Evaluering af 5 beretninger fra Rigsrevisionen. Professor Carsten Greve Ph.D., Cand.scient.pol. Copenhagen Business School (CBS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af 5 beretninger fra Rigsrevisionen. Professor Carsten Greve Ph.D., Cand.scient.pol. Copenhagen Business School (CBS)"

Transkript

1 Evaluering af 5 beretninger fra Rigsrevisionen Professor Carsten Greve Ph.D., Cand.scient.pol. Copenhagen Business School (CBS) januar 2015

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beretning 3. 24/2013: Problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort... 2 Beretning 7. 20/2013: Statens brug af konsulenter... 6 Beretning /2013: Vandplaner... 8 Beretning /2013. Indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Beretning 27/2013. Beretning om anvendelse af periodiseringer i regnskabet ved årsskiftet Samlet vurdering og afsluttende bemærkninger

3 Indledning I dette papir gennemgår jeg 5 beretninger fra Rigsrevisionen. Opgaven med at vurdere beretningerne er stillet i et brev fra Rigsrevisionen fra den 19. november Evalueringsspørgsmålene er: 1. Er problemstillingen velbegrundet og relevant 2. Er revisionskriterierne relevante i forhold til delformål og formålet med undersøgelsen? 3. Er der klar sammenhæng mellem revisionskriterier, analyse og konklusioner? 4. Er de tværgående og/eller borgernære undersøgelser tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde i forhold til at undersøge det pågældende emne? Hver beretning skal til sidst hver især vurderes som tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende Evalueringen er skrevet ud fra forskerens faglige baggrund, som er i politologi og organisationsteori med særlig henblik på offentlig ledelse og styring. Jeg er professor i offentlig ledelse og styring ved Copenhagen Business School. Beretningerne er: Beretning 3. 24/2013: Problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Beretning 7. 20/2013: Statens brug af konsulenter. Beretning /2013: Vandplaner Beretning /2013. Indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Beretning 27/2013. Beretning om anvendelse af periodiseringer i regnskabet ved årsskiftet. Af disse beretninger er beretning 15 karakteriseret som borgernær og derfor er spørgsmål nr. 4 kun relevant for denne beretning. Beretning 3. 24/2013: Problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Problemstillingens relevans og begrundelse: Beretningen omhandler det Fælles Medicinkort, der er en digital løsning. Løsningen skal gøre det muligt at dele oplysninger om borgernes medicinering på tværs af enheder i sundhedsvæsenet. Beretningen fokuserer på baggrunden, udviklingen og implementeringen af det Fælles Medicinkort. Problemstillingen forekommer særdeles relevant. Digitale løsninger ses overalt i den offentlige sektor. I sundhedsvæsenet forekommer digitale løsninger at være oplagte. Perspektivet i en fuldt udbygget anvendelse af Fælles Medicinkort er da også, at der sikres en bedre medicinsk behandling, bedre patientsikkerhed og at der kan spares offentlige midler. Problemstillingen forekommer også velbegrundet. Der gives en udbygget begrundelse for, at det Fælles Medicinkort er vigtigt for den offentlige sektor. Digitaliseringen af den offentlige sektor er et væsentligt politiske prioriteringsområde for regeringen. Der eksisterer en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. Der er også lavet en særlig digitaliseringsstrategi for borgernær offentlig service. 1 1 Regeringen, KL, Danske Regioner Den fælles vej til digital velfærd. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Se faellesoffentligdigitaliseringsstrategi

4 Danmark anses generelt for at være et af de lande i verden, der er allerlængst fremme med digitaliseringen af den offentlige sektor. 2 Det er derfor relevant for Rigsrevisionen med en beretning om en ny digital løsning, der har store potentialer for borgerne, og som kan støtte Danmarks placering internationalt med relation til digitalisering. Der gives også en yderligere begrundelse: Rigsrevisionen vil gerne forstå, hvordan tværsektorielle megaprogrammer (Rigsrevisionens egne ord p. 9.) fungerer. Revisionskriterierne relation til beretningens formål: Beretningens formål er delt i fire og vedrører forskellige aspekter af, om Sundhedsministeriet og NSI med fleres indsats har været tilstrækkelig for at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Revisionskriterierne er baseret på den fællesstatslige programmodel. Denne model er udviklet af Digitaliseringsstyrelsen i I beretningen (p. 9.) slås det fast, at Sundhedsministeriet har accepteret af denne model bruges som reference, selv om projektet om Fælles Medicinkort begyndte i Der har tidligere været anvendt en programstyrringsmodel (kaldet Managing Successful Programs ), som den fællesstatslige programmodel skulle være bygget på. Andre revisionskriterier er regler for bevilling fra ABT fonden, som gav den oprindelige bevilling som Fælles Medicinkort projektet hviler på. Der er anvendt skriftligt materiale og redegørelser fra de relevante enheder i sundhedsvæsenet. Desuden har Rigsrevisionen anvendt talmateriale fra den enhed i Sundhedsministeriet, som har projektledelsen for Fælles Medicinkort. Denne enhed hedder i dag NSI National Sundheds it), som er statslig institution, der indgår i Sundhedsministeriets koncern og som er forankret i Statens Serum Institut. NSI overtog ansvaret for Fælles Medicinkort i 2010 fra en organisation, der hed Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (SDSD). Det oplyses, at Rigsrevisionen også har anvendt to eksperter i it projektstyring for at få viden om de mere tekniske itaspekter af Fælles Medicinkort. Tidslinjen for undersøgelsen går fra 2008, da Fælles Medicinkort blev påbegyndt til 2014, hvor implementeringen af Fælles Medicinkort var i gang. Der er foretaget klare definitioner af de anvendte termer og begreber, og der er også en omfattende ordliste til sidst i beretningen. Læseren har dermed mulighed for præcis at vide, hvad de forskellige termer omfatter. Revisionskriterierne fremstår samlet set som relevante i forhold til formålene med beretningen. Beretningen lægger betydelig vægt på den fællesstatslige programmodel og ledelsesindsatsen i forhold til modellen. Da modellen har undergået en udvikling og er blevet gjort til standard af Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet er det kun naturligt, at modellen får en fremtrædende placering. Modeller gør det ikke alene; der skal være en ledelsesindsats til stede. Det er derfor især ledelsesindsatsen og ansvarsplaceringen for den manglende udøvelse af ledelse, som Rigsrevisionen baserer sin analyse på. Der er derfor mange kritiske faktorer, som Rigsrevisionen fremhæver, som udspringer af, at modellen ikke er fulgt. Et par eksempler herpå: Projektets økonomi baserer sig på bevillingen fra ABT fonden og regionernes afholdelse af yderligere omkostninger. Men selv om hver region siger, at de har afholdt udgifter, så er de samlede udgifter på tværs af regionerne ikke opgjort (p. 6, afsnit 7.) Dette er en åbenbar mangel, og i forhold til kriterierne, så burde en fællesstatslig programmodel ikke operere med, at de samlede omkostninger ikke kan gøres op. Altså må fejlen ligge et 2 Se om Danmarks placering internationalt på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside: os/tal og statistik 3

5 andet sted. Rigsrevisionen peger derfor på en mangelfuld ledelsesindsats. Et andet eksempel: Der er ikke sammenlignelige opgørelser af anvendelsen af Fælles Medicinkort på sygehusene. Igen er det ikke nødvendigvis modellen, der er ringe, men derimod den ledelsesindsats, der skulle sikre koordinationen. Pilen peger dermed især på ledelsesindsatsen. Ledelse foregår normalt indenfor nogle styringsstrukturer og der findes et hierarkisk styringssystem, hvor ansvaret placeres i. Fælles Medicinkort er i udgangspunkt forankret i økonomiaftaler (p. 13.) og har en uklar ansvarsplacering. Rigsrevisionen fokuserer på Sundhedsministeriet og NSI, da NSI har ansvaret for tværgående digitalisering på sundhedsområdet (p. 14.). Især kritiseres ledelsesindsatsen indenfor NSI samt fra ministeriernes repræsentanter i bestyrelsen for Fælles Medicinkort projektet. Rigsrevisionen anfører, at der helst skal være én navngiven person, der er programejer, og at der var en programejer i begyndelsen af Fælles Medicinkort, da placeringen var i SDSD. Sidenhen blev programejerskabet forankret i 2 bestyrelser (Den nationale bestyrelse for sundheds it og Fælles Medicinkort programstyregruppen). Rigsrevisionen gør ret i at påpege den uklare ansvarsplacering (p. 15.). Rigsrevisionen anvender anvendelsesgraden hos praktiserende læger, som en indikator ud af flere på, om Fælles Medicinkort er implementeret. Går man nærmere ind i, hvad dette dækker over, så er det andelen af læger, der har foretaget mindst ét opslag i Fælles Medicinkort indenfor 4 uger (p. 7.). Her kunne det have været rart med noget at sammenligne med. Hvor mange opslag foretager praktiserende læger normalt i løbet af en 4 ugers periode? Er ét opslag noget at være imponeret over eller er det absolut minimum? Klargøringen af denne definition er vigtigt, da et argument og hele figur 3 p. bygges op om anvendelsesgraden. Sammenhæng mellem revisionskriterier, analyse og konklusion: Beretningen konkluderer, at en række aktører i sundhedsvæsenets indsats for at udvikle og implementere Fælles Medicinkort har været utilstrækkelig på afgørende punkter. De aktører, hvis indsats især påtales, er Sundhedsministeriet, NSI og regionarner. Desuden er prisen for at indføre Fælles Medicinkort ukendt, hvilket i besparelsestider må anses for kritisabelt. Rigsrevisionen opfordrer de ansvarlige partnere til at gøre en ny og bedre indsats for at nå målene med Fælles Medicinkort. På baggrund af konklusionerne har Rigsrevisionen 5 konkrete anbefalinger. Hele afsnittet Undersøgelsens konklusion pp. 2 3 burde rettelig hedde Undersøgelsens konklusion samt anbefalinger, da anbefalingerne udgør en vigtig del af konklusionen. Analysen er særdeles grundigt gennemført, vidner om stor detaljeindsigt og foretages på baggrund af et omfattende datamateriale. Det er imponerende, hvad Rigsrevisionen har kunnet grave frem om Fælles Medicinkort. Analysen virker derfor som helhed dybdegående og overbevisende. I analysen er der gjort en del ud af at kortlægge den kronlogiske udvikling. Dette er illustreret med en række figurer med oversigt over centrale komponenter i programmet samt tidslinjer. Der er f.eks. også en oversigt over de politiske aftaler om at udvikle Fælles Medicinkort. Derudover er der flere figurer, der præciserer de ledelsesmæssige styringsrelationer. Det kunne have været ønskeligt med en figur med de centrale elementer i den fællesstatslige programmodel, da denne jo tillægges vægt i revisionskriterierne. Analysen er meget klar, når rammer for at gennemføre Fælles Medicinkort programmet skal forklares. Det fremgår, at programmet oprindeligt i 2008 baserede sig på en bevilling fra ABT fonden, og det 4

6 sidenhen har været basis for projektets økonomi. Det fremgår også, at der har været forskellige typer af ambitionsniveau i forhold til, hvor mange aktører Fælles Medicinkort skulle omfatte (private aktører, som apotekerne skulle inddrages, men er ikke blevet det endnu, da projektets implementering ikke er nået dertil). Analysen og sammenhængen til konklusioner og anbefalinger har også en række udfordringer. Der lægges stor vægt på at påtale ledelsesindsatsen. Der var en uklar fordeling af ansvar i styringsrelationerne. Men det beskrives aldrig i klare termer, hvorfor Sundhedsministeriets indsats i forhold manglende klarhed om bestyrelsens rolle og ansvar var utilstrækkelig. Derfor overlades det til læseren at gætte sig frem til mulige forklareringer, som f.eks. følgende: Var det simpel inkompetence, der gjorde ledelsesindsatsen mangelfuld? Var det manglende formelle ledelseskompetencer? Var det for ringe rekruttering af personer med de rette kvalifikationer? Var det andre arbejdsopgaver eller tidsnød, der forhindrede ministeriet i at tage ansvar? Var der en konflikt og ansvarsforflygtigelse mellem de forskellige aktører i styringskæden? Beretningen lægger en stor del af ansvaret på NSI ledelse og på Sundhedsministeriet. Nogle gange udtryk som Sundhedsministeriets repræsentant i bestyrelse og styregruppe for SDSD og NSI (p. 36., afsnit 37), og Finansministeriets repræsentant i bestyrelsen for NSI (p. 36, afsnit 88). Hvordan foregik rapporteringen til ministeriet og hvem tog ansvar herfor? I følge beretningen og den fællesstatslige programmodel består et programs ledelse af 3 ledelsesfora: programbestyrelse, programstyregruppe og programledelse, og relationen mellem dem i dette program har langt fra været optimal. Der kunne også tænkes andre alternative forklareringer: De oprindelige projektejere var dem, der ansøgte om bevillingen hos ABT fonden. Det var SDSD, men denne organisation blev senere nedlagt og erstattet af NSI. NSI kan derfor have fået et projekt, som de måske reelt ikke havde interesse i, men havde en formel opgave i at implementere. I tillæg til dette kunne man gå tilbage til begyndelsen: Projektet var påbegyndt som et fælles it projekt mellem staten, regionerne og kommunerne, men blev i 2010 overtaget af NSI, og derfor er de øvrige parters interesse i projektet måske dalet? Derfor kan det også være en lærdom, at staten ikke alene kan styre megaprogrammer, der skal omfatte hele den offentlige sektor (og med ambition om at nu ud til den private sektor også). En anden udfordring er den lære, der kan drages af Fælles Medicinkort for andre tværsektorielle megaprogrammer. Her er Rigsrevisionens anbefalinger, som følger den fællesstatslige programmodel, at ledelsen skal omfatte de parter, der bidrager til og har mulig gevinst af programmet; at der skal være milepæle med realistiske tidsfrister; at programmer bør reviewes hvert halve år; at digitale løsninger skal afprøves i mindre skala først; og at brugervenligheden skal testes først (p.3.). Disse anbefalinger er for så vidt udmærkede. Det er spørgsmålet, om ikke de skulle have været fremhævet endnu mere i beretningen. Beretningen kunne have heddet Tværsektorielle megaprogrammer: Anbefalinger på baggrund af en case om Fælles Medicinkort. Så kunne flere måske få glæde af den i fremtiden. Flere vil sandsynligvis søge på en publikation om megaprogrammer fremfor en publikation om Fælles Medicinkort. Hvis ambitionen er at rådgive fremtidige projekter om megaprogrammer, kunne publikationens titel have afspejlet denne ambition mere tydeligt. Endelig kunne beretningen have overvejet alternative organiseringsformer. Givet af styringen af denne type megaprogrammer kan være en for stor mundfuld for en statslig organisation, hvorfor så ikke overveje at lægge programstyringen ud i privat regi til private virksomheder, der specialiserer sig i programstyring? Beretningen kunne have 5

7 beskæftiget mere indgående med alternative måder at organisere megagprogrammer på baseret på erfaringer andre steder. Samlet vurdering: Beretningen er tilfredsstillende. Beretning 7. 20/2013: Statens brug af konsulenter Problemstillingens begrundelse og relevans: Staten køber ind for 3,4 mia. kr. i konsulentydelser om året, og der knytter sig derfor en naturlig interesse til, hvad pengene går til. Derfor har Rigsrevisionen haft en god begrundelse fra Statsrevisorerne for at give sig i kast med denne beretning. Det er i øvrigt tredje gang indenfor perioden , at statens konsulentbrug undersøges af Rigsrevisionen. Det vidner om den store interesse, som Statsrevisorerne (og dermed det politiske niveau) udviser for konsulentforbruget. Rigsrevisionen har tidligere kommet med anbefalinger til, hvordan statens brug af konsulenter kunne forbedres, og beretningen er en kærkommen lejlighed til at følge op på, om de tidligere anbefalinger er fulgt. Problemstillingen er derfor både velbegrundet og relevant. Revisionskriteriers relevans i forhold til beretningens formål: Formålet med beretningen er at undersøge om staten køber og anvender konsulenter på en hensigtsmæssig måde, og om Finansministeriet og ressortministerierne har retvisende informationer om statens brug af konsulenter og udviklingen i konsulentforbruget i perioden Revisionskriterierne er baseret på praksis på indkøbsområdet (baseret på relevante dokumenter, som bl.a. regeringens Strategi for intelligent offentlig indkøb ) og relevante regelsæt som tilbudsloven og EU s udbudsdirektiv. Det er desuden undersøgt, om virksomhederne i staten anvender strategiske dokumenter som basis for deres konsulentindkøb. Som datamateriale er anvendt talmateriale og sagsdokumenter fra departementer og 10 udvalgte statsvirksomheder: SKAT, Vejdirektoratet, Rigspolitiet, DMI, Moderniseringsstyrelsen, NaturErhvervsstyrelsen, Naturstyrelsen, Det Kgl. Teater, Danmarks Statistik samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Revisionskriterierne forekommer særdeles relevante i forhold til undersøgelsens formål. Rigsrevisionen har i sin oversigt om viden om statens konsulenter anvendt Moderniseringsstyrelsens indkøbsdatabase, hvor ministerier har været forpligtet siden 2007 til at indberette om køb af varer og tjenesteydelser. Rigsrevisionen oplyser, at bestemmelserne om indrapportering fremgår af cirkulære nr af 20. marts 2012 om indkøb i staten 2, stk. 5 ( indkøbscirkulæret ) (se p. 20). Det fremgår her, at der er købt ind for 3,6 mia. kr. og at der kun er to typer af indkøbskategorier relateret til konsulenter: konsulentydelser (ej it) og it konsulenter. Den første kategori omfatter rådgivningsopgaver, analyseopgaver, konsulentopgaver (sic!) 3, forskning, oversættelse/tolkning (p 21). Rigsrevisionen har ledt de relevante steder efter oplysninger, der kunne føre til svar på spørgsmålene om omfanget af statens brug af konsulenter. Det er relevant at bemærke, at Rigsrevisionens beretning er ganske afgrænset. Rigsrevisionen har afgrænset sig (p. 5., afsnit 9) fra at efterprøve priser og kvalitet af konsulentkøbene (og sammenhængen mellem dem) samt om opgaverne kunne være løst bedre og billigere andre steder. Hermed afskærer Rigsrevisionen sig fra at sige noget om Value for Money i 3 Hvordan kan en kategori om konsulentydelser med flere emner have konsulentopgaver som et af emnerne? 6

8 statens brug af konsulenter. Mens det rimeligvis er klogt i forhold til den konkrete beretning, så er opgaven med at vurdere Value for Money et oplagt og relevant emne for en fremtidig beretning i Rigsrevisionen. Sammenhæng mellem revisionskriterier, analyse og konklusioner: Rigsrevisionen konkluderer, at statens brug af konsulenter stadig kun i begrænset omfang er baseret på formulerede og tilgængelige strategier; at der ikke er foretaget grundige analyser, om opgaven bedst løses in house eller af eksterne konsulenter; at der ikke er tilstrækkelig med detaljeret information om konsulentforbruget i ministerierne; og at Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet bør stille krav til ministerier om en mere strategisk tilgang til køb af konsulentbistand. Det er altså en markant kritik af den nuværende praksis og den følges op af Statsrevisorernes bemærkning af 25. juni 2014, som finder det utilfredsstillende, at der fortsat ikke er retvisende tal for statens reelle forbrug af konsulenter (siden efter publikationens kolofon). Beretningens sammenhæng mellem revisionskriterier, analyse og konklusioner forekommer særdeles overbevisende. Rigsrevisionen har med stor grundighed påvist, hvordan information om statens brug af konsulenter er endog meget mangelfuld. Rigsrevisionen har i sin analyse og gennemgang af 105 konsulentindkøb påvist, at der er en lemfældig praksis i forhold at basere konsulentkøb på strategiske dokumenter. Kun få ud af de mange statsvirksomheder har taget initiativer, der kan fremme god ledelses og indkøbsfærd. Vejdirektoratet fremhæves i beretningen som en statsvirksomhed, der har indført en velovervejet og gennemarbejdet tilgang til konsulentkøb. Derimod er det samlede overblik over statens konsulentkøb udsat for stor kritik, da Rigsrevisionen viser, at det ikke er muligt at få et reelt overblik over statens brug af konsulenter. Analysen viser følgende: At statens indkøbsdatabase kun har to kategorier for konsulentkøb: konsulentyder (ej it) og it konsulentydelser. At staten ikke har spurgt til indholdet af konsulentydelserne, hvorfor det ikke er muligt at opgøre, hvilke typer ydelser staten køber ind. At staten ikke har noget samlet overblik over, hvilke typer af virksomheder, der leverer ydelserne. Denne sidste pointe gør Rigsrevisionen ikke noget ud af i sin beretning, og Rigsrevisionen kunne med fordel have bemærket, at en opgørelse over virksomheder ikke synes at eksistere. For Folketinget og offentligheden kunne det ellers nok være interessant at vide, om det er de samme store konsulentfirmaer, der løber med de fleste opgaver. Hvad Rigsrevisionens beretning reelt påpeger, er, at staten køber ind for 3,6 mia. kr. årligt, men at der ikke er noget centralt overblik over, hvilke typer af opgaver staten køber; at statens virksomheder i overvejende grad ikke baserer beslutninger på strategidokumenter om, hvornår, af hvem og hvordan der kan købes konsulentydelser; om der er sammenhæng mellem pris og kvalitet (for det indgår ikke som tema i denne beretning); og at få personer tilsyneladende ved, om indkøbene har nogen effekt eller ej (og få ud over Rigsrevisionen og Folketinget tilsyneladende har interesse i at finde ud af det). Desuden afdækker Rigsrevisionen, at Moderniseringsstyrelsens kun nødstræbende vil overveje at udsende retningslinjer for, hvordan de 3,6 mia. kr. kan bruges på den mest omkostningseffektive måde. Forholdet til Moderniseringsstyrelsen og Finansministeriet påkalder sig opmærksomhed i denne sammenhæng. Rigsrevisionen mener i beretningen, at Moderniseringsstyrelsen har et ansvar for at sikre retningslinjer for, hvordan staten køber konsulentydelser. Moderniseringsstyrelsen mener ikke, at 7

9 styrelsen har dette ansvar, men har på baggrund af Rigsrevisionens kritik, indvilget i at se nærmere på om retningslinjer kan udsendes til ministerierne. Rigsrevisionens oversigt viser samtidig, at Finansministeriet er den 5. største forbruger af konsulentydelser i staten (kun overgået af Skatteministeriet, Miljøministeriet, Justitsministeriet og Forsvarsministeriet). Her ligger der en potentiel interessekonflikt og gemmer sig. Finansministeriet købte i 2013 konsulentydelser for i alt 267 millioner kr. Det er samtidig det ministerium, som værger sig ved at udstede retningslinjer for konsulentkøb. Rigsrevisionens konklusioner indeholder også en anbefaling. Anbefalingen er, at Finansministeriet sammen med ressortministerierne overvejer, hvordan der på en administrativ enkel måde kan tilvejebringes mere retvisende, styringsrelevant information om konsulentforbruget end den, der p.t. kan tilvejebringes via indkøbsrapporteringen (p. 3.). Rigsrevisionens anbefaling til Finansministeriet forekommer særdeles relevant. Rigsrevisionen kunne være gået et skridt videre. Rigsrevisionen kunne mere direkte have opfordret til, at der blev udarbejdet retningslinjer eller værktøjer for, hvornår der opnås statens brug for konsulenter kan effektiviseres og hvordan der opnås Value for Money. Et sådan værktøj findes faktisk allerede. I Storbritannien har National Audit Office publiceret et værktøj, der hedder Consultancy Assessment Toolkit. 4 Formålet er, at tilvejebringe en ramme for at gennemgå om en organisation opnår Value for Money fra dets brug af konsulenter. Samme National Audit Office har også før gennemgået de britiske ministeriers brug af konsulenter. 5 Samlet vurdering: Beretningen er tilfredsstillende. Beretning /2013: Vandplaner Problemstillingens begrundelse og relevans: Problemstillingen er om Miljøministeriet har forberedt de danske vandplaner, der er en del af EU s vandrammedirektiv fra 2000, på en tilfredsstillende måde. Rigsrevisionens spørgsmål lyder: 1) Har Miljøministeriet planlagt og styret 1. generation af vandplaner med fokus på at sikre, at vandplanerne blev udarbejdet på et gennemsigtigt grundlag og til tiden og 2) Har Miljøministeriet anvendt erfaringerne fra 1. generation af vandplaner i forberedelsen af 2. generation? (p. 7, afsnit 22.) Som Rigsrevisionen selv skriver i indledningen, så er vandplanerne en meget kompleks opgave, der berører mange mennesker og store har store økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og borgere (p. 7, afsnit 21.). Det er derfor et meget væsentligt emne at udarbejde en beretning om. Beretningen viser, at regeringen er langt bagud med at planlægge og styre vandplanerne i forhold til de andre europæiske lande. Tidsplanen er skredet flere gange og deadlines er overskredet igen og igen. 1. generation af vandplaner vil således være forsinket 5 år, hvis de blev vedtaget i efteråret En opgørelse i 2013 viste, at Danmark manglede 100 % af vandplanerne (23 4 National Audit Office (UK): Consultancy Assessment Toolkit. Se: toolkit/ 5 National Audit Office (UK) (2006): Central Government s Use of Consultants. London: NAO. 8

10 ud af 23 vandplaner), mens de nærmeste andre lande i EU manglede under 50 % (Grækenland manglede 8 ud af 14 vandplaner, mens Spanien manglede 14 ud af 25 vandplaner) (p. 20., afsnit 75.). Normalt regnes Danmark for at være god til at implementere EU s direktiver. Derfor har beretningen ret i at påvise, at Danmark i tilfældet med vandplanerne ikke lever op til sin normale standard og slet ikke til EU s standarder på området. Noget er galt, men hvordan kunne det komme så vidt? Det søger beretningen at give et svar på, og derfor problemstillingen velbegrundet og særdeles relevant. En enkelt ting, der kunne fremhæves: Det er ikke kun Miljøministeriet, der er aktive, men flere andre aktører, så regeringen kunne være nævnt i selve problemformuleringen, som f.eks. Har regeringen planlagt og styret 1. generation af vandplaner med fokus på at sikre, at vandplanerne blev udarbejdet på et gennemsigtigt grundlag og til tiden? osv. Revisionskriteriernes relevans i forhold til beretningens formål: Beretningens formål er at vurdere om Miljøministeriet har forberedt vandplanerne tilfredsstillende. Rigsrevisionen har gennemgået en lang række love, bekendtgørelser samt EU s vandrammedirektiv. Hertil kommer skriftligt materiale i form af referater fra Miljøministeriets styregruppemøder fra 2007 til 2013 samt redegørelser, som er udarbejdet specielt til Rigsrevisionen om diverse aspekter af vandplanerne. Derudover har Rigsrevisionen gennemført interviews samt lavet en spørgeskemaundersøgelse i 40 kommuner med henblik på at belyse processen med vandplanerne set fra kommunernes synspunkter (p. 7, afsnit 23. og 24). Rigsrevisionen har foretaget nogle afgrænsninger i forhold til materialet. Miljøministeriet overtog opgaven i 2007 efter strukturreformen, og tiden inden da, hvor amterne var aktive, er kun belyst ved at gennemgå et tidligere rapportmateriale. Desuden har Rigsrevisionen ikke undersøgt to regeringsudvalg, der tilsyneladende fik en stor indflydelse på processen. De to udvalg var Grøn Vækst udvalget og Virkemiddel udvalget (formand: Finansministeriet), men deres rolle er ikke blevet undersøgt yderligere. Det fremgår også som oplysning, at Landbrug og Fødevarer på vegne af en række landmænd har anlagt sag mod Miljøministeriet, men dette tema forfølges heller ikke videre. Det gør, at Miljøministeriet kommer i særligt fokus i beretningen. Sammenhæng mellem revisionskriterier, analyse og konklusioner: Rigsrevisionen når frem til, at Miljøministeriet ikke har forberedelse af vandplanerne ikke har været tilfredsstillende. Projektstyringen betegnes som mangelfuld. Den manglende forberedelse har skabt usikkerhed hos kommunerne. Grundlaget for 1. generation af vandplanerne var uigennemsigtigt. Miljøministeriet inddrog ikke kommunerne i processen på en tilstrækkelig måde. Rigsrevisionen kritiserer også, at 1. generation af vandplanerne vil være 5 år forsinket, og at der risiko for, at målene fastlagt i EU s vandrammedirektiv ikke kan nås til Alt i alt er det en ret markant kritik, som Rigsrevisionen kommer med i forhold til Miljøministeriets arbejde med vandplanerne. Rigsrevisionen har foretaget en særdeles grundig og dybdeborende analyse af Miljøministeriet (og andres) arbejde med vandplanerne. Analysen strækker sig fra baggrunden med EU s vandrammedirektiv fra 2000 (implementeret i dansk lovgivning i 2003 i miljømålsloven) og følger arbejdet op igennem perioden indtil 2014, hvor analysen slutter. Beretningen indeholder en række figurer, som giver et forbilledligt overblik over processen, f.eks. figur 1. om et eksempel på et forslag til en vandplan, figur 9

11 2. om aktører i processer i forberedelsen af 1. generation af vandplaner og figur 3. om vandplansprocessen (pp. 4 5). Oversigten over styregrupper i bilag 4. er også informativ. Hovedelementet i analysen er, at Miljøministeriet (af forskellige årsager, som vi skal komme tilbage til) ikke har arbejdet tilstrækkeligt grundigt for at sikre, at vandplansprocessen forløb effektivt, og at ministeriet undervurderede arbejdsindsatsen i forhold til at bearbejde høringssvar fra kommuner og interesseorganisationer, med det resultat, at vandplanerne er blevet markant forsinket i sin implementering. EU kommissionen har ved 2 lejligheder ville åbne en sag mod Danmark. Den lidt mere komplicerede fortælling, som beretningen også viser, er, at Miljøministeriet har været påvirket af række faktorer og hændelser undervejs, som gør, at forberedelsen og implementeringen har været særdeles svær. I beretningen vises det, hvordan Miljøministeriet overtog opgaven med vandplanerne fra amterne, da amterne blev nedlagt på grund af strukturreformen i Miljøministeriet og andre havde forberedt noget af opgaven i en arbejdsgruppe: Projektgruppen for administrationsgrundlaget for miljømålsloven PAM), men basisanalyserne af vandområder og typologi var uensartede og af ringe kvalitet. Det kom til at præge den videre proces. Det ringe videngrundlag giver senere anledning til en række høringssvar, som ministeriet har svært ved at finde kapacitet til at behandle Endvidere sættes to udvalg i gang i løbet af vandplansprocessen, der begge kommer til at påvirke tidsplanen i en uheldig retning. Virkemiddeludvalget blev ledet af Finansministeriet og skulle fastlægge brugen af effektive virkemidler i vandplanerne. Grøn vækst udvalget (og Grøn vækst aftalen) var politiske aftaler om kvælstofs reduktion, og arbejdet hermed påvirkede beslutningsgrundlaget for vandplanerne. Set i et analytisk perspektiv er vi derfor langt fra en situation, hvor forberedelsen af vandplanerne var et enkelt ministeriums (Miljøministeriets) helt eget ansvar. Ministeriet skulle kæmpe med at overtage en opgave, der tidligere delvist havde ligget et andet sted. Ministeriet skulle forholde sig til diverse andre udvalg, som regeringen nedsatte. Ministeriet skulle håndtere kommuner og organisationer med stærke synspunkter og viden om vandplanerne. I sandhed en vanskelig implementeringsproces, som ministeriet stod i spidsen for. Den politiske indblanding samt bekymringen om, hvorvidt udgifterne til vandplanerne ville blive for store, kan have påvirket vandplansprocessen. Dette perspektiv får beretningen frem, men får ikke fuldt ud begrebsliggjort den vanskelige implementeringsudfordring. 6 Beretningens opmærksomhed vender sig dermed mod ledelseskraften i Miljøministeriet. Ledelsesindsatsen i Miljøministeriet kommer i fokus for at være utilstrækkelig. Rigsrevisionen skriver, at Miljøministeriet ikke har haft et tilstrækkeligt overblik over opgavens omfang og karakter samt ændringer og karakter samt ændringer i rammebetingelserne for at løse opgaven. Miljøministeriets planproces tog afsæt i data for vandområderne, som ikke var opdateret, og i de vandområder, der var sat mål for i de tidligere amters regionplaner. (p. 9.). Videre hedder det i beretningen: Miljøministeriet undervurderede styringsbehovet (min kursivering red.) i forhold til opgavens organisatoriske og faglige kompleksitet. Undersøgelsen har vist, at Miljøministeriet ikke har haft en samlet plan for, hvordan 6 Om implementeringsudfordringer indenfor offentlig politik (public policy), se f.eks. Hill, Michael & Hupe, Peter (2009) Implementing Public Policy. 2nd edition. London: Sage; Weaver, R. Kent. (2010): But Will lt Work? Implementation Analysis to Improve Government Performance. Brookings. Issues in Governance. No

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Titel: Bilag 1 Til Udkast til redegørelse til evaluering af vandsektorloven Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade

Læs mere

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Hjælpeordningen en brugerundersøgelse Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Videnscenter for Bevægelseshandicap (VfB) er et landsdækkende videnscenter etableret i samarbejde mellem amter og handicaporganisationer

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen V EJLEDNING I K ONTRAKTSTYRING nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen Dette er en foreløbig arbejdskopi, som

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere