Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport"

Transkript

1 Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING TIL KOLLEKTIV TRAFIK... 7 SAMKØRSEL... 8 HJEMMEARBEJDSPLADSER... 9 TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN TRANSPORTBELASTNING FRA BESØGENDE STYRKELSE AF ALTERNATIVER TIL BIL PARKERINGSPLADSER OG STATIONSNÆRHED TID OG RESSOURCER ANBEFALINGER Side 2

3 INDLEDNING I 2010 spildte borgerne i Region Hovedstaden hver dag timer dagligt på at holde i kø. Den manglende fremkommelighed koster samfundet ca. 10 mia. kr. om året. (Kilde: Copenhagen Economics) Trængslen er ikke kun et problem i de tætte byområder i Storkøbenhavn. På de store indfaldsveje og på ringforbindelserne er væksten i vejtrafikken steget betydeligt over de seneste år. (Kilde: Region Hovedstaden) Hertil kommer påvirkningen af klimaet. Transportsektoren er en af Danmarks største CO 2 -udledere og er derfor en af de største klimaudfordringer. Mobilitetsplanlægning kan i det henseende være et effektivt virkemiddel til at begrænse trængsel under hensyn til miljø og klima. På baggrund heraf har Region Hovedstaden igangsat et pilotprojekt, der omfatter udarbejdelse af mobilitetsplaner for tre rådhuse og en manual for implementering af mobilitetsplaner i andre kommuner. Målsætningen med projektet er at reducere bilkørslen i hele hovedstadsregionen og derved samtidig styrke den kollektive trafik. Dermed reduceres myldretidstrængslen og overflytningen fra bil til alternative transportformer bidrager ligeledes til en grøn omstilling. Introduktionen af mobilitetsplaner i kommunerne skal således sikre, at kommunernes medarbejdere i højere grad benytter alternative transportformer til og fra arbejde samt i transport til og fra møder mv. Mobilitetsplanerne skal altså være en platform for kommunerne til at ændre deres transportadfærd i retning af et grønnere transportvalg. MOBILITETSPLANLÆGNING Mobilitetsplanlægning er en metode, der sigter mod at gøre det lettere for den enkelte at træffe et grønt transportvalg. Dette sker bl.a. ved at samtænke og koordinere bløde tiltag f.eks. ændring af trafikanters holdninger og adfærd og mere kontante initiativer rettet mod at styrke de kollektive tilbud, delebilsordninger, cyklisme, privat samkørsel, mv. (Kilde: Region Hovedstaden) Side 3

4 PILOTPROJEKTET Pilotprojektet omfatter udarbejdelse af mobilitetsplaner for tre rådhuse i hovedstadsregionen samt en manual for fremtidige implementeringer af mobilitetsplaner i kommunerne. Rådhuset i Høje Taastrup Kommune og to rådhuscentre i Helsingør Kommune er udvalgt til at indgå i pilotprojektet. Rådhusene adskiller sig betydeligt fra hinanden med hensyn til bl.a. placering i forhold til kollektiv trafik og udbud af parkeringspladser. De udgør derfor ideelle cases for pilotprojektet. Resultaterne af pilotprojektet baserer sig på omfattende registrering af forholdene omkring rådhusene, spørgeskemaundersøgelser, fokusgruppeinterviews, workshops og analyse af den kollektive trafik. Pilotprojektet er afviklet i perioden fra september 2013 februar Med denne rapport afrapporteres hovedresultaterne af pilotprojektet. For uddybende resultater henvises til bilagsrapporten. Bilagsrapport, manual og de enkelte mobilitetsplaner kan findes på Region Hovedstadens hjemmeside. Figur 1. Placering af de tre rådhuscentre, der indgår i pilotprojektet. Side 4

5 POTENTIALER OG UDFORDRINGER Projektet viser, at der er et væsentligt potentiale for at reducere medarbejdernes bilkørsel til de enkelte rådhuse. I gennemsnit kører ca. 55 % af de ansatte i bil til arbejde. Ved at implementere tiltagene i de enkelte mobilitetsplaner er det vurderet, at andelen kan reduceres til 40 %, svarende til at bilkørslen reduceres med op til 25 %. For at opnå den positive effekt er det nødvendigt at implementere en række tiltag for de enkelte rådhuse. Der er udpeget ca. 30 tiltag for hvert rådhus. Tiltagene spænder fra bløde tiltag som information og kampagner til fysiske tiltag som indkøb af flere tjenestebiler og el-cykler. Tiltagene er rettet mod de områder, som i følge analyserne har det største potentiale for at få flere til at træffe grønne transportvalg. I det følgende beskrives hovedpointerne fra analyserne. 80% 70% 67% 60% 50% 40% 30% 53% 39% 29% 54% 39% Eksisterende Mobilitetsplan 20% 10% 0% Prøvestenen Stengade Bygaden Figur 2. Vurdering af muligheden for at reducere kørsel i bil til arbejde gennem implementering af de udarbejdede mobilitetsplaner. Mobilitetsplan angiver den beregnede andel af ansatte, der fremover vil tage bilen til arbejde, hvis mobilitetsplanerne bliver implementeret. I gennemsnit kører 55 % af de ansatte i bil til arbejde. Det vurderes, at implementering af mobilitetsplanerne kan reducere bilkørslen med op til 25 %. Side 5

6 OVERFLYTNING TIL CYKEL Hvorvidt det er muligt at få bilister til at skifte bilen ud med en cykel afhænger i høj grad af afstanden til arbejde. Som udgangspunkt er det overkommeligt for de fleste at cykle op til 10 km. Analysen viser, at der blandt bilister med mindre end 10 km til arbejde er stor interesse for at skifte bilen ud med en cykel. Cirka en tredjedel af bilisterne bor mindre end 10 km fra deres arbejdsplads og heraf angiver 50 %, at de er interesseret i at cykle. Det svarer til, at 16 % af alle bilister i undersøgelsen potentielt kan overflyttes til en cykel. Det er meget individuelt, hvad der skal til for at få den enkelte bilist til at cykle. Der kan derfor ikke udpeges ét enkelt virkemiddel. Ofte vælges bilen på grund af bekvemmelighed, så det handler i høj grad om at ændre vaner. Forbedring af forholdene for cyklister kan dog også gøre en forskel. Blandt andet efterspørges cykelservice på arbejdspladsen, gode omklædningsfaciliteter og muligheden for at bruge en el-cykel. Omkring el-cykler skal det bemærkes, at de har potentiale til øge afstanden for hvor langt, det er acceptabelt at cykle til arbejde. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 38% 19% 44% 29% 29% 20% 20% 52% 51% 52% 16% 32% 65% 10% 25% 75% 5% 20% 100% Nej Ved ikke Ja 0% 0-1,9 km 2-4,9 km 5-9,9 km 10-14,9 km 15-24,9 km 25-49,9 km 0% 50-99,9 km Figur 3. Bilister og hvorvidt de er interesseret i at cykle til arbejde fordelt på afstand mellem bopæl og arbejdsplads. Cirka en tredjedel af bilisterne bor mindre end 10 km fra deres arbejdsplads. Heraf angiver 50 %, at de er interesseret i at cykle. Det svarer til, at 16 % af alle bilister i undersøgelsen potentielt kan overflyttes til en cykel. Side 6

7 OVERFLYTNING TIL KOLLEKTIV TRAFIK Generelt er der stor interesse blandt bilisterne for at benytte den kollektive trafik. I alt angiver 33 % af bilisterne, at de er interesseret i at bruge den kollektive trafik. Det er primært bilister med mere end 5 km til arbejdspladsen, der er interesseret i at bruge den kollektive trafik. For bilisterne er det dog et krav, at rejsen med den kollektive trafik ikke tager længere tid end turen i bil. I den henseende viser analysen, at med det nuværende udbud af den kollektive trafik er det de færreste bilister, der med fordel kan bruge den kollektive trafik. Kun 1 % af bilisterne vil umiddelbart få kortere rejsetid, mens hele 87 % vil få forlænget deres rejsetid. Potentialet for at overflytte bilister til den kollektive trafik er derfor vurderet som meget begrænset for de enkelte kommuner. Generelt er det svært for de enkelte kommuner at forbedre den kollektive trafik. Pendlingsrejsen krydser ofte kommunegrænsen og bilisterne efterspørger udover rejsetid større pålidelighed i den kollektive trafik og billigere billetter. Faktorer som kommunerne kun har begrænset indflydelse på. 1% 12% Kortere Samme Længere 87% Figur 4. Ændring af rejsetid for bilister, hvis den kollektive trafik benyttes i stedet for bil til arbejdspladsen. For bilisterne er det et krav, at rejsen med den kollektive trafik ikke tager længere tid end turen i bil. Potentialet for at overflytte bilister til den kollektive trafik er derfor vurderet som meget begrænset for de enkelte kommuner. Side 7

8 SAMKØRSEL Samkørsel praktiseres kun i mindre grad blandt bilisterne. 6 % af bilisterne kører sammen med andre hver dag, mens 16 % gør det nogle gange. Generelt er der en behersket interesse for samkørsel. 11 % af de bilister, der ikke benytter sig af samkørsel i dag, angiver, at de er interesseret i samkørsel. Analysen viser, at der er stor geografisk spredning blandt de bilister, der er interesseret i samkørsel. Potentialet for at etablere samkørsel på de enkelte rådhuse vurderes derfor som begrænset. For at etablere samkørselsordninger tyder undersøgelsen på, at det er nødvendigt at kigge på større sammenhængende områder, og ikke kun én enkelt arbejdsplads, for at øge sandsynligheden for, at der er bilister, der med fordel kan køre sammen til arbejde. Figur 5. Geografisk spredning blandt bilister, der er interesseret i samkørsel. Den store geografiske spredning medfører, at potentialet for at etablere samkørsel på de enkelte rådhuse er vurderet som begrænset. Side 8

9 HJEMMEARBEJDSPLADSER Med hjemmearbejdspladser bliver behovet for kørsel mellem hjem og rådhus reduceret. Tiltaget reducerer alle typer af transport både biler, cykler og kollektiv trafik. Undersøgelsen viser, at der er stor interesse blandt de ansatte for at kunne arbejde hjemme. I alt har 31 % af de ansatte angivet, at de er interesseret i at arbejde hjemme mere end to dage om måneden. Til sammenligning er det i dag kun 5 % af de ansatte, der arbejder hjemme mere end to dage om måneden. I den forbindelse skal det bemærkes, at mange af de ansatte ikke har mulighed for at arbejde hjemme. Disse forhold gør sig også gældende for de ansatte, der er bilister. For at realisere potentialet kræver det primært ændring af virksomhedskulturen på de enkelte arbejdspladser, så det bliver tilladt for de ansatte at arbejde hjemme og ledelsen bakker op om det. Herudover kommer nødvendige IT-forbindelser, så kontorets programmer kan benyttes derhjemme. 60% 57% 50% 40% 30% 31% 38% 36% 33% Eksisterende 20% Mobilitetsplan 10% 5% 0% Mere end 2 dage om måneden Sjældnere Aldrig Figur 6. Eksisterende omfang af hjemmearbejde og potentielt omfang af hjemmearbejde, såfremt mobilitetsplanerne realiseres. For at realisere potentialet kræver det primært ændring af virksomhedskulturen på de enkelte arbejdspladser, så det bliver tilladt for de ansatte at arbejde hjemme og ledelsen bakker op om det. Side 9

10 TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN Undersøgelsen viser, at der forekommer en stor mængde transport i arbejdstiden. Ca. 44 % af de ansatte transporterer sig mindst én gang om ugen. Det er primært egen bil eller en af kommunens biler, der bruges som transportmiddel. Henholdsvis 58 % og 54 % af de ansatte angiver, at de bruger egen bil eller en af kommunens biler til transport. 19 % af de ansatte angiver, at de kun bruger egen bil. Undersøgelsen indikerer, at der er et meget begrænset potentiale for at reducere transportbehovet i arbejdstiden. I stedet tyder det på, at der er potentiale for at reducere brugen af egen bil i arbejdstiden. Ansatte, der bruger egen bil, angiver ofte dårlige muligheder for at låne en kommunal bil som årsag til, at de anvender deres egen bil. Øger kommunen antallet af biler til rådighed kan derfor være mulighed for at begrænse brugen af egen bil. I den forbindelse viser undersøgelsen, at flere bilister angiver, at de skal bruge bil i arbejdstiden som årsag til, at de vælger at køre i bil til arbejde. Det indikerer, at såfremt der altid er kommunale biler til rådighed, så det ikke er nødvendigt at bruge egen bil til kørsel i arbejdstiden, så er der potentiale for at få de bilister til at vælge andre transportmidler til arbejde. 70% 60% 58% 54% 50% 40% 30% 20% 10% 23% 22% 18% 16% 13% 9% 6% 4% 0% Figur 7. Anvendte transportmidler til transport i arbejdstiden (mulighed for valg af flere transportmidler). En stor andel af de ansatte bruger egen bil til transport i arbejdstiden. Undersøgelsen viser, at 19 % af de ansatte kun bruger egen bil. Ansatte, der bruger egen bil, angiver ofte dårlige muligheder for at låne en kommunal bil som årsag til, at de anvender deres egen bil. Øger kommunen antallet af biler til rådighed kan derfor være mulighed for at begrænse brugen af egen bil. Side 10

11 TRANSPORTBELASTNING FRA BESØGENDE Undersøgelsen viser, at dem, der besøger rådhusene, sjældent er der mere end én gang om måneden. Således er det ca. 80 % af de besøgende, der angiver, at de maksimalt er på rådhuset én gang om måneden. På den baggrund vurderes det, at der ikke er et væsentligt potentiale i forhold til at påvirke de besøgendes transportvaner til og fra rådhuset. 80% 70% 67% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 8% 13% 6% 6% 0% Flere gange om ugen 2-4 gange om måneden 1 gang om måneden 1 gang hver anden måned Mindre end 1 gang hver anden måned Figur 8. Hvor ofte besøgende på rådhuset er på rådhuset. Kun 19 % besøger rådhuset flere gange om måneden. På den baggrund vurderes det, at der ikke er et væsentligt potentiale i forhold til at påvirke de besøgendes transportvaner til og fra rådhuset. Side 11

12 STYRKELSE AF ALTERNATIVER TIL BIL Undersøgelsen viser, at det er vigtigt at fokusere på at fastholde og understøtte dem, der allerede bruger den kollektive trafik eller cykler til arbejde. Især for brugerne af den kollektive trafik bør der gøres en særlig indsats. Undersøgelsen viser, at mange af dem, der bruger den kollektive trafik er tvangsbrugere. Forstået på den måde, at de ikke har en bil, og der er for langt at cykle til arbejde. I alt er det 40 % af de ansatte, der bruger den kollektive trafik til arbejde, der ikke har rådighed over en bil. Sammenholdes dette med, at mange af brugerne af den kollektive trafik er utilfredse med den kollektive trafik og egentlig hellere vil transportere sig i bil (hvis de havde muligheden), er der stor risiko for, at de holder op med at bruge den kollektive trafik og i stedet anskaffer sig en bil - med mindre den kollektive trafik forbedres. I den forbindelse efterspørges der især større pålidelighed. Man skal kunne regne med, at tog og busser kører til tiden. Regulariteten af togtrafikken er dog noget, kommunerne kun har begrænset indflydelse på. Det er derfor vigtigt, at andre instanser presser på for at få forbedret regulariteten af togtrafikken. 40% 60% Rådighed over bil Ingen bil Figur 9. Andel af ansatte, der bruger kollektiv trafik til arbejde, og hvorvidt de har adgang til en bil i deres husstand. Der er stor risiko for, at de ansatte, der ikke har bil, anskaffer sig en bil, da undersøgelsen viser, at de er utilfredse med den kollektive trafik. Der er således stort behov for at styrke den kollektive trafik for at fastholde brugerne. Side 12

13 Afstand til nærmeste station (m) MOBILITETSPLANER PARKERINGSPLADSER OG STATIONSNÆRHED Undersøgelsen indikerer tydeligt, at stationsnærhed og udbuddet af parkeringspladser har stor betydning for transportmiddelvalget. Det centrale rådhus i Helsingør (Stengade), hvor der er dårlige parkeringsforhold og kort til stationen, er andelen af ansatte, der kører i bil til arbejde, lav. Modsat er andelen af ansatte, der kører i bil til arbejde, høj på det decentrale rådhuscenter (Prøvestenen), hvor der er gode parkeringsforhold og langt til den nærmeste station. Sammenlignes det centrale rådhus i Helsingør og rådhuset i Høje Taastrup (Bygaden), der begge har stationsnære placeringer, ses en væsentlig forskel i andelen af ansatte, der kører i bil til arbejde. Dette indikerer, at udbuddet af parkeringspladser i nogle tilfælde har større betydning for transportmiddelvalget end stationsnær placering. Generelt viser undersøgelsen, at der er god grund til at fortsætte med at fastsætte restriktive parkeringsnormer for stationsnære områder, hvis bilkørslen skal reduceres % Prøvestenen % 54% 500 Bygaden Stengade 0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Antal parkeringspladser pr. medarbejder Figur 10. Sammenhæng mellem udbud af parkeringspladser og stationsnærhed og andelen af ansatte, der kører i bil til arbejde. Procentsatsen angiver andelen af ansatte, der kører i bil til arbejde. Undersøgelsen viser, at udbuddet af parkeringspladser har stor betydning for transportmiddelvalget. Der er således god grund til at fortsætte med at fastsætte restriktive parkeringsnormer for stationsnære områder, hvis bilkørslen skal reduceres. Side 13

14 TID OG RESSOURCER Pilotprojektet viser, at såfremt Region Hovedstaden skal stå for at implementere mobilitetsplaner i de resterende kommuner i hovedstadsregionen, så er det nødvendigt at afsætte længere tid til processen end tilfældet i pilotprojektet. I forbindelse med udvælgelse af samarbejdskommuner til at indgå i pilotprojektet viste det sig, at kommunerne skal have god tid til at vurdere og behandle en forespørgsel fra regionen om at opstarte et samarbejde. Det vil sjældent være en enkelt embedsmands beslutning. Det skal således afsættes tid til en direktions- og evt. en politisk behandling af en forespørgsel. Herudover skal der også afsættes god tid til, at kommunerne kan udpege en tovholder og nedsætte en arbejdsgruppe, så arbejdet med mobilitetsplanen bliver bredt forankret. Generelt er det en stor udfordring for kommunerne at afsætte tid til arbejdet. Både i forbindelse med udarbejdelse af mobilitetsplanen, men især også i forbindelse med implementering af tiltagene i mobilitetsplanen. Det er således vigtigt, at værdien af at arbejdet med mobilitetsplaner synliggøres overfor de kommunale ledere og politikere, så der kan afsættes de fornødne ressourcer til at udarbejde mobilitetsplaner og mere vigtigt implementere dem. Side 14

15 ANBEFALINGER Det anbefales, at Region Hovedstaden fortsætter med at støtte udarbejdelsen af mobilitetsplaner. Pilotprojektet viser, at mobilitetsplaner har et væsentligt potentiale til at reducere kørsel i bil. Det anbefales, at regionen fremfor direkte at finansiere de enkelte mobilitetsplaner understøtter udbredelsen af mobilitetsplaner gennem puljemidler. Herved sikres, at mobilitetsplanerne får størst muligt kommunalt ejerskab, og kommunerne får størst mulig indflydelse på planerne. Det vurderes, at dette er essentielt for, at mobilitetsplanerne skal blive en succes. Puljen kan eventuelt etableres, så regionen finansierer omkostningerne forbundet med udarbejdelsen af en mobilitetsplan for at være så attraktiv som muligt for kommunerne. I forbindelse med afsættelse af puljemidler anbefales det, at regionen igangsætter informationskampagner om fordelene ved mobilitetsplaner. Kampagnerne kan både målrettes embedsmænd og politikere i kommunerne og evt. ledere i private virksomheder. Sideløbende med udarbejdelse af kampagnerne bør der gennemføres en beregning af den økonomiske gevinst ved at arbejde med mobilitetsplaner for at styrke argumenterne. Det anbefales endvidere, at regionen igangsætter en kampagne for hjemmearbejdspladser. Pilotprojektet indikerer, at der er stor interesse for at arbejde hjemme, men at der er stor variation i den ledelsesmæssige opbakning. Der er således behov for at gennemføre kampagner målrettet kommunale ledere om fordelene i hjemmearbejdspladser, og hvordan det kan gennemføres i praksis. Herudover anbefales det, at regionen igangsætter pendlingsanalyse for hele regionen for at afdække behovet for at justere buslinjer og potentialet for samkørsel. Pilotprojektet viser, at det ikke er muligt at komme med forslag til justering af busdriften eller udpege potentielle muligheder for samkørsel ved at kigge på en enkelt arbejdsplads. Der er således behov for at se på busdriften og potentialet for samkørsel i en større sammenhæng. I den henseende virker det naturligt, at regionen påtager sig rollen for at udføre større tværkommunale analyser. Regionen kan ligeledes påtage sig rollen som fælles talerør for kommunerne i forhold til at lægge pres på DSB om at forbedre regulariteten af togdriften. Side 15

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Grøn Køreplan. Aalborg Universitet

Grøn Køreplan. Aalborg Universitet Grøn Køreplan Aalborg Universitet Forord Det er vigtigt for Aalborg Universitet at bidrage til en bæredygtig fremtid. Det gør vi ved at uddanne kandidater, der mestrer bæredygtige løsninger på samfundsproblemer,

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport Ny rapport Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport - Vidensoverblik,, vurderinger og væsentlige anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat af Teknologirådet Arbejdsgruppens opgave At kortlægge

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Busser og delebiler Vigtigt projekt for Region Hovedstaden Led i den regionale udviklingsplan

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - Widex I denne case får du gode råd til, hvordan virksomheder kan nedsætte sin CO 2 -udledning ved at

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Bus når det passer dig. Bil når det passer dig

Bus når det passer dig. Bil når det passer dig Præsentation for Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF), Radisson SAS Royal Hotel København, 11. november 2005 Bus når det passer dig. Bil når det passer dig Delebilen konkurrent eller pengemaskine for den

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES Jan Øhlenschlæger Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Sidste projekt i en lang række af EUprojekter: Hvad er ARCHIMEDES? Kort om de 20 delprojekter i Aalborg

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Management i Novo Nordisk Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Mgt. i Måløv Mobilitetsnetværksmøde Veksø 8. marts 2012 Slide

Læs mere

DSB S-tog. Gratis cykelmedtagning i S-toget

DSB S-tog. Gratis cykelmedtagning i S-toget DSB S-tog Gratis cykelmedtagning i S-toget DSB S-tog og cykler Hvad har S-tog lært om cykler? 1) Baggrund for Gratis Cykelmedtagning 2) Målsætning 3) Resultater 4) Forhold på stationen og i toget: 1) Adfærd,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE SMART MOBILITET. Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen Handlingsplan for Grøn Mobilitet Annette Kayser Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen København - kommunen 570.000 indbyggere 360.000 arbejdspladser 67.000 studenter 178.000 pendlere Tilføj

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

April 2013. Klimastrategi for hovedstadsregionen. Baggrundsrapport for nulpunktsmåling

April 2013. Klimastrategi for hovedstadsregionen. Baggrundsrapport for nulpunktsmåling April 2013 Klimastrategi for hovedstadsregionen for nulpunktsmåling For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact:

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DR flytter pendlertrafik til Ørestad

DR flytter pendlertrafik til Ørestad DR flytter pendlertrafik til Ørestad Jens Toft Wendelboe, stud. polyt. Simon Birkebæk, Via Trafik Claus Kirchoff Pedersen, Via Trafik INDLEDNING DR flytter pendlertrafik til Ørestad er et afgangsprojekt

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Cykel parkér & rejs. et attraktivt og fleksibelt alternativ 42 5 2004 DANSK VEJTIDSSKRIFT

Cykel parkér & rejs. et attraktivt og fleksibelt alternativ 42 5 2004 DANSK VEJTIDSSKRIFT Cykel parkér & rejs Af Hans Eklund, Hovedstadens Udviklingsråd hek@hur.dk et attraktivt og fleksibelt alternativ Parkér & Rejs konceptet er et godt tilbud til trafikanten,der ønsker at kombinere fleksibilitet

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

"Kan vi lade bilen stå?"

Kan vi lade bilen stå? Miljøtrafikugen 2002 Hovedstadens Udviklingsråd Københavns Kommune "Kan vi lade bilen stå?" Beskrivelse og evaluering af kampagnen Beskrivelse og evaluering af "Kan vi lade bilen stå?" Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995

Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995 Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport Udgivelsesår: 1995 Forfattere: Karen Marie Lei Krogsgaard, Civilingeniør Ole Kristoffer Jensen, Bach.oecon Puk Kristine Nilsson, Civilingeniør Lene Herrstedt.

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne?

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Civilingeniør, Ph.D., Lykke Magelund; Hovedstadsomrddets Trafikselskab (HT) Hvorfor benytter nogle af storbyens

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Kultur og adfærdsændringer med Mobilty Mangement

Kultur og adfærdsændringer med Mobilty Mangement Kultur og adfærdsændringer med Mobilty Mangement Kulturforandring på arbejdspladsen, - præsentation af Ballerup Kommunes arbejde med dialogkort og retningslinier for smart transport i arbejdstiden. v.

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne Aabenraa Kommune Oplæg, PR og kommunikation Markedsføring af bybusserne Indhold Baggrund Formål & målsætninger Målgrupper Budskab og koncept Mediestrategi Proces og timing Baggrund og situation Med det

Læs mere

Movias forretningsplan og strategi

Movias forretningsplan og strategi Movias forretningsplan og strategi Trafikbestillerkonference, 3. juni 2015 Camilla Struckmann, sekretariatschef cst@moviatrafik.dk Strategiens samspillende faktorer Selvfinansieringsgrad Åben kollektiv

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013

Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013 Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013 Gode rammer for cyklister på hospitalerne v/ Regitze Rugholm, Glostrup Hospital, Annette Precht-Sparre, Herlev Hospital og Louise Voss Bendixen, Bispebjerg

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Mobilitetsplan. Helsingør Kommune 2015-2020

Mobilitetsplan. Helsingør Kommune 2015-2020 Mobilitetsplan Helsingør Kommune 2015-2020 Helsingør Kommune vil være kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier Vision 2020 Helsingør Kommune Stengade 59 3000 Helsingør Udgave

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner Agenda 1. En klog investering - derfor 2. Projekt Cykelsuperstier 3. Albertslundruten 4. Kommunikation og kampagner En klog investering - derfor Ved Maria Streuli, overordnet projektleder Bedre miljø og

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER 1 FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Kørselsafgift på 35 øre pr. kilometer på trafikerede veje med særligt trængselsgebyr i hovedstaden

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres?

Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Deltagere i gruppearbejde: Jens Loft Rasmussen, Cyklistforbundet; Elisabeth Frederiksen,

Læs mere

Hvordan fremmes delebilisme

Hvordan fremmes delebilisme 7. januar 2008 Til politikere og beslutningstagere med indflydelse på trafikplanlægning Hvordan fremmes delebilisme Bilismen stiger markant i disse år, og koster samfundet mange penge. Bilisme betragtes

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere