAT Arbejdet i Taskforce Finanstilsyn Kædesvig koster samfundet milliarder Snuden i pengesporet førte til Hongkong og Jersey Sporingsgruppens virksomhed i 2012 Immaterialretskriminalitet et område i vækst Internationale straffesager i 2012 SØKs resultater i 2012 vedrørende straffesagsarbejdet Resultatkontrakten for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) 2013 Bilag 1

3 Forord I 2012 blev det besluttet at nytænke strukturen for dele af den centrale anklagemyndighed. For Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) betyder det, at vi med virkning fra den 1. januar 2013 er blevet sammenlagt med en anden specialstatsadvokatur, nemlig Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager (SAIS). Den nye statsadvokatur har fået navnet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), og i midten af 2013 sker den fysiske sammenlægning i nye lokaler i Kampmannsgade, København. De seneste par år har sat særlig fart på moderniseringen af SØIK. Som en del af forberedelsen til statsadvokatreformen blev der i 2011 gennemført en budgetanalyse af SØIKs organisering, styring og ressourceforbrug. Formålet med budgetanalysen var at fastlægge de fremtidige styringsmæssige og økonomiske rammer for SØIK. På baggrund af analysen blev der i 2012 implementeret en decentral økonomistyringsmodel for SØIK, og SØIK implementerede en række af budgetanalysens anbefalinger i forhold til projektstyring og driftsledelse af sagsproduktionen. Efterforskning og retsforfølgning af alvorlig økonomisk kriminaltet er overordentlig vigtig for at sende det kriminalpræventive budskab, at forbrydelser ikke betaler sig. Med de briller på var 2012 et godt år, hvor SØIKs engagerede medarbejdere håndterede en række store straffesager, blandt andet meget vigtige sager afledt af den samfundsmæssige finansielle krise. Vi opnåede også gode resultater inden for finansiel efterretning og inden for sporing, beslaglæggelse og konfiskation. Ligeledes har vi ydet bistand til politikredsene og bistået med at opbygge kompetencer omkring bekæmpelse af økonomisk kriminalitet hos dem, hos os selv og hos de andre myndigheder, der også bekæmper økonomisk kriminalitet. Politi og anklagemyndighed har behov for et stærkt kompetencecenter til bekæmpelse af økonomisk og international kriminalitet. SØIKs ledelse og medarbejdere er optagede af fortsat at udvikle nye kompetencer, nye arbejdsmetoder og nye løsninger på de udfordringer, de konfronteres med, for på den vis at leve op til de overordnede krav om effektivitet og kvalitet. I 2013 skal en række vigtige organisatoriske og faglige beslutninger tages i politiet og anklagemyndigheden. Som eksempler kan nævnes en lederreform i politiet, anklagemyndighedens reform Fremtidens anklagemyndighed samt politianalysen om økonomisk kriminalitet. I denne proces vil SØIK stræbe mod, som en lærende organisation, at være en stadig bedre bidragsyder til bekæmpelse af økonomisk og international kriminalitet. Statsadvokat Jens Madsen 3

4 SØKs virksomhedsområde i 2012 SØK i folkemunde Bagmandspolitiet blev oprettet den 5. november 1973 og har lige siden varetaget behandlingen af sager om særlig økonomisk kriminalitet for hele landet. Det vil navnlig sige sager, hvor der formodes at være begået en økonomisk forbrydelse af et betydeligt omfang, som led i organiseret kriminalitet, ved anvendelse af særlige forretningsmetoder eller som på anden måde er af særlig kvalificeret karakter. Ud over de konkrete straffesager bliver SØK i meget vidt omfang inddraget i lovforberedende og internationalt arbejde. Angivelsen af SØKs sagsområde er fastlagt i 2 i bekendtgørelse nr af 6. december 2012 om fordelingen af forretningerne mellem statsadvokaterne. Bekendtgørelsen blev ændret i forbindelse med sammenlægningen af SØK og SAIS til det nuværende Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med virkning fra den 1. januar Herudover er SØKs virksomhed reguleret af blandt andet følgende: Hvidvasklovens 7, hvorefter underretninger om mistanke om hvidvask og om finansiering af terrorisme sendes til SØK. Rigsadvokatens meddelelse nr. 4/1998, hvorefter anmeldelser om EU-svig sendes til SØK til visitation. Rigsadvokatens meddelelse nr. 3/2000, hvorefter SØK skal underrettes om anmeldelser om pyramidespil. Rigsadvokatens meddelelse nr. 5/2010, hvorefter anmeldelser om overtrædelse af ophavsrets-, design-, patent-, varemærke- og/eller brugsmodelloven samt sager vedrørende overtrædelse af straffelovens 299 b (grove krænkelser af ophavsrettigheder) skal sendes til SØK til visitation. Aftale med Finanstilsynet om, at alle anmeldelser i børssager indgives til SØK. Rigsadvokatens bestemmelse om, at SØK behandler alle sager om overtrædelse af konkurrenceloven, der anmeldes af Konkurrencestyrelsen. Som følge af udmøntningsplanen for flerårsaftalen for for politiet og anklagemyndigheden blev der den 1. maj 2007 oprettet en tværfaglig enhed i SØK til styrkelse af indsatsen vedrørende sporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare forhold. 4

5 Organisationsdiagram SØIK Statsadvokat 1. søjle 2. søjle 1. juridiske afdeling Leder: En vicestatsadvokat 2. juridiske afdeling Leder: En vicestatsadvokat Politiinspektør Efterforskning sektion 1 Leder: En politikommissær Efterforskning sektion 2 Leder: Politikommissær Efterforskning sektion 3 Leder: Politikommissær Staben Tværgående støtte til udvikling og drift Administration HR Funktion IT Erfa Sekretariat Juridisk sekretariat Finansgruppen Konkurrencegruppen IPR- og cybercrimegruppen EU-svigsgruppen Korruptionsgruppen Andre sager om særlig økonomisk kriminalitet, herunder skyldnersvig, underslæb, mandatsvig, bedrageri, grov skattesvig mv. Assistance til politikredse Hvidvasksekretariatet Sporingsgruppen Hæleri/hvidvaskgruppen Sager om særlig international kriminalitet Analyse- og dokumentationsenheden Internationalt kompetencecenter SØIKs organisation og personale pr. 1. januar 2013 SØIK er en del af anklagemyndigheden, og statsadvokatens overordnede er Rigsadvokaten. Personalet i SØIK udgjorde efter sammenlægningen med SAIS ved indgangen til jurister, 65 polititjenestemænd, 4 specialkonsulenter med økonomisk baggrund, 1 analytiker, 15 administrative medarbejdere, 1 midlertidigt udstationeret medarbejder fra Finanstilsynet og 3 studenter. Der er endvidere tilknyttet 3 skattemedarbejdere, som blandt andet bistår Hvidvasksekretariatet med analyseopgaver. Inden for de to søjler er der etableret en række teams (grupper), som har det faglige ansvar for SØIKs aktuelle specialområder. Der er ikke etableret teams vedrørende de almindelige sager om særlig økonomisk kriminalitet, herunder sager om skyldnersvig, underslæb, bedrageri, mandatsvig og grov skattesvig. Disse sager behandles af medarbejderne i begge søjler. Til støtte for driften og embedets udviklingsarbejde mv. findes staben som en tværgående funktion. SØIK yder efterforskningsmæssig bistand til opklaringen af sager om mere alvorlig økonomisk kriminalitet, som behandles i politikredsene. Denne assistanceordning er forankret i 1. søjle. 5

6 SØKs økonomi 2012 Som et resultat af den gennemførte budgetanalyse i 2011 fik SØK et øget decentralt budgetansvar fra 1. januar Det betød, at SØK i 2012 fik udlagt en lønsumsramme på kr. og en ramme til visse driftsudgifter på kr. 6

7 Oprydningen efter finanskrisen fortsætter Som forventet har SØK brugt betydelige ressourcer i 2012 på sagerne afledt af den finansielle krise, dvs. særligt banksager, pantebrevs sager og børssager. Nogle af sagerne er i årets løb afgjort af domstolene, andre er fortsat under efterforskning. De såkaldte pantebrevssager vedrører i al væsentlighed personer, som under højkonjunkturen lånte store pengebeløb i forskellige banker, navnlig til brug for investeringer i fast ejendom, og som i forbindelse med den finansielle krise gik konkurs med store tab for bankerne til følge. I 2012 er der afsagt to domme i pantebrevssagerne (i den ene sag, Abaris-sagen, blev dommen først afsagt i 2013, men domsforhandlingen af sagen var afsluttet i 2012 læs om dommen nedenfor). Stones-sagen I denne sag afsagde Retten i Lyngby dom den 28. december Domsforhandlingen af sagen tog ca. 30 dage. Den hovedtiltalte Steen Gude blev idømt 6 års fængsel for bedrageri, skattesvig og skyldnersvig vedrørende værdier for omkring 230 mio. kr. Steen Gude blev i al væsentlighed dømt i overensstemmelse med anklageskriftet. Tre medskyldige bestyrelsesformanden i Stones Invest A/S advokat Rolf Ussing, økonomidirektøren i Stones Invest A/S Lars Geister og Steen Gudes bror Søren Gude blev idømt henholdsvis 4 års, 4 års og 3 års fængsel. Advokat Rolf Ussing blev tillige frakendt retten til at være advokat indtil videre, ligesom alle de tiltalte blev frakendt retten til at fungere som direktør mv. i selskaber med begrænset hæftelse. De tiltalte har alle anket dommen til Østre Landret. Ankebehandlingen starter i september Abaris-sagen I denne sag, som er behandlet over mere end 70 retsdage ved Retten i Næstved, var i alt 7 personer tiltalt for navnlig bedrageri og skattesvig i forbindelse med, at de i et lukket netværk købte og solgte fast ejendom til kunstigt opskruede priser, hvorefter de udstedte pantebreve i ejendommene. Disse pantebreve blev herefter solgt og/eller belånt hos tredjemand, der herefter led et tab eller blev udsat for en væsentlig risiko herfor, da der ikke var nogen sikkerhed i ejendommene. Ved dommen blev alle 7 tiltalte i al væsentlighed dømt efter anklageskriftet. 7

8 De to hovedmænd Olav Aasted og Søren Christensen blev idømt fængsel i henholdsvis 5 og 4 år. Endvidere blev to direktører idømt hver 3 års fængsel, ligesom køberne af ejendommene i det ovenfor beskrevne lukkede netværk blev idømt fængsel i henholdsvis 3 år og 6 måneder og 2 år. Endelig blev en ejendomsmægler, der ved flere lejligheder havde udstedt urigtige salgsvurderinger på ejendommene, idømt 3 år og 6 måneders fængsel. Alle de tiltalte blev frakendt retten til at fungere som direktør mv. i selskaber med begrænset hæftelse. Den hovedtiltalte Olav Aasted og ejendomsmægleren blev indtil videre også frakendt retten til at drive virksomhed som ejendomsformidlere. Dommen er anket til Østre Landsret af de tiltalte. Det er p.t. uvist, hvornår ankesagen skal behandles. Andre pantebrevssager I 2012 har SØK rejst tiltale i yderligere to pantebrevssager. Sagen skal behandles ved Retten i Århus fra september 2013, og domsforhandlingen forventes at vare ca. 15 dage. I den anden sag (den såkaldte Bryde-sag) er der rejst tiltale mod Steen Bryde og 3 andre personer for bl.a. omfattende skyldner- og skattesvig vedrørende ca. 30 mio. kr. I sagen er der tillige rejst tiltale for forsøg på mandatsvig i forbindelse med, at Steen Bryde var direktør for Nordic Tankers A/S. Sagen skal behandles ved Retten i Lyngby fra januar 2014, og domsforhandlingen forventes at vare ca. 30 dage. Tilbage i 2010 rejste SØK tiltale mod en person for omfattende skattesvig vedrørende ca. 50 mio. kr. Domsforhandlingen i sagen er på grund af adskillige forviklinger, herunder flere forsvarerskift, først startet primo Det forventes, at domsforhandlingen i denne sag afsluttes i september Der verserer forsat efterforskning i nogle yderligere pantebrevssager. Vi forventer, at tiltalespørgsmålet i disse sager kan afgøres i løbet af I den ene sag er der rejst tiltale mod en person for omfattende skattesvig for ca. 10 mio. kr. i forbindelse med den pågældendes køb og salg af fast ejendom. 8

9 Penge til styrket myndighedskoordinering Mange sager om økonomisk kriminalitet kræver en høj grad af koordinering mellem de involverede myndigheder særligt SKAT og Finanstilsynet både forud for og efter at anmeldelse er indgivet. Ved finansaftalen i 2011 blev SØK styrket med en ekstrabevilling på 6 mio. kr. årligt til efterforskning af kriminalitet afledt af finanskrisen. Pengene skulle blandt andet bruges til at varetage to nye taskforce-grupper mellem SØK og henholdsvis SKAT og Finanstilsynet. Formålet med oprettelsen af disse taskforces er at styrke myndighedskoordineringen og sikre, at myndighederne mere målrettet kan gennemføre bredere efterforskning af målgrupper og personer, der er mistænkt for at have begået økonomisk kriminalitet, herunder overtrådt den finansielle lovgivning, begået skatteunddragelse mv. Formålet er også at etablere en early warning-funktion, der gør andre relevante myndigheder opmærksom på huller og problemer i lovgivningen, der identificeres i forbindelse med efterforskningen i taskforce grupperne, og som er til skade for samfundet. 9

10 Arbejdet i Taskforce SKAT Taskforcen har i 2012 behandlet en række konkrete straffesager og skattesager, der udspringer af den finansielle krise. Myndighedskoordineringen i taskforcen har medvirket til, at sagerne er blevet behandlet effektivt. Taskforcen har arbejdet med et pilotprojekt om udarbejdelse af en gerningsmandsprofil i sager om White Collar Crime. Taskforcen har også haft fokus på grove og systematiske overtrædelser af bogføringsloven. Taskforcen har sat sig for at få retsstillingen på området afklaret og få belyst, om der er behov for at skærpe lovgivningen på området. I samarbejde med Kø- benhavns Politi har taskforcen rejst tiltale i 6 sager om grov overtrædelse af bogføringslovgivningen, og i forbindelse med en analyse af strafniveauet har taskforcen indhentet oplysninger om retsstillingen i de andre nordiske lande, hvor overtrædelserne straffes væsentlig hårdere end hidtil i Danmark. I 2013 vil taskforcen særligt koncentrere sig om mulighederne for fri informationsudveksling mellem flere myndigheder om kriminelle personer og have særligt fokus på rådgivere, som spiller en vigtig rolle i udførelsen af økonomisk kriminalitet. 10

11 Arbejdet i Taskforce Finanstilsyn Arbejdet i taskforcen har i første række bestået i at søge at styrke sagsgange og processer i samarbejdet mellem SØK og Finanstilsynet omkring behandlingen af de verserende sager associeret med den finansielle krise (banksager) og andre betydende børssager. Der har samlet set været fremdrift i alle de sager, som taskforcen har behandlet. Der er i årets løb blevet underskrevet en samarbejdsaftale mellem SØK og Finanstilsynet, og det er aftalt, at Finanstilsynet deltager i styregruppemøderne i de sager under efterforskning i SØK, som Finanstilsynet har særlig interesse i. Blandt andet i bestræbelserne på løbende at koordinere ressourcebehov i SØK og Finanstilsynet til brug for de anmeldte sager har der fra årsskiftet 2012/2013 været udstationeret en forbindelsesofficer fra Finanstilsynet i SØK. På lovgivningsområdet har taskforcen medvirket til, at erhvervsministeren i november 2012 fremsatte et lovforslag om, at Finanstilsynets tavshedspligt modificeres. Hvis lovforslaget vedtages, vil Finanstilsynet i videre omfang end hidtil kunne give oplysninger til politiet i forbindelse med mulige straffesager. Derudover har arbejdet ført til, at regeringen og Enhedslisten i november 2012 er blevet enige om at hæve strafferammen for markedsmisbrug til 6 år. En strafferamme på 6 år vil give politiet forbedrede efterforskningsmuligheder, eksempelvis telefonaflytning. Taskforcen har arbejdet med forebyggelsestiltag og etablering af en early warning-funktion. Arbejdet har blandt andet bestået i at planlægge awareness-seminarer om markedsmisbrug med deltagelse af de centrale aktører i finanssektoren. Seminarerne blev afholdt primo

12 Kædesvig koster samfundet milliarder I de senere år har politi og anklagemyndighed konstateret en kraftig stigning i antallet af sager om kædesvig. Kædesvig er betegnelsen for kriminalitet begået af underleverandører til virksomheder i servicebranchen. Disse underleverandører har ikke selv ansatte, men indgår kontrakter med endnu en underentreprenør, et såkaldt skraldespandsselskab. I dette selskab aflønnes de ansatte kontant, og der indeholdes ikke moms og skatter. Det resterende beløb er udbytte fra kriminaliteten, og dette udbytte hæves kontant eller overføres til udlandet, hvorefter skattegælden påhviler skraldemandsselskabet, som lukkes. Der er tale om alvorlig, organiseret kriminalitet, som i nogle tilfælde begås af personer med tilknytning til rocker/bandemiljøerne. SKAT skønnede i juni 2012, at det årlige tab for statskassen ved kædesvig kan udgøre op til 2,5-3 mia. kr., og kædesvig kan således have større skadevirkning for samfundet end sagerne om selskabstømning i sin tid. Ofte begås der også socialt bedrageri af de ansatte, fordi disse er på overførselsindkomst, samtidig med at de udfører sort arbejde i skraldespandsselskaberne. I nogle tilfælde udføres arbejdet af personer fra udlandet, som modtager en meget lav betaling, og sagerne vedrører således også social dumping, hvor udlændinge arbejder i Danmark på vilkår, som ikke er overenskomstmæssige. Sager om kædesvig udspringer i praksis i de fleste tilfælde af hvidvaskunderretninger fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet i SØK. Underretningerne kommer ofte tidligt i forløbet, hvor kriminaliteten er i fuld gang, og de giver således mulighed for at tilrettelægge en effektiv politiindsats, hvor efterforskningen retter sig mod en igangværende forbrydelse i stedet for en bagudrettet undersøgelse, når selskaberne for længst er lukket. Den fremadrettede efterforskning øger mulighederne for at få fat på bagmændene i stedet for de stråmænd, som er sat ind i skraldespandsselskaberne, og øger også muligheden for at beslaglægge udbyttet af kriminaliteten. For yderligere at styrke politiets og anklagemyndighedens indsats mod kædesvig vil der i 2013 i SØIK i forlængelse af det arbejde, som hidtil er foregået i Hvidvasksekretariatet blive etableret en særlig visiteringsenhed, som skal følge op på hvidvaskunderretninger om kædesvig. Formålet er at sikre en ensartet, hurtig og proaktiv opfølgning på sager om kædesvig. Visiteringsenheden skal sikre det samlede overblik over sager om kædesvig samt understøtte og bistå politikredsene med behandlingen af sagerne. Visiteringen på baggrund af hvidvaskunderretningerne vil ske i tæt samarbejde med SKAT, så der sikres en ensartet efterforskning og skattemæssig behandling af sagerne i hele landet. Både SKAT, SØK og politikredsene har i de senere år opprioriteret indsatsen mod kædesvig. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at få bagmændene dømt, og ofte har det heller ikke været muligt at opspore og beslaglægge udbyttet fra kriminaliteten. Det skyldes blandt andet, at kædesvigen ofte er organiseret således, at sporet ender i skraldespandsselskabet, hvor bistandsklienter eller udlændinge får betaling for at stå som ejere og tage ansvaret, når svigen bliver afsløret. 12

13 Snuden i pengesporet førte til Hongkong og Jersey 2012 var året, hvor en domstol i Hongkong bestemte, at den danske konfiskationsafgørelse vedrørende Stein Baggers svenske partner Per Mikael Ljungman skulle fuldbyrdes i Hongkong. Afgørelsen var speciel, da det var første gang, at det lykkedes for SØKs sporingsgruppe at få en domstol uden for EU til at anerkende en dansk konfiskationsafgørelse. Forhistorien til denne afgørelse var, at noget af udbyttet fra de strafbare forhold i sagen vedrørende IT Factory A/S kunne spores til konti i Hongkong, som Per Mikael Ljungman havde rådighed over. Konkret drejede det sig om et samlet indestående svarende til ca. 2,3 mio. kr. På baggrund af en dansk retsanmodning var dette indestående i sommeren 2010 blevet beslaglagt af myndighederne i Hongkong. Ved Østre Landsrets dom af 17. november 2010 blev Per Mikael Ljungman idømt et konfiskationskrav på 50 mio. kr. svarende til hans personlige udbytte ved kriminaliteten. Det er denne konfiskationsafgørelse, som nu er blevet anerkendt af en domstol i Hongkong. Beslutningen om fuldbyrdelse af den danske konfiskationsafgørelse medfører, at myndighederne i Hongkong nu konfiskerer de ovennævnte ca. 2,3 mio. kr. Herefter skal der tages stilling til, hvorvidt de konfiskerede midler eller en del heraf kan overføres til de danske myndigheder. En gennemgang af de omhandlede konti i Hongkong viste i øvrigt, at noget af udbyttet fra de strafbare forhold var kanaliseret videre fra Hongkong til konti på Jersey, som Per Mikael Ljungman ligeledes havde rådighed over. Myndighederne på Jersey har derfor på baggrund af en dansk retsanmodning beslaglagt et indestående på disse konti svarende til ca. 1 mio. kr. Det forventes, at en domstol på Jersey i løbet af 2013 vil tage stilling til, hvorvidt den danske konfiskationsafgørelse kan fuldbyrdes på Jersey, således at det nævnte indestående kan konfiskeres. 13

14 Sporingsgruppens virksomhed i 2012 Sporingsgruppen i SØK har eksisteret siden Enhedens formål er at forsøge at spore udbyttet fra den begåede kriminalitet. Sideløbende med den almindelige efterforskning af en straffesag søger Sporingsgruppen således at få afdækket, hvilke aktiver en sigtet råder over, idet sådanne aktiver eventuelt vil kunne konfiskeres som udbytte eller i øvrigt inddrages til dækning af de krav, som pålægges den sigtede i forbindelse med straffesagen. Sporingsgruppen assisterer SØK og landets politikredse i alle typer sager, hvor der kan tænkes at være et økonomisk udbytte af større karakter. Ud over berigelsesforbrydelser kan der være tale om narkokriminalitet, rufferi, menneskesmugling mv. I løbet af 2012 foretog Sporingsgruppen beslaglæggelser af værdier for ca. 29 mio. kr. Hovedparten af beslaglæggelserne blev foretaget under efterforskningen af straffesager, men der var også flere sager, hvor der blev fundet aktiver hos domfældte personer, der endnu ikke havde indfriet de krav, som fulgte af deres straffedom (eksempelvis skyldige sagsomkostninger, konfiskationskrav samt bødekrav). I disse sager blev der derfor foretaget beslaglæggelser til dækning af de nævnte krav. Beslaglæggelserne i 2012 fordelte sig primært på indestående på bankkonti i Danmark og udlandet, friværdier i ejendomme, kontanter samt indbo. Sporingsgruppen var i 2012 involveret i 64 sager fordelt på assistance til politikredsene, assistance til SØK samt assistance til udenlandske myndigheder. Ud af de 64 sager var 32 sager assistance til politikredsene, hvoraf de 17 sager omhandlede assistance af større karakter. De resterende 32 sager fordelte sig med 21 sager med assistance til SØK og 11 sager med assistance til udenlandske myndigheder. En betydelig del af Sporingsgruppens arbejde i 2012 bestod i at assistere politikredsene med at søge at spore, beslaglægge og konfiskere aktiver i udlandet. I disse sager drager Sporingsgruppen ofte nytte af sine internationale netværk. På det internationale plan indgår Sporingsgruppen i det såkaldte CARIN-netværk (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network), som er et europæisk netværk for enheder svarende til Sporingsgruppen, og som udvides jævnligt med observatører fra ikke-europæiske lande. Endvidere er Sporingsgruppen medlem af EU s Asset Recovery Office-platform (ARO), som består af kontaktpunkter fra de nationale AROs. 14

15 Immaterialretskriminalitet et område i vækst På immaterialretsområdet har 2012 været et travlt år. Antallet af behandlede sager efter Rigsadvokatmeddelelse nr. 5/2010 slog rekord, idet sagsantallet steg fra 58 i 2011 til 142 i Det var i høj grad sagerne om cardsharing, der fik sagsantallet til at stige, men generelt har aktiviteten på området været i vækst i I relation til cardsharing lykkedes det SØK i september 2012 at få Retten i Glostrups kendelse til beslaglæggelse af domænenavnet cardsharing.dk. På hjemmesiden er nu opsat et banner, der informerer om beslaglæggelsen. Sagen vedrørende hjemmesiden efterforskes fortsat. I relation til internetsager deltog SØK i 2012 for første gang i en stor international aktion mod handel med varemærkeforfalskninger på internettet. Aktionen blev koordineret af Europol og havde også deltagelse fra blandt andet USA, England, Frankrig, Rumænien og Belgien. Aktionen hed In Our Sites Transatlantic Edition. Under aktionen blev 132 domænenavne beslaglagt. Aktionen gentages i 2013 med endnu flere deltagerlande. De internationale aktioners succes har vist, at piratkopiering og varemærkeforfalskning bedst bekæmpes, hvis landene står sammen om indsatsen. En medarbejder i SØK bidrog i 2012 sammen med en advokaturchef fra en politikreds til en diskussion om hæleri i relation til forfalskede produkter i Ugeskrift for Retsvæsen, se artiklerne i U 2012B.249 og U 2012B.394. Herudover har SØK deltaget i arbejdet med at udarbejde en omfattende vejledning til politikredsene om behandling af sager om piratkopiering og varemærkeforfalskning. Man kan læse mere om SØKs indsats mod piratkopiering og varemærkeforfalskning på www. stoppiraterne.dk, hvor man også kan tilmelde sig en nyhedsfeed. Hjemmesiden drives af Ministeriernes Netværk om Piratkopiering, hvori SØK repræsenterer politi og anklagemyndighed. SØK deltog også i den store internationale aktion mod forfalskede lægemidler, Pangea, koordineret af Interpol og WHO, og aktionen mod forfalskede fødevarer, Opson II, koordineret af Interpol og Europol. 15

16 Internationale straffesager i 2012 Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager (SAIS) fusionerede som nævnt i forordet med SØK med virkning fra den 1. januar Særligt i sidste halvår af 2012 har SAIS og SØK forberedt sammenlægningen, og vi er blevet enige om, at der for året 2012 ikke udgives en særskilt årsberetning for SAIS. I stedet medtages SAIS beretning for 2012 i denne fælles årsberetning for SØIK. Folkedrab i Rwanda i 1994 Folkedrabet i Rwanda i 1994 trækker stadig mange ressourcer. Højesteret afgjorde i april 2012, at folkedrabsloven fra 1955 også finder anvendelse på folkedrab begået uden for Danmark. En rwander har siden december 2010 været varetægtsfængslet og er tiltalt for folkedrab. I marts 2012 blev han begæret udleveret til retsforfølgning i Rwanda. Justitsministeriet imødekom begæringen. Østre Landsret har den 22. marts 2013 afsagt kendelse, hvorefter Retten i Roskildes godkendelse af Justitsministeriets beslutning blev stadfæstet. Sagen er nu indbragt for Højesteret. Sagsudvikling I 2012 blev der yderligere indledt undersøgelser i 11 sager fra henholdsvis Afghanistan, Pakistan, Sierra Leone, Somalia og Syrien. Screening af udlændingesager Der har i tidligere år været gennemført screening af udlændingesager i Udlændingestyrelsen vedrørende personer, der havde taget ophold i Danmark efter konflikter i Eksjugoslavien, Rwanda, Irak og Afghanistan, med henblik på at identificere personer, der kunne mistænkes for at have begået folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden eller krigsforbrydelser mv. Internationalt samarbejde Internationalt samarbejde er fortsat en væsentlig forudsætning for bekæmpelsen af internationale forbrydelser. Både i EU-, Eurojust- og Interpolsammenhæng samarbejdes der, dels på møder, dels i konkrete sager. Endvidere yder statsadvokaturen retshjælp til en række lande og de internationale tribunaler, hvor SAIS også selv får retshjælp fra til brug for sine sager. Pirateri Pirateri til søs ud for Somalias kyst er potentielt en opgave for statsadvokaturen, hvis der skal ske retsforfølgning i Danmark. I den sammenhæng har SAIS været repræsenteret, når Søværnet har forberedt udstationering af et flådefartøj i området. Det har givet sig udtryk i træning/undervisning af militærpolitiets personale, således at opgaven som første mand på gerningsstedet kan håndteres politimæssigt professionelt. 16

17 Herudover har statsadvokaturen deltaget i arbejdet med at bekæmpe pirateri gennem en øget fokus på de finansielle aspekter af pirateriet. Den internationale kontaktgruppe for pirateri ud for Somalias kyst (Contact Group on Piracy of the Coast of Somalia, CGPCS) oprettede i 2011 en særskilt arbejdsgruppe om de finansielle aspekter af pirateri, og statsadvokaturen har i det forgange år deltaget som eksperter i arbejdsgruppen. Statsadvokaturen har endvidere deltaget som eksperter i The International Piracy Ransoms Task Force, som blev etableret af England i Taskforcen afsluttede sit arbejde i 2012 med afgivelse af en rapport. 17

18 SØKs resultater i 2012 vedrørende straffesagsarbejdet Statistik 2012 Efterforskningsskridt Sigtelser 76 (81 i 2011) Ransagninger 55 (26 i 2011) Antal lokationer (virksomhed, bopæl) Beslaglæggelser 4 (5 i 2011) Antal juridiske enheder, mod hvem indgreb er foretaget Antal sager med iværksat efterforskning Iværksat efterforskning 85 (41 i 2011) Bedrageri, underslæb og mandatsvig 8 (5 i 2011) Børskriminalitet 36 (22 i 2011) Skatte- og afgiftslov 12 Konkurrenceområdet 9 (3 i 2011) Hvidvaskloven 12 (6 i 2011) Korruption 3 (1 i 2011) Øvrige straffesager 5 (3 i 2011) Antal domfældelser mv. Domme Tiltalte Dømt Frifundet Bødeforelæg Antal juridiske enheder tiltalt i året. Antal domme afsagt i året med resultat af dømte og frifundne. Antal udsendte bødeforelæg i året. Andre afgørelser Sluttede sager 721 og (24 i 2011) Konfiskation kontant i alt kr. Referater af samtlige konkrete straffesager findes i bilag 1. 18

19 Resultatkontrakten for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) 2013 Som nævnt i forordet blev det i 2012 besluttet at gennemføre en reform af de regionale statsadvokater, som blandt andet indebærer en ændring af opgavefordelingen mellem politikredsene og statsadvokaturerne (lov nr. 156 af 28. februar 2012). Statsadvokatreformen indebar blandt andet, at Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager (SAIS) sammenlægges med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) til én fremtidig specialadvokatur med navnet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) med virkning fra den 1. januar I 2013 gennemføres den konkrete fusion af embederne. Resultatkontrakten for 2013 er derfor indgået mellem Rigsadvokaten og SØIK. Resultatkontrakten viderefører tidligere resultatkontrakter indgået mellem rigsadvokaten og statsadvokaten. Kontrakten tager udgangspunkt i de mål, som indgår i anklagemyndighedens resultatkontrakt for 2013, herunder krav, som følger af regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen (oktober 2011), flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi , anklagemyndighedens mål og strategi for samt den fælles strategi for politi og anklagemyndighed for Kontrakten er opdelt i følgende resultatmål: 1. Reform af statsadvokaturerne SØIK skal blandt andet medvirke til den fysiske sammenlægning af gamle SØK og SAIS i samarbejde med Rigsadvokaten og videreføre udviklingen af driftsledelse af sagsproduktionen i den nye organisation. 2. Sagsproduktion i SØIK Resultatmålet indebærer blandt andet, at SØIK skal medvirke til udvikling af en produktivitetsmodel for SØIKs aktiviteter og af en ny model for rigsadvokatens tilsyn med SØIKs sager. Derudover er der opstillet målkrav i relation til antal sager, hvori SØIK i løbet af 2013 skal have taget stilling til tiltalespørgsmålet. 3. Styrkelse af indsats mod kædesvig SØIK skal i 2013 blandt andet etablere en visiteringsenhed, der udarbejder efterforskningsoplæg om kædesvig på baggrund af hvidvaskindberetninger, og udarbejde modelanklageskrifter til at understøtte politikredsenes behandling af sager om kædesvig 4. Samarbejde om indsatsen mod økonomisk kriminalitet Senest den 1. juli 2013 skal SØIK blandt andet afholde møde i Erfa-samarbejdet med fokus på generel udveksling af erfaringer med arbejdet med opstilling af milepælsplaner og normtider. 5. Fælles ledelsesudvikling og trivsel i politiet og anklagemyndigheden SØIK skal blandt andet planlægge implementering af Leadership Pipeline-aktiviteter og iværksætte nogle strategisk vigtige Leadership Pipelineaktiviteter. 19

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL

HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL Underretninger og transaktioner Som i de foregående år er antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner også steget i 2013. Hvidvasksekretariatet har

Læs mere

SØK årsberetning 2011

SØK årsberetning 2011 SØK årsberetning 2011 Indhold 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 16 17 18 20 21 22 23 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2011 Bekæmpelse af international korruption Svindel med

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto Konkrete sager Hvidvasksekretariatet afgiver hvert år mange efterretningsrapporter til politikredsene på baggrund af de underretninger, der er modtaget fra de underretningspligtige efter hvidvaskloven.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

SØK årsberetning 2010

SØK årsberetning 2010 SØK årsberetning 2010 Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 16 18 19 20 21 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2010 Varemærkeforfalskning verdens største kriminalitetsområde?

Læs mere

SØK årsberetning 2009

SØK årsberetning 2009 SØK årsberetning 2009 Indhold 3 4 5 6 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 27 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2009 Personalepolitik i SØK Den projektorienterede arbejdsform

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 7. LEGALITETS- OG KVALITETSSIKRING... 23 10. ØVRIGT INTERNATIONALT ARBEJDE... 26

DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 7. LEGALITETS- OG KVALITETSSIKRING... 23 10. ØVRIGT INTERNATIONALT ARBEJDE... 26 DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 1. INDLEDNING... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 3. ORGANISATION OG PERSONALE... 4 PERSONALEPOLITIK... 7 4. ÅRETS RESULTATKRAV, STRATEGI OG MÅLSÆTNINGER... 8 EKSTERNE KRAV OG OPFØLGNING...

Læs mere

Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen

Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed Indhold FORORD 3 VIRKSOMHEDSOMRÅDET FOR AFDELINGEN FOR FINANSIEL EFTERRETNING OG EFTERFORSKNING

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009. Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker...

NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009. Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker... NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009 IMMATERIALRET Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker... 4 Styrkelse af indsats mod piratkopiering Af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. oktober 2011 (J.nr. 2011-0024417).

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 Sag 44/2011 Anklagemyndigheden mod T og A (advokat Peter la Cour for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 22.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed

Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed årsberetning 2011 Indhold Forord 3 Virksomhedsområdet for afdelingen for finansiel efterretning og efterforskning

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003. Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003. Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003 Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2008

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2008 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2008 2 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, den 15. januar 2009 FORORD Hvidvasksekretariatet har også for

Læs mere