Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd"

Transkript

1 Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade KBH Ø Mobil:

2 Indholdsfortegnelse: Summary: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Indledning Baggrund Formål med review Metode GTS programmet administrative og organisatoriske rammer GTS principper og vejledning: GTS ansøgninger : GTS- ansøgerne: Syd- partnere: DMRU- sekretariatet: CISU kursus for GTS- brugere: Renoveringsværksteder: Udenrigsministeriet: Begrebet kapacitetsopbygning Kapacitetsopbygning i GTS: opfattelser og tilgange Kapacitetsopbygning: skitse til muligt begrebsapparat/model Observationer og læring fra partnerbesøg i Gambia/Senegal Opsamling og anbefalinger: Ressourcer og redskaber til kapacitetsopbygning: The sky is a stepping stone Bilag: 1. TOR for review af kapacitetsopbygning i GTS 2. Spørgeguide 3. Liste over interviewede personer 4. Liste over baggrundsdokumenter 5. TOOLS: TO BE - TO DO TO RELATE i PRAKSIS 6. Summary in English - 5 pages

3 Summary: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd/GTS, som er en del af den danske udviklingsbistand og støtte til civilsamfundet i udviklingslandene, finansieres af Udenrigsministeriet. Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling/DMRU administrerer ordningen og har i perioden maj- oktober 2014 gennemført review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd/GTS. Reviewet er baseret på desk- studie, deltagelse i GTS- kursus samt interviews med udvalgte GTS- ansøgere, DMRU- konsulenter, renoveringsværksteder og andre GTS aktører, samt på rejse til Gambia/Senegal og besøg hos syd- partnere september I det følgende sammenfattes reviewets hovedobservationer. I tråd med udkommet af UM review af GTS i 2012 har DMRU i perioden siden januar 2013 som vært for GTS arbejdet på at sikre, at GTS- ordningen i højere grad implementeres i overensstemmelse med Civilsamfundspolitikken. DMRU har revideret ansøgningskriterier og vejledning for GTS- bevillingen samt formater for ansøgning og rapportering. I de nye kriterier lægges der øget vægt på, at bevillingen bruges strategisk i udviklingsarbejdet i Syd og er med til at opbygge syd- partnerens kapacitet i forhold til at gennemføre udviklingsarbejde. Der er fokus på partnerskabet, og forsendelser skal i dag ske i et samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer i nord og syd (ikke enkelt- personer). I forhold til nærværende review s fokus på kapacitetsopbygning er der i dag en række systemer og procedurer i forvaltningen af GTS- ordningen, som skal sikre fokus på dette. Det må konkluderes, at DMRU i løbet af den relativt korte tid, man har administreret GTS- ordningen, har formået at styrke GTS- ordningens relation til Civilsamfundspolitikken på en række af de områder, som tidligere er identificeret som ordningens svagheder. GTS- ansøgerne er en mangfoldig gruppe: nogle er gamle i GTS- regi, andre nye, nogle store, andre mindre, nogle med CISU projekter, andre med anden finansiering ud over GTS - de fleste med en syd- partner, som er godt forankret i den lokale kontekst, nogle med myndighedssamarbejde, og atter andre er egentlige diaspora- organisationer. Organisationerne har dog det til fælles, at de generelt er drevet af et stærkt personligt engagement, hvor relationerne, både internt i organisationen men særligt til syd- partner og den lokale kontekst, er helt centrale. Baseret på interviews, læsning af ansøgninger og interaktion på GTS- kursus samt rejse er det overvejende indtryk dog, at GTS- ansøgerne og deres partnere generelt har begrænset erfaring med egentlige udviklingsproblemstillinger, hvorfor de nye GTS- kriterier af mange opleves som udfordrende. Det skal her understreges, at de ansøgere, som allerede har projektbevillinger, f.eks. gennem CISU, tilsyneladende ikke har problemer med kriterierne og synes at have langt nemmere ved at redegøre for, hvordan forsendelsen indgår i det lokale udviklingsarbejde. Samlet giver cases og interviews indtryk af, at modtagelse af en forsendelse medvirker til at markere, at det nytter at være sammen i en organisation hvilket jo er en væsentlig forudsætning for udviklingen af et stærkt og aktivt civilsamfund. Det forhold, at ansøgerne er så forskellige, stiller krav til både DMRU og også renoveringsværkstederne, og idet man sætter fokus på kapacitetsopbygning, bliver det vigtigt, at dette sker med kyndig hensyntagen til den enkelte organisations formåen/kapacitet. Hvis tilgangen til kapacitetsopbygning skal styrkes i GTS, er det en forudsætning, at dette bygger på et fælles begrebsapparat. Det foreslås at gøre brug af INTRAC s to be- to do- to relate model, som er en forholdsvis enkel model for, hvordan det er muligt at forstå organisatorisk kapacitet, og modellen har den fordel, at den tilmed allerede indgår i DMRU s politik for kapacitetsopbygning og dermed er afprøvet i DMRU- regi. 1

4 Organisationer er komplekse, organiske organismer, som er under konstant forandring. Civilsamfundsorganisationer opererer ikke i isolation men kan beskrives som åbne systemer, som søger at påvirke den kontekst, de er en del af men som også selv påvirkes af konteksten. Udover at have fokus på organisationen og dens evne til at navigere i konteksten/det eksterne miljø opererer INTRAC s to be- to do- to relate med organisatorisk kapacitet i relation til dimensionerne: To be: organisationens interne virke/funktioner, To do: organisationens aktiviteter/projekter, og To relate: organisationens relationer. Det centrale princip i modellen er, at de listede dimensioner for organisatorisk kapacitet griber ind i og påvirker hinanden. Betragter man GTS på samme måde, som INTRAC beskriver organisationer, altså som et organisk levende system, hvor de forskellige dele har forskellige opgaver rettet mod det samme formål, og hvor delene påvirker hinanden, så bliver interaktionen mellem delene central og i det perspektiv er initiativer, som fremmer interaktionen, væsentlig for videreudviklingen af GTS. Hvis man ønsker at styrke fokus på kapacitetsopbygning, så skal dette primært ske i interaktion med og mellem de forskellige GTS- aktører understøttet af en light- revision af retningslinjer og procedurer, ikke omvendt!. Dette understreges af, at GTS- ansøgerne og deres syd- partnere som nævnt har begrænset erfaring med egentlige udviklingsproblemstillinger, ligesom de øgede krav til skriftlig analyse og præsentation af partneren og aktiviteterne af mange opleves som vanskelige. Derfor er det afgørende, at opgaven med at styrke kapacitetsopbygning ikke primært ses, som noget, der skal varetages af de danske GTS- ansøgere og deres syd- partnere - som må betegnes som det svageste led set i relation til udviklingsmetodisk fundering og kendskab til Civilsamfundspolitikken I stedet må man søge at styrke interaktionen i GTS- systemet på måder, som har fokus på viden om, tilgange til, afprøvning af og læring i relation til kapacitetsopbygning, men som også ressourcemæssigt er realistiske. Rejse til Gambia/Senegal blev gennemført i september 2014, hvilket inkluderede møde med 5 syd- partnere, som har modtaget GTS- forsendelser. Der er næppe tvivl om, at container- modtagelsen bidrager til at styrke syd- partnerens profil og muligvis også legitimitet. Sidstnævnte har det dog ikke reelt været muligt at vurdere under de korte GTS- besøg lokalt. På baggrund af besøget må det konkluderes, at der er en række eksempler på, at forsendelserne har gjort en forskel i lokalområderne. Der er også eksempler på, at forsendelserne har spillet en rolle som katalysator for at styrke syd- partnerens kapacitet til at udføre udviklingsarbejde til gavn for fattige og marginaliserede grupper. Til trods for at dokumentation er svag, vurderes det, at flere af disse eksempler har en kvalitet, som giver mulighed for fortsat spredning af forsendelsens resultater/forbedringer til andre målgrupper eller partnere. Ydermere styrker GTS- forsendelserne både organisering og relationer lokalt, både syd- partneres relationer til målgruppe, andre CS- organisationer og myndigheder, men også lokalbefolkningens evne til med brug af GTS- udstyr at kunne kommunikere og mødes. Endelig er GTS- forsendelsen en meget væsentlig katalysator for den fortsatte kontakt mellem nord og syd, altså mellem den danske organisation og syd- partneren samt udviklingen af denne relation. Partnerskabet er dog nok i begrænset omfang styret af strategiske overvejelser om udvikling, og idet det personlige engagement næsten kan siges at udgøre GTS- ordningens DNA, så er der uden tvivl et væsentligt udviklingspotentiale i netop partnerskabet. På baggrund af ovenstående observationer præsenterer rapporten afslutningsvis 13 anbefalinger til, hvordan kapacitetsopbygning kan styrkes i GTS. 2

5 1. Indledning Genbrug til Syd, GTS (også kendt som Udenrigsministeriets Renoverings- og Forsendelsesbevilling) er en del af den dansk udviklingsbistand og den danske støtte til civilsamfundet i udviklingslandene. Genbrug til Syd finansieres af Udenrigsministeriet, som siden 1975 har ydet økonomisk støtte til forsendelser af doneret, brugt udstyr til det globale syd. Med virkning fra 1. Januar 2012 er et nyt aftalegrundlag trådt i kraft, og Genbrug til Syd er underlagt regelgrundlaget Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til Puljeordninger. GTS puljeordning giver en række muligheder for at søge støtte til det praktiske arbejde med at indsamle og sende brugt udstyr til lokale partnere i udviklingslandene. Modtagerne af bevillingerne er en mangfoldig gruppe af danske foreninger, blandt andet solidaritetsorganisationer, humanitære organisationer, indvandrergrupper og kirkelige organisationer. Udstyret, der primært er enten skole- eller hospitalsudstyr, bliver sendt til partnere i Syd, primært i Afrika, men også Asien, Latinamerika og Østeuropa. GTS blev fra administreret af Mellemfolkeligt Samvirke (ActionAid Danmark). Fra januar 2013 er administrationen af ordningen blevet overtaget af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU). I sin ansøgning om at varetage administrationen af bevillingen understregede DMRU, at: DMRU betragter kapacitetsopbygning som den vigtigste strategiske tilgang til udvikling af civilsamfundet, idet kapacitetsopbygning af civilsamfundet kan skabe fælles fora med plads til alle, styrke allerede eksisterende fora i forhold til at blive mere inklusive, åbne og tilgængelige for fattige og marginaliserede, samt være medvirkende til at sikre fattige og marginaliserede en styrket/fælles stemme. [.] Samtidig skal målet med kapacitetsopbygningen være at udvikle og styrke eksisterende strukturer fremfor for at skabe nye. Med henblik på at undersøge i hvilken udstrækning ovennævnte finder sted, har DMRU i perioden maj - oktober 2014 gennemført review af arbejdet med kapacitetsopbygning i GTS. Nærværende review- rapport er struktureret på følgende vis: 1. del: Analyse af GTS- programmets administrative og organisatoriske rammer 2. del: Begrebet kapacitetsopbygning og mulig model til brug i GTS. 3. del: Observationer fra besøg hos syd- partnere i Gambia/Senegal september del: Sammenfattende konklusioner og anbefalinger. 2. Baggrund Udenrigsministeriet gennemførte i et review af det organisatoriske og administrative set- up i Genbrug til Syd- ordningen, samt en kortlægning af modtagere af bevillinger fra GTS. Formålet var at vurdere, i hvilket omfang GTS programmet understøtter målene i den danske Civilsamfundsstrategi fra juni 2014: Politik for dansk støtte til civilsamfundet. Review et pegede på en række svagheder, herunder at GTS kun i begrænset omfang blev gennemført i tråd med civilsamfundsstrategiens principper. Fokus for tilskuddene var begrænset til transport af genbrugsudstyr med ringe hensyntagen til den institutionelle kontekst og bæredygtighed på sigt, ligesom der var begrænset fokus på udviklingen af civilsamfundets organisationer og færdigheder i relation til fortalervirksomhed.

6 Undersøgelsen konkluderede, at der var et stort behov for at opbygge brugernes udviklingskompetencer, hvis GTS skal tilpasse sig prioriteringerne i Civilsamfundspolitikken. På baggrund af reviewet valgte Udenrigsministeriet at sende forvaltningen af GTS i udbud med krav om, at GTS tilpasses målsætningerne i Civilsamfundspolitikken om kapacitetsopbygning af civilsamfundsorganisationer i Syd, og partnerskaber mellem civilsamfundsorganisationer i Nord og Syd. Fra januar 2013 overgik administrationen af ordningen til DMRU. Parallelt med at kravene til en GTS- ansøgning er blevet skærpet, er den samlede årlige bevilling reduceret fra 17 mio. (2012) til en årlig bevilling på 10 mio. ( ). Der er bevilliget yderligere 2 mio. i 2014, og bevillingen forventes også i 2015 at udgøre 12 millioner. DMRU har i perioden siden januar 2013 revideret ansøgningskriterier og vejledning for GTS- bevillingen. I de nye kriterier lægges der øget vægt på, at bevillingen bruges strategisk i udviklingsarbejdet i Syd og er med til at opbygge syd- partnerens kapacitet i forhold til at gennemføre udviklingsarbejde. Det overordnede formål med GTS er med udgangspunkt i Udenrigsministeriets Civilsamfundspolitik fastsat til at bidrage til målsætningen, nemlig: Sikre, at civilsamfundet i det globale syd har råderum og kapacitet til at opnå indflydelse til at bekæmpe fattigdom og ulighed, fremme menneskerettigheder og bæredygtig udvikling på en ansvarlig, inkluderende og transparent måde, særligt til gavn for fattige og ekskluderede grupper. Målsætning Politik for dansk støtte til civilsamfundet, juni Formål med review Formålet med nærværende review er, jævnfør TOR (se bilag 1):! at afdække på hvilke områder og i hvilket omfang der sker kapacitetsopbygning af syd- partnere i GTS- regi. Der fokuseres på organisatorisk kapacitetsopbygning, og community- samt sektor- niveauerne (jf. ovenfor) vil derfor kun blive berørt, hvor dette har direkte relevans for forståelsen af syd- partnernes organisatoriske kapacitet.! at bidrage til læring hos danske GTS- brugere, disses syd- partnere samt hos DMRU, og reviewet skal derfor give eksempler på best practices.! at afdække hvordan bevillingshavere og syd- partnere forstår begrebet og udvikle et enkelt begrebsapparat vedr. kapacitetsopbygning i GTS.! at afklare hvilke ressourcer der er i GTS for kapacitetsopbygning, og komme med anbefalinger, evt. i form af et idékatalog med muligheder, herunder komme med forslag til, hvor syd- partnere i GTS- regi (f.eks. i samarbejde med de danske GTS brugere) kan finde ressourcer til kapacitetsopbygning udenfor GTS bevillingsrammerne. Udgangspunktet i reviewet er DMRUs politik på området, og det skal afklares om denne politik også er brugbar i GTS sammenhæng - (TOR Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd, side 3-4). 4. Metode Den metodiske tilgang anvendt i reviewet er en kombination af følgende: Desk- review af ansøgninger, rapporter, tilsynsrapporter m.m. Interviews, inkl. gruppe interviews, med danske bevillingshavere, renoveringsværksteder, DMRU og UM. Deltagelse i et CISU- faciliteret kursus for GTS- ansøgere (København 11. og 16. juni 2014) 4

7 Besøg til Gambia/Senegal og interview med syd- partnere, som er udvalgt på baggrund af graden af forskelligartede partnere og projekter (gamle, nye, store, mindre, nogle med CISU- projekter, andre med anden finansiering ud over GTS - de fleste solidt forankret i den lokale kontekst, og nogle med myndighedssamarbejde). Spørgeguide, opdelt i relation til interviewpersonens relation til GTS, findes i bilag 2. Liste over interviewede personer findes i bilag 3. DMRU har udvalgt 25 cases/danske foreninger i alt 33 ansøgninger som danner udgangspunkt for reviewet s fokus på tilgange til og læring i relation til kapacitetsopbygning. Disse fordeler sig på følgende lande i Afrika: Land Antal Danske foreninger Syd- partner Burundi 1 Danske Baptisters Kvindenetværk Union des Eglises Baptistes du Burundi UEBB Gambia 5 Børn uden Grænser Yasally Gambias Venner Ghana 3 Akrowa Aged- Life Foundation Akwamus Venner Young People Without Borders The association YaSally Ndye Pakau Sintet Fullakunda Association Akrowa Aged- Life Foundation Friends of Akwamus Guinea 1 Living- Village Fondation Conde Djene Kaba- Prosmi Mali 1 Dooni- Dooni Danmark Dooni- Dooni Mali Niger 1 ARD (Art Research Dialogue) Pensee sans frontiere Senegal 4 Cykler til Senegal Karambenor Danmark COLUFIFA ADASEC Sierra Leone 1 Masanga DK Masanga Hospital Somalia 5 Somali Diaspora Org We- Aid ARD Action for Relief and Dev. Somalia Fremskridt Organisation Tanzania 4 Friends of Mugumu International Aid Services Livafrika.dk Grenaa Produktionsskole Zambia 3 Apostolsk Kirke Kolding Ubumi Prisons Initiative Zimbabwe 4 Disuzu- Kwekwe Care4People Ialt 33 Disuzomarondera Heardo Vulnerable Action Aid of Somaila UGEYA- United Gedo Educational Youth Association Deegaan Relief & Development Organization Nyerere Designated District Hospital Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT) Ndugu Development Foundation Nyanguge Development Foundation Danish Apostolic Church Mission in Zambia (DACMZ) PRISCCA Zhombe Ohakamani Trust Christian Care / Christian Youth Volunteers Association Uzumba Orphan Care Trust 5. GTS programmet administrative og organisatoriske rammer 5.1 GTS principper og vejledning: I tråd med udkommet af UM review af GTS- ordningen har DMRU som nævnt revideret ansøgningskriterier og vejledningen for GTS- bevillingen. I de nye kriterier lægges der øget vægt på, at bevillingen bruges strategisk i udviklingsarbejdet i Syd og er med til at opbygge 5

8 syd- partnerens kapacitet i forhold til at gennemføre udviklingsarbejde. Der er fokus på partnerskabet, og forsendelser skal i dag ske i et samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer i nord og syd (ikke enkeltpersoner). De fire overordnede principper for GTS er: Bekæmpe fattigdom: Dansk udviklingsbistand har som mål at bekæmpe fattigdom. Man har internationalt (gennem OECD) aftalt landeindkomstgrænser for, hvilke lande der kan modtage udviklingsbistand. GTS støtter kun aktiviteter i lande, der ligger under denne grænse. Støtte civilsamfundet: Et projekt, der modtager støtte, skal have civilsamfundet som omdrejningspunkt. Målet er at styrke en mangfoldig, dynamisk og demokratisk udvikling i et givent land. Civilsamfundet skal forstås i bred forstand. Skabe udvikling: Social udvikling er en hjørnesten i dansk udviklingsbistand. Det udstyr, man søger renoverings- og forsendelsesstøtte til, skal derfor have en udviklingsfremmende effekt. Med udviklingsfremmende effekt menes, at man tænker fremad og i et bæredygtigt perspektiv, således at udstyret bidrager til at opbygge den lokale kapacitet. Være baseret på partnerskaber: Fra dansk side vil man gerne støtte lokale planer og aktiviteter for at bekæmpe fattigdom. Det sikrer ejerskab og sikrer, at forskellige befolkningsgruppers behov og vilkår bliver tilgodeset. Man skal derfor samarbejde med en lokal partnerorganisation for at kunne få tildelt støtte. Udstyret bliver sendt fra Danmark, men det er den lokale partner, der har det daglige ansvar og sørger for den videre distribution. GTS- vejledningen, juli 2014, beskriver ansøgningsprocessen og kriterierne for at opnå en bevilling gennem GTS, dvs. de formelle krav til ansøgningen, praktiske forhold vedr. udstyr og forsendelse, udbetaling af tilskud og afrapportering. Der er reference til Civilsamfundspolitikken (officielt: Politik for dansk støtte til civilsamfundet), og i forhold til kapacitet understreges det, at syd- partneren skal være engageret i udviklingsarbejde til gavn for fattige og marginaliserede befolkningsgrupper, og forsendelsen skal medvirke til at styrke syd- partnerens kapacitet og legitimitet. GTS- ordningen har 3 ansøgningsrunder om året: marts, august og november. Ansøgningsskemaet består af: Beskrivelse af den ansøgende organisation og svar på, hvordan GTS ansøgningskriterier opfyldes Vedtægter for den ansøgende forening Beskrivelse af partnerorganisationen og målgruppen Partnerens anmodning om udstyr Foreløbig liste over det udstyr, der indgår i forsendelsen Tax Exemption Certificate fra partnerorganisationen 2 fragttilbud på transporten fra Danmark til modtagerlandet (Ved dør til havn: 1 tilbud på spedition og lokalfragt i modtagerlandet) Der efterspørges i ansøgningsskemaet følgende information i relation til ansøgningskriterierne: - Beskriv hvordan forsendelsen vil medvirke til at styrke syd- partnerens kapacitet til at udføre udviklingsarbejde til gavn for fattige og marginaliserede målgrupper - Hvis modtageren af udstyret er en lokal offentlig institution (f.eks. en skole, en sundhedsklinik eller et hospital): Beskriv syd- partnerens og civilsamfundets muligheder for at kontrollere og samarbejde med den offentlige institution 6

9 - Beskriv hvordan forsendelsen hænger sammen med partnerskabet mellem den danske organisation og syd- partneren - Beskriv om udstyret kan produceres eller købes lokalt, og om der er taget hensyn til det lokale erhvervslivs rolle - Beskriv den langsigtede virkning af udstyret ud over at dække de umiddelbare behov - Hvilken forskel vil det gøre og er udstyret tilpasset den lokale situation? - Beskriv hvordan den langsigtede virkning af udstyret vil blive monitoreret og evalueret af den danske forening og syd- partneren? - Beskriv hvem som har ansvaret for udstyret, herunder brugen og vedligeholdelsen af udstyret (bæredygtighed). I tilfælde af særligt udstyr, beskriv de lokale kompetencer til at vedligeholde og reparere udstyret. - Beskriv om udstyret kan have nogen negativ påvirkning af miljøet, og om der er taget hensyn til lokale miljøforhold og standarder. Ansøgningskriterierne, jf. ovenstående, og den information, som efterspørges i ansøgningen, afspejler en udviklingsorienteret tilgang til forsendelsen. Der er dog kun begrænset hjælp at hente i relation til at beskrive de mere udviklingsorienterede aspekter af en forsendelse, herunder partnerskabet med syd- partneren, og hvordan kapacitetsopbygning indgår i dette. For en brugergruppe, som nok er bedst klædt på i forhold til de praktisk- tekniske aspekter af en forsendelse, opleves de reviderede kriterier og ansøgningsskema som vanskelige. Vejledning og ansøgningsskema kan derfor med fordel inkludere eksempler eller uddybende spørgsmål, som kan guide ansøgeren i relation til de udviklingsorienterede aspekter, herunder detaljeringsgrad og refleksionsniveau. Det er muligt at søge om tilskud til oplysningsaktiviteter og en partnerskabsrejse 1. Formålet med partnerrejsen beskrives i vejledingen som, udover at føre tilsyn med forsendelsen, at kunne igangsætte en bredere dialog med partneren om fremtidigt samarbejde og partnerskab. En partnerskabsrejse bør, bortset fra tilsyn med forsendelsen, omfatte en bredere dialog med partneren om fremtidigt samarbejde og partnerskab. Partnerskabsrejsen kan f.eks. omfatte en undersøgelse af partnerens kapacitet og behov for støtte via privat indsamlede midler eller offentlige midler, som er tilgængelige i Danmark. Dialogen bør dokumenteres og kan typisk relatere sig til kriterierne og/eller kurserne under GTS om støtte til civilsamfundsorganisationer i udviklingslandene (GTS vejledning side 16). Hovedparten af ansøgningerne inkluderer tilskud til en partnerrejse: 88 af de 109 bevillinger i inkluderer en sådan. Efter endt rejse skal ansøgerne aflevere en 3- siders rapport, baseret på et enkelt format udviklet af DMRU, som sætter fokus på rejsens formål og vurdering af udstyrets relevans og brug, partnerkapacitet i relation til udviklingsarbejde, samt partnerskabet. Flere ansøgere afleverer mere omfattende rapporter med foto- materiale, som reflekterer over en række aspekter i relation til den lokale udviklingskontekst. Rapportering på en forsendelsesbevilling sker ved fremsendelse af afrapportering på en bevilling gennem Genbrug til Syd, inkl. bilag herunder regnskab og bekræftelse på 1 Navn er pr. juli 2014 ændret fra projektrejse til partnerrejse iflg. DMRU for at signalere et bredere formål med rejsen end kun forsendelsen. 7

10 modtagelse af udstyr, samt partnerskabsrejse- rapport. Review af GTS organisatorisk og administrativt set- up, 2012, konkluderede, at der ikke fandt nogen væsentlig rapportering sted vedr. problemer, partnerskab, behov, fremtidige forsendelser, læringselementer osv. (p. 12). Denne kritik har DMRU således imødekommet med udvikling af formater både på dansk og engelsk for afrapportering af forsendelse og afrapportering af partnerrejse, som lægger op til refleksion over udviklingsrelaterede spørgsmål. DMRU oplyser, at de ansvarlige DMRU- konsulenter godkender, om rapporterne er fyldestgørende, og rapporterne vil i øvrigt indgå som en del af sagsbehandlingen, når/hvis GTS- brugeren søger igen. Rapporterne er altså en del af den løbende monitorering, ligesom de skaber mulighed for tværgående læring i GTS- ordningen. 5.2 GTS ansøgninger : Der blev i 2013 godkendt 68 forsendelser ud af 130 ansøgninger, og DMRU oplyser, at der i de første to runder i 2014 er blevet godkendt 41 forsendelser ud af i alt 70 ansøgninger. I perioden til og med august 2014, mens GTS- ordningen har været administreret af DMRU, er der i alt godkendt 109 ansøgninger ud af 200 ansøgninger. 73 organisationer har modtaget de 109 bevillinger. Til sammenligning blev der i 2012, da MS endnu administrerede GTS, godkendt 198 ud af 212 ansøgninger 2. De godkendte ansøgninger blev gennemført af 131 bevillingsmodtagere, idet en del modtog flere bevillinger. Det må altså konstateres, at antallet af ansøgninger og bevillinger er faldet markant fra Dette skal selvfølgelig ses i lyset af, at parallelt med at kravene til en GTS- ansøgning er blevet skærpet, er den samlede årlige bevilling reduceret fra 17 mio. (2012) til en årlig bevilling på 10 mio. i 2013 og 12 mio. i Størrelsen på det tilskud, som man kan få, afhænger af forsendelsesprojektet og transportomkostningerne i det land, som man vil sende udstyret til. Det er også muligt at få tilskud til opfølgende arbejde såsom oplysningsaktiviteter i Danmark og som nævnt partnerrejser i modtagerlandet. En ansøgning har i gennemsnitligt beløbet sig til ca kr. År og ansøgnings- runde Antal ansøgninger Antal bevillinger Bevilliget beløb Antal afslag Antal genan- søgninger Org. med mere end en bevilling 2013 samlet antal: Marts- runde: September- runde: November- runde: Kilde: Resultatberetning 2012 Genbrug til Syd MS. 8

11 samlet antal: Marts- runde: August- runde: November- runde: Tallene afspejler, at i 2013 var det kun ca. 50% af de organisationer, som fik afslag på en ansøgning, som forsøgte sig med en ny ansøgning. Det kan dels skyldes, at der med de nye ansøgningskriterier sker en naturlig frasortering af organisationer, som måske simpelthen ikke er gearet til at arbejde med forsendelsen i et civilsamfunds- og udviklingsperspektiv. Men det kan også skyldes, at man som ansøger finder det vanskeligt at anvende de nye ansøgningskriterier og ikke søger rådgivning hos DMRU i relation til dette. I 2014 er billedet vendt der er stort set det samme antal genansøgninger som afslag, hvilket kan være et udtryk for, at der er sket en frasortering, og/eller at ansøgerne er blevet mere fortrolige med de nye kriterier. 5.3 GTS- ansøgerne: Modtagerne af bevillingerne er en mangfoldig gruppe af danske foreninger, heri blandt solidaritetsorganisationer, humanitære organisationer, indvandrergrupper og kirkelige organisationer. En række organisationer er egentlige diaspora- organisationer, altså grupper af mennesker som frivilligt eller ufrivilligt lever spredt udenfor hjemlandet, og som støtter udviklingsaktiviteter i deres hjemland. Det fremgår af vejledningen, at som hovedregel er følgende foreninger berettiget til at modtage støtte: NGO er/private ikke- kommercielle organisationer Humanitære organisationer og klubber Venskabsforeninger o.lign. GTS ansøgerne er ganske forskelligartede: nogle er gamle i GTS- regi, andre nye, nogle store, andre mindre, nogle med CISU projekter, andre med anden finansiering ud over GTS - de fleste med en godt forankret syd- partner, nogle med myndighedssamarbejde, og atter andre er som ovenfor nævnt egentlige diaspora- organisationer. Det forhold, at ansøgerne er så forskellige, stiller krav til både DMRU og renoveringsværkstederne, og idet man sætter fokus på kapacitetsopbygning, bliver det vigtigt, at dette sker med kyndig hensyntagen til den enkelte organisations formåen/kapacitet. 5.4 Syd- partnere: I GTS vejledningen og på GTS- hjemmeside oplyses det, at det er et krav, at den danske ansøger samarbejder med en Syd- partner, der er folkeligt forankret og har opbakning i civilsamfundet. Syd- partneren/den lokale partner kan enten være en lokal institution eller en civilsamfundsorganisation, altså en NGO'er, eller CBO'er (Community Based Organizations), som f.eks. kan have fokus på uddannelse, sundhed, beskæftigelse, håndværk og landbrug. Modtagere af forsendelsen kan være: - Offentlige institutioner som f.eks. lokale hospitaler, sundhedsklinikker, skoler, børnehjem 3 Yderligere 4 ansøgninger er blevet administrativt afvist. 9

12 etc., såfremt det kan dokumenteres, at de har et aktivt samarbejde med civilsamfundet. - Landsbyer, lokalområder og befolkningsgrupper, såfremt det er klart, hvem der påtager sig ansvaret for udstyret. Følgende kan ikke modtage udstyr: Enkeltpersoner, private virksomheder, regeringer, centrale/landsdækkende offentlige myndigheder, ministerier mv. Syd- partneren skal arbejde for at skabe varige forbedringer økonomisk, politisk og socialt for fattige mennesker i samarbejdslandet. Forudsætningen for at modtage støtte via GTS er, at den lokale partner har et dokumenteret behov for relevant udstyr, at partneren har myndighedernes tilladelse til at modtage udstyret, og forsendelsen også medvirker til at styrke den lokale partners kapacitet til at udføre udviklingsarbejde. 5.5 DMRU- sekretariatet: De danske foreninger har mulighed for at få rådgivning hos DMRU om ansøgningsprocessen, herunder i relation til de udviklingsmæssige aspekter af forsendelsen. 5 DMRU projektkonsulenter er involveret i GTS- ordningen heraf har en konsulent det koordinerende ansvar. Projektkonsulenterne vurderer GTS- ansøgninger, yder rådgivning og foretager tilsynsbesøg til partnere og projekter, som har modtaget GTS- forsendelser fordelingen er geografisk, sådan at en projektkonsulent er involveret i GTS- ordningen i overensstemmelse med det geografiske ansvar, som vedkommende i øvrigt har i DMRU. Dette sikrer, at projektkonsulenten har et vist kendskab til den given kontekst og kan kombinere et GTS- tilsynsbesøg med en DMRU- projektrejse. Projektkonsulenterne oplyser, at rådgivning af de danske foreninger primært har fokus på selve ansøgningen og tekniske forhold i relation til forsendelsen. Der er i rådgivningen mindre fokus på udviklings- relaterede spørgsmål, f.eks. i forhold til partnerskabet eller kapacitetsopbygning. Projektkonsulenterne vurderer GTS- ansøgningerne og indstiller til sekretariatschefen for DMRU. Til brug for dette har DMRU udviklet et såkaldt screeningsformat, hvor ansøgningen vurderes i relation til GTS- ansøgningskriterierne, og den ansøgende organisation og partneren i syd vurderes i relation til folkelig forankring og kapacitet, samt om der er tale om en diaspora- organisation. Projektkonsulenten kan anbefale, at en ansøger deltager i det CISU- faciliterede GTS- kursus, før næste ansøgning indsendes (se i øvrigt afsnit 5.6). Bevilling godkendes med fremsendelse af et bevillingsbrev, som udover information om bevilliget beløb og krav til regnskab og rapportering m.m., også kan indeholde betingelser i relation til bevillingen f.eks. information, som skal tilvejebringes, før forsendelse kan igangsættes. Information om GTS- ordningen, vejledning og formater er at finde på GTS- hjemmeside (http://genbrugtilsyd.dk), som løbende opdateres. Hjemmesiden indeholder information om godkendte bevillinger, men selve ansøgningerne er ikke tilgængelig på hjemmesiden. Hjemmesiden er generelt lidt usprælsk, og den signalerer i sin nuværende form, at den primært henvender sig til eksisterende GTS- brugere. Hvis GTS har ambitioner om at nå nye og yngre målgrupper, bør man nok overveje, hvordan hjemmesiden kan gøres mere dynamisk og interaktiv. Efter hver ansøgningsrunde afholder DMRU- sekretariatet en intern faglig dag, hvor ansøgningsrunden evalueres, og det giver løbende anledning til justering af ansøgningskriterier, ansøgningsskema og screeningsformat. Der udarbejdes referater fra 10

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate GLOBALT FOKUS - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1 Model: To be to do to relate Pulje Praxis er en række korte dokumenter,

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien Rapporteringsvejledning Revideret 08-03-2012 1 ÅRLIG BERETNING OM DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET...

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 1 Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 Tema om status og planer efter DMR-U s overtagelse af GTS i 2013 Oplæg v. Anne Charlton Christensen (ACC), Fuldmægtig i Udenrigsministeriets kontor for Humanitær

Læs mere

Genbrug til Syd GtS. Renoveringsværkstederne i Danmark. Årsmødet lørdag d. 2. - 3. november 2013 Emmaus, Galleri og Kursuscenter, 4690 Haslev

Genbrug til Syd GtS. Renoveringsværkstederne i Danmark. Årsmødet lørdag d. 2. - 3. november 2013 Emmaus, Galleri og Kursuscenter, 4690 Haslev Genbrug til Syd GtS Renoveringsværkstederne i Danmark Årsmødet lørdag d. 2. - 3. november 2013 Emmaus, Galleri og Kursuscenter, 4690 Haslev De 7 renoveringsværksteder i Danmark Håndværkerprojektet Håndværkerprojektet

Læs mere

Review af partnerskaber i Genbrug til Syd

Review af partnerskaber i Genbrug til Syd Review af partnerskaber i Genbrug til Syd Indhold Resumé, konklusion og anbefalinger... i Samlet liste over anbefalinger:... iii 1. Baggrund...1 Formålet med partnerskabs reviewet...2 Metode...2 2. Kort

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Baggrund I forbindelse med indgåelsen af aftale om Adgangskrav og Fordelingsnøgle for Danmarks Indsamling 2014 2017 er der etableret en tilskudspulje,

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Genbrug til Syd: Kortlægning af Bevillingsmodtagere

Genbrug til Syd: Kortlægning af Bevillingsmodtagere Oversættelse Genbrug til Syd: Kortlægning af Bevillingsmodtagere Endelig rapport 25 01 2012 Indhold 1 Indledning.. 2 1.1 Baggrund.. 2 1.2 Metode.. 3 1.3 Rapportens opbygning 4 2 1. Del: Vurdering af GtS

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje "Volontør i Verden"

Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje Volontør i Verden Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje "Volontør i Verden" Indhold 1. Volontør i Verdens formål 2. Hvad kan man søge støtte til? 3. Hvem kan sendes ud? 4. Hvem kan søge om støtte? 5. Hvilke oplysningsaktiviteter?

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Vejledning. Genbrug til Syd

Vejledning. Genbrug til Syd Vejledning Genbrug til Syd Indhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Indledning Mål Hvem kan søge GTS Ansøgningskriterier Ansøgning Udstyret Partnerskaber Oplysning Rapportering Rådgivning, tilsyn og

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

Vejledning. Genbrug til Syd. Udenrigsministeriets puljeordning til renovering og forsendelse af brugt udstyr

Vejledning. Genbrug til Syd. Udenrigsministeriets puljeordning til renovering og forsendelse af brugt udstyr Vejledning Genbrug til Syd Udenrigsministeriets puljeordning til renovering og forsendelse af brugt udstyr Genbrug til Syd Att: DMRU Peter Bangs Vej 1, Bygning 5 2000 Frederiksberg genbrugtilsyd@dmr.org

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Dato: 24.april 2012 Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Projekt Håndtering af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere med fokus på de langtidsfriske Ansøgere: AOF Center Fyn i samarbejde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til politisk ramme og prioriteringer for Projektrådgivningens Bestyrelse 2012-13 (Vedtages af Projektrådgivningens Generalforsamling 28. april 2012) Forslagsstiller: Bestyrelsen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Genbrug til Syd: Organisatorisk og administrativt set-up Endelig rapport

Genbrug til Syd: Organisatorisk og administrativt set-up Endelig rapport Oversættelse Genbrug til Syd: Organisatorisk og administrativt set-up Endelig rapport 25-01-2012 Indhold Resumé.... 2 1 Baggrund 4 2 AADK og GtS i et strategisk perspektiv. 6 2.1 Historisk perspektiv.

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr.

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag C: Godkendelse af støtte af mindre kapacitetsopbygningsinitiativer NGO FORUM modtog i marts 2014 fem ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer:

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Retningslinjer og bevillingskriterier

Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Retningslinjer og bevillingskriterier Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer Retningslinjer og bevillingskriterier Juni 2014 1 Indhold 1. Introduktion til Puljen til støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer... 3 2. Hvad støtter

Læs mere

Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling

Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling Senest revideret 19. december 2008/Tune Nyborg (samt med nyt navn for foreningen fra 2012) Nedenstående opsummering af de juridiske principper, som

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd 1 Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd Målet med initiativet er at styrke kapaciteten hos de deltagende organisationer og deres syd-partnere til at facilitere forbedrede lokale markedsvilkår for

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet

Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet Positionspapir nr. 4 Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet Projektrådgivningen vil fremme: Partnerskaber mellem aktive eller potentielle civilsamfundsorganisationer i Nord og Syd, hvor: Fundamentet

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Forløbskoordination i kommunalt regi

Forløbskoordination i kommunalt regi 21. april 2009 Forløbskoordination i kommunalt regi Martin Sandberg Buch cand.scient.adm. msb@dsi.dk Hvordan kommer man i gang? 1. Hvor er koordinationsproblemerne? 2. Hvad skal koordineres? 3. Hvilken

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2018

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2018 Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2018 Baggrund I forbindelse med indgåelsen af aftale om Adgangskrav og Fordelingsnøgle for Danmarks Indsamling 2014 2017 er der etableret en tilskudspulje,

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

DMRU læringsreview om rettigheder. Birgitte Stieper DMRU seminar om det diakonale rettighedsarbejde Vejle, den 29. april 2015

DMRU læringsreview om rettigheder. Birgitte Stieper DMRU seminar om det diakonale rettighedsarbejde Vejle, den 29. april 2015 DMRU læringsreview om rettigheder Birgitte Stieper DMRU seminar om det diakonale rettighedsarbejde Vejle, den 29. april 2015 Baggrund og formål 2012 ny udviklingspolitik: Retten til et bedre liv. Fokus

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Brugerundersøgelse SWOT. Konklusioner. Civilsamfund på hovedet. Styrker og svagheder Muligheder og trusler

Brugerundersøgelse SWOT. Konklusioner. Civilsamfund på hovedet. Styrker og svagheder Muligheder og trusler Brugerundersøgelse SWOT Konklusioner Civilsamfund på hovedet Styrker og svagheder Muligheder og trusler Baggrund På baggrund af kvalita?ve interview med 3 CISU rådgivere samt 5 forskellige udviklingsorganisa?oner

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Udenrigsministeriet den 23. februar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål og hvad og hvem støttes?... 2 Baggrund for støtteordningen... 2 Hvad er CSR-puljen

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Hans Jørgen Limborg, TeamArbejdsliv Formand for Udvalget for Udvikling og Udredning (UUU) UUU: Marie Birk Jørgensen,

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14. Indhold

Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14. Indhold Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag F: Ramme for fremtidig kapacitetsudvikling til godkendelse Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14 Indhold Ramme for en fælles

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD I forbindelse med aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, er det besluttet at udbyde en ansøgningspulje til gennemførelse

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Oplysning, en hovedsag?

Oplysning, en hovedsag? Oplysning, en hovedsag? En undersøgelse af oplysningsarbejdet i regi af Genbrug til Syd Oktober 2013 Udført af For Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling Forkortelser: CISU DMR-U GtU MS NGO ToR Civilsamfund

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere