Task force om at skabe ved at dele. Indstilling til bestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Task force om at skabe ved at dele. Indstilling til bestyrelsen"

Transkript

1 Task force om at skabe ved at dele Indstilling til bestyrelsen Endnu er deleøkonomien blot en tilbygning til den traditionelle økonomi. Men den rummer kimen til en revolution, der kan vende op og ned på vores økonomi og opfattelse af fællesskab. Citat fra bogen Skal vi dele? af Claus Skytte. Baggrund Task forcen blev nedsat på baggrund af repræsentantskabets arbejde i juni 2014 med det formål at få formuleret forslag til konkrete indsatser, der viser, at arkitekterne bruger deres viden og indsigt til at skabe ved at dele, at fremme nye fællesskaber gennem arkitektur, planlægning og design. Det er nødvendigt at tænke anderledes, at tænke i optimering af ressourcerne og i at udnytte de eksisterende ressourcer bl.a. ved at finde nye metoder til at genbruge materialer, at finde frem til den ekstra kapacitet der findes rundt omkring og udvikle fællesskaber, der kan medvirke til at finde og udnytte de nye muligheder. Arkitekternes indsigt og viden om materialer og adfærdsmønstre kan gøre en væsentlig forskel. Ritt Bjerregaard, som var inviteret til at tale på Repræsentantskabsmødet i juni 2014 sagde: Der er en forandring på vej. Det spirer derude, og I kan som stand gå forrest og vise, hvordan det skal gøres. Det handler om hvad arkitekter kan gøre for at tage del i deleøkonomien og hvordan? Deleøkonomien eller den cirkulære økonomi, er en megatrend. Delebaserede virksomhedsformer begynder at vinde mere og mere terræn inden for en bred vifte af forretningsområder. AirBNB med den systematiserede udveksling af private hjem og Uber, som faciliterer privat taxakørsel, er på ganske kort tid blevet store globale spillere og udfordrer de etablerede markedsformer. Afsættet for deleøkonomien som tendens er tæt forbundet med finanskrise og den stadigt tiltagende ressourcemangel. Det er nødvendigt at tænke anderledes, at tænke i optimering af ressourcerne og i at udnytte de eksisterende ressourcer bl.a. ved at finde nye metoder til at genbruge materialer, at finde frem til den ekstra kapacitet der findes rundt omkring og udvikle fællesskaber, der kan udnytte de nye muligheder. Her må arkitekter kunne spille en rolle, og derfor var formålet med Task Forcen at få formuleret en række forslag til konkrete indsatser, der viser, hvordan arkitekter kan indtænke og videreudvikle - disse nye økonomiske strukturer inden for bygningskunst, planlægning og design af processer. Den opgave har imidlertid vist sig at være vanskelig at løse på så kort tid, som Task Forcen har haft til rådighed. Spørgsmålet er stort og vidtrækkende, og derfor bløder vi i denne indstilling Task Forcens opgaveformulering lidt op og lader i stedet 2015 blive den vej, der må tilbagelægges for at finde svarene. Tidsplanen nederst i dokumentet skal i samme ånd læses med tryk på tentativ. Begrebsafklaring: Hvad mener vi, når vi siger deling? Vi læner os op ad den definition af deleøkonomi, som forfatteren Claus Skytte stiller op i sin bog Skal vi dele? Her lægger han tre stadier oven i beskrivelsen af den traditionelle lineære økonomis 7 faser:

2 Research Innovation Finansiering Produktion Distribution Handel Forbrug Forbrugsoptimering Deling - Genbrug Ikke fordi de indledende faser som innovation og research er uvæsentlige, men det er i de tre sidste stadier, markeret med fed, deleøkonomiens kernepotentiale ligger. Det er også her, vi ser, at arkitekternes indsigt og viden om materialer og adfærdsmønstre kan gøre en væsentlig forskel. Det handler om at planlægge og designe bygninger, produkter og ting, så materialerne i dem ikke taber værdi, men kan bruges igen og igen. Der skal tænkes i holdbarhed, i genanvendelse og i affaldshåndtering, og der skal tænkes i, hvordan vi kan skabe muligheder for gøre det lettere at låne, bytte og leje hinandens fysiske ejendele. Eksisterende fælleskaber skal udfordres for, at der kan skabes nye fællesskaber, nye markedspladser, der igen kan medvirke til at opnå det overordnede mål om at reducere forbruget af vores sparsomme ressourcer og give flere mennesker mulighed for at deltage i forskellige former for fællesskaber. Når vi siger deling, mener vi ikke, at arkitekter skal stille deres arbejdskraft gratis til rådighed. Men der kan være et innovativt potentiale i at involvere sig i flere led af processerne og samarbejde på tværs med andre typer af samarbejdspartnere. Task forcen har bestået af: Søren Rasmussen, ONV arkitekter Ellen Kathrine Hansen, AAU Cph-afdeling for arkitektur og medieteknologi Espen Lunde Nielsen, PhD Stipendiat, AAA Jeannette Frisk, arki_lab Laura Juvik, Albertslund Kommune Louise Heebøll, IntraCity Suzanne Eben Ditlevsen, LandLabDK Task forcens medlemmer mødtes på Skovshoved Hotel den 21. og 22. november Task forcens arbejde indledtes med et inspirationsindlæg fra Søren Riis, filosof, lektor på RUC og medstifter af GoMore om konceptet bag GoMore. Igennem GoMore kan man udleje ledige pladser i sin bil eller man kan låne hele bilen. Ideen bag er at man dermed udnytter den ekstra kapacitet, som man har på turen fra fx Aalborg til Sønderborg ved at have 3-4 passagerer med eller udnytter det faktum, at bilerne står stille i 96% (!) af tiden. Det har været meget vanskeligt at få det til at fungere bl.a. på grund af forsikringsselskabernes træghed og ulyst til at nytænke betingelser. Det samme gælder skattevæsenet. Sommerhusudlejningsreglerne blev brugt som model, så der nu gælder de samme skatteregler, dvs. at man må tjene skattefrit ved udlejning. GoMore får 9% af hver transaktion, og det er blevet en ganske god forretning for dem. Der er meget, der kan sættes i spil ud fra dette koncept boremaskiner, kælderværelser, campingvognen osv. Deling skal tænkes ind i infrastrukturen, når man planlægger, men det er vigtigt at lovgivningen kan indrettes tilsvarende, så det er muligt at komme videre med disse koncepter. Det kan skabe nye jobs, men det kan også udfordre eksisterende jobs og brancher. Taxachaufførerne protesterer mod Uber, som er privat taxakørsel, og hotelejerne protesterer mod Airbnb, som er privat udlejning af boliger.

3 Regeringerne er tilbøjelige til at støtte de etablerede og forsøger at stoppe det, fordi det giver færre penge i statskassen og juraen kan være indviklet. Det er naturligvis heller ikke helt uproblematisk f.eks. er det spørgsmålet om Airbnb i virkeligheden optrapper rejseaktiviteterne, så vi bruger mere CO2 ved flytransport, fordi overnatningsudgifterne er blevet så lave. De nye digitale muligheder gør det imidlertid nemmere og nemmere at udvikle nye løsninger for at dele viden, boliger, biler, musik osv. gennem en hurtig elektronisk form for match making mellem udbud og efterspørgsel. Deleøkonomien breder sig, hvor det er muligt og er helt klart kommet for at blive, fordi det er svært at slå ideer, der gør livet lettere og billigere, ihjel. Det kan også føre til nye fællesskaber f.eks. i nye forbrugerfællesskaber, sociale fællesskaber man skal ikke underkende at det at køre med en fremmed, låne en boremaskine kan give mulighed for interaktion som folk gerne vil have og måske oven i købet har savnet. Det er klart, at de nye digitale muligheder gør det meget nemmere at komme i kontakt med hinanden og dermed lave en hurtigt elektronisk form for match making mellem udbud og efterspørgsel. Ressourcehensynet kan på den måde gå hånd i hånd med den teknologiske udvikling. På samme måde vil den cirkulære økonomi også kræve en ændret måde at se på økonomisk vækst på for hvad kan bedst betale sig og hvordan beskatter vi det? Task forcen blev betjent af daværende direktør Jane Sandberg samt leder af Politik & Analyse Annette Blegvad. Det anbefales, at aktiviteterne løbende måles og evalueres, og at der finder en evaluering sted i 2015, 2016 og Det anbefales, at task forcens medlemmer fortsat tilknyttes aktiviteterne i et digitalt netværk, hvor også andre interesserede MAAere inviteres med ind. Task Forcens opgave jvf kommissorium, var, at: Sikre at arkitekternes syn og holdning kunne blive hørt i forhold til politikudvikling og i forhold til den løbende debat. Forslag: Et arkitektonisk manifest Udviklingen af et arkitektonisk manifest vil kunne være grobund for flere af de øvrige initiativer. Det er vigtigt at understrege, at manifestet ikke skal opfattes som (endnu) et regelsæt. Det skal fungere som kommunikativt redskab til internt at sætte gang i en grundig diskussion om, hvilke værdier vi som stand mener bør være fremtrædende som arkitektonisk modsvar til de aktuelle udfordringer. Og eksternt som led i den kontinuerlige stræben på at få medier og politikere til at interessere sig mere for arkitektur. Arbejdstitlen er Bedre Byggeskik version 2,0, og således refererer manifestet til en bevægelse og en tid, hvor det i høj grad lykkedes at sætte arkitekturen og særligt den bygningstekniske kvalitet på dagsordenen. Samtidig peger det, som navnet antyder, fremad mod en åbenhed for nye metoder og materialer, som er nødvendige, hvis det skal lykkes at redefinere arkitektens rolle i en cirkulær økonomi. Sekretariatet kommer naturligvis til at holde tov på processen, men vi forestiller os løbende at inddrage lokalafdelingerne, eventuelt gennem en række målrettede workshops. Udviklingsprocessen kulminerer ved MAA-konferencen den 6. november, hvorefter manifestet gerne skulle være klar til at blive præsenteret, og til at

4 blive brugt som grundlag for den idekonkurrence, der beskrives nedenfor. Her er et par forslag til temaer, som manifestet kan indeholde: (1) At demonstrere, at det er muligt at genanvende materialerne og designe bygninger, så de er lette at skille ad, og at materialerne kan bruges igen. (2) At komme med ideer til, hvordan man kan lave fysiske rammer, der gør det let at lave fælleskaber om jorden, bilerne, cyklerne, haveredskaberne mv. Udvikle en plan, der resulterer i at temaet kan synliggøres i de 7 lokalafdelinger Formålet er at synliggøre vigtigheden af sharing og cirkulær økonomi gennem projekter, der rækker ud over det klassiske gå-hjem-møde, og som kan gavne lokalmiljøet så vidt muligt. Det er endvidere et mål, at skabe debat i lokale medier om, hvordan arkitekters metoder/faglighed i samspil med andre kan fremme sharing. Forslag: Visionsmiddage i lokalafdelingerne Såfremt der er interesse for det i lokalafdelingerne, vil vi opfordre til at arrangere en række visionsmiddage. Inspirationen kommer fra projektet Det fælles bedste, der faciliterer samtalemiddage, hvor alle og enhver kan melde sig som enten vært eller gæst til en middag. Så udstikker Det fælles bedste en række samtaleemner inden for et bestemt tema og samler op, når middagene er afholdt. På samme vis vil sekretariatet formulere en ramme for, hvordan arkitekter i lokalafdelingerne kan afholde visionsmiddage. Det er tanken, at der skal inviteres bredt, og at også ikkearkitekter kan deltage. Middagene kunne afholdes enten privat hos MAAere eller som running dinners, hvor rammen er et sted kollektivhuse eller lignende der på særlig vis eksemplificerer fokusområdet. Opsamlingen på middagene indgår i den database på arkitektforeningen.dk, som uddybes i afsnittet nedenfor. Give forslag til en virkelig visionær idekonkurrence, der kan få de gode ideer frem Forslag: Konkurrence om ny brug af fællesarealer I tråd med vægtningen i Claus Skyttes opdeling af den cirkulære økonomi, foreslår vi en konkurrence der fokuserer på at omformulere det i forvejen eksisterende og dermed give det ny værdi. Konkurrencen går på at redefinere de grønne områder og byrum, som ligger i forbindelse med boligbebyggelser og i særdeleshed parcelhuskvarterer i dag. Fællesskab synes at være i høj kurs hos boligkøbere og -lejere, så hvordan kan man gennem en mere fællesskabsorienteret tilgang til de velfriserede og (måske af samme grund?) ofte ubenyttede rum mellem husene bidrage til øget mangfoldighed, både socialt og miljømæssigt, og derigennem tilføre området en højere værdi? Kan man ligefrem opfordre til så radikale løsninger som deling på tværs af matrikelskel? Altså, at vi giver lidt af vores private haver for at få del i fællesskabets værdi? Hvilke lovgivningsmæssige barrierer vil der være? Sideløbende med konkurrencen følges op med en politisk indsats for at påvirke beslutningstagerne til at skabe grundlag for, at flere fællesarealer kan etableres i boligbebyggelser og parcelhuskvarterer. Give forslag til samarbejdspartnere Task forcen anerkender, at arkitektfaget skal blive bedre til at inddrage andre fagligheder og faget skaber værdi ved at dele sin viden. Derfor anbefaler task forcen, at foreningen arbejder for at skabe grobund for brede, tværfaglige samarbejder. Ved at bruge de nye medier kan der arbejdes med nye

5 kommunikationsformer så som speeddating/matchmaking/matchmapping/ crowd creation. Task forcen anbefaler følgende konkrete samarbejdspartnere: Borgmestre og tekniske direktører Ministeriet for By, bolig og landdistrikter ifm det årlige borgmestermøde Kulturministeriet ifm. arkitekturpris Biblioteker Ældresagen de ældre ønsker andre former for fællesskaber Koble studerende med initiativer som fx Præstø Madmarked, hvor der er behov for at få tænkt over de fysiske omgivelser Task forcen anbefaler følgende som ambassadører for temaet: Landsbylaugene borgerforeningerne består af ildsjæle Claus Meyer Anders Agger Poul Markussen chef for Agendacenter, Albertslund Niels Carsten Bluhme, teknisk direktør, Albertslund Varbergparken eksemplet med pasning af udearealerne Asp Skolekøkken - skoleinspektør Cowi og Rambøll har ansat antropologer og sociologer Lacatonne / Vasalle Bjørn Nørgaard Tor Nørretranders Søren Hermansen, Samsø Energi Akademi Arkitema har en afdeling Ole Møller NærHeden i Hedehusene Tankefuld i Svendborg Give forslag til forskningsfelter, der kunne bidrage til at fremme de tværfaglige kompetencer internt i faget Task forcen nåede ikke at formulere konkrete forskningsfelter Påpege konkrete paradokser som kan bruges i det løbende politiske arbejde - Skattelovgivningen task forcen anbefaler, at foreningen arbejder politisk for at gøre det klart, at der skal laves skattelovgivning, hvor deling er et økonomisk incitament - Lånefinansiering ift. udkantsområder task forcen anbefaler, at foreningen arbejder politisk for at sætte fokus på, at lånefinansieringen i udkantsområder i dag er en barriere for udviklingen af udkantsområder. Task forcen er af den opfattelse, at der er et stort potentiale i netop deleøkonomi i udkantsområder. Hvis dette potentiale skal forløses, vil det kræve, at mulighederne for finansiering udvides. - De borgerstyrede budgetter task forcen anbefaler, at foreningen arbejder politisk for at påvirke budgetforhandlingerne i foråret til fordel for at udvikle det store samskabelsesfelt, hvor arkitekterne kan yde et væsentligt bidrag ved at anerkende og udnytte potentialet i borgerinddragelsen og være bindeleddet mellem de offentlige

6 myndigheder og civilsamfundet. I forbindelse med udviklingen af et område skaber arkitekten på baggrund af en grundig kortlægning nogle lokaltspecifikke spilleregler, som kan bruges for at borgere og myndigheder skaber en fælles løsning. Give forslag til udfoldningen af emnet på Arkitekturens Dag 2015 Task forcen foreslår en konkurrence a la byg det op, hvor borgere sender ideer ind og arkitekter vælger de bedste ud. Vinderne kan evt. afsløres på MAA konferencen. Task forcen anbefaler, at foreningen på Arkitekturens Dag den 1. oktober iværksætter et projekt lån en arkitekt, hvor borgere gratis kan låne en arkitekt, hvis rolle det er at være facilitator jf. task forcens ambition om at vise arkitekten som fødselshjælper for borgerinddragelse. Task forcen foreslår også, at foreningen opfordrer alle MAAére til at agere match-makers på Arkitekturens Dag for i handling at vise, hvordan arkitektfagligheden kan bygge bro og skabe merværdi ved Task forcen foreslår endvidere at kopiere ideen på sitet deljorden.dk og udvikle delrum.dk, hvor arkitekterne kunne komme med anbefalinger af og forslag til gode og upåagtede rum. Sitet kunne tilsvarende bruges til gensidig inspiration. Task forcen forslår også Urban akupunktur - pop up-arkitektur. En nedslidt park eller en plads i byen, som egentlig fortjener bedre, men ingen gider bruge. Pludselig dukker en gruppe arkitektstuderende op med rygsækken fuld af limpistoler, merskum og maskinpap og begynder at bygge modeller. Det trækker nysgerrige folk til, måske særligt børn, og pludselig flyder ideerne til, hvordan byrummet kunne bruges bedre. Det er pop-uparkitektur, som kunne skabes i byer rundt om i landet på Arkitekturens Dag. Den urbane akupunktur er mere målrettede helbredende aktiviteter, som fx kunne finde sted i triste rundkørsler (med inspiration fra de svenske rundkørselshunde), der trænger til et facelift. Små og billige, men stærkt opmærksomhedsvækkende nålestiksmanøvrer. Kan vi samle 100 på Arkitekturens Dag? Sekretariatet udvikler en How to do-guide for begge initiativer. Endelig foreslår Task Forcen: 'Vær arkitekt for en dag' henvendt til folkeskoleelever. Hvorfor ikke bruge 1. oktober på at lege arkitekt for en dag? Med afsæt i DACs eksisterende undervisningsmateriale, som Arkitektforeningen har været med til at udvikle, udarbejder vi en inspirationspakke til folkeskolelærere, som ønsker at lade deres elever prøver kræfter med, hvad det vil sige at arbejde som arkitekt. Inspirationsmaterialet skal blandt andet inspirere børn og unge til at give bud på 'deling'-projekter og ad den vej få en forståelse af, hvorfor emnet er vigtigt. Initiativet kunne samtidig være en mulighed for at bringe nogle af de MAAere i spil, som har deltaget i Arkitektforeningens kursus om Arkitektur i Folkeskolen. Give forslag til emner/titler/oplægsholdere til årskonference den 6. november 2015 Emily Pilloton teaching design for change Michael Porter social progress index TED talk opfinder er arkitekt!

7 Hotel Fogo Island i New Foundland, canadisk arkitekt bosat i Bergen Claus Meyer at skabe ved at dele Tag Tomat Mads Lauritzen / Præstø Madmarked / Byhøst m.fl. Ron Finley guerilla gardener kriminelle bliver skolet i at dyrke grøntsager Play Lab plus pool i NYC Frank Tonkiss sociolog cities by design Mette Langes moving schools Tim Schmidt Eden Project Jeremy Rifkin The Zero Marginal Cost Society Alejandro Arvena (chilensk arkitekt der bygger selvbyg almene boliger) Boyan Slat (17-årig hollandsk dreng) The Ocean Clean Up Landshare (UK projekt) deljorden.dk Shin Egashira (jap.ark. i London) Francis Keré Kommunikation Morgenklog om arkitekter og deleøkonomi Arkitektforeningen afvikler mindst én og allerhelst to Morgenklog om arkitekter og deleøkonomi. Den første i løbet af april, hvor Peter Hesseldahl, stifter af projektet WeEconomy, tidligere miljøminister Ida Auken og manden bag TagTomat, arkitekt Mads Lauritzen sidder i panelet. Ambitionen er at følge op med endnu en Morgenklog i efteråret, hvor flere af svarene på, hvordan arkitekter kan spille en rolle i deleøkonomien, har vist sig. Kronik om arkitektur og deling Gennem workshops med lokalafdelinger, tema om deling på årsmøder, morgenklog og løbende opsamling på delingstemaet samles brændstof til at sende en kronik til udgivelse i et af de større dagblade. Kronikken kan evt. skrives i fællesskab mellem direktør eller formand i Arkitektforeningen og en håndplukket håndfuld af de mest indflydelsesrige stemmer i dansk arkitektur. Vi forestiller os, at kronikken bringes i forlængelse af MAAkonferencen (og dermed præsenterer manifestet). Lokalafdelingerne publicerer indlæg i lokalpressen Ganske som ved tidligere fokusområder udarbejder sekretariatets kommunikationsafdeling en vejledning til, hvordan et godt debatindlæg om deling skrues sammen, og hvordan det bedst sælges ind til de lokale medier. I samarbejde med lokalafdelingerne finder vi de gode historier og input og bistår hvis nødvendigt med at redigere. Denne proces er allerede sat i gang i forbindelse med Årsmøderne og som forberedelse til det kommende Folketingsvalg. Database med gode eksempler En samling af gode cases, links, historier og eksempler er oprettet på arkitektforeningen.dk og udvides i løbet af året. Den kan bruges som reference for lokalafdelinger, når de skal kommunikere om eller lave arrangementer i forbindelse med årets tema.

8 Tentativ tidsplan Marts-november April Maj-december Juni Juli August September Oktober November December Januar 16 Udvikling af manifest Bedre Byggeskik 2.0 Morgenklog om arkitektur og deling Indlæg om deling fra lokalafdelinger i Lokalpressen Visionsmiddage hos MAAere i lokalafdelingerne Morgenklog om arkitektur og deling Arkitekturens Dag MAA konferencen, kronik om deling og arkitektur Forberedelse af konkurrence Lancering af konkurrence

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Oplæg til 'Fremtidig Strategi og udvikling af Danske Risikorådgivere' Strategi- og udviklingsplan

Oplæg til 'Fremtidig Strategi og udvikling af Danske Risikorådgivere' Strategi- og udviklingsplan Oplæg til 'Fremtidig Strategi og udvikling af Danske Risikorådgivere' Strategi- og udviklingsplan Innovationsudvalget DR20; version 03, 25. marts 2012 Kommissorium: At udarbejde en strategi og udviklingsplan

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

OFFENTLIG INNOVATION. Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen

OFFENTLIG INNOVATION. Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen 2014 OFFENTLIG INNOVATION Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen OFFENTLIG INNOVATION: UD PÅ KANTEN, IND TIL KERNEN, OVER TIL NABOEN Juli 2014 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen af Dalberg Research September 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation SAMMEN OM VANDET Klimatilpasning med merværdi rummer et stort potentiale for kommuner og forsyningsselskaber. Men

Læs mere

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere