Praksisplan for fodterapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksisplan for fodterapi"

Transkript

1 Praksisplan for fodterapi Regionshuset Viborg

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Mål og visioner for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Visioner for fodterapi i Region Midtjylland Planlægningsbestemmelser ifølge overenskomsten Fodterapeutens opgaver og tilskudsregler/rammer for fodterapeutisk virksomhed Overenskomstens område: Regler for tilskud til fodterapi Kapacitet på fodterapiområdet Udvikling i kapacitet Udgifter og aktivitet Kapacitet og dækning i Region Midtjylland set i forhold til befolkning og antal diabetikere Ventetider Befolkningsfremskrivning Anbefalinger for fremtidig kapacitet Tilgængelighed i fodterapi praksis Anbefalinger for tilgængelighed Samarbejde og kommunikation med det øvrige sundhedsvæsen Udvikling og styrkelse af samarbejdet Kvalitetsudvikling i fodterapipraksis Implementering... 25

3 1. Indledning Nærværende praksisplan er den anden praksisplan for fodterapi i Region Midtjylland. Planen vedrører perioden Praksisplanen har til formål at tilrettelægge den fremtidige fodterapeutiske kapacitet i Region Midtjylland. Samtidig skal planen styrke samarbejdet mellem fodterapipraksis og det øvrige sundhedsvæsen samt medvirke til kvalitetsudvikling i fodterapipraksis. Praksisplanen udgør en del af regionens samlede sundhedsplan og er således udarbejdet i tråd med regionens øvrige sundhedsplanlægning samt målbillede for sundhedsområdet. Derudover tager praksisplanen højde for Region Midtjyllands forløbsprogram for type 2 diabetes og gældende overenskomst for fodterapeuter. Praksisplanen er udarbejdet af administrationen i Region Midtjylland. Samarbejdsudvalget har i forbindelse med udarbejdelsen af planen nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra administrationen og de praktiserende fodterapeuter. Side 3

4 1.1 Mål og visioner for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Regionsrådet vedtog i 2013 en Sundhedsplan for Region Midtjylland, der beskriver, hvordan regionen vil udvikle sundhedsvæsenet. Sidenhen har regionsrådet i forbindelse med aftalen om de nationale mål for sundhedsvæsenet omsat de nationale mål og sundhedsplanen i et målbillede for sundhedsområdet i Region Midtjylland. Målbilledet, der er illustreret i nedenstående figur, består af: Region Midtjyllands vision, som er et sundhedsvæsen på patientens præmisser Tre spor, som er pejlemærker for, at regionen opnår et sundhedsvæsen på patientens præmisser Otte mål, som hele sundhedsvæsenet i Region Midtjylland skal styre efter for at sikre de tre spor og forbedringer i sundhedsvæsenet på patientens præmisser I nærværende praksisplan vil målbilledet og sundhedsplanen danne rammen for visioner, de konkrete mål og indsatser, der beskrives i planen. Side 4

5 1.2 Visioner for fodterapi i Region Midtjylland Region Midtjylland ser praktiserende fodterapeuter som en del af det sammenhængende sundhedsvæsen. De praktiserende fodterapeuter udgør især et væsentligt element i regionens samlede behandlingstilbud for personer med diabetes, idet fodterapi er en vigtig og omkostningseffektiv måde at forebygge senfølger af diabetes som bl.a. amputation. Det må forventes, at behovet for fodterapi med det formodede voksene antal diabetikere vil stige i årene fremover. Forebyggende fodterapi kan i den forbindelse medvirke til at reducere den en stigning i behandlingsudgifterne ved forebyggelse af senfølger af diabetes. Undersøgelser har vist, at det koster ca kr. at hele et fodsår, og kr. hvis der efterfølgende gennemføres en amputation. Med et formål om at medvirke til opnåelse af Region Midtjyllands overordnede vision for sundhedsområdet 'på patientens præmisser' ønskes området for fodterapi udviklet efter følgende visioner: Lige adgang og tilgængelighed En sundhedsvæsen på patientens præmisser forudsætter, at borgerne i Region Midtjylland har lige adgang til fodterapeutisk behandling. Det betyder begrænsede ventetider, og at man uanset bopæl har adgang til fodterapeutiske ydelser indenfor rimelig afstand. Samtidig skal fodterapipraksis være tilgængelig for alle. Fodterapipraksis skal således have fysiske adgangsforhold, så borgere med handicap har mulighed for at benytte tilbud på lige fod med borgere uden handicap. Sammenhængende og integrerede forløb Borgere i Region Midtjylland, der har forløb forskellige steder i sundhedsvæsenet, skal opleve et sammenhængende og godt forløb, hvor indsatsen ydes med afsæt i en veldefineret opgavefordeling mellem alle involverede sundhedsaktører tilpasset den enkelte patients behov. Fodterapipraksis spiller en vigtig rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og skal derfor i endnu højere grad integreres i samarbejdet med den øvrige praksissektor, kommuner og hospitaler. Målet er, at forebyggelse og behandling skal foregå i et sammenhængende forløb med kommuner og almen praksis, at sundhedsydelserne tilpasses den enkelte patients behov. Forebyggelse og behandling af høj kvalitet I Region Midtjylland skal patienternes møde med sundhedsvæsenet hver gang være af høj kvalitet. De rette ydelser skal gives på den mest effektive måde, og patienterne skal opleve at få den forventede hjælp. Arbejdet med kvalitet i fodterapipraksis skal derfor udvikles og understøttes, så det sikres, at de praktiserende fodterapeuter har fokus på kvalitet i behandlingen, arbejder med Side 5

6 læring og forbedring samt systematisk kvalitetsudvikling. Det er forventningen, at kvalitetsforbedringer kan medvirke til en effektiv udnyttelse af ressourcerne og større fleksibilitet i opgavevaretagelsen i det samlede sundhedsvæsen 1.3 Planlægningsbestemmelser ifølge overenskomsten I Aftale om fodterapi fremgår en række planlægningsbestemmelser, der fastlægger rammen for udarbejdelsen af praksisplanen for fodterapi jf. boks 1. 7 Praksisplanlægning Stk. 1. Regionen udarbejder en plan jf. stk. 4-7 for tilrettelæggelsen af den fremtidige fodterapeutiske betjening i regionen. Planen danner grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fodterapeutiske kapacitet. Stk. 2. Praksisplanlægningen skal fremme udviklingen i samarbejdet og opgavefordelingen lokalt. Stk. 3. Praksisplanlægningen foretages med henblik på i fornødent omfang at sikre koordinering og samordning af den fodterapeutiske betjening i alle områder i regionen og udarbejdes i fornødent omfang under hensyntagen til andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger samt den regionale og kommunale økonomi. Regionen bør i praksisplanlægningen særligt tilgodese behovet for tilbud om fodterapi til bevægelseshæmmede i alle lokalområder Planen danner grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fodterapeutiske kapacitet, herunder beslutninger om adgang til flytning/ændring af klinikadresse, nedlæggelse af praksis, nynedsættelser, nedsættelse som mobil fodterapeut, ansættelse af behandlende medhjælp m.v. 2. Fodterapeutens opgaver og tilskudsregler/rammer for fodterapeutisk virksomhed Dette kapitel indeholder kort gennemgang af fodterapeuters arbejdsområde, placering i sundhedsvæsenet og tilskudsregler. Side 6

7 2.1 Overenskomstens område Fodterapipraksis er et selvstændigt erhverv og fungerer i henhold til Aftale om fodterapi indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fodterapeuter. Overenskomsten omhandler: a. Behandling af patienter med diabetes (speciale 54) b. Behandling af patienter med nedgroede tånegle (speciale 55) c. Behandling af patienter med arvæv efter strålebehandling af fodvorter (speciale 59) d. Behandling af patienter med svær leddegigt (speciale 60) Langt den største aktivitet er koncentreret om behandling af diabetespatienter, ca. 82 % alle ydelser. Praksisplanen beskæftiger sig udelukkende med de områder, der er fastsat i overenskomsten. Af overenskomstens 2 fremgår det, at fodterapeutens opgave er at tilbyde patienterne fodterapi, aflastningsterapi, vejledning og relevant behandling, som omfatter beskæring omkring sår og fjernelse af hård hud, behandling af fortykkede, misdannede og inficerede negle med særligt værktøj samt individuelt fremstillede bøjler og indlæg. Praktiserende fodterapeuters opgave er med baggrund heri at rådgive og behandle patienter, der er henvist som følge af sundhedsfagligt behov for fodterapi. Fodterapeuten fastsætter rammerne for patientens behandlingsforløb ud fra den enkelte patients risikoprofil og sygdomsforløb. Derudover har fodterapeuterne også en vigtig rolle i at forebygge udvikling af fodlidelser ved at fremme egenomsorgen i form af råd og vejledning. Fodterapeuter vejleder og motiverer patienten i fornuftig egenomsorg, korrekt fodtøj m.v. i forhold til risikoprofil. 2.2 Regler for tilskud til fodterapi For at modtage tilskud til fodbehandling i praksissektoren skal man være omfattet af sikringsgruppe 1 eller 2. Behandling kræver henvisning fra egen læge eller hospital og at man ved lægelig diagnose har fået konstateret: a) diabetes og et heraf afledt behov for fodbehandling b) symptomgivende unguis incarnatus (nedgroede tånegle) c) arvæv efter strålebehandling af fodvorter d) svær leddegigt, der medfører begrænset eller tabt funktion i ben og arme, hvor kun få eller ingen sædvanlige arbejdsopgaver klares og hvor patienten har nedsat evne til selvhjælp, og som følge heraf ikke kan varetage egen fodpleje Side 7

8 Der ydes tilskud på 50 % til behandling af patienter med diabetes og svær leddegigt og 40 % til behandling af patienter med arvæv og nedgroede tånegle. Således er der altid en egenbetalingsdel på behandling hos fodterapeut. For visse ydelser er der sat loft på antallet af behandlinger med tilskud. Fx skal der ved diabetesbehandling (speciale 54) årligt udarbejdes en fodstatus, som danner grundlag for en risikovurdering af patienterne. Afhængig af indplacering i 4 risikogrupper, er knyttet forskelligt antal behandlinger med tilskud. 3. Kapacitet på fodterapiområdet Målsætning At borgere i Region Midtjylland har adgang til fodterapeutiske ydelser af høj kvalitet I nærværende kapitel beskrives den nuværende fodterapeutiske kapacitet i Region Midtjylland. På baggrund af vurderingen beskrives anbefalinger for planlægning af den fremtidige fodterapeutiske kapacitet i Region Midtjylland. En kapacitet forstås i den sammenhæng som en fodterapeut med ret til at praktisere under et ydernummer, herunder som behandlende medhjælp. En kapacitet kan således både være en fodterapeut med ydernummer og en behandlende medhjælp efter overenskomstens 18, stk. 1. I den forbindelse med vurderingen af kapaciteten vil der blive set på følgende: Udvikling i kapacitet i Region Midtjylland Forekomst af type 2 diabetes Udgifter og aktivitet i fodterapipraksis Geografisk fordeling af kapaciteten Antal indbyggere og diabetikere set i forhold til kapacitet Ventetider Befolkningsfremskrivning Tilgængelighed 3.1 Udvikling i kapacitet I januar 2011 var der i Region Midtjylland samlet set 150 kapaciteter, dvs. fodterapeuter med ydernummer eller ansat som en behandlende medhjælp efter overenskomstens 18, stk. 1. Denne blev i forbindelse med seneste praksisplan i 2012 udvidet til 155. Ved kapacitetsvurderingen i 2015 var kapaciteten på 157, i , mens den nuværende er på 161 kapaciteter. Side 8

9 Heraf er 7 mobile fodterapeuter (uden fast klinik adresse). Dertil kommer 28 behandlende medhjælpere efter overenskomstens 18, stk. 2. I henhold til denne paragraf kan fodterapeuten ansøge om at dele sin kapacitet med en anden fodterapeut. Yderen pålægges i den forbindelse et omsætningsloft, så der ikke sker en utilsigtet kapacitetsudvidelse. Tabel 1. : Udvikling i kapacitet År Indbyggere Personer med diabetes Personer med diabetes % Antal personer med diabetes pr. kapacitet Kapaciteter Antal personer pr. kapacitet 2015 K ,4 % K ,5 % K ,4 % Som det fremgår af tabel 1, er det gennemsnitlige antal borgere pr. kapacitet stort set uændret i perioden 2015 til 4. kvartal 2016 på trods af en befolkningstilvækst på personer. Dette skyldes, at kapaciteten er udvidet med 4 kapaciteter i perioden. Tabel 2. : Oversigt over indbyggere og kapaciteter, regioner 2015 Region Ydernumr e Behandlende medhjælp 18 stk 1 Indbyggere 2015K4 Indbyggere pr. kapacitet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland I alt Sammenlignet med de andre regioner viser en opgørelse fra 2015, at Region Midtjylland er den region med flest indbyggere pr. kapacitet. Landsgennemsnittet er 5882 borgere pr. kapacitet. Region Midtjylland ville skulle udvide med 59 kapaciteter for at komme på det niveau. Indbyggere pr. kapacitet er ikke nødvendigvis et udtømmende mål for den fodterapeutiske dækning. Der kan fx være forskelle regionerne imellem i forhold til sygelighed i befolkningen, der kan opveje et større eller mindre behov for fodterapi. Derudover kan der være betydelig variation på tværs af regionerne i forhold til, hvor mange ydelser fodterapeuterne i gennemsnit leverer indenfor overenskomsten. Endelige kan der være forskelle på, hvordan Side 9

10 Udgift i 1000 kr. indsatsen i forhold til diabetes er organiseret i regionerne, hvorfor nogle ydelser leveres i andet regi, fx på hospital eller i almen praksis. Størstedelen af udgifterne til fodterapi er indenfor speciale 54 diabetes (87 %). Det er derfor relevant at sammenligne forekomsten af diabetes regionerne imellem. Tabel 3. : Antal type 2 diabetikere pr indbyggere fordelt på regioner Hovedstaden Sjælland Nordjylland Midtjylland Syddanmark Diabetikere Antal pr indb Ser man på den seneste opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen, der fremgår af tabel 3, er Region Midtjylland og Region Hovedstaden de regioner, der har den laveste forekomst af type 2 diabetes. Det må formodes, at regionerne med den højeste forekomst af diabetes har det største behov for kapacitet. 3.2 Udgifter og aktivitet Figur 1. Udgifter i Region Midtjylland til fodterapi fordelt på specialer, 2013 til Løbende priser Diabetes Nedgroede tånegle Svær leddegigt Arvævspatienter I takt med at kapaciteten er blevet udvidet, er regionens samlede udgifter til fodterapi også steget. Af figur 1 fremgår det, at regionens samlede udgifter til fodterapi i 2016 var 23,2 mio. kr. Heraf 20,2 mio. kr. (87 %) diabetes, 1,4 mio. kr. (6,0 %) nedgroede tånegle, 1,4 mio. kr. (6,0 %) leddegigt, 0,2 mio. kr. (0,9 %) arvæv. I perioden har udgifterne indenfor alle Side 10

11 Antal personer Antal behandlinger specialer været stigende, men denne stigning gør sig især gældende indenfor specialerne diabetes og leddegigt. Figur 2. Antal behandlinger, fordelt på specialer Diabetes Nedgroede tånegle Svær leddegigt Arvæv Som det ses af figur 2, blev der i 2016 foretaget i alt behandlinger/ydelser i fodterapipraksis i Region Midtjylland. Heraf behandlinger indenfor diabetes, behandlinger for nedgroede tånegle, behandlinger for svær leddegigt og endelig behandlinger for arvæv. Figur 3. Antal der modtog behandling hos fodterapeut, fordelt på specialer Diabetes Nedgroede tånegle Sværleddegigt Arvæv Af figur 3 fremgår det, at behandlingerne/ydelserne i 2016 var fordelt på i alt personer. Heraf modtog personer en behandling indenfor Side 11

12 diabetes, en behandling for nedgroede tånegle, behandling for svær leddegigt og endelig 169 en behandling for arvæv. Tendensen er lignende udgifterne til fodterapi, idet man især ser en stigning i antallet af personer, der har modtaget en diabetesbehandling og behandling for svær leddegigt. Tabel 4. Udgifter til fodterapi regioner, Udgift pr. indb. Vækst Antal ydelser pr Vækst Region Hovedstaden 14 3,8% 108 3,0% Region Midtjylland 17 2,9% 127 2,2% Region Nordjylland 19 3,3% 141 2,6% Region Sjælland 22 3,6% 167 2,3% Region Syddanmark 19 7,5% 145 6,8% Gennemsnit 18 4,2% 138 3,4% Sammenlignet med de andre regioner har Region Midtjylland tæt på gennemsnitlige udgifter til fodterapi. Af tabel 4 fremgår det, at Region Midtjylland i gennemsnit har en udgift på 17 kr. pr. indbygger til fodterapi sammenlignet med et landsgennemsnit på 18 kr. pr. indbygger. Hvad angår antal ydelser pr indbyggere ligger Region Midtjylland med 127 ydelser pr. indbygger under landsgennemsnittet på 138. Tabel 5. Udgifter til fodterapi regioner speciale 54 diabetes, Region Vækst Udgift pr. indb Antal ydelser pr Vækst Region Hovedstaden 11,9 3,8 84,40 2,60 Region Midtjylland 14,5 2,9 104,01 2,40 Region Nordjylland 16,7 3,0 120,31 1,70 Region Sjælland 19,0 3,9 136,33 2,60 Region Syddanmark 16,7 7,5 120,03 6,40 Gennemsnit 15,75 4,2 113,01 3,10 Det samme mønster går igen, hvis man ser på udgifter og ydelser inden for diabetes, hvor Region Midtjylland ligger under gennemsnittet for regionerne. Ovenstående tyder på, at den enkelte fodterapeut i Region Midtjylland sammenlignet med de andre regioner leverer flere ydelser indenfor overenskomsten. Det kommer især til udtryk i sammenligning med Region Hovedstaden, der har lavere gennemsnitlige udgifter pr. indbygger, selvom de har væsentlig flere kapaciteter set i forhold til indbyggertal jf. tabel 2. Mange kapaciteter er således ikke nødvendigvis ensbetydende med et højere antal ydelser, men kan også betyde, at ydelserne indenfor overenskomsten blot fordeles over et større antal fodterapeuter, dvs. den enkelte fodterapeut i gennemsnit har færre ydelser indenfor overenskomsten. Side 12

13 3.3 Kapacitet og dækning i Region Midtjylland set i forhold til befolkning og antal diabetikere Et centralt element i at vurdere den fodterapeutiske kapacitet i Region Midtjylland er at se på, hvordan kapaciteten geografisk set fordeler sig. I den forbindelse vil der blive set på følgende parametre: Antal indbyggere pr. kapacitet på kommuneniveau Antal diabetespatienter pr. kapacitet på kommuneniveau Oversigtskort over fodterapeuter i Region Midtjylland 1. februar Af oversigtskortet fremgår det, at koncentrationen af fodterapeuter er størst i den østlige del af regionen, mens den er mindre i den centrale og vestlige del af regionen. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at dækning er bedre i den østlige del af regionen, men kan være et udtryk for, at en større andel af regionens befolkning bor i dette område. Side 13

14 Figur 4. Antal indbyggere pr. kapacitet, Antal indbyggere pr. kapacitet Antal personer pr. fodterapeut Gennemsnit RM Ser man på indbyggere pr. kapacitet fremgår det af figur 4, at der er stor variation på tværs af kommunerne, hvad angår den fodterapeutiske kapacitet. Samsø kommune har færreste indbyggere pr. kapacitet, mens Odder Kommune har flest. Regionsgennemsnittet er ca indbyggere pr. kapacitet. Antal indbyggere pr. kapacitet er dog ikke et udtømmende mål i forhold til at vurdere kapaciteten i den enkelte kommune. Behovet for fodterapeutiske ydelser har en klar sammenhæng med forekomsten af diabetes, idet 79 % af de patienter, der har modtaget en fodterapeutisk behandling, er diabetespatienter. Det er derfor relevant at se på, hvor mange diabetikere der er pr. kapacitet i de enkelte kommuner. Side 14

15 Figur 5. Antal diabetikere pr. kapacitet, Antal diabetikere pr. kapacitet Antal diabetikere pr. fodterapeut Gennemsnit RM Af figur 5 ses det, at især kommunerne i den vestlige del af regionen har et højt antal diabetikere pr. kapacitet sammenlignet med andre dele af regionen. Lemvig Kommune har flest diabetikere pr. kapacitet (612), mens Samsø Kommune har færrest (235). Opsummerende viser figurerne, at den fodterapeutiske dækning i Region Midtjylland er ujævn geografisk fordelt, når man sammenligner på tværs af kommuner. Billedet varierer anhængigt af, om man ser på antal indbyggere pr. kapacitet og antal diabetikere pr. kapacitet. Det skyldes, at nogle kommuner i regionen har en højere diabetesforekomst end andre. Side 15

16 3.4 Ventetider Et andet væsentligt parameter med henblik på at vurdere den fodterapeutiske kapacitet er, om den lavere kapacitet i nogle kommuner også afspejles i de aktuelle ventetider. Tabel 6. Ventetider pr. 1. februar 2017 Kommune Gennemsnit Interval / spredning Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Region Midtjylland Den gennemsnitlige ventetid i Region Midtjylland er 9 uger. Den højeste gennemsnitlige ventetid er i Favrskov Kommune (20 uger), men den laveste er i Samsø og Herning kommune (4 uger). Dog er det relevant at se på spredning i ventetiderne hos fodterapeuterne i de enkelte kommuner, idet enkelte fodterapeuter med lang ventetid kan trække gennemsnittet op, ligesom der kan være store forskelle på ventetiden hos fodterapeuterne i de enkelte kommuner. Variationen i ventetiderne indenfor de enkelte kommuner varierer mellem 0-72 uger. Af tabel 6 fremgår det, at man i alle kommuner kan komme til fodterapeut indenfor maksimalt 4 uger. Umiddelbart er der ingen sammenhæng mellem ventetiden i kommunerne og kapaciteten vurderet på baggrund af antal indbyggere pr. fodterapeut og antal diabetikere pr. fodterapeut. Fx har Favrskov Kommune den højeste gennemsnitlige ventetid på trods af, at det er en af de kommuner, der har den Side 16

17 største fodterapeutiske kapacitet set i forhold til indbyggetal. En mulig forklaring kan være, at personer i de kommuner, hvor kapaciteten er lav, i højere grad vælger at modtage ydelser hos fodterapeuter udenfor overenskomst og derved ikke modtager tilskud fra regionen. Det vurderes, at næsten halvdelen af alle registrerede fodterapeuter ikke får tilskud fra regionerne. 3.5 Befolkningsfremskrivning I tabel 6 er der foretaget en fremskrivning af de forventede ydelsesforbrug for alle specialer inden for fodterapi for årene 2019 og Dette er med henblik på at vurdere, om behovet for fodterapeutiske ydelser fremadrettet vil stige eller falde. Fremskrivningen er foretaget på baggrund af befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik. Tabel 7. Befolkningsfremskrivning Alder Befolkning Antal Ydelser Befolkning Antal Ydelser Befolkning Antal Ydelser 0-19 år år år år år år år år år år Total Af tabellen fremgår det, at det samlede ydelsesforbrug vil være højere i både 2019 og Dette skyldes især en stigning i antallet af årige. Det højere ydelsesforbrug er bl.a. forudsat, at sygdomsmønstret i befolkningen er den samme og at befolkningsfremskrivningen holder stik. Derudover tages der ikke højde for eventuel forbedret forebyggelse og behandling, der kan medføre et mindre behov for ydelser. På trods af de usikkerheder, der er forbundet med en befolkningsfremskrivning, må man dog forvente, at stigningen i befolkningstallet og den ændrede alderssammensætning med flere ældre alt andet lige vil medføre et behov for flere fodterapeutiske behandlinger fremadrettet. Side 17

18 3.6 Anbefalinger for fremtidig kapacitet I ovenstående er den aktuelle fodterapeutiske kapacitet i Region Midtjylland beskrevet. Overordnet viser vurderingen, at Region Midtjylland har betydeligt flere indbyggere pr. kapacitet, når man sammenligner med de andre regioner. Dette kan ikke udelukkende tilskrives en lavere diabetesforekomst. Ser man på udgifterne til fodterapi har Region Midtjylland tæt på gennemsnitlige udgifter til fodterapi pr. indbygger sammenlignet med de andre regioner, hvilket sandsynligvis skyldes, at fodterapeuterne i Region Midtjylland i gennemsnit leverer flere ydelser indenfor overenskomsten. Kapacitetsvurderingen viser endvidere, at der er en ujævn geografisk fodterapeutiske dækning i Region Midtjylland. Dækning er især lav i den vestlige del af regionen, hvilket kommer til udtryk ved, at det er i flere af de vestjyske kommuner, der er flest diabetikere pr. kapacitet. Dette afspejles ikke ventetiden, hvor der ikke er sammenhæng mellem ventetiden og kapaciteten i de enkelte kommuner. En tilstrækkelig kapacitet er afgørende for, at man uanset bopæl har adgang til fodterapeutiske ydelser af høj kvalitet indenfor rimelig afstand. Jævnfør visionerne (se kap. 2.2) skal praksisplanen medvirke til, at borgerne i Region Midtjylland har begrænsede ventetider og adgang til fodterapeutiske ydelser indenfor rimelig afstand. Manglende adgang til fodterapeutiske ydelser kan potentielt medføre, at man som borger fravælger behandling eller må søge behandling hos fodterapeuter uden ydernummer, hvor man ikke får offentligt tilskud. Fodterapeuter uden ydernummer er ligeledes ikke forpligtede til at efterleve overenskomsten og de kvalitets- og servicekrav, der aftales for området. De er heller ikke forpligtet til fx at følge de patientforløbsprogrammer, som vedtages regionalt. Det vurderes, at regionen trods færre fodterapeuter pr. indbygger end gennemsnittet for hele landet, har Region Midtjylland en rimelig fodterapeutisk dækning dog med geografiske udsving. Der kan forventes et stigende antal diabetikere de kommende år, alene som følge af den demografiske udvikling, med en større andel af ældre. Det anbefales derfor, at kapaciteten på området for fodterapi fremadrettet følges tæt gennem de årlige overenskomstbestemte kapacitetsvurderinger. Eventuelle udvidelser vil skulle besluttes af Regionsrådet og vil ske under hensyntagen til regionens budgetmæssige muligheder. I henhold til praksisplanens kapacitetsanalyser tyder det på, at der er størst pres på kapaciteten i kommunerne Herning, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Ikast-Brande, Odder og Lemvig. Eventuelle beslutninger i planperioden om kapacitetsudvidelser bør tilgodese behovet for yderligere kapacitet i disse kommuner under hensyntagen til udviklingen i ventetiderne. Side 18

19 Oprettelse af satellitklinikker (flere praksisadresser) i landområder kan give en bedre geografisk dækning lokalt og bidrage til, inden for overenskomstens rammer, at bringe fodterapipraksis ind i sundhedshuse. Det kan oplyses, at den gennemsnitlige merudgift forbundet med kapacitetsudvidelse på fodterapiområdet vurderes at være omkring kr. pr. ydernummer. 3.7 Tilgængelighed i fodterapi praksis Et sundhedsvæsen på patientens præmisser forudsætter, at personer med funktionsnedsættelser har samme adgang til fodterapeutiske ydelser, som personer uden funktionsnedsættelser. I de seneste overenskomster har der været fokus på forbedring af tilgængeligheden for borgere med funktionsnedsættelser og oplysninger om tilgængeligheden. Figur 6. Andelen af fodterapi med adgangs- og toiletforhold for handicappede ,9 0,8 0,7 83,33% 0,6 58,33% 0,5 0,4 Adgangsforhold Toiletforhold 0,3 0,2 0,1 0 Af figur 6 fremgår det, at størstedelen af klinikkerne i regionen (83 %) er registrerede med egnede adgangsforhold for handicappede. 58 % af klinikkerne er registeret med handicaptoilet. Data for adgangs- og toiletforhold er baseret på selvrapportering fra de enkelte fodterapipraksis. Tallene viser derfor ikke nødvendigvis, om den enkelte praksis lever op til de formelle krav, der knytter sig til egnede adgangs- og toiletforhold, idet der kan være forskel på de kriterier, fodterapeuterne har lagt til grund for vurderingen. Side 19

20 3.7 Anbefalinger for tilgængelighed Ovenstående viser, at flertallet af klinikkerne i Region Midtjylland har egnede adgangsforhold for handicappede, mens over halvdelen har egnede toiletforhold. Det betyder, at udviklingen går den rigtige vej, men der stadig er potentiale for yderligere forbedringer. I praksisplanperioden vil der igennem følgende tiltag blive arbejdet for den fortsatte udviklingen af adgangsforholdene for patienter med funktionsnedsættelse: Handicapegnede adgangsforhold vil indgå som kriterium ved vurdering af nynedsættelser og ansøgning om flytning af praksis Samarbejdsudvalget vil i forbindelse med den årlige vurdering af kapacitet opgør udviklingen i adgangsforholdene for handicappede i fodterapipraksis og hvis relevant igangsætter understøttende tiltag Fodterapeuternes praksisdeklarationer holdes opdaterede med information om parkeringsforhold, adgangsforhold samt toiletfaciliteter, så bevægelseshæmmede har mulighed for at vælge en fodterapeut, hvor adgangsforhold og indretning passer til patientens behov 4. Samarbejde og kommunikation med det øvrige sundhedsvæsen Målsætninger At borgere i Region Midtjylland oplever, at forebyggelse og behandling i fodterapipraksis sker i et sammenhængende forløb tilpasset den enkelte At fodterapipraksis indgår som en integreret del i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor fodterapeuter medvirker til et velfungerende tværsektorielt samarbejde og styrket kommunikation om fælles patienter Et stærkere samarbejde mellem sektorerne er en betydelig ambition i Region Midtjylland. Det gode og sammenhængende patientforløb er afhængigt af, at der samarbejdes på tværs af de organisations- og sektorgrænser, som patienten krydser i sit forløb. Det er afgørende, at indsatsen ydes med afsæt i en veldefineret opgavefordeling og i klare forpligtende aftaler mellem alle involverede sundhedsaktører. Region Midtjylland har en årrække arbejdet med Side 20

21 udfordringen via sundhedsaftaler og forløbsprogrammer, men der er fortsat behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde. Region Midtjylland ser de praktiserende fodterapeuter som en vigtig del af det sammenhængende sundhedsvæsen. Nærværende praksisplan skal derfor understøtte og sikre kommunikation og samarbejde mellem de praktiserende fodterapeuter og de øvrige sundhedsaktører, som har relationer til de indsatser, der udføres indenfor fodterapiområdet. De praktiserende fodterapeuter har navnligt et samarbejde med almen praksis, idet hovedparten af patienterne i fodterapipraksis henvises fra almen praksis, men også fx sårambulatorierne på hospitalerne og den kommunale sårsygepleje er væsentlige samarbejdspartnere for fodterapeuterne. I overenskomsten er det fremhævet, at fodterapipraksis bl.a. skal følge aftaler om arbejdsdeling og samarbejde, herunder forløbsprogrammer og sundhedsaftaler mellem regionen og kommunerne i regionen. I Region Midtjyllands forløbsprogram for type 2 diabetes er samarbejdet mellem de praktiserende fodterapeuter og de øvrige sundhedsaktører i relation til diabetes beskrevet. I forbindelse med revisionen af forløbsprogrammet har bl.a. være fokus på at beskrive de praktiserende fodterapeuters rolle i samarbejdet. Samarbejde og kommunikation med almen praksis Almen praksis er de praktiserende fodterapeuters vigtigste samarbejdspart, idet de fleste patienter henvises herfra til fodterapeutisk behandling, og fodterapeuten "afleverer" patienten tilbage til almen praksis, når behandlingen er afsluttet, med information om behandlingsforløb og resultaterne heraf. Ved varige eller langvarige behandlingsforløb (fx diabetepatienter) gives tilbagemelding til almen praksis, hvis der sker ændringer. Særligt omkring diabetespatienter er der et omfattende samarbejde og kommunikation mellem de to parter. Samarbejde og kommunikation med hospitaler De praktiserende fodterapeuter har ligeledes et tæt samarbejde med sårcentre og diabetesambulatorier på regionshospitalerne. Fodterapeutens behandling af fodsår sker i samråd med det sted, hvor patienten går til kontrol i dette tilfælde hospitalet. Det er i den forbindelse vigtigt at påpege, at det er sygehuset, som har ansvaret for de sårpatienter, som her går i et kontrolforløb. Samarbejde og kommunikation med kommuner Slutteligt er der i varieret omfang et samarbejde og kommunikation mellem de praktiserende fodterapeuter og kommunerne, hvilket først og fremmest gælder samarbejde med hjemmeplejen. Ligeledes har fodterapeuterne et Side 21

22 opgavemæssigt sammenfald med de kommunale sårteams i forhold til fodsår, uden der eksisterer et egentlig samarbejde. 4.1 Udvikling og styrkelse af samarbejdet Som det fremgår ovenfor, indgår de praktiserende fodterapeuter i samarbejde med forskellige aktører på sundhedsområdet. Nærværende praksisplan vil understøtte, at de praktiserende fodterapeuter i endnu højere integreres i det samlede og sammenhængende sundhedsvæsen. Målet er, at forebyggelse og behandling i fodterapipraksis skal foregå i et sammenhængende forløb med kommuner og almen praksis, hvor ydelserne tilpasses den enkelte patients behov. Følgende indsatser vil i praksisplanperioden medvirke til dette: I planperioden vil der blive arbejdet med udvikling og sikring af kommunikation og samarbejde om den diabetiske fod mellem almen praksis, fodterapipraksis og diabetesambulatorierne. Fx kvalitetssikring af epikriser, der sendes fra fodterapipraksis samt fokus på henvisninger fra almen praksis til årlig fodundersøgelse Det anbefales, at der i planperioden arbejdes på at etablere et egentlig samarbejde mellem praktiserende fodterapeuter og de kommunale sårteams. Både af hensyn til et sammenhængende forløb for patienten og bedre ressourceudnyttelse, idet man kan reducere antallet af dobbeltundersøgelser I regi af Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) vil der blive tilbudt undervisningsforløb og kompetenceudvikling til sundhedsprofessionelle ved hospitalerne, i kommunerne og praksissektoren, herunder fodterapeuter. Tilbuddene vil have særligt fokus på at understøtte afprøvning af modeller til at skabe bedre sammenhæng i patientforløbet for personer med type 2-diabetes. Tilbuddene kan fx omfatte nye metoder til kommunikation og koordinering på tværs af sektorerne, tilrettelæggelse af indsatsen ift. sårbare grupper, tidlig opsporing af diabetes og bedre kendskab til behandling af senkomplikationer. Som en del af SDCA etableres et diabetesnetværk, der vil give mulighed for et tættere fagligt samarbejde og udveksling mellem de parter, som varetager dele af diabetesbehandlingen. Netværket skal medvirke til en høj og ensartet kvalitet i diabetesbehandling og forebyggelse i hele regionen samt til at skabe sammenhængende patientforløb. Der vil være mulighed for, at fodterapeuter på et senere tidspunkt inddrages i netværket Ved vurdering af nynedsættelser og ansøgning om flytning af praksis vil ønsket om at fremme praksisfællesskaber og sundhedshuse indgå som Side 22

23 kriterium. Fodterapeuter skal i højere grad end i dag praktisere sammen med andre fodterapeuter eller andre faggrupper (f.eks. andre ydergrupper i praksissektoren og/eller kommunale sundhedstilbud). Dette vil medvirke til at styrke den faglige sparing, såvel monofagligt som tværfagligt, og styrke sammenhængen til andre tilbud i det nære sundhedsvæsen 6. Kvalitetsudvikling i fodterapipraksis Målsætninger At fodterapipraksis arbejder målrettet og systematisk med kvalitetsudvikling, så borgere i Region Midtjylland tilbydes forebyggelse og behandling af høj kvalitet At fodterapipraksis igennem kvalitetsforbedringer medvirker til en effektiv ressourceudnyttelse i opgavevaretagelsen i de samlede sundhedsvæsen At praktiserende fodterapeuter understøtter ensartet kvalitet i diabetesbehandlingen Nærværende praksisplan skal understøtte og fremme kvalitetsudvikling i fodterapipraksis. Region Midtjylland har en kvalitetsdagsorden, hvor fokus er på, at levere den rigtige behandling af høj kvalitet til den enkelte patient fremfor at levere mest muligt. Fokus er på de resultater sundhedsvæsenet skaber for patienterne og på at skaffe overblik over kvaliteten og identificere de områder, hvor der er muligheder for forbedringer. Bedre kvalitet skaber både bedre forløb for patienten og sparer ressourcer. I Region Midtjylland defineres kvalitet både om patientoplevet, faglig og organisatorisk kvalitet. Arbejdet med kvalitetsudvikling er et vigtigt element i bestræbelserne på at sikre de praktiserende fodterapeuters rolle i et sammenhængende sundhedsvæsen. I seneste overenskomstaftale er der fokus på, at fodterapipraksis arbejder systematisk med at fastholde og udvikle et højt faglig niveau samt en høj kvalitet i behandlingen i samspil med det øvrige sundhedsvæsen, bl.a. i forhold til udvikling af nye metoder til måling af behandlingens værdi for patienterne. Ligeledes er der fokus på at understøtte dokumentation af kvaliteten samt kvalitetsudvikling generelt, bl.a. ved at der arbejdes med kliniske retningslinjer. Endelig indgår det som en del af overenskomsten, at relevante kvalitetsdata, herunder kliniske data, gøres Side 23

24 tilgængelige for myndigheder og praksis med henblik på at understøtte planlægning og kvalitetsudvikling. Nærværende praksisplan vil igennem kvalitetsudvikling understøtte, at de praktiserende fodterapeuter har fokus på kvaliteten i behandlingen, arbejder med læring og forbedring samt systematisk kvalitetsudvikling. Målet er forebyggelse og behandling af høj kvalitet og en effektiv ressourceudnyttelse. Det vil ske ved følgende initiativer: Praktiserende fodterapeuter er forpligtede til at indberette utilsigtede hændelser (UTH) i Dansk Patientsikkerhedsbase. Erfaringen viser dog, at der indrapporteres meget få utilsigtede hændelser. Rapporteringen er vigtig, idet den understøtter patientsikkerhed og skaber systematisk læring om, hvordan man kan undgå fejlbehandling. I praksisplanperioden vil der blive taget initiativ at få udbredt kendskabet til UTH, og hvordan de kan anvendes til læring Region Midtjylland har på flere af de andre praksisområder gode erfaringerne med praksiskonsulentordninger. Det forslås, at der i praksisplanperioden gøres forsøg med at udvide ordningen til også at omfatte området for fodterapi. Overordnet er det hensigten, at praksiskonsulentordningen for fodterapi skal bidrage til kvalitetsudvikling og styrket samarbejde i praksissektoren samt relevante del af sekundærsektoren, herunder en styrket integration mellem fodterapipraksis og det øvrige sundhedsvæsen. Målet er at understøtte sammenhængende og effektive patientforløb samt høj kvalitet i behandling. Praksiskonsulenten for fodterapi vil konkret have til opgave: o o o At sikre og understøtte samarbejdet mellem fodterapeuterne og andre relevante sundhedsfaglige aktører, samt at få opbygget et netværk til både monofagligt, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde At styrke kvaliteten og kvalitetsudviklingen inden for fodterapi, herunder implementering af kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer, understøttelse af IT mv. Rådgive regionen i forbindelse med fodterapeutiske problemstillinger I henhold til overenskomsten skal Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) skal udbredes i fodterapipraksis i indeværende overenskomstperiode. Implementering af den Danske Kvalitetsmodel skal bidrage til at understøtte den kliniske, organisatoriske og patientoplevede kvalitet. Implementeringen vil ske centralt Side 24

25 I Region Midtjyllands forløbsprogram for type 2 diabetes anbefales det, at alle patienter med type 2 diabetes får foretaget en årlig fodstatus, som med fordel kan foretages af en fodterapeut. Fodstatus er en grundig undersøgelse af bl.a. blodomløb og sensibilitet i fødderne og dermed en vurdering af risikoen for fodsår. De praktiserende fodterapeuter er med den seneste overenskomst forpligtede til at indberette fodstatus til fodstatusdatabasen. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt for andre i sundhedsvæsenet at tilgå databasen. En væsentlig forudsætning for sammenhængende patientforløb er dog, at der udveksles relevant information mellem de behandlere, der er involveret i det enkelte behandlingsforløb. Når data kompletheden er tilstrækkelig og det juridisk er muligt vil der blive set på, om data fra fodstatusdatabasen kan anvendes til kvalitetsudvikling og udvikling af kvalitetsindikatorer indenfor fodterapi I praksisplanperioden vil der blive taget initiativ til at søge Kvalitets- og Efteruddannelses fonden om midler til efteruddannelse. Efteruddannelse er vigtigt for, at fodterapeuterne er på forkant med den nyeste faglige viden. Efteruddannelsestiltagene kan eksempelvis omhandle opkvalificering af kompetencer til kvalitetsudvikling, utilsigtede hændelser, implementering af nationale kliniske retningslinjer mv. Emner og gennemførelse af eventuelle efteruddannelsestiltag vil ske i tæt samarbejde med praksiskonsulenten 7. Implementering Samarbejdsudvalget for fodterapeuter vil blive forelagt en implementeringsplan, når praksisplanen er vedtaget. Side 25

1. Indledning 1.1 Mål og visioner for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland

1. Indledning 1.1 Mål og visioner for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Fodterapeutens opgaver og tilskudsregler/rammer for fodterapeutisk virksomhed... 4 2.1 Overenskomstens område:... 4 2.2 Regler for tilskud til fodterapi... 5 3. Kapacitet

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Praksisplan. for Fodterapeuter i Region Midtjylland 2012-2014. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning

Praksisplan. for Fodterapeuter i Region Midtjylland 2012-2014. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning Praksisplan for Fodterapeuter i Region Midtjylland 2012-2014 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Høringssvar vedr. praksisplan for fodterapi 2018

Høringssvar vedr. praksisplan for fodterapi 2018 Høringssvar vedr. praksisplan for fodterapi 2018 Praksisplanen har i perioden 26. april 2018-4. juni 2018 været i høring hos følgende: Kommunerne i Region Midtjylland Hospitalerne i Region Midtjylland

Læs mere

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Primær Sundhed Side 1 Indledning I henhold til 8, stk. 3 i aftalen om fodterapi foretager regionen en gang årligt en vurdering af behandlingskapaciteten inden

Læs mere

Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016

Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016 Halvårlig status, 1. halvår 2016 dokumentet. Samarbejdsudvalget for fodterapi Samarbejdsudvalget for fodterapi Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016 Halvårlig status for året 2016 af Praksisplan

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvad er fodterapi

1. Indledning. 2. Hvad er fodterapi Praksisplan for Fodterapi 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er fodterapi... 3 2.1 Tilskudsregler... 3 2.2 Udgifter til fodterapi fordelt på specialer... 4 2.3 Aktivitet udenfor overenskomsten...

Læs mere

Implementeringsplan for fysioterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fysioterapipraksis 2017 Implementeringshandleplan for 2017, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fysioterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan

Læs mere

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4.

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4. Udvikling i udgifter til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i Region Midtjylland 2015-2016, svis (Opdatering ift. praksisplan side 19, figur 2) Bruttohonorar i 000 kr., faste priser (2016-PL) 70.000

Læs mere

Vedr. udkast til praksisplan for fodterapi i Region Nordjylland

Vedr. udkast til praksisplan for fodterapi i Region Nordjylland Høringsnotat Vedr. udkast til praksisplan for fodterapi i Region Nordjylland 2013-2016 Udkast til Praksisplan har været i høring i perioden 21. november 2012 til 12. februar 2013. Der er indkommet 5 høringssvar.

Læs mere

Favrskov Kommune Tak for det meget velskrevne udkast til praksisplan for fodterapi som oven i købet har et overskueligt omfang J

Favrskov Kommune Tak for det meget velskrevne udkast til praksisplan for fodterapi som oven i købet har et overskueligt omfang J Høringssvar vedr. praksisplan for fodterapi Randers Kommune Randers Kommune har modtaget udkast til praksisplan for fodterapi. Randers Kommune har ikke bemærkninger til tildelingen af yderligere 5 ydernumre

Læs mere

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1).

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1). Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig opgørelse over udviklingen i de regionale arbejdspladser Regionsrådet

Læs mere

Forhandlingsoplæg til overenskomstforhandling med Dansk Psykolog

Forhandlingsoplæg til overenskomstforhandling med Dansk Psykolog REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Forhandlingsoplæg til overenskomstforhandling med Dansk Psykolog Forening 05-10-2015

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Praksisplan for Fodterapi

Praksisplan for Fodterapi Praksisplan for Fodterapi 2016 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Fodterapi i Regional kontekst... 3 2.1 Udgifter til fodterapi fordelt på specialer... 4 2.2 Aktivitetens fordeling... 5 2.3 KORA Rapporten Hvem

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Overordnet tidsplan for implementering af Praksisplan for Psykologhjælp

Overordnet tidsplan for implementering af Praksisplan for Psykologhjælp Overordnet tidsplan for implementering af Praksisplan for Psykologhjælp Nr. 1 Kapacitet Afsnit 3.2 Eksisterende kapacitet i regionen og geografisk fordeling Anbefaling som formuleret en At Samarbejdsudvalget

Læs mere

Nøgleord i høringssvaret Høringspart Kapacitet Udvikling Øvrige Samarbejde med det øvrige Kvalitetsudvikling i

Nøgleord i høringssvaret Høringspart Kapacitet Udvikling Øvrige Samarbejde med det øvrige Kvalitetsudvikling i Nøgleord i høringssvaret Høringspart Kapacitet Udvikling Øvrige Samarbejde med det øvrige Kvalitetsudvikling i bemærkninger sundhedsvæsen fodterapipraksis Albertslund Tilfredshed med at Albertslund kan

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 i mødelokale

Læs mere

Praksisplan på fysioterapiområdet

Praksisplan på fysioterapiområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Tine.Canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/17608 Telefon: 76631409 Dato: 11. august 2009 Notat Praksisplan på

Læs mere

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig status, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig statusrapport for året 2016 af Praksisplan for fysioterapi

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Praksisplan for fodterapi 2013-2016. Region Hovedstaden. Praksisplan for fodterapi 2013-2016

Praksisplan for fodterapi 2013-2016. Region Hovedstaden. Praksisplan for fodterapi 2013-2016 Praksisplan for fodterapi 2013-2016 Region Hovedstaden Praksisplan for fodterapi 2013-2016 Koncern Praksis Juli 2013 Praksisplan for fodterapi 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 4 INDLEDNING 5 1. Formål

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Oversigt og status målsætninger i praksisplan for kiropraktik

Oversigt og status målsætninger i praksisplan for kiropraktik 12. april 2019 Oversigt og status målsætninger i praksisplan for kiropraktik 2015-2018 Udviklingsområde 1: På borgerens præmisser Udvikling af patienttilfredshedsundersøgelser Målsætning: at der i planperioden

Læs mere

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter v. Jens Bejer Damgaard, kontorchef, Nære Sundhedstilbud www.regionmidtjylland.dk Disposition Kort oprids af grundlaget for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Årlig lægedækningshøring 2017

Årlig lægedækningshøring 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2017 Region Midtjylland skal jævnfør overenskomst om almen

Læs mere

Praksisplan for Fodterapi i Region Hovedstaden

Praksisplan for Fodterapi i Region Hovedstaden Praksisplan for Fodterapi 2017-2020 i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 3 1. Indledning... 4 1.2 Planlægningsbestemmelser ifølge overenskomsten... 5 1.3 Udarbejdelse og høring af praksisplan

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

970 kr. 958 kr. 941 kr. 918 kr. patient Gennemsnitlige udgifter pr. 78,8 kr. 79,25 kr. 78,4 kr. 75,75 kr. borger Samlede udgifter kr.

970 kr. 958 kr. 941 kr. 918 kr. patient Gennemsnitlige udgifter pr. 78,8 kr. 79,25 kr. 78,4 kr. 75,75 kr. borger Samlede udgifter kr. I det følgende gennemgåes udviklingen fra 2015-2018 på en række udvalgte aktivitets- og økonomidata. Der gøres opmærksom på, at udgifterne angivet i det følgende er faste priser i 2018 PL, hvorfor disse

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Statusrapport for implementering af praksisplan for speciallægepraksis 2016

Statusrapport for implementering af praksisplan for speciallægepraksis 2016 Årlig status 2016, November 2016 Samarbejdsudvalget for speciallæger Samarbejdsudvalget for speciallæger Statusrapport for implementering af praksisplan for speciallægepraksis 2016 November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praksisplan for fodterapi

Praksisplan for fodterapi Udkast Praksisplan Fodterapi maj 2013 Koncern Praksis maj 2013 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Koncern Praksis maj 2013 Koncern Praksis maj 2013 Praksisplan for fodterapi 2013-2016

Læs mere

Praksisplan for fodterapi Region Hovedstaden. Center for Sundhed

Praksisplan for fodterapi Region Hovedstaden. Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Praksisplan for fysioterapi 2017-2020 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse 2 Resumé 3 Indledning 4 1 Visioner for fremtidens fodterapi i Region Hovedstaden 4 2 Planlægningsbestemmelser

Læs mere

Praksisplan på kiropraktorområdet

Praksisplan på kiropraktorområdet Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 08/4014 Dato: 8. oktober 2009 Udarbejdet af: Christine Lund Momme E-mail: Christine.Lund.Momme@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631679 Notat

Læs mere

FAKTA OM PRAKSISSEKTOREN

FAKTA OM PRAKSISSEKTOREN FAKTA OM PRAKSISSEKTOREN 1 Det nære regionale sundhedstilbud Denne publikation er en kort introduktion til de nære regionale sundhedstilbud, som er samlet i det, der kaldes praksissektoren. Regionerne

Læs mere

Om Region Midtjylland

Om Region Midtjylland Om Region Midtjylland Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen Informationsmøde for regionsrådskandidater den 9. maj 2017 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland 0,6 mio. Region

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes

Læs mere

Høringsnotat Praksisplan fodterapi 2016

Høringsnotat Praksisplan fodterapi 2016 Patientforløb Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Konsulent Lars Jul Jakobsen Direkte +4597648323 l.jul@rn.dk Reference Lars Jul Jakobsen Sagsnummer 14. september 2016 Høringsnotat Praksisplan fodterapi

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Praksisplan for kiropraktorer

Praksisplan for kiropraktorer Praksisplan for kiropraktorer Regionshuset Viborg Indhold Indhold... 1 1. Indledning baggrund og formål... 2 2. Mål og visioner for sundhedsvæsnet i Region Midtjylland... 3 2.1 Visioner for kiropraktik

Læs mere

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth Aktivitetsstatistik Tabel 1: Antal patienter på regioner, 1. juni 2011-31. maj 2012 54 - Diabetes 10.474 18.561 18.738 21.760 15.235 84.634 55 - Nedgroede tånegle 1.475 4.598 3.382 4.403 3.063 16.905 59

Læs mere

Praksisplan for Fodterapi

Praksisplan for Fodterapi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen Afdeling: Praksisafdelingen E mail: Joergen.marinus.madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 14/42592 Telefon: 76631393 Dato: 4. februar 2015

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Positive tendenser for midtjyske virksomheder

Positive tendenser for midtjyske virksomheder 2. juni 2008 Positive tendenser for midtjyske virksomheder Erhvervskonjunkturer. Et stort flertal af små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland forventer øget eller uændret vækst og antal ansatte.

Læs mere

Side 1 DANSKE FODTERAPEUTER REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTUDVALG. Aftale om fodterapi

Side 1 DANSKE FODTERAPEUTER REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTUDVALG. Aftale om fodterapi Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTUDVALG DANSKE FODTERAPEUTER Aftale om fodterapi Ændret ved aftale af 31-05-2017 til ikrafttræden 01-10-2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Ressourceforløb Midtjylland

Ressourceforløb Midtjylland Ressourceforløb Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Maj 2018 Hovedkonklusioner I det seneste år har de fleste midtjyske kommuner oplevet en stigning i andelen af ressourceforløbsborgere ud af alle

Læs mere

Overenskomst om fodterapi

Overenskomst om fodterapi Overenskomst om fodterapi Regionernes Lønnings- og Takstudvalg og Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE FODTERAPEUTER

Læs mere

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Totale antal dag og døgn pladser Favrskov kommune 142 181 142 160 Hedensted kommune - 38 - - Herning Kommune 1.004 451 780 310 Holstebro kommune 756 464 736 402

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Kompetenceudvikling og uddannelse. Uddannelseskoncept for borgere med KOL

Kompetenceudvikling og uddannelse. Uddannelseskoncept for borgere med KOL Kompetenceudvikling og uddannelse For at lykkes med telemedicinske tilbud, der skaber værdi i en dagligdag med sygdom, skal vi som sundhedsvæsen være opsøgende på, hvad det vil sige at leve en hverdag

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2017 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2017... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden Om forslag til praksisplan for fysioterapi 1. Baggrund Regionen og kommunerne i regionen skal ifølge overenskomsterne for praktiserende fysioterapeuter udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen

Læs mere

Gazellerne i Midtjylland 2017

Gazellerne i Midtjylland 2017 Gazellerne i Midtjylland 2017 Gazeller I Midtjylland 2017 Vi har modtaget ajourførte data far Børsen, som har ført til, at Midtjylland har fået yderligere tre Gazeller i 2017 ift. tidligere udmelding (dato),

Læs mere

Ressourceforløb Midtjylland

Ressourceforløb Midtjylland Ressourceforløb Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Maj 2018 Hovedkonklusioner I det seneste år har de fleste midtjyske kommuner oplevet en stigning i andelen af ressourceforløbsborgere ud af alle

Læs mere

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 20. november 2018 Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 0. Indledning I forliget om budget 2019 gav forligspartierne et betydeligt løft af psykiatrien på

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK Nyt Praksis nr. 023 2017 Ny aftale om fodterapi Ny aftale om fodterapi Regionernes

Læs mere

Al behandling sker efter lægehenvisning, og borgerne kan frit vælge, hvor han/hun ønsker at modtage behandlingen.

Al behandling sker efter lægehenvisning, og borgerne kan frit vælge, hvor han/hun ønsker at modtage behandlingen. Notat Dato: Emne: Den vederlagsfrie fysioterapi (speciale 62) og vederlagsfrie ridefysioterapi (speciale 65) i Viborg Kommune 2008-2010 Job & Velfærd Sundhedsstaben Dato: 15. september 2010 Sagsnr.: 2009/03051

Læs mere

Praksisplan for kiropraktorer

Praksisplan for kiropraktorer Praksisplan for kiropraktorer Regionshuset Viborg Indhold Indhold... 1 1. Indledning baggrund og formål... 2 2. Mål og visioner for sundhedsvæsnet i Region Midtjylland... 3 2.1 Visioner for kiropraktik

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 13-02-2017 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8 Region Midtjylland Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre Bilag til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi og Planlægning Notat om proceduren

Læs mere

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail csu@regionh.dk Dato: 28. maj 2015 Høringsskema - besvaret af Organisation:

Læs mere

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 09-11-2017 NCHO/NIVG/ELSD Sagsnr. 4-1010-336/1 Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dette oplæg danner baggrund for arbejdsgruppens drøftelser på 2. workshop

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2017

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2017 Notat Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2017 Indledning Regionsrådet

Læs mere

VISION FOR PRAKSISOMRÅDET. God kvalitet i praksis

VISION FOR PRAKSISOMRÅDET. God kvalitet i praksis VISION FOR PRAKSISOMRÅDET God kvalitet i praksis 1 Forord Med denne vision sætter Region Sjælland gang i en proces, der skal udvikle praksisområdet de kommende år. REGION SJÆLLAND STYRKER PRAKSISOMRÅDET

Læs mere

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Juli 2018 Indledning Sygedagpengereformen trådte i kraft i sommeren 2014. Intentionerne med sygedagpengereformen er at sikre

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Gennemgang af forhandlingsresultatet OK ridefysioterapi

Gennemgang af forhandlingsresultatet OK ridefysioterapi Notat Danske Fysioterapeuter Gennemgang af forhandlingsresultatet OK 2018 - ridefysioterapi Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) indgik den 7. september 2018 en aftale om

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

55.70.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER. OVERENSKOMST om fodterapi

55.70.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER. OVERENSKOMST om fodterapi REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTUDVALG OG 55.70.1 Side 1 LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER OVERENSKOMST om fodterapi 2011 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.70.1 Side 3 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Servicemålet er gældende for regionen som helhed.

Servicemålet er gældende for regionen som helhed. Opgørelse over servicemålsoverholdelse for responstider fra 2010-2017 Vi læser din anmodning således, at du ønsker aktindsigt i servicemålsoverholdelsen for hastegrad A og B. Regionsrådet vedtog i 2007

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

1486 ansøgere ansøgere ansøgere. Grenaa Gymnasium. Randers Gymnasium. Paderup Gymnasium Rønde Gymnasium. Favrskov Gymnasium.

1486 ansøgere ansøgere ansøgere. Grenaa Gymnasium. Randers Gymnasium. Paderup Gymnasium Rønde Gymnasium. Favrskov Gymnasium. Datagrundlaget Samlet set viser data, at der ikke mangler STX-kapacitet i centrum af Aarhus. Det kan samtidig konstateres, at der ud over STX og HF ikke findes andre uddannelser ud over grundskoleniveau

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Organisation - MTV spørgsmål Hvordan er diagnostik og behandling af diabetiske fodsår organiseret i Danmark? Hvilke barrierer og muligheder

Læs mere

Internt notatark. Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet

Internt notatark. Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Sundhedsområdet Dato 26. marts 2014 Sagsnr. 14/4401 Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet Lørdag den 1. marts 2014 lykkes

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 002-14 Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb

Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb Kontorchef Steen Vestergaard-Madsen, Region Midtjylland 14. Januar 2011 Hotel Nyborg Strand www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2013

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2013 Notat Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Tovholder for patienter med kronisk sygdom - Lægers oplevelser i almen praksis i Region Midtjylland

Tovholder for patienter med kronisk sygdom - Lægers oplevelser i almen praksis i Region Midtjylland Tovholder for patienter med kronisk sygdom - Lægers oplevelser i almen praksis i Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

Læs mere

Praksisplan for fodterapi i Region Syddanmark

Praksisplan for fodterapi i Region Syddanmark Praksisplan for fodterapi i Region Syddanmark Gældende fra 1. april 2015 O Indhold 1. Indledning................................................ 4 1.1 Læsevejledning....................................................

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Notat om årsager til stigning i Kommunal medfinansiering fra 2017 til 2018 (jan-sept.) med særlig fokus på Vestklyngen

Notat om årsager til stigning i Kommunal medfinansiering fra 2017 til 2018 (jan-sept.) med særlig fokus på Vestklyngen Notat om årsager til stigning i Kommunal medfinansiering fra 2017 til 2018 (jan-sept.) med særlig fokus på Vestklyngen Klyngestyregruppen i Vestklyngen har bedt om en analyse af den økonomiske udvikling

Læs mere

Genoptræning og Hjerneskade området.

Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræningsplaner Frit valg Ventetidsgennemgang Rehabilitering på specialiseret niveau Hjerneskadeområdet Hjerneskadekoordinatorer

Læs mere

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 - for implementering af Praksisplan for kiropraktik 2013-2016 Samarbejdsudvalget for kiropraktik Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 Implementering af Praksisplan for

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

2.2 Samarbejde med patienter og pårørende om udviklingen af sundhedsvæsenet

2.2 Samarbejde med patienter og pårørende om udviklingen af sundhedsvæsenet Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere