Mennesker mødes og integration opstår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mennesker mødes og integration opstår"

Transkript

1 Mennesker mødes og integration opstår Erfaringer fra projekt Fællesskab og integration Et mentornetværk for danskere og nydanskere

2 Projekt Fællesskab og integration - et mentornetværk for danskere og nydanskere Forord Projekt Fællesskab og integration havde som mål, at danskere og nydanskere kunne mødes på tværs af kultur og nationalitet, få fælles oplevelser i deres fritid og mulighed for at tale sammen. Vi ville gøre en indsats for, at danskere og nydanskere kunne mødes indenfor de rammer for det sociale og frivillige arbejde, der foregår i Frelsens Hærs væresteder. Projektet har til huse i Kalejdoskop, et være- og kursussted på Nørrebro, der er drevet af Frelsens Hær. Mentornetværket har i perioden maj 2006 til juli 2007 været støttet af EU - Socialfond, Tips- og Lottomidler og Frelsens Hær. Vi har brugt mentormodellen som en indgang til, at danskere og nydanskere kan lære hinanden at kende. Mentoren kan dele ud af sine livserfaringer og være en god samtalepartner. Mentee kan komme i dialog med en dansker. Mentor får samtidig en indsigt i sin mentees livsvilkår og kulturbaggrund. Følgende spørgsmål er hørt i Kalejdoskop Hvorfor lever danskere og nydanskere dør om dør uden at kende hinanden? Hvordan kan det være, at mange nydanskere kun kender professionelle danskere som f.eks. sagsbehandlere, læger og pædagoger? Hvor kan danskere og nydanskere mødes og lære hinanden at kende? Der er tradition i Danmark for at mødes i foreninger og klubber om andre ting i livet end arbejde og uddannelse. Det er et kendt fænomen, at de fl este danskere får job via deres personlige netværk. Som nydansker kan foreningslivet være en mulighed for at få skabt nye kontakter blandt danskere, få mere viden og få mod på at søge uddannelse og job. Igennem uformelle mødeformer kan problemet med isolation løses, og der kan skabes en større forståelse for hinandens liv og kulturbaggrund. I denne rapport vil vi fortælle om vores erfaringer med at danne mentornetværk for danskere og nydanskere, og forhåbentlig kunne inspirere foreninger, væresteder, idrætsforeninger, kvindeforeninger, sprogskoler, medborgerhuse, beboerforeninger og fagforeninger til at bruge mentornetværk som en enkel og spændende måde at fremme integrationen mellem danskere og nydanskere. Vi vil sige tak til alle mentorer og mentees, der har deltaget i mentornetværk og til alle medarbejdere i Kalejdoskop. Det er jeres fortjeneste, at vi fandt nye veje til mere tolerance og forståelse af hinanden. Venlig hilsen Malene Mølsted Zapffe, Projektleder Preben Kristensen, Projektholder Alt for mange steder skal det gå så stærkt. Vi har brug for at tale sammen på kryds og tværs. (Mentee) 2

3 Projekt Fællesskab og integration har arbejdet ud fra følgende vision, mission og idegrundlag indenfor rammerne i det frivillige, sociale arbejde Vision Det frivillige arbejde kan nedbryde barrierer mellem danskere og nydanskere. Det skal være muligt for danskere at melde sig som mentorer og kunne gøre en forskel. Det skal være muligt for nydanskere at få kontakt med danskere via mentornetværk. Mission At være ramme for integrationsfremmende aktiviteter og give plads til et fællesskab. At skabe dialog og mere viden om hinandens liv og kulturelle baggrund gennem mentorforløb. At skabe møder og fritidsaktiviteter i et alkoholog røgfrit miljø, hvor alle kan være med til at præge indhold og aktiviteter uanset baggrund og alder. Fællesskab og integration Projekt Fællesskab og integration et mentornetværk for danskere og nydanskere Mål og resultater for projektet Der har deltaget 27 mentees og 21 mentorer, i alt 48 personer, i Fællesskab og integration. Ved etablering af mentornetværk havde vi sat os følgende mål, at Ca. 30 par, en mentor og en mentee, gennemførte programmet. Mentees og mentorer fi k et bredere socialt og kulturelt perspektiv i deres tilværelse. Ca. 50 % af mentees vil blive aktive i foreningslivet. Min. 50 % af mentorer fremover vil medvirke aktivt i at inddrage borgere med anden etnisk baggrund i lokalsamfund, foreninger og egne netværk. Mentees får øget viden om hvordan en forening fungerer og hvordan man får demokratisk indfl ydelse. Mentees får et kompetenceløft ved at deltage i kurserne. Idegrundlag At give lokale beboere mere kendskab til foreningsliv og støtte dem i at bryde med isolation ved at deltage i kurser og netværk i et værested som Kalejdoskop. At udvikle og afprøve hvordan frivillige mentorer kan medvirke til at integrere nydanskere i forenings- og fritidslivet. At fi nde nye mødeformer, der er strukturerede og afgrænsede og som opfylder ønsket om at lære hinanden at kende, hjælpe hinanden og hygge sig sammen. Det er dejligt at kunne mødes på tværs af nationalitet og alder (Mentor) Det kunne lade sig gøre at skabe et velfungerende mentornetværk, fordi vi havde I forvejen god kontakt til potentielle mentees. Gode og fl eksible lokaler at mødes i. Konkrete kursustilbud i foreningen som mentor/ mentees kunne deltage i. Projektleder havde lang erfaring med integration af nydanskere. 3

4 Resultater Vi har lært, at integration består af komplekse processer, så vi må begynde dèr, hvor udfordringerne er de største. Den tilgang har været styrende af indhold for såvel fællesmøder som de individuelle samtaler mellem mentee og mentor. En gevinst ved mentornetværket er, at i takt med at den enkelte mentee har fået ryddet op i sine udfordringer, er interessen for at søge arbejde vokset. 25 % af mentees har via mentornetværket været i praktik eller fået arbejde i projektperioden. Vi kan nu se, at der er potentiale til at have et ekstra trin på projektet, hvor mentorer hjælper mentees med konkrete opgaver, der fører til større selvstændighed og selvforsørgelse. Fællesskab og integration Dannelse af mentornetværk Rekruttering af mentees og mentorer: Den ene målgruppe, nydanskerne var vi allerede kontakt med via vores kurser i Dansk/samfund. De havde udtrykt et ønske om at mødes med danskere og var interesseret i at blive mentees. Vi havde også kontakt til ældre danskere via vores kurser i IT og motion, men ikke nok til at starte et mentornetværk. Via annoncer i lokalaviser og lokalradio kom vi i kontakt med fl ere danskere, som gerne ville være mentorer. Derefter fulgte samtaler med mentees og mentorer samt informationsmøder, hvor de fi k set miljøet i Kalejdoskop, før de meldte sig til et forløb på 8 mødegange. Der har været gennemført i alt tre forløb. De to første hold har været kvindegrupper, hvoraf hold 2 fortsætter med at mødes to gange om måneden. Deltagerne har brugt hinanden og mentorer til at være bisiddere og hjælpe til med korrespondance til f.eks. A-kasse, læge, pladsanvisning, jobansøgninger m.v. Hold 3 er et hold med fl est mænd, de har hovedsageligt haft fokus på at lære hinanden at kende og sammen tage ud til f.eks. en kajakklub, på bymuseum og på cykelture. Om mentormodellen Man kender til brug af mentorordninger på virksomheder. Her er det den erfarne mentor, som stiller sin viden og netværk til rådighed for den nye medarbejder. Som nydansker skal man lære at orientere sig og forstå sit nye land og opbygge et nyt personligt netværk. Her kan en mentor hjælpe. I vores mentormodel er der to former for møder. Der er møder, hvor mentor og mentee mødes alene og så er der møder, hvor alle mentorer og mentees er samlet. Vekselvirkningen mellem de to mødeformer er egnet til at fungere i det frivillige arbejde. Her er plads til fl eksibilitet, mangfoldighed og spændende samtaler på kryds og tværs i gruppen. Når parrene mødes enkeltvis, er der plads til de mere tætte samtaler. I den store gruppe er det også muligt at ændre på parrenes sammensætning efter behov. Hvis en mentee eller mentor holder op kan en ny komme ind i gruppen. Er blevet mere opmærksom på, at der er et ansigt bag, når man møder fremmede mennesker på f.eks. gaden. (Mentor) Matchning af mentor og mentee foregår på baggrund af samtaler og informationsmøder. De oplysninger, som projektleder får, danner match enten på fælles interesser eller ved at mentor har en personlig kompetence/ livserfaring som mentee efterlyser. Det kan f.eks. være fælles interesser indenfor f.eks. musik, madlavning eller et sprog. Det kan være et tema som mentee ønsker at drøfte, f.eks. børneopdragelse i Danmark, hvor en mentor, som f.eks. er pædagog på efterløn, kan dele sin viden om børn og institutionslivet. Det er vigtigt, at mentor forstår, at de har et ansvar for at få kommunikationen til at fungere med mentee. Det er en aftalt relation, og mentor skal gøre op med sig selv, hvad han/hun gerne vil bidrage og støtte med, og hvor der kan være personlige grænser for mødeformer og hjælp. Mentee skal være afklaret med, at et mentorforhold kan være en lærerig oplevelse og en udvidelse af ens netværk, men at det ikke nødvendigvis udvikler sig til et venskab. Mentee skal tænke over hvad og hvor meget, der ønskes hjælp til. Både mentor og mentee kunne i projektforløbet bedst lide, at det var projektleder, der matchede parrene og helst tidligt i forløbet. Det er vigtigt at gøre begge parter klar over, at de skal melde tilbage, hvis forholdet ikke fungerer. Projektlederen kan så hjælpe med at opklare evt. misforståelser eller fi nde et nyt match af parrene. 4

5 Målgrupperne Der er to målgrupper i et mentornetværk. Mentees nydanskere og mentorer danskere. Her beskrives deltagerne: Mentees - nydanskere Udenlandske kvinder og mænd, mellem 20 og 40 år. 80 % kvinder og 20 % mænd. De fl este har arbejdet i hjemlandet. De færreste har haft arbejde i Danmark. Alle er forsørget af kontanthjælp eller af ægtefælle. De fl este har min. 9 års i skole gang. Flere har en videregående uddan nelse, som f.eks. lærer eller revisor. De har boet i Danmark mellem 3 mdr. og 10 år. De fl este bor i lejelejlighed på Nørrebro i København. De kommer fra f.eks. Pakistan, Tyrkiet, Thailand, Libanon, Palæstina, Marokko, Irak, Iran, Brasilien, Mexico, Cuba, Guatamala og Somalia. Få er aktive i foreninger og har ikke det store kendskab til fritidstilbud. De har et spinkelt personligt netværk og kender ofte kun landsmænd og ægtefællens familie. Mentorer - danskere Danske mænd og kvinder i alderen år. 80 % er kvinder og 20 % mænd. De bor på Nørrebro, Østerbro, Amager, Valby og Frederiksberg i andels- og lejelejligheder. De har været aktive i foreninger. De går på kurser i fritiden. De har ofte rejst meget, fl ere har boet og arbejdet i udlandet. De har haft arbejde i fl ere år og har en bred erhvervserfaring. De har et bredt personligt netværk. De er enten selvstændige, har deltidsarbejde, efterløn, pension eller dagpenge. De fl este har f.eks. en mellemlang uddannelse. Nogle har cand. mag og få har en kort uddannelse. De har et personligt overskud og livserfaring. Mentees er desuden kendetegnet ved at leve isoleret og føle sig ensomme, men på to forskellige måder Den ene gruppe er gift med en dansker og venter på opholdstilladelse. Deres ophold er godkendt, men under behandling i Udlændingeservice, og ventetiden for borgere fra lande uden for EU er ca måneder. I denne periode har de ikke et cpr.nummer og kan derfor ikke søge arbejde, læge eller sprogskole. Men de må gerne deltage i frivillige foreningers aktiviteter. Den anden gruppe har boet i Danmark i fl ere år. Det er primært kvinder som har gået hjemme med små børn. De har ikke været i arbejde og har ikke megen tiltro til egne ressourcer. Sprogskole har ofte været afbrudt af barselsperioder og sygdom. De fl este vil helst mødes om formiddagen, når ægtefællen er på arbejde. Et arabisk ordsprog siger: Først skal man spise sammen og så gå ud sammen det passer fint til at vi først mødes, spiser sammen og lærer hinanden at kende, før vi tager på udflugter (Mentee) Mentees - nationaliteter (inkl. deltagere dansk/samfund) Angola 1 Brasilien 19 filippinerne 4 Irak 6 Iran 1 Etiopien 1 Japan 3 Kina 2 Littauen 2 Libanon 5 Marokko 5 Mexico 3 Nigeria 1 Pakistan 7 Serbien 1 Slovenien 1 Somalia 3 Syrien 1 Tyrkiet 4 Deltagernes opholdstid i Danmark 30 Antal mdr. 3-6 mdr mdr. 1-3 år 3-6 år 6-12 år 5

6 Målgrupper fortsat Mentorer skal have mulighed for at mødes med mentees om dagen. Mentorerne ønsker at mødes under strukturerede former, der passer ind i deres hverdag. Flere er også frivillige andre steder. De vil gerne hjælpe med konkrete opgaver, såsom at skrive jobansøgninger eller gå med på offentlige kontorer. 25 Antal 4,5 Antal Alder Alder Aldersfordeling Mentees - nydanskere Aldersfordeling Mentorer - danskere De har engagement i samfundet og har udtrykt bekymring over tonen i integrationsdebatten. De fl este er over 45 år og prioriterer at være noget for andre. Nogle er søgende og nysgerrige og har lyst til at møde mennesker fra andre lande. Flere har mødt stor gæstfrihed på udenlandsrejser og ønsker nu at vise nydanskere den samme gæstfrihed. Fællesskab og integration Metodevalg og indhold i et mentornetværk Jeg glæder mig hver gang til vi skal mødes (Mentor og mentee) Vi har arbejdet ud fra den tanke, at det er dialogen i gruppen og mellem parrene, som er den centrale proces. Det var her, at fordomme om hinanden forsvandt. Det netop i dialogen at en personlig udvikling og forståelse for hinanden opstår. Der opstår mening gennem dialogen og i samspillet mellem den der taler, og den der lytter. Når mennesker, der har forskellig kulturbaggrund, opvækstvilkår og religion mødes, opstår der muligheder for nye samtaler med en anderledes respons. Det giver specielle forhold for den fl erstemmige dialog. Alle har forskellige baggrunde og taler ud fra forskellige kundskaber. Sprogbrug kan være forskellige, meningerne kan være forskellige. Her er der grundlæggende plads til både-og. Det er i dette spændingsfelt, at der opstår ny viden og forståelse for hinanden. I dette spændingsfelt kommer der inspiration til nye tankegange og nye handlemønstre. Det er på baggrund af dialogens betydning, at man skal forstå de uformelle samtalers virkning. Her er et par eksempler på spændingsfyldte samtaleemner, som blev til en lærerig og konstruktiv proces i mentornetværket. Ramadan og andre former for faste i kristendom og buddhisme. Ægteskab og kærlighed. Skal man være gift for at bo sammen? Det er nødvendigt, at projektlederen er sin rolle bevidst i disse flerstemmige dialoger. Det kan være hensigtsmæssigt med en ordstyrer eller runder, så emner samles op i løbet af et møde, og at alle er indforstået med hvad dialogen handler om. Det er vigtigt at alle deltagere føler sig anerkendt og accepteret. 25 Uddannelse Mentees - nydanskere Alternativ helbredelse og religioner. Hvordan kan man kombinere arbejdsog hjemmeliv? Børneopdragelse og ungdomsliv. Må piger tage på lejrskole? 12 Uddannelse Mentorer - danskere Mentor og mentee på cafétur Antal 0 Akademisk Mellemlang Erhvervsfaglig Grundskole 1-3 års skolegang Antal 0 Akademisk Mellemlang Erhvervsfaglig Selvstændig Ufaglært 6

7 Når et mentornetværk startes, skal man være opmærksom på følgende Først at indkalde henholdsvis mentorer og mentees til infomøde. Afklare, hvad den enkelte kan og ønsker at få ud af at deltage. Flere kommunikationsformer bruges før møderne. Både brev og telefonopkald. Det er ikke nok at skrive . Mødedatoer og tidspunkter er fastlagt på forhånd. Matche par tidligt i forløbet, brug gerne konkrete fælles interesser som grundlag. Mentornetværksgruppen beslutter i fællesskab, hvilke temaer man ønsker at mødes om. Lade ideer og initiativer fra mentorer og mentees være de grundlæggende aktiviteter. De er ofte mere interessante end udefrakommende oplægsholdere. Skab rum til uformelle samtaler; det er i disse dialoger at der opstår nye tanker og venskaber. Plads, både fysisk og mentalt, til at lave dynamiske gruppeforløb, hvor planer kan ændres med kort varsel, så der er plads til at nye ideer kan opstå. Fælles gruppeevalueringer af forløb, giver mulighed for nye ideer, og at man lærer af sine fejl undervejs. Eksempel på mødeforløb i mentornetværk: Det er et forløb på 8 mødegange. Første gang er et informationsmøde for de to grupper, mentorer og mentees hver for sig. Anden gang mødes hele gruppen, og de aftaler i fællesskab, hvilke ture de vil planlægge, og hvad vi ellers skulle mødes om. Gruppen her valgte at tage på ture til Glyptoteket, DGI-Byen og Frilandsmuseet og lave fællesarrangementer i Kalejdoskop med temaer, f.eks. en arabisk frokost, en tyrkisk- og en dansk frokost, hvor mentor/mentee parrene på skift står for maden. Vi har haft et foredrag om parfumer/olier fra hele verden. Parrene har været på besøg hjemme hos hinanden. Gruppen har valgt at fortsætte med at mødes efter de otte mødegange og mødes nu en gang om måneden til fælles hygge, samt en gang om måneden i selvstyrende grupper med forskellige temaer: Café-gruppen vil starte en cafe, Job-gruppen vil hjælpe hinanden med at søge arbejde. Hygge-gruppen vil gå ture sammen. Flere deltagere er med i fl ere af grupperne. Det er en rar måde at være sammen på, når vi spiser sammen (Mentor og mentee) 7

8 Fremtiden for projekt Fællesskab og integration Frelsens Hær og Kalejdoskop har søgt og fået midler, således at mentornetværk for danskere og nydanskere fortsat kan udbredes og udvikles. Tips- og Lottomidler til særlige sociale aktiviteter har givet tilsagn om støtte. Desuden er ansøgninger om tættere samarbejde med Københavns Kommune og Områdefornyelsen Mimersgadekvarteret pt. til behandling. Integrationsarbejde Vi fortsætter integrationsarbejdet i nye mentornetværk på baggrund af de erfaringer, som vi har fået i projekt Fællesskab og integration. Der er pt. 2 mentornetværk, et for kvinder og et for mænd, som mødes til august De udgør et basisnetværk, hvori nye mentees og mentorer kan optages. Nogle af deltagerne har ønsket at danne 2 nye grupper, som også kan optage nye mentees og mentorer: Café-gruppen, som i samarbejde med Frelsens Hær, vil arbejde på at etablere en cafe med sund mad fra hele verden, hvor nydanske og danske kvinder vil skabe nye jobs og drive café. Interessant debat, da der var ramadan og muslimerne i gruppen fortalte om deres traditioner. Alle kunne spørge, og flere fortalte om traditioner i kristendommen, katolicismen og buddhismen med f.eks. fasten. Godt at tale om job, da AnneLise fortalte om de forskellige jobtyper i det pædagogiske arbejde. (Mentee) Job-gruppen vil mødes i Kalejdoskop, og her vil mentorerne støtte mentees i at søge job, praktikpladser og uddannelse. Kalejdoskop vil støtte begge grupper og fortsætte med at have kurser for mentees i dansk/samfund samt tilbyde mentorer og mentees kurser i konfl ikthåndtering og supervision. Desuden vil Kalejdoskop medvirke til en udbredelse af mentornetværk for danskere og nydanskere, internt i Frelsens Hær og eksternt i samarbejde med andre frivillige, sociale foreninger, samarbejdspartnere og bevillingsgivere. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte os, så deltager vi gerne i debatter, konferencer og temadage. 8

9 Projektets organisering De fysiske rammer Kalejdoskop er et kursus- og værested. Det ligger i Thorsgade 48 A, København N. Formålet er at støtte beboerne lokalt på egne betingelser ud fra tankerne om empowerment. Kalejdoskop er et åbent hus, der danner ramme for den personlige opkvalifi cering og integration mellem danskere og nydanskere. Kalejdoskop er åbent på hverdage fra Baldersgade Dagmarsgade Mimersgade Thorsgade Nørrebrogade Vi har et alkohol og røgfrit miljø, som er indrettet til, at der kan komme kørestole og barnevogne ind i alle lokaler. Der er vejledning, juridisk rådgivning, netværksgrupper og kurser i f.eks. IT, motion, dansk/samfund og sund mad. Kurserne udbydes til 50,- pr. måned. Vi har kontakt til en bred gruppe mennesker, ca. 60 % nydanskere og 40 % danskere. Der kommer ca. 250 mennesker i løbet af ugen. De fl este bor på Nørrebro og ønsker at bruge et eller fl ere af vores tilbud eller bare at mødes med andre. En stor del er udenfor arbejdslivet. Her kommer danskere som f.eks. er på efterløn, og nydanskere, som er mødre på barsel, og nyankomne udlændinge, der savner kontakt med andre i ventetiden på deres opholdstilladelse. Organisationsform Jagtvej Projekt Fællesskab og integration er en del af de øvrige aktiviteter i Kalejdoskop. Her er 3 faste medarbejdere, 5 timelønnede lærere og ca. 25 frivillige som hjælper med cafeen, lektiehjælp, juridisk rådgivning eller er mentorer. Projekt Fællesskab og integration blev ledet af Malene Zapffe, projektleder og Preben Kristensen, Projektholder. Projekt Fællesskab og integration var støttet af EU-Socialfonden. EVU stod for administration af Socialfondsprojekter, og der var tilknyttet en PSU konsulent, som har fungeret som rådgiver under hele forløbet. Discus var tilknyttet som ekstern evaluator. Desuden havde vi en følgegruppe med samarbejdspartnere, der bestod af Områdefornyelsen Mimersgadekvarteret, Folkesundhed København og Etnisk Gymnastik Forening. 9

10 Økonomi Budgettet har været konstrueret, så det har haft en tæt korrespondance til projektplanen. EVU stillede fl g. krav til budgettet Periodiseret i 15 mdr. svarende til projektforløbet. Opdelt efter en fast struktur i lighed med andre EU-projekter. Budgettet opdelt i trimester perioder uden mulighed for at fl ytte udgifter på tværs af disse perioder. Projektets økonomi er procentvis fordelt følgende: Løn/Honorar 43% Befordring, kost og logi 4% Kontorhold mm. 4% Konsulent / undervisning 18% Markedsføring, reklamer 11% Husleje mm. 12 % Om projektstyring og økonomi Vi kan anbefale følgende: Vær forsigtig med at detaljere budgettet for meget før start. Foretag en løbende vurdering af projektet og reguler budgettet mindst én gang om måneden. Sørg for at alle projektmedarbejdere har kendskab til budget og løbende forbrug; opfat budgettet som et spejl af projektplanen. Hvis projektet administreres af en ekstern organisation som f.eks. EVU så lav alle aftaler skriftligt (også de små detaljer). Lad være med at udsætte den daglige afregning udfør projektregnskabet hver dag! Sørg for at have økonomi til kaffe/te og udfl ugter, så alle kan deltage gratis. Mentornetværk på tur 10

11 Andre gode råd og anbefalinger Rekruttering Det er godt at have kontakt med mindst én af målgrupperne på forhånd. Indkald hver mentor/mentee til et personligt interview før start. Vær tålmodig, det kan tage tid at få en gruppe i gang. Organisation Kombinér gerne projekt og andre aktiviteter som f.eks. kurser, det giver en synergi. Sørg for at have gode mødelokaler, hvor man kan lukke døren og etablere en gruppe. Giv plads til, at der kan starte et par stykker mere, selvom I er gået i gang. At målrette annoncer i valg af medier, f.eks. lokalaviser læses af mange voksne kvinder. Fagblade læses af mænd og kvinder. Opslag på sprogskoler læses af nydanskere. Hold fast i mødedatoer, også selvom der nogle gange er få deltagere. Samarbejdspartnere Brug samarbejdsparternes netværk til at udbrede ideen og evt. rekruttere mentorer og mentees herfra. Tilbyd at komme i deres organisation og fortæl om projektet. Lav evt. fælles arrangementer eller lån samarbejdspartneres lokaler til koloni etc. Samarbejde med de frivillige Lad gruppen selv bidrage med viden, erfaring og indslag. Vær åben overfor, at nogle deltagere får mest ud af at være i den store gruppe og andre er mere glade for relationer to og to. Vær ikke bange for at tale om følsomme emner, men sørg for, at debatter bliver ordentligt afsluttet. Vis taknemlighed for den frivillige indsats. Sørg for løbende supervision. På tur til Baggersmindelejren i Dragør 11

12 Links og henvisninger Links til bevillingsgivere og samarbejdspartnere Bevillingsgivere EU Socialfonden EVU Frelsens Hær KUF Områdefornyelsen Mimersgadekvarteret Samarbejdspartnere Folkesundhed København Kultur og fritid, Københavns Kommune Ægteskab uden grænser Dansk Handicap Forbund Gymnastik Forening For Etniske Kvinder v. Suzzane Potempa Internationalt Kristent Center Ny Vej for Kvinder på Arbejdsmarkedet Følgende har lavet denne rapport Forfatter Malene Mølsted Zapffe Tilrettelæggelse Lene Davidsen Preben Kristensen Malene Mølsted Zapffe Grafik og layout Kristian Rasmussen 12

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen Rapport fra konferencen INDHOLD Forord.... 3 Velkomsttale v/ Jane Findahl, medlem af KL s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg... 4 Ministerens budskaber til

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne Ipsen, Ane Kolstrup og Henning Hansen CASA Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang UDGIVET AF BIBLIOTEKSSTYRELSEN, KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING SAMT STATSBIBLIOTEKET/BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION LEKTIECAFÉER: ET SPRINGBRÆT

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere