Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik og Administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik og Administration"

Transkript

1 Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand Teknik og Administration Nr

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD INDLEDNING Baggrund og formål Læsevejledning PROJEKTGENNEMFØRELSEN Faserne Organisation og projektstyring Virkemidler Dialogen og den kritiske holdning Overblik versus faglig fokus Den iterative proces AFVÆRGEPROGRAM Datagrundlag fra undersøgelsesfase og risikovurdering Aktiviteter og værktøjer Identifikation af potentielle afværgestrategier Resultat Indhold af afværgeprogram Paradigma for afværgeprogram Disposition for afværgeprogram Bilag PROJEKTFORSLAG Datagrundlag Aktiviteter og værktøjer Kriterier ved opgravning og håndtering af jord Kriterier ved oppumpning og bortledning af grundvand Kriterier for luftafkast Vurderinger af anlægsudformning, gener for naboer mv Drift og monitering Resultat Indhold af projektforslag Paradigma for projektforslag Bilag PROJEKT Metoder til forureningsreduktion Opgravning Vakuumventilation... 33

4 ii

5 6.1.3 Air-sparging Dampstripning Termisk ledningsevne Frakturering i kombination med andre teknikker Kemisk oxidation Afskæring og monitering Stimuleret naturlig nedbrydning Passiv ventilation Afværgepumpning og vandbehandling Reaktive permeable jernvægge ETABLERING OG INDKØRING Metoder til forureningsreduktion Opgravning Vakuumventilation Air-sparging Dampstripning Termisk ledningsevne Frakturering i kombination med andre teknikker Kemisk oxidation Afskæring og monitering Stimuleret naturlig nedbrydning Passiv ventilation Oppumpning og behandling Reaktive permeable jernvægge DRIFT OG AFSLUTNING Metoder til forureningsreduktion Opgravning Vakuumventilation Air-sparging Dampstripning Termisk ledningsevne Frakturering i kombination med andre teknikker Kemisk oxidation Afskæring og monitering Stimuleret naturlig nedbrydning Passiv ventilation Oppumpning og vandbehandling Reaktive permeable jernvægge... 70

6 iv

7 9. REFERENCELISTE Anden litteratur og web-links ORDLISTE BILAG 1 Overordnet struktur for planlægning, projektering og udførelse af afværgeprojekter 2 Afværgeprogram og projektforslag 2.1 Paradigma for afværgeprogram 2.2 Paradigma for projektforslag 2.3 Skemaer til datadokumentation. Skema Vejledning for udfyldelse af skema Eksempel på afværgeprogram med datadokumentation 4 Oversigt over forslag til afværgestrategi. Konsekvensvurdering (eksempel på én afværgestrategi ud af flere alternativer) 5 Teknikbeskrivelser 5.1 Opgravning 5.2 Vakuumventilation 5.3 Air-sparging 5.4 Dampstripning 5.5 Termisk ledningsevne 5.6 Frakturering i kombination med andre teknikker 5.7 Kemisk oxidation med permanganat 5.8 Stimuleret naturlig nedbrydning 5.9 Passiv ventilation 5.10 Oppumpning og on-site vandbehandling 5.11 Reaktive permeable jernvægge 6 Bruttoliste over teknologier til afværgeforanstaltninger over for jord- og grundvandsforurening med chlorerede stoffer

8 vi

9 1. Forord Formålet med afværgehåndbogen er at støtte amternes sagsbehandling i forbindelse med gennemførelsen af afværgeprojekter på lokaliteter forurenet med chlorerede stoffer. Som led i projektformuleringen har der været afholdt en workshop, hvor amterne har haft lejlighed til at fremsætte ønsker til håndbogens form og indhold. Projektet har været fulgt af en følgegruppe bestående af: Hanne Kristensen, Københavns Amt Hans Skov, Fyns Amt Arne Rokkjær, AVJ. Håndbogen er udarbejdet af NIRAS og Hedeselskabet for Amternes Videncenter for Jordforurening. Håndbogens hovedsigte er den offentlige oprydning på forurenede grunde. I forbindelse med indarbejdelsen af paradigmaer for afværgeprogram og projektforslag er der draget nytte af arbejder, der tidligere er udført i Københavns Amts regi.

10 2

11 2. Indledning 2.1 Baggrund og formål Undersøgelser og risikovurdering af jord- og grundvandsforurening med chlorerede stoffer viser ofte uacceptable påvirkninger af indeklima, arealanvendelse og omfattende forureningsspredning i jord og grundvand. De chlorerede stoffer er relativt farlige og nedbrydes erfaringsmæssigt kun vanskeligt i jord- og grundvand. Da stofferne tilmed er mobile kan der ske spredning over større afstande. Chlorerede stoffer er således blandt de miljøfremmede stoffer, der mest hyppigt påvises i indvindingsboringer. Håndbog om undersøgelser af chlorerede stoffer i jord og grundvand /2/, giver et teknisk-fagligt grundlag for gennemførelsen af undersøgelsesfasen og risikovurderingen i sådanne sager. Opstillingen af et formål med afværgeforanstaltningerne udgør den videre kobling til implementeringen og gennemførelsen af et afværgeprojekt. Afværgehåndbogen er opbygget med et sagsforløb som udgangspunkt. Til brug for beslutningsprocesser i den indledende projektplanlægning og projektering er der stillet forslag til anvendelse af en systematisk sagsdokumentation med henblik på at sikre en ensartet datakvalitet og øge overblikket over de mange parametre og forhold, der indgår i beslutningsprocessen. Der er angivet teknikbeskrivelser til brug for detailprojekteringen og gennemførelsen af selve afværgeprojektet med fokus på forudsætninger, kritiske forhold mv. frem for en egentligt dimensioneringsvejledning. Der er taget udgangspunkt i teknikker, hvor der foreligger positive erfaringer under danske forhold. I den konkrete sagsbehandling kan der overvejes andre teknikker. Der henvises generelt til den internationale viden på området. Et godt sted at starte er US EPA s hjemmeside Det har været et metodespecifikt ønske at angive den forventede oprensningseffektivitet eller -niveau. Baseret på erfaringer må det imidlertid erkendes, at det i høj grad er den konkrete anvendelse/implementering af den enkelte teknik under givne forhold, der er afgørende for succes i afværgeprojektet. I den forbindelse påhviler det den projekterende rådgiver at drage nytte af de foreliggende erfaringer fra kolleger og den generelle viden på området, som blandt andet denne håndbog repræsenterer. For at mindske risikoen for fiasko i afværgeprojektet er der i teknikbeskrivelserne medtaget checklister, der for hver 3

12 af projektets faser udpeger kritiske forhold, der skal være opfyldt/tilgodeset for et succesfuldt projektforløb. Formålet med denne afværgehåndbog er dermed at støtte og optimere planlægningen, projekteringen og gennemførelsen af afværgeprojekter over for jordog grundvandsforureninger med chlorerede stoffer. Håndbogen giver retningslinier for opstilling af formål med afværgeprojektet og beskriver projekteringens og afværgeprojektets tekniske forløb med fokus på vurderingsgrundlag, beslutningsprocedurer, afværgemetodernes funktion, miljømæssig og økonomisk cost-effectiveness-vurderinger samt tidsaspekter. Målgruppen er miljømyndigheder, rådgivere og entreprenører, der arbejder inden for dette område. Forhold som jura, politiske målsætninger og forvaltningspraksis er ikke berørt i denne håndbog. 2.2 Læsevejledning Håndbogen støtter de miljøfaglige aspekter af projektgennemførelsen og følger i sin disposition et projektforløb. Der er således givet retningslinier for eller forslag til udarbejdelse af afværgeprogram, projektforslag samt detailprojektering, indkøring, drift og afslutning af afværgeprojekter for oprensning af chlorerede opløsningsmidler. Håndbogen skal ses i sammenhæng med Projekthåndbogen, /1/, der giver generelle juridiske, tekniske og administrative anvisninger for projektgennemførelsen. Indledningsvist gives der i kapitel 3 en generel oversigt over samtlige faser i projektgennemførelsen fra de indledende undersøgelser til afslutningen af afværgeprojektet. En optimal projektgennemførelse kræver således forudseenhed over for mulige udfald, refleksion over faktiske forhold og udgør dermed ofte en iterativ proces. I bilag 1 gives der en oversigt over afværgeprojektets faser og koblingen til den forudgående undersøgelsesfase. I kapitel 4 og 5 beskrives projektplanlægningen og den indledende projektering, der foregår i programfasen og projektforslagsfasen. Der er stillet forslag til gennemførelsen af disse faser med udgangspunkt i paradigmaer for afværgeprogram og projektforslag samt checklister. Med paradigmaerne introduceres en struktur for rapportering, der samler og systematiserer data fra undersøgelsesfasen, giver overblik over den samlede forureningsproblematik og dokumenterer både til- og fravalg af teknikker. Vurderinger af miljøbelastninger og miljøgevinster fra afværgeprojektets livscyklus er integreret som en del af vurderings- og beslutningsgrundlaget. Paradigmaer, et gennemgået eksempel på 4

13 anvendelsen af paradigmaer, og et skema til sammenfatning af afværgeprogrammets resultater er vedlagt i bilag 2-4. Detailprojekteringen er beskrevet i kapitel 6, etablering og indkøring i kapitel 7 samt drift og afslutning i kapitel 8. I disse kapitler tages der udgangspunkt i de enkelte teknikker, for hvilke der er beskrevet de nødvendige forudsætninger, designparametre og tests. I bilag 5 er vedlagt teknikbeskrivelser til hver metode, inkl. checklister til afklaring af erfaringsmæssigt kritiske forhold. I bilag 6 er vedlagt en bruttoliste over afværgeteknikker, der er afprøvede under danske betingelser, og som betragtes som potentielt egnede som afværgeforanstaltninger over for chlorerede stoffer. 5

14 6

15 3. Projektgennemførelsen 3.1 Faserne Gennemførelsen af en forureningssag opdeles i en række faser, der hver har sit formål og i reglen rapporteres særskilt, jf. tabel 3.1. Programfasen omfatter definitionen af formålet med afværgeprojektet. En konkretisering af målene for de enkelte delmiljøer udgør således grundlaget for opstillingen af et afværgeprogram. I afværgeprogrammet identificeres alternative afværgestrategier, som forventes at kunne imødekomme de opstillede mål. Der foretages overordnede vurderinger af, hvad der er teknisk muligt, hvilke miljøeffekter der kan opnås, om det er miljømæssigt hensigtsmæssigt/bæredygtigt samt tidsmæssigt og økonomisk acceptabelt. Fasen resulterer i et afværgeprogram med anbefaling af de mest lovende afværgestrategier (kapitel 4). I forslagsfasen sker der en nøjere afklaring af forudsætninger for de udvalgte afværgestrategier, herunder laboratorie- og feltforsøg. Herved reduceres usikkerheder, og der opnås mere præcise estimater for effektivitet, økonomi og tidsplan. Der udarbejdes overordnede beskrivelser af de alternative løsningsforslag. Fasen resulterer i et projektforslag med anbefaling af et afværgeprojekt (kapitel 5). I projekt-, udførelses- og afslutningsfasen operationaliseres afværgeprojektet. Projektet indeholder det detaljerede design af anlæg og processer og rammerne for projektgennemførelsen (kapitel 6). En mere detaljeret gennemgang af projektets faser findes i Projekthåndbogen /1/. 7

16 Faserne Formål Rapport Forundersøgelser Undersøgelser Kortlægning af forureningen. Undersøgelsesrapport Risikovurdering Risikovurdering for arealanvendelse, Undersøgelsesrapport grundvand og overfladevand. Afværgeprojekt Program Opstilling af formål med afværgeforanstaltninger. Identifikation af mulige afværgestrategier og metoder baseret på helhedsvurderinger af funktion, miljø, tid og økonomi. Forslag Skitseprojektering af 2-4 af de mest lovende afværgestrategier. Afklaring af projektforudsætninger, herunder laboratorie- og feltforsøg. Projekt Design af den valgte afværgestrategi (kombination af afværgeteknikker). Udførelse Etablering og indkøring Drift Afslutning Demontering Gennemførelse af afværgeprojektet. Dokumentation af oprensning og eller risikoreduktion. Afværgeprogram Projektforslag Projekt (teknisk beskrivelse og udbudsmateriale) Tilsyns- og moniteringsrapporter Afslutningsrapport Tabel 3.1 Oversigt over afværgeprojektets faser. Undersøgelsesrapport, afværgeprogram og projektforslag indgår som grundlag for en prioritering af den pågældende lokalitet til den efterfølgende fase. Den anvendte terminologi svarer til den terminologi, der anvendes i anlægsbranchen i øvrigt. Der er i bilag 1 givet en mere detaljeret oversigt over samtlige faser, inkl. koblingen med de forudgående undersøgelser og risikovurdering. For hver fase er angivet datagrundlag, aktiviteter, potentielt anvendelige værktøjer, substansen i det resulterende output samt dokumentationsrapporten. Referencer til hjælpeværktøjer, litteratur mv. er angivet i tabellen. 8

17 3.2 Organisation og projektstyring Interessenter i afværgeprojektet omfatter en række parter, som enten indgår direkte i projektorganisationen eller høres/holdes orienteret gennem forløbet. Parterne omfatter i reglen: Myndigheder (f.eks. amt, kommune, embedslægeinstitution, arbejdstilsyn) Bygherre Rådgivere (for miljømyndigheder og bygherre) Entreprenører Lodsejere Naboer og andre interessenter (f.eks. ejerforeninger, natur- og fritidsinteresseorganisationer, offentligheden generelt). Myndigheder, bygherre, rådgivere og entreprenører indgår direkte i projektorganisationen. Organisering, projektstyring og parternes roller, ansvar og lovgrundlag er nærmere beskrevet i Projekthåndbogen /1/. I afværgeprojektet vil amtet både være miljømyndighed og bygherre. I reglen optræder rådgiveren tillige ofte som rådgiver for begge interessenter. Det anbefales, at ansvarsområder og kompetencer præciseres som en del af organiseringen for at imødegå usikkerheder og misforståelser senere i projektforløbet. Det er bygherrens dvs. amtets ansvar at træffe beslutninger og styre projektet i henhold til plangrundlag, myndighedskrav, hensyn til lodsejere, miljø, tid og økonomi samt styring af rådgivere. Opgaverne i forbindelse hermed uddelegeres ofte. I forbindelse med udbud af projekter, skal formålet med afværgeprojektet være klart defineret. Miljømæssigt er det bygherrens overordnede ansvar, at den fornødne oprensning gennemføres i forhold til de givne myndighedskrav. Lodsejere skal høres og holdes løbende orienteret. Afhængig af den konkrete situation bør det ligeledes overvejes at høre/orientere naboer og andre interessenter. Formen og tidspunkt for orientering/høring bør nøje overvejes. Specialiseret teknisk information kan således give anledning til en unødig usikkerhed og frygt hos lægfolk, der ikke har den fornødne indsigt i at forholde sig til forureningsproblematik, risikovurdering og de mulige afværgeforanstaltninger. Det anbefales generelt at orientere tidligt i processen med en form og indhold, der er let tilgængelig og ikke giver anledning til unødig frygt. Et møde med de berørte parter anbefales. 9

18 3.3 Virkemidler Dialogen og den kritiske holdning Oprensning af forureninger er en multidisciplinær øvelse, hvor organisation og projektstyring skal spille sammen med faglig indsigt og økonomisk og miljømæssige cost effectiveness vurderinger samt lovgrundlag. Kravet til faglig indsigt spænder vidt og kan kræve indsigt i fagområder som hydrogeologi, geologi, geoteknik, geokemi, toksikologi, biologi, anlægs- og procesteknik mv. Kun de færreste er i stand til at overskue alle fagområder, hvorfor en faglig sparring mellem flere specialister ofte er nødvendigt særligt på større og mere komplekse sager. Den formelle kvalitetssikringsprocedure rummer i reglen ikke denne dynamik og er derfor ofte utilstrækkelig for en optimal projektløsning. Denne sparring bør ske internt i den udførende organisation, men bør tillige være en naturlig del af dialogen mellem miljømyndigheden og de udførende rådgivere og entreprenører. I komplekse problemstillinger kan det vise sig nyttigt at få kortlagt kritiske områder af den teknisk faglige kompetence. Her kan en SWOT-analyse (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) være en hjælp. Analyseværktøjet er generelt anvendeligt og kan findes i litteratur om ledelsesværktøjer. En Internet søgning herpå giver talrige referencer Overblik versus faglig fokus De indledende strategiske vurderinger i programfasen kræver overblik over dels usikkerheder på de konceptuelle modeller (geologi, hydrogeologi, geokemi, forureningsudbredelse og spredningshastighed), dels overblik over og generel indsigt i afværgemetoders muligheder og begrænsninger. For ikke at overse potentielle afværgestrategier kræver denne proces i princippet et kendskab til alle afværgemetoder, for at man kan foretage et kvalificeret til-/fravalg. I projekteringen og udførelsen kræves dybere indsigt i processer, designkriterier, faldgruber, muligheder for anlægs- og driftsoptimering mv., der selvsagt kræver faglig indsigt og erfaring. De mest betydningsfulde valg træffes således i de indledende faser, hvor frihedsgraden til og konsekvenserne af at vælge rigtigt eller forkert er størst. Værste fald er naturligvis at vælge en afværgestrategi, der i praksis ikke kan indfri forventningerne, og hvor alternative foranstaltninger må sættes i værk. 10

19 Det er i de indledende faser, at det er nemmest af ændre på afværgestrategien, da konsekvenserne heraf ikke er så økonomisk tunge. Frihedsgraden til at foretage valg aftager gennem projektets forløb Program Forslag Projekt Udførelse Figur 3.1 Frihedsgrad til og konsekvenser af valg gennem afværgeprojektets forløb. Afværgeprojekter med en aktiv drift kan ved en manglende afgrænsning af forureningen eller ved en manglende driftsoptimering tillige medføre betydelige tab af ressourcer, tid og penge og give anledning til unødig miljøbelastning. Her kan driftsoptimering, efterrationalisering på moniteringsdata og stopkriterier have stor betydning. Afværgehåndbogen støtter disse situationer med såvel bruttolister over afværgemetoders egnethed, beskrivelse af driftsforhold, kriterier for afslutning mv Den iterative proces Gennemførelsen af et afværgeprojekt er en iterativ proces, der er stærkt knyttet til de forudgående undersøgelser og risikovurderinger. Tidligt i planlægningen af undersøgelserne bør man have en hypotese om den mulige forureningsproblematik, de mulige risici og dermed også en ide om, hvilke potentielle afværgemetoder der kan komme på tale. Forudsætningerne for tilvejebringelsen af et hensigtsmæssigt vurderingsgrundlag i programfasen skabes i undersøgelsesfasen og forudsætter forudseenhed i planlægningen af undersøgelsesprogrammet. Omvendt giver den viden, der successivt opbygges gennem afværgeprojektets forløb, anledning til et bedre og mere nuanceret vurderingsgrundlag. Dette kan medføre behov for revurdering af risikobilledet og dermed acceptkriterier, eller 11

20 ændrede processer og driftsforhold for afværgeanlægget. I værste fald måske behov for andre eller supplerende afværgeforanstaltninger. I det omfang, der er sket en hensigtsmæssigt dataindsamling og brug heraf, er denne iterative proces både legal og nødvendig. Er årsagen derimod et mangelfuldt datagrundlag, fejl- eller overfortolkning af data med deraf følgende forkerte valg af processer eller metoder, er der et oplagt behov for kvalificering af projektgennemførelsen. Det er sigtet med håndbogen at bidrage til en sådan kvalificering, så der så vidt muligt opnås en optimal projektgennemførelse. 12

21 4. Afværgeprogram I afværgeprogrammet specificeres formålet med afværgeforanstaltningerne. På baggrund heraf identificeres mulige afværgestrategier og teknikker, der forventes at kunne imødekomme formålet. Vurderingen baseres på helhedsvurderinger af funktion, miljø, tid og økonomi. De bedst egnede afværgestrategier (normalt 2 4) anbefales til videre bearbejdning i projektforslaget. I det følgende er hovedelementerne i gennemførelsen af programfasen gennemgået, idet der samtidig henvises til oversigtsskema i bilag 1 for den overordnede struktur for planlægning, projektering og udførelse af afværgeprojekter. Der er stillet forslag til disposition og indhold af afværgeprogrammet i afsnit 4.3. Som værktøj til udarbejdelsen af afværgeprogrammet er der i afsnit 4.4 præsenteret et paradigma til udarbejdelse af afværgeprogram. 4.1 Datagrundlag fra undersøgelsesfase og risikovurdering Datagrundlaget baserer sig som udgangspunkt på rapporteringen af de udførte undersøgelser og risikovurdering. Vidensopbygningen om den enkelte lokalitet sker i første omgang hos den rådgiver, som forestår selve undersøgelsesfasen. Selv om der udarbejdes en detaljeret rapport, vil den udførende rådgiver som førstehåndskilde have de bedste forudsætninger for at kende de lokale forhold og have overblik over de konceptuelle modeller for lokaliteten. Dette er i sig selv et incitament til, at udførelsesfasen og programfasen udføres af den samme rådgiver. Dette kan sikres ved at udbyde begge faser samtidigt. Udbudsbrevet kan så indeholde et forbehold om, at sagen kan stoppe eller overdrages til anden rådgiver efter undersøgelsesfasens afslutning. En veldisponeret undersøgelsesrapport bør indeholde konceptuelle modeller og oplysninger om: Geologi, hydrogeologi og geokemi Arealanvendelse, vandindvindingsinteresser og overfladevand Forureningsudbredelse, spredningshastighed og kildestyrke. I det omfang der ikke foreligger målte data bør en god rapport indeholde bedste skøn/estimat for de pågældende data. 13

22 Foreligger disse data ikke fyldestgørende, kan det være nødvendig som led i udarbejdelsen af afværgeprogrammet at foretage bedste skøn/estimater som forudsætning for de videre vurderinger. Der er nedenfor angivet checklister for baggrundsdata, der ofte er relevante. I det omfang punkterne er relevante, bør de også være belyst i rapporten. Den konceptuelle model for geologi, hydrogeologi og geokemi bør beskrive de fysisk kemiske forhold, jf. tabel 4.1. Terræn: Lagfølge: Grundvandsmagasiner: Hydrauliske parametre: Evt. geokemi: Terrænniveau i absolut kote, terrænhældning, evt. befæstelse og adgangsforhold. Jordartsbeskrivelser, gerne detaljeret, evt. vandindhold og porøsitet. Potentialeforhold, strømningsretning og gradient. Transmissitivitet/permeabilitet. Evt. redoxforhold. Tabel 4.1 Checkliste. Konceptuel model for geologi, hydrogeologi og geokemi. Ofte er en række afværgemetoder oplagt potentielle. Her kan datagrundlaget tjekkes op mod bilag 6, hvor relevante designparametre og tests er angivet for de respektive afværgemetoder. Geokemi og redoxforhold bør være belyst, hvor nedbrydning af de chlorerede stoffer kan tænkes at indgå i afværgestrategien. Dette vil ofte være tilfældet, hvor der er tale om en svag forurening/fane og gerne i kombination med en relativt stor afstand til truede vandindvindinger og/eller overfladevand. Risici i forhold til arealanvendelse, grundvand, grundvandsinteresser og overfladevand bør være beskrevet, jf. tabel

23 Arealanvendelse: Grundvandsmagasiner: Aktuel og tidligere arealanvendelse. Karakterisering af grundvandsmagasin. Dæklag, reservoirbjergart og hydrauliske parametre (trykforhold, strømningsretning, gradient og transmissitivitet). Angiv klassifikation af grundvandsmagasin: Kildepladszone K (<500 m fra indvindingsboring til fælles indvindingsanlæg) Område med særlige drikkevandsinteresser OSD Område med drikkevandsinteresser OD Område med begrænsede drikkevandsinteresser OBD. Vandindvindinger: Overfladevand: Afstand og beliggenhed, udnyttet magasin og årlig indvinding. Afstand og beliggenhed, kvalitetsmålsætning. Tabel 4.2 Checkliste. Beskrivelse af arealanvendelse, grundvandsmagasiner samt grundvandsinteresser og overfladevand. Den konceptuelle forureningsmodel bør beskrive forureningen kvalitativt og kvantitativt, jf. tabel 4.3. Kilde og faneområde: Udbredelse i poreluft, jord og grundvand. Koncentrationsniveauer og evt. fri fase, stofspecifikt i respektive delmiljøer. Mængde, stofspecifikt i respektive delmiljøer. Kildestyrke (poreluft, pore- og grundvand) for spredning til øvrige delmiljøer. Tabel 4.3 Checkliste. Konceptuel model for forureningsspredning. Specifikationen af ovenstående vil i reglen være relevant inden for delmiljøerne umættet zone, mættet zone (lavpermeable lag) og i grundvandszonen. Hvis man i undersøgelsesrapporten ikke aktivt forholder sig til alle delmiljøer, er der risiko for at overse forureningsspredning i et eller flere delmiljøer. Eksempelvis kan en fokusering på en forureningsspredning i grundvandet med- 15

24 føre, at en måske lige så væsentlig forureningsspredning med poreluften i den umættede zone forbliver upåagtet. Dette kan medføre en utilstrækkelig afværgeforanstaltning. Den kvalitative og kvantitative beskrivelse i alle delmiljøer er derfor vigtig. Som en del af forundersøgelsen er det formålstjenligt så vidt mulig at kortlægge designparametre, der kan forventes relevante i den senere planlægning og projektering. Baseret på forventninger til, hvilke afværgeteknikker der kan komme på tale, er der i bilag 6 listet relevante designparametre. Yderligere specifikationer kan fås fra teknikbeskrivelserne i bilag Aktiviteter og værktøjer Identifikation af potentielle afværgestrategier Identifikationen af mulige afværgemetoder baserer sig som udgangspunkt på en gennemgang af alle generelt anvendelige afværgeteknikker over for chlorerede stoffer. Med baggrund i formålet med afværgeprojektet og de lokalitetsspecifikke forhold foretages der herefter et argumenteret fravalg af teknikker, som med sikkerhed ikke vil have den fornødne effekt. Som grundlag for denne gennemgang af teknikker kan der tages udgangspunkt i bruttolisten over teknologier, der er fundet generelt anvendelige under danske forhold, jf. bilag 6. Denne bruttoliste giver et overblik over til rådighed stående metoder, deres egnethed under forskellige fysiske forhold, typisk oprensningseffekt og tid samt omkostninger til anlæg og drift. Af hensyn til dokumentationen af afværgeprogrammet anbefales det, at såvel valg som fravalg af metoder (eller gruppe af metoder) begrundes kortfattet, så man senere kan dokumentere beslutningsprocessen. De identificerede mulige afværgemetoder tænkes nu sammen til lokalitetsspecifikke afværgestrategier. Afværgemetoderne må ofte kombineres for at favne delmålene i relation til arealanvendelse, grundvand og overfladevand. Behovet kan eksempelvis være en kortvarig aktiv kildeoprensning kombineret med en efterfølgende fanenedbringelse og afslutningsvis en nedbringelse af restforureninger med mindre aggressive/passive metoder for at nå de opstillede kvalitetskriterier. 16

25 De udtænkte alternative afværgestrategier dokumenteres nu med en beskrivelse af konsekvenser, der kortfattet redegør for de foreslåede metoders egnethed/funktion, miljøeffekter, tid for etablering og drift samt omkostninger. Beskrivelsen kan hensigtsmæssigt sammenfattes i et oversigtsskema. Forudsætninger, som senere skal verificeres inden valg, skal klart præciseres. Forslag til dispositionen for et sådant oversigtsskema er vist i tabel 4.4. Afværgestrategi Afværgeteknik Beskrivelse Funktion Miljøeffekter Tid Omkostninger Metode 1 Metode 2 Metode 3 Effektivitet (stofspecifik) Sikkerhed for målopfyldelse Fysiske begrænsninger Positive Negative Projektering Etablering og indkøring Forventet driftstid Mdr Mdr År Projektering og supplerende unders. Etablering og indkøring Drift pr. år kr. Samlet omkostning (nutidsværdi) Tabel 4.4 Forslag til disposition af oversigt over forslag til afværgestrategi, der sammenfatter konsekvensvurderingen (eksempel på udfyldt skema er vist i bilag 4). Metodernes funktion og miljøeffekt bør beskrives kortfattet i tekst. Et eksempel på udfyldt konsekvensvurderingsskema er vist i bilag 4. 17

26 4.3 Resultat Indhold af afværgeprogram Som et resultat af programfasen udarbejdes et afværgeprogram. Afværgeprogrammet bør i form og indhold indeholde en systematiseret teknisk dokumentation omfattende: Indledning med lokalitetsspecifikke oplysninger og forudsætninger. Overblik over projektforudsætninger, dvs. resumé af undersøgelser og risikovurdering. Specifikation af formål med de planlagte afværgeforanstaltninger. Beskrivelser af valg og fravalg af muligt egnede afværgetekniker. Mulige afværgestrategier beskrives ledsaget af en konsekvensvurdering. Forudsætninger, som skal verificeres inden endeligt valg af afværgeteknologi. Anbefaling af afværgestrategier til projektforslag. De forventeligt bedst egnede (normalt 3-4 stk.) afværgestrategier anbefales til videre bearbejdning i projektforslag. Målgruppen for afværgeprogrammet er amtet, der har rekvireret projektet, som skal godkende projektet og allokere økonomiske midler til dets videreførelse. Dele af afværgeprogrammet kan endvidere anvendes til information af andre myndigheder, politikere, lodsejere og andre berørte parter. Et konkret forslag til disposition og indhold i afværgeprogram er angivet i afsnit Paradigma for afværgeprogram Som værktøj til udarbejdelse af afværgeprogram er der i bilag 2.1 vedlagt et detaljeret paradigma for udarbejdelse af afværgeprogram. Et eksempel på et afværgeprogram med datadokumentation i skemaer er vedlagt i bilag 3. Paradigmaet kan anvendes som inspirationskilde eller følges i sin disposition. Følges paradigmaet i sin disposition opnås der en høj grad af systematik i datadokumentation og sikkerhed mod at overse væsentlige forhold, vurderingsgrundlag for valg og fravalg mv. Omvendt må man være opmærksom på, at paradigmaet med sin omfattende brug af dokumentation i skemaer ikke tager opmærksomheden fra den innovative tænkning, hvor nye metoder eller anvendelser kan have sin berettigelse. 18

27 4.4.1 Disposition for afværgeprogram I henhold til ovenstående anvisninger opererer paradigmaet for afværgeprogram med følgende disposition: 1. Indledning 1.1 Baggrund og forudsætninger 1.2 Forurening, risici og formål med afværgeforanstaltninger 2. Identifikation af mulige afværgestrategier 3. Beskrivelse af alternative afværgestrategier 3.1 Alternativ A: Teknisk beskrivelse Forventet oprensningseffektivitet og stopkriterier Overordnet miljøvurdering 3.2 Alternativ B: etc. 3.x Sammenstilling af tid og økonomi 4. Anbefaling af afværgestrategier til projektforslag Bilag Afværgeprogrammet vedlægges en række skemaer, der har til hensigt at systematisere og give overblik over den indsamlede viden, formålsfastlæggelsen, dokumentere valg af mulige afværgestrategier og konsekvensvurderingen heraf. Der opnås hermed en sikkerhed for, at basale data står til rådighed og let kan findes. Som obligatoriske bilag til afværgeprogrammet indgår 5 skemaer: 1. Lokalitetsdata 2. Forudsætninger 3. Forurening, risici og formål 4. Potentielle afværgestrategier 5. Kapitaliserede omkostninger. De 5 skemaer ligger som faneblade i ét regneark med i alt 10 skemaer. Regnearket er således forberedt til udarbejdelse af såvel afværgeprogram som projektforslag. Det bemærkes, at en anvendelse af de efterfølgende skemaer nr i afværgeprogrammet kan være hensigtsmæssig f.eks. på et indledende stadium eller for udvalgte afværgestrategier. Regnearket med skemaer kan fås ved henvendelse til Amternes Videncenter for Jordforurening. 19

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet ATV-Vintermøde, 6. marts 2012 Grontmij A/S Majbrith Langeland Tværsnit udbredelse af fri fase olie i jord og tidl. kloak

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS ERFARINGS OPSAMLING Passiv ventilation under huse Miljøprojekt nr. 1348 2010 Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Følgegruppe Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Susanne

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Beslutningsværktøj, RemS

Beslutningsværktøj, RemS ATV Gå Hjem Møde Skovlunde Byvej 96B et eksempel på (mis)brug af LCA-analyser i RemS af Jesper Lind, COWI A/S 1 Site specifikke fakta, Skovlunde Byvej 96A Renseri fra 1960 til 1987 Undersøgelser primo/medio

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Per Loll, udviklings- og projektleder DMR Claus Larsen, kvalitetschef DMR Laila Bruun, hydrogeolog DMR (nu Rambøll) Anders Riiber Høj, projektchef OM (nu Metroselskabet)

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Håndbog i jordforureningslovens 8

Håndbog i jordforureningslovens 8 Håndbog i jordforureningslovens 8 Teknik og Administration Nr. 2 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 2 1.2 Læsevejledning... 2 2. Lovgrundlaget i oversigt... 5 3. 8-proceduren fra

Læs mere

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS -

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - LÆRING OG OPTIMERING AF PASSIV VENTILATIONSLØSNING Arne Rokkjær, Region Hovedstaden Disposition Baggrund - lokalitet Afværge - princip Etablering Grundejer Dokumentation Sammenfatning

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Bilag 13 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Claus Kirkegaard DGE Group Indhold INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

AFVÆRGEPUMPNING - STATUS, OPTIMERINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER

AFVÆRGEPUMPNING - STATUS, OPTIMERINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER AFVÆRGEPUMPNING - STATUS, OPTIMERINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER Projektleder Niels Ploug Krüger A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of the Art Schæffergården, Gentofte 22. oktober 2008

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

ALBA, RUGVÆNGET 1-5, TAASTRUP

ALBA, RUGVÆNGET 1-5, TAASTRUP Region Hovedstaden, Koncern Miljø 22.december 2010 Projekt nr. 15.524.00 Udarbejdet af CAK Kontrolleret af AGC Godkendt af CER ALBA, RUGVÆNGET 1-5, TAASTRUP AFVÆRGEPROGRAM NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring 1.1 Generelt 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring 1.3 Miljøstyringens væsentligste værktøjer 2. Organisation 2.1

Læs mere

GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen

GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen Disposition Introduktion til projektet Status for etablering af jordvarmeboringer i Danmark Geologi og jordvarmeboringer Hvordan kan en jordvarmeboring

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Geologisk karakterisering ved hjælp af SiteEval anvendelighed og visioner

Geologisk karakterisering ved hjælp af SiteEval anvendelighed og visioner Geologisk karakterisering ved hjælp af SiteEval anvendelighed og visioner Projektleder Steen Kofoed Munch, Orbicon Nina Tuxen, Orbicon Seniorforsker Knud Erik Klint, GEUS Henriette Kerrn-Jespersen, Region

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Den 13. oktober 2006 J.nr.

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014 Kunstgræsseminar Allerød Idrætspark 18. September 2014 Om os Jørgen Hegner Uddannet Teknikumingeniør fra Haslev Teknikum i 1992 med speciale i anlægsteknik, miljø og konstruktion. Ansat i Dines Jørgensen

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET. Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune

NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET. Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune 1 NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune Miljøboringer udfører man for at vurdere forureninger og som led i beskyttelsen af miljøet. Det er dog ikke altid,

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009

Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009 Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009 Jens Peter Nielsen - Rambøll Mads Georg Møller - Rambøll Ansvar, kommunikation og forventningsafstemning

Læs mere

Passiv ventilation der virker!

Passiv ventilation der virker! 1 Passiv ventilation der virker! Indeklimasikring ved etablering af ventileret krybekælder Dansk Miljørådgivning A/S: Rikke Berg Mørch, diplomingeniør Per Loll, udviklingsleder, civilingeniør Ph.D Region

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation) Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J ag3@viborg.dk www.viborg.dk Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere