PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED"

Transkript

1 PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS KONTOR Randers Kommune

2 Indhold 1. Målsætning Projekthåndbogen Hvad er et projekt? Projektorganisationens struktur og aktører Et projekt fødes Projektorganisationen kontra linieorganisationen Ressourceramme og tildeling af kompetencer Ansvarsfordeling i en projektgruppe Projektprocessen Fase 1 projektstart Fase 2 Planlægning Fase 3 gennemførelse Fase 4 Afslutning og evaluering Idékatalog Interessentanalyse Projekteksempler... 22

3 1. Målsætning 1. Målsætning Miljø og Teknik ønsker at indføre projektorganisering som en arbejdsmetode i forvaltningen. Projektorganiseringen skal fungere sideløbende med den eksisterende linieorganisation, hvor Miljø og Teknik er opdelt i afdelinger og sektioner. Formålet med indførelsen af en projektorganisation er at sikre en så god løsning af forvaltningens opgaver som muligt, styrke indsatsen for løsning af opgaver indenfor særlige fokusområder, tilbyde samarbejde på tværs af involverede parter, både internt og eksternt, sikre at projektorganisationens opgaveløsning gennem evaluering anvendes til at forbedre fremtidige opgaveløsninger. I Miljø og teknik skal projektorganisationen desuden medvirke til at sikre faglighed og samarbejde på tværs af organisationen, udnytte de tilstedeværende medarbejderressourcer bedst muligt, give medarbejdere og ledelse udfordringer, både fagligt og ledelsesmæssigt, give medarbejdere mulighed for at udvikle sig og afprøve fl ere fagområder. 1.1 Projekthåndbogen Håndbogens opgave er dels at beskrive selve projektorganiseringen i Miljø og teknik og dels at beskrive de rammer, der er gældende for projektarbejdet. Projekthåndbogen er ikke udtømmende og skal betragtes som en ramme for projektarbejdet snarere end en kogebog for, hvordan projektarbejder gennemføres fra A-Z. Der er lagt vægt på at eksemplifi cere og inspirere frem for at sætte begrænsninger. Håndbogen tager udgangspunkt i større projekter på tværs af afdelinger, men det står de enkelte afdelinger frit for at anvende principperne til mindre projekter

4 2. Hvad er et projekt? 2. Hvad er et projekt? I Miljø og Teknik defi neres begrebet projekt således: Et projekt er en veldefi neret, afgrænset opgave, der kræver et tværfagligt samarbejde og som ønskes gennemført indenfor en bestemt tidsramme og med en på forhånd fastlagt ressource. Til gennemførelse af det enkelte projekt dannes en organisation, der nedlægges igen, når opgaven er løst. Udførelse af almindelige driftsopgaver er ikke omfattet af defi nitionen, men projektarbejdsformens værktøjer kan bruges til udvikling og tilrettelæggelse af almindelige administrationsopgaver. Opgaver, der egner sig til projektarbejdsformen er karakteriseret ved, at de for eksempel indeholder nye elementer, er komplekse, er udviklingsprægede, har fl ersidige interesser, der involverer fl ere afdelinger, medfører læring og udvikling, forventes at have væsentlig betydning, ligger udenfor den normale rutine. Et projekt kræver ofte, at der anvendes ressourcer fra mere end en afdeling og eventuelt bidrag fra eksterne parter. Derfor dannes en organisation, som sikrer projektets gennemførelse. Projektarbejdsformen kræver en fælles forståelse for opgavens karakter og løsningsmetoder, idet projektgruppen er sammensat af personer med vidt forskellige kompetencer og interesser. Opgaven kan kun løses gennem samspil og videndeling, og alle - 3 -

5 2. Hvad er et projekt? deltagerne skal have en fælles forståelse for vision, mål, problemformulering og ambitionsniveau. I idékataloget, s. 16, er vist en række eksempler på egnede projektopgaver i Miljø og Teknik

6 3. Projektorganisationens struktur og aktører 3. Projektorganisationens struktur og aktører Projektorganisationen adskiller sig fra den linieorganisation, som i dag kendetegner Miljø og Teknik, idet en projektgruppe fungerer som en selvstændig organisation i organisationen. De kendte skel imellem chef, sektionsleder og medarbejder er udvisket i forhold til projektarbejdet, og alle indgår som projektmedarbejdere på lige fod i en projektgruppe. Overordnet er der to hovedaktører: Chefgruppen som ordregiver og projektgruppen som ordretager. 3.1 Et projekt fødes Beslutningen om at nedsætte en projektgruppe og igangsætte et projektarbejde ligger hos chefgruppen. Afdelinger og enkelte medarbejdere kan komme med forslag til projekter, ligesom mange politiske beslutninger vil resultere i projektarbejder. Forankring i chefgruppen Chefgruppen er ordregiver. Dermed er chefgruppen køber af en projektgruppes ydelser og formulerer projektets målsætninger, tidsrammer, milepæle og ressourcerammer. Når chefgruppen undersøger muligheden for at igangsætte et projekt, vil der typisk allerede skulle involveres en potentiel projektleder for at kunne etablere en tilstrækkelig projektbeskrivelse. Det er chefgruppens opgave at sikre overensstemmelse imellem målsætningerne og de tildelte ressourcer. Etablering af en projektgruppe Chefgruppen udpeger en projektansvarlig chef og en projektleder. Chefgruppen stiller forslag til projektgruppens øvrige sammensætning, og dette bør ske i samarbejde med projektlederen for at sikre, at de nødvendige kompetencer er til stede i gruppen. Den projektansvarlige chef overdrager herefter projektgruppen til projektlederen, som - 5 -

7 3. Projektorganisationens struktur og aktører får retten og pligten til at lede medlemmerne i gruppen for så vidt angår opnåelsen af projektets mål. Projektlederen refererer til den projektansvarlige chef. 3.2 Projektorganisationen kontra linieorganisationen En etableret projektgruppe er en selvstændig enhed, som indenfor de afsatte ressourcer arbejder målrettet for at nå de fastsatte målsætninger. Dermed kan projektgruppens medlemmer ikke af chefgruppen pålægges at udføre andre opgaver, som betyder at projektets mål ikke kan opfyldes medmindre chefgruppen samtidig ændrer målsætningen eller allokerer yderligere ressourcer til projektet. Figur 1 viser en principskitse over en projektgruppes placering i den eksisterende organisation. Der kan inddrages fl ere eller færre medarbejdere fra de enkelte afdelinger, og indholdet af det enkelte projekt afgør hvilke afdelinger, der skal involveres i projektarbejdet. Ligeledes kan der være behov for anvendelsen af en ekstern rådgiver som en del af projektgruppen, som proceskonsulent eller ligefrem som projektleder. Strukturelle konflikter hvem bestemmer over hvem? En projektgruppes placering i linieorganisationen kan give anledning til nogle strukturelle konfl ikter, hvor projektgruppen er i spil imellem chefgruppen som helhed og de enkelte fagchefer i forhold til medarbejderne i gruppen. Projektgruppen skal til enhver tid holde fokus på, at projektets mål nås indenfor de givne ressourcerammer. Det er den enkelte medarbejders ansvar at gøre opmærksom på eventuelle konfl ikter overfor projektlederen og medarbejderens chef, både for at sikre projektets gennemførelse, men også for at sikre medarbejderens trivsel. En projektleder kan inddrage den projektansvarlige chef, hvis en ressourcekonfl ikt ikke kan løses med den enkelte projektmedarbejder og dennes liniechef

8 3. Projektorganisationens struktur og aktører Chefgruppen Chef 1 Chef 2 Chef 3 Projektleder Kompetencer og ressourcer Kompetencer og ressourcer Kompetencer og ressourcer Medarbejder Medarbejder Medarbejder Projektgruppe Ekstern Rådgiver Figur 1. En projektgruppes organisatoriske forankring i Miljø og Tek- 3.3 Ressourceramme og tildeling af kompetencer Chefgruppen forestår den overordnede tildeling af ressourcer, hvor det forventede antal timer til løsning af projektopgaven og de specifi kke faglige kompetencer, som skal være til stede i projektgruppen, fastlægges. Der foretage en vurdering af, om eksterne samarbejdsparter skal inddrages i projektgruppen, samt om der skal tildeles særlige ressourcer til projektarbejdet, eksempelvis til fi nansiering af en rådgiver. En projektgruppes ressourceramme indeholder ligeledes nogle praktiske forudsætnin

9 3. Projektorganisationens struktur og aktører ger for gruppens arbejde, eksempelvis: Forplejningspolitik i forbindelse med afholdelse af projektmøder, internt som eksternt. Beslutning om afholdelse af seminarer for projektgruppen, eksempelvis med eksterne oplægsholdere. Muligheder for specifi k efteruddannelse af ét eller fl ere af projektgruppens medlemmer for at nå projektets mål. 3.4 Ansvarsfordeling i en projektgruppe En projektgruppe består af personer med forskellige faglige og personlige kompetencer. Sammensætningen af disse kompetencer er afgørende for gruppens samarbejde og de opnåede resultater. Projektgruppens deltagere skal derfor have forståelse for, at de forskellige fagligheder og personligheder er grundlaget for resultatet. Det er vigtigt, at gruppens medlemmer har en indbyrdes respekt for hinandens kompetencer, og at de føler ansvar for projektets gennemførelse. Projektlederen Projektlederen refererer til den projektansvarlige chef og har det overordnede ansvar for projektets gennemførelse. Projektlederen er ansvarlig for at overholde de aftaler, der er indgået med chefgruppen vedrørende projektbeskrivelsen, ligesom projektlederen er ansvarlig for, at forslag til ændringer i projektbeskrivelsen bliver forelagt den projektansvarlige chef. Projektlederen er primært ansvarlig for at organisere arbejdet, herunder afholde de nødvendige møder i forbindelse med tids- og ressourceplanlægning, uddelegere opgaver til projektgruppens medlemmer, følge op på de enkelte opgavers status og indbyrdes sammenhæng samt at søge eventuelle opståede konfl ikter løst

10 3. Projektorganisationens struktur og aktører Typiske projektlederopgaver kan derudover være: Tids- og økonomistyring. Ekstern kommunikation (borgere, medier, øvrig administration, politikere), eventuelt informere på Broen. Organisering af projektdata i ESDH og sikring af tilgængeligheden til data for de involverede parter. Opsamling og dokumentation af projektet (løbende og afsluttende). Projektmedarbejdere Projektmedarbejderen refererer til projektlederen inden for projektets rammer, og det er en forudsætning, at projektmedarbejderen overholder de tids- og ressourcerammer, som er aftalt i projektgruppen. Medarbejderen har pligt til at informere projektlederen, hvis der opstår problemer med dette. Projektmedarbejdernes primære opgave er at varetage et eller fl ere specifi kke faglige emner. Typiske projektmedarbejderopgaver kan derudover være at: Levere feedback på andre projektmedarbejderes arbejde. Informere projektleder og nærmeste leder om eventuelle konfl ikter imellem håndtering af daglige opgaver og opgaver i projektgruppen. Informere kolleger i den respektive afdeling om projektets status og fremdrift. Varetage sekretærfunktion i projektgruppen - 9 -

11 4. Projektprocessen 4. Projektprocessen Projektarbejdet inddeles i fi re, naturligt afgrænsede faser. Figur 2 viser de fi re faser og de overordnede aktører i hver fase. Fase 1 - Projektstart Projektidé Projektskitse Interessentanalyse Bemanding af projektet (Chefgruppen / Projektleder) Fase 2 - Planlægning og projektbeskrivelse Målsætning Tidsramme Milepæle Ressouceramme Interessentanalyse (Projektleder / Projektgruppen) Evaluering / erfaring Fase 4 - Afslutning og evaluering Afslut opgaven Afl ever opgaven Evaluering Fase 3 - Gennemførelse Gennemførelse Projektstyring (Projektgruppen) (Projektgruppen) Figur 2. Faseopdeling af en projektopgave. I fase 1 og 2 beskrives og planlægges projektet. Faserne er afgørende for at kvalitetssikre projektet, sikre ejerskab og opbakning, afstemme fokus, gøre projektet styrbart og forberede den bedst mulige fordeling af ressourcerne i gennemførelsesfasen. En

12 4. Projektprocessen grundig beskrivelse og planlægning baner vejen for en effektiv gennemførelse. Det skal også sikres, at der afsættes den nødvendige tid til afslutnings- og evalueringsfasen, idet opsamling af erfaringer, som kan forbedre arbejdet med efterfølgende projekter er af stor betydning. 4.1 Fase 1 projektstart En projektidé opstår med baggrund i at få løst en konkret, afgrænset opgave. Der udarbejdes en overordnet projektskitse, der beskriver projektets formål samt hvilke delmål og nyttemål, der understøtter formålet. Skitsen skal indeholde overvejelser om interessenter, risici, milepæle og en ressourcemæssig ramme. Projektskitsen udarbejdes af chefgruppen i samarbejde med en potentiel projektleder og eventuelt udvalgte medarbejdere. Projektarbejde kræver overblik over, hvilke interessenter der er til projektet. Gennemførelse af en interessentanalyse kan kortlægge de, der har interesse i projektet eller de resultater, som projektet forventes at bidrage med. Interessentanalysen bør på overordnet plan gennemføres i fase 1 forud for den endelige beslutning om gennemførelse af projektet. Interessentanalysen afdækker følgende forhold: Identifi kation af interessenter. Opstilling af konkrete aktiviteter til håndtering af vigtige interessenter. Bemanding af projektgruppen. Spændinger og/eller samarbejdsmuligheder. Behov for kommunikationsstrategi. Med baggrund i projektskitsen og den overordnede interessentanalyse tager chefgruppen endelig stilling til, om projektet skal gennemføres. I bekræftende fald nedsættes og bemandes en projektgruppe

13 4. Projektprocessen 4.2 Fase 2 Planlægning Med baggrund i projektskitsen udarbejder projektgruppen en projektbeskrivelse. I denne afklares og afstemmes forventningerne imellem projektgruppen og chefgruppen. Gruppen går mere i dybden med projektets forventede indhold, og nye forhold, som ikke tidligere er overvejet, afdækkes. Gruppen forholder sig til de tildelte ressourcer, såvel de økonomiske som kompetencemæssige og opvejer disse mod målsætningen. Projektgruppen skal stå inde for den skriftlige projektbeskrivelse, som skal være tilstrækkeligt detaljeret og mindst indeholde følgende elementer: Ophav: Hvem ønsker projektet gennemført og hvorfor? Mål: Hvilket produkt skal leveres, og er der andre, interne målsætninger, der ønskes opfyldt igennem projektarbejdet? Hvad er ambitionsniveauet for projektet? Tidsramme: Hvornår forventes projektet at skulle være færdiggjort? Milepæle: Hvilke milepæle skal være nået på hvilke fastsatte tider? Ressourceramme: Hvilke ressourcer tildeles projektet fra hvilke afdelinger (kompetencer, tid, eventuelt økonomiske rammer til rådgivning mv.). Med udgangspunkt i projektbeskrivelsen foretager projektgruppen en vurdering af, om elementerne stemmer overens. Såfremt der er behov for ændringer, er det projektlederens ansvar at gøre den projektansvarlige chef opmærksom herpå forud for den egentlige start på projektarbejdet. Den projektansvarlige chef er ansvarlig for, at chefgruppens forventninger forstås af hele projektgruppen for at skabe en fælles arbejdsplatform. I planlægningsfasen bør formen af projektgruppens arbejdsresultat også fastlægges. Fokus på slutproduktet i form af en rapport, et notat, et powerpointshow eller andet er en vigtig styrende faktor i gennemførelsesfasen

14 4. Projektprocessen Mål Et projekt kræver tydelige mål fra starten, hvorved fokus på det centrale kan sikres igennem hele projektforløbet. En målformulering skaber en entydig, afgrænset målsætning for projektet, så det tydeligt fremgår, hvad der skal opnås med projektets gennemførelse. Et projekts overordnede formål beskriver hvorfor Miljø og Teknik vil gennemføre projektet, mens et projekts delmål beskriver hvad, der skal realiseres og hvordan. Delmålene er nødvendige for at realisere projektets formål. Tidsramme og milepæle Projektgruppen udarbejder sammen med den projektansvarlige chef en detaljeret tidsplan, hvori de defi nerede delmål for projektet indføres som milepæle. En milepæl er et mellemstadie, en synlig begivenhed eller afslutning af et synligt (større) arbejdsresultat. Milepælene kobles med aktiviteterne i projektet og det beskrives, hvilke aktiviteter der skal være udført for at nå hver milepæl, eventuelt med et fastsat tidspunkt. Ved de aftalte milepæle skal der gøres status på følgende områder: Hvad er der brugt af ressourcer? Holder tidsplanen? Er der grund til at justere de fremtidige aktiviteter eller (del)målene? I tidsplanen skal indlægges statusmøder. Møderne kan holdes med et fastsat interval og eventuelt i forbindelse med, at en milepæl er nået. Den projektansvarlige chef kan deltage i statusmøderne for at sikre forankring i chefgruppen og at eventuelle ændringer og justeringer af projektet bringes videre til chefgruppen. Statusbeskrivelsen skal fremgå af mødereferatet eller af et notat, som sendes til chefgruppen og den projektansvarlige chef. Den projektansvarlige chef informerer chefgruppen mundtligt efter behov

15 4. Projektprocessen Hvis der er uoverensstemmelse mellem projektets aktuelle og forventede stade, skal årsagerne hertil belyses, og der skal træffes beslutning om konsekvenserne. Det kan være en revision af tidsplan, ressourceforbrug, mål eller projektresultat. Ressourceramme Ved projektstart udarbejder projektgruppen et overslag over det forventede ressourceforbrug, både økonomisk og timeforbrug for hver deltager. Opgørelsen skal godkendes af chefgruppen. Der kan tages udgangspunkt i erfaringer fra tidligere projekter og i en opdeling i tidsforbrug til mødedeltagelse og mødeforberedelse, skrivning af dagsorden og referat, samt produktion og bearbejdning af bidrag til projektet. Alle projekter oprettes i et tidsregistreringssystem, idet der tildeles tid til den enkelte deltager. Der foretages den fornødne opdeling af tidsforbrug på delprojekter og projektfaser. Udskrifter fra systemet danner basis for opfølgning på tidsforbruget på statusmøder, hvor der også foretages de fornødne justeringer. Ved afslutning af projektet giver registreringssystemet mulighed for at videregive erfaringer til senere projekter. Interessentanalyse Den i fase 1 gennemførte interessentanalyse revideres, idet projektet på nuværende tidspunkt forventes bedre belyst. Dermed er der stor sandsynlighed for, at også fl ere interessenter kan identifi ceres end tidligere. 4.3 Fase 3 gennemførelse Møder er det primære kommunikationsværktøj internt i projektarbejdet. Møder bruges til idé- og problemløsning, projektstyring, information, forhandling og fællesskab. I større projekter er møder meget ressourcekrævende og kræver disciplin i henhold til den aftalte mødestruktur. På projektgruppens første møde aftales, hvordan gruppens samlede ressourcer udnyttes bedst, herunder: Hvordan sikres den faglige koordinering?

16 4. Projektprocessen Hvordan nedsættes undergrupper? Hvordan forberedes de enkelte delprojekter til diskussion i hele projektgruppen? Det er vigtigt at de opgaver, som løses på projektgruppemøderne, har relevans for alle mødets deltagere. Det kan være en fordel at afholde delmøder med færre deltagere, hvor der er mulighed for behandle specifi kke problemer i dybden og derefter udarbejde oplæg til et projektgruppemøde. Mødestruktur Mødestrukturen aftales indbyrdes i projektgruppen. Ved større projekter kan en fast mødeplan anvendes. Ordstyrer er projektlederen, og der skal udpeges en sekretær, som varetager skrivning af referater samt eventuelt andre, administrative opgaver. Dagsorden Inden hvert møde udsendes en dagsorden, som typisk indeholder: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 2. Emne A. 3. Emne B Status for tids- og ressourceforbrug. 6. Næste møde(hvis ikke fastlagt fra starten). 7. Eventuelt. Det anbefales at anvende kommenterede dagsordener, hvor et par linjers forklarende tekst uddyber de enkelte dagsordenspunkter. En dagsorden er en forudsætning for, at den enkelte mødedeltager kan forberede sig til mødet. God forberedelse sikrer en effektiv udnyttelse og afvikling af møderne

17 4. Projektprocessen Dagsordenen er desuden nødvendig for, at mødet kan ledes og refereres. Referat Mødereferatet er en dokumentation af et mødes drøftelser og resultater, og tjener som plan for det videre arbejde (hvad skal der gøres, af hvem og til hvornår), som aftaledokument mellem parter, som informationsmiddel til interessenter om aftaler, planer, status m.v., som middel til at fastholde gode ideer, problemer m.v. til brug for det videre arbejde i projektet. Det skal tydeligt fremgå af referaterne, hvilke emner der har været behandlet og hvilke beslutninger og aftaler, der er truffet på mødet. Der kan være behov for at referatet indeholder en redegørelse for forudsætningerne. Et referat skal indeholde følgende elementer: En oversigt over mødedeltagere og eventuelle afbud. En liste over igangværende opgaver, deadlines og ansvarsplacering for den enkelte opgave. Gennemgang af mødet i henhold til dagsordenen. Forslag til dagsorden til næste møde. Mødekalender. God mødeskik Som projektmedarbejder er man i forbindelse med møder altid ansvarlig for at: Møde til tiden. Melde afbud så tidligt som muligt, hvis man er forhindret i at deltage i et møde. Udsende materiale til brug på møder i tilstrækkelig tid. Tidsfristen kan aftales på

18 4. Projektprocessen det forudgående møde eller fastsættes fra starten af projektet. Forberede sig til møder. Er man ikke forberedt, skal man gøre opmærksom herpå fra mødets start. 4.4 Fase 4 Afslutning og evaluering Afslutningen af et projekt indeholder udover projektresultatet altid en evaluering af resultat samt projektprocessen og samarbejdet i projektgruppen. Evalueringen skal prioriteres allerede i planlægningsfasen for at sikre at den fornødne opsamling af erfaringer gennemføres, så viden, som kunne forbedre efterfølgende projektarbejder, ikke går tabt. Afslutning og rapportering Selve afslutningen af projektarbejdet består i, at resultatet afrapporteres, herunder kan der eventuelt foretages delafslutninger, eksempelvis i store projekter med fl ere fastsatte milepæle. Slutrapporteringen skal gøres så enkel og tilgængelig som muligt. Hvis det drejer sig om lovregulerede opgaver, er formen i nogle tilfælde givet, eksempelvis en større lokalplan. I andre tilfælde kan det eksempelvis være mere fordelagtigt at opdele slutrapporteringen i selve resultatet af arbejdet (for eksempel en projekthåndbog for Miljø og Teknik), en del, der beskriver de tiltag, der skal gennemføres for at følge op på konklusionerne, en del, der dokumenterer og begrunder resultatet og eventuelt en del, der behandler resultaternes konsekvenser for så vidt angår relevante emner indenfor kommunikation, borgerinddragelse, miljø, økonomi,

19 4. Projektprocessen handicapvenlighed, ligestilling m.v. En projektarbejdsgruppe er ikke bundet af en bestemt måde at afrapportere på, men gruppen skal søge den form, som er optimal i forhold til det ønskede resultat. I nogle tilfælde, vil et powerpointshow måske være bedre og mere anvendeligt end en traditionel rapport. Evaluering Evaluering af projektet skal være et fast punkt på alle projektbeskrivelser. Der evalueres som udgangspunkt på to niveauer: Resultat (produkt). Projektproces og samarbejde. Niveauerne er indbyrdes afhængige, idet succesfulde projektgrupper typisk vil kunne levere et bedre produkt, end hvis projektarbejdet har forløbet uhensigtsmæssigt. I evalueringssammenhæng adskilles proces og resultat, idet resultatet evalueres i forhold til det bestilte arbejde, mens processen evalueres i forhold til de metoder, der er anvendt til løsning af opgaven samt det indbyrdes samarbejde. Projektet skal evalueres af projektgruppen, og formålet er at refl ektere over resultat og proces. Det er vigtigt at samle, dokumentere og publicere den viden og erfaring, der er skabt. Evalueringen skal føre til læring for projektets deltagere (projektgruppen, projektleder og styregruppen). Publiceringen kan rettes mod fl ere end deltagerne, eksempelvis ved anvendelse af et projektweb, hvor hele Miljø og teknik har adgang. Projektets resultater skal altid evalueres. Hovedformålet er at vurdere resultatet i forhold til de målsætninger, som har været styrende for projektet, og er tydeliggjort i projektbeskrivelsen. Følgende hovedpunkter evalueres: Er projektets mål blevet opfyldt (hvad var målet, og hvad er resultatet)? Har projektet resultatmæssigt bidraget med andet end målsætningerne? Er der mål eller delmål, som ikke er opfyldt? Og hvorfor?

20 4. Projektprocessen Har projektet kunnet gennemføres indenfor de fastsatte tids- og ressourcerammer? Har projektets resultater indfl ydelse på andre, igangværende arbejder, som bør revideres som følge heraf? Evalueringen af projektresultatet kan have stor indfl ydelse på tilrettelæggelsen af fremtidige projektarbejder, og det er derfor vigtigt både at beskrive det, der er gået godt, og det, der er gået mindre godt. Fokus er ofte på de elementer, som er gået mindre godt, men det er af stor værdi også at afrapportere elementer, der grundet deres succes kan anvendes i nye projekter. En evaluering af projektets proces kan medvirke til at forklare projektets succes eller mangel på samme. I denne del af evalueringen identifi ceres de begivenheder og erfaringer, som har haft afgørende betydning for projektets resultater, og evalueringen foretages med udgangspunkt i de aktiviteter, som ligger i de fi re projektfaser (projektstart, planlægning, gennemførelse, afslutning og evaluering). Evalueringen af processen kan anvendes til at sikre bedre overensstemmelse imellem de fi re faser i fremtidige projekter, herunder beskrivelse af målsætninger, tidsrammer, milepæle og ressourcerammer. Projektgruppens interne arbejde skal også evalueres, og evalueringen omfatter eksempelvis: Hvordan har samarbejde imellem deltagerne fungeret? Har gruppen været sammensat korrekt i forhold til personlige og faglige kompetencer? Hvad skal eventuelt ændres i næste projekt? Har balancen mellem aftalt ressourcefordeling og forventet forbrug internt i gruppen været tilfredsstillende? Sideløbende skal projektgruppens eksterne relationer evalueres, eksempelvis: Har der været problemer (for eksempel ledelsesmæssigt) med at få projektorganisation og linieorganisation til at fungere sideløbende?

21 4. Projektprocessen Har projektorganisationen haft et passende ressourceforbrug i forhold til de involverede medarbejderes løsning af andre opgaver i organisationen? Har projektorganisationen formået at skabe kendskab og opbakning til projektet i resten af organisationen? Evalueringen skal endelig omfatte evaluering af og input fra de eksterne interessenter (eksempelvis bygherrer, rådgivere eller andre samarbejdspartnere), som har været inddraget i projektarbejdet

22 5. Idékatalog 5. Idékatalog 5.1 Interessentanalyse Et projekts vellykkede gennemførelse vil i mange tilfælde være afhængig af accept af og medvirken af en række personer, afdelinger og organisationer. Der er derfor grund til at beskæftige sig med disse interessenters indstilling til projektet. Det vil være naturligt at de vigtigste interessenter er repræsenteret i projektgruppen eller i en evt. styregruppe. Men udenfor disse to grupper vil der være interessenter, som bør informeres, høres eller på anden måde inddrages i projektet. Eksempler på interessenter: Byrådspolitikere. Afdelinger eller enkeltpersoner i den kommunale organisation, som berøres af projektet. Borgere - det være sig naboer, ejere, lejere og andre rettighedshavere eller sportsklubber og andre foreninger. Erhvervsvirksomheder - også butikker. Interesseorganisationer f.eks. miljø-, idræts- og erhvervsorganisationer. Offentlige myndigheder (andre kommuner, regionen, statslige institutioner) og forsyningsvirksomheder. Bygherre, advokater, rådgivere. Pressen. Hvilke interessenter et projekt har, bør overvejes både i den indledende fase i forbindelse med formulering og afgrænsning af projektet og i forbindelse med projektbeskrivelsen. I den indledende fase vil man have fordel af at kunne trække på viden fra overordnede chefer og evt. politikere og samtidig vil resultatet af denne første runde i interessentanalysen kunne tages med i overvejelserne ved afgrænsning af projektet og

23 5. Idékatalog sammensætning af projektgruppen. Den anden runde af analysen gennemføres når projektgruppen er nedsat og udarbejder projektbeskrivelse. Ved afdækning af, hvem interessenterne er, kan det være en hjælp at stille sig følgende spørgsmål: Hvem er opdragsgiver? Hvem leverer indsats, ressourcer, viden, kunnen? Hvem anvender resultatet af projektarbejdet? Hvem skal acceptere resultatet af projektarbejdet? Hvem berøres (bemærker, generes, lider afsavn, får udbytte, får ændrede forhold) af resultatet? Det er vigtigt i analysen både at gå i dybden og tænkte bredt. Når interessenterne er lokaliseret skal for hver interessent blandt andet overvejes interesseområde, konsekvens for interessenten, interessenten som mulig bidragyder, forventet aktivitetsniveau og mulighed for at påvirke projektet. I forlængelse heraf vurderes, hvordan projektgruppen skal forholde sig til den enkelte interessent. Skal interessenten informeres (og hvordan), høres eller inddrages i projektarbejdet? Og hvornår og hvor ofte i løbet af projektarbejdet skal det ske? Eller skal interessenten håndteres på anden vis. 5.2 Projekteksempler I det følgende er en række eksempler på egnede projektopgaver kort beskrevet. Kommunikations- og informationsstrategi for M&T. Miljø og Teknik vil være en fremadrettet og udadvendt forvaltning, hvor tværfaglighed og indsigt i forvaltningens arbejde er centrale, understøttende elementer i forhold til målet. Derfor er det vigtigt at have en klar strategi for kommunikation og information både internt og eksternt. Strategien skal hjælpe til at få Miljø og Teknik til at fremstå som én enhed

24 5. Idékatalog Udarbejdelse af ny kommuneplan Kommuneplanen er et af de mest betydningsfulde dokumenter for Miljø og Teknik. Planen styrer alt overordnet fysisk udvikling, og udarbejdelsen kræver tværfaglighed, stor erfaring og kendskab til alle fysiske forhold i Randers Kommune. Planstrategi Planstrategien fungerer som kommuneplanens storebror. Strategien er styrende for de forhold, der bliver præciseret i kommuneplanen, og udarbejdelse af planstrategien kræver som kommuneplanen deltagelse af centrale medarbejdere fra alle afdelinger. Thors Bakke Projektet Thors Bakke omfatter bebyggelse af den gamle Thorgrund. I alt forventes der bygget ca etagemeter, herunder boliger, butikker, sundhedscenter og uddannelsesfunktioner. Gennemførelse af projektet har stor indfl ydelse på bymønstret og vil få betydning for både lokalområdet og Randers som helhed. Konsekvenserne er især af planlægningsmæssig karakter og kræver inddragelse af kompetencer fra især stadsarkitektens kontor, vejafdelingen og byggesag og brand. Andre store lokalplaner vil ligeledes egne sig til projektarbejde. Havneomdannelse / -flytning Byrådet har truffet en principbeslutning om, at den nuværende Randers Havn skal fl yttes til en ny lokalitet. Projektet er meget omfattende og indeholder både lokaliseringen af en ny havn, oprydning og udnyttelse af de gamle arealer samt tilpasningen af de nye funktioner til plan-, miljø-, og infrastrukturforhold. Etablering af Østforbindelse Etablering af en ny østlig forbindelse over Randers fjord kræver sammenfattende arbejde på tværs af alle sektorer, både i planlægnings-, projekterings-, og udførelsesfasen. Desuden vil projektets størrelse kræve inddragelse af indtil fl ere eksterne interessenter

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

FDFs. Projekthåndbog

FDFs. Projekthåndbog FDFs Projekthåndbog Forord På FDFs landsmødet i november 2002 vedtog man, at landsforbundet skal udarbejde et materiale, der støtter situationer med ledere, der arbejder i projekter i kortere eller længere

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

PROJEKTOPGAVE. MPF Hold 6 - Modul 1. Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455

PROJEKTOPGAVE. MPF Hold 6 - Modul 1. Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455 PROJEKTOPGAVE MPF Hold 6 - Modul 1 Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455 Opgaven er udarbejdet af: Jens Have Maiken Leger Andersen Troels Royster Olsen Linda Faurskov Britt Lind Myrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse Projekthåndbog i Projektledelse September til December 1999 1 Forord Håndbogen til kursus i Projektplanlægning foreligger nu i elektronisk form. Håndbogen er tiltænkt som et hjælpemiddel til bl.a. eksamensforberedelser

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere