Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte."

Transkript

1 LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og huslejestøtte) i udsatte almene boligområder. Lovgivning mv. Ved lov nr af 22. december 2010 blev almenboliglovens 91a ændret, således at Landsbyggefonden i årerne inden for en årlig ramme på 440 mio. kr. kan give tilsagn til en boligsocial indsats i udsatte almene boligområder, heraf kan op til halvdelen anvendes til huslejenedsættelser. Fondens bestyrelse har den 3. februar 2011 vedtaget et nyt regulativ for den boligsociale indsats, og socialministeren har godkendt regulativet den 18. marts Det nye regulativ med tilhørende vejledning udsendes til samtlige kommuner, regioner og almene boligorganisationer. Indholdsmæssigt er der overordnet set tale om en videreførelse af puljerne til social og forebyggende indsats, men ansøgningsproceduren ændres fra puljeansøgninger med faste ansøgningstidspunkter til årlige rammer med løbende ansøgninger og løbende behandling af ansøgninger. Støtten gives til udsatte almene boligområder, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter, herunder høj husleje, høj flyttefrekvens, stor andel af boligtagere med sociale problemer, vold, hærværk eller nedslidning af bygninger og friarealer. Ved udarbejdelse af ansøgning og den efterfølgende helhedsplan er det vigtigt at have koordinering af indsatsen for øje. Det indebærer, at en afklaring af samspillet mellem den boligsociale indsats, den økonomiske genopretning og de påtænkte fysiske (renoverings-) arbejder, er særdeles vigtig. For de relativt komplicerede sager (socialt udsatte boligområder og boligafdelinger med betydelige behov for fremtidssikring mv.) - hvor en bredspektret indsats er nødvendig - skal ansøgningen og den senere helhedsplan rumme en stillingtagen til en fremadrettet løsning af disse sammensatte forhold. For mere enkle sager med overvejende fysiske problemer og måske et driftsstøttebehov henvises i øvrigt til regelsæt om Opretning mv. (Renoveringsstøtteordningen) og Særlig driftsstøtte (Kapitaltilførsel m.v.). Der henvises til: - Særlig driftsstøtte -> Fysiske arbejder og Dokumenter. Huslejestøtte gives særskilt til udsatte almene boligafdelinger efter en konkret vurdering. Støtten gives under forudsætning af at indsatsen indgår i en helhedsplan med tilhørende finansieringsplan. Støtten ydes som egentlig nedsættelse af balancelejen og/eller som kompensation for nye kapitaludgifter ved fysiske (støttede) arbejder, højt huslejeniveau, driftsvanskeligheder m.v. Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. En ansøgning om støtte til en boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og huslejestøtte) falder i 2 faser:

2 1. Først indgives en ansøgning med henblik på at blive prækvalificeret. En ansøgning indeholder en kortfattet beskrivelse af afdelingen/boligområdet, et udfyldt spørgeskema for hver ansøgende afdeling og et foreløbigt budgetforslag. 2. Ansøgninger, der på baggrund af fondens sagsbehandling prækvalificeres, skal udarbejde en helhedsplan. Både ansøgningen og helhedsplanen indsendes til Landsbyggefonden gennem kommunalbestyrelsen i afdelingens/boligområdets beliggenhedskommune. Ansøgningen skal være anbefalet af beliggenhedskommunen. Med sin anbefaling tilkendegiver kommunen, at være bekendt med at der planlægges gennemført en boligsocial indsats i den pågældende afdeling/område, og at den pågældende afdeling/område er relevant i forhold til en boligsocial indsats. Kommunen tilrettelægger selv sin interne procedure for anbefaling, herunder hvem der tegner kommunen i denne henseende. Den kommunale anbefaling vedlægges/medsendes ansøgningen som bilag. Helhedsplanen skal være godkendt af kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen. Med sin godkendelse tilkendegiver kommunen, at helhedsplanens indsatser er egnede til løsning af afdelingens/områdets problemer og tilkendegiver samtidig, at være indforstået med at medvirke administrativt og eventuelt økonomisk til den boligsociale indsats. Ansøgninger om støtte til boligsociale aktiviteter. Alt ansøgningsmateriale indsendes til Landsbyggefonden via mail til Den foreløbige ansøgning og helhedsplanen, samt alle bilag indsendes i pdf-format. Ansøgningsskemaet indsendes i excel-format. Det bemærkes, at sagsbehandlingen digitaliseres yderligere omkring årsskiftet 2011/12. Nærmere meddelelse om konkret igangsætningstidspunkt vil fremkomme senere. Ansøgningen Ansøgningen består af følgende: Ansøgningsskemaet Der er udarbejdet et ansøgningsskema som skal anvendes ved ansøgning. Ansøgningsskemaet skal være fuldstændigt udfyldt. En afdeling med mere end 100 beboere, eller en afdeling som er en del af en bebyggelse med mere end 100 beboere, skal hos Danmarks Statistik indhente og vedlægge "Statistiske Nøgletal på boligområder 2010" (KÅS-tabeller). Forefindes der lokale socioøkonomiske statistikker, der som minimum har samme indhold som "Statistiske nøgletal på boligområder", og som evt. indeholder oplysninger af nyere dato, kan disse alternativt vedlægges. Prisen for et sæt KÅS-tabeller er p.t kr. plus moms. For bestillingen og yderligere oplysninger henvises der til Danmarks Statistiks hjemmeside. til salg/kundecenter/standart produkter og abonnementer/oversigt over standardprodukter og faste leverancer/boligområder - statistiske nøgletal. Øvrige afdelinger må vedlægge en beskrivelse af beboersammensætningen ud fra andre tilgængelige oplysninger. Ansøgningsskemaet kan hentes fra Fondens hjemmeside: ww.lbf.dk/ansøgninger/dokumenter. Side 2 af 11

3 Den kortfattede beskrivelse Der skal udarbejdes en kortfattet beskrivelse, som skal indeholde overordnede oplysninger om 1. afdelingens/boligområdets problemkompleks, 2. hvilke indsatser der ud fra en lokal vurdering bør iværksættes for at gennemføre en boligsocial indsats i boligområdet/afdelingen. 3. Den påtænkte organisering, herunder hvorledes boligorganisationen, kommunen og eventuelle andre samarbejdsparter inddrages i arbejdet, samt 4. hvorledes indsatsen tænkes koordineret og evalueret. 5. Det påtænkte forbrug af medarbejderressourcer opgjort på stillingsbetegnelse/arbejdsområde og timeforbrug. De påtænkte indsatser skal holde sig indenfor nedenstående indsatsområder: 1) Børn, unge og familie, 2) Uddannelse, beskæftigelse og erhverv, 3) Beboernetværk, inddragelse og demokrati, 4) Sundhed, 5) Udsatte grupper, 6) Kultur og fritid, 7) Image og kommunikation. De ovenfor nævnte 7 indsatsområder er udtømmende, og der kan således ikke søges om støtte til andre end de nævnte indsatser. Herudover anføres den forventede varighed af den påtænkte indsats. Den kortfattede beskrivelse må maksimalt fylde 5 A-4 sider. Budgettet Der skal udarbejdes et overslagsbudget for den påtænkte indsats. Budgettet kan alene omfatte indsatser som ovenfor nævnt og skal udfærdiges på indsatsniveau. Der kan alene anvendes det af fonden fortrykte budgetskema som kan hentes på fondens hjemmeside: Opmærksomheden henledes særligt på budgetpunktet projektorganisering. Her skal som et samlet beløb anføres de forventede udgifter til lønninger inkl. fremskrivninger, udgifter til kurser/medarbejderudvikling/erfadeltagelse/studieture mv., lokaleleje, kontorhold, evaluering og øvrige udgifter forbundet med driften af helhedsplanen. Prækvalificering På baggrund af de ovenfor anførte oplysninger foretager fonden en vurdering af hver enkelt ansøgning med henblik på prækvalifikation. Vurderingen hviler bl.a. på en rangordning af afdelingerne foretaget på baggrund af socioøkonomiske nøgletal fra Danmarks Statistik, svarende til de tal som anvendes i socialministeriets årlige udmelding om udsatte boligområder. Herudover foretages der en faglig vurdering af det indsendte materiale særlig med henblik på en vurdering af de påtænkte indsatser set i relation til afdelingens/områdets problemstillinger. Endvidere vil der i vurderingen blive lagt stor vægt på den påtænkte organisering af indsatsen og dermed muligheden for at gennemføre de påtænkte indsatser. Afdelinger/områder der prækvalificeres modtager underretning herom og om de nærmere vilkår forbundet med prækvalificeringen, herunder oplysning om reserveret beløb for indsatsen. Side 3 af 11

4 I prækvalificerede ansøgninger kan der forlods udbetales et beløb til ansættelse af den person, som for boligorganisationen skal medvirke i udarbejdelsen af helhedsplanen, og som projektleder skal gennemføre helhedsplanen. Et sådant beløb vil eksplicit fremgå af meddelelsen om prækvalifikation. I landsbyggefonden forventes en sagsbehandlingstid for prækvalifikation på 4 6 uger, under forudsætning af, at ansøgningen er komplet, og at der ikke skal foretages besigtigelse af afdelingen/området. Ansøgninger der ikke prækvalificeres Prækvalificeres en ansøgning ikke, modtager boligorganisationen underretning herom og en begrundelse for, hvorfor ansøgningen ikke er blevet prækvalificeret. Der oprettes ingen ventelister eller reservelister og boligorganisationen skal derfor genansøge, såfremt man ønsker at komme i betragtning på et senere tidspunkt. Ansøgning kan som ovenfor anført indgives løbende. Helhedsplanen Når boligorganisationen har modtaget meddelelse om prækvalifikation kan arbejdet med at udforme helhedsplanen begynde umiddelbart herefter. Generelt om helhedsplanen Boligorganisationen skal udarbejde en helhedsplan for den pågældende afdeling/område. Det vil være forskelligt i hvilket omfang boligorganisationen råder over de nødvendige ressourcer og kompetencer til at gennemføre dette arbejde. Derfor er der mulighed for, at boligorganisationen allerede på dette tidspunkt kan ansætte/frikøbe den person som skal være projektleder i helhedsplanen. Dette giver mulighed for at den person som skal gennemføre helhedsplansforløbet kan medvirke i hele forløbet fra start til slut, og således være den lokale tovholder for udarbejdelse af helhedsplanen. Herudover vil Landsbyggefondens konsulenter i fornødent omfang i ansøgningsfasen, kunne inddrages i arbejdet med at udforme helhedsplanen. Omfanget af Landsbyggefondens deltagelse vil variere afhængig af det lokale behov og fondens vurdering. Det er boligorganisationen der har initiativet til og ansvaret for helhedsplanens udformning, ligesom det er boligorganisationen der har ansvaret for det praktiske arbejde forbundet med udformningen. Landsbyggefondens rolle er, på konsulentniveau, at yde rådgivning med udgangspunkt i fondens generelle erfaring på området. Indsatsen i boligområdet skal ske i et tæt samarbejde mellem de involverede parter: Kommune, boligorganisation, afdelingsbestyrelse og ikke mindst beboerne selv. Herudover bør øvrige relevante lokale interessenter, såsom skoler, institutioner, det lokale erhvervsliv, foreningslivet, de frivillige organisationer og politiet, i varierende omfang inddrages. Helhedsplanen skal indeholde forslag til en helhedsorienteret og langsigtet opretning af bebyggelsen. Den skal således beskrive alle nødvendige forslag til boligsocial indsats og fysisk og økonomisk genopretning. I den forbindelse er det vigtigt at bemærke, at Landsbyggefonden ikke yder støtte til fysisk opretning, herunder beboerhuse og øvrige miljøforbedringer, via almenboligloven 91a. Helhedsplanens oplysninger om fysisk og økonomisk opretning er nødvendige for en samlet vurdering af bebyggelsens situation og til vurdering af et realistisk huslejeniveau i afdelingen og dermed for fordelingen af huslejemidlerne i 91a. Side 4 af 11

5 Anlægsarbejder er henvist til særskilt finansiering. Hvad angår evt. forslag til fysisk opretning, skal Landsbyggefonden derfor henlede opmærksomheden på de særlige regler, herunder skemagang, der er gældende ved opnåelse af støttede realkredit lån til finansiering af renovering m.v. i h. t. almenboligloven 91 renoveringsstøtteordningen. Udmelding om støtte til en social og forebyggende indsats, herunder huslejenedsættelse,. indebærer således ikke automatisk, at der er givet tilsagn i henhold til lov om almene boliger m.v. 91 til f.eks. beboerfaciliteter o. lign. Boligområdets funktionalitet Det bør endvidere overvejes, om det er hensigtsmæssigt at styrke boligområdets funktionalitet gennem etablering af nye erhvervsarealer (butikker, liberale erhverv, mindre erhvervsvirksomheder, offentlige kontorer) og boliger for specialgrupper m.v. Etablering af nye erhvervsarealer kræver en særlig konstruktion. Der bør udarbejdes en egentlig imagestrategi som uddyber bl.a. ovenstående forhold og fastlægger de præcise målsætninger. Lokal medfinansiering Det er et vigtigt element i helhedsplanen, at der arbejdes inden for rammerne af et realistisk budget og huslejeniveau. I den forbindelse bør boligorganisationen allerede på et tidligt tidspunkt gøre sig overvejelser omkring tilvejebringelsen af den lokale medfinansiering. For at komme i betragtning til støtte til en boligsocial indsats kræves der som minimum en lokal medfinansiering svarende til 25 % af den samlede indsats. Tilsvarende vil der som forudsætning for evt. huslejestøtte blive stillet krav om et eget bidrag på ligeledes 25 % fra boligorganisationen. Med henblik på styring af og opfølgning på den samlede indsats forestår Landsbyggefonden efter almenboligloven 91a en landsdækkende formidling og koordinering og sørger endvidere for, at der foretages en evaluering af den gennemførte indsats effekt i forhold til de problemramte områder og den almene sektor generelt. Landsbyggefonden orienterer løbende Socialministeriet herom. Der forudsættes i den forbindelse et samarbejde fra de støttede bebyggelsers side. Der bør herudover lokalt etableres evaluering/effektmåling/tilfredshedsundersøgelser, således at indsatserne til stadighed følges, vurderes og evt. justeres i det lokale samarbejde. De lokale evalueringer m.v. skal tilpasses projektets størrelse, indsatsernes karakter og skal i fornødent omfang stilles til rådighed for den landsdækkende evaluering. Områdesekretariater Det er forudsat at det særligt skal overvejes om der kan etableres et områdesekretariat til lokal koordinering af indsatsen, herunder også koordinering i forhold til eksisterende indsatser såvel i boligorganisationen som i kommunen. Et områdesekretariat har enten et koordineringsansvar for flere helhedsplaner eller et koordineringsansvar for én helhedsplan som går på tværs af flere boligområder. Et områdesekretariat kan også have en koordinerende rolle i forhold til samarbejdet mellem boligselskaber og kommune omkring boligområderne med helhedsplaner og/ eller et områdesekretariat har et overordnede blik på boligområdernes udvikling og rolle på det lokale boligmarked. Ved oprettelse af et områdesekretariat kan indsatsen synliggøres for alle parter og det kan bidrage til en generel forbedring af boligforholdene og en styrkelse af det lokale samarbejde. Side 5 af 11

6 Landsbyggefonden vil igennem sin rådgivning søge sådanne sekretariater etableret, hvor det er hensigtsmæssigt og muligt. Helhedsplanen skal som minimum indeholde: 1. En beskrivelse af afdelingens/områdets særlige problemstillinger. 2. En beskrivelse af organisering og styring af helhedsplanen. 3. En beskrivelse af de indsatser og underliggende aktiviteter der ønskes iværksat. 4. Opstilling af klare mål og målbare succeskriterier for hver enkelt indsats og aktivitet. 5. En milepælsplan. 6. Et detaljeret budget med fordelingen på aktiviteter. 7. Forpligtigende samarbejdsaftale/partnerskabaftale med helhedsplanens parter. 8. Årlige indberetninger for hvert indsatsområde. 9. Årlige selvevalueringsskabeloner for én hovedaktivitet inden for hver indsats. Ad 1. En beskrivelse af afdelingens/områdets særlige problemstillinger. Med udgangspunkt i den tilgængelige viden om afdelingen/boligområdet skal de særlige udfordringer som kendetegner netop denne afdeling/område analyseres nærmere. Det er vigtigt at man her ikke alene fokuserer på problemerne, men også analyserer de ressourcer der forefindes, og som der kan bygges videre på. Er der behov for fysisk og/eller økonomisk opretning skal dette beskrives nærmere jf. ovenfor. Analysen bør tage udgangspunkt i de tilgængelige statistiske informationer, i den generelle og specifikke viden som er opsamlet i boligorganisationens drift, i kommunale institutioner og forvaltninger, i en eventuel lokal politiindsats, i eventuelle private organisationer og i beboernes lokale organiseringer. En gennemarbejdet analyse er fundamentet for den kommende indsats, og det er vigtigt at der er bred forståelse og accept af en sådan analyses konklusioner fra kommunen, øvrige samarbejdspartnere, og ikke mindst fra de beboere som indsatsen vedrører. Ad 2. En beskrivelse af organisering og styring af helhedsplanen. Helhedsplanen skal indeholde en redegørelse for, hvordan den kommende indsats skal tilrettelægges og gennemføres. Det skal bl.a. oplyses hvilke personer/organisationer og andre kredse, der skal medvirke med en beskrivelse af hvem der gør hvad og hvilken kompetence og ansvar, der er knyttet til funktionerne og de opgaver, der skal løses. Det kan være praktisk at anskueliggøre projektorganisationen i et diagram. Der skal endvidere redegøres for det forventede forbrug af personaleressourcer som naturligvis skal relaterer sig til de indsatser, som ønskes gennemført. Personaleudgifterne skal afspejle et rimeligt niveau og stå mål med den ønskede effekt. Der henvises i den forbindelse til de overenskomster, som er indgået af Boligselskabernes Landsforening på vegne af boligorganisationerne, som kan være udgangspunktet for lønfastsættelsen. Ved længerevarende indsatser skal det også overvejes, hvilke behov der er for løbende faglig udvikling af personalet såvel internt i boligorganisationen som eksternt f.eks. ved anvendelse af de muligheder som udbydes gennem Boligsocialnet eller andet. Kommunen er en vigtig samarbejdspartner, måske den vigtigste. Helhedsplanen skal indeholde en uddybende beskrivelse af det samarbejde med kommunen, som forventes gennemført i det konkrete projekt. Der skal udarbejdes en egentlig Side 6 af 11

7 samarbejdsaftale/partnerskabsaftale med kommunen og evt. øvrige samarbejdspartnere (se nedenfor). Boligorganisationen bør gøre sig klart, at der i de fleste tilfælde vil være tale om temmelig store og arbejdskrævende opgaver i en kompleks samarbejdsstruktur med en betydelig risiko for konflikter til følge. Den enkelte boligorganisation må derfor gøre sig sine egne opgaver og roller klart. Det skal eksplicit fremgå af helhedsplanen hvorledes boligorganisationen bidrager til gennemførelsen. Ad 3. En beskrivelse af de indsatser og underliggende aktiviteter der ønskes iværksat. I helhedsplanen skal de ønskede indsatser beskrives nærmere. Indsatserne skal relatere sig til den udførte analyse. Der kan alene søges støtte til følgende indsatser og de skal benævnes som nedenstående: 1. Børn, unge og familie 2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati 4. Sundhed 5. Udsatte grupper 6. Kultur og fritid 7. Image og kommunikation Indsatserne skal beskrives systematisk, således at det klart fremgår, hvilke aktiviteter der ønskes iværksat indenfor hvert af de indsatsområder, der søges støtte til. Endvidere skal det klart beskrives, hvilke problemfelter hvert enkelt indsatsområder samt hver af de underliggende aktiviteter adresserer. Indsatserne i en boligsocial indsats er dynamiske og det kan over en længere periode være nødvendigt at ændre i prioriteringen, f.eks. på grund af udefra kommende forhold. Uanset dette, skal beskrivelsen fra helhedsplanens begyndelse være så dækkende som mulig. Store reservationer til såkaldte frie midler og reservationer til uspecificerede indsatser vil ikke blive accepteret. Med andre ord, forudsættes det at der er budgetlagt for helhedsplanens fulde beløb. Ændrer forholdene sig undervejs i helhedsplanens forløb kan der ved accept fra Landsbyggefonden ændres i prioriteringen af indsatser og aktiviteter. Ad 4. Opstilling af klare mål og målbare succeskriterier for hver enkelt indsats og aktivitet. For hvert indsatsområde og underliggende aktiviteter skal der fastlægges konkrete mål og målbare succeskriterier, der kan gøres til genstand for evaluering. Det er vigtigt, at helhedsplanen beskriver en strategi for en bevidst og planlagt opfølgning af mål og succeskriterier og som gør det muligt, at man i det lokale samarbejde kan vurdere graden af fremdrift i helhedsplanen således at de nødvendige justeringer og tilpasninger bliver foretaget når der er behov. Ad 5. En milepælsplan. Der skal opstilles en dynamisk milepælsplan for helhedsplanens fulde forløb. Milepælsplanen skal fastlægge, hvornår helhedsplanens overordnede begivenheder skal finde sted samt en oversigt over, hvilke aktiviteter der skal gennemføres hvornår. Planen skal indeholde en oversigt for samtlige indsatser og aktiviteter. Side 7 af 11

8 Endvidere skal der for helhedsplanens første år foreligge en udførlig milepælsplan på månedsbasis for samtlige aktiviteter. Såfremt nogle aktiviteter ikke tænkes gennemført det første år, anføres dette på milepælsplanen. Da validiteten af milepælsplanen for helhedsplanens fulde forløb bliver mindre jo længere ud i fremtiden man går, skal denne revurderes med jævne mellemrum og mindst en gang om året. Yderligere bør der som en del af projektstyringen under implementeringen af helhedsplanen, hvert år laves en udførlig milepælsplan på månedsbasis for det kommende år i lighed med den for projektperiodens første år, som indsendes med ansøgningen. Planen giver sammen med de opstillede mål og succeskriterier det nødvendige overblik og mulighed for justeringer af forløbet. Ad 6. Et detaljeret budget med fordeling på aktiviteter. Der skal udarbejdes et budget over den samlede indsats forventede indtægter og udgifter. Budgettet skal være i balance og relatere sig til de foreslåede indsatser og aktiviteter og skal specificeres inden for hver enkelt hovedgruppe. Budgettet skal opstilles i den af Landsbyggefonden udarbejde skabelon, som kan hentes fra fonden hjemmeside: På indtægtssiden: Ansøgt beløb fra Landsbyggefonden, den lokal medfinansiering fra boligorganisationen, kommunen eller andre bidragydere. Der skal mindst bidrages med 25 % i medfinansiering. På udgiftssiden: Projektorganisation som bl.a. kan være følgende udgifter: Lokaler og øvrig drift, lønninger/personaleudgifter, herunder udgifter til faglig udvikling af ansatte medarbejdere. Specifikke indsatser og aktiviteter som anført ovenfor herunder image og kommunikation og lokal evaluering. Det skal præciseres, at den lokale medfinansiering skal bestå i tilskud fra f.eks. boligorganisationens arbejdskapital og dispositionsfond, tilskud fra den stedlige kommune, fra lokale samarbejdspartnere m.v. Det skal understreges, at medfinansieringen ikke behøver at optræde som kontante bidrag men godt kan gives f.eks. i form af medarbejdertimer for medarbejdere, som reelt arbejder i projektet, eller i form af værdien af lokaleleje, hvor lokalerne indgår i projektet. Der skal som udgangspunkt være tale om et egentligt lejetab. Som medfinansiering kan ikke anvendes værdien af ordinære driftsopgaver, udført af boligorganisationen eller kommunen. Endvidere skal det præciseres, at eventuelle tilskud fra statslige puljer, ikke kan erstatte hverken helt eller delvist den lokale medfinansiering. Endelig skal det præciseres, at et eventuelt tilskud fra Landsbyggefonden er et bruttotilskud inkl. eventuelle forpligtigelser i forhold til ansatte, skat m.v. Der kan således ikke søges yderligere tilskud til dækning af sådanne forpligtigelser. Dog kan der i forbindelse med barsel ekstraordinært søges om dækning af lønudgifter udover dagpengerefusionen samt eventuelle andre tilskudsmuligheder. Landsbyggefonden kan efter en konkret vurdering, maksimalt dække 75 % af sådanne udgifter. Landsbyggefonden kan stille som betingelse for støtten, at boligorganisationen i muligt og forsvarligt omfang bidrager til finansiering af indsatsen af sin egenkapital, og at kommunen medvirker til indsatsen. Kravene til boligorganisationens og kommunens Side 8 af 11

9 medvirken forhandles konkret, og vil bl.a. afhænge af den konkrete situation i området, helhedsplanen og øvrige iværksatte initiativer. Støtten ydes på afdelingsniveau og regnskabsaflæggelse sker principielt som en del af afdelingsregnskabet(erne). Eventuelle differencebeløb i forhold til bevillingen redegøres der for ved årlige reguleringskontoopgørelser, jf. Retningslinjer for opgørelse af reguleringskonto i forbindelse med sager om særlig driftsstøtte. I den forbindelse skal det bemærkes, at den årlige reguleringskontoopgørelse skal være fonden i hænde senest 6 måneder efter kalenderårets afslutning. Ad 7. Forpligtigende samarbejdsaftale/partnerskabaftale med helhedsplanens parter. Der skal udarbejdes en samarbejdsaftale/partnerskabsaftale mellem helhedsplanens parter. Aftalen skal beskrive rammerne for samarbejdet og beskrive en nærmere ansvarsfordeling i relation til det/de konkrete indsatser, samt hvilke ressourcer parterne stiller til rådighed for samarbejdet. Det skal i aftalen angives i hvilken periode den er gældende og aftalen skal underskrives af de personer som tegner de organisationer som aftalen vedrører. Aftalen skal vedlægges som bilag. Ad 8. Årlige indberetninger for hvert indsatsområde. For hvert indsatsområde skal der til Landsbyggefonden indsendes et skema til brug for indberetning af opnåede resultater på indsatsniveau. Fonden registrerer de indkomne skemaer og sikrer at der sker en tværgående bearbejdning. Skemaet er et standardskema udarbejdet af Landsbyggefonden og kan hentes fra fondens hjemmeside: Der skal hvert år indsendes et nyt skema til fonden for samtlige indsatsområder i helhedsplanen. Skemaet indsendes samtidig med indsendelse af reguleringskontoen senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Skemaet skal være forelagt boligorganisationens ledelse som også skal underskrive hvert enkelt skema. Manglende indsendelse af skemaet medfører at udbetalingerne fra Landsbyggefonden stoppes. Ad 9. Selvevalueringsskabeloner for én hovedaktivitet inden for hver indsats. Der skal indsendes selvevalueringsskabeloner for én hovedaktivitet inden for hver indsats en gang om året, senest den 1. oktober. Skabelonerne indsendes til Landsbyggefonden som registrerer og videresender dem til Center for Boligsocial Udvikling. Centret bearbejder de indkomne skabeloner. Manglende indsendelse af det rette antal selvevalueringsskabeloner vil, som det er gældende for pkt. 8 medfører at udbetalingerne fra Landsbyggefonden stoppes. Boligsocialnet og CFBU I forbindelse med den landsdækkende boligsociale indsats forestår Boligselskabernes Landsforening og Kommunernes Landsforening en landsdækkende støttevirksomhed (Boligsocialnet), som bl.a. består i drift af et antal erfagrupper med fagligt indhold, en hjemmeside, udvikling af efteruddannelsestilbud mv. Side 9 af 11

10 Alt personale, aflønnet via tilskud fra Landsbyggefonden, er forpligtiget til at deltage i Boligsocialnets erfagrupper og det daglige arbejde skal derfor tilrettelægges således, at der skabes mulighed herfor. Endvidere indsamler Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) viden inden for det boligsociale område, foretager punktvise effektevalueringer samt yder processtøtte og rådgivning til aktørerne på det boligsociale felt. For inspiration til indhold, organisering og delprojekter i og af helhedsplanen henvises til de 2 nævntes hjemmesider: Ansøgninger om huslejestøtte Ansøgninger En ansøgning om huslejestøtte indeholder et ansøgningsskema og en kortfattet beskrivelse af afdelingen. Den kortfattede beskrivelse skal indeholde overordnede oplysninger om afdelingens/boligområdets problemkompleks, om hvilke initiativer, herunder særligt initiativer af fysisk og økonomisk art, der ud fra en lokal vurdering bør iværksættes for at genoprette boligområdet/afdelingen. Den kortfattede beskrivelse må maksimal fylde 4-5 sider. Den kortfattede beskrivelse kan undlades, hvis ansøgningen er kombineret med en ansøgning om renoveringsstøtte efter almenboliglovens 91, og der i den forbindelse allerede er fremsendt en helhedsplan. Efter modtagelse af ansøgningen vil fonden registrere alle de i ansøgningsskemaet givne oplysninger om afdelingen. Herudover vil fonden foretage en systematisk vurdering af et evt. renoveringsbehov, afdelingens regnskab, afdelingens attraktionsværdi og afdelingens lokale konkurrencesituation. Til brug herfor vil fonden aflægge besigtigelser af afdelinger, som fonden ikke kender fra andre nyere driftsstøttesager. Huslejemodel Alle disse oplysninger bruges i fondens huslejemodel, som systematisk sammenligner afdelingens husleje med tillæg eller fradrag for ovennævnte vurderinger med en tilsvarende gennemsnitlig almen boligafdeling. En tilsvarende gennemsnitlig almen boligafdeling er fra samme årgang, er af samme art (etage/tæt-lavt), har en tilsvarende boligstruktur (gennemsnitlig boligstørrelse), er fra samme region (hovedstaden/det øvrige land) og har en tilsvarende beboersammensætning. Grunddata i huslejemodellen er fondens huslejestatistik, Realkreditrådets ejendomsprisstatistik på kommuneniveau og beboerindekset. Der vil i hver støtteberegning med henblik på eventuelle samtidige lejlighedsforbedringer af udlejningsmæssig betydning blive tillagt et beløb til den tilstræbte leje. Tillægget og dermed fradraget i støtte fastsættes af Landsbyggefonden. Da huslejestøttemidlerne erfaringsmæssigt ikke kan dække det egentlige behov i ansøgerfeltet fastsættes endvidere regler om minimumsstøttebehov. Prækvalificering På baggrund af huslejemodellen foretager fonden en foreløbig vurdering af, om afdelingen er omfattet af støtteordningen. Afdelinger, der er omfattet, bliver i forlængelse heraf prækvalificeret til huslejestøtte, mens afdelinger, som ikke er omfattet, overføres til viderebehandling i landsdispositionsfonden som almindelige driftsstøttesager inden evt. endeligt afslag meddeles. Side 10 af 11

11 Helhedsplan/huslejestøtte For afdelinger, der prækvalificeres, skal der udarbejdes en helhedsplan. En helhedsplan med udgangspunkt i huslejestøtte vil ofte have sammenhæng med en boligsocial helhedsplan. Selvom huslejestøtten gives i forbindelse med en økonomisk og evt. fysisk genopretning, skal helhedsplanens omdrejningspunkt være alle nødvendige forslag til boligsocial, økonomisk og fysisk genopretning. Med henblik på at sikre en helhedsorienteret tilgang skal evt. nødvendige boligsociale tiltag således også beskrives. Det er i forlængelse heraf vigtigt at være opmærksom på, at Landsbyggefonden ikke yder støtte til fysisk opretning, herunder beboerhuse og øvrige miljøforbedringer, via almenboligloven 91a. Anlægsarbejder er derimod henvist til særskilt finansiering. Hvad angår evt. forslag til fysisk opretning, skal Landsbyggefonden derfor henlede opmærksomheden på de særlige regler, herunder skemagang, der er gældende ved opnåelse af støttede realkreditlån til finansiering af renovering m.v. i h. t. almenboligloven 91 renoveringsstøtteordningen. Udmelding om huslejestøtte indebærer således ikke automatisk, at der er givet tilsagn i henhold til lov om almene boliger m.v. 91. Med henblik på kravene til den faktiske udformning af en helhedsplan med en fysisk genopretning som omdrejningspunkt henvises der til fondens vejledning til ansøgninger efter 91 renoveringsstøtteordningen. Hvis det er nødvendigt med en økonomisk genopretning af afdelingen, skal helhedsplanen med udgangspunkt i den udmeldte huslejestøtte beskrive denne. Helhedsplanen skal i såfald indeholde oplysninger om evt. underskud mv., evt. forslag til besparelser på driften, ligesom det er en forudsætning, at der er eller etableres en passende lejedifferentiering mellem boligtyperne, f.eks. med ca. 1/3 af lejen fordelt på grundbeløb og ca. 2/3 på arealbeløb. Side 11 af 11

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Finansieringsmuligheder Tirsdag den 10. marts 2015 i Svendborg Byggechef Lisa Fomsgaard Nielsen BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber på Vestegnen Albertslund Boligselskab Tranemosegård Vridsløselille

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

I den anledning indkalder Landsbyggefonden hermed ansøgninger om del i 2010-puljen. Ansøgningsfristen er 1. april 2009.

I den anledning indkalder Landsbyggefonden hermed ansøgninger om del i 2010-puljen. Ansøgningsfristen er 1. april 2009. LANDSBYGGEFONDEN 29. september 2008 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Indhold - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Hvor kommer pengene fra - Kassen er tom hvordan kan

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1#

#JobInfo Criteria=KABside1# Ny digital vejledning om boligsociale helhedsplaner KAB har fået bevilget midler af Landsbyggefonden til i samarbejde med BoligsocialNet at udvikle en ny digital vejledning om arbejdet med boligsociale

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger

Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Regler og muligheder Netværksmøde i AlmenNet 13. Maj 2015 Lars Holmsgaard Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Emner: Baggrund for reduktion Regler

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 26. august 2008 Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingen Henlagte midler Besparelse på henlæggelser Bortfald

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler) 1 I lov om almene

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 23. februar 2010 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen AlmenHæfte A 2 Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde 1 Fundamentet for fremtidssikringen Indhold 1 1 2 3 4 5 6 7 Helhedsplanen er fundamentet for fremtidssikringen... 4 Helhedsplanens fire faser:...

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1 Revideret den 24. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 1 yde støtte til følgende formål...3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune NOTAT 31. januar 2011 MM1 KSO/LHH Sag: 10480 Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Notatet indeholder oplysninger, der kan danne grundlag for kommunens beslutning om, hvorvidt

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere