AKADEMIUDDANNELSE I HR (VVU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKADEMIUDDANNELSE I HR (VVU)"

Transkript

1 STUDIEORDNING 2006 Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Indledning Generelle retningslinjer Uddannelsens navn og dimittendernes titel Uddannelsens formål Målbeskrivelse Adgangsbetingelser Uddannelsens varighed og ECTS-pointsystemet Kvalitetssikring Uddannelsens struktur og indhold Struktur Underviserkvalifikationer Undervisnings- og arbejdsformer Pædagogik og læringsprincipper Eksamen og bedømmelse Overgangsordninger og merit Fagbeskrivelser Den strategiske HR funktion HRs servicering af linieledelsen HR i en global og mangfoldig verden Samtalen som redskab Strategisk kompetenceudvikling Specialeforløb Afgangsprojekt Side 2

3 1. Forord Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (lov nr. 448 af 31. maj 2000) blev vedtaget med virkning fra den 1. januar 2001, med det formål at sikre voksne en mulighed for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem videreuddannelse. Videreuddannelsessystemet er således rammen om løbende kompetenceudvikling på et niveau, der modsvarer de eksisterende niveauer i det ordinære uddannelsessystem. Hovedformålene har været dels at skabe en klar struktur og sammenhæng i voksenuddannelsessystemet uden blindgyder og dels at sikre rammen for livslang læring med udgangspunkt i den enkeltes konkrete erhvervserfaring. Videregående voksenuddannelse (VVU) er et nyt uddannelsestilbud, der har samme niveau som de korte videregående uddannelser (KVU). Den Videregående Voksenuddannelse (VVU) i HR får betegnelsen Akademiuddannelse i HR. Uddannelsen udbydes af Århus Købmandsskole og CPH WEST Side 3

4 2. Indledning Denne studieordning for Akademiuddannelse i HR (VVU) er udarbejdet af Århus Købmandsskole i samarbejde med CPH WEST Studieordningen sikrer at de studerende ved studieskift godskrives de beståede fag, der ækvivalerer tilsvarende fag ved andre institutioner. Denne studieordning har til formål at give den studerende en overordnet orientering om uddannelsens indhold og de regler der gælder for optagelse, gennemførelse og evaluering. Reglerne fremgår af de bekendtgørelser, der fastsætter eksamensregler, kvalitetskrav, udbudsbetingelser m.v. Nedenfor er anført de bekendtgørelser, der har været relevante for udformningen af nærværende studieordning. Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., Lov nr. 508 af 30. juni Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, Lov nr. 488 af 31. maj (VfV-loven). Bekendtgørelse om akademiuddannelse i HR (VVU), forslaget ikke bekendtgjort ved denne studieordnings udarbejdelse. Bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet, bekendtgørelse nr af 20. november 2000 ændret ved bekendtgørelse nr. 537 af 28. juni (eksamensbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, bekendtgørelse nr. 513 af 22. juni 1995 ændret ved bekendtgørelse. nr. 890 af 22. november 1995, som angiver bedømmelsesgrundlag og metode for prøvers og eksameners vedkommende. (karakterbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet, bekendtgørelse nr. 332 af 25. maj 1993, ændret ved bekendtgørelse. nr. 289 af 22. april 1997 og bekendtgørelse. nr. 867 af 18. september 2000, som indeholder bestemmelser vedr. udpegning og anvendelse af censorer ved uddannelsen. (censorbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol i erhvervsakademiuddannelserne, bekendtgørelse nr. 635 af 30. juni (kvalitetsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut, bekendtgørelse nr. 905 af 12. september Denne studieordning er gældende for Århus Købmandsskole og CPH WEST og træder i kraft den 1. august Institutionerne kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionerne. Side 4

5 3. Generelle retningslinjer 3.1. Uddannelsens navn og dimittendernes titel Uddannelsens navn er Akademiuddannelse i HR (VVU), og bestået uddannelse giver ret til at anvende betegnelsen Akademiuddannet i HR (VVU) Uddannelsens formål Formålet med uddannelsen i HR er at give den uddannede en praktisk og anvendelsesorienteret uddannelse i Human Resource baseret på et teoretisk grundlag. Den uddannede skal kunne deltage aktivt i transformationen fra den traditionelt overvejende administrative HR funktion i retning af den strategiske og udviklingsorienterede funktion. Formålet med uddannelsens 1. del er at give den studerende mulighed for at blive en kompetent bruger af HR funktionens mere administrative og supporterende værktøjer, metoder og teknikker samt at give den studerende en indgående forståelse for HR funktionens strategiske rolle som forretningspartner og gøre den studerende i stand til at fastlægge fundamentet for at udføre rollen i praksis. Formålet med uddannelsens 2. del er at gøre den studerende i stand til at udøve rollen som strategisk og udviklingsorienteret forretningspartner Målbeskrivelse Ved uddannelsens afslutning skal de studerende kunne: agere professionelt i forskellige konsulentroller medvirke aktivt i virksomhedens strategiske proces udvikle og gennemføre en HR strategi gennemføre strategisk kompetenceudvikling herunder effektsikring og måling sætte sig ind i relevante organisationsudviklingsmetoder og aktivt kunne deltage i implementeringen af disse arbejde med forandringsprocesser i praksis Adgangsbetingelser Adgang til uddannelsen gives efter lov nr. 488 af 31. maj 2000 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne ( 15 stk.1 og 3). Følgende uddannelser giver således umiddelbart adgang til uddannelsen: 1) En relevant erhvervsuddannelse med studiekompetence svarende til engelsk C. 2) En relevant grunduddannelse for voksne med engelsk C. 3) En adgangsgivende eksamen 4) En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3 Stk.2. Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse Stk. 3. Institutionerne kan optage ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene i stk.1, men som ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Side 5

6 3.5. Uddannelsens varighed og ECTS-pointsystemet Uddannelsen er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse udbudt under Lov om åben uddannelse som reguleret forløb. Uddannelsen udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, der sammen med mindst 2 års relevant erhvervserfaring svarer til et niveau som en kort videregående uddannelse (erhvervsakademiuddannelse) på 120 ECTS-point. Oftest udbydes uddannelsen på deltid og vil eksempelvis kunne gennemføres på tre år med et fag pr. semester. Uddannelsens teoretiske fagmoduler og projekter er tildelt point efter European Credit Transfer System (ECTS-point) og svarer til 60 point. ECTS-pointsystemet er en kvantitativ værdi, der udregnes efter den arbejdsbelastning, der er forbundet med at gennemføre det pågældende fagmodul og/eller projekter. Systemet sikrer muligheden for sammenlignelighed mellem europæiske uddannelser og for at meritere point i forhold til andre videregående uddannelser både i Danmark og i udlandet Kvalitetssikring Uddannelsens kvalitet og løbende kvalitetsudvikling sikres i henhold til Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol i erhvervsakademiuddannelserne, bekendtgørelse nr. 635 af 30. juni 2000 (kvalitetsbekendtgørelsen). Den enkelte udbyder har et kvalitetssystem til kvalitetsudvikling af uddannelsen, der inddrager de studerende og aftagerne i den fortsatte kvalitetsudvikling. Aftagerkontakten skal sikre, at udbyderne samarbejder med erhvervslivet om den konkrete uddannelse. Side 6

7 4. Uddannelsens struktur og indhold 4.1. Struktur Uddannelsen består af 60 ECTS point, svarende til et studenterårsværk. Samlet strækker uddannelsen sig over 6 semestre. VVU i HR består af 6 moduler, hvert modul udløser 10 ECTS point. Den strategiske HR funktion Valgfrit modul Valgfrit modul Strategisk kompetenceudvikling - Specialeforløb Afsluttende projekt 1. del Uddannelsens 1. del består af 3 moduler. 1. del 2. del Modulerne er: 1) Den strategiske HR funktion, der er obligatorisk. De to valgfrie moduler kan vælges blandt nedenstående HR fag: 2) Personalejura 3) HRs servicering af linieledelsen 4) HR i en global og mangfoldig verden 5) Samtalen som redskab. De valgfrie moduler kan også vælges blandt modulerne på de øvrige akademiuddannelser. 2. del. Uddannelsens 2. del, der bygger på 1. dels obligatoriske fag, består af 3 moduler. Modulerne er: 1) Strategisk kompetenceudvikling, der er obligatorisk. 2) Specialeforløb, der giver den studerende mulighed for at profilere sin uddannelse gennem fordybelse inden for temaerne organisationsudvikling og forandringsledelse. 3) Afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen. Side 7

8 4.2. Underviserkvalifikationer Undervisere skal have kandidatniveau eller tilsvarende niveau opnået gennem anden videregående uddannelse og relevant erhvervserfaring, der kan dokumentere det faglige og teoretiske niveau. Undervisere skal desuden have relevant erhvervserfaring og skal desuden kunne dokumentere pædagogisk kvalifikationsniveau Undervisnings- og arbejdsformer Af formålet med uddannelsen fremgår det, at der er tale om indlæringsmål, der fokuserer på adfærd. Ved tilrettelæggelsen af uddannelsen tages der udgangspunkt i, at bevidst ændret adfærd går gennem viden og holdning. Men tilførsel af ny viden ændrer ikke automatisk på holdning og adfærd. Hvis viden skal føre til holdnings- og adfærdsskift, må deltageren bevidst forholde sig til den nye viden. Ud over at tilføre deltagerne ny viden, skal deltagerne også have anledning til at omsætte teorierne i praksis/praksislignende situationer. Uddannelsen er således baseret på, at deltagerne afprøver teorierne i praksis. Der lægges endvidere vægt på, at den studerende kan opsøge, vurdere og anvende information. Det er kundskaber, som er helt grundlæggende for, at man kan tilegne sig nye kvalifikationer som led i en livslang læring og udvikling Pædagogik og læringsprincipper Uddannelsen gennemføres i størst mulig udstrækning som erfaringsbaseret læring. Udvikling og læring sker, ud fra et erfaringsbaseret læringsperspektiv, i et samspil mellem tilførsel af ny viden, stillingtagen, aktiv eksperimenteren, erfaringer og bevidst refleksion. Gennem undervisernes iscenesættelse af disse læringselementer i et positivt miljø sættes rammerne for et lærende undervisningsmiljø. Side 8

9 5. Eksamen og bedømmelse Vilkårene for afholdelse og tilrettelæggelse af eksamen er fastlagt i nedenstående bekendtgørelser: Bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet, bekendtgørelse nr af 20. november 2000 ændret ved bekendtgørelse nr. 537 af 28. juni (eksamensbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, bekendtgørelse nr. 513 af 22. juni 1995 ændret ved bekendtgørelse. nr. 890 af 22. november 1995, som angiver bedømmelsesgrundlag og metode for prøvers og eksameners vedkommende. (karakterbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet, bekendtgørelse nr. 332 af 25. maj 1993, ændret ved bekendtgørelse. Nr. 289 af 22. april 1997 og bekendtgørelse. Nr. 867 af 18. september 2000, som indeholder bestemmelser vedrørende udpegning og anvendelse af censorer ved uddannelsen. (censorbekendtgørelsen). På baggrund af rammerne i ovennævnte bekendtgørelser har hver enkelt udbyder et eksamensreglement der skitserer de generelle eksamensregler, retningslinjerne i forbindelse med sygdom, de specielle eksamensregler i hvert enkelt fag, følgerne af ikke at overholde reglerne om eksamen, muligheden for at klage over eksamen samt mulighederne og reglerne for brug af pc ved eksamen m.v. Eksamen på 1. og 2. del er eksterne bortset fra Specialeforløbet på 2. del, der er intern eksamen. Alle eksamener indgår med vægten 1 og bedømmes efter 13-skalaen bortset fra Specialeforløbet der bedømmes Bestået/Ikke bestået. Modul Den strategiske HR funktion Personalejura Servicering af linieledelsen HR i en global og mangfoldig verden Samtalen som redskab Strategisk kompetenceudvikling Specialeforløb Afgangsprojekt Eksamensform Mundtlig eksamen med udgangspunkt i projekt. Ekstern prøve. Skriftlig 4 timer. Ekstern prøve. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i projekt. Ekstern prøve. Mundtlig eksamen. Ekstern prøve. Mundtlig eksamen. Ekstern prøve. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i projekt. Ekstern prøve. Seminar med udgangspunkt i gruppeprojekt. Intern prøve. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i projekt. Ekstern prøve. Side 9

10 6. Overgangsordninger og merit Der er udarbejdet specifikke overgangsordninger for færdige og igangværende studerendes ønske om at videreføre deres uddannelse i det nye system. For en uddybende studievejledning henvises til den konkrete udbyder. Side 10

11 7. Fagbeskrivelser 7.1. Den strategiske HR funktion Fagmodul: Modulstatus Omfang: Uddannelse: Eksamensform: Faglige forudsætninger: Den strategiske HR funktion Obligatorisk modul på 1. del af HR 10 ECTS-point Akademiuddannelse Mundtlig eksamen med udgangspunkt i skriftligt projekt Som til uddannelsen Formål Formålet med modulet er at give den studerende en indgående forståelse for HR funktionens strategiske rolle som forretningspartner samt gøre den studerende i stand til at fastlægge fundamentet for at udføre rollen i praksis. Indhold og omfang Vejledende vægt i procent: HR begrebet 10 % HR- og konsulentroller 20 % Egen HR rolle og personlig udvikling 10 % Den strategiske proces 30 % HR strategi- og politik 30 % 100 % Mål 1. HR begrebet Den studerende skal have kendskab til HR begrebets teoretiske ramme samt kunne anvende HR teorien til at give en karakteristik af en given organisations HR praksis. Den studerende skal have kendskab til hvordan HR aktuelt praktiseres samt kunne give en begrundet vurdering af HR funktionens fremtidige vilkår og rolle. 2. HR- og konsulentroller Den studerende skal have kendskab til forskellige HR- og konsulentroller og være i stand til bevidst at vælge blandt disse i forhold til en given praktisk problemstilling. Den studerende skal i praksis kunne udøve proceskonsultation. 3. Egen HR rolle og personlig udvikling Den studerende skal have en indgående forståelse for egen baggrund og erkendelse af egne potentialer og begrænsninger med henblik på at kunne opstille en personlig udviklingsplan med fokus på egen HR rolle. Side 11

12 4. Den strategiske proces Den studerende skal have en indgående forståelse for de driftsmæssige sammenhænge i en virksomhed herunder HRs rolle. Den studerende skal have kendskab til de overordnede teoretiske opfattelser af strategi samt kunne anvende et repræsentativt udvalg af de dertil hørende teorier, metoder og praktikker. 5. HR strategi- og politik Den studerende skal have et indgående kendskab til både best fit og best practice opfattelserne af HR strategi samt kunne anvende et repræsentativt udvalg af de dertil hørende teorier, metoder og praktikker. Den studerende skal kompetent kunne bidrage til udarbejdelsen af en HR strategi og en personalepolitik. Projektarbejde Den studerende skal udarbejde et projekt på 12 sider med udgangspunkt i en selvvalgt virksomhedscase. Casen skal besvares med udgangspunkt i spørgsmålene: Hvad kendetegner virksomheden? Hvad er kravene til HR? Hvilken HR rolle ønsker den studerende? Ud fra spørgsmålene skal den studerende kunne dokumentere evnen til at kunne reflektere over den gennemgåede teori i forhold til en given kontekst. Eksamen Det er en forudsætning for at gå til eksamen, at den studerende har udarbejdet et skriftligt projekt. Karakteren gives på grundlag af en samlet bedømmelse af det skriftlige projekt og den mundtlige eksamination, der sker med udgangspunkt i projektet. Side 12

13 7.2. HRs servicering af linieledelsen. Fagmodul: Modulstatus: Fagmodul: Omfang: Modulstatus: Uddannelse: Omfang: Eksamensform: Uddannelse: Faglige Eksamensform: forudsætninger: Opgaver: Faglige forudsætninger: HRs servicering af linieledelsen. Valgfrit HRs servicering modul. af linieledelsen. 10 Valgfrit ECTS-points. modul. Akademiuddannelse 10 ETCS-points. i HR Mundtlig Akademiuddannelse eksamen på i baggrund HR af skriftligt projekt Som Mundtlig til uddannelsen. eksamen på baggrund af skriftlig projektopgave. Projektopgave til brug ved eksamen. Som til uddannelsen. Formål. Formålet med modulet er, at den studerende skal have forståelse for de forskellige lederniveauers arbejdsvilkår og kunne servicere lederne med relevante HR-værktøjer. Indhold og omfang. Vejledende vægt i procent: 1) Rekruttering og jobdesign 25 % 2) Seniorpolitik og fratrædelse. 15 % 3) Belønningssystemer og motivation. 10 % 4) Dialogværktøjer. 20 % 5) Lederrollen. 10 % 6) Karriereudvikling. 20 % Mål. 1. Lederrollen. Målet er, at den studerende 1) Bliver i stand til at bidrage til at organisationens ledere fagligt og personligt udvikles. 2) Forstår HR som disciplin og kan perspektivere rollen i forhold til organisatorisk placering. 3) Kan opstille en HR arkitektur, hvor området analytisk afgrænses fra beslægtede organisatoriske funktioner som intern kommunikation og marketing mv. 4) Er i stand til at se HR i forskellige organisatoriske placeringer afhængig af organisationens strategitænkning. 2. Rekruttering. Målet er, at den studerende 1) Kan medvirke til diagnosticering af en organisation og de enkelte afdelingers konkrete behov før en rekruttering besluttes. 2) Kan analysere og gennemføre en før-rekrutteringsproces, dvs. at udarbejde stillingsopslag, vurdere potentielle målgrupper af ansøgere, beslutte midler og medier for kommunikation af position. 3) Kan gennemføre en rekrutteringsproces som rådgiver og bisidder for rekrutterende afdeling. Side 13

14 4) Kan bidrage med de nødvendige værktøjer til brug for organisationens valgte rekrutteringsproces. 5) Kan følge op på den rekrutterede og dennes introduktion til virksomheden. 3. Belønningssystemer. Målet er, at den studerende 1) Kan medvirke ved rådgivning af beslutningstagere i forbindelse med valg af belønningssystemer. 2) Kan deltage i udformningen af specifikke belønningssystemer på organisations- afdelingsog medarbejderniveau. 3) Kan rådgive medarbejdere og ledere i forbindelse med disses eventuelle valg af belønningsformer samt realisering af disse. 4. Motivation. Målet er, at den studerende 1) Kan medvirke ved udarbejdelse af motivationsfremmende aktiviteter på såvel virksomhedsstrategisk niveau som i forhold til konkrete sammenhænge på organisatorisk niveau. 2) Gennem faglig rådgivning og kommunikation, kan sikre udbredelse af motivations- og præstationsfremmende værktøjer udviklet af HR til intern brug i organisationen. 3) Kan sikre implementering af motivationsfremmende værktøjer og evaluere deres effekt i forhold til organisationens del- og overordnede målsætninger. 5. Jobdesign. Måler er, at den studerende 1) Kan medvirke til udformning af dynamiske job- og funktionsbeskrivelser på alle niveauer i organisationen. 2) Kan bidrage til udvikling af en stadig øget organisatorisk kompetence gennem udvikling af og afdækning af behovet for tværgående faglige og personlige kompetencer i de enkelte jobtyper. 3) Kan bidrage til at stimulere den enkelte medarbejder til vedvarende fokus på potentiel udvikling af egen stillingstype og dennes position i forhold til organisationens opgaver. 6. Dialogværktøjer. Målet er, at den studerende 1) Bliver i stand til at perspektivere brugen af, og vurdere den ressourcemæssige investering i udviklingen af dialogværktøjer på individuel- og organisatorisk niveau. 2) Er i stand til at udvikle og vedligeholde et værktøj som et medarbejdersamtalesystem som et såvel karrieremæssigt personligt afklaringsværktøj som en organisatorisk kompetenceafdækning. 3) Kan bidrage til strategiformulering i forhold til brug af ad hoc undersøgelser som eksempelvis en medarbejdertilfredshedsanalyse og konsekvenserne af at gennemføre en sådan. 4) Kan udvikle og gennemføre en kommunikationsstrategi overfor organisationens medarbejdere med henblik på brugen og værdien af at delagtiggøre dem gennem ovenstående type af værktøjer. Side 14

15 7. Karriereudvikling. Målet er, at den studerende 1) Bliver i stand til at anskue kravene til karriereudvikling således at de understøtter organisationers brug af stadigt mere forskelligartede ansættelsesformer og tilknytningsforhold (eks. brug af frie agenter, projektansatte m.v.) 2) Kan bidrage til at den stedlige ledelse (eks. Afdelingschefer) får den fornødne faglige kompetence til at gå i dialog med medarbejderne om det såvel taktiske som strategiske sigte i karriereudvikling. 3) Kan formidle til organisationens ansatte, at karriereplanlægning er dynamisk i forhold til omgivelsernes hastige foranderlighed med de konsekvenser det har for udviklingsmuligheder, jobsikkerhed, mv. 8. Senior- og aflastningspolitik. Målet er, at den studerende 1) Kan bidrage til udvikling af en egentlig senior- men også aflastningspolitik for organisationens ansatte. 2) Kan udvikle modeller for fleksible ansættelsesformer, såvel i omfang som mht. ansættelsens tidsperspektiv. 3) Kan udarbejde politikker og konkrete handlingsplaner i forbindelse med individuelle opsigelser og organisatoriske betingede opsigelser af grupper af medarbejdere. 4) Kan forestå gennemførsel og/eller administration af genplacering af opsagte i overensstemmelse med organisationens beslutninger og politikker. Projektarbejde Den studerende skal udarbejde et projekt på 15 sider omhandlende en konkret problemstilling indenfor ét eller flere af ovennævnte områder. Eksamen Den studerende skal til eksamen med udgangspunkt i det afleverede projekt. Karakteren gives på grundlag af en samlet bedømmelse af det skriftlige projekt og den mundtlige eksamination, der sker med udgangspunkt i projektet. Side 15

16 7.3. HR i en global og mangfoldig verden. Fagmodul: Modulstatus: Omfang: Uddannelse: Eksamensform: Faglige forudsætninger: HR HR i en i en global og og mangfoldig verden. Valgfag ETCS-point. ECTS-point. Akademiuddannelse i HR. i HR. Mundtlig eksamen med med forberedelse Som Som til til uddannelsen. Formål. Målet med modulet er at deltagerne skal kunne håndtere HR problemstillinger i en globaliseret verden. I modulet indgår landekulturer, international personaleledelse og mangfoldighedsledelse. Indhold og omfang Vejledende vægt i procent. 1) Landekulturer 30 % 2) International personaleledelse 40 % 3) Mangfoldighedsledelse i et internationalt perspektiv 30 % Mål. 1. Landekulturer. Målet er, at den studerende 1) Skal have forståelse for de krav transnationale virksomheder opererer under ved at være enten kontinentale eller globale i deres organisatoriske set-up. 2) Skal have forståelse for de markeds- og lovgivningsmæssige betingelser for varetagelse af specifikke HR-praksiser i forskellige geografiske enheder. 3) Kan fastlægge krav til lederroller og kulturel tilpasning i forbindelse med lederes jobrotationer transnationalt i globale koncerner. 4) Har praktisk forståelse for begrebet magtdistance i adfærdsrelationer i en kulturel kontekst. 2. International personaleledelse. Målet er, at den studerende 1) Skal have forståelse for koncern succeskriterier i et HR perspektiv internationalt, herunder tænkningen bag strategidrivere i transnationale virksomheder. 2) Skal kunne forstå kommunikationen, og behovet herfor, med Internationale Corporate HR enheder. Herunder at formidle behov for indsamling af data, bearbejdning af disse samt gennemførelse af aktiviteter med udgangspunkt i dem. 3) Skal kunne forstå opbygningen af kommunikationsstrukturer og referenceforhold i forhold til udenlandske datterselskabers decentrale HR-funktioner. Side 16

17 4) Skal kunne deltage i udvælgelse, indstilling af lokale lederemner til koncernlederudviklingsprogrammer internationalt. 5) Skal kunne bidrage til integration af internationale ledere og medarbejdere i indstationering i dansk/nordiske enheder. 6) Skal kunne medvirke ved udstationering. 3. Mangfoldighedsledelse i et internationalt perspektiv. Målet er, at den studerende 1) Med afsæt i organisationers internationale rekrutteringsbase og potentiale at medvirke til en konstant opkvalificering af organisationens intellektuelle kapital og organisatoriske kompetence. 2) Skal kunne analysere hvorledes en international og kulturel mangfoldighed i en organisation uanset om den har karakter af selvstændig virksomhed eller er del af et større hele, kan bidrage til at skabe fornyede markedsmæssige, kunde- og brugerperspektiver. 3) Skal kunne afklare betingelserne hvorunder en international medarbejderstab fungerer optimalt i en fælles organisatorisk ramme. 4) Skal kunne opstille krav til strategiudvikling for internationalisering af medarbejderstaben, herunder hensyn til bestående kulturelle strukturer, danske medarbejdere, og etablerede rammer for produktivitet. 5) Skal kunne forholde sig til kulturel nivellering på corporate niveau for at sikre mindst mulig friktion i forhold til at tiltrække og fastholde meget specifikke kvalifikationer. Eksamen Mundtlig eksamen med forberedelse. Side 17

18 7.4. Samtalen som redskab. Fagmodul: Modulstatus: Omfang: Uddannelse Eksamensform: Faglige forudsætninger: Samtalen som redskab. Valgfrit modul. 10 ECTS points. Akademiuddannelse i Human Resources. Mundtlig. Som til uddannelsen Formål: Formålet med modulet er at den studerende skal kunne gennemføre konstruktive samtaler på arbejdspladsen. Indhold og omfang Vejledende vægt i procent: 1) Kommunikationsteori. 30 % 2) Coaching og samtaleteori. 25 % 3) Praktisk samtale, coaching og feedback. 30 % 4) Konflikthåndtering. 15 % Mål: 1. Kommunikationsteori. Målet er at den studerende kan: 1) Opstille betingelser for organisationens dialogiske rum. 2) Gøre brug af dialogiske konsulentmetoder. 3) Se kommunikationstræning som organisationsudvikling. 2. Coaching. Målet er at den studerende: 1) Ved hvad coaching definitorisk indeholder og indebærer. 2) Kan opstille scenarier for coaching som udviklingsværktøj. 3) Er bekendt med coachingteknikker og hvordan man lærer at coache. 3. Feedback: Målet er at den studerende: 1) I forbindelse med organisationens samtaleværktøjer er i stand til at instruere i feedback. 2) Kan udvikle og vedligeholde samtaleværktøjer til struktureret feedback. Side 18

19 4. Konflikthåndtering: Målet er at den studerende kan: 1) Analysere årsagerne til konflikter. 2) Vurdere metoder til løsning af konflikter. 5. Vanskelige samtaler: Målet er at de studerende kan: 1) Analysere behovet for og stille krav til gennemførelse af vanskelige samtaler. 2) Udarbejde samtaleskabeloner for vanskelige samtaler. 3) Formidle strategier og teknikker for samtalen til relevante ledere og kolleger. 4) Formidle at samtalen er et ledelses- og diagnosticeringsværktøj ikke behandlerrolle. Eksamen. Eksamen er mundtlig og kan tilrettelægges på forskellig vis: 1. Synops. Den studerende skal udarbejde en synops af 5-7 siders længde, der danner grundlag for eksaminationen. 2. Assesmentopgave. Den studerende dokumenterer i praksis brugen af forskellige samtaleredskaber. 3. Gruppeopgave. Opgaven kan antage karakter af en video, et spil eller et værktøj udarbejdet med henblik på at dokumentere et eller flere af fagets hovedområder. Der gives én samlet karakter. Ved gruppeeksamen udprøves den enkelte studerende individuelt, således at karakterdifferentiering vil kunne forekomme. Side 19

20 7.5. Strategisk kompetenceudvikling Fagmodul: Modulstatus: Omfang: Uddannelse: Eksamensform: Faglige forudsætninger: Strategisk kompetenceudvikling Obligatorisk modul på 2. del af HR 10 ECTS point Akademiuddannelse Mundtlig eksamen med udgangspunkt i skriftligt projekt Den strategiske HR funktion Formål Formålet med modulet er at gøre den studerende i stand til selvstændigt at planlægge, gennemføre og evaluere et strategisk kompetenceudviklingsprojekt. Indhold og omfang Vejledende vægt i procent: Kompetencebegrebet 10 % Afdækning af kompetencebehov 35 % Kompetenceudviklingsaktiviteter 25 % Effektsikring- og måling af kompetenceudviklingsaktiviteter 20 % Styring- og ledelse af kompetenceudviklingsprojekter 10 % Mål 1. Kompetencebegrebet Den studerende skal have indsigt i de forskellige synsvinkler, der kan anlægges på kompetencebegrebet samt have forståelse for de forskellige synsvinklers praktiske implikationer. 2. Afdækning af kompetencebehov Den studerende skal have forståelse for forskellige metoder til systematisk afdækning af kompetencebehov. Den studerende skal kunne foretage et begrundet valg af metode i forhold til en given organisatorisk kontekst samt kunne anvende den valgte metode i praksis. 3. Kompetenceudviklingsaktiviteter Den studerende skal målrettet kunne iværksætte kompetenceudviklingsaktiviteter med henblik på at kunne dække et givet kompetencebehov. Den studerende skal derfor have: a. Indsigt i tankesættet bag læring på jobbet samt kendskab til konkrete metoder til læring på jobbet. b. Kendskab til voksenpædagogiske grundbegreber og kunne opstille pædagogiske, didaktiske og metodiske krav til undervisnings- og kursusleverandører. c. Overblik over det formelle videreuddannelsessystem for voksne samt kendskab til kursusmarkedet. 4. Effeksikring- og måling Den studerende skal systematisk kunne iværksætte aktiviteter, der sikrer effekten af igangsatte kompetenceudviklingsaktiviteter. Side 20

21 Den studerende skal kunne planlægge og gennemføre systematisk effektmåling af igangsatte kompetenceudviklingsaktiviteter. 5. Styring og ledelse af kompetenceudviklingsprojekter Den studerende skal have grundlæggende kendskab til projektstyring og ledelse med henblik på selvstændigt at kunne planlægge og gennemføre et kompetenceudviklingsprojekt. Projektarbejde Den studerende skal udarbejde et skriftligt projekt på 15 sider med udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for emnet strategisk kompetenceudvikling. Skolen fastlægger de nærmere rammer for projektet. Målet med projektet er, at den studerende dokumenterer evnen til at kunne anvende den gennemgåede teori i forhold til en praktisk problemstilling. Eksamen Det er en forudsætning for at gå til eksamen, at den studerende har udarbejdet et projekt. Karakteren gives på grundlag af en samlet bedømmelse af det skriftlige projekt og den mundtlig eksamination, der sker med udgangspunkt i projektet. Side 21

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01.07.2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby. Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk

CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby. Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk Akkreditering af nyt profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Profilforløb i human resources

Profilforløb i human resources Profilforløb i human resources Akkreditering af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 2) i august 2009 Journalnummer: 2008-575/KWJ og 2009-0216/CFP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi August 2006 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning... 3 3. Fælles

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Kommunikation og formidling

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Kommunikation og formidling September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Kommunikation og formidling (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning... 3 3. Fælles

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Retail

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Retail September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Retail (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Indholdsfortegnelse 1 Forord... 2 2 Indledning... 3 3 Fælles regler og retningslinjer

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi September 2009 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning... 3 3. Fælles

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august 1999 om den

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL)

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Studieordning for uddannelsen Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag Studieordningen for uddannelsen er fastlagt i henhold

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12 For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01. Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 STUDIEORDNING Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. august 2011

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. august 2011 for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik august 2011 1 Indhold Indhold 2 1. Indledning 4 2. Uddannelsens formål 4 3. Uddannelses varighed 5 4. Uddannelsens titel 5 5. Adgangskrav 5 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Beskrivelse af DEN ERHVERVSPÆDAGOGISKE LÆRERUDDANNELSE PÅ UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i familieterapi

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i familieterapi STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i familieterapi Revideret 27. Maj 2011/gældende pr.1. Januar 2014 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens titel...

Læs mere

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- uddannelse, der henvender sig til dig, der går med en underviser i maven, måske du allerede er kastet ud i undervisnings-, vejlednings- eller formidlingsopgaver.

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 1: Udvikling og ledelse i biblioteker m.v.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 1: Udvikling og ledelse i biblioteker m.v. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 1: Udvikling og ledelse i biblioteker m.v. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse Forord...3 Formål...4

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Februar 2011. Udarbejdet af Danmarks Erhvervsakademier. 20BStudieordning for. 21BAkademiuddannelsen (AU) i. 22BLedelse

Februar 2011. Udarbejdet af Danmarks Erhvervsakademier. 20BStudieordning for. 21BAkademiuddannelsen (AU) i. 22BLedelse Februar 2011 20BStudieordning for 21BAkademiuddannelsen (AU) i 22BLedelse Udarbejdet af Danmarks Erhvervsakademier Indholdsfortegnelse U1 ForordU... 2 U2 IndledningU... 3 U3 Fælles regler og retningslinjer

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning Voksenunderviseruddannelsen. Professionshøjskolen UCC

Studieordning Voksenunderviseruddannelsen. Professionshøjskolen UCC Studieordning Voksenunderviseruddannelsen Professionshøjskolen UCC Gældende fra januar 2015 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlaget... 3 Optagelsesbetingelser... 4 Uddannelsens struktur... 4 Kursusdelen...

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

AkademiUddannelse (AU) Samtalen som redskab Positiv dialog og effektfuld kommunikation. Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 30-03-2011

AkademiUddannelse (AU) Samtalen som redskab Positiv dialog og effektfuld kommunikation. Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 30-03-2011 Samtalen som redskab Positiv dialog og effektfuld kommunikation Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 30-03-2011 Formål At den studerende får viden, redskaber og færdigheder, der sætter ham/hende

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION. med justeringer 2006

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION. med justeringer 2006 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 med justeringer 2006 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Januar 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College Generel del 1. Indledning Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DIPLOMUDDANNELSE I ERHVERVSPÆDAGOGIK. Gældende fra 1. august 2011

STUDIEORDNING FOR DIPLOMUDDANNELSE I ERHVERVSPÆDAGOGIK. Gældende fra 1. august 2011 STUDIEORDNING FOR DIPLOMUDDANNELSE I ERHVERVSPÆDAGOGIK Gældende fra 1. august 2011 Kolofon Udgivet af Nationalt Center for Erhvervspædagogik Rosenørns Allé 31 1970 Frederiksberg C Tlf: 72487000 1. udgave

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere