Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 //

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017"

Transkript

1 Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat Strategi 1.0 //

2 Slotsholmsgade 12

3 Forord Det er Bygningsstyrelsens hoved opgave at stille lokaler og kontor- og forskningsmiljøer af høj klasse til rådighed for styrelsens kunder, bl.a. universiteter, centraladministration, politi og domstole. Bygningsstyrelsen løser sin opgave ved udleje af statens ejendomme, gennem nybyggeri og modernise ringer, og ved videreformidling af private lejemål til de statslige institutioner. Funktionelle og veldesignede lærings- og kontorlokaler er af gørende for, om universiteterne og statens institutioner kan løse deres opgaver og bidrage til samfundets udvikling. Lokaler og bygninger har stor indvirkning på indlæring, effektivitet og arbejdslyst. Og på de statslige institutioners og universiteternes attraktivitet som arbejds- og studieplads. Bygninger og lokaler er den næststørste udgiftspost i staten efter løn. De statslige institutioner bliver i disse år mødt med krav om at reducere omkostninger og øge effektiviteten. Økonomi, data og gennemsigtighed er fundamentet for Bygningsstyrelsens arbejde, og styrelsen vil som udlejer af lokaler, kunderådgiver og bygherre bidrage til at nedbringe omkost ninger til lokaler og energi og bistå kunderne med at skabe effektive arbejdspladser og gode forsknings- og studiemiljøer. Bygninger er en afgørende faktor i kampen for at skabe et mere bæredygtigt samfund og nå regeringens målsætninger om at reducere energiforbruget og skabe et samfund, der er uafhængigt af fossile brændsler. Bygningsstyrelsen har som en del af Klima-, Energiog Bygningsministeriet en helt særlig rolle i forhold til at pege på mulig heder for at reducere energi forbruget i bygninger og vejlede og inspirere andre med energirigtige løsninger, der viser fremad. Med denne version 1.0. af Bygningsstyrelsens strategi giver vi bolden op til de næste års udvikling af styrelsens opgaver og organisation. Bygningsstyrelsens direktion Juni 2012, Valby Carsten Jarlov Connie Barfod Jan Quitzau Rasmussen BYGNINGSSTYRELSEN // STRATEGI // 3

4 Indhold NY STYRELSE, NY STRATEGI 5 Bygningsstyrelsens strategi version Ejendomsvirksomhed og statslig styrelse 5 BYGNINGSSTYRELSENS MISSION OG VISION 6 Bygningsstyrelsens mission 6 Bygningsstyrelsens vision 7 Bygningsstyrelsens strategi 8 BYGNINGSSTYRELSENS VÆRDISKABELSE 10 VILKÅR 13 BYGNINGSSTYRELSENS INDSATSOMRÅDER OG MÅL FREM MOD Indsatsområder, mål og kritiske indsatser 16 Kunder 17 Byggeri 19 Energi 20 Data, erfaringer og viden 22 Organisation og arbejdsplads 24 4 // STRATEGI // BYGNINGSSTYRELSEN

5 Ny styrelse, ny strategi Bygningsstyrelsens strategi version 1.0 Ejendomsvirksomhed og statslig styrelse Bygningsstyrelsens strategi Bygningsstyrelsen det foretrukne valg for kunder og stat er styrelsens første strategi som nyetableret organisatorisk enhed i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Strategien hedder det foretrukne valg, fordi Bygningsstyrelsen, som den centrale ejendomsvirksomhed i staten, vil være det naturlige tilvalg for universiteterne og statens institutioner og for staten. Bygningsstyrelsen blev dannet med regeringsdannelsen i oktober 2011 ved sammenlægning af dele af det tidligere Universitets- og Bygningsstyrelsen, dele af Slots- og Ejendomsstyrelsen, samt dele af Erhvervsog Byggestyrelsen. Formålet med strategien er at angive en mission, vision og strategi for Bygningsstyrelsen som ny styrelse, der beskriver, hvordan styrelsen skal udvikle sig i de kommende år. Strategien angiver, hvordan Bygningsstyrelsen frem mod 2017 kan skabe større værdi for styrelsens kunder på den ene side, dvs. universiteterne og de statslige institutioner, fx centraladministration, politi samt domstole, og for stat og samfund på den anden side. Det handler for det første om, gennem effektiv afdækning af nuværende og fremtidige behov i samarbejde med brugerne, at udvikle de lokaleløsninger, som skaber størst mulig værdi for kunden og for stat og samfund. Bygningsstyrelsen er statens ejendomsvirksomhed. Principperne for, hvordan virksomheden fungerer, er fastsat i den statslige huslejeordning (SEA-ordningen). Huslejeordningen betyder, at Bygningsstyrelsen som statens ejendomsvirksomhed og en central statslig fællesfunktion skal levere konkurrencedygtige løsninger, der modsvarer kundernes behov, ønsker og økonomi. Der er i et vist omfang private alternativer til dele af ejendomsvirksomhedens opgaver. Det er derfor afgørende, at Bygningsstyrelsen forstår at omsætte sine stordriftsfordele, sin placering som fællesfunktion i staten og sit indgående, særlige kendskab til statens, universiteternes og de statslige institutioners behov til at skabe merværdi for kunder, stat og det bredere samfund. Ellers er der risiko for, at stat og kunder på sigt vil ønske at fravælge ejendomsvirksomheden. Bygningsstyrelsen har en forpligtelse til at sikre en hensigtsmæssig, totaløkonomisk og fremtidssikret udvikling af statens ejendomme og private lejemål på universitets-, forsknings- og kontorområdet, og styrelsen skal understøtte regeringens uddannelses-, energi- og byggepolitiske målsætninger. Bygningsstyrelsens udfordring består i at levere overbevisende, konkurrencedygtige løsninger til de enkelte kunder samtidig med at statens og samfundets interesser på lang sigt bliver tilgodeset. For det andet handler det om at udnytte styrelsens volumen som en vigtig fællesfunktion i staten til syste matisk at holde omkostninger nede og sørge for, at der kommer mest muligt ud af kundens og statens ressourcer. Bygningsstyrelsens strategi vil løbende blive videreudviklet i takt med, at Bygningsstyrelsen konsoliderer sig som ny styrelse i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Strategien vil i dialog med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet finde sin endelige form i forbindelse med de kommende forhandlinger af Bygningsstyrelsens resultatkontrakt for 2013 og vil være retnings givende for styrelsens forslag til resultatkontrakter frem mod BYGNINGSSTYRELSEN // STRATEGI // 5

6 Bygningsstyrelsens mission og vision Bygningsstyrelsens mission Kundernes BEHOV Statens BYGNINGER EFFEKT for samfundet Bygningsstyrelsens mission kan sammenfattes i tre ord. BEHOV Bygningsstyrelsen er til for at løse et behov hos kunderne. Kunderne skal bruge undervisnings-, forsknings- og kontorlokaler. Bygningsstyrelsen leverer i dialog med kunderne lokaleløsninger, som tilgodeser kundernes behov og understøtter de målsætninger, som regeringen og folketing i øvrigt udstikker. Bygningsstyrelsens lokaleløsninger bygger på faglig indsigt og ind gående kendskab til kundernes nuværende og fremtidige behov. BYGNINGER Bygningsstyrelsen arbejder med bygninger uanset om det er statens bygninger, private lejemål eller OPP-projekter med systematisk samtænkning af anlæg og drift. Bygningsstyrelsen arbejder med eksisterende bygninger, med ændring af bygninger, med nybyggeri og med bygningskomplekser og miljøer, bl.a. campusmiljøer og knudepunkter for statens administrative institutioner. Bygningsstyrelsen sikrer den langsigtede værdi af statens bygninger gennem effektiv og systematisk vedligehold og en aktiv ejendomsporteføljestrategi. EFFEKT Bygningsstyrelsen skaber effekt for kunder, stat og samfund gennem en fremtidsholdbar og omkostningseffektiv tilvejebringelse af fremtidssikrede lokaleløsninger og byggeri, gennem levering af data og faglige vurderinger til beslutningstagere, og som statens videnscenter om byggeri, lokaleog energiforbrug i bygninger. Viden om indretning og arbejdsmiljø giver bedre mulighed for arealudnyttelse og skabelse af gode lærings- og kontorlokaler. Bygningsstyrelsen kan dokumentere, at styrelsen leverer de bedste totaløkonomiske løsninger for kunderne og bidrager gennem sit virke til at gennemføre regeringens effektiviserings-, energi- og uddannelsespolitiske dagsordener. 6 // STRATEGI // BYGNINGSSTYRELSEN

7 Bygningsstyrelsens vision Bygningsstyrelsen er i 2017 det foretrukne valg for kunder og stat Det er Bygningsstyrelsens målsætning, at styrelsen i 2017 er den helt centrale statslige ejendomsvirksomhed og bygherre samt det førende statslige videnscenter inden for byggeri og ejendomsvirksomhed. Bygningsstyrelsen skal derfor i 2017 være det foretrukne valg for kunderne og for staten. Bygningsstyrelsen er i 2017 det foretrukne valg, fordi: Kunderne er tilfredse med samspillet med Bygningsstyrelsen. Bygningsstyrelsen inddrager kunderne i samarbejdsprocessen og skaber merværdi gennem medog modspil med kunden og ved at levere gode, effektive og fremtidssikrede løsninger. Bygningsstyrelsen leverer det byggeri, som funktionelt og arkitektonisk skaber størst værdi for kunden inden for den fast satte ramme og projektet leveres til aftalt tid og pris. Bygningsstyrelsen er en standardsæt tende og visionær leverandør af omkostningseffektive og energibesparende løsninger til statens institutioner. Bygningsstyrelsen er et stærkt, erfaringsbaseret videnscenter om lokaler og lokale forbrug, energiforbrug, ejendomsforvaltning, projektledelse og effektivt byggeri. Bygningsstyrelsen skaber merværdi for kunder og stat ved at indhøste stordriftsfordele ved sin samlede håndtering af universitets- og kontorbygninger. Bygningsstyrelsen har engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. BYGNINGSSTYRELSEN // STRATEGI // 7

8 Bygningsstyrelsens strategi Bygningsstyrelsens strategi angiver, hvordan styrelsen vil realisere sin vision om at være det foretrukne valg i Bygningsstyrelsen har med udgangspunkt i styrelsens mission, vision og analyse af værdiskabelse (side 10) og vilkår (side 13) identificeret fem indsatsområder og seks mål. Indsatsområder og mål fremgår af figur 1 og er beskrevet nærmere på side 16. Figur 1 // Bygningsstyrelsens indsatsområder og mål KUNDER MÅL 1 Tilfredse kunder og samarbejde, der skaber værdi BYGGERI MÅL 2 Byggeri, der skaber værdi - til aftalt pris, tid og kvalitet ENERGI MÅL 3 Standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre DATA, ERFARINGER OG VIDEN Fakta om Bygningsstyrelsen Omkring 1 mio. m 2 statsejendomme på kontorområdet til en værdi af mere end 12 mia. kr. Omkring 2 mio. m 2 statsejendomme på universitetsområdet til en værdi af mere end 25 mia. kr. Næsten 1,2 mio. m 2 kontorlejemål Driftsomsætning på 3 mia. kr. Igangværende anlægsbyggesager med et udmøntet budget på 7 mia. kr. 220 medarbejdere MÅL 4 Stærkt databaseret videnscenter om lokaler, ejendomsforvaltning, byggeri og energiforbrug ORGANISATION OG ARBEJDSPLADS MÅL 5 Effektiv organisation, som nedbringer omkostninger via samdrift af universitets- og kontorområdet MÅL 6 Attraktiv arbejdsplads, der udvikler og tiltrækker de bedste medarbejdere 8 // STRATEGI // BYGNINGSSTYRELSEN

9 SDU Alsion

10 Bygningsstyrelsens værdiskabelse Bygningsstyrelsens værdiskabelse er todelt. Kunderne skal opleve størst mulig værdi, samtidig med at omkostningerne systematisk skal holdes nede. Bygningsstyrelsens målsætning er at skabe størst mulig værdi for kunde og for stat for færrest mulige midler. Det kræver systema tisk brugerinddragelse at udvikle den løsning, som skaber størst værdi for kunden i forhold til omkostningerne. Bygningsstyrelsens værdiskabelse er vist i figur 2. Bygningsstyrelsen skaber værdi for kunder og stat gennem: Stordrift, standarder og fælles udbud Bygningsstyrelsen fungerer som en statslig fællesfunktion, hvor store dele af statens ejendoms- og byggeopgaver er samlet. Den store opgaveportefølje muliggør stordrift, etablering af standarder og fælles udbud. Det giver lave enhedsomkostninger. Ejendomsforvaltning er grundlæggende ens, uanset om det er bygninger til kontorformål, undervisning, forskning eller politi og domstole. Centralisering af statens ejendomsforvaltning giver mulighed for at opnå bedre pris og kvalitet gennem bl.a. fælles udbud med anvendelse af nye standarder. Bygningsstyrelsen medvirker til at udvikle ejendomsforvaltning og byggeri ved at investere i udvikling af standarder og fælles løsninger, der understøtter effektive lokaler, rentable energiinvesteringer, transparens, produktivitet og konkurrence. Fælles standarder og løsninger stilles til rådighed for private og offentlige institutioner og udgør grundlaget for styrelsens kontrakter. Data, faglig rådgivning og beslutningsgrundlag Bygningsstyrelsen indsamler, strukturerer og stiller data til rådighed for kunderne og for staten. Bygningsstyrelsens systemer og fælles definitioner sikrer gennemsigtighed omkring kundernes omkostninger og muliggør valide, tværgående sammenligninger. Bygningsstyrelsen har data vedrørende universiteternes og de statslige institutioners omkostninger til lokaler og energi samt arealforbrug. Herudover har styrelsen data vedrørende omkostninger pr. m 2 til modernisering og nybyggeri m.m. samt indgående erfaringer med udbud af opgaver, indgåelse af kontrakter m.m. Bygningsstyrelsen leverer med udgangspunkt i data, erfaringer og viden værdiskabende med- og modspil til kunderne, så kunderne får den løsning, der skaber størst mulig værdi inden for de givne rammer. Styrelsens adgang til data og faglige erfaring med byggeri giver mulighed for at udarbejde velunderbyggede beslutningsgrundlag og give kompetent faglig rådgivning til staten vedrørende byggeri, lokaleforbrug m.m. Bistand til omkostningsreduktion Bygningsstyrelsen udarbejder oversigter over arealforbrug og omkostninger til lokaler pr. årsværk for de statslige institutioner og universiteterne og yder opsøgende rådgivning, hvor der er et stort potentiale for at reducere omkostninger gennem bl.a. arealoptimering, flytning samt samlokalisering. Rådgivningen er bl.a. baseret på viden om lærings- og kontormiljøer. Reducering af statens bygningers energiforbrug Reduktion af energiforbruget i bygninger spiller en central rolle i regeringens energiaftale fra 2012 og med en stor statslig bygningsejer som en del af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet styrkes mulighederne for at styre det statslige byggeri og den statslige bygningsdrift i retning af løsninger, der løfter de politiske målsætninger. Bistand til energioptimering Det er universiteterne og de enkelte statslige institutioner, som er ansvarlige for at leve op til regeringens målsætninger om at nedbringe energiforbruget. Bygningsstyrelsen tilbyder, som udlejer, bygningsejer og videnscenter, at indgå i forpligtende samarbejder med de enkelte kunder om at gennemføre rentable energioptimeringer og reducere energiforbruget til lokaler og bygninger. Styrelsen tilvejebringer desuden rådgivning om nedbringelse af det adfærdsbaserede energiforbrug med udgangspunkt i fjernaflæsning af energi- og vandforbrug. 10 // STRATEGI // BYGNINGSSTYRELSEN

11 Figur 2 // Bygningsstyrelsens værdiskabelse Stordrift, standarder og fælles udbud Værdiskabelse den rigtige løsning for kunde og for stat Data, faglig rådgivning og beslutningsgrundlag Bistand til omkostningsreduktion Reducering af statens bygningers energiforbrug Bistand til energioptimering Stor projekterfaring (gentagelseseffekt) Effektiv udnyttelse af statens bygninger Reduktion af omkostninger Strategisk fysisk placering Stor projekterfaring (gentagelseseffekt) De fleste statsinstitutioner har kun større byggeri med års mellemrum, og selv de største universiteter vil have vanskeligt ved at opretholde en byggevolumen, der kan understøtte en bygherrefunktion på højeste niveau. Den centraliserede varetagelse af byggeri i staten (i Bygningsstyrelsen) giver bedre mulighed for at udvikle og konsolidere stærke videnscentre, som kan stille specialistviden til rådighed og nyttiggøre erfaringer fra byggeri til byggeri. Det giver bl.a. større sikkerhed for levering af projekter til aftalt pris, tid og kvalitet og for en ind dragende og effektiv samarbejdsproces med kunden. Effektiv udnyttelse af statens bygninger En samlet forvaltning af statens ejendomme giver mulighed for en langsigtet og visionær ejendomsporteføljestrategi, som sikrer en linie i, hvilke ejendomme der skal opretholdes/frasælges i staten. Samtidig er der bedre mulighed for effektiv udnyttelse af statens ejendomme, dvs. lav tomgang, og mulighed for at give kunderne fleksible udlejningsvilkår, der muliggør, at styrelsen hurtigt kan levere løsninger på nye kundebehov og skabe gode samlede løsninger for staten. Strategisk fysisk planlægning Strategisk fysisk planlægning sikrer langsigtede løsninger for de enkelte kunder - og for staten. På uddannelsesområdet handler det bl.a. om den bedst mulige samlede anvendelse af statens bevillinger på universitetsområdet samt om at skabe attraktive læringsmiljøer, som giver de bedste muligheder for hurtigt at omsætte ny viden til produkter og services. Kort sagt: Erhvervsmæssig innovation. På kontorområdet er strategisk fysisk planlægning afgørende i forhold til at udvikle nye geografiske knudepunkter og skabe mulighed for samlokalisering og etablering af fælles løsninger. BYGNINGSSTYRELSEN // STRATEGI // 11

12 Retten i Svendborg

13 Vilkår Bygningsstyrelsen har identificeret udviklingstendenser og drivkræfter i omverdenen, som forventeligt vil have betydning for Bygningsstyrelsen i de kommende 3-5 år. De enkelte drivkræfter og udviklingstendenser peger i forskellige retninger og har vidt forskellige implikationer for styrelsen. Det er en udfordring, som Bygningsstyrelsens strategi skal håndtere. Udviklingstendenser og drivkræfter er beskrevet under fire overskrifter: Uddannelse og nye kundebehov, Bæredygtighed, Effektivitet og Teknologi. De enkelte tendenser og drivkræfter er angivet i figur 3. De mest centrale tendenser og drivkræfter er i figuren placeret tættest på centrum, hvor linierne mødes. Figur 3 // Udviklingstendenser og drivkræfter frem mod 2017 UDDANNELSE OG NYE KUNDEBEHOV BÆREDYGTIGHED Mere differentierede kundebehov Udbygning af uddannelsessektoren Klimatilpasninger Tiltagende fokus på energi og bæredygtighed Reduktion af omkostninger i staten Byggeriet bliver digitalt Fokus på data og dokumentation Hårdere konkurrence Større forandringshastighed Informationsteknologi og ændrede lokalebehov EFFEKTIVITET TEKNOLOGI BYGNINGSSTYRELSEN // STRATEGI // 13

14 Uddannelse og nye kundebehov Udbygning af uddannelsessektoren Der vil være et betydeligt behov for udbygning af uddannelsessektoren. Regeringen har i regeringsgrundlaget sat som mål, at 60 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse, og at 25 pct. skal gennemføre en lang videregående uddannelse. Mere differentierede kundebehov Den nuværende tendens mod større differentiering af ønsker og lokalebehov mellem de forskellige segmenter af kunder vil fortsætte. Det handler bl.a. om ønsker til energiprofil, funktionalitet, materiale- og komponentvalg, byggetid, tilrettelæggelse af drift og vedligehold m.m. Bæredygtighed Tiltagende fokus på energi og bæredygtighed Energi og bæredygtighed vil få tiltagende betydning. Energi og bæredygtighed skal forstås bredt og inde holder både en energisparedimension, dvs. ned bringelse af CO 2 udslip og reduktion af miljøbelastning i om verdenen, og en økonomisk dimension, der handler om omkostninger til drift og bygningers levetid. Kort sagt totaløkonomi. Klimatilpasninger De klimatisk betingede ændringer vil få større betydning for statens bygninger. Det kraftige skybrud i sommeren 2011, hvor flere statslige bygninger i større eller mindre omfang blev beskadiget, er et eksempel på, hvad der er i vente. Effektivitet Reduktion af omkostninger i staten Der vil frem mod 2017 forsat være et stærkt fokus på at nedbringe omkostninger i staten og udvikle omkostningseffektiviteten i staten. Regeringen har med Effektiv administration i staten fra 2011 allerede reduceret omkostningerne i staten med 5 pct. frem mod Fokus på data og dokumentation Den nuværende tendens mod mere systematisk anvendelse af data til at udvikle løsninger og dokumentere effekt vil fortsætte. Der vil i stigende omfang blive forlangt beslutningsgrundlag, der bygger på analyse og udarbejdelse af business cases. Hårdere konkurrence og udvikling af nye samarbejdsformer Sparedagsordenen vil føre til stadig større konkurrence om de opgaver, som de statslige institutioner i dag varetager. De institutioner, som ikke kan dokumentere en udvikling i omkostningseffektivitet, kan forvente at blive set nærmere efter i sømmene opgaver kan blive flyttet og evt. overdraget til det private marked efter udbud. Teknologi Byggeriet bliver digitalt Digitaliseringen af byggeriet vil fortsætte med stor hastighed. Det vil vise sig i form af øget og mere konsekvent anvendelse af digitalt byggeri og løsninger blandt bygherrer, rådgivere og entreprenører m.fl. Større forandringshastighed fornyelse af laboratorier og ændrede lokalebehov Universiteterne og de statslige institutioner vil med stadig stigende hastighed få nye behov og ønsker til lokaler og funktioner, bl.a. pga. ny teknologi. Det har betydning for universiteternes ønsker til fornyelse af laboratorier, samtidig med at udviklingen bl.a. medfører en større hyppighed af organisatoriske tilpasninger. Informationsteknologi og ændrede lokalebehov Den teknologiske udvikling vil indebære bedre og billigere informations- og kommunikationsteknologi, som vil give nye muligheder og ændre den måde lokaler bliver anvendt på i kontor- og læringsmiljøer. 14 // STRATEGI // BYGNINGSSTYRELSEN

15 Rigsarkivet

16 Bygningsstyrelsens indsatsområder og mål frem mod 2017 Indsatsområder, mål og kritiske indsatser Bygningsstyrelsen har identificeret fem indsatsområder og seks mål, der beskriver, hvor Bygningsstyrelsen skal være i Der er til hvert mål angivet en række indsatser, som Bygningsstyrelsen vil gennemføre på kort sigt, dvs. medio Der er til hvert mål fremhævet en særlig kritisk indsats. Gennemførelse af indsatserne og i særdeleshed de kritiske indsatser er afgørende for at nå de strategiske mål. Mål og særligt kritiske indsatser er beskrevet nærmere nedenfor og fremgår af figur 4. Figur 4 // Mål og kritiske indsatser MISSION Kundernes Behov Statens Bygninger Effekt for samfundet VISION Bygningsstyrelsen er i 2017 det foretrukne valg for kunder og stat MÅL MÅL 1 Tilfredse kunder og samarbejde, der skaber værdi MÅL 2 Byggeri, der skaber værdi - til aftalt tid, pris og kvalitet MÅL 3 Standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre MÅL 4 Stærkt databaseret videnscenter om lokaler, ejendomsforvaltning, byggeri og energiforbrug MÅL 5 Effektiv organisation, som nedbringer omkostninger via samdrift af universitets- og kontorområdet MÅL 6 Attraktiv arbejdsplads, der udvikler og tiltrækker de bedste medarbejdere KRITISKE INDSATSER Forslag til ændring af SEA-huslejeordningen i 2013 (I) Udvikling af nøgletal (KPI'ere) i 2013 (I), der beskriver rådgiver- og tidsforbrug i Bygningsstyrelsensprojekter og muliggør løbende opfølgning Udarbejde program for for gennemførelse af de mest omkostningseffektive energiprojekter og igangsættelse af 25 projekter i 2013 (I) Udgive oversigt i 2013 (I) over alle kunders forbrug af lokaler og energi for 2012 Serviceeftersyn af organisationen i 2012 (II) Implementere politik til fastholdelse af engagerede nøglemedarbejdere i 2013 (I) Anmærkning: (I) angiver inden første halvår. (II) angiver inden andet halvår (I) angiver, at den kritiske indsats er gennemført med udgangen af første halvår // STRATEGI // BYGNINGSSTYRELSEN

17 Kunder MÅL 1 Tilfredse kunder og samarbejde, der skaber værdi KRITISK INDSATS 1 Forslag til modernisering af SEA-huslejeordningen i 2013 (I) Bygningsstyrelsen skal have tilfredse kunder. Kunderne skal opleve, at styrelsen skaber merværdi gennem med- og modspil, så kunderne får de løsninger, der skaber størst mulig værdi til lavest mulige omkostninger. Merværdi skabes gennem inddragelse og samarbejde med kunderne. For staten skaber styrelsen merværdi gennem helhedsorienterede og visionære løsninger, der sikrer de bredere samfundsmæssige hensyn. Bygningsstyrelsen har sammen med universiteterne indledt en dialog, der skal føre til en række umiddelbare forbedringer inden for rammerne af den eksisterende statslige huslejeordning og evt. ved en modernisering og harmonisering af huslejeordningen. En egentlig modernisering af huslejeordningen kan kun ske i samarbejde med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og øvrige relevante ministerier. Bygningsstyrelsen vil udarbejde et konkret forslag til en moderniseret huslejeordning, der er udgiftsneutral for staten. Huslejeordningen er forankret i Klima- Energiog Bygningsministeriet og Finansministeriet. Forslaget skal tage udgangspunkt i dialogen med universiteterne, og deres ønske om en mere markedskonform model. På kontorområdet skal styrelsen skabe merværdi ved at udvikle totaløkonomiske lokaleløsninger tilpasset de enkelte kunders behov. Samtidig er det afgørende at holde fokus på driften og levere målrettet rådgivning, hvor der er et potentiale for at reducere omkostninger til lokaler. En ny strategisk fysisk planlægning på kontorområdet skal medvirke til at skabe knudepunkter og fremtidssikre, energirigtige rammer for statens institutioner også uden for hovedstaden. Bygningsstyrelsen vil mere aktivt medvirke til at reducere omkostninger til lokaler dels gennem opsøgende rådgivning og rapporter til kunderne, dels gennem analyser af hvordan det samlede lokaleforbrug på kontor- og universitetsområdet kan nedbringes. Styrelsens ejendomsportal på internettet vil give kunderne mulighed for at udregne potentialet for besparelser og sammenligne sig med andre. Bygningsstyrelsen vil desuden i første halvdel af 2013 sikre, at der er: kunderapporter med nøgletal og angivelse af mulige besparelser ved arealoptimering, samlokalisering og flytning strategisk fysisk planlægning på kontorområdet uden for hovedstadsområdet ejendomsportal på internettet med mulighed for benchmark med andre institutioner. BYGNINGSSTYRELSEN // STRATEGI // 17

18 Aarhus Universitet

19 Byggeri MÅL 2 Byggeri, der skaber værdi til aftalt tid, pris og kvalitet KRITISK INDSATS 2 Udvikling af nøgletal (KPI ere) i 2013 (I), der beskriver rådgiver- og tidsforbrug i Bygningsstyrelsens projekter og muliggør løbende opfølgning Bygningsstyrelsen skal levere det byggeri, som funktionelt og arkitektonisk bedst løser kundens behov inden for den fastsatte ramme og projekter skal leveres til aftalt tid, pris og kvalitet. Bygningsstyrelsen har erfaringer med både udfordrende unikabyggeri og mere standardiseret byggeri. De arki tek toniske ambitioner, materialevalg, energiog miljøprofil m.m. skal tilpasses de enkelte projekter. Det er Bygningsstyrelsens opgave at sikre, at kunderne får det rigtige byggeri til den rigtige pris og kvalitet. Fokuseret brugerinddragelse med tydelighed om roller og forventninger i projektets forskellige faser er helt afgørende for at udvikle det projekt, som bedst løser kundens behov. Bygningsstyrelsen vil opstille principper for inddragelse af brugere i en kundepjece. Det skal være meget tydeligt, hvordan særønsker påvirker omkostninger og tid. Styrelsens løsninger bygger i videst muligt omfang på etablerede standarder. Det giver erfaringsmæssigt mest værdi for pengene. Perioden fra kunderne får et behov, til der foreligger forslag til byggeløsning, bliver af kunderne oplevet som meget lang. Det er imidlertid erfaringen, at en grundig og brugerinddragende behovsafdækning er nødvendig for at udvikle det rigtige projekt. Det kræver stærk og forudseende projektledelse at gennemføre en effektiv behovsafdækning og levere den rigtige løsning hurtigt første gang. En forudsætning for en hurtig proces og omkostningseffektivt byggeri er bl.a., at der er definerede funk tionsstandarder for fx fleksible kontorer og undervisningslokaler. Bygningsstyrelsen kan reducere kundernes omkostninger til projekter, bl.a. forbruget af rådgivere. Styrelsen har betydelig faglighed og erfaring med byggeri. Det skal omsættes til merværdi for kunderne. Der er ikke altid brug for at inddrage dyre rådgivere, som i det hidtidige omfang. Bygningsstyrelsen vil udvikle relevante nøgletal (KPI ere), som muliggør systematisk opfølgning på rådgiver- og tidsforbrug i projekter. Styrelsens tiltag vil samlet set medvirke til at reducere tid og omkostninger til forberedelse og gennemførelse af projekter samt projekternes pris. Bygningsstyrelsen vil desuden i første halvdel af 2013 sikre, at: der er udarbejdet kundepjece med principper for brugerinddragelse perioden fra henvendelse til afdækning af behov er nedbragt med 10 pct. rådgiveromkostningerne i mindre projekter er nedbragt med 10 pct. der er udarbejdet katalog med relevante funktionsstandarder. BYGNINGSSTYRELSEN // STRATEGI // 19

20 Energi MÅL 3 Standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre KRITISK INDSATS 3 Udarbejde program for for gennemførelse af de mest omkostningseffektive energiprojekter og igangsættelse af 25 projekter i 2013 (I) Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive og energibesparende løsninger til universiteterne og statens institutioner. Samtidig bidrager styrelsen med erfaringsbaseret viden til regeringens energirenoveringsstrategi og energistrategier for den offentlige sektor i øvrigt. Bygningsstyrelsen har gode erfaringer med at gennemføre rentable energiinvesteringer i sammenhæng med vedligehold. Styrelsen har foretaget 54 energirenoveringer i kontorejendomme, hvor de rentable energitiltag er finansieret gennem huslejetillæg. På den måde har styrelsen frigjort knap 60 mio. kr. i energibesparelser, som er omsat til energi besparelser og forbedringer for kunderne. Nu skal erfaringerne udbredes til den samlede portefølje. Bygningsstyrelsen har etableret fjernaflæsning af energi- og vandforbrug i langt de fleste af styrelsens ejendomme. Næste skridt er at udarbejde benchmark og analyser, der muliggør rådgivning, optimering og energisparende tiltag. Energiforsyningen til statens institutioner skal moderniseres gennem omlægning til fjernvarme og vedvarende energi. For universiteterne er det en stor udfordring at nedbringe forbruget af procesenergi. Styrelsen bidrager bl.a. til at løfte udfordringen gennem vedligehold og udskiftninger inden for laboratoriebevillingen. Der er muligheder i nye former for samarbejde med private aktører. Styrelsen gennemfører derfor forsøg med nye samarbejdsmodeller, blandt andet ESCO-løsninger. Bygningsstyrelsen har betydelig viden om og erfaring med forsøgsbyggeri. Styrelsen vil systematisk arbejde med forsøgsbyggeri, der angiver nye løsninger, herunder løsninger som både sikrer høj tæthed i bygningsskallen og et godt indeklima. Forsøgene skal desuden danne grundlag for at udvikle metoder til håndtering af lav energi klasse Metoderne vil kunne anvendes bredt, når lavenergiklassen bliver et alment gældende krav for nybyggerier. Bygningsstyrelsen vil systematisk måle effekten af de gennemførte tiltag og opsamle erfaringerne med de forskellige indsatser, så de kan anvendes af en bredere offentlighed. Styrelsens tiltag bidrager til at reducere omkostninger til energi for kunderne og samlet for staten. Bygningsstyrelsen vil desuden i første halvdel af 2013: udvikle benchmark for energi og vandforbrug bidrage til at optimere universiteternes procesenergiforbrug udpege et antal forsøgsbyggerier, der opfylder lavenergiklasse // STRATEGI // BYGNINGSSTYRELSEN

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 289 Offentligt Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Oplæg ved vicedirektør Connie

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Forord. Carsten Jarlov Direktør i Bygningsstyrelsen

Forord. Carsten Jarlov Direktør i Bygningsstyrelsen Indhold Bygningsstyrelsen lejer på statens vegne Indgåelse af kontrakt i et privat lejemål Den løbende administration af lejemålet Energioptimering Opsigelse og fraflytning af lejemålet 4 6 8 10 13 Forord

Læs mere

Sikker drift og unik værdiskabelse. Bygningsstyrelsens strategi 2014

Sikker drift og unik værdiskabelse. Bygningsstyrelsens strategi 2014 Sikker drift og unik værdiskabelse Bygningsstyrelsens strategi 2014 Indhold Forord 1 Bygningsstyrelsens mission, vision og forretningsværdier 2 Bygningsstyrelsens strategiske mål 3 BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGISKE

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Resultatkontrakt 2014 mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Indhold Indledning 5 Kontraktgrundlag 5 Vilkår 5 Bygningsstyrelsens strategiske grundlag 7 Baggrund 7 Strategi 7

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Eksekvering i Bygningsstyrelsen. ved vicedirektør Kristian Lyk-Jensen

Eksekvering i Bygningsstyrelsen. ved vicedirektør Kristian Lyk-Jensen Eksekvering i Bygningsstyrelsen ved vicedirektør Kristian Lyk-Jensen 1 En historie om eksekvering i en offentlig driftsvirksomhed Fakta om Bygningsstyrelsen Hvad er eksekvering i Bygningsstyrelsen? Fusionsudfordringen

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Professionel offentlig ejendomsadministration. Driftschef Erik Als, Slots- og Ejendomsstyrelsen DFM-seminar Odense 17. april 2007

Professionel offentlig ejendomsadministration. Driftschef Erik Als, Slots- og Ejendomsstyrelsen DFM-seminar Odense 17. april 2007 Professionel offentlig ejendomsadministration Driftschef Erik Als, Slots- og Ejendomsstyrelsen DFM-seminar Odense 17. april 2007 Baggrund for projekt om professionel ejendomsadministration Strukturreformen

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Visuel identitet for Bygningsstyrelsen

Visuel identitet for Bygningsstyrelsen 6. september 2012 Visuel identitet for Bygningsstyrelsen Job Spot annoncer Jobannoncer Infoannoncer Digital annoncering Job Spot annonce uden foto 1/4 s højformat B: 91 x H: 120 mm Alle eksempler vises

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål November 2009 Når staten bor til leje hos private ejere Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) indgår på statens vegne lejekontrakter

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger

Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger Kristian Lyk-Jensen Udviklingschef Kort om SES SES forvalter: ca. 1,1 mio. m2 statsejede kontorejendomme, der udlejes til statsinstitutioner ca.

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Sektor: Offentlige bygninger

Sektor: Offentlige bygninger TILSTANDS- KARAKTER 3,5 TILSTANDS- TENDENS FREMTIDS SIKRING 42 OM OFFENTLIGE BYGNINGER Analysen har taget udgangspunkt i allerede eksisterende analyser, som er udarbejdet om renoveringsog vedligeholdelsesefterslæb

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Omstilling til konkurrence og effektivitet Hvad er opnået via benchmarking og regelforvaltning? Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energitilsynet

Læs mere

Den statslige huslejeordning. - kundens muligheder og rammer i kontorejendomme

Den statslige huslejeordning. - kundens muligheder og rammer i kontorejendomme Den statslige huslejeordning - kundens muligheder og rammer i kontorejendomme Indhold FORORD 3 INDLEDNING 4 KUNDERÅDGIVNING 6 BYGNINGSSTYRELSEN SOM LOKALELEVERANDØR 7 ADMINISTRATION 8 DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces VIL DU NÅ DINE ENERGIMÅL? Når et bygge- eller renoveringsprojekt starter,

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Gå hjem-møde om investeringsstrategier

Gå hjem-møde om investeringsstrategier Ejendomsforeningen Danmark og Bygningsstyrelsen byder velkommen Gå hjem-møde om investeringsstrategier og grønne ejendomme Bygningsstyrelsens kantine, Sankt Hans dag 2014 1 Agenda 1. Investeringsstrategier

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Nye energikrav. Erik Als, Driftschef Slots- og Ejendomsstyrelsen. DFM Netværk 7. november 2007

Nye energikrav. Erik Als, Driftschef Slots- og Ejendomsstyrelsen. DFM Netværk 7. november 2007 Nye energikrav Erik Als, Driftschef Slots- og Ejendomsstyrelsen DFM Netværk 7. november 2007 Introduktion til Slots- og Ejendomsstyrelsen Hvem er Slots- og Ejendomsstyrelsen? Vi er en statslig ejendomsvirksomhed

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Ballerup 12. maj 2014 v. Økonomi- og administrationschef Uffe Gebauer Thomsen

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere