Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte."

Transkript

1 LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og huslejestøtte) i udsatte almene boligområder. Lovgivning mv. Ved lov nr af 22. december 2010 blev almenboliglovens 91a ændret, således at Landsbyggefonden i årerne inden for en årlig ramme på 440 mio. kr. kan give tilsagn til en boligsocial indsats i udsatte almene boligområder, heraf kan op til halvdelen anvendes til huslejenedsættelser. Fondens bestyrelse har den 3. februar 2011 vedtaget et nyt regulativ for den boligsociale indsats, og socialministeren har godkendt regulativet den 18. marts Det nye regulativ med tilhørende vejledning udsendes til samtlige kommuner, regioner og almene boligorganisationer. Indholdsmæssigt er der overordnet set tale om en videreførelse af puljerne til social og forebyggende indsats, men ansøgningsproceduren ændres fra puljeansøgninger med faste ansøgningstidspunkter til årlige rammer med løbende ansøgninger og løbende behandling af ansøgninger. Støtten gives til udsatte almene boligområder, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter, herunder høj husleje, høj flyttefrekvens, stor andel af boligtagere med sociale problemer, vold, hærværk eller nedslidning af bygninger og friarealer. Ved udarbejdelse af ansøgning og den efterfølgende helhedsplan er det vigtigt at have koordinering af indsatsen for øje. Det indebærer, at en afklaring af samspillet mellem den boligsociale indsats, den økonomiske genopretning og de påtænkte fysiske (renoverings-) arbejder, er særdeles vigtig. For de relativt komplicerede sager (socialt udsatte boligområder og boligafdelinger med betydelige behov for fremtidssikring mv.) - hvor en bredspektret indsats er nødvendig - skal ansøgningen og den senere helhedsplan rumme en stillingtagen til en fremadrettet løsning af disse sammensatte forhold. For mere enkle sager med overvejende fysiske problemer og måske et driftsstøttebehov henvises i øvrigt til regelsæt om Opretning mv. (Renoveringsstøtteordningen) og Særlig driftsstøtte (Kapitaltilførsel m.v.). Der henvises til: - Særlig driftsstøtte -> Fysiske arbejder og Dokumenter. Huslejestøtte gives særskilt til udsatte almene boligafdelinger efter en konkret vurdering. Støtten gives under forudsætning af at indsatsen indgår i en helhedsplan med tilhørende finansieringsplan. Støtten ydes som egentlig nedsættelse af balancelejen og/eller som kompensation for nye kapitaludgifter ved fysiske (støttede) arbejder, højt huslejeniveau, driftsvanskeligheder m.v. Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. En ansøgning om støtte til en boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og huslejestøtte) falder i 2 faser:

2 1. Først indgives en ansøgning med henblik på at blive prækvalificeret. En ansøgning indeholder en kortfattet beskrivelse af afdelingen/boligområdet, et udfyldt spørgeskema for hver ansøgende afdeling og et foreløbigt budgetforslag. 2. Ansøgninger, der på baggrund af fondens sagsbehandling prækvalificeres, skal udarbejde en helhedsplan. Både ansøgningen og helhedsplanen indsendes til Landsbyggefonden gennem kommunalbestyrelsen i afdelingens/boligområdets beliggenhedskommune. Ansøgningen skal være anbefalet af beliggenhedskommunen. Med sin anbefaling tilkendegiver kommunen, at være bekendt med at der planlægges gennemført en boligsocial indsats i den pågældende afdeling/område, og at den pågældende afdeling/område er relevant i forhold til en boligsocial indsats. Kommunen tilrettelægger selv sin interne procedure for anbefaling, herunder hvem der tegner kommunen i denne henseende. Den kommunale anbefaling vedlægges/medsendes ansøgningen som bilag. Helhedsplanen skal være godkendt af kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen. Med sin godkendelse tilkendegiver kommunen, at helhedsplanens indsatser er egnede til løsning af afdelingens/områdets problemer og tilkendegiver samtidig, at være indforstået med at medvirke administrativt og eventuelt økonomisk til den boligsociale indsats. Ansøgninger om støtte til boligsociale aktiviteter. Alt ansøgningsmateriale indsendes til Landsbyggefonden via mail til Den foreløbige ansøgning og helhedsplanen, samt alle bilag indsendes i pdf-format. Ansøgningsskemaet indsendes i excel-format. Det bemærkes, at sagsbehandlingen digitaliseres yderligere omkring årsskiftet 2011/12. Nærmere meddelelse om konkret igangsætningstidspunkt vil fremkomme senere. Ansøgningen Ansøgningen består af følgende: Ansøgningsskemaet Der er udarbejdet et ansøgningsskema som skal anvendes ved ansøgning. Ansøgningsskemaet skal være fuldstændigt udfyldt. En afdeling med mere end 100 beboere, eller en afdeling som er en del af en bebyggelse med mere end 100 beboere, skal hos Danmarks Statistik indhente og vedlægge "Statistiske Nøgletal på boligområder 2010" (KÅS-tabeller). Forefindes der lokale socioøkonomiske statistikker, der som minimum har samme indhold som "Statistiske nøgletal på boligområder", og som evt. indeholder oplysninger af nyere dato, kan disse alternativt vedlægges. Prisen for et sæt KÅS-tabeller er p.t kr. plus moms. For bestillingen og yderligere oplysninger henvises der til Danmarks Statistiks hjemmeside. til salg/kundecenter/standart produkter og abonnementer/oversigt over standardprodukter og faste leverancer/boligområder - statistiske nøgletal. Øvrige afdelinger må vedlægge en beskrivelse af beboersammensætningen ud fra andre tilgængelige oplysninger. Ansøgningsskemaet kan hentes fra Fondens hjemmeside: ww.lbf.dk/ansøgninger/dokumenter. Side 2 af 11

3 Den kortfattede beskrivelse Der skal udarbejdes en kortfattet beskrivelse, som skal indeholde overordnede oplysninger om 1. afdelingens/boligområdets problemkompleks, 2. hvilke indsatser der ud fra en lokal vurdering bør iværksættes for at gennemføre en boligsocial indsats i boligområdet/afdelingen. 3. Den påtænkte organisering, herunder hvorledes boligorganisationen, kommunen og eventuelle andre samarbejdsparter inddrages i arbejdet, samt 4. hvorledes indsatsen tænkes koordineret og evalueret. 5. Det påtænkte forbrug af medarbejderressourcer opgjort på stillingsbetegnelse/arbejdsområde og timeforbrug. De påtænkte indsatser skal holde sig indenfor nedenstående indsatsområder: 1) Børn, unge og familie, 2) Uddannelse, beskæftigelse og erhverv, 3) Beboernetværk, inddragelse og demokrati, 4) Sundhed, 5) Udsatte grupper, 6) Kultur og fritid, 7) Image og kommunikation. De ovenfor nævnte 7 indsatsområder er udtømmende, og der kan således ikke søges om støtte til andre end de nævnte indsatser. Herudover anføres den forventede varighed af den påtænkte indsats. Den kortfattede beskrivelse må maksimalt fylde 5 A-4 sider. Budgettet Der skal udarbejdes et overslagsbudget for den påtænkte indsats. Budgettet kan alene omfatte indsatser som ovenfor nævnt og skal udfærdiges på indsatsniveau. Der kan alene anvendes det af fonden fortrykte budgetskema som kan hentes på fondens hjemmeside: Opmærksomheden henledes særligt på budgetpunktet projektorganisering. Her skal som et samlet beløb anføres de forventede udgifter til lønninger inkl. fremskrivninger, udgifter til kurser/medarbejderudvikling/erfadeltagelse/studieture mv., lokaleleje, kontorhold, evaluering og øvrige udgifter forbundet med driften af helhedsplanen. Prækvalificering På baggrund af de ovenfor anførte oplysninger foretager fonden en vurdering af hver enkelt ansøgning med henblik på prækvalifikation. Vurderingen hviler bl.a. på en rangordning af afdelingerne foretaget på baggrund af socioøkonomiske nøgletal fra Danmarks Statistik, svarende til de tal som anvendes i socialministeriets årlige udmelding om udsatte boligområder. Herudover foretages der en faglig vurdering af det indsendte materiale særlig med henblik på en vurdering af de påtænkte indsatser set i relation til afdelingens/områdets problemstillinger. Endvidere vil der i vurderingen blive lagt stor vægt på den påtænkte organisering af indsatsen og dermed muligheden for at gennemføre de påtænkte indsatser. Afdelinger/områder der prækvalificeres modtager underretning herom og om de nærmere vilkår forbundet med prækvalificeringen, herunder oplysning om reserveret beløb for indsatsen. Side 3 af 11

4 I prækvalificerede ansøgninger kan der forlods udbetales et beløb til ansættelse af den person, som for boligorganisationen skal medvirke i udarbejdelsen af helhedsplanen, og som projektleder skal gennemføre helhedsplanen. Et sådant beløb vil eksplicit fremgå af meddelelsen om prækvalifikation. I landsbyggefonden forventes en sagsbehandlingstid for prækvalifikation på 4 6 uger, under forudsætning af, at ansøgningen er komplet, og at der ikke skal foretages besigtigelse af afdelingen/området. Ansøgninger der ikke prækvalificeres Prækvalificeres en ansøgning ikke, modtager boligorganisationen underretning herom og en begrundelse for, hvorfor ansøgningen ikke er blevet prækvalificeret. Der oprettes ingen ventelister eller reservelister og boligorganisationen skal derfor genansøge, såfremt man ønsker at komme i betragtning på et senere tidspunkt. Ansøgning kan som ovenfor anført indgives løbende. Helhedsplanen Når boligorganisationen har modtaget meddelelse om prækvalifikation kan arbejdet med at udforme helhedsplanen begynde umiddelbart herefter. Generelt om helhedsplanen Boligorganisationen skal udarbejde en helhedsplan for den pågældende afdeling/område. Det vil være forskelligt i hvilket omfang boligorganisationen råder over de nødvendige ressourcer og kompetencer til at gennemføre dette arbejde. Derfor er der mulighed for, at boligorganisationen allerede på dette tidspunkt kan ansætte/frikøbe den person som skal være projektleder i helhedsplanen. Dette giver mulighed for at den person som skal gennemføre helhedsplansforløbet kan medvirke i hele forløbet fra start til slut, og således være den lokale tovholder for udarbejdelse af helhedsplanen. Herudover vil Landsbyggefondens konsulenter i fornødent omfang i ansøgningsfasen, kunne inddrages i arbejdet med at udforme helhedsplanen. Omfanget af Landsbyggefondens deltagelse vil variere afhængig af det lokale behov og fondens vurdering. Det er boligorganisationen der har initiativet til og ansvaret for helhedsplanens udformning, ligesom det er boligorganisationen der har ansvaret for det praktiske arbejde forbundet med udformningen. Landsbyggefondens rolle er, på konsulentniveau, at yde rådgivning med udgangspunkt i fondens generelle erfaring på området. Indsatsen i boligområdet skal ske i et tæt samarbejde mellem de involverede parter: Kommune, boligorganisation, afdelingsbestyrelse og ikke mindst beboerne selv. Herudover bør øvrige relevante lokale interessenter, såsom skoler, institutioner, det lokale erhvervsliv, foreningslivet, de frivillige organisationer og politiet, i varierende omfang inddrages. Helhedsplanen skal indeholde forslag til en helhedsorienteret og langsigtet opretning af bebyggelsen. Den skal således beskrive alle nødvendige forslag til boligsocial indsats og fysisk og økonomisk genopretning. I den forbindelse er det vigtigt at bemærke, at Landsbyggefonden ikke yder støtte til fysisk opretning, herunder beboerhuse og øvrige miljøforbedringer, via almenboligloven 91a. Helhedsplanens oplysninger om fysisk og økonomisk opretning er nødvendige for en samlet vurdering af bebyggelsens situation og til vurdering af et realistisk huslejeniveau i afdelingen og dermed for fordelingen af huslejemidlerne i 91a. Side 4 af 11

5 Anlægsarbejder er henvist til særskilt finansiering. Hvad angår evt. forslag til fysisk opretning, skal Landsbyggefonden derfor henlede opmærksomheden på de særlige regler, herunder skemagang, der er gældende ved opnåelse af støttede realkredit lån til finansiering af renovering m.v. i h. t. almenboligloven 91 renoveringsstøtteordningen. Udmelding om støtte til en social og forebyggende indsats, herunder huslejenedsættelse,. indebærer således ikke automatisk, at der er givet tilsagn i henhold til lov om almene boliger m.v. 91 til f.eks. beboerfaciliteter o. lign. Boligområdets funktionalitet Det bør endvidere overvejes, om det er hensigtsmæssigt at styrke boligområdets funktionalitet gennem etablering af nye erhvervsarealer (butikker, liberale erhverv, mindre erhvervsvirksomheder, offentlige kontorer) og boliger for specialgrupper m.v. Etablering af nye erhvervsarealer kræver en særlig konstruktion. Der bør udarbejdes en egentlig imagestrategi som uddyber bl.a. ovenstående forhold og fastlægger de præcise målsætninger. Lokal medfinansiering Det er et vigtigt element i helhedsplanen, at der arbejdes inden for rammerne af et realistisk budget og huslejeniveau. I den forbindelse bør boligorganisationen allerede på et tidligt tidspunkt gøre sig overvejelser omkring tilvejebringelsen af den lokale medfinansiering. For at komme i betragtning til støtte til en boligsocial indsats kræves der som minimum en lokal medfinansiering svarende til 25 % af den samlede indsats. Tilsvarende vil der som forudsætning for evt. huslejestøtte blive stillet krav om et eget bidrag på ligeledes 25 % fra boligorganisationen. Med henblik på styring af og opfølgning på den samlede indsats forestår Landsbyggefonden efter almenboligloven 91a en landsdækkende formidling og koordinering og sørger endvidere for, at der foretages en evaluering af den gennemførte indsats effekt i forhold til de problemramte områder og den almene sektor generelt. Landsbyggefonden orienterer løbende Socialministeriet herom. Der forudsættes i den forbindelse et samarbejde fra de støttede bebyggelsers side. Der bør herudover lokalt etableres evaluering/effektmåling/tilfredshedsundersøgelser, således at indsatserne til stadighed følges, vurderes og evt. justeres i det lokale samarbejde. De lokale evalueringer m.v. skal tilpasses projektets størrelse, indsatsernes karakter og skal i fornødent omfang stilles til rådighed for den landsdækkende evaluering. Områdesekretariater Det er forudsat at det særligt skal overvejes om der kan etableres et områdesekretariat til lokal koordinering af indsatsen, herunder også koordinering i forhold til eksisterende indsatser såvel i boligorganisationen som i kommunen. Et områdesekretariat har enten et koordineringsansvar for flere helhedsplaner eller et koordineringsansvar for én helhedsplan som går på tværs af flere boligområder. Et områdesekretariat kan også have en koordinerende rolle i forhold til samarbejdet mellem boligselskaber og kommune omkring boligområderne med helhedsplaner og/ eller et områdesekretariat har et overordnede blik på boligområdernes udvikling og rolle på det lokale boligmarked. Ved oprettelse af et områdesekretariat kan indsatsen synliggøres for alle parter og det kan bidrage til en generel forbedring af boligforholdene og en styrkelse af det lokale samarbejde. Side 5 af 11

6 Landsbyggefonden vil igennem sin rådgivning søge sådanne sekretariater etableret, hvor det er hensigtsmæssigt og muligt. Helhedsplanen skal som minimum indeholde: 1. En beskrivelse af afdelingens/områdets særlige problemstillinger. 2. En beskrivelse af organisering og styring af helhedsplanen. 3. En beskrivelse af de indsatser og underliggende aktiviteter der ønskes iværksat. 4. Opstilling af klare mål og målbare succeskriterier for hver enkelt indsats og aktivitet. 5. En milepælsplan. 6. Et detaljeret budget med fordelingen på aktiviteter. 7. Forpligtigende samarbejdsaftale/partnerskabaftale med helhedsplanens parter. 8. Årlige indberetninger for hvert indsatsområde. 9. Årlige selvevalueringsskabeloner for én hovedaktivitet inden for hver indsats. Ad 1. En beskrivelse af afdelingens/områdets særlige problemstillinger. Med udgangspunkt i den tilgængelige viden om afdelingen/boligområdet skal de særlige udfordringer som kendetegner netop denne afdeling/område analyseres nærmere. Det er vigtigt at man her ikke alene fokuserer på problemerne, men også analyserer de ressourcer der forefindes, og som der kan bygges videre på. Er der behov for fysisk og/eller økonomisk opretning skal dette beskrives nærmere jf. ovenfor. Analysen bør tage udgangspunkt i de tilgængelige statistiske informationer, i den generelle og specifikke viden som er opsamlet i boligorganisationens drift, i kommunale institutioner og forvaltninger, i en eventuel lokal politiindsats, i eventuelle private organisationer og i beboernes lokale organiseringer. En gennemarbejdet analyse er fundamentet for den kommende indsats, og det er vigtigt at der er bred forståelse og accept af en sådan analyses konklusioner fra kommunen, øvrige samarbejdspartnere, og ikke mindst fra de beboere som indsatsen vedrører. Ad 2. En beskrivelse af organisering og styring af helhedsplanen. Helhedsplanen skal indeholde en redegørelse for, hvordan den kommende indsats skal tilrettelægges og gennemføres. Det skal bl.a. oplyses hvilke personer/organisationer og andre kredse, der skal medvirke med en beskrivelse af hvem der gør hvad og hvilken kompetence og ansvar, der er knyttet til funktionerne og de opgaver, der skal løses. Det kan være praktisk at anskueliggøre projektorganisationen i et diagram. Der skal endvidere redegøres for det forventede forbrug af personaleressourcer som naturligvis skal relaterer sig til de indsatser, som ønskes gennemført. Personaleudgifterne skal afspejle et rimeligt niveau og stå mål med den ønskede effekt. Der henvises i den forbindelse til de overenskomster, som er indgået af Boligselskabernes Landsforening på vegne af boligorganisationerne, som kan være udgangspunktet for lønfastsættelsen. Ved længerevarende indsatser skal det også overvejes, hvilke behov der er for løbende faglig udvikling af personalet såvel internt i boligorganisationen som eksternt f.eks. ved anvendelse af de muligheder som udbydes gennem Boligsocialnet eller andet. Kommunen er en vigtig samarbejdspartner, måske den vigtigste. Helhedsplanen skal indeholde en uddybende beskrivelse af det samarbejde med kommunen, som forventes gennemført i det konkrete projekt. Der skal udarbejdes en egentlig Side 6 af 11

7 samarbejdsaftale/partnerskabsaftale med kommunen og evt. øvrige samarbejdspartnere (se nedenfor). Boligorganisationen bør gøre sig klart, at der i de fleste tilfælde vil være tale om temmelig store og arbejdskrævende opgaver i en kompleks samarbejdsstruktur med en betydelig risiko for konflikter til følge. Den enkelte boligorganisation må derfor gøre sig sine egne opgaver og roller klart. Det skal eksplicit fremgå af helhedsplanen hvorledes boligorganisationen bidrager til gennemførelsen. Ad 3. En beskrivelse af de indsatser og underliggende aktiviteter der ønskes iværksat. I helhedsplanen skal de ønskede indsatser beskrives nærmere. Indsatserne skal relatere sig til den udførte analyse. Der kan alene søges støtte til følgende indsatser og de skal benævnes som nedenstående: 1. Børn, unge og familie 2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati 4. Sundhed 5. Udsatte grupper 6. Kultur og fritid 7. Image og kommunikation Indsatserne skal beskrives systematisk, således at det klart fremgår, hvilke aktiviteter der ønskes iværksat indenfor hvert af de indsatsområder, der søges støtte til. Endvidere skal det klart beskrives, hvilke problemfelter hvert enkelt indsatsområder samt hver af de underliggende aktiviteter adresserer. Indsatserne i en boligsocial indsats er dynamiske og det kan over en længere periode være nødvendigt at ændre i prioriteringen, f.eks. på grund af udefra kommende forhold. Uanset dette, skal beskrivelsen fra helhedsplanens begyndelse være så dækkende som mulig. Store reservationer til såkaldte frie midler og reservationer til uspecificerede indsatser vil ikke blive accepteret. Med andre ord, forudsættes det at der er budgetlagt for helhedsplanens fulde beløb. Ændrer forholdene sig undervejs i helhedsplanens forløb kan der ved accept fra Landsbyggefonden ændres i prioriteringen af indsatser og aktiviteter. Ad 4. Opstilling af klare mål og målbare succeskriterier for hver enkelt indsats og aktivitet. For hvert indsatsområde og underliggende aktiviteter skal der fastlægges konkrete mål og målbare succeskriterier, der kan gøres til genstand for evaluering. Det er vigtigt, at helhedsplanen beskriver en strategi for en bevidst og planlagt opfølgning af mål og succeskriterier og som gør det muligt, at man i det lokale samarbejde kan vurdere graden af fremdrift i helhedsplanen således at de nødvendige justeringer og tilpasninger bliver foretaget når der er behov. Ad 5. En milepælsplan. Der skal opstilles en dynamisk milepælsplan for helhedsplanens fulde forløb. Milepælsplanen skal fastlægge, hvornår helhedsplanens overordnede begivenheder skal finde sted samt en oversigt over, hvilke aktiviteter der skal gennemføres hvornår. Planen skal indeholde en oversigt for samtlige indsatser og aktiviteter. Side 7 af 11

8 Endvidere skal der for helhedsplanens første år foreligge en udførlig milepælsplan på månedsbasis for samtlige aktiviteter. Såfremt nogle aktiviteter ikke tænkes gennemført det første år, anføres dette på milepælsplanen. Da validiteten af milepælsplanen for helhedsplanens fulde forløb bliver mindre jo længere ud i fremtiden man går, skal denne revurderes med jævne mellemrum og mindst en gang om året. Yderligere bør der som en del af projektstyringen under implementeringen af helhedsplanen, hvert år laves en udførlig milepælsplan på månedsbasis for det kommende år i lighed med den for projektperiodens første år, som indsendes med ansøgningen. Planen giver sammen med de opstillede mål og succeskriterier det nødvendige overblik og mulighed for justeringer af forløbet. Ad 6. Et detaljeret budget med fordeling på aktiviteter. Der skal udarbejdes et budget over den samlede indsats forventede indtægter og udgifter. Budgettet skal være i balance og relatere sig til de foreslåede indsatser og aktiviteter og skal specificeres inden for hver enkelt hovedgruppe. Budgettet skal opstilles i den af Landsbyggefonden udarbejde skabelon, som kan hentes fra fonden hjemmeside: På indtægtssiden: Ansøgt beløb fra Landsbyggefonden, den lokal medfinansiering fra boligorganisationen, kommunen eller andre bidragydere. Der skal mindst bidrages med 25 % i medfinansiering. På udgiftssiden: Projektorganisation som bl.a. kan være følgende udgifter: Lokaler og øvrig drift, lønninger/personaleudgifter, herunder udgifter til faglig udvikling af ansatte medarbejdere. Specifikke indsatser og aktiviteter som anført ovenfor herunder image og kommunikation og lokal evaluering. Det skal præciseres, at den lokale medfinansiering skal bestå i tilskud fra f.eks. boligorganisationens arbejdskapital og dispositionsfond, tilskud fra den stedlige kommune, fra lokale samarbejdspartnere m.v. Det skal understreges, at medfinansieringen ikke behøver at optræde som kontante bidrag men godt kan gives f.eks. i form af medarbejdertimer for medarbejdere, som reelt arbejder i projektet, eller i form af værdien af lokaleleje, hvor lokalerne indgår i projektet. Der skal som udgangspunkt være tale om et egentligt lejetab. Som medfinansiering kan ikke anvendes værdien af ordinære driftsopgaver, udført af boligorganisationen eller kommunen. Endvidere skal det præciseres, at eventuelle tilskud fra statslige puljer, ikke kan erstatte hverken helt eller delvist den lokale medfinansiering. Endelig skal det præciseres, at et eventuelt tilskud fra Landsbyggefonden er et bruttotilskud inkl. eventuelle forpligtigelser i forhold til ansatte, skat m.v. Der kan således ikke søges yderligere tilskud til dækning af sådanne forpligtigelser. Dog kan der i forbindelse med barsel ekstraordinært søges om dækning af lønudgifter udover dagpengerefusionen samt eventuelle andre tilskudsmuligheder. Landsbyggefonden kan efter en konkret vurdering, maksimalt dække 75 % af sådanne udgifter. Landsbyggefonden kan stille som betingelse for støtten, at boligorganisationen i muligt og forsvarligt omfang bidrager til finansiering af indsatsen af sin egenkapital, og at kommunen medvirker til indsatsen. Kravene til boligorganisationens og kommunens Side 8 af 11

9 medvirken forhandles konkret, og vil bl.a. afhænge af den konkrete situation i området, helhedsplanen og øvrige iværksatte initiativer. Støtten ydes på afdelingsniveau og regnskabsaflæggelse sker principielt som en del af afdelingsregnskabet(erne). Eventuelle differencebeløb i forhold til bevillingen redegøres der for ved årlige reguleringskontoopgørelser, jf. Retningslinjer for opgørelse af reguleringskonto i forbindelse med sager om særlig driftsstøtte. I den forbindelse skal det bemærkes, at den årlige reguleringskontoopgørelse skal være fonden i hænde senest 6 måneder efter kalenderårets afslutning. Ad 7. Forpligtigende samarbejdsaftale/partnerskabaftale med helhedsplanens parter. Der skal udarbejdes en samarbejdsaftale/partnerskabsaftale mellem helhedsplanens parter. Aftalen skal beskrive rammerne for samarbejdet og beskrive en nærmere ansvarsfordeling i relation til det/de konkrete indsatser, samt hvilke ressourcer parterne stiller til rådighed for samarbejdet. Det skal i aftalen angives i hvilken periode den er gældende og aftalen skal underskrives af de personer som tegner de organisationer som aftalen vedrører. Aftalen skal vedlægges som bilag. Ad 8. Årlige indberetninger for hvert indsatsområde. For hvert indsatsområde skal der til Landsbyggefonden indsendes et skema til brug for indberetning af opnåede resultater på indsatsniveau. Fonden registrerer de indkomne skemaer og sikrer at der sker en tværgående bearbejdning. Skemaet er et standardskema udarbejdet af Landsbyggefonden og kan hentes fra fondens hjemmeside: Der skal hvert år indsendes et nyt skema til fonden for samtlige indsatsområder i helhedsplanen. Skemaet indsendes samtidig med indsendelse af reguleringskontoen senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Skemaet skal være forelagt boligorganisationens ledelse som også skal underskrive hvert enkelt skema. Manglende indsendelse af skemaet medfører at udbetalingerne fra Landsbyggefonden stoppes. Ad 9. Selvevalueringsskabeloner for én hovedaktivitet inden for hver indsats. Der skal indsendes selvevalueringsskabeloner for én hovedaktivitet inden for hver indsats en gang om året, senest den 1. oktober. Skabelonerne indsendes til Landsbyggefonden som registrerer og videresender dem til Center for Boligsocial Udvikling. Centret bearbejder de indkomne skabeloner. Manglende indsendelse af det rette antal selvevalueringsskabeloner vil, som det er gældende for pkt. 8 medfører at udbetalingerne fra Landsbyggefonden stoppes. Boligsocialnet og CFBU I forbindelse med den landsdækkende boligsociale indsats forestår Boligselskabernes Landsforening og Kommunernes Landsforening en landsdækkende støttevirksomhed (Boligsocialnet), som bl.a. består i drift af et antal erfagrupper med fagligt indhold, en hjemmeside, udvikling af efteruddannelsestilbud mv. Side 9 af 11

10 Alt personale, aflønnet via tilskud fra Landsbyggefonden, er forpligtiget til at deltage i Boligsocialnets erfagrupper og det daglige arbejde skal derfor tilrettelægges således, at der skabes mulighed herfor. Endvidere indsamler Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) viden inden for det boligsociale område, foretager punktvise effektevalueringer samt yder processtøtte og rådgivning til aktørerne på det boligsociale felt. For inspiration til indhold, organisering og delprojekter i og af helhedsplanen henvises til de 2 nævntes hjemmesider: Ansøgninger om huslejestøtte Ansøgninger En ansøgning om huslejestøtte indeholder et ansøgningsskema og en kortfattet beskrivelse af afdelingen. Den kortfattede beskrivelse skal indeholde overordnede oplysninger om afdelingens/boligområdets problemkompleks, om hvilke initiativer, herunder særligt initiativer af fysisk og økonomisk art, der ud fra en lokal vurdering bør iværksættes for at genoprette boligområdet/afdelingen. Den kortfattede beskrivelse må maksimal fylde 4-5 sider. Den kortfattede beskrivelse kan undlades, hvis ansøgningen er kombineret med en ansøgning om renoveringsstøtte efter almenboliglovens 91, og der i den forbindelse allerede er fremsendt en helhedsplan. Efter modtagelse af ansøgningen vil fonden registrere alle de i ansøgningsskemaet givne oplysninger om afdelingen. Herudover vil fonden foretage en systematisk vurdering af et evt. renoveringsbehov, afdelingens regnskab, afdelingens attraktionsværdi og afdelingens lokale konkurrencesituation. Til brug herfor vil fonden aflægge besigtigelser af afdelinger, som fonden ikke kender fra andre nyere driftsstøttesager. Huslejemodel Alle disse oplysninger bruges i fondens huslejemodel, som systematisk sammenligner afdelingens husleje med tillæg eller fradrag for ovennævnte vurderinger med en tilsvarende gennemsnitlig almen boligafdeling. En tilsvarende gennemsnitlig almen boligafdeling er fra samme årgang, er af samme art (etage/tæt-lavt), har en tilsvarende boligstruktur (gennemsnitlig boligstørrelse), er fra samme region (hovedstaden/det øvrige land) og har en tilsvarende beboersammensætning. Grunddata i huslejemodellen er fondens huslejestatistik, Realkreditrådets ejendomsprisstatistik på kommuneniveau og beboerindekset. Der vil i hver støtteberegning med henblik på eventuelle samtidige lejlighedsforbedringer af udlejningsmæssig betydning blive tillagt et beløb til den tilstræbte leje. Tillægget og dermed fradraget i støtte fastsættes af Landsbyggefonden. Da huslejestøttemidlerne erfaringsmæssigt ikke kan dække det egentlige behov i ansøgerfeltet fastsættes endvidere regler om minimumsstøttebehov. Prækvalificering På baggrund af huslejemodellen foretager fonden en foreløbig vurdering af, om afdelingen er omfattet af støtteordningen. Afdelinger, der er omfattet, bliver i forlængelse heraf prækvalificeret til huslejestøtte, mens afdelinger, som ikke er omfattet, overføres til viderebehandling i landsdispositionsfonden som almindelige driftsstøttesager inden evt. endeligt afslag meddeles. Side 10 af 11

11 Helhedsplan/huslejestøtte For afdelinger, der prækvalificeres, skal der udarbejdes en helhedsplan. En helhedsplan med udgangspunkt i huslejestøtte vil ofte have sammenhæng med en boligsocial helhedsplan. Selvom huslejestøtten gives i forbindelse med en økonomisk og evt. fysisk genopretning, skal helhedsplanens omdrejningspunkt være alle nødvendige forslag til boligsocial, økonomisk og fysisk genopretning. Med henblik på at sikre en helhedsorienteret tilgang skal evt. nødvendige boligsociale tiltag således også beskrives. Det er i forlængelse heraf vigtigt at være opmærksom på, at Landsbyggefonden ikke yder støtte til fysisk opretning, herunder beboerhuse og øvrige miljøforbedringer, via almenboligloven 91a. Anlægsarbejder er derimod henvist til særskilt finansiering. Hvad angår evt. forslag til fysisk opretning, skal Landsbyggefonden derfor henlede opmærksomheden på de særlige regler, herunder skemagang, der er gældende ved opnåelse af støttede realkreditlån til finansiering af renovering m.v. i h. t. almenboligloven 91 renoveringsstøtteordningen. Udmelding om huslejestøtte indebærer således ikke automatisk, at der er givet tilsagn i henhold til lov om almene boliger m.v. 91. Med henblik på kravene til den faktiske udformning af en helhedsplan med en fysisk genopretning som omdrejningspunkt henvises der til fondens vejledning til ansøgninger efter 91 renoveringsstøtteordningen. Hvis det er nødvendigt med en økonomisk genopretning af afdelingen, skal helhedsplanen med udgangspunkt i den udmeldte huslejestøtte beskrive denne. Helhedsplanen skal i såfald indeholde oplysninger om evt. underskud mv., evt. forslag til besparelser på driften, ligesom det er en forudsætning, at der er eller etableres en passende lejedifferentiering mellem boligtyperne, f.eks. med ca. 1/3 af lejen fordelt på grundbeløb og ca. 2/3 på arealbeløb. Side 11 af 11

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og huslejestøtte) i udsatte

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER

REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER SIDE 3 l 8 REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER

REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER Foto: Egedalsvænge (privatfoto). SIDE 3 l 12 REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²). Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 89, Assentoft 6 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Finansieringsmuligheder Tirsdag den 10. marts 2015 i Svendborg Byggechef Lisa Fomsgaard Nielsen BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber på Vestegnen Albertslund Boligselskab Tranemosegård Vridsløselille

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Indhold - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Hvor kommer pengene fra - Kassen er tom hvordan kan

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere

Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer

Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer Den underskrevne ansøgning sendes som pdf til bolig@tbst.dk Tegninger, der er større end A4 format, kan sendes

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. november Indledning Puljens formål Projektets målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode...

Ansøgningsfrist 1. november Indledning Puljens formål Projektets målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode... Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Ansøgningsfrist 1. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 3 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede midler i

Læs mere

Boligforeningen 3B Havneholmen København V. Tilsagn om støtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.v. 91 støtte til renovering m.v.

Boligforeningen 3B Havneholmen København V. Tilsagn om støtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.v. 91 støtte til renovering m.v. Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V Tilsagn om støtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.v. 91 støtte til renovering m.v. Boligorganisation : Boligforeningen 3B Afdeling : 6067

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Finansieringsmuligheder Torsdag den 7. april 2016 i Albertslund Byggechef Lisa Fomsgaard Nielsen De kommende store opgaver Albertslund Syd Gårdhuse: 1001 boliger, 1.600 mio. kr Albertslund Vest Gårdhuse:

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Vejledning til ansøgning om midler til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boliger

Vejledning til ansøgning om midler til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boliger Dato: 26. juni 2013 Vejledning til ansøgning om midler til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boliger Baggrund Der er på finansloven for 2013 afsat en energisparepulje til almene boliger på

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011 Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr. 2009-903 lni 15. december 2011 Notat om etablering af fælleslokaler og beboerhuse på tværs af afdelinger/ejerformer 1. Indledning Dette

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 10 Vejledning til det elektroniske ansøgningsskema Alle felterne skal udfyldes, for at det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter

Læs mere

I den anledning indkalder Landsbyggefonden hermed ansøgninger om del i 2010-puljen. Ansøgningsfristen er 1. april 2009.

I den anledning indkalder Landsbyggefonden hermed ansøgninger om del i 2010-puljen. Ansøgningsfristen er 1. april 2009. LANDSBYGGEFONDEN 29. september 2008 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Opslag af ansøgningspulje målrettet bedre mad til ældre i eget hjem. Ansøgningsfrist: torsdag d. 1. juni 2017 kl

Opslag af ansøgningspulje målrettet bedre mad til ældre i eget hjem. Ansøgningsfrist: torsdag d. 1. juni 2017 kl Opslag af ansøgningspulje målrettet bedre mad til ældre i eget hjem Ansøgningsfrist: torsdag d. 1. juni 2017 kl. 12.00 1. Indledning I aftalen om finanslov for 2017, som blev indgået i november 2016 mellem

Læs mere

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Januar 2017 Vejledning til ansøgningsskema Udlodningsmidler 2017 Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsøkonomi Holbergsgade

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( )

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( ) VEJ nr 9205 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift.

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift. Boligudvalget 2008-09 L 208 Spørgsmål 7 Offentligt Boligudvalget Til: Indenrigs- og socialministeren Dato: 4. maj 2009 Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: L 208 Forslag til

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1#

#JobInfo Criteria=KABside1# Ny digital vejledning om boligsociale helhedsplaner KAB har fået bevilget midler af Landsbyggefonden til i samarbejde med BoligsocialNet at udvikle en ny digital vejledning om arbejdet med boligsociale

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²). Randersegnens Boligforening u.k (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 37, Nørhald 1 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger

Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Regler og muligheder Netværksmøde i AlmenNet 13. Maj 2015 Lars Holmsgaard Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Emner: Baggrund for reduktion Regler

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Vejledningsmateriale 8. december 2015 3 Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Indhold Pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

GODE RÅD - OM AT SØGE PROJEKTMIDLER FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR AARHUS

GODE RÅD - OM AT SØGE PROJEKTMIDLER FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR AARHUS GODE RÅD - OM AT SØGE PROJEKTMIDLER FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR AARHUS Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Jægergården, Værkmestergade 15 8000

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Præsentation og disposition. Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger. Disposition:

Præsentation og disposition. Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger. Disposition: Præsentation og disposition Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger Disposition: 0. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan og aktører

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. LOVGRUNDLAGET... 2 2. PULJENS FORMÅL... 2 3. HVEM KAN SØGE... 2 4. HVILKE MÅLGRUPPER RETTER STØTTEN SIG TIL...

Læs mere