Mennesker mødes og integration opstår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mennesker mødes og integration opstår"

Transkript

1 Mennesker mødes og integration opstår Erfaringer fra projekt Fællesskab og integration Et mentornetværk for danskere og nydanskere

2 Projekt Fællesskab og integration - et mentornetværk for danskere og nydanskere Forord Projekt Fællesskab og integration havde som mål, at danskere og nydanskere kunne mødes på tværs af kultur og nationalitet, få fælles oplevelser i deres fritid og mulighed for at tale sammen. Vi ville gøre en indsats for, at danskere og nydanskere kunne mødes indenfor de rammer for det sociale og frivillige arbejde, der foregår i Frelsens Hærs væresteder. Projektet har til huse i Kalejdoskop, et være- og kursussted på Nørrebro, der er drevet af Frelsens Hær. Mentornetværket har i perioden maj 2006 til juli 2007 været støttet af EU - Socialfond, Tips- og Lottomidler og Frelsens Hær. Vi har brugt mentormodellen som en indgang til, at danskere og nydanskere kan lære hinanden at kende. Mentoren kan dele ud af sine livserfaringer og være en god samtalepartner. Mentee kan komme i dialog med en dansker. Mentor får samtidig en indsigt i sin mentees livsvilkår og kulturbaggrund. Følgende spørgsmål er hørt i Kalejdoskop Hvorfor lever danskere og nydanskere dør om dør uden at kende hinanden? Hvordan kan det være, at mange nydanskere kun kender professionelle danskere som f.eks. sagsbehandlere, læger og pædagoger? Hvor kan danskere og nydanskere mødes og lære hinanden at kende? Der er tradition i Danmark for at mødes i foreninger og klubber om andre ting i livet end arbejde og uddannelse. Det er et kendt fænomen, at de fl este danskere får job via deres personlige netværk. Som nydansker kan foreningslivet være en mulighed for at få skabt nye kontakter blandt danskere, få mere viden og få mod på at søge uddannelse og job. Igennem uformelle mødeformer kan problemet med isolation løses, og der kan skabes en større forståelse for hinandens liv og kulturbaggrund. I denne rapport vil vi fortælle om vores erfaringer med at danne mentornetværk for danskere og nydanskere, og forhåbentlig kunne inspirere foreninger, væresteder, idrætsforeninger, kvindeforeninger, sprogskoler, medborgerhuse, beboerforeninger og fagforeninger til at bruge mentornetværk som en enkel og spændende måde at fremme integrationen mellem danskere og nydanskere. Vi vil sige tak til alle mentorer og mentees, der har deltaget i mentornetværk og til alle medarbejdere i Kalejdoskop. Det er jeres fortjeneste, at vi fandt nye veje til mere tolerance og forståelse af hinanden. Venlig hilsen Malene Mølsted Zapffe, Projektleder Preben Kristensen, Projektholder Alt for mange steder skal det gå så stærkt. Vi har brug for at tale sammen på kryds og tværs. (Mentee) 2

3 Projekt Fællesskab og integration har arbejdet ud fra følgende vision, mission og idegrundlag indenfor rammerne i det frivillige, sociale arbejde Vision Det frivillige arbejde kan nedbryde barrierer mellem danskere og nydanskere. Det skal være muligt for danskere at melde sig som mentorer og kunne gøre en forskel. Det skal være muligt for nydanskere at få kontakt med danskere via mentornetværk. Mission At være ramme for integrationsfremmende aktiviteter og give plads til et fællesskab. At skabe dialog og mere viden om hinandens liv og kulturelle baggrund gennem mentorforløb. At skabe møder og fritidsaktiviteter i et alkoholog røgfrit miljø, hvor alle kan være med til at præge indhold og aktiviteter uanset baggrund og alder. Fællesskab og integration Projekt Fællesskab og integration et mentornetværk for danskere og nydanskere Mål og resultater for projektet Der har deltaget 27 mentees og 21 mentorer, i alt 48 personer, i Fællesskab og integration. Ved etablering af mentornetværk havde vi sat os følgende mål, at Ca. 30 par, en mentor og en mentee, gennemførte programmet. Mentees og mentorer fi k et bredere socialt og kulturelt perspektiv i deres tilværelse. Ca. 50 % af mentees vil blive aktive i foreningslivet. Min. 50 % af mentorer fremover vil medvirke aktivt i at inddrage borgere med anden etnisk baggrund i lokalsamfund, foreninger og egne netværk. Mentees får øget viden om hvordan en forening fungerer og hvordan man får demokratisk indfl ydelse. Mentees får et kompetenceløft ved at deltage i kurserne. Idegrundlag At give lokale beboere mere kendskab til foreningsliv og støtte dem i at bryde med isolation ved at deltage i kurser og netværk i et værested som Kalejdoskop. At udvikle og afprøve hvordan frivillige mentorer kan medvirke til at integrere nydanskere i forenings- og fritidslivet. At fi nde nye mødeformer, der er strukturerede og afgrænsede og som opfylder ønsket om at lære hinanden at kende, hjælpe hinanden og hygge sig sammen. Det er dejligt at kunne mødes på tværs af nationalitet og alder (Mentor) Det kunne lade sig gøre at skabe et velfungerende mentornetværk, fordi vi havde I forvejen god kontakt til potentielle mentees. Gode og fl eksible lokaler at mødes i. Konkrete kursustilbud i foreningen som mentor/ mentees kunne deltage i. Projektleder havde lang erfaring med integration af nydanskere. 3

4 Resultater Vi har lært, at integration består af komplekse processer, så vi må begynde dèr, hvor udfordringerne er de største. Den tilgang har været styrende af indhold for såvel fællesmøder som de individuelle samtaler mellem mentee og mentor. En gevinst ved mentornetværket er, at i takt med at den enkelte mentee har fået ryddet op i sine udfordringer, er interessen for at søge arbejde vokset. 25 % af mentees har via mentornetværket været i praktik eller fået arbejde i projektperioden. Vi kan nu se, at der er potentiale til at have et ekstra trin på projektet, hvor mentorer hjælper mentees med konkrete opgaver, der fører til større selvstændighed og selvforsørgelse. Fællesskab og integration Dannelse af mentornetværk Rekruttering af mentees og mentorer: Den ene målgruppe, nydanskerne var vi allerede kontakt med via vores kurser i Dansk/samfund. De havde udtrykt et ønske om at mødes med danskere og var interesseret i at blive mentees. Vi havde også kontakt til ældre danskere via vores kurser i IT og motion, men ikke nok til at starte et mentornetværk. Via annoncer i lokalaviser og lokalradio kom vi i kontakt med fl ere danskere, som gerne ville være mentorer. Derefter fulgte samtaler med mentees og mentorer samt informationsmøder, hvor de fi k set miljøet i Kalejdoskop, før de meldte sig til et forløb på 8 mødegange. Der har været gennemført i alt tre forløb. De to første hold har været kvindegrupper, hvoraf hold 2 fortsætter med at mødes to gange om måneden. Deltagerne har brugt hinanden og mentorer til at være bisiddere og hjælpe til med korrespondance til f.eks. A-kasse, læge, pladsanvisning, jobansøgninger m.v. Hold 3 er et hold med fl est mænd, de har hovedsageligt haft fokus på at lære hinanden at kende og sammen tage ud til f.eks. en kajakklub, på bymuseum og på cykelture. Om mentormodellen Man kender til brug af mentorordninger på virksomheder. Her er det den erfarne mentor, som stiller sin viden og netværk til rådighed for den nye medarbejder. Som nydansker skal man lære at orientere sig og forstå sit nye land og opbygge et nyt personligt netværk. Her kan en mentor hjælpe. I vores mentormodel er der to former for møder. Der er møder, hvor mentor og mentee mødes alene og så er der møder, hvor alle mentorer og mentees er samlet. Vekselvirkningen mellem de to mødeformer er egnet til at fungere i det frivillige arbejde. Her er plads til fl eksibilitet, mangfoldighed og spændende samtaler på kryds og tværs i gruppen. Når parrene mødes enkeltvis, er der plads til de mere tætte samtaler. I den store gruppe er det også muligt at ændre på parrenes sammensætning efter behov. Hvis en mentee eller mentor holder op kan en ny komme ind i gruppen. Er blevet mere opmærksom på, at der er et ansigt bag, når man møder fremmede mennesker på f.eks. gaden. (Mentor) Matchning af mentor og mentee foregår på baggrund af samtaler og informationsmøder. De oplysninger, som projektleder får, danner match enten på fælles interesser eller ved at mentor har en personlig kompetence/ livserfaring som mentee efterlyser. Det kan f.eks. være fælles interesser indenfor f.eks. musik, madlavning eller et sprog. Det kan være et tema som mentee ønsker at drøfte, f.eks. børneopdragelse i Danmark, hvor en mentor, som f.eks. er pædagog på efterløn, kan dele sin viden om børn og institutionslivet. Det er vigtigt, at mentor forstår, at de har et ansvar for at få kommunikationen til at fungere med mentee. Det er en aftalt relation, og mentor skal gøre op med sig selv, hvad han/hun gerne vil bidrage og støtte med, og hvor der kan være personlige grænser for mødeformer og hjælp. Mentee skal være afklaret med, at et mentorforhold kan være en lærerig oplevelse og en udvidelse af ens netværk, men at det ikke nødvendigvis udvikler sig til et venskab. Mentee skal tænke over hvad og hvor meget, der ønskes hjælp til. Både mentor og mentee kunne i projektforløbet bedst lide, at det var projektleder, der matchede parrene og helst tidligt i forløbet. Det er vigtigt at gøre begge parter klar over, at de skal melde tilbage, hvis forholdet ikke fungerer. Projektlederen kan så hjælpe med at opklare evt. misforståelser eller fi nde et nyt match af parrene. 4

5 Målgrupperne Der er to målgrupper i et mentornetværk. Mentees nydanskere og mentorer danskere. Her beskrives deltagerne: Mentees - nydanskere Udenlandske kvinder og mænd, mellem 20 og 40 år. 80 % kvinder og 20 % mænd. De fl este har arbejdet i hjemlandet. De færreste har haft arbejde i Danmark. Alle er forsørget af kontanthjælp eller af ægtefælle. De fl este har min. 9 års i skole gang. Flere har en videregående uddan nelse, som f.eks. lærer eller revisor. De har boet i Danmark mellem 3 mdr. og 10 år. De fl este bor i lejelejlighed på Nørrebro i København. De kommer fra f.eks. Pakistan, Tyrkiet, Thailand, Libanon, Palæstina, Marokko, Irak, Iran, Brasilien, Mexico, Cuba, Guatamala og Somalia. Få er aktive i foreninger og har ikke det store kendskab til fritidstilbud. De har et spinkelt personligt netværk og kender ofte kun landsmænd og ægtefællens familie. Mentorer - danskere Danske mænd og kvinder i alderen år. 80 % er kvinder og 20 % mænd. De bor på Nørrebro, Østerbro, Amager, Valby og Frederiksberg i andels- og lejelejligheder. De har været aktive i foreninger. De går på kurser i fritiden. De har ofte rejst meget, fl ere har boet og arbejdet i udlandet. De har haft arbejde i fl ere år og har en bred erhvervserfaring. De har et bredt personligt netværk. De er enten selvstændige, har deltidsarbejde, efterløn, pension eller dagpenge. De fl este har f.eks. en mellemlang uddannelse. Nogle har cand. mag og få har en kort uddannelse. De har et personligt overskud og livserfaring. Mentees er desuden kendetegnet ved at leve isoleret og føle sig ensomme, men på to forskellige måder Den ene gruppe er gift med en dansker og venter på opholdstilladelse. Deres ophold er godkendt, men under behandling i Udlændingeservice, og ventetiden for borgere fra lande uden for EU er ca måneder. I denne periode har de ikke et cpr.nummer og kan derfor ikke søge arbejde, læge eller sprogskole. Men de må gerne deltage i frivillige foreningers aktiviteter. Den anden gruppe har boet i Danmark i fl ere år. Det er primært kvinder som har gået hjemme med små børn. De har ikke været i arbejde og har ikke megen tiltro til egne ressourcer. Sprogskole har ofte været afbrudt af barselsperioder og sygdom. De fl este vil helst mødes om formiddagen, når ægtefællen er på arbejde. Et arabisk ordsprog siger: Først skal man spise sammen og så gå ud sammen det passer fint til at vi først mødes, spiser sammen og lærer hinanden at kende, før vi tager på udflugter (Mentee) Mentees - nationaliteter (inkl. deltagere dansk/samfund) Angola 1 Brasilien 19 filippinerne 4 Irak 6 Iran 1 Etiopien 1 Japan 3 Kina 2 Littauen 2 Libanon 5 Marokko 5 Mexico 3 Nigeria 1 Pakistan 7 Serbien 1 Slovenien 1 Somalia 3 Syrien 1 Tyrkiet 4 Deltagernes opholdstid i Danmark 30 Antal mdr. 3-6 mdr mdr. 1-3 år 3-6 år 6-12 år 5

6 Målgrupper fortsat Mentorer skal have mulighed for at mødes med mentees om dagen. Mentorerne ønsker at mødes under strukturerede former, der passer ind i deres hverdag. Flere er også frivillige andre steder. De vil gerne hjælpe med konkrete opgaver, såsom at skrive jobansøgninger eller gå med på offentlige kontorer. 25 Antal 4,5 Antal Alder Alder Aldersfordeling Mentees - nydanskere Aldersfordeling Mentorer - danskere De har engagement i samfundet og har udtrykt bekymring over tonen i integrationsdebatten. De fl este er over 45 år og prioriterer at være noget for andre. Nogle er søgende og nysgerrige og har lyst til at møde mennesker fra andre lande. Flere har mødt stor gæstfrihed på udenlandsrejser og ønsker nu at vise nydanskere den samme gæstfrihed. Fællesskab og integration Metodevalg og indhold i et mentornetværk Jeg glæder mig hver gang til vi skal mødes (Mentor og mentee) Vi har arbejdet ud fra den tanke, at det er dialogen i gruppen og mellem parrene, som er den centrale proces. Det var her, at fordomme om hinanden forsvandt. Det netop i dialogen at en personlig udvikling og forståelse for hinanden opstår. Der opstår mening gennem dialogen og i samspillet mellem den der taler, og den der lytter. Når mennesker, der har forskellig kulturbaggrund, opvækstvilkår og religion mødes, opstår der muligheder for nye samtaler med en anderledes respons. Det giver specielle forhold for den fl erstemmige dialog. Alle har forskellige baggrunde og taler ud fra forskellige kundskaber. Sprogbrug kan være forskellige, meningerne kan være forskellige. Her er der grundlæggende plads til både-og. Det er i dette spændingsfelt, at der opstår ny viden og forståelse for hinanden. I dette spændingsfelt kommer der inspiration til nye tankegange og nye handlemønstre. Det er på baggrund af dialogens betydning, at man skal forstå de uformelle samtalers virkning. Her er et par eksempler på spændingsfyldte samtaleemner, som blev til en lærerig og konstruktiv proces i mentornetværket. Ramadan og andre former for faste i kristendom og buddhisme. Ægteskab og kærlighed. Skal man være gift for at bo sammen? Det er nødvendigt, at projektlederen er sin rolle bevidst i disse flerstemmige dialoger. Det kan være hensigtsmæssigt med en ordstyrer eller runder, så emner samles op i løbet af et møde, og at alle er indforstået med hvad dialogen handler om. Det er vigtigt at alle deltagere føler sig anerkendt og accepteret. 25 Uddannelse Mentees - nydanskere Alternativ helbredelse og religioner. Hvordan kan man kombinere arbejdsog hjemmeliv? Børneopdragelse og ungdomsliv. Må piger tage på lejrskole? 12 Uddannelse Mentorer - danskere Mentor og mentee på cafétur Antal 0 Akademisk Mellemlang Erhvervsfaglig Grundskole 1-3 års skolegang Antal 0 Akademisk Mellemlang Erhvervsfaglig Selvstændig Ufaglært 6

7 Når et mentornetværk startes, skal man være opmærksom på følgende Først at indkalde henholdsvis mentorer og mentees til infomøde. Afklare, hvad den enkelte kan og ønsker at få ud af at deltage. Flere kommunikationsformer bruges før møderne. Både brev og telefonopkald. Det er ikke nok at skrive . Mødedatoer og tidspunkter er fastlagt på forhånd. Matche par tidligt i forløbet, brug gerne konkrete fælles interesser som grundlag. Mentornetværksgruppen beslutter i fællesskab, hvilke temaer man ønsker at mødes om. Lade ideer og initiativer fra mentorer og mentees være de grundlæggende aktiviteter. De er ofte mere interessante end udefrakommende oplægsholdere. Skab rum til uformelle samtaler; det er i disse dialoger at der opstår nye tanker og venskaber. Plads, både fysisk og mentalt, til at lave dynamiske gruppeforløb, hvor planer kan ændres med kort varsel, så der er plads til at nye ideer kan opstå. Fælles gruppeevalueringer af forløb, giver mulighed for nye ideer, og at man lærer af sine fejl undervejs. Eksempel på mødeforløb i mentornetværk: Det er et forløb på 8 mødegange. Første gang er et informationsmøde for de to grupper, mentorer og mentees hver for sig. Anden gang mødes hele gruppen, og de aftaler i fællesskab, hvilke ture de vil planlægge, og hvad vi ellers skulle mødes om. Gruppen her valgte at tage på ture til Glyptoteket, DGI-Byen og Frilandsmuseet og lave fællesarrangementer i Kalejdoskop med temaer, f.eks. en arabisk frokost, en tyrkisk- og en dansk frokost, hvor mentor/mentee parrene på skift står for maden. Vi har haft et foredrag om parfumer/olier fra hele verden. Parrene har været på besøg hjemme hos hinanden. Gruppen har valgt at fortsætte med at mødes efter de otte mødegange og mødes nu en gang om måneden til fælles hygge, samt en gang om måneden i selvstyrende grupper med forskellige temaer: Café-gruppen vil starte en cafe, Job-gruppen vil hjælpe hinanden med at søge arbejde. Hygge-gruppen vil gå ture sammen. Flere deltagere er med i fl ere af grupperne. Det er en rar måde at være sammen på, når vi spiser sammen (Mentor og mentee) 7

8 Fremtiden for projekt Fællesskab og integration Frelsens Hær og Kalejdoskop har søgt og fået midler, således at mentornetværk for danskere og nydanskere fortsat kan udbredes og udvikles. Tips- og Lottomidler til særlige sociale aktiviteter har givet tilsagn om støtte. Desuden er ansøgninger om tættere samarbejde med Københavns Kommune og Områdefornyelsen Mimersgadekvarteret pt. til behandling. Integrationsarbejde Vi fortsætter integrationsarbejdet i nye mentornetværk på baggrund af de erfaringer, som vi har fået i projekt Fællesskab og integration. Der er pt. 2 mentornetværk, et for kvinder og et for mænd, som mødes til august De udgør et basisnetværk, hvori nye mentees og mentorer kan optages. Nogle af deltagerne har ønsket at danne 2 nye grupper, som også kan optage nye mentees og mentorer: Café-gruppen, som i samarbejde med Frelsens Hær, vil arbejde på at etablere en cafe med sund mad fra hele verden, hvor nydanske og danske kvinder vil skabe nye jobs og drive café. Interessant debat, da der var ramadan og muslimerne i gruppen fortalte om deres traditioner. Alle kunne spørge, og flere fortalte om traditioner i kristendommen, katolicismen og buddhismen med f.eks. fasten. Godt at tale om job, da AnneLise fortalte om de forskellige jobtyper i det pædagogiske arbejde. (Mentee) Job-gruppen vil mødes i Kalejdoskop, og her vil mentorerne støtte mentees i at søge job, praktikpladser og uddannelse. Kalejdoskop vil støtte begge grupper og fortsætte med at have kurser for mentees i dansk/samfund samt tilbyde mentorer og mentees kurser i konfl ikthåndtering og supervision. Desuden vil Kalejdoskop medvirke til en udbredelse af mentornetværk for danskere og nydanskere, internt i Frelsens Hær og eksternt i samarbejde med andre frivillige, sociale foreninger, samarbejdspartnere og bevillingsgivere. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte os, så deltager vi gerne i debatter, konferencer og temadage. 8

9 Projektets organisering De fysiske rammer Kalejdoskop er et kursus- og værested. Det ligger i Thorsgade 48 A, København N. Formålet er at støtte beboerne lokalt på egne betingelser ud fra tankerne om empowerment. Kalejdoskop er et åbent hus, der danner ramme for den personlige opkvalifi cering og integration mellem danskere og nydanskere. Kalejdoskop er åbent på hverdage fra Baldersgade Dagmarsgade Mimersgade Thorsgade Nørrebrogade Vi har et alkohol og røgfrit miljø, som er indrettet til, at der kan komme kørestole og barnevogne ind i alle lokaler. Der er vejledning, juridisk rådgivning, netværksgrupper og kurser i f.eks. IT, motion, dansk/samfund og sund mad. Kurserne udbydes til 50,- pr. måned. Vi har kontakt til en bred gruppe mennesker, ca. 60 % nydanskere og 40 % danskere. Der kommer ca. 250 mennesker i løbet af ugen. De fl este bor på Nørrebro og ønsker at bruge et eller fl ere af vores tilbud eller bare at mødes med andre. En stor del er udenfor arbejdslivet. Her kommer danskere som f.eks. er på efterløn, og nydanskere, som er mødre på barsel, og nyankomne udlændinge, der savner kontakt med andre i ventetiden på deres opholdstilladelse. Organisationsform Jagtvej Projekt Fællesskab og integration er en del af de øvrige aktiviteter i Kalejdoskop. Her er 3 faste medarbejdere, 5 timelønnede lærere og ca. 25 frivillige som hjælper med cafeen, lektiehjælp, juridisk rådgivning eller er mentorer. Projekt Fællesskab og integration blev ledet af Malene Zapffe, projektleder og Preben Kristensen, Projektholder. Projekt Fællesskab og integration var støttet af EU-Socialfonden. EVU stod for administration af Socialfondsprojekter, og der var tilknyttet en PSU konsulent, som har fungeret som rådgiver under hele forløbet. Discus var tilknyttet som ekstern evaluator. Desuden havde vi en følgegruppe med samarbejdspartnere, der bestod af Områdefornyelsen Mimersgadekvarteret, Folkesundhed København og Etnisk Gymnastik Forening. 9

10 Økonomi Budgettet har været konstrueret, så det har haft en tæt korrespondance til projektplanen. EVU stillede fl g. krav til budgettet Periodiseret i 15 mdr. svarende til projektforløbet. Opdelt efter en fast struktur i lighed med andre EU-projekter. Budgettet opdelt i trimester perioder uden mulighed for at fl ytte udgifter på tværs af disse perioder. Projektets økonomi er procentvis fordelt følgende: Løn/Honorar 43% Befordring, kost og logi 4% Kontorhold mm. 4% Konsulent / undervisning 18% Markedsføring, reklamer 11% Husleje mm. 12 % Om projektstyring og økonomi Vi kan anbefale følgende: Vær forsigtig med at detaljere budgettet for meget før start. Foretag en løbende vurdering af projektet og reguler budgettet mindst én gang om måneden. Sørg for at alle projektmedarbejdere har kendskab til budget og løbende forbrug; opfat budgettet som et spejl af projektplanen. Hvis projektet administreres af en ekstern organisation som f.eks. EVU så lav alle aftaler skriftligt (også de små detaljer). Lad være med at udsætte den daglige afregning udfør projektregnskabet hver dag! Sørg for at have økonomi til kaffe/te og udfl ugter, så alle kan deltage gratis. Mentornetværk på tur 10

11 Andre gode råd og anbefalinger Rekruttering Det er godt at have kontakt med mindst én af målgrupperne på forhånd. Indkald hver mentor/mentee til et personligt interview før start. Vær tålmodig, det kan tage tid at få en gruppe i gang. Organisation Kombinér gerne projekt og andre aktiviteter som f.eks. kurser, det giver en synergi. Sørg for at have gode mødelokaler, hvor man kan lukke døren og etablere en gruppe. Giv plads til, at der kan starte et par stykker mere, selvom I er gået i gang. At målrette annoncer i valg af medier, f.eks. lokalaviser læses af mange voksne kvinder. Fagblade læses af mænd og kvinder. Opslag på sprogskoler læses af nydanskere. Hold fast i mødedatoer, også selvom der nogle gange er få deltagere. Samarbejdspartnere Brug samarbejdsparternes netværk til at udbrede ideen og evt. rekruttere mentorer og mentees herfra. Tilbyd at komme i deres organisation og fortæl om projektet. Lav evt. fælles arrangementer eller lån samarbejdspartneres lokaler til koloni etc. Samarbejde med de frivillige Lad gruppen selv bidrage med viden, erfaring og indslag. Vær åben overfor, at nogle deltagere får mest ud af at være i den store gruppe og andre er mere glade for relationer to og to. Vær ikke bange for at tale om følsomme emner, men sørg for, at debatter bliver ordentligt afsluttet. Vis taknemlighed for den frivillige indsats. Sørg for løbende supervision. På tur til Baggersmindelejren i Dragør 11

12 Links og henvisninger Links til bevillingsgivere og samarbejdspartnere Bevillingsgivere EU Socialfonden EVU Frelsens Hær KUF Områdefornyelsen Mimersgadekvarteret Samarbejdspartnere Folkesundhed København Kultur og fritid, Københavns Kommune Ægteskab uden grænser Dansk Handicap Forbund Gymnastik Forening For Etniske Kvinder v. Suzzane Potempa Internationalt Kristent Center Ny Vej for Kvinder på Arbejdsmarkedet Følgende har lavet denne rapport Forfatter Malene Mølsted Zapffe Tilrettelæggelse Lene Davidsen Preben Kristensen Malene Mølsted Zapffe Grafik og layout Kristian Rasmussen 12

KVINDEGRUPPEN METODEHÆFTE. Et mentornetværk for danskere og nydanskere. - et socialt, kulturelt kursus- og værested på Nørrebro

KVINDEGRUPPEN METODEHÆFTE. Et mentornetværk for danskere og nydanskere. - et socialt, kulturelt kursus- og værested på Nørrebro KVINDEGRUPPEN Et mentornetværk for danskere og nydanskere METODEHÆFTE - et socialt, kulturelt kursus- og værested på Nørrebro 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord - 4 Baggrundsstatistik - 5 OPSLAGSDEL Rekruttering

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Hvordan samarbejder Jobcenter Middelfart med den frivillige sektor?

Hvordan samarbejder Jobcenter Middelfart med den frivillige sektor? Hvordan samarbejder Jobcenter med den frivillige sektor? Ulla Sørensen Mentorkoordinator Jobcenter Baggrund for opstart af frivilligt socialt mentorkorps i Jobcenterregi Opstart af pilotprojekt, Projekt

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

BAGGRUND. Startede i Australien i 1998 I dag er der 1.350 mødesteder i hele verden 30 % af disse ligger uden for Australien og nu også i Danmark!

BAGGRUND. Startede i Australien i 1998 I dag er der 1.350 mødesteder i hele verden 30 % af disse ligger uden for Australien og nu også i Danmark! BAGGRUND Startede i Australien i 1998 I dag er der 1.350 mødesteder i hele verden 30 % af disse ligger uden for Australien og nu også i Danmark! I Danmark arbejder vi for, at skabe nye rammer og metoder

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE Danske virksomheder har brug for udenlandsk arbejdskraft. Men det er dyrt at rekruttere udenlandske medarbejdere og derfor

Læs mere

Mentor projekt for nydanskere

<Insert Picture Here> Mentor projekt for nydanskere Mentor projekt for nydanskere Anette Landberg, HR Director Januar 2008 Baggrund Ledergruppens vision: Oracle Danmark vil gerne gøre en indsats for samfundet Arbejdsgruppe på 4 personer

Læs mere

Time Out fritidsklubber for 10-15 årige

Time Out fritidsklubber for 10-15 årige Time Out fritidsklubber for 10-15 årige Projektplan Side 1 af 7 Baggrund FDF oplever følgende væsentlige udfordringer: Der mangler fritidstilbud til børn fra 10 år, når de ikke længere kan komme i SFO.

Læs mere

Skolen søger mentorer

Skolen søger mentorer Data mentee: Data mentor: Data mentorkoordinator: VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? BLIV MENTOR Skolen søger mentorer Kunne du tænke dig at blive mentor for en elev på skolen? En del af vores elever ønsker

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen Velkommen til Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen 1 Programmet: Velkommen v/borgmester Morten Slotved Flygtningesituationen fra globalt til lokalt perspektiv Hørsholm Kommunes integrationsansvar

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Del din stemme

Slutrapport fra. projekt Del din stemme Slutrapport fra projekt Del din stemme Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 4 Rekruttering af frivillige... 5 Teknikker til brugergenereret indhold...

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Middelfart. Status frivillige sociale mentorer dec. 2010

Middelfart. Status frivillige sociale mentorer dec. 2010 Status frivillige sociale mentorer dec. 2010 I alt uddannet 72 mentorer i 2010 Pr. 16.12.10, er aktiviteten fordelt således: 11 fra UMO ikke interesseret i arbejdet 50 matchet 5 faldet fra 4 afventer match

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber

Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber GLÆDE FÆLLESSKAB NÆRVÆR NATUR DRØMME MINDER Vær med til at gøre børns drømme til virkelighed Bliv frivillig i Red Barnets familieklubber Udsatte

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

2) Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)?

2) Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)? Opgave 1 Ungdomsskolens Mission (kerneopgave/mening/eksistensberettigelse) Ungdomsskolebestyrelsen har defineret UngSlagelses mission således: Ung Slagelse skal udfylde følgende behov: I en tryg atmosfære

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre,

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige Netværk om kvinder Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige I de

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

DECEMBERKONFERENCEN 2009

DECEMBERKONFERENCEN 2009 EMNE: Hvor går grænsen og hvem bestemmer, offentlige eller frivillige? VÆRT: Inger TID: 12.00-13.00 STED: 6 DELTAGERE: Inger, Gro, Kristin, Hans, Vinnie, Dorte, Ester, Anne m.fl. Kan det offentlige eller

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 539 (100%) Ledige Ikke faglærte oktober 2009 274 (50,8%) Off. fors. hele perioden 51 (9,5%) 24 (4,5%) Selvforsørget

Læs mere

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+ Kvinder på Toppen i DFIF Tiltag og handleplaner år 2007+ 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... side 4 Tiltag og handleplaner... side 5 Tiltag 1... side 5 Tiltag 2... side 7 Tiltag 3... side 8 Tiltag 4...

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesindsats i 2013

Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesindsats i 2013 Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere match 1 Udbyder Tilbud Kontrakt Pladser Enkeltpladskøb Køb af uddannelsesforløb til den ledige, f.eks. AMU-kurser m.m. Erstatter i de fleste tilfælde ret & pligt

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

an jeg snakke med kommunen

an jeg snakke med kommunen Stor succes med at lade 2 sprogede medarbejdere udføre forebyggende hjemmebesøg til borgere med anden etninsk baggrund end dansk - allerede ved 65 års alderen. Besøgene skaber synlige forandringer og åbner

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE AF KOLIND MIDTBY

OMRÅDEFORNYELSE AF KOLIND MIDTBY OMRÅDEFORNYELSE AF KOLIND MIDTBY KAFÉ KOLIND DRASBEKSPARKEN KAFÉ KOLIND INDHOLD INDLEDNING 3 OMRÅDEFORNYELSES PROGRAMMET 4 DRASBEKSPARKEN 6 Projektets placering i Kolind 6 Oprindelig dispositionsplan 7

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udviklingsstøtte til projekter til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet

Læs mere

Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job

Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job Indholdsfortegnelse 1. Resume af projektet 2. Initiativ 2.1. Informationssøgning 3. Kommunikation 3.1. Relevante etniske netværk for målgruppen 4. Aktiviteter

Læs mere

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne Efteråret i Frivilligcenter Århus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser, tre foredrag og to fyraftensmøder at byde på. Igen i år kan vi tilbyde det populære regnskabskursus som afholdes

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld L L91700 1.6 l0l014z 1. Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade 20 7000 Fredericia Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld Vejle 28. august 2013 Kære Fredericia Kommune Her med sender

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere