LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE"

Transkript

1 LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN

2

3 11:18 LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE EVALUERINGSRAPPORT 1: BESKRIVELSE AF IGANGSATTE FORSØGSPROJEKTER TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN KØBENHAVN 2011 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

4 LIGE MULIGHEDER - STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE. EVALUERINGSRAPPORT 1: BESKRIVELSE AF IGANGSATTE FORSØGSPROJEKTER Afdelingsleder: Anne-Dorthe Hestbæk Afdelingen for børn og familie Undersøgelsens følgegruppe: Mette Ejrnæs, Københavns Universitet & SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Thomas Gable, Dansk Socialrådgiverforening Thomas Haldbo Hansen, Servicestyrelsen Mette Nordstrand, TABUKA Julie Trøjborg, Socialministeriet ISSN: ISBN: Layout: Hedda Bank Forsidefoto: Hedda Bank Netpublikation 2011 SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade København K Tlf SFI s publikationer kan frit citeres med tydelig angivelse af kilden. Skrifter, der omtaler, anmelder, henviser til eller gengiver SFI s publikationer, bedes sendt til centret.

5 INDHOLD FORORD 7 RESUMÉ 9 1 INDLEDNING 13 Baggrunden for Lige Muligheder 14 Rapportens formål 15 Indikatorer på projektniveau 17 Rapportens datagrundlag 18 Rapportens indhold 19 2 EFTERVÆRN TIL TIDLIGERE ANBRAGTE UNGE 21 Baggrund for initiativet 21 De igangsatte forsøgsprojekter 23 Fællestræk og variationer 27 Faglige indikatorer 32

6 3 24-TIMERS KONTAKTORDNINGER FOR UNGE 35 Baggrund for initiativet 35 De igangsatte forsøgsprojekter 36 Fællestræk og variationer 37 Faglige indikatorer 41 4 NETVÆRK OG SAMTALEGRUPPER FOR SÅRBARE BØRN OG UNGE 43 Baggrund for initiativet 43 De igangsatte forsøgsprojekter 44 Fællestræk og variationer 47 Faglige indikatorer 51 5 SOCIALE VICEVÆRTER I UNGDOMSBOLIGER 53 Baggrund for initiativet 53 De igangsatte forsøgsprojekter 54 Fællestræk og variationer 55 Faglige indikatorer 60 6 AMBULANTE TILBUD TIL UNGE, ENLIGE OG SÅRBARE MØDRE 63 Baggrund for initiativet 63 De igangsatte forsøgsprojekter 64 Fællestræk og variationer 65 Faglige indikatorer 75 7 DET VIDERE PROJEKTFORLØB 77 LITTERATUR 81

7 SFI-RAPPORTER SIDEN

8

9 FORORD Denne udgivelse er den første afrapportering i forbindelse med evalueringen af handlingsprogrammet Lige Muligheder. Evalueringen udføres for Servicestyrelsen og vedrører i sin helhed Evaluering, effektmåling og samfundsøkonomisk analyse af initiativer vedrørende udsatte børn og unge under Lige Muligheder. Evalueringsarbejdet foretages af SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og med COWI A/S som underleverandør. Hensigten med denne første delundersøgelse er at beskrive de forsøgsprojekter, som er omfattet af evalueringen. Det drejer sig om 40 projekter inden for fem forskellige initiativer, der alle har indsatsen over for udsatte børn og unge som omdrejningspunkt. Initiativerne er: Efterværn til tidligere anbragte unge, 24-timers kontaktordninger for unge, Netværk og samtalegrupper for sårbare børn og unge, Sociale viceværter i ungdomsboliger samt Kollegier og ambulante tilbud til unge, enlige og sårbare mødre. Rapporten beskriver projekterne under de fem initiativer ved projektstart, og den tjener først og fremmest som et fundament for den videre evalueringsproces. Vi vil gerne takke projektledere og andre nøglepersoner på forsøgsprojekterne for deres bidrag til evalueringen. Desuden en tak til adjunkt, ph.d. Cathrine Mattsson, professionshøjskolen METROPOL, der har fungeret som ekstern referee på rapporten. 7

10 Rapporten er udarbejdet af seniorforsker Turf Böcker Jakobsen, videnskabelig assistent Anders Posselt Langhede og videnskabelig assistent Kresta Sørensen. De to sidstnævnte har stået for hovedparten af dataindsamlingen og beskrivelserne af projekterne, men med bistand fra studentermedhjælperne Anne-Mette Bender og Louise Vang Jensen i undersøgelsens tidlige faser. Projektledelsen af den samlede evaluering er i perioden blevet varetaget af seniorforsker Stéphanie Vincent Lyk- Jensen og seniorforsker Turf Böcker Jakobsen. København, maj 2011 JØRGEN SØNDERGAARD 8

11 RESUMÉ Denne rapport beskriver en række forsøgsprojekter, som er igangsat i forbindelse med handlingsprogrammet Lige Muligheder. Formålet med programmet er, at børn og unge, som er udsatte eller i risiko for at blive udsatte, bliver styrket til at kunne udnytte samfundets muligheder på lige fod med andre og til at skabe sig en god tilværelse med ansvar for eget liv. Lige Muligheder er en del af regeringens langsigtede strategi mod negativ social arv. Programmet lægger vægt på udviklingen og styrkelsen af den enkeltes personlige ressourcer. Ved satspuljeforhandlingerne i 2007 blev Lige Muligheder udmøntet i en samlet bevilling på 630 mio. kr., fordelt på i alt 16 initiativer inden for fire indsatsområder: tidlig indsats, unges sociale problemer (med fokus på skolegang og uddannelse), udsatte børn og unges netværk samt styrkelse af indsatsen over for forældre. Fem af de 16 initiativer danner rammen om en fælles evaluering, som gennemføres for Servicestyrelsen af SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og med COWI A/S som underleverandør. Denne rapport er første led i evalueringen. De i alt 40 forsøgsprojekter, som rapporten beskriver, er igangsat i og løber frem til Projekterne falder inden for følgende fem initiativer: Efterværn til tidligere anbragte unge (10 projekter) 9

12 24-timers kontaktordning for unge (7 projekter) Netværk og samtalegrupper for sårbare børn og unge (13 projekter) Sociale viceværter i ungdomsboliger (6 projekter) Kollegier og ambulante tilbud til unge, enlige og sårbare mødre (4 projekter). Rapporten afdækker en række centrale forhold vedrørende forsøgsprojekternes virksomhed, herunder: Formål, målsætninger og forventede resultater Aktiviteter og arbejdsmetoder Målgruppe og brugergruppe Bemanding, ledelse og samarbejdspartnere Tidsplan, økonomi og forankring af projektet. Formålet med beskrivelserne er at give et overblik over de igangsatte forsøgsprojekter inden for de fem initiativer. Rapporten er således et grundlag for den videre evaluering, som omfatter en løbende evaluering, en effektevaluering samt en samfundsøkonomisk analyse. I forhold til den løbende evaluering er det væsentligt at etablere en baseline, der angiver status for projekternes udformning ved projektstart, og som kan danne grundlag for at vurdere senere ændringer i projektvirksomheden. I forhold til effektevalueringen er det væsentlige at beskrive forskelle og ligheder mellem projekterne, ikke mindst i forhold til valg af målgrupper og aktiviteter inden for det enkelte initiativ. I forhold til den samfundsøkonomiske analyse er det væsentligt at beskrive den organisatoriske og økonomiske sammenhæng, som de sociale indsatser udspiller sig inden for. Det skal understreges, at hensigten med rapporten har været at skabe en baseline for forsøgsprojekterne, og at beskrivelserne derfor tegner et billede af projekterne i deres etableringsfase. Det betyder, at rapporten ikke giver et øjebliksbillede af aktiviteterne under de fem initiativer. Statustidspunktet for tre af initiativerne er november 2009, det gælder Efterværn til tidligere anbragte unge, 24-timers kontaktordninger for unge samt Netværk og samtalegrupper for sårbare børn og unge. For de to sidste initiativer Sociale viceværter i ungdomsboliger og Kollegier og ambulante tilbud til unge, enlige og sårbare mødre er 10

13 statustidspunktet oktober 2010, da projekterne under disse initiativer er kommet i gang væsentligt senere. Rapporten er udarbejdet på grundlag af flere datakilder. For det første har vi taget afsæt i de projektbeskrivelser, som de deltagende kommuner og organisationer har indsendt til Servicestyrelsen i forbindelse med deres ansøgning om projektmidler. Desuden har vi gennemført telefoninterview med alle projektledere. Endelig indgår der andre relevante data om projekterne, fx forskelligt skriftligt materiale samt viden om konkrete lokale forhold, som er indhentet via den løbende dialog med projekterne. 11

14

15 KAPITEL 1 INDLEDNING I forbindelse med forhandlingerne om satspuljen for blev der i 2007 afsat midler til handlingsprogrammet Lige Muligheder. En del af satspuljemidlerne blev fordelt til fem initiativer, der alle vedrører udsatte børn og unge. Det drejer sig om: Efterværn til tidligere anbragte unge 24-timers kontaktordning for unge Netværk og samtalegrupper for sårbare børn og unge Sociale viceværter i ungdomsboliger Kollegier og ambulante tilbud for unge enlige og sårbare mødre. Inden for disse fem initiativer er der i perioden forår 2009-efterår 2010 igangsat en række forsøgsprojekter, som løber frem til 2012/2013. Forsøgsprojekterne er genstand for en samlet evaluering, som gennemføres for Servicestyrelsen af SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og med COWI A/S som underleverandør. Denne rapport udgør første led i evalueringen og har primært til formål at beskrive de fem initiativer og de igangsatte forsøgsprojekter. Evalueringsarbejdet omfatter derudover en effektevaluering af indsatserne i de fem initiativer, som både består af kvantitative effektmålinger og kvalitative effektvurderinger. Desuden foretages en løbende evaluering, som gør status over projekternes fremdrift i 13

16 form af årlige afrapporteringer. Endelig skal evalueringen munde ud i en afsluttende samfundsøkonomisk analyse. BAGGRUNDEN FOR LIGE MULIGHEDER Handlingsprogrammet Lige Muligheder udspringer af regeringens langsigtede strategi mod negativ social arv. Regeringen peger på, at der i Danmark, selv om landet udgør et af de bedst fungerende velfærdssamfund i verden, er grupper, som falder uden for uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet og civilsamfundets fællesskaber (Regeringen, 2007, s. 3). Det fremhæves, at dette i mindre grad end tidligere skyldes økonomisk ulighed, og at forskelle i livschancer har at gøre med sociale og kulturelle forudsætninger. Regeringen nævner forskellige årsager til, at børn ikke altid har forudsætningerne for at skabe sig et godt liv, herunder at børnenes forældre ikke har ydet en tilstrækkelig støtte på grund af problemer med misbrug eller psykisk sygdom, eller at de ikke under deres egen opvækst har lært at påtage sig forældrerollen (Regeringen, 2006, s. 3). Fælles for problemstillingerne omkring negativ social arv er, at forskellene i livschancer i vidt omfang skyldes, at mangel på personlige ressourcer og social kapital videreføres fra forældre til børn (Regeringen, 2007, s. 3). Netop styrkelsen af personlige ressourcer er et kernebegreb i Regeringens overordnede strategi mod negativ social arv: Personlige ressourcer er afgørende for et godt liv. De er i stigende grad afgørende for at kunne klare sig i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet og i det hele taget deltage aktivt i samfundslivet. En indsats for at skabe lige muligheder må derfor tage udgangspunkt i at styrke den enkeltes personlige ressourcer. Målet [med Lige Muligheder] er at styrke de personlige ressourcer hos børn og unge, der er udsatte eller er i risiko for at blive udsatte, samt deres forældre, så de bliver i stand til at udnytte samfundets muligheder og skabe sig en god tilværelse med ansvar for deres eget liv (Regeringen 2007, s. 3). Regeringens udspil blev ved satspuljeforhandlingerne i 2007 udmøntet i handlingsprogrammet Lige Muligheder. Programmet opstiller fire centrale indsatsområder, nemlig: 14

17 Tidlig indsats Unges sociale problemer (med fokus på skolegang og uddannelse) Udsatte børn og unges netværk Styrkelse af indsatsen over for forældrene. På disse fire områder indgik satspuljepartierne aftale om at igangsætte i alt 16 initiativer inden for en samlet beløbsramme på 630 mio. kr. (jf. Aftale om satspuljen på det sociale område for ). Det er som nævnt fem af initiativerne, der danner grundlag for den fælles evaluering, som denne rapport er del af. Fire af disse fem initiativer er blevet udmeldt som ansøgningspuljer, hvorfra bl.a. kommuner, regioner, frivillige organisationer og ungdomsboliginstitutioner har kunnet søge om tilskud til etablering af forsøgsprojekter. Dette gælder for initiativerne Efterværn til tidligere anbragte unge, Netværk og samtalegrupper for sårbare børn og unge, Sociale viceværter i ungdomsboliger samt Kollegier og ambulante tilbud til unge enlige og sårbare mødre. Initiativet vedrørende 24-timers kontaktordning for unge er etableret som forsøgsprojekt blandt udvalgte kommuner. Det er Servicestyrelsen, der har stået for udvælgelsen af de deltagende forsøgsprojekter, og styrelsen er ligeledes opdragsgiver for den samlede evaluering. RAPPORTENS FORMÅL Det primære formål med denne rapport er at danne grundlag for den videre evaluering ved at beskrive de fem initiativer og de tilknyttede forsøgsprojekter ved projektstart. Evalueringen vedrører samlet set 40 forsøgsprojekter 1, som fordeler sig på de fem initiativer (se tabel 1.1). 1 Servicestyrelsen har bevilget midler til i alt 40 forsøgsprojekter, men et af projekterne under initiativet Netværk og samtalegrupper valgte kort efter opstart at stoppe aktiviteterne (jf. kapitel 4). 15

18 TABEL 1.1 Antal forsøgsprojekter i evalueringen, fordelt på initiativer. Initiativ Antal projekter Efterværn til tidligere anbragte unge timers kontaktordninger for unge 7 Netværk og samtalegrupper for sårbare børn og unge 13 Sociale viceværter i ungdomsboliger 6 Kollegier og ambulante tilbud til unge, enlige og sårbare mødre 4 I alt 40 Rapporten afdækker en række centrale forhold vedrørende forsøgsprojekterne under de enkelte initiativer, herunder: Formål, målsætninger og forventede resultater Aktiviteter og arbejdsmetoder Målgruppe og brugergruppe Bemanding, ledelse og samarbejdspartnere Tidsplan, økonomi og forankring af projektet. Beskrivelserne skal bidrage med et overblik over de igangsatte indsatser, og det har derfor ikke været målet at udfolde det enkelte forsøgsprojekt i detaljer. I stedet fokuserer rapporten på at afdække ligheder og forskelle mellem projekterne inden for det enkelte initiativ. Denne type beskrivelse tjener flere formål for den videre evaluering: I forhold til den løbende evaluering er det vigtigt at etablere en baseline, der angiver status for projekternes udformning ved projektstart, og som kan danne grundlag for at vurdere senere ændringer i projektvirksomheden. I forhold til effektevalueringen er det beskrivelsen af ligheder og forskelle, der er væsentlig, ikke mindst i forhold til valg af målgrupper og aktiviteter inden for det enkelte initiativ. Projektbeskrivelserne er således en del af grundlaget for udviklingen af effektmålingsdesign for de enkelte initiativer, dvs. metoder til på bedst mulige måde at måle og vurdere virkningerne af indsatserne under de enkelte initiativer. Disse metodeovervejelser bliver præsenteret særskilt i en kommende rapport. I forhold til den samfundsøkonomiske analyse er det vigtigt at få indblik i den organisatoriske og økonomiske sammenhæng, som de sociale 16

19 indsatser udspiller sig inden for. Eksempelvis er det afgørende at få afdækket, i hvor høj grad forsøgsprojekterne er medfinansieret af de deltagende kommuner og andre aktører, og om visse reelle udgiftsposter (fx til projektledelse) i praksis ligger uden for forsøgsprojekternes budgetmæssige rammer. INDIKATORER PÅ PROJEKTNIVEAU Rapporten leverer således input til alle de øvrige dele af evalueringen. Særligt i forhold til den løbende evaluering skal vi dog nævne, at det kendskab til projekterne, som er skabt med beskrivelserne, har bidraget til at indkredse de indikatorer, som projektvirksomheden skal måles på over tid. 2 Indikatorerne vedrører dels det faglige indhold og dels organiseringen af projekterne. De faglige indikatorer vedrører tre overordnede temaer: 1) målgrupper, 2) aktiviteter og 3) mål/målopfyldelse. De valgte indikatorer er specifikke for det enkelte initiativ og præsenteres derfor i de relevante kapitler. De organisatoriske indikatorer vedrører følgende temaer: 1) bemanding og ledelse, 2) tidsplan og 3) økonomi. Disse indikatorer er fælles for alle de forsøgsprojekter, som er omfattet af Lige Muligheder - evalueringen, og præsenteres derfor nedenfor. Under tema 1) bemanding og ledelse er de vigtigste målepunkter: Antal fuldtidsstillinger og antal medarbejdere Projektmedarbejdernes og projektlederens faglige profil Projektstyring og forankring af projektet i den organisatoriske struktur. Under tema 2) tidsplan er de vigtigste målepunkter: 2 Målingerne af forsøgsprojekternes udvikling og fremdrift sker i den løbende evaluering ved, at projekterne en gang om året indtaster oplysninger i et elektronisk monitorerings- og evalueringssystem (M&E-systemet). Resultaterne herfra sammenskriver COWI A/S til årlige afrapporteringer, som dog ikke publiceres. Den første rapport forelå i december

20 Hvorvidt tidsplaner overholdes Hvad der forårsager eventuelle tidsmæssige forskydninger/forsinkelser. Under tema 3) økonomi er de vigtigste målepunkter: Det samlede ressourceforbrug i projektet Omfanget af egenbetaling i projektet (fx kommunal medfinansiering) Fordelingen af ressourcer på budgetposter. De organisatoriske indikatorer er således tværgående målepunkter i forhold til den almindelige udvikling i projektvirksomheden. De faglige indikatorer knytter sig derimod til de målgrupper og aktivitetstyper, som gør sig gældende inden for det enkelte initiativ. Det er dog værd at understrege, at både de organisatoriske og de faglige indikatorer vedrører projektniveauet i evalueringen og dermed ikke siger noget om den enkelte deltager. Viden om de børn og unge, som deltager i projekterne herunder deres udbytte af indsatserne indhentes særskilt i forbindelse med effektevalueringen. I denne forbindelse vil der også blive opstillet relevante indikatorer på individniveau (jf. den kommende rapport om effektevalueringsdesign). RAPPORTENS DATAGRUNDLAG Rapporten er udarbejdet på grundlag af flere datakilder. Afsættet har været en granskning af de projektbeskrivelser, som de deltagende kommuner og organisationer har indsendt til Servicestyrelsen i forbindelse med deres ansøgning om projektmidler. Desuden er der gennemført telefoninterview med samtlige projektledere. Endelig indgår der anden relevant viden om projekterne, fx dokumenter vedrørende reviderede budgetter eller lokalt anvendte registreringsværktøjer samt oplysninger om projektvirksomheden, som er indhentet gennem den løbende dialog mellem de deltagende kommuner/organisationer og evaluatorerne. Vi skal understrege, at hensigten med rapporten har været at skabe en baseline for forsøgsprojekterne, og at beskrivelserne derfor er foretaget i projekternes etableringsfase. Da starttidspunktet imidlertid 18

21 varierer med mere end 1 år på tværs af initiativerne, betyder det, at beskrivelserne ikke i alle tilfælde giver et aktuelt billede af projekternes situation og aktivitetsniveau. Eksempelvis blev de første forsøgsprojekter med 24-timers kontaktordninger til unge igangsat i foråret 2009 mens man inden for initiativet Sociale viceværter i ungdomsboliger havde opstart i efteråret Rapporten udgør dermed ikke et øjebliksbillede af aktiviteterne under de fem initiativer. Den skaber i stedet et billede af projekterne i deres respektive etableringsfaser, da det er dette tidspunkt, som er relevant at stille skarpt på i forhold til den videre evaluering. Tabel 1.2 viser en oversigt over statustidspunkter for de beskrivelser af de fem initiativer, som rapporten giver. TABEL 1.2 Statustidspunkt for beskrivelsen af de enkelte initiativer i evalueringen. Initiativ Statustidspunkt Efterværn til tidligere anbragte unge November timers kontaktordning til unge November 2009 Netværk og samtalegrupper for sårbare børn og unge November 2009 Sociale viceværter i ungdomsboliger Oktober 2010 Kollegier og ambulante tilbud til unge, enlige og sårbare mødre Oktober 2010 RAPPORTENS INDHOLD Kapitlerne 2-6 præsenterer de fem initiativer efter tur og med fokus på de igangsatte forsøgsprojekter. Beskrivelserne sammenstiller projekterne inden for det enkelte initiativ i forhold til en række centrale parametre, som både vedrører organisatoriske forhold (økonomi, tidsplan, bemanding, ledelse, samarbejdspartnere mv.) og indholdsmæssige elementer (formål, aktiviteter, målgrupper mv.). Gennemgangen stiller skarpt på såvel fællestræk som variationer mellem de igangsatte forsøgsprojekter. Afslutningsvis i hvert kapitel præsenterer vi de faglige indikatorer, som er specifikke for indsatserne under det pågældende initiativ. Kapitel 7 rummer en kort opsamling og en redegørelse for de næste trin i evalueringsarbejdet. 19

22

23 KAPITEL 2 EFTERVÆRN TIL TIDLIGERE ANBRAGTE UNGE BAGGRUND FOR INITIATIVET BOKS 2.1 Tidligere anbragte har særlig brug for vejledning og rådgivning, når anbringelsen ophører. Derfor gennemføres der et forsøg i et antal kommuner, hvor alle tidligere anbragte gives ret til støtte efter anbringelsen. Forsøget gennemføres med henblik på at vurdere, om loven evt. skal ændres, således at der gives ret til efterværn. Kilde: Aftale om satspuljen på det sociale område Efterværn er et tilbud efter serviceloven, der primært er rettet mod unge, der har været anbragt umiddelbart op til det fyldte 18. år. Formålet er at hjælpe de unge til en smidig overgang til voksenlivet, og efter de gældende regler gives tilbuddet, når man vurderer, at støtten er af væsentlig betydning for den enkelte. Unge kan modtage efterværn fra myndighedsalderen, og frem til de fylder 23 år, og der kan i denne periode både være tale om, at bestemte foranstaltninger opretholdes eller genetableres, eller at der iværksættes helt nye tiltag. Reglerne om efterværn findes i servicelovens 68 og 76. Efter de gældende regler (som er blevet justeret i forbindelse med Barnets Reform, det vil sige efter igangsættelsen af forsøgsprojek- 21

24 terne under Lige Muligheder ) kan efterværn omfatte følgende støttemuligheder: at man opretholder døgnophold på et anbringelsessted at man udpeger en fast kontaktperson for den unge at man etablerer en udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted at man tildeler andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig voksentilværelse. Det sidste punkt, der lægger op til en mere åben brug af støttemuligheder, er først blevet introduceret med Barnets Reform, men er i øvrigt i god overensstemmelse med forsøgsprojekterne under Lige Muligheder, hvor man netop afprøver forskellige typer af indsatser. Som noget nyt er det nu desuden lovfæstet, at der skal ske en målrettet indsats vedrørende anbragte unges fremtidsudsigter allerede ved 16-års-alderen. Således skal handleplanen på dette tidspunkt indeholde konkrete mål for overgangen til voksenlivet og en selvstændig tilværelse. Formålet med Lige Muligheder -initiativet vedrørende efterværn er at gennemføre forsøg med indsatser, der styrker de eksisterende tilbud, således at tidligere anbragte unge får samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende på trods af de særlige udfordringer, der er forbundet med, at en anbringelse ophører. Det er velkendt, at overgangen til voksenlivet kan være vanskelig for unge, der har været anbragt uden for hjemmet (jf. Egelund m.fl., 2009). Sammenlignet med deres jævnaldrende får tidligere anbragte fx sjældnere en uddannelse, har svagere tilknytning til arbejdsmarkedet og har dårligere psykisk og fysisk helbred. Målsætningerne for initiativet afspejler dette, da fokus er rettet mod, at de unge, der modtager tilbud om efterværn, kommer i (eller forbliver i) et uddannelsesforløb eller opnår stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover er det en målsætning, at de unge opnår stabile boligforhold og stabile relationer til familie og andre netværk. Yderligere er der fokus på, at efterværnsindsatsen forebygger unges misbrug, kriminalitet og selvmord. Projekterne skal som udgangspunkt arbejde med flere af fokusområderne, men ikke nødvendigvis dem alle. Projektmidlerne blev meldt ud som en ansøgningspulje, hvorfra kommuner kunne søge om midler til to typer aktiviteter: dels at tilbyde 22

25 efterværn som en ret til alle anbragte unge, der fylder 18 år, dels at udvikle nye metoder på området. SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har i 2010 på foranledning af Socialministeriet gennemført en selvstændig midtvejsevaluering af efterværnsprojekterne under Lige Muligheder (Jakobsen, Hammen & Steen, 2010). Behovet for en midtvejsevaluering opstod, fordi man skulle drøfte en mulig styrkelse af efterværnsindsatsen ved satspuljeforhandlingerne for Midtvejsevalueringen er ikke en del af den foreliggende evaluering af Lige Muligheder, men den bidrager naturligvis med væsentlig viden om de hidtidige erfaringer med projektarbejdet, ikke mindst set fra de unges perspektiv. Mens beskrivelserne i den foreliggende rapport giver en status på projekterne ved projektstart, kan vi henvise til den nævnte midtvejsevaluering for yderligere information om efterværnsprojekterne og deres foreløbige resultater. DE IGANGSATTE FORSØGSPROJEKTER Efterværnsinitiativet blev meldt ud af Servicestyrelsen som en ansøgningspulje, som kunne søges af kommuner, alene eller i samarbejde med private, regionale eller selvejende institutioner og foreninger. Den samlede ramme for initiativet var 51,2 mio. kr. Der blev givet midler til i alt 10 efterværnsprojekter, som alle var kommunale. Ansøgerne skulle angive, hvilken type projekt de søgte om midler til: 1) Tilbud om efterværn til alle og 2) Udvikling af nye metoder til efterværn. Tilbud om efterværn til alle vil sige, at alle anbragte unge, der fylder atten år, får et tilbud om støtte i overgangsfasen til voksenlivet. Dette adskiller sig fra de gældende regler, hvor efterværn tilbydes ud fra en individuel behovsvurdering. 8 ud af 10 projekter valgte at fokusere på begge dele, mens de to sidste projekter udelukkende søgte om midler til henholdsvis tilbud om efterværn til alle og udvikling af nye metoder. Tabel 2.1 viser en oversigt over de kommunale projekter, der blev givet midler til. De 10 projekter fik besked om, at de havde modtaget midler i begyndelsen af Flere forhold fik betydning for, hvordan opstartsperioden forløb, og hvornår projekterne kunne påbegynde deres egentlige arbejde. De forhold, som de interviewede projektledere hyppigst nævnte, vedrørte: ansættelse af nye medarbejdere, ændringer i lokaleplaner, rekruttering af deltagere og ændringer i projektets indhold. Op- 23

26 startsperiodens længde har i særlig grad været afhængig af, om man først skulle ansætte personale, eller om de relevante medarbejdere allerede fandtes inden for organisationen. Flere projekter havde desuden allerede ved interviewet i efteråret 2009 haft udskiftning i personalegruppen, og en del projektledere berettede om vanskeligheder med at finde egnede kandidater til stillingerne. 5 ud af 10 projektledere pegede på personaleproblemer af forskellig art. I tre tilfælde havde ændringer i lokaleplaner mv. medført, at projektet var placeret i midlertidige fysiske rammer. TABEL 2.1 De igangsatte projekter med efterværn til tidligere anbragte unge. Kommune Ballerup Bornholm Haderslev Holbæk Lyngby-Tårbæk Næstved Randers Sønderborg Thisted Århus Projekttitel Integreret efterværnsforløb med fokus på uddannelse, arbejde, bolig, selvdestruktiv adfærd, sociale reaktioner og fritidsliv for tidligere anbragte børn Projekt Efterværn Efterværn med lokal forankring i Haderslev Kommune Sammenhængende efterværnsindsats for tidligere anbragte unge i Holbæk Kommune Fastholdelse eller udstødelse Efterværn med nærvær og tæt opfølgning Efterværn tilbage til fremtiden Etablering af brugerstyret netværk og mentorordning for tidligere anbragte børn Fra anbringelse til voksenliv via efterværn Netværk, der virker Flere steder pegede man på vanskeligheder med at rekruttere unge til projekterne fra den på forhånd fastlagte målgruppe. Blandt andet nævnte flere projektledere, at det kunne være vanskeligt at definere projektets styrker over for sagsbehandlerne og andre kommunale samarbejdspartnere. Projektlederne pointerede, at det i de fleste tilfælde var sagsbehandlere, som visiterede de unge til projektet, og at der typisk var andre, konkurrerende efterværnstilbud i kommunen. Det er vigtigt at nævne, at alle projekterne på interviewtidspunktet befandt sig i opstartsfasen, og at der bl.a. af de ovennævnte grunde var stor forskel på, hvor langt man i den enkelte kommune var kommet i forhold til det samlede projektforløb (jf. tabel 2.2). Samtlige forsøgsprojekter henvender sig til begge køn, og fordelingen mellem piger og drenge var nogenlunde jævn i opstartsfasen. Det gælder også, at projekterne henvender sig til alle unge uanset etnisk bag- 24

27 grund. Mønstret i opstartsfasen var dog, at det hovedsageligt var unge med etnisk dansk baggrund, som indgik i forsøgsprojekterne (for en status medio 2010, se Jakobsen, Hammen & Steen, 2010). Tabel 2.2. viser en oversigt over antal deltagere i de enkelte projekter og deltagernes alder. 25

28 26 TABEL 2.2 Antal deltagere i projekterne med efterværn til tidligere anbragte unge og deltagernes alder. Målgruppe/alder (år) Antal deltagere Kommune Projekttitel Forventet Okt Forventet Okt Ballerup Integreret efterværnsforløb med fokus på uddannelse, arbejde, bolig, selvdestruktiv adfærd, sociale reaktioner og fritidsliv for tidligere anbragte børn Bornholm Projekt efterværn Haderslev Efterværn med lokal forankring i Haderslev Kommune Holbæk Sammenhængende efterværnsindsats for tidligere anbragte unge i Holbæk Kommune Lyngby-Tårbæk Fastholdelse eller udstødelse Næstved Efterværn med nærvær og tæt opfølgning Randers Efterværn på vej til best practice Sønderborg Etablering af brugerstyret netværk og mentorordning for tidligere anbragte børn Thisted Fra anbringelse til voksenliv via efterværn Århus Netværk, der virker

EFTERVÆRN STØTTE TIL TIDLIGERE ANBRAGTE UNGE PÅ VEJ MOD VOKSENLIVET. Ida Hammen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København

EFTERVÆRN STØTTE TIL TIDLIGERE ANBRAGTE UNGE PÅ VEJ MOD VOKSENLIVET. Ida Hammen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København EFTERVÆRN STØTTE TIL TIDLIGERE ANBRAGTE UNGE PÅ VEJ MOD VOKSENLIVET Ida Hammen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København Lige Muligheder Formål: At udsatte børn og unge på lige fod med

Læs mere

LIGE MULIGHEDER METODISK GRUNDLAG FOR EN EFFEKTEVALUERING

LIGE MULIGHEDER METODISK GRUNDLAG FOR EN EFFEKTEVALUERING LIGE MULIGHEDER METODISK GRUNDLAG FOR EN EFFEKTEVALUERING EVALUERINGSRAPPORT 2 12:36 TURF BÖCKER JAKOBSEN STÉFANIE VINCENT LYK-JENSEN DORTE LAURSEN STIGAARD 12:36 LIGE MULIGHEDER METODISK GRUNDLAG FOR

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lovgivningen v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lov om social service 46, stk.1 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at

Læs mere

11:29. SFl FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER ÅR 1 ; Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 247 Offentligt. 'm ' " 9.

11:29. SFl FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER ÅR 1 ; Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 247 Offentligt. 'm '  9. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 247 Offentligt 1 ; 'm ' " 9. ' i SFl - om forebygjdit m alternativ til anbringelse DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD I FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Investering i efterværn. Informationsmøde d. 20. september 2017

Investering i efterværn. Informationsmøde d. 20. september 2017 Investering i efterværn Informationsmøde d. 20. september 2017 Dagens program Kl. 11.00 Kl. 11.40 Velkomst og præsentation af baggrund, formål og centrale målsætninger med puljen v. Socialstyrelsen Præsentation

Læs mere

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP UDMØNTNING AF SATSPULJEN Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 2012-2015 Kommuner inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i modelprojekt på området Forebyggende indsats for

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Også børn og unge har migræne

Også børn og unge har migræne Projektbeskrivelse fra Migrænikerforbundet Målgruppe Også børn og unge har migræne Projektet har to målgrupper: a) Børn og unge og deres familier b) Lærere og pædagoger og andre som via deres arbejde er

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Indstilling. Afprøvning af "Tættere på familien" Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4.

Indstilling. Afprøvning af Tættere på familien Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. december 2015 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet for børn, tiltrådt af byrådet den 9. september

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

SFi RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 5 Offentligt DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

SFi RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 5 Offentligt DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 5 Offentligt SFi DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER.-.', :':-r-' '' ': ': ';.":?: :.!-;' Stei i^åis ^ TIDLIG IDENTIFIKATION

Læs mere

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD OMSORG OG E T

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug.

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Kommune Vælg venligst fra listen. Hjørring Ansøger type Kommune Navn og e-mail

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Holbæk Kommune Afslutning af projekt "Ung på vej"

Holbæk Kommune Afslutning af projekt Ung på vej Holbæk Kommune Afslutning af projekt "Ung på vej" Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 Formål... 1 Baggrund... 1 Rapportens indhold... 1 2. Projektet data... 2 Målgruppe... 2 Mål... 4 3. Vurdering...10

Læs mere

En Ny Chance Konceptbeskrivelse og erfaringsopsamling

En Ny Chance Konceptbeskrivelse og erfaringsopsamling 301112 En Ny Chance Indholdsfortegnelse: 1. En Ny Chance er en ny chance for familien 2. Hvem henvender En Ny Chance sig til? 3. Gruppesamtaler og ferieaktiviteter er kernen i En Ny Chance 4. Organisering

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde om puljen: Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug

Spørgsmål og svar fra informationsmøde om puljen: Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug Spørgsmål og svar fra informationsmøde om puljen: Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug Mødet blev afholdt den 4. maj 2016 i Odense Hvilket uddannelsesniveau skal behandlerne have? Medarbejderne

Læs mere

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning Et godt børneliv - et fælles ansvar 8. marts 2006 Central Projektaftale Klar til start forældrerådgivning 1 Klar til start forældrerådgivning 1. Projektaftale for Klar til start forældrerådgivning 2. Institutionens/Afdelingens

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 10 Vejledning til det elektroniske ansøgningsskema Alle felterne skal udfyldes, for at det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Notat. Svar på 10-dages forespørgsel vedrørende timetal og aflønning af støttepersoner til familier til anbragte børn

Notat. Svar på 10-dages forespørgsel vedrørende timetal og aflønning af støttepersoner til familier til anbragte børn Notat Side 1 af 7 Svar på 10-dages forespørgsel vedrørende timetal og aflønning af støttepersoner til familier til anbragte børn Enhedslisten de rød-grønne har fremsat en 10-dages forespørgsel vedrørende

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet En guide til ansøgning af 79-midler Kriterier for fordeling af 79-puljen til frivilligt arbejde på ældreområdet I det følgende kan du læse mere om 79-midler,

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud P R O J EKTBESKRIVELSE Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud Baggrund Dagtilbuddene spiller en afgørende rolle i

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

SOCIALE INDSATSER TIL MENNESKER MED ADHD

SOCIALE INDSATSER TIL MENNESKER MED ADHD Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 349 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD SOCIALE INDSATSER TIL MENNESKER MED ADHD EN KORTLÆGNING WINNIE ALIM HENRIETTE HOLMSKOV ANDREAS LUND

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Kl. 13.15 Ungdomssanktionen kort fortalt: til hvem, hvordan, hvorfor og hvad skal der være fokus på? v. Socialstyrelsen

Læs mere

Seminar om efterværn Qaqortoq 2011

Seminar om efterværn Qaqortoq 2011 Ilaqutariinnermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Seminar om efterværn Qaqortoq 2011 1. Formål med

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse for organisering af socialrådgivere på skolerne

Bilag 1: Projektbeskrivelse for organisering af socialrådgivere på skolerne Dato: 15-02-2007 Sagsnr.: 1101-328020 Dok.nr.: 2006-26212 Bilag 1: Projektbeskrivelse for organisering af socialrådgivere på skolerne I budgetforhandlingerne 2007 har Socialforvaltningen modtaget midler

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

Redegørelse for i gangværende projekter i socialforvaltningen i oktober 2007.

Redegørelse for i gangværende projekter i socialforvaltningen i oktober 2007. Bilag 1. Redegørelse for i gangværende projekter i socialforvaltningen i oktober 2007. Indledning Nærværende redegørelse for Socialforvaltningens projekter tager udgangspunkt i følgende definition af et

Læs mere

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Notat Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Frederiksberg Kommune har i forlængelse af budgetforhandlingerne i efteråret 2014 truffet

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet.

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Projektansøgning til LBR Projekt UNG I JOB, juni 2010 Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Jobcenteret søger LBR om midler til ansættelse

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Odense Kommune er referencekommune, men indgår ikke i strategiforløb. Odense Kommune vil derimod indgå i rådgivningsforløb i efteråret 2016.

Odense Kommune er referencekommune, men indgår ikke i strategiforløb. Odense Kommune vil derimod indgå i rådgivningsforløb i efteråret 2016. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel: Ambitioner for udsatte børns udvikling og trivsel Kommune Odense Kommune. Ansøger type Vælges i det elektroniske ansøgningsskema. Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig

Læs mere

Efterværn og den gode overgang til voksenlivet

Efterværn og den gode overgang til voksenlivet Efterværn og den gode overgang til voksenlivet 20. september 2017 Andreas Nikolajsen Partner, Deloitte Consulting Indhold Tilgang og metode for analysen Målgruppen for efterværn Kommunernes praksis De

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere