SØIK. Årsberetning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØIK. Årsberetning 2012"

Transkript

1 SØIK Årsberetning

2 Indhold Forord SØKs virksomhedsområde i 2012 SØIKs organisation og personale pr. 1. januar 2013 SØKs økonomi 2012 Oprydningen efter finanskrisen fortsætter Penge til styrket myndighedskoordinering Arbejdet i Taskforce SKAT Arbejdet i Taskforce Finanstilsyn Kædesvig koster samfundet milliarder Snuden i pengesporet førte til Hongkong og Jersey Sporingsgruppens virksomhed i 2012 Immaterialretskriminalitet et område i vækst Internationale straffesager i 2012 SØKs resultater i 2012 vedrørende straffesagsarbejdet Resultatkontrakten for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) 2013 Bilag 1

3 Forord I 2012 blev det besluttet at nytænke strukturen for dele af den centrale anklagemyndighed. For Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) betyder det, at vi med virkning fra den 1. januar 2013 er blevet sammenlagt med en anden specialstatsadvokatur, nemlig Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager (SAIS). Den nye statsadvokatur har fået navnet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), og i midten af 2013 sker den fysiske sammenlægning i nye lokaler i Kampmannsgade, København. De seneste par år har sat særlig fart på moderniseringen af SØIK. Som en del af forberedelsen til statsadvokatreformen blev der i 2011 gennemført en budgetanalyse af SØIKs organisering, styring og ressourceforbrug. Formålet med budgetanalysen var at fastlægge de fremtidige styringsmæssige og økonomiske rammer for SØIK. På baggrund af analysen blev der i 2012 implementeret en decentral økonomistyringsmodel for SØIK, og SØIK implementerede en række af budgetanalysens anbefalinger i forhold til projektstyring og driftsledelse af sagsproduktionen. Efterforskning og retsforfølgning af alvorlig økonomisk kriminaltet er overordentlig vigtig for at sende det kriminalpræventive budskab, at forbrydelser ikke betaler sig. Med de briller på var 2012 et godt år, hvor SØIKs engagerede medarbejdere håndterede en række store straffesager, blandt andet meget vigtige sager afledt af den samfundsmæssige finansielle krise. Vi opnåede også gode resultater inden for finansiel efterretning og inden for sporing, beslaglæggelse og konfiskation. Ligeledes har vi ydet bistand til politikredsene og bistået med at opbygge kompetencer omkring bekæmpelse af økonomisk kriminalitet hos dem, hos os selv og hos de andre myndigheder, der også bekæmper økonomisk kriminalitet. Politi og anklagemyndighed har behov for et stærkt kompetencecenter til bekæmpelse af økonomisk og international kriminalitet. SØIKs ledelse og medarbejdere er optagede af fortsat at udvikle nye kompetencer, nye arbejdsmetoder og nye løsninger på de udfordringer, de konfronteres med, for på den vis at leve op til de overordnede krav om effektivitet og kvalitet. I 2013 skal en række vigtige organisatoriske og faglige beslutninger tages i politiet og anklagemyndigheden. Som eksempler kan nævnes en lederreform i politiet, anklagemyndighedens reform Fremtidens anklagemyndighed samt politianalysen om økonomisk kriminalitet. I denne proces vil SØIK stræbe mod, som en lærende organisation, at være en stadig bedre bidragsyder til bekæmpelse af økonomisk og international kriminalitet. Statsadvokat Jens Madsen 3

4 SØKs virksomhedsområde i 2012 SØK i folkemunde Bagmandspolitiet blev oprettet den 5. november 1973 og har lige siden varetaget behandlingen af sager om særlig økonomisk kriminalitet for hele landet. Det vil navnlig sige sager, hvor der formodes at være begået en økonomisk forbrydelse af et betydeligt omfang, som led i organiseret kriminalitet, ved anvendelse af særlige forretningsmetoder eller som på anden måde er af særlig kvalificeret karakter. Ud over de konkrete straffesager bliver SØK i meget vidt omfang inddraget i lovforberedende og internationalt arbejde. Angivelsen af SØKs sagsområde er fastlagt i 2 i bekendtgørelse nr af 6. december 2012 om fordelingen af forretningerne mellem statsadvokaterne. Bekendtgørelsen blev ændret i forbindelse med sammenlægningen af SØK og SAIS til det nuværende Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med virkning fra den 1. januar Herudover er SØKs virksomhed reguleret af blandt andet følgende: Hvidvasklovens 7, hvorefter underretninger om mistanke om hvidvask og om finansiering af terrorisme sendes til SØK. Rigsadvokatens meddelelse nr. 4/1998, hvorefter anmeldelser om EU-svig sendes til SØK til visitation. Rigsadvokatens meddelelse nr. 3/2000, hvorefter SØK skal underrettes om anmeldelser om pyramidespil. Rigsadvokatens meddelelse nr. 5/2010, hvorefter anmeldelser om overtrædelse af ophavsrets-, design-, patent-, varemærke- og/eller brugsmodelloven samt sager vedrørende overtrædelse af straffelovens 299 b (grove krænkelser af ophavsrettigheder) skal sendes til SØK til visitation. Aftale med Finanstilsynet om, at alle anmeldelser i børssager indgives til SØK. Rigsadvokatens bestemmelse om, at SØK behandler alle sager om overtrædelse af konkurrenceloven, der anmeldes af Konkurrencestyrelsen. Som følge af udmøntningsplanen for flerårsaftalen for for politiet og anklagemyndigheden blev der den 1. maj 2007 oprettet en tværfaglig enhed i SØK til styrkelse af indsatsen vedrørende sporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare forhold. 4

5 Organisationsdiagram SØIK Statsadvokat 1. søjle 2. søjle 1. juridiske afdeling Leder: En vicestatsadvokat 2. juridiske afdeling Leder: En vicestatsadvokat Politiinspektør Efterforskning sektion 1 Leder: En politikommissær Efterforskning sektion 2 Leder: Politikommissær Efterforskning sektion 3 Leder: Politikommissær Staben Tværgående støtte til udvikling og drift Administration HR Funktion IT Erfa Sekretariat Juridisk sekretariat Finansgruppen Konkurrencegruppen IPR- og cybercrimegruppen EU-svigsgruppen Korruptionsgruppen Andre sager om særlig økonomisk kriminalitet, herunder skyldnersvig, underslæb, mandatsvig, bedrageri, grov skattesvig mv. Assistance til politikredse Hvidvasksekretariatet Sporingsgruppen Hæleri/hvidvaskgruppen Sager om særlig international kriminalitet Analyse- og dokumentationsenheden Internationalt kompetencecenter SØIKs organisation og personale pr. 1. januar 2013 SØIK er en del af anklagemyndigheden, og statsadvokatens overordnede er Rigsadvokaten. Personalet i SØIK udgjorde efter sammenlægningen med SAIS ved indgangen til jurister, 65 polititjenestemænd, 4 specialkonsulenter med økonomisk baggrund, 1 analytiker, 15 administrative medarbejdere, 1 midlertidigt udstationeret medarbejder fra Finanstilsynet og 3 studenter. Der er endvidere tilknyttet 3 skattemedarbejdere, som blandt andet bistår Hvidvasksekretariatet med analyseopgaver. Inden for de to søjler er der etableret en række teams (grupper), som har det faglige ansvar for SØIKs aktuelle specialområder. Der er ikke etableret teams vedrørende de almindelige sager om særlig økonomisk kriminalitet, herunder sager om skyldnersvig, underslæb, bedrageri, mandatsvig og grov skattesvig. Disse sager behandles af medarbejderne i begge søjler. Til støtte for driften og embedets udviklingsarbejde mv. findes staben som en tværgående funktion. SØIK yder efterforskningsmæssig bistand til opklaringen af sager om mere alvorlig økonomisk kriminalitet, som behandles i politikredsene. Denne assistanceordning er forankret i 1. søjle. 5

6 SØKs økonomi 2012 Som et resultat af den gennemførte budgetanalyse i 2011 fik SØK et øget decentralt budgetansvar fra 1. januar Det betød, at SØK i 2012 fik udlagt en lønsumsramme på kr. og en ramme til visse driftsudgifter på kr. 6

7 Oprydningen efter finanskrisen fortsætter Som forventet har SØK brugt betydelige ressourcer i 2012 på sagerne afledt af den finansielle krise, dvs. særligt banksager, pantebrevs sager og børssager. Nogle af sagerne er i årets løb afgjort af domstolene, andre er fortsat under efterforskning. De såkaldte pantebrevssager vedrører i al væsentlighed personer, som under højkonjunkturen lånte store pengebeløb i forskellige banker, navnlig til brug for investeringer i fast ejendom, og som i forbindelse med den finansielle krise gik konkurs med store tab for bankerne til følge. I 2012 er der afsagt to domme i pantebrevssagerne (i den ene sag, Abaris-sagen, blev dommen først afsagt i 2013, men domsforhandlingen af sagen var afsluttet i 2012 læs om dommen nedenfor). Stones-sagen I denne sag afsagde Retten i Lyngby dom den 28. december Domsforhandlingen af sagen tog ca. 30 dage. Den hovedtiltalte Steen Gude blev idømt 6 års fængsel for bedrageri, skattesvig og skyldnersvig vedrørende værdier for omkring 230 mio. kr. Steen Gude blev i al væsentlighed dømt i overensstemmelse med anklageskriftet. Tre medskyldige bestyrelsesformanden i Stones Invest A/S advokat Rolf Ussing, økonomidirektøren i Stones Invest A/S Lars Geister og Steen Gudes bror Søren Gude blev idømt henholdsvis 4 års, 4 års og 3 års fængsel. Advokat Rolf Ussing blev tillige frakendt retten til at være advokat indtil videre, ligesom alle de tiltalte blev frakendt retten til at fungere som direktør mv. i selskaber med begrænset hæftelse. De tiltalte har alle anket dommen til Østre Landret. Ankebehandlingen starter i september Abaris-sagen I denne sag, som er behandlet over mere end 70 retsdage ved Retten i Næstved, var i alt 7 personer tiltalt for navnlig bedrageri og skattesvig i forbindelse med, at de i et lukket netværk købte og solgte fast ejendom til kunstigt opskruede priser, hvorefter de udstedte pantebreve i ejendommene. Disse pantebreve blev herefter solgt og/eller belånt hos tredjemand, der herefter led et tab eller blev udsat for en væsentlig risiko herfor, da der ikke var nogen sikkerhed i ejendommene. Ved dommen blev alle 7 tiltalte i al væsentlighed dømt efter anklageskriftet. 7

8 De to hovedmænd Olav Aasted og Søren Christensen blev idømt fængsel i henholdsvis 5 og 4 år. Endvidere blev to direktører idømt hver 3 års fængsel, ligesom køberne af ejendommene i det ovenfor beskrevne lukkede netværk blev idømt fængsel i henholdsvis 3 år og 6 måneder og 2 år. Endelig blev en ejendomsmægler, der ved flere lejligheder havde udstedt urigtige salgsvurderinger på ejendommene, idømt 3 år og 6 måneders fængsel. Alle de tiltalte blev frakendt retten til at fungere som direktør mv. i selskaber med begrænset hæftelse. Den hovedtiltalte Olav Aasted og ejendomsmægleren blev indtil videre også frakendt retten til at drive virksomhed som ejendomsformidlere. Dommen er anket til Østre Landsret af de tiltalte. Det er p.t. uvist, hvornår ankesagen skal behandles. Andre pantebrevssager I 2012 har SØK rejst tiltale i yderligere to pantebrevssager. Sagen skal behandles ved Retten i Århus fra september 2013, og domsforhandlingen forventes at vare ca. 15 dage. I den anden sag (den såkaldte Bryde-sag) er der rejst tiltale mod Steen Bryde og 3 andre personer for bl.a. omfattende skyldner- og skattesvig vedrørende ca. 30 mio. kr. I sagen er der tillige rejst tiltale for forsøg på mandatsvig i forbindelse med, at Steen Bryde var direktør for Nordic Tankers A/S. Sagen skal behandles ved Retten i Lyngby fra januar 2014, og domsforhandlingen forventes at vare ca. 30 dage. Tilbage i 2010 rejste SØK tiltale mod en person for omfattende skattesvig vedrørende ca. 50 mio. kr. Domsforhandlingen i sagen er på grund af adskillige forviklinger, herunder flere forsvarerskift, først startet primo Det forventes, at domsforhandlingen i denne sag afsluttes i september Der verserer forsat efterforskning i nogle yderligere pantebrevssager. Vi forventer, at tiltalespørgsmålet i disse sager kan afgøres i løbet af I den ene sag er der rejst tiltale mod en person for omfattende skattesvig for ca. 10 mio. kr. i forbindelse med den pågældendes køb og salg af fast ejendom. 8

9 Penge til styrket myndighedskoordinering Mange sager om økonomisk kriminalitet kræver en høj grad af koordinering mellem de involverede myndigheder særligt SKAT og Finanstilsynet både forud for og efter at anmeldelse er indgivet. Ved finansaftalen i 2011 blev SØK styrket med en ekstrabevilling på 6 mio. kr. årligt til efterforskning af kriminalitet afledt af finanskrisen. Pengene skulle blandt andet bruges til at varetage to nye taskforce-grupper mellem SØK og henholdsvis SKAT og Finanstilsynet. Formålet med oprettelsen af disse taskforces er at styrke myndighedskoordineringen og sikre, at myndighederne mere målrettet kan gennemføre bredere efterforskning af målgrupper og personer, der er mistænkt for at have begået økonomisk kriminalitet, herunder overtrådt den finansielle lovgivning, begået skatteunddragelse mv. Formålet er også at etablere en early warning-funktion, der gør andre relevante myndigheder opmærksom på huller og problemer i lovgivningen, der identificeres i forbindelse med efterforskningen i taskforce grupperne, og som er til skade for samfundet. 9

10 Arbejdet i Taskforce SKAT Taskforcen har i 2012 behandlet en række konkrete straffesager og skattesager, der udspringer af den finansielle krise. Myndighedskoordineringen i taskforcen har medvirket til, at sagerne er blevet behandlet effektivt. Taskforcen har arbejdet med et pilotprojekt om udarbejdelse af en gerningsmandsprofil i sager om White Collar Crime. Taskforcen har også haft fokus på grove og systematiske overtrædelser af bogføringsloven. Taskforcen har sat sig for at få retsstillingen på området afklaret og få belyst, om der er behov for at skærpe lovgivningen på området. I samarbejde med Kø- benhavns Politi har taskforcen rejst tiltale i 6 sager om grov overtrædelse af bogføringslovgivningen, og i forbindelse med en analyse af strafniveauet har taskforcen indhentet oplysninger om retsstillingen i de andre nordiske lande, hvor overtrædelserne straffes væsentlig hårdere end hidtil i Danmark. I 2013 vil taskforcen særligt koncentrere sig om mulighederne for fri informationsudveksling mellem flere myndigheder om kriminelle personer og have særligt fokus på rådgivere, som spiller en vigtig rolle i udførelsen af økonomisk kriminalitet. 10

11 Arbejdet i Taskforce Finanstilsyn Arbejdet i taskforcen har i første række bestået i at søge at styrke sagsgange og processer i samarbejdet mellem SØK og Finanstilsynet omkring behandlingen af de verserende sager associeret med den finansielle krise (banksager) og andre betydende børssager. Der har samlet set været fremdrift i alle de sager, som taskforcen har behandlet. Der er i årets løb blevet underskrevet en samarbejdsaftale mellem SØK og Finanstilsynet, og det er aftalt, at Finanstilsynet deltager i styregruppemøderne i de sager under efterforskning i SØK, som Finanstilsynet har særlig interesse i. Blandt andet i bestræbelserne på løbende at koordinere ressourcebehov i SØK og Finanstilsynet til brug for de anmeldte sager har der fra årsskiftet 2012/2013 været udstationeret en forbindelsesofficer fra Finanstilsynet i SØK. På lovgivningsområdet har taskforcen medvirket til, at erhvervsministeren i november 2012 fremsatte et lovforslag om, at Finanstilsynets tavshedspligt modificeres. Hvis lovforslaget vedtages, vil Finanstilsynet i videre omfang end hidtil kunne give oplysninger til politiet i forbindelse med mulige straffesager. Derudover har arbejdet ført til, at regeringen og Enhedslisten i november 2012 er blevet enige om at hæve strafferammen for markedsmisbrug til 6 år. En strafferamme på 6 år vil give politiet forbedrede efterforskningsmuligheder, eksempelvis telefonaflytning. Taskforcen har arbejdet med forebyggelsestiltag og etablering af en early warning-funktion. Arbejdet har blandt andet bestået i at planlægge awareness-seminarer om markedsmisbrug med deltagelse af de centrale aktører i finanssektoren. Seminarerne blev afholdt primo

12 Kædesvig koster samfundet milliarder I de senere år har politi og anklagemyndighed konstateret en kraftig stigning i antallet af sager om kædesvig. Kædesvig er betegnelsen for kriminalitet begået af underleverandører til virksomheder i servicebranchen. Disse underleverandører har ikke selv ansatte, men indgår kontrakter med endnu en underentreprenør, et såkaldt skraldespandsselskab. I dette selskab aflønnes de ansatte kontant, og der indeholdes ikke moms og skatter. Det resterende beløb er udbytte fra kriminaliteten, og dette udbytte hæves kontant eller overføres til udlandet, hvorefter skattegælden påhviler skraldemandsselskabet, som lukkes. Der er tale om alvorlig, organiseret kriminalitet, som i nogle tilfælde begås af personer med tilknytning til rocker/bandemiljøerne. SKAT skønnede i juni 2012, at det årlige tab for statskassen ved kædesvig kan udgøre op til 2,5-3 mia. kr., og kædesvig kan således have større skadevirkning for samfundet end sagerne om selskabstømning i sin tid. Ofte begås der også socialt bedrageri af de ansatte, fordi disse er på overførselsindkomst, samtidig med at de udfører sort arbejde i skraldespandsselskaberne. I nogle tilfælde udføres arbejdet af personer fra udlandet, som modtager en meget lav betaling, og sagerne vedrører således også social dumping, hvor udlændinge arbejder i Danmark på vilkår, som ikke er overenskomstmæssige. Sager om kædesvig udspringer i praksis i de fleste tilfælde af hvidvaskunderretninger fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet i SØK. Underretningerne kommer ofte tidligt i forløbet, hvor kriminaliteten er i fuld gang, og de giver således mulighed for at tilrettelægge en effektiv politiindsats, hvor efterforskningen retter sig mod en igangværende forbrydelse i stedet for en bagudrettet undersøgelse, når selskaberne for længst er lukket. Den fremadrettede efterforskning øger mulighederne for at få fat på bagmændene i stedet for de stråmænd, som er sat ind i skraldespandsselskaberne, og øger også muligheden for at beslaglægge udbyttet af kriminaliteten. For yderligere at styrke politiets og anklagemyndighedens indsats mod kædesvig vil der i 2013 i SØIK i forlængelse af det arbejde, som hidtil er foregået i Hvidvasksekretariatet blive etableret en særlig visiteringsenhed, som skal følge op på hvidvaskunderretninger om kædesvig. Formålet er at sikre en ensartet, hurtig og proaktiv opfølgning på sager om kædesvig. Visiteringsenheden skal sikre det samlede overblik over sager om kædesvig samt understøtte og bistå politikredsene med behandlingen af sagerne. Visiteringen på baggrund af hvidvaskunderretningerne vil ske i tæt samarbejde med SKAT, så der sikres en ensartet efterforskning og skattemæssig behandling af sagerne i hele landet. Både SKAT, SØK og politikredsene har i de senere år opprioriteret indsatsen mod kædesvig. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at få bagmændene dømt, og ofte har det heller ikke været muligt at opspore og beslaglægge udbyttet fra kriminaliteten. Det skyldes blandt andet, at kædesvigen ofte er organiseret således, at sporet ender i skraldespandsselskabet, hvor bistandsklienter eller udlændinge får betaling for at stå som ejere og tage ansvaret, når svigen bliver afsløret. 12

13 Snuden i pengesporet førte til Hongkong og Jersey 2012 var året, hvor en domstol i Hongkong bestemte, at den danske konfiskationsafgørelse vedrørende Stein Baggers svenske partner Per Mikael Ljungman skulle fuldbyrdes i Hongkong. Afgørelsen var speciel, da det var første gang, at det lykkedes for SØKs sporingsgruppe at få en domstol uden for EU til at anerkende en dansk konfiskationsafgørelse. Forhistorien til denne afgørelse var, at noget af udbyttet fra de strafbare forhold i sagen vedrørende IT Factory A/S kunne spores til konti i Hongkong, som Per Mikael Ljungman havde rådighed over. Konkret drejede det sig om et samlet indestående svarende til ca. 2,3 mio. kr. På baggrund af en dansk retsanmodning var dette indestående i sommeren 2010 blevet beslaglagt af myndighederne i Hongkong. Ved Østre Landsrets dom af 17. november 2010 blev Per Mikael Ljungman idømt et konfiskationskrav på 50 mio. kr. svarende til hans personlige udbytte ved kriminaliteten. Det er denne konfiskationsafgørelse, som nu er blevet anerkendt af en domstol i Hongkong. Beslutningen om fuldbyrdelse af den danske konfiskationsafgørelse medfører, at myndighederne i Hongkong nu konfiskerer de ovennævnte ca. 2,3 mio. kr. Herefter skal der tages stilling til, hvorvidt de konfiskerede midler eller en del heraf kan overføres til de danske myndigheder. En gennemgang af de omhandlede konti i Hongkong viste i øvrigt, at noget af udbyttet fra de strafbare forhold var kanaliseret videre fra Hongkong til konti på Jersey, som Per Mikael Ljungman ligeledes havde rådighed over. Myndighederne på Jersey har derfor på baggrund af en dansk retsanmodning beslaglagt et indestående på disse konti svarende til ca. 1 mio. kr. Det forventes, at en domstol på Jersey i løbet af 2013 vil tage stilling til, hvorvidt den danske konfiskationsafgørelse kan fuldbyrdes på Jersey, således at det nævnte indestående kan konfiskeres. 13

14 Sporingsgruppens virksomhed i 2012 Sporingsgruppen i SØK har eksisteret siden Enhedens formål er at forsøge at spore udbyttet fra den begåede kriminalitet. Sideløbende med den almindelige efterforskning af en straffesag søger Sporingsgruppen således at få afdækket, hvilke aktiver en sigtet råder over, idet sådanne aktiver eventuelt vil kunne konfiskeres som udbytte eller i øvrigt inddrages til dækning af de krav, som pålægges den sigtede i forbindelse med straffesagen. Sporingsgruppen assisterer SØK og landets politikredse i alle typer sager, hvor der kan tænkes at være et økonomisk udbytte af større karakter. Ud over berigelsesforbrydelser kan der være tale om narkokriminalitet, rufferi, menneskesmugling mv. I løbet af 2012 foretog Sporingsgruppen beslaglæggelser af værdier for ca. 29 mio. kr. Hovedparten af beslaglæggelserne blev foretaget under efterforskningen af straffesager, men der var også flere sager, hvor der blev fundet aktiver hos domfældte personer, der endnu ikke havde indfriet de krav, som fulgte af deres straffedom (eksempelvis skyldige sagsomkostninger, konfiskationskrav samt bødekrav). I disse sager blev der derfor foretaget beslaglæggelser til dækning af de nævnte krav. Beslaglæggelserne i 2012 fordelte sig primært på indestående på bankkonti i Danmark og udlandet, friværdier i ejendomme, kontanter samt indbo. Sporingsgruppen var i 2012 involveret i 64 sager fordelt på assistance til politikredsene, assistance til SØK samt assistance til udenlandske myndigheder. Ud af de 64 sager var 32 sager assistance til politikredsene, hvoraf de 17 sager omhandlede assistance af større karakter. De resterende 32 sager fordelte sig med 21 sager med assistance til SØK og 11 sager med assistance til udenlandske myndigheder. En betydelig del af Sporingsgruppens arbejde i 2012 bestod i at assistere politikredsene med at søge at spore, beslaglægge og konfiskere aktiver i udlandet. I disse sager drager Sporingsgruppen ofte nytte af sine internationale netværk. På det internationale plan indgår Sporingsgruppen i det såkaldte CARIN-netværk (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network), som er et europæisk netværk for enheder svarende til Sporingsgruppen, og som udvides jævnligt med observatører fra ikke-europæiske lande. Endvidere er Sporingsgruppen medlem af EU s Asset Recovery Office-platform (ARO), som består af kontaktpunkter fra de nationale AROs. 14

15 Immaterialretskriminalitet et område i vækst På immaterialretsområdet har 2012 været et travlt år. Antallet af behandlede sager efter Rigsadvokatmeddelelse nr. 5/2010 slog rekord, idet sagsantallet steg fra 58 i 2011 til 142 i Det var i høj grad sagerne om cardsharing, der fik sagsantallet til at stige, men generelt har aktiviteten på området været i vækst i I relation til cardsharing lykkedes det SØK i september 2012 at få Retten i Glostrups kendelse til beslaglæggelse af domænenavnet cardsharing.dk. På hjemmesiden er nu opsat et banner, der informerer om beslaglæggelsen. Sagen vedrørende hjemmesiden efterforskes fortsat. I relation til internetsager deltog SØK i 2012 for første gang i en stor international aktion mod handel med varemærkeforfalskninger på internettet. Aktionen blev koordineret af Europol og havde også deltagelse fra blandt andet USA, England, Frankrig, Rumænien og Belgien. Aktionen hed In Our Sites Transatlantic Edition. Under aktionen blev 132 domænenavne beslaglagt. Aktionen gentages i 2013 med endnu flere deltagerlande. De internationale aktioners succes har vist, at piratkopiering og varemærkeforfalskning bedst bekæmpes, hvis landene står sammen om indsatsen. En medarbejder i SØK bidrog i 2012 sammen med en advokaturchef fra en politikreds til en diskussion om hæleri i relation til forfalskede produkter i Ugeskrift for Retsvæsen, se artiklerne i U 2012B.249 og U 2012B.394. Herudover har SØK deltaget i arbejdet med at udarbejde en omfattende vejledning til politikredsene om behandling af sager om piratkopiering og varemærkeforfalskning. Man kan læse mere om SØKs indsats mod piratkopiering og varemærkeforfalskning på www. stoppiraterne.dk, hvor man også kan tilmelde sig en nyhedsfeed. Hjemmesiden drives af Ministeriernes Netværk om Piratkopiering, hvori SØK repræsenterer politi og anklagemyndighed. SØK deltog også i den store internationale aktion mod forfalskede lægemidler, Pangea, koordineret af Interpol og WHO, og aktionen mod forfalskede fødevarer, Opson II, koordineret af Interpol og Europol. 15

16 Internationale straffesager i 2012 Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager (SAIS) fusionerede som nævnt i forordet med SØK med virkning fra den 1. januar Særligt i sidste halvår af 2012 har SAIS og SØK forberedt sammenlægningen, og vi er blevet enige om, at der for året 2012 ikke udgives en særskilt årsberetning for SAIS. I stedet medtages SAIS beretning for 2012 i denne fælles årsberetning for SØIK. Folkedrab i Rwanda i 1994 Folkedrabet i Rwanda i 1994 trækker stadig mange ressourcer. Højesteret afgjorde i april 2012, at folkedrabsloven fra 1955 også finder anvendelse på folkedrab begået uden for Danmark. En rwander har siden december 2010 været varetægtsfængslet og er tiltalt for folkedrab. I marts 2012 blev han begæret udleveret til retsforfølgning i Rwanda. Justitsministeriet imødekom begæringen. Østre Landsret har den 22. marts 2013 afsagt kendelse, hvorefter Retten i Roskildes godkendelse af Justitsministeriets beslutning blev stadfæstet. Sagen er nu indbragt for Højesteret. Sagsudvikling I 2012 blev der yderligere indledt undersøgelser i 11 sager fra henholdsvis Afghanistan, Pakistan, Sierra Leone, Somalia og Syrien. Screening af udlændingesager Der har i tidligere år været gennemført screening af udlændingesager i Udlændingestyrelsen vedrørende personer, der havde taget ophold i Danmark efter konflikter i Eksjugoslavien, Rwanda, Irak og Afghanistan, med henblik på at identificere personer, der kunne mistænkes for at have begået folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden eller krigsforbrydelser mv. Internationalt samarbejde Internationalt samarbejde er fortsat en væsentlig forudsætning for bekæmpelsen af internationale forbrydelser. Både i EU-, Eurojust- og Interpolsammenhæng samarbejdes der, dels på møder, dels i konkrete sager. Endvidere yder statsadvokaturen retshjælp til en række lande og de internationale tribunaler, hvor SAIS også selv får retshjælp fra til brug for sine sager. Pirateri Pirateri til søs ud for Somalias kyst er potentielt en opgave for statsadvokaturen, hvis der skal ske retsforfølgning i Danmark. I den sammenhæng har SAIS været repræsenteret, når Søværnet har forberedt udstationering af et flådefartøj i området. Det har givet sig udtryk i træning/undervisning af militærpolitiets personale, således at opgaven som første mand på gerningsstedet kan håndteres politimæssigt professionelt. 16

17 Herudover har statsadvokaturen deltaget i arbejdet med at bekæmpe pirateri gennem en øget fokus på de finansielle aspekter af pirateriet. Den internationale kontaktgruppe for pirateri ud for Somalias kyst (Contact Group on Piracy of the Coast of Somalia, CGPCS) oprettede i 2011 en særskilt arbejdsgruppe om de finansielle aspekter af pirateri, og statsadvokaturen har i det forgange år deltaget som eksperter i arbejdsgruppen. Statsadvokaturen har endvidere deltaget som eksperter i The International Piracy Ransoms Task Force, som blev etableret af England i Taskforcen afsluttede sit arbejde i 2012 med afgivelse af en rapport. 17

18 SØKs resultater i 2012 vedrørende straffesagsarbejdet Statistik 2012 Efterforskningsskridt Sigtelser 76 (81 i 2011) Ransagninger 55 (26 i 2011) Antal lokationer (virksomhed, bopæl) Beslaglæggelser 4 (5 i 2011) Antal juridiske enheder, mod hvem indgreb er foretaget Antal sager med iværksat efterforskning Iværksat efterforskning 85 (41 i 2011) Bedrageri, underslæb og mandatsvig 8 (5 i 2011) Børskriminalitet 36 (22 i 2011) Skatte- og afgiftslov 12 Konkurrenceområdet 9 (3 i 2011) Hvidvaskloven 12 (6 i 2011) Korruption 3 (1 i 2011) Øvrige straffesager 5 (3 i 2011) Antal domfældelser mv. Domme Tiltalte Dømt Frifundet Bødeforelæg Antal juridiske enheder tiltalt i året. Antal domme afsagt i året med resultat af dømte og frifundne. Antal udsendte bødeforelæg i året. Andre afgørelser Sluttede sager 721 og (24 i 2011) Konfiskation kontant i alt kr. Referater af samtlige konkrete straffesager findes i bilag 1. 18

19 Resultatkontrakten for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) 2013 Som nævnt i forordet blev det i 2012 besluttet at gennemføre en reform af de regionale statsadvokater, som blandt andet indebærer en ændring af opgavefordelingen mellem politikredsene og statsadvokaturerne (lov nr. 156 af 28. februar 2012). Statsadvokatreformen indebar blandt andet, at Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager (SAIS) sammenlægges med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) til én fremtidig specialadvokatur med navnet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) med virkning fra den 1. januar I 2013 gennemføres den konkrete fusion af embederne. Resultatkontrakten for 2013 er derfor indgået mellem Rigsadvokaten og SØIK. Resultatkontrakten viderefører tidligere resultatkontrakter indgået mellem rigsadvokaten og statsadvokaten. Kontrakten tager udgangspunkt i de mål, som indgår i anklagemyndighedens resultatkontrakt for 2013, herunder krav, som følger af regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen (oktober 2011), flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi , anklagemyndighedens mål og strategi for samt den fælles strategi for politi og anklagemyndighed for Kontrakten er opdelt i følgende resultatmål: 1. Reform af statsadvokaturerne SØIK skal blandt andet medvirke til den fysiske sammenlægning af gamle SØK og SAIS i samarbejde med Rigsadvokaten og videreføre udviklingen af driftsledelse af sagsproduktionen i den nye organisation. 2. Sagsproduktion i SØIK Resultatmålet indebærer blandt andet, at SØIK skal medvirke til udvikling af en produktivitetsmodel for SØIKs aktiviteter og af en ny model for rigsadvokatens tilsyn med SØIKs sager. Derudover er der opstillet målkrav i relation til antal sager, hvori SØIK i løbet af 2013 skal have taget stilling til tiltalespørgsmålet. 3. Styrkelse af indsats mod kædesvig SØIK skal i 2013 blandt andet etablere en visiteringsenhed, der udarbejder efterforskningsoplæg om kædesvig på baggrund af hvidvaskindberetninger, og udarbejde modelanklageskrifter til at understøtte politikredsenes behandling af sager om kædesvig 4. Samarbejde om indsatsen mod økonomisk kriminalitet Senest den 1. juli 2013 skal SØIK blandt andet afholde møde i Erfa-samarbejdet med fokus på generel udveksling af erfaringer med arbejdet med opstilling af milepælsplaner og normtider. 5. Fælles ledelsesudvikling og trivsel i politiet og anklagemyndigheden SØIK skal blandt andet planlægge implementering af Leadership Pipeline-aktiviteter og iværksætte nogle strategisk vigtige Leadership Pipelineaktiviteter. 19

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015 Hvidvasksekretariatet Aktiviteter i tal 2015 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år steget væsentligt i 2015. Hvidvasksekretariatet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

SØK årsberetning 2011

SØK årsberetning 2011 SØK årsberetning 2011 Indhold 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 16 17 18 20 21 22 23 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2011 Bekæmpelse af international korruption Svindel med

Læs mere

HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL

HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL Underretninger og transaktioner Som i de foregående år er antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner også steget i 2013. Hvidvasksekretariatet har

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 221 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 221 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 221 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto Konkrete sager Hvidvasksekretariatet afgiver hvert år mange efterretningsrapporter til politikredsene på baggrund af de underretninger, der er modtaget fra de underretningspligtige efter hvidvaskloven.

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Jean Elisabeth Hørdum Sagsnr.: 2013-0035-0178

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AK og AL fra Folketingets Skatteudvalg den 29. juni 2017

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AK og AL fra Folketingets Skatteudvalg den 29. juni 2017 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 667 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 28. juni 2017 Kontor: Sikkerhedskontoret Sagsbeh: Christian Fuglsang Sagsnr.: 2017-0035-0428

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 Sag 216/2012 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jan Schneider) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Århus den 15. februar 2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0543-2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå Anklagemyndighedens journal

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018 Behandling af sager om krænkelse af immaterielle rettigheder (piratkopiering mv.) Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 Sag 367/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Warrer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 18. maj

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005

RIGSADVOKATEN Juni 2005 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0014 Straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 1. Indledning Ved lov nr. 380 af

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM afsagt den 25. november 20 J 5 Rettens nr. 15-5611/2015 Politiets nr. SØK-91250-00004-10 Anklagemyndigheden mod Dahl A/S Cvr-nummer 12 70 03 77 (tidl. PPE Entreprise

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Retten i Hillerød D O M afsagt den 3. maj 2016 Rettens nr. 8-2528/2015 Politiets nr. 0900-84130-00684-12 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer 67 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.)

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.) D O M Afsagt den 28. januar 2015 af Østre Landsrets 1. afdeling (landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Sanne Kolmos og Henrik S. Øe (kst.) med doms- mænd). 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

SØK årsberetning 2009

SØK årsberetning 2009 SØK årsberetning 2009 Indhold 3 4 5 6 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 27 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2009 Personalepolitik i SØK Den projektorienterede arbejdsform

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst. D O M afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.)) i ankesag V.L. S 1749 15 Anklagemyndigheden mod T født den xx

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016 Sag 122/2016 Anklagemyndigheden vedrørende Foranstaltning under efterforskning (advokat Stefan Reinel) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

SØK årsberetning 2010

SØK årsberetning 2010 SØK årsberetning 2010 Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 16 18 19 20 21 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2010 Varemærkeforfalskning verdens største kriminalitetsområde?

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2006 J.nr. 2005-120-0019 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 71 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 71 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 endeligt svar på spørgsmål 71 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVSMINISTEREN 27. marts 2017 Besvarelse af spørgsmål 71 ad

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. januar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere