REFERAT af 4. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT af 4. september 2013"

Transkript

1 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren Allan Nielsen, Biba Schwoon, Per Mogensen Thomas Green-Andersen, Kim Corlin (observatør) Fra administrationen Ulrik Brock Hoffmeyer Jette Stenholt Kenn E Hansen deltog under punkterne 1-6 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Budgetkontrol pr. 30. juni A Opfølgning på Villabyerne samt drøftelse af muligheder for vækst B Udbud af administration af almene ældreboliger i Greve kommune 4. Lukket punkt Godkendelse af prokura til økonomichef Kenn E. Hansen ved oprettelse af konti, bankaftaler o. lign Afskaffelse af kontant-kassen på Malervangen den 1. oktober 2013 (Bilag) Direktionens beretning Handlingsprogram igangsættelse af initiativer Nedsættelse af udvalg Opfølgning på tilfredshedsundersøgelsen Opfølgning på bestyrelsesevalueringen Almene Boligdage 2014: beslutning om tema for standen Skriftlige henvendelser til bestyrelsen Punkter til næste møde Næste møde og kommende møder Eventuelt... 20

2 Til drøftelse og beslutning 1. Godkendelse af dagsorden Ulrik Brock Hoffmeyer bad om, at der tilføjes et punkt 3B om et udbud af administration af almene ældreboliger i Greve Kommune. Dagsordenen blev godkendt med denne tilføjelse at bestyrelsen godkender dagsordenen, som den foreligger. 2. Budgetkontrol pr. 30. juni 2013 Kenn E. Hansen gennemgik de punkter i budgetkontrollen, hvor der var større afvigelser i forhold til budgettet. Bestyrelsen tog budgetkontrol og kommentarer til efterretning at bestyrelsen tager budgetkontrollen til efterretning Beskrivelse Budgetkontrollen udviser et estimeret overskud på ca kr. Der henvises til de vedlagte kommentarer. Bilag - Budgetkontrol pr. 30/ Kommentarer til Budgetkontrol pr. 30. juni 2013 med vejledende skøn for A Opfølgning på Villabyerne samt drøftelse af muligheder for vækst Ulrik Brock Hoffmeyer fremlagde sin og den øvrige ledelses holdning til vækst. Bestyrelsen tilsluttede sig det fremlagte Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter, hvad BO-VESTs holdning er til vækst og samarbejde. 2

3 Beskrivelse: BO-VEST blev i foråret inviteret til at deltage i en konkurrence om administration af Villabygernes Boligselskab i Solrød. Den 17. juni blev der afholdt en præsentation for Villabyernes bestyrelse. Desværre faldt valget ikke på BO-VEST men på Domea. Processen i forbindelse med konkurrencen har givet anledning til drøftelser i BO-VESTs ledelse bl.a.om, hvordan BO-VEST kan forberede sig til lignende fremtidige situationer. Ulrik Brock Hoffmeyer fremlægger forskellige holdninger og idéer på bestyrelsesmødet. Ulrik Brock Hoffmeyer vil på mødet fremlægge sin holdning til emnet. 3B. Udbud af administration af almene ældreboliger i Greve Kommune. Bestyrelsen godkendte, at der bydes på opgaven ud fra forudsætningen, at den giver et positivt økonomisk afkast til BO-VEST. Dorthe Larsen stemte imod, at der bydes på opgaven Ulrik Brock Hoffmeyer bad om bestyrelsens godkendelse af, at BO-VEST byder på administration af 275 almene ældreboliger i Greve Kommune. Invitationen til at deltage i konkurrencen indløb den 29. august, og svarfristen er den 21. september. 4. Lukket punkt Det lukkede punkt blev behandlet. Bestyrelsen godkendte bestyrelsens indstilling Punktet omfatter 2 emner. Bilag Der er vedlagt bilag til det ene punkt. Bilagene er fortrolige 5. Godkendelse af prokura til økonomichef Kenn E. Hansen ved oprettelse af konti, bankaftaler o. lign. Bestyrelsen godkendte, at Kenn E. Hansen får prokura til at underskrive og dermed godkende oprettelse af de konti, kontokort og bankaftaler, der er behov for i forbindelse med den daglige administration af BO-VEST, AB, Tranemosegård og VA

4 - at bestyrelsen godkender, at Kenn E. Hansen får prokura til at underskrive og dermed godkende oprettelse af de konti, kontokort og bankaftaler, der er behov for i forbindelse med den daglige administration af BO-VEST, AB, Tranemosegård og VA. Beskrivelse: BO-VEST er en stor administration med mange ansatte, mange beboerdemokrater og mange aktiviteter. Der skal hyppigt oprettes et hævekort til en medarbejder fx i en af vores caféer eller en beboerdemokrat i et frivillighedsprojekt. For at give en hurtig og bedre service indstiller vi, at Kenn E. Hansen kan underskrive på samme vilkår som beskrevet i Forretningsorden for den administrerende direktør : Den administrerende direktør kan godkende oprettelse af konti, kontokort og bankaftaler, der er behov for i forbindelse med den daglige administration. Det kan tilføjes, at det i større virksomheder er normal praksis, at flere af lederne har prokura i den slags sager. Økonomi og ressourcer: Ændringen vil ikke indebære øgede udgifter. Tværtimod vil den kunne spare tid, da underskriftsarkene skal igennem færre hænder. Tidsplan: Hvis bestyrelsen tiltræder indstillingen, træder prokuraen i kraft straks. Relevans for strategien: Ændringen vil understøtte en sikker og ordentlig drift, da det giver større effektivitet i sagsbehandlingen. 6. Afskaffelse af kontant-kassen på Malervangen den 1. oktober 2013 Bestyrelsen ønskede ikke, at afskaffe kontantkassen nu, men vil tage emnet op igen om et ca. år. Bestyrelsen besluttede, at administrationen iværksætter en kampagne, hvor beboerne informeres om mulighederne for andre betalingsmåder, og at der tilbydes hjælp til at anvende disse betalingsordninger. Det blev også foreslået at inddrage gældsrådgiver Stine Hartmann i arbejdet. Derudover skal der arbejdes på at skabe tryggere forhold for personalet at bestyrelsen godkender, at kontantkassen afskaffes pr. 1. oktober

5 Beskrivelse BO-VEST modtager huslejebetaling for mere end lejemål hver eneste måned. Langt den overvejende del, bliver betalt via PBS. En lille del, ca , benytter imidlertid muligheden for at møde personligt op og betale via Malervangens kontantkasse. Dette fremmøde medfører en række administrative opgaver, der skal håndteres i en presset hverdag. Her tænkes navnligt på ekspedition ved skranken, men også i høj grad optælling og afstemning af kassen. Det er især omkring den 1. i hver måned, at fremmødet er størst. I princippet skal vi, af hensyn til loven om hvidvaskning, stille spørgsmål til alle som kommer og betaler kontant hver måned og indberette til Hvidvasksekretariatet under Statsadvokaturet for Særlig Økonomisk Kriminalitet, hvis vi finder der foreligger noget mistænkeligt. Det er i praksis en meget svær opgave at håndtere for medarbejderne. Ifølge det vedlagte notat fra KPMG, skal vi nægte at modtage kontanter, hvis beløbet overstiger kr. Da ekspeditionerne foregår ved en skranke i et åbent, moderne kontorlandskab, betyder det, at alle i ekspeditionsområdet, kan se, at der sker kontant betaling. Det er vældig utrygt for medarbejderne, at der åbenlyst modtages så store beløb. Der er endnu ikke, lykkeligvis, sket røveri, men vi er nødt til at forholde os til, at der foreligger en underliggende risiko for medarbejdernes sikkerhed. BO-VEST har en udgift på mellem kr. om året til det firma, der afhenter kontanterne. I forbindelse med lukningen af kontantkassen vil administrationen tilbyde at hjælpe beboerne med at oprette PBS-betaling, og der vil ligge oprettelsesblanketter i skranken. Samtidig foreslås det, at der igangsættes en kampagne for at få de ca beboere, der får tilsendt girokort, til at betale via PBS. Det vil medføre en besparelse på ca kr. månedligt og herudover lette en række arbejdsgange. Økonomi og ressourcer: Ved at nedlægge kontantkassen vil BO-VEST kunne spare kr. om året til det firma, der afhenter kontanterne og anvender arbejdstid på at håndtere kontanter. Hertil kommer, at der kan spares ca. 5 timers ugentligt arbejde med håndtering af kontanter i Boliggruppen. Strategirelevans: Afskaffelse af kontaktkassen understøtter det strategiske indsatsområde: Sikker og ordentlig drift, da vi dels sparer penge og tid til håndtering af kontanter og samtidig mindsker risikoen for røveri. 5

6 Tidsplan: Hvis bestyrelsen tiltræder indstillingen, planlægges det at afskaffe kontantkassen den 1. oktober Vurdering Administrationen anbefaler at kontantkassen afskaffes, overvejende af hensynet til medarbejdernes sikkerhed, men også på grund af problemet med hvidvaskning og de udgifter, der er forbundet med kontantkassen samt for at gøre arbejdet mere effektivt og udnytte medarbejdernes tid bedst muligt. Vi kan i en overgangsfase tilbyde beboerne, at de kan betale deres husleje med dankort på Malervangen. De, der af den ene eller anden årsag ønsker at betale kontant, vil blive henvist til bank eller posthus, hvor der fortsat kan ske kontant betaling af giroindbetalingskort mod gebyr. Bilag: - KPMG-notat: Nye regler for kontantforbud efter hvidvaskningsloven, 2. juli Direktionens beretning Ulrik Brock Hoffmeyer tilføjede følgende til direktionsberetningen: Boligsikring I forbindelse med huslejestigningen for afd. 1 Tranevænget er oplysningerne ved en fejl ikke sendt til Udbetaling Danmark i tide, hvilket betyder, at boligsikringen i afdelingen ikke udbetales nu, men først i næste måned. Der er udsendt information til beboerne. Bestyrelsesweb Bestyrelsesweb vil først være klar i starten af Ændrede regler for dokumentation i forbindelse med tinglysning Ulrik oplyste, at BL har fremført, at varslingsfristen for ændringer omkring tinglysning ikke er overholdt. BO-VEST vil opfordre til, at det bliver muligt med digital signatur. Bestyrelsen tog herefter direktionens beretning til efterretning at bestyrelsen tager direktionens beretning til efterretning. Fiskens Kvarter, VA afd. 4 Række, negativ omtale i TV Lorry i juli En kreds af beboere i Fiskens Kvarter har rettet henvendelse til såvel BO-VEST som til Albertslund Posten og TV2 LORRY med klage over, at der opkræves ny husleje, selvom renoveringsarbejdet efter deres opfattelse er behæftet med fejl og mangler. 6

7 Byggeadministrationen har oplyst, at da beboerne i referenceblokken flyttede tilbage i deres renoverede bolig den 4. april, var fejl og mangler af en karakter og et omfang, så det blev besluttet at udsætte opkrævning af huslejestigningen til den 1. juli. Herudover, er der i et enkelt tilfælde aftalt en yderligere udsættelse af opkrævningen på grund af helt særlige forhold. I de øvrige boliger, hvor beboerne er flyttet tilbage dvs. den beboer, der var i TV Lorry - er omfang af fejl og mangler reduceret og der er ikke tale om væsentlige fejl og mangler i lejeretlig forstand. Proceduren i byggeriet er, at totalentreprenøren og byggeledelsen gennemgår alle boliger for fejl og mangler. Derudover får alle beboere, der er flyttet tilbage, mulighed for at meddele de fejl og mangler, de eventuelt konstaterer, inden for en frist på 14 dage. Herefter vurderes disse registreringer af totalentreprenør og af byggeledelsen, og der foretages udbedring i boligen i fornødent omfang. Det kan nævnes, at entreprenøren for at sikre en generel forbedring af kvaliteten af arbejdet har mandet op i tilsynsfunktionen. BO-VEST har før og efter sommerferien uddelt et særligt nyhedsbrev til de beboere, der er flyttet tilbage eller er lige ved det. I nyhedsbrevet informerer BO-VEST om de arbejder, der udestår, herunder bl.a. montering af nye trapper til første sal, baldakiner ved hoveddør, værn foran vinduer på 1. sal m.m. Der vil være fokus på kommunikationen, og der er sat midler af til at styrke den yderligere. Desuden er beboerne i Fiskens Kvarter indbudt til et evalueringsmøde om renoveringen og tilbageflytningen den 9. september Administrationen håber, at de tiltag vil være med til at afstemme beboernes forventninger til projektet. Pihl & Søn konkurs Mandag den 26. august indgav entreprenørfirmaet E. Pihl og Søn A/S konkursbegæring. E. Pihl og Søn A/S arbejder for BO-VEST på en stor renoveringssag i Gadekæret i Ishøj og har netop afsluttet renoveringen af Askerød bebyggelsen i Greve. I Gadekæret er Phils arbejde stoppet den 27. august som konsekvens af konkursen. Færdiggørelsen af enkelte boliger udestår. Der er i sagen to andre entrepriser, som udføres af andre entreprenører. Det gælder vinduesudskiftning og udearealer. Disse fortsætter. AI-gruppen er BO-VESTs rådgiver på sagen. De har den 27. august foretaget en stadeforretning, hvor de har gennemgået, hvor langt alle dele af renoveringen er nået for at skabe et overblik over, hvad, som udestår i Phils entreprise. Der blev omdelt en informationsskrivelse til beboerne den 27. august. I Askerød er renoveringen afsluttet, men der er endnu ikke forestået 1-års gennemgang. I Askerød pågår desuden som led i entreprisen en voldgiftssag om kvaliteten af overfladebehandling af badeværelseslofter. Voldgiftssagen fortsætter uagtet konkursen. Administrationen er i tæt dialog med vores eksterne advokat for at sikre, at bygherren og beboerne i de berørte boligafdelinger sikres bedst muligt. 7

8 BO-VEST ansvarsforsikring dækker tab i Herfra og Videre Projektets Herfra og Videre har netop afsluttet sin projektperiode, der løb fra 30. juni 2007 til 30.juni Projektet afsluttes med et underskud på ,27kr., som svarer til cirka 2 % af den samlede projektsum på 25 mio. kr. Underskuddet skyldes, at der ved opstarten af projektet i 2007 blev indregnet en medfinansiering fra Brøndby Kommunes Kvarterløftsmidler i budgettet for Herfra og Videre. Kvarterløftsmidlerne skulle anvendes i 2007, da det var et projekt, der sluttede med udgangen af Den del på kr., som Brøndby Kommune skulle medfinansiere i 2007, blev aldrig indfriet. Det var på pågældende tidspunkt Brøndby Kommune og Kvarterløftssekretariatet i samarbejde med Kuben, der var tovholder på økonomien og budgetlægningen for Herfra og Videre. Disse parter i Brøndby Kommunen og Kuben skulle i princippet have varetaget overførslen af midler fra Kvarterløft til det nye Herfra og Videre. Dette skete dog ikke. BO-VEST Økonomi opkrævede heller ikke beløbet af kommunen. Den manglende kommunale medfinansiering fra 2007 er ikke blevet opdaget tidligere trods årlige revisorgennemgange og regnskaber på projektet samt en gennemgribende revisorgennemgang i At kommunens medfinansiering ikke blev realiseret i 2007, blev opdaget i BO-VEST Økonomi forbindelse med det endelige projektregnskab i foråret Der er generelt i Herfra og Videre et overskud på cirka kr , hvorfor det samlede underskud på daværende tidspunkt ser ud til at blive lidt over kr I foråret i 2012, da den manglende kommunale medfinansiering blev opdaget, var det for sent til, at underskuddet kunne spares ind, da projektet sluttede 30. juni I november 2012 blev styregruppen præsenteret det endelige regnskab for Herfra og Videre. Her aftaltes det, at underskuddet på kr. skulle dækkes henholdsvis af Brøndby Kommune med og De 9 boligafdelinger med Styregruppen beklagede sagen, men tog den og underskuddet til efterretning. Der omdeltes på mødet en fordelingsnøgle for de kr., der skal dækkes af boligafdelingerne. Efter styregruppemødet blev det problematiseret, om BO-VESTs ansvarsforsikring eventuelt kunne dække de kr., som ellers var blevet dækket af boligafdelingerne. Dette har forsikringen nu givet tilsagn om, og pengene tilbagebetales derfor til boligafdelingerne. Ansvarsforsikringens selvrisiko på kr. betyder, at BO-VEST får et tab i sagen på kr. Retningslinjer for indgåelse af frivillige afdragsordninger om huslejebetaling med beboere. I BO-VEST udsendes der ca. 400 rykkere om måneden, og der indgås afdragsaftaler månedligt. Det er erfaringen med indgåelse af afdragsordninger, at langt de fleste beboere over-holder aftalerne om afdrag, og at afdragsordningerne er med til at forhindre udsættelser af lejemål. 8

9 Hidtil har der ikke været en vedtaget systematisk praksis for, hvornår og hvordan afdragsordningerne er blevet indgået. I stedet er afdragsordningerne blevet indgået efter tommelfingerregler, og det har været op til den enkelte sagsbehandler at foretage bedømmelsen om afdragsordningens art. Administrationen har nu udarbejdet retningslinjer for indgåelse af afdragsordninger. Det er sket for at sikre beboerne en ensartet behandling, og for at medarbejderne kan have klare instrukser at agere ud fra. Retningslinjerne skal ligeledes sikre, at en afdragsordning ikke sætter beboeren i en permanent skyldnerrolle, der er svær at komme ud af. Tilbuddet om afdragsordning skal ses som en reel hjælp til at hindre udsættelse på grund af en enkeltstående betalingsmisligholdelse af huslejen. Beboeren kan, ved henvendelse om afdragsordning, tilbydes en samtale om gældsrådgivning. Det er tanken, at retningslinjerne evalueres efter et år. Retningslinjerne er vedlagt som bilag. Boliggruppen vil fremover rapportere antallet af rykkere og afdragsaftaler på det første bestyrelsesmøde efter nytår. Forsikringsordningen vedr. omkostningskrævende personalesager - ansøgninger i vente Bestyrelsen vil på bestyrelsesmødet i oktober modtage to ansøgninger om støtte fra forsikringsordningen vedr. omkostningskrævende personalesager. Den ene drejer sig om en langtidssygemeldt medarbejder, hvor det i sygdomsperioden har været nødvendigt at ansætte en afløser. Den anden er en personalesag, hvor der ligeledes har været en periode, hvor afdelingen har haft dobbelte lønudgifter. Ændrede regler for dokumentation i forbindelse med tinglysning Tinglysningsretten kræver fremover, at der i forbindelse med tinglysning af pantebreve og andet indsendes originale underskrevne vedtægter eller en underskrevet kopi af vedtægterne sammen med et generalforsamlings- eller repræsentantskabsmødereferat med dirigenternes originale underskrifter. I den forbindelse vil vi på det kommende bestyrelsesmøde i BO-VEST og de tre organisationer bede om, at der underskrives en række kopier af de pågældende dokumenter, så vi altid har underskrevne dokumenter til at vedlægge de pantebreve o.a., vi ønsker at få tinglyst. Dirigenterne vil ligeledes blive bedt om at underskrive kopier af det seneste hhv. generalforsamlings- og repræsentantskabsmødereferat. Administrationen vil bede BL tage de skærpede krav til dokumentation - og den dermed øgede administrative byrde for især den almene sektor op i relevante fora. Status på styringsdialogen 2013 BO-VEST og boligorganisationerne skal som tidligere i forbindelse med dialogen med kommunerne beskrive vores virksomhed og boligafdelingerne i en såkaldt styringsrapport. Der skal udarbejdes en styringsrapport for hver boligafdeling samt en styringsrapport for hver af de tre boligorganisationer. Styringsrapporterne for 2013 bygger på økonomitallene fra 2012-regnskabet. 9

10 BO-VESTs byggeadministration, driftsledere og boligsociale medarbejdere har givet input til afdelingernes styringsrapporter, der nu er sendt ud til afdelingsbestyrelserne for deres kommentarer. Organisationsbestyrelserne vil ultimo september få forelagt styringsrapporterne for afdelingerne sammen med styringsrapporten for boligorganisationen til behandling og godkendelse. Styringsdialograpporterne uploades herefter til kommunens brug, hvorefter der bliver afholdt styringsdialogmøde med kommunerne. Der er aktuelt planlagt følgende møder vedrørende styringsrapporterne for 2013: - Den 2. december 2013 styringsdialogmøde med Albertslund Kommune, AB og VA oktober 2013 styringsdialogmøde med Ishøj Kommune og VA. Derudover skal der afholdes møder mellem Greve Kommune og VA samt Brøndby Kommune og Tranemosegård. United TV, MT Højgaard I juni måned blev BO-VEST kontaktet af United TV, der i efteråret skal producere en række programmer om sort økonomi og social dumping for DR. En af de cases, de vil tage afsæt i, er MT Højgaards bemanding på byggepladsen i Rækkehusene. BO-VESTs kontrakter følger ILO-konventionen og følger i sin helhed BL s anbefalinger på området, herunder at der ikke stilles krav om kædeansvar - dvs. ansvar, hvor hovedentreprenøren står inde for alle led i kæden af underentreprenører. Administrationen har været i dialog med MT Højgaard, og fået forelagt dokumentation i form af lønsedler m.v. for de udenlandske håndværkere hos underentreprenørerne, og alt ser ud til at være i orden. MT Højgaard har oplyst, at der har været foretaget optagelser på Rækkehusenes byggeplads i løbet af sommeren, men der er ingen yderligere oplysninger om projektets fremdrift. Højesteret har stadfæstet dom Højesteret stadfæstede den 22. august 2013 en Landsretsdom, hvor familierne til drenge, der havde sat ild på en institution i Brabrand Boligforening, var blevet sat ud af deres boliger i Gellerupparken, som administreres af Brabrand Boligselskab. Med dommene har boligselskaber fået et væsentligt bidrag til retspraksis på området, og præmisserne i dommene vil med sikkerhed påvirke de sager, som BO-VEST vil føre i forlængelse af de mange brande, der har hærget Albertslund. Dommen er uddybet i vedlagte notat. Ministerbesøg i Askerød Den 26. august besøgte Carsten Hansen, Minister for By, Bolig og Landdistrikter, Askerød. Carsten Hansen var inviteret af afdelingsbestyrelsen og kom for at se bebyggelsen og høre om de udfordringer, der er i området. I rundvisning og møde deltog bl.a.: Jørgen Fahlgren, formand for afdelingsbestyrelsen, Vinie Hansen, formand for VA, Bo Bjerre Mouritzen, leder af Greve Nord Projektet og Ulrik Brock Hoffmeyer, adm. direktør. 10

11 Bestyrelses-web BO-VEST samarbejder med vores boligadministrationssystem UNIK om at opsætte et bestyrelses-web-modul til BO-VEST. I første omgang vil afdelingsbestyrelserne fra de enkelte boligorganisationer kunne få mulighed for at se afdelingens egne data såsom lejerlister, budgetter, regnskaber, budgetkontroller, huslejeudvikling etc. Systemet forventes klar i efteråret 2013, hvor systemet og mulighederne vil blive præsenteret for organisationsbestyrelsen samt økonomien i projektet, hvis bestyrelsen beslutter sig for at tilbyde bestyrelsesweb til boligafdelingerne. Systemet præsenteres kort på BO-VEST-konferencen. Kortlægningen af det frivillige arbejde - nu i pixiudgave De vigtigste resultater af kortlægningen af det frivillige arbejde i BO-VEST, som blev præsenteret for BO-VESTs bestyrelse i starten af 2013, findes nu i en kort version i form af en lille folder. Denne Pixiudgave af kortlægningen går i trykken i september og omdeles herefter til alle afdelingsbestyrelser, boligsociale projekter og frivillighedsprojekter. BO-VEST-konferencen På den tilbagevendende BO-VEST konference på Sørup Herregård, er der i år rekordstor tilslutning med 135 tilmeldte beboerdemokrater. Heraf 59 fra VA, 44 fra AB og 30 fra Tranemosegård. 100 benytter sig af overnatningsmuligheden på Sørup Herregård. Fra administrationen deltager ledelsen, foruden tovholdere og en række oplægsholdere. Programmet udsendes i starten af september. Jubilæer i to boligafdelinger Galgebakken fejrede 40 års jubilæum den august og Tranevænget 60 år den 30. august. Begge steder var der stablet festlige arrangementer på benene. VA s bestyrelse på studietur VA s bestyrelse er på en 3-dages studietur i München med afgang torsdag d. 29. august om aftenen. Det overordnede tema for turen er bæredygtigt byggeri, hvor Tyskland, specielt Sydtyskland har ry for at være langt fremme. Programmet omfatter bl.a. besøg i et boligkvarterer, der har undergået en energirigtig sanering, et økologisk byggeri og et nul-energi-eksperimentarium. Medarbejderdag i BO-VEST Der holdes medarbejderdag onsdag den 18. september. Årets tema er bæredygtighed. Det indledes med inspirerende oplæg fra eksterne, hvorefter medarbejderne besøger boligafdelinger med interessante bæredygtighedsprojekter. Status på bilagssagen Ulrik Brock Hoffmeyer vil på bestyrelsesmødet give en status på bilagssagen. Nyt om navne Tiltrædelser Afdelingerne: Irene Monberg, HK er, Moserne, 1. juli Kenneth Hansen, ejendomsfunktionær, T13, 1. juli 11

12 Administrationen: Henriette Eckholdt Larsen, HK, Boliggruppen, 1. aug. Thomas Helsted, projektleder, Byggeadministrationen, 1. aug. Fratrædelser Afdelingerne: Peter Mikkelsen Jensen, ejendomsfunktionær, Bæk- og Fosgården/AB Nord 31. aug. Niels Vilken, ejendomsfunktionær, Galgebakken, 31. aug. Mike Saaby Nielsen, ejendomsfunktionær, Askerød, 31. aug. Thomas Mathiassen, driftsassistent, AB Syd, 22. aug. Boligsociale: Bruno Modesto Leal, boligsocial medarbejder, ABC, 17. aug. Flytninger Stine Hartmann, projektleder, er flyttet fra Askerød til Boliggruppen, 1. aug. Bilag - Retningslinjer for indgåelse af frivillige afdragsordninger om huslejebetaling med Beboere - Højesteretsdom vedr. udsættelse pga. brandstiftelse - Pixi udgave af resultater af kortlægningen af frivilligt arbejde i BO-VEST 8. Handlingsprogram igangsættelse af initiativer Bestyrelsen gennemgik administrationens aktivitetsskema og tilføjede: Øget samarbejde med andre for at opnå større effekt Bestyrelsen foreslog, at der overvejes forskellige initiativer til kontakt mellem kommuner og andre i lokalområdet. Det kunne være fællesmøder i stil med de tidligere konsensusmøder. Bestyrelsesworkshop om udvikling af beboerdemokratiet. Der fastsættes en dato på næste bestyrelsesmøde. Starthjælp til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Administrationen finder et andet ord for starthjælp. Beboervenlige budgetter Bestyrelsen ønsker, at de beboervenlige budgetter evalueres på et kommende bestyrelsesmøde

13 - at bestyrelsen gennemgår handlingsprogrammet og beslutter, hvilke initiativer der skal igangsættes for at opfylde programpunkterne, blandt andet på baggrund af administrationens forslag. Beskrivelse Handlingsprogram for BO-VEST blev vedtaget på repræsentantskabsmødet den 24. maj Programmet er vedlagt. Handlingsprogrammet er udarbejdet med udgangspunkt i de strategiske indsatsområder: Beboerne, Beboerdemokrati og frivillighed, ASA og Sikker og ordentlig drift. Administrationen har gennemgået programmet og udarbejdet en oversigt over allerede planlagte aktiviteter i forbindelse med programmet samt forslag til overvejelser over initiativer, der kan føre til realisering af programmet, inkl. forslag til tidshorisont og økonomi. Oversigten er vedlagt Bilag - Handlingsprogram for BO-VEST BO-VESTs Handlingsprogram , Igangsatte aktiviteter og opfølgning 9. Nedsættelse af udvalg Bestyrelsen besluttede at nedsætte følgende udvalg: - Kursusudvalg. Medlemmer: Dorthe Larsen og Karl Neumann Administrationen kommer med inspiration til fornyelse af kurserne, så der kan tiltrækkes flere deltagere - Redaktionsudvalg (Beboermagasinet) Medlemmer: Vinie Hansen og Hugo Thuge + en fra hver organisationsbestyrelse. - Miljøudvalg Medlemmer udpeges af de tre organisationsbestyrelser. Boligpolitisk Forum Som noget nyt nedsættes et Boligpolitisk Forum. Vinie Hansen, Allan Nielsen og Karl Neumann udarbejder et udkast til kommissorium til næste bestyrelsesmøde. Vinie Hansen opfordrer på Sørup Herregård beboerdemokrater, der er interesseret i boligpolitik, til at deltage i Boligpolitisk Forum

14 - at bestyrelsen beslutter, om der skal nedsættes udvalg i den kommende periode, og, i givet fald, hvilke udvalg og hvem der skal sidde udvalgene. Beskrivelse: I den forløbne periode har der været følgende udvalg under BO-VEST: - Kursusudvalg. Medlemmer: Dorthe Larsen og Karl Neumann - Redaktionsudvalg (Beboermagasinet) Medlemmer: Vinie Hansen og Hugo Thuge + en fra hver organisationsbestyrelse. - Konferenceudvalg (BO-VEST-konference 2013) Medlemmer: Vinie Hansen + to fra hver organisationsbestyrelse - Miljøudvalg: Medlemmer udpeget af de tre organisationsbestyrelser. 10. Opfølgning på tilfredshedsundersøgelsen Bestyrelsen godkendte administrationens forslag til initiativer i forbindelse med emnerne Service/svartider/takt og tone, IT-kurser, Udbredelse af kendskabet til BO-VESTs miljøprofil og Vigtigheden af boligpolitisk engagement. I en række forskellige byggesager er og har tilfredsheden med proces og resultat blandt beboere og beboerdemokrater ikke været stor. Det har medført en til dels svigtende opbakning til Byg og BO-VEST. Bestyrelsen anmoder administrationen om at udarbejde og implementere en handlingsplan, der inden udgangen af 2013 tilfører tilstrækkelige og rigtige kompetencer og procedurer. Det skal ske for så vidt angår byggeteknik, proces- og projektstyring, beboerinvolvering og -dialog samt kommunikation til beboere, samarbejdspartnere og presse således at der sikres en positiv og sikker gennemførelse af byggesagerne at bestyrelsen drøfter administrationens forslag til opfølgning på resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen: Beskrivelse: Den 14. maj holdt bestyrelsen et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen blev gennemgået. Bestyrelsen drøftede og kommenterede resultaterne på mødet, og der blev udarbejdet et notat med hovedkonklusionerne. I relation til tilfredshedsundersøgelsen er det vigtigt at holde fast i følgende meget positive tal: 14

15 - 86% af beboerne og 87% af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne er alt i alt meget tilfredse eller tilfredse med at bo, hvor de bor - 89% af beboerne og 89% af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne mener at ejendomskontoret er serviceorienteret og tilgængeligt % af de beboere, der har været i kontakt med administrationen, er tilfredse med betjeningen, og det gælder 66 % af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne Der er imidlertid stadig emner at forbedre og tage hånd om. På grundlag af mødets konklusioner og yderligere analyse af resultaterne anbefaler administrationen en række opfølgningspunkter: - Service/svartider/takt og tone - IT-kurser - Udbredelse af kendskabet til BO-VESTs miljøprofil - Vigtigheden af boligpolitisk engagement - AB-beboerdemokraterne er generelt markant mere utilfredse VA s og Tranemosegårds. Nedenfor er opfølgningspunkterne kort beskrevet, og der er skitseret forslag til, hvordan der kan følges op på basis af de overordnede resultater af undersøgelsen. For desuden at kunne adressere konkrete lokale udfordringer, vil der blive udarbejdet en analyse, hvor svarene er fordelt ud på afdelinger, dog under hensyntagen til anonymiteten for de personer, der har svaret. Det betyder, at vi vil kunne se, om et eventuelt problem er generelt eller skyldes særlige forhold i en bestemt boligafdeling, hvilket giver de bedste handlemuligheder. SERVICE SVARTIDER TAKT OG TONE 10 % af de beboere, der har været i kontakt med administrationen, er utilfredse servicen, og blandt afdelingsbestyrelsesmedlemmerne er det 17 %. Desuden er der flere kommentarer, hvor der peget på dårlig service, uhøflig betjening, lange svartider o.lign. Forslag til opfølgning: Administrationen sætter i den kommende tid fokus på beboerservicen. Der vil snarest blive lagt en plan for, hvordan det på alle niveauer genopfriskes, hvordan man giver god service og høflig betjening, samt hvilke frister vi har for svar på henvendelser til BO-VEST. IT-KURSER 10% af beboerne finder IT vanskeligt. 29% vil gerne på kursus, hvis det holdes i afdelingen det gælder for 26 % af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne. Forslag til opfølgning: Emnet behandles i relation til punktet i Handlingsprogrammet om forpligtelsen til at tage hånd om ikke-it-mindede beboere. 15

16 Der er nedsat en administrativ arbejdsgruppe, der vil komme med forslag til, hvordan emnet håndteres.. Gruppen vil iværksætte en kortlægning af, hvilke afdelinger der allerede nu holder kurser, hvilket udstyr der findes, og hvem kan være undervisere mv. UDBREDELSE AF KENDSKABET TIL BO-VESTS MILJØPROFIL 58% af beboerne er enige i, at BO-VEST anvender miljørigtige løsninger 35% ved ikke Blandt afdelingsbestyrelsesmedlemmerne er 82% enige og 14% ved ikke. Forslag til opfølgning: Et forslag til opfølgning afventer tal for, hvordan svarede fordeler sig på de enkelte afdelinger eller organisationer. VIGTIGHEDEN AF BOLIGPOLITISK ENGAGEMENT Mens 76 % af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne er enige eller delvist enige i, at en del af huslejekronerne må gå til at bidrage til den boligpolitiske debat, er det kun 46% af beboerne og andelen er falde fra 2010, hvor tallet var 56% Forslag til opfølgning: Repræsentantskabet bakkede op om, at opmærksomheden på det boligpolitiske øges. Det foreslås derfor, at der nedsættes et boligpolitisk forum. Det kan eventuelt bestå af formændene fra AB, Tranemosegård og VA samt yderligere beboerdemokrater. I dette forum prioriteres de boligpolitiske problemstillinger, og det planlægges, hvordan interessen kan skærpes omkring kredsarbejdet På bestyrelsesmødet i oktober fremlægges et udkast til kommissorium for Boligpolitisk Forum. UTILFREDSHED BLANDT AB S BEBOERDEMOKRATER Samlet set tegner der sig et billede af en forholdsvis lavere grad af tilfredshed blandt afdelingsbestyrelsesmedlemmerne i AB og en forholdsvis højere grad af tilfredshed blandt afdelingsbestyrelsesmedlemmerne i Tranemosegård. Der henvises til vedlagte notat om forskelle i besvarelserne fra afdelingsbestyrelsesmedlemmer i de tre boligorganisationer. Forslag til opfølgning: Det kan være en idé, at AB udnævner kontaktpersoner fra organisationsbestyrelsen til at holde kontakten med afdelingsbestyrelserne og både opsamle og give information. Derudover afventes tal for, hvordan svarene fordeler sig på de enkelte afdelinger Økonomi og ressourcer: En vurdering af økonomi og ressourcer afventer beslutninger om opfølgningen. Strategirelevant: Det er relevant at følge op på en tilfredshedsundersøgelse især af hensyn til beboersøjlen, beboerdemokratisøjlen samt sikker og ordentlig drift. 16

17 Tidsplan: Opfølgningen på vil finde sted løbende fra efteråret og frem. Bilag: - Mødenoter fra ekstraordinært bestyrelsesmøde om tilfredsundersøgelsen, 14. maj Kommentarer fra beboere - Kommentarer fra afdelingsbestyrelsesmedlemmer - Forskelle i besvarelserne fra afdelingsbestyrelsesmedlemmer i de tre organisationer De omfattende resultatrapporter blev sendt ud til mødet den 14. maj. De udsendes ikke på papir, men lægges op i bestyrelsesrummet (Resultatrapport beboere, Resultatrapport afdelingsbestyrelser) 11. Opfølgning på bestyrelsesevalueringen Bestyrelsen fortsætter diskussionen om bestyrelsesevalueringen på næste møde at bestyrelsen på grundlag af resultaterne af bestyrelsesevalueringen drøfter, hvad der skal arbejdes videre med i bestyrelsen Beskrivelse: Bestyrelsen besluttede på et bestyrelsesmøde i efteråret 2012 at evaluere sit arbejde i foråret 2013 med brug af BL s værktøj, samt at supplere med afrapportering og temamøde. Evalueringen blev gennemfør i perioden marts 2013, hvorefter resultaterne er blevet analyseret af Sermo Analyse og rapporteret til bestyrelsen den 29. april 2013 af Gitte Hodde fra BL. Bestyrelsens vigtigste kommentarer og konklusioner fra Gitte Hoddes afrapportering om bestyrelsens arbejde og evaluering er samlet i et mødenotat, som er vedlagt. De samlede resultater fremgår af den vedlagte slide-serie fra mødet. Bilag: - Mødenoter fra tema-bestyrelsesmøde om bestyrelsens evaluering af sig selv, 29. april Slides fra bestyrelsesevalueringen 12. Almene Boligdage 2014: beslutning om tema for standen Administrationen arbejder videre med forslagene

18 - at bestyrelsen tager stilling til, hvad BO-VESTs stand på Almene Boligdage 2014 skal omhandle Beskrivelse: Bestyrelsen har tidligere vedtaget, at BO-VEST skal repræsenteres med en stand på Almene Boligdage i september 2014 i Bella Center. BL ønsker, at standede skal være en demonstration af, hvordan de almene boligorganisationer leverer nye løsninger og bidrager til innovation af velfærdssamfundet. Det overordnede tema for udstillingen er Hvordan skal vi bo i fremtiden med undertemaerne: arkitektoniske eksperimenter, bæredygtige bygninger og socialt engagement. BL har bedt om, at boligorganisationerne i løbet af september måned 2013 melder forslag til udstillingsstand ind. Derfor skal bestyrelsen allerede nu tage stilling til, hvad vi ønsker at vise på standen. På bestyrelsesmødet i juni 2013 foreslog bestyrelsen, følgende emner til standen: Helhedsplaner, fremtidssikring, filmen om gårdhusrenoveringen, boligsocialt emne. Ledelsen har brain-stormet på emnet og tilføjer forslagene: - Hyldespjældets skulpturbank en eller flere figurer flyttes ind. - Solcelleanlæg i T13 (plancher og information på standen) + ekskursionsmål - Frivillig-aktivitet (fx modelværksted) - Udsættelser (Stine Hartmann, projektleder på udsættelsesprojektet, vil være på standen og fortælle om metode, resultater samt tilbyder rådgivning) - Klimaprojektet i Tranemosegård. Derudover foreslås det, at der fra standen er mulighed for gratis opnotering. Forslag til ekskursioner: - Lærkens Kvarter 5 prøvehuse - T13 s solcelleanlæg Økonomi og ressourcer: Selve standpladsen og teknisk support fra Bella Center er gratis. Resten betaler udstiller. Flytning af 3-4 skulpturer: Til Bella og retur ca kr. Tidsplan: BL ønsker modtage forslag til standen i september

19 Bilag: - BL s Folder om udstillingen 13. Skriftlige henvendelser til bestyrelsen Der var ingen skriftlige henvendelser at bestyrelsen tager eventuelle henvendelser til efterretning. Der er ikke modtaget nogen henvendelser ved dagsordenens udsendelse. 14. Punkter til næste møde Punkterne til næste møde er bl.a.: - Miljøhandlingsplanen - Evaluering af BO-VEST-konferencen - Yderligere opfølgning på handlingsprogrammet - Boligpolitisk Forum - Almene Boligdage - standen at bestyrelsen drøfter punkter til næste møde. 15. Næste møde og kommende møder Næste ordinære bestyrelsesmøde: Onsdag den 30. oktober 2013 kl Bestyrelsesmøder i perioden Torsdag den 12. december 2013 Tirsdag den 4. februar 2014 Onsdag den 19. marts 2014 Onsdag den 23. april 2014 Mandag den 28. april 2014 hvis regnskabet ikke godkendes den 23. april Onsdag den 14. maj i tilfælde af forslag til repræsentantskabet BO-VEST konference Weekenden den september 2013 Repræsentantskabsmøde

20 Tirsdag den 27. maj 2014 Bestyrelsesmøder efter repræsentantskabsmødet i 2014 og året ud Mandag den 16. juni 2014 Onsdag d. 3. september 2014 Onsdag d. 29. oktober 2014 Mandag d. 15. december Eventuelt Der var intet under eventuelt. Glostrup, den 4. september 2013 Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Biba Schwoon Allan Nielsen Per Mogensen Jørgen Fahlgren Hugo Thuge Thomas Green-Andersen 20

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 8. marts 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. marts 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Byggeri (17.15-17.45) a.

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere