Task force om at skabe ved at dele. Indstilling til bestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Task force om at skabe ved at dele. Indstilling til bestyrelsen"

Transkript

1 Task force om at skabe ved at dele Indstilling til bestyrelsen Endnu er deleøkonomien blot en tilbygning til den traditionelle økonomi. Men den rummer kimen til en revolution, der kan vende op og ned på vores økonomi og opfattelse af fællesskab. Citat fra bogen Skal vi dele? af Claus Skytte. Baggrund Task forcen blev nedsat på baggrund af repræsentantskabets arbejde i juni 2014 med det formål at få formuleret forslag til konkrete indsatser, der viser, at arkitekterne bruger deres viden og indsigt til at skabe ved at dele, at fremme nye fællesskaber gennem arkitektur, planlægning og design. Det er nødvendigt at tænke anderledes, at tænke i optimering af ressourcerne og i at udnytte de eksisterende ressourcer bl.a. ved at finde nye metoder til at genbruge materialer, at finde frem til den ekstra kapacitet der findes rundt omkring og udvikle fællesskaber, der kan medvirke til at finde og udnytte de nye muligheder. Arkitekternes indsigt og viden om materialer og adfærdsmønstre kan gøre en væsentlig forskel. Ritt Bjerregaard, som var inviteret til at tale på Repræsentantskabsmødet i juni 2014 sagde: Der er en forandring på vej. Det spirer derude, og I kan som stand gå forrest og vise, hvordan det skal gøres. Det handler om hvad arkitekter kan gøre for at tage del i deleøkonomien og hvordan? Deleøkonomien eller den cirkulære økonomi, er en megatrend. Delebaserede virksomhedsformer begynder at vinde mere og mere terræn inden for en bred vifte af forretningsområder. AirBNB med den systematiserede udveksling af private hjem og Uber, som faciliterer privat taxakørsel, er på ganske kort tid blevet store globale spillere og udfordrer de etablerede markedsformer. Afsættet for deleøkonomien som tendens er tæt forbundet med finanskrise og den stadigt tiltagende ressourcemangel. Det er nødvendigt at tænke anderledes, at tænke i optimering af ressourcerne og i at udnytte de eksisterende ressourcer bl.a. ved at finde nye metoder til at genbruge materialer, at finde frem til den ekstra kapacitet der findes rundt omkring og udvikle fællesskaber, der kan udnytte de nye muligheder. Her må arkitekter kunne spille en rolle, og derfor var formålet med Task Forcen at få formuleret en række forslag til konkrete indsatser, der viser, hvordan arkitekter kan indtænke og videreudvikle - disse nye økonomiske strukturer inden for bygningskunst, planlægning og design af processer. Den opgave har imidlertid vist sig at være vanskelig at løse på så kort tid, som Task Forcen har haft til rådighed. Spørgsmålet er stort og vidtrækkende, og derfor bløder vi i denne indstilling Task Forcens opgaveformulering lidt op og lader i stedet 2015 blive den vej, der må tilbagelægges for at finde svarene. Tidsplanen nederst i dokumentet skal i samme ånd læses med tryk på tentativ. Begrebsafklaring: Hvad mener vi, når vi siger deling? Vi læner os op ad den definition af deleøkonomi, som forfatteren Claus Skytte stiller op i sin bog Skal vi dele? Her lægger han tre stadier oven i beskrivelsen af den traditionelle lineære økonomis 7 faser:

2 Research Innovation Finansiering Produktion Distribution Handel Forbrug Forbrugsoptimering Deling - Genbrug Ikke fordi de indledende faser som innovation og research er uvæsentlige, men det er i de tre sidste stadier, markeret med fed, deleøkonomiens kernepotentiale ligger. Det er også her, vi ser, at arkitekternes indsigt og viden om materialer og adfærdsmønstre kan gøre en væsentlig forskel. Det handler om at planlægge og designe bygninger, produkter og ting, så materialerne i dem ikke taber værdi, men kan bruges igen og igen. Der skal tænkes i holdbarhed, i genanvendelse og i affaldshåndtering, og der skal tænkes i, hvordan vi kan skabe muligheder for gøre det lettere at låne, bytte og leje hinandens fysiske ejendele. Eksisterende fælleskaber skal udfordres for, at der kan skabes nye fællesskaber, nye markedspladser, der igen kan medvirke til at opnå det overordnede mål om at reducere forbruget af vores sparsomme ressourcer og give flere mennesker mulighed for at deltage i forskellige former for fællesskaber. Når vi siger deling, mener vi ikke, at arkitekter skal stille deres arbejdskraft gratis til rådighed. Men der kan være et innovativt potentiale i at involvere sig i flere led af processerne og samarbejde på tværs med andre typer af samarbejdspartnere. Task forcen har bestået af: Søren Rasmussen, ONV arkitekter Ellen Kathrine Hansen, AAU Cph-afdeling for arkitektur og medieteknologi Espen Lunde Nielsen, PhD Stipendiat, AAA Jeannette Frisk, arki_lab Laura Juvik, Albertslund Kommune Louise Heebøll, IntraCity Suzanne Eben Ditlevsen, LandLabDK Task forcens medlemmer mødtes på Skovshoved Hotel den 21. og 22. november Task forcens arbejde indledtes med et inspirationsindlæg fra Søren Riis, filosof, lektor på RUC og medstifter af GoMore om konceptet bag GoMore. Igennem GoMore kan man udleje ledige pladser i sin bil eller man kan låne hele bilen. Ideen bag er at man dermed udnytter den ekstra kapacitet, som man har på turen fra fx Aalborg til Sønderborg ved at have 3-4 passagerer med eller udnytter det faktum, at bilerne står stille i 96% (!) af tiden. Det har været meget vanskeligt at få det til at fungere bl.a. på grund af forsikringsselskabernes træghed og ulyst til at nytænke betingelser. Det samme gælder skattevæsenet. Sommerhusudlejningsreglerne blev brugt som model, så der nu gælder de samme skatteregler, dvs. at man må tjene skattefrit ved udlejning. GoMore får 9% af hver transaktion, og det er blevet en ganske god forretning for dem. Der er meget, der kan sættes i spil ud fra dette koncept boremaskiner, kælderværelser, campingvognen osv. Deling skal tænkes ind i infrastrukturen, når man planlægger, men det er vigtigt at lovgivningen kan indrettes tilsvarende, så det er muligt at komme videre med disse koncepter. Det kan skabe nye jobs, men det kan også udfordre eksisterende jobs og brancher. Taxachaufførerne protesterer mod Uber, som er privat taxakørsel, og hotelejerne protesterer mod Airbnb, som er privat udlejning af boliger.

3 Regeringerne er tilbøjelige til at støtte de etablerede og forsøger at stoppe det, fordi det giver færre penge i statskassen og juraen kan være indviklet. Det er naturligvis heller ikke helt uproblematisk f.eks. er det spørgsmålet om Airbnb i virkeligheden optrapper rejseaktiviteterne, så vi bruger mere CO2 ved flytransport, fordi overnatningsudgifterne er blevet så lave. De nye digitale muligheder gør det imidlertid nemmere og nemmere at udvikle nye løsninger for at dele viden, boliger, biler, musik osv. gennem en hurtig elektronisk form for match making mellem udbud og efterspørgsel. Deleøkonomien breder sig, hvor det er muligt og er helt klart kommet for at blive, fordi det er svært at slå ideer, der gør livet lettere og billigere, ihjel. Det kan også føre til nye fællesskaber f.eks. i nye forbrugerfællesskaber, sociale fællesskaber man skal ikke underkende at det at køre med en fremmed, låne en boremaskine kan give mulighed for interaktion som folk gerne vil have og måske oven i købet har savnet. Det er klart, at de nye digitale muligheder gør det meget nemmere at komme i kontakt med hinanden og dermed lave en hurtigt elektronisk form for match making mellem udbud og efterspørgsel. Ressourcehensynet kan på den måde gå hånd i hånd med den teknologiske udvikling. På samme måde vil den cirkulære økonomi også kræve en ændret måde at se på økonomisk vækst på for hvad kan bedst betale sig og hvordan beskatter vi det? Task forcen blev betjent af daværende direktør Jane Sandberg samt leder af Politik & Analyse Annette Blegvad. Det anbefales, at aktiviteterne løbende måles og evalueres, og at der finder en evaluering sted i 2015, 2016 og Det anbefales, at task forcens medlemmer fortsat tilknyttes aktiviteterne i et digitalt netværk, hvor også andre interesserede MAAere inviteres med ind. Task Forcens opgave jvf kommissorium, var, at: Sikre at arkitekternes syn og holdning kunne blive hørt i forhold til politikudvikling og i forhold til den løbende debat. Forslag: Et arkitektonisk manifest Udviklingen af et arkitektonisk manifest vil kunne være grobund for flere af de øvrige initiativer. Det er vigtigt at understrege, at manifestet ikke skal opfattes som (endnu) et regelsæt. Det skal fungere som kommunikativt redskab til internt at sætte gang i en grundig diskussion om, hvilke værdier vi som stand mener bør være fremtrædende som arkitektonisk modsvar til de aktuelle udfordringer. Og eksternt som led i den kontinuerlige stræben på at få medier og politikere til at interessere sig mere for arkitektur. Arbejdstitlen er Bedre Byggeskik version 2,0, og således refererer manifestet til en bevægelse og en tid, hvor det i høj grad lykkedes at sætte arkitekturen og særligt den bygningstekniske kvalitet på dagsordenen. Samtidig peger det, som navnet antyder, fremad mod en åbenhed for nye metoder og materialer, som er nødvendige, hvis det skal lykkes at redefinere arkitektens rolle i en cirkulær økonomi. Sekretariatet kommer naturligvis til at holde tov på processen, men vi forestiller os løbende at inddrage lokalafdelingerne, eventuelt gennem en række målrettede workshops. Udviklingsprocessen kulminerer ved MAA-konferencen den 6. november, hvorefter manifestet gerne skulle være klar til at blive præsenteret, og til at

4 blive brugt som grundlag for den idekonkurrence, der beskrives nedenfor. Her er et par forslag til temaer, som manifestet kan indeholde: (1) At demonstrere, at det er muligt at genanvende materialerne og designe bygninger, så de er lette at skille ad, og at materialerne kan bruges igen. (2) At komme med ideer til, hvordan man kan lave fysiske rammer, der gør det let at lave fælleskaber om jorden, bilerne, cyklerne, haveredskaberne mv. Udvikle en plan, der resulterer i at temaet kan synliggøres i de 7 lokalafdelinger Formålet er at synliggøre vigtigheden af sharing og cirkulær økonomi gennem projekter, der rækker ud over det klassiske gå-hjem-møde, og som kan gavne lokalmiljøet så vidt muligt. Det er endvidere et mål, at skabe debat i lokale medier om, hvordan arkitekters metoder/faglighed i samspil med andre kan fremme sharing. Forslag: Visionsmiddage i lokalafdelingerne Såfremt der er interesse for det i lokalafdelingerne, vil vi opfordre til at arrangere en række visionsmiddage. Inspirationen kommer fra projektet Det fælles bedste, der faciliterer samtalemiddage, hvor alle og enhver kan melde sig som enten vært eller gæst til en middag. Så udstikker Det fælles bedste en række samtaleemner inden for et bestemt tema og samler op, når middagene er afholdt. På samme vis vil sekretariatet formulere en ramme for, hvordan arkitekter i lokalafdelingerne kan afholde visionsmiddage. Det er tanken, at der skal inviteres bredt, og at også ikkearkitekter kan deltage. Middagene kunne afholdes enten privat hos MAAere eller som running dinners, hvor rammen er et sted kollektivhuse eller lignende der på særlig vis eksemplificerer fokusområdet. Opsamlingen på middagene indgår i den database på arkitektforeningen.dk, som uddybes i afsnittet nedenfor. Give forslag til en virkelig visionær idekonkurrence, der kan få de gode ideer frem Forslag: Konkurrence om ny brug af fællesarealer I tråd med vægtningen i Claus Skyttes opdeling af den cirkulære økonomi, foreslår vi en konkurrence der fokuserer på at omformulere det i forvejen eksisterende og dermed give det ny værdi. Konkurrencen går på at redefinere de grønne områder og byrum, som ligger i forbindelse med boligbebyggelser og i særdeleshed parcelhuskvarterer i dag. Fællesskab synes at være i høj kurs hos boligkøbere og -lejere, så hvordan kan man gennem en mere fællesskabsorienteret tilgang til de velfriserede og (måske af samme grund?) ofte ubenyttede rum mellem husene bidrage til øget mangfoldighed, både socialt og miljømæssigt, og derigennem tilføre området en højere værdi? Kan man ligefrem opfordre til så radikale løsninger som deling på tværs af matrikelskel? Altså, at vi giver lidt af vores private haver for at få del i fællesskabets værdi? Hvilke lovgivningsmæssige barrierer vil der være? Sideløbende med konkurrencen følges op med en politisk indsats for at påvirke beslutningstagerne til at skabe grundlag for, at flere fællesarealer kan etableres i boligbebyggelser og parcelhuskvarterer. Give forslag til samarbejdspartnere Task forcen anerkender, at arkitektfaget skal blive bedre til at inddrage andre fagligheder og faget skaber værdi ved at dele sin viden. Derfor anbefaler task forcen, at foreningen arbejder for at skabe grobund for brede, tværfaglige samarbejder. Ved at bruge de nye medier kan der arbejdes med nye

5 kommunikationsformer så som speeddating/matchmaking/matchmapping/ crowd creation. Task forcen anbefaler følgende konkrete samarbejdspartnere: Borgmestre og tekniske direktører Ministeriet for By, bolig og landdistrikter ifm det årlige borgmestermøde Kulturministeriet ifm. arkitekturpris Biblioteker Ældresagen de ældre ønsker andre former for fællesskaber Koble studerende med initiativer som fx Præstø Madmarked, hvor der er behov for at få tænkt over de fysiske omgivelser Task forcen anbefaler følgende som ambassadører for temaet: Landsbylaugene borgerforeningerne består af ildsjæle Claus Meyer Anders Agger Poul Markussen chef for Agendacenter, Albertslund Niels Carsten Bluhme, teknisk direktør, Albertslund Varbergparken eksemplet med pasning af udearealerne Asp Skolekøkken - skoleinspektør Cowi og Rambøll har ansat antropologer og sociologer Lacatonne / Vasalle Bjørn Nørgaard Tor Nørretranders Søren Hermansen, Samsø Energi Akademi Arkitema har en afdeling Ole Møller NærHeden i Hedehusene Tankefuld i Svendborg Give forslag til forskningsfelter, der kunne bidrage til at fremme de tværfaglige kompetencer internt i faget Task forcen nåede ikke at formulere konkrete forskningsfelter Påpege konkrete paradokser som kan bruges i det løbende politiske arbejde - Skattelovgivningen task forcen anbefaler, at foreningen arbejder politisk for at gøre det klart, at der skal laves skattelovgivning, hvor deling er et økonomisk incitament - Lånefinansiering ift. udkantsområder task forcen anbefaler, at foreningen arbejder politisk for at sætte fokus på, at lånefinansieringen i udkantsområder i dag er en barriere for udviklingen af udkantsområder. Task forcen er af den opfattelse, at der er et stort potentiale i netop deleøkonomi i udkantsområder. Hvis dette potentiale skal forløses, vil det kræve, at mulighederne for finansiering udvides. - De borgerstyrede budgetter task forcen anbefaler, at foreningen arbejder politisk for at påvirke budgetforhandlingerne i foråret til fordel for at udvikle det store samskabelsesfelt, hvor arkitekterne kan yde et væsentligt bidrag ved at anerkende og udnytte potentialet i borgerinddragelsen og være bindeleddet mellem de offentlige

6 myndigheder og civilsamfundet. I forbindelse med udviklingen af et område skaber arkitekten på baggrund af en grundig kortlægning nogle lokaltspecifikke spilleregler, som kan bruges for at borgere og myndigheder skaber en fælles løsning. Give forslag til udfoldningen af emnet på Arkitekturens Dag 2015 Task forcen foreslår en konkurrence a la byg det op, hvor borgere sender ideer ind og arkitekter vælger de bedste ud. Vinderne kan evt. afsløres på MAA konferencen. Task forcen anbefaler, at foreningen på Arkitekturens Dag den 1. oktober iværksætter et projekt lån en arkitekt, hvor borgere gratis kan låne en arkitekt, hvis rolle det er at være facilitator jf. task forcens ambition om at vise arkitekten som fødselshjælper for borgerinddragelse. Task forcen foreslår også, at foreningen opfordrer alle MAAére til at agere match-makers på Arkitekturens Dag for i handling at vise, hvordan arkitektfagligheden kan bygge bro og skabe merværdi ved Task forcen foreslår endvidere at kopiere ideen på sitet deljorden.dk og udvikle delrum.dk, hvor arkitekterne kunne komme med anbefalinger af og forslag til gode og upåagtede rum. Sitet kunne tilsvarende bruges til gensidig inspiration. Task forcen forslår også Urban akupunktur - pop up-arkitektur. En nedslidt park eller en plads i byen, som egentlig fortjener bedre, men ingen gider bruge. Pludselig dukker en gruppe arkitektstuderende op med rygsækken fuld af limpistoler, merskum og maskinpap og begynder at bygge modeller. Det trækker nysgerrige folk til, måske særligt børn, og pludselig flyder ideerne til, hvordan byrummet kunne bruges bedre. Det er pop-uparkitektur, som kunne skabes i byer rundt om i landet på Arkitekturens Dag. Den urbane akupunktur er mere målrettede helbredende aktiviteter, som fx kunne finde sted i triste rundkørsler (med inspiration fra de svenske rundkørselshunde), der trænger til et facelift. Små og billige, men stærkt opmærksomhedsvækkende nålestiksmanøvrer. Kan vi samle 100 på Arkitekturens Dag? Sekretariatet udvikler en How to do-guide for begge initiativer. Endelig foreslår Task Forcen: 'Vær arkitekt for en dag' henvendt til folkeskoleelever. Hvorfor ikke bruge 1. oktober på at lege arkitekt for en dag? Med afsæt i DACs eksisterende undervisningsmateriale, som Arkitektforeningen har været med til at udvikle, udarbejder vi en inspirationspakke til folkeskolelærere, som ønsker at lade deres elever prøver kræfter med, hvad det vil sige at arbejde som arkitekt. Inspirationsmaterialet skal blandt andet inspirere børn og unge til at give bud på 'deling'-projekter og ad den vej få en forståelse af, hvorfor emnet er vigtigt. Initiativet kunne samtidig være en mulighed for at bringe nogle af de MAAere i spil, som har deltaget i Arkitektforeningens kursus om Arkitektur i Folkeskolen. Give forslag til emner/titler/oplægsholdere til årskonference den 6. november 2015 Emily Pilloton teaching design for change Michael Porter social progress index TED talk opfinder er arkitekt!

7 Hotel Fogo Island i New Foundland, canadisk arkitekt bosat i Bergen Claus Meyer at skabe ved at dele Tag Tomat Mads Lauritzen / Præstø Madmarked / Byhøst m.fl. Ron Finley guerilla gardener kriminelle bliver skolet i at dyrke grøntsager Play Lab plus pool i NYC Frank Tonkiss sociolog cities by design Mette Langes moving schools Tim Schmidt Eden Project Jeremy Rifkin The Zero Marginal Cost Society Alejandro Arvena (chilensk arkitekt der bygger selvbyg almene boliger) Boyan Slat (17-årig hollandsk dreng) The Ocean Clean Up Landshare (UK projekt) deljorden.dk Shin Egashira (jap.ark. i London) Francis Keré Kommunikation Morgenklog om arkitekter og deleøkonomi Arkitektforeningen afvikler mindst én og allerhelst to Morgenklog om arkitekter og deleøkonomi. Den første i løbet af april, hvor Peter Hesseldahl, stifter af projektet WeEconomy, tidligere miljøminister Ida Auken og manden bag TagTomat, arkitekt Mads Lauritzen sidder i panelet. Ambitionen er at følge op med endnu en Morgenklog i efteråret, hvor flere af svarene på, hvordan arkitekter kan spille en rolle i deleøkonomien, har vist sig. Kronik om arkitektur og deling Gennem workshops med lokalafdelinger, tema om deling på årsmøder, morgenklog og løbende opsamling på delingstemaet samles brændstof til at sende en kronik til udgivelse i et af de større dagblade. Kronikken kan evt. skrives i fællesskab mellem direktør eller formand i Arkitektforeningen og en håndplukket håndfuld af de mest indflydelsesrige stemmer i dansk arkitektur. Vi forestiller os, at kronikken bringes i forlængelse af MAAkonferencen (og dermed præsenterer manifestet). Lokalafdelingerne publicerer indlæg i lokalpressen Ganske som ved tidligere fokusområder udarbejder sekretariatets kommunikationsafdeling en vejledning til, hvordan et godt debatindlæg om deling skrues sammen, og hvordan det bedst sælges ind til de lokale medier. I samarbejde med lokalafdelingerne finder vi de gode historier og input og bistår hvis nødvendigt med at redigere. Denne proces er allerede sat i gang i forbindelse med Årsmøderne og som forberedelse til det kommende Folketingsvalg. Database med gode eksempler En samling af gode cases, links, historier og eksempler er oprettet på arkitektforeningen.dk og udvides i løbet af året. Den kan bruges som reference for lokalafdelinger, når de skal kommunikere om eller lave arrangementer i forbindelse med årets tema.

8 Tentativ tidsplan Marts-november April Maj-december Juni Juli August September Oktober November December Januar 16 Udvikling af manifest Bedre Byggeskik 2.0 Morgenklog om arkitektur og deling Indlæg om deling fra lokalafdelinger i Lokalpressen Visionsmiddage hos MAAere i lokalafdelingerne Morgenklog om arkitektur og deling Arkitekturens Dag MAA konferencen, kronik om deling og arkitektur Forberedelse af konkurrence Lancering af konkurrence

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Kommunikationsplan for lancering af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Kommunikationsplan for lancering af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Magistraten Drøftelse Kommunikationsplan for lancering af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden I forlængelse af drøftelsen af debatoplægget Kommune

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Invitation til Landdistriktskonference 2013 i Sæby

Invitation til Landdistriktskonference 2013 i Sæby Dato: 10. april 2013 Lovsekretariatet Invitation til Landdistriktskonference 2013 i Sæby Det er mig en stor glæde at invitere dig til Landdistriktskonference 2013 den 11. og 12. april 2013 på Hotel Viking,

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur

En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur Vedtaget af forretningsudvalget juni 2012 1 Strukturoplæg 2013 For at være en slagkraftig moderne interesseorganisation, er det

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER

Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER Program PROGRAM: Kl. 09.00 Ankomst og morgenkaffe med brød Kl. 09.30 Velkomst v/ Bibliotekschef Bente Kristoffersen,

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Tilgængeligheden af hurtigt bredbånd i Nordjylland ligger under gennemsnittet set i forhold til det meste af resten landet.

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Effektiv drift i den almene sektor ERFA møde Den almene boligsektor i drift og forandring

Effektiv drift i den almene sektor ERFA møde Den almene boligsektor i drift og forandring Effektiv drift i den almene sektor ERFA møde Den almene boligsektor i drift og forandring 1 1 Programmet Velkommen til dagens ERFAmøde v/bl s kredskonsulent Jens Bærild Hansen Effektiv drift svær proces,

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder.

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder. Drømmen om at et byggeprojekt kan overskues, styres og kontrolleres af én aktør er urealistisk. Det er på tide at gøre op med denne forældede tankegang, der i sidste ende fører til dårligt byggeri uden

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

SPILDET NED INDTJENINGEN OP. FÅ OPSKRIFTEN * 09.04.15 Johanne Sønderlund Birn & Karin Tønner Hansen

SPILDET NED INDTJENINGEN OP. FÅ OPSKRIFTEN * 09.04.15 Johanne Sønderlund Birn & Karin Tønner Hansen SPILDET NED INDTJENINGEN OP. FÅ OPSKRIFTEN * 09.04.15 Johanne Sønderlund Birn & Karin Tønner Hansen PROGRAM 15.00 Velkommen og præsentation af dagens program. Bordet rundt. 15.30 Inspirationsoplæg om madspild

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Præsentation for Generalforsamlingen 2014 22. oktober 2014 Fra Nye tider, nye skikke... Debatoplæg juni 2012 (HB) Lokal debat Strategiske

Læs mere

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Virksomhedsworkshop Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Projektet er støttet af INTEGRATIONSMINISTERIET og REGION SYDDANMARK Opgaver

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

SHARING DENMARK 00077

SHARING DENMARK 00077 00077 1. MANIFEST: THE POWER OF SHARING DANMARK KAN DELE! Danmark har en unik tradition for at fordele og dele goder og skabe fælles velfærd. Men Danmark er udfordret: Vores forbrug overstiger langt vores

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl. 10.30-13.30. Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU),

Læs mere

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune COWI December 2013 1 Eller. VIDENSBY I BILLEDER Hvordan L.T. kommune, uddannelsesinstitutionerne og virksomheder i Lyngby-Taarbæk blev enige om en fælles vej

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Forventningsafstemning Hvad er en bestyrelse hvad skal der til for at vi kan kalde den professionel? Hvad

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

98% networking 2% morgenmad

98% networking 2% morgenmad 98% networking 2% morgenmad Konceptbeskrivelse 2009 Profil Hello Business Network blev stiftet i 2009 for at dække et stigende behov for et salgsnetværk med fokus på hver enkelt deltagers salgsprofil.

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Michael Gravesen Sekretariatschef i Vollsmose Sekretariatet Sekretariatsleder ved Center for inklusion i Børn og Ungeforvaltningen

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Idéoplæg til Ny Arkitekturpolitik

Idéoplæg til Ny Arkitekturpolitik 10. april 2013 Idéoplæg til Ny Arkitekturpolitik Arkitekturpolitik Regeringen vil udvikle en ny national arkitekturpolitik, som skal sætte mennesket i centrum og have fokus på kvalitet, bæredygtighed,

Læs mere

Lean Construction - DK

Lean Construction - DK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2014 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2015 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

SPORTENS NYE ARENAER. feber eller forretning? UDSTILLINGS- OG KONFERENCE- KATALOG

SPORTENS NYE ARENAER. feber eller forretning? UDSTILLINGS- OG KONFERENCE- KATALOG SPORTENS NYE ARENAER feber eller forretning? UDSTILLINGS- OG KONFERENCE- KATALOG SPORTENS NYE ARENAER feber eller forretning? Feber sportens nye arenaer 3 Kortlægning af multiarenaer 6 Projektoversigt

Læs mere

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen DK 2050 Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050 Tag med på rejsen DK 2050 : Partnerskab DK 2050 lanceres af Dansk Arkitektur Center (DAC) og DAC s partnerskab : DK 2050 er det officielle danske

Læs mere

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Tre budskaber 1. Vi skal kunne forestille os verden og fremtiden for at kunne navigere

Læs mere

Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg

Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg Torsdag den 8. november kl. 9.30 til 16.00 på Gerlev Idrætshøjskole. De seneste år er opmærksomheden mod og interessen for leg - og især de fysiske

Læs mere

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai danske energiløsninger i Kina Interessen i Kina for danske energi- og miljøløsninger er stor både i regeringen og i de kinesiske provinser og kommuner. Derfor dannede fire danske regioner Region Midtjylland,

Læs mere